Page 1

8ste laza Het 3 teenp V-S

de Frans

nB Bruy rgVink & Be

AALI N O I T O ERNA RNO

INT

OE GDT

ei 20 m 9 en 18, 1

JEU

2013

AGE

VIANEN

IJL MET B

DINSDAG 14 MEI 2013 JAARGANG 22 NO. 20 ™LLL#=:I@DCI6@I#CA

Man opgepakt na mishandeling K>6C:C™:Zc'%"_Vg^\ZbVcj^iK^VcZc

^h^cYZcVX]ikVckg^_YV\deoViZgYV\ VVc\Z]djYZclZ\Zchb^h]VcYZa^c\# GdcY%&/'%jjgoV\ZZcV\ZciZZcde" hiddi_Z de YZ 6^b‚ 7dccVhigVVi! cZi Wj^iZcYZ[ZZhiiZcide]ZiHaj^hZ^aVcY# 7ZkZ^a^\Zgh\gZeZc^cZcYZV\ZcioV\ ZZc bVc lZ\adeZc# :Zc VcYZgZ bVc WaZZ` de YZ \gdcY iZ a^\\Zc bZi WZ" WadZY]dd[Y#=^_kZg`aVVgYZiZo^_cb^h" ]VcYZaYYddgYZbVcY^ZlVhlZ\\Z" adeZc# 6cYZgZ V\ZciZc oV\Zc YZ kZg" YVX]iZ ^cijhhZc adeZc de YZ ?Vc kVc 6g`ZahigVVi! lVVgcV ]^_ WZ\dc iZ gZc" cZc#CVZZcVX]iZgkda\^c\iZkdZi`dc ]^_ ldgYZc VVc\Z]djYZc VVc de YZ GZ^cdjY9g^ZhigVVi#

Pinksterdeadlines ijĦĞīĢīš Vanwege Pinksteren zijn de deadlines van Het Kontakt editie Vianen gewijzigd. Advertenties moeten vrijdag 17 mei om 13:00 uur binnen zijn bij advertentie.vianen@hetkontakt.nl. Kopij voor de redactie kan eveneens tot vrijdag 13:00 uur aangeleverd worden, via redactie.vianen@ hetkontakt.nl. Sportnieuws kan aangeleverd worden tot maandag 13:00 uur. De krant wordt dinsdag bezorgd.

™9ZkZga^X]iZVkdcYkVVgikdgbYZkddgkZaZclZZg]Zi]dd\iZejcikVcYZCVi^dcVaZHaZZeWddiYV\Zc#

Massale toeloop Fort Everdingen

David en Ouwe Vos de mooiste

Jampop klaar voor grote finale

Everstein blijft tweedeklasser

Omwonenden en andere belangstellenden trokken zaterdag massaal naar Fort Everdingen. Vianen en Culemborg en de Dienst Landelijk Gebied (DLG) presenteerden de kaders voor de toekomst van het Fort. De omwonenden maakten zich over de komende verkoop niet al te druk. Ze waren vooral gespitst op de rondleiding door vrijwilligers van de stichting Honswijk-Everdingen. Vanwege de belangstelling overweegt DLG op korte termijn een nieuwe rondleiding.

Sleepboot David en opduwer Ouwe Vos zijn vrijdagavond verkozen tot mooiste sleepboot en opduwer van 2013. Tijdens de ceremonie na afloop van de verlichte avondvaart maakte de jury de winnaars bekend. Dit jaar zat er voor het eerst een inwoner van de gemeente Vianen in de jury, te weten Gerdjan Bronkhorst uit Zijderveld. Met veel enthousiasme heeft hij het deskundige juryteam versterkt. De Nationale Sleepbootdagen trok dit jaar 85.000 bezoekers naar Vianen.

Het was moeilijk kiezen voor de jury van Jampop. Na een seizoen met een recordoogst aan goede bands, kunnen er slechts vijf door naar de finale op zaterdag 18 mei. Na lang beraad zijn uitgenodigd: SH!ZL, Biranha, Trippin’ Over Stools, The Revolution en Ignition. Zij strijden om een optreden in de Utrechtse poptempel Stairway To Heaven. Het festival begint zaterdag 18 mei om 17:00 uur op het terrein van Everstein aan de Lekdijk te Everdingen. De entree bedraagt 5,00 euro.

Everstein voetbalt ook volgend jaar in de tweede klasse. Op de laatste speeldag boekte de ploeg een 2-0 overwinning tegen Ameide, dat een week eerder was gedegradeerd. De gasten vervulden overigens hun sportieve plicht en kregen zelfs nog wat kansjes. Maar gaandeweg nam Everstein de regie in handen. Halverwege de eerste helft kwam het team op een 1-0 voorsprong door een goal van Moorelisse. André van der Veer maakte het karwei in de tweede helft beheerst af.

nieuws

2e

Pinksterdag

geopend! van 11.00 - 16.00 uur Let op de kortingsstickers in uw brievenbus of kijk op

www.formido.nl/vianen

Huis. Thuis. Formido.

FOTO: ANSERUM ART PHOTOGRAPHY

3

accent

8

Patrouillelopers verkennen dijken G>K>:G:CA6C9™KVc&)idi'.bZ^kZg`ZccZc]dd\lViZgeVigdj^aaZhkVcLViZghX]Ve G^k^ZgZcaVcYÈhVkdcYhYZY^_`Zc^c]Zig^k^ZgZc\ZW^ZY#=ZiYdZa/VaaZWZaVc\g^_`Z ejciZcX]ZX`ZcY^Zi^_YZchZZc]dd\lViZgkVcWZaVc\o^_c# =Zi\VViYVcdcYZgbZZgdbYZeaZ``ZclVVgW^_]dd\lViZg`lZalViZgYddgYZ Y^_`h^_eZai!dbeaZ``ZcY^ZZmigV\ZkdZa^\o^_ckddg]ZiaVc\hhigdbZcYZg^k^ZglV" iZgZcdbWZidccZcXdchigjXi^Zh^cYZY^_`Zc#BZiYZoZkZg`Zcc^c\Zcl^a]ZilV" iZghX]Veodg\ZckddgZZckZgYZgZegd[Zhh^dcVa^hZg^c\kVcYZY^_`WZlV`^c\hdg\V" c^hVi^Z# 9Z eVigdj^aaZadeZgh W^_ LViZghX]Ve G^k^ZgZcaVcY o^_c ]Zg`ZcWVVg VVc dgVc_Z ]Zh_Zh bZi ]Zi dehX]g^[i ÈY^_`lVX]iÉ# =Zi o^_c YZZah bZYZlZg`Zgh kVc ]Zi lViZghX]VeZcYZZah^cldcZghkVc]Zi\ZW^ZYY^Zo^X]Vahkg^_l^aa^\ZeVigdj^aaZad" eZg]ZWWZcVVc\ZbZaY#>cidiVVa\VVi]Zidb(%%eZghdcZc#>ZYZgZeVigdj^aaZad" eZg]ZZ[iZZcZ^\Zchij`Y^_`!YVi]^_i^_YZcheZg^dYZhkVc]dd\lViZg\dZY^cYZ \ViZcbdZi]djYZc#

vrije tijd

19

sport

23

Team Vianen presenteert eerste resultaten voor de toekomstvisie K>6C:C™IZVbK^VcZcegZhZciZZgideYdcYZgYV\'(bZ^YZZZghiZgZhjaiViZckVc ]ZiIdZ`dbhik^h^ZigV_ZXi#9Vi\ZWZjgikVc'%/%%idi''/%%jjg^c]ZiXV[‚kVc9Z HiVYh]d[#IZVbK^VcZcWa^`i`dgiiZgj\de]Zik^h^ZigV_ZXiZc\ZZ[iZZcidZa^X]i^c\ deYZWZ]VVaYZgZhjaiViZc#>ZYZgZZc^hlZa`db# 9ZV[\ZadeZcbVVcYZc]ZZ[iIZVbK^VcZchVbZcbZiYZaZYZckVcYZk^h^Z\gdZe ZcgVVYhaZYZcodkZZabd\Za^_`^cejikVcj^iYZ\ZbZZchX]Ve^cK^VcZckZg\VVgY kddg]Zidcil^``ZaZckVcZZcWgZZY\ZYgV\ZcidZ`dbhik^h^ZkddgYZ\ZbZZciZ#:g lZgYZccZ\ZcYgj`WZodX]iZZ"YZWViiZc\Z]djYZc#J^iVaaZkZgoVbZaYZ\Z\ZkZch o^_cYZXdcidjgZckVcYZidZ`dbhik^h^Zo^X]iWVVg\ZldgYZc#9ZaZYZckVcYZk^" h^Z\gdZe Zc YZ gVVY ]ZWWZc Va [ZZYWVX` \Z\ZkZc de YZ gZhjaiViZc! cj ^h ]Zi YZ WZjgiVVcYZ^cldcZghkVcYZ\ZbZZciZK^VcZc#BZZg^c[dgbVi^Z/lll#idZ`dbhi" k^h^Zk^VcZc#cad[lll#k^VcZcYVio^_cl^_#ca#


Volg ons op Facebook, Twitter en Pinterest!

2ko0rt% ing

HELP ONS E I T C E L L O C VERHUIZEN.. ______ ______ HELE E G E D P O

EXTRA KOOPAVOND

WOENSDAG 15 MEI & DONDERDAG 16 MEI

______

15 t/m 18 MEI ______

Op 21 en 22 mei sluit het huis van de mode voor twee dagen de deuren. Om te verhuizen naar de tijdelijke winkelruimte aan de Energieweg 27 in Meerkerk.

HELP ONS ZO MIN MOGELIJK MODE MEE TE NEMEN Kom op 15, 16, 17 en 18 mei langs en pak 20% korting op de gehele collectie! Tolstraat 17-19, 4231 BB Meerkerk, telefoon 0183-351401 Bezoek ook onze webshop: www.zwijnenburgmode.nl


Dinsdag 14 mei 2013

ingezonden De redactie behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen brieven in te korten of niet te plaatsen. Ook kan het standpunt van de redactie afwijken van dat van de briefschrijvers. De redactie is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van de brieven in deze rubriek. Daarnaast moet een brief, om voor plaatsing in aanmerking te komen, voorzien zijn van een afzender (naam en woonplaats).

Trots (1) Als je wijst, dan wijzen er nog altijd drie vingers naar jezelf. Veel mensen hebben kritiek op het Vianense gemeentebestuur, omdat o.a. de Vrijmarkt niet heeft plaats gevonden. Als vrijwilliger heb ik van dichtbij mogen meemaken hoe onze betrokken burgemeester zich persoonlijk ingezet heeft om het e.e.a. van de grond af te tillen. Ook wethouder Margot Stolk heeft zich aangesloten en een persoonlijke oproep gedaan via de sociale media. Opkomst: nihil. Uiteindelijk is er door alle betrokkenen, tot grote teleurstelling, geconstateerd dat het (wettelijk) niet verantwoord was om met een veel te kleine groep vrijwilligers activiteiten op te starten. Daar kon niemand iets aan doen! Als de Vrijmarkt was doorgegaan, en er een brand met vele slachtoffers op de Voorstraat was uitgebroken: wie was dan de ‘schuldige’? Iedereen heeft zich aan de wet te houden, dat er teveel overheid zich bezig houd met het e.e.a. is duidelijk, maar daar kan je niemand persoonlijk op afrekenen. Ik heb zowel betrokken bestuurders en betrokken ambtenaren mogen ervaren. Wie meldt zich aan als vrijwilliger van het Oranje-comité Vianen? Je toont moed, als je zelf ook iets doet.

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

Fort Everdingen te koop ‘wegens vrede’ ĢijĢįġĦīĤĢīš De informatiedag over Fort Everdingen trok zaterdag honderden belangstellenden. Omwonenden kwamen voor het eerst van hun leven in het fort. Op termijn wordt het fort verkocht. Al moeten kopers zich bij de herontwikkeling wel aan enkele kaders houden. “Het blijft vooral een walhalla voor vleermuizen.” Het fort werd rond 1840 gebouwd om de Nieuwe Hollandse Waterlinie te verdedigen. Kort na 1860 was het fort al niet meer bestand tegen de toenmalige kanonnen, zodat rondom een contrescarpe werd aangelegd. Door die wal kon er vanuit het fort niet meer met kanonnen worden geschoten; die verhuisden naar andere plekken op het forteiland. In 1952 werd het fort buiten werking gesteld; vanaf die tijd maakte de Explosieven Opruimingsdienst gebruik van de locatie. Binnenkort verhuist deze dienst naar Soesterberg, zodat het fort te koop komt ‘wegens vrede’. “Defensie draagt Fort Everdingen de komende tijd over aan de Dienst Landelijk Gebied (DLG)”, vertelde projectleider Vrielink. “Dan gaat DLG aan de slag met de herontwikkeling en verkoop van het fort.” Met de gemeenten Vianen en Culemborg heeft DLG kaders opgesteld, waaraan kopers moeten voldoen met hun plannen. “De voorwaarden moeten duidelijk zijn. We willen ondernemers niet met een kluitje in het riet sturen”, stelt Sander Booms. Volgens de Culemborgse ambtenaar is er heel wat van het fort te maken, al zijn er beperkingen. “Het torenfort wordt ’s

Mijnheer de Jong waar was u? Toen het Oranjecomité en de organisatie van de rommelmarkt vorig jaar na vele jaren van enorme enthousiasme en inzet (dank daarvoor) geen motivatie meer kon opbrengen om door te gaan. Mijnheer de Jong waar was u? Toen de gemeente keer op keer aan de bewoners van Vianen vroeg de handschoen op te pakken en met een nieuwe organisatie aan de slag te gaan. Waar was u toen niemand zich aanmeldde, waardoor er geen activiteiten op de Voorstraat gehouden konden worden. Het feest was mogelijk doorgegaan als u en, eerlijk is eerlijk, ikzelf zich hadden aangemeld. Lekker makkelijk om achteraf de aap op de schouders van het gemeentebestuur te zetten. U kunt het aan iedere evenementenorganisatie in onze gemeente vragen, de gemeente is facilitair gezien een van de grootste sponsoren van evenementen in Vianen. Dat u onze bestuurders gebrek aan sociale betrokkenheid verwijt met als argument dat een deel buiten Vianen woont is helemaal de limit. Alle vier de wethouders wonen binnen de gemeente Vianen en omdat de burgemeester zijn woning niet kwijt kan geeft u hem een trap na. En dat aan een burgemeester die meer in Vianen zit dan bij zijn vrouw in Woerden. In de voetbalwereld noemen ze uw reactie ‘met gestrekt been inkomen’, gevolg: Je kan met een rode kaart het veld verlaten. U kunt een rode kaart voorkomen door deze week op het gemeentehuis actief mee te praten over Koningsdag 2014. Ik denk dat het gemeentebestuur u graag ziet komen. Henk Lammertink, Vianen

winters bewoond door vleermuizen. Die zijn beschermd. Bovendien moet het fort ’s zomers voor bezoekers toegankelijk blijven. Een verbouwing tot hotel zit er niet in.” Waar het eigenlijke fort grotendeels buiten beschouwing blijft, kunnen ontwikkelaars wel aan de slag met de contrescarpe, loodsen en bomvrije ruimtes elders op het terrein. Nieuwbouw is beperkt toegestaan, zolang die maar niet in het zicht komt. Parkeren moet op het forteiland, zodat het verkeer geen overlast

ondervindt. Verder mogen activiteiten niet concurreren met bestaande voorzieningen. “Daar laten we het bij, want een ondernemer moet wel kunnen ondernemen”, aldus Booms, die liet weten dat de afgelopen jaren tientallen gegadigden belangstelling hebben getoond voor het fort. “We hebben de boot steeds afgehouden, maar men kan zich nu melden. Mits er een goed plan ligt.” Omwonenden hadden weinig problemen met de verkoop. Veel gretiger was men om het fort van bin-

™KZZadbldcZcYZc`lVbZckddg]ZiZZghikVc]jcaZkZc^c]Zi[dgi#

nen te bekijken. “Ik woon vlakbij, maar ben hier nog nooit geweest.” Het enthousiasme was zo groot dat DLG het plan opvatte in de nabije toekomst nogmaals gelegenheid te bieden het fort te bekijken. Enkele bezoekers waagden zich via een gammele trap tot bovenop het fort. “Levensgevaarlijk, kom naar beneden”, gebaarden medewerkers van DLG. De waaghalzen zwaaiden vriendelijk terug. “Ze kunnen er altijd nog een uitkijktoren van maken”, lachte een bezoeker.

FOTO: ANDRÉ BIJL

Doorstart met wijkgericht werken

Koninklijk bezoek: Vianen verbindt!

ijĦĞīĢīš In het voorjaar van 2013 gaat de gemeente Vianen verder met het wijkgericht werken in de gemeente.

ijĦĞīĢīš Het bezoek van het koningspaar aan Vianen op 30 mei staat in het teken van het thema ‘Vianen verbindt!’. De gemeente heeft dit thema gekozen na de vele enthousiaste reacties van inwoners die ideeën hadden voor invulling van het bezoek of aanboden om het een en ander te betekenen. Omdat het bezoek slechts 20 minuten duurt, kan de gemeente niet alle reacties meenemen in het programma. Waar nodig wordt er contact opgenomen met initiatiefnemers.

Maarten Oomen, Vianen

Trots (2)

nieuws

WWW.HETKONTAKT.NL

3

Het zwaartepunt ligt bij het wijkgericht werken op de initiatieven die door bewoners zelf genomen worden, zoals de initiatiefgroep voor de winkel in Everdingen. Het college beschouwt dit als een sprekend voorbeeld van bewoners die zelf aan de slag gaan om de leefbaarheid in hun eigen woonomgeving te versterken. Burgemeester Wim Groeneweg: “Als gemeente willen we de kracht in onze samenleving stimuleren. Meer mét inwoners samen doen en minder vóór ze

regelen. Dit betekent een andere rol voor ons als gemeente. Met de doorstart van het wijkgericht werken zijn de bewoners aan zet en gaan we als gemeente invulling geven aan deze andere rol.” De gemeente wil bewoners in staat stellen zelf de hoofdrol te spelen in hun wijk of dorp. Het gemeentebestuur van Vianen wil daarbij op een andere manier met behoeften en vragen van inwoners omgaan. De burger is meester, en in ieder geval ervaringsdeskundige. Zeker op het gebied van de zorg legt de gemeente steeds meer nadruk op het benutten van sociale verbanden, eigen

kracht en eigen verantwoordelijkheid van inwoners. Dat gaat ook op voor het betrekken van inwoners bij de eigen wijk en buurt. De leefbaarheid binnen de dorpen of wijken is een belangrijk thema voor het gemeentebestuur. Bewoners bepalen voor een belangrijk deel de leefbaarheid. De overheid is daarin voorwaardenscheppend. Zij ondersteunt en faciliteert bewoners bij hun activiteiten en initiatieven. De gemeente wil daarbij aansluiten op de netwerken die al in de wijken en dorpen aanwezig zijn en waar nodig en mogelijk de ontwikkeling van deze netwerken een impuls geven.

Felicitaties voor oudste inwoonster ķĦħġĢįijĢĩġ š Ter ere van haar 91ste verjaardag gaf Annie den Hertog-Versluis zaterdagmiddag in dorpshuis De Krooshof een feestje voor haar naaste familie, vrienden en buren. Sinds kort is het frêle dametje de oudste inwoonster van Zijderveld. Wim

™7jg\ZbZZhiZg<gdZcZlZ\dbVgbi6cc^Z

Groeneweg heeft zich sinds hij burgemeester van Vianen werd voorgenomen om elk jaar op verjaardagsvisite te gaan bij de oudste inwoners van alle kernen. Zaterdag bracht hij zijn welgemeende felicitaties over aan een opgetogen Annie den Hertog-Versluis, in gezelschap van zijn vrouw Fieke.

FOTO: PETER VERBEEK

Annie is op 12 mei 1922 geboren in de Zijderveldselaan. Ze groeide op in het dorpje en woont er nog steeds. Op 12 juni 1946 trouwde ze met Dirk den Hertog uit Everdingen. Het echtpaar kreeg vijf zoons en twee dochters. De familie Den Hertog is inmiddels uitgebreid met dertien kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen. Annie heeft veel tijd besteed aan haar grote gezin en het huishouden. Daarnaast heeft ze altijd hard meegewerkt op de boerderij en de foeragehandel van haar man. Ter gelegenheid van de 81ste verjaardag van oma Annie maakte haar oudste kleindochter Angelique het boekwerkje ‘Oma vertel eens’. Deze is gevuld met 120 pagina’s vol familieverhalen, waarin Annie den Hertog-Versluis de hoofdrol speelt. Zijdervelds oudste inwoonster, die al sinds 1950 aan de Kerkweg woont, komt uit een sterk geslacht: haar moeder werd 90 en haar oma 96 jaar. Ze is nog kerngezond en vult haar dagen onder andere met lezen. Daarnaast haakt en breit ze tasjes, poncho’s en spencers voor haar kleinkinderen. In de tijd die ze overheeft zorgt ze ervoor dat ze geen uitzending van Lingo en That’s the Question mist.

Analyse klachten aan het lichaam ijĦĞīĢīš Oefentherapie Vianen biedt in de gehele maand mei een eenmalige gratis houdings- en bewegingsanalyse voor iedereen die last heeft van lichamelijke klachten. Tijdens deze analyse kijkt de oefentherapeut naar de relatie tussen de klacht en de lichaamshouding van de patiënt. Aanmelden kan via Oefentherapie Vianen op de Achterstraat 20 in Vianen (0347-373952) of Oefentherapie Vianen-West, Groenekade 7 (0347328864).

Laptop gestolen ijĦĞīĢīš Een insluiper stal vorige week maandagmiddag een laptop bij een bedrijf aan de Laanakkerweg in Vianen. Hij werd overigens nog wel aangesproken door een medewerker van het bedrijf. De man hing een smoesje op, waarna hij het pand verliet. Hij had een zwarte laptoptas bij zich. Een andere werknemer ontdekte na zijn lunchpauze dat zijn laptop was weggenomen. De verdachte is een lichtgetinte man, rond de dertig jaar oud, tussen de 1.70 en 1.80 meter, stevig (gespierd) postuur, bol rond gezicht, zwart kortgeschoren haar en ongeschoren/stoppelbaard. Getuigen kunnen zich melden bij de politie: 0900-8844.


Familieberichten

Dinsdag 14 mei 2013

 Verdrietig, maar met veel mooie herinneringen geven wij kennis dat moe en verlangend naar het einde is heengegaan onze vader, schoonvader, opa en broer

Antonius Jacobus Heijdeman Ton Amsterdam 23 december 1931

Nieuwegein 8 mei 2013

Renate â&#x20AC; , Pieter en Petra Sabine Bob Michelle Noey Theo Heijdeman Carla Heijdeman Correspondentieadres: Michelle Heijdeman Sleedoornlaan 26 1185 EA Amstelveen Woensdag 15 mei om 12.30 uur nemen wij gezamenlijk afscheid van Ton in de aula van crematorium Noorderveld, Structuurbaan 1 te Nieuwegein. Daarna is er gelegenheid om ons te condoleren en het glas te heffen op Ton.

GRAFMONUMENTEN

Met heel veel bewondering en respect voor haar kracht en doorzettingsvermogen, hebben wij afscheid moeten nemen van onze moeder, schoonmoeder en trotse oma  Toke van der Greef-de With Anthonia Nicoline weduwe van Adri van der Greef  %HQVFKRSÂ&#x201A;9LDQHQ 3 oktober 1954 11 mei 2013 Geja en Ted Guus Minke Faas Jan-Cor en Esther, Woensdag 15 mei is er van 18.30 tot 19.00 uur gelegenheid om afscheid van mama te nemen en ons te condoleren in het uitvaartcentrum aan de Sparrendreef 8 te Vianen. Donderdag 16 mei om 10.30 uur nemen wij gezamenlijk afscheid van haar in de aula van genoemd uitvaartcentrum. Aansluitend zullen wij mama bij papa te ruste leggen op de naastgelegen Algemene Begraafplaats.

NATUURSTEENBEDRIJF NATUURSTEENBEDRIJF MIDDENBRABANT BRABANT b.v. MIDDEN b.v.

Kortakker6,6,4264 4264 Veen Kortakker AEAE VEEN Tel. 0416-691616 0416-691616 Tel. ALTIJDVOORDELIGER GOEDKOPER ALTIJD Met 500 grafmonumenten op voorraad. '(0((678,7*(%5(,'(6+2:52209$1'(5(*,2 kijk op www.natuursteenmiddenbrabant.nl

www.lbvleerdam.nl

LBV Uitvaarten

Begrafenisonderneming Leerdam

4

Opgeven familieberichten Rouwadvertenties, dankbetuigingen en overige familieberichten kunt u tot maandagmiddag 15.00 uur opgeven. E-mail: advertentie.vianen@ hetkontakt.nl

Het Kontakt Edities bv Postbus 1, 2977 ZG Goudriaan Tel. 0183-583333 Fax 0183-583308

Uitvaartleiders Ben de Weerd en Albert de Bruijn Joke Geerse en Lenie Prinssen

Melden overlijden (0345) 619 833 Rouwcentrum Rehoboth

Daarna is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in het uitvaartcentrum.

7RNHKLHOGYDQZLWWHEORHPHQ 

Met ontroering geven wij kennis dat ons oudste lid, medeoprichter van onze club en onze vriend,

Ton Heydeman

Verzorging van een stijlvolle persoonlijke uitvaart.

Correspondentieadres: Martin Hendericks Uitvaartverzorging Familie van der Greef Gaaspstraat 5, 4132 XJ Vianen Maretta van Winkel Persoonlijke Uitvaartverzorging

Harvas Natuursteen BV

op 81 jarige leeftijd is overleden. Wij zullen zijn wijsheid en specialiteiten in herinnering houden. Vianen, 8 mei 2013

Uw wensen staan bij ons centraal Voor Vianen e.o. Agnes van Elteren en Yvonne Stens dag en nacht bereikbaar 030 6341408

GEDENKTEKENS LEERDAM

Schrijnwerkersgilde 4, 3994 XM Houten

Lionsclub Vianen en omstreken uigebreide showroom eigen ontwerp mogelijk

'DJHQQDFKWEHUHLNEDDU YRRUGLUHFWHKXOSQDRYHUOLMGHQ 

in natuursteen, glas, rvs

SHOWROOM O

Nijverheidstraat 7 Leerdam telefoon: 0345 61 40 37 e-mail: info@harvasnatuursteen.nl website: www.harvasnatuursteen.nl

2RNDOVXHHQXLWYDDUWYHU]HNHULQJKHEW DIJHVORWHQEHQWXYULMRP]HOIHHQ XLWYDDUWRQGHUQHPLQJWHNLH]HQ 

'DJHQQDFKWEHUHLNEDDU 

 

Voorstraat 84 ¡ 4132 AT Vianen

 

LQIR#0+8LWYDDUWYHU]RUJLQJQO ZZZ 0+8LWYDDUWYHU]RUJLQJQO 

SFEXLWYDDUW]RUJQO*DDVSVWUDDW;-9LDQHQ

Pen je rot Zet je eigen nieuws op www.hetkontakt.nl

TE KOOP AANGEBODEN

rou¡wen

(werkwoord; rouwde, heeft gerouwd) droefheid voelen, in de rouw zijn

T.k. 2 kop. potten + hengsel Ă&#x2DC; 23 â&#x201A;Ź5,- p.s.; 8 rmn m. glas, merbau 112x89cm â&#x201A;Ź20,p.s.; kastje, wit onderb. wastafel D30B64, 2 drn 2 schappen â&#x201A;Ź12,-. Tel. 0345-681623.

Wij zijn er voor u.

Te koop gevraagd:

4\U[LULU 7VZ[aLNLSZ

=LYaHTLSPUNLU WHY[PQLUYLZ[HU[LU WVZ[aLNLSZ .V\KLUaPS]LYLULU HUKLYLT\U[LU Muntenhoek.nl - Hank

DĂŠ Dames: Tina, Cora, Cindy, Ina, Heiltje, Pieta en Lianne

Meerkerk - 0183-354039 info@de-stilte.com www.de-stilte.com

Kantooradres: Jachtsloot 2 B Bezoek op kantoor of bij U thuis alleen op afspraak Hans de Man: 06-24 72 06 53 Aart Hoeke: 06 53 39 01 83

U kunt altijd bij ons terecht voor een goed georganiseerde uitvaart die past bij uw wensen. Telefoon: 0347 - 376 520 (24 uur per dag, ook in het weekend) Monuta Vianen Sparrendreef 8, Vianen www.monuta.nl Ook als u niet bij ons verzekerd bent.


0347 - 37 64 72 BURG. J. HOEUFFTLAAN 1

VIANEN

Alpe d’HuZes Alpe d’HuZes 2013

‘Er zit een klein steekje los als het om sporten gaan’ Het Viaanse Kaashuis

Alle deelnemers veel succes. Voorstraat 89 - Vianen Tel.: 0347 - 37 71 26

Dag en nacht bereikbaar (0347) 326128 info@mhuitvaartverzorging.nl www.mhuitvaartverzorging.nl Gaaspstraat 5 4132 XJ Vianen

Burgemeester Jonkheer Hoeufftlaan 10/B 4132 EB Vianen UT Telefoon 0347 - 37 23 91

www.denbesten-woninginrichting.nl

Voor al uw reparaties staan wij voor u klaar, voor fiets en scooter RIJWIELHANDEL VAN DONGEN W.C. de Hagen Vijfheerenlanden 544a Vianen Tel. 0347-351756

Meer dan klaar voor de grote uitdaging Richard Budding fietste afgelopen week in één keer van Parijs naar Almere. Kortom: hij is klaar voor Alpe d’HuZes. ijĦĞīĢī š Voor de 40-jarige Richard Budding uit Vianen begon het als het ultieme sportieve doel. Om te bewijzen dat hij met veertig lentes nog láng niet oud is. Inmiddels heeft zijn deelname aan Alpe d’HuZes een nieuwe dimensie gekregen. Het gaat niet meer om die berg. Het gaat voor Richard nu ook om het gevecht tegen kanker. En zijn bijdrage daaraan door zijn sportieve droom te verwezenlijken.

nog wel mee. Je verschuift de lat. Uiteindelijk gaat het erom wat je tijdstechnisch aankan naast je gezin en je werk. Dat is de echte begrenzing. En het is maar goed dat die er is. Er zit bij mij nu eenmaal een klein steekje los als het om sporten gaat. Je moet wel ophouden op een gegeven moment.” Richard zijn vrouw en kinderen steunen hem door dik en dun, ook al zit hij soms de hele zondag op zijn fiets. Mee naar Frankrijk gaan ze niet. “Want dan zouden de kinderen een week school missen. Wij vinden school belangrijker dan dit evenement”, legt Richard uit.

“Sinds mijn tienerjaren droom ik ervan om iets groot te doen”, vertelt Richard. Het zou een marathon moeten worden, maar aanhoudende blessures in zijn heup zorgden ervoor dat hij nooit aan de start verscheen. De rugbysport en de daarbij horende blessures hielpen ook niet mee. Hij besloot met rugby te stoppen en zich volledig op één evenement te storten. Nou ja, twee. Het werden de 200 kilometer lange schaatstocht op de Weissensee en KWF-sponsorevenement Alpe d’HuZes. Al ging de schaatstocht door de hoge temperaturen niet door. Voor Alpe d’HuZes wist hij vier vrienden uit zijn studietijd te motiveren om mee te fietsen. Als Team Vechtlust gaan ze het gevecht met de alpenreus aan. “We kennen elkaar al heel lang, maar als je samen uren op de fiets zit, dan ga je een laag dieper. Sporten maakt emoties los, je zet je samen in voor hetzelfde doel. Het is heel bijzonder om dit met elkaar te doen.” De mannen hebben er inmiddels al vele uren en kilometers op zitten. Vanaf september 2012 tot en met januari heeft Richard zich toegelegd op de schaatstraining en wat rustige fietstraining. Sinds begin dit jaar stort hij zich op de fietsttraining. Vier keer per week stapt hij op de race- of spinningfiets. Minimaal eens per week doet hij thuis of bij Sport en Bewegen in Vianen een vier uur durende spinningtraining.

www.hetkontakt.nl

™G^X]VgY7jYY^c\deAZHidX`Zj^cYZ6gYZccZc#

Hij kan zich nog moeilijk een voorstelling maken van wat hem te wachten staat. Hij zal onderweg een aantal kaarsen aansteken voor mensen uit zijn omgeving die tegen kanker vechten. “Het gevoel van verbroedering op de berg moet enorm zijn. Ik zie ernaar uit. Het zal bijzonder zijn, alleen op euforie rijd je denk ik al een paar keer omhoog.” En qua conditie? Is Richard er helemaal klaar voor? “Ik heb zo hard getraind, ik zou morgen al kunnen.” Wie Richard Budding wil sponsoren kan op woensdag 5 juni van 21:00 tot 22:00 uur deelnemen aan de spinningmarathon bij Sport en Bewegen in Vianen. Inschrijven kan via 0347-373629. Sponsoren kan ook door via Richard’s actiepagina op onderstaande website geld te doneren. Marijke Verhoef

“Ik heb inmiddels al heel wat films en documentaires gezien”, grapt hij. In januari maakte hij zijn eerste lange tocht van tachtig kilometer, inmiddels is dat uitgebouwd naar 465 kilometer. Afgelopen week gefietst. In 24 uur tijd. Van Parijs naar Almere. Richard was eigenlijk helemaal geen fietser. Natuurlijk, hij had thuis een fiets, maar een racefiets heeft hij pas sinds oktober 2012. “Het gaat me goed

af. Het heeft me te pakken gekregen.” Al was het begin zwaar. Hij glimlacht als hij terugdenkt aan de eerste trainingen. Al na enkele uren kreeg hij forse zadelpijn. De sportieve grenzen heeft hij week na week verlegd. “Tweehonderd kilometer schaatsen doe je niet even, maar nu ik op de fiets een duurtraining van 465 kilometer achter de rug heb, valt tweehonderd per schaats eigenlijk

Team Faay: ‘De spanning begint wel te komen nu’ ijĦĞīĢī š Team Faay kijkt enorm uit naar Alpe d’HuZes. Zeker nu het team tóch op donderdag mag koersen. “Super!”, zegt Monique de Vos-Faay daarover. “De spanning begint al wel te komen, en voor sommigen mag het ook wel voorbij zijn.”

gereden en in de Ardennen en Teckelenburg in Duitsland gefietst. Limburgs mooiste staat ook nog op het programma. “We willen zoveel mogelijk met elkaar fietsen, want dat is vele malen leuker dan alleen een rit te maken.”

Het team bestaat uit medewerkers van Faay Vianen BV en krijgt veel support vanuit het bedrijf. Tijdens diverse toertochten rijdt er bijvoorbeeld een volgbus mee. Om de dertig kilometer staan er dan collega’s langs de lijn om het team aan te moedigen, zodat er steeds een doel is om naartoe te fietsen. “Dat organiseren diverse collega’s die niet toeren, maar wel het saamhorigheidsgevoel willen versterken.”

Sponsoring Team Faay heeft inmiddels zo’n 21.000 euro opgehaald, onder meer met het Foud voor Gout feest en sponsorwerving op beurzen etcetera. Monique’s kinderen houden op school een lege flessenactie. En zo lobbyt het team nog even verder, om uiteindelijk het streefbedrag van 30.000 euro te halen.

Hel De trainingen verlopen goed. Het team heeft de Hel van Mechelen overleefd, heeft Veenendaal-Veenendaal

Team Faay is opgericht ter nagedachtenis aan ‘de moeder van het bedrijf’, Diny Faay. Zij overleed op 15 mei 2011 aan de gevolgen van kanker.

q WWW.FAAY.NL

q WWW.OPGEVENISGEENOPTIE.NL Ook Het Kontakt doet dit jaar weer live verslag van het evenement in Frankrijk. Redacteuren Marijke Verhoef, Robert van der Hek en Fenne Harrewijn reizen af naar Frankrijk om de belevenissen van de regionale renners te verslaan. Volg de nieuwsberichten op de website van Het Kontakt (www.hetkontakt.nl).

Team Keesie op stoom De sponsormotor van Team Keesie draait op volle toeren. Het team heeft al zo’n 47.500 euro opgehaald. Zo fietsten de senioren uit Hof van Batenstein 533,25 euro bij elkaar op de spinningfiets. Tijdens de Nationale Sleepbootdagen haalde het team 1.087 euro op met de verkoop van cupcakes en 3d-kaarten, een grabbelton en het M&M-raadspel. Team Keesie heeft oud-proftennisser John van Lottum gestrikt om op donderdag 16 mei van 18:00 tot 22:00 uur een tennisclinic te geven bij LTV Vianen. Deelname kost 25,00 euro. Aanmelden: alexduppie@gmail.com.

Uitzwaaifeest Ook vindt er op 31 mei een groot uitzwaaifeest plaats in De Stadshof met dj Bo Bellow. Entree: 10,00 euro. Kaarten te koop bij Duo Kappers en De Stadshof.

q WWW.TEAMKEESIE.NL


algemeen

Dinsdag 14 mei 2013

Je vindt het in Vianen!

ONDERNEEMT

Geef eens een OVV-cadeaubon Entrecote lekker met sperciebonen 100 gram

+

Beenham heerlijk bij de asperges 100gram

Ondernemersvereniging Vianen geeft ook cadeaubonnen in een prachtige cadeauverpakking uit. Deze cadeaubonnen zijn op de Voorstraat verkrijgbaar bij Blokker, Bloks Mode, DA Drogisterij De Lekpoort en Emiel Al Uw IJzerwaren.

+

Sperciebonen ...bij de entrecote 500 gram

Deze cadeaubon is in te wissselen bij vrijwel elke winkelier in Vianen.

+

 )) (&'( superkwaliteit 400 gram

+

   

   geldig van 13 mei t/m 19 mei

' )*'("' ! % ! Voorstraat 83, 4132 AP Vianen 0347-37 12 98 www.degoeij.gildeslager.nl

De Gildeslager verrast je smaak Š

Aktie

Modifast en Atkins

Spaar nu voor 50% korting op tefal pannen. Deze week gratis tefal zegel bij: Venco drop 240 gram

van â&#x201A;Ź 1,21 voor â&#x201A;Ź 1,09

Liga Evergreen 225 gram van â&#x201A;Ź 1,50 voor â&#x201A;Ź 1,39

2e

gratis

Karvan Cevitam 750 ml

van â&#x201A;Ź 2,72 voor â&#x201A;Ź 2,29

Amstel Radler bier 6 blik

van â&#x201A;Ź 3,89 voor â&#x201A;Ź 2,99

Honig Mixen. Bij aankoop van 2 pakjes pakje 127 gram

van â&#x201A;Ź 0,97 voor â&#x201A;Ź 0,89

Albert Heijn Vianen

alle varianten, alle combinaties mogelijk

Bijvoorbeeld:

Hooghoudt

Graanjenever, 1 liter

Mensen maken de winkel! TE KOOP AANGEBODEN

TRAMAT zoekt PARTTIME BACKOFFICE

MEDEWERKER/ster.

Voor 12-24 uur per week. Uren in overleg uit te breiden. Deze juniorfunctie is leuk en interessant als je in de verkoop verder wilt doorgroeien.

Je start met het verzamelen en verwerken van bedrijfsgegevens in een database dat voor mailings en verkoop wordt gebruikt. Daarnaast begin je langzaam te wennen aan de junior Backoffice werkzaamheden, zoals communicatie en administratie. Omdat wij een relatief klein bedrijf zijn, heb je dat snel onder controle en kun je volledig doorgroeien naar Backoffice. Je bent dan uiteindelijk verantwoordelijk voor administratieve verkoopwerkzaamheden â&#x20AC;&#x2DC;van de opdrachten tot het facturerenâ&#x20AC;&#x2122; en je hebt contact met klanten. Als allround speler ben je dan per week 40 uur bij ons aan de slag. Jouw profiel: Je beschikt over MBO niveau 4 of Havo of hoger. Je doet dingen graag goed en je werkt secuur. Je bezit goede communicatieve vaardigheden en spreekt Duits of Engels. Je bent goed bekend met het Microsoft Office pakket en als je bekend bent met LinkedIn, Youtube of Twitter is dit een groot voordeel.

9.67

Lijnbaan 11 - Vianen Tel. 0347-328070

Lijnbaan 11 - Vianen - tel. 0347-326060

LIJNBAAN 11 VIANEN | TEL. 0347-326125

12.89

Ger. zilveren en gouden munten ook buitenland. Speldjes-vingerhoedjes-oude ansichtkrt-postzegels-oude bankbiljetten en Juliana centen-stuivers enz. Tel. 0345-615800. T.k. pol. roeiboot dubb.wandig 240x120cm m. suzuki bb motor 2.2 pk, 3 jr oud vr.pr. â&#x201A;Ź475,-. Tel. 06-48481729

Landelijke Postbus Service zoekt m/v voor de functie van acquisiteur voor +/- 10 uur per week. U benadert telefonisch bedrijven en instellingen. Vergoeding: op basis van provisie en vast uurloon. GeĂŻnteresseerd? Bel: 0347-328096.

Na een psychiatrisch verleden wil Anita weer onder de mensen komen. Ga jij eens per week met haar sporten? Kijk op www.handjehelpen.nl

Je hebt geen probleem om solistisch in een klein team te werken. Herken jij je in bovenstaande functie en wil je meer weten over ons? Kijk dan even op onze website www.TraMat.eu. Je kunt met je CV solliciteren per mail naar Industrial@TraMat.nl H O R E N ,

Z I E N

E N

H E L P E N

6


14 mei 2013

CONTACT MET DE GEMEENTE Stadhuis Voorstraat 30 - 4132 AS Vianen Postbus 46 - 4130 EA Vianen T͗ ;0347Ϳ 369 911 F͗ ;0347Ϳ 374 688 E͗ gemeenteΛvianen.nl I͗ www.vianen.nl Secretariaat burgemeester en wethouders T͗ ;0347Ϳ 369 48ϱ Publieksbalie Op werkdagen geopend van 09.00 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.00 tot 19.00 uur. Voor een afspraak buiten deze openingsƟjden kunt u bellen naar ;0347Ϳ 369 911. Telefonisch spreekuur Op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur via ;0347Ϳ 369 911. Voor al uw algemene vragen. Spreekuur huisvesƟng niet op vrijdag. Spreekuur tmo op werkdagen van 09.00 tot 11.00 uur Stadswerf Sportlaan 4 - 4131 NN Vianen Geopend van maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. Storingsdienst buiten ŬĂŶƚŽŽƌƟũĚĞŶ Voor acute problemen met openbare riolering of openbaar plantsoen, direct bedreigend voor de openbare veiligheid. Bel op werkdagen van 16.1ϱ tot 07.30 uur en in weekeinden en feestdagen 24 uur per dag. T͗ ;0347Ϳ 327 ϱϱϱ ^ƚŽƌŝŶŐŽƉĞŶďĂƌĞǀĞƌůŝĐŚƟŶŐ I͗ www.bureau-OVL.nl T͗ ;0184Ϳ 630 708 ;Ɵjdens kantoorurenͿ. Buiten kantooruren͗ storingsdienst gemeente ;zie hierbovenͿ. Milieu Stankoverlast, geluidsoverlast en andere milieuproblemen meldt u bij Omgevingsdienst regio Utrecht. Buiten kantooruren kunt u inspreken op een antwoordapparaat. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld. T͗ ;030Ϳ 6999ϱ00

BEKENDMAKINGEN/BESLUITEN Tegen onderstaande besluiten kunt u schriftelijk bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan tot zes weken nadat het besluit verzonden is. Indien de verzenddatum ontbreekt, gaat de termijn van zes weken in op de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u op onze website www.vianen.nl onder Politiek & Organisaties/ Bezwaar & Beroep. Verzenddatum Omschrijving

Locatie

2 mei 2013

Het organiseren van het Regio Jeugdvoetbalkamp van 26 tot en met 30 augustus 2013, evenementenvergunning en tijdelijke gebruiksvergunning

Sportpark Blankensteijn, Langeweg 4 te Vianen

1 mei 2013

Het laten plaatsvinden van het “Jampop the Final” evenement op zaterdag 18 mei 2013, evenementenvergunning en tijdelijke gebruiksvergunning

Het plein met de skatebaan aan de Lekdijk 49b te Everdingen

OVERIGE BEKENDMAKINGEN Het instellen van een inrijdverbod op de Voorstraat tussen Stadhuisstraat en Langendijk ten behoeve van een periodieke afsluiting, wekelijks van vrijdag 12u tot zaterdag 18u. Het periodiek tijdelijk instellen van een parkeerterrein op de Voorstraat tussen Stadhuisstraat en Langendijk waar de wegsleepregeling van kracht is, ten behoeve van de periodieke afsluiting, wekelijks van donderdag 18u tot zaterdag 18u. Aanleg algemene gehandicaptenparkeerplaats op het Valkenplein. Het permanent opheffen van een parkeerplaats in de Kerkstraat ter hoogte van de kruising met de Stadhuisstraat. ͻ artikel 1ϱ lid 1 en 2 en artikel 18 lid 1 sub d van de tegenverkeerswet 1994 BESTEMMINGSPLAN “HELSDINGSE ACHTERWEG 4” TE VIANEN Burgemeester en wethouders van Vianen maken ingevolge artikel 3.8, derde lid van de tet ruimtelijke ordening, juncto artikel 3͗42 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat, de gemeenteraad bij besluit van 23 april 2013 het bestemmingsplan “Helsdingse Achterweg 4” heeft vastgesteld. De bestemmingsplangrens “Helsdingse Achterweg 4” is gelijk aan de kadastrale percelen gemeente Vianen, sectie D, nummer 2227 en 2228, en grenst aan de percelen 'roenekade 1, 'roenekade 3, 'roenekade ϱ, Rietkamp 36 en Helsdingse Achterweg 6.

FORUMAVOND VAN 21 MEI 2013 Raadzaal Stadhuis van 20.00 uur tot 21.00 uur. 1. Opening 2. a. Startnotitie transitie AtB/tMO b. Regionale samenwerking bij de transities in het sociaal domein Toelichting: Het betreft hier de behandeling van twee conceptraadsvoorstellen. In het eerstgenoemde onderwerp stelt het college voor om in te stemmen met de startnotitie. Bij het tweede onderwerp is het voorstel om in te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst. Aan het begin van de forumavond zal een korte presentatie gegeven worden over beide onderwerpen, die in samenhang behandeld zullen worden. Daarna is er gelegenheid voor de forumleden om vragen aan het college te stellen. Na afloop van de forumavond wordt vastgesteld welke verdere behandeling deze twee raadsvoorstellen krijgen in de raadsvergadering van woensdag ϱ juni 2013. Openbare forumavond / raadplegen stukken: De forumavond van 21 mei 2013 is een openbare bijeenkomst. Tijdens de forumavond is er geen gelegenheid voor het spreekrecht publiek. De agenda en stukken voor de forumavond zijn te raadplegen in het Raadsinformatiesysteem op de website www.vianen.nl. 3. Sluiting

Aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan “Helsdingse Achterweg 4” te Vianen is het bouwen van een 2^1 kapwoning. In de huidige situatie is op het perceel een vrijstaande woning aanwezig. Deze zal worden gesloopt. De betreffende stukken zijn in te zien van donderdag 16 mei tot en met woensdag 26 juni 2013 via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. De precieze benaming van dit digitale bestemmingsplan is NL.IMRO.0620.bp0006-VG01. Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze kenbaar heeft gemaakt of die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken danwel de belanghebbende die bezwaar heeft tegen de in het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen kan van kan op grond van artikel 8.2 van de tet op de ruimtelijke ordening gedurende de termijn van terinzageligging beroep instellen en een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2ϱ00 EA Den Haag. Ingevolge artikel 3.8, vijfde lid van de tet ruimtelijke ordening treedt het besluit in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Indien echter bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan als bedoeld in artikel 8.4 van de tet ruimtelijke ordening, treedt het besluit pas in werking nadat op het verzoek is beslist. AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING: Voor ͗ Het uitbreiden van de woning Locatie ͗ Dorpsweg 2 te ijderveld Ontvangen ͗ 3 mei 2013 Tegen deze aanvragen kan geen bezwaar worden ingediend. Deze aanvragen zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Voor het maken van een afspraak kunt u tussen 09.00 uur en 12.00 uur contact opnemen met afdeling Vergunning en Handhaving, T͗ ;0347Ϳ 369 911. COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT De datum van de eerstvolgende vergadering van de commissie ruimtelijke kwaliteit ;voorheen welstandscommissieͿ is op 16 mei 2013 van 13.00 uur tot 17.00 uur in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar. ERFGOEDCOMMISSIE De datum van de eerstvolgende vergadering van de Erfgoedcommissie is op 1ϱ mei 2013 van 09.00 uur tot 13.00 uur in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar. Het is raadzaam om vooraf telefonisch contact op te nemen met de heer B. Lammers tel.͗ 0347-369341 als u de zitting wilt bijwonen. Vianen, 14 mei 2013 Het college van burgemeester en wethouders van Vianen, de secretaris a.i., de burgemeester, drs. J. ;HansͿ van der Noordt

t.G. ;timͿ Groeneweg

PREVENTIEVE BESTRIJDING EIKENPROCESSIERUPS Om mogelijke overlast van de eikenprocessierups in de zomermaanden te voorkomen, gaat de gemeente Vianen van 13 mei tot en met 24 mei de eitjes van de eikenprocessierupsen preventief bestrijden. Door het bespuiten van de bladeren met een biologische bestrijdingsmiddel, probeert de gemeente te voorkomen dat de rupsen deze zomer vervelende gezondheidsklachten, zoals jeuk, huiduitslag of irritatie aan de ogen kunnen veroorzaken. Gezondheidsklachten Vooral als het warm en droog weer is, kan de processierups zich goed ontwikkelen en voor een ware plaag zorgen. Het insect veroorzaakt vervelende gezondheidsklachten, zoals jeuk, huiduitslag, slijmvliesirritatie of ontsteking en irritatie van de ogen, als de behaarde rupsen ‘brandharen’ verliezen en mensen hiermee in contact komen. Bestrijding Om die reden bestrijdt de gemeente Vianen deze

maand bij ongeveer 600 bomen in de gemeente de eitjes van de eikenprocessierups. Mocht deze preventieve bestrijding onvoldoende resultaat opleveren deze zomer, dan neemt de gemeente in de zomer nieuwe maatregelen. Melding maken Het is belangrijk om de eikenprocessierups goed te bestrijden. tilt u het daarom ons melden wanneer u een nest ziet? U kunt bellen met de gemeente op T͗ 0347-369 911 of E gemeenteΛvianen.nl Eikenrups in de tuin? De gemeente bestrijdt de eikenprocessierups alleen op openbaar ;gemeentelijkͿ grondgebied. Heeft u de eikenprocessierups in uw tuin, dan kunt u de rupsen laten bestrijden door de Plagen Preventie Dienst B.V. ;PPDͿ. ij verzorgen de bestrijding ook voor de gemeente. De kosten zijn voor eigen rekening. Voor meer informatie kunt u contact opnemen de PPD, T͗ 0183-301270.

VIANEN VERBINDT! BEZOEK KONINGSPAAR 30 MEI Op 30 mei bezoeken Koning tillem-Aledžander en Koningin MĄdžima de provincie Utrecht. ij komen langs in Vianen͊ Achter de schermen zijn de Rijksvoorlichtingsdienst, provincie Utrecht en de gemeenten Vianen, Nieuwegein, IJsselstein en Utrecht druk bezig met de voorbereidingen. Vianen verbindt! De gemeente heeft veel reacties van enthousiaste inwoners ontvangen. Ook hebben velen aangeboden het een en ander te kunnen betekenen. Dit geeft aan

hoe verbonden u bent met deze stad. Dankzij al deze reacties is het thema van het bezoek ontstaan͗ Vianen verbindt͊ Bedankt hiervoor. Omdat het bezoek in Vianen slechts 20 minuten duurt, kunnen we helaas niet alle reacties meenemen in het programma. taar nodig wordt er contact met hen opgenomen. Informatie Houd vanaf 1ϱ mei www.vianen.nl en via Twitter͗ ΛVianenPromotie goed in de gaten voor het laatste nieuws͊ Ook via deze gemeentepagina houden we u op de hoogte.


Dinsdag 14 mei 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

accent

8

FOTOREPORTAGE NATIONALE SLEEPBOOTDAGEN 2013 ijĦĞīĢī š De organisatie van de Nationale Sleepbootdagen kijkt met veel voldoening terug op het evenement. Hoogtepunt: Hemelvaartsdag. Zowel qua weer als qua bezoekersaantal. “Donderdag was echt een topdag”, vertelt Anné Middendorp enthousiast. Mede dankzij het goede weer kwam het publiek in grote getalen naar Vianen om de sleepboten en opduwers te bewonderen. De openingsact noemt Middendorp ‘spectaculair’. Burgemeester Wim Groeneweg had de eer om de 2,5 ton wegende opduwer Fivel uit Nieuwegein te water te laten. Dit gebeurde vanaf de ‘natte boot’ Progress. Een enorm schip dat Vianen in gesleept werd door de Morra Warns. In de sluis viste de Progress de Fivel uit het water. Zo kwam de Fivel de Reigerstad binnen in het ‘binnenwater’ van de Progress. Net na de Julianabrug werd het opduwertje met de hijskraam uit de Progress getild en te water gelaten. Voor burgemeester Groeneweg een bijzondere handeling.

De komst van het Binnenvaartmuseum uit Dordrecht is door het publiek op prijs gesteld. Al op de openingsdag van het evenement mocht het museum zo’n 4.000 bezoekers verwelkomen. “Soms stond er zelfs buiten een rij.” Ook de komst van de Oosterburen Oceans Eleven was een schot in de roos. De Duitse opduwerfans kwamen zaterdag met hun miniatuuropduwertjes naar Vianen. In de Groene Kolk gaven ze voorafgaand aan de trekproeven voor de opduwers een demonstratie met hun op afstand bestuurbare bootjes. Middendorp: “Ze waren lyrisch over de opduwers. Sommige leden van Oceans Eleven hadden namelijk nog nooit een opduwer in het echt gezien.” De organisatie is blij dat de Nationale Sleepbootdagen ook dit keer zonder incidenten zijn verlopen. “Alleen het weer heb je niet in de hand. Donderdag was top, vrijdag was het wat rustiger, en gelukkig kwam het publiek zaterdag zodra de regen stopte en de zon kwam.”

Redactie Marijke Verhoef Fotografie Marijke Verhoef en Frans Blokhuis Meer informatie www.nationalesleepbootdagen.nl, www.hetkontakt.nl


Dinsdag 14 mei 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

accent

9

IN DE JURY

FEITEN OP EEN RIJ

Mediapartner Het Kontakt mocht dit jaar een inwoner uit de gemeente Vianen werven als jurylid voor de verkiezing van de mooiste opduwer en sleepboot. Uit alle aanmeldingen koos de organisatie van de Sleepbootdagen voor Gerdjan Bronkhorst uit Zijderveld. “Het was in één woord fantastisch. Ongelofelijk wat een pracht en praal. De passie spat er vanaf. Echt iedere boot heeft zijn eigen verhaal. Ik ben echt onder indruk.” Samen met Pieter Eerland en Hans Burger heeft Bronkhorst donderdag en vrijdag alle 182 boten bekeken. “Ik vond het best spannend om dat te doen zonder nautische kennis, maar ik had twee mensen naast me met veel ervaring. Ik kijk nu door een andere bril, heb leren letten op de details.” Na heel wat discussie koos de jury uiteindelijk voor Ouwe Vos en David. De bekendmaking na de verlichte avondvaart vond Bronkhorst indrukwekkend. “Wat een prachtig ceremonieel. Zo zet je Vianen en de kernen op de kaart.”

™ 6VciVaWZodZ`Zgh/-*#%%%!lVVgkVc*%#%%% op donderdag ™ 6VciVaWdiZc/&-'!VaaZca^YkVcKZgZc^\^c\ de Motorsleepboot ™ L^ccVVgbdd^hiZdeYjlZg'%&(/DjlZ Vos ™ L^ccVVgbdd^hiZhaZZeWddi'%&(/9Vk^Y ™ 7^_odcYZgZYZZacZbZgh/cViiZWddiEgd" gress, Binnenvaartmuseum, Oceans Eleven en Vuurtorenmuseum


17, 18 en 20 mei

Grote voorjaarsshow voor zonweringen Met EXTREME KORTINGEN bij altijd 30 tot 60% goedkoper Lombardstraat 4 4132 VH Vianen Tel: 0347-769012 E-Mail: info@verfoutletvianen.nl

g n i t in h e ic ast t S i l Stichting Amaliastein a Bedankt alle Bezoekers, Vrijwilligers en Sponsoren Am Dankzij u allen was het weer een SUCCES

Albert Heijn / Vianen Arde Cassee Autobedrijf de Hagen Autobedrijf Wolterman Baars Groentenhandel Bakkerij het Stoepje BHV Huisman Bloemist J. de Groot Bloemspecialist De Klaproos Bloemspecialist Krijnen Bloemspecialist Pand 28 Blokker / Vianen BOAZ Bank Boetiek Iks - EL Bonita Bosgoed BV Bouwbedrijf van Wiggen Bram van Diermen Brinks Audio /Houten Bruna / Vianen C1000 Janssens Cafetaria de Limiet Cafetaria de zwaegers Cafetaria Foodmaster Cafetaria Smulwereld Cees Kip Poelier Chinees Restaurant Hong Kong

CIGO Coccinelli DA De Barbier Kapsalon De Echte Bakker Steehouder De Juffertjes in t groen / Lexmond De Voorhof Dierenspeciaalzaak Witkamp Dio drogisterij Dore Sip Duo kappers EHBO Vianen Emiel Al Emte Supermarkt Montfoort Equipe Haarstyling Monnikenhof Evenementenservice Midden Nederland Expert / Vianen Faceit Fietsspecialist Patrick klein Formido / Vianen Foto Hamerling Fotodiscounts Fotostudio Marks Freework Inkstation Gasservice van Rossum Grieks Restaurant ENA HEMA

House 1614 for Men Hoveniersbedrijf van Reeuwijk Ik zie je Kinderkleding Italiaans Restaurant Mama Mia Juwelier Rijersen van Buuren Kaasboerderij van Rossum Kattentrim Cherinda Keizer tuinen Kiltshop.nl Kommago.nl Korevaar Recyclingcentrale Livewall M Style Makro Vianen Merckx brillen Mijntaartdomijn.nl Mitra/Vianen Notenman BAS Oosterlicht College / Vianen Orne Panterhuis Pedicure Susan van Asperen Podiumfestival.nl Rabobank / Vianen Restaurant Brazz Restaurant De Hofdame Restaurant Sint George

Rijwielhandel van Dongen Robbers Schoonmaak Ron Bloks Mode Schildersbedrijf Janssens Shoeby Fashion / Vianen Slagerij de Goeij Sluis Wonen Smits Tuin en Parkmachines Sportmassage 4 you Stravers Verzekeringen Stroopwafelman op de Markt Sylviaâ&#x20AC;&#x2122;s Jazz Takelbedrijf Kooijman Tao Groep Team kapsalon The Bootcamp Club / Vianen Timmerfabriek Gebr. Bos BV Total/Vianen Tuincentrum Huiting Van der Valk / Vianen Van Eijk Hobby en fournituren VG Print Via optiek Vianen Phone Langedijk Visser en Visser Zonnestudio Voss Soleil

BEDANKT


Het 38ste

Frans de Bruyn BV - Steenplaza & BergVink

INTERNATIONAAL JEUGDTOERNOOI 18, 19 en 20 mei 2013

• Herefordshire Schools Footballteam (Hereford, Engeland) • Bozsik József Akadémia (Nyíregyháza, Hongarije) - voorheen Nyirsuli • KSK ‘s Gravenwezel (‘s Gravenwezel, België) • Madese Boys (Made, Nederland) • s.v. Vrone (Sint Pancras, Nederland) • Onze Gezellen (Haarlem, Nederland) • s.v. Geinoord (Nieuwegein, Nederland) • v.v. Brederodes (Vianen, Nederland)


INTERNATIONAAL JEUGDTOERNOOI

12

HERE WE COME, HEREFORD!! Alle teams veel succes!!

Driemolensweg 2, 4128 LS Lexmond - tel. 0347-342110 fax 341853

Dorpsstraat 68 • Lexmond Telefoon (0347) 341261

www.bakkerijvandijk.nl

www.brandstoffenhandelvanzessen.nl

Kijk voor alle aanbiedingen op onze website:

Voor uw complete BBQ kijk op

www.slagerijmolenaarlexmond.nl

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Gevoelens van verdriet, woede, pijn en gemis strijden om voorrang. In de periode vlak na het overlijden is het soms moeilijk om de gedachten goed op een rij te krijgen. Dan is het goed als er iemand is die u zaken uit handen kan nemen, zonder de regie over te nemen.

GRANDIOZE PINKSTERSHOW

OPWAANZINNIGE VRIJDAG, ZATERDAG EN 2EACTIES PINKSTERDAG! BIJ ZONWERING PLAZA VIANEN Groot ingekocht, best verkochte terrasscherm van Nederland Knikarmschermen nu voor inkoopprijzen Handbediening

tIOkleuren- strFFQEFTTJOTJO DNVJtval t(raUJTTDIVMQrand tKBBSHBrantie

WJFs PFSTPPOMJKLBE oop etverk HFFOJntern

Elektr. bediening

Breedte

Prijs

Prijs

DN

û399,-

û550,-

DN

û440,-

û590,-

DN

û475,-

û625,-

DN

û505,-

û655,-

DN

û525,-

û675,-

DN

û550,-

û700,-

RTINGEN FIKSE KO Pinkstershow tijdens maximaal minimaal 20% en gehele 35%kortingen op inlevering assortimenten bij . bon van deze$IVFKHLG (HQPHQVHQOHYHQZDDUGLJ

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

UITVAL cm

250

Breedte

Wij zijn een kleinschalige organisatie, waarin een persoonlijke benadering centraal staat. Voor directe hulp na overlijden zijn wij persoonlijk dag en nacht telefonisch bereikbaar. PCB Uitvaartzorg heeft ook een InformatieCentrum in Vianen aan de Voorstraat 84. U kunt zich hier vrijblijvend laten informeren over uitvaartverzorging, nazorg en gedachtenisvormen.

Het InformatieCentrum is geopend op dinsdag en woensdag van 10.00 tot 16.30 uur, vrijdag van 13.00 tot 20.00 uur en in de even weken op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur. Een afspraak maken op andere dagen of bij u thuis is ook mogelijk. PCB Uitvaartzorg organiseert regelmatig lezingen en exposities in Vianen. Veel meer actuele informatie vindt u op: www.pcbuitvaartzorg.nl.

UITVAL 300

ooOOGWINDWERK (w Indwerk

250

300

ELEKTRISCH elektr ITDIû663,-

x

û884,-

xû706,-

û760,-

û927,-

û981,-û745,-

û801,-

û965,-

û1022,-û788,-

û841,-

û1008,-

û1062,-û810,-

û865,-

û1031,-

û1085,-û836,-

x

û1056,-

x

Knikarmscherm Cassette Ibiza

Veranda zonwering nu met

In crème, antraciet en grijs

op de verkoopadviesprijs vanaf € 950,-

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

af € 103,Rolluiken van

40% korting

af € 107,Screens van

Nu op screens en rolluiken in de kleur 9001 (licht creme)

30 % korting

Adri Poppen · David van de Waal · Elly Bakker · Liesbeth Kramer Tineke Ouwerkerk · Peter van Bennekom Voorstraat 84 · 4132 AT Vianen · Telefoon [0347] 371 813 (dag en nacht)

Advies: Neem eventueel een foto mee waar het scherm wordt geplaatst zodat wij snel en goed kunnen adviseren.

20% korting

Buitenzonweringen, Raamdecoratie VERANDADAK - MATERIAAL & rolluiken

ROOMWIT RAL 9001/ANTRACIET info@zonweringplazavianen.nl STRUCTUURLAK

WWW.ZONWERINGPLAZAVIANEN.NL

OOK LEVERANCIER VAN: PLISSÉ HORDEUREN ROLHORREN ROLGORDIJNEN PLISSÉS SHUTTERS JALOEZIEEN EN DUO ROLGODRIJNEN WWW.ZONWERINGPLAZAVIANEN.NL INFO@ZONWERINGPLAZAVIANEN.NL

LET OP: Ons adres is Eendrachtsweg 6 (tegenover Miele & Makro) Zeer moderne showroom 4131 NS Vianen, Tel. 0347-344400 van 600 m 2

Tijdens de Pinkstershow zijn wij van 10.00 - 16.00 uur geopend.


INTERNATIONAAL JEUGDTOERNOOI

13

Sponsors

Uitgangspunten IJT:

Hoofdsponsors:

sportiviteit en respect

• Frans de Bruyn B.V. - Steenplaza • BergVink Vianen B.V. Veldsponsors: • Brainnet • True Colours Kleedkamersponsor: • De Barbier Kappers Vianen Balsponsors: • Café ‘t Fust • Albert Heijn

VIANEN – Het heeft vaak heel wat voeten in aarde gehad om het deelnemersveld van het Internationaal Jeugdtoernooi rond te krijgen. Misschien is het wel tekenend voor het enthousiasme van de sterk verjongde toernooicommissie dat de bezetting al in november in kannen en kruiken was.

Vanaf november is de zevenkoppige toernooicommissie maandelijks bij elkaar geweest om vooral de grotere zaken te regelen. Naarmate het IJT dichterbij kwam is de vergaderfrequentie toegenomen, waarbij kleinere, maar niet minder belangrijke punten aan de orde zijn gekomen. Elk lid van de toernooicommissie heeft een eigen taak in het geheel. “Voor de buitenwacht lijkt het wellicht saai dat veel deelnemers inmiddels vaste gasten zijn geworden. Dat is het echter beslist niet”, vertelt Aldert Guijt, die onder andere de contacten met de media behartigt. “We spelen ook maar één keer per jaar tegen elkaar, en iedereen vindt het leuk om tegenstanders van voorheen weer te begroeten. De clubs komen graag; het IJT is een gezellig toernooi waar alles goed is georganiseerd.”

Nu al is bekend dat ‘s Gravenwezel (België) volgend jaar, omdat het samenvalt met de examentijd, niet naar Vianen komt. Het is prettig om dat al zo vroeg te weten, want de commissie heeft nu alle tijd om contacten te leggen met een andere, bij voorkeur buitenlandse vereniging. “Vanaf het begin wordt een sportiviteitsbeker uitgereikt”, merkt Guijt op. “Gezien de jongste gebeurtenis is dat nu extra actueel. We gaan de deelnemers niet confronteren met de dood van Richard Nieuwenhuis, maar zullen wel meer aandacht besteden aan sportiviteit en respect, van oudsher uitgangspunten van het IJT. De scheidsrechters mogen in elke wedstrijd sportiviteitspunten toekennen. Het mooiste is als elk elftal maximaal scoort, maar dat zal niet altijd zo zijn.” Van de opening, op zaterdag 18 mei om 9.15 uur, wordt een spektakel gemaakt. Er komt een ballonnenhaag, en rookpotten met verschillende kleuren gaan voor een regenboogachtig effect zorgen. Daarnaast is er een luidruchtig optreden van sambaband Oladom uit Utrecht. De prijsuitreiking, maandag 20 mei vanaf 16.15 uur, wordt op soortgelijke wijze omlijst.

• Gall en Gall • Etos • All riool service • Hoveniersbedrijf Jaap van Reeuwijk • Brandstoffenhandel van Zessen • Slagerij Molenaar • Café Pension Petit Restaurant de Gouden Leeuw • Schilderwerken Hans de Groot • Via Optiek • Scherpenzeel bv • Bar-Café de Vrienden • DE KLOP GROEP Overige sponsors:

De toernooicommissie van het IJT. Van links naar rechts: Piet Steenis, Ciro Sammarone, Nick van den Berg, Danny Kuipers, Aldert Guijt en John Stuijvenberg (Roy van Daalen ontbreekt). foto: Peter Verbeek

• Molenaar Decorations • Hotel Vianen • Van de Scheur logistiek

Frans de Bruyn Steenplaza verbindt naam aan IJT

• Partytentverhuur Hagestein

LEXMOND/VIANEN

• Dorpshuis de Biezen • Fletcher Hotels • Sjaak Baars • Ola • Miele Nederland • Blokker • Panterhuis • Bram van Diermen vishandel b.v. • Grieks Restaurant ENA • Dierenboetiek Witkamp • Duo Kappers • Foto Discount • Zieleman Groothandel Automaterialen B.V. • Autobedrijf Occasionhal Vianen • PUMA • Makro Vianen • Tuincentrum Huiting • Shoeby Fashion shop Vianen • Gildeslager De Goeij • Emiel Al VOF speciaalzaak

– Er zijn maar weinig evenementen die georganiseerd kunnen worden zonder financiële en/of materiële steun van sympathisanten of sponsors. Het IJT maakt daar geen uitzondering op. De werkgroep heeft zich deze keer, naast BergVink, met succes verzekerd van de steun van Frans de Bruyn Steenplaza. Beide bedrijven hebben hun naam verleend aan het 38ste pinkstertoernooi van Brederodes. Frans de Bruyn is in de wijde regio een vertrouwde naam. In 1982 zag hij in Lexmond de mogelijkheid een winkel over te nemen met een assortiment dat vooral was gericht op de agrarische sector; een boerenbond in klein formaat. De Bruyn krikte de zaak op tot een handelsonderneming. Het aanbod werd uitgebreid met materialen voor de bouw en de industrie, de openingstijden werden aanzienlijk verruimd en er kwam een zaterdagopenstelling. In een later stadium kon de klant er ook terecht voor hout en bestrating. “Die laatste afdeling heb ik sinds 2000, op een deel van het terrein van het toenmalige hoveniersbedrijf Spek. In 2005 heb ik dat gekocht”, vertelt Frans de Bruyn. “Ik maakte vaak weken van meer dan 100 uur. Toen ik 50 jaar werd besloot ik om het wat kalmer aan te gaan doen. Ik koos er toen voor om me alleen nog te focussen op het leveren van een compleet assortiment materialen voor de aanleg van tuinen. Naast allerlei soorten hout en sierbestrating bestaat dat onder andere uit vijvers met toebehoren, verlichting en speeltoestellen. Op de locatie aan de Nieuwe Rijksweg is 5.000 vierkante meter voorbeeldtuin aangelegd, vooral voor het opdoen van ideeën; daarnaast zijn er elders drie magazijnen. Frans de Bruyn Steenplaza is een goed lopend bedrijf met vijftien medewerkers.” Betrokkenheid Sponsoring is De Bruyn niet vreemd. Dat begon, ruim dertig jaar geleden, met Lekvogels. Los daarvan ondersteunt hij alle voetbalclubs in de regio, en dat zijn er toch gauw een stuk of twintig. Dat varieert van bordsponsor tot shirt- en hoofdsponsor. “Mijn betrokkenheid met Brederodes is niet zo groot”, geeft hij eerlijk toe. “Ik kom er niet zo vaak, maar toch doe ik er wel eens iets. Ik heb een

skybox bij FC Utrecht, en bij speciale gelegenheden heb ik die vaker beschikbaar gesteld om leden van Brederodes een gezellig en geheel verzorgde voetbalmiddag of –avond te bezorgen. Vorig jaar ben ik voor het eerst bij het IJT gaan kijken, zowel zondag als maandag. Dat komt ook door Lekvogels, dat sinds jaar en dag helpt bij het onderbrengen van de gasten van Hereford. Ik heb de sfeer geproefd en er is contact geweest met leden van de werkgroep. Toen men mij later heeft gevraagd om medehoofdsponsor van het toernooi te worden heb ik dat toegezegd, ook al omdat Dirk van den Berg hoofdsponsor is, en ik met hem zakelijke connecties heb. Voor Brederodes is dit gewoon een extraatje, en ik zal mijn gezicht ongetwijfeld wel weer even op het sportpak laten zien.”

Frans de Bruyn: extraatje voor Brederodes.

foto: Peter Verbeek


Stigter’s Bandenservice

SPEELS zaterdag 18 mei 2013 tijd

APK keuringen, onderhoud en reparatie.

Stuartweg 16 | 4131 NJ Vianen 0347 - 37 16 85 Theater Sportzaal

Hazelaarplein 4 4131 AC Vianen

Vergaderru imtes Café Recepties Feesten en

partijen

Telefoon: Mobiel:

0347 - 355 325 06 - 10210238

info@destadshofvianen.nl www.destadshofvianen.nl

WWW.VANGENDERENVERHUUR.NL WWW.PARTYCENTRUMSCHOONREWOERD.NL

uur h r e v t ten , y t r a uur uw p h l r e a v r n o vo usse k g n i r p en s

MEGA SEIZOENKNALLERS!! Karperset van €77,80 voor €57,95 Beetmelder The Carp van €11,50 voor €7,95 Poldertassen S van €15,75 voor €12,95 M van €18,00 voor €14,95 L van €22,75 voor €18,95 Molens en hengels tot wel 50% korting

Dierenboetiek Witkamp Voorstraat 12 - 4132 AR Vianen - Tel. 0347-373857

veld 1

veld 2

10.00

Geinoord D

Bozsik J. Ak. D

Gravenwezel D

Madese boys D

10.30

Boszik J. Ak. C

Geinoord C

Madese boys C

Gravenwezel C

11.00

Boszik J. Ak. A

Geinoord A

Madese boys A

Gravenwezel A

11.30

Geinoord B

Boszik J. Ak B

Gravenwezel B

Madese boys B

12.00

Vrone D

Onze Gezellen D

Brederodes D

Hereford D

12.30

Onze Gezellen C

Vrone C

Hereford C

Brederodes C

13.00

Onze Gezellen A

Vrone A

Hereford A

Brederodes A

13.30

Vrone B

Onze Gezellen B

Brederodes B

Hereford B

14.00

Boszik J. Ak. D

Gravenwezel D

Madese boys D

Geinoord D

14.30

Gravenwezel C

Boszik J. Ak. C

Geinoord C

Madese boys C

15.00

Gravenwezel A

Boszik J. Ak. A

Geinoord A

Madese boys A

15.30

Boszik J. Ak. B

Gravenwezel B

Madese boys B

Geinoord B

16.00

Vrone D

Madese boys D

Brederodes D

Gravenwezel D

16.30

Madese boys C

Vrone C

Gravenwezel C

Brederodes C

zondag 19 mei 2013 tijd

veld 1

veld 2

10.00

Madese boys A

Vrone A

Gravenwezel A

Brederodes A

10.30

Vrone B

Madese boys B

Brederodes B

Gravenwezel B

11.00

Boszik J. Ak. C

Hereford C

Geinoord C

Onze Gezellen C

11.30

Hereford D

Boszik J. Ak. D

Onze Gezellen D

Geinoord D

12.00

Boszik J. Ak. A

Hereford A

Geinoord A

Onze Gezellen A

12.30

Hereford B

Boszik J. Ak. B

Onze Gezellen B

Geinoord B

13.00

Madese boys C

Onze Gezellen C

Gravenwezel C

Hereford C

13.30

Onze Gezellen D

Madese boys D

Hereford D

Gravenwezel D

14.00

Madese boys A

Onze Gezellen A

Gravenwezel A

Hereford A

14.30

Onze Gezellen B

Madese boys B

Hereford B

Gravenwezel B

15.00

Boszik J. Ak. C

Brederodes C

Geinoord C

Vrone C

15.30

Brederodes D

Boszik J. Ak. D

Vrone D

Geinoord D

16.00

Boszik J. Ak. A

Brederodes A

Geinoord A

Vrone A

16.30

Brederodes B

Boszik J. Ak. B

Vrone B

Geinoord B

maandag 20 mei 2013

Op maandag wordt het toernooi vervolgt met kwart, halve en finale wedstrijden in alle poules. In elke de nr. 2 tegen nr. 7, de nr. 3 tegen nr. 6, de nr. 4 tegen nr. 5. Dit zijn de kwartfinale wedstrijden. De w en de verliezers spelen ook verder om de 5 t/m 8 plaats. * De finales vinden plaats vanaf 15.00 uur


SCHEMA

C

A

veld 3

veld 4

Hereford D

Onze Gezellen D

Brederodes D

Vrone D

Onze Gezellen C

Hereford C

Vrone C

Brederodes C

Onze Gezellen A

Hereford A

Vrone A

Brederodes A

Hereford B

Onze Gezellen B

Brederodes B

Vrone B

Madese boys D

Boszik J. Ak. D

Gravenwezel D

Geinoord D

Boszik J. Ak. C

Madese boys C

Geinoord C

Gravenwezel C

Boszik J. Ak. A

Madese boys A

Geinoord A

Gravenwezel A

Madese boys B

Boszik J. Ak. B

Gravenwezel B

Geinoord B

Brederodes D

Onze Gezellen D

Vrone D

Hereford D

Onze Gezellen C

Brederodes C

Hereford C

Vrone C

Onze Gezellen A

Brederodes A

Hereford A

Vrone A

Brederodes B

Onze Gezellen B

Vrone B

Hereford B

Onze gezellen D

Boszik J. Ak. D

Hereford D

Geinoord D

Boszik J. Ak. C

Onze Gezellen C

Geinoord C

Hereford C

tel. 0347-371394 www.panterhuis.nl facebook.com/panterhuis

Installatietechniek

veld 3

& Bouwkundige Reparatie en Onderhoud

veld 4

Boszik J. Ak. A

Onze Gezellen A

Geinoord A

Hereford A

Onze Gezellen B

Boszik J. Ak. B

Hereford B

Geinoord B

Madese boys C

Brederodes C

Gravenwezel C

Vrone C

Brederodes D

Madese boys D

Vrone D

Gravenwezel D

Madese boys A

Brederodes A

Gravenwezel A

Vrone A

Brederodes B

Madese boys B

Vrone B

Gravenwezel B

Vrone C

Boszik J. Ak. C

Brederodes C

Geinoord C

Boszik J. Ak. D

Vrone D

Geinoord D

Brederodes D

Vrone A

Boszik J. Ak. A

Brederodes A

Geinoord A

Boszik J. Ak. B

Vrone B

Geinoord B

Brederodes B

Madese boys C

Hereford C

Gravenwezel C

Onze Gezellen C

Hereford D

Madese boys D

Onze Gezellen D

Gravenwezel D

Madese boys A

Hereford A

Gravenwezel A

Onze Gezellen A

Hereford B

Madese boys B

Onze Gezellen B

Gravenwezel B

Moderne aanpak, vertrouwde kwaliteit!

Mob.: 06 - 46835310 Langedreef 12A - 4124 AJ Hagestein Tel.: 0347 - 343424 - E-mail: john@stuijvenberg.net

AL 38 JAAR SPONSOR VAN HET I.J.T. VAN BREDERODES! BLIJFT U DE WINKELS IN VIANEN OOK SPONSOREN?

2

nothing

e poule speelt dan de nr. 1 tegen de nr. 8,

innaars gaan door naar de halve finale wedstrijden

you see

soon !

wear ?

RON BLOKSMODE MODE RON BLOKS | VOORSTRAAT 59 | 4132 AN VIANEN | TEL 0347 371223 |

VOORSTRAAT 59 | 4132 AN VIANEN | TEL 0347-371223 | INFO@RONBLOKSMODE.NL | WWW.RONBLOKSMODE.NL

-HXJGWRHUQRRL %UHGHURGHV

GDWVSRQVRUHQZH JUDDJ

-HXJGWRHUQRRL%UHGHURGHV'DWLVKHWLGHH

Voorstraat 83-85 | 4132 AP Vianen | 0347-37 12 98 www.degoeij.gildeslager.nl | slagerijdegoeij@live.nl

'H5DEREDQNLVHHQEDQNPHWLGHH«Q2RNLGHH«QRYHUVSRUW6SRUWYHUELQGW HQLQVSLUHHUWRQV'DDURPVSRQVRUW5DEREDQN9LMIKHHUHQODQGHQSODDWVHOLMNH LQLWLDWLHYHQ'DWGRHQZHJUDDJ+HWLVWHQVORWWHRRNRQ]HEXXUW

ZZZUDEREDQNQOYLMIKHHUHQODQGHQ 6DPHQVWHUNHU'DWLVKHWLGHHYDQFR¸SHUDWLHIEDQNLHUHQ


w w w. v a n d e r w a l - i n t e r i e u r s . n l

NEW TOPFORM 1

4

€ 4.873,-

2

€ 3.299,-

€ 2.397,-

3

5

7

€ 1.599,-

8

€ 3.023,-

1 | eetkamerstoelen Monro + tafel Dinner

vanaf € 4.873,-

2 | hoekcombinatie Bellissima

vanaf € 3.299,-

3 | bank Mistral

vanaf €

4 | bank Stream

vanaf € 2.397,-

5 | fauteuil Lilly

vanaf €

6 | dresette Pablo

vanaf € 1.679,-

7 | fauteuil Polo

vanaf € 1.599,-

8 | hoekcombinatie Rexx

vanaf € 3.023,-

9 | hoekcombinatie Thalia

vanaf € 3.624,-

999,649,-

€ 999,-

€ 649,-

6

9

€ 3.624,-

€ 1.679,-


INTERNATIONAAL JEUGDTOERNOOI

17

Gezin Krouwel elke dag in de ban van voetbal – Het gezin van Bert en Emelien Krouwel, en hun drie zonen staat helemaal in het teken van voetballen en van Brederodes. Nu de competitie er zo goed als op zit wordt de aandacht verlegd naar het spelen van toernooien, het IJT in het bijzonder.

VIANEN

Vader Bert is de laatste tien jaar actief als trainer, leider en (assistent)scheidsrechter. Niet vreemd, want de tweeling Emiel en Jelle stapte toen in bij het kaboutervoetbal van De Reigertjes. De oudste zoon Timo speelt inmiddels in de B1, Emiel in de C1 en Jelle is doelman van de C2. Tijdens het IJT komen ze alle drie in actie.

evenementen, ik ben blij dat het weer voor de deur staat en dat ik er weer aan mee mag doen.” In sportief opzicht kan de C1 van Brederodes zich in elk geval niet meten met de C1 van de Hongaren en van Hereford. De leeftijdsgenoten van Geinoord, die enkele klassen hoger spelen, zijn waarschijnlijk ook een maatje te groot voor de groengelen. Bert Krouwel: “Omdat de Hongaren allemaal bij onze C1 zijn ondergebracht zijn ze erop gebrand hen te verslaan. Brederodes moet een topdag hebben en hopen dat de sterkere elftallen een mindere dag hebben. We willen in elk geval bij de beste vier in onze poule eindigen zodat we op de slotdag mee kunnen spelen voor de prijzen.”

“Het wordt al mijn derde IJT”, vertelt de 14-jarige Emiel. “In 2011 voetbalde ik nog in de D2, en had ik er niet op gerekend. Omdat ik regelmatig inviel in de D1 mocht ik echter ook meedoen. Met het elftal doen we vaker mee aan toernooien, maar die zijn niet te vergelijken met het IJT. Dat is een driedaagse happening, met van alles en nog wat er omheen, en die andere duren hooguit een dag.” Gastgezin Mee mogen doen aan het IJT houdt voor de Krouwels automatisch in dat er van hen dan iets meer wordt verwacht. De laatste twee jaren waren ze gastgezin voor twee Hongaarse D-spelertjes, en deze keer bieden ze gastvrij onderdak aan twee C-junioren. Als leider van de C1 nam Bert de coordinatie van het onderbrengen van de spelers van dat elftal op zich, en binnen de kortste keren was die klus geklaard. “Het gros van de C1 van Brederodes speelt al heel lang samen. De ouders zijn nog steeds bijna elke wedstrijd aanwezig, en vervoersproblemen voor de uitwedstrijden zijn er nooit. De groep kinderen en ouders is heel hecht. De kleding wordt bij toerbeurt gewassen, er worden buiten het voetbal om regelmatig activiteiten georganiseerd, en we hebben altijd een gezamenlijke slotavond met een barbecue. Binnen het elftal is alles prima geregeld, en samen met Roy van Kouwen ben ik een tevreden leider.” Twee Hongaarse jeugdspelers over de vloer, dat is lastig communiceren. Met een beetje Engels, een beetje Duits, veel gebarentaal en google op de laptop als vertaalmachine kwamen ze echter een heel eind. Emiel: “Ik heb die jongens nog wel op facebook staan, maar eigenlijk hebben we nooit meer contact gehad. Wat het voetballen betreft: we spelen een stuk of tien wedstrijden. De eerste twee dagen gaat het nog wel, maar op de derde dag loop je toch wel een beetje op je tandvlees. Vorig jaar was het bovendien erg warm, en dat hakte er extra in. De vorige IJT’s waren leuke

Voor Emiel en Bert Krouwel is het IJT een mooie afsluiting van het seizoen. foto: Peter Verbeek

Yvonne van Daalen:

Geinoord betrekkelijk nieuwe eend in IJT-bijt

einde van een tijdperk VIANEN – Van de voorgaande 37 IJT’s heeft Yvonne van Daalen, als actief betrokkene, alleen de eerste vijf gemist. Vorig jaar is ze er bewust mee gestopt. Hoewel ze de komende Pinksterdagen vaak op sportpark Blankensteijn zal zijn bekijkt ze het toernooi deze keer -vermoedelijk- uitsluitend vanaf de zijlijn.

In het begin van de jaren tachtig was Yvonne, als moeder van vier voetballende jongens, al niet weg te slaan van de voetbalvelden. Destijds, en ze was toen al lid van de jeugdcommissie, werd haar gevraagd om te helpen bij het onderbrengen van buitenlandse voetballertjes bij gastgezinnen. Van het een kwam het ander.“Voetbal is nog altijd een mannenwereldje, en dat was ruim dertig jaar geleden zéker het geval. Ik heb echt wel een beetje moeten knokken voor mijn plaatsje. Ik vind voetbal een leuke sport om te zien, en daarnaast heb ik altijd een steentje bij willen dragen zodat er kan worden gevoetbald. Ik ben een regelaar, kan mijn mondje aardig roeren en heb de boot niet afgehouden toen men me vroeg om lid te worden van de werkgroep IJT”, vertelt Yvonne van Daalen. Automatisme Ze schat dat ze een jaar of vijftien voorzitter van die werkgroep is geweest. Los van het leiden van de vergaderingen, die in aantal toenamen naarmate de toernooidatum dichterbij kwam, had ze ook een representatieve functie: het ontvangen van vertegenwoordigers van het college, genodigden, sponsoren, pers en afgevaardigden van de deelnemende verenigingen. Maar hoe langer je met

veel dezelfde mensen in een commissie zit, des te meer wordt het geleidelijk een automatisme. “Nog niet zo lang geleden stopten bijna alle leden van de werkgroep, en dat was hét moment om het roer om te gooien”, aldus Yvonne. “Het heeft me verbaasd hoe weinig moeite het heeft gekost om jonge en enthousiaste opvolgers te vinden. Ooit hebben ze zelf meegedaan aan het IJT, en een ander pluspunt is dat ze allemaal betrokken leden van Brederodes zijn. Het enige dat me steekt is dat er geen vrouw bij is! Ik ben nog twee jaar in functie gebleven om ze met raad en daad bij te staan, en vorig jaar was voor mij het moment om er écht mee te stoppen.” Vriendschapbanden Yvonne van Daalen vindt dat ze met een goed gevoel kan terugkijken op alle jaren en tijd die ze heeft gestoken in de organisatie van het IJT. “Het is een fantastisch toernooi dat altijd goed verlopen is. Maar we hebben ook moeilijke jaren gekend, waarin het maar niet lukte om acht clubs aan de start te krijgen. Één keer waren er zelfs maar vijf, en toen hebben we serieus overwogen om ermee te kappen. Wat me altijd bij zal blijven is de vriendschapsbanden die we hebben opgedaan. Ik heb gasten die al 25 jaar bij ons logeren en waar we regelmatig via de mail contacten onderhouden. Een van hen, Martin Forder (Hereford), gaat eind van dit jaar trouwen, en hij heeft mijn man Sjaak en mij uitgenodigd voor de bruiloft. Tijdens het komende IJT zal ik best wel een keer de helpende hand toesteken, maar in principe houd ik me op de achtergrond. Als je ben opgestapt is het ongepast om je opvolgers voor de voeten te lopen.”

Yvonne van Daalen kan zich een leven zonder IJT nauwelijks voorstellen.

foto: Peter Verbeek

NIEUWEGEIN – Het deelnemersveld van het 38ste Internationaal Jeugd Toernooi is nagenoeg hetzelfde als dat van de voorgaande keer. In plaats van Vriendenschaar, dat deze keer geen vier jeugdteams kon formeren, maken de leeftijdsgenoten van Geinoord hun opwachting op sportpark Blankensteijn.

In 2010 deed Geinoord voor het eerst mee aan het toernooi. Op de slotdag kon geen A-team meer op de been worden gebracht, en met veel kunst en vliegwerk heeft de organisatie een alternatief elftal bij elkaar gesprokkeld. Dit afhaken was een reden om Geinoord even in de wachtkamer te zetten. Mede doordat Marcel Akkerman, ex-voetballer van Brederodes, als jeugdtrainer al jaren actief is bij de overburen, is de club weer van de partij. Freek den Brok, hoofd jeugdzaken, is blij dat Geinoord is uitgenodigd om weer deel te nemen aan dit prestigieuze en gezellige toernooi. “Met onze A1, B1, C1 en de D1 zullen we er alles aan doen om de eer, de voetbalkwaliteiten en de sportiviteit van Geinoord op de velden van Brederodes te laten zien.” Volop in beweging Geinoord, een vereniging met omstreeks 800 leden, vierde vorig jaar zijn 60-jarig bestaan. Een van de hoogtepunten van dat jubileum was een mini-EK voor alle E- en F-pupillen: met landenshirts, opkomst met vlaggen en veel gezellige nevenactiviteiten. Bovenal was het een groot thuistoernooi van en voor de club, iets wat al jaren niet meer was voorgekomen. Door het houden van een mini-WK wordt daar dit jaar een vervolg aan gegeven. Ook de D-, C- en B-jeugd krijgen een eigen thuistoernooi. Sportief gezien is Geinoord volop in beweging. Enkele degradatie van het eerste elftal hebben voor wat onrust gezorgd. Gelukkig volgde vorig seizoen echter promotie naar de eerste klasse. Binnen de club zijn twee toernooicommissies actief, de Vrienden van Geinoord (een vrijwillige club van honderden donateurs die activiteiten sponsort), een enthousiaste activiteitencommissie, een betrouwbare kantinecommissie, een nieuwe jeugdcommissie, een PR-groep. Daarnaast zijn normen en waarden vastgelegd. Het stroomlijnen van het technisch beleid begint op gang te komen, en daarnaast is er veel aandacht voor het opleiden van zowel trainers als scheidrechters. Kortom, Geinoord is druk bezig zich weer op de kaart te zetten, voor selectie maar ook voor niet-selectie. Motto is en blijft voorlopig: kwaliteit en gezelligheid, in voetbal en omgang, voor jong en oud.


Tweede pinksterdag

geopend van 10:00-17:00 uur

5,

99

van 7,99 voor

0,

99

van 1,99 voor

7,

99

van 12,99 voor

Brugmansia Trompetbloem diverse kleuren, hoogte 75 cm

Lavandula ‘Hidcote’

Hangplanten

diverse soorten en kleuren, potmaat 21 cm

potmaat 12 cm

19,

99

van 29,99 voor

6,

99

van 9,99 voor

Oleander

Olea op stam Olijf excl. mand hoogte ± 150cm

Kuipplanten

hoogte 55cm, potmaat 17 cm

diverse soorten, hoogte 75 cm potmaat 19 cm

8,

99

3,

99

van 5,99 voor

van 12,99 voor

Roos op stam diverse kleuren, hoogte 85 cm potmaat 21 cm

Lavatera diverse kleuren, potmaat 17 cm

Breng met de barbecue uw keuken naar buiten!

Tot 25% korting op diverse modellen

Smokey Joe

Compact Kettle

Original, 37 cm black

47 cm

59,

95

van 79,99 voor

TUINCENTRUM

79,

00

van 99,99 voor

Q100 gasbarbecue

Q140 elektrische barbecue

159, 199, 00

00

van 199,00 voor

van 259,00 voor

Aanbiedingen geldig van woensdag 15 mei t/m dinsdag 21 mei 2013. Zolang de voorraad strekt.

5,

99

van 8,99 voor

Weber acties geldig zolang de voorraad strekt

Th. v.d. HURK & Zn.

Honddijk 11 Culemborg Tel.: 0345 512136 Fax 0345 530366 www.tuincentrumvandenhurk.nl

P

Volop gratis parkeergelegenheid 300 parkeerplaatsen

Openingstijden: Maandag 10.00 tot 18.00 uur Dinsdag t/m vrijdag 9.00 tot 18.00 uur Vrijdag koopavond Zaterdag 9.00 tot 17.00 uur

8000 M2 KAMER- EN TUINPLEZIER! HET MEEST COMPLETE TUINCENTRUM IN DE REGIO


Dinsdag 14 mei 2013

Amivedi

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

19 vrije tijd

WWW.HETKONTAKT.NL

Finalisten Jampop aan elkaar gewaagd

Amivedi is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zorgt voor een kosteloze registratie van vermiste en gevonden huisdieren in Nederland. www.amivedi.nl

ĢijĢįġĦīĤĢī š De vijfde editie van Jampop The Final vindt plaats op 18 mei. De hoofdprijs: een optreden op 9 juni in de poptempel van Utrecht: Stairway To Heaven.

uit de jaren ‘60 en ‘70 en ook eigen nummers te horen spelen. Het plezier speelt wederom een belangrijke rol. Met name de sologitarist springt in het oog.

VERMIST

De vijf bands die in de finale van Jampop staan hebben tijdens de voorrondes dertien andere bands achter zich gelaten. De hoogste tijd om alles over deze finalisten te weten te komen.

De verrassing komt uit Culemborg. The Revolution heeft een goede, aanstekelijke uitstraling en speelt deels eigen nummers. De mooie stem en de passie van de zangeres zijn zeer boeiend. De gitarist kent z’n klassiekers en gaat daar creatief mee om. De stu-

Minoes - 3-jarige poes, wit met een rode staart, rode vlekken op de rug en op het kopje tussen de oren; Sweder van Boesichemstraat, Vianen

GEVONDEN Hond - reu, grote witte Argentijnse of Amerikaanse Dog, angstig, geen halsband; Hofplein e.o. Vianen. Meer informatie: Amivedi Nieuwegein e.o. (088-0064674 of nieuwegein@ amivedi.com).

Grote opbrengst voor rommelmarkt ĢijĢįġĦīĤĢīš De rommelmarkt in Everdingen heeft afgelopen donderdag ruim 14.000 euro opgeleverd. “Mede dankzij het prachtige weer”, zegt de organisatie na afloop. De jaarlijkse rommelmarkt werd gehouden voor de Petrus- en Pauluskerk. Naast de vele kramen werd er gedraaid aan het Rad van Avontuur, er was een enveloppenloterij en een veiling. Een pottenbakker en steenhouwer gaven demonstraties en in de kerk waren er concerten van Non Solus en Marilou Krouwel. De opbrengst komt ten goede aan het onderhoud van de kerk.

KEUKENTIP! VAKANTIETRIP?

De eerste band die we tegenkomen op het lijstje van finalisten heet SH!ZL. Deze pop/rockcoverband uit de Betuwe voorziet hun songs van een nieuw jasje. De band neemt op overtuigende wijze bezit van het podium, de lead-zangeres is sterk en wordt bijgestaan door de sologitarist. De bas en drums vormen een solide tandem. En: het plezier spat ervan af bij deze band.

www.kcmiddennederland.nl

De volgende band is Trippin’ Over Stools. De naam heeft te maken met een bandlid die over een krukje wilde springen, wat resulteerde in een verwoestende klap op de vloer van de oefenruimte. Het is een mooie ervaring om deze jonge muzikanten de muziek

™H=OAcZZbidedkZgij^\ZcYZl^_oZWZo^ikVc]ZiedY^jb#

Lionsclub Vianen houdt weer twee tuinconcerten met topartiesten

De opbrengst gaat naar de inrichting van een nieuw hospice in Vianen. Merlin van Rie, één van de ‘Lions’, vertelt hierover. “In Vianen komt eindelijk

een hospice. De inrichting kost geld. Alleen al een speciaal bed kost zo’n 3.500 euro. Maar ook comfortabele meubels zijn kosten. En die helpen we graag zoveel mogelijk drukken.” Voor de concerten worden twee privétuinen omgetoverd tot sfeervolle plekken waar Deborah Carter en Banda Sensual optreden. “Deborah Carter is

Gospel Choir ‘Free’ op Pinksterappèl ĢijĢįġĦīĤĢīš Gospel Choir Free is op Tweede Pinksterdag, 20 mei, aanwezig bij een zangdienst in de open lucht in Everdingen. Dit Pinksterappèl is een initiatief van de Hervormde Gemeente. Naast de bijdrage van Free is er veel samenzang. Gospel Choir Free is een jongerenkoor dat bestaat uit projectzangers en -zangeressen en bandleden uit verschillende steden. Ds. De Ridder houdt een meditatie. Aanvang 10:00 uur. Het appèl vindt plaats op het veld aan Het Lijne Pad/ Bingse Boogaard. Bezoekers moeten zelf een stoel of kleedje meebrengen. Na afloop is er gelegenheid om iets te drinken.

Verspreidingsgebied Verschijnt gratis huis-aan-huis op dinsdag in de plaatsen Everdingen, Hagestein, Lexmond, Vianen, Zijderveld Algemene voorwaarden Alle orders worden afgesloten overeenkomstig de regelen voor het advertentiewezen gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbanken en bij de Kamers van koophandel.

een ware jazzgigant. Ze heeft op grote podia over de hele wereld opgetreden”, zegt Merlin enthousiast. Haar muziek varieert van opzwepende fusion en jazz tot romantische bekende ballads. Lion Erik Schut vertelt over Banda Sensual. “Dit is een groep jonge Nederlandse muzikanten, die laatst nog op tv was bij DWDD. Hun muziek is Portugees-Braziliaans en ligt erg prettig in het gehoor.” De groep won onder andere de Edison Publieksprijs. De concerten worden twee keer gegeven, zodat iedereen beide optredens kan bijwonen. Erik: “Als het ene concert is afgelopen, heeft men een uur om naar het andere concert te gaan. Vervolgens vinden dezelfde concerten nogmaals plaats, maar het publiek is in de tussentijd dus geswitcht.” De concerten vangen op 26 mei aan om 14:00 en 16:00 uur. Deborah Carter treedt op aan de Molenstraat 55, Sensual aan de Prins Bernardstraat 20. Entree: 20,00 euro, kaarten te koop bij DA drogist en Albert Heijn te Vianen en Van Zessen tankstation in Lexmond.

™A^dch:g^`HX]jiZcBZga^ckVcG^Z#

Uitgever/directie Het Kontakt Edities bv, Goudriaan Floor de Groot Editie Vianen Oplage: 10.250 exemplaren

Ignition is een echte coverband, met een uniek geluid. Het prima samenspel tussen alle bandleden geeft ieder lid de ruimte. De Anouk-medley is tijdens de voorrondes mooi gebracht. Door het publiek werd volop meegedaan. Dit alles maakte op de sologitarist zoveel indruk, dat hij vergat om

zijn gitaar mee naar huis te nemen. Hij heeft die nacht niet geslapen. De jury wordt gevormd door het gebruikelijke Jampop-trio en is voor de gelegenheid aangevuld met professioneel gitarist Don Johnson en een bandlid uit Profuna Ocean, de winnaars van de vorige editie. Toegang voor dit live concert is 5,00 euro, aanvang is om 17:00 op Sportcomplex Everstein.

q WWW.JAMPOP.NU

Dan is er Biranha, een band met eigen werk, geïnspireerd op de rock van de fifties tot de eighties. Maar er zijn ook invloeden uit reggae, latin, funk en New Wave te ontdekken. De band is verrassend vanwege de vele afwisseling. Het gitaarwerk is smaakvol en de drummer en de bassist zetten een goede basis neer. Dit resulteert in uiterst verzorgd geluid, wat de jury aanspreekt.

ijĦĞīĢī š Lionsclub Vianen houdt op zondag 26 mei twee concerten in Vianense privétuinen. Deborah Carter en Banda Sensual treden op. Handelsweg 1, Meerkerk Tel: 0183 - 352244

wende baslijnen en de steady drummer maken het plaatje compleet. Heel veel variatie in de nummers qua stijl, maar iedere keer ‘revolutionair’.

Redactie- en advertentieafdeling Het Kontakt Edities bv Vlietskant 16 | 4141 CL Leerdam Telefoon (0183) 58 32 00 Fax (0183) 58 33 08 redactie.vianen@hetkontakt.nl advertentie.vianen@hetkontakt.nl Hoofdredacteur Rick den Besten Eindredactie Marijke Verhoef m.verhoef@hetkontakt.nl (06) 23 81 21 31

FOTO: FRANS BLOKHUIS

Redactie Dick Aanen (06) 10 38 04 52 d.aanen@hetkontakt.nl politiek verslaggeving en sportredactie Peter Verbeek (06) 20 91 39 62 p.verbeek@hetkontakt.nl Telefoon (0347) 37 48 87 voetbalverslaggeving Advertenties Jolanda Nieuwenhuis (06) 13 08 88 31 j.nieuwenhuis@hetkontakt.nl Website www.hetkontakt.nl

q WWW.LIONSVIANEN.NL

ARCHIEFFOTO: ANSERUM ART PHOTOGRAPHY

Kerkfusie Vianen K>6C:C ™ De Nederlands Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van Vianen hebben na jaren van goede samenwerking besloten te fuseren. Na de nodige administratieve en juridische stappen wordt per 1 januari 2014 de fusie een feit. Gedurende veertig jaar waren beide kerken ‘Samen op Weg’ naar eenwording. Dat leidde in september 2003 tot een federatie onder de naam ‘Protestantse Gemeente Vianen in wording’. Sindsdien werd er veel samen gedaan. Er was een gezamenlijke kerkenraad en een gezamenlijke diaconie, maar de kerkgenootschappen bleven financieel gescheiden en op de zondagen waren er vaak dubbele erediensten. De wens naar verdere eenwording werd steeds duidelijker hoorbaar. Op verzoek van de kerkenraad hebben de rentmeesters van beide kerken ideeën ontwikkeld om een fusie mogelijk te maken. Deze ideeën werden aan de verschillende geledingen voorgelegd en zo rijpte een voorstel om begin 2014 te fuseren met behoud van beide gebouwen. De kerkenraad heeft het fusiedocument geadopteerd en ziet ernaar uit samen de nieuwe Protestantse Gemeente in Vianen vorm te geven.

Advertentietarieven Losse plaatsingen: € 0,52 per mm excl. BTW. Contracttarieven op aanvraag.

Verspreiding en bezorgklachten Van de Meer / Gorinchem (0183) 63 80 55 www.vandermeerverspreiding.nl

Combinatiemogelijkheden met Het Kontakt editie Alblasserwaard, Leerdam, Lek en IJssel Oost en West, Land van Heusden en Altena, Bommelerwaard en Klaroen.nl.

Auteursrechtenvoorbehoud Uitgeverij Het Kontakt Edities bv behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/ of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Inzendtermijn Advertenties tot maandag 15:00 uur Redactiekopij tot maandag 15:00 uur Digitaal aanleveren van advertentiemateriaal in overleg. Als onze medewerkers afwezig zijn, kunnen advertenties of redactionele bijdragen gedeponeerd worden in de brievenbus. Bij eventuele vragen kunt u bellen met 0183-583200.


publicaties

Dinsdag 14 mei 2013

Van an 14 mei

t/m 25 mei

DOLLE

GDPHV

20

DAGEN

2e artikel voor de 1/2 prijs j js

KHUHQ

2e artikel ar voor de 1/2 prijs geldt niet voor jeans

2e artikel voor de 1/2 prijs j js

artikel voor de 1/2 prijs 2e ar

Tunieks

2JHOGWDOOHHQYRRUNDWRHQHQEURHNHQ BROEKEN € 99,-

2 voor € 49,T- Shirts

Polo's Polo' 2 voor € 49,-

2 voor € 49,-

Alle broeken 2e broek voor de 1/2 prijs

Shirts korte mouw 2 voor € 49,-

Jacks € 25,- korting

Jacks € 25,- korting

geldt niet voor reeds afgeprijsde jacks

geldt niet voor reeds afgeprijsde jacks

Restanten: vanaf € 5,Tollenstraat 16 - Culemborg - Tel. 0345 - 52 13 83 www.mode-city.nl Gratis parkeren: Jachthaven, Palumbusterrein. Betaald parkeren: Lange

Dé LUIKSE MARKT, 1HHYIL\YZ°<[YLJO[

Trouwplannen

Binnen/buiten. 19 en 20 Mei. 700 kramen vol mooie oude spullen.

Modellenboeken met trouwkaarten om thuis te bekijken staan klaar.

,U[YLL°]VS^Á 7HYRLYLUOLSLKHNÁ

De Groot Drukkerij bv Zuidzijde 131, Goudriaan, 0183-583311

AANGEBODEN

Gevr. medailles en vaantjes van toertochten op de schaats, evt. m. stempelkaarten. Tel. 0346-241819.

Strak!

Gevr. oude ansichtkaarten van Babylonienbroek. Tel. 0416-352260.

T KWALITEI VOOR WEINIG!

Gevr. oude bromfietsen en motoren. Tel. 0418-582457. Gevr. oude brommobielen; oude Berkel vleesmachine. Tel. 06-55361013. T.k. 2 fietsdakdragers z.g.an. €22,50 p.s.; 4 opdekdeuren 3x231,5x93, 1x 231.5x73 €25,- p.s. Tel. 06-51839599 noz

TWEEDE PINKSTERDAG GESLOTEN

NOG NIET TOE AAN EEN NIEUWE KEUKEN? DENK EENS AAN KEUKENRENOVATIE!

T.k. 3 kunstst. terras stoelen wit, hoge rug 3 st €15,-. Tel. 06-53231312

www.tienvoor12.nu

T.k. 72-dlg bestek Weber/ kochan vaatw. best. €250,-. Tel. 0184-602268.

52100-159

THUISZORG

T.k. aanhangwgn m. afsl.b. deksel en res.wiel 1.30Lx0.90Bx0.50H €350,-. Tel. 0183-302233. T.k. alu vouwladder 4x3 tr + platform i.g.s. €69,-; omafiets zwart org. i.g.s. €75,-; kaptafel + spiegel wit H46B30 smeedij. €30,-. Tel. 0622360589. T.k. box m. la €20,-; campingbed bl €10,-. Tel. 0418662268.

24 uur per dag in Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

✆ Presentlijn 088 - 40 80 500 www.presentthuiszorg.nl Present thuiszorg | Emma | Graafzicht | Hof van Ammers | Meesplein | Open Vensters

Kia Kooijman Stuartweg 5

INBOUWTOPPER VAN DE WEEK:

T.k. comp.scanner €75,-; lampenradio Blaupunkt €50,; ktv + ab €50,-; videorec. + ab €35,-; pickup volautom. aristona €75,-; versterker €50,-. Tel. 0416-692366.

actief en bereikbaar

Korte Dreef 1

]HUHLYSLI]US°

TE KOOP

Actie voor vlinders is nodig. NU!

Crum Vianen b.v.

Openingstijden: dinsdag t/m donderdag 09.00 - 17.30 vrijdag 09.00 - 21.00 zaterdag 09.00 - 17.00 Meent ‘s maandags altijd gesloten

T.k. getinte babyborn m. roze jurk €15,-; zilv. theebus DE €10,-; jip en janneke grote boek €12,50. Tel. 0650847177. T.k. hist. oorlogskrt v.d. crossroutes door de Biesbosch 1944-45. Tel. 0416692144. T.k. l.eiken salontafel m. 2 ldn + 2 uitsch.ldn z.g.a.n. 1.40x70 €50,-. Tel. 0610208290.,

Autobedrijf Hofplein Sportlaan 7

MONTAGE, ELECTRA, CV-WERK, TEGELWERK, LOODGIETERSWERK EN PERFECTE SERVICE!

Vaatwassers nu vanaf 395,-

Autobedrijf Simonis Sportlaan 10

WWW.VANBEKKUMKEUKENS.NL Afbeeldingen kunnen afwijken. Prijs- en zetfouten onder voorbehoud. Prijzen exclusief verwijderingsbijdrage.

Toyota Kooijman Stuartweg 5

De Waal Autogroep Sportlaan 5

autodealers-vianen.nl

Alle topmerken occasions in Vianen dicht bij elkaar


Dinsdag 14 mei 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

21 vrije tijd

WWW.HETKONTAKT.NL

woensdag

zaterdag

14 mei

15 mei

18 mei

La Corella geeft Hofconcert

Flieder, fladder, flodder

Stadshof Live met Just en Casual Friday

Het ensemble La Corella, bestaande uit barokviolist Femke Huizinga en Liga Vilmane op klavecimbel en orgel speelt om 10:30 uur klassieke muziek in Hof van Batenstein.

Nelien van Doorn en Susanne Buter houden weer een Dans- en Doe middag. Het thema: ‘Flieder, fladder, flodder’. Voor kinderen van zes tot negen jaar, in De Rank te Vianen.

De derde editie van Stadshof Live brengt de bands Just en Casual Friday. Vanaf 21:00 tot 01:00 uur klinkt de muziek in het café van De Stadshof. Entree: gratis. Zaal open: 20:30 uur.

DINSDAG 14 MEI

Hof Concert 10:30-11:30, Vianen, Hof van Batenstein. Een Hof Concert in nauwe samenwerking met Stichting Muziek In Huis. Het ensemble La Corella, bestaande uit Femke Huizinga - barokviool, Liga Vilmane - klavecimbel en orgel, zal een gevarieerd klassiek programma brengen. Lezing over botontkalking 19:30, Vianen, Hof van Batenstein. Thema: ‘Osteoporose en het voorkomen van botbreuken’. Aangeboden door Kring-apotheek Monnikenhof en Kring-apotheek Vianen. De mogelijke oorzaken, gevolgen, behandeling en snelle herkenning van osteoporose worden besproken.Toegang is gratis, inclusief koffie en thee. Meer informatie: Kring-apotheek Vianen (0347-372311). Arbitrage (16+) 20:15, Nieuwegein, bioscoop Wolff Nieuwegein, Passage 102. Deze span-

nende film met Richard Gere en Susan Sarandon biedt een geslaagde inkijk in de wereld van handelaren, beursmakelaars, beroepgokkers en andere Wallstreetgraaiers die de financiële bankencrisis ontketenen. Entree: 8,50 euro. www.dekom.nl WOENSDAG 15 MEI

Scootmobiel toertocht 12:00, Vianen, Hof van Batenstein. Om 12:00 verzamelen bij Hof van Batenstein en om 13:00 start van de tweede toertocht van de Vianense scootmobielclub. Wie geen lid is betaalt 2,00 euro. Lid worden kan ook. Vrijwilligers gezocht die de stoet per fiets begeleiden. Natuurfilm Alblasserwaard 13:30-15:30, Vianen, Huiskamer Donjon. Film met prachtige natuurbeelden van de Alblasserwaard. Na afloop is er koffie, thee en appelgebak. Oude foto’s van deze omgeving graag meenemen. Entree: 2,50 euro.

Opgeven kan tot 13 mei bij Ria (0347-374097) op het SWV-kantoor. Dans & Doe! 14:30-16:30, Vianen, Basisschool de Rank, ‘t Wed 14. ‘Flieder, fladder, flodder’, dansexpressie over vogels voor zes- tot negenjarigen. Entree: 9,50 euro, 8,50 euro voor het volgende kind. Voor aanmelding en meer informatie: Nelien van Doorn (0347-320115 of nelienvandoorn@hotmail. com) of Susanne Buter (0347-778647 of info@scrapenjoy.com). Via Vrouw 20:00, Vianen, Het Klooster, Klooster 1. Vrouwen van Nu afdeling Vianen houdt een avond met Mariska Eifflaar over de opzet van Via Vrouw en buitenlandse vrouwen over hun cultuur. Doel: een wisselwerking tussen de aanwezige Nederlandse vrouwen en hun buitenlandse gasten. De zaal is open vanaf 19:30 uur. Introducees zijn welkom tegen betaling van 3,50 euro.

zondag 19 en 2e Pinksterdag maandag 20 mei EVERDINGEN - H.H. Petrus en Paulus Parochie 10.00 uur Eucharistieviering. Herv. Gem. 09.30 uur ds. T. de Ridder, 18.30 uur ds. H.L. Versluis. HAGESTEIN - Herv. Gem. 09.30 uur ds. M. van Dam, 18.30 uur ds. J. Snaterse. 09.30 uur ds. M. van Dam, samenkomst (maandag 20 mei). LEXMOND - Herv. Gem. 09.30 uur ds. P. de Jager, 18.30 uur ds. F. Maaijen. 09.00 uur ds. P. de Jager (2e Pinksterdag). Prot. Gem. Lux Mundi 10.00 uur ds. J. Visser, 18.30

uur Kerkenraad. VIANEN - Chr. Geref. Kerk 10.00 en 18.00 uur ds. P. Roos. 10.00 uur ds. A.A. Egas (2e Pinksterdag). Herst. Herv. Gem. Eben Haëzer 09.30 uur kand. G.J. Veldhuis, 15.30 uur ds. R.W. Mulder. 09.30 uur kand. G.J. Veldhuis (2e Pinksterdag). Ned. Herv. Comité 10.00 uur ds. J.J. Roodsant (2e Pinksterdag). Prot. Gem. - De Hoeksteen 10.00 uur ds. R.M. den Hertog. R.K Parochie Maria ten Hemelopneming 10.00 uur Eucharistieviering. ZIJDERVELD - Herv. Gem. 09.30 uur ds. D. Verkuil, 18.30 uur ds. J.J. van Holten. 09.30 uur onbekend (maandag 20 mei).

Medische diensten Vianen HUISARTSEN Vianen - Lexmond - De huisartsen van de HOED zijn voor dringende huisartsenzorg in avond, nacht, weekend en feestdagen aangesloten bij de huisartsenpost in het Antonius Ziekenhuis. Alle patiënten uit Vianen en Lexmond kunnen voor dringende huisartsenhulp buiten praktijkuren bellen naar de huisartsenpost Nieuwegein: 09004201420 (op werkdagen van 17.00 tot 08.00 en in het weekend van vr. middag 17.0 tot ma.morgen 08.00 uur). Receptenlijn: 24 uur per dag, 7 dagen per week doorbellen, herhaalrecepten via receptenlijn: tel. 0347-355995. Zijderveld - Informatie welk arts dienst heeft gaat via het antwoordapparaat.

APOTHEKEN Apotheek Vianen, Hof van Batenstein 2, Vianen, tel. 0347-372311. Ma t/m vr. 08.00-17.30 uur. Za. 10.00-12.00 uur. Apotheek Monnikenhof, Rietkamp 62, Vianen, tel. 0347-372521. Ma. t/m vr. 08.0012.30 uur en 13.30-17.30 uur. Voor alle geneesmiddelen die uw huisarts, tandarts of EHBO-arts buiten deze uren heeft voorgeschreven en die u met spoed nodig heeft, kunt u terecht bij de gezamenlijke dienstapotheek SANEO (tel. 0883207350) in het Anthonius Ziekenhuis, Koekoekslaan 1, Nieuwegein. Tot 21.30 uur kunt u terecht bij de apotheek in de hal van het ziekenhuis, daarna bij het loket naast de huisartsenpost.

meer service online op www.hetkontakt.nl

service

Kerkdiensten Vianen

DONDERDAG 16 MEI

Open eettafel 17:30, Vianen, Oosterlicht College. In samenwerking met afdeling Vianen van het Rode Kruis houdt de horecaafdeling van het Oosterlicht College Vianen een open eettafel. In het restaurant bereiden de leerlingen voor maximaal 32 gasten een driegangendiner. De kosten bedragen 7,50 euro, drankjes 1,00 euro. Aanmelden en/of vervoer via Plusbus: Dineke Leeuwis (0629232016). Wandelen met Den Hâneker 18:30-22:00, Lexmond, tunneltje bij Driemolensweg. Den Hâneker gaat wandelen met leden bij de Zouweboezem. Deelnemers wandelen langs de Zouwe en kijken daar naar de vogels, in samenwerking met de Vogelwacht Vijfheerenlanden. Onder andere de kiekendief, purperreiger en karkekiet kunnen gezien worden. Met koffie en thee. Opgeven: margriet@denhaneker.nl. Deelnemers worden geadviseerd een verrekijker mee te nemen. VRIJDAG 17 MEI

Boekpresentatie 15:30, Vianen, restaurant De Vrijstad, Voorstraat. Gert Jan Bestebreurtje overhandigt het eerste exemplar van zijn boek ‘De wereld in vogelvlucht’ aan burgemeester Wim Groeneweg. Het boek is voor 25,00 euro te koop, eventueel voorzien van de handtekening van de auteur. Lees hier het interview met Bestebreurtje. www.gertjanbestebreurtje. com

vogelvlucht; reizen en reisboeken door de eeuwen heen’. Lees hier het interview met Bestebreurtje. www.gertjanbestebreurtje. com Jampop The Final 17:00, Everdingen, sportcomplex. De vijfde editie van dit kleinschalige openlucht popfestival. De optredende bands zijn Biranha, Sh!zl, Ignition, The Revolution en Trippin’ over Stools. Het terrein gaat om 16:30 uur open. Entree 5,00 euro. www.jampop.nu. Stadshof Live 21:00-01:00, Vianen, De Stadshof, Hazelaarplein 4. Tijdens de derde editie van Stadshof Live treden Just en Casual Friday op. De bands spelen nummers van onder andere de Eagles en Metallica. De zaal gaat open om 20:30 uur en toegang is gratis. Meer informatie: 0347355325. 18 MEI 2013 - 19 MEI 2013

Viva la Vida! 19:30, Nieuwegein, De Kom. De basis theater- en musicalklassen van Jeugdtheaterschool Masquerade spelen een voorstelling gebaseerd op de beroemde verhalen ‘De koning van Katoren’ en ‘De kleine prins’. Gemaakt voor en door kinderen! Ook een voorstelling op zondag 19 mei, om 15:00 uur. En-

tree: 12,00 euro. www.theaterschoolmasquerade.nl.

uitgaan

dinsdag

www.viaansch-mannenkoor. nl. WOENSDAG 22 MEI

MAANDAG 20 MEI

Pinksterappèl 10:00, Everdingen, speelveld aan Het Lijen Pad/Bingse Boogaard. De Hervormde Gemeente in Everdingen houdt een zangdienst in de open lucht, het Pinksterappèl. Gospel Choir Free o.l.v Wibo Hijink verzorgt het muzikale gedeelte en er is veel samenzang. Gospel Choir Free is een jongerenkoor en bestaat uit projectzangers, zangeressen en bandleden uit verschillende steden in Nederland. Ze zingen gospelliederen en geloven dat alleen God mensen vrij kan maken van zonden en verdriet. Zij zingen met veel overtuiging en kracht. Ds. De Ridder houdt een meditatie. Bezoekers wordt aangeraden zelf een stoel of kleedje mee te nemen. Entree: gratis, collecte voor het evangelisatiewerk. DINSDAG 21 MEI

Open avond Viaansch Mannenkoor 19:45-22:00, Vianen, De Stek, Hazelaarsplein 4. Tijdens deze repetitieavond kunnen mannen uit Vianen en omgeving kijken of zingen in een koor iets voor hen is. Meer informatie: de voorzitter (0347-373568)

Muzikale middag 14:30-16:30, Vianen, Hof van Batenstein. Manon, stagiaire en bekend gezicht binnen SWV, verzorgt een muzikale middag met Jan Smit. Met liedjes van vroeger. Deze middag is een combinatie van SWV en het Zorgspectrum. Er is plaats voor zestig personen, aanmelden is noodzakelijk. Kaarten (3,50 euro inclusief koffie, thee en koekje) zijn tot 20 mei beschikbaar bij Ria (0347374097) op het SWV-kantoor. Dans & Doe! 14:30-16:30, Vianen, Basisschool de Rank, ‘t Wed 14. ‘Flieder, fladder, flodder’, dansexpressie over vogels voor kleuters (vier tot vijf jaar). Entree: 9,50 euro, 8,50 euro voor het volgende kind. Voor aanmelding en meer informatie: Nelien van Doorn (0347-320115 of nelienvandoorn@hotmail. com) of Susanne Buter (0347-778647 of info@scrapenjoy.com). VRIJDAG 24 MEI

Dansen met DJ Rietje 20:00-22:30, Vianen, Hof van Batenstein. Laatste dansavond van het seizoen. Entree: 3,00 euro.

ZATERDAG 18 MEI

Zuiderzeewandeltocht 9:00, Everdingen. Wandelsportvereniging Wandellust neemt in Volendam deel aan de elfde Zuiderzeewandeltocht. Tegen betaling van 10,00 euro kunnen ook nietleden en liefhebbers van nordic walking meereizen met de bus. Vertrektijden: Everdingen: 9.00 uur; Hagestein: 9.15 uur; Vianen (sportcentrum Helsdingen): 9.25 uur. Nadere inlichtingen: Toos Boumeester (0611196910). Signeersessie bij Bruna 14:00-16:00, Vianen, Bruna, Voorstraat. Gert Jan Bestebreurtje signeert voor de liefhebbers zijn zojuist verschenen boek ‘De wereld in

VRIJDAG 24 OP ZATERDAG 25 MEI

Everdingen bidt voor de vervolgde kerk tijdens Nacht van Gebed :K:G9>C<:C™ In de nacht van 24 op 25 mei wordt de Nacht van Gebed gehouden in het

Hervormd Centrum, Kerkstraat 5 te Everdingen. Christenen zijn uitgenodigd om (een deel van) deze nacht biddend op de bres te staan voor vervolgde christenen. Dit jaar draagt de Nacht van Gebed het thema ‘Geloof is volharden’. Met informatieve videofragmenten en verhalen uit de vervolgde kerk ontdekken bezoekers hoe vervolgde christenen volhouden en op Christus blijven vertrouwen ondanks vervolging en tegenslag. De bijeenkomt duurt van 20:00 tot 01:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur.


onroerend goed

Dinsdag 14 mei 2013

Te huur

Te huur

Hof van Batenstein 23

22

5 ruime eengezinswoningen

€ 735,- pm

€ 725 - € 775 pm

Wonen op een TOPlocatie? Dit comfortabele driekamerappartement op de bovenste etage van Hof van Batenstein heeft een oppervlakte van 75 m2 en een dakterras van ruim 30 m2. De totale huurprijs bedraagt € 735,- per maand. Reageren kan tot en met maandag 27 mei via www.lekstedewonen.nl.

Op zoek naar een vrije sector huurwoning in Vianen? In de wijk Monnikenhof verhuren wij verschillende hoek- en tussenwoningen. De huurprijs van deze 4 en 5kamer eengezinswoningen ligt tussen € 725,- en € 775,- per maand. Reageren kan tot en met maandag 27 mei via www.lekstedewonen.nl.

Hof van Batenstein 23

Hoek- en tussenwoningen

9 9 9 9

9 9 9 9

Ruime en lichte woonkamer met open keuken van 42 m2. Twee slaapkamers (11,6 en 8,2 m2) gelegen aan het dakterras. Badkamer met douchehoek, wastafel en tweede toilet. Dakterras van ruim 30 m2 op het Zuidoosten. Dakterras bereikbaar vanuit de woonkamer via dubbele openslaande deuren en vanuit de grote slaapkamer. Berging van 4 m2 met aansluiting voor wasmachine en -droger. Videofooninstallatie, elektronisch toegangssysteem, eigen cv-ketel, individuele ventilatie-unit en rookmelders. Uitzicht op de binnentuin. De totale huurprijs (incl. servicekosten) bedraagt € 735,- per maand. Daarnaast betaalt u een voorschot verwarmingskosten. Er zijn diverse zaken ter overname, het appartement is beschikbaar vanaf begin juni.

Woonoppervlakten tussen 93 en 107 m2. Woonkamers van ruim 30 m2 en keukens vanaf 7,3 m2. 4 kamerwoning heeft een ruime zolder met vaste trap. 9 5 kamerwoning heeft een vierde slaapkamer op de zolder. 9 Oppervlakte tuinen tussen 50 en 75 m2. 9 Bergingen vanaf 5 m2. De woningen worden in overleg met de nieuwe bewoners van binnen gemoderniseerd. Afhankelijk van de woningkeuze worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd: plaatsen nieuwe keuken (exclusief apparatuur), renovatie toilet, renovatie badkamer en isoleren van de woning (plaatsen dubbel glas). De totale huurprijs van de Dammolen 46, Rietkamp 7, 9 en 21 en Walmolen 24 ligt tussen € 725,- en € 775,- per maand. Deze woningen zijn beschikbaar vanaf eind juni. 9 9 9

Toewijzingsvoorwaarden 9 9 9 9

Toewijzingsvoorwaarden 9 9 9

Maximaal twee personen vanaf 55 jaar. Minimale inkomensgrens van € 35.000,- bruto per jaar. Inschrijving als woningzoekende in de regio Utrecht is niet nodig.

Toewijzingsvolgorde

Toewijzing vindt plaats door middel van loting en de kandidatenvolgorde is: 1. Huurders van lekstedewonen (doorstromers). 2. Inwoners van Vianen (niet-huurders). 3. Overige belangstellenden.

Toewijzingsvolgorde

Toewijzing vindt plaats door middel van loting en de kandidatenvolgorde is: 1. Huurders van lekstedewonen (doorstromers). 2. Inwoners van Vianen (niet-huurders). 3. Overige belangstellenden.

Belangstelling?

Minimaal twee personen. Bruto jaarinkomen tussen € 34.000,- en € 50.000,-. Inschrijving als woningzoekende in de regio Utrecht is niet nodig. Er wordt een huurovereenkomst gesloten voor minimaal 1 jaar.

Belangstelling?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bianca Slakhorst: (0347) 37 20 20. Reageren kan tot en met maandag 27 mei 2013 via onze website. Kijk voor meer informatie, plattegrond en foto’s op: www.lekstedewonen.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bianca Slakhorst: (0347) 37 20 20. Reageren kan tot en met maandag 27 mei 2013 via onze website. Kijk voor meer informatie, plattegronden, werkzaamheden, keuzemogelijkheden bewoners en foto’s op: www.lekstedewonen.nl

TE KOOP AANGEBODEN

T.k. lrn hrn schoenen Clarks l.br mt 45 €7,-; ossieboots mt 43 d.zw €7,-; instappers Joseph Emmanuels zw €7,-. Tel. 0347-373060 na 18.00 u.

VIANEN - BOLGERIJSEKADE 17

T.k. msjs fiets Batavus Amigo 24", grijs m. oranje bloemen, i.g.s. €175,-. Tel. 0183647247.

IDYLLISCHE WOONBOERDERIJ MIDDEN IN NATUURGEBIED! In het schitterende, landelijke buitengebied op slechts enkele kilometers van Vianen ligt volledig vrij; deze bijzonder lommerrijk, en rondom in de fruitboomgaarden, grienden en landerijen gesitueerde SFEERVOLLE VRIJSTAANDE RIETGEDEKTE WOONBOERDERIJ met houten garage/schuur, tuinberging, erf, siertuin met diverse romantische terrassen, borders en oude fruitbomen, moestuin en weide voor kleinvee. Het geheel is gelegen op een werkelijk UNIEK perceel van maar liefst 5685 m² grond, midden in het Beschermde Natuurgebied van het Utrechts Landschap. Buren treft u pas op geruime afstand; dus rust, ruimte, vrij uitzicht en groen is optimaal aanwezig. Wat een privacy; en wat een fantastische plek! De bereikbaarheid is uitstekend; centraal in het land, met Utrecht, de A2 en de A27 op slechts enkele minuten. De staat van onderhoud van deze rond 1750 gebouwde boerderij is zeer goed. In 1997 heeft een ingrijpende verbouwing plaatsgevonden, waarbij niet alleen de rieten kap geheel werd vernieuwd, maar ook keuken, sanitair en de HR cv combiketel werden vervangen. Isolatie van glas en dak is aangebracht; met opzet zijn een aantal authentieke elementen en de gemoedelijke sfeer gebleven en verstrekt. De woninginhoud omvat ca. 590 m³ met een netto woonoppervlak van ca. 226 m².

T.k. po-douchestoel + emmer €60,-. Tel. 06-49220791. T.k. pol. boot 4mL + bb motor €1250,-; noorse vissersboot incl. trailer m. zeil en motor €2500,-. Tel. 0625145421. T.k. raamdorpel stenen L15B10cm 22 st €20,-. Tel. 0347-352393. T.k. rollator inkl.b. m. mand en stokhouder €27,50. Tel. 06-22810520. T.k. tractor mc cormick 320 geres.; strela. Tel. 0184602268.

Voor wie op zoek is naar een romantische woonboerderij op een zeldzaam mooie plek midden in de natuur en het groen, is dit DE kans!

T.k. twinnyload v 2 fietsen m. traponderst. Tel. 0627210285.

INDELING:

T.k. caravan Hobby 3.60m, 1984 i.g.s. + toebeh., voortent. Tel. 06-43849397.

Entree in het voorhuis met portaal en uitgebreide meterkast; gang met garderobe en houtkachel; opkamer/ slaapkamer; ouderslaapkamer (ca. 26 m²); badkamer met ligbad (+ vlak douchedeel), wastafel en design radiator; achterhal met toilet; washok + aansluitingen voor wasmachine en droger; achterdeur. Mooie brede tuingerichte living (ruim 50 m²) met schouw en 2e houtkachel, origineel balkenplafond, eiken vloerdelen, open trap met zichtverbinding naar boven; openslaande deuren naar de zijkamer/werkkamer; achterentree met originele stenen vloer; gezellige, dichte woon-/eetkeuken met inbouwapparatuur en antieke schouw; antieke deur naar de droge provisiekelder.

T.k. vaatwasser Siemens, elektr. fornuis Siemens, afzuigkap €150,-. Tel. 0183401451. T.k. videorec. charp €15,-; draagb. tv €10,-. Tel. 0418518038.

1e VERDIEPING:

T.k. kop. zwengelpomp €60,; 2 wielklemmen €30,-; fietsdrager v. 2 elektr. fietsen €200,-. Tel. 06-30543551.

Grote, lichte hobby-/werk- /speelzolder van ca. 40 m²; 1 grote slaapkamer met grenen vloer aan de voorzijde (mogelijkheid voor extra slaapkamers is aanwezig); apart 2e toilet met wastafel.

T.k. cyclomaaier - Niemeyer 167 breed, bandensleep, PZ Strela - Mercedes benz 250 dsl 1986, bel.vrij i.g.s. Tel. 06-29534864. T.k. Travertin plaat 2 cm D 190x25cm €7,-; skatebord 78x26cm €6,-; oude hoefijzers; ijz. spieen L22cm €1,-; koffer Targus 40Bx30H 3 zijvkn €9,-; landkaart verdeeld Duitsland 120x80 jr 1962. Tel. 0345-681623. T.k. tourmotor Honda CBX 650 night hawk 1988, 20.000km i.z.g.s. €1150,-. Tel. 0347-351825; suzuki 500e slingshot bj. 1991 techn. 100% €750,-. Tel. 0347-351825.

Stadswaag,

NVM

Aanvaarding

: In overleg.

Vraagprijs

: € 625.000,- k.k.

Kerkstraat 2, 4132 BE Vianen. Tel. (0347) 325 025


Dinsdag 14 mei 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

23 sport

WWW.REGIO-VOETBAL.NL

Everstein redt het op eigen kracht

topscorers

ĢijĢįġĦīĤĢīš Door Ameide met 2-0 te verslaan stelde Everstein zijn plaats in de tweede klasse op de laatste speeldag veilig. De vraag of Everstein het in de nacompetitie zou hebben gered hoefde daardoor niet gesteld te worden. Ook dit jaar stelt nieuwsblad Het Kontakt weer een bokaal beschikbaar voor de topscorer van het seizoen 2012-2013 in het verschijningsgebied van editie Vianen. Het klassement wordt gesponsord door Panterhuis Sport. Dit bedrijf schenkt de drie beste schutters waardebonnen.

Stand na speelronde 26: *(Ze[bfkdj[dš Kevin Valkenburg (Brederodes zat);

((Ze[bfkdj[dš Tommy van Leijenhorst (Brederodes zon); (&Ze[bfkdj[dš Ronald Teiwes (Brederodes zat); '/Ze[bfkdj[dš René de Blok (Brederodes zat); '+Ze[bfkdj[dš Mark Daalderop (Everstein); ')Ze[bfkdj[dš Kevin Kroeze (Brederodes zon); Rick van Leijenhorst (Brederodes zon); '(Ze[bfkdj[dš Kevin Veerkamp (Brederodes zat); Robin Houtveen (Brederodes zon); André van der Veer (Everstein);

Vanwege de schorsing van drie vaste krachten was de bank gevuld met spelers van het tweede en van de A-junioren. Linkerverdediger Willem Moorelisse, ook van het tweede elftal, begon in de basis. Sportieve plicht Ameide, het weekeind ervoor gedegradeerd, deed er alles aan om zijn sportieve plicht te vervullen. De gasten kregen het eerste kansje, maar het slappe schot van Robbert Bakker werd een makkelijke prooi voor doelman Van Stralen. Na een kwartiertje werd Everstein sterker. Guillermo Ooft kwam op rechts twee keer tot een goede voorzet. De eerste werd over gekopt door Mark Daalderop, en de tweede leverde niet meer op dan een rollertje van Jamal Ouassif. Halverwege de eerste helft werd Ouassif van achteren gehaakt door Christiaan Boer. De pittige overtreding werd bestraft een rode kaart. Doelman Fabian den Hartog brandde zijn handen aan de aansluitende vrije trap van Peter Verwolf, en in de rebound schoot Moorelisse raak: 1-0. Dit alles kon niet verdoezelen dat Everstein heel matig voetbalde. Niet-

temin had de thuisclub de regie stevig in handen, en behalve een kans voor Wilco Rietveld, wiens schot in blessuretijd via de onderkant van de lat terugsprong in het veld, maakten de bezoekers niets klaar. Pal daarna werd Daalderop, na een pass vanaf de eigen helft, door doelman Den Hartog van een tweede treffer afgehouden.

In het tweede bedrijf had Ameide weinig meer bij te zetten. Everstein was veel sterker, maar maakte zo veel verkeerde keuzes dat de in potentie dreigende aanvallen verzandden in goede bedoelingen. Na ruim een kwartier kwam de bal na een afgeslagen aanval bij André van der Veer terecht. De aanvoerder misleidde keeper Den Hartog

met een fraaie passeerbeweging, en schoot zijn team in veiligheid: 2-0. Niet veel later dook Meering opeens op voor het Termeise doel, maar zijn kopbal ging naast. Het laatste kwartier werd gekarakteriseerd door plichtmatig voetbal, en was symptomatisch voor een voor beide elftallen uiterst teleurstellend verlopen seizoen.

™<j^aaZgbdDd[iaZkZgYZkddgYZeVjoZZc`ZaZ\ZkVVga^_`ZkddgoZiiZcV[#

FOTO: PETER VERBEEK

Afscheidswedstrijd voor Sportservice Vianen naar buiten André van de Berg ijĦĞīĢīš Vanwege het bereiken van de leeftijd van 60 jaar heeft André van de Berg besloten te stoppen met voetballen. Vianen biedt hem komende zaterdag een afscheidswedstrijd aan. Aanvang 16:00 uur. Voor de buitenwacht heeft Van de Berg waarschijnlijk meer bekendheid als trainer dan als voetballer. Nadat hij geruime tijd de kleuren van Brederodes had verdedigd werd hij, kort na de oprichting in 1983, lid van Vianen. Vrij snel daarna liet hij het trainen prevaleren boven het voetballen. Diverse keren was hij hoofdtrainer van Vianen, en samen met zijn rechterhand Paul

Slagmolen leidde hij dat elftal in het seizoen 1994/1995 naar het landskampioenschap van de afdelingsclubs. Daarnaast had hij Lekvogels enkele seizoenen onder zijn hoede. De laatste jaren was Van de Berg een gewaardeerde kracht van het vierde elftal van Vianen. Tijdens de afscheidswedstrijd zal een groot aantal coryfeeën uit vroegere jaren in actie Voor de toeschouwers is het een mooie gelegenheid om onder andere Erich Lancee, Ron Nachbar, Harm Bosma, Wout Klink, Leo de Lang, Jean Paul de Rijk, Wilco de Blok, Ton Delfgou, Hakim Ahabbad en Jeroen Brouwer nog eens in actie te zien.

de wedstrijden Brederodes (zat) Voorwaarts

3 2

1-0, 2-0 en 3-0 Kevin Valkenburg Mede vanwege de onzekerheid over het al dan niet mee mogen doen aan de nacompetitie was de motivatie bij de thuisclub ver te zoeken. Voorwaarts speelde een op een en liet de groengelen niet in hun spel komen. Mede door enkele omzettingen kreeg Brederodes in de tweede helft meer grip op het spel. Er werd meer druk op de bal gezet en binnen een half uurtje schroefde Kevin Valkenburg zijn seizoenproductie, na een loepzuivere hattrick, op naar 42 treffers: 3-0. Voorwaarts zette alles op de aanval en na een prachtige volley werd het 3-1. Dat zorgde voor nóg meer beleving bij de Utrechters, die in de slotfase opnieuw scoorden: 3-2.

Brederodes (zon) MSV’19 1-0 en 2-0 Tommy van Leijenhorst; 3-0 Robin Houtveen; 4-0 Jort Binneveld; 5-2 Kevin Kroeze Na een ronduit saai begin ontbrandde het duel, waarin voor beide elftallen niets op het spel stond, in het laatste kwartier. Nadat Jort Binneveld twee kansen aan zich voorbij had laten gaan liet Tommy van Leijenhorst tot twee keer toe zien hoe het wél moest. Na een prachtige aanval maakte Houtveen er kort voor rust met een pegel 3-0 van. In de twintigste minuut van de tweede helft scoorde Binneveld op aangeven van Kevin Kroeze: 4-0. Die treffer blies vooral nieuw leven in bij MSV ’19 dat, mede door te weinig scherpte bij Brederodes, terugkwam tot 4-2. Vlak voor tijd scoorde Kroeze het 85ste en laatste competitiedoelpunt: 5-2.

ijĦĞīĢīš Na het succes van afgelopen maanden, vinden de naschoolse activiteiten van Sportservice Vianen vanaf woensdag 22 mei weer buiten plaats.

Kinderen van zes tot en met twaalf jaar kunnen elke maandag en woensdag meedoen. Op het programma staan onder meer atletiek, basketbal, hockey en voetbal. Ook worden diverse spelletjes gedaan. De kosten voor deze activiteiten zijn twee euro per keer. Aanmelden is niet nodig.

Looch. Dit is het plein voor basisschool de Voorhof. Bij slecht weer gaan de activiteiten niet door. Om het verschil in leeftijd te beperken, worden de kinderen in twee groepen verdeeld: kinderen uit groep drie tot en met vijf en groep zes tot en met acht worden bij elkaar ingedeeld. Elke week krijgt elke groep twee sporten aangeboden.

organiseerd door Sportservice Vianen met subsidie van de gemeente Vianen en in samenwerking met verschillende sportverenigingen uit Vianen. Informatie Met vragen of voor meer informatie kan contact worden opgenomen met combinatiefunctionaris Esther Binneveld van Sportservice Vianen. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06-42112647 en via esther.binneveld@sportservicemiddennederland.nl.

De activiteiten vinden buiten plaats. Op de maandag is dit op ‘t Wed (bij basisschool de Rank) van 14.15 tot 15.45 uur. Op woensdag zijn kinderen welkom van 14.30 tot 16.00 uur op de

Sportclinics Kinderen van BSO Wijs krijgen vanaf dinsdag 21 mei zeven weken lang elke dinsdag en donderdag een sportclinic van een uur. Op het programma staan onder meer voetbal, korfbal en badminton. De naschoolse activiteiten worden ge-

q WWW.SPORTSERVICEVIANEN.NL

‘De Poort’ winnaar horecatoernooi

Twee medailles voor Hardenbol

Dubbele zege voor Jan de Leeuw

ĞįĨĢĩš Het ASV Arkel Horecatoernooi is op Hemelvaartsdag gewonnen door café De Poort uit Nieuwpoort. In de finale werd café Boerenklaas uit Brandwijk teruggewezen. De eindstrijd eindigde gelijk, zodat de beslissing viel vanaf de stip. Er namen acht kroegen uit de regio aan het toernooi deel. Het toernooi op sportpark Schoonzigt werd afgesloten met een optreden van zanger Gilbert.

ĩĢĵĪĬīġ š Middellange-afstandsatleet Peter-Jan Hardenbol heeft twee medailles gepakt op de nationale studentenkampioenschappen in Groningen.

ijĦĞīĢīš Achttien melkers van DeLuchtbode hadden 384 duiven ingekorfd voor de vierde vitessevlucht. De dieren begonnen zaterdag om 13.00 uur in Saint Quentin aan de terugreis van 271 kilometer. Evenals een week eerder maakten de duiven van Jan de Leeuw de dienst uit. Binnen een halve minuut klokte deze liefhebber om 15:25 uur de snelste twee duiven.

Nacompetitie Brederodes (zon) ijĦĞīĢīš Het eerste zondagelftal van Brederodes weet uiterlijk op zondag 2 juni of het is gelukt om promotie naar de derde klasse af te dwingen. Het eerder gepubliceerde speelschema is inmiddels gewijzigd. Komende donderdag, 16 mei, spelen de groengelen vanaf 20:30 uur uit tegen Nederhorst. Op maandag 20 mei (Tweede Pinksterdag), samenvallend met de slotdag van het IJT, volgt om 13:00 uur het thuisduel. Na winst wordt vervolgens nog een dubbele ontmoeting gespeeld tegen de winnaar van Achterveld – Aurora.

Peter-Jan Hardenbol is lid van Atverni in Nieuwegein. Hij wordt getraind door Nico Voicum, oud olympisch steeple loper. De Lexmonder, die 2,5 jaar geleden begon met hardlopen, eindigde ondanks een zes weken geleden opgelopen neusfractuur als tweede op de 3000 meter steeple chase, zijn hoofdafstand. Met 10:10,54 klokte Hardenbol een persoonlijk- en clubrecord. Hij hoopt zich in deze discipline ook te plaatsen voor het reguliere NK in juli. Op de 1500 meter liep Peter-Jan Hardenbol vooral een tactische race, waarin het aankwam op de laatste meters. Mede door de wedstrijd van donderdag kon de atleet uit Lexmond de tempoversnelling van de nummer één en twee niet meer bijhouden in de laatste 200 meter. Hij passeerde de finishlijn als derde.

Een volledig overzicht van alle activiteiten is te vinden op de website:

De uitslag: 1, 2 11 en 12. Jan de Leeuw; 3, 6, 16, 17, 18 en 20. Johan Teeuwen; 4. Leo van der Wilt; 5. Nico de Lang; 7 en 9. combinatie Middelkoop; 8. Maikel van de Brink; 10. Adriaan Kop; 13. Theo van Putten.

Oorwassing HSSC’61 ĤĬįĦīĠĥĢĪš Dankzij een flinke oorwassing, er werd met 7-1 van Unitas verloren, kunnen de promotieaspiraties van HSSC ’61 de prullenbak in. De ploeg van trainer Wim Looyen kon tegen de huidige derdeklasser geen vuist maken. “We hadden er meer van verwacht”, verzuchtte de zichtbaar teleurgestelde aanvoerder Kees Kool na de afstraffing. “Dit is balen. We begonnen te slap en kwamen niet in de wedstrijd. Het klassenverschil was duidelijk: zij waren slimmer en sneller.”


auto`s

Dinsdag 14 mei 2013

24

Auto huren, onderhouden, repareren of kopen? Autobedrijf Wolterman Lexmond B.V.

ANR RM E UU T H L WO V E R TO AU

t1FSTPOFOBVUPT t1FSTPOFOCVTTFO t78$BEEZ SPMTUPFMBVUPT t#FTUFMCVTTFO t,PFMXBHFOT t#BLXBHFOT

Tel. 0347-341201 info@autobedrijfwolterman.nl www.autobedrijfwolterman.nl

ONLINE DRUKKERIJ

MOOI DRUKWERK, MAKKELIJK BESTELD Minder wegenbelasting, minder brandstofkosten en nu extra voordelig! Minder brandstofkosten, geen of minder wegenbelasting betalen en overal veel makkelijker parkeren. Een kleinere auto heeft veel voordelen. En tijdens de Toyota op Maat weken komt daar nog eens een groot prijsvoordeel bij! Want u krijgt maar liefst € 1.500,- extra inruilwaarde bij aanschaf van een nieuwe Toyota Aygo, iQ, Urban Cruiser, Yaris en Verso-S. En € 1.000,- bij een Auris. +ierdoor is er al een Toyota op Maat vanaf € .0,-. Vraag online uw persoonlijke oƩerte aan en ontvang binnen 1 werkdag een scherp aanbod van de Toyota dealer. Ga snel naar toyota.nl/opmaatweken

Brandstofverbruik (EC/630/2012J) varieert van 3,5l/100 km (28,6 km/l) t/m 6,1L/100km (16,4km/L) CO2 79-140 gr/km. De actieperiode is geldig van 1 mei t/m 29 juni 2013. Wijzigingen voorbehouden. Prijs inclusief BPM en BTW en exclusief kosten rijklaar maken. Kijk op toyota.nl voor de verkoopvoorwaarden. Speciƪcaties kunnen afwijken per uitvoering. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. ,mporteur Louwman ParTui B.V. Meer info bel gratis 0800 - 0369 of kijk op www.toyota.nl

^^^WYLTLYLUS

392H

Kooijman

Wij doen alles voor uw auto

Vianen, Stuartweg 5, 0347-373245

Seat Altea 1.6 Active Style

Renault Clio 1.2 Collection 3-drs

Opel Meriva 1.6 Temptation

Fiat 500 1.2 Rock Cabrio

Grijs - 2009 - 23.031 km

Wit - 2009 - 25.216 km

Grijs - 2007 - 107.550 km

Grijs - 2011 - 18.325 km

€ 13.500,-

€ 7.950,-

€ 7.200,-

Fiat Stilo 1.4 Edizione Cool 3-drs. Grijs 2007 54.393 km Mini One 1.6 Automaat Zilver 2004 129.741 km Peugeot 207 Color-Line Grijs 2007 113.778 km Renault Clio 1.4 Authentique Zilver 2006 44.633 km Renault Megane 1.6 Cabrio Authentique Rood 2005 66.210 km Renault Megane Scenic 2.0 Dynamique Autom. Rood 2004 138.498 km Subaru Forester 2.0 AWD Comfort Pack LPG Zilver 2007 126.711 km VW Passat 2.0 TDi Variant Trendline Automaat Blauw 2006 165.477 km DIT IS SLECHTS EEN SELECTIE UIT ONS AANBOD OCCASIONS

€ € € € € € € €

5.490,6.750,6.500,5.900,7.500,4.990,12.950,9.950,-

€ 14.750,-

Onderhoud alle merken Schadeherstel Lpg inbouw Airco Campers Caravans Aanhangwagens Alle merken occasion

Bosch Car Service

Visscher Leerdam - Parallelweg 4 Telefoon 0345-63 60 26

www.visscher.nl

e-mail: ton.ooijen@visscher.nl.


Dinsdag 14 mei 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.REGIO-VOETBAL.NL

25 sport

Wielrenstrijd in Hardinxveld

Vriendinnendag op complex vv Brederodes

ĥĞįġĦīĵijĢĩġĉĤĦĢİİĢīġĞĪš Het districtskampioenschap wielrennen wordt maandag 20 mei (Tweede Pinksterdag) opnieuw afgewerkt in Hardinxveld-Giessendam. Er wordt gekoerst in de polder, met in elke ronde twee viaducten. De nieuwelingen bijten om 10:00 uur het spits af, om 11:15 uur gevolgd door de junioren. De vrouwen starten om 13:00 uur. De elite- en belofterenners laten vanaf 15.00 uur hun kunnen zien. Zij rijden een wedstrijd over 100 kilometer.

ijĦĞīĢī š Op zaterdag 1 juni vindt er een Vriendinnendag plaats op het sportcomplex van v.v. Brederodes. Voetbalster Manon Krouweel wil hiermee meisjes enthousiast maken voor voetbal, in de hoop dat Brederodes volgend seizoen weer een meisjeselftal kan opzetten.

Volleybaltraining op het zand K>6C:C ™ Volleybalvereniging Servia gaat vanaf woensdag 22 mei trainigen organiseren voor niet-leden. De trainingen vinden plaats op woensdagavond op het beachveld, dat in 2012 in samenwerking met de gemeente is gerealiseerd op sportcomplex Blankensteijn.

Manon is een sportieve dame. Naast voetbal is ze skilerares in Oostenrijk en studeert ze aan het ROC Sport College. “Op dit moment is er tot mijn grote spijt geen meisjeselftal bij Brederodes. Daar wil ik verandering in

brengen.” De Vriendinnendag is het laatste onderdeel van een heel project, dat Manon voor haar opleiding heeft opgezet. “Gedurende mijn project wil ik meisjes ervan overtuigen hoe leuk voetbal is. Daarvoor heb ik een stappenplan opgericht.” Voetbalclinics Heel geleidelijk wil Manon de meisjes kennis laten maken met voetbal. Allereerst bezocht ze een aantal basisscholen in Vianen, waar ze voetbalclinics gaf. De meisjes die naar aanleiding van deze clinics enthousiast

werden, konden cursussen volgen op de velden van Brederodes. Manon verwelkomde dertig meisjes, wat de tweede stap een succes maakte. Vervolgens geeft een gediplomeerde trainer op 14, 21 en 28 mei open trainingen. Tijdens deze derde stap kunnen de meisjes al ruiken aan het echte werk. Afsluiting Ten slotte vindt er op 1 juni een Vriendinnendag plaats, als afsluiting van het project en wellicht als begin van een nieuwe periode met meisjesvoet-

bal. Tijdens deze sportieve dag op de velden van Brederodes zijn er spelletjes, een vier-tegen-viertoernooi en voetbalquizzen. Vanaf 10:00 uur zijn alle meisjes van zes tot veertien jaar welkom. De Vriendinnendag duurt tot 14:00 uur en is gratis toegankelijk. De inschrijving is inmiddels geopend, aanmelden kan via meisjesvoetbal-brederodes@hotmail.com. Meer informatie: Manon Krouweel (06-30485886 of mrs.manon@live.nl).

Het Zijderveldse tractorpullingteam Red Impact is zaterdag vijfde geworden tijdens de tweede competitiewedstrijd in Erichem. Na een goede run verscheen 98,78 meter op het scorebord. FOTO: AANGELEVERD

Het gaat om gratis trainingen, op basis van vrije instuif en onder leiding van een gediplomeerd trainer. Elk niet-lid kan zich aanmelden. De trainingen zijn toegankelijk voor iedereen die de komende zomer gezellig in het zonnetje en met de voeten in het zand een balletje wil slaan. Aanmelden kan via beach@servia.nl, onder vermelding van naam, leeftijd en eventuele volleybalervaring. De eerste training is op woensdag 22 mei vanaf 18:00 uur voor de jeugd (12 t/m 18 jaar) en vanaf 19:30 uur voor iedereen vanaf 19 jaar. Het beachvolleybalterrein ligt bij de sportvelden van Viko en Omega.

Vier titels voor BC Vianen ijĦĞīĢīš Badminton Club Vianen heeft vier titels in de wacht gesleept tijdens het Iduna Open, een eendaags badmintontoernooi. Laurens Harkema wist zijn singlefinale te winnen na een spannende driesetter: 17-21, 21-11 en 21-6. Ook de mix-finale met Miranda Overbeek eindigde in een driesetter. Liesbeth Harkema won haar singlepartij simpel met 21-3 en 21-11. Ook de finale van de damesdubbel met Miranda Overbeek werd in twee sets beslist: 21-18 en 21-9.

Nette overwinning voor Viko Kinderen bewegen tijdens vakantie ijĦĞīĢīš De korfballers van Viko hebben een krappe 17-16 overwinning behaald op DKOD. Door de overwinning bezet het team een vierde plaats op de ranglijst. Zonder de, in Afrika verblijvende, coach Dirk-Jan Drost, de geblesseerde Zelko Buitelaar en de vakantie vierende Jorien Elbertsen trad Viko aan met de vervangers Bert Vliestra (op de bank), Aron Neijmeijer en Zoë Vlaanderen (in het veld). Het begin van de wedstrijd was aan Viaanse kant hoopgevend. Viko speelde sterk en afwisselend korfbal. De score werd geopend door Raymond Soerjo, waarna de Vianers snel afstand namen van de Heelsumse tegenstanders en uitliepen naar 4-0. Toen Viko de voorsprong even later had opgekrikt tot 6-1 leek het even een makkelijke middag te gaan worden. Een periode van schotloosheid aan Viaanse kant werd echter beantwoord met vijf doelpunten van DKOD op rij, waardoor de stand gelijk werd getrokken (6-6). Net op tijd begon de Viaanse ploeg weer mee te scoren waardoor een achterstand werd voorkomen. Bij rust stond het 12-11. In de tweede helft zorgden schoten

van Rules Buitelaar en Zoë Vlaanderen (2x) voor een comfortabele 15-11 voorsprong. Het lukte Viko meestal om lange aanvallen ‘neer te zetten’, waarin meerdere doelpogingen gecreeerd werden. Voor DKOD was er meestal maar één doelpoging per aanval mogelijk. Ondanks dit overwicht lukte het Viko niet om weg te lopen bij de Heelsumse tegenstanders.

ijĦĞīĢī š Meer dan twintig kinderen tussen zes en twaalf jaar deden woensdag mee aan de vakantieactiviteit Sportservice Vianen. In Sportcentrum Helsdingen stonden vijf activiteiten klaar. Zo konden kinderen op een trampoline springen,

badmintonnen, golfen, klimmen op een klimmuur. Onder leiding van dansinstructrice Suzanne Riksen van Dancing4all kregen de kinderen ook nog een dansclinic. Natuurlijk kregen ze bij elk onderdeel aanwijzingen en tips om de sporten zo goed mogelijk uit te voeren.

Ook de doelpunten van de kant van DKOD waren schaars en met nog tien minuten te spelen stond er een verschil van twee op het scorebord: 16-14. Via een vrije bal van Vincent Boer leek de overwinning voor Viko zeker te zijn. Aanvallend speelde Viko in deze fase onrustig en de rood-witten leden diverse keren onnodig balverlies. Hierdoor kon DKOD de achterstand verkleinen tot 17-16 en ontstond er een slotfase waarin DKOD nog diverse kansen had op de gelijkmaker. Maar dat lukte niet. Viko sleepte de 17-16 overwinning moeizaam naar het eindsignaal. Voor zaterdag 25 mei staat de uitwedstrijd tegen Madjoe (de nummer twee) uit Rijnsburg op het programma.

™:ci]djh^VhbZW^_YZZacZbZghHeZab^YYV\#

FOTO: ERIK LEUS

Speciaal voor kinderen van de drie Fit4Kids-basisscholen De Rank, Tijl Uilenspiegel en Egbertus kwam ook mascotte Sprinter langs. Tien weken lang is op deze scholen extra aandacht voor (meer) bewegen en gezonde voeding. Kinderen kunnen stempels verzamelen in hun Fit4Kids-paspoort door fruit te eten of gezonde dranken te drinken. Ze krijgen ook stempels door ‘sportief’ naar school te komen: met de fiets, lopend of op skeelers en door meer te doen aan sportieve activiteiten. Sprinter deelde dan ook hoogst persoonlijk een aantal stempels uit. Fit4Kids wordt spetterend afgesloten op woensdagmiddag 15 mei van 14.30 tot 17.00 uur in zwembad en sportcentrum Helsdingen door wethouder Marcel Verweij. Op vertoon van hun paspoort mogen kinderen gratis deelnemen aan de afsluiting. Kinderen die meer dan 52 stempels hebben verzameld, krijgen een sportieve verrassing. Natuurlijk komt ook Sprinter weer langs. Fit4Kids en de vakantieactiviteiten worden georganiseerd door Sportservice Vianen met subsidie van de gemeente Vianen.


auto`s

Dinsdag 14 mei 2013

www.citroen.nl

NU BIJ VISSCHER RIVIERENLAND DE NIEUWE CITROĂ&#x2039;N C3

TTWEEDE TW WEE EEDE EDE PPINKSTERDAG INKSTERD NK DAG G EOPEND V AN GEOPEND VAN 10 1 0.0 . 0 TO OT 10.00 TOT 17.0 17 .00 0 17.00

met puretech motor

26

MAGAZIJN LEEGVERKOOP VERKOOP VAN OVERJARIGE EN B-KEUS

250 km mĂŠĂŠr op 1 tank

TUINMEUBELEN

80% KORTING

TOT VERBRUIK 1:24,2

VANAF â&#x201A;Ź12.990

Piet Versteegt

NU NOG ZUINIGER DANKZIJ DE GEAVANCEERDE PURETECH BENZINEMOTOR

Homburg 38 - Beesd

VRIJDAG 17 MEI & ZATERDAG 18 MEI

Gem. verbr.: 4,1 l/100 km; 24,2 km/l; CO2 95 g/km. Prijs is incl. BTW en BPM, excl. recycling bijdrage, leges en kosten rijklaar maken (zie voor kosten en verkoopvoorwaarden www.citroen.nl). Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 31 mei 2013 bij de aan de actie deelnemende CitroĂŤn-verkooppunten. 250 km meer op ĂŠĂŠn tank is gebaseerd op het gemiddeld brandstofverbruik van deze nieuwe VTi 68 motor t.o.v. de vorige 1.1 TU motor. Prijs-, specificatie en fiscale wijzigingen voorbehouden. Afgebeeld model kan afwijken van het standaardmodel. Fleet- en leaseklanten zijn uitgesloten van deze aanbieding. Kijk voor de actievoorwaarden op citroen.nl.

VISSCHER RIVIERENLAND B.V. WWW.VISSCHER.NL

CULEMBORG GORINCHEM

PASCALWEG 31 VAART 1

van 10.00 - 17.00 uur

0345-616040 0183-647699

Jij onze camerman? Zet je video of foto op www.hetkontakt.nl

MEGA AUTOSHOW a.s. donderdag 16, vrijdag 17, zaterdag 18 en maandag 20 mei (2e pinksterdag) Kom langs en profiteer van scherpe voorraadacties & speciale actiemodellen, zoals: &!' EXTRA inruilwaarde bij aanschaf van een nieuwe Toyota &GRATIS full map navigatie op vele nieuwe KIA modellen & "! !#!ALLE !! Bekijk onze occasions op: wwwkooijmanvianen.nl

Autobedrijf Kooijman Vianen B.V. Stuartweg 5-7, Vianen Tel.: 0347-373245

Let op! Geld lenen kost geld

7Â&#x153;Ă&#x20AC;`Ă&#x160;Ă&#x153;iÂ&#x2DC;Ă&#x192;Ă&#x203A;iĂ&#x20AC;Ă&#x203A;Ă&#x2022;Â?Â?iĂ&#x20AC; iÂ&#x2DC;Ă&#x160;Â&#x201C;iÂ?`Ă&#x160;Â?iĂ&#x160;>>Â&#x2DC;Ă&#x160;>Â?Ă&#x192;Ă&#x160;`Â&#x153;Â&#x2DC;>Ă&#x152;iĂ&#x2022;Ă&#x20AC; A^me^o^go^kZg]^kmZelc^dbg]e^o^gl[^]k^b`^g]sb^dbl'=hhka^m o^konee^goZg]^eb^_lm^p^glikh[^^km]^=h^>^gP^glLmb\ambg` dbg]^k^g^o^gm^eZm^go^k`^m^g]Zms^sb^dsbcg'

Pbemnhgl_bgZg\b^^ea^ei^g8=ZmdZg'

Â&#x17D;Â&#x2C6;Â?Â&#x17D;Ă&#x160;Â&#x153;ÂŤĂ&#x160;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;°`Â&#x153;iiiÂ&#x2DC;Ă&#x153;iÂ&#x2DC;Ă&#x192;°Â&#x2DC;Â?


VOORJAARS

VOORDEEL

PINKSTERWEEKEND 17 t/m 20 mei 2013

LOPIK

voor iedereen Actie loopt t/m 15 juni

NEXT BASE DUO CLICK 7 De Duo Click van NextBase zijn makkelijk in de auto te bevestigen DVD schermpjes. Het zijn twee schermpjes op één speler.

nu voor € 299 BOSAL FIETSENDRAGER

Samen verder & trouwplannen

Opklapbaar en eenvoudig op de trekhaak te monteren. Ondanks zijn gebruiksgemak en lage gewicht heeft deze fietsendrager een draagvermogen tot 60 kg.

nu voor € 329 ORIGINELE ZONNESCHERMEN

Een gevarieerde collectie trouwkaarten hebben wij in huis. Ook voor een eigen ontwerp zijn jullie van harte welkom.

Originele zonneschermen voor zijruiten en achterruit.

De Groot Drukkerij, Zuidzijde 131, Goudriaan, 0183 - 583311 www.degrootfamiliedruk.nl

Regionaal nieuws? www.hetkontakt.nl

15% korting CALAMITEITENKIT Complete tas met alle benodigheden voor hulp onderweg. Voorzien van de volgende artikelen: glowstick, verbandtas, werkhandschoenen, 4 veiligheidsvesten, schadeformulier, pen.

Gratis adverteren

is mogelijk in Het Kontakt. Er zijn echter wel enkele spelregels aan verbonden:

vanaf € 19,95

Leverbaar voor Volkswagen en ŠKODA

1. Alleen voor particulieren zonder 4. Geen personeel gevraagd of winstoogmerk. aangeboden. 2. Geen koop/verkoop of huur/verhuur 5. Geen familieberichten. van onroerende goederen. 6. Geen partijverkoop. 3. Geen koop/verkoop van dieren.

THULE PACIFIC BAGAGEBOX

Bij een groot aanbod van Kontaktjes kan het voorkomen dat uw gratis advertentie niet in dezelfde week geplaatst kan worden. Wilt u er zeker van zijn dat dit wel gebeurt, sluit dan een volledig ingevuld overschrijvingsformulier van uw bank of giro ter waarde van € 2,50 bij. Geen muntstukken opsturen s.v.p. Ook contante betaling aan de balie van onze kantoren in Goudriaan en Leerdam is mogelijk.

10% korting op alle Thule bagageboxen

vanaf € 259

Telefonische opgaven kunnen wij helaas niet in behandeling nemen. Mijn tekst luidt:

UITLAATSIERSTUK Geef uw auto een sportieve look met een origineel uitlaatsierstuk.

Kontaktjes Vianen Stuur deze bon in een voldoende gefrankeerde envelop naar: Het Kontakt, Postbus 1, 2977 ZG Goudriaan

vanaf € 59

Tiel - Culemborg - Geldermalsen - Vianen - Druten - Zaltbommel

www.dewaalautogroep.nl

Uiterste inlevertijd: maandag 12.00 uur. Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid.


LTV: een groeiende vereniging Lekker buiten sporten doe je bij tennisvereniging LTV.

Het leuke van tennis is dat je het â&#x20AC;&#x2DC;even tussendoorâ&#x20AC;&#x2122; kunt doen, net als hardlopen, op de tijd dat het jou uitkomt. Kinderen naar school en een uurtje We merken steeds meer dat alleen al het gezellige over? Spring op de ďŹ ets en kom lekker een baltennispark van LTV Vianen uitnodigt om langs te letje slaan. Wedden dat je snel de smaak te hebt komen. De vereniging krijgt steeds meer leden uit en elke week komt sporten? Vianen en de omliggende dorpen. Zowel voor de starter als voor de competitiespeIedereen is welkom om binnen te lopen. Deze ler, zijn er volop mogelijkheden om tennisles te mooie locatie aan het Merwedekanaal heeft volgen bij het enthousiaste team van OTB tennis. twaalf banen. Leden hebben de beschikking over acht gravelbanen en vier Easy Clay banen. Deze Op de website www.ltv-vianen.nl is onder meer laatste zijn ook in de winter bespeelbaar. te zien welke activiteiten LTV Vianen door het jaar heen organiseert en welke competitieteams er De kantine kijkt uit over het park en draagt de bezig zijn. toepasselijke naam De Bult. In en rond De Bult is Meer informatie over deze, actieve, sociale en het gezellig vertoeven met een drankje en een gezellige vereniging is, naast de website ook te snack. verkrijgen bij onze voorzitter Riet Sagius (voorzitter@ltv-vianen.nl ) Want sporten is leuk, maar of je nu een beginner bent of een doorgewinterde competitiespeler: Hopelijk zien we je snel, bijvoorbeeld op 16 mei even bijkomen of bijpraten met je tennismaatjes bij de tennisclinic van John van Lottum of bij een of je tegenstander, doe je bij voorkeur in een pret- van de andere activiteiten voor jong en oud, voor tige ambiance. recreant en wedstrijdspeler.3DQG 

'H6IHHU Voorstraat 28 - Vianen Tel. 0347 - 37 66 84

'H6IHHU Uw exclusieve betaalbare bloemist

â&#x20AC;&#x2DC;t Slijk 1 Vianen T. 0347-374888

Voorstraat 20 - 4132 AR VIANEN 0347-371723 www.house1614formen.nl

Kijk voor al het LTV nieuws op www.ltv-vianen.nl

20 Editie Vianen 2013  

Het Kontakt Edities bv is een uitgeverij van tien wekelijks verschijnende nieuwsbladen in een totale oplage van 215.000 exemplaren. Daarnaas...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you