Page 1

VIANEN

DINSDAG 19 MAART 2013 JAARGANG 22 NO. 12 ™LLL#=:I@DCI6@I#CA

Het regionieuws op zak met de gratis app van Het Kontakt App Store voor iPhone iOS

SCAN DE QR-CODE EN JE HEBT ‘M

‘Like’ het nieuws uit jouw gemeente www.facebook.com/hetkontakt

Volg het nieuws uit jouw gemeente

Google Play voor Android

www.twitter.com/hetkontakt

Zoekactie in put levert niets op K>6C:C ™ 9Z eda^i^Z ]ZZ[i V[\ZadeZc

YdcYZgYV\!kg^_YV\ZcoViZgYV\^cEji B^YYZalVVgY \ZodX]i cVVg YZ kZg" b^hiZ EVig^X` 9^`h# OZ ]ZWWZc ]Zb c^Zi\ZkdcYZc# 9Zeda^i^ZYddgodX]iYZejiYg^ZkdaaZ YV\Zc bZi YZ Z^\Zc hdcVg! YZ hdcVg kVc YZ bVg^cZ Zc YgZ\"VeeVgVijjg kVcHi^X]i^c\Dehedg^c\h6eeVgVijjg 9gZc`Za^c\Zc# IZkZch lZgYZc ]dc" YZc ^c\ZoZi Y^Z \ZigV^cY o^_c ^c ]Zi ]Zg`ZccZc kVc bZchZa^_`Z \ZjgZc# 9Z eda^i^Z YZZY YZ odZ`VXi^Z dbYVi YZ ]dcYZc ZZc VVciVa `ZZg de YZ" oZa[YZ eaZ` VVchadZ\Zc# De Y^i bd" bZci o^_c Zg \ZZc VVcl^_o^c\Zc Y^Z `jccZc aZ^YZc idi ZZc c^ZjlZ odZ`" VXi^Z# =Zi eda^i^Z oZi ]Zi dcYZgodZ` kddgi#EVig^X`9^`hldgYih^cYV\.[Z" WgjVg^ kZgb^hi# =^_ ^h kVcj^i o^_c ld" c^c\^cK^VcZclZ\\Z\VVcZcYVVgcV c^ZibZZg\Zo^Zc#BZchZcbZi^c[dg" bVi^Z`jccZcXdciVXidecZbZcbZi YZeda^i^Zk^V%-%%"+%,%#

nieuws

Jongens pikken mobiele telefoon ijĦĞīĢīš De politie heeft zondagavond in Vianen twee jongens aangehouden omdat ze een mobiele telefoon uit een woning hadden gestolen. Na de aanhouding vonden agenten de telefoon terug. De jongens brachten een nacht door in de cel.

T 0347 - 37 64 72 BURG. J. HOEUFFTLAAN 1

VIANEN

™I^_YZchCA9dZi^hZgdkZgVa^cYZ\ZbZZciZK^VcZc\Z`ajhi!kg^_YV\oZa[hbZi]jaekVcVbWiZcVgZcZcWZhijjgYZgh#7Z`^_`YZ[didgZedgiV\Zdca^cZ#

FOTO: ANSERUM ART PHOTOGRAPHY

Veel kinderen in wijk zijn te dik

Chauffeurs op de vingers getikt

Rode loper gaat uit in de Voorstraat

Patrick Mazee wint NK-titel bowlen

Maar liefst 25 procent van de kinderen in wijk De Hagen lijdt aan overgewicht. Bij drie tot vier procent is zelfs sprake van obesitas. Dat blijkt uit de nota Lokaal gezondheidsbeleid, die dinsdag werd besproken in de gemeenteraad. In Vianen lijden meer tieners aan overgewicht dan in de rest van de regio. In de leeftijdsgroep van 9 tot en met 11 jaar is dat 22 procent (regio: 16 procent) en in de leeftijdsgroep van 13- en 14-jarigen 17 procent (regio: 13 procent).

Vrachtwagenchauffeurs moeten zich aan de regels houden, ook in het centrum van Vianen. Die mededeling heeft de gemeente Vianen gestuurd naar alle distributeurs die voor bevoorrading van winkels in het centrum zorgen. Kerende vrachtwagens zorgen voor opstoppingen en gevaarlijke situaties voor fietsers en auto’s. Hierover krijgt de gemeente regelmatig klachten van inwoners. De gemeente hoopt dat het aanschrijven van de distributeurs de verkeersveiligheid verbetert.

Ondernemersvereniging Vianen pakt komend weekend flink uit met de Rode Loper Dagen. Vrijdagavond kunnen Vianezen gratis een social media profielfoto laten maken bij Foto Hamerling en Fotostudio Marks, zaterdag huppelt de paashaas over de Voorstraat en zondag staat er een catwalk op straat waar tussen 12:00 en 17:00 uur ieder uur modeshows worden gehouden. Ook de autodealers zijn aanwezig en veel ondernemers op de Voorstraat en Lijnbaan zijn open.

Vianees Patrick Mazee (33) is in Hoofddorp Nederlands kampioen bowling geworden (vierde klasse). Het was voor hem een grote verrassing, want het zat de afgelopen jaren niet altijd mee. Anderhalf jaar geleden kampte hij nog met een ernstige blessure. Het was zelfs twijfelachtig of hij ooit nog zou kunnen bowlen. Hij wist zich in Hoofddorp op het nippertje te kwalificeren voor de finaledag. Hij moest maar liefst 78 pins goedmaken op de nummer één, maar het lukte.

nieuws

3

nieuws

3

Winst voor jeugdbrandweer Hagestein =6<:HI:>C ™ 9Z _Zj\YWgVcYlZZg kVc =V\ZhiZ^c ^h kg^_YV\VkdcY ZZghiZ \ZldgYZc

i^_YZchZZcWgVcYlZZglZYhig^_Y^c9Z7^ai#9ZeadZ\dcYZgaZ^Y^c\kVcWZkZakdZg" YZgO^eedgV9ddgcWdh]VVaYZ&&&(ejciZcZcZ^cY^\YZkddgYZiZVbhkVc=dj" iZc!BVVghhZcZc7gZj`ZaZc#9Z]d\ZYgj`eadZ\bdZhicVVgZZceaZ`lVVgZZc^a" aZ\VVa [ZZhi VVc YZ \Vc\ lVh# :ZcbVVa W^ccZc dciYZ`iZ YZ VVckVaheadZ\ B^`Z KZghX]ddgZcB^`ZÈiAVbZZckjjg]VVgY!Y^Zo^X]j^iWgZ^YYZ#:ZghilZgYodg\\Z" WdYZcVVcZZchaVX]id[[Zg!Y^ZeZgVbWjaVcXZbdZhildgYZcV[\ZkdZgY#9ZlViZg" eadZ\9^dcKZg]Z^_ZcZc?Vc"I]ZdkVc:hdciYZ`iZYViZg^aaZ\VVahigddblZgY V[\ZiVei!YjhlVh]ZiZcZg\^ZWZYg^_[cdY^\dbYZhigddbV[iZhaj^iZc#?ZgdZckVc YZ<jclVhedbeWZY^ZcYZkVcYZiVc`Vjidhej^i#=^_aZkZgYZYZ_j^hiZYgj``Zc deYZ_j^hiZbdbZciZc#IZkZchodg\YZ?ZgdZcZgkddgYViYZWZg^X]iZckVcV[YZ WZkZakdZgYZg k^V ]Zi 8'%%% cZilZg` W^_ YZ 6aVgb 8ZcigVaZ iZgZX]i `lVbZc# 6ah kdalVhhZcX]Vj[[ZjglVhYZoZVkdcYGdnYZLZ^_ZgbZiYZeadZ\bZZ\Z\VVc#

accent

10

sport

19

Nationale Sleepbootdagen in Vianen kunnen weer doorgaan K>6C:C™9Vc`o^_hedchdgZcj^iK^VcZcZcdb\Zk^c\^hZg\ZcdZ\\ZaYdbYZCVi^" dcVaZHaZZeWddiYV\Zcdd`Y^i_VVgcVVgK^VcZciZ]VaZc#9dcYZgYV\]ZZ[iHi^X]" i^c\CVi^dcVaZHaZZeWddiYV\ZcK^VcZcYVcdd`WZhadiZcdb]ZiZkZcZbZciYZ[^" c^i^Z[YddgiZaViZc\VVc#

De .! &% Zc && bZ^ ldgYZc ^c K^VcZc lZYZgdb YZ CVi^dcVaZ HaZZeWddiYV\Zc \Z]djYZc#9Zdg\Vc^hVi^ZoVao^X]YZ`dbZcYZeZg^dYZ^cheVccZcdbi^_YZchYZ HaZZeWddiYV\ZcZZcVVcigZ``Za^_`egd\gVbbViZegZhZciZgZcYddgcVVhiYZVVc" lZo^\ZhaZZeWdiZc!W^_odcYZgZejWa^Z`higZ``ZghcVVgK^VcZciZ]VaZc#=^Zgkddg^h YZdg\Vc^hVi^ZbZikZghX]^aaZcYZeVgi^_Zc^c\ZhegZ`#J^i\Vc\hejci]^ZgW^_^h!YVi YZWZodZ`ZghYZoZcdk^iZ^iZc`dhiZaddhbdZiZc`jccZcVVchX]djlZcZcd[WZ" odZ`Zc#


w w w. v a n d e r w a l - i n t e r i e u r s . n l

NEW TOPFORM 1

4

€ 4.873,-

2

€ 3.299,-

€ 2.397,-

3

5

7

€ 1.599,-

8

€ 3.023,-

1 | eetkamerstoelen Monro + tafel Dinner

vanaf € 4.873,-

2 | hoekcombinatie Bellissima

vanaf € 3.299,-

3 | bank Mistral

vanaf €

4 | bank Stream

vanaf € 2.397,-

5 | fauteuil Lilly

vanaf €

6 | dresette Pablo

vanaf € 1.679,-

7 | fauteuil Polo

vanaf € 1.599,-

8 | hoekcombinatie Rexx

vanaf € 3.023,-

9 | hoekcombinatie Thalia

vanaf € 3.624,-

999,649,-

€ 999,-

€ 649,-

6

9

€ 3.624,-

€ 1.679,-


Dinsdag 19 maart 2013

ingezonden

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

nieuws

WWW.HETKONTAKT.NL

3

Gezondheid

Percentage overgewicht Vianen hoger dan regionaal gemiddelde De redactie behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen brieven in te korten of niet te plaatsen. Ook kan het standpunt van de redactie afwijken van dat van de briefschrijvers. De redactie is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van de brieven in deze rubriek. Daarnaast moet een brief, om voor plaatsing in aanmerking te komen, voorzien zijn van een afzender (naam en woonplaats).

NL doet ‘t voor asocialen Graag wil ik een compliment maken aan alle vrijwilligers die zich op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart hebben ingezet voor NL - DOET, een geweldig initiatief om actief deel te nemen aan een project, bijvoorbeeld het opknappen van een clubhuis door prinses Maxima en prins Willem Alexander. Maar vooral doel ik hier op de mensen die zich ingezet hebben om op hun vrije dag in de kou het zwerfafval van alle a-socialen op te ruimen. Die zijn schijnbaar te beroerd een prullenbak op te zoeken, hun afval mee naar huis te nemen of maar enige moeite te doen om hun afval op te ruimen. Ze gooien het vervolgens op straat, in de bosjes, vanuit het autoraampje in de berm en noem maar op. Je ziet dat er afval op straat ligt en ergert je eraan. Maar ga je vervolgens als vrijwilliger helpen opruimen en écht kijken, dan is het ineens nog tien keer erger. Als iedereen nu eens een goed gesprek aan de keukentafel zou voeren dat iedereen binnen het gezin zijn eigen rotzooi opruimt op plekken die daarvoor bestemd zijn -eigenlijk net als thuis dus - dan kunnen de vrijwilligers die vandaag nog spierpijn hebben van het rapen van al die rotzooi zich volgend jaar tijdens NL - DOET bezig gaan houden met leukere projecten, zoals het opknappen van een clubhuis waar Maxima nog niet is geweest.

Veel kinderen in wijk De Hagen te dik In wijk De Hagen in Vianen heeft één op de vier kinderen tussen 5 en 14 jaar overgewicht. Bij gemiddeld 3 tot 4 procent is zelfs sprake van obesitas. ijĦĞīĢīš Dat blijkt uit de nota Lokaal gezondheidsbeleid, die dinsdag werd besproken in de gemeenteraad. In Vianen lijden meer tieners aan overgewicht dan in de rest van de regio. In de leeftijdsgroep van 9 tot en met 11 jaar is dat 22 procent (regio: 16 procent) en in de leeftijdsgroep van 13- en 14-jarigen 17 procent (regio: 13 procent). Het probleem doet zich ook voor bij senioren. Uit onderzoek in 2007 blijkt dat 63 procent van de ouderen te dik is, in de regio is dat 56 procent. Opmerkelijk is overigens dat het percentage kinderen met overgewicht bij vijf- en zesjarigen juist lager ligt dan het regionale gemiddelde. De belangrijkste oorzaak voor het ontstaan van overgewicht is een verkeerde

balans tussen eten en bewegen. De cijfers van de jeugd op het voortgezet onderwijs laten zien dat 21 procent minder dan vijf dagen per week ontbijt (regio: 15 procent), 74 procent niet dagelijks fruit eet (regio: 70 procent) en 69 procent niet dagelijks groente eet (regio: 64 procent). Daarnaast eet ruim een kwart van de basisschoolkinderen te veel tussendoortjes, wat hoger is dan de regionale gemiddelden (28 procent versus 23 procent meer dan drie per dag). Bewegingsnorm Aan de andere kant voldoen de basisschoolleerlingen in Vianen vaker aan de beweegnorm (5 dagen per week tenminste 60 minuten) vergeleken met regionale cijfers (95 procent ver-

sus 90 procent) en spelen ze ook vaker buiten (80 procent versus 73 procent). Bij de jeugd van 12-19 jaar voldoet 64 procent aan de beweegnorm (72 procent regio) Voor volwassenen (57 procent) en senioren (63 procent) zijn de cijfers vergelijkbaar met de regio. Voor deze categorieën is de norm overigens vijf dagen tenminste 30 minuten. Vitaal In de nota gezondsnota (‘Vitaal genoeg om mee te doen’) wordt het beleid geformuleerd voor de jaren 2013 tot en met 2016. “De gemeente Vianen streeft ernaar om de gezondheid van (kwetsbare) burgers te bevorderen in het belang van hun participatie en zelfredzaamheid. “Een goede gezond-

ijĦĞīĢīš Twee vrouwen probeerden donderdagochtend in een woning aan de Donjon te Vianen binnen te komen. De bewoonster liet de vrouwen niet binnen en belde de politie, die vervolgens via twitter inwoners van Vianen attendeerde op de ‘babbelaars’. Het ging om een vrouw van ongeveer vijftig jaar met een fors postuur, en een vrouw van rond de twintig jaar met een Oost-Europees uiterlijk en een slank postuur. Ze droegen donkeren kleding.

Stuw Hagestein rijksmonument? Het stuwcomplex Hagestein is vandaag door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dr. Jet Bussemaker voorgedragen als rijksmonument in de categorie Infrastructuur. De gemeente is verheugd over de voordracht en heeft er alle vertrouwen in dat het sluiscomplex ook uiteindelijk uitgekozen wordt.

=6<:HI:>C ™

NL doet (2)

Buurtcontactpersoon Kees Terlouw

GGD De GGD Midden Nederiand registreert continu gezondheidsgegevens. Dat gebeurt in het kader van de onderzoeken van kinderen door de jeugdartsen, maar ook door grootschalige onderzoeken. Die onderzoeken worden gehouden onder de jeugd, onder volwassenen en onder ouderen. Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat de gemiddelde levensverwachting van de 19.650 inwoners van Vianen 82 jaar is.

Politie waarschuwt voor babbeltruc

Koos de Haan, Hagestein

Zaterdagmorgen 9 uur; een groep mensen, waar onder Vianese raadsleden en wethouders, verzamelde zich bij de Stek in de Hagen om op initiatief van Platform Vianen de jaarlijkse vuilprikactie te gaan uitvoeren. Gemotiveerd vertrokken de ploegen naar wijken, dorpskernen en zgn. ‘hot spots’ . Na drie uren kon de trieste ‘oogst’ worden vastgesteld: 50 volle vuilniszakken met blikjes, bier- en drankflessen, plastic zakken, snoepwikkels, plastic verpakkingen, sigarettendoosjes en nog veel meer wat niet in de perken en langs de wegen hoort te zwerven. Deze helaas ‘mooie’ oogst waardoor de aanblik van Vianen, Zijderveld en Everdingen is opgeknapt, gaf de deelnemers een goed gevoel: weer iets gedaan voor de samenleving. Zondagmorgen 8 uur; het is net of een deel van de vuilniszakken opnieuw is uitgeschud boven Vianen. Rond het zwembad, de snackbars, de aanlooproutes naar de supermarkten, de perken en langs de weg; de omgeving is weer vervuild met rotzooi. Via deze weg wil ik de verantwoordlijken vriendelijk bedanken voor deze bijdrage om onze omgeving er weer ‘keurig’ uit te laten zien; helemaal top! Wellicht wordt het tijd om het lik op stuk beleid scherper in de praktijk gaan brengen en dat velen zich er meer bewust van raken dat onze leefomgeving geen openbare vuilnisbak is.

heid is niet alleen eigen belang, maar ook voor de gemeenschap als geheel. Mensen die vitaal zijn, zijn immers beter in staat om deel te nemen aan de samenleving en beperken ook het beslag op door diezelfde gemeenschap betaalde voorzieningen.”

™9ZW^ccZcij^ckVcYZLZ\l^_oZglZgYkg^_YV\[ZZhiZa^_`\ZdeZcY#

FOTO: AANGELEVERD

Nieuwe binnentuin voor Wegwijzer K>6C:C ™ Wethouder Margot Stolk heeft vrijdag de nieuwe binnentuin van basisschool de Wegwijzer officieel geopend.

De ouderraad van de school uit Vianen heeft vorig jaar alle kinderen gevraagd wat ze graag veranderd zouden willen zien op school. De kinderen konden hun idee via een deelnameformulier inleveren. Uiteindelijk zijn er drie winnaars gekozen. Zij hadden allemaal een idee over de binnentuin van de school. Deze tuin werd tot op heden niet gebruikt en zag er slordig en rommelig uit. Vele klassen grenzen aan deze tuin en kinderen stoorden zich aan de rotzooi en vonden het zonde dat er niet meer met de tuin gedaan werd. De winnaars hadden de volgende voorstellen: avontuurlijke speeltuin, een moestuin en picknicktafels voor een buitenlunch bij mooi weer. Met deze ideeën, vanaf dat moment Het Beste

Idee van De Wegwijzer genaamd, is de Ouderraad op zoek gegaan naar een hovenier en vond een zeer enthousiaste sponsor-partner in Matthijs van Leeuwen van Van Leeuwen Tuinen. Matthijs is aan de slag gegaan met de ideeën van de kinderen en ontwierp de nieuwe binnentuin, waar ook nog educatieve mogelijkheden aan werden toegevoegd. Op basis daarvan is de Ouderraad begonnen met het werven van hulpouders en sponsoren. In oktober en november 2012 is in weer en wind gewerkt door leerlingen van groep 7 en 8, diverse ouders, leerkrachten en Van Leeuwen Tuinen om de binnentuin leeg te halen en waar nodig af te graven, te egaliseren en zand erin te rijden. Uiteindelijk is de locatie klaargemaakt om de definitieve nieuwe inrichting vorm te geven. De laatste details, beplanting en aankleding, zijn afgelopen weekend ingevuld. Vrijdag volgde de officiële opening.

In totaal zijn 89 bouwwerken uit de periode 1959-1965 voorgedragen als rijksmonument. Wethouder André Landwehr is verheugd over de voordracht. “We zijn trots en vereerd dat het stuwcomplex door het Rijk is voorgedragen als een bouwwerk van nationale betekenis.” De Raad van Cultuur brengt nu eerst advies uit welke bouwwerken volgens haar in aanmerking komen om aan de rijksmonumenten uit de Wederopbouwperiode te worden toegevoegd. Landwehr: “We hebben er alle vertrouwen in dat het sluiscomplex hieruit gekozen zal worden.”

Vianen pakt overlast vrachtverkeer Voorstraat aan ijĦĞīĢī š De gemeente Vianen heeft distributeurs aangeschreven om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in acht te nemen en zich te houden aan de geldende verkeersregels. Er is sprake van een flink probleem. “Vrachtwagens keren, na bevoorrading op de Voorstraat, om via de Korte Kerkstraat weg te rijden. Hierbij wordt het eenrichtingsverkeer overtreden,

waardoor auto’s en fietsers in gevaar kunnen komen en opstoppingen ontstaan”, aldus de gemeente. De gemeente heeft daarom verschillende distributeurs aangeschreven met het dringende verzoek hun chauffeurs erop te wijzen dat zij zich moeten houden aan de verkeersregels. Tussen 11:00 en 18:00 uur geldt er een algeheel verbod voor alle vrachtwagens. In de binnenstad van Vianen geldt bo-

vendien een verbod voor vrachtwagens langer dan 8,00 meter. Daarnaast gelden in de binnenstad aanvullende verkeersregels, zoals eenrichtingsverkeer in de Voorstraat. Wethouder André Landwehr: “Van verschillende omwonenden kregen we steeds meer klachten over het vrachtverkeer. Opstoppingen en fietsers die ineens over de stoep moeten,

omdat een vrachtwagen de weg blokkeert. Als gemeente nemen we deze klachten van onze inwoners zeer serieus.” “De verkeersregels staan aangegeven op de wegen naar de binnenstad toe. Er is dus geen enkele reden dat chauffeurs zich hier niet aan houden. Ik hoop dat het aanschrijven van de distributeurs als gevolg heeft dat de verkeersveiligheid in de binnenstad snel weer is zoals het hoort te zijn.”


Familieberichten

Dinsdag 19 maart 2013

De Heer is mijn herder.

G. van Leeuwen B.V. IJZER- en METAALRECYCLING

Na een korte periode van afnemende gezondheid is in het bijzijn van zijn dierbaren in alle rust heengegaan, mijn innig geliefd maatje, onze papa en opa

Industrieweg 16a - 4131 NK Vianen Tel. 0347 - 375747

Renko Dirk Siemons

Wij zijn er voor u.

Ko * Utrecht, 25 augustus 1932

U kunt altijd bij ons terecht voor een goed georganiseerde uitvaart die past bij uw wensen.

â&#x20AC; Lexmond, 17 maart 2013

Truus Siemons â&#x20AC;&#x201C; Verschoor Mieke en Paul Gerjoke en Alwin

Monuta Vianen Sparrendreef 8, Vianen www.monuta.nl

Uw wensen staan bij ons centraal

Ook als u niet bij ons verzekerd bent.

Renko en Silvia

Plaatsing van containers mogelijk

Maretta van Winkel Persoonlijke Uitvaartverzorging

Telefoon: 0347 - 376 520 (24 uur per dag, ook in het weekend)

Claudia en Jeffrey DaniĂŤlle Sanne Myrthe

d: Te koop gevraag LEN IJZER EN META Ook voor Particulieren ! !

Voor Vianen e.o. Agnes van Elteren en Yvonne Stens dag en nacht bereikbaar 030 6341408

Yentl Milo Lorraine en Nick Sem

Schrijnwerkersgilde 4, 3994 XM Houten

'DJHQQDFKWEHUHLNEDDU YRRUGLUHFWHKXOSQDRYHUOLMGHQ 

Correspondentie: Truus Siemons â&#x20AC;&#x201C; Verschoor p/a Sparrendreef 8 4132 XX Vianen Op donderdag 21 maart zal van 19.00 tot 19.30 uur gelegenheid zijn om afscheid van Ko te nemen en ons te condoleren in het uitvaartcentrum van Monuta, Sparrendreef 8 te Vianen. De uitvaartdienst zal plaatsvinden op vrijdag 22 maart om 13.00 uur in â&#x20AC;&#x153;De Hoeksteenâ&#x20AC;? Groenekade 7 te Vianen. Omstreeks 14.15 uur zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aan de Sparrendreef te Vianen. Aansluitend kunnen wij elkaar informeel ontmoeten in het uitvaartcentrum van Monuta.

Harvas Natuursteen BV

4 Te koop gevraagd:

4\U[LULU 7VZ[aLNLSZ

=LYaHTLSPUNLU WHY[PQLUYLZ[HU[LU WVZ[aLNLSZ .V\KLUaPS]LYLULU HUKLYLT\U[LU Muntenhoek.nl - Hank Kantooradres: Jachtsloot 2 B Bezoek op kantoor of bij U thuis alleen op afspraak Hans de Man: 06-24 72 06 53 Aart Hoeke: 06 53 39 01 83

Opgeven familieberichten Rouwadvertenties, dankbetuigingen en overige familieberichten kunt u tot maandagmiddag 15.00 uur opgeven. E-mail: advertentie.vianen@ hetkontakt.nl

GEDENKTEKENS LEERDAM

uigebreide showroom eigen ontwerp mogelijk in natuursteen, glas, rvs

Voorstraat 84 ¡ 4132 AT Vianen

Deze dagen liever geen bezoek aan huis. In plaats van bloemen liever een gift ten behoeve van Stichting Alzheimer middels de daarvoor aanwezige collectebussen.

SHOWROOM

SFEXLWYDDUW]RUJQO

GRAFMONUMENTEN

O

www.lbvleerdam.nl

LBV Uitvaarten

NATUURSTEENBEDRIJF NATUURSTEENBEDRIJF MIDDENBRABANT BRABANT b.v. MIDDEN b.v.

Kortakker6,6,4264 4264 Veen Kortakker AEAE VEEN Tel. 0416-691616 0416-691616 Tel. ALTIJDVOORDELIGER GOEDKOPER ALTIJD Met 500 grafmonumenten op voorraad.

Het Kontakt Edities bv Postbus 1, 2977 ZG Goudriaan Tel. 0183-583333 Fax 0183-583308

Nijverheidstraat 7 Leerdam telefoon: 0345 61 40 37 e-mail: info@harvasnatuursteen.nl website: www.harvasnatuursteen.nl

Begrafenisonderneming Leerdam

'(0((678,7*(%5(,'(6+2:52209$1'(5(*,2 kijk op www.natuursteenmiddenbrabant.nl

Uitvaartleiders Ben de Weerd en Albert de Bruijn Joke Geerse en Lenie Prinssen 2RNDOVXHHQXLWYDDUWYHU]HNHULQJKHEW DIJHVORWHQEHQWXYULMRP]HOIHHQ XLWYDDUWRQGHUQHPLQJWHNLH]HQ 

'DJHQQDFKWEHUHLNEDDU

Melden overlijden (0345) 619 833 Rouwcentrum Rehoboth  

LQIR#0+8LWYDDUWYHU]RUJLQJQO ZZZ 0+8LWYDDUWYHU]RUJLQJQO *DDVSVWUDDW;-9LDQHQ

Verzorging van een stijlvolle persoonlijke uitvaart.

Een Warm Welkom!

www.de-stilte.com

Het is het voorjaar van 2013 en onze nieuwe site is klaar! We willen u van harte welkom heten op de nieuwe site van De Stilte en we hopen dat u alle informatie kunt vinden die u zoekt en wellicht nog iets meer. Naast de grote hoeveelheid informatie kunt u ook een bericht voor ons achterlaten, een enquĂŞteformulier invullen of een kijkje nemen in ons nieuwe condoleanceregister. Alvast bedankt voor uw komst op onze site! Tina Hakkesteegt Weverwijk 10 rood - 4231 JA Meerkerk - Telefoon 0183-354039 - info@de-stilte.com


Dinsdag 19 maart 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

nieuws

5

Rivierenland VERFRISSEND HET VOORJAAR IN

Laveren tussen belangen agrariërs, burgers en natuurbeschermers

Waterschap past waterpeil aan Handelsweg 1, Meerkerk Tel: 0183 - 352244

Om inklinking van veengrond te voorkomen, zouden polders net onder water moeten staan. Prima voor natuur, slecht voor leefbaarheid. Het waterschap weegt alle belangen bij nieuwe peilbesluiten.

www.kcmiddennederland.nl

Amivedi Amivedi is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zorgt voor een kosteloze registratie van vermiste en gevonden huisdieren in Nederland. www.amivedi.nl

GEVONDEN Parkieten - 2 jonge opaal blauwe parkieten, zwart-wit gevlekte vleugels, 1 met goudkleurige ring, 1 zonder ring; Meidoornlaan, Vianen Poes - rood, zwart en grijs gemêleerd, ca. 1 jaar; parkeerplaats winkelcentrum Monikkenhof, Vianen Kat - stevige cypers gemarmerde kater met een wit snoetje, witte kraag en bef en witte sokjes; Aime Bonnastraat, Vianen (overleden)

Ruit vernield ijĦĞīĢīš Zaterdag- op zondagnacht is rond middernacht een ruit vernield van een flatwoning aan de Benedictushof in Vianen. Tips voor de politie zijn welkom via 0900-8844.

Café ‘t Fust houdt jubileumreceptie ijĦĞīĢīš Café ‘t Fust te Vianen bestaat dertig jaar en viert dit zondag 24 maart met een receptie in het café. Tussen 16:00 en 19:00 uur is iedereen welkom. Er is live muziek aanwezig. Komende week staat alles in de kroeg in het teken van het jubileum.

Auto gestolen ijĦĞīĢīš In de nacht van woensdag 6 op donderdag 7 maart is er aan de Langeweg in Vianen ter hoogte van de tennisbaan een auto gestolen. Het gaat om een Bordeaux rode Ford Focus station uit 2002 met het kenteken 52-JZ-ZD. De politie zoekt getuigen. tips: 0900-8844.

De Graaf van Brederode sluit ijĦĞīĢīš Carel Jacobs verkoopt restaurant De Graaf van Brederode. Hij is hiertoe genoodzaakt door gezondheidsredenen. Per 31 maart verlaat Jacobs De Graaf van Brederode. “Tot die tijd zal ik nog gewoon aan het koken zijn en zal ik samen met Ron iedereen een heerlijke lunch of diner serveren. Ik heb met plezier in Vianen gewerkt en wil iedereen hartelijk bedanken voor 10 jaar vertrouwen in ons”, schrijft Jacobs in de nieuwsbrief naar zijn vaste klanten.

Kaas van Van Rossum: Cum Laude ijĦĞīĢīš De boerenkaas van Kaasboerderij Van Rossum uit Vianen heeft donderdag het predicaat Cum Laude verdiend. Daarmee schaart José van Rossum zich onder de 25 beste kaasmakers van Nederland. De kazen zijn dinsdag 19 maart te proeven bij de proefavond van AH op de Lijnbaan. Meer informatie: www.boerderijzuivel.nl.

įĢĤĦĬš De bestuurders van het Waterschap Rivierenland hebben zich de afgelopen maanden over diverse kaarten van de Vijfheerenlanden gebogen. Eens in de tien jaar herzien ze de peilbesluiten, wat betekent dat het water in de polders hoger of lager komt te staan. Op donderdag 28 maart kunnen inwoners laten weten wat ze van het nieuwe peilbesluit vinden. Het waterschap houdt dan een voorlichtingsbijeenkomst in Lexmond. Na deze inspraakavond neemt het bestuur een besluit. Wie het niet met de beslissing van het waterschap eens is, kan via de rechter bezwaar maken. Agrariërs in de polder van Nieuwland en Leerbroek zochten al eerder contact met het waterschap. Arie Bassa uit Hei- en Boeicop is agrariër en lid van het dagelijks bestuur van het waterschap. Hij vertelt: “Een groep van ruim twintig mensen, voornamelijk agrariers, vindt het huidige winterpeil te laag. Ja, bijzonder; meestal willen agrariërs juist een lager peil omdat dit gunstig is voor de grasopbrengst en het bewerken van het land. In ons voorstel brengen we in deze polder het winterpeil wat omhoog.” Natuurgebieden Grote veranderingen stelt het bestuur niet voor. “We stellen een hoogwatervoorziening voor bij Loosdorp, aan de rand van Leerdam. Het agrarisch land erachter krijgt een ander peil, de bebouwing houdt hetzelfde. Wijzigingen betreffen vooral natuurgebieden. Een paar stukken natuurgebied zijn uitgebreid in de afgelopen jaren; in die nieuwe stukken passen we het peil aan. Verder zijn er een paar peilvakken waar we de maaivelddaling volgen. En in het poldervak De Biezen onder Vianen koppelen we het agrarische deel los van het industrieterrein.” De polders van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden komen steeds lager te liggen. Oxidatie van de veengrond is in Nederland al eeuwen aan de gang.

™6g^Z7VhhVW^_ZZcbdaZc^c=Z^"Zc7dZ^Xde!Y^ZkgdZ\ZglViZgYZedaYZg^cZcj^ibVVaYZ#

Nu de zeespiegel stijgt en ons land de dijken verhoogt, worden de badkuipen die onze polders zijn dieper en dieper. Bassa: “Vanaf het ontstaan van het veen, omstreeks het jaar 1200, hebben we te maken met het inklinken van de bodem. Dat kun je alleen tegengaan als je die onder water houdt. Dan heb je moeras. Gemiddeld kiezen we in de polders voor 60 centimeter drooglegging. Dit betekent dat het slootwaterpeil 60 centimeter onder het maaiveld wordt gehouden.” “Daarbij hebben agrariërs een acceptabele opbrengst van hun grond en is de bodemdaling minimaal. Als je naar 40 centimeter zou gaan, zakt de opbrengst misschien met 20 procent en het inklinken van de bodem zou je er nauwelijks mee vertragen. Overigens

Oud-Vianees naar PBC ijĦĞīĢī š De Utrechtse rechtbank heeft woensdag de strafzaak tegen een oud-inwoner van Vianen aangehouden om hem geestelijk telaten onderzoeken in het Pieter Baan Centrum (PBC) in Utrecht. De 52-jarige man wordt er onder meer van verdacht dat hij meerdere tienerjongens in Vianen probeerde te verleiden tot seks. De minderjarige jongens waren in 2010 en 2011 bij de verdachte in Vianen kind aan huis omdat ze er konden blowen, drinken en pornofilms kijken. Volgens de tieners vroeg de man soms gekscherend om orale seks, maar daar gingen ze niet op in. Bij één jongen zou de man wiet hebben beloofd in ruil voor een pijpbeurt. Ze ontkennen allemaal dat ze seks met de verdachte hebben gehad. De verdachte zou voor 2008 wel drie minderjarige jongens hebben misbruikt in zijn toenmalige woonplaatsen Nieuwegein, De Bilt en Den Haag. Een van de jongens woonde tijdelijk bij de verdachte in huis. De slachtoffers zeggen ook van elkaar gezien te hebben dat ze seks met de man hadden. Dat gebeurde meestal als ze stoned waren.

De verdachte, die voor zijn aanhouding nog een half jaar in Kockengen woonde, bekende dat hij seks heeft gehad met twee van de drie jongens, maar volgens de man waren ze toen ouder dan 16 jaar. Bovendien zou er geen sprake geweest zijn van dwang of verleiding met wiet. “Ik heb hem niet verleid, hij heeft mij verleid”, zei de man over de seksuele handelingen met de jongen die bij hem in huis verbleef. Observatie Op verzoek van de officier van justitie hield de rechtbank het proces tegen de verdachte aan om hem nogmaals door een gedragsdeskundige te laten onderzoeken. Een psycholoog heeft al met de man gesproken, maar werd niet veel wijzer. Omdat de verdachte weigerde vrijwillig mee te werken aan een psychiatrisch onderzoek, zeiden de rechters geen andere keuze te hebben dan hem ter observatie op te laten nemen in het PBC. In een reactie zei de verdachte ook daar niet aan het onderzoek te zullen meewerken. De strafzaak wordt op 10 juni voortgezet.

is de maaiveldhoogte in een polder nooit overal gelijk.” Scheuren “Voor stedelijk gebied is een constant peil het best; dan heb je de minste problemen met de zetting van huizen. Zodra je het peil verlaagt, zakt de grond en kunnen muren gaan scheuren. Het waterschap heeft een kaart waar alle monumenten op staan. We proberen met ons peilbesluit aan te sluiten bij de bestemming van een stuk grond. In een bebouwingslint handhaven we een hoger waterpeil dan in landbouwgebied. En in gebieden met bodemdaling laten we de peilen zo voorzichtig mogelijk volgen, om bodemdaling niet te versnellen.” Kan Bassa als agrariër ook de belan-

FOTO: ANNE MARIE HOEKSTRA

gen van natuurbeheerders en burgers goed verdedigen? “Er wordt van mij verwacht dat ik de belangen behartig van álle inwoners. In het algemeen bestuur zit ook iemand die de natuurorganisaties vertegenwoordigt. Gezamenlijk bepalen we het peil. Daarnaast is er een klankbordgroep samengesteld met vertegenwoordigers van onder andere gemeenten, sportvissers, natuurorganisaties, de provincies Utrecht en Zuid-Holland en drinkwatervoorziening Oasen. Signalen uit die klankbordgroep hebben we mee laten wegen bij ons voorstel.” Reacties op het ontwerp-peilbesluit kunnen tot 18 april meegenomen worden in het bestuursbesluit.

q WATERSCHAPRIVIERENLAND.NL

Strengere straffen voor frauderen met uitkering ijĦĞīĢīš Overtredingen van de uitkeringsregels worden vanaf dit jaar strenger bestraft. Dit geldt voor mensen met een bijstands- of WW-uiterking, een AOW-pensioen, maar ook voor werkgevers. Wie bewust te veel geld ontvangt, moet dit volledig terugbetalen. Daar bovenop wordt hetzelfde bedrag als boete opgelegd. Bij herhaling wordt de boete nog hoger: 150 procent. Daarnaast kan de gemeente na de tweede overtreding een bijstandsuitkering maximaal drie maanden stopzetten. Gemeente Vianen gaat samen met de rijksoverheid over tot deze strengere straffen, omdat ze wil dat het geld bestemd voor uitkeringen alleen terecht komt bij mensen die hier recht op hebben. Daarnaast is het volgens wethouder Marcel Verweij moeilijk uitkeringen in stand te houden als geld bij de verkeerde mensen terechtkomt. Er verandert niets voor de ontvangers van een uitkering die zich aan de regels houden. Alleen voor de mensen die zich niet aan de regels houden, wor-

den de boetes verhoogd. De gemeente baseert de hoogte van de uitkering op een aantal gegevens die zij krijgt van de bijstandsgerechtigde. Onder meer de leefsituatie is van belang, evenals de inkomsten uit betaald werk en eigen vermogen zoals spaargeld, aandelen, dure apparatuur, auto, sieraden of een huis of grond in het buitenland. Als deze gegevens onjuist zijn, kan dit betekenen dat er teveel bijstand wordt uitgekeerd. Het is dus belangrijk dat wijzigingen in de situatie direct door worden gegeven aan de gemeente. De verhoging van de boetes geldt in heel Nederland. Het ministerie van SZW voert in samenwerking met UWV, de SVB en gemeenten landelijk campagne om mensen te informeren over de strengere straffen die dus niet alleen gelden voor mensen met een bijstandsuitkering, maar bijvoorbeeld ook voor mensen die een WW-uitkering of een AOW-pensioen ontvangen. Ook voor werkgevers worden de boetes bij overtredingen fors verhoogd.

q WWW.WEETHOEHETZIT.NL


algemeen

Dinsdag 19 maart 2013

6

Je vindt het in Vianen!

ONDERNEEMT

Lekker het is weer lente bij uw Gildeslager

De nieuwe bedels zijn binnen!

Lekker het is weer lente bij uw Gildeslager

Riblappen

GROENTEN EN FRUIT

vers van uw Gildeslager

op onze vernieuwde afdeling

#

500 gram

DEZE WEEKBloemkool

lekker bij de bloemkool

lekker bij de verse worst

 

Per stuk

 gewoon lekker

#

100 gram

altijd lekker

Gele of rode pruimen

iedere dag vers

naar keuze

#

250 gram

! 100 gram

'

500 gram

Nicola

#

uit eigen worstmakerij

www.juwelierrvb.nl

'

2 voor

"

maandag gesloten, vrijdagavond koopavond

'

Komkommers

nieuwe oogst (vastkokend) 2 kilo voor

'

geldig van 20-03-2013 tm 23-03-2013

geldig van 20-03-2013 tm 23-03-2013

  

Traiteurslagerij de Goeij

Voorstraat 83-85, 4132AP Vianen 0347-37 12 98 www.degoeij.gildeslager.nl

Voorstraat 83-85, 4132AP Vianen 0347-37 12 98 www.degoeij.gildeslager.nl

De Gildeslager verrast je smaak Š

De Gildeslager verrast je smaak Š

nu 25% kortin

g

AH biefstuk of kogelbiefstuk bijv kogelbiefstuk per 100 gram van â&#x201A;Ź 2,00 voor

â&#x201A;Ź 1,50

Alle Dr. Oetker pizzaâ&#x20AC;&#x2DC;s

2+1 gratis

diverse varianten, alle combinatieâ&#x20AC;&#x2DC;s mogelijk, bijv. Big Texas 3 dozen van â&#x201A;Ź 7,89 voor

â&#x201A;Ź 5,26

Alle Crystal clear 1,5 ltr pak of fles van â&#x201A;Ź 1,14

25% korting

voor

â&#x201A;Ź 0,85

Albert Heijn Vianen Lijnbaan 11 - Vianen - tel. 0347-326060

LIJNBAAN 11 VIANEN | TEL. 0347-326125

Mensen maken de winkel!

Lijnbaan 11 - Vianen Tel. 0347-328070

GRATIS einde winter check Actie loopt van vrijdag 1 t/m zaterdag 31 maart

ruiten check

GRATIS gratis reparatie i.c.m. verzekering

accu check

GRATIS

in de maand maart tijdens de einde-winter-check

wisserbladen check

GRATIS + 25% KORTING op wisserbladen

Tiel - Culemborg - Geldermalsen - Vianen - Druten - Zaltbommel

www.dewaalautogroep.nl

sproeivloeistof

GRATIS

in de maand maart tijdens de einde-winter-check


Dinsdag 19 maart 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

7

accent

WWW.HETKONTAKT.NL

Sandra Heijkamp: ‘Belofte maakt schuld’ ijĦĞīĢīš Sandra Heijkamp uit Vianen heeft haar schrijfdebuut gemaakt. Haar boek ‘Belofte maakt schuld’ wordt in tien delen online gepubliceerd en uitgegeven als paperback.

UITagenda Weten wat er in jouw regio te doen is? Ga voor de actuele UITtips naar: www.hetkontakt.nl. zaterdag 23 maart OPEN DAG

Open dag bij LTV Gouwenes Lekdijk 49b, Everdingen

Lezersactie Het Kontakt heeft weer een leuke actie voor haar lezers in petto. Kijk snel op onze website.

DO MEE EEN WIN!

‘Zoë, met Babs. Ik heb je nodig. Mijn hoofd zit vol snot en mijn keel staat in de brand en als ik mijn rechterarm optil doet mijn linker bil rare dingen.’ ‘Wil je dat ik het alarmnummer voor je bel?’ vroeg Zoë behulpzaam. Zomaar een fragment uit ‘Belofte maakt schuld’, het schrijfdebuut van Sandra Heijkamp. Het is een droom die uitkomt, ze kan het zelf nog nauwelijks bevatten. Net als vele andere Nederlanders is ze in haar vrije tijd bezig met schrijven. Daar moest maar eens een heus boek van komen, vond ze. Het werd een chicklit: een moderne, vlot geschreven roman over de liefde.

papier zetten en begraven voor de toekomst, beloven ze elkaar plechtig over twintig jaar terug te komen om te kijken wat er van terecht is gekomen. Jaren later zijn hun levens nog steeds met elkaar verweven. Babs heeft een eigen zaak en zoekt een man om een kind mee te krijgen. Lars is, na diverse omzwervingen, terug in Nederland en van plan zich te settelen. Zal Lars een geschikte kandidaat zijn als vader voor het kind van Babs? Hoe zit het met de verliefdheid die ze stiekem al

die jaren voor hem heeft gevoeld? Dan zijn er nog de beloftes die ze met zijn drieën aan elkaar gedaan hebben, twintig jaar geleden. En belofte maakt schuld, toch? Het boek wordt in tien delen gepubliceerd op onderstaande site. Iedere week verschijnt er een nieuw deel. Voor diegenen die niet kunnen wachten, is het boek op deze site tevens te bestellen. De belevenissen van Sandra zijn te volgen op haar weblog via www. mijnchicklit.nl/sandraheijkamp.

Lezersactie Nieuwsgierig geworden? Het Kontakt mag, in het kader van de boekenweek, twee exemplaren weggeven. Eén paperback en één epub-bestand. Om in aanmerking te komen, sturen belangstellenden vóór 31 maart een mailtje naar redactie.vianen@hetkontakt.nl o.v.v. ‘Belofte maakt schuld’. Vermeld of de voorkeur uitgaat naar de paperback of het epub-bestand.

q WWW.MIJNCHICKLIT.NL

Uitleven “Het leuke aan dit genre vind ik dat eigenlijk niets te gek is,” aldus Sandra. “Hierin kan ik me helemaal uitleven. Als ik eenmaal aan het schrijven ben, gaat mijn fantasie met me aan de haal. Heerlijk om zelf te bepalen wat de personages zeggen en doen.” Op dit moment volgt ze een cursus Roman Schrijven om nog meer te leren over opbouw van een verhaal, plot, thematiek enzovoort. Er komt dan ook zeker een vervolg op haar eerste boek.

Win kaartjes voor het AFAS Sprookjesconcert Mail naar a.vantuijl@hetkontakt.nl en maak kans op drie toegangskaarten voor het AFAS Sprookjesconcert. Iedere maand worden twee sets verloot.

Belofte Belofte maakt schuld in het kort: Als Lars, Zoë en Babs op een koude decemberavond hun innigste wens op

Hagesteiners voelen zich niet gehoord

Nieuwe kunst bij Galerie Vierbijvier

Nieuws

ĥĞĤĢİıĢĦīš Er waren slechts vier officiële aanmeldingen voor het e-debat in Hagestein, dus hield Team Vianen zijn hart vast. Maar de vrees voor een lage opkomst bleek ongegrond, want uiteindelijk ging het debat in dorpshuis de Biezen van start met 32 belangstellenden.

ijĦĞīĢīš Galerie Vierbijvier heeft een nieuwe expositie: ‘Lichtvoetig zwaarmoedig’ van Annemarie Vink. Iedereen heeft ze, voorwerpen met een verhaal. Ze zien er op het eerste gezicht niet zo indrukwekkend uit, maar stuk voor stuk zijn ze verbonden met verhalen die je ontroeren of herinneringen die je wilt bewaren. Annemarie Vink bundelde ze in een schilderij. Een ring, een gouden kettinkje, een paar kommetjes, een oude camera en een stapeltje boeken. Stoer geschilderd en met liefde en oog voor detail. Alles verbonden met dierbare herinneringen. Licht speelt over de verweerde oppervlakken en glinstert in de stenen van de ring. Het resultaat is een typerend werk voor Annemarie Vink. Haar kunstwerken zijn tot en met 21 april te bekijken bij Vierbijvier aan de Kerkstraat 74 in Vianen. Galerie Vierbijvier is een kleine expositieruimte in het historische centrum van Vianen (Utrecht) en richt zich op hedendaags, figuratief en eigenzinnig werk. Meer informatie: 06-33976183 of 0347-779183.

NU OP WWW.HETKONTAKT.NL

> Opluchting na uitspraak over bijtincident

Fotoreportage NL doet in Vianen

Vacaturebank Check de laatste vacatures op www.hetkontakt.nl

Boekhouder, Kooijman AutoGroep Shop medewerker, Shell Kooijman Vianen

Al snel bleek dat er met gemengde gevoelens naar de gemeente werd gekeken. Net als in Everdingen kwam er veel oud zeer boven. “Hagestein is een leuk, mooi en actief dorp, maar niet dankzij de gemeente,” klonk hef fel. “We betalen mee aan allerlei voorzieningen en wat krijgen we er voor te-

™HVcYgV=Z^_`VbehX]gZZ[]VVgZZghiZWdZ`/ZZcYgddbY^Zj^i`dbi#

rug”, riep iemand anders. Instemmend geknik in de zaal. Het meest gehoorde verwijt van de inwoners was dat de gemeente ‘niet luistert’. Als oplossing voor dit probleem werd geopperd een dorpsraad in te stellen waar dan ook iemand van de gemeenteraad bij aan zou schuiven. Een dorpsraad zou de onderlinge communicatie kunnen bevorderen. Een ander idee was om voor de kernen een aparte wethouder aan te stellen. Dit zou kunnen helpen om meer draagvlak bij de bevolking te creëren en wederzijds begrip. Andere ideeën om Hagestein en de gemeente Vianen te verbeteren waren: het behoud van de school in Hage-

stein; dus niet verplaatsen naar Hoef en Haag. “De school is een ontmoetingsplek en zorgt voor levendigheid in het dorp”, was de boodschap. Andere suggesties: de realisatie van ruiterpaden én fiets- en wandelpaden in de flank van de dijk aanleggen om zo recreatie en toerisme te versterken. En: de bouw van betaalbare woningen voor starters- en senioren en meer aandacht voor duurzaamheid en groene stroom. Daarmee is een einde gekomen aan de serie debatten over de toekomst van de gemeente. Team Vianen gaat met de Visiegroep en de raad met alle informatie de contouren van de toekomstvisie vaststellen.

Gemeente baalt van verkeersborden ijĦĞīĢī š Volgens gemeente Vianen zijn er op een paar locaties fouten gemaakt bij het plaatsen van verkeersborden. Nog deze week wordt de zaak in orde gebracht. De gemeente werd door alerte burgers van de situatie op de hoogte gesteld.

Een bewoner van de Kastanjelaan wees op het kruispunt Brugstraat-Kastanjelaan-Willem van Duvevoordestraat. “Sinds eind 2012 is dit kruispunt vernieuwd. Het is een mooi kruispunt geworden met verhoogde rijbanen met daar doorheen fiets- en voetpaden.” Volgens hem staan er

Volg het laatste nieuws uit Vianen op Volg ik www.twitter.com/hetkontakt

™DkZgo^X]ikVcVaaZdcYj^YZa^_`]ZYZc#

FOTO: AANGELEVERD

achttien verkeersborden om duidelijk te maken dat hier sprake is van een 30 km. zone. “Op één plaats staan tegenstrijdige borden. Wie voorrang heeft, is niet helemaal duidelijk. Regelmatig staat het verkeer op elkaar te wachten. In de Brugstraat staat een bord dat de voorrangsweg aangeeft verkeerd om. Het is beter om met haaientanden aan te geven waar je voorrang moet geven. Dan kunnen de meeste borden weggehaald worden.” Een buurtgenoot: “Het verkeersbord zorgt voor foute orientatie. Het kruispunt heeft een naar rechts afbuigende voorrangsweg. Links en rechtdoor liggen drempels.” De gemeente erkent de onduidelijkheden en geeft toe dat die voor verwarring zorgen. Deze week worden de borden verplaatst, weggehaald of vervangen. “Helaas heeft de aannemer de borden niet goed geplaatst.” Bij een uitritconstructie moet er altijd voorrang gegeven worden aan de verkeersdeelnemers op de doorgaande weg. De gemeente plaatst daarom bij deze uitrit geen haaientanden. “Haaientanden zouden suggereren dat bij deze uitrit andere verkeersregels gelden, dan bij andere uitritten en dat zorgt voor meer verwarring.”

FOTO: AANGELEVERD

Bewust bewegen beweegt beter ijĦĞīĢīš Wie behoefte heeft om meer te bewegen en het prettig vindt om dat in groepsverband te doen en toch de nodige persoonlijke aandacht te krijgen, kan een groepsles volgen bij Oefentherapeuten Cesar in de Hoeksteen en op de Achterstraat. In de wekelijkse lessen van één uur wordt aandacht besteed aan mobiliteit, stabiliteit, evenwicht, spierkracht, ontspanning, dagelijkse houdingen en bewegingen. Er wordt in groepen van maximaal zes personen gewerkt, de lessen zijn ook geschikt als de deelnemers last hebben van klachten. Meer informatie of deelname aan een gratis proefles: praktijk de Achterstaat (0347-373952) of de praktijk in De Hoeksteen (0347-328864).


19 maart 2013

CONTACT MET DE GEMEENTE Stadhuis Voorstraat 30 - 4132 AS Vianen Postbus 46 - 4130 EA Vianen T: (0347) 369 911 F: (0347) 374 688 E: gemeente@vianen.nl I: www.vianen.nl Secretariaat burgemeester en wethouders T: (0347) 369 485 Publieksbalie Op werkdagen geopend van 09.00 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.00 tot 19.00 uur. Voor een afspraak buiten deze openingsƟũden kunt u bellen naar (0347) 369 911. Telefonisch spreekuur Op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur via (0347) 369 911. Voor al uw algemene vragen.

BEKENDMAKINGEN/BESLUITEN Tegen onderstaande besluiten kunt u schrifteliũk bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan tot zes weken nadat het besluit verzonden is. Indien de verzenddatum ontbreekt, gaat de termiũn van zes weken in op de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Dits tiũdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u op onze website www.vianen.nl onder Politiek & Organisaties/Bezwaar & Beroep. Verzenddatum

KŵƐĐŚƌŝũǀŝŶŐ

Locatie

8 maart 2013

Vriũstelling van het verbod op het openen van alle winkels op 24 maart, 29 september, 24 november, 22 december en 9 mei 2013 zon- en feestdagen, artikel 5 van de Verordening Winkeltiũden Vianen 2012

Gemeente Vianen

8 maart 2013

Het plaatsen van 10 driehoeksreclameborden van 15 tot en met 24 april t.b.v. een Open Huis MBO htrecht, artikel 2:10 van de APV Vianen 2010

Gemeente Vianen

8 maart 2013

Het plaatsen van 10 driehoeksreclameborden van 25 tot en met 31 maart t.b.v. een Paas Vlooienmarkt te Nieuwegein, artikel 2:10 van de APV Vianen 2010

Gemeente Vianen

Spreekuur ŚuisvesƟng niet op vriũdag. Spreekuur Wmo op werkdagen van 09.00 tot 11.00 uur

OVERIGE BEKENDMAKINGEN

Stadswerf Sportlaan 4 - 4131 NN Vianen Geopend van maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur.

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING Voor : Het afbreken van een serre en realiseren van een aanbouw Locatie : Buizerdlaan 13 te Vianen Ontvangen : 9 maart 2013

Storingsdienst buiten ŬĂŶƚŽŽƌƟũĚĞŶ Voor acute problemen met openbare riolering of openbaar plantsoen, direct bedreigend voor de openbare veiligheid. Bel op werkdagen van 16.15 tot 07.30 uur en in weekeinden en feestdagen 24 uur per dag. T: (0347) 327 555

Tegen deze aanvragen kan geen bezwaar worden ingediend. Deze aanvragen ziũn uitsluitend op afspraak in te zien. Voor het maken van een afspraak kunt u tussen 09.00 uur en 12.00 uur contact opnemen met afdeling Vergunning en Handhaving,T: (0347) 369 911.

^ƚŽƌŝŶŐŽƉĞŶďĂƌĞǀĞƌůŝĐŚƟŶŐ I: www.bureau-OVL.nl T: (0184) 630 708 (Ɵũdens kantooruren). Buiten kantooruren: storingsdienst gemeente (zie hierboven).

ERFGOEDCOMMISSIE De datum van de eerstvolgende vergadering van de Erfgoedcommissie is op 3 april 2013 van 09.00 uur tot 13.00 uur in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar. Het is raadzaam om vooraf telefonisch contact op te nemen met de heer B. Lammers tel.: 0347-369341 als u de zitting wilt biũwonen.

Milieu Stankoverlast, geluidsoverlast en andere milieuproblemen meldt u biũ Omgevingsdienst regio htrecht. Buiten kantooruren kunt u inspreken op een antwoordapparaat. h wordt dan zo snel mogeliũk teruggebeld. T: (030) 6999500

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT De datum van de eerstvolgende vergadering van de commissie ruimteliũke kwaliteit (voorheen welstandscommissie) is op 21 maart 2013 van 13.00 uur tot 17.00 uur in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar.

Verzenddatum

KŵƐĐŚƌŝũǀŝŶŐ

Locatie

8 maart 2013

Vriũstelling van het verbod op het openen van alle winkels op 24 maart, 29 september, 24 november, 22 december en 9 mei 2013 zon- en feestdagen, artikel 5 van de Verordening Winkeltiũden Vianen 2012

Gemeente Vianen

AFSLUITING VOORSTRAAT 24 MAART IN VERBAND MET EEN EVENEMENT Zondag 24 maart wordt in verband met een evenement op Koopzondag de Voorstraat afgesloten. Het gaat om het gedeelte vanaf de Korte Kerkstraat tot de Stadhuisstraat͖ hetzelfde gedeelte als biũ de weekmarkt. Ook gelden dezelfde verkeersregels: het afgesloten gedeelte moet vanaf 6 uur autovriũ ziũn en er geldt een afsleepregeling. Dit wordt tiũdig met borden ter plekke aangegeven.

RECTIFICATIE ONTWERP BESTEMMINGSPLAN “BINNENSTAD” TE VIANEN, BESCHERMD STADSGEZICHT Burgemeester en wethouders van Vianen maken op grond van artikel 3.1 van de Wet op de ruimteliũke ordening bekend dat ter inzage ligt het ontwerp bestemmingsplan Binnenstad. Het bestemmingsplangebied “Binnenstad” betreft de historische binnenstad van Vianen. Dit gebied komt overeen met het de aanwiũzing tot beschermd stadsgezicht biũ besluit van 23 ũuni 1975 van de minister van ultuur, Zecreatie en Maatschappeliũk werk, zoals bedoeld in (huidig) artikel 35 van de Monumentenwet 1988. Aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan “Binnenstad” betreft de algehele herziening van het geldende bestemmingsplan “entrum Vianen 1989”. Het ontwerpbestemmingsplan Binnenstad kan vanaf woensdag 13 februari tot en met vriũdag 29 maart 2013 tiũdens kantooruren worden ingezien op de computer (of op papier) in de centrale hal van het Stadhuis aan de Voorstraat 30 te Vianen. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar op internet via de websites www.ruimteliũkeplannen.nl en www.vianen.nl. Het digitale identificatienummer van het ontwerp bestemmingsplan is: NL.IMZO.0620.bp0009-ON01. Het publicatienummer, waarvoor deze rectificatie geldt, is 3561, gepubliceerd op 12 februari 2013. Gedurende de inzagetermiũn kan iedereen mondeling of schrifteliũk ziũn of haar zienswiũze over het ontwerp bestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad. hw schrifteliũke reactie kunt u sturen aan: Gemeenteraad van Vianen, t.a.v.: hnit Zuimteliũke Ontwikkeling & Proũecten, Postbus 46, 4130 EA Vianen. Voor het indienen van een mondelinge zienswiũze kunt u contact opnemen met de hnit Zuimteliũke Ontwikkeling & Proũecten via telefoonnummer 0347-369 911. WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT Algemene wet bestuursrecht Beschikking reguliere procedure omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende beschikking ter inzage ligt: ͻ De Limiet 18 te Vianen. Het betreft een beschikking tot het opleggen van een maatwerkvoorschrift voor Beco B.V. op grond van Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer. De beschikking strekt tot het wiũzigen van de geluidvoorschriften. Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen biũ het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vianen, Voorstraat 30 te Vianen. Het bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten: - de naam en het adres van de indiener en de dagtekening; - een omschriũving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt; - de gronden van het bezwaar. De termiũn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken en begint 20 maart 2013. Het bezwaarschrift dient voor het einde van deze termiũn per post te ziũn bezorgd, mits het niet later dan een week na afloop van de termiũn door ons is ontvangen. Daarnaast kan om een voorlopige voorziening (schorsing) worden verzocht biũ de voorzieningenrechter van de Zechtbank htrecht, sector Bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA hTZEHT. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Inzage van stukken De desbetreffende stukken kunnen gedurende de inzagetermiũn op verzoek kosteloos worden ingezien biũ: ͻ de Omgevingsdienst regio htrecht, Laan van Vollenhove 3211 in Zeist (iedere werkdag van 8.30 - 12.30 uur en 13.30 - 17.00 uur) ͻ de gemeente Vianen, Voorstraat 30 in Vianen (iedere werkdag van 08.30 - 14.00 uur en op woensdag tot 19.00 uur). Een kopie-edžemplaar van de stukken wordt tegen vergoeding van de werkeliũk gemaakte kosten verstrekt. Voor informatie: Omgevingsdienst regio Utrecht, telefoon (030) 69 99 500 of www.odru.nl. Vianen, 19 maart 2013 Het college van burgemeester en wethouders van Vianen, de secretaris a.i., de burgemeester, drs. J. (Hans) van der Noordt W.G. (Wim) Groeneweg

VERKEERSHINDER DOOR ASFALTEREN GRAAF HUIBERTLAAN IN EVERDINGEN Vanwege de aanhoudende vorst kon de aannemer deze week niet beginnen met de geplande asfalteringswerkzaamheden aan de Graaf Huibertlaan. Hieronder vindt u de nieuwe planning. Planning Van woensdag 20 maart t/m dinsdag 26 maart wordt de Graaf Huibertlaan opnieuw geasfalteerd. De hele week is er tussen 07.00 en 16.00 uur verkeershinder. Er ziũn verkeersregelaars die de doorstroming van het verkeer bevorderen, maar doorgaand verkeer kan die week beter een andere route kiezen. Van woensdag t/m maandag kunt u de Graaf Huibertlaan nog wel bereiken en beperkt gebruiken. Op dinsdag 26 maart wordt de nieuwe asfaltlaag aangebracht en is de Graaf Huibertlaan de hele dag (van 07.00 tot 17.00 uur) afgesloten voor alle verkeer. Er geldt op die dag een omleidingsroute (zie kaartũe hiernaast).

Bereikbaarheid woningen Woont u aan de Graaf Huibertlaan of de Oranũestraat, dan kunt u op dinsdag 26 maart tussen 07.00 en 17.00 uur uw huis niet per auto of motor bereiken. Als u dinsdag weg moet is het dus verstandig om uw auto maandagavond elders in de buurt te parkeren. Lopend en per fiets is uw woning wel bereikbaar. hiteraard bliũft in noodgevallen uw woning, voor biũvoorbeeld een ambulance, wel bereikbaar. WƌŽũĞĐƚƵŝƚĞŶ'ĞǁŽŽŶ De herinrichting en asfaltering van de Graaf Huibertlaan vinden plaats in het kader van het proũect Buiten Gewoon. De werkzaamheden bestaan uit het weghalen van de huidige toplaag en het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag in twee kleuren: een zwart middendeel voor de auto͛s en rode stroken aan de ziũkant voor fietsers. Hiermee ronden we de herinrichting van deze

belangriũke doorgangsweg in Everdingen af en is de weg voortaan een 30 kilometerweg.


Pagina 2

WOENSDAG 20 MAART: BOOMFEESTDAG: BOMEN MAKEN GEZOND!

AFVAL SCHEIDEN IS BELANGRIJK! Afval is slecht voor het milieu en de verwerking van afval kost veel geld. Daarom is het belangrijk dat we zo min mogelijk restafval hebben. U kunt bijvoorbeeld minder verpakkingen of wegwerpartikelen gebruiken. Ook is het belangrijk om uw afval zoveel mogelijk te scheiden. Veel stoffen kunnen hergebruikt worden. De gemeente Vianen probeert dit zo veel mogelijk te ondersteunen en scheidt het volgende afval: oud papier en karton, glas, plastic en gft (groente-, fruit- en tuinafval). Van uw gft-afval wordt compost, biogas en groene stroom gemaakt. Door deze energie te gebruiken, komt er minder van het broeikasgas CO2 in de atmosfeer. Met onderstaande bon kunt u 1 zak compost bij de Stadswerf ophalen. De voorwaarden staan op de bon.

Compostactie 2013

Tegen inlevering van deze bon bij de Stadswerf ontvangt u van wethouder Margot Stolk

gratis 1 zak compost per persoon* De compostactie is aanstaande zaterdag 23 maart van 9 tot 12 uur. OP = OP dus wees er snel bij!

Kijk voor meer informatie over wat er met oud papier, glas en ander afval wordt gedaan op www.doemeermetafval.nl

* ieder persoon die aanwezig is krijgt bij inlevering van de bon 1 zak mee

OPHALEN SNOEIHOUT In de week van 2 april haalt de gemeente weer snoeihout op. U kunt zich hiervoor bij de Stadswerf aanmelden vanaf maandag 25 maart tot en met donderdag 28 maart, tussen 09.00 uur en 12.00 uur. U hoort dan direct op welke dag het snoeihout opgehaald wordt. Na deze datum worden meldingen niet meer aangenomen. Als u snoeihout aanbiedt moet het aan de volgende eisen voldoen: - hanteerbaar gebundeld met touw (niet gebundeld wordt niet meegenomen) - niet langer dan 1,50 m. - niet dikker dan 18 cm. - aan de openbare weg (aanbiedplaats minicontainer) - niet meer dan 1,5 m³ - geen stronken, wortels, biels, schutting, grond/zand, stenen etc. (hiervoor dient een aparte afspraak gemaakt te worden. Er worden dan voorrijkosten van € 29,25 in rekening gebracht en per ¼ m³ wordt € 18,30 berekend) Voor aanmeldingen: Stadswerf, T: (0347) 369 911.

Veilig leven in het rivierengebied, met droge voeten, voldoende schoon en mooi water: dat is waar Waterschap Rivierenland voor staat.

Ieder jaar kiest de Stichting Nationale Boomfeestdag een landelijk thema en dit jaar is dat ‘Bomen maken gezond!’. Een groene omgeving nodigt uit tot bewegen en spelen. Een amberboom wordt in Nederland als sierboom geplant. Het schoolplein is dan ook een mooie plek voor deze boom! In de gemeente Vianen planten dit jaar kinderen uit groep 7 van de Egbertusschool een amberboom op hun vernieuwde schoolplein. Alle kinderen van de school krijgen een kleine attentie. Op woensdag 20 maart om 10.30 uur heet wethouder Margot Stolk de kinderen op het schoolplein welkom. Daarna planten zij samen de amberboom. Medewerkers van de gemeente Vianen zijn aanwezig om de kinderen en de wethouder te assisteren.

LET OP: EERDERE OPHAALDAG GFT EN PLASTIC IN VERBAND MET GOEDE VRIJDAG 29 maart is het Goede Vrijdag. Dan haalt de gemeente geen plastic en GFT op. In onderstaande wijken halen we daarom het plastic en GFT donderdag 28 maart op. Ophaaldag 28 maart plastic - De Hagen (wijk 1) - Centrum (wijk 3) - Zederik/Hogeland (wijk 4)

Ophaaldag 28 maart GFT - Molenbuurt (wijk 7) - Amaliastein (wijk 8) Zet u op tijd (7.30 uur) uw container en plastic buiten? Alvast bedankt voor uw medewerking!

Postbus 599 4000 AN Tiel Telefoon (0344) 649 090 www.waterschaprivierenland.nl

Bekendmaking ONTWERP Verkeersbesluit instellen geslotenverklaring voor vrachtverkeer Diefdijk te Vianen en Leerdam Om de kwaliteit van de leefomgeving op de Diefdijk te waarborgen en een veilige fietsroute te creëren heeft Waterschap Rivierenland besloten om een deel van de Diefdijk gesloten te verklaren voor vrachtverkeer. Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Rivierenland heeft op 12 maart 2013 het besluit genomen om de navolgende weggedeeltes geheel gesloten te verklaren voor vrachtverkeer: - op de Diefdijk tussen Sonsbrug en Acquoysemeer te Leerdam; - op de Industrieweg tussen de Diefdijk en de bebouwde komgrens Leerdam. Tevens heeft het college het besluit genomen om de navolgende weggedeeltes gesloten te verklaren voor vrachtverkeer met uitzondering van aantoonbaar bestemmingsverkeer: - op de Diefdijk tussen Prijsseweg en Stokvisweg te Vianen; - op de Diefdijk tussen N327 en Acyuosemeer te Leerdam; - op de Kerkweg tussen de Diefdijk en bebouwde komgrens Schoonrewoerd; - op de Kerkweg tussen de Diefdijk en de Parallelweg. Het besluit en meer info kun u inzien op www.staatscourant.nl . Tot 26 april 2013 kunnen door de belanghebbenden zienswijzen worden ingediend. Meer informatie Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met het Team Wegbeheer, telefoonnummer 0344 64 95 36 of mailen via wegbeheer@wsrl.nl

Zaterdag 23 maart is het zover Dan heropenen wij ons restaurant dat een ware metamorfose heeft ondergaan. Hierdoor kunnen wij onze service nog verder verbeteren.

Een nieuw concept erbij Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor onderhoud van dijken, watergangen, wegen, gemalen, stuwen en het zuiveren van rioolwater. Het waterschap draagt deze verantwoordelijkheid graag en vindt het van belang de werkzaamheden aan u, de inwoner van het rivierenland, te verantwoorden. Op deze pagina vindt u officiële bekendmakingen en aankondigingen van het waterschap. Natuurlijk doet het waterschap nog veel meer. Onze medewerkers staan 24 uur per dag garant voor voortvarend en duurzaam waterbeheer. Bezoek de website eens voor meer informatie over ons werk: www.waterschaprivierenland.nl.

Regels rondom water en dijken Wist u dat u voor (bouw)werkzaamheden bij een dijk of sloot toestemming van het waterschap nodig heeft? En dat dat tegenwoordig ook geldt voor de meeste onttrekkingen van grondwater? Kijk eens op onze website om te zien of een eenvoudige melding volstaat of dat u een watervergunning nodig heeft. U kunt ook de folder “Regels rondom water en dijken” aanvragen bij het waterschap. Aanbestedingen Waterschap Alle aanbestedingen van het waterschap worden gepubliceerd op de website onder het kopje aanbestedingen.

Wij hebben ons restaurant uitgebreid met een nieuwe formule. Nu kunt u naast de vertrouwde Wok- en Ti-Pan gerechten ook genieten van allerlei culinaire hoogstandjes uit de wereldkeuken. U kunt er van verzekerd zijn dat de gezellige en informele sfeer behouden blijft.

Wij hopen u spoedig te verwelkomen. Tiendweg 69 4142 EH Leerdam tel: 0345 613 979 - fax: 0345 623 977


RODE LOP Winkeliers leggen de

VIANEN – De Voorstraat bruist op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 maart! Ondernemersvereniging Vianen (OVV) introduceert de Rode Loper Dagen. Drie dagen vol unieke acties, van gratis Facebook-profielfoto tot modeshow op de catwalk. Het spektakel begint vrijdagavond 22 maart met een gratis Facebookfotoactie. Alle inwoners van Vianen kunnen op kosten van de OVV een mooie profielfoto van zichzelf laten maken. De professionele fotografen van Foto Hamerling en Fotostudio Marks staan met hun camera’s klaar. “Dit is echt een unieke actie. Ik kan me niet voorstellen dat er andere plaatsen in Nederland zijn waar alle inwoners gratis professionele profielfoto’s krijgen aangeboden door de plaatselijke middenstand”, vertelt Wendy Parijs van Ondernemeversvereniging Vianen.

Paashaas Zaterdag gaat het feest verder. Dan legt de middenstand letterlijk de rode loper uit voor het winkelend publiek. Er staan hapjes en drankjes klaar in de winkels en van 12:00 tot 16:00 uur deelt een paashaas gratis chocolade-eitjes uit. “Ouders neem je camera mee, want deze paashaas zorgt voor een mooi fotomoment”, belooft Parijs. Tevens is er een leuke speurtocht op de Voorstraat. De inschrijfformulieren hiervoor zijn af te halen bij de paashaas en bij Marks en Emiel Al.

Modeshows op de catwalk Ter hoogte van de waterput op de Voorstraat staat zondag een professionele catwalk, compleet met lady speaker en dj. Tussen 12:00 en 17:00 uur vindt er ieder uur een spetterende show plaats op de catwalk. De shows worden verzorgd door Zijzoen, Brouwers mode, Ter Stal, Shoeby, Ron Bloks, House 1614, Panterhuis, DA drogist, Beau Bien kapsalon, Taartenwinkel “mijn taartdomein”, Voici Lingerie, Merkx brillen, Krijnen Wealth of Flowers en Iks El.

Koopzondag Tijdens de koopzondag van 24 maart zijn van 12:00 tot 17:00 uur een groot aantal winkel geopend op de Voorstraat en Lijnbaan. De ondernemers op de Lijnbaan houden vanwege de koopzondag een speciale actie. Bij besteding van 10,00 euro of meer bij Etos, Gall & Gall, Albert Heijn en Jumbo kunnen mensen gratis poffertjes eten op de Lijnbaan. De Vianense autodealers tonen op de Voorstraat hun nieuwste auto’s, voor kinderen is er een tent waar ze naar hartenlust gratis kunnen knutselen en diverse ondernemers staan ook nog met een kraam op de Voorstraat.

Autoverkeer Het autoverkeer ondervindt vrijdag en zaterdag geen hinder van de activiteiten, zondag is de Voorstraat van 12:00 tot 17:00 uur afgesloten voor het verkeer.


ER DAGEN . s a t r a a m 4 2 n 22, 23 e rode loper voor u uit

Drogisterij & Luxe parfumerie De Lekpoort

S C H O E N M O D E

ANGRET

VOORSTRAAT 64 VIANEN 0347 - 376 437

Voici Lingerie


publicaties

Dinsdag 19 maart 2013

â&#x20AC;&#x153;Als ik de touwtjes maar in handen heb. Dan is succes verzekerd.â&#x20AC;?

Is uw ICT-beheer wĂŠl in goede handen? Doe mee met de ICT kennissessies van Solipsis in Brakel om voorbereid te zijn op het ICTbeheer van morgen.

in Brakel (gemeente Zaltbommel) deelname -inclusief lunch- kosteloos

Strak!

T KWALITEI VOOR WEINIG!

TWEEDE PAASDAG OPEN - 11.00 TOT 16.00 UUR

NOG NIET TOE AAN EEN NIEUWE KEUKEN? DENK EENS AAN KEUKENRENOVATIE!

Informatiebeveiliging di -- Ĺ&#x2013; . - . WWr di -- Ĺ&#x2013; . - . WWr StroomWitval brand Erashende servers...9aarborg de besEhikbaarheid van WY bedrijHsinHormatie met slimme ICT-oplossingen.

Bring Your Own Device do -- Ĺ&#x2013; . - . WWr do -- Ĺ&#x2013; . - . WWr

52100-156

Uitnodiging ICT-beheer kennissessies

INBOUWTOPPER VAN DE WEEK:

Toegang tot het bedrijHsnetYerk en bedrijHsinHormatie vanaH privĂ&#x192;smartphones -tablets en -laptops hoe regelt W dat veilig!

Is uw ICT-beheer wĂŠl in goede handen? TE KOOP AANGEBODEN

T.k. benz. waterpomp b en s i.g.s., geeft 3a10 dr m. aanz.slang en 60m tuinslang. â&#x201A;Ź160,-. Tel. 0345619975. T.k. 3 bkn De wereldreis van Bulletje en Boonestaak 3e dl, Tijs, Wijs de Torenwachter en Van het toovervischje â&#x201A;Ź5,-, â&#x201A;Ź2,- p.s.; Braun diaprojector, tafel en scherm â&#x201A;Ź10,-. Te. 0183-632341.

T.k. comp.scanner om kerkd. te luisteren hand form. â&#x201A;Ź50,-, basisform. â&#x201A;Ź75,-; ktv 37cm m. tt + ab â&#x201A;Ź50,-; oude lampen radioa z.g.a.n. â&#x201A;Ź50,-; videorec. + ab â&#x201A;Ź35,-. Tel. 0416692366. T.k. ramen m. enkel gl. merbauh., div. mtn â&#x201A;Ź25,-, 1 m. kozijn â&#x201A;Ź60,-; travertinpl 25B190L 2cmD â&#x201A;Ź9,-; koffer 40B30H m 3 zijvkn â&#x201A;Ź9,-; hoefijzer â&#x201A;Ź1,-; badkmr meubel i.z.g. L136H180, mengkraan, wit â&#x201A;Ź100,-. Tel. 0345-681623.

/eer inHormatie en aanmelden op

www.solipsisictbeheer.nl. MONTAGE, ELECTRA, CV-WERK, TEGELWERK, LOODGIETERSWERK EN PERFECTE SERVICE!

Gratis afh.: 2- en 3-zits lrn l.grijs bankstel. Tel. 0628657281.

T.k. potkachel aardgas; 4-p gaststel aardg.; oliestel; stationsfiets; dmsfiets Batavus bb motor 1950. Tel. 0418592324.

T.k. bl eiken mini tafels, kast, klok, 2x oude naaimachine, campingbed z.g.a.n. Tel. 0622971586.

T.k. Puch maxi; Tomos; stationsfiets. Tel. 0418-581540.

T.k. De gedr. appeltjes van W.G. v.d. Hulst, Goud-Elsje, Goud-Elsje verlooft zich en Moeder Els v. M. de Lange, ingeb. jaargangen Elektuur 1972 t/m 1977, Electron 1977. Tel. 0345-569440.

T.k. gevr.: zilveren gld en rijksd. van Juliana. Ook tientjes, speldjes, sleutelhangers, oude ansichtkaarten, postzegels, centen, koperen gewichten enz. Tel. 0345615800.

Vaatwassers nu vanaf 395,-

Sportcentrum :oeQVGagmaart

'oor de Eouwwerk]aamheden raden wij u aan om ]oYeel mogelijk lopend ĆŹetsend oI met het openEaar YerYoer naar de locatie te komen (r is slechts Eeperkte parkeergelegenheid

Programma uur ,nloop kinderen uur +eipaal Eeschilderen uur ,nloop gasten uur OĆŻciĂ&#x2020;le start en Eorrel Locatie Bouwterrein nieuwe sportcentrum

WWW.VANBEKKUMKEUKENS.NL Afbeeldingen kunnen afwijken. Prijs- en zetfouten onder voorbehoud. Prijzen exclusief verwijderingsbijdrage.

2ĆŻ  ciĂ&#x2020;OeVtartEoXZ Op woensdagmiddag 27 maart slaan enkele kinderen samen met wethouder Marcel Verweij de eerste oĆŻciĂ&#x2020;le heipaal de grond in Yoor het nieuwe sportcentrum Yan Vianen 'it Yieren wij graag met alle inwoners Yan Vianen 8 Eent dus Yan harte uitgenodigd!

12

Laat een b allon op en win e en A-diploma of een 20-banenk aart! Hoe? Kijk d an op www.viane n.nl


Dinsdag 19 maart 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

13 accent

Indrukwekkend concert ijĦĞīĢīš Concerto Strumentale onder leiding van Reitze Smits bracht zaterdagavond haar toehoorders diep onder de indruk met de vertolking van twee concerten van Van Wassenaer en het begeleiden van Caroline Stam en Karin van der Poel tijdens de uitvoering van Pergolesi’s Stabat Mater. De twee componisten stonden centraal tijdens de uitvoering van het passieconcert dat zaterdagavond plaatsvond in de Grote Kerk van Vianen. Smits had er voor gekozen een deel van concert 2 en geheel het 5e concert van Van Wassenaer in het Stabat Mater van Pergolesi te vlechten. De afwisseling van vocale en instrumentale muziek zorgde voor glooiende balans. En de harmonie tussen de verschillende delen, waren zo een eenheid dat het programmaboekje soms moest helpen bij het onderscheid tussen de beide componisten. Geen wonder dat men zo lang heeft gedacht dat Pergolesi de schepper was van al deze muziek. Het kiezen voor professionele musici is voor provinciesteden dan misschien niet altijd bereikbaar, hier was het in elk geval een goede keus. In het openingsduet Stabat Mater zetten Caroline Stam en Karin van der Poel de zo beroemde droevige tweeklank ontroerend neer. En dat hielden zij moeiteloos vol tot het laatste duet Quando corpus morietur. Gedurende het hele concert werd geen kuch of hoest gehoord. Een groter compliment kunnen musici zich nauwelijks wensen. Maar met het langdurig applaus en de fraaie bossen bloemen werden de complimenten nog beter hoorbaar en zichtbaar. Het volgende grote concert van de werkgroep Muziekpodium Grote Kerk Vianen staat gepland op 9 november van dit jaar. Projectkoor Capella Vianen zal dan het Requiem van Fauré uitvoeren. Tussendoor zijn er een zevental kleinere concerten, waarvan drie in samenwerking met de muziekpodia van Wijk bij Duurstede en Culemborg. Naast de gebruikelijke publicaties van het Muziekpodium, kan men op de hoogte blijven via de onderstaande website.

q WWW.GROTEKERKVIANEN.NL

‘Like’ het laatste nieuws uit Vianen op www.facebook.com/hetkontakt

™?VcKZaigde!Vai^_YbZiWdZ`_ZZceZc^cYZ]VcYdeYZig^WjcZ#

FOTO: PETER VERBEEK

Jan Veltrop is wekelijks actief als waarnemer en rapporteur

Voetbaldier in hart en nieren ‘Gezien mijn achtergrond en passie voor voetbal heb ik het mooiste baantje dat ik op mijn leeftijd nog kan krijgen’ ijĦĞīĢī š Als enige land ter wereld heeft Nederland coaches en waarnemers voor arbiters en assistentscheidsrechters. Op die manier bewaakt en verbetert de KNVB de kwaliteit van ons arbiterskorps, zowel van het betaalde als het amateurvoetbal. Voormalig topscheidsrechter Jan Veltrop (61) draagt daar een steentje aan bij. Veltrop is 36 jaar scheidsrechter geweest. Gedurende dertien seizoenen floot hij vrijwel wekelijks in de voormalige hoofdklasse. Het leiden van wedstrijden als Quick Boys–Katwijk en IJsselmeervogels–Spakenburg, alsmede twee duels om het Nederlands amateurkampioenschap, waren voor hem kersen op de taart. Daarnaast was hij tien seizoenen actief als grensrechter van de beloftecompetitie van het betaalde voetbal.

Jan Veltrop was pas 51 toen hij stopte met fluiten. Enerzijds omdat hij het vóór wilde zijn om gedwongen af te moeten haken. Anderzijds omdat de KNVB hem had gevraagd om zowel rapporteur als coach te worden van arbiters en assistent-scheidsrechters in het amateurvoetbal. “Inmiddels heb ik veel meer op mijn bordje”, vertelt Veltrop. “Op zaterdag rapporteer ik arbiters en assistentscheidsrechters in de landelijke topklasse. Als ik tijd over heb bekijk ik bij een jeugdwedstrijd nog een scheidsrechter. Ook ben ik, in West 1, coach van drie talentvolle jonge scheidsrechters, alsmede van vier assistentscheidsrechters in zowel de top- als de hoofdklasse. Met ieder van hen heb ik wekelijks contact en een keer in de zes weken, tijdens de zogenaamde maatwerkbijeenkomsten. Ook bekijk ik

hen vier keer per seizoen. Bovendien bezoeken we samen jaarlijks een wedstrijd uit het betaalde voetbal, waarbij ze een specifieke opdracht krijgen. Ik ben enkele jaren coach geweest van Jeroen Manschot uit Houten, die nu duels in het betaalde voetbal fluit. Dat geldt overigens ook voor enkele assistent-scheidsrechters.” Maar daarmee is de koek nog lang niet op voor Jan Veltrop die, zoals hij zelf vindt, het mooiste baantje heeft dat hij op zijn leeftijd nog kan hebben. Elke dinsdag rond 12.00 uur krijgt hij van de KNVB een mailtje waarin staat vermeld welke assistent-scheidsrechter hij het komende weekeind moet beoordelen in de eredivisie of de Jupiler League. De volgende dag ontvangt hij zijn accreditatie: parkeerkaart, toegangskaart tot de bestuurskamer en

een ticket voor een gereserveerde plaats op de hoofdtribune van het betreffende stadion, ter hoogte van de zestien meterlijn, en gewoon tussen het publiek. “Ik ben dit seizoen onder andere bij Ajax-Feyenoord en Feyenoord-AZ geweest. Als waarnemer zijn dat voor mij topaanstellingen. Ik ben echter dermate gefocust op de vlaggenist dat ik van een wedstrijd nog niet de helft meekrijg. Ik beoordeel op zes competenties en dat is heel intensief werk. Na de wedstrijd heb ik een kort gesprek met degene die ik heb beoordeeld, en in de loop van maandag schrijf ik een uitvoerig rapport. Bij twijfelgevallen, hooguit twee of drie momenten, meestal bij buitenspelsituaties, maak ik gebruik van ondersteunende beelden van eredivisie live. Als dat gebeurt vermeld ik dat in het rapport, dat digitaal naar de KNVB gaat.” Jan Veltrop, die tijdens het seizoen van zijn vrouw alle tijd krijgt voor zijn werkzaamheden voor de KNVB, signaleert dat tegenwoordig op jonge leeftijd vaak wordt gekozen voor een functie als assistent-scheidsrechter. Niet vreemd, want bij gebleken geschiktheid kan de weg naar het betaalde voetbal heel snel worden gevonden.

Stedelijk Museum Vianen exposeert bijzondere ikonen van Eikonikon

Tentoonstelling met werk van Bollebakker

ijĦĞīĢīš In de schuilkerk van het Stedelijk Museum Vianen start 2 april de expositie ‘IKONEN van EIKONIKON’.

ijĦĞīĢī š Op zaterdag 20 april om 15.00 uur vindt in de Grote Kerk te Vianen de opening plaats van de tentoonstelling Schilderijen van Anneke Bollebakker.

Stichting Eikonikon en het gelijknamige kwartaalmagazine dat in 1987 voor het eerst als nieuwsbulletin verscheen, zijn opgericht door en voor schilders en liefhebbers van ikonen. Het tijdschrift verstrekt informatie over de functie, religieuze betekenis, geschiedenis en schildertechniek van ikonen en over actuele exposities, lezingen, spiritualiteit en literatuur. Voor het eerst in de geschiedenis van Eikonikon exposeren lezers hun zelfgeschilderde ikonen. Ruim tweehonderd traditioneel vervaardigde ikonen zijn in het museum te zien.

Op de begane grond is een atelier ingericht waar de ikoonschildertechniek wordt toegelicht en waar geregeld demonstraties en workshops gegeven zullen worden. Een ikonostase – een met ikonen beklede wand die de altaarruimte scheidt van het schip van de kerk – en een film over de liturgische context van ikonen maken de tentoonstelling compleet. Museumtuin Ook de museumtuin staat geheel in het teken van deze expositie. Analoog aan de heilige Griekse berg Athos, ook wel ‘Tuin van de Moeder Gods’ genoemd, verrijzen daar Mariabeelden, een Mariakapel, een rozenkransboom en een watertappunt ter herinnering aan de Viaanse bron uit 1753.

Een lezingencyclus maakt eveneens deel uit van deze tentoonstelling. Er vinden zes lezingen plaats door verschillende gastsprekers op evenzoveel zondagmiddagen, telkens van 13:30 tot 14:30 uur. Op 14 april komt drs. Wim van Loon, Ikonen op Athos. Op 12 mei: Dr. Peter van Dael, Maria-beelden. Op 26 mei: Dr. Michael Bakker, Orthodoxe spiritualiteit. Op 9 juni: Drs. Alfred Bronswijk, Geloven op ooghoogte. Op 28 juli: Drs. Katouchka Pool, Restauratie van ikonen. Op 18 augustus: Dr. Inge Wierda, Russische ikonen, 18 augustus. Opening De officiële opening van de expositie Ikonen van Eikonikon in het Stedelijk Museum Vianen vindt plaats op maandag 1 april (2e Paasdag) om 16:00 uur.

De opening wordt verricht door Burgemeester Wim Groeneweg en wordt opgeluisterd met orgelmuziek door Bram Schoonhoven. Anneke is kunstenares en geboren en getogen en nog steeds wonend in Vianen. Wie naar haar schilderijen kijkt, wordt getroffen door het sierlijke lijnenspel en de krachtige kleuren. De oplettende kijker zal een Bijbelse boodschap kunnen ontdekken in haar werken. Anneke’s passie: Mensen laten ontdekken dat ‘Gods creatie en trouw alom aanwezig is’. Zij verkoopt regelmatig haar schilderijen aan men-

sen die ‘gepakt’ zijn door de boodschap in haar creaties. Zij maakt gebruik van multimedia, waarbij zij op subtiele wijze onder andere (zijdevloei)papier, zand, koffiedik als ondergrond en zelfs vermicellilettertjes verwerkt in haar schilderijen. Haar laatste werken ‘De zaaier’ en ‘Brood en wijn’ zijn voorbeelden van haar kunst met een boodschap én multimedia. De tentoonstelling is georganiseerd door de werkgroep Kerk en Kunst van de Grote Kerk Vianen en is te zien tot en met zondag 13 oktober. De Grote Kerk is te bezoeken op woensdag en zaterdag van 13.30 tot 16.00 uur. Toegang is gratis. Voor overige openingstijden kunt u contact opnemen met mevrouw M.G.A. Kluit-Roozen, tel. 0347-326107.


onroerend goed

Dinsdag 19 maart 2013

TE HUUR

14

VIANEN - PROF. DR. C. WINKLERSTRAAT 12

GARAGEBOX

EXTRA RUIM WONEN, SLAPEN, BADDEREN EN/OF WERKEN OP DE BEGANE GROND? HIER KAN HET ALLEMAAL!

Marienhof 143B Tel. 06-54292177

ONLINE DRUKKERIJ

Deze nette en AANGEPASTE HOEKWONING heeft een BIJZONDERE en royale UITBOUW met tevens een inpandige berging en een ca. 10 m. diepe tuin op Oost met achterom. In de uitbouw bevinden zich thans een ruime slaapkamer en complete badkamer, waardoor de woning direct geschikt is voor minder validen, mensen met een handicap of iemand die slecht(er) ter been is/wordt. Echter ook voor een alternatief doel kunnen deze ruimtes worden ingezet, zoals kantoor en/of praktijk aan huis of gewoon 1 of 2 handige extra kamers beneden voor hobby of beroep. En natuurlijk kunt u ook de woonkamer substantieel vergroten. Ideaal gelegen in een aantrekkelijke woonwijk met veel openbaar groen. Eigenlijk alle voorzieningen zoals scholen, winkels, zwembad, sportaccommodaties, speelgelegenheid voor kinderen en wandelmogelijkheden voor jong en oud liggen hier op loopafstand. Zeker ook gezien de verkeersluwe woonomgeving, uitermate geschikt voor ouderen en gezinnen. De woning is gebouwd begin 60-er jaren, keurig onderhouden en standaard afgewerkt. Het woonoppervlak meet ca. 104 m², de inhoud ca. 365 m³ en het geheel staat op 237 m² eigen grond. Kom gerust eens kijken hoe geschikt deze woning voor u kan zijn! INDELING: Entree met gang, toilet, meterkast en toegang tot zowel de keuken als de woonkamer; nette, eenvoudige open keuken in hoekopstelling met diverse (inbouw) apparatuur; rechthoekige, lichte woonkamer met (extra) gashaard, openslaande deuren met toegang tot de achtertuin en doorgang naar aangepaste uitbouw met ruime, geheel betegelde badkamer met douche, toilet, wastafel en aansluitingen voor wasmachine en/of droger; mooie slaapkamer met toegang tot de inpandige berging, welke grenst aan de achtertuin. De gehele parterre is voorzien van een laminaatvloer. 1e VERDIEPING: Overloop; 3 praktische slaapkamers, waarvan 1 kleinere; keurige 2e badkamer met wastafel en douche. Ook op deze verdieping treft u een laminaatvloer. 2e VERDIEPING: Via vlizotrap; voorzolder met opstelling HR cv. combiketel en bergruimte; zolderkamer (stahoogte ca. 1,85 m.) met dakraam.

MOOI DRUKWERK,

Aanvaarding

: In overleg.

Vraagprijs

: € 192.500,- k.k.

MAKKELIJK BESTELD Stadswaag,

^^^WYLTLYLUS

Kerkstraat 2, 4132 BE Vianen. Tel. (0347) 325 025

NVM

Trouwplannen Modellenboeken met trouwkaarten om thuis te bekijken staan klaar. De Groot Drukkerij bv Zuidzijde 131, Goudriaan, 0183-583311

Voorrang voor

darmkankerpatiënten Wil je weten hoe?

DarmkankerNederland nl zet darmkanker op de kaart

Ga naar

DarmkankerNederland.nl TE KOOP

Regionaal nieuws? www.hetkontakt.nl

AANGEBODEN

T.k. htn heipaal €2,50. Tel. 06-34002651. T.k. kever 1973 €1750,-. Tel. 06-18050027.

T.k. rollator inkl.b. m. mandje en stokhouder, remmen kunnen vastgez. worden, i.g.s. €27,50, Tel. 06-22810520.

Wij hebben vakkrachten voor u beschikbaar in de land- en tuinbouw, bouw, infra, groenvoorziening, techniek, transport, logistiek en productie.

Houten: Vooveste 17-19, tel. 030-2292252 Sliedrecht: Stationspark 725, tel. 0184-417777 Bunschoten: Haarbrug 16-1, tel. 033-2994480

www.abmiddennederland.nl

T.k. uitv. zonnescherm wit alum. m. gr/wit gestr.doek 140B, 160B, 250B, 270B stangbed. Tel. 06-11130505. Verloren op 26-2: witte muts t.o. apotheek monnikenhof in Vianen. Tel. 0347-376921.

1. Alleen voor particulieren zonder 4. Geen personeel gevraagd of winstoogmerk. aangeboden. 2. Geen koop/verkoop of huur/verhuur 5. Geen familieberichten. van onroerende goederen. 6. Geen partijverkoop. 3. Geen koop/verkoop van dieren.

Bij een groot aanbod van Kontaktjes kan het voorkomen dat uw gratis advertentie niet in dezelfde week geplaatst kan worden. Wilt u er zeker van zijn dat dit wel gebeurt, sluit dan een volledig ingevuld overschrijvingsformulier van uw bank of giro ter waarde van € 2,50 bij. Geen muntstukken opsturen s.v.p. Ook contante betaling aan de balie van onze kantoren in Goudriaan en Leerdam is mogelijk. Telefonische opgaven kunnen wij helaas niet in behandeling nemen. Mijn tekst luidt:

Tibetaanse cultuur in gevaar

Tashi Rabten verdween voor vier jaar achter de tralies. Zijn misdaad? Het schrijven van gedichten over de Chinese onderdrukking en de Tibetaanse cultuur. Kom nu in actie tegen deze nachtmerrie van het Tibetaanse volk. Geef op giro 4223

TIB ETV ER DW IJN T

Kontaktjes Vianen Stuur deze bon in een voldoende gefrankeerde envelop naar: Het Kontakt, Postbus 1, 2977 ZG Goudriaan

Uiterste inlevertijd: maandag 12.00 uur.

U het werk, wij de mensen!

T.k. st. eiken schemerlamp m. 3 m.witte gl verstelb. kappen €25,-; rolluik secretaire €35,-. Tel. 0345-631442.

Gratis adverteren

is mogelijk in Het Kontakt. Er zijn echter wel enkele spelregels aan verbonden:


Dinsdag 19 maart 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

15 vrije tijd

WWW.HETKONTAKT.NL

zaterdag

zaterdag

20 maart

23 maart

23 maart

‘Pillow Talk’ in Hof van Batenstein

Vol Moed: ‘Parels voor de haaien’

Fat Monkey live in Stadshof

Stichting Welzijn vertoont de romantische komedie Pillow Talk, met Rock Hudson en Doris Day. Entree: 1,20 euro inclusief kopje koffie of thee en een hapje. De film duurt van 19:30-21:30.

Om 20:00 in Partycentrum Schoonrewoerd speelt de toneelclub uit Zijderveld een blijspel dat zich afspeelt in de salon eerste klas op een cruiseschip. Entree: 5,00 euro (kinderen 2,50 euro).

Na de eerste zeer succesvolle editie van Stadshof Live betreedt nu de band Fat Monkey het podium in het Stadshofcafé. Fat Monkey is een pop/rock coverband die onder andere covers speelt van Robbie Williams, Kane, Golden Earring, De Dijk en veel meer. Het feestje duurt van 21:00-1:00. De entree is gratis. Meer informatie via telefoonnummer: 0347355325.

WOENSDAG 20 MAART

Open dag De Regenboog 10:45-12:30, Everdingen, basisschool De Regenboog. Informatie en rondleiding. De Regenboog is een samenwerkingsschool waarbinnen openbaar, protestants en katholiek onderwijs verenigd zijn. Voor meer informatie of een afspraak op een ander tijdstip kunnen belangstellenden bellen met directeur Carolien Barger (0347351252 of regenboog@deregenboogeverdingen.nl).

Spelletjesmiddag 13:30-15:30, Vianen, Hof van Batenstein. Onder andere sjoelen, rummicub en kaarten. Organisatie: Stichting Welzijn. Entree: 1,20 euro inclusief kopje koffie/thee, een drankje en een hapje. Fruitbomen snoeien 19:30, IJsselstein, Fulcotheater. Jaarvergadering van Groei & Bloei IJsselstein, waarna Ton Sandig vertelt over het snoeien van fruitbomen. Introducés welkom tegen betaling van 3,00 euro.

De uitvaart 20:00, Vianen, Het Klooster, Klooster 1. Vrouwen van Nu afdeling Vianen heeft het PCB Uitvaart Informatie Centrum uit Vianen uitgenodigd om informatie te geven over de uitvaart. Introducés welkom tegen betaling van 3,50 euro. VRIJDAG 22 MAART

Playbackshow 19:30-22:00, Vianen, Hof van Batenstein. Bezoekers en vrijwilligers verzorgen een gezellige avond. De muziek

EVERDINGEN H.H. Petrus en Paulus Parochie 19.00 uur Eucharistieviering (Palmzondag zaterdag 23 maart). Herv. Gem. 09.30 uur ds. T. de Ridder, Voorber. H.A., 18.30 uur ds. B.J.P. de Bruin. HAGESTEIN Herv. Gem. 09.30 uur ds. M. van Dam, 7e lijdenszondag, 18.30 uur ds. M. van Dam.

VIANEN Chr. Geref. Kerk 10.00 en 18.00 uur leesdienst. Herst. Herv. Gem. Eben Ha?zer 09.30 uur kand J.B. Boesaard, 15.30 uur ds. J.L. Schreuders. Prot. Gem. - Grote Kerk 19.15 uur Werkgroep Vieren (woensdag 20 maart). 10.00 uur past. mevr. B. van Oort. 19.15 uur ds. R.M. den Hertog (maandag 25 maart). 19.15 uur past. H.K. Meijer (dinsdag 26 maart). R.K Parochie Maria ten Hemelopneming 10.00 uur Eucharistieviering. 19.00 uur Boeteviering (maandag 25 maart).

LEXMOND Herv. Gem. 09.30 uur ds. P. de Jager, Belijdenisdienst, 18.30 uur ds. P. de Jager. Prot. Gem. Lux Mundi ZIJDERVELD 09.30 uur ds. J. Visser, 18.30 uur Herv. Gem. 09.30 uur ds. D. Verkuil, Commissie. 18.30 uur ds. W.F. Jochemsen.

Medische diensten Vianen HUISARTSEN Vianen - Lexmond - De huisartsen van de HOED zijn voor dringende huisartsenzorg in avond, nacht, weekend en feestdagen aangesloten bij de huisartsenpost in het Antonius Ziekenhuis. Alle patiënten uit Vianen en Lexmond kunnen voor dringende huisartsenhulp buiten praktijkuren bellen naar de huisartsenpost Nieuwegein: 09004201420 (op werkdagen van 17.00 tot 08.00 en in het weekend van vr. middag 17.00 tot ma.morgen 08.00 uur). Receptenlijn: 24 uur per dag, 7 dagen per week doorbellen, herhaalrecepten via receptenlijn: tel. 0347-355995. Zijderveld - Informatie welk arts dienst heeft gaat via het antwoordapparaat.

APOTHEKEN Apotheek Vianen, Hof van Batenstein 2, Vianen, tel. 0347-372311. Ma t/m vr. 08.00-17.30 uur. Za. 10.00-12.00 uur. Apotheek Monnikenhof, Rietkamp 62, Vianen, tel. 0347-372521. Ma. t/m vr. 08.0012.30 uur en 13.30-17.30 uur. Voor alle geneesmiddelen die uw huisarts, tandarts of EHBO-arts buiten deze uren heeft voorgeschreven en die u met spoed nodig heeft, kunt u terecht bij de gezamenlijke dienstapotheek SANEO (tel. 0883207350) in het Anthonius Ziekenhuis, Koekoekslaan 1, Nieuwegein. Tot 21.30 uur kunt u terecht bij de apotheek in de hal van het ziekenhuis, daarna bij het loket naast de huisartsenpost.

meer service online op www.hetkontakt.nl

Uitgever/directie Het Kontakt Edities bv, Goudriaan Floor de Groot Editie Vianen Oplage: 10.250 exemplaren Verspreidingsgebied Verschijnt gratis huis-aan-huis op dinsdag in de plaatsen Everdingen, Hagestein, Lexmond, Vianen, Zijderveld Algemene voorwaarden Alle orders worden afgesloten overeenkomstig de regelen voor het advertentiewezen gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbanken en bij de Kamers van koophandel.

Redactie- en advertentieafdeling Het Kontakt Edities bv Vlietskant 16 | 4141 CL Leerdam Telefoon (0183) 58 32 00 Fax (0183) 58 33 08 redactie.vianen@hetkontakt.nl advertentie.vianen@hetkontakt.nl Hoofdredacteur Rick den Besten Eindredactie Marijke Verhoef m.verhoef@hetkontakt.nl

service

Religieuze diensten Vianen

wordt dit keer verzorgd door DJ Rietje. Entree: 3,50 euro. Kaartjes zijn verkrijgbaar bij Ria in het SWV-kantoor. ZATERDAG 23 MAART

Inzameling Roemenië 10:00-12:00, Vianen, magazijn Sluiseiland, nabij de Julianabrug. www.stichtingcontactenroemenievianen.nl Expo jeugdleden VBK 11:00-13:00, Vianen, atelier VBK, Brugstraat 1. De kinderen van 8-122 jaar die bij de Vereniging Beeldende Kunstenaars de lessen tekenen en schilderen volgden, exposeren hun werken. Zooi in Zijderveld 11:00, Zijderveld, hoek Schoolstraat/Kerkweg. Mika van den Brink is Supporter van Schoon en is de actie Zooi in Zijderveld gestart. Deze jonge inwoner hoopt dat veel mensen hem komen helpen om zwerfafval in Zijderveld op te ruimen.

ZONDAG 24 MAART

Excursie langs de Lek 9:00, Vianen, parkeerplaats sporthal Helsdingen. De Natuur-en Vogelwacht houdt een vogelexcursie bij Everdingen. Meer info: 0347-372269. Rode Loperdag 12:00, Vianen, Voorstraat. OVV houdt een rode-loperdag. Op een overdekte catwalk worden de nieuwste voorjaarsmode en heerlijke hapjes gepresenteerd. De Dames Slier (6+) 15:00, Vianen, Stadshoftheater. De Dames Slier spelen ‘De stiefzussen van Assepoester’. Entree 5,- euro. www.stadshoftheater.nl Stabat Matar 15:00, Vianen, RK kerk. Het Stabat Mater van Giovanni Pergolesi wordt uitgevoerd

uitgaan

woensdag

door sopraan Elly de Bruin, alt/mezzo Lida van Agthoven en instrumentalisten. Pastoor Meijer houdt een overweging. Entree: 10,00 euro. MAANDAG 25 MAART

Paasbingo 13:30-15:30, Vianen, Hof van Batenstein. Met mooie prijzen. Kopje koffie/ thee gratis. Paasbrunch 11:00-14:00, Vianen, Hof van Batenstein. Entree: 8,50 euro, inschrijven t/m 27 maart bij Ria op het SWVkantoor of telefonisch: 0347-374097.

Paasviering. Als solisten werken mee: Ellie de Bruin en Lida van Agthoven met begeleiding van Jan Bloemkool. Met broodmaaltijd. Vervoer kan geregeld worden door te bellen met J. Witkamp (0347-371633) of T. Boden (0347-371244). WOENSDAG 27 MAART

Elastische kousen 14:00-15:30, Vianen, Hof van Batenstein. Info van Rivas.

DINSDAG 26 MAART

Paasknutselen 15:00-16:30, Vianen, Stedelijk Museum. Kosten 2,00 euro per persoon. Graag van te voren aanmelden (0347355510).

Paasviering 14:00, Vianen, Het Klooster. Het open ouderenwerk van de gezamenlijke kerken in Vianen organiseert een

Voorlezen in de bieb 15:00-15:30, Vianen, bibliotheek, Spekdam 2. ‘Kom uit het ei, kleintje’. www.bibliotheeklekijssel.nl

Open dag tennis 13:00-16:00, Everdingen, Lekdijk 49b. Voor wie na deze kennismaking geïnteresseerd is, biedt LTV Gouwenes vijf kennismakingslessen voor 25 euro aan en een proeflidmaatschap à 50 euro voor de rest van 2013. Meer informatie en inschrijven: 06-27101621 www.ltvgouwenes.nl Korenavond 20:00, Vianen, De Hoeksteen. Christelijke gemengde zangvereniging Hallelujah houdt een korenavond. Als gastkoor treedt op Laudate Dominum uit Zijderveld. Muzikale medewerking is van Hans ter Haar (piano) en Janneke van der Net (blokfluit). De toegang is gratis, wel is er een collecte bij de uitgang ter dekking van de onkosten. www.hallelujah-vianen.nl

Redactie Dick Aanen (06) 10 38 04 52 d.aanen@hetkontakt.nl politiek verslaggeving en sportredactie Peter Verbeek (06) 20 91 39 62 p.verbeek@hetkontakt.nl Telefoon (0347) 37 48 87 voetbalverslaggeving Advertenties Jolanda Nieuwenhuis (06) 13 08 88 31 j.nieuwenhuis@hetkontakt.nl Website www.hetkontakt.nl

WOENSDAG 20 MAART

Lezing ‘Cuypers en de restauratie’ K>6C:C™ Aansluitend aan de ledenvergadering van Historische vereniging ‘Het land

van Brederode’ geeft architect Cor Bouwstra een lezing over ‘Cuypers en de restauratie’. De lezing gaat over de architectuur van Pierre Cuypers, de bouw van Kasteel De Haar in 1892 en de recente restauratie. In 1892 kreeg Cuypers opdracht De Haar te herbouwen. Het dorp en de kapel werden vanuit dezelfde ideeën gerestaureerd. Onlangs was het kasteel aan restauratie toe. Cor Bouwstra kreeg de opdracht die te begeleiden. De lezing vindt plaats op 20 maart. Vanaf 20:30 uur zijn belangstellenden - ook niet-leden - welkom in het Stedelijk Museum Vianen. De toegang is gratis.

Advertentietarieven Losse plaatsingen: € 0,52 per mm excl. BTW. Contracttarieven op aanvraag.

Verspreiding en bezorgklachten Van de Meer / Gorinchem (0183) 63 80 55 www.vandermeerverspreiding.nl

Combinatiemogelijkheden met Het Kontakt editie Alblasserwaard, Leerdam, Lek en IJssel Oost en West, Land van Heusden en Altena, Bommelerwaard en Klaroen.nl.

Auteursrechtenvoorbehoud Uitgeverij Het Kontakt Edities bv behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/ of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Inzendtermijn Advertenties tot maandag 15:00 uur Redactiekopij tot maandag 15:00 uur Digitaal aanleveren van advertentiemateriaal in overleg. Als onze medewerkers afwezig zijn, kunnen advertenties of redactionele bijdragen gedeponeerd worden in de brievenbus. Bij eventuele vragen kunt u bellen met 0183-583200.


Vacatures

Dinsdag 19 maart 2013

Hardhout duur?

ONLINE DRUKKERIJ

Hardhouten schuttingpaal

MOOI DRUKWERK, MAKKELIJK BESTELD

â&#x201A;Ź 11.00 p./st.

Ervaring in franse en of Italiaanse keuken is en pre.

OOK VOOR UW KOZIJNEN OP MAAT

Wil je werken in een geheel nieuw restaurant in een goed team, in een prettige sfeer neem dan contact op met ons.

HOUT- en PLAATMATERIAAL

Techniekweg 21 - Leerdam Tel. (0345) 612 897 info@vanderleedenhout.nl www.vanderleedenhout.nl

De Nieuwe Pauw Wereld restaurant Voor ons geheel verbouwde en vernieuwde restaurant zijn wij op zoek naar:

â&#x20AC;˘ Zelfstandig werkende kok full-time â&#x20AC;˘ Uitvoerende kokâ&#x20AC;&#x2122;s full-time

270 cm lang

Van der Leeden Leerdam

16

OPENINGSTIJDEN

^^^WYLTLYLUS

Ma t/m vrij. van 08.00 tot 18.00 uur.

De Nieuwe Pauw. Tiendweg 69 â&#x20AC;˘ 4142 EH Leerdam Tel.:0345 613 979 â&#x20AC;˘ 06-845 888 49

Zat. tot 16.00 uur

5000 M2 HOUT, HOUT EN NOG EENS HOUT!

Uitvalsbasis voor de digitale regio Maak van www.hetkontakt.nl je startpagina Voor aankomende zomer is AV Zorggroep voor de locaties Emma, Graafzicht, Hof van Ammers, Meesplein, Open Vensters en Present thuiszorg op zoek naar

VAKANTIEKRACHTEN (M/V) Vacatures Volg je een opleiding tot verzorgende/verpleegkundige of volg je de opleiding spw 3-4? Dan krijg je de kans om in de zomermaanden bij ons ervaring op te doen!

Â&#x2039;Â&#x2039;Â&#x17E; (5;=@+1+8.+/*

Meer informatie en solliciteren Kijk op www.werkenbijavzorggroep.nl voor meer informatie over de functie en de volledige vacature. Je kunt online, schriftelijk of per e-mail solliciteren. Reageer snel en scoor een leuke vakantiebaan! Er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

''8*+4=+/ 56:/54++2Â&#x203A;

AV Zorggroep T.a.v. afdeling p&o Postbus 33 4233 ZG Ameide

/+;=/4<+81556Â&#x203A;

T 088 - 40 80 000 E werken@avzorggroep.nl

534''8*+56+4*'-56@':+8*'- 3''8:<'4FH F;;856*+(5;=62'':9E 8'', ;/(+8:2''4:+<+8*/4-+4FA5;=-+9:'8:

www.avzorggroep.nl

Emma | Graafzicht | Hof van Ammers | Meesplein | Open Vensters | Present thuiszorg

'4*+ 8'', ;/(+8:2''4/4<+8*/4-+4=58*+4 ,'4:'9:/9).+=54/4-+43+:-85:+-'8'-+9-+8+'2/9++8* 56(/0@54*+885?'2+1'<+29J   4.5;*D)'F%3 ¯+>)2F-'8'-+<'4)'F"3 ° +8)++2566+8<2'1:+D<'4',)/8)'!3 +::5=554566+8<2'1D)/8)'"3 8/09DP#%"F"EH<F5F4F 

6:/54++2/9.+:35-+2/01<558(+/*+=54/4-+4 53*+6''8*+4=+/').:+8.+:.;/9(/0.+:6+8)++2 :+:8+11+4F +8)++2566+8<2'1:+D)/8)'"#3

 

² Â&#x203A;ÂłI IddI  4.5;*D)'F#$3 ÂŻ+>)2F-'8'-+<'4)'F"3 ° +8)++2566+8<2'1:+D<'4',)/8)'#3 +::5=554566+8<2'1D)/8)'3 8/09DP!&F"EH<F5F4F

       A 

 

Ter uitbreiding van ons huidige team, zijn wij op zoek naar een:

VASTGOED EN PROJECTONTWIKKELING B.V.

: Â&#x2039;!# Â&#x2039;Â&#x2039;Â&#x2039; + 599A8+;<+89(5;=J42 / ===J8+;<+89(5;=J42

: Â&#x2039; !$I "Â&#x2039;" + </'4+4A5::593/:J42 / ===J5::593/:J42

Burtec is een zelfstandig bedrijf dat 50 jaar nationaal en internationaal actief is in de machinebouw. Burtec is specialist op het gebied van machinebouw voor de wegenbouw en fabriceert op maat gemaakte machines in opdracht van zowel het bedrijfsleven als de overheid. Burtec onderscheidt zich van zijn collegaâ&#x20AC;&#x2122;s door innovativiteit en maatwerkoplossingen, machines worden geheel â&#x20AC;&#x2DC;custom buildâ&#x20AC;&#x2122; geproduceerd. Kwaliteit, duurzaamheid en innovativiteit zijn de pijlers waarop het succes van de producten van Burtec berust. Bij Burtec zijn circa 20 werknemers werkzaam.

: Â&#x2039; !"# Â&#x2039;Â&#x2039; + /4,5A<'4+1+8+41;/6+8J42 / ===J<'4+1+8+41;/6+8J42

- Allround technisch medewerker (m/v) (fulltime) - Monteur wegenbouwmachines (m/v) (fulltime) Ben je geĂŻnteresseerd in machinebouw, heb je afďŹ niteit met techniek, wil je meedenken in technische oplossingen of wil je ontdekken hoe je jezelf verder kunt ontwikkelen in de techniek? Welkom bij Burtec! Bel voor meer informatie naar: 030-6019660, of stuur je sollicitatiebrief met CV naar:

Burtec bv t.a.v. de heer D. van de Lagemaat Montageweg 13 3433 NT Nieuwegein Kijk eens op www.burtec.nl


Dinsdag 19 maart 2013

topscorers

Ook dit jaar stelt nieuwsblad Het Kontakt weer een bokaal beschikbaar voor de topscorer van het seizoen 2012-2013 in het verschijningsgebied van editie Vianen. Het klassement wordt gesponsord door Panterhuis Sport. Dit bedrijf schenkt de drie beste schutters waardebonnen.

stand na speelronde 20: (/Ze[bfkdj[dš Kevin Valkenburg (Brederodes zat)

'-Ze[bfkdj[dš Tommy van Leijenhorst (Brederodes zon) '(Ze[bfkdj[dš Ronald Teiwes (Brederodes zat) ''Ze[bfkdj[dš René de Blok (Brederodes zat) '&Ze[bfkdj[dš Kevin Veerkamp (Brederodes zat); Rick van Leijenhorst (Bred. zon); Kevin Kroeze (Bred. zon); /Ze[bfkdj[dš Robin Houtveen (Bred. zon); .Ze[bfkdj[dš Sander Bergshoeff (Everstein);

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.REGIO-VOETBAL.NL

Brederodes leeft zich uit op arm OSO ijĦĞīĢīš Brederodes zette OSO in een tijdsbestek van enkele minuten op een 2-0 achterstand, en van een wedstrijd is daarna nooit sprake meer geweest. Na een 6-0 ruststand deden de groengelen het in het tweede bedrijf kalm aan, waardoor de gasten een nederlaag met dubbele cijfers bespaard bleef.

halve dozijn, op aangeven van Valkenburg, vol maakte: 6-0. Hoewel de scherpte bij Brederodes na de pauze een stuk minder was bleef de thuisclub heer en meester. OSO, een rammelend elftal met weinig individuele kwaliteiten en te veel bonkige spelers, acteerde wat vaker op de Vianense helft, maar kon geen vuist ma-

Gallery play Na een kortstondige fase waarin Brederodes wat kansjes miste was het opnieuw raak. De overijverige Jeffrey Veerkamp veroverde de bal op de helft van de gasten, en stelde Valkenburg vervolgens in staat er 3-0 van te maken. Het arme OSO stond erbij, keek ernaar, en was niet bij machte ook maar iets terug te doen. Nadat Kevin Veerkamp de voorsprong had vergroot tot 4-0 bezondigde Brederodes zich kortstondig aan gallery play. In het strafschopgebied van OSO ging de bal een keer of zes van voet tot voet, alvorens Valkenburg het beslissende tikje gaf: 5-0. Daarna moest het ongeduldig wordende publiek bijna tot het rustsignaal wachten voordat De Blok het

ijĦĞīĢīš De tafeltennissers van Vita 1 hebben donderdag 14 maart eenvoudig met 7-3 gewonnen van het Houtense Httc 5. Invaller Jimco van Elteren bleef zonder overwinning terwijl Erik Bonthuis en Rick Meijer beiden ongeslagen bleven, ook behaalden zij samen de overwinning in het dubbelspel. Rick Meijer begon deze avond tegen Herman Blok zeer sterk, vooral in de eerste twee sets. Hij nam in de derde set was gas terug en zodoende kon Herman Blok in de derde game nog wat terugkomen. Het bleek uiteindelijk niet genoeg voor winst van de game want die ging met 12-10 alsnog naar Rick Meijer. Invaller Jimco van Elteren ging fantas-

Brederodes wint Lekderby

Turnbrons voor Emmie Frasa

Everstein weer niet aan de bak

ĢijĢįġĦīĤĢīš LTV Gouwenes houdt op zaterdag 23 maart 2013 een Open Tennisdag. Iedereen die eens gratis en geheel vrijblijvend een balletje wil slaan, is dan van 13:00 uur tot 16:00 uur welkom aan de Lekdijk 49b, 4121 KH in Everdingen. LTV Gouwenes heeft een gezellig en gevarieerd programma op en naast de tennisbaan, voor jong en oud. Iedereen kan op een originele, laagdrempelige manier kennis maken met de tennissport. De belangstellenden krijgen een introductieles van een tennisleraar. Men kan het spel zelf uitprobren met leeftijdsgenoten. Ook krijgen de bezoekers uitleg over de activiteiten die de club organiseert. Na de kennismaking biedt de tennisclub vijf kennismakingslessen aan voor 25 euro en een proeflidmaatschap voor vijftig euro voor de rest van 2013. Op de kunstgrasbanen kan het hele jaar gespeeld worden, behalve bij ijzel en sneeuw. De open dag is er voor iedereen, maar speciaal voor schooljeugd en voor 55+ ers, die overdag met leeftijdgenoten actief willen zijn. Meer informatie via nummer 062710621 of via

ĥĬĬĤĩĞīġĢįijĢĢīš Seniorturnster Emmie Frasa van turnvereniging SVZ in Zijderveld heeft een bronzen medaille gehaald tijdens de tweede regionale voorronde (5e en 6e divisie) in Hooglanderveen.

ĢijĢįġĦīĤĢīš Doordat het duel tegen DFC, wegens een sterfgeval bij de bezoekende club, werd uitgesteld ziet het resterende speelschema van Everstein er akelig vreemd uit. De roodwitten moeten thuis nog zeven keer aantreden en nog maar drie keer op vreemde bodem. Trainer Dennis van der Steen: “We worden er niet vrolijk van. Het is echter een meevaller dat vooralsnog alleen de wedstrijd tegen DFC midweeks moet worden ingehaald.” Everstein slaagde er afgelopen zaterdag in Ajax 2 (reserve hoofdklasse) als oefentegenstander te strikken. De Amsterdammers zijn al twee seizoen ongeslagen en staan op de drempel van een nieuw kampioenschap. Op trainingscomplex de Toekomst zette Everstein voor rust vroeg druk, en kwam daardoor bij balverlies tekort in de omschakeling. Ajax 2 wist wel raad met de ruimte en leidde met 3-0 alvorens André van der Veer een voorzet van Mark Daalderop goed inkopte: 3-1. Na een 5-1 ruststand ving Everstein de tegenstander op de eigen helft op. De ruimtes waren nu kleiner, er waren meer spelers achter de bal. Ondanks wat mogelijkheden over en weer werd er door beide ploegen niet meer gescoord.

Jeugdturnster Marissa Lukassen werd dertiende, pupil 2-turnster Mendy van Dijk 23e en pupil-turnster Aimée Gielen dertiende. Gymnastiekvereniging DOS Vianen deed mee met negen turnsters. De hoogste notering kwam op naam van Fabiënne Sporrel bij de pupillen 2, niveau 9 en Imane el Maruani bij de jeugd, niveau 8. Beide turnsters werden 4e in hun categorie. Esther Poort behaalde bij de pupillen 1 een mooie vijfde plaats met 48,900 punten. Juliëtte Verweij, Denise den Hartog, Femke Boss en Lise Smits werden twaalfde, gedeeld veertiende en zeventiende. Talja Lenting (pup. 1) werd negentiende. Iza van Kerkhoff vijftiende.

op gang, maar had hij wel het betere van het spel. Vooral zijn snelle spinballen waren te machtig voor de Houtenaar. Nadat de eerste twee games eenvoudig werden gewonnen nam de Vianees wat gas terug en gaf wat meer ruimte weg. Hierdoor kon Fons Ariens wat meer terug doen maar bleek het niet voldoende voor game winst. Door de derde game met 12-10 te winnen bracht Erik Bonthuis het team op een 2-1 voorsprong. Erik Bonthuis en Rick Meijer wonnen hun dubbelpartij in vier sets. Alleen in de derde set lieten ze wat steekjes vallen. Jimco van Elteren kon niet meer stunten tegen Fons Ariens. Rick Meijer en Erik Bonthuis hadden weinig moeite om hun overige wedstrijden te winnen.

tisch van start tegen Jelle Klooster. In twee sterke games liet de invaller zien dat hij goed kan tafeltennissen en drong zijn tegenstander met felle aanvalsballen in de verdediging. Hierdoor kon Jimco van Elteren deze games met 11-9 en 11-5 winnen hing een sensatie in de lucht. Echter lukte het Jelle Klooster om iets onder de druk vandaan te komen en dit bracht Jimco van Elteren aan het wankelen. Nadat de Houtenaar de derde game had gewonnen lukte het bij de Vianees niet meer om de controle van de wedstrijd terug te krijgen en kwam het gemis van ervaring op hoger niveau Jimco van Elteren duur te staan. Hij verloor alsnog in vijf games met 11-9, 11-5, 7-11 6-11 en 9-11. In zijn wedstrijd tegen Fons Ariens kwam Erik Bonthuis wat traag

Open Tennisdag bij LTV Gouwenes

Ook Naomi Kemkes kreeg voor haar vierde plaats een medaille omgehangen. Jannette Brouwer eindigde dit keer als negende.

FOTO: PETER VERBEEK

Vita wint eenvoudig van HTTC 5

In dezelfde minuut herstelde DVO ’98 de oude marge: 4-1. Nog voor rust

q WWW.LTVGOUWENES.NL

“We zijn in vorm”, vond speler/trainer René de Blok. “We leven toe naar het allesbeslissende thuisduel tegen VSC, op zaterdag 6 april. Tot die tijd is het een kwestie van heel blijven en geen kaarten pakken. OSO was geen graadmeter, en eigenlijk was deze wedstrijd voor ons niet meer dan een trainingspartijtje.”

™@Zk^cKVa`ZcWjg\delZ\cVVg‚‚ckVco^_ck^_[YdZaejciZc#

faalde Marco Miltenburg alleen voor de keeper. In de tweede helft miste De Reigers, via Duminda Menting en Miltenburg, nog twee beste kansen. Via een puntertje van Menting werd het alsnog 4-2. De bezoekers kwamen er daarna niet meer aan te pas. DVO ’98 scoorde met de regelmaat van een Zwitsers uurwerk, en pas bij het scheiden van de markt deed Menting nog iets terug: 8-3. Komende vrijdag neemt De Reigers het in eigen huis op tegen Hercules (21.05 uur), één van de zwakkere eredivisionisten: om mogelijke degradatie te ontlopen móet dat duel worden gewonnen.

Een vlijmscherpe aanval leverde de thuisclub in de tweede minuut het eerste doelpunt: 1-0. De Noord-Hollanders gaven achterin weinig ruimte weg en zaten veel feller op de bal dan de bezoekers. Nadat de achterstand van De Reigers was opgelopen tot 3-0 zorgde Thomas Derksen voor 3-1.

ken. Via wie anders dan Valkenburg bouwden de groengelen hun voorsprong rond de zeventigste minuut uit tot 8-0. In het laatste kwartier werd serieus getracht de dubbele cijfers te halen; dat snode plan werd in de kiem gesmoord door keeper Kok, die enkele pegels van De Blok prachtig onschadelijk maakte.

De Hilversummers werden vanaf het begin bij de strot gepakt. Al in de vierde minuut opende Kevin Valkenburg de score via een boogbal over doelman Maarten Kok: 1-0. Drie minuten later kopte Valkenburg een voorzet van Jeffrey Veerkamp terug op René de Blok, die voor 2-0 zorgde.

Degradatie dreigt voor De Reigers ĴĦĢįĦīĤĢįĴĢįģš Met nog drie duels te gaan wordt de situatie voor De Reigers steeds penibeler. Vrijdagavond werd de incomplete Vianense ploeg ingemaakt door DVO ’98: 8-3.

17 sport

īĦĢIJĴĢĤĢĦī š De Lekderby tussen Vreeswijk en Brederodes (zon) werd beslist op vrije trappen. De groengelen mochten er drie nemen, op verschillende posities bij het zestien metergebied. Met dank aan de verdediging, die de muur slecht opstelde, leverden die de bezoekers drie treffers op. De eerste werd, in de negende minuut, genomen door Kevin Kroeze, die de bal met een schuiver naar de verste hoek stuurde: 0-1. Op het kwartier kwam Vreeswijk langszij. Na een goede aanval werd de bal wat kort weggewerkt, en met een schot uit de tweede lijn peerde Gino van Doorn de bal stijf in de kruising: 1-1. Aanvallen Beide elftallen wilden liever aanvallen dan verdedigen, en na de gelijkmaker kreeg Brederodes, vaak na prima voorzetten van Robin Houtveen, nogal wat kansen en mogelijkheden om weer op voorsprong te komen. Dat lukte pas op slag van rust. Na een pittige overtreding op Robin Stroo krulde Tommy de Leijenhorst de bal na een vrije trap prachtig over de muur: 1-2.

Pal na de pauze zette Brederodes, via invaller Elroy Vroege, een mooie aanval op. De bal werd diep gespeeld op Rick van Leijenhorst, die oog had voor zijn vrijstaande broertje. De topschutter mikte echter naast het doel. Tekenend voor de instabiele en onzekere Vianense defensie was hoe werd omgegaan met de uitval die Vreeswijk in de negende minuut opzette, en waarbij de thuisclub de gelijkmaker bijna cadeau kreeg: 2-2. Overtreding Een tijdje later beging Vincent van der Rijst, binnen de lijnen, een overtreding. Die kostte hem een gele kaart, en leverde Vreeswijk een strafschop op. Via de binnenkant van de paal verdween de bal over de achterlijn. Brederodes was zichzelf niet. De opbouw en de passing oogden zorgelijk, de bal werd niet in de ploeg gehouden, terwijl diverse spelers hun individuele acties veel te ver doorvoerden. Enkele minuten voor tijd kroonde Tasos Iltsidis zich tot matchwinnaar door de bal uit een vrije trap knap in de kruising te trappen: 2-3.


auto`s

Dinsdag 19 maart 2013

ESCAPE THE ORDINARY

J8D<E(''%'''B@E;<I<E@E FEKN@BB<C@E>JC8E;<EC8K<E

D <<;F<E%EC

www.citroen.nl

18

Auto huren, onderhouden, repareren of kopen?

Autobedrijf Wolterman Lexmond B.V.

ANR RM E UU T H L WO V E R TO AU

t1FSTPOFOBVUPT t1FSTPOFOCVTTFO t78$BEEZ SPMTUPFMBVUPT t#FTUFMCVTTFO t,PFMXBHFOT t#BLXBHFOT

Tel. 0347-341201 info@autobedrijfwolterman.nl www.autobedrijfwolterman.nl

GEEN PANIEK!

NU BIJ VISSCHER RIVIERENLAND DE NIEUWE CITROËN DS3 CABRIO

Heeft u een hoge bloeddruk? Dat kan uw nieren onherstelbaar beschadigen. 1 op de 5 mensen met een hoge bloeddruk heeft zelfs chronische nierschade. Dat is nog geen reden tot paniek. Maar wel een reden om één keer per jaar uw nieren te laten controleren. Want als u er tijdig bij bent, is nierschade vaak te beperken. Door gezonder te leven en door behandeling met medicijnen. Meer weten? Ga naar nierstichting.nl of bespreek het met uw huisarts.

De Citroën DS3. In korte tijd een icoon geworden. Is er nu ook als cabriolet. Waarin dynamisch design samengaat met de nodige technologische hoogstandjes. Denk aan de 3D-led-verlichting, het design van de blauwe, lederen stoelen en het schuifdak dat zich bij een snelheid tot 120 km/u laat bedienen. Er is zo veel te ontdekken in de Citroën DS3 Cabrio. Maar je kunt er boven alles jezelf in kwijt. Gem. verbr.: 3,8-4,9 l/100 km; 16,9-26,3 km/l; CO2: 99-137 g/km. Afgebeeld model kan afwijken van het standaardmodel. Kijk op citroen.nl voor meer informatie of maak een afspraak voor een proefrit.

Wij doen alles voor uw auto

VISSCHER RIVIERENLAND B.V. - CULEMBORG - PASCALWEG 31 - 0345-616040 WWW.VISSCHER.NL

VW Golf 1.6 Trendline

Ford Focus C-Max 1.8 Futura

Peugeot 307 1.6 XS Premium

2007 - 59.046 km

2007 - 62.388 km

2005 - 56.695 km

€ 10.500,-

€ 10.500,-

€ 6.950,-

Peugeot 107 1.0 Millesim Blauw 2011 63.728 km Peugeot 107 1.0 Sublime Grijs 2010 76.416 km Peugeot 307 XT 1.4 Pack Rood 2005 73.372 km Renault Clio 1.4 Authentique Zilver 2006 44.663 km Renault Megane 2.0 Privilege Luxe Automaat Grijs 2006 42.468 km Renault Megane 1.6 Authentique Cabrio Rood 2005 66.210 km Mini One 1.6 Automaat Zilver 2004 129.741 km VW Polo 1.4 Trendline Zwart 2008 90.201 km DIT IS SLECHTS EEN SELECTIE UIT ONS AANBOD OCCASIONS

De Opel-dealer die zich onderscheid in Service & Kwaliteit s Officieel Opel Dealer s Direct service (zonder afspraak)

€ € € € € € € €

7.250,6.500,6.500,5.950,8.400,8.950,7.250,8.245,-

VW Passat 2.0 TDi Trendline 2006 - 165.477 km

€ 11.750,-

Onderhoud alle merken Schadeherstel Lpg inbouw Airco Campers Caravans Aanhangwagens Alle merken occasion

Bosch Car Service

Visscher Leerdam - Parallelweg 4 Telefoon 0345-63 60 26

www.visscher.nl

e-mail: ton.ooijen@visscher.nl.

OPEL OCCASIONS. NET ZO OPEL ALS NIEUW. Opel Antara 2.4 Enjoy Opel Astra 1.6 5-drs Edition Opel Mervia 1.6 Temptation Opel Vectra 1.8 4-drs Temptation Renault Grand Scénic 2.0 Seat Leon 1.6 Reference

Beige Blauw Blauw Zwart Zwart Grijs

10-2007 12-2010 08-2007 03-2008 01-2009 07-2006

55.705 km 24.745 km 80.354 km 101.011 km 103.799 km 89.086 km

€ € € € € €

13.650,14.900,7.850,10.400,12.450,8.450,-

s Gratis vervangend vervoer s APK service terwijl u wacht vanaf € 29,-

Autobedrijf Hofplein BV

s Reparatieadvies op maat! s Prijsopgave vooraf

Opel Corsa 1.4 Color Edition 3-drs Rood – 02-2012 – 27.495 km

Toyota Yaris 1.8 Toyota Sport 3-drs Blauw – 03-2008 – 26.528 km

s Schade-ruit reparatie service

€ 15.600,-

€ 10.900,-

Sportlaan 7, 4131NN Vianen Telefoon 0347-371248

www.Hofplein.nl


Dinsdag 19 maart 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

19 sport

WWW.REGIO-VOETBAL.NL

Robin Chaigneau zeventiende

Patrick Mazee Nederlands kampioen bowling

ĪĢĢįĨĢįĨš Koga-renner Robin Chaigneau is zaterdag zeventiende geworden in de wielerklassieker Haarlemmerliede & Spaarnwoud. De koers over ruim 157 kilometer werd gewonnen door Brian van Goethem. Chaigneau zat in de achtervolgende groep, die negentien seconden later over de meet kwam.

ijĦĞīĢī š Patrick Mazee (33) kan er nog steeds niet over uit dat hij, in het weekeind van 9 en 10 maart, de nationale bowlingtitel (vierde klasse) heeft behaald. De vreugde is er echter niet minder om.

De voor RC Jan van Arckel koersende Sander Oostlander werd op 3:23 achtendertigste.

BC Vianen haalt weer uit K>6C:C™ Het eerste team van Badmin-

Toen elf jaar geleden Bowlingvereniging Helsdingen werd opgericht werd Patrick Mazee door Edwin de Bruijn overgehaald om lid te worden. Samen met hem en Ad Lisman nam hij, met team KDZ, deel aan de recreatieve competitie. “Voordien had ik nooit gebowld. Ik vond het al gauw een leuke

sport, ook al omdat ik er wel aanleg voor bleek te hebben”, vertelt Mazee. “Ik heb veel opgestoken van de coaching van Jan Hogebrug senior, de beste bowler van de club. In 2006 ben ik ook lid geworden van Shandra (Nieuwegein), met De Blokhoeve als thuishaven. Daar zijn zestien in plaats van vier banen, en ook nog eens beter van kwaliteit. Ik wilde een betere bowler worden. Daar wordt in bondsverband gespeeld en de competitie is van een veel hoger niveau.” Eerlijk is eerlijk: Mazee kwam er binnen als een recreant die gemiddeld

120 pins per game gooide. Met eigen materiaal, betere banen en betere spelers om tegen te oefenen schroefde hij dat moyenne geleidelijk op tot 180. In ons land zijn vier sterkteklassen, van A tot en met D. Als D-speler nam Patrick Mazee drie keer deel aan het Nederlands kampioenschap. Hij kwam nooit verder dan een vierde plaats. Hamstringblessure “Anderhalf jaar geleden kreeg ik een hamstringblessure plus kruis- en kniebandenbeschadigingen in beide benen. Het was dusdanig ernstig dat

het twijfelachtig was of ik ooit nog op niveau zou kunnen bowlen. Ik heb een jaar stilgestaan, en ben van heel ver teruggekomen.” Het was al een opsteker dat hij erin slaagde zich te kwalificeren voor het NK vierde klasse. In Hoofddorp wist Mazee zich op de eerste dag op het nippertje te plaatsen voor de finaledag, met het schamele gemiddelde van 157. Hij moest liefst 78 pins goedmaken op de nummer een, en slaagde daarin met vlag en wimpel. Peter Verbeek

Patrick Mazee is vorige week in Hoofddorp Nederlands kampioen bowling geworden. Hij moest een grote achterstand goedmaken, maar slaagde daarin met vlag en wimpel. FOTO: DICK AANEN

ton Club Vianen won zaterdag met 8-0 BC Groesbeek 1. Mixpartners Laurens Harkema en Jaimey de Roos wonnen van hun tegenstanders in de herendubbel met 2115/21-16. Liesbeth Harkema en Miranda Overbeek hadden nog minder tijd nodig: 21-12/21-8.De singlepartij van Jaimey werd ruim gewonnen met 2111/21-4. Liesbeth won in twee sets met 21-19/21-12. Laurens en Miranda hadden meer moeite met hun single. Bij Laurens eindigde de single in 21-12/1921/21-11. Miranda won met 1921/21-14/21-9. Laurens en Liesbeth wonnen de mix gemakkelijk met 21-4/21-10. Jaimey en Miranda maakten het een stuk spannender en wonnen met 2117/21-19.

Instructieavond bij hsv De Reiger ijĦĞīĢīš De jeugdcommissie van hengelsportvereniging De Reiger houdt op donderdag 21 maart, als opening van het seizoen, de jaarlijks instructieavond. Van 18:30 tot 20:00 uur krijgt de jeugd, zowel leden als niet-leden, in clubgebouw De Stek uitleg over het vissen met de feeder en de vaste hengel. Op zaterdag 23 maart, wordt in de stadsgracht de Paaswedstrijd vervist. Loten tussen 9:00 en 9:30 uur, vissen van 10:00 tot 11:30 uur.

Libreteam Vianen blijft verliezen

UZSC te sterk voor De Albatros: 9-3

Joeri van der Meer judokampioen -18

ijĦĞīĢīš Het blijft kommer en kwel voor het libreteam van Vianen. Afgelopen week ging het weer mis, nu tegen Het Wapen Van Linschoten: 2-4. Jhon Burggraaf (168) grossiert de laatste tijd in nederlagen. In de zesde beurt liet Dick Kamperman (130) een serie van 31 voor zich noteren, en die werd rap gevolgd door reeksen van 28 en 25. De Vianer deed alleen iets terug in zijn laatste twee beurten (15 en 17 caramboles), en werd in vijftien beurten afgeserveerd (81-130): 0-2. Cok Florie (150) en Ferry Lempers (156) deden aanvankelijk niet voor elkaar onder. Na een tussenstand van 91-90 nam Florie, die slechts twee poedels had, vanaf de vijftiende beurt afstand van zijn opponent. Dat gebeurde met kleine series zodat hij tóch nog 27 beurten nodig had om de winst te pakken (150-125): 2-2. Joop Florie (86) was niet opgewassen tegen Sjaak Voorhout (135). De Linschotenaar produceerde in zijn eerste tien beurten series van 28, 22, 23 en 18 caramboles, en leidde toen al met 27-97. Florie perste er nog een reeksje van 10 uit, en liet zich in twintig beurten naar de slachtbank leiden (48135): 2-4.

IJıįĢĠĥıš De waterpolodames van De Albatros waren zondag niet opgewassen tegen koploper UZSC. Het niveauverschil in het nieuwe bad in Utrecht was simpelweg te groot: 9-3 (3-1, 2-1, 3-0 en 1-1). De Utrechtse tegenstander is een redelijk jonge ploeg, maar de spelers hebben al heel wat ervaring. De Viaanse dames kwamen elke periode eigenlijk net iets tekort, gezien de periodestanden. In de eerste periode was het de thuisploeg die de dienst uitmaakte. Gelukkig voor de Albatros pakte Ennia Raatgever al snel haar doelpuntje mee. Anders dan de stand doet vermoeden waren er toch genoeg kansen. Nadat Floor Gielen het tweede Vianense doelpunt op het bord had gebracht, kregen de bezoekers meer kansen. Het houtwerk stond enkele malen een doelpunt in de weg. Tot overmaat van ramp werd ook een strafworp niet verzilverd. Nadat de gasten in de derde periode de wedstrijd met 8-2 in handen hadden, namen zij gas terug. Er werd met een 9-3 verlies huiswaarts gekeerd. De waterpolodames hebben nog vier wedstrijden voor de boeg. Er zullen dan nog heel wat punten moet worden gepakt.

ĢġĢ š In Ede vonden de kampioenschappen van mid-nederland plaats voor judoka’s -18 jaar. Sportschool Sport en Bewegen was met elf leden goed vertegenwoordigd. Joeri van der Meer en Timo Hoede-

man streden beiden in de gewichtsklasse tot 81 kilogram en waren goed op dreef. Ze wisten tot aan de finalestrijd al hun drie partijen overtuigend te winnen. In de finale trok Joeri aan het langste eind. De getalenteerde judoka won de

wedstrijd met ippon. Hij wist zijn tegenstander te verschalken door middel van een slimme schouderworp. Hierdoor werd Joeri eerste en eindigde Timo verdienstelijk op een tweede plaats. Door deze prestatie hebben beiden zich geplaatst voor het Nederlands kampioenschap, dat over drie weken plaatsvindt in Emmen. Jeffrey en Celina Havers mochten het brons in ontvangst nemen. Patrick Van der Sluiszen won vier partijen en eindigde door deze prestatie net naast het podium. Beuningen Tijdens een groot nationaal judotoernooi in Beuningen wist Jeffrey Havers al zijn partijen te winnen. Hij werd glansrijk eerste. Patrick van der Sluiszen verloor alleen zijn wedstrijd in de finale en kreeg het zilver omgehangen. Mats Luiten en Joris Hoedeman veroverden het brons.

™?dZg^k$YBZZgZcI^bd=dZYZbVc^c]Zi\ZZa#

FOTO: AANGELEVERD

Nikki Los en Sjoerd Mak vielen net buiten de prijzen.


Met het Toyota Auris Flex Pakket bewegen wij met u mee.

Lease de Toyota Auris 1.8 CVT Hybrid Lease voor 36 of 48 maanden. Na 50% van de looptijd kunt u de Toyota Auris kosteloos inleveren. Flexibiliteit is het sleutelwoord voor de vooruitziende ondernemer. Het Toyota Auris Flex Pakket sluit hier naadloos op aan. U least de compleet uitgeruste nieuwe Auris 1.8 CVT Hybrid Lease voor 36 of 48 maanden. Na 50% van de looptijd heeft u de mogelijkheid de auto kosteloos in te leveren of de overeenkomst aan te passen. Het Toyota Auris Flex Pakket is verkrijgbaar op de hatchback en de Touring Sports voorzien van metallic of parelmoerlak. Winterbanden krijgt u er gratis bij. En met slechts 14% bijtelling is dit ook goed nieuws voor de berijder. Al deze voordelen komen samen in het Flex Pakket; de lease-oplossing van vandaag. En morgen!

Kijk voor meer informatie op www.toyota.nl of bel 0347 - 373245

Afgebeelde Toyota Auris Touring Sports kan afwijken van de werkelijke uitvoering.

,JBKBBSJO/FEFSMBOE 1SPGJUFFSOVWBOWFFMWPPSEFFMPQVXOJFVXF,JB ,JBDFFsE4QPSUTXBHPO UI"OOJWFSTBSZ (%*

/VUJKEFMJKLWB䪦 ,MBOUWPPSEFFMUPU䪦 

/VNFUHSBUJTHFä&#x153;¹OUFHSFFSE 1JPOFFSOBWJHBUJFTZTUFFN NFUUPVDITDSFFO UXW䪦 "]OFUUPCJKUFMMJOHWB䪦 NOE

4UVBSUXFH 7JBOFO 5FM

www.kooijman-autogroep.nl

(FNWFSCSVJL m MLN  LNM$0VJUTUPPUmHLN"DUJFWPPSXBBSEFO"MMFHFOPFNEFWBOBGWFSLPPQQSJK[FO[JKO JODMVTJFG#58#1. FYDMVTJFGLPTUFOSJKLMBBSNBLFO BGMFWFSQBLLFU CSBOETUPG MFHFT SFDZDMJOHCJKESBHF NFUBMMJDMBLFOMBLCFTDIFSNJOH(FUPPOEFNPEFMMFOLVOOFOBGXJKLFOWBOEFCFTDISFWFOVJUWPFSJOH8JK[JHJOHFOFOESVLGPVUFOWPPSCFIPVEFO*OGPSNFFSWPPSEFDPNQMFUFBDUJFWPPSXBBSEFOCJKVX ,JBEFBMFS "MMFHFOPFNEFCJKUFMMJOHTQFSDFOUBHFTFOIFUXFHFOCFMBTUJOHWSJK[JKO [JKOBGIBOLFMJKLWBOEBUVNWBOSFHJTUSBUJF"MMFHFOPFNEFCJKUFMMJOHTQFSDFOUBHFT FOFSHJFMBCFMTFOWBOBGOFUUPCJKUFMMJOHCFESBHFO QFSNBBOE [JKOQFSNPEFMHFCBTFFSEPQEFVJUWPFSJOHNFUIFUMBBHTUFCJKUFMMJOHTQFSDFOUBHFFOBMUJKEHFCBTFFSEPQJOLPNTUFOCFMBTUJOH7PPSFFODPNQMFFUPWFS[JDIUNFUEFCJKUFMMJOHTQFSDFOUBHFTQFSNPEFMFOXFMLFNPEFMMFO WSJKHFTUFME[JKOWBOXFHFOCFMBTUJOH[JFLJBDPN

12 Editie Vianen 2013  

Het Kontakt Edities bv is een uitgeverij van tien wekelijks verschijnende nieuwsbladen in een totale oplage van 215.000 exemplaren. Daarnaas...

12 Editie Vianen 2013  

Het Kontakt Edities bv is een uitgeverij van tien wekelijks verschijnende nieuwsbladen in een totale oplage van 215.000 exemplaren. Daarnaas...

Advertisement