Page 1

VIANEN

DINSDAG 11 FEBRUARI 2014 JAARGANG 23 NO. 7 ™LLL#=:I@DCI6@I#CA

NWWI TAXATIE NODIG BINNEN 24 UUR? NVM

‘Stadswaag’, Kerkstraat 2, 4132 BE Vianen, tel. 0347 - 325 025 www.ottosmit.nl

Restaurant de Vrijstad 14 februari Valentijn menu Etagère met verschillende voorgerechten XXX

Chateaubriand XXX

Granddessert Romantisch dineren voor twee Reserveren 0347-321131

Politie beboet foutparkeerders K>6C:C ™ 9Z \ZbZZciZ K^VcZc ]ZZ[i

YZ eda^i^Z \ZkgVV\Y de iZ igZYZc iZ" \Zc [djieVg`ZZgYZgh ^c ]Zi XZcigjb kVc K^VcZc# 9^i cVVg VVcaZ^Y^c\ kVc `aVX]iZc dkZg VjidbdW^a^hiZc Y^Z ]jc kdZgij^\ cV haj^i^c\hi^_Y kVc YZ l^c`ZaheVg`ZgZcdeYZ[^Zihhigdd`Zc de ]Zi kdZieVY# 9Z ]dd\iZ kVc YZ WZ`Zjg^c\ kddg ]Zi eVg`ZgZc de ZZc [^Zihhigdd` d[ de ]Zi kdZieVY WZ" YgVV\i.%Zjgd#

Kees Braat verlaat Goed Wonen Zederik ĩĢĵĪĬīġš Goed Wonen Zederik houdt vrijdag 14 februari een afscheidsreceptie voor Kees Braat. Na veertien jaar inzet en leiding bij Goed Wonen Zederik heeft hij per 1 januari zijn functie als directeurbestuurder neergelegd in verband met zijn flexpensionering. De receptie vindt van 17:00 tot 18:00 uur plaats in dorpshuis Het Bosch te Lexmond. Een interview met Kees Braat is te lezen op www.hetkontakt.nl.

™9ZGZ^\ZgcVggZc]^ZaYZcoViZgYV\ZZcEg^chZcWVa^cYdgeh]j^h9Z7^ZoZc#9VVgW^_lVhHiVYheg^chBVgi^_cMMMK>>kVcAZZbejiJigZX]idd`iZ\Vhi#

Start herbouw molen dichterbij

VVD lonkt naar Hospice Vianen Zederik en Leerdam klaar voor gasten

Stichting Herbouw Wipkorenmolen verwerft op korte termijn - mogelijk al dit jaar - de grond voor de terp en de toegangsweg naar de nieuw te bouwen wipkorenmolen aan de Buitenstad in Vianen. De herbouw van de molen wordt ingepast in het ruimtelijke ordeningsproject ‘Ruimte voor de Lek. De stichting vraagt binnenkort een bouwvergunning aan en start met de fondswerving. Aan de gemeente wordt een garantiekrediet van 10.000 euro gevraagd.

VVD Vianen wil alle opties openhouden als het gaat om een herindeling, maar zegt wel dat één gemeente vormen met Zederik en Leerdam logischer zou zijn dan samengaan met Nieuwegein. Te meer omdat deze Zuid-Hollandse gemeenten dezelfde historie en het plattelandskarakter met Vianen delen. Zederik en Leerdam zouden dan wel over moeten stappen naar de provincie Utrecht. De VVD denkt dat ze in Utrecht beter af zijn dan als uithoek van Zuid-Holland.

nieuws

3

nieuws

5

Kendo-goud voor Miguel Ruiz Ojeda

Het hospice in Vianen is zaterdag officieel geopend. Burgemeester Wim Groeneweg verrichtte de opening door een lint door te knippen. Het hospice heeft plaats voor twee gasten. Een groep van 23 vrijwilligers en professionals van Zorgspectrum en Rivas staan de gasten bij in de laatste fase van hun leven. Op dit moment zijn er nog geen aanmeldingen. Het hospice is gevestigd in appartementencomplex De Plataan te Vianen en is totstandgekomen met hulp van vele sponsoren.

7

accent

FOTO: ANSERUM ART PHOTOGRAPHY

De elfjarige Miguel Ruiz Ojeda heeft vorige week goud veroverd bij het onderdeel kata tijdens het Nederlands kampioenschap kenpo. Bij het onderdeel zelfverdediging pakte hij het zilver. Miguel is een groot talent in zijn sport. Hij kreeg bij kata (volgens vast patroon ingestudeerde reeks technieken) de hoogste jurywaardering. “Eerlijk gezegd had ik dat niet verwacht”, zegt de jonge sporter uit Vianen. Ook de zilveren plak bij het verdedigen stemde hem tot grote tevredenheid.

sport

13

Leerplichtambtenaar controleert extra op luxe verzuim rond krokusvakantie

Gratis levering www.premere nl

K>6C:C ™ 9Z aZZgea^X]iVbWiZcVgZc kVc YZ \ZbZZciZ K^VcZc XdcigdaZgZc Y^i hX]dda_VVgZmigVdeajmZkZgoj^b#OZ\bVVg/odcYZgidZhiZbb^c\kVcYZhX]dda" aZ^Y^c\dekV`Vci^Z\VVcWj^iZcYZhX]ddakV`Vci^Zhdb# 6aaZ`^cYZgZcY^Z^cYZlZZ`kddgZccVYZ@gd`jhkV`Vci^Zo^Z`\ZbZaYldgYZcd[ odcYZgde\VkZkVcgZYZcV[lZo^\o^_c!ldgYZcYddgYZhX]dda\ZbZaYVVcYZaZZg" ea^X]iVbWiZcVgZckVcYZ\ZbZZciZ#O^_`dbZcYVcde]j^hWZodZ`dbY^iiZXdc" igdaZgZc#6ah]Zi`^cYW^_]Zi]j^hWZodZ`c^Zide]Zii]j^hVYgZhVVclZo^\^h!\VViYZ \ZbZZciZZgkVcj^iYViZghegV`Z^hkVcdc\Zddgadd[YkZgoj^b#>cY^i\ZkVaoVaZg ZZc egdXZh"kZgWVVa de\ZbVV`i ldgYZc iZ\Zc YZ djYZgh d[ kZgodg\Zgh# 9Z hX]ddaaZ^Y^c\^hkZgea^X]i]^ZgVVcbZZiZlZg`Zc#=Zi^hkVcWZaVc\YVidjYZghY^Z ]jc`^cYo^Z`bZaYZc]ZiVYgZhde\ZkZclVVg]Zi`^cYY^ZYV\oVakZgWa^_kZc#BZZg ^c[dgbVi^Zk^VaZZgea^X]iVbWiZcVgZckVcYZ\ZbZZciZK^VcZc%(),"(+..&&#

Rivierenland

Bedrijvig is een

uitgave van Het

Kontakt Edities

- januari 2014 -

Het ondernemersblad voor het Rivierenland met een oplage van bijna 6.000 exemplaren.

nr. 1

Johan Schep -

Schep Makelaard

Neem dan contact op met Anita Hoogeveen M 06-13498326, Max Broekhof M 06-51314935 of Jolanda Smit M 06-13088831.

ij

alleen ‘Het gaat niet ar vooral om morgen, ma

om overmorg

en’ l


BELASTINGAANGIFTE In 2014 veranderen sommige belastingregels. Hieronder vindt u de belangrijkste veranderingen en wat ze in het kort inhouden. Voor meer informatie zijn er de sites www.belastingdienst.nl en www.rijksoverheid.nl. Op deze laatste site is het mogelijk een overzicht samen te stellen van alle maatregelen die voor u gevolgen hebben. Verdere afbouw uitbetaling algemene heffingskorting In 2024 vervalt de uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de minstverdienende partner. De overheid bouwt deze regeling daarom sinds 2009 stapsgewijs af. U krijgt hier alleen mee te maken als uw fiscale partner na 31 december 1962 is geboren. Voor 2014 is de afbouw in alle gevallen veertig procent. Anders dan in 2013 is er geen verschillend afbouwpercentage meer voor partners met en zonder thuiswonende kinderen. Vanaf 2014 wordt de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk. Mensen met een hoger inkomen krijgen daardoor minder korting op hun belasting. Arbeidskorting hoger voor lonen tot â&#x201A;ŹÂ 40.000 De arbeidskorting voor lonen tot circa â&#x201A;ŹÂ 40.000 gaat tot 2017 stapsgewijs omhoog. In 2014 gaat deze korting omhoog met â&#x201A;ŹÂ 374. U betaalt dus minder belasting over uw loon. Verdient u meer dan circa â&#x201A;ŹÂ 40.000? Dan wordt de arbeidskorting in 2014 lager en betaalt u dus meer belasting. Het tarief 1e schijf inkomstenbelasting gaat omlaag. U gaat dus minder inkomstenbelasting betalen. AOW-leeftijd omhoog Per 1 januari 2014 wordt de AOW-leeftijd 65 jaar en 2 maanden. Daarnaast zijn er plannen om de AOW-leeftijd sneller te verhogen: naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Het wetsvoorstel wordt in het voorjaar van 2014 ingediend. Accijnzen omhoog Per 1 januari 2014 gaan de accijnzen omhoog: de accijns op diesel stijgt met â&#x201A;ŹÂ 0,03 per liter, e accijns op lpg stijgt met â&#x201A;ŹÂ 0,07 per liter, de accijns op benzine wordt aangepast aan de inflatie, de accijns op alcoholhoudende dranken stijgt met 5,75%. Veranderingen hypotheekrente eigen woning Hebt u een eigen woning, dan zijn dit de belangrijkste veranderingen per 1 januari 2014: ="224'(+22*56(,1.20(15*$$6'(0$:,0$/(+;326+((.4(16($)64(.,1'( (5&+,-) omlaag van 52% naar 51,5%. Dit is de zogenoemde tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning. De tariefsaanpassing betekent dat u 0,5% belasting betaalt over de aftrek die ervoor zorgt dat uw belastbaar inkomenin de 4e belastingschijf lager wordt. De komende 28 jaar komt daar steeds 0,5% bij, totdat u in 2042 14% belas6,1*%(6$$/628(4'$6'((/8$1'(+;326+((.4(16($)64(. =(%676,-'(/,-. (,*(1921,1*(19$$48$1(4 /((*56$$6$10$*7'(+;32 6+((.4(16(0$:,0$$/ >-$$4%/,-8(1$)64(..(1 =(%6 7 79 921,1* 6( .223 56$$1 (1 8(4+7746 7 '(<( 921,1* 6,-'(/,-. 21'(4 '( ((*56$1'59(6$10$*7'(+;326+((.4(16(9((4$)64(..(1$/5'(921,1*1$'( verhuurperiode leegstaat.

Vrijstelling voor schenkingen omhoog Sinds 1 oktober is de eenmalig verhoogde vrijstelling van â&#x201A;ŹÂ 51.407 voor schenkingen voor de eigen woning van ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar tijdelijk verruimd. Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 is deze vrijstelling â&#x201A;ŹÂ 100.000. Bovendien geldt de vrijstelling voor iedere schenking die wordt gebruikt voor de eigen woning. Het hoeft dus geen schenking te zijn van een ouder aan een kind en de ontvanger hoeft niet tussen de 18 en 40 jaar te zijn. Onder schenkingen voor de eigen woning valt sinds 1 oktober ook een schenking die bestemd is voor de aflossing van een restschuld. Deze verruiming is permanent. Hebt u al gebruikgemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling van â&#x201A;ŹÂ  51.407 en wilt u gebruikmaken van de tijdelijke verruiming? Dan moet u het al eerder geschonken bedrag aftrekken van de verruimde vrijstelling van â&#x201A;ŹÂ 100.000. Wijzigingen motorrijtuigenbelasting "224'(026244,-67,*(1%(/$56,1*04%8(4$1'(463(4 >-$17$4,> +(682/*(1'( Er zijn nieuwe regels voor de vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting voor zuinige personenautoâ&#x20AC;&#x2122;s. Alleen als u een personenauto hebt met een CO2-uitstoot die niet hoger is dan 50 gram per kilometer, hoeft u ook na 1 januari 2014 geen motorrijtuigenbelasting te betalen. Het maakt niet uit wat voor motor uw personenauto heeft. De aangescherpte eisen voor de CO2-uitstoot hebben ook gevolgen voor de hoogte 8$1 '( %(/$56,1* 8$1 3(4521(1$7625 (1 026244,-9,(/(1 %30 ( 6$4,(8(1 8$1 bestelautoâ&#x20AC;&#x2122;s, bijzondere personenautoâ&#x20AC;&#x2122;s en motorrijwielen veranderen niet. De vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor oldtimers geldt vanaf 1 januari 2014 alleen nog voor motorrijtuigen van 40 jaar en ouder. Er komt een overgangsregeling voor personenautoâ&#x20AC;&#x2122;s en bestelautoâ&#x20AC;&#x2122;s die uitsluitend op benzine rijden, en voor motorrijwielen, bussen en vrachtautoâ&#x20AC;&#x2122;s die op 1 januari 2014 26 jaar of ouder zijn, maar nog geen 40 jaar. Personen- en bestelautoâ&#x20AC;&#x2122;s die rijden op een andere brandstof dan benzine komen niet in aanmerking voor de overgangsregeling. Voor deze voertuigen %(6$$/670$:,0$$/?> 3(4-$$4 Kijk voor meer informatie op  www.rijksoverheid.nl.

Een volledige aangifte begint met een goede voorbereiding. Lever gegevens en bescheiden compleet aan! Wij hebben daar een checklist voor, die wij u graag op verzoek toesturen.

CijferAdvies betrokken bij uw onderneming! Ee n b o e k h

VAN SOEST ACCOUNTANTS B.V.

oud

Daarom is Soha Azab, aanspreekpunt op de vestiging in Zeist, een samenwerking gestart met netwerkorganisatie CijferAdvies. De naam CijferAdvies zegt het al, bij cijfers hoort advies, dat wordt steeds belangrijker. De aangesloten administratiekantoren werken allemaal onafhankelijk van elkaar, maar komen regelmatig bijeen voor het delen van kennis, kunde en ervaringen om zo ondernemers optimaal te kunnen ondersteunen.

er

die

alt

r voo

je k la

ar staat .

Ondernemers aan het woord

i jd

Soha Azab weet als geen ander hoe belangrijk het is om een klik te hebben met je boekhouder. â&#x20AC;&#x153;Ik help iedere ondernemer, ZZPâ&#x20AC;&#x2122;er of BV-aandeelhouder, met het verzorgen van zijn/haar volledige boekhouding, belastingaangifte, jaarrekening en geef ik hem/ haar graag persoonlijk advies.â&#x20AC;? aldus een opgetogen Soha. Door haar jarenlange ervaring en haar persoonlijke aanpak voelen ondernemers zich snel bij haar thuis. CijferAdvies werkt met met vaste en voordelige maandtarieven en is zeker interessant voor zzpâ&#x20AC;&#x2122;ers! Nieuwsgierig? Neem vrijblijvend contact met Soha Zazab op. CijferAdvies, vestiging Zeist Breullaan 1c 3971 NG Driebergen-Rijsenburg Tel: 06 - 31 76 81 96 E-mail: zeist@cijferadvies.nl www.cijferadvies.nl

administratie & fiscaal advies

Belastingaangifte 2013

Verlaagd btw-tarief voor renovatie en herstel verlengd De tijdelijke verlaging van het btw-tarief naar 6% voor het arbeidsloon bij het verbouwen en herstellen van woningen wordt verlengd tot 31 december 2014. Voor de gebruikte materialen blijft het hoge btw-tarief gelden.

Voor ondernemers is het lastig om tussen alle administratiekantoren een keuze te maken, Het is vaak lastig te zien waar een kantoor voor staat, gespecialiseerd in is en/of het gegeven advies ook daadwerkelijk het juiste is.

2013

Ambachtsweg 4 4128 LC Lexmond

Postbus 11 4128 ZV Lexmond r r r r

"DDPVOUBODZ #FMBTUJOHBEWJTFSJOH -PPOBENJOJTUSBUJF 'JOBODJĂ&#x152;MFBEWJTFSJOH

5FMFGPPO

'BYm

E-mail: info@soest-acc.nl www.vansoestaccountants.nl

Bel (030) 63 81 999 of bezoek onze website: www.htfa.nl

Meercamp 36 3992 RK Houten Postbus 468 3990 GG Houten

AnWes

ADMINISTRATIEK ANTOOR

A Achterweg 17 4124 AD Hagestein E-mail: info@anwes.nl

Voor uw particuliere belastingaangifte. Ook voor het MKB en ZZPâ&#x20AC;&#x2122;ers. Meer weten? Kijk dan op WWW.ANWES.NL of bel voor een afspraak 06-25451825

Administratie en boekhouding Advisering en begeleiding Belastingzaken Verslaggeving


Dinsdag 11 februari 2014

ZZP-er? Maak nu gebruik van het podium Regio-deal.nl Gratis online en vanaf slechts € 4 incl. BTW in de krant

Actueel nieuws op www.hetkontakt.nl

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

nieuws

WWW.HETKONTAKT.NL

3

Vianen start exploitatie horeca sportcentrum ijĦĞīĢī š De gemeente Vianen is gestart met de werving en selectie van horecamedewerkers voor het nieuwe sportcentrum Helsdingen. De totale bezetting bestaat uit twee voltijdsmedewerkers, waaronder een manager. Vorig jaar maart heeft de gemeente besloten om de horeca-exploitatie van het nieuwe sportcentrum in eigen beheer te houden, onder voorbehoud dat de exploitatie daarvan passend is binnen de exploitatie van het sportcentrum. Er wordt uitgegaan van 104.000 bezoekers voor het zwembadgedeelte. Verder wordt de bar gespekt door dorstige sporters van de verenigingen, die

gebruik zullen maken van het nieuwe sportcentrum. Verantwoordelijk wethouder Marcel Verweij zegt zich te baseren op het rapport van Drijver en partners van mei 2011. Het bureau concludeerde toen onder andere dat verzelfstandiging of privatisering voor de gemeente Vianen op korte termijn geen direct financieel voordeel oplevert. “Bij een zelfstandige beheersvorm zullen namelijk autonome kosten gemaakt moeten worden voor management, beheer en administratie en voor ondersteuning op gebied van ict, juridische zaken en voor de personele organisatie. Deze worden indirect gesubsi-

dieerd door de bijdrage van de gemeente ter dekking van het exploitatietekort, terwijl aan de andere kant geen dekking meer is voor een deel van de overheadkosten die via het uurtarief worden doorbelast.” Van Ooij Er zal niet langer gebruik worden gemaakt van huidige diensten van exploitant Van Ooij. De huurovereenkomst wordt per 1 juli 2014 opgezegd. Maar het laatste woord is hierover nog niet gesproken. Van Ooij claimt dat de huurovereenkomst nog tot 2016 doorloopt. Hij baseert zich op een eerste versie van de huurovereenkomst,

waarbij hij ook de kiosk bij het buitenbad De Put mocht exploiteren. Dat is dus plek dus waar nu het nieuwe sportcentrum wordt gebouwd. De gemeente heeft De Put in 2008 echter laten verondiepen (om kwelwater tegen te gaan) en is toen ook gestopt met het aanbieden van zwemmogelijkheden bij dit natuurzwembad. Door deze ingreep miste Van Ooij in de zomer al jarenlang een groot deel van zijn zomerinkomsten. Van Ooij claimt nu een bedrag van 1,35 miljoen euro vanwege gederfde inkomsten. De rechtzaak is op woensdag 26 februari.

Start herbouw molen nu echt in zicht

Raad wil actieve burgers belonen

ijĦĞīĢī š Mogelijk al in 2014 kan gestart worden met de voorbereidende werkzaamheden voor de (her-)bouw van de wipkorenmolen in de Buitenstad van Vianen. Op korte termijn zal de grond voor de terp en de toegangsweg door de stichting Herbouw Wipkorenmolen worden verworven.

K>6C:C ™ De gemeenteraad van Vianen vindt het een goed idee om actieve burgerinitiatieven te belonen. De notitie van het college werd vorige week dinsdag unaniem ondersteund. Het idee is dat kansrijke initiatieven worden ondersteund met een subsidie van maximaal 7.500 euro. Voorbeelden zijn de activiteiten van de Bewonersgroep Monnikenhof (BOM) en de pilot ‘Vitaal Dorp’ in Everdingen. Er komen acht initiatieven voor subsidie in aanmerking. Het gaat in totaal dus om 60.000 euro. De aanpak is een breuk met het recente verleden, waarbij er nog werd uitgegaan dat de gemeente altijd maar het voortouw neemt bij nieuwe initiatieven. De raad discussieerde vorige week nog wel over het aantal ambtelijke wijkcoach-uren beschikbaar moeten zijn voor het ondersteunen van de initiatieven. Een bezetting van 1,5 fte zou volgens Harry van Tilburg uitkomen op 300 uur per initiatief. Een keuze voor 0,5 fte komt neer op 100 uur per initiatief. De raad koos in meerderheid voor 0,5 fte. Het CDA stelde in een amendement nog voor om de definitieve keuze pas te maken bij de bespreking van de kadernota 2015. Dit voorstel kreeg alleen steun van D66 en de PvdA.

De aanleg van het molenproject wordt ingepast in het ruimtelijke ordeningsproject ‘Ruimte voor de Lek.

molen in de Molenstraat. Deze werd later tweemaal door brand getroffen en is tenslotte niet meer herbouwd.

Oorspronkelijk bestek De nieuw te bouwen molen zelf is gebaseerd op het bewaard gebleven oorspronkelijke bestek uit 1691 van de

De stichting gaat op korte termijn een bouwvergunning aanvragen en starten met de fondswerving. Men vraagt een garantiekrediet van 10.000 euro

van de gemeente voor de eerste werkzaamheden. De stichting heeft er vertrouwen in dat de fondswerving, ondanks de crisis, succesvol zal zijn. Onmiskenbare meerwaarde Piet Kastelein, die zich al twintig jaar inzet voor herbouw van de molen in de Buitenstad, sprak vorige week dinsdag de raad toe. “Wij zijn ervan overtuigd dat het molenproject voor de gemeente Vianen een onmiskenbare meerwaarde heeft.” Kastelein koppelde dat aan de mooie woorden die burgemeester Wim Groeneweg had gesproken tijdens zijn nieuwjaarsreceptie. “De tijd van praten, bespreken en discussiëren is voorbij, de handen uit de mouwen, aan het werk.”

™:ZcbVfjZiiZkVcYZl^e`dgZcbdaZchidcYkdg^\ZlZZ`de\ZhiZaYdeYZgVVYhiV[Za#

Werkstraf voor uitkeringsfraude ijĦĞīĢīš Een 43-jarige vrouw uit Vianen is maandag door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur waarvan 60 uur voorwaardelijk. De rechtbank achtte bewezen dat de vrouw de uitkeringsinstanties in Vianen voor ruim 100.000 euro heeft benadeeld. De vrouw heeft volgens de rechtbank tussen 2002 en 2011 met drie opeenvolgende partners samengewoond terwijl ze van de gemeente een uitkering kreeg voor een alleenstaande ouder. De partners droegen financieel bij in de opvoeding en dat mag niet. De officier van justitie had 240 uur werkstraf geëist. Maar de rechtbank was iets milder. De rechtbank legde een iets lagere straf op omdat de vervolging van de vrouw 29 maanden te lang heeft geduurd.

FOTO: DICK AANEN

Landwehr op het matje om golfbaan-uitspraken ijĦĞīĢīš Wethouder André Landwehr werd dinsdagavond door oppositiepartij D66 ter verantwoording geroepen om zijn felle reactie in de pers richting organisaties die kritisch staan ten aanzien van de aanleg van golfbaan ‘De Kroonprins’. Twee weken geleden had de wethouder tijdens het persgesprek laten weten dat hij het helemaal heeft gehad met organisaties zoals Stichting Buiten Gezond in Vianen en stichting Groene Hart. Beide organisaties blijven zich hardnekkig verzetten tegen de aanleg van de golfbaan in de Bolgerijsche polder in Vianen, ten noorden van de A27. “Ik ben er helemaal klaar mee. Houd toch eens een keer op met die bezwaren”, zo werd de wethouder door Het Kontakt geciteerd. “Die golfbaan komt er gewoon.” Christa Hendriksen van D66 wilde dinsdag tijdens de gemeenteraad weten of de wethouder die woorden inderdaad had uitgesproken, of dit nog steeds zijn standpunt is en of de wethouder ook het standpunt van het college had verkondigd. “Volmondig ja”, antwoordde Landwehr op de eerste twee vragen. “De procedures zijn tot aan de Raad van State doorlopen. Dan

mag je verwachten dat iedereen zich daarbij neerlegt.” De organisaties blijven er volgens Landwehr maar steeds op hameren ‘alsof zaken niet zouden kloppen’. Landwehr ergert zich groen en geel aan het feit dat er steeds maar weer wordt gesuggereerd dat er sprake zou zijn van aanvoer van vervuilde grond en dat de initiatiefnemers een stelletje criminelen zouden zijn. ‘Groot risico’ Stichting Buiten Gezond in Vianen heeft steeds beweerd dat het aanbrengen van 460.000 kuub grond van elders een groot risico vormt. “Het financiële belang bij het kwijt maken van overtollige grond is heel groot”, aldus de stichting bij de bezwarencommissie in december. “Vervuilde grond kan worden bewerkt en gemengd met schone grond. Het verdunde mengsel voldoet aan de wettelijke eisen. Verdunnen/mengen is in strijd met de wet en is schadelijk voor het milieu. Geborgd moet zijn dat onmiskenbaar geen misverstanden kunnen ontstaan over de herkomst van de grond en de bewerkingen die grond heeft ondergaan.” Landwehr heeft twee weken geleden tijdens het persgesprek laten weten dat er regelmatig controles zullen worden uitgevoerd door de Omgevingsdienst (vroeger: milieudienst).

Kastelein tegen de raadsleden: “Gemeentebestuur, grijpt uw kans. U wordt hierbij op uw wenken bediend, wij hebben aan al uw voorwaarden voldaan, wij zijn er klaar voor. Wij hebben in die twintig jaar zonder onderbreking, met niet aflatende ijver en doorzettingsvermogen aan ons ideaal gewerkt met maar één doel: een positieve bijdrage leveren aan de geschiedenis en de toekomst van Vianen. De tijd is rijp, Laat die 20 jaar niet voor niets geweest zijn, dus: help.”

Auto belandt in de sloot ijĦĞīĢīš Aan de Hagenweg in Vianen is zaterdagmiddag een personenauto in de slip geraakt en in de singel gereden. De brandweer van Vianen heeft de bestuurster uit het voertuig gehaald. Zij

™9ZWgVcYlZZgWddY]jae#

is ter plekke nagekeken door het ambulancepersoneel. De opgeroepen duikers uit Utrecht zijn nog wel ter plaatse gekomen, maar hoefden uiteindelijk niet te worden ingezet. De Hagenweg was tijdens de inzet van de hulpdiensten afgesloten.

FOTO: LEANDER VAN DER LINDEN

Amivedi

Streekstroop

ijĦĞīĢīš Amivedi meldt dat er bij de Rietveld in Vianen een zwarte kater met witte vlekjes is gevonden, en bij de Reinoud III straat in Vianen een veel mauwende grijze kat. Meer informatie: www.amivedi.nl.

ijĦĞīĢīš Bij Wereldwinkel en Natuurvoeding Vianen is appel- en perenstroop te koop. Dit streekproduct van De Natuur- en Vogelwacht is bereid van biologisch hoogstamfruit uit de Vijfheerenlanden.


Familieberichten

Dinsdag 11 februari 2014 

*HQRWHQKHELNYDQMHKXPRU *HNRHVWHUGKHELNPHDDQMHZDUPWH %HZRQGHUGKHELNMHRPMHYHFKWOXVW 'DJOLHYHSD

STEENHOUWERIJ Skledar & Brandwijk BV

Dankbaar voor een leven dat in het teken stond van zorgzaamheid en oprechtheid, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve vader en schoonvader

heodorus

/(=,1*)(%58$5, %HJUDYHQRIFUHPHUHQAanvang 19.30 uur

Nijverheidsstraat 1 4231 AC Meerkerk 0183-352056 info@skledar.nl

ulskes

weduwnaar van Dikky Hulskes -Vissers

Gespecialiseerd in het vervaardigen van grafmonumenten

in de leeftijd van 86 jaar

Voorstraat 84 ¡ 4132 AT Vianen (0347) 371 813

Dideke en Adri 5 februari 2014 Correspondentieadres: Willem Alexanderstraat 16 4132 ER Vianen De crematieplechtigheid heeft dinsdag 11 februari plaatsgevonden.

SFEXLWYDDUW]RUJQO

www.skledar.nl GRAFMONUMENTEN NATUURSTEENBEDRIJF MIDDEN BRABANT b.v.

2Q]HELM]RQGHUHGDQNJDDWXLWQDDUGH PHGHZHUNHUVYDQ=RUJVSHFWUXP +RIYDQ%DWHQVWHLQDIGHOLQJ%ODXZSRRUW YRRUGHOLHIGHYROOHYHU]RUJLQJYDQ 7KHRHQ'LNN\

Munten

Partijen en verzamelingen uit binnen- en buitenland. Brons, zilver of goud, alles is welkom, ook Euromunten.

Muntenhoek.nl

Met 500 grafmonumenten op voorraadDE MEEST UITGEBREIDE SHOWROOM VAN DE REGIO

Oproeping vergadering afdeling UnivĂŠ Leksprong van de CoĂśperatie UnivĂŠ OBM UnivĂŠ Leerbroek e.o. B.A. nodigt hierbij de leden uit voor een algemene ledenvergadering op dinsdag 25 februari 2014 om 19.00 uur in de kleine zaal van Dorpshuis De Schakel, Raadhuisstraat te Leerbroek. Â Agenda: 7 Opening 7 Benoeming tot commissaris van de Onderlinge van de heren J.C. van Bemmel, H.T.J. van den Heiligenberg en A.F.J. Simons 7 Benoeming tot voorzitter van de Onderlinge, de heer J.C. van Bemmel 7 Toekenning vaste vergoeding aan de raad van commissarissen 7 Goedkeuring Kapitaalbeleid 7 Sluiting UnivĂŠ Leksprong, Raadhuisplein 2, 4245 KJ Leerbroek. Tel. (0345) 62 00 62 Leksprong@unive.nl www.Leksprong.nl

BEVESTIGINGSMIDDELEN Te koop gevraagd.

Kortakker 6, 4264 AE Veen Tel. 0416-691616 ALTIJD VOORDELIGER

4

Vierlinghstraat 6 - 4251 LC Werkendam Hans de Man: 06-24 72 06 53 Aart Hoeke: 06 53 39 01 83 Bezoek op afspraak op ons kantoor of bij u thuis.

Âą bevestigingsmiddelen Âą hang- en sluitwerk Âą verf, lijm en kitten Âą boren en zagen

Frank Treuren BV Meerkerk Burg. Sloblaan 36 tel. 0183-351889 Webwinkel met prijzen en info:

www.FrankTreuren.nl

kijk op www.natuursteenmiddenbrabant.nl

Uitvaartleiders:

Marcel de Lange Frans van Eck

Telefoon 0345 - 515 699

'DJHQQDFKWEHUHLNEDDU 

 

Uw wens is onze zorg. 24 uur per dag beschikbaarLQIR#0+8LWYDDUWYHU]RUJLQJQO ZZZ 0+8LWYDDUWYHU]RUJLQJQO *DDVSVWUDDW;-9LDQHQ

Prijssestraat 98 4101 CS Culemborg

|

info@delangeuitvaartverzorging.nl www.delangeuitvaartverzorging.nl

Tina Hakkesteegt

Cindy Kok Cora van der Waal

Maretta van Winkel Persoonlijke Uitvaartverzorging Uw wensen staan bij ons centraal

Voor Vianen e.o. Agnes van Elteren en Yvonne Stens dag en nacht bereikbaar 030 6341408 Schrijnwerkersgilde 4, 3994 XM Houten

Te Koop

Rust en eenvoud, dat is vaak de wens. Wij verzorgen ĂŠn regelen uw complete uitvaart, uiteraard met alle aandacht die u wenst. We zijn er voor Ăş.

Uitvaartleiders: Ben de Weerd, Albert de Bruijn, Joke Geerse en Lenie Prinssen Uitvaartcentrum Rehoboth www.lbv-uitvaarten.nl

Dag en nacht: 0345 619833

Openhaardhout alleen hardhout 65 euro per m3 thuisbezorgd

tel 0306012595


Dinsdag 11 februari 2014

Man aangehouden na aanrijding op A2 ĥĞĤĢİıĢĦīš De politie heeft vorige week dinsdagmiddag een 52-jarige man uit Venlo aangehouden. Hij wordt verdacht van poging zware mishandeling en het verlaten van plaats ongeval. De politie is op zoek naar getuigen. De aanrijding vond plaats op de A2 ter hoogte van Hagestein. Daar zou een man met zijn auto tegen een andere auto zijn aangereden en vervolgens zijn doorgereden. Hierdoor ontstond schade. Toen de agenten naar de locatie reden werd doorgegeven dat de auto het parkeerterrein van een tankstation was opgereden. De agenten troffen de verdachte auto iets voorbij dit tankstation aan. De verdachte werd aangehouden. Wat er precies is voorgevallen is niet duidelijk. Daarom is de politie op zoek naar getuigen. Mensen die iets gezien hebben kunnen dit melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Het onderzoek wordt voortgezet.

Thuiskapster?

Maak dan nu gebruik van Regio-deal.nl Gratis online en vanaf slechts € 4 incl. BTW in de krant

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

5

nieuws

VVD Vianen lonkt naar het zuiden ijĦĞīĢī š Vianen moet bij samenwerking of een eventuele herindeling alle windrichtingen onderzoeken. Toch is één gemeente met Zederik en Leerdam logischer dan samengaan met Nieuwegein. Dat zei vrijdag wethouder en VVD-lijsttrekker André Landwehr tijdens de officiële start van de verkiezingscampagne. Landwehr benadrukte dat zijn partij in de raadsperiode 2014-2018 alle opties open wil houden. Maar persoonlijk kan hij zich niet voorstellen dat Vianen op den duur in één gemeente opgaat met Nieuwegein. In plaats daarvan moet de gemeente haar blik op het zuiden richten waar Zederik en Leerdam mogelijk oren hebben naar één, 60.000 inwoners tellende gemeente Vijfheerenlanden binnen de provincie Utrecht. Deze Zuid-Hollandse gemeenten delen met Vianen dezelfde historie en het plattelandskarakter, aldus Landwehr. Leerdam en Zederik zijn mogelijk beter af in de provincie Utrecht dan in een “uithoek” van de provincie ZuidHolland. Het zwaartepunt van deze provincie ligt immers in de buurt van Rotterdam en Den Haag, zei Landwehr. De uitspraak is gewaagd, omdat Leerdam en Zederik bij zo’n fusie de provincie Zuid-Holland zouden verlaten. Toch zijn volgens hem provinciegrenzen tegenwoordig niet meer zo heilig als vroeger. In de strijd om de kiezer lanceerde VVD Vianen in De Vrijstad een eigen videokanaal op internet: www.vvdtv. nl. De site is onder meer gevuld met interviews met Landwehr, de kandi-

daat-raadsleden Ellen Leeuw en Huib Zevenhuizen en filmpjes over Vianense thema’s als regiosamenwerking, behoud van het cultureel historisch erfgoed en de herinrichting van het gebied bij De Ponthoeve. De komende tijd komt er materiaal bij en het is de bedoeling dat de site ook na de verkiezingen van 19 maart verder ontwikkeld wordt. De site toont ook het verkiezingsprogramma. De liberalen willen zich in de campagne nadrukkelijk profileren in de

dorpen Hagestein, Everdingen en Zijderveld. Campagneleider Siebolt Nieuwenhuis zei dat de VVD af wil van benamingen als kernen of kleine kernen, waarmee Vianen de drie dorpen binnen de gemeente altijd aanduidde. De lokale betrokkenheid is in de campagne zichtbaar aan de hand van de verkiezingsposters. Boven het portret van Landwehr staat niet de gebruikelijke verkiezingsslogan, maar alleen de namen van Vianen, Hagestein, Everdingen, Zijderveld of van wijken

™A^_hiigZ``Zg6cYg‚AVcYlZ]gegZhZciZZgi]ZikZg`^Zo^c\hegd\gVbbVkVcYZKK9#

als Amaliastein of De Hagen. Nieuwenhuis: “Hiermee laten we zien dat we niet de VVD in Den Haag zijn, maar de VVD in Vianen. Loszittende stoeptegels, overlast door hondenpoep en de veiligheid in jouw buurt zijn thema’s waarvoor we ons inzetten.” De topvijf van de VVD-kandidatenlijst bestaat achtereenvolgens uit lijsttrekker André Landwehr, Siebolt Nieuwenhuis, Huib Zevenbergen, Wim Zuurhout en Allard Stevens.

FOTO: ANDRÉ VAN DER VLERK

Romée naar Zuid-Afrika

Naschools ukelele spelen bij de Egbertus

ijĦĞīĢī š De 15-jarige Romée Kortenoever uit Vianen gaat in juli naar Zuid-Afrika om ontwikkelingshulp te bieden.

ijĦĞīĢī š Alle kinderen uit Vianen kunnen na schooltijd meedoen met activiteiten op de Egbertusschool in Vianen.

Romée gaat op expeditie met Worldmapping omdat ze meer wil leren over andere culturen, ze wil weten hoe het is om in een ontwikkelingsland op te groeien en ze wil iets doen voor de mensen daar. Ze zal activiteiten voor straatkinderen organiseren, scholen bezoeken om kinderen te helpen en financieel bijdragen aan de projecten waar ze gaat helpen. Daarom is ze begonnen met diverse acties. Zo verkoopt ze Wilhelmina pepermuntjes

voor 1,50 euro per doosje. Tevens wil ze een loterij houden. Ze zoekt daarom ondernemers en particulieren die haar willens ponsoren met een voorwerp, bijvoorbeeld een schilderij. Meer informatie of een bijdrage leveren kan via romeekortenoever@gmail. com. Sponsoren: NL64 ABNA 0566 5822 28 t.n.v. R. Kortenoever. Worldmapping stimuleert jongeren om zich te ontwikkelen tot betrokken wereldburgers en houdt daarom expedities naar ontwikkelingslanden waarbij jongeren als vrijwilliger helpen bij ontwikkelingsprojecten.

q WWW.WORLDMAPPING.NL

Het naschools activiteitenaanbod is gepland in de periode van 3 maart tot en met 4 april. Voor de groepen 1 tot en met 4 is er kinderyoga. De kinderen van groep 2 tot en met 6 kunnen avontuurlijk buitenspelen. Met de kinderen van de groepen 3 tot en met 8 wordt er gekookt. Voor de kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 zijn er dans-, schilder- en tekenlessen. Ook kunnen zij ukelele leren spelen of leren haken. Tot slot is er ook voor hen kinderyoga.

Omdat de lessen door gekwalificeerde docenten worden gegeven, wordt aan de kinderen een vergoeding per les gevraagd. De kinderen kopen daartoe een ‘strippenkaart’ met clowntjes. Voor een les betalen zij dan één of twee clowntjes à 2,50 euro. Activiteiten vinden in de Egbertusschool plaats. Voor activiteiten buiten de Egbertusschool wordt het vervoer vanaf de Egbertusschool naar de beoogde locatie geregeld. De activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met Fanfare Orkest ‘Nieuw Leven’, BSO Egbertus (Stichting Kinderopvang Vianen) en BSO-

Politiek Vianen ziet niets in plan D66

Animo voor motorles groeit

ijĦĞīĢīš De politieke partijen in Vianen zijn niet enthousiast over het initiatief van de afdeling van D66 om reeds voor de verkiezingen afspraken te maken over de college-onderhandelingen.

ijĦĞīĢīš RWO-rijschool verwacht dat de interesse voor het motorrijbewijs weer zal stijgen nu iedereen vanaf twintig jaar weer rechtstreeks het A2 motorrijbewijs kan behalen.

In dit convenant moet volgens de Democraten vast worden gelegd welke partij (bijvoorbeeld de grootste partij) de collegevorming voorzit. Deze partij kan dan besluiten of er gebruik gemaakt wordt van een informateur en in welke vorm de onderhandelingen gegoten zullen worden. Hiermee wil D66 de transparantie en zuiverheid van de procedure om tot een college te komen borgen. Voorzitter Arie de Groot D66 heeft voorgesteld om op 25 februari te onderhandelen. De andere partijen gaan niet in op het aanbod. Frank Meurs van de PvdA ziet het niet zitten: “In de aanloop naar de verkiezingen hebben politieke partijen terecht het hoogste woord met hun plannen. Voorzitters, lijsttrekkers en andere goedwillenden ontvouwen hun plannen en proberen de kiezers voor zich te winnen. Maar op de avond van 19 maart, zo tegen negenen, krijgen deze mensen een warme hand, en

wellicht wat bananen voor de reis. Want hun formele rol in het democratisch proces is dan uitgespeeld. De kiezer heeft gesproken en de gekozen raadsleden gaan ‘zonder last of ruggespraak’ aan ‘t werk, zo is dat in de grondwet vastgelegd. Een convenant valt wat mij betreft beslist onder ‘last’.” Ook Lokaal Alert heeft besloten om niet op het verzoek in te gaan. “Openheid in de vorming van een nieuw college is vanzelfsprekend.”, zegt lijsttrekker Harry van Tilburg. “Het is een goed gebruik dat na de verkiezingen de grootste partij het voortouw neemt. De eerste bespreking waarin de procedures worden besproken vindt plaats in een openbare zitting. De nieuw gekozen volksvertegenwoordiging bepaalt zelf, zonder last en ruggespraak , hoe er verder wordt gegaan.” Afspraken vooraf tussen nog niet gekozen volksvertegenwoordigers kunnen volgens Van Tilburg nooit gestand worden gedaan en belemmeren eerder de openheid van bestuur dan dat zij deze bevorderen. Volgens SGP-fractievoorzitter en lijsttrekker Dick den Hertog zou het echt uniek zijn in de politiek van Vianen (

en waarschijnlijk in het hele land) wanneer er vóór de verkiezingen een convenant wordt afgesloten over de coalitievorming. “Ik ben sinds 1986 betrokken bij de politiek in Vianen en weet dat na iedere verkiezing het een ‘gentleman agreement’ is dat de grootste partij het voortouw neemt voor de vorming van een coalitie. Dat is ook altijd gebeurd.” Meestal is de eerste bijeenkomst in een openbare zitting met de nieuwe raadsleden onder voorzitterschap van de grootste partij, weet Den Hertog na bijna dertig jaar raadservaring. “Die partij bepaalt welke voorzitter zij nemen, hun fractievoorzitter of een ander. Daarna volgen onderhandelingen en dan kan het uiteraard nog alle kanten op. Zie Den Haag, waar soms de ene na de andere coalitie wordt geprobeerd samen te stellen. En daarnaast…we leven in een democratie en is het dus vanzelfsprekend dat eerst de kiezers spreken! Dat moet de Democraten66 toch ook aanspreken.” “Blijkbaar is dit voor D66 een nieuw fenomeen”, zegt Den Hertog. “Daarom zeg ik als ervaringsdeskundige: vertrouw op dat ‘gentleman agreement’ Dat komt echt goed.”

Wie graag motor wil leren rijden, hoeft niet meer eerst het A1 rijbewijs op een 11 kw motor te halen. “Hier was weinig animo voor. Er werden daardoor veel minder motorexamens afgenomen voor mensen onder de 24. Het aantal motor-examens daalde vorig jaar door de nieuwe regel, die 19 januari 2013 van kracht ging, met ongeveer veertig procent ten opzichte van 2012”, vertelt Ron Wollenberg van RWO-rijschool. Volgens Wollenberg hing het al even in de lucht dat de regels wederom zouden veranderen. Hij denkt dan ook dat veel aspirant motorrijders onder de 24 hebben gewacht, zodat ze nu meteen het A2 rijbewijs kunnen halen. De mogelijkheid om vanaf 18 jaar het A1 rijbewijs te halen blijft bestaan. De RWO-rijschool biedt hiervoor ook een opleiding aan.

q WWW.RWORIJSCHOOL.NL

Wijs. Daarnaast zijn er naschoolse activiteiten georganiseerd door Sportservice Midden Nederland. Het is de ambitie van de Egbertusschool om vanaf de herfstvakantie tot aan de zomervakantie in vier periodes van vier tot vijf weken een gevarieerd naschools activiteitenaanbod te kunnen presenteren. Daarbij is het uitgangspunt zoveel mogelijk ontwikkelingsgebieden van kinderen te stimuleren. Zo worden de kinderen taalknap, rekenknap, muziekknap, beweegknap, samenknap, zelfknap, natuurknap en/ of beeldknap.

q WWW.EGBERTUSVIANEN.NL

Opbrengst collecte ķĦħġĢįijĢĩġĊijĦĞīĢīš De collecte voor de Hersenstichting heeft in Vianen 3495,20 euro opgebracht en in Zijderveld 386,43 euro. Er waren te weinig collectanten voor alle straten van Vianen. Daarom een oproep voor uitbreiding van het aantal collectanten voor de collecteweek in 2015. Wie belangstelling heeft kan contact opnemen met de coordinator Wil Appelhof, (0347-371919 of w.appelhof@casema.nl).

q WWW.HERSENSTICHTING.NL

U heeft een klusbedrijf?

Meld u aan op Regio-deal.nl Gratis online en vanaf slechts € 4 incl. BTW in de krant


Je vindt het in Vianen!

ONDERNEEMT

HSL Bikes

lekkerste van de herfst Gildeslager

Het nu bij uw

in- en verkoop

WERKPLAATS-AANBIEDING

BRAADLAPPEN

NU 10% KORTING

5.49

500 GRAM

OSSENWORST

1.19

100 GRAM

GEBR. FRICANDEAU

1.99

100 gram

Sale tot 50% korting

1.95

BOERENKOOLSTAMPPOT 500 GRAM

GRATIS HALEN EN BRENGEN BIJ

EEN ONDERHOUDSBEURT (BINNEN EEN STRAAL VAN 30 KM)

TONIJNSALADE 150 GRAM

OP DE TOTALE FACTUUR BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

ONS ARBEIDSLOON IS â&#x201A;¬ 60,25 INCL. BTW

3.99

GELDIG VAN 10-02-2014 TM 15-02-2014

Traiteurslagerij de Goeij Voorstraat 83-85, 4132AP Vianen 0347-371298 www.degoeij.gildeslager.nl

Voorstraat 15 4132 AM Vianen

T 0347-326591 info@juwelierrvb.nl www.juwelierrvb.nl

De Limiet 3 4131 NR Vianen

0347 - 355 316 06 - 5469 5499 info@hslbikes.nl www.hslbikes.nl

 * (( 

  (( +# "#!$$#! &!$",

    

Vianen - Driebergen - Leusden

www.panterhuis.nl

Voici Lingerie !"#!#..)1.0/ )-012020/2/

Italiaanse weken AH Perssinaasappelen

1 + 1 gratis

2 netten à 2 kilo

voor â&#x201A;¬ 2,99

van â&#x201A;¬ 5,98

Page zacht en sterk voordeelpak 24 rol

voor â&#x201A;¬ 6,89 Alle Belgische bieren 25% korting van â&#x201A;¬ 8,89

bijv. Jupiler Pils krat 24 flesjes a 0,25 ltr van â&#x201A;¬ 13,39

voor â&#x201A;¬ 10,04

Albert Heijn Vianen Lijnbaan 11 - Vianen - tel. 0347-326060

Mensen maken de winkel!

alles voor jou

LIJNBAAN 11 VIANEN TEL. 0347-326125

Lijnbaan 11 - Vianen Tel. 0347-328070


Dinsdag 11 februari 2014

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

accent

WWW.HETKONTAKT.NL

7

Hospice Vianen klaar voor eerste gasten ijĦĞīĢī š Onder grote belangstelling van vrijwilligers, bestuursleden en andere genodigden heeft burgemeester Wim Groeneweg zaterdagmiddag Hospice Vianen officieel geopend.

Uit de praktijk van notaris Geertje Dantuma

Fiscale voordelen bij leningen en schenkingen Als u uw kind wilt helpen met de financiering van de eigen woning, zijn daar verschillende mogelijkheden voor. a. U kunt uw kind in 2014 € 100.000 schenken. U kunt overigens aan iedereen in 2014 zo’n bedrag schenken zonder dat schenkbelasting is verschuldigd. De schenking moet dan wel voor de eigen woning worden gebruikt. De schenker kan het geld voor de aankoop gebruiken of met de schenking een hypotheekschuld aflossen. Bij een dergelijke schenking aan kinderen moet wel rekening worden gehouden met eventuele eerdere grote schenkingen die in het verleden gedaan zijn, die komen in mindering op het vrijgestelde bedrag van € 100.000. Dus stel dat u eerder € 40.000 hebt geschonken, dan is nu een vrijgestelde schenking van € 60.000 nog mogelijk; b. U kunt uw kind geld lenen voor de aankoop en ‘speelt voor bank’. Misschien leent uw kind bij de bank een deel en bij u het overige deel van het benodigde aankoopbedrag. De rente die het kind betaalt aan u en/of aan de bank is –onder bepaalde voorwaarden- fiscaal aftrekbaar. Met uw kind zou u een rente kunnen afspreken van bijvoorbeeld 5%. Dat is voor u een aantrekkelijke rente die u niet bij de bank ontvangt. Voor zowel de lening bij de bank als bij u is de rente alleen aftrekbaar als er een leningsovereenkomst is waarin staat dat de lening in 30 jaar annuitair wordt afgelost. Een dergelijke regeling wordt standaard opgenomen in de hypotheekakte die uw kind met de bank tekent. Voor de lening die bij u wordt aangegaan, is het vereist dat u de leningsvoorwaarden zelf meldt bij de Belastingdienst. U kunt overwegen om uw kind jaarlijks een bedrag te schenken (of kwijt te schelden op de lening die uw kind bij u heeft), dat kan tot € 5.229 belastingvrij (cijfer 2014). Op die manier profiteren u en uw kind van de geldende fiscale voordelen. Als u uw kind geld schenkt en het kind is samen met de partner eigenaar van de woning, is het van belang dat het kind met de partner duidelijke afspraken maakt over de schenking. Bij verkoop of echtscheiding moet duidelijk zijn dat het geschonken bedrag eerst weer naar het kind gaat en vervolgens de waarde met de partner wordt gedeeld. En is dat alleen het geschonken bedrag of is het te verrekenen bedrag afhankelijk van de waarde-ontwikkeling van de woning? Als u een geldlening aan uw kind verstrekt kunt u overwegen om hiervoor zekerheid te vragen bij uw kind in de vorm van een (tweede) hypotheek op het huis. Als uw kind ook bij de bank geld geleend heeft, zal de bank veelal het eerste hypotheekrecht hebben. Als u een tweede hypotheekrecht wil hebben, zal de bank als eerste hypotheekhouder daarvoor toestemming moeten verlenen.

Toos van Wijk en Liesbeth Verhoeven volgden nauwlettend hoe Vianens eerste burger het lint doorknipte van het appartement in wooncomplex Plataan, waar het bijna-thuishuis een onderkomen heeft gevonden. Beide vrouwen namen 4,5 jaar geleden het initiatief tot de totstandkoming ervan, en zijn sindsdien nauw betrokken gebleven. “Als startkapitaal kregen we de gelden van de voormalige Vianense kruisverenigingen”, vertelt Toos van Wijk. “De eerste jaren hebben we het gas erop gehouden, maar het bleef vooral bij overleg om te onderzoeken wat mogelijk was. Onze eerste optie was een locatie aan de Helsdingse Achterweg, maar dat zou een eindeloos traject zijn geworden.” Overschakelen naar plan B kreeg gestalte met de bouw van een nieuw wooncomplex, nabij sportcentrum Helsdingen. Daar was nog één appartement vrij, op de begane grond en op een mooi punt. Lekstede Wonen kon zich vinden in de plannen om daar tijdelijk een hospice te vestigen. “Uitgangspunt was een hospice voor twee gasten, dat de thuissituatie zoveel mogelijk moest benaderen”, vertelt Liesbeth Verhoeven. “Nadeel van dit appartement is dat één kamer vrij klein is, en dat er slechts één badkamer is. Daar staat tegenover dat er een woonkamer is die een ontmoetingsruimte wordt voor mantelzorgers, vrij-

willigers en bezoekers van de gasten die hier in hun laatste levensfase zijn.” De inrichting van het appartement, inclusief een kantoorruimte, is volledig via sponsoring gerealiseerd. Het initiatief van een hospice is door de Vianense gemeenschap breed omarmd. Ook op het bedrijfsleven en de kerkgemeenschappen, met name het bisdom Rotterdam, hebben geholpen. In Hospice Vianen, bedoeld voor inwoners van Vianen en alle omliggende kernen, wordt de professionele zorg

geleverd door Rivas en Zorgspectrum. Daarnaast is een leger van inmiddels 23 vrijwilligers, zowel vrouwen als mannen van alle leeftijden, opgestaan om de taken van de mantelzorgers over te nemen. Zij hebben een zesdaagse cursus gevolgd en zijn allemaal gecertificeerd. Onlangs is een groep van dertien aan deze opleiding begonnen, en het streven is om op termijn te kunnen putten uit vijftig vrijwilligers. “De indicering gebeurt door de huis-

™7jg\ZbZZhiZgL^b<gdZcZlZ\]ZZ[iYZa^ciZcYddg\Z`c^eiZcdeZcYZYVVgbZZ]Zi]dhe^XZ#

arts”, legt Toos van Wijk uit. “Alleen mensen met een levensverwachting van maximaal drie maanden komen ervoor in aanmerking. Op dit moment zijn er nog geen aanmeldingen. Maar we zijn er nog niet. De volgende stap is fondswerving om Hospice Vianen draaiend te houden. Over een jaar of drie hopen we op een andere locatie te zitten, mogelijk in combinatie met een zorgboerderij.” Peter Verbeek

FOTO: PETER VERBEEK

Valentijns jongerenwerk

Muziekcursus voor kinderen

Workshops iPad bij Leercentrum SWV

ijĦĞīĢīš In het kader van Valentijnsdag houdt het jongerenwerk van jeugd-punt activiteiten in het teken van de liefde. Op speelse wijze wordt er voorlichting gegeven over seksualiteit.

ijĦĞīĢīš Na de voorjaarsvakantie start een muziekcursus voor kinderen: de Cursus Algemene Muzikale Vorming (AMV) van de Muziekschool Vianen. Deze cursus kan gevolgd worden op maandagen (16:15 uur) of dinsdagen (16:30 uur) en bestaat uit vijftien lessen van 40 minuten. De lessen zijn in het Oosterlicht College. De leerlingen maken kennis met muziekinstrumenten, leren de beginselen van het noten lezen, zingen en spelen blokfluit. De cursus is voor kinderen uit groep 3 t/m 5 van de basisschool. Aanmelden en info: Marilou Krouwel, (m.krouwel@ casema.nl/0347-351168) of www.muziekschoolvianen.nl.

ijĦĞīĢīš SeniorWeb Leercentrum SWV start begin maart een workshop ‘Starten met iPad’. Elke deelnemer neemt zelf een iPad mee. De workshop is geschikt voor alle versies van de iPad en duurt drie keer twee uur. Een greep uit de onderwerpen die tijdens de workshop aan de orde komen: de iPad bedienen, verbinding maken met een netwerk, surfen en e-mailen, Apps downloaden en installeren en Apps voor allerlei toepassingen gebruiken. Deelname kost 45 euro. Daarbij is de prijs van het boek inbegrepen.

Donderdag 13 februari begint het Valentijnsprogramma met het spel Kopspijkers. Via een uitdagende quiz met vragen over seksualiteit zijn er condooms te winnen. Het spel is voor jongeren tussen de vijftien en achttien jaar en duurt van 19:30 tot 21:00 uur in AMMO, Langeweg 6B te Vianen. Vrijdag 14 februari worden er op verschillende plekken rozen uitgedeeld.

Zaterdag 15 februari is er van 13:30 tot 15:00 uur in de Prenter op het Grote Geusplein 1 te Vianen voor meiden tussen de twaalf en zestien jaar een middag over loverboys. Er wordt een spel gespeeld. Aanmelden is niet nodig. Het jongerenwerk start ook met een reeks van drie kookmiddagen voor leerlingen uit groep 7 en 8. Op 13, 20 en 27 februari koken ze tussen 17:00 en 18:30 uur samen in De Plataan. Er kunnen twaalf kinderen meedoen. Deelname kost 5,00 euro. Aanmelden: Ester van Roijen (evr@jeugd-punt.nl of 06-27273516). Informatie: www.jeugd-punt.nl.

Eva Koenes nieuwe voorleeskampioen ijĦĞīĢī š Eva Koenes van De Wegwijzer is donderdagochtend voorleeskampioen van Vianen geworden. Ze nam het op tegen vijf leeftijdsgenoten. Tijdens de door Bibliotheek Vianen georganiseerde voorleeswedstrijd streden de schoolkampioenen tegen

elkaar. Alle deelnemers hadden hun fans meegenomen. In ‘t Klooster waren in totaal meer dan 160 kinderen, juffen, meesters en familieleden aanwezig om de deelnemers aan te moedigen. Eva Koenes las voor uit ‘Kaatje Knal en de Biefstukbende’ van Carry Slee. Ze

Het voordeel van een hypotheekrecht is dat dit recht zekerheid geeft voor de lening. De hypotheekakte wordt door de notaris ingeschreven in de registers van het kadaster. De lening kan bij verkoop ‘niet worden vergeten’ en latere beslagleggers of hypotheekhouders komen in rang lager dan uw recht. Als de notaris die de verkoop begeleidt inzage doet bij het kadaster, blijkt altijd van de lening en kan de overdracht alleen plaatsvinden als u als hypotheekhouder toestemming hebt gegeven. Een onderhandse lening is ook mogelijk, maar staat niet bij het kadaster geregistreerd en bij een beslag op het huis van uw kind, worden uw rechten opzij gezet.

deed dat in een goed tempo waardoor het verhaal helemaal ging leven. Alle aanwezige kinderen hingen aan Eva’s lippen en dat gaf voor de jury de doorslag om Eva tot kampioen te kronen. De deelnemers waren zeer aan elkaar gewaagd. Luna Neijenhuis van samenwerkingsschool De Regenboog won een verdiende tweede plaats. Zij las voor uit ‘De heldendaden van Don Quichot’ van Miguel de Cervantes. Een keus die de jury zeer verraste.

Meer informatie? Raadpleeg onze website of maak een afspraak:

De jury bestond uit oud-onderwijzeres Coby van Dijk, Bruna-medewerkster Rineke den Oudsten en Marijke Verhoef, journalist bij Het Kontakt. Aan de wedstrijd deden ook Roos Panday van CNS Herédium, Lotte Hol van de Meester Vosschool, Soscha Kastelein van de Egbertusschool en Vera van Ogtrop van De Wiekslag mee. Zij hadden allemaal de voorleeswedstrijden op hun school gewonnen.

Jan Blankenweg 4 4131 ZA Vianen T: 0347-323050 Postbus 189 4130 ED Vianen info@denotarissen.nl www.denotarissen.nl

Eva Koenes gaat nu door naar de provinciale voorronde. De winnaar daarvan gaat door naar de landelijke finale van De Nationale Voorleeswedstrijd. Deze vindt plaats op woensdag 21 mei in TivoliVredenburg in Utrecht.

™:kV@dZcZhaVhkddgj^iZZcWdZ`kVc8VggnHaZZ#

FOTO: BIBLIOTHEEK VIANEN

In aansluiting op de eerste activiteiten start een tweede workshop ‘Meer doen met uw iPad’. Daarbij komen onder meer foto’s, films en muziek centraal te staan. De volgende onderwerpen worden behandeld: foto’s maken en bewerken met iPhoto, video’s opnemen en afspelen met iMovie, muziek toevoegen en beluisteren met iTunes, werken met Agenda, Herinneringen en Contacten en de iPad synchroniseren. De duur en prijs van deze vervolg workshop zijn gelijk aan die van de eerste editie. Cursusplaats in beide gevallen: Hof van Batenstein 3 in Vianen. Meer informatie of aanmelden: Gert Hekkert (0347326079 of g.hekkert@ casema.nl).

U geeft cursussen of workshops?

Meld ze via Regio-deal.nl Gratis online en vanaf slechts € 4 incl. BTW in de krant


20%

KORTING * OP ALLES Alleen op woensdag 12 februari t/m zaterdag 15 februari 2014 ontvangt u 20% korting op alles*! *Vraag in de winkel naar de actievoorwaarden.


gemeente-info

Dinsdag 11 februari 2014

11 februari 2014

CONTACT MET DE GEMEENTE Stadhuis Voorstraat 30, 4132 AS Vianen Postbus 46, 4130 EA Vianen T: (0347) 369 911 F: (0347) 374 688 E: gemeente@vianen.nl I: www.vianen.nl facebook.com/vianen ƚǁŝƩĞƌ͘ĐŽŵͬǀŝĂŶĞŶ KƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶWƵďůŝĞŬƐďĂůŝĞƐ (alleen op afspraak) De publieksbalies zijn op werkdagen geopend van 09.00 uur tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.00 tot 19.00 uur. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn werken wij op afspraak. U kunt hiervoor terecht op www.vianen.nl of bellen naar het Klant Contact Centrum, T: (0347) 369 911. Veel zaken kunt u ook digitaal reŐĞůĞŶ͘hǀŝŶĚƚĚĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞŚŝĞƌŽǀĞƌ ŽƉĚĞǁĞďƐŝƚĞďŝũŚĞƚďĞƚƌĞīĞŶĚĞ onderwerp. Telefonische bereikbaarheid Het Stadhuis is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en op vrijdag tot 16.30 uur. Op telefoonnummer: (0347) 369 911. Secretariaat burgemeester en wethouders T: (0347) 369 485 Stadswerf Sportlaan 4, 4133 NN Vianen Geopend van maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. ^ƚŽƌŝŶŐƐĚŝĞŶƐƚďƵŝƚĞŶŬĂŶƚŽŽƌƟũĚĞŶ ,ĞĞŌƵďƵŝƚĞŶŬĂŶƚŽŽƌƟũĚĞŶ͕ in het weekend of op feestdagen acute problemen met de openbare ƌŝŽůĞƌŝŶŐ͕ǀĞƌůŝĐŚƟŶŐŽĨŚĞƚŽƉĞŶďĂĂƌ plantsoen? En zijn deze bedreigend voor de openbare veiligheid? Neem dan contact op met de gemeente Vianen, T: (0347) 327 555. ^ƚŽƌŝŶŐŽƉĞŶďĂƌĞǀĞƌůŝĐŚƟŶŐ ,ĞĞŌƵĞĞŶŬĂƉŽƩĞůŝĐŚƚŵĂƐƚŽĨ ůĂŶƚĂĂƌŶƉĂĂůŐĞnjŝĞŶ͍ĞůĚĂŶƟũĚĞŶƐ kantooruren met Bureau Openbare sĞƌůŝĐŚƟŶŐ͕d͗ϬϭϴϰͲϲϯϬϳϬϴŽĨŬŝũŬ op www.bureau-OVL.nl. Buiten kantooruren kunt u de storingsdienst van de gemeente bellen (zie hierboven). Milieu Stankoverlast, geluidsoverlast en andere milieuproblemen kunt u melden bij de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU), T: 030 - 699 9500. Buiten kantooruren kunt u inspreken op een antwoordapparaat. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.

BEKENDMAKINGEN/BESLUITEN Tegen de onderstaande besluiten kunt u schriftelijk bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan tot zes weken nadat het besluit verzonden is. Indien de verzenddatum ontbreekt, gaat de termijn van zes weken in op de dag na de bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u op onze website www.vianen.nl/bezwaar. Verzenddatum: Omschrijving: Locatie:

5 februari 2014. het met 6 weken, tot uiterlijk 31 maart 2014, verlengen van de beslistermijn op de aanvraag voor het verplaatsen van het CVketelhuis van kantoor naar magazijn, omgevingsvergunning. Marconiweg 5 te Vianen.

OVERIGE BEKENDMAKINGEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING Voor: het vervangen van het pannendak. Locatie: Achterstraat 30 te Vianen. Ontvangen: 31 januari 2014. Voor:

Locatie: Ontvangen:

achtergevel. Edisonweg 4 te Vianen. 30 januari 2014.

Tegen deze aanvragen kan geen bezwaar worden ingediend. Deze aanvragen zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Voor het maken van een afspraak kunt u tussen 09.00 uur en 12.00 uur contact opnemen met afdeling Vergunning en Handhaving, T: (0347) 369 911. COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT De datum van de eerstvolgende vergadering van de commissie ruimtelijke kwaliteit (voorheen welstandscommissie) is op 20 februari 2014 van 13.00 uur tot 17.00 in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar. ERFGOEDCOMMISSIE De datum van de eerstvolgende vergadering van de Erfgoedcommissie is op 5 maart 2014 van 09.00 uur tot 13.00 in het Stadhuis aan Voorstraat 30 te Vianen. De vergadering is openbaar. Het is raadzaam om vooraf telefonisch contact op te nemen met de heer B. Lammers, T: (0347) 369 341 als u de zitting wilt bijwonen. Vianen, 11 februari 2014

het maken van een luifel, het plaatsen van 3 nieuwe snelroldeuren en het plaatsen van 2 raamkozijnen ter plaatse van de

Het college van burgemeester en wethouders van Vianen, de secretaris a.i., de burgemeester, drs. J. (Hans) van der Noordt W.G. (Wim) Groeneweg

WZKdd/ͳWWdZ^,ZD/E'sE^DZdW,KE^ Smartphones zijn erg populair. Voor veel mensen zijn ze onmisbaar geworden, vanwege de mogelijke toepassingen en alle informatie die er op staat. Vaak staat er ook een overvloed aan persoonlijke informatie op. Daardoor zijn smartphones echte ‘privacy-bommen’ geworden. Smartphones zijn ook aantrekkelijk voor potentiële dieven. Daarom is de gemeente Vianen een actie gestart om mogelijkheden onder de aandacht te brengen die beschermen tegen de nare gevolgen van diefstal of verlies van smartphones. Jongeren bevinden zich relatief veel in de openbare ruimte en beschikken vaak over de nieuwste telefoons. Dit maakt ze tot aantrekkelijke slachtoffers van telefoondiefstal. Het installeren van een protectie-app biedt de mogelijkheid om de smartphone na verlies of diefstal op afstand te beheren.

FOUTPARKEERDERS IN DE VOORSTRAAT BEBOET Naar aanleiding van klachten en eigen bevindingen constateert de politie Vianen dat automobilisten zich niet houden aan de parkeerregels in de Voorstraat. Het probleem speelt vooral als de winkels zijn gesloten voor het publiek. Het blijkt dat bestuurders veelvuldig hun auto parkeren op de fietsstrook en op het voetpad. Dit foutief parkeren levert gevaarlijke en hinderlijke situaties op voor fietsers en voetgangers. Bovendien is het niet toegestaan om een auto te parkeren op de fietsstrook en/of het voetpad. De gemeente Vianen heeft de politie gevraagd tegen dit foutparkeren op te treden. De hoogte van de bekeuring voor het parkeren op een fietsstrook of op het voetpad bedraagt 90 euro. Kijk dus uit!

Naast dergelijke apps zijn er andere maatregelen mogelijk om persoonsgegevens te beschermen, misschien zelfs terug te vinden. Beschermen tegen diefstal In samenwerking met Jongerenwerk, Helsdingen, sportverenigingen en het Oosterlicht college worden posters en informatiekaartjes verspreid onder jongeren, met het advies om maatregelen te nemen. De gemeente Vianen hoopt hiermee te bereiken dat smartphone-bezitters zich beter beschermen tegen diefstal. Diefstal van een smartphone wordt hiermee minder aantrekkelijk. Dus ga snel naar de Play- of App-store of kijk op www.vianen.nl/actueel/nieuws voor meer maatregelen.

SPREEKUUR WETHOUDERS IN ZIJDERVELD Wethouders Marcel Verweij en André Landwehr houden op dinsdag 18 februari spreekuur in Verenigingsgebouw de Krooshof in Zijderveld. Wilt u graag eens met een wethouder spreken over zaken die u bezig houden of hebt u ideeën, wensen of een voorstel om iets in uw buurt te verbeteren, kom dan langs! Het spreekuur duurt van 17.00 uur tot 18.00 uur. U kunt gewoon binnen lopen, een afspraak maken is niet nodig. Twee wethouders bezoeken elke maand een kern en komen zo gedurende een kwartaal in alle drie de kernen. Benieuwd wanneer uw kern aan de beurt is? U vindt het schema op onze website onder de kopjes Politiek & Organisatie, Meepraten & invloed.

EXTRA CONTROLE LUXE VERZUIM DOOR LEERPLICHTAMBTENAREN De leerplichtambtenaren van de gemeente Vianen gaan dit schooljaar extra controleren op luxe verzuim. Er is sprake van luxe verzuim als ouders of verzorgers hun kinderen, zonder toestemming van de schoolleiding, eerder of later dan het lesrooster van school aangeeft, meenemen op vakantie. Alle kinderen die in de week voor én na de Krokusvakantie ziek gemeld worden of zonder opgave van reden afwezig zijn, worden door de school gemeld aan de leerplichtambtenaren van de gemeente Vianen. De leerplichtambtenaren komen dan op huis-

bezoek om dit te controleren. Daardoor is het van belang dat u bij een afmelding van uw kind, aan de school het adres vermeldt waar uw kind die dag zal verblijven. Indien uw kind niet op het doorgegeven adres aanwezig is, gaan wij er vanuit dat er sprake is van ongeoorloofd verzuim. In dit geval zal er een proces-verbaal opgemaakt worden tegen u als ouder(s) of verzorger(s). De schoolleiding is verplicht hier aan mee te werken. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaren van de gemeente Vianen, T: (0347) 369 911.

Voor ons nieuwe sportcentrum zijn we per direct op zoek naar een chef Horeca. Kijk voor meer informatie op onze website www.vianen.nl.

www.hetkontakt.nl

www.facebook.com/vianen.nieuws Zuidzijde 131, 2977 XE Goudriaan, Tel. 0183-583200

9


algemeen

Dinsdag 11 februari 2014

Wij bouwen aan een nieuw, modern kantoor Samen sterker in De Vijfheerenlanden

Verbouwing kantoor Vianen ‘Op dit moment zijn wij ons kantoor aan de Voorstraat ingrijpend aan het verbouwen’, vertelt Wils van Dam, directeur Commercie bij Rabobank Vijfheerenlanden. ‘Dit kantoor heeft inmiddels een behoorlijke staat van dienst, maar past niet goed meer bij deze tijd. Niet alleen qua uitstraling, maar ook qua faciliteiten.’ ‘We verwachten begin mei ons gloednieuwe kantoor te kunnen openen’, vervolgt Van Dam. ‘Dat kantoor wordt wel iets kleiner dan het huidige kantoor, omdat het bezoek in de afgelopen jaren sterk is afgenomen. Steeds meer klanten regelen hun bankzaken immers via internet of mobiel. Maar het nieuwe kantoor heeft straks alle mogelijkheden om op comfortabele wijze een adviesgesprek te voeren. Ook krijgen de verschillende automaten een goede plek en kunt u er gebruikmaken van onze virtuele dienstverlening. Kortom, een modern kantoor voor service, advies en ontmoetingen.’

Kantoor gesloten tot en met 18 februari De werkzaamheden zijn sinds 7 februari gestart. Vanwege de verbouwing is het niet te voorkomen het kantoor tot en met 18 februari te sluiten. De automaten van het kantoor zijn in deze periode buiten werking, zowel binnen als buiten. Vanaf 19 februari is het kantoor weer geopend, en vanaf 21 februari staan alle automaten weer volledig tot uw beschikking. De resterende werkzaamheden duren naar verwachting tot begin mei. De feestelijke opening van het gemoderniseerde kantoor verwachten wij vlak daarna. Meer informatie rond de verbouwing en alternatieven voor de automaten en andere dienstverlening vindt u op rabobank.nl/vijfheerenlanden.

youtube.com/RabobankVhl

@RaboVhl

U bent op zoek naar een koopje?

Of ruimt u uw spullen op! Maak een account aan op www.regio-deal.nl en geef uw Kontaktje op. Een Kontaktje kan gratis online worden geplaatst. Voor een klein bedrag staat uw Kontaktje ook in de krant. Regio-deal.nl is het online platform waar iedereen in onze regio (tweedehands) spullen kan kopen en verkopen. REGIO-DEAL.NL IS ONDERDEEL VAN

Zuidzijde 131 2977 XE Goudriaan T: 0183 - 583 200 E: info@regio-deal.nl www.regio-deal.nl

VIND HET IN DE REGIO!

10


Dinsdag 11 februari 2014

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

11 vrije tijd

dinsdag

woensdag

16 februari

18 februari

19 februari

Op kruistocht in je spijkerbroek

Te gekke terugkomdag in Everdingen

Kennismaken met de kleine kikkertjes

Lekpoort Cultuur Podium toont om 15:00 uur de film ‘Kruistocht in spijkerbroek’, gebaseerd op het gelijknamige boek van Thea Beckman. Reserveren: 06-55160473.

Alle kinderen zijn welkom op de terugkomdag van het Vakantie Bijbel Werk, van 10:30 tot 14:30 uur in het Hervormd Centrum te Everdingen. Het thema is ‘Te gek!’. Programma: zingen, toneel met bijbelverhaal, knutselen, spel en film. Alle kinderen mogen blijven eten. Er zijn activiteiten voor de onderbouw en de bovenbouw. Kinderen uit de bovenbouw moeten hun laarzen meenemen.

Altijd al meer willen weten over de amfibieën die in de regio leven? Eduard Polfliet geeft vanaf 20:00 uur uitleg in de Schaapskooi. De avond maakt onderdeel uit van een serie van avonden waarop Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden geïnteresseerden laat kennismaken met verschillende aspecten van de natuur. Entree: gratis. Aanmelden: Eduard Polfliet (eduardpolfliet@casema.nl of 0347-372269).

WOENSDAG 12 FEBRUARI

CreaBeez 15:00-16:30, Vianen, Bibliotheek, Spekdam 2. Wie iemand een zelf gemaakt, valentijnscadeau wil geven, kan dat met hulp van CreaBeez maken. Prijs: 3,50 euro. Bingo 19:30-21:30, Vianen, Hof van Batenstein. SWV houdt bingo. Entree: 3,00 euro. Presentatie KVG over risico’s in en om het huis

20:00, Vianen, ‘t Klooster, Klooster 1. Het KVG-Vianen houdt met medewerking van het Rode Kruis, een avond over de risico’s in en om het huis. De presentatie wordt gegeven door Mevr. Thea Schaafsma, voorzitter Rode Kruis-Vianen en Mevr. Lianne Rommers, medewerkster, en in dienst van het Rode Kruis. Introducé’s betalen 3,50 euro entree.

Duurzaamheidsring 20. Ondernemersvereniging VOS leert zzp-ers of mkb’ers wat ze tegen stress kunnen doen. Monique Donga van MDOrganized en Anita van Duyne-Zijderveld van Ergofocus geven tips over omgaan met stresssituaties en verbetering van de houding. Aanmelden: activiteiten@ vos-ondernemers.nl. www.vos-ondernemers.nl

Wat kun je doen tegen werkstress? 20:00, Meerkerk, Dalmec,

DONDERDAG 13 FEBRUARI

PCOB middag

zondag 16 februari

VIANEN Baptistengemeente De Rank EVERDINGEN Rivierenland - De Hoeksteen 10.00 H.H. Petrus en Paulus Parochie uur Peter Kos. Chr. Geref. Kerk 19.00 uur Eucharistieviering (zater- 10.00 en 18.00 uur ds. B. de Romph dag 15 februari). Herv. Gem. 09.30 (Zalencentrum ‘t Klooster). uur ds. T. de Ridder, 18.30 uur Herst. Herv. Gem. Eben Haëzer kand. L. Hoftijzer. 09.30 en 15.30 uur ds. A. den Hartog. Prot. Gem. - De Hoeksteen HAGESTEIN 18.30 uur werkgroep Leren. Prot. Herv. Gem. 09.30 uur ds. M. van Gem. - Grote Kerk 10.00 uur ds. J.H. Dam, 18.30 uur ds. A.N. v.d. Wind. Langelaar. R.K Parochie Maria ten Hemelopneming 10.00 uur EuchaLEXMOND ristieviering. Herv. Gem. 09.30 uur ds. J. Alma, 18.30 uur ds. J.C. van Trigt. Prot. ZIJDERVELD Gem. Lux Mundi 10.00 uur ds. S. de Herv. Gem. 09.30 uur ds. F. MaaijVries, 18.30 uur ds. J. Visser. en, 18.30 uur ds. H.J. Donken.

Medische diensten Vianen HUISARTSEN Vianen - Lexmond - De huisartsen van de HOED zijn voor dringende huisartsenzorg in avond, nacht, weekend en feestdagen aangesloten bij de huisartsenpost in het Antonius Ziekenhuis. Alle patiënten uit Vianen en Lexmond kunnen voor dringende huisartsenhulp buiten praktijkuren bellen naar de huisartsenpost Nieuwegein: 09004201420 (op werkdagen van 17.00 tot 08.00 en in het weekend van vr. middag 17.0 tot ma.morgen 08.00 uur). Receptenlijn: 24 uur per dag, 7 dagen per week doorbellen, herhaalrecepten via receptenlijn: tel. 0347-355995. Zijderveld - Informatie welk arts dienst heeft gaat via het antwoordapparaat.

APOTHEKEN Apotheek Vianen, Hof van Batenstein 2, Vianen, tel. 0347-372311. Ma t/m vr. 08.00-17.30 uur. Za. 10.00-12.00 uur. Apotheek Monnikenhof, Rietkamp 62, Vianen, tel. 0347-372521. Ma. t/m vr. 08.0012.30 uur en 13.30-17.30 uur. Voor alle geneesmiddelen die uw huisarts, tandarts of EHBO-arts buiten deze uren heeft voorgeschreven en die u met spoed nodig heeft, kunt u terecht bij de gezamenlijke dienstapotheek SANEO (tel. 0883207350) in het Anthonius Ziekenhuis, Koekoekslaan 1, Nieuwegein. Tot 21.30 uur kunt u terecht bij de apotheek in de hal van het ziekenhuis, daarna bij het loket naast de huisartsenpost.

meer service online op www.hetkontakt.nl

Uitgever/directie Het Kontakt Edities bv, Goudriaan Floor de Groot Editie Vianen Oplage: 10.250 exemplaren Verspreidingsgebied Verschijnt gratis huis-aan-huis op dinsdag in de plaatsen Everdingen, Hagestein, Lexmond, Vianen, Zijderveld Algemene voorwaarden Alle orders worden afgesloten overeenkomstig de regelen voor het advertentiewezen gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbanken en bij de Kamers van koophandel.

Redactie- en advertentieafdeling Het Kontakt Edities bv Vlietskant 16 | 4141 CL Leerdam Telefoon (0183) 58 32 00 Fax (0183) 58 33 08 redactie.vianen@hetkontakt.nl advertentie.vianen@hetkontakt.nl Hoofdredacteur Rick den Besten Eindredactie Marijke Verhoef (06) 23 81 21 31 m.verhoef@hetkontakt.nl

service

Kerkdiensten Vianen

14:30, Vianen, ‘t Klooster, Klooster 1. PCOB-middag met als gast ds. Hiemstra die een presentatie geeft over zijn fietspelgrimage naar Jeruzalem. Ook niet-leden zijn welkom. ZATERDAG 15 FEBRUARI

Jampop 20:30, Everdingen, poppodium The River (dorpshuis ‘t Knooppunt). De vierde voorronde van Jampop. Met Armed Cloud, Selenic en Muiden Posse. Entree: 5,00 euro. Armed Cloud wordt gekenmerkt door een sterke mix van zware riffs, groovende drums en krachtige vocalen met sfeervolle toetsen erbovenop. Invloeden: symfo, prog, metal, hard rock en pop. Selenic is een progressieve rock band die jazzy passages over laat gaan in heavy gitaar-riffs en symfonische passages in catchy refreinen. Gecombineerd met karakteristieke synth- en gitaar melodieën, creatieve ritmes en sfeervolle zanglijnen tot originele en coherente nummers. Muiden Posse is een jong fris bandje uit Houten. Zes man en één vrouw sterk en barstensvol enthousiasme. Terwijl aan eigen materiaal gewerkt wordt, spelen ze pop/ rock covers waarbij niemand stil kan blijven staan.

tijdens een gedeelte van de dienst. Voor de heel jonge kinderen is er opvang. Kruistocht in spijkerbroek 15:00, Vianen, De Lekpoort. Lekpoort Cultuur Podium toont de film ‘Kruistocht in spijkerbroek’, gebaseerd op het gelijknamige boek van Thea Beckman. Er is plaats voor 35 personen, reserveren via 06-55160473 is daarom verstandig. Entree: 5,00 euro. www.delekpoort.nl

uitgaan

zondag

tog. Zaal open om 13:30 uur. Voor vervoer: mevr Witkamp (0347-371633) of mevr Boden (0347-371244).

vaart. Graag vooraf aanmelden via 0347-371813 of www.pcbuitvaartzorg.nl/ agenda

WOENSDAG 19 FEBRUARI

Paranormale avond 20:00-22:00, Vianen, De Stadshof, Hazelaarplein 4. Openbare paranormale avond van EPC De Lekstroom. Medium Sonja van der Linden doet waarnemingen aan de hand van roettekeningen. Entree: 6,00 euro. www.epcdelekstroom.nl

Zilversmid 13:00-16:00, Vianen, Hof van Batenstein. Tony, de goudsmid, komt zilveren en gouden sieraden repareren en schoonmaken.

DINSDAG 18 FEBRUARI

Spelletjesmiddag 13:30-15:30, Vianen, Hof van Batenstein. Spelletjesmiddag. Entree: 1,50 euro incl. drankje.

Open ouderenwerk 14:15, Vianen, ‘t Klooster, Klooster 1. Open ouderenwerk van de gezamenlijke kerken in Vianen, met een modeshow van tweedehands kleding en een meditatie van ds. R.M. den Her-

Begraven en cremeren. 19:30, Vianen, PCB Uitvaart InformatieCentrum, Voorstraat 84. PCB houdt een lezing over de verschillende aspecten van begraven en cremeren en het vastleggen van wensen omtrent de uit-

Jaarvergadering Vrouwen van Nu 20:00, Vianen, ‘t Klooster, Klooster 1. Afdeling Vianen van de Vrouwen van Nu houdt haar jaarvergadering. Voor de pauze jaarverslagen van secretaris en penningmeester en commissies. Er zijn geen bestuurswisselingen. Na de pauze een bingo. Introducés: 3,50 entree.

ZONDAG 16 FEBRUARI

Zangdienst 10:00, Vianen, Grote Kerk. Zangdienst met als thema: Goed Leven, wat is dat? Spreker is ds. John Langelaar. Er is gekozen voor Mattheus 19: 26 – 30, daar wordt de vraag naar het ‘goede leven’ gesteld. Hoe moet ik leven? Een mooie maar ook best moeilijke tekst om die naar onze tijd te verplaatsen. De Jeugd Kerk Band is er voor ondersteuning van de te zingen liederen, evenals organist Bram Schoonhoven. Kinderen zijn welkom en mogen, in de kerk, knutselen Redactie Dick Aanen (06) 10 38 04 52 d.aanen@hetkontakt.nl politiek verslaggeving en sportredactie Peter Verbeek (06) 20 91 39 62 p.verbeek@hetkontakt.nl Telefoon (0347) 37 48 87 voetbalverslaggeving Advertenties Jolanda Smit (06) 13 08 88 31 jj.smit@hetkontakt.nl Website www.hetkontakt.nl

VRIJDAG 14 FEBRUARI EN ZATERDAG 15 FEBRUARI

Vianen in de ban van Valentijnsdag K>6C:C™ Wil jij jouw grote liefde of iemand om wie je veel geeft verrassen? Kom dan

op vrijdag 14 februari naar de Voorstraat en de Lijnbaan in Vianen. Ondernemersvereniging Vianen plaatst een oldtimer op de Voorstraat en nodigt iedereen uit om in deze auto een Valentijnsboodschap in te spreken voor een geliefd iemand. Wie de mooiste, ontroerendste, of mafste liefdesboodschap inspreekt, wint een romantisch diner voor twee, gesponsord door restaurant Brazz. Ontdek Vianen Online zendt de berichten uit op www.ontdekvianenonline.nl en de berichten zijn 15 februari te zien tijdens de gratis toegankelijke After Valentijns party in het Stadshofcafé. Tijdens dit feest is ook de verloting. Wie 14 februari een aankoop doet, ontvangt een lot.

Advertentietarieven Zie www.hetkontakt.nl of neem contact op met een van onze medewerkers. Contracttarieven op aanvraag. Combinatiemogelijkheden met Het Kontakt editie Alblasserwaard, Leerdam, Lek en IJssel Oost en West, Land van Heusden en Altena, Bommelerwaard en Klaroen.nl. Inzendtermijn Advertenties tot maandag 15:00 uur Redactiekopij tot maandag 15:00 uur Digitaal aanleveren van advertentiemateriaal in overleg. Als onze medewerkers afwezig zijn, kunnen advertenties of redactionele bijdragen gedeponeerd worden in de brievenbus. Bij eventuele vragen kunt u bellen met 0183-583200.

Verspreiding en bezorgklachten Van de Meer / Gorinchem (0183) 63 80 55 www.vandermeerverspreiding.nl Auteursrechtenvoorbehoud Uitgeverij Het Kontakt Edities bv behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/ of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.


publicaties

Dinsdag 11 februari 2014

in 30 seconden binnen? Kerntrekken is een methode om in te breken en komt de laatste tijd helaas steeds vaker voor. Inbrekers maken bij het kerntrekken gebruik van speciaal gereedschap en een gehard stalen schroef. Deze schroef wordt in de cilinder gedraaid, daarna wordt de cilinder door middel van een zogenaamde kerntrekker uit het beslag getrokken.

12

PRIJS

VERL AGINGEN 24%

goedkop er

Omdat deze manier van inbreken steeds vaker voor komt is het veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging dan ook een eis geworden voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Bron: Editie NL mei 2013

KnoďŹ&#x201A;ooksauzen 0.27 l

Goulashsoep of v an 1.69 Texaanse bonensoep 29

1.

0.8 l

r.BTTJFGBMVNJOJVNWFJMJHIFJETCFTMBH r(FIBSETUBMFOLFSOUSFLCFWFJMJHJOH r%JWFSTFNBBUWPFSJOHFOFOWPSNHFWJOHFO r7PMEPFUBBOFJTFO4,(ÂĄ FO1,78ÂĄ

Streaky bacon

1.29

PangasiusďŹ let 600 g

80 g

OOKT

HOUTGER

van 2.59

v an 1.89

1.79

2.49

Vanaf zaterdag 15-02-2014

Wolfgang AT-AS45Q2 9RRUVWUDDWf$79LDQHQf7HOHIRRQfZZZHPLHODOQO

v an 1.39

Condensatoraccuschroevendraaier Tot 300 schroeven per uur.

- 4.5" qHD IPS scherm - Android 4.2 (Jelly Bean) - 4 GB geheugen

N IN 60 PGELADE

O

EN

SECOND

HOUT

189.00

Superstunt: steigerplanken PLAATMATERIAAL

Nieuwe vuren steigerplanken 32x200mm

DEUREN

TUINHUIS/ BLOKHUT

2,50

KOZIJNEN

p/meter SPEELTOESTELLEN

49.99 SET VAN

Elektronische kluis

2

Gewicht: 4 kg. Afmetingen: 31x20x20 cm.

24.

99

Dummy cameraâ&#x20AC;&#x2122;s

Vers & voordelig!

14.99

* Vanaf woensdag 12-02-2014

47% goedk

oper

Bloemkool Per stuk

v an 1.49 Wilt u zelf uw eigen meubel maken en heeft u meer dan 25 planken nodig? Bel ons dan even voor een nog scherpere prijs! Deze aanbiedingen zijn geldig van 12 tot 26 februari 2014.

MĂŠĂŠr dan 5000 m2 hout! Van der Leeden Leerdam Techniekweg 21, 4143 HW LEERDAM Tel 0345-612897 Fax 0345-619388 Email: info@vanderleedenhout.nl

Bij ons altijd persoonlijk advies & service. Vrijwel alles op maat verkrijgbaar!

Openingstijden: Ma t/m Vr 8.00 - 18.00 uur. Za 8.00 - 16.00 uur. Wij lunchen van 12.30 - 13.00 uur.

W W W. VA N D E R L E E D E N H O U T. N L

0.79

Bloed50% sinaasappelen goedko per

700 g

vvan 1.19

0.59

* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 12-02-2014 t/m dinsdag 18-02-2014. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

www.aldi.nl


Dinsdag 11 februari 2014

Everstein oefent IJıįĢĠĥıš In het oefenduel tegen eerste klasser Elinkwijk kwam Everstein na een kwartier op een 1-0 achterstand. Jort Binneveld zorgde voor 1-1. Na rust hielden de gasten stand tot 3-2 (vrije trap van Jamal Ouassif), maar in de slotfase werden ze onder de voet gelopen: 7-2.

Deelnemers IJT 2014 bekend K>6C:C ™ Het 39ste Frans de Bruijn Steenplaza & Bergvink Internationaal Jeugd Toernooi van Brederodes wordt dit jaar gehouden van 7 tot en met 9 juni. Het deelnemersveld is inmiddels rond. Wegens examens moest ’s Gravenwezel (België) afzeggen, terwijl Bozsik József Akadémia (Hongarije) niet komt omdat de verre reis financieel onhaalbaar is. Het internationale karakter blijft daardoor beperkt tot Hereford (Engeland). Onze Gezellen (Haarlem) is eveneens niet van de partij. CDW (Wijk bij Duurstede) en VVZA (Amersfoort) maken dit dit jaar wel hun opwachting maken. Na deelname in 1981 en 2012 is ook Vriendenschaar (Culemborg) een betrekkelijke nieuwkomer. Andere deelnemers zijn Madese Boys, sv Vrone, Geinoord en Brederodes. Voor de 40e editie van het IJT zijn al contacten gelegd met clubs uit Duitsland en Denemarken.

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.REGIO-VOETBAL.NL

Nationale titel voor Miguel Ruiz Ojeda ijĦĞīĢīš Zondag 2 februari is een datum die de 11-jarige Miguel Ruiz Ojeda niet gauw zal vergeten. Op die dag nam hij in Gouda deel aan het Nederlands kampioenschap Kenpo, waar hij goud won bij het onderdeel kata, en zilver veroverde bij het onderdeel zelfverdediging.

Volgens zijn trainer is Miguel Ruiz Ojeda erg talentvol. Dat wordt gestaafd door de prijzen die hij in zijn nog prille carrière heeft gewonnen. Na deelname aan het WK in 2012, dat in Utrecht werd gehouden, en voor hem niet meer was dan een kennismakingtoernooi, veroverde hij bij het vorig jaar gehouden NK twee zilveren en

één bronzen plak.“Bij het NK werd ik eerste bij het kata, een volgens een vast patroon ingestudeerde reeks technieken. Er waren zeven deelnemers in mijn leeftijdsklasse, en de jury gaf mij de hoogste waardering. Eerlijk gezegd had ik dat niet verwacht. Daarna moest ik me verdedigen tegen één tegenstander. Daarbij moeten vier

technieken zowel snel als langzaam worden uitgevoerd. Dat ging ook wel goed, en met zilver was ik dik tevreden.” In maart wordt in Utrecht het NK Kempo gehouden, en ook daar heeft Miguel een beste kans op eremetaal. Peter Verbeek

Het grootste verschil tussen kenpo en het verwante karate is dat de eerste zelfverdedigingssport erop gericht is een tegenstander zo snel mogelijk uit te schakelen. “Maar we leren ook om de tegenstander te respecteren”, vertelt Miguel. “Het lijkt alsof je écht door ramt, maar je moet precies op tijd inhouden. Je moet veel oefenen om het gevecht er zo écht mogelijk uit te laten zien.” Miguel is helemaal geen vechtersbaas. Om wat weerbaarder te worden volgde hij drie jaar geleden enkele proeflessen judo en karate. Hij hield er geen lekker gevoel aan over. Dat veranderde toen hij in Nieuwegein, bij sportschool Katsudo, meedeed aan een open les Kenpo. “Dat vond ik veel leuker. Ik word sindsdien getraind door zevenvoudig wereldkampioen Marcel de Jong. Het bijzondere van deze club is dat de leden goed met elkaar omgaan. Degenen met een hoge band bemoeien zich ook met beginners. We starten elke les gezamenlijk, en pas later gaat iedereen op zijn eigen niveau trainen.”

De Reigers houdt De Bilt tot de slotfase in leven ġĢ ğĦĩı š De zaalvoetballers van De Reigers wonnen met 5-9 van De Bilt. De thuisploeg hield tot 5-5 stand, en zakte pas kort voor tijd door zijn hoeven.

13 sport

scoorden Jacco Kortenoever, Mo Alou, Laurens van der Greft en Thomas Derksen.

™9ZiZc\Zg\ZWdjlYZB^\jZaGj^oD_ZYV^cZZcine^hX]ZkZX]i]djY^c\#

FOTO: PETER VERBEEK

Rumptse biljarters liggen op titelkoers įIJĪĭı š De biljarters van Carambole in Rumpt (sponsornaam: Graafschap Biljarts) liggen op titelkoers in de eerste divisie. Het team uit Rumpt won zaterdag tweemaal van HWA uit Alblasserdam: 4-2 en 6-0.

22 beurten. De beslissing lag in de kaderpartij van Lyon Megens tegen Ricardo Diters. Het begin was dramatisch voor Megens, die in de eerste tien beurten bijna geen punten maakte, maar de knokker uit Wychen liet zich niet gewonnen geven. Met een mooie serie van 75 kwam hij terug in de wedstrijd en wist deze zelfs nog naar zich toe te trekken in 17 beurten. Diters kwam er 20 tekort. Dit betekende een belangrijke 4-2 overwinning.

uiterst sterk is. Nadat van der Zalm met 23 startte, liet van Eck een eveneens prachtige serie van 167 noteren. Van der Zalm probeerde het nog wel, maar de beurt erna liet Van Eck zien dat er niets te halen viel. In twee beurten stond er wederom een 2-0 voorsprong op het bord. Hierna maakte Megens het karwei al af. Met schitterend kaderspel won hij eenvoudig van Ricardo Diters in zes beurten, met onder meer een hoogste serie van 89.

Sterk In de tweede wedstrijd wisselde De Graafschap Biljarts van opstelling. Gerrie van Eck nam nu het libre tegen Jim van der Zalm voor zijn rekening en liet zien dat hij in deze spelsoort ook

Frank Vermeulen maakte de show compleet door ook de bandstootpartij een hoog niveau te geven. Tegen Reier van Kooten zegevierde hij in veertien beurten en liet hierdoor een sterke 6-0 op het scorebord zetten.

Nagenoeg compleet traden de Vianense zaalvoetballers aan tegen De Bilt, dat een week eerder met minimaal verschil bij koploper Nieuwland verloor. In de eerste helft deden beide teams niet voor elkaar onder. Op één keer na namen De Vianense zaalvoetballers steeds de leiding, maar de thuisclub kwam telkens langszij. Zodoende stevende het duel af op een ruststand van 4-4. Voor De Reigers

In de tweede helft speelden beide ploegen heel aanvallend. Via Mo Alou werd het 4-5, maar in de tiende minuut kwam De Bilt, door zwak verdedigen van de gasten, opnieuw op gelijke hoogte: 5-5. Pal na zijn tijdstraf scoorde Alou zijn derde treffer: 5-6. Met nog zeven minuten op de klok was het gedaan met de thuisclub, dat geen antwoord had op de vlijmscherpe aanvallen van De Reigers. Van der Greft en Sofiane Bokarroua (2) namen de laatste treffers voor hun rekening: 5-9.

Libreteam weer met lege handen

VIKO gelijk tegen Oranje Nassau

Het Fust heeft collectieve offday

ĴĬĢįġĢīš Voor het libreteam van Vianen was het duel tegen Padoc 3 er een om snel te vergeten.

ijĦĞīĢī š De Viaanse korfballers waren zaterdag tegen Oranje Nassau gedurende een groot deel van de wedstrijd de bovenliggende partij maar mochten aan het einde de handen dichtknijpen met een puntendeling. Door dit gelijke spel is het kampioenschap voor Oranje Nassau erg dichtbij

ijĦĞīĢīš Tegen Het Witte Paard 2 kwam het driebandenteam van Het Fust niet uit de verf. Het gevolg was een zeldzame 0-6 nederlaag.

Cok Florie (150) begon zwak en werd door Michel Buquet na zes beurten op flinke achterstand gezet: 57-15. Hoewel hij daarna series van 16 en 22 caramboles maakte wogen die niet op tegen de reeksen van 22, 15 en 19 van de Woerdenaar, die na dertien beurten klaar was (130-72): 2-0. Jhon Burggraaf speelde erg wisselvallig, en was in het middengedeelte blij met een serie van 34 caramboles.

Jurgen de Ridder (libre, 250) speelde tegen Jim van der Zalm. Nadat van der Zalm met 42 afstootte, liet de Ridder er geen twijfel over bestaan wat debedoelingen waren. Met een prachtige serie van 250 werd er in één beurt uitgespeeld. Hierna was het de bandstootpartij van Frank Vermeulen tegen Reier van Kooten. Vermeulen kwam halverwege de partij op achterstand, die hij niet meer goed kon maken. Hij verloor in

gekomen en heeft VIKO nog een kans op de tweede plaats. De eerste zeer lange aanval van VIKO werd bekroond met een prima afstandstreffer van Annelies Visser (1-0). VIKO stoomde daarna, binnen vijf minuten, door naar een 3-1 voorsprong.

Gert Kamerbeek (127) bakte er aanvankelijk weinig van, maar herstelde zich met reeksen van 27 en 30 caramboles. In de slotfase liep het weer even bij de Vianer, die Kamerbeek in 25 beurten versloeg (97-150): 2-2. Joop Florie (81) had zijn avond niet. Hij maakte niet veel poedels maar zijn series bleven binnen een marge van 1 tot en met 7 caramboles. Maurice Soontiens speelde ruim boven zijn moyenne, en zag de finish met vier series tussen 12 en 14 caramboles ras naderen (81-36 in achttien beurten): 4-2.

™6gdcCZ^_bZ^_ZgkVcK>@D^cYZkZgYZY^\^c\#

FOTO: PETER VERBEEK

De thuisploeg haalde in de beginfase een bijzonder hoog niveau en scoorde zeer regelmatig, waardoor er na een kwartier korfbal een mooie 6-3 op het scorebord stond. Toch was duidelijk dat de krachtsverschillen tussen deze beide ploegen bijzonder zeer klein zijn. Doordat VIKO zijn kruit een beetje verschoten had in het eerste kwartier lukte het Oranje Nassau om nog voor het rustsignaal orde op zaken te stellen: 6-7. In de eerste fase na rust herpakte VIKO zich en via doelpunten van Annelies Visser, Natascha Hazendonk en Raymond Soerjo werd de achterstand binnen vijf minuten omgezet naar een 9-7 voorsprong. Het lukte VIKO om deze marge van twee doelpunten tot halverwege de tweede helft in stand te houden (12-10). Met bekeken korfbal kwamen de Vlaardingers naast VIKO (13-13) en liepen vervolgens snel door naar een 13-15 voorsprong. Via afstandstreffers van Rules Buitelaar en Vincent Boer lukte het VIKO om toch nog een punt over te houden aan deze spannende wedstrijd. Door dit gelijke spel is Oranje Nassau vrijwel verzekerd van het kampioenschap, maar blijft VIKO in de race voor de tweede plaats.

Ron van de Gaag (40) zag Gert van Beek openen met een serie van 4 caramboles. Hoewel hij in de tiende beurt ook een reeks van 4 maakte kon hij zijn achterstand daar niet mee wegwerken. In een voor zijn doen slechte partij ging hij in veertig beurten onderuit (20-25): 0-2. Ook Maurice de Vré (40) liep vanaf het begin achter de feiten aan. Kees van Beek (22) nam een 5-10 voorsprong waardoor er na veertien beurten een enorm gat van 23 caramboles moest worden gedicht. De Vianer ging geleidelijk wat beter spelen maar streed, ondanks een slotserie van 5 caramboles, voor een verloren zaak (32-22 in 47 beurten): 0-4. Uiteindelijk deed Ben Verschraagen (27) het nog het beste. Hij scoorde in 20 van de 36 beurten, speelde aanzienlijk hoger dan zijn moyenne, maar had pech dat Jos Vermeulen dat ook deed. De Cabauwer trok met 2417 aan het langste eind: 0-6.


publicaties

Dinsdag 11 februari 2014

START VANAF VANDAAG!!!

OOK IN ONZE WEBSHOP

H E T H U I S VA N D E M O D E

ode.nl zwijnenburgm

Energieweg 27, 4231 DJ Meerkerk, telefoon 0183-351401 Bezoek ook onze webshop: www.zwijnenburgmode.nl

Arma Leder | Boss | Bugatti | Cambio | Creenstone | D.E.P.T | Esprit | Expresso | Frank Walder | Gabor | Gardeur | Geisha | Gerry Weber | G-Star Raw | Jack & Jones John Miller | Joseph Ribkoff | Juffrouw Jansen | Ledûb | MAC | Maison Scotch | PME Legend | Reset | Sandwich | Sào Paulo | Scotch & Soda | State of Art Supertrash | Tenson | Van Bommel | Van Gils

OPHEFFINGS UITVERKOOP 2

20.00p0en -m koken

wonen - sla

Nu opheffingsuitverkoop bij de Meubelkoning in Leerdam. Na meer dan 70 jaar gaan wij de deuren sluiten. Wij bieden al onze schitterende showroommodellen aan met grote kortingen. Niet alleen alle meubelen en keukens, maar ook alle accessoires, verlichting, karpetten en nog veel meer. Profiteer nu het nog kan. Op is echt op!

NU 30% - 50% KORTING! BEPERKTE VOORRAAD AANWEZIG

20.000 m2 MEUBELEN LEEGVERKOOP

BEZORGEN VAN DE MEUBELEN MOGELIJK

Techniekweg 22, 4143 HV, Leerdam, Telefoon 0345-612722

Alle meubelen kunnen slechts enkele dagen worden opgeslagen. Bezorging mogelijk tegen geringe kosten. Alles zolang de voorraad strekt. Vraag naar de actievoorwaarden.

OPENINGSTIJDEN: DI T/M VRIJ VAN 10.00 - 17.30 UUR, ZAT VAN 10.00 - 17.00 UUR

*Op geselecteerde collecties en zo lang de voorraad strekt.

DE GEHELE HEREN-WINTER COLLECTIE

Volg ons op Facebook, Twitter en Pinterest!

DE GEHELE DAMES-WINTER COLLECTIE

14


Dinsdag 11 februari 2014

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.REGIO-VOETBAL.NL

15 sport

Gemakkelijke zege Tavernie/VTV

Persoonlijk record voor Robert Schelhaas

īĦĢIJĴĩĞīġš Tweededivisionist Tavernie/VTV heeft zaterdag met 8-2 gewonnen van Destatec uit Swalmen.

ijĦĞīĢī š Zwembad Helsdingen was afgelopen zaterdag het decor voor de derde Albatros duik zwemwedstrijd.

twintig zwemmers als vijfde aan. Gert Jan Mol van IJZPC was op deze afstand de snelste.

Amber van Dorp en Jacky Alting wonnen beiden hun drie enkelpartijen en Laura Daatzelaar kwam tweemaal tot winst. Het dubbelspel ging in een spannende vijfsetter nipt verloren. Na twee wedstrijden staat Tavernie/ VTV bovenaan, maar het kan nog alle kanten op. De eerstvolgende wedstrijd is in Dalfsen tegen DTV’84.

Aan deze competitie zwemwedstrijd deden negen verenigingen mee. Er waren ruim 260 starts, verdeeld over 17 programma’s.

Ilona Verschoor Ilona Verschoor was op deze afstand voor de meisjes jeugd in goede doen. Zij behaalde een derde plaats in een van 1.35.78, wat een nieuw persoonlijk record was met ruim acht seconden sneller.

Medailleoogst voor DOS Vianen Turnsters van gymvereniging DOS Vianen veroverden afgelopen weekend twee keer goud, twee keer zilver. Tijdens de tweede kwalificatiewedstrijd in Hooglanderveen in de vierde divisie wisten Lara Coldenhoff bij de pupillen en Kelsey Elbertse bij de senioren met grote voorsprong de wedstrijd naar zich toe te trekken. Naast het goud voor dit duo was er nog zilver voor Anissa Meijdam bij de senioren en een prachtige vierde plaats voor Romy van Dijk die zich terug geknokt heeft na een armblessure. Aimée van Kleef werd voor haar vijfde plaats bij de pupillen ook nog beloond met een medaille.

K>6C:C ™

Schoolslag Op de honderd meter schoolslag wist Robert Schelhaas zijn persoonlijke tijd met bijna drie seconden scherper te stellen. Met een tijd van 1.33.45 tikte hij in het deelnemersveld van

De winnares op deze afstand van Sybel van Helm van de Fuut uit Maarsen met een tijd van 1.30.04.

Op het onderdeel honderd meter wisselslag dames werd Ilona Verschoor van de Albatros wederom derde in een tijd van 1.20.33.

Jan Hollander zagen de zwemmers van IJZPC als eerste finishen. Zwemclub de Vuursche behaalde een tweede plaats.

Jessica van der Geer van IJZPC tikte als eerste aan in een tijd van 1.17.61

Op deze zelfde afstand moest het dames-estafetteteam verstek laten gaan wegens een blessure van zwemster Laura Tersteeg.

Wisselslag Het jongens junioren wisselslag estafette vier keer vijftig meter resulteerde voor Albatros in een derde plaats in een tijd van 2.40.55. De ploeg bestaande uit Quinten Dekker, Mike Verschoor, Robert Schelhaas en debutant

De Blauwe schuur uit Amerongen wist de afstand te winnen in een tijd van 2.32.21. WWW.ZVALBATROS.NL

Baanwielrenner Hugo Haak werd maandagmorgen gehuldigd door wethouder Marcel Verweij en Frits van der Kuil (sportraad) voor het behalen van twee nationale titels in december. FOTO: PETER VERBEEK

Dewi Hipir en Sanne Lenting reisden zaterdag af naar het Noordhollandse Wieringerwerf voor hun 1/8e landelijke kwalificatiewedstrijd in de eerste divisie. Beide turnsters turnden een uitstekende wedstrijd wat voor Hipir een zilveren medaille opleverde. Lenting werd in dit hoge niveau zesde.

Winst voelt als verlies voor WIK/Univé ĤįĬĬıĉĞĪĪĢįİš De vrouwenhoofdmacht van WIK/Univé heeft zichzelf lelijk tekort gedaan tegen Spirit. Na een 2-0 voorsprong (25-17, 25-14) werd ‘slechts’ met 3-2 gewonnen van de opponent uit Barendrecht. Spirit sloeg toe in deel drie en vier (24-26, 17-25), waarna de Groot-Ammerse volleybalsters zich nog net op tijd herstelden: 15-13. Maar de overwinning voelde niettemin aan als een nederlaag.

Start roeicursus in april

Zaalhockey met een lach en een traan

Badmintonclub verdeelt dubbeltitels

ĠIJĩĢĪğĬįĤšDe roeiafdeling van Watersportvereniging De Helling start op 4 april weer met een cursus roeien. Op de dagcursus is nog plek, voor de avondcursus is een wachtlijst.

ijĦĞīĢīš De hockeydames van Vianen sloten de laatste twee zaalhockeywedstrijden af met een lach en een traa. De tegenstanders waren respectievelijk de nummers twee en nummer één van de poule, dus geduchte tegenstanders. De eerste wedstrijd tegen Dorsteti eindigde in een 3-3 gelijkspel. Het was een gelijkopgaande wedstrijd, waarbij Vianen steeds tegen een doelpunt achterstand aan keek. In de laatste minuten werd een strafcorner mooi ingeschoten, waardoor de eindstand gelijk toch getrokken werd. De tweede wedstrijd was tegen de sterk spelende koploper Loenen. Met een ontspannen team werd voorvarend gestart. De voorsprong 1-0 was een mooie tip-in van Lianne Stolk, op aangeven van Jeanine van Ooij. De gelijkmaker, een strafbal voor Loenen, resulteerde in de 1-1 stand. Toen Vianen een eigen strafbal miste, kon de verdiende kampioen Loenen uitlopen tot de uiteindelijke 1-4 eindstand.

ijĦĞīĢī š De heren Laurens Harkema en Dennis Kox en de dames Liesbeth Harkema en Miranda Overbeek wonnen zondag de dubbeltitels bij badmintonclub Vianen. Marsha en Ron de Coo werden eerste bij de mix.

Cursisten volgen in eerste instantie een cursus van twee lessen per week gedurende tien weken. Per cursusgroep kunnen er maximaal acht personen deelnemen. De cursus wordt gegeven door ervaren roeileden in hun vrije tijd. Er zijn nog meerdere plaatsen vrij bij de dagcursus. De dagcursus wordt gegeven op dinsdagmorgen van 9:0011:00 uur en vrijdagmorgen van 11:00 tot 13:00 uur. De dagcursus start op 4 april. Voor alle geplaatste deelnemers organiseren wij een informatie- en kennismakingsavond.Er wordt ook een cursus in de avonduren gegeven op dinsdagen donderdagavond van 19:00-21:00 uur. Er zijn op dit moment al voldoende aanmeldingen voor deze avondcursus. Aanmelden kan bij Jan Nouwens (0345-521800).

Een traan was het afscheid van aanvoerder en spelverdeelster Kelly Steenbeek, die voor haar maatschappelijke carrière naar het buitenland vertrekt.

Laurens Harkema en Dennis Kox ston-

™9ZYjWWZa`Vbe^dZcZckVc78K#

den in de halve finale tegenover Pascal Overbeek en Alex Appelman, hierin ging de winst met 15-5/15-9 naar Laurens en Dennis. In de andere halve finale wonnen Gert Olivier en Rini Schogt met 14-16/15-11 van Ron de Coo en Roel Helwig. In de finale waren Laurens en Dennis een maatje te groot

FOTO: AANGELEVERD

voor Gert en Rini. Zij zegevierden met 21-13/21-14. Bij de dames dubbel was er slechts één poule, en dus geen halve finales. Liesbeth Harkema en Miranda Overbeek pakten hier de titel. Marsha de Coo en Jolanda Deleij eindigden op de tweede plek, doordat Liesbeth en Miranda met 15-11/15-9 van Marsha en Jolanda wisten te winnen. José de Roos en Jolanda Verkijk eindigden op de derde plaats. Mix Bij de mix pakten Marsha en Ron de Coo de titel, gevolgd door Laurens en Liesbeth Harkema. Roel Helwig en Miranda Overbeek eindigden op de derde plaats. Bij de mix waren er drie poules, en uiteindelijk een ‘finalepoule’ met de volgende wedstrijden: Laurens en Liesbeth wonnen van Roel en Miranda met 21-14/21-12. Marsha en Ron wonnen met 21-19/21-13 van Roel en Miranda. De wedstrijd tussen Laurens en Liesbeth & Marsha en Ron eindigde in een gelijkspel: 13-21/2220. Ron en Marsha eindigden op de eerste plaats, op basis van puntensaldo.


MAAK KENNIS MET OSCAR!

Leolux | bank Oscar uitgevoerd in stof of leder

hoekopstelling in Ploegstof nu vanaf 3.780,– Ervaar het zitcomfort van Oscar in onze complete Leolux studio. Laat u daarnaast verrassen door interieurdesign in optima forma. Door vormen, materialen, comfort én kleur in al zijn facetten. Kortom maak snel kennis met Oscar, of met één van de andere prachtige meubelen uit de collectie van Leolux. Welkom in de wereld van Van der Wal Interieurs! Welkom in de wereld van Leolux!

DE OSCAR IS VERKRIJGBAAR ALS 2,5 ZITS, 3-ZITSBANK IN COMBINATIE MET VERSCHEIDENE AANBOUWELEMENTEN | DE BEKLEDING EN DE BIES KUNNEN AFZONDERLIJK GEKOZEN WORDEN UIT DE LEOLUX COLLECTIE (STOF / LEER / ALCANTARA) | DE POTEN ZIJN STANDAARD UITGEVOERD IN GEPOLIJST ALUMINIUM | OPTIONEEL IN LAK | DE BIJPASSENDE POUF IS VOORZIEN VAN ZWENKWIELTJES | COMFORTOPTIES: ZITHOOGTE +2CM

SI NDS 1860

Techniekweg 8 | 4143 HV Leerdam | www.vanderwalinterieurs.nl |


onroerend goed

Dinsdag 11 februari 2014

17

De zeven boompjes In Vianen wordt wonen genieten

www.vanderwerfmakelaars.nl

PRIJZ E VAN N A F â&#x201A;Ź 209 .000 V.O.N ,.

Voor welke woning pakt u in?

16 mooie eengezinswoningen op en super goed bereikbare locatie. Drie architectuurstijlen: oud-Hollands, jarendertig of eigentijds. U mag kiezen. Wat wordt het? Geef uw mening en schrijf u in op de website. Dan mist u niets en bepaalt u wat wij hier straks gaan bouwen.

dezevenboompjes.nl

Nieuw Vianen, Magnoliastraat 23

Vraagprijs

â&#x201A;Ź 189.000,- k.k.

Aan de rand van Vianen gelegen hoekwoning op een groot perceel van 185 m2. De woning heeft een voor-, zij- en achtertuin, vrijstaande stenen berging en een achterom. De achtertuin ligt op het zuid oosten en is netjes aangelegd. Deze scherp geprijsde hoekwoning heeft 4 slaapkamers en een gerenoveerde badkamer. Een unieke kans voor de starter op de woningmarkt. Op de zolderverdieping is een kunststof dakkapel geplaatst. Het schuurdak is recent vervangen. Onder de laminaatvloer op de begane grond ligt een tegelvloer met vloerverwarming.

0347 - 37 13 24 | Korte Kerkstraat 2 | Vianen

Auto huren, onderhouden, repareren of kopen? Autobedrijf Wolterman Lexmond B.V.

AUNR TEERRM HU L O W TOV AU

            

Tel. 0347-341201 info@autobedrijfwolterman.nl www.autobedrijfwolterman.nl

Uniek!

Onweerstaanbare maandacties Persoonlijke service Altijd scherpe prijzen

Kijk op www.degrootdruk.nl of bel 0183 58 3333.

Aanmelden Č?*DQDDUZZZUHJLRGHDOQO Č?.OLNRSGHNQRSČ&#x2020;Î&#x2013;NPHOGPHDDQČ&#x2021; Č?'RRUORRSDOOHVWDSSHQ U heeft nu een account op Regio-deal.nl

Online Kontaktje plaatsen Č?.OLNRSČ&#x2020;9RHJHHQ.RQWDNWMHWRHČ&#x2021; Č?0DDNQXXZ.RQWDNWMHDDQGLHRS 5HJLRGHDOQOJUDWLVWH]LHQ]DO]LMQ Č?%LQQHQHHQKDOIXXUVWDDWXZ.RQWDNWMHRQOLQH

Kontaktje in de krant plaatsen Premere maakt het mogelijk! Ga snel naar www.premere nl Premere online drukkerij - Zuidzijde 131 - 2977 XE Goudriaan e-mail: info@premere.nl

De Groot Drukkerij is ĂŠĂŠn van de meest veelzijdige full service offsetdrukkerijen in Nederland. We zijn constant bezig met innovatie. Duurzaam ondernemen is een standaard, klant- en servicegericht werken een vanzelfsprekendheid. We willen voor u namelijk een aantrekkelijke partner blijven. Uniek zogezegd. De Groot Drukkerij uw drukwerkspecialist

Hoe plaats ik mijn Kontaktje?

Č?0DDNHHUVWXZRQOLQH.RQWDNWMHXNULMJWQX GHNHX]HRPRRNLQGHNUDQWWHSODDWVHQ Č?9RHUQXGHWHNVWLQYRRUXZ.RQWDNWMHLQ GHNUDQWXEHWDDOWSHUUHJHO Č?0DDNHYHQWXHHOXZUHJHOVYHWHQRIURRG Č?5HNHQDIPHWL'HDO Č?.RQWDNWMHVY¾¾UPDDQGDJRFKWHQGXXU RSJHJHYHQNRPHQGLH]HOIGHZHHNLQGHNUDQW

REGIO-DEAL.NL IS ONDERDEEL VAN

Zuidzijde 131 2977 XE Goudriaan T: 0183 - 583 200 E: info@regio-deal.nl


Vacatures

Dinsdag 11 februari 2014

18

Kontaktjes Kontaktjes plaatsen?

Veerdienst Schoonhoven BV zoekt per 1 januari 2015 een

DIRECTEUR-BESTUURDER Veerdienst Schoonhoven BV is verantwoordelijk voor de instandhouding, beheer en exploitatie van de veerdienst over de Lek tussen Schoonhoven en Gelkenes. Het veer heeft zich door de jaren heen ontwikkeld als een belangrijke verbindingsschakel over het water voor de Provinciale weg N 216. Bij de Veerdienst werken 19 personen in vaste dienst, waarvan 11 personen in dienst zijn van de gemeente Schoonhoven en gedetacheerd zijn bij de BV. Het bestuur van de BV is opgedragen aan de directeur, onder toezicht van een Raad van Commissarissen. Kijk voor meer informatie over de functie en de sollicitatieprocedure op www.veerdienst-schoonhoven.nl. Sluitingsdatum sollicitatiebrieven: 1 maart 2014

Belastingaangifte voor zzp’ers Correct, deskundig en voordelig. e-mail: info@es-belastingadvies.nl www.es-belastingadvies.nl Tel. 078-645 645 1 b Wordt u een dagje ouder Bent u druk met werken Zoekt u iemand voor uw kantoor 06-21700836 davina.schoonmaak@live.nl b Duurzame Zorg helpt u om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen! Bel 0184- 785353 of bezoek onze website www.duurzame-zorg.nl ! b Paardenbox te huur aangeboden Bij onze eigen pony’s is er ruimte voor uw paard/pony met dagelijkse uitloop op de paddock of weide. Buitenrit rijden en vlakbij manege Giessenlanderij, tel. 06-29370153 b VOETENVIJFDAAGSE!! Van 24 t/m 28 februari * Uitgebreid voetonderzoek * Complete pedicurebehandeling * Gratis scrub of pakking * Schoenadvies * Voetverzorgingstips voor thuis VOETENVIJFDAAGSEPRIJS € 27,50 Pedicuresalon Voetje voor voetje 0183-640415 / 06-10114385 http://voetjevoorvoetje.com b 7x minilaptops netbooks 10 inch Acer Aspire One, Asus Eeepc, MSI, Tussen 120 en 170 euro, Nieuwpoort rainaldo1@gmail.com of 06-24541447 b Springkussen of Attractie huren? Ga naar AttractieVerhuurshop.nl in Rossum en bekijk ons assortiment!

ZZP-er, Zorg dat je gevonden wordt! Kontaktjes voor zzp’ers! Maak een account aan op www.regio-deal.nl en geef uw Kontaktje op. Een Kontaktje kan gratis online worden geplaatst. Voor een klein bedrag staat uw Kontaktje ook in de krant. Binnenkort wordt dit online platform uitgebreid. Hierover binnenkort meer... REGIO-DEAL.NL IS ONDERDEEL VAN

Zuidzijde 131 2977 XE Goudriaan T: 0183 - 583 200 E: info@regio-deal.nl www.regio-deal.nl

REGIO-DEAL.NL Betrouwbaar en dichtbij

Vroedman - coach, diaconaal werker Ik ben beschikbaar voor educatieve en ideële groepen, bedrijven en instellingen. Meer weten? http://vroedman.nl en volg me op Twitter: @vroedman b Geinspireerd opgeruimd leven? Kom naar de huiskamer-workshop Leer waar te starten en volhouden Geef je op via: ikwilorganizen.nl b Huishoudelijke hulp gezocht Ik ben op zoek naar een zelfstandig werkende hulp die mij kan helpen met huishoudelijke taken op donderdag van 13.00 tot 16.00 uur. Woonplaats Asperen. Tel. 0641915655 b 4-daagse beeldhouwcursus van 19 t/m 22 juni 2014 in Schoonrewoerd. Inlichtingen 06 15123330 b Grafisch ontwerp DTP werkzaamheden Social Media De Groot Crossmedia info@degrootcrossmedia.nl 0183 583 282

Te koop: VW Transporter T5, uitgebr. electr. pakket. Tel. 06-10190195 T.k. Batavus Old Dutch omafiets zwart €220,-; Batavus Crescendo dmsfiets 7 versn., trommelrmn, voorv. zadelpen geveerd, naafdynamo a.nw €275,-; wit tuinstel Hartmann + bank, parasol gratis ophalen n.o.z. Tel. 06-19056086. Gezocht: verzameling van munten, Juliana guldens, zilveren rijksdaalders, oude ansichtkaarten v. Leerdam. Tel. 0345-561580 T.k. Perla Eschenbach servies 36-dlg, gesign. door A.D. Copier nw, €375,-. Tel. 0347-372588. Aangeboden Motorbladen +/_ 20 jaargangen zowel Moto 73 als Motor Doe een bod. Tel. 06-30450108. Te koop straatverlichting en diverse accessoires zoals bijvoorbeeld zuilen en vuurkorven. Voor meer info graag bellen met Dinus Sonneveld tel: 06-52372726

ACCU VOORDELIG VERVANGEN T.k. omafiets Batavus Old-Dutch, Uw (auto) accu voordelig vervangen? zwart 57cm, terugtr.rem z.g.a.n. Is uw huidige accu 4 jaar of ouder.... €220,-; Giant Ultimo kleine dmsfiets Wees verstandig, 53cm, voorv.-zadelpen geveerd, vervang uw accu preventief naafdynamo trommelrmn, zr luxe nu de winter voor de deur staat! z.g.a.n. €235,-, inruil elek.fiets BataPak deze kans... vus bespreekbaar; gratis kinderkmr Tel. 06-45530340 compleet. Tel. 06-10156592. PLAATS OOK EEN KONTAKTJE! Voordelig adverteren. Gratis online en vanaf slechts € 4,- ook in onze krant!

MELD JE GRATIS AAN!


auto`s

Dinsdag 11 februari 2014

19

JUBILEE 130, ELEKTRISCH VERSTELBAAR VAN € 3.795,- VOOR

€ 2.495,(140 X 200 CM)

JubileeBoxspringset 130

Nu met liefst € 1.300,- jubileumkorting!

Een echte boxspring, het aangename gevoel van een diepe vering. Supercomfort, en dat allemaal voor een feestprijs. Dat is de Jubilee 130, een complete boxspringset, speciaal gemaakt ter gelegenheid van onze 130ste verjaardag! Ja, mét fraai hoofdbord voorzien van kapnaad, twee gestoffeerde pocketveringmatrassen, luxe meubelstof en een dikke, comfortabele en duurzame topper. Een voetbord en hockers zijn los verkrijgbare accessoires. Verkrijgbaar in een vlakke en een elektrisch verstelbare uitvoering. Nu: vlakke uitvoering vanaf € 3.095,00 voor € 1.795,00.

JubileeDe 130 Luxe

Een verrassing van het 130-jarige Norma

Speciaal ontwikkeld ter gelegenheid van ons 130-jarig bestaan. Een pocketveringmatras met natuurlatex(!) dat werkelijk alles in huis heeft voor een comfortabele, gezonde en diepe slaap. Maar het mooiste van al, u profiteert nu van een ongelooflijk feestelijk aanbod: TWEEDE MATRAS GRATIS! Kwaliteit met 130 jaar ervaring erin verwerkt, daar wilt u meer van weten. Tot ziens bij

JUBILEE 130 MATRAS NU 2 STUKS VAN € 1.590,00 VOOR

€ 795,00 (70 X 200 CM)

Fonteinstraat 13b / 4141 CE Leerdam / Tel. 0345-619292 www.peterbalsters.nl info@peterbalsters.nl

Kia Picanto nu met

䪦 1.500,-

extra inruil U rijdt al een Kia Picanto v.a. 䪦 6.995,-

De Kia Picanto: nu tijdelijk extra aantrekkelijk. Met onze extra inruilpremie rijdt u nu wel heel voordelig weg in een nieuwe Kia Picanto. Dankzij het voordeel van 䪦 1.500,- is de Kia Picanto er al vanaf slechts 䪦 6.995,-. Breng snel een bezoek aan onze showroom voor een proefrit. Vraag uw verkoper naar de voorwaarden of kijk op Kia.com.

Automobielbedrijf Kooijman Vianen B.V. Stuartweg 5, 4131 NH Vianen Tel.: 0347 - 37 32 45, www.kia-vianen.nl Gem. verbruik: 4,1 – 5,3 l/100km, 24,4 - 18,9 km/l. CO2-uitstoot: 95 – 125 g/km. Actievoorwaarden: Deze actie is alleen geldig op geselecteerde voorraadauto’s van de Kia Picanto met uiterste datum kentekenaanvraag van 27-12-2013 en uiterste registratiedatum van 20-02-2014. De actie geldt, tenzij anders vermeld, niet i.c.m. andere acties en zolang de voorraad strekt. De genoemde vanaf verkoopprijs is, tenzij anders vermeld, incl. BTW/BPM, excl. metallic lak, kosten rijklaarmaken, afleverpakket, brandstof, leges, recyclingbijdrage en de optionele lakbescherming. Getoond model kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.


VERBOUWINGSOPRUIMING ALLERLAATSTE WEEK!!!

% 0 7 7 0 % 70% % 0 7 70%

WIJ ZIJN I.V.M. DE VER BOUWIN VAN 17 G T/M 25 F EBRUAR GESLOT I EN.

FEESTE L HEROPE IJKE NING O WOENS P DAG 26 FEBRUA RI 2014!!!

E L A T O T NU ! P O O K R E V G E LE OP=OP

70%

Vrouwenmode: Opus, Tramontana, Dreamstar, Betty Barclay, YLA, Just 1961, Gardeur en MAC

% 70

RON BLOKS MODE

70 %

Mannenmode: Lerros, State of Art, Fellows, Digel, Olymp, Alan Red, Umano, Gardeur en MAC

VOORSTRAAT 59 4132 AN VIANEN TEL 0347-371223 INFO@RONBLOKSMODE.NL WWW.RONBLOKSMODE.NL

07 vianen 14 epaper  

Het Kontakt Edities bv is een uitgeverij van tien wekelijks verschijnende nieuwsbladen in een totale oplage van 215.000 exemplaren. Daarnaas...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you