Page 1

Heit, fertel!


Heit, fertel! © 2010 Afûk Tekst en foarmjouwing: Dieuwke Posthumus Yllustraasjes: Linda de Haan / www.lindadehaan.com Afûk, Postbus 53, 8900 AB Ljouwert ISBN: 978 90 6273 832 8 Neat út dizze útjefte mei hoe dan ek fermannichfâldige wurde sûnder dat dêr skriftlike tastimming fan de útjouwer oan foarôf giet. www.afuk.nl


Foar: Fan:


Foto fan heit


Wat is heit syn folsleine namme?

Wannear en wêr is heit berne en hoe âld is heit no?

Wêr wennet heit no?


Hoe hjitte heit syn heit en mem?

Wat is/wie myn pake foar in man?

Wat is/wie myn beppe foar in frou?


Wat hienen myn pake en beppe foar berop?


Hat heit ek broers en susters? Hoe hjitte se?

*

Mei hokker broer of suster gong heit it measte om?


Foto fan heit mei syn heit en mem en/of broers en susters


Wêr gongen jimme as gesin hinne op fakânsje?

Gong heit wolris útfanhûs?


Hie heit thĂşs in eigen keammerke?

Hoe seach dat derĂşt?


Moast heit ek helpe yn it húshâlden?

Watfoar boartersguod hie heit?


Wa wienen heit syn freonen en freondintsjes?

Boarten jimme faak b没ten? Wat boarten jim dan?

Ynsjocheksimplaar Heit, fertel!  

Watfoar boartersguod hie heit? Wa wie heit syn earste freondinne en wat makket heit gelokkich? In boekje fol fragen foar heit en in moai oan...

Ynsjocheksimplaar Heit, fertel!  

Watfoar boartersguod hie heit? Wa wie heit syn earste freondinne en wat makket heit gelokkich? In boekje fol fragen foar heit en in moai oan...

Advertisement