__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Harald E. Tørresen


Harald E. Tørresen Øystein Hauge: TØRRESENS TAVLER (virkelige eller innbilte) / TØRRESEN’S boards (fact or fiction) ­ 3 billedliste / list of plates biografi / biography

Forside / front cover

1 ...to put it back together again I-VII (I)

22

23

1 (II)

Side / page 1


2 Storyboard

1 (III)


­TØRRESENS TAVLER (virkelige eller innbilte)

Tørresen’s boards (fact or fiction)

En halvt vitenskapelig fabel forteller at hvis vi kan få en frosk

A semi-scientific fable tells us that if we can get a frog to sit still

til å sitte stille i en åpen kasserolle med kaldt vann og så varmer

in an open casserole of cold water, while we gradually and steadily

opp vannet jevnt og langsomt, ja så vil frosken bli kokt levende.

heat up the water, then the frog will be cooked alive. The art is

Kunststykket ligger i selve oppvarmingen. Den må skje uten at det

in the heating of the water. It must happen without a moment

forekommer noe øyeblikk som markeres som et øyeblikk da frosken

that can be recognised as a moment, so that the frog will not real-

bør ta til vettet og hoppe ut. Ved helt jevn oppvarming vil frosken

ise and leap out. With a perfectly steady heat the frog will never

aldri hoppe.

leap.

Jeg ser en frosk på et av Harald Tørresens tidlige malerier

("Storyboard“) og jeg ser et glass vann og en kvist og et fat og en

I see a frog in one of Harald Tørresen’s earlier paintings

(“Storyboard”) and I see a glass of water, a twig and a plate, and


3 Kretsløp

1 (IV)


rekke andre forskjellige ting, kjedet sammen etter en kode som det

a series of other different things linked together in a code that

er nesten umulig å dechiffrere. Men forskjellene registrerer jeg.

is almost impossible to decipher. But I register the differences.

I følge lingvistikken og semantikken er dette svært mye. Mer enn

Considerable differences in the light of linguistics and semantics.

nok til å utlede vesentlige kunnskaper om hvordan vi oppfatter

More than enough to deduce essential information about how we

verden rundt oss.

understand the world around us.

Vi tenker i forskjeller, sier lingvistikken. Det skal minst to av

Linguistics says we think in differences. Semantics claims there

et eller annet til for å skape en forskjell, hevder semantikken.

must be two of something or another to create a difference. More

Mer presist formulert: Man kan kun erkjenne forskjell, det vil

precisely defined: One can only recognise difference, that is to

si motta informasjon, hvis det foreligger to helheter (virkelige

say receive information, if there are two wholes present (fact or

eller innbilte) som har en forskjell innebygget i deres gjensidige

fiction) that have a built-in difference in their reciprocal relation.

forhold. Altså: En innbyrdes forskjell blir til informasjon ved

Therefore: A reciprocal difference becomes information by
4 Case of Plastic

1 (V)


å utgjøre en forskjell. Så banalt og så dypsindig. Motsatt: Noe lar

the constitution of a difference. So banal and profound. Opposite:

seg ikke erkjenne i det hele tatt, som en Ding an sich, eller lyden

Something does not allow itself to be recognised at all, like a

av én hånd som klapper.

Ding an sich, or the sound of a clapping hand.

I dette lyset begynner Tørresens kunst å handle om betydn-

In this light Tørresen’s art begins to deal with meaning’s

ing-enes grunnstrukturer eller fortellingens minste enheter. Hvor

basic structure, or the story’s basic components. Where is the

går grensen for visuell historiefortelling i et bilde? Hvor lite skal

limit for visual narrative in a picture? How much is too much?

til? Hvor mye er for mye? Ett motiv forutsetter alltid et annet.

One motif always presupposes another. The passage from one to

Bevegelsen fra det ene til det andre formulerer en fortelling. Ikke

the other forms the narrative. Not unlike what happens in a clas-

ulikt det som skjer i et gammelt klassisk stumfilmeksperiment:

sic silent film experiment: One takes three almost entirely alike

Man tar tre nesten helt like nærbilder av den berømte skuespilleren

close-ups of that famous actor Mosjukin’s expressionless face

Mosjukins uttrykksløse ansikt ("Mosjukin-eksperimentet" fra 1920-

(“The Mosjukin-experiment” from the 1920s). Then edit these
5 Electric

1 (VI)


årene). Klipp så disse sammen med opptakene av vekselvis en tall-

together with shots of alternately a bowl of soup on a table,

erken suppe på et bord, et barn som leker med en bamse og

en død kvinne i en kiste. Vis så hele forløpet for et publikum,

coffin. Then present the whole thing to a public that applauds

og publikum vil applaudere Mosjukins skuespillerkunst. Hans sultne

Mosjukin's dramatic talent. His hungry glance for the soup, his

blikk for suppen, hans glede over det lekende barnet og hans sorg

happiness over the playing child and his sorrow for the dead

over den døde kvinnen. Ingen tenker over at uttrykket i ansiktet

woman. No one considers that the facial expression was created

ble skapt ut av sammenhengen, i rommet mellom bildene eller i

from the connections, in the space between the images or in

forskjellen mellom dem. *

the difference between them. *

Slik forteller også Tørresen i forskjeller. Hans bilder disku-

a child playing with a teddy bear and a dead woman in a

So tells Tørresen, in differences. His pictures discuss a world

terer en verden av mening, en verden hvor detaljene og

of meaning, a world where details and differences, large and

forskjellene, store og små, settes sammen til nye ideer og nye

small, are joined in new ideas and new meanings. The logic is
6 Pressure

1 (VII)


betydninger. Logikken er slik: Først en bevegelse som fjerner

thus: First a movement that removes or negates an original

eller negerer en opprinnelig tilstand, så en bevegelse som

state, then another movement that realises or establishes a new

realiserer eller etablerer en ny. En slik betydningsskapende dans

one. This significantly creative dance is apparent in the trisected

er åpenlyst til stede i den tredelte komposisjonen "Odyssey" og i

composition “Odyssey”, and in the dual image painting “Case of

dobbeltbildene "Case of Plastic" og "Electric" men kan også leses

Plastic” and “Electric”, but can also be read or “pressed” into

eller "presses" inn i spillet mellom forgrunn og bakgrunn i bilder

the play between foreground and background in paintings like

som "Pressure". Fasene i det enkelte verk kan være vanskelige å

“Pressure”. The fazes in the individual work can be difficult to

fastholde, men bevegelsene (virkelige eller innbilte) er der hele

maintain, but the movements (fact or fiction) are there

tiden, først som en endring som åpner muligheten, forutsetnin-

permanently, primarily as a change that widens possibility

gen, for at den andre tilstanden kan nåes - selv om den opprin-

and presupposition, in order to fulfil the second state – even

nelige tilstand aldri blir forlatt.

although the original state is never abandoned.

11


7 Odyssey

8 Hunting


"Kloke mennesker ser konturer, og derfor tegner de dem, skrev

“Wise people see contours, and therefore they draw them,”

dikterfilosofen William Blake i "Catalogue for the Year 1810".

wrote the poet-philosopher William Blake in “Catalogue for the

Blake var som kjent opptatt av sanselige erfaringer. Bilder er

year 1810”. As we know, Blake was engaged by sensual experience.

uoppfattelige hvis vi ikke beveger oss i forhold til dem, mente

Blake believed that pictures are incomprehensible if we do not

han. Vi tror vi kan se noe som ikke er i endring, men sannheten er

move in relation to them. We think we can see something that is

at staver og tapper på innsiden av øye-eplene våre vibrerer i noen

not in change, but the truth is that rods and pins on the insides of

få buesekunder hver gang et optisk bilde treffer netthinnen. Vi ser

our eyeballs vibrate a while every time an optical image meets the

noe som ligner en stillestående tom tavle med noen konturer. I

retina. We see something that resembles a stationary, empty board

virkeligheten drar vi sondringer mellom dem, trekker krittstrekene

containing a few contours. In actuality we explore between them

frem ved hjelp av synets sanseorganer. De sondringer som ikke

and pull the marks out with our sight-sense organs. Those explora-

trekkes frem, finnes ikke.

tions that do not come forward do not exist.

15


9 Silent voice

10 Transparens (I-X) I-III


Tørresens tavler er assosiative, poetiske og metaforiske. De

Tørresen’s boards are associative, poetic and metaphoric. They

befinner seg midtveis mellom formell logikk og magisk tenking.

find themselves in-between formal logic and magical thinking.

Helhet står mot fragmenter, billedlig tale står mot bokstavelig tale

Whole against fragment, image talk against literal talk – as in the

- som i serien "Transparens". Vi kan, om vi er av den legning, nyte

series “Transparent”. We can, if we are inclined, enjoy the playful

det lekfulle alvor kunstneren omgir seg med når han bøyer og

seriousness the artist surrounds himself with when he bows and

bender, "dubber" og "sampler" fluxus, pop-kunst og andre tidlige

bends, “dubs” and “samples” flux, pop-art and other early elements

elementer fra den moderne malerkunstens historie. Opplevelsen

from the history of modern painting. The experience is undoubtedly

er uten tvil estetisk, men appellen er først og sist rettet mot

aesthetic, but the appeal is entirely directed towards the intellect,

intellektet der en forutsetning for tolking er at vi aksepterer

where a presupposition for interpretation is that we accept the

malerier som nesten ikke forfører. Derfor gjør disse maleriene krav

paintings that almost faile to seduce. These paintings therefore

på oppmerksomhet selv i en tid hvor maleriet utsettes for den

demand attention, even at a time when painting is exposed to

17


11 Oscillator

12 3 + 3


mest hardhendte behandling. Vi nyter dem fordi de understreker

the most brutal treatment. We enjoy them because they emphasise

forskjellen mellom langsom forandring og en tilstand og dermed

the difference between a slow change and a state, and therefore

gir oss en fair sjanse til å hoppe før vi blir kokt.

provide us with a fair chance to leap before we are cooked.

Øystein Hauge

Øystein Hauge

* Beskrivelsen av Mosjukin-eksperimentet er fritt gjengitt fra

* The description of the Mosjukin-experiment is freely quoted from

"Kuleshov on Film" (Lev Kuleshov, eng. utg. 1974)

“Kuleshov on Film” (Lev Kuleshov, Eng. pub. 1974) Translated from Norwegian by Gillian Carson

19


13 Hverdagssekvenser (I-II)


Billedliste / List of Plates 1 ...to put it back together again (I-VII) 1995 olje på lerret/oil on canvas 7 à 60 x 60 cm Privat samling/private collection, Bergen 2 Storyboard (I-IX) 1994 olje på lerret/oil on canvas 9 à 40 x 40 cm Privat samling/private collection, Oslo 3 Kretsløp / Circuit (I-V) 1994 olje på lerreter/oil on canvases 5 à 45 x 35,5 cm 4 Case of Plastic 1995/97 olje på lerret/oil on canvas 54,4 x 154 cm 5 Electric 1997 olje på lerret/oil on canvas 2 à 120 x 100 cm 6 Pressure 1998 olje på lerret/oil on canvas 140 x 124 cm

7 Odyssey 1997/98 olje på lerret/oil on canvas 100 x 270 cm utsnitt s. 12-13/detail p. 12-13 8 Hunting 2000/01 olje på lerret/oil on canvas 109 x 231,5 cm 9 Silent voice 1999 olje på lerret/oil on canvas 90 x 132 cm Privat samling/private collection, Stavanger 10 Transparens / Transparent (I-X) I-III 2000 foliebilder i lyskasser/ photographs in light boxes 10 à 31,5 x 45 x 13 cm 11 Oscillator 2000/01 olje på lerret/oil on canvas 192,5 x 286 cm

12 3 + 3 1993 olje på lerret/oil on canvas 130 x 150 cm 13 Hverdagssekvenser / Everyday sequences (I-II) 2000 folie-fotografier/photographs 2 à 170 x 166 cm Som vist på By the Way galleri for samtidskunst/ As exhibited at By the Way contemporary art gallery, Bergen Forsats/inside cover e-motion utsnitt (manipulert)/ detail (manipulated) 2000 folie-fotografi i reklamelyskasse/ photograph in advertising light box 196 x 117 x 23 cm M/S Jupiter, Vestlandsutstillingen 2000


Harald E. Tørresen Født/born 1964 Bor og arbeider i Bergen / lives and works in Bergen, Norway Utdanning / Education 1994-95 Statens Kunstakademi, Oslo / The National Academy of Fine Arts, Oslo 1994 Statens Kunstakademi, Praha, Tsjekkia. Atelier Jirí Sópko / The National Academy of Fine Arts, Prague, The Czech Republic. Dept. Jirí Sópko 1991-93 Vestlandets Kunstakademi, Bergen / The National Academy of Fine Arts, Bergen 1984-89 Statens høgskole for kunsthåndverk og design, Bergen / National College of Art and Design, Bergen Separatutstillinger / Solo exhibitions 2001 Hordaland Kunstsenter / Hordaland Arts Centre 2000 By the Way galleri for samtidskunst, Bergen / By the Way contemporary art gallery, Bergen 1996 Café Opera, Bergen 1990 Ørsta Kunstforening / Ørsta Fine Arts Society Kollektivutstillinger / Group exhibitions 2000, 96 Vestlandsutstillingen / The Western Norway Annual Touring Exhibition * 2000, 98 Intimgalleriet, Bergen Kunstforening / Bergen Fine Art Society 1999 Alle slags engler, Bryggens Museum, Bergen 1998 Refusert: Kuratorens valg, Stavanger Kunstforening / Stavanger Fine Art Society 1997 Båt - Maritime bilder, Bergens Sjøfartsmuseum * 1995 Ekstra, fem studenter SKA & VKA 1995, Trøndelag Kunstsenter, Trondheim / Trøndelag Arts Centre, Trondheim 1995 Statens Kunstutstilling / The National Annual Autumn Exhibition, Kunstnernes Hus, Oslo * 1995 Statens Kunstakademis avgangsutstilling, Oslo Kunstforening / Oslo Fine Art Society * 1995 Via foto, studenter fra SKA, Fotogalleriet, Oslo * 1993 I box - installasjon i cargo-containere, studenter fra VKA, Festplassen, Bergen 1990 Exit, SHKDs avgangsutstilling, Bryggens Museum, Bergen * Stipend / Awards and recognitions 2001 Norsk Kulturråds Utstillingsstipend 2000 Vederlagsfondets Prosjektstøtte 1997 Norsk Kulturråds Utstyrsstøtte 1997 Statens Etableringsstipend 1997 Bergen Kommunes Etableringsstipend 1996 Marie O. Bruflotts legat 1995 BKH Akademistudentstipend 1993 Vederlagsfondet 1990 Norsk Kulturråds Debutantstøtte Illustrasjonsarbeid / Illustration work 1992 Varg Veums Bergen - en annerledes byguide, forfatter Gunnar Staalesen, Eide Forlag. Gjennomillustrert bok / by Gunnar Staalesen, Eide Publisher. Book illustrations Utsmykking / Commission 1999 Norges Geologiske Undersøkelser, Trondheim. Design av gulvmosaikk i stein for ny foajé / Norwegian Geological Exploration, Trondheim. For a new foyer; design of mosaic stone floor Litteratur Harald E. Tørresen, Den konstruerte virkeligheten, NAVF/VKAs Uten tittel, nr. 1, s. 35-54, 1993 Øystein Hauge, Mellomrommet som forsvant, Bergens Tidende, s. 40, 15.03.2000 Gavin Jantjes, Tidene forandrer seg / Times change, Vestlandsutstillingen 2000, katalog, s. 4-5, p. 7, 2000 Trond Borgen, Vestlandsutstillingen, Norsk Kunstårbok, s. 84-85, 2000 Medlem av BKFH, UKS og NBK / Member of The Association of Norwegian Visual Artists (NBK)

*) katalog eller folder publisert / indicates publication

23


Utgitt / published April 2001

20.04.01 – 13.05.01 Hordaland Kunstsenter / Hordaland Arts Centre Copyright:

Harald E. Tørresen

Tekst/essay:

Øystein Hauge

Oversettelse/translation: Gillian Carson Foto/photography: Bjarte Bjørkum

Harald E. Tørresen (forsats/inside cover, 17, 20, 21)

Takk til/thank you: Per Bækken Tor Hemma Layout:

Harald E. Tørresen

Repro/prepress: Scan Lito as Trykk/printing: Arne Steen Offsettrykkeri as Opplag/edition:

1000

Støttet av/supported by: Norsk Kulturråd / Norwegian Culture Council Bergen Kommunes Kulturseksjon


Profile for Harald E. Tørresen

Harald E. Tørresen  

Catalog for contemporary art exhibition, Hordaland Art Centre, Bergen 2001 / Katalog for separatutstilling, Hordaland Kunstsenter, Bergen 20...

Harald E. Tørresen  

Catalog for contemporary art exhibition, Hordaland Art Centre, Bergen 2001 / Katalog for separatutstilling, Hordaland Kunstsenter, Bergen 20...

Advertisement