Page 1

ŻYCIE

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

GMINY Lipiec 2017 KRZEMIENIEWO

TURNIEJ WSI Nr 155

ISSN 1733-4551

www.gazeta.krzemieniewo.pl

To była wspaniała impreza. Do Pawłowic przyjechało 14 drużyn niemal ze wszystkich wsi gminy. Przywieźli ze sobą wielu kibiców i członków swoich rodzin. Na widowni zasiadły też dziesiątki mieszkańców Pawłowic. Pogoda dopisała, było sporo atrakcji dla dzieci, grała muzyka. IV Turniej Wsi należał naprawdę do udanych. Zabawy nie brakowało. Drużyny rywalizowały w ośmiu różnych konkurencjach. Rzucali ziemniaki do wiadra, biegali z piłką, skakali na skakance, rzucali balotami słomy, wieźli na taczce dziewczyny, szukali pieniędzy w słojach, pili wodę na czas, przenosili wodę gąbką. Za każdą konkurencję otrzymywali punkty. Tak naprawdę chodziło o świetną zabawę i dużo radości oraz śmiechu, ale rywalizacja była zacięta. Drużyny liczyły od 6 do 10 osób. Nad prawidłowością wykonywania zadań czuwała komisja w składzie: Sebastian Niedziela, Robert Kuczyk, Hieronim Kmiecik i Andrzej Stiller. Całość prowadził zastępca wójta Radosław Sobecki. Ostatecznie wygrała drużyna z Kociug. I to ona odebrała Puchar Wójta Gminy Krzemieniewo.

(dokończenie na str.2)

Cena 2 zł 

UWAGA MIESZKAŃCY! Informujemy, że w poniedziałek, 14 sierpnia Urząd Gminy będzie nieczynny. Zgodnie z ustawą pracownicy Urzędu wykorzystują wolne za sobotę przypadającą w dzień świąteczny. A zatem wszystkie pilne sprawy urzędowe powinniśmy załatwić do piątku, 11 sierpnia. Zwracamy uwagę, że 14 sierpnia mogą też być zamknięte urzędy w powiecie i sąsiednich gminach.


TURNIEJ WSI [ 2 ]

(dokończenie ze str.1)

Kolejne miejsca w turnieju zajęli: II - Bojanice, III - Hersztupowo, IV - Drobnin, V - Oporowo, VI Krzemieniewo, VII - Lubonia, VIII Oporówko, IX - Mierzejewo, X Pawłowice, XI - Karchowo, XII Nowy i Stary Belęcin, XIII - Brylewo, XIV - Garzyn. Gratulujemy wszystkim, bo ukończyli każdą z konkurencji. Drużyny otrzymały słodkie upominki, natomiast pierwsze trzy zwycięskie zespoły ode-

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

brały nagrody finansowe oraz warniki do podgrzewania wody. Głównym sponsorem imprezy był GAZ - SYSTEM, który już po raz drugi wsparł turniej finansowo. Dziękujemy! A organizatorami byli: wójt gminy Krzemieniewo, grupa nieformalna sołtysów z gminy oraz lider lokalny Monika Glapiak. Swoje stoisko z pysznymi wypiekami wystawiło Stowarzyszenie Krzemianki. Dzieci miały dmuchany zamek i mnóstwo animacji. Na scenie natomiast wystąpiły mażoretki z Osiecznej, Iskierki z Leszna oraz kabaret Malina. Wieczorem do tańca grał zespół Cash Band.

Życie Gminy Krzemieniewo

Nakład 1.300 sztuk

Wydawca: Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie, ul. Zielona 6 Redakcja: GCK Krzemieniewo, ul. Zielona 6, tel. 65 536 06 77 Skład: HALPRESS, ul. Ostroroga, 64-100 Leszno - www.halpress.eu Druk: TRANSMAR Leszno Redaktor naczelny: Halina Siecińska Przesyłanie materiałów do gazety: www.gazeta.halpress.eu/dodaj


ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

[ 3 ]

Nagrody dla gimnazjalistów z gminy 

Od kilku lat najlepsi gimnazjaliści z naszych szkół otrzymują nagrody finansowe ufundowane z prywatnych pieniędzy wójta, radnych oraz członków kierownictwa Urzędu: sekretarza, skarbnika, zastępcy wójta i kierownika USC. Rady pedagogiczne szkół wybierają po jednym uczniu gimnazjum spośród wszystkich, którzy kończą III klasę i przedstawiają go do nagrody. Zawsze są to uczniowie, którzy mają bardzo dobre wyniki w nauce i dużo zrobili na rzecz społeczności szkolnej. W tym roku byli to: Katarzyna Karpińska, Zuzanna Bolewicz i Dawid Andrzejak. Gratulujemy!

Zuzanna Bolewicz ukończyła Gimnazjum w Nowym Belęcinie. Na zakończenie szkoły otrzymała średnią 5,11 oraz wzorowe zachowanie. Zuzanna udzielała się w wolontariacie, a także reprezentowała szkołę w zawodach sportowych. Jest zawodniczką tenisa stołowego. Między innymi zajęła III miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski w Drużynowym Tenisie Stołowym. Zuzanna wybiera się do I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie.

Dawid Andrzejak był uczniem Gimnazjum w Pawłowicach. Naukę ukończył z wynikiem powyżej 5. Dawid udzielał się w pracy Samorządu Szkolnego, był chorążym pocztu sztandarowego. Zajął III miejsce w wojewódzkim konkursie plastycznym “Architektura z duszą”, uczestniczył w dodatkowych zajęciach z fizyki, chemii, matematyki, a także geografii i biologii. Brał udział w zawodach sportowych.

Wnioski 500+

Program "Rodzina 500+" wszedł w życie w kwietniu 2016 r. Okres zasiłkowy 2016/2017 trwa więc od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. Jeśli przykładowo rodzina złoży po raz pierwszy wniosek dopiero w lipcu tego roku (np. z powodu urodzenia się dziecka), to przysługujące jej świadczenie wychowawcze będzie wypłacane tylko do końca trwającego okresu zasiłkowego, czyli do 30 września tego roku. Natomiast nowy okres zasiłkowy 2017/2018 trwać będzie od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. Dlatego też wszystkie rodziny, które mają przyznane świadczenie wychowawcze na swoje dziecko/ dzieci, będą i tak musiały złożyć nowy wniosek. Wnioski na nowy okres zasiłkowy można składać już od 1 sierpnia br. Zgodnie z projektem ustawy terminy składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 będą wyglądały następująco: W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia br., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługu-

jącego za miesiąc październik następuje do dnia 31 października br. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do 30 września br., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowaw- czego następuje do dnia 30 listopada br. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do 31 października br., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia br. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do 30 listopada br., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowaw- czego następuje do dnia 31 stycznia 2018 r. Podstawowe zasady Programu "Rodzina 500+", tj. świadczenie w

Katarzyna Karpińska jest absolwentką Gimnazjum w Drobninie. Uzyskała średnią 5,39, a z egzaminu gimnazjalnego 91,5%. Kasia bardzo chętnie angażowała się w prace na rzecz klasy i szkoły. Zajęła II miejsce w Gminnym Konkursie Piosenki, I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym. Lubi rysować, czytać, interesuje się muzyką, historią i psychologią. Wybiera się do II Liceum Ogólnokształcącego.

wysokości 500 zł miesięcznie wypłacane do 18. roku życia dziecka oraz kryterium dochodowe obowiązujące jedynie na pierwsze dziecko 800 zł lub 1200 zł (w przypadku dziecka niepełnosprawnego) netto na osobę w rodzinie pozostają bez zmian. Planowane zmiany w 500+, które mają wejść od 1 października, miałyby objąć osoby pozostające w nieformalnych związkach i deklarujące samotne wychowanie dzieci, ponieważ pojawiały się przypadki składania oświadczeń przez rodziców dziecka, którzy nie są małżeństwem, że są osobami samotnie wychowującymi dziecko w celu wyłączenia drugiego z rodziców ze składu rodziny i jego dochodu. Dlatego konieczny będzie wymóg ustalenia alimentów na rzecz dziecka od drugiego rodzica. Jeśli samotny rodzic nie wystąpi o alimenty wobec drugiego, wniosek zostanie odrzucony. Drugą korektą, którą rząd planuje wprowadzić, jest wyłączenie stosowania przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek rodziny utraci dochód z pracy zarobkowej oraz dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie trzech miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą. Niektórzy świadczeniobiorcy rozwiązują umowę o pracę,

aby następnie podpisać umowę na niższą kwotę. Dzięki temu wnioskodawcy kwalifikują się do otrzymania świadczenia 500+. Tak więc, jeżeli umowa z pracodawcą zostanie rozwiązana, a później te same strony podpiszą kolejną, to świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko będzie można otrzymać dopiero po trzech miesiącach. Trzecią zmianą jest ustalanie dochodu osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Obecnie osoby prowadzące taką działalność, rozliczające się w formie uproszczonej (karta podatkowa lub ryczałt ewidencjonowany), składają niepodle- gające weryfikacji oświadczenie, w którym w sposób dowolny deklarują wysokość swojego dochodu. Dlatego rząd chce wprowadzić regulację, zgodnie z którą, w przypadku ustalania dochodu z ww. działalności, organ właściwy przyjmie, że dana osoba uzyskuje dochód miesięczny w wysokości ogłaszanej corocznie w drodze obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw rodziny. Zmiany te zgodnie z projektem ustawy będą miały zastosowanie na okres rozpoczynający się od dnia 1 października 2017 r.


Najlepsi uczniowie [ 4 ]

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Jak zawsze podajemy nazwiska uczniów, którzy w minionym roku szkolnym uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce, dobrą ocenę z zachowania, wyróżniali się w działalności pozalekcyjnej, zdobywali nagrody w konkursach i zawodach. Takich uczniów jest bardzo dużo. Życzymy im, aby dalej rozwijali swoje pasje i zdobywali coraz szerszą wiedzę oraz najróżniejsze umiejętności. Nauczycielom i rodzicom gratulujemy. PAWŁOWICE

Klasa I - Michał Chwat, Lena Ciesielska, Hubert Fórmanek, Martyna Hądzlik, Zuzanna Hemmerling, Stefania Kozłowska, Fabian Mateusz Kubiak, Piotr Maćkowiak, Katarzyna Mania, Laura Marta Maśląka, Jadwiga Matysiak, Szymon Naskręt, Emilia Pawłowska, Kacper Peliński, Małgorzata Rozwalka, Oskar Sadowski, Alicja Włodarczak, Martyna Wróblewska. Klasa II a - Julia Adamczak, Lilianna Białek, Ewelina Józefiak, Filip Lenort, Dawid Ślęzak, Lena Adamczak, Zofia Włodarczyk, Natalia Glapiak. Klasa II b - Natalia Kozak, Filip Matyla, Filip Niedzielski, Anna Pawłowska, Natan Szulczyński, Hubert Wilczek, Dawid Wojnowski. Klasa III a - Hanna Adamczak, Kamil Kowalski, Alex Szepe, Nikola Józefiak, Kacper Wojciechowski, Filip Śniegucki, Oliwia Kowalczyk,Patryk Lenort, Tobiasz Małecki, Kacper Teodorczyk, Kacper Musielak, Norbert Kubiak. Klasa III b - Dominik Biernaczyk, Kinga Dudkowiak, Klaudia Jankowska, Klaudia Kamieniarz, Patrycja Kozak, Matylda Konieczna, Aleksandra Suchanecka,

GeoCaching

www.rowery.krzemieniewo.eu

zapraszamy do zabawy!

Symon Weiss, Piotr Skrobała. Klasa IV a - Julia Adamczak, Kamil Bartlewicz, Maciej Kubiaczyk, Kamil Rosik, Jakub Skrobała. Klasa IV b - Joanna Jakubowska, Oliwia Jankowska, Alicja Kowalska, Michał Maślonka, Maria Skrobała, Patryk Zep. Klasa V - Karolina Śmieszała, Piotr Pindara, Karolina Peplińska, Aleksandra Bryl, Julia Juszczak, Fabian Naskręt, Krzysztof Rosik, Zofia Skrobała. Klasa VI - Konrad Adamczak, Patrycja Błocian, Antoni Bryl, Zofia Fiszer, Karolina Jakubowska, Agata Jankowiak, Marta Lubiejewska, Dominika Ratajczak, Filip Rozwalka, Patryk Ryczkowski, Nina Żalik. Klasa I gimnazjum - Arkadiusz Dudkowiak, Eliza Hadrysiak, Zuzanna Jankowiak, Michał Pindara, Anna Piotrowiak, Zofia Stachowiak, Wiktoria Zakrzewska. Klasa II gimnazjum - Paulina Ratajczak. Klasa III gimnazjum - Dawid Andrzejczak, Wiktoria Otto, Aleksandra Rosińska.

DROBNIN

Klasa II a - Bartosz Bartkowiak, Zofia Biernaczyk, Mateusz Borowski, Mieszko Cwojda, Adam Gołębiowski, Oskar Konopka, Jan Łagoda, Maria Stachowiak. Klasa II b - Marta Łagoda, Olga Kownacka, Dominika Stachowiak, Nikola Hauza, Alan Pietraszewski, Maria Zielińska. Klasa III a - Wiktoria Tuszyńska, Tomasz Chudziński, Zuzanna

Wawrzyniak, Blanka Ossowska, Kamil Włodarczyk, Klaudia Dolacińska, Mikołaj Cichy. Klasa III b - Jakub Andrzejczak, Mikołaj Brodziak, Monika Rosik, Mateusz Snela, Tomasz Szydłowski. Klasa III c - Dominika Matuszewska, Alicja Przybylak, Zofia Skrzypczak, Amelia Kosińska, Laura Chwaliszewska, Igor Sikora, Jakub Jankowiak, Wiktoria Kaczmarek, Aleksandra Klich. Klasa IV a - Maria Smektała, Martyna Jabłońska, Dawid Kamiński, Marek Łagoda, Jagoda Misiak, Mikołaj Skrobała, Jagoda Wolna. Klasa V a - Krystian Andrzejewski, Klaudia Witczak, Weronika Bartlewska, Natalia Robaszewska, Tomasz Wielogórski, Natalia Wolna. Klasa V b - Aleksandra Adamiak, Magdalena Karpińska, Marta Borowska, Agnieszka Siniecka, Adam Ciesielczyk, Hubert Piotrowski, Maria Krupka, Aleksandra Matuszewska. Klasa VI a - Patrycja Buczek, Ewelina Baer, Roksana Glapiak, Marta Jańczak,Jagoda Andrzejczak. Klasa VI b - Julia Lutowicz, Piotr Kaźmierczak, Michalina Karolewicz, Aleksandra Ptaszyńska, Alexander Charter, Bartosz Kasprzyk. Klasa I a gimnazjum - Julia Kubasik, Miłosz Buczek, Martyna Kostrowska, Jakub Jaszczak, Julia Maćkowiak, Oliwia Michalak, Daria Pudliszewska. Klasa II a gimnazjum - Adrianna Chudzińska.

Klasa III a gimnazjum - Klaudia Andrzejewska, Zofia Maciejczyk, Marika Siniecka, Zuzanna Skrzypczak, Marcin Konopka, Aleksandra Weber. Klasa III b gimnazjum - Katarzyna Karpińska, Filip Frąckowiak, Laura Gierczyk, Julia Glapiak, Joanna Justka.

NOWY BELĘCIN

W Zespole Szkół w Nowym Belęcinie najlepsi uczniowie i sportowcy otrzymali stypendia. Stypendia za wysokie wyniki w nauce: Klasa IV - Jagoda Jańczak. Klasa VI - Adam Chylak. Klasa VI - Tomasz Mrozek. Klasa I b gimnazjum - Anna Brzezińska, Marta Dubicka, Roksana Gołembska, Aleksandra Biernaczyk. Klasa II gimnazjum - Dawid Wawrzyniak, Emilia Skorupka, Katarzyna Kordus, Adrianna Biernaczyk, Weronika Marciniak. Klasa III - Agnieszka Chuda. Stypendia za osiągnięcia sportowe: Klasa I a - Marlena Witczak, Kinga Jakubczak. Klasa I b - Kinga Jurdeczka, Roksana Gołembska. Klasa II - Dawid Siniecki, Lidia Mejza, Weronika Marciniak

GARZYN

Klasa IV - Hubert Kubasik, Tomasz Chodyła, Oliwia Dutkiewicz, Amelia Stachowiak, Mikołaj Zajdel.

OPORÓWKO

Klasa I - Dawid Kal, Michalina Kowalczyk, Lena Lutowicz, Jgor Przybylski, Maria Roszak, Cezary Sikorski, Antonina Skrzypczak, Adrian Sławiński, Patryk Sławiński, Maja Wróblewska Klasa II - Mikołaj Bryl, Wojciech Matuszewski, Wiktoria Sztor, Jakub Zdun Klasa III - Kacper Chwaliszewski, Kuba Skrzypczak, Dawid Rychter

W wielu miejscowościach w gminie trwają prace na drogach i ulicach. Związane są oczywiście z budową kanalizacji. Sieć kanalizacyjna jest już między Garzynem a Górznem, na ul. Kościelnej w Garzynie, od drogi powiatowej w kierunku oczyszczalni w Luboni, na ul. Leśnej w Krzemieniewie od Drobnina do Kociug. Prace trwają na osiedlu w Garzynie i w Luboni. Po położeniu sieci wykonawca naprawia drogi i ulice. Na zdjęciu prace drogowe w Garzynie.


Gminne zawody pożarnicze ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

W niedzielę, 2 lipca, odbyły się Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze. Impreza miała miejsce na stadionie w Pawłowicach, a do rywalizacji przystąpiło 18 drużyn OSP z gminy.

Zgodnie z regulaminem zawody składały się z dwóch konkurencji. Był to bieg sztafetowy z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe polegające na rozwinięciu dwóch lin gaśniczych i usunięciu przeszkód. Zawodami kierował komendant gminny Ochrony Przeciwpożarowej Mariusz Ptak. Natomiast w skład komisji sędziowskiej wchodzili przedstawiciele Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie. Organizatorami zawodów byli: Urząd Gminy Krzemieniewo oraz Oddział Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Krzemieniewie. Rywalizacja przy dopingu publiczności i ładnej pogodzie wyłoniła

zwycięzców. Oto kolejność zdobytych miejsc w poszczególnych grupach: Czołowe miejsca zajęli: W GRUPIE "A" (seniorzy męska): I miejsce - OSP Górzno, II miejsce - OSP Krzemieniewo I, III miejsce - OSP Karchowo. W GRUPIE "C" (seniorki - żeńska): I miejsce - OSP Mierzejewo, II miejsce - OSP Krzemieniewo, III miejsce - OSP Pawłowice W GRUPIE "CTIF" - dziewczynki (12 - 16 lat) : I miejsce - OSP Pawłowice, II miejsce - OSP Belęcin, III miejsce - OSP Mierzejewo W GRUPIE "CTIF" - chłopcy (12 - 16 lat): I miejsce - OSP Belęcin

[ 5 ]


[ 6 ]

Postanowiliśmy na łamach naszej gazety co miesiąc pokazywać postęp prac na budowie oczyszczalni w Luboni. Obok zamieszczamy więc zdjęcie zrobione około 20 lipca. Oczyszczalnię widać z daleka. Już gotowe są zbiorniki pod reaktory. Wykonano także szalunki oraz płyty. Krajobraz na budowie zmienia się z dnia na dzień. Jak dotąd budowa realizowana jest zgodnie z terminami.

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Uczniowie klas trzecich z Pawłowic, pod opieką nauczycieli oraz rodziców, udali się na wycieczkę do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu. Dwa dni wcześniej dzieci przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej w kościele parafialnym w Pawłowicach. Pielgrzymi poznali historię objawień maryjnych. Następnie w bazylice uczestniczyli we mszy św., zwiedzili również Golgotę. Był czas na obiad i pamiątki, a w drodze powrotnej - okazja do zwiedzenia klasztoru w Lądzie nad Wartą.

Zwrot VAT

Rolnicy, którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, muszą złożyć w tej sprawie wniosek do wójta gminy. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie, będące dowodem zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2017 r. Wniosek trzeba złożyć w terminie od 1 do 31 sierpnia br.

Wandale znowu dali o sobie znać. Tym razem zniszczyli obejście i chatę na Uroczysku Nad Stawem w Luboni. Prawdopodobnie weszli na dach chaty i wyłamali pleksi z okna na górze. Zniszczyli też tablicę informacyjną o historii Luboni. Wokół zostawili porozbijane butelki i papiery. Aż nie chce się wierzyć, że mogą to robić w swojej wsi i wśród swoich mieszkańców. Wiele osób podejrzewa, że robi to grupka chłopaków z Luboni i Oporówka. To przez nich trzeba będzie teraz pieniądze, które mogłyby być przeznaczone na przykład na wiejską imprezę, dać na naprawę chaty. To nie tylko głupota, ale zwyczajne chuligaństwo. Wandale na pewno kiedyś za to zapłacą. A mieszkańcy będą się teraz bardziej przyglądać wszystkim, którzy bez powodu "kręcą się" wokół chaty, zwłaszcza wieczorami. Może tych łobuzów złapią na gorącym uczynku. Członkowie Koła Emerytów z Pawłowic witali lato. Spotkali się na Ranczu Leśna Polana w Dąbczu. Właścicielka chaty powitała ich przepysznymi grillowanymi kiełbaskami i kaszanką. Nie zabrakło też ciast, kawy i chłodnych napojów. Spotkanie umilił pan Radek, który zawsze biesiaduje z pawłowicką grupą. Emeryci byli bardzo zadowoleni i już zaplanowali kolejne spotkania w tym uroczym miejscu.


Pani Anna ma 95 lat

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

[ 7 ]

U pani Anny Konopki w Kociugach jesteśmy po raz drugi. Odwiedziliśmy ją bowiem pięć lat temu, gdy obchodziła 90. urodziny. Szczęśliwie przeżyła kolejne pięć lat i ciągle chętnie opowiada o swoim życiu, zwłaszcza o młodości. A przypadła ona na czas wojny, więc trudnych wspomnień ma naprawdę wiele. Umówiłyśmy się, że niektóre z nich spiszemy w naszym stałym cyklu Prawdziwych Historii. Póki co przyjechaliśmy do pani Anny po prostu na urodziny.

Przypomnijmy więc, że Anna Konopka urodziła się w Kociugach 24 lipca 1922 r. Poza czasem wojny całe swoje życie spędziła w rodzinnej wsi. Tutaj rodzice prowadzili gospodarstwo rolne, które później razem z mężem przejęli. I tu na 9 hektarowym gospodarstwie byli po prostu rolnikami. Pani Anna urodziła i wychowała cztery córki. Jedna mieszka w Lesznie, dwie w Pawłowicach, a najmłodsza została z rodzicami w Kociugach. I właśnie z najmłodszą córką i jej bliskimi spędziła większość życia. Dziś w domu pani Anny mieszkają cztery pokolenia rodziny. Ona jest już wdową od dziesięciu lat. Do niedawna cieszyła się opieką córki i zięcia. Niestety, trzy lata temu zięć odszedł na zawsze. Kiedy więc pytamy panią Annę, co zmieniło się w jej życiu przez ostatnie pięć lat, mówi właśnie o tamtym rodzinnym dramacie. Córka też jest już wdową. Ale dodaje także, że radość sprawiają jej wnuki. Doczekała się ich dziesiątki, a w Kociugach dwójki. I to wnuk z Kociug ożenił się niedawno. Obdarzył też babcię kochanym prawnuczkiem. To trzynasty prawnuczek babci Anny. Chętnie zasiadła z nim do zdjęcia. No a poza tym zmieniła się codzienność. Jeszcze rok temu jubilatka trochę robiła w ogródku, krzątała się też po kuchni. Dziś może jedynie posiedzieć z bliskimi, przypilnować małego Krzysia, zrobić sobie śniadanie. O pracy nie ma mowy,

zresztą nikt tego nie oczekuje. Żona wnuka, która zamieszkała w domu w Kociugach, mówi, że babcia lubi patrzeć na kwiaty, grządki, chętnie zjada słodkie, ma apetyt. Co prawda dużo słabiej słyszy i widzi, ale na rozmowę zawsze się zgadza. Aż trudno uwierzyć, że kiedyś bardzo dużo czytała i była najstarszą czytelniczką krzemieniewskiej biblioteki. Teraz wzrok nie pozwala jej już sięgać po książki. Pięć lat temu życzyliśmy pani Annie przede wszystkim zdrowia i długich lat życia. Cieszymy się, że się spełniły. Nic innego nie przekazujemy w dniu 95. urodzin. Także życzenia zdrowia i doczekania kolejnych urodzinowych spotkań. Przy tak ciepłej i serdecznej opiece na pewno jest to możliwe.

+++ POŻEGNANIA +++

W ostatnich tygodniach w naszej gminie na zawsze odeszli:

02.07 - Wiesława Płaczek, Lubonia 09.07 - Władysława Kajzer - Pawłowice 11.07 - Roman Hemmerling - Kociugi 11.07 - Czesław Juskowiak - Oporowo 18.07 - Ewa Galik - Drobnin 20.07 - Bogdan Hądzlik - Pawłowice

Wędkowanie w Pawłowicach

W Pawłowicach po raz kolejny zorganizowano Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Powiatu Leszczyńskiego Jarosława Wawrzyniaka. Zawody odbyły się już po raz czwarty i na stałe wpisały się w kalendarz imprez w Pawłowicach, organizowanych w ramach 3 dniowego cyklu "Festynu Rodzinnego - Witajcie Wakacje". Tegoroczny turniej, który zgromadził rekordową liczbę uczestników, zorganizowano tradycyjnie na stawie "Na wyspie". W wędkarskiej rywalizacji wystartowały 43 zespoły. Po raz kolejny okazało się, że wędkarstwo z powodzeniem łączy pokolenia, a w poszczególnych zespołach startowali dziadkowie z wnukami lub ojcowie z synami i córkami. Imprezę rozegrano w dwóch kategoriach. W kategorii junior młodszy 2007 - 2012 najlepsze wyniki osiągnęli:

1. Jakub Krygier - Henryk Błochowiak / 6,140 kg 2. Filip Śniegucki - Arkadiusz Śniegucki / 5,810 kg 3. Alex Szepe - Krystian Szepe / 4,610 kg W kategorii junior starszy 2001 - 2006 najlepszymi zostali: 1. Fabian Naskręt - Waldemar Naskręt / 7,770 kg 2. Eryk Matuszewski - Wiesław Matuszewski / 5,930 kg 3. Kacper Kąkolewski - Eugeniusz Szepe / 5,460 kg Organizatorzy, czyli Przyjaciele Pawłowickich Rowerówek z Markiem Nowakiem na czele, zadbali, aby każdy młody uczestnik wrócił do domu z pamiątkowym medalem i nagrodą rzeczową. Dla wszystkich wędkarzy przygotowano również poczęstunek. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom, dzięki którym impreza mogła się odbyć i zapraszają na kolejną, za rok. (d.m.)


Po pizzę do Oporó [ 8 ]

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Tomasz Nowacki mówi, że gastronomią interesował się od dawna. Zwłaszcza tą z tradycjami, nietypową, czasem zapomnianą. Lubił małe, pełne uroku knajpki, chętnie próbował potraw serwowanych w rodzinnych lokalach. Jako student zaglądał do pizzerii, w Poznaniu, we Wrocławiu, ale także we Włoszech. Tam polubił włoską pizzę. Twierdzi, że nie ma lepszej niż robiona ręcznie, cienka, wypiekana na szamotowym kamieniu.

- Jestem miłośnikiem dobrej pizzy - wyjaśnia Tomasz Nowacki. - Od lat chciałem ją robić dla siebie, ale także dla innych. Wydaje mi się, że pizzą nie można się znudzić, zwłaszcza jeśli do wyboru jest kilkanaście rodzajów. Swoją pizzerię pan Tomasz otworzył dwa lata temu. Miał o tyle łatwiej, że lokal w domu już był. Urządził go kiedyś ojciec pana Tomka, który prowadzi w Oporówku siłownię. Pan Tomek przez 17 lat uprawiał sporty walki. Teraz razem z ojcem trenuje chłopaków do MMA. A lokal stał pusty. To jedno nieduże pomieszczenie z belkami na suficie, kilkoma stolikami dla klientów i piecem. Właśnie piec

tworzy nietypowy, włoski klimat. Bo rzeczywiście jest oryginalny. - Nie mógł być inny - wyjaśnia pan Tomek. - Taki widziałem we Włoszech. A skoro chciałem robić włoską pizzę, piec musieli zrobić fachowcy z Włoch. Znalazłem taką firmę i zleciłem postawienie tradycyjnego pieca. Stawiali go zaledwie dwa dni. Piec nie jest duży, ma 170 cm na 160 cm. Do jego postawienia użyto 2 tony szamotu i mnóstwo zaprawy glinianej. Na zewnątrz pokryty jest cementem. Pali się w nim tylko suchym drewnem liściastym. Ogień jest oczywiście wewnątrz, na szamocie, a tuż obok ognia wypala się pizzę. Jednocześnie można

Dziadkowie wnukom - pod takim hasłem odbyło się spotkanie w robczyskim parku, zorganizowane przez Koło Emerytów w Pawłowicach. Udział w nim wzięło 40 wnuków ze swoimi dziadkami. Dotarli również rodzice dzieci, którzy z ochotą włączyli się w przygotowane konkursy i warsztaty. Każde dziecko mogło skorzystać z zajęć prowadzonych przez Annę i Karolinę Jakubowskie oraz przewodniczącą koła Urszulę Maciejczak. Było wielu chętnych do udziału w konkursach wędkowania, rzutów do celu, wyścigów w workach, konkursie piosenki i tańca oraz w loterii fantowej, w której każdy wnuk wygrywał jakiś drobiazg. Również dziadkowie mogli wygrać coś dla wnuków. Wiele radości dostarczyła też dzieciom jazda na kucyku, którego właścicielem jest Jacek Nalewski z Kociug. Nagrody były zakupione z pieniędzy dziadków oraz sponsorowane przez leszczyńskie firmy prywatne.

przygotować pięć pizz. Temperatura wewnątrz pieca sięga 500 stopni. Pizza jest gotowa w ciągu dwóch minut. Klient może to zobaczyć. Tomasz Nowacki do uruchomienia swojej pizzerii przygotowywał się dość długo. Przede wszystkim oglądał takie lokale we Włoszech. Widział, jak prowadzą je Włosi, jak przygotowują produkty, w jaki sposób wypalają pizze. Kiedy już zdecydował się urządzić pizzerię w Oporówku, zafundował sobie kurs we włoskiej pizzerii. Pojechał na kilka dni do Włoch i w jednym z lokali uczył się fachu. Z uśmiechem mówi, że najdłużej ćwiczył podrzucanie ciasta w dłoniach. Ale umie to robić. W ten sposób ciasto nabiera nie tylko smaku, ale i odpowiedniej grubości. Bo musi być bardzo cienkie na całej powierzchni, a grube tylko po brzegach. To sztuka zrobić takie danie ręcznie. Ale takie są właśnie włoskie pizze. - Nasze pizze robimy wyłącznie z włoskich produktów - dodaje pan Tomasz. - Sprowadzamy je bezpośrednio z Włoch. Są bez konserwantów. I wymienia, jaki towar musi sprowadzać. Zaczyna oczywiście od mąki. Mąka jest włoska. Włoskie są też pomidory, ser mozzarella, pikantne salami, szynka parmeńska, kiełbasa pepperoni, szpekt, papryki. Jedynie na prośbę klientów robi czasem pizzę z polską szynką

gotowaną. No i dodaje polską cebulę. Wszystko inne sprowadza. Pizza naprawdę jest włoska. Przez dwa lata pan Tomasz opracował przepisy na 23 rodzaje pizzy. Każda smakuje inaczej. Można zamówić łagodną w smaku, ale można też zaserwować sobie bardzo pikantną. Każda robiona jest ręcznie. Maszyną jedynie miesza się ciasto, ale potem wyrabia się odpowiednie kulki ciasta, które muszą leżeć dwa dni w lodówce. Z nich formuje się pizzę, smaruje sosem i układa na niej wybrane składniki. Tak przygotowana na wielkiej szufli wędruje do pieca, bezpośrednio na szamot. Pan Tomasz zapewnia, że jest pyszna. Aż trudno uwierzyć, ale po taką pizzę przyjeżdżają klienci z Leszna, Gostynia, Ponieca, Borku, Śremu, Osiecznej, Rydzyny i z wielu okolicznych wsi. Zdarza się, że specjalnie organizują sobie rowerowe czy samochodowe wycieczki, by za-


ówka

Prawdziwe historie

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

trzymać się w Oporówku i zjeść włoską pizzę. Lokal czynny jest od środy do niedzieli, w godzinach popołudniowych. Taka pizza zjedzona na miejscu smakuje wyjątkowo. Zwłaszcza gdy widzi się, jak wypalana jest w piecu. Ale można ją oczywiście zamówić. I mówiąc szczerze zamówień jest dużo więcej. Pan Tomasz rozwozi swoje pizze po okolicy. Bywają weekendy, że dostarcza ich kilkadziesiąt. - Cieszę się, że robię to, co lubię i że firma się rozwija - dodaje pan Tomasz. - W okolicy nie ma drugiej takiej z oryginalnym szamotowym piecem. Klienci już nas rozpoznają. Póki co najtrudniejsza jest logistyka. Muszę dbać, aby towar z Włoch zawsze docierał na czas, aby niczego nie brakowało. A pizze są duże, o średnicy 36 cm i ważą około pół kilograma oraz mniejsze o średnicy 21 cm. Oryginalne włoskie polewane być powinny tylko oliwą czosnkową lub mieszanką ziół z oliwą. Ale polscy klienci lubią polane sosem, więc pan Tomasz dodaje sosy w różnych smakach. Na życzenie. Sprzedaje oczywiście cały rok, choć w wiosenno - letnim sezonie najwięcej. Cieszy się, gdy do pizzerii przychodzą mieszkańcy Oporówka i gminy Krzemieniewo. W końcu to z myślą o nich otwierał swój lokal. Dziś już w wielu miejscowościach słyszy się: jedziemy do Oporówka na pizzę. Pan Tomasz mówi więc, że oby tak zostało. A na marginesie powiedzmy, że Tomasz Nowacki sportowcem ciągle pozostaje. Właśnie teraz organizuje galę MMA w Lesznie. To jego wielka pasja. Napiszemy o niej za miesiąc, bo gala już we wrześniu. HALINA SIECIŃSKA

[ 9 ]

Bardzo lubię słuchać historii o zdarzeniach, które miały wpływ na rodzinę, o dobrych i smutnych chwilach małżeńskich przeżyć, o drogach do sukcesu, czasem dramatu. Te historie tworzą obraz pisany indywidualnymi losami ludzi. To tak jakby pakować małe paczki, by potem włożyć je do jednego dużego worka. Z tych paczuszek powstaje zwyczajność, codzienność, powstaje po prostu życie.

Ostatnio uczestniczyłam w rodzinnym zjeździe, na który zjechało się kilkadziesiąt osób. Niektórych nie widziałam od lat, więc jak nieznajomych witałam ich dzieci i wnuki. Nic dziwnego, że opowiadaliśmy sobie o wszystkich. A ja lubię słuchać. W pamięci zatrzymałam więc nie tylko wspomnienia moich kuzynek, wujków, siostrzenic, ale także opowieści o ich znajomych, sąsiadach, przyjaciołach. Na rodzinnym zjeździe było na to sporo czasu. Basia na przykład opowiadała mi o sobie. Pamiętam, jakie miała dzieciństwo i młodość. Jej mama owdowiała i sama wychowywała dwójkę dzieci. Basia była starsza, zatem bez sprzeciwu zajmowała się bratem, prowadziła dom, sprzątała, gotowała. Nie było pieniędzy na szkoły, wyjazdy czy rozrywki. Kiedy mama wyszła drugi raz za mąż, pojawiła się kolejna dwójka rodzeństwa. Basia była potrzebna wszystkim. Dzisiaj z żalem mówi, że mama jej chyba nie kochała. Pewnie tak nie było, ale w niej pozostał jakiś żal. Nie ukrywa, że wówczas chciała szybko pójść na swoje. Ledwie skończyła dwadzieścia lat, wyszła za mąż. Ale to nie było szczęśliwe małżeństwo. Dobrze pamiętam, jak widywałam we wsi jej pijanego męża. Przypominam sobie, że musiała z dziećmi uciekać z domu, że często pożyczała pieniądze na życie. Basia nie miała łatwo. Kiedy więc teraz zobaczyłam ją uśmiechniętą, spokojną, zadbaną, aż serce chciało mi wyskoczyć z klatki. To przecież znaczyło, że udało jej się poskładać te porozrywane kawałki życia. Że dała radę. Dlatego przegadałyśmy kilka godzin. Opowiedziała mi o rozstaniu z mężem, o trójce swoich dzieci, o tym, jak dostała mieszkanie w sąsiednim miasteczku. O swojej pracy. A zatrudniała się, gdzie tylko mogła. Pracowała jako sprzątaczka, potem w barze, trafiła też do rolnika na plantację. Musiała wychować i wykształcić dzieci. Wszystkie mają zawody. A były mąż od kilku lat nie żyje. Basia jest teraz za granicą. Najpierw pojechała tam jej córka. Założyła firmę, dobrze prosperuje. Potem Basia chciała ją tylko odwiedzić, na kilka tygodni, może miesięcy. Myślała, że pomoże przy wnukach, odpocznie. Jest tam już ponad piętnaście lat. Uśmiecha się, świetnie wygląda.

Do mamy przyjeżdża raz na kwartał. Czy czuje więź, jaka teraz, na starość, łączy ją z domem i z mamą? O to nie zapytałam. Włodek mówił mi o swoim koledze. To naprawdę niecodzienna historia. Ten kolega poznał dziewczynę, kiedy chodziła jeszcze do liceum. Zakochał się pierwszą, młodzieńczą miłością. Włodek twierdzi, że nigdy nie spotkał tak zakochanego mężczyzny. Od początku wiedzieli, że spędzą ze sobą życie i od pierwszej randki nazywali się narzeczonymi. Tyle tylko, że dziewczyna była chora. To nie była choroba, która rzucałaby się w oczy albo zmieniła jej urodę. Nie. Ona po prostu musiała chodzić do szpitala, miała przetaczaną krew, czuła się słabo. Trzeba ją było wspierać, pomagać w trudniejszych chwilach, czasem wozić do szkoły. Nawet maturę zdawała na wyjątkowych warunkach, bo z tabletkami na ławce i telefonem do wezwania pogotowia. Ale narzeczeni poradzili sobie z tym. Obydwoje dostali się na studia. Przez pięć lat studiowali, i to na innych kierunkach, więc kolega Włodka robił wszystko, aby jego dziewczyna docierała na uczelnię, na egzaminy, do biblioteki. Mieli zresztą pomoc obydwu ich rodzin. Nie dało się ukryć, że ta miłość była wyjątkowa. Zwłaszcza ze strony chłopaka. No i pobrali się po kilku latach narzeczeństwa. Włodek mówił, że dla jego kolegi był piękny, szczęśliwy dzień. Przez dwie doby byli małżeństwem. Trzeciego dnia żona kolegi odeszła na zawsze. Kiedy więc poszedł do Urzędu Stanu Cywilnego po dokument ślubu i równocześnie poprosił o akt zgonu, nikt nie chciał w to uwierzyć. Chyba nie było drugiego tak dramatycznego pożegnania z najbliższą osobą. Ten kolega zerwał wszystkie kontakty z rodziną swojej ukochanej. Pewnie nie mógł tego udźwignąć. Julia jest wnuczką mojej kuzynki. Mieszka we wsi, niedaleko Gostynia. Ona z kolei opowiadała mi o sąsiadce, która trafiła do nich prawie rok temu. Ta historia jest o tyle nietypowa, że sąsiadka jest Ukrainką. Dziś powiedzielibyśmy, że zarobkową emigrantką. Bo rzeczywiście przyjechała do nas zarobić. W swoim kraju przeżyła tragedię, spłonął jej dom, odszedł mąż, została bez środków do

życia. A ma dwóch kilkuletnich synków. Zostawiła chłopców z mamą, postarała się o wizę i przyjechała do nas. Miała szczęście, że trafiła do dobrych ludzi. Jedna z sąsiadek wynajęła jej pokój i nie bierze za to pieniędzy. Druga często zaprasza ją na obiad, inne przynoszą rzeczy. Julia zorganizowała zbiórkę odzieży dla chłopców. Bo właśnie teraz sąsiadka wraca do domu. Kończy jej się wiza i aby przedłużyć zgodę na pobyt w Polsce, musi załatwić to w swoim miasteczku. Jedzie więc z powrotem na Ukrainę i z radością czeka na spotkanie z synkami. Julia mówi, że cała ta historia jest pełna dobrych uczuć. Ludzie we wsi przyjęli tę niepozorną mamę z otwartymi ramionami. Szybko dostała pracę, dorabiała nawet po godzinach. Oszczędzała każdy grosz, żeby jak najwięcej zawieźć do domu. Tam musi odbudować chociaż jeden czy dwa pokoje dla synków. Może uda jej się jeszcze raz przyjechać tu na rok. Póki co jest szczęśliwa, że nie wraca do domu z pustymi rękami. No i że po roku przytuli synków. Czy takie opowieści nie są częścią naszej wspólnej prawdziwej historii? Dzieją się przecież tu i teraz. Jedne nas smucą, inne cieszą, każda sprawia, że choć na chwilę zatrzymujemy się przy innym człowieku. I każda czegoś nas uczy. SPISAŁA HALINA SIECIŃSKA


Uczniowie zwiedzali Polskę [ 10 ]

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Zawsze pod koniec roku szkolnego uczniowie zarówno szkół podstawowych, jak i gimnazjów organizują swoje klasowe wycieczki. Jeżdżą do najpiękniejszych regionów w Polsce i do miast pełnych zabytków i ciekawych miejsc. Ponieważ w czerwcowym wydaniu "Życia…" nie zamieściliśmy tych informacji, dziś poświęcamy tym wyjazdom dwie strony w gazecie. Dodajmy jednak, że wycieczek było więcej, ale postanowiliśmy przedstawić chociaż po jednej relacji z każdej szkoły. Uczniowie byli z tych wyjazdów bardzo zadowoleni.

Uczniowie klasy IIIa Szkoły Podstawowej z Pawłowic wyjechali na dwudniową wycieczkę do Kotliny Kłodzkiej. Pierwszym akcentem wycieczki była wizyta w Muzeum Techniki, gdzie podziwiali zdobycze techniki z czasów średniowiecza. Dużo emocji dostarczył dzieciom Dom Kata i Jaskinia Strachu. Kolejną atrakcją było zwiedzanie Kopalni Złota. Wszyscy zeszli na wysokość ósmego piętra i ujrzeli wypływający ze skał kolorowy wodospad. Na powierzchnię wyjechali kolejką. W drodze do hotelu zwiedzili jeszcze Park Miniatur Minieuroland w Kłodzku. Drugiego dnia uczniowie wybrali się na Szczeliniec - znajdujące się na wysokości 919 m n. p. m. miejsce, do którego nie dochodzi żadna droga i nie dojeżdża żaden pojazd. Pokonali 665 skalnych schodów i dotarli do schroniska, gdzie odpoczywali przed drogą powrotną. Pełni wrażeń i zadowoleni wrócili do domu.

Uczniowie klas III i IV z Garzyna wybrali się na wycieczkę do Karpacza. Pierwszego dnia odwiedzili Cyrkland w Miłkowie, gdzie obejrzeli przedstawienie cyrkowe w wykonaniu ich rówieśników z Białorusi. Następnie udali się do Kowar, wędrowali tunelami w sztolniach. Prosto z Kowar pojechali do punktu noclegowego, gdzie wieczorem wyruszyli na spacer po Karpaczu, w czasie którego obejrzeli Świątynię Wang. Drugiego dnia, zaraz po smacznym śniadaniu, udali się na zwiedzanie Karpacza. W czasie wędrówki podziwiali piękne, górskie krajobrazy. Zobaczyli między innymi : wyciąg na Śnieżkę, skocznię narciarską "Orlinek’, zimowy tor saneczkowy i zaporę nad Łomnicą. Zwiedzili też Muzeum Sportu i Turystyki oraz Muzeum Zabawek. Mieli również możliwość zjazdu na letnim torze saneczkowym Kolorowa. Nie zabrakło też czasu na zakup ciekawych pamiątek. Do domu wrócili zmęczeni, ale bardzo zadowoleni.

Uczniowie klasy VIb z Drobnina byli na wycieczce we Wrocławiu. Wyjazd został zorganizowany w ramach zajęć projektu English Teaching. Wszystkie koszty związane z biletami wstępu, transportem i wyżywieniem zostały pokryte z grantu projektu. We Wrocławiu uczestnicy projektu najpierw pojechali do Hydropolis a potem do Humanitarium, gdzie poznawali "magię chemii". Hydropolis to miejsce, w którym różne techniki multimedialne, interaktywne instalacje, wierne repliki i modele oraz bogate w informacje ekrany dotykowe posłużyły jednemu celowi: ukazaniu wody z różnych, fascynujących perspektyw. W Humanitarium uczniowie obejrzeli wystawę o odnawialnych źródłach energii i wzięli udział w warsztatach. Podczas zajęć doświadczyli, jak pracują prawdziwi naukowcy poprzez wcielenie się w ich rolę. Dowiedzieli się, jaki jest skład mleka i co można z niego wyprodukować, jak oświetlić energią słoneczną stolicę Dolnego Śląska, jak wysłać rakietę kosmiczną napędzoną wodorem w misję specjalną. Własnoręcznie wykonali różnokolorowe kawałki "plastiku", zyskując wiedzę na temat procesu podgrzewania różnych substancji. Wizyta w Humanitarium okazała się strzałem w dziesiątkę.


ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Uczniowie Gimnazjum w Nowym Belęcinie brali udział w wycieczce Oświęcim - Kraków - Zakopane. W Oświęcimiu oglądali obóz niemiecki Auschwitz - Birkenau z czasów II wojny światowej. W Krakowie rozpoczęli zwiedzanie miasta od Bramy Floriańskiej i Barbakanu, następnie ul. Floriańską udali się na malowniczy Rynek Główny, gdzie zobaczyli m. in. kościół Mariacki oraz Sukiennice. Spacer po Krakowie zakończyli wejściem na wzgórze zamkowe. Zwiedzili tam Krypty Królewskie i Katedrę Wawelską. W podziemiach katedry uczniowie zobaczyli grób pary prezydenckiej - Marii i Lecha Kaczyńskich oraz trumnę marszałka Józefa Piłsudskiego. Niewątpliwą atrakcją zwiedzania był Dzwon Zygmunta. Trzeciego dnia młodzi turyści wyruszyli nad Morskie Oko, najbardziej popularne miejsce w Tatrach. Był to czas obcowania z piękną tatrzańską przyrodą. W drodze powrotnej uczniowie mieli okazję zobaczyć skocznię narciarską - Wielką Krokiew, a na słynnych Krupówkach zakupili pamiątki dla bliskich. Wieczorem zażywali kąpieli w pobliskich termach o nazwie Gorący Potok.

[ 11 ]

Na przełomie maja i czerwca grupa uczniów z Pawłowic wyjechała na trzydniową wycieczkę w Góry Opawskie w Sudetach. Pierwszy dzień spędzili w parku zaginionego miasta Rosenau, gdzie mogli skorzystać z różnorodnych atrakcji, takich jak: zwiedzanie zaginionego miasta i zapoznanie się z jego legendą, poznanie zasad fizyki i optyki w parku żywiołów, przeżycie emocjonującej przygody w wirującym domku. Emocje wywołały również przejścia po przeszkodach w parku linowym oraz zjazd na kole po wyznaczonym torze. Drugiego dnia wybrali się do Czech, gdzie zwiedzili uzdrowisko Jesenika. Przewodnik opowiadał o metodach leczenia w tym uzdrowisku, a także wspomniał znanych Polaków, którzy się tam leczyli. Przy pięknej słonecznej pogodzie spacerowali alejkami kwitnących rododendronów i azalii. W tym dniu zwiedzili również Jaskinię na Spicaku oraz Skansen Zlotorudne Młyny. Trzeci dzień to piesza wycieczka do Cichej Doliny. Wszyscy byli zmęczeni, bo trasa okazała się dość trudna, ale za to bardzo piękna. Uczniowie podziwiali wspaniałe widoki i robili zdjęcia. NOCNE BAJANIE

Uczniowie klas I - III z Oporówka tuż przed zakończeniem roku szkolnego wybrali się na wycieczkę do Poznania. MIło spędzili czas w sali zabaw Aktiv oraz obejrzeli film pt. “Smerfy”.

Biblioteka w Krzemieniewie już po raz dziesiąty zaprasza dzieci w wieku od 6 do 12 lat na NOCNE BAJANIE. W tym roku tematem jest MÓJ SUPERBOHATER (bohater z książek, komiksów oraz filmów dziecięcych). Na spotkanie zapraszamy w piątek 25 sierpnia o godz. 18.00. W programie m.in. gry i zabawy, konkursy, nocna wycieczka, wspólna kolacja i śniadanie oraz wiele niespodzianek. Dzieci które będą uczestniczyć w Bajaniu zabiorą ze sobą do biblioteki: śpiwór, latarkę, strój lub maskotkę (albo inny gadżet) swojego superbohatera. Liczba miejsc w bibliotece jest ograniczona dlatego do 16 sierpnia przyjmujemy zapisy (tel. 605 567 878).


[ 12 ]

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Zakończenie roku

Ruszyły rozgrywki 

Na kompleksie sportowym Orlik w Garzynie odbywają się piłkarskie rozgrywki o Drużynowe Mistrzostwo Orlika - Charter Agro - Masz CUP 2017.

W imprezie - która rozpoczęła się 28 czerwca, a potrwa do końca wakacji - udział biorą piłkarze z roczników 1997 i młodsi. Planuje się rozegranie 10 kolejek spotkań. Mecze odbywają się w każdą środę w godzinach od 19 do 21 Do rozgrywek zgłosiło się 5 zespołów: Uśmiech Kombajnisty, FC Arbuzy, MKS Młode Wilki, Small Boys i Misjonarze. Swoje piłkarskie umiejętności zaprezentuje łącznie ponad 50 młodych chłopaków, w zdecydowanej większości mieszkańców naszej gminy. Na najlepsze zespoły będą czekały puchary i medale. Dodat-

kowo wśród grających przeprowadzony zostanie wybór najlepszego napastnika, pomocnika obrońcy i bramkarza, którzy oprócz pamiątkowych statuetek otrzymają nagrody rzeczowe. Planowany jest również wybór najpopularniejszego piłkarza, którego dokonają kibice. Dotychczasowy przebieg rozgrywek potwierdził wcześniejsze przypuszczenia, że może to być liga wielu niespodzianek. Na boisku Orlik nie brakuje widowiskowych akcji, pięknych goli i zaskakujących wyników. Głównymi sponsorami wydarzenia są: Charter Agro - Masz z Garzyna, Sporting Leszno, firma remontowa Trio - System Drobnin, Pudliszki oraz animator boiska Orlik. TEKST I fOT. DAMIAN MARCINIAK

BOISKA CZYNNE W SIERPNIU

Orlik Pawłowice: poniedziałek - piątek 15. 30 - 21. 00, sobota 14. 00 - 18. 00, niedziela 15. 00 - 18. 00. Animator: Robert Kuczyk, tel. 691 - 473 - 392. Orlik Krzemieniewo: poniedziałek - czwartek 16. 00 - 20. 00, piątek - sobota 15. 00 - 20. 00, niedziela 12. 00 - 17. 00 Animator: Sebastian Niedziela, tel. 782 - 956 - 941. Orlik Garzyn: poniedziałek - piątek 15. 30 - 21. 00, sobota 14. 00 - 18. 00. niedziela 15. 00 - 18. 00. Animator: Damian Marciniak, tel. 502 - 385 - 989. Boisko Wielofunkcyjne Oporówko: poniedziałek - czwartek 18. 00 - 21. 00, piątek 17. 00 - 20. 00, sobota 14. 00 - 16. 00, niedziela nieczynne. Animator: Szymon Drewniak, tel. 607 - 206 - 944 Boiska nieczynne 15 sierpnia

Uroczystość zakończenia roku szkolnego w szkole w Górznie tradycyjnie rozpoczęła się od odśpiewania hymnu i przemówienia pani dyrektor. W odświętnie przygotowanej sali zgromadzili się uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście, wśród nich dyrektorka Centrum oraz przewodnicząca Rady Rodziców. Uczniowie przedstawili prezentację pokazującą wydarzenia z życia szkoły, a pani dyrektor i wychowawcy wręczali świadectwa ukończenia III klasy gimnazjum oraz nagrody wyróżniającym się uczniom. Były podziękowania i listy gratulacyjne dla pani dyrektor Centrum, rodziców i przewodniczącej Rady Rodziców za zaangażowanie i pomoc. Przede wszystkim jednak gratulowano uczniom bardzo dobrych wyników w nauce. Do wszystkich skierowano życzenia udanych wakacji.

Obóz językowy

Pod koniec maja klasa 6b z Drobnina spędziła dwa dni w międzynarodowym towarzystwie na Eurocampie w Boszkowie. Warsztaty poprowadzili studenci z Gruzji, Portugalii, Turcji, Łotwy, Finlandii a nawet z Indii. EuroCamp to niesamowita interkulturowa przygoda edukacyjna, która przede wszystkim ma za zadanie rozwinąć umiejętności językowe uczniów w zakresie posługiwania się językiem angielskim, wzmocnić integrację grupy i nauczyć tolerancji. Warsztaty poprowadzone były w drodze interakcji z dużym naciskiem na aktywność uczestników. Liczne nietypowe zadania i zabawy stymulowały kreatywne myślenie uczniów i zachęcały do twórczej aktywności. Na początku uczniowie zadając pytania musieli zgadnąć z jakiego kraju pochodzą wolontariusze. Potem według udzielonych wskazówek naśladowali gesty, tańce isłowa. Grali w zabawy z kartkami papieru, krzesłami czy piłką. Słuchali melodii granych na gitarze i tradycyjnym instrumencie tureckim zwanym "baglama". "Walczyli" o cukierki i jabłka, lepili z gliny. Spędzony atrakcyjnie czas w gronie klasowym korzystnie wpłynął na atmosferę i budowanie więzi grupowych. Najbardziej integrowały wspólne przygotowywanie posiłków i spacery. Ze względu na to, iż większość zajęć była prowadzona w języku angielskim, uczniowie pogłębili swoje umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim i miło spędzili czas w swoim klasowym towarzystwie nad pięknym jeziorem Dominickim. W warsztatach uczestniczyli uczniowie klasy 6b, którzy biorą udział w projekcie English Teaching sponsorowanym przez Fundację NIDA wraz z Fundacją Polsko - Amerykańską. W ramach projektu uczniowie mieli zorganizowane zajęcia, opłacony nocleg i obiad, a na miejsce i z powrotem zostali przywiezieni szkolnym autobusem. Mimo iż projekt kończy się w czerwcu, uczniowie projektu nadal będą rozwijać swoje zainteresowania związane z językiem angielskim w sposób nietypowy, pełni tolerancji i otwartości. / Magdalena Samol


ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

[ 13 ]

HOROSKOP KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ Ogórek nie

Baran 21.03-19.04 Najbliższe dni powinnaś przeznaczyć na wypoczynek. Potrzebujesz oderwania od pracy, a także od domowych obowiązków. Oczekuj dobrej wiadomości od dalszej rodziny. Uważaj w czasie podróży. Byk 20.04-20.05 Pierwsza połowa miesiąca będzie jeszcze pod znakiem wielu zadań w pracy. Dokończysz wszystkie zaległe sprawy. Ktoś poprosi Cię o pomoc. Nie lekceważ tej prośby. Dużo lepsze finanse. Bliźnięta 21.05-21.06 Nie zamykaj się na przyjaciół. Korzystaj z zaproszeń i częściej wybieraj się na wspólne wypady. W drugiej połowie miesiąca możesz liczyć na pewną zmianę w pracy. Gwiazdy wróżą Ci przypływ gotówki. Może wygrana? Rak 22.06-22.07 Będzie trochę zawirowań w życiu osobistym. W stałych związkach sytuacja będzie wymagała poważnej rozmowy. Dla singli to może być nowa, ciekawa znajomość. Oszczędzaj. Pieniądze będą Ci wkrótce bardzo potrzebne. Lew 23.07-22.08 To będzie bardzo dobry miesiąc. Odpoczniesz, może wyjedziesz. Rodzina sprawi Ci miłą niespodziankę. Koniecznie jednak skontroluj zdrowie, zwłaszcza serce. Ktoś obok Ciebie chce nawiązać bliższą znajomość. Panna 23.08-22.09 Poczujesz przypływ twórczej weny. Wykorzystaj ją, by zmienić coś wokół siebie. Może odświeżyć garderobę, może przemeblować mieszkanie. Jak ognia unikaj konfliktów. Odkryjesz nowe sposoby zarabiania. Waga 23.09-22.10 Stagnacja w życiu zawodowym. W okresie letnim będzie nawet mniej zajęć. Za to w sferze uczuć prawdziwa burza. Spotkasz kogoś bardzo miłego. Naprawdę zaiskrzy. Uważaj w podróży. Skorpion 23.10-21.11 Uważaj, by nie poróżnić się z partnerem. Zastanów się, czy w waszych sporach nie ma trochę racji. Warto gdzieś razem wyjechać. W połowie miesiąca czeka Cię nieoczekiwana wizyta. Strzelec 22.11-21.12 Dobry miesiąc dla spraw zawodowych. Możesz realizować swoje pomysły, na pewno zyskają poparcie. Zmiany pogody mogą spowodować bóle głowy. Niewielki przypływ gotówki sprawi Ci sporo radości. Koziorożec 22.12-19.01 W tym miesiącu czeka Cię sporo wydatków. Nie krępuj się poprosić o pomoc bliskich. W pracy niewielkie zmiany. Możesz liczyć na interesujące spotkania towarzyskie. Może także wyjazd. Wodnik 20.01-18.02 Właśnie teraz jest najlepszy czas na urlop. Jeśli nie zaplanowałaś wyjazdu, korzystaj z pobytu na łonie natury. Wkrótce wrócisz do dawnych przyjaźni. To będzie bardzo miłe spotkanie. Ryby 19.02-20.03 Nie będziesz uskarżać się na zdrowie, ale powinnaś zrobić "przegląd" organizmu. Poza tym oczekuj pewnej oferty zawodowej. Odezwij się do rodziny, ktoś bardzo tęskni. Dobre finanse.

Aby rozwiązać krzyżówkę należy w poziome rzędy wpisać znaczenie podanych słów. Hasło powstanie z liter ponumerowanych od 1 do 18. Prawidłowe hasło można wysłać e-mailem. Można też wysłać SMS o treści TC.ZYCIE.rozwiazanie+imie i nazwisko+adres na numer 71068 (opłata 1,22 zł, regulamin na www.dotpay.pl). Wśród nadawców prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy nagrodę. Poprzednie hasło krzyżówki brzmiało: SLONECZNE LATO. Nagrodę wylosowała Liliana Swora z Hersztupowa Zapraszamy po odbiór nagrody do GCK w Krzemieniewie. 1. Sypialnia waćpani

Ł

2. Stół ofiarny

3. Kicający uszatek 4. Rodak, ziomek 5. Ze skwarkami 6. Łąka w lesie 7. Opóźnienie

9

8. Umowa z PZU

5

9. Kartka z reklamą

4

10. Plemienny znachor 11. Z danymi redakcji

I

12.Zwieńczenie wieży

13. Osłona na lampę

1

2

3

4

K

7

18

17

6

L

12

O

T

T

B

5

11

8

14

16

L

E

7

8

N

10

9

1

15

K

13 6

2

3

N

10

Pyszne sezonowe zupy 11

12

13

14

15

Z pokrzywy

Składniki: 2 duże garście młodych pokrzyw, 1 marchewka, 1 cebula, 1 łyżka masła, 1,5 l wywaru mięsnego lub bulionu z kostki, 2 - 3 ziemniaki, sól, pieprz, żółtko, 2 łyżki śmietany, 1 łyżka soku z cytryny. Przygotowanie: Pokrojoną w kostkę cebulę szklimy na maśle, wsypujemy mąkę i smażymy, aż powstanie jasna zasmażka. Dodajemy umyte i posiekane pokrzywy, startą marchewkę oraz pokrojone w kostkę ziemniaki. Wlewamy wywar. Zupę gotujemy, aż warzywa zmiękną. Solimy i pieprzymy, dodajemy żółtko wymieszane ze śmietaną i sok z cytryny. Podajemy z ryżem.

Z cukinii

Składniki: 3 małe cukinie (ok. 50 dag), mała cebula, łyżka oleju, 1,5 szklanki rosołu lub bulionu z

16

17

18

kostki, 200 ml śmietany kremówki, 15 dag kiełbasy, pęczek koperku, sól, pieprz, gałka muszkatołowa. Przygotowanie: Cukinie myjemy i osuszamy. Jedną kroimy w plasterki, pozostałe w kostkę. Cebulę również. Plasterki cukinii podsmażamy na oleju. Wyjmujemy z patelni i odstawiamy. Na patelnię przekładamy pokrojoną w kostkę cukinię z cebulą. Podsmażamy mieszkając. Wlewamy rosół i dusimy 5 minut. Duszoną cukinię przekładamy do garnka i miksujemy na krem. Następnie zabielamy śmietaną, mieszamy, doprawiamy solą, pieprzem i gałką muszkatołową. Kiełbasę kroimy w cienkie plasterki, wkładamy do zupy i podgrzewamy. Dodajemy podsmażone plasterki cukinii. Koperek myjemy i osuszamy. Kilka gałązek odkładamy do dekoracji, resztę drobno siekamy i wsypujemy do zupy.

Potrzebujesz reklamy w naszej gazecie?

Zapoznaj się  z cennikiem ogłoszeń na www.gck.krzemieniewo.pl

tylko na talerzu

Ogórek nabłyszczy wyroby ze skóry. Torebki, buty, skórzane kurtki najpierw wycieramy wilgotną szmatką, by usunąć z nich kurz. Potem przecieramy plasterkami ogórka lub wyciśniętym z niego sokiem. Ogórkiem wyczyścimy też wannę i umywalkę. Ścieramy go wraz ze skórką na tarce o drobnych oczkach i mieszamy z solą kuchenną. Papką czyścimy ceramikę łazienkową. W miejscach bardziej zabrudzonych pozostawiamy papkę na pół godziny. Zadziała jak wybielacz. Ogórek jest dobry dla lustra i sztućców. Skórka z ogórka doskonale nabłyszczy stalowe sztućce. Można nią także przetrzeć lustra. Trzeba jednak po tym zabiegu wytrzeć lustro papierowym ręcznikiem. Kiedy mamy zbyt puszące się włosy, wystarczy odkroić dwa plastry ogórka, wycisnąć z nich sok na rękę i przegładzić fryzurę. Włosy będą piękne.

Poprawić pamięć

Olejek rozmarynowy poprawia pamięć. Powinniśmy rozpylać go w pomieszczeniu, gdzie czytamy i oglądamy telewizję. A można go zrobić w prosty sposób. Do szklanki wody dodajemy łyżkę oliwy i 4 - 5 kropli olejku rozmarynowego. Przelewamy do atomizera i kilka razy dziennie spryskujemy pokój, w którym przebywamy. Można też na parapecie postawić świeży rozmaryn w doniczce. Listki należy rozcierać w palcach, aż uwolnią zapach. Rozmaryn wzmacnia pamięć, a nawet chroni przed demencją.

(: (: HUMOR :) :)

Koledzy przyszli do szpitala odwiedzić znajomego po wypadku samochodowym. Spotykają jedną z pielęgniarek i pytają: - Czy on ma jakieś szanse?

- Żadnych, nie jest w moim typie. x x x

Gdybym dostawał złotówkę za każdą kobietę, której się nie podobam, w końcu zacząłbym podobać się kobietom. x x x

Rozmawiają dwaj kumple:

- Słyszałem, że twoja żona rozbiła twoje nowe porsche. Stało jej się coś? - Jeszcze nie, zamknęła się w łazience...


Wyjazdowe wakacje [ 14 ]

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Wszystkie szkoły zorganizowały w lipcu bardzo atrakcyjne wycieczki dla uczniów. Każda ponad 30 - osobowa grupa przez trzy dni korzystała z wyjazdów do parków rekreacji, kina, teatru, na pływalnie itd. Łącznie we wszystkich szkołach z wyjazdowych wakacji skorzystało około 300 dzieci. Każda placówka organizowała dwa turnusy. Urząd Gminy zapewnił transport szkolnymi busami, a Komisja ds. Zwalczania Alkoholizmu i Narkomanii przeznaczyła na ten cel 20. 000 zł. Dziś pokazujemy relacje z wycieczek uczniów trzech szkół. Pozostałe zamieścimy za miesiąc.

Dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klas II - III ze szkoły w Nowym Belęcinie pierwszego dnia pojechały do Gostynia. Były na basenie i kręgielni oraz zwiedzały Bazylikę na Świętej Górze. Następnego dnia przeżyły wspaniałą przygodę piracką w klubie Nenufar w Kościanie. A trzeciego dnia były w kinie w Lesznie, w sali zabaw Bajkolandia oraz na posiłku w restauracji McDonald’s.

Już pod koniec czerwca uczniowie szkoły w Garzynie pojechali na dwa wakacyjne turnusy. Między innymi pływali z piratami w kościańskim Nenufarze, robiły pizzę i lody w Krainie Smoków w Boszkowie, obejrzały filmy w kinie Cinema 3D, bawiły się w sali zabaw WMB. Przy pięknej pogodzie plażowały w Boszkowie i w Dąbczu.

Uczniowie z Pawłowic udali się do Rosnówka, gdzie znajduje się niezwykły punkt rekreacyjny Deli Park. Tam piekli chruściki, zwiedzali park miniatur, bawili się na placu zabaw. Na drugi dzień pojechali do teatru w Lesznie, gdzie oglądali kulisy i zaplecze, byli w kinie, w minizoo. Trzeci dzień poświęcili historii. Zwiedzali kościół w Oporowie i pałac w Kopaszewie. A odpoczywali i bawili się w Uroczysku Nadolnik.


ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

[ 15 ]

Mali plastycy podziękowali swojemu instruktorowi W piątkowe popołudnie, 23 czerwca, dzieci uczęszczające na zajęcia plastyczne pożegnały instruktorkę plastyki Hannę Nowaczyk.

Pani Hania przez 15 lat prowadziła w Gminnym Centrum Kultury w Krzemieniewie Sekcję Plastyczną. Zajęcia odbywały się w każdy piątek w Domu Kultury w Garzynie w salkach na piętrze. I to właśnie tam dzieci i młodzież poznawali różnorodne techniki plastyczne, malarskie, rysunkowe. Tam uczyły się obserwacji natury, zasad kompozycji, doboru barw, posługiwania się różnymi narzędziami. Na tych zajęciach ich uczestnicy rozwijali swoje talenty i wspólnie odkrywali sztukę.

Godziny spędzone z plastyką z pewnością pokazały, w jaki sposób można kreatywnie spędzać czas. Pokazały, jak pielęgnować i rozwijać swoje pasje. Pod okiem pani Hani powstało wiele pięknych prac nagradzanych na różnych konkursach w powiecie i kraju. Dziękujemy pani Hani za miłą atmosferę na zajęciach i za to, że motywowała dzieci do pracy. Życzymy najlepszego zdrówka, radości, niezapomnianych podróży i wszelkiej pomyślności.

Egzamin w Ognisku Muzycznym

W sobotę, 24 czerwca, egzamin semestralny zdawało 45 spośród 53 uczniów pobierających naukę gry w Społecznym Ognisku Muzycznym działającym przy Gminnym Centrum Kultury. Pięcioro uczniów zakończyło naukę, a byli to: Maciej Urbaniak - 6 lat nauki na gitarze, Ewelina Baer - 6 lat nauki gry na organach elektronicznych, Kornelia Rutkowska - 6 lat nauki emisji głosu, Izabela Bartkowiak - 6 lat nauki gry na organach elektronicznych, Piotr Bugzel - 4 lata gry na perkusji (wcześniej ukończył sześcioletnią naukę na organach). Piąty rok nauki gry na gitarze zaliczyła Maja Antkowiak. Czwarty rok nauki ukończyli: Kacper Pietraszewski na gitarze, Marianna Schöpe na fortepianie, Krystian Andrzejewski na perkusji. Trzeci rok nauki zaliczyli: Mateusz Przybylak na gitarze, Kinga Jakubczak na gitarze, Klaudia Andrzejewska na saksofonie, Julia Maćkowiak na organach, Ewelina Baer - emisja głosu, Aleksandra Matysiak na gitarze, Partycja Błocian na gitarze. Drugi rok nauki ukończyli: Joanna Justka na perkusji, Marek Łagoda na gitarze, Martyna Urbaniak na gitarze, Klaudia Warlińska na gitarze, Wojciech Mazur na saksofonie. Pierwszy rok nauki gry na gitarze mają za sobą: Bartosz Rozwalka, Agnieszka Siniecka, Jakub Jankowiak, Natalia Gniłka, Magdalena Karpińska, Aleksandra Adamiak. Na fortepianie pierwszy rok nauki zaliczyła Maria Zielińska a na organach elektronicznych Antoni Ratajczak. Swój pierwszy egzamin po półrocznej nauce zdali: Marta Ostropolska na organach, Monika Rosik na gitarze, Oliwier Kmiecik na organach (wcześniej 6 lat na gitarze). Pierwszy raz w historii Ogniska Muzycznego zdarzyło się, że uczeń sam skomponował utwór. Oliwier Kmiecik - bo o nim mowa - napisał piosenkę zatytułowaną"Goodbay, friends!", którą dedykował swoim kolegom z gimnazjum. Podczas egzaminu oprócz gam usłyszeliśmy również wiele piosenek m. in.: "Yesterday", "Cumana", "Miasto budzi się", "Każdy oddech", "Baśka", "Oda do radości", "Kiedy byłem małym chłopcem", "Barcelona", "Halleluja", "Zostawcie Titanica", "One way ticket", "Droga którą idę", "Swanee River", "Nie liczę godzin i lat", "Cherry pink", "Lustra", "Leśne bajanie" i wiele innych. Sobotni egzamin wszyscy zaliczyli pozytywnie zarówno z teorii, jak i gry na wybranym instrumencie. Dziękujemy Grzegorzowi Hermanowi za dwa lata prowadzenia nauki gry na gitarze.

KORNELIA RUTKOWSKA

EWELINA BAER

MACIEJ URBANIAK

IZABELA BARTKOWIAK

PIOTR BUGZEL


Śladami Mielżyńskich [ 16 ]

W sobotę, 1 lipca, odbył się I Pawłowicki Bieg Śladami Mielżyńskich. Organizatorzy, czyli Stowarzyszenie Razem dla Pawłowic, przygotowani byli na przyjęcie 100 biegaczy. Zdecydowano jednak o dopuszczeniu do biegu dodatkowych 5 osób. Ostatecznie wystartowało 94 biegaczy, w tym 28 kobiet, spośród których wszyscy szczęśliwie pokonali trasę.

Start i meta biegu usytuowane zostały przy pałacu Mielżyńskich, a sama trasa wiodła przez Pawłowice, zarówno po drodze asfaltowej, jak i szutrowej. Chwilę przed startem rozgrzewkę dla zawodników przeprowadził profesjonalny trener personalny. Bieg pilotowało na rowerach dwóch przedstawicieli Przyjaciół Pawłowickich Rowerówek, którymi byli Marek Nowak i Mirosław Forszpaniak. Rowerzyści z tej sympatycznej grupy jechali również na końcu biegu. Dodatkowo trasę zamykał popularny strażacki "ogórek", czyli charakterystyczny czerwony volkswagen z OSP Krzemieniewo, za kierownicą którego siedział nie kto inny, jak niezastąpiony Czesław Kielich. Samochód ten stał się już nieodzownym elementem wielu imprez organizowanych w naszej gminie. Zgodnie z przypuszczeniami I Pawłowicki Bieg Śladami Mielżyńskich wygrał Krzysztof Szymanowski, utytułowany biegacz z Kościana. Pokonanie 10 - kilometrowej trasy zajęło mu 35 minut i 20 sekund. O 9 sekund pokonał drugiego na mecie Michała Kumolkę z Leszna. Trzecie miejsce na podium zajął Dawid Miaskowski (czas 36, 01) - Bieg był świetnie zorganizowany, trasa bardzo fajna, płaska i szybka. I ta meta na tle pałacu, coś pięknego! Sam bieg przebiegł po mojej myśli. Urwaliśmy się w grupce czteroosobowej i inni zawodnicy powoli odpadali nie wytrzymując narzuconego tempa. Impreza jak najbardziej na plus. Wrócę tu w przyszłym roku - podsumował zawody Krzysztof Szymanowski. Wśród pań trasę najszybciej pokonała Jolanta Jeż z Gostynia, a jej czas - 42 minuty i 29 sekund - dał jej w klasyfikacji generalnej 13. miejsce. Druga była Milena Tomaszyk z Wonieścia, a na trzecim miejscu uplasowała się Angelina Woyczyńska z Leszna. Najliczniejszą grupą biegaczy byli mieszkańcy Leszna, aż 34 osoby. Nie zabrakło również miejscowych miłośników biegania z Pawłowic, których na starcie stanęło kilkunastu. Najszybszym mieszkańcem gminy Krzemieniewo okazał się właśnie jeden z nich - Marek Ka-

tarzyński z Pawłowic, który zajął 9. miejsce. Niektórzy wystartowali nawet ze swoimi milusińskimi czworonogami. Wśród biegaczy pojawił się również przedstawiciel Urzędu Gminy Krzemieniewo, którym był Radosław Sobecki. Ostatecznie zastępca wójta osiągnął całkiem dobry czas 49 minut i 22 sekundy, co pozwoliło mu zająć 44. miejsce w klasyfikacji generalnej. Dobry przykład dał również sołtys Pawłowic Tomasz Adamczak, pomysłodawca całej imprezy, który ukończył zawody na 64. miejscu. Oficjalnie w biegu wystartowało: 94 biegaczy - w tym 28 kobiet i 4 rowerzystów, w ramach integracji. Łącznie wzięło w nim zatem udział 98 osób. Na najlepszych biegaczy czekały okazałe puchary, które wręczali: wójt gminy Andrzej Pietrula, sołtys Tomasz Adamczak i starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak, który objął imprezę swoim patronatem. Wśród wszystkich uczestników rozlosowano także 20 pakietów z nagrodami. Każdy biegacz otrzymał w pakiecie startowym piękny medal i koszulkę taktyczną. Organizatorzy już snują plany na przyszły rok - być może dodatkowe dystanse i nordic walking. Z całą pewnością impreza ma szansę wpisać się na stałe do kalendarza miłośników dobrego biegania. TEKST I fOT. DAMIAN MARCINIAK

Życie gminy Krzemieniewo - nr 155 - Lipiec 2017  
Advertisement