Page 1

ŻYCIE

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

Nr 119

ISSN 1733-4551

GMINY Lipiec 2014 KRZEMIENIEWO

www.gazeta.krzemieniewo.pl

Cena 2 zł

W niedzielę, 22 czerwca, powitaliśmy lato. Gminne Centrum Kultury zorganizowało bardzo atrakcyjną imprezę nad jeziorem w Górznie. O wszystkich punktach programu, w tym o niezwykłym widowisku „Noc Kupały” i konkursie na najpiękniejszy wianek świętojański, piszemy na str. 8. Relację opatrzyliśmy wieloma kolorowymi zdjęciami. Warto je obejrzeć.


[2]

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Otrzymali nagrody

Stało się już tradycją, że przedstawiciele władz gminy przyznają prywatne nagrody dla jednego z gimnazjalistów opuszczających mury szkoły. Nagrody są trzy - dla absolwenta gimnazjum w Drobninie, Pawłowicach i Nowym Belęcinie. Fundują je: wójt gminy, radni oraz kierownictwo Urzędu, a więc sekretarz, zastępca wójta, skarbnik i kierownik USC. Najlepszego ucznia w każdej z placówek wybierają rady pedagogiczne, a wręczenie nagród odbywa się bardzo uroczyście, w czasie pożegnania gimnazjalistów ze swoją szkołą. Przedstawiamy więc tegorocznych laureatów finansowych nagród przedstawicieli władz gminy.

Jagoda Hofman z Gimnazjum w Drobninie uzyskała końcoworoczną średnią ocen 6, 0 (średnia za egzaminy gimnazjalne 96%). Jej szczególne osiągnięcia to: zdobycie tytułu laureatki (II miejsce w Polsce) Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego „Ojczyzna-Polszczyzna”, laureatki Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego (47p./50p.), finalistki Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego, laureatki (I miejsce) III Regionalnego Konkursu Przyrodniczego „Między biologią a chemią” oraz laureatki Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II. Koniecznie trzeba dodać, że Jagoda - oprócz znaczących osiągnięć przedmiotowychprzez kilka lat prowadziła szkolną gazetkę, szkolne radio „Studio Zet”, a pracując w szkolnym samorządzie, podejmowała liczne akcje charytatywne, jak chociażby nawiązanie współpracy z fundacją Centaurus i schroniskami dla zwierząt w Henrykowie i Dalabuszkach. Na co dzień (w chwilach wolnych) dużo czyta, a ze szczególnym zainteresowaniem książki przedstawiające historię powstania warszawskiego. Od września rozpocznie naukę w II Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie, w klasie o profilu biologiczno-chemicznym, a otrzymaną nagrodę zamierza przeznaczyć na dofinansowanie kursu językowego.

Katarzyna Maciejewska, uczennica Gimnazjum w Pawłowicach, osiągnęła bardzo dobre wyniki w nauce, w tym roku uzyskała najwyższą średnią ocen wśród uczniów III klas (5,4), a także bardzo wysokie wyniki z egzaminów gimnazjalnych ( średnio: 91, 6%). Kasia ma na swoim koncie liczne sukcesy w konkursach muzycznych na szczeblu gminnym i powiatowym, m. in. II miejsce w Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek (zespół). Reprezentowała szkołę w wielu konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, w konkursach języka polskiego i angielskiego dotarła do etapu rejonowego, natomiast w Mistrzostwach Powiatu Leszczyńskiego w Piłce Siatkowej wraz z koleżankami zdobyła III miejsce Kasia jest miłą, skromną dziewczyną o wysokim poziomie kultury osobistej, zawsze wzorowo wypełniała szkolne obowiązki, szanowała i rozwijała dobre tradycje szkoły, dbała o kulturę życia codziennego, przejawiała troskę o mienie szkoły. Była punktualna, zdyscyplinowana i odpowiedzialna za powierzone jej obowiązki. Katarzyna Maciejewska jest wzorem do naśladowania dla innych uczniów szkoły. Jagoda Jankowska była uczennicą Gimnazjum w Nowym Belęcinie. W 2013 roku została laureatką konkursu plastycznego pod tytułem,, Nie daj szansy AIDS”. Jagoda interesuje się tańcem i rysunkiem oraz angażuje się w życie szkoły. Co roku otrzymuje stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Zamierza uczęszczać do II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie o profilu biologiczno-chemicznym.

W piątek, 18 lipca, w sali Gminnego Centrum Kultury odbył się koncert „Wojtek Guitar Fest” poświęcony pamięci Wojtka "Gepa"Szymańskiego – tragicznie zmarłego gitarzysty - w 25. urodziny.Podczas koncertu zagrali m. in.: Antari Frog Machine, Skrzynka Ryżu,Byle bez Prądu, Macki Band, Mus Trio,Hubert Szczęsny, znajomi muzycy, z którymi grał (na zdjęciu zespół Skrzynka Ryżu).


ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

[3]

Czas na przyłącza

w Sali wiejskiej w Pawłowicach odbyło się zebranie dla mieszkańców wsi, którzy będą przyłączać swoje gospodarstwa do sieci kanalizacyjnych. Przybyło około 80 osób zainteresowanych szczegółami technicznymi tych przyłączy. Spotkanie otworzył wójt gminy andrzej Pietrula, który na początek podsumował całość inwestycji. Mówił o budowie sieci kanalizacyjnej, o kosztach robót, o terminach, do których wszystkie posesje powinny być skanalizowane. w drugiej części spotkania głos zabrał Mirosław Śmigielski, pracownik instytutu Zootechniki w Pawłowicach. Sieć kanalizacyjna długości około 6400 m jest własnością gminy. Natomiast Instytut, na podstawie umowy z Urzędem, będzie ją eksploatował i nią zarządzał. Stąd wystąpienie M. Śmigielskiego, dotyczące przyłączy na terenie lub w granicach posesji. Na łamach ”Życia gminy Krzemieniewo” zapowiadaliśmy podanie warunków, jakie muszą spełnić właściciele budynków, aby przyłącze zamontować. Drukujemy więc najważniejsze z nich: - Rurociągi kanalizacyjne na terenie posesji należy wykonać z rur PVC lub PCW o średniej zewnętrznej Dz 160mm, o ściance litej, łączonych na uszczelkach lub innych materiałach zapewniających szczelność sieci. - Dopuszcza się stosowanie rur o średnicy minimum 110 mm, pod warunkiem zastosowania przy studni przyłączeniowej redukcji 160/110 mm. - Rurociągi wewnętrznej sieci kanalizacyjnej należy układać na głębokości nie mniejszej niż 0, 80 m poniżej powierzchni terenu (strefa przemarzania gruntów). W przypadku mniejszych głębokości rurociągi należy ocieplić. - Przyłączenie obiektów lub budynków mieszkalnych do zbiorczych sieci kanalizacyjnych należy wykonać w taki sposób, aby trwale

odłączyć istniejące zbiorniki bezodpływowe (szamba). - Na załamaniach trasy wewnętrznej sieci kanalizacyjnej zaleca się montaż studni. Przy mniejszych załamaniach trasy dopuszcza się zastosowanie łuków o parametrach zintegrowanych z zastosowanymi rurami kanalizacyjnymi. - Przed włączeniem do studzienki przyłączeniowej na terenie lub w granicy posesji zaleca się zamontowanie klapy zwrotnej w celu uniknięcia wydobywania się nieprzyjemnych zapachów. - Wewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej od obiektów lub budynków mieszkalnych zostanie wykonana w całości staraniem i na koszt właściciela lub użytkownika nieruchomości. - Przed podłączeniem wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej do studzienki przyłączeniowej zlokalizowanej na terenie lub w granicy posesji właściciel lub użytkownik nieruchomości zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia wykonania ww. sieci do administratora sieci. - Wykonana wewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej wymaga odbioru przez przedstawiciela administratora rozdzielczej sieci kanalizacyjnej –Instytutu Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, Zakład Doświadczalny w Pawłowicach oraz przedstawiciela jej właściciela- Gmina Krzemieniewo. - Prawidłowe wykonanie i odbiór wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej będzie podstawą do zawarcia umowy na odbiór nieczystości płynnych z terenu posesji. Dodajmy, że już istnieje możliwość budowania przyłączy. instytut gotowy jest do odbioru tych urządzeń od 1 lipca br. Całość inwestycji powinna się zakończyć do września 2015 roku. warto bardzo wyraźnie podkreślić, że do kanalizacji sanitarnej mogą być wprowadzone wyłącznie ścieki bytowe. Nie wolno wprowadzać do niej ścieków z szamb ani wód opadowych.

wyrazy głębokiego współczucia i szczerego wsparcia

irenie grobelnej

z powodu śmierci męża

składają Kierownictwo i pracownicy Urzędu Gminy oraz przyjaciele z Redakcji

Zakończyły się prace przy wigwamie w Bojanicach. Do obiektu doprowadzono prąd i wyposażono go w drewniane stoły. Teraz już tylko można czekać na wiejskie imprezy. Teren jest naprawdę ładny, a wigwam gościć może nawet kilkadziesiąt osób. Powiedzmy, że na tę inwestycję mieszkańcy przeznaczyli fundusz sołecki.

KOMUNIKAT

Uwaga właściciele nieruchomości!

Zarząd Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego przypomina o konieczności dokonania zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sytuacji, gdy uczeń lub student dotychczas zamieszkujący poza miejscem swojego stałego zameldowania (w internacie, na stancji, w akademiku) na okres wakacji wraca do miejsca swojego stałego zameldowania (zmiana polega na zwiększeniu liczby osób i wysokości opłaty). Podobnie, po rozpoczęciu nowego roku szkolnego lub akademickiego w przypadku kontynuowania nauki lub studiów (poza miejscem stałego zameldowania) należy ponownie złożyć deklarację, tym razem zmniejszającą liczbę osób zamieszkujących nieruchomość i wysokość opłaty. Przypominamy również dyrektorom placówek edukacyjnych o możliwości zmiany deklaracji na okres wakacji, powodującej zmniejszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 65 540 77 93 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30. ZarZąD KoMUNalNego ZwiąZKU gMiN

Za Pr oSZeN ia

regioNU leSZCZyńSKiego

* Gminne Centrum Kultury zaprasza dzieci w wieku od 6 do 12 lat na kolejne NoCNe BaJaNie. W tym roku tematem przewodnim są smoki i rycerze. Nocne Bajanie odbędzie się w czwartek ,28 sierpnia, na plaży w Górznie. Początek o godz. 16.00, a zakończenie o 24.00. W programie: przedstawienie „Smok wawelski”, zamki i zjeżdżalnie dmuchane, pokaz walk rycerskich, konkursy z nagrodami, poczęstunek oraz inne niespodzianki. Wszystkie dzieci przynoszą obowiązkowo ze sobą strój zgodny z tegorocznym tematem bajania ( smoki, rycerze, księżniczki, królowie, błazny ) oraz latarki. Zgłoszenia przyjmujemy do 18 sierpnia, a bliższe informacje można uzyskać pod tel. 655360677 lub 605567878. * Zapraszamy dzieci i młodzież na warsztaty muzyczno-taneczne, plastyczne i kulinarne. Zajęcia odbywać się będą w poniedziałek (25 sierpnia), wtorek (26 sierpnia) i środę (27 sierpnia) w sali Domu Kultury w Garzynie od godz. 10.00 do 13.00, a w sali Centrum w Krzemieniewie od godz. 14.00 do 17.00. Zapisy chętnych przyjmujemy do 18 sierpnia. Bliższe informacje pod tel. 655360677 lub 605567878. * Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie organizuje w ramach cyklu "wakacyjne podróże po regionie” wyjazd dzieci do Włoszakowic. W programie m. in.: pobyt w Centrum Zabaw WidziMisie, a w nim zabawy na zewnętrznym i wewnętrznym placu zabaw, gry i zabawy ruchowe, klaun, poczęstunek(kiełbaska, napój, lody, wata cukrowa), wycieczka po parku, zwiedzanie wiatraka w Święciechowie. Wyjazd nastąpi w czwartek, 21 sierpnia o godz. 9.00 sprzed budynku Centrum w Krzemieniewie, przewidywany powrót około godz. 16.00. Zapisy i wpisowe w wysokości 25 zł od dziecka przyjmujemy do 11 sierpnia. Bliższe informacje można uzyskać pod tel. 655360677 lub 605567878.


Kanalizacja gminy trwa [4]

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Przed dwoma miesiącami pisaliśmy na łamach „Życia…” o spotkaniu z radnymi i sołtysami na temat opracowanej już koncepcji kanalizacji w gminie. Podaliśmy kilka ogólnych danych dotyczących planów rozwiązywania gospodarki ściekowej na najbliższe lata. Ponieważ mieszkańcy zadali nam sporo pytań w tej kwestii, postanowiliśmy przedstawić problem bardziej szczegółowo. w trzech najbliższych wydaniach naszego miesięcznika omówimy zatem szczegóły projektu pod roboczą nazwą „Kanalizacja gminy Krzemieniewo”. Dziś o koncepcji i samej oczyszczalni. Za miesiąc o sieciach kanalizacyjnych pierwszego etapu inwestycji.

Na początek powiedzmy jednak, że kanalizacja gminy już trwa. od 1 lipca gotowa jest sieć kanalizacyjna wsi Pawłowice, a mieszkańcy mogą przystępować do instalacji przyłączy na swoich posesjach. Piszemy o tym na stronie 3. A zatem ta część gminy ma problem rozwiązany. W ubiegłym roku Urząd Gminy zlecił opracowanie koncepcji na kanalizację całej gminy. Można zapytać, czy taki dokument jest w ogóle potrzebny? Odpowiedź jest prosta - koncepcja określa cel całego przedsięwzięcia, pokazuje najkorzystniejsze możliwości prowadzenia inwestycji, mówi o konkretach dotyczących rurociągów i przepompowni, o materiałach oraz cenach i tak dalej. Ten dokument jest podstawą do wybrania zarówno sposobu prowadzenia robót, jak i etapów ich realizacji. I właśnie z tym pierwszym dokumentem zapoznano radnych i sołtysów na majowej naradzie.

a teraz o oczyszczalni Oczyszczalnia ścieków powstanie w Luboni. Zostanie usytuowana na gruncie, który dziś należy do Agencji Rolnej, a znajduje się przy lesie, tuż za wsią w kierunku Ponieca. Będzie spełniać wszystkie wymogi ochrony środowiska. Powiedzmy też, że oczyszczalnia została zapisana jako obiekt niezbędny w gminie już w 2002 roku w planie zagospodarowania przestrzennego. a dlaczego w luboni? Otóż decydujący wpływ na to miało ukształtowanie terenu. Do Luboni ścieki w większości będą mogły spływać w sposób grawitacyjny, a więc niejako w dół.Mniej będzie sieci tłoczonych i mniej przepompowni. W ten sposób inwestycja będzie też tańsza. oczyszczalnia ścieków kosztować będzie około 10 mln zł. Takich pieniędzy gmina nie jest w stanie wyłożyć jednorazowo. Przypomnijmy, że rocznie w budżecie na inwestycje mamy niecałe 4 mln

zł, w tym oczywiście na drogi, obiekty kultury i sportu, na gospodarkę wodną, remonty i tak dalej. Z bieżących inwestycji gmina nie może zrezygnować. A zatem na oczyszczalnię trzeba będzie zaciągnąć kredyt lub starać się o pieniądze unijne. I właśnie ta druga możliwość byłaby najkorzystniejsza. Przypomnijmy, że kanalizacja w Pawłowicach kosztowała nieco ponad 3 mln zł, a Urząd gminy uzyskał z unijnych dopłat aż 75 procent kosztów tej inwestycji. O dofinansowanie oczyszczalni też trzeba powalczyć. A jest na to szansa, bo Unia Europejska finansuje inwestycje tak zwanych aglomeracji. W przypadku kanalizacji aglomeracja musi zapewnić, iż z kilometra sieci będzie korzystać co najmniej 120 osób. Tę normę gmina Krzemieniewo spełnia, więc będzie można o pieniądze się ubiegać. Ile ich otrzymamy, kiedy i w jakich transzach, to oczywiście okaże się już w trakcie prowadzenia prac inwestycyjnych. Już za kilka dni Urząd Gminy ogłosi przetarg na opracowanie dokumentacji. Dotyczyć będzie oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej pierwszego etapu, a więc wsi: Lubonia, Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo, Garzyn i Górzno. O tej sieci napiszemy za miesiąc. Dokumentacja kosztować będzie około 1 mln 300 tys. zł. W tegorocznym

budżecie gmina ma na ten cel 100 tys. zł, natomiast pozostałą kwotę zapisano w prognozie wieloletniej, więc samorząd uwzględni ją w przyszłorocznym budżecie. Wójt gminy zapewnia jednak, że również na samą dokumentację będzie starał się uzyskać pieniądze z zewnątrz. Dokumentacja prawdopodobnie gotowa będzie do końca 2015 roku. Powstanie oczywiście na podstawie opracowanej już koncepcji. Będzie tak skonstruowana, aby roboty można przeprowadzić etapowo lub kilkoma etapami równocześnie. Wszystko zależeć będzie od możliwości finansowych gminy. Na pewno już na etapie dokumentacji Urząd Gminy poczyni starania o uzyskanie dotacji. Budowa oczyszczalni powinna rozpocząć się w 2016 roku, po uzyskaniu wszystkich niezbędnych zezwoleń, przeprowadzeniu prac geodezyjnych, środowiskowych, po wszelkich uzgodnieniach. Potem kładziona będzie kanalizacja wymienionych wcześniej wsi. Po zrealizowaniu tego etapu inwestycji kanalizację razem z Pawłowicami będzie miało około sześć tysięcy mieszkańców, a więc ponad połowa gminy. Powinno to nastąpić w ciągu najbliższych trzech, czterech lat. O sieciach kanalizacyjnych i przepompowniach napiszemy w sierpniowym wydaniu gazety.

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Oporowie zorganizowało ostatnio dwie imprezy. Najpierw zaprosiło swoje członkinie na grilla z okazji Dnia Matki. Panie spotkały się na terenie prywatnej posesji i oprócz kiełbasek częstowały się też kawą i ciastem. Była oczywiście muzyka. A potem KGW przygotowało Dzień Dziecka dla najmłodszych. Na boisku przy sali OHZ bawiły się nie tylko dzieci, ale także ich rodzice i dziadkowie. Organizatorzy zaproponowali spotkanie ze strażakami i żużlowcem, malowanie twarzy, przejazdy kucykiem, zabawy na dmuchanym zamku i w balonie oraz mnóstwo konkursów z nagrodami. Było naprawdę atrakcyjnie i wesoło. A pomogli sponsorzy, którym należą się podziękowania: sołtys Oporowa Kazimierz Kaczmarek, ks.Czesław Górzny, Auto Tadzik z Grabówca, radna Józefa Adamska, radny Radosław Sobecki, Magdalena Fortuniak, Drogeria Loobo z Ponieca, Doradca Budowlany 24, Apteka z Krzemieniewa, Stacja Kontroli Pojazdów z Krzemieniewa, AMF Moskitiery, Milena Wilhelm Szeląg ''Żabka'', Karol Pabisiak ‚ "Solidarność'', Maciej Nowak z Czarkowa, Grzegorz Jakubowski, Gmina Krzemieniewo, Grygier Piekarnia-Cukiernia z Wilkowic.


ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Pani Anna ma 90 lat

Pani Anna Stachowiak z Krzemieniewa pamięta każdy rok swojego życia i potrafi dzielić się wspomnieniami. A opowiada ze szczegółami, przywołując obrazy z dzieciństwa i z młodości, potem z małżeństwa. Pani Anna urodziła się i wychowała w Robczysku. Rodzice prowadzili duże gospodarstwo rolne, a w domu były jeszcze trzy siostry. Wspólnie pomagały w pracy na roli. Kiedy wybuchła wojna, Anna miała 15 lat. Z tamtego okresu pamięta aresztowanie ojca i wywiezienie mamy oraz całej ich czwórki do łagru w Henrykowie. Wrócili na swoje dopiero po wojnie. Mąż pani Anny, Piotr, pochodził z Drobnina. Pobrali się w 1951 roku. Zaraz po ślubie wspólnie zamieszkali u rodziców w Robczysku. Na gospodarstwie pracowali 11 lat. Tam też urodzili się dwaj ich synowie. Ale ostatecznie przenieśli się do Krzemieniewa. Najpierw do siostry pana Piotra, a potem do swojego domu. A wybudowali go własnymi siłami, był niewielki, razem z częścią gospodarczą. Ten duży, tuż przy ulicy, powstać miał później, kiedy się trochę dorobią. Pani Anna wspomina, że na budowę pracował mąż, a na utrzymanie domu ona. Było trochę ziemi, więc ją uprawiali, hodowali świnie, kozy, nutrie. Pani Anna wyplatała koszyki, pan Piotr pracował w krochmalni w Górznie, a potem w betoniarni w Lesznie. W pierwszym domu zamieszkali w 1965 roku, a w tym dużym, piętrowym w 1976. Byli szczęśliwi, że potrafili stworzyć swoje miejsce na życie. Pani Anna jest bardzo pogodna. Zapytana, co przez lata dawało jej radość, bez wahania odpowiada, że bliscy. Synowie założyli rodziny, ona z mężem cie-

szyła się wnukami, dziś ma już prawnuki. Zawsze lubiła szyć, robić na drutach, przygotowywać zapasy na zimę. Jeszcze niedawno pomagała synowej w kuchni, teraz najczęściej porządkuje słoje w letniej kuchni, układa pranie, czasem coś przygotuje do obiadu. Chce być potrzebna, a bliscy bardzo się z tego cieszą. Pani Anna jest przecież sercem tego domu. W 2004 roku na zawsze odszedł mąż pani Anny. To były trudne chwile, na szczęście nie pozostała sama, bo od wielu już lat państwo Stachowiakowie mieszkali z synem, synową i dwójką wnuków. Drugi syn z rodziną mieszka w Belęcinie, więc też są wsparciem dla mamy. Nic dziwnego, że pani Anna mówi, iż ma dobrą starość. Jest otoczona miłością, ma opiekę, nie narzeka na upływające lata. Dziś pani Anna nie jest taka sprawna, jak dawniej. Kiedyś dużo jeździła na rowerze, gimnastykowała się, stosowała dietę. Był czas, że udzielała się w Kole Gospodyń Wiejskich i Klubie Złotej Jesieni. Jednak kilka lat temu nieszczęśliwie się przewróciła i odtąd ma kłopoty z chodzeniem. Dlatego prawie nie wychodzi z domu. Lubi słuchać Radia Maryja, czytać gazety, porozmawiać. Cieszy się, gdy odwiedzają ją bliscy. A doczekała się szóstki wnucząt i czwórki prawnucząt. Wszyscy oczywiście uczestniczyli w urodzinowym spotkaniu babci. Były gratulacje, kwiaty, upominki. Pani Anno, my także życzymy wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim zdrowia i takiej pogody ducha, jak dziś. A także zwyczajnych, codziennych radości.

[5]

Pr ZeTa r g N ieogr a N iC ZoN y

wójt gminy Krzemieniewo ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami położonymi w obrębie wsi Krzemieniewo.

Przedmiotem przetargu są następujące nieruchomości: 1) dz. nr 619/16 położona w Krzemieniewie przy ul. Spółdzielczej 42, zabudowana garażem Nr 2 o powierzchni 37 m2, zapisana w KW nr PO1Y/00022641/5 Cena wywoławcza 7. 979, 00 zł, wadium 800, 00 zł 2) dz. nr 619/18 położona w Krzemieniewie przy ul. Spółdzielczej 42, zabudowana garażem Nr 4 o powierzchni 37 m2, zapisana w KW nr PO1Y/00022641/5 Cena wywoławcza 7. 979, 00 zł, wadium 800, 00 zł 3) dz. nr 619/20 położona w Krzemieniewie przy ul. Spółdzielczej 42, zabudowana garażem Nr 6 o powierzchni 37 m2, zapisana w KW nr PO1Y/00022641/5 Cena wywoławcza 7. 979, 00 zł, wadium 800, 00 zł Przetarg odbędzie się dnia 22 września 2014 r. o godz. 10. 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewie, pokój nr 33. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 19 września 2014 r. w kasie Urzędu Gminy Krzemieniewo pokój nr 38 względnie na konto Urzędu Gminy Krzemieniewo w banku BPH S.A. Odział Leszno nr 10 1060 0076 0000 4023 6004 5150. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Krzemieniewo. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba, która ustalona jako nabywca, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Nabywca jest zobowiązany wpłacić cenę nabycia nieruchomości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca. Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą –zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna - osoba uprawniona do reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik przetargu reprezentowany jest przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu. Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzemieniewo, pokój nr 23, tel. 65 5369-253

Życie gminy Krzemieniewo

Wójt Gminy Krzemieniewo /-/ Andrzej Pietrula

Nakład 1300 sztuk

wydawca: gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie, ul. Zielona 6 redakcja: gCK Krzemieniewo, ul. Zielona 6, tel. 65 536 06 77 Skład: HalPreSS, ul. ostroroga, 64-100 leszno - www.halpress.eu Druk: TraNSMar leszno redaktor naczelny: Halina Siecińska Przesyłanie materiałów do gazety: www.press.halpress.eu/dodaj


Prawdziwe historie [6]

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Kamila jest córką mojej dalekiej kuzynki. od kilku lat jej nie widziałam, bo nasze kontakty zawsze były sporadyczne, a ostatnio Kamila wyjechała na praktyki za granicę. Niedawno wróciła. To młoda dziewczyna, ma dopiero dwadzieścia trzy lata. Jest wspaniałym, dobrym człowiekiem. właśnie o niej chcę wam opowiedzieć.

Ale najpierw o rodzinie. Moja kuzynka ma siostrę i dwóch braci. Wszyscy założyli rodziny, mają dzieci. Ich mama, a moja ciocia od wielu lat jest wdową. Sama wychowywała całą czwórkę, a potem jeszcze pomagała opiekować się wnukami. Kamilą też, choć wówczas zaczęła już chorować. Ciocia ma dziewięcioro wnucząt, więc kiedy wszyscy schodzili się u niej, dom był naprawdę pełen. Słowo

“dom” mówię na wyrost, bo ciocia miała zaledwie jeden duży pokój. Też tam czasem bywałam. Ale co już podkreślałam, ciocia jest moją daleką krewną, więc na co dzień nie uczestniczyłam w ich życiu, ale trochę o niej wiem. Zawsze się mówiło, że ciocia będzie miała dobrą starość. Ma czwórkę dzieci, więc z opieką nad nią nie może być kłopotu. Wszyscy mieszkają niedaleko, a obydwie córki w tej samej miejscowości. I tak było, póki ciocia radziła sobie z codziennymi czynnościami. Już chorowała, ale potrafiła przygotować obiad, umyć się, a nawet posprzątać pokój. Niestety przyszedł czas, że musiała się położyć. Wtedy zaczęły się problemy. Najpierw kuzynostwo wyznaczyło dyżury przy cioci. Było ich czterech, więc ustalili, że po tygodniu. Do mamy przychodziły córki i synowe. Długo nie trwało, gdy zaczęły się spory. Każda z nich chciała być z mamą w czasie, gdy dostawała ona emeryturę. Wówczas zarządzały jej pieniędzmi. Część zostawiały na opłaty, na jedzenie i leki, a resztę rozdysponowywały według własnego uznania. To oczywiście nie były duże pieniądze, ale i córki, i synowe uznawały, że się im należą. Biedna ciocia nawet nie wiedziała, że jej niewielka emerytura jest powodem coraz większych kłótni. A wychodziło to na jaw głównie wtedy, gdy do babci przychodziły wnuki. Kochana staruszka zawsze chciała im coś dać. Prosiła więc, by kupić wnukom słodycze albo prezent na imieniny lub pod choinkę. Wówczas okazywało się, że pieniędzy nie ma. A to wzięła jedna córka, a to synowa, to znów podobno syn potrzebował. Ciągle na ten temat były spory, a ciocia była coraz słabsza i coraz mniej rozumiała swoje dzieci. Nigdy nie pytałam kuzynki, dlaczego postanowili przenosić mamę z domu do domu. Nie chce mi się wierzyć, że z powodu pieniędzy. Ale tak się stało. Chorą ciocię zabrała najpierw mama Kamili,

u nich mieszkała pół roku. Potem ciocia była u drugiej córki i kolejno u synów. Nie skarżyła się, chyba nawet nie wiedziała, co się z nią dzieje. Czasem tylko pytała, dlaczego nie przychodzą wnuki. Bo oczywiście rodziny się skonfliktowały i zerwały ze sobą kontakt. Myślę, że nie zapraszały do siebie bliskich, kiedy była u nich mama. To był dziwny i trudny czas. Chyba niezrozumiały dla nikogo. Dla mnie na pewno. A teraz wracam do Kamili. Dziewczyna wyjechała na trzy lata za granicę i nie bardzo wiedziała co dzieje się w rodzinie. Przyjeżdżała na krótko, czasem tylko na tydzień, więc nie dostrzegała konfliktu. Myślę, iż do głowy jej nie przyszło, że mama i jej rodzeństwo mogli się pokłócić z powodu babci, przecież babcię wszyscy kochali. Kamila nieraz wspominała dzieciństwo z babcią, wakacje w jej dużym pokoju, zabawy z kuzynostwem. Babcia nigdy nie narzekała. Dla Kamili musiało być szokiem, że rodzina traktuje ukochaną babcię jak „przedmiot sporów”. Właśnie wtedy Kamilę spotkałam. Już podjęła decyzję, że wraca do domu, że nie zostaje za granicą. To bardzo ciepła i pogodna dziewczyna. Robiła plany na najbliższe miesiące, szukała pracy, cieszyła się, że będzie z bliskimi. Wiem, że od mamy oraz jej siostry i braci dowiadywała się, jak wygląda ich życie, gdy biorą do siebie babcię. Prześcigali się w tych opowieściach, przekonywali, że babcia ma u nich bardzo dobrze, wyliczali wszystkie dobre rzeczy, które robili dla niej. Kamila była pewna, że nie kłamią, nie zmyślają, że naprawdę troszczą się o codzienność swojej mamy. Tyle tylko, że robili to jakby na pokaz, że jedni chcieli coś udowodnić drugim, że w dziwny sposób konkurowali ze sobą. A gdzie

w tym wszystkim była babcia? To pytanie musiało Kamilę bardzo nurtować. Musiało chyba nawet boleć. To ona, młoda dziewczyna, zdecydowała się zamieszkać z babcią. Wyprowadziła się od mojej kuzynki i przeniosła do tego dużego pokoju. Trochę go przerobiła, wstawiła ścianki, urządziła oddzielną część dla staruszki i zwyczajnie zarządziła, by babcia wróciła do domu. Ja myślę, że tym żądaniem zawstydziła wszystkich. Ostatnio dowiedziałam się, że rodzina nie zostawiła Kamili samej. Wiedzą, że nie jest łatwo, więc pomagają i babci, i Kamili. Niemal codziennie je odwiedzają, są z babcią, gdy Kamila wychodzi do pracy, wspierają ją. Mam nadzieję, że nikt już tam nie mówi o pieniądzach. Za miłość nie zapłaci się przecież żadną kwotą. A Kamila kocha swoją babcię. Nie wiem, czy zdrowie babci pozwala, by i ona okazywała miłość wnuczce, ale jestem pewna, że czuje, iż jest u siebie, w swoim domu. A to wystarcza Kamili za całe podziękowanie. SPiSaŁa HaliNa SieCińSKa

W niedzielę, 6 lipca, na boisku wielofunkcyjnym w Oporówku odbył się Turniej Piłki Siatkowej.W zawodach udział wzięło 6 drużyn: Śmiłowo, Oporowo, Mierzejewo, Garzyn, Oporówko, Belęcin. Najlepsze okazało się Śmiłowo, drugie było Oporowo a trzecie miejsce zajęło Mierzejewo.Pierwsze trzy drużyny oprócz medali i dyplomów ufundowanych przez Urząd dostały piłki do gry w siatkówkę od sponsora turnieju - firmy Sporting Leszno.


Złote gody

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Obchodzimy imieniny Nadia - 1 VIII

Nadia to imię nawiązujące do jednej z trzech cnót wiary. Bardzo modne na Zachodzie. Nadia jest z natury spokojna i praktyczna, doskonale radzi sobie w świecie materialnym. Lubi postępować metodycznie i planowo, co może być odebrane jako działanie niespieszne lub wręcz powolne. Bezpiecznie czuje się w rodzinie, gdzie ma poukładane relacje z bliskimi. Chętnie przebywa na łonie przyrody. Preferowane dla niej zawody to ogrodnik, agronom, ale również architekt. Jej kolorem jest szaroniebieski, kamieniem agat, pomyślnymi dniami poniedziałek i piątek, a roślinami dzika róża i jabłoń. Imieniny obchodzi także 30 września. W naszej gminie jest tylko pięć dziewczynek o imieniu Nadia. Najstarsza ma 10 lat i mieszka w Pa-

Borys - 10 VIII

W piątek, 11 lipca, 50. rocznicę ślubu obchodzili Pelagia i Stanisław Neumannowie z Krzemieniewa. Uroczystość odbyła się w kościele w Drobninie, w tym samym, w którym małżonkowie powiedzieli sobie sakramentalne tak. Były dzieci, wnukowie, rodzina i znajomi. Wszyscy życzyli jubilatom długich jeszcze wspólnych lat życia, a przede wszystkim zdrowia.

Pani Pelagia pochodzi z Garzyna, a pan Stanisław z Karchowa. Młodzi poznali się na dożynkach w Górznie i wkrótce postanowili iść razem przez życie. Zaraz po ślubie zamieszkali u rodziców, a potem przez osiem lat wynajmowali mieszkanie w Oporowie. Na swoje poszli dopiero w 1975 roku, kiedy pan Stanisław otrzymał od GS lokal w bloku w Krzemieniewie. Już wtedy postanowili, że kiedyś wybudują własny dom. A budowali przez 11 lat, z własnych pieniędzy, własnej pracy. Dom postawili w Krzemieniewie.

Pan Stanisław był kierowcą. Pracował w Wydziale Komunikacji w Lesznie oraz w GS. Przez kilka ostatnich lat był magazynierem w Wytwórni Wód Gazowanych w spółdzielni. Przepracował 40 lat. A pani Pelagia przede wszystkim wychowywała dzieci. Niestety jedno odeszło na zawsze. To jest największy dramat rodziców. Nie da się go nigdy zapomnieć. Pani Pelagia krótko pracowała w Intermodzie, trochę w sklepie, a potem przez 10 lat także w Wytwórni Wód Gazowanych jako referent.

Dziś państwo Neumannowie są na emeryturach, mieszkają sami w swoim domu, choć wiedzą, że kiedyś z nimi zamieszka syn z rodziną. Będą mieli opiekę i wsparcie. Póki co radzą sobie w domu i obejściu, są pogodni i zadowoleni. Marzą wyłącznie o zdrowiu i radości ze spotkań z bliskimi. A my życzymy jubilatom, aby ich marzenia się spełniły.

Państwo Neumannowie dziękują dzieciom i wnukom za przygotowanie uroczystości, a szczególnie synowej Ani za to, że było tak pięknie i rodzinnie.

[7]

Borys jest imieniem mongolskim i w tym języku oznacza kogoś biednego, małego. Inna wersja powiada, że imię to znaczy „sławny dzięki walce”, a jeszcze inna, że jest skrótem łacińskiego Liberiusza. Tak czy inaczej Borys i u nas robi karierę. Każdy z nich jest urodzonym konstruktorem, obdarzonym wspaniałą pamięcią, ogromną ciekawością życia i nieustanną czujnością. Nie można powiedzieć, by był łatwy w pożyciu, ale z pewnością nikt nie będzie się w jego towarzystwie nudził. Jego kolorem jest fiolet, rośliną morwa, zwierzęciem kukułka, liczbą siódemka, a znakiem zodiaku Baran. Imieniny obchodzi też 2 maja i 24 lipca. W gminie Krzemieniewo mieszka zaledwie trzech Borysów. Mają 9 lat, roczek oraz pięć miesięcy. I właśnie

Nadia Szwarczyńska z Pawłowic

włowicach, a najmłodsza z Garzyna właśnie skończyła roczek. Wszystkim małym Nadiom życzymy, aby zawsze znajdowały radość i miłość.

Borys Klupś z Oporowa

najmłodszego Boryska pokazujemy na zdjęciu. Małym chłopczykom życzymy wielu radosnych dni, nieustającej miłości bliskich i szczęścia w całym dorosłym życiu. Boryskowie mieszkają w Krzemieniewie, Pawłowicach i Oporowie.

+ + + + + PoŻegNaNie + + + + +

w ostatnich tygodniach w naszej gminie na zawsze odeszli:

17. 06 - Michalska Katarzyna, Bielawy 19. 06 - Kwiecińska Janina, Bojanice 22. 06 - rosiński Marian, garzyn 02. 07 - Michalski Franciszek, Bielawy 03. 07 - Jaraczewska Joanna, Nowy Belęcin 03. 07 - grobelny Tomasz, Mierzejewo 09. 07 - galon antoni, Pawłowice


CUDNE WIANKI [8]

w niedzielę, 22 czerwca, nad jeziorem w górznie powitaliśmy lato. osoby, które przyjechały na plażę, mimo nie najlepszej pogody na brak atrakcji nie mogły narzekać. imprezę rozpoczęliśmy tradycyjnymi zabawami dla dzieci, które prowadził zespół iwony i aleksandra Derów. Później na scenie zaprezentowała się Sekcja Taneczna gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie. grupa Małe Krzemieniewo – Bis (najmłodsze dzieci) zatańczyła Kaczuszki, Mc Hammer oraz trojaka, grupę Małe Krzemieniewo zobaczyliśmy w tańcach Toca Toca oraz krakowiaczku. obie grupy prowadzi Patrycja Maciejewska. Natomiast grupa Przebojowe garzyniaki pod kierunkiem anny Matyli zatańczyła Chokolate, apaszki oraz rock and rolla. Z kolei w wykonaniu Szkolnego Zespołu regionalnego z kapelą dudziarską zobaczyliśmy wiązankę tańców ludowych oraz usłyszeliśmy gwarę wielkopolską w wykonaniu dzieci z Bukówca górnego. wspaniałe tańce i przepiękne stroje podziwialiśmy podczas tańców z różnych regionów Polski w wykonaniu Zespółu Pieśni i Tańca ŁaNy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Po godzinie 19 na scenie pojawiła się Kapela Zza Winkla z Nowego Tomyśla, która zabawiała nas gwarą poznańską. Impreza świętojańska nie mogła się odbyć bez konkursu na „Najpiękniejszy wianek świętojański”. Zgłoszono do oceny 5 wianków w kategorii indywidualnej (Teresa Klejbach, Klaudia Andrzejewska, Edyta Barska, Krystian Andrzejewski i Stanisława Adamczak) i 5 w kategorii wiejskiej (sołectwo Pawłowice, sołectwo Kociugi, wioska Brylewo, grupa pań z Kociug, koleżanki Aga i Agata). Wszyscy otrzymali nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy. W czasie, gdy do tańca przygrywał zespół PARADISE, zespół ZPiT ŁANY przygotowywał na plaży scenografię do widowiska „Noc Kupały” - głównej atrakcji tego wieczoru. To, co działo się po zapadnięciu zmroku na plaży w Górznie, było niezwykłe. Wszyscy z zaciekawieniem przyglądali się śpiewom i tańcom dziewczyn i chłopaków w białych strojach, szalonym tańcom diabła i czarownic oraz widowiskowym skokom nad ogniskiem. Śpiew, taniec i gra świateł były zjawiskowe, a na koniec 20 wianków wypłynęło na jezioro. Przepiękne widowisko, a po nim efektowny pokaz sztucznych ogni. Całej imprezie towarzyszył pokaz rękodzieła i smacznych potraw. Swoje stoiska wystawili państwo Szulcowie ze Śmigla z prezentacją garncarstwa i ceramiki oraz malarstwa. Państwo Pierzyńscy z okolic Nowego Tomyśla zademonstrowali wyplatanie koszy i wianków. Klub Regionalistów z Pawłowic pokazał prace wykonane z papieru, nici i haftu, a Stowarzyszenie KRZEMIANKI polecało wspaniałe wypieki oraz pyszny smażony ser, który szybko zniknął ze stołów. Dzieci mogły bawić się na dmuchanych zamkach, trampolinie, popływać w kulach oraz zajadać się popcornem czy watą cukrową, a wszyscy posilić się w stoisku WIKARO. Imprezę prowadził znany z Radia Elka Jarek Adamek. Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie serdecznie dziękuje wszystkim za pomoc w organizacji tak dużej imprezy. Szczególne podziękowania ślemy do firm: Doradca Budowlany 24, NUTRENA i WIKARO oraz Starostwa Powiatowego za wypożyczenie namiotów i pomoc w ich ustawieniu. Tegoroczne WIANKI w Górznie z pewnością na długo pozostaną w pamięci tych, którzy mieli okazję obchodzić je razem z nami.

ŻYCIE GMINY K


KRZEMIENIEWO

[9]

Operacja „Cudne Wianki Górzno 2014 – lokalne tradycje ludowe i zwyczaje świętojańskie” współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


[ 10 ]

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

NaSZ gKS dodatek klubu

Piłkarskie dziś i jutro

o zakończonych niedawno rozgrywkach, w których, przypomnijmy, gKS zajął 8. miejsce w lidze i planach na najbliższy sezon rozmawiamy z prezesem gKS Krzemieniewo Marianem witczakiem. - Jaki był miniony sezon dla klubu? - Był trudny, zwłaszcza na początku. Pod względem sportowym i organizacyjnym zastałem rozbity klub, a zatem miniony rok poświęciłem na skompletowanie i scementowanie nowej drużyny i jednocześnie patrzyłem, czy jest zapotrzebowanie wśród młodych ludzi na grę w piłkę nożną. Myślę, że dzisiejszy trening ( rozmawiamy 15 lipca – przyp. red.), którym rozpoczynamy przygotowania do kolejnego sezonu, a na który

przyszło blisko trzydziestu zawodników, pokazuje, iż to zapotrzebowanie jest. Chyba wierzą w trenera, prezesa i klub oraz w to, że możemy coś wspólnie zdziałać. - Co było największym pozytywem minionego sezonu? - Pozytywów było kilka, poczynając od osoby poprzedniego trenera, który pomógł mi zebrać zawodników z okolicznych miejscowości, których osobiście nie znałem. Okazali się grupą ambitnych, dojrzałych i ułożonych młodych chłopaków. Myślę, że właśnie zebranie tej grupy ludzi było największym plusem minionego sezonu. - Który z piłkarzy okazał się największym objawieniem? - Dobrych piłkarzy w naszej drużynie nie brakuje, ale największe

wrażenie wywarł na mnie Kacper Kaczmarek, który może w przyszłości sporo osiągnąć. Duża w tym zasługa trenera juniora młodszego Roberta Kuczyka, który wykonuje z młodymi zawodnikami naprawdę dobrą robotę! - o co powalczymy w nadchodzącym sezonie? - Interesuje mnie tylko awans z pierwszego miejsca do klasy okręgowej. Zawsze powtarzam, iż trzeba sobie stawiać wysokie cele. Zapewne będę musiał poświęcić na to sporo czasu, pieniędzy i zdrowia, ale dołożę starań, aby ten cel osiągnąć! Chcę, aby nasza drużyna godnie reprezentowała gminę Krzemieniewo i była jej sportową wizytówką. - Klub nie skupia się tylko na rozgrywkach ligowych, ale też angażuje w inne projekty, jak choćby wspólne granie z woŚP, turnieje kopa, wsparcie imprezy „ro-

Klub w Pawłowicach planuje utworzyć w kolejnym sezonie grupę trampkarza, młodzika, orlika i prawdopodobnie „żaka” – chłopacy z roczników 2006/2007. Wszystkich chętnych do rozpoczęcia przygody z piłką nożną w naszych grupach młodzieżowych prosimy o kontakt telefoniczny z Robertem Kuczykiem – tel. 691473392 lub zapraszamy na jeden z treningów.

dzinny Koszyk wielkanocny”. Czy dalej będziecie aktywnie działać w tym kierunku? - Myślę, że tak. Muszę w tym miejscu podkreślić dobrą współpracę z dyrektorką Gminnego Centrum Kultury panią Weber, która umożliwia nam zrealizowanie wielu pomysłów, a także pochwalić sołtysa Garzyna pana Ptaka, który też zawsze chętnie służy pomocą. Chcemy współpracować z lokalną społecznością. - Jak ocenia Pan współpracę z trenerem Jerzym radojewskim? - To według mnie najlepszy trener w regionie leszczyńskim. Jest wymagający zarówno w stosunku do innych, jak i do siebie. Znamy się już od wielu lat. Przypomnę tylko, iż w latach osiemdziesiątych stawiał pierwsze kroki w pracy trenerskiej właśnie w naszym Zootechniku Pawłowice. Myślę, że to będzie dłuższa i owocna współpraca. Mamy jasno określony, wspólny cel!

Podsumowania u najmłodszych w ostatnim wydaniu naszego dodatku wspominaliśmy o rozgrywkach juniorów młodszych gKS Krzemieniewo, którym w ostatecznym rozrachunku nie udało się jednak zająć miejsca na podium, choć uplasowanie się na czwartej pozycji w grupie mistrzowskiej, co również można uznać za spory sukces. Dziś przedstawiamy podsumowanie dokonań naszych najmłodszych grup piłkarskich, o które poprosiliśmy prezesa MTS Pawłowice roberta Kuczyka. Przypomnijmy tylko, iż klub MTS Pawłowice dzielił się do tej pory na 2 sekcje: w Pawłowicach i Krzemieniewie. - Cały miniony sezon oceniam jako bardzo udany dla naszego klubu. Jestem nie tylko zadowolony z uzyskanych wyników sportowych, ale też z frekwencji i zaangażowania naszych najmłodszych adeptów piłkarskich na treningach. Jeśli chodzi o grupę MTS I z Krzemieniewa w kategorii wiekowej „orlik” ( rocznik 2003/2004 ), to dostała się ona do grupy mistrzowskiej, co należy uznać za spory sukces. Personalnie wyróżniłbym w niej bramkarza Mateusza Włodarczyka oraz Miłosza Buczka i Kubę Jaszczaka. - Grupa MTS II z Krzemieniewa, również w kategorii „orlik”, grała w grupie regionalnej. Na największe wyróżnienie zasługują Michał Niedziela i Krzysztof Janiszewski. - W sekcji w Pawłowicach w grupie mistrzowskiej grała nasza drużyna „młodzika” (rocznik 2001/ 2002), której zabrakło tylko kilku punktów do zajęcia trzeciego miejsca. Myślę, że wizualnie gra tej

drużyny wyglądała o wiele lepiej niż liczba zdobytych przez nią punktów. Ewidentnie zabrakło im też szczęścia w kilku meczach. Jestem jednak pewien, iż ich gra dobrze rokuje na przyszłość. Jestem naprawdę zadowolony z tej grupy. Personalnie wyróżniłbym: Marcina Konopkę, Michała Koszyczarka, Kamila Adamczaka i Kamila Flaczyka. Najlepszym strzelcem zespołu był Dawid Kowalczyk, ale wiem, że tego chłopaka stać na jeszcze więcej! - Została jeszcze drużyna „orlika” MTS Pawłowice, która grała w lidze regionalnej. Zajęli drugie miejsce, doznając tylko dwóch porażek z ostatecznym zwycięzcą tych rozgrywek – RAP Rydzyna. Wyróżniłbym w niej Dobrusię Skorupską, która strzeliła ponad 40 bramek i Szymona Kowalczyka, który „trzyma” tę drużynę. Trener Kuczyk na każdym kroku podkreśla olbrzymie zaangażowa-

Po prawej Konrad Adamczak

nie rodziców, dzięki którym klub może funkcjonować na właściwym poziomie. - Rodzice zawsze chętnie służą pomocą. Dzięki nim nigdy nie ma problemu z dowozem naszych młodych piłkarzy na mecze. Czasem mamy nawet więcej samochodów niż nam potrzeba – śmieje się prezes MTS. Dodajmy też, iż dzięki regulowaniu klubowych składek rodzice dbają również o należytą kondycję finansową klubu. To między innymi z ich składek, a także dotacji gminnej oraz lokalnych sponsorów, do których zaliczyć trzeba firmę Charter Agro – Masz z Garzyna i Doradcę Budowlanego 24 z Krzemieniewa, najmłodsi piłkarze

są wyposażeni w odpowiedni sprzęt i odzież sportową. - Chłopacy prezentują się naprawdę bardzo fajnie! Oprócz zestawów meczowych mamy również dresy wyjściowe, treningowe ortaliony i torby sportowe – dodaje trener Kuczyk. W następnym sezonie wprowadzone zostaną pewne zmiany. Dotychczasowa drużyna „orlika” MTS II z Krzemieniewa, która grała w grupie regionalnej, przechodzi pod skrzydła GKS Krzemieniewo, a grupa „orlika” MTS I, która grała w grupie mistrzowskiej przechodzi do Pawłowic.

Redaguje Damian Marciniak


W Lesznie i w Wolsztynie

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

W życiu każdego ucznia jest czas na pracę, na naukę, na zabawę i na odpoczynek. Należy jednak pamiętać, aby mądrze przeznaczać go na poszczególne czynności. Tak też wykorzystali tę zasadę drobnińscy uczniowie klasy I i IIb pod opieką wychowawczyń Anny Barygi i Grażyny Pacholczyk oraz Mariusza Pudliszewskiego na klasowej wycieczce. Plan był bardzo napięty i został w pełni zrealizowany. Uczniowie obejrzeli spektakl teatralny pt.”Czarodziejski ołówek” w Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie, podejmujący tematykę zdrowego stylu życia oraz umiejętności rozwiązywania trudnych i konfliktowych sytuacji. Przygody bohatera, który zgubił ołówek pozwalają uwierzyć w siebie, dają wiarę i siłę w walce z przeciwnościami napotykanymi przez każdego z nas w codziennym życiu. Następnie dzieci miło i przyjemnie spędziły czas w sali zabaw. Kolejnym pun-

ktem wycieczki było zwiedzanie Parowozowni w Wolsztynie. Parowozownia Wolsztyn od ponad 100 lat jest nadal czynną lokomotywownią, z której codziennie wyjeżdżają parowozy do prowadzenia planowych pociągów pasażerskich na trasie do Poznania. Jest to jedyne takie miejsce, gdzie można obejrzeć warsztaty, maszyny i urządzenia oraz inne obiekty zaplecza technicznego, służące do utrzymania i naprawy parowozów. Tylko tutaj codziennie można zobaczyć gorący, buchający parą parowóz. I właśnie tam uczniowie drobnińskiej szkoły mieli okazję przejechać się takim prawdziwym parowozem oraz zobaczyć to wszystko na własne oczy, a także dowiedzieć się, jak kiedyś podróżowano i jak ciężka jest praca maszynisty. Zmęczeni, pełni niezapomnianych wrażeń i z obietnicą wielu, że następnym razem zabiorą tam rodziców, wrócili do szkoły.

Wspaniała zabawa, piękna pogoda, uśmiechnięte twarze dzieci oraz rodziców to obrazki, które można było zauważyć podczas festynu rodzinnego "W wiosce Smerfów", który miał miejsce 7 czerwca na placu zabaw przy przedszkolu w Krzemieniewie. Festyn mógł się odbyć dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników przedszkola oraz rodziców, którzy przygotowali różne atrakcje dla dzieci. Wszyscy uczestnicy festynu przybyli w strojach Smerfów. Dzieci z poszczególnych grup zaprezentowały się w smerfowych tańcach oraz w programie w języku angielskim. Olbrzymią niespodzianką był spektakl teatralny „W krainie Smerfów" w wykonaniu rodziców przedszkolaków.

Papa Smerf znalazł w bibliotece starą księgę opisującą smerfne olimpiady. Stąd zaproszenie rodziców do udziału w konkurencjach sportowo - zręcznościowych: siła smerfów, podwieczorek dla Łasucha, obiadek dla Hogaty, nawlekanie korali dla Smerfetki. W czasie wolnym można było skorzystać z kawiarenki z kawą i pysznym upieczonym przez rodziców ciastem, a każdy mały przedszkolny Smerf otrzymał soczek, wafelki i lody. Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna przy muzyce.

[ 11 ]

Na zaproszenie Komendy Miejskiej Policji w Lesznie 28 uczniów z kl. I i II Gimnazjum z Pawłowic wraz z kolegami z innych gimnazjów z Leszna, a także z Lipna, Święciechowy, Osiecznej wzięło udział w akcji „Kibic przez duże K”, której celem jest kształtowanie pozytywnych zachowań młodzieży, która uczestniczy w imprezach sportowych, prowadząc „zdrowy” doping. Uczniowie uczestniczyli w meczu żużlowym FOGO Unia Leszno – Unibax Toruń na leszczyńskim Stadionie im. A. Smoczyka. W niedzielę, 15 czerwca młodzi kibice byli świadkami pasjonującego spotkania, w którym Byki pokonały Toruń 48:41. Bohaterem okazał się Tobiasz Musielak. Jedną z atrakcji przed wieczornym meczem było lądowanie na płycie stadionu zawodników z leszczyńskiego klubu FOGO SKYDIVE TEAM, ale największą radość sprawili leszczyńscy żużlowcy, gdy po zakończeniu biegów spotkali się z gimnazjalistami, rozdawali autografy, rozmawiali i pozowali do zdjęć.

Spotkania z nauką

Tuż przed końcem roku szkolnego w szkole w Pawłowicach odbyły się kolejne zajęcia z cyklu "Spotkania z nauką", w których udział wzięli szóstoklasiści oraz uczniowie gimnazjum. Podczas dwugodzinnych zajęć w humorystyczny sposób zapoznano uczniów z metodami pracy naukowców, metodami badań, sposobami zbierania danych. Odbyły się również ciekawe pokazy fizyczne, ilustrujące niezwykłe właściwości zwykłych substancji. Atutem tych

zajęć był fakt, że uczniowie w czynny sposób brali udział w przygotowaniu i wykonywaniu większości eksperymentów. Prowadzący, również przy pomocy uczniów, interpretował zachodzące zjawiska. Spotkanie z naukowcem było bardzo ciekawe, a prowadzone przez niego zajęcia pobudzały ciekawość uczestników i spotkały się z żywym odbiorem. Z pewnością w kolejnym roku szkolnym cykl spotkań z nauką będzie kontynuowany.


Najlepsi uczniowie [ 12 ]

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Jak co roku w czerwcu rady pedagogiczne wszystkich szkół oceniają pracę uczniów w ciągu całego roku szkolnego. wyróżniają tych którzy osiągają najlepsze wyniki w nauce, ale też w sporcie, działalności artystycznej, społecznej. Najlepsi uczniowie otrzymują nagrody i dyplomy, są także wymieniani na uroczystościach zakończenia nauki. My publikujemy nazwiska najlepszych, dołączając szczere gratulacje. a wszystkim uczniom życzymy słonecznych i wesołych wakacji oraz dobrego wypoczynku.

DROBNIN

Szkoła Podstawowa: kl. I: Maria Smektała, Jakub Ratajczak, Daria Krupka, Dawid Kamiński kl. II a: Krystian Andrzejewski, Klaudia Witczak kl. II b: Hubert Piotrowski, Tomasz Wielogórski, Natalia Robaszewska, Oliwia Stachowiak, Aleksandra Matuszewska kl.III: Jagoda Andrzejczak, Ewelina Baer, Patrycja Buczek, Roksana Glapiak, Marta Jańczak, Michał Rosik, Mikołaj Skrzypczak, Weronika Zyber kl.IV: Miłosz Buczek, Martyna Kostrowska, Jakub Jaszczak, Bartosz Antkowiak kl.V: Adrianna Chudzińska, Magda Krzyżoszczak, Mateusz Maćkowiak, Maria Adamska, Kornelia Rutkowska kl.VIa: Klaudia Andrzejewska, Zofia Maciejczyk, Marcin Konopka, Zuzanna Skrzypczak, Aleksandra Weber, Marika Siniecka kl.VIb: Filip Frąckowiak, Katarzyna Karpińska, Julia Glapiak, Szymon Stachowski gimnazjum: kl.Ia: Monika Rzepecka, Patrycja Hauza, Łukasz Antkowiak kl.Ib: Adam Jankowiak, Adrianna Wels kl.IIa: Patrycja Spychaj, Natalia Cios, Weronika Maćkowiak, Arkadiusz Nadolny, Marta Skrzypczak kl.IIb: Paulina Klich, Judyta Bartkowiak, Weronika Fabich kl.IIIa: Jagoda Hofman, Krystian Małecki, Kamil Sikora, Katarzyna Dajewska, Sandra Sikorska, Sylwia

Sikorska, Patrycja Szarletta, Weronika Łukaszewska kl.IIIb: Adrian Buśkiewicz, Barbara Kamieniarz, Mateusz Szymański, Dorota Sierszeń, Wojciech Jankowiak, Anna Kowalska, Irmina Siniecka, Aleksandra Flak, Michał Golembka, Krzysztof Szymański

PAWŁOWICE

Szkoła Podstawowa: kl.I : Julia Adamczak, Jakub Andrzejczak, Kamil Bartlewicz, Nikodem Glapiak, Patryk Iwanowicz, Joanna Jakubowska, Bartosz Jakubowski, Oliwia Jankowska, Kacper Jankowski, Alicja Kowalska, Alexander Kozłowski, Maciej Kubiaczyk, Łukasz Maćkowiak, Mariusz Małycha,Tomasz Mania, Michał Maślonka, Aleksandra Olejnik, Miłosz Skorupski, Jakub Skrobała, Maria Skrobała, Zuzanna Śniegucka, Oskar Śniegucki, Adam Więckowiak, Justyna Wilczkowiak, Jeremiasz Włodarczyk, Patrycja Zep, Patryk Zep kl.II: Julia Juszczak, Adam Mazur, Fabian Naskręt, Marta Ostropolska, Karolina Peplińska, Piotr Pindara, Wiktoria Pruchnik, Zofia Skrobała, Karolina Śmieszała kl.III :Konrad Adamczak, Patrycja Błocian, Karolina Jakubowska, Nina Żalik, Dominika Ratajczak, Julia Raburska, Filip Rozwalka, Michał Małecki, Agata Jankowiak, Fabian Stankowski, Nadia Wróblewska, Dobrosława Skorupska kl.IV: Arkadiusz Dudkowiak, Eliza Hadrysiak, Sebastian Kamieniarz, Zofia Łaszczyńska, Joanna

Rosińska, Kalina Skowronek, Wiktoria Zakrzewska, Anna Piotrowiak, Aleksandra Mazur, Michał Pindara, Zofia Stachowiak kl.V:Paulina Ratajczak, Małgorzata Rembelska, Weronika Szewczyk. kl.VI: Dawid Andrzejczak, Wiktoria Otto, Aleksandra Szady gimnazjum: kl.I: Zofia Kurowska, Filip Mazurkiewicz. kl.IIa: Maria Śmieszała, Zofia Gluma, Jakub Wieland kl.IIb: Weronika Baksalary, Małgorzata Kubiak, Kacper Kubiak, Barbara Oleszak, Zuzanna Stachowiak. kl.IIIb: Wiktoria Dolacińska, Joanna Gruszeczka, Paulina Kubiaczyk, Katarzyna Maciejewska, Julia Oleszak, Olga Kaźmierowska, Julia Wujek Nagroda Wójta Gminy Krzemieniewo – Katarzyna Maciejewska.

NOWY BELĘCIN

W tej szkole najlepsi uczniowie otrzymują stypendia. I tak: Szkoła Podstawowa: kl.IVa: Kinga Jakubczak, Kamil Świdurski, Marlena Witczak, Anna Maria Dąbrowska. kl.IVb: Anna Brzezińska, Marta Dubicka, Jakub Kołodziej, Roksana Gołembska, Zofia Kozica, Aleksandra Biernaczyk. kl.V: Dawid Wawrzyniak, Emilia Agnieszka Skorupka, Krzyszfot Leonarczyk, Marek Chwaliszewski, Lidia Mejza, Dawid Siniecki, Paweł Szczupak, Dawid Zieliński. kl. VI: Agnieszka Chuda, Zu-

W środę, 11 czerwca, przedszkolacy i pierwszaki z Oporówka pojechali do Nowego ZOO w Poznaniu. Wycieczka rozpoczęła się przejażdżką kolejką parkową MALTANKA nad jeziorem MALTA w Poznaniu. Dzieci zaopatrzone w bilety i w towarzystwie pana konduktora wsiadły do wagoników i przejechały trasę, która kończyła się na stacji ZWIERZYNIEC przy wejściu do Ogrodu Zoologicznego. Pogoda sprzyjała spacerom po terenie ZOO i oglądaniu zwierząt. Największe wrażenie wywarła wizyta u słoni, niedźwiedzi, żyraf, zebr, tygrysów oraz pięknych ptaków: flamingów i pelikanów. Niektóre odcinki trasy zwiedzania dzieci pokonały jadąc kolejką, która podwoziła zmęczonych już turystów. Niemałą atrakcją była wizyta w restauracji McDonald’s, która była już ostatnim etapem wycieczki. Wszyscy wracali zadowoleni, radośni, z niezapomnianymi wrażeniami.

zanna Musielak, Zuzanna Bolewicz, Patryk Michalak Za osiągnięcia sportowe: kl. IVa: Marcin Mejza kl. IVb: Roksana Gołembska, Kinga Jurdeczka, Patryk Smektała kl.V: Dawid Siniecki, Marek Chwaliszewski, Maciej Urbaniak, Lidia Mejza kl.VI: Zuzanna Bolewicz gimnazjum: kl.I: Paulina Zielińska, Dominik Kołodziej kl.III: Jagoda Jankowska, Lidia Maria Śmiejczak, Jakub Kordus Za osiągnięcia sportowe: kl.II: Agata Szymoniak, Izabela Chwaliszewska, Joanna Kolańczyk, Daria Nawrocka, Piotr Klimkowski, Marcin Smektała, Krzyszfot Mrozek kl.III: Denis Bolewicz, Marcin Wyzuj, Damian Tomczak, Tomasz Szymoniak

GARZYN

kl. II: Aleksandra Adamiak, Magdalena Karpińska, Filip Szczepaniak, Patrycja Flaczyk, Adam Ciesielczyk kl. III: Julia Lutowicz, Piotr Kaźmierczak, Barbara Kasprzyk, Alexander Charter, Bartosz Jabłoński, Aleksandra Ptaszyńska, Roman Staniszewski kl. IV: 1. Julia Kubasik, Julia Maćkowiak, Oliwia Michalak, Szymon Flak Najpilniej do szkoły uczęszczali: kl. II: Zosia Augustyniak, Dawid Cłapka, Adam Ciesielczyk kl.III: Adam Śliwowski

OPORÓWKO

kl.I – nagrodzono wszystkich uczniów: Marta Ciszak, Adam Fiszer, Tomasz Harasymowicz, Maciej Maciejewski, Aleksandra Oliwia Maćkowiak, Roksana Markowska, Kamil Rosik, Katarzyna Sławińska, Dawid Senyk, Michał Tylicki kl.II: Aleksandra Bryl, Anna Dudzińska, Natalia Musielak, Krzysztof Rosik kl.III: Antoni Bryl, Zofia Fiszer, Marta Lubiejewska, Patryk Ryczkowski

W piątek, 27 czerwca, uroczyście zakończył się rok szkolny w Zespole Szkół w Górznie. Wszystkich uczniów pożegnała dyrektorka Iwona Stiller wraz z wychowawcami klas i gronem pedagogicznym. Dyrektor szczególnie podziękowała aktywnym rodzicom za zaangażowanie i pracę na rzecz szkoły w mijającym roku. A z uczniów nauczyciele są naprawdę dumni. Wielu z nich osiągnęło dobre i bardzo dobre wyniki w nauce. Świadectwo z paskiem otrzymała Adrianna Malutkiewicz. Kilkoro odniosło również sukcesy w zawodach sportowych, turnieju warcabowym oraz podczas międzyszkolnych i ogólnopolskich konkursów, m. in. plastycznych i muzycznych.


ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

[ 13 ]

HOROSKOP KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

Baran 21.03-19.04 Najbliższe tygodnie przyniosą Ci szczęście w miłości. Stałe związki wzmocnią się, a single mogą spotkać partnera na życie. W pracy gwiazdy wróżą awans. Koniecznie skontroluj zdrowie. Byk 20.04-20.05 Odmłodniejesz. Pojawią się nowe pomysły, dzięki którym nabierzesz blasku. A ważna dla Ciebie sprawa zakończy się sukcesem. Pod koniec miesiąca wybierz się na urlop. Bliźnięta 21.05-21.06 Czekają Cię ważne decyzje. Będziesz musiała z czegoś zrezygnować, by zyskać coś innego. Nie „wylewaj jednak dziecka z kąpielą”. Odezwij się do przyjaciół, jesteś im potrzebna. rak 22.06-22.07 Pokaż, że umiesz się sprawdzić w trudnych sytuacjach. Zyskasz satysfakcję i pieniądze. W uczuciach nieco zawirowań. Nie przesadzaj z oczekiwaniami. Dobre finanse. lew 23.07-22.08 Może się zdarzyć, że właśnie teraz będziesz tą trzecią. Burzliwe zmiany wyjdą Ci jednak na dobre. Oczekuj wspaniałego prezentu. Pomyśl o kilku dniach urlopu. Panna 23.08-22.09 Będziesz wystawiona na liczne próby. Kieruj się rozumem i pamiętaj, że inni też mają swoje racje. Zdrowie w porządku, ciesz się więc tym, co masz. W drugiej połowie miesiąca niespodzianka. waga 23.09-22.10 Najbliższe dni przyniosą ważne spotkania, których efekty mogą zmienić Twoje życie zawodowe. W sprawach uczuć spodziewaj się wyznań, może zaręczyn, a na pewno wielu dobrych chwil. Oczekuj ważnej przesyłki. Skorpion 23.10-21.11 Nie pozwól na to, by druga połówka wymigiwała się od wspólnych zajęć. Potrzebna jest Wam szczera rozmowa i podział obowiązków. Pod koniec miesiąca spodziewaj się przypływu gotówki. Strzelec 22.11-21.12 Warto ułożyć sobie dobre stosunki z osobami, których nie lubisz. Będzie Ci się lepiej pracowało. Nie przesadzaj z porządkami w domu. Pomyśl o dłuższym urlopie. Koziorożec 22.12-19.01 Zwróć większą uwagę na finanse. Nie wszystkie planowane przez Ciebie transakcje mogą być korzystne. W domu ktoś bliski czeka na szczerą rozmowę, a Ty czekaj na ważny list. wodnik 20.01-18.02 Spotkasz się z kimś z dawnych lat. To może być bardzo ciekawy wieczór wspomnień. W pracy poznasz niezwykle intrygującą osobę. Kto wie, może to będzie początek przyjaźni. ryby 19.02-20.03 Czujesz się samotna? Cierpliwości. Urlop przyniesie oczekiwane zmiany. A w pracy nowa propozycja zawodowa. Może nawet wymagać wyjazdu na dłużej. Przemyśl ją.

Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 14 do odpowiednich kratek poniżej. Prawidłowe hasło można wysłać emailem. Można też wysłać SMS o treści TC.ZYCIE.rozwiazanie+imie i nazwisko+adres na numer 71068 (opłata 1,22 zł, regulamin na www.dotpay.pl). Wśród nadawców prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy nagrodę. Poprzednie hasło krzyżówki brzmiało: CZeKaM Na waKaCJe. Nagrody wylosował PaTryK ryCZKowSKi, lUBoNia 65. Zapraszamy po odbiór nagrody do GCK w Krzemieniewie. Kolba kukurydzy

Namaz - modlitwa odmawiana pięć razy dziennie 13   Menu lub karta dań

Pszczółka z dobranocki Ziemia pod warstwą uprawną nieruszona pługiem

1

Rzadkie imię męskie, odpowiednik Agaty

2

System górski w Azji Środkowej ze szczytem Biełucha Nieuchronny bieg czasu

Woda w stanie lotnym

Model Fiata

2

9

Keton, składnik kompozycji zapachowych, pachnie fiołkami

3

12

Stolica Jemenu

4

Magia ziół 11

12

8

4

Poroże łosia

1

Ciecz do dezynfekcji ran

3

Japońska gra planszowa

Owoc pod drzewem

11

7

Autor “Myśli nieuczesanych”

14

Część uprzęży konia

5

10

Kopalniana w Wieliczce

11

5 3

Zioła poprawiają nastrój, wspomagają trawienie, działają jak antybiotyk. warto je mieć na działce lub po prostu na parapecie. i oczywiście z nich korzystać. Podajemy dwie ziołowe propozycje z mięty i rozmarynu. Mięta. Sprawdza się przy kłopotach żołądkowych, uśmierza ból i odświeża oddech. Drobne listki zawierają olejki eteryczne, a także flawonoidy, dzięki którym mięta działa rozkurczająco. Mięta jest idealna przy kłopotach z trawieniem. Sałatka z dodatkiem świeżych listków to obowiązkowa pozycja do dań mięsnych. Likwiduje kolkę, wzdęcia, przynosi ulgę przy bólach brzucha, stymuluje wydzielanie soku żołądkowego i wytwarzanie żółci. Pomoże także cierpiącym na zespół jelita drażliwego. Jeśli mamy za sobą nerwowy dzień, warto przygotować napar miętowy. Do litra

6

6

13

7 3

8 1

9

14

10 12

wrzątku trzeba wrzucić garść listków i parzyć 10-15 minut pod przykryciem. Napój pozwoli się odprężyć. Z naparu można też przygotować okłady skuteczne przy migrenie. rozmaryn. Już w starożytności znany był jako „zioło pamięci”. Wykorzystywano go, by poprawić koncentrację. Zawarte w nim substancje działają pobudzająco oraz przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Rozmaryn to skuteczny środek na problemy trawienne, pobudza perystaltykę jelit i łagodzi wzdęcia. Świeże ziele ma właściwości przeciwgrzybiczne i przeciwbakteryjne, zaś olejki rozmarynowe zaleca się osobom z łuszczycą i trądzikiem. Idealny jest dla seniorów. Doskonałym sposobem na poprawę koncentracji jest kąpiel z odwarem z rozmarynu. 4-5 świeżych liści obranych z gałązek rozmarynu zalać należy 1 litrem wody. Dodać łyżkę oliwy. Zagotować, odstawić na 15 minut. Przecedzić odwar i wlać do wanny z ciepłą wodą. Zażywać kąpieli przez 10-15 minut.

Polecamy pyszną roladę

Dziś propozycja dania z ciastem francuskim. Bardzo łatwo je przygotować. a smakuje pysznie - sprawdziliśmy. Składniki: 1 opakowanie ciasta francuskiego, 1 cebula, 500 g pieczarek, 500 g mielonego mięsa drobiowego, 2 jajka, 3-4 łyżki bułki tartej, oliwa, sól, pieprz, gałązki tymianku do dekoracji. Sposób przyrządzenia: Przygotować składniki na farsz: pieczarki umyć pod bieżącą wodą i pokroić na małe kawałki. Cebulę obrać i pociąć w małą kostkę. Na patelni rozgrzać odrobinę oliwy i podsmażyć cebulę. Dodać pokrojone w kostkę pieczarki. Doprawić solą i pieprzem. Smażyć do odparowania płynu. Do grzybów z cebulą dołożyć mięso mielone. Rozdrobnić je i podsmażyć. Farsz przełożyć do miseczki i ostudzić. Następnie wbić jedno jajko. Do nadzienia wsypać 3-4 łyżki bułki tartej i całość wyrobić dłonią. Masa nie powinna być jednolita. Doprawić do smaku solą i pieprzem. Ciasto francuskie rozwinąć. Równomiernie wyłożyć na nie przygotowany farsz. Całość starannie zwinąć w roladę, tak by farsz nie wypadł. Roladę posmarować jajkiem i zrobić kilka nacięć na wierzchu, by para miała ujście. Piec ok. 40 minut w temp. 200 st. C. z termoobiegiem. Ozdobić tymiankiem.

(: (: HUMOR :) :)

Spotykają się dwie dżdżownice, pierwsza pyta się drugiej. - Co tak głośno było wczoraj u Ciebie? - No, wiesz - odpowiada druga chcieli wczoraj starego wyciągnąć na ryby. *** Egzamin poprawkowy. Profesor pyta studenta: - Czy pan w ogóle chce skończyć te studia? - Oczywiście, że chcę! - To właśnie pan skończył! *** Spotyka pająk pająka: - Cześć, co robisz? - Gram w motylki. - Skąd je masz? - A, ściągnąłem sobie z sieci…


Szkoła biega [ 14 ]

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Pod takim hasłem na boisku sportowym w garzynie odbyły się szkolne zawody lekkoatletyczne w bieganiu. w zawodach uczestniczyli przedszkolacy, uczniowie szkoły podstawowej, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy przedszkola i szkoły.

Trasy wyznaczone zostały dla poszczególnych kategorii wiekowych oraz osobne dla chłopców i dziewcząt. Przedszkolacy rywalizowali na dystansach 60 i 100 m. Dziewczynki i chłopcy z klasy I i II na dystansie 400 m, a klasy III i IV na dystansie 600 m, natomiast rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły rywalizowali ze sobą na dystansie 100 m. Najlepsi sportowcy z każdej kategorii nagrodzeni zostali pamiątkowymi dyplomami, natomiast każdy uczestnik zawodów otrzymał słodki podarunek. Oto, jak wyglądały wyniki zawodów: PRZEDSZKOLE: Pszczółki: 1. miejsce – Dominik Pawlicki, 2. miejsce – Kacper Kurowski, 3. miejsce – Andrzej Dolata. Motylki: 1. miejsce – Mikołaj Sikorski, 2. miejsce – Kaja Mrukowska, 3. miejsce – Bartosz Rozwalka. Wróbelki: 1. miejsce – Mikołaj Bartkowiak, 2. miejsce – Gabriel

Gawroński, 3. miejsce – Agnieszka Maćkowiak. SZKOŁA PODSTAWOWA: I i II klasa dziewczynki 1Anna Zięba, 2.- Amelia Szymańska, 3.- Aleksandra Adamiak. I i II klasa chłopcy 1.- Hubert Kubasik, 2.- Jakub Skrzypczak, 3.- Adam Ciesielczyk. III i IV klasa dziewczynki 1.- Natalia Lutowicz, 2.- Izabela Bartkowiak, 3.- Julia Lutowicz. III i IV klasa chłopcy 1.- Adam Śliwowski, 2.- Aleksander Charter, 3.Mateusz Świerzewski. KATEGORIA RODZICE, NAUCZYCIELE I PRACOWNICY: 1. miejsce – Jacek Ptaszyński, 2. miejsce – Marzena Szczuraszek, 3. miejsce – Joanna Malutkiewicz. Sukcesy zawodników zarówno młodszych, jak i starszych oraz optymizm panujący w czasie zawodów sprawiły, że impreza pod tytułem „SZKOŁA BIEGA” na stałe wpisana została do kalendarza imprez sportowych Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Garzynie.

BOISKA CZYNNE W SIERPNIU

Boisko wielofunkcyjne w oporówku: poniedziałek - piątek 16:0020:00, niedziela 14:00-18:00. Animator: Karol Jankowski - tel. 726-186110. orlik Pawłowice: poniedziałek i piątek 15:30-22:00, wtorek-czwartek 15:30-21:00, sobota i niedziela 14:00-18:00. Animator: Robert Kuczyk, tel. 691-473-392. orlik Krzemieniewo: poniedziałek - czwartek 15:00-20:00, piątek 14:00-20:00, sobota i niedziela 15:00-20:00. Animator: Sebastian Niedziela - tel. 782-956-941. orlik garzyn: poniedziałek - piątek 16:00-21:00, sobota i niedziela 13:00-19:00. Animatorzy: Jakub Pecolt (do 14.08) - tel. 601-470-537, Henryk Chwaliszewski (od 16.08) - tel. 609-717-191. Uwaga !!! - 15.08.2014 r - BoiSKa NieCZyNNe

BIEGI NA ORIENTACJĘ

w środę, 18 czerwca, na terenach należących do Technikum inżynierii Środowiska i agrobiznesu niedaleko jeziora rusałka w Poznaniu rozegrano finał województwa wielkopolskiego w indywidualnym Biegu na orientację w klasyfikacji drużynowej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Na starcie stanęło ponad 800 zawodników z województwa wielkopolskiego. Każda szkoła mogła wystawić od 3 do 5 zawodników. W klasyfikacji drużynowej brano pod uwagę trzy najlepsze czasy z danej szkoły. Bardzo dobrze spisali się reprezentanci szkół z Nowego Belęcina, zajmując miejsca na podium. Pierwsze miejsce i złoty medal wywalczyli chłopcy z Gimnazjum w Nowym Belęcinie: Piotr Klimkowski, Tomasz Szymoniak, Dariusz Krawczyk i Marcin Smektała, drugie i srebrny medal zespół dziewcząt z Gimnazjum w Nowym Belęcinie w składzie: Agata Szymoniak, Izabela Chwaliszewska, Joanna Kolańczyk

i Daria Nawrocka. W ogólnej klasyfikacji szkół gimnazjalnych dziewcząt i chłopców pierwsze miejsce ex aequo zajęły Gimnazjum z Nowego Belęcina i Gimnazjum z Moch. W kategorii szkół podstawowych III miejsce „wybiegały” dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Nowym Belęcinie: Klaudia Smektała, Lidia Mejza, Agata Wels, Weronika Marciniak i Kinga Jurdeczka, natomiast chłopcy zajęli IV miejsce: Marek Chwaliszewski, Dawid Siniecki, Patryk Smektała, Konrad Wolny i Marcin Mejza. W czołówce w każdej z kategorii jak co roku byli również uczniowie z Zespołu Szkół w Mochach. Dobrze spisały się również dziewczynki z SP nr 4 w Lesznie, kończąc rywalizację na IV miejscu.

Siatka w Drobninie

Na boisku sportowym Orlik w Garzynie odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Przedszkola w Garzynie. Impreza miała miejsce 14 czerwca, a o punkty walczyły cztery drużyny przedszkolaków. Ostatecznie zwyciężyli Niebiescy. Na kolejnych miejscach znaleźli się: Czerwoni, Żółci i Zieloni. Najlepszym bramkarzem był Jakub Dudkiewicz, najlepszym obrońcą - Zofia Sikorska, najlepszym napastnikiem - Mikołaj Bartkowiak, najlepszym zawodnikiem Mikołaj Sikorski.

Na boisku środowiskowym w Drobninie rozegrano ligę siatkówki. Do gry zgłosiło się 6 drużyn. Rozgrywki rozpoczęto 23 maja, co tydzień każda drużyna rozgrywała jeden mecz. Łącznie rozegrano pięć kolejek. Rywalizację zakończono 22 czerwca. Po pierwszej rundzie drużyny zebrały następujące punkty: 1. Jesionowa Garzyn8 pkt, 2. Oporowo - 8 pkt, 3. Drink Team - 6 pkt, 4. Leszczyna Garzyn - 6 pkt, 5.Gimbaza -2 pkt, 6. Drobnin - 0 pkt. Razem rozegrano 15 meczów, 59 setów, zdobyto 2583 pkt. - Od 1 lipca przestałem być opiekunem boiska środowiskowego w Drobninie. W tym miejscu chciałem podziękować wszystkim, którzy przez trzy lata mojej pracy uczestniczyli w różnych turniejach. Dziękuję - grzegorz ratajski.

W piątek, 20 czerwca, na boisku sportowym Orlik w Garzynie rozegrano finał Wiosennej Ligi Piłki nożnej. Liga trwała od marca i przebiegała między pięcioma drużynami: KS Hersztupowo, Miazga Team, Działki Team, Galaktikos, KKS Pyrlandia. Ostatecznie na I miejscu uplasował się zespół Miazga Team. Natomiast kolejne miejsca zajęli: II Galaktikos, III KS

Hersztupowo, IV - Działki Team, VPyrlandia. Wyróżnieni zostali także indywidualni zawodnicy: najlepszy zawodnik – Łukasz Dryja (Miazga Team), najlepszy napastnik – Denis Bolewicz (Działki Team), najlepszy pomocnik – Paweł Kokociński (Miazga Team), najlepszy obrońca – Kamil Krüger (KS Hersztupowo), najbardziej ambitny – Konrad Gajewski (Miazga Team).

Grali przedszkolacy

Turniej wiosennej ligi


Egzamin w Ognisku ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

[ 15 ]

w sobotę, 28 czerwca, odbył się kolejny egzamin po półrocznej nauce gry na instrumencie w Społecznym ognisku Muzycznym, działającym przy gminnym Centrum Kultury w Krzemieniewie. Z 54 pobierających naukę do egzaminu przystąpiło 52 uczniów. Pięć osób ukończyło naukę gry na wybranym instrumencie. Szósty rok nauki w dziale dziecięcym ukończyło 4 uczniów: Kinga Jakubczak (fortepian), Klaudia Andrzejewska (organy), Paulina Kubiaczyk i Julia Wujek (gitara) oraz Konrad Majorczyk, który ukończył dział młodzieżowy po 4 latach nauki w klasie gitary. Pierwsze półrocze szóstego roku zaliczyła 1 uczennica ucząca się gry na gitarze. Piąty rok nauki w dziale dziecięcym ukończyła dwójka uczniów. Czwarty rok nauki w dziale dziecięcym 1 uczennica, trzeci rok ukończyło 8 uczniów – 2 w dziale młodzieżowym, 6 w dziale dziecięcym. Drugi rok nauki gry na instrumencie ukończyło 7 uczniów, pierwszy rok - 9 uczniów. Swój pierwszy egzamin po półrocznej nauce zaliczyli: Zuzanna Ludwiczak w klasie gitary, Eryk Andrzejak na perkusji oraz Fabian Naskręt na organach elektronicznych. Na koniec czerwca w dziale dziecięcym w klasie gitary naukę pobierało 23 uczniów, w klasie organy 13 uczniów, 2 na fortepianie, 1 z emisji głosu oraz 1 uczeń na perkusji. W dziale młodzieżowym, gdzie nauka trwa 4 lata, w klasie gitary naukę pobierało 9 uczniów, 2 uczniów na organach, 1 uczennica z emisji, 1 na perkusji i 1 na saksofonie.

Koncert dla rodziców

W niedzielę, 29 czerwca, uczniowie Ogniska Muzycznego działającego przy Centrum Kultury zagrali na koncercie dla swoich najbliższych. Tego też dnia dyplomy ukończenia nauki w Ognisku odebrali: Kinga Jakubczak, Klaudia Andrzejewska Paulina Kubiaczyk i Julia Wujek oraz Konrad Majorczyk. Podczas koncertu mogliśmy usłyszeć kilka utworów w wykonaniu zespółu SOM BAND. Zespół tworzą uczniowie Ogniska: solistka Natalia Ptak, na saksofonie Sylwia Sikorska, na gitarach Krzysztof Stróżyński i Konrad Majorczyk oraz na perkusji Piotr Bugzel. Był to ich drugi występ.


Półkolonie przy pięknej pogodzie [ 16 ]

Dzieci ze wszystkich szkół w gminie uczestniczą w półkoloniach. Pogoda dopisuje, więc mogą organizować mnóstwo zajęć na świeżym powietrzu i wyjeżdżać do ciekawych miejsc w regionie. w Drobninie na pierwszy turnus wybrali się uczniowie klas pierwszych i drugich. Byli w parku w lesznie, w kinie, w ośrodku Nenufar w Kościanie, brali udział w podchodach, w krzemieniewskiej bibliotece uczestniczyli w lekcji pod tytułem „Jak ważny jest przyjaciel”, lepili miseczki z gliny. Dzieci z oporówka wyjechały nad jezioro do Boszkowa. odwiedziły też salę zabaw widziMisie we włoszakowicach, były w kinie i leszczyńskiej bibliotece uczestniczyły w grach i zabawach na boisku oraz w konkursie plastycznym. Półkolonie rozpoczęli też uczniowie z Pawłowic. oba turnusy miały miejsce w pierwszej połowie lipca. Pierwsza grupa zwiedziła Muzeum Młynarstwa i rolnictwa w osiecznej, była w Bajkolandii w lesznie, organizowała gry i zabawy na orliku. Starsi uczniowie korzystali z pływalni w gostyniu, byli na kręgielni, bawili się na leśnej Polanie, gdzie rozstawiono dmuchane zamki, trampoliny, tenis stołowy. wszyscy spędzili atrakcyjnie i wesoło wakacyjny czas. w półkoloniach weźmie udział około 300 dzieci.

PawŁowiCe

DroBNiN

oPorÓwKo

Życie Gminy Krzemieniewo - nr 119 - Lipiec 2014  
Życie Gminy Krzemieniewo - nr 119 - Lipiec 2014  
Advertisement