Kirkeblad Marts 2021 - Nummer 2

Page 1

Herning og Gjellerup Valgmenigheder To grundtvigske menigheder i den danske folkekirke

Bøn 1934 af Elof Risebye

R · HERNI DE

RUP · VAL LE

OG GJE L NG

NUMMER 2 M A RT S 2 0 2 1 2 8 . Å RG A N G

ENIGHE GM


Billeder af bøn Som det fremgår af billederne i dette blad, er der mange måder at bede på. Det kan være som kontemplation eller en indadvendt stirren ud i luften; det kan være med foldede hænder eller med åbne arme rakt mod himlen; det kan være bekymret eller med glæde; det kan være barnefromt eller en moder, som lærer sit barn at bede. Se selv efter. Nogle af disse billeder vil måske forekomme let sentimentale. Det kan være, fordi de er let sentimentale, eller fordi vores epoke er kommet på

afstand af bøn som en selvfølgelig religiøs praksis, som billederne netop udtrykker. Vi har kaldt vores epoke moderne, dvs. defineret af instrumentel fornuft og videnskab. Nu er vi imidlertid begyndt at tale om det ’eftermoderne’ eller ’senmoderne’. Dermed udtrykker vi, at vi ikke ønsker at give afkald på fornuftens og videnskabens landvindinger; men vi udtrykker samtidig en stigende bevidsthed om, at fornuft og videnskab har store begrænsninger, som et menneskes tilværelse netop ikke kan lade sig definere af. Det giver plads til religion igen, hvad vi ser overalt, og det giver plads til den fundamentale religiøse praksis, som bøn altid har været. Billederne viser, at bøn er så gammelt et fænomen som mennesket selv, og at bøn peger udover vores egen epoke. Måtte billederne inspirere.

Graham Dean - Bøn 2. 2

MK


Om bøn Prædiken over Johs. 16,23b – 28. Af Morten Kvist Ret tidligt i den historie, som evangelierne fortæller om Jesus fra Nazareth, lærer Jesus disciplene og de øvrige tilhørere at bede Fadervor. At bede til Gud kunne de uden tvivl i forvejen, men Fadervor er en ny bøn, som Jesus, efter alt hvad vi kan vide, selv har lavet. Desuden gør han bønnen indadvendt ved at sige, at man skal bede den for sig selv og ikke stille sig op på gader og stræder og bede, for at andre kan se, at man gør det. Bøn er indadvendt Bøn og slet ikke Fadervor har således ikke noget med omverdenen at gøre. Den er ikke en social foranstaltning, den skaffer ikke adgang til lukkede miljøer, den er ikke en kode, man skal kunne for at være med i noget. Man kan selvfølgelig godt bede til Gud sammen med andre endda i store forsamlinger og i kor, men en kristen bøn er stadig indadvendt, for den angår den enkeltes forhold til Gud. Man kan godt bede f.eks. for andres helbredelse, og nogle vil så måske kalde bønnen udadvendt; men når jeg

Charles-Clos Olsommer - ukendt titel. beder for en andens helbredelse, er det for det første mig, der gør det, og for det andet, er det udtryk for min relation til den, jeg beder for. Eller man opretter en relation. Man beder til, at hvad man selv har at gøre godt med, kan stilles i den syges tjeneste; og man beder, fordi man ikke fuldt ud ved, hvad man har at gøre godt med. Når Jesus pålægger sine disciple at gå ind bag lukkede døre og bede til Gud, er det for at undgå hykleri og ren udvendighed og at bede bag lukkede 3


døre passer i øvrigt med, at Gud er i det skjulte. Herinde kan man bedre koncentrere sig om at stille sig overfor Gud eller bedre: Opdage at man allerede står der og har stået der altid. Det er selvfølgelig ikke en tilfældighed, at de kristnes vigtigste bøn, Fadervor, bliver forbundet med Jesu allerførste fremtræden i offentligheden. Det giver Fadervor og dette at bede i det hele taget stor vægt. Ikke fordi de dengang var fremmede for det, sådan som

moderne mennesker i høj grad er blevet det, men fordi disciplenes og kvindernes bønner skulle kunne forbindes med Jesu liv og gerning. I dag bliver det så helt tydeligt og umisforståeligt. Jesus siger, at beder vi om noget i hans navn, vil vi også få det. ”Bed, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen.”, siger han endda. Det kunne lyde som en gavebod, men er det ikke. Det kan vi nemt konstatere. Beder vi om ting og sager og godt vejr, og hvad vi ellers gerne vil have, så går det uhyre sjældent, som vi beder om. Og skulle det ske, at vi bad om solskin og fik det, er vi tilbøjelige til at betragte det som en tilfældighed. Vi tror nemlig ikke på en årsagsforhold mellem vore ønsker, vore bønner til Gud og realiseringen af ønskerne. Hvad kan Jesu så mene med, at vi får alt, hvad vi i hans navn beder om? Det betyder, at alt hvad vi får, skal vi se i lyset fra Gud. Alt hvad vi modtager, skal vi omfatte med den tillid og taknemmelighed, vi kender fra

Elizabeth Adela Stanhope Forbes - The Leaf. 4


Jesu liv. Det skal bønnen hjælpe os med, bønnen i Jesu navn, for Jesus havde netop dette forhold til bøn, som han vil give til os. Da han bad sin sidste bøn i Gethsemane Have, da han vidste, han skulle dø og gerne ville slippe, bad han dog til sidst om at se alt, hvad der skulle ske i Guds lys, som Guds vilje med ham. At vi skal vende bønnen på denne måde, altså som det modsatte af en henvendelse til en gavebod, kan vi også ret nemt konstatere. Når det lykkes os at se alt, hvad vi modtager i lyset fra Gud, når det lykkes os at omfatte alt med tillid og taknemmelighed, når hjertet således bliver retvendt, så virker alting rigtigt. Et eksempel En kvinde var udsat for en stor sorg i forbindelse med et barns sygdom. Sygdommen viste sig at være både alvorlig og kronisk, drengen ville aldrig komme sig og ville livet igennem have brug for stadig mere hjælp. Efter den første sorg og nogle år til rent praktisk at finde sig til rette i et ganske anderledes liv end forestillet, begyndte hun at spørge, hvad det var, Gud havde villet hende? Hendes mand spurgte så hende, om hun virkelig troede, at det var Guds vilje, at deres barn skulle være sygt? Om der måske endda skulle være et element af straf, og om Gud kunne være så ubarmhjertig, at han ville

András Király - Prayer.

bruges et barns sygdom til at straffe forældrene med? Det kunne hun ikke svare på, ikke andet end nej, og at det ikke var den måde, hun så det på. Hun kunne blot konstatere, at det var vigtigt for hende at stille spørgsmålet, hvad Gud ville med hende, ikke med deres dreng, og at hun bad om et svar. Dette svar fik hun langsomt og efterhånden; måske er det rigtigere at sige, at langsomt og efterhånden gik svaret op for hende, at hun skulle omfatte alt, hvad hun og hendes mand havde fået, med tillid og taknemmelighed, og at begge dele skulle forankres dybere og dybere i hjertet med tiden. Hun skulle lære mere af sin syge søn, end han af hende. ➤ 5


Bøn var metoden, en slags hjertets metode, som ikke kan begrunde sig selv fornuftigt. Var det svært? Ja, til tider. Glemte hun at bede til Gud i Jesu navn? Ja, ofte, men hun kunne altid begynde igen, og det havde kun med hendes eget gudsforhold at gøre, ja det havde endda ikke så meget med hendes dreng at gøre, for han måtte jo have sit eget forhold til Gud, som måske – måske ikke – ville indbefatte spørgsmålet om, hvorfor han skulle være syg. Hun spurgte, hun bad til Gud og hendes taknemmelighed blev styrket. Hvordan kan det dog ske? Svaret

hører til Guds hemmeligheder eller Helligåndens virke iblandt os. Bøn er praksis At bede er religiøs praksis også kristen praksis. Af og til rejser der sig et krav om, at de kristne skal vise noget mere praksis, mere samfundssind, flere sociale foranstaltninger, at kirken er et lukket rum, at tærsklen er for høj, at nu må kristendommen vise mere relevans for det moderne menneske, nu må vi gøre kristendommen gældende her og der. Hvor forståeligt det end er, at disse krav og opfordringer lader høre fra sig, hvor meget pædagogisk fantasi, de end udløser, så må vi aldrig sløre eller glemme den helt basale, enkle religiøse praksis, som er bøn, lovprisning, takkesang, for at værne og styrke den tillid og taknemmelighed, vi skal betragte som gaver. Og vi kan passende komme i tanke om, hvad vi sagde til at begynde med, at Jesus fra sin første fremtræden knyttede bøn til sit eget, nye liv i ånd og gerning. En bøn, en tak og en enkelt lille sang kan man til enhver tid finde anledning til. En mand brugte de lange køer i Netto til at bede Fadervor. Han havde aldrig ventetid, ingen spildte timer, for han kunne altid bede en bøn og sige tak;

Jessie Willcox Smith - Mother and child praying in front of window. 6


Eastman-Johnson - Child at prayer.

Maria Wiik - Young Girl.

om han også sang i Netto, melder historien ikke noget om.

forkyndes ligeud om Faderen, og at vi selv skal bede til Ham.

At få begyndt Hvordan får man så begyndt på denne enkle og grundfæstede religiøse praksis?

Religiøs praksis behøver altså ikke at begynde i det indre menneske som en dyb overbevisning om Guds eksistens eller anden form for tro. Vi kan roligt belave os på, at tilliden og taknemmeligheden kan vokse frem efterhånden af en ydre praksis, hvis betydning og dybde først efterhånden går op for os. Selvom bøn er en indadvendt aktivitet, kan den godt begynde som en rent ydre handling, for denne ydre handling vil helt af sig selv vende opmærksomheden indad og dernæst påvirke det indre.

Det gør man ved at begynde! Det kan være en overvindelse for mange. Derfor er det så vigtigt, at de små børn får lært Fadervor som en daglig børn. Så er bønnen lettere tilgængelig som voksen. Det er også vigtigt, at vi sammen og offentligt beder bønner ved vore gudstjenester. Så kan man nøjes med at være tilskuer, indtil man ikke gider være det længere og en dag beder med i sit indre. Det svarer til, hvad Jesus også siger i dag, at der skal

Det er med bønnens virkelighed som med Helligånden og disciplene. De 7


gik rundt i Jesu ånd i mindst tre år, som også findes som liv i alt det levende. De var så tæt på som muligt, og ånden var allerede i dem. Alligevel skulle de have den udefra til Pinse. Siden da har tiden altid været inde til en bøn i Jesu navn. Amen.

Yoshiko Aoki - Thinking Man.

Tale ved altergangen Også nadveren er religiøs praksis og derfor begynder den naturligt med en bøn om at få del i Guds kærligheds rigdom.

vi alle skal leve af. Gud lærer os at spørge og giver selv svaret; på den måde kalder han os længere ind i den verden, han selv har skabt.

Brød og vin er så svaret på denne bøn. Det er, hvad vi får til styrkelse af åndens gerning iblandt os, så vi kan få øje på den tillid og taknemmelighed,

Hver dag kaldes der på os. Derfor blev nadveren gjort til det daglige livs måltid, brød og vin bundet til det daglige livs kærlighed. Amen

8


Konfirmander

i Gjellerup Valgmenighed d. 5. september 2021 Kl. 9.00: 1. Rasmus Rønning Agerbo. 2. Christoffer Dam Ajstrup. 3. Gustav Andreas Bjerregaard. 4. Nanna Hejslet Bruun. 5. Asger Aunsholt Christiansen 6. Anne-Sofie Møller Gustafsson. 7. Caroline Klostergaard. 8. Mikkel Moesgaard Lauridsen. 9. Marie Pind Lavrsen. 10. Lærke Tranborg Meldgaard. 11. Thilde Olivia Mikkelsen. 12. Josefine Steen Nørgaard. 13. Nikoline Bjerre Thorn.

Kl. 11.00: 14. Jeppe Ingemann Mortensen. 15. Emma Nyholm Mosgaard. 16. Jonathan Jairo Nielsen. 17. Natasja Borggreen Nellemann 18. Sophia Nørby Royer. 19. Micklas Georg Kruchov Thygesen. 20. Isabelle Märcher Tómasdottir. 21. Mathilde Løkke Torup. 22. Karla Schouw Venø. 23. Oliver Brozat Ørndrup.

Konfirmander

i Herning Valgmenighed d. 12. september 2021 1. William Lyk Eskildsen 2. Oliver Søndergaard Rasmussen 3. Julie Vinter Sandgaard

4. Theodor M. Majlund Steenberg 5. Rasmus Larsen Wortmann

Ferie:

Jeg holder ferie fra tirsdag d. 6. juli til og onsdag d. 4. august begge dage inkl. Embedet passes i uge 27 af valgmenighedspræst Line Peters, Kjellerup, tlf. 8688 1110, uge 28 af valgmenighedspræst Marianne Gyldenkærne, Bøvling, tlf. 9788 5650. Derpå til og med tirsdag d. 3. august af pastor emeritus Gotfred Larsen, som træffes på tlf. 6177 3195, mail: gotfred.larsen@gmail.com MK 9


Ny graver og kirketjener i Hammerum Kirkegården i Hammerum har været uden graver og kirketjener siden 24. september 2020, og undertegnede har forsøgt at varetage opgaverne bedst muligt med lidt hjælp på kirkegården fra G.A. Service. Vi har gjort det nødvendige og mest påkrævede. I marts 2021 fik jeg en henvendelse fra vores tidligere graver og kirketjener i 2015, Lilian Kjær, som meget gerne ville komme på besøg og mindes sin gode tid hos os. Hun vidste på daværende tidspunkt ikke, at vi manglede en ny graver og kirketjener. Lilian oplyste kort efter besøget, at hun meget gerne ville tilbage til sit gamle arbejde hos os. Hun savnede kombinationen af at være kirketjener, at skulle betjene kirkeklokken og den overskuelige kirkegård hos os. Vi tillader os at kalde det et lille mirakel. Bestyrelsen og mange andre med ærinde på kirkegården er meget glade for, at Lilian nu er vendt tilbage igen. Vi byder hende velkommen og vi er taknemmelige over vores held. G. A. Service vil fortsat hjælpe på kirkegården ved behov, hvor det oftest vil være Vera Jakobsen, der hjælper os. Karen Marie Holm 10

Lilian Kjær skriver: Tænk hvad en kop gensyns-kaffe på en forårsdag kan føre med sig! Det er med meget stor glæde og taknemlighed at jeg er tilbage i stillingen som graver og kirketjener her ved Gjellerup Valgmenighed. Jeg har i de seneste 5 år arbejdet på Vildbjerg kirkegård samt afløst kirketjeneren i kirken ved ferier og fridage. Jeg bor i Vildbjerg sammen med Preben, og vi har 4 sønner som alle er voksne, hvoraf de 3 er fløjet fra reden. I fritiden er vi med i Y’s Mens klubben. Derudover nyder jeg min have som lige så stille er ved at forvandle sig fra fodbold- og knallertbane til en blomsterhave. Jeg hjælper med at pynte op i vores kirkecenter og ellers nyder jeg samværet med venner og familie. Tak for den dejlige modtagelse - jeg glæder mig til samarbejdet. Med venlig hilsen Lilian Kjær


Mailadresser! Vi har gennem de sidste par år indsamlet mailadresser på medlemmerne af Gjellerup og Herning Valgmenigheder, og langt de fleste får nu vigtige og nyttige informationer fra præst, forretningsfører og bestyrelserne via denne kanal. Men vi vil gerne opfordre endnu en gang til, at medlemmerne sender deres mailadresse til Karin Brammer samt husker at give adgang til deres skatteattest for korrekt opkrævning af bidrag.

Karin Brammer kan kontaktes for hjælp kbr@h-g-valgmenighed.dk eller på tlf. 4026 0818. Kirkebladet udkommer nu kun 3 gange om året og informationer om nye arrangementer, ændringer og anden praktisk information vil i stigende grad blive sendt på mail. Karen Marie Holm og Morten Dybro

Kalender: NB! Alle arrangementer finder sted under forudsætning af, at evt. Corona-restriktioner tillader det. At der nogle steder ikke er oplyst nærmere om et arrangement, skyldes de almindelige forsinkelser i denne tid. Morten Dybro, Karen Marie Holm og Morten Kvist Herning Valgmenighed afholder ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. juni 2021 kl. 19.30 på Herning Friskole – dagsorden i henhold til vedtægterne. Vi anmoder om, at Coronapas medbringes.

Gjellerup Valgmenighed afholder ordinær generalforsamling Mandag den 28. juni 2021 kl. 19.30 på Hammerum Friskole – dagsorden i henhold til vedtægterne. Vi anmoder om, at Coronapas medbringes. 11


Søndag d. 29. august: Fælles gudstjeneste for Herning og Gjellerup Valgmenigheder i anledning af begyndelsen på konfirmandundervisningen. Alle konfirmander og forældre (mindre søskende er velkomne) mødes på Herning Friskole til fælles morgenmad. Herning Valgmenighed sørger for kaffe og morgenbrød, the m.v. Kl. 10.30 gudstjeneste i Herning Valgmenighedskirke. Konfirmanderne har mødepligt. Jeg introducerer gudstjenesten og konfirmandernes undervisning, hvis begyndelse desværre må skubbes lidt pga. udskudte konfirmationer. Den almindelige undervisning begynder på Herning Friskole bliver tirsdag d. 31. august kl. 8.00 og på Hammerum Friskole onsdag d. 8. september kl. 8.00. Tilmelding for forældre og søskende til forretningsfører Karin Brammer på mail: kbr@h-g-valgmenighed.dk MK Morgensang i Hammerum Onsdage d. 22. september, d. 27. oktober og 24. november, alle dage kl. 8.50. Morgensangen er tilrettelagt med sang og fortælling for børnene i 12

indskolingen fra Hammerum Friskole, og konfirmanderne deltager. Alle er velkomne. Årsmøde i Grundtvigsk Forum på Rødding Højskole Fredag d. 20. august. Mødet er udskudt fra oktober 2020. Årsmøde for 2021 holdes 29.-30. oktober. Program følger, Se https://grundtvig.dk/grundtvigsk-forum/ aarsmoede/ Onsdag d. 8. september kl. 17.00 fejres Grundtvigs fødselsdag på Skærum Mølle: Gudstjeneste i Raasted Kirke kl. 17.00 ved Caspar Wenzel Tornø med efterfølgende middag på Skærum Mølle med efterfølgende foredrag v/ valgmenighedspræst Hans Nørkjær, Lemvig. Pris inkl. drikkevarer 200 kr. indbetales til kontonr. 8117, 0002860907. Tilmelding senest d. 3. september: tlf. 9748 1322, mail: kontor@folkeuniversitetscenteret.dk Fyraftensang på Cafe Dyrby Torsdag d. 9. september kl. 17.00-18.00 Vi slutter dagen med at synge fra højskolesangbogen o.a., nye og gamle sange. Kom i god tid, få en plads og en forfriskning, og vi synger i en times


tid. Morten Kvist motiverer, fortæller og kommenterer. Ved klaveret: Lars Rasmussen fra Minihøjskolen Alle er velkomne Fælles efterårsmøde på Herning Friskole, arrangeret af samarbejdende foreninger: Foredragsholder, emne og tidspunkt oplyses så hurtigt som muligt. Alle er velkomne Fælles efterårsmøde Søndag d. 10. oktober for valgmenighederne i Viborg Stift i Lemvig Valgmenighed. Program følger. Torsdag 27. oktober kl. 19.30 Fællessarrangement i Herning Valgmenighedskirke: Syng dansk - syng sammen. Vi synger danske sange fra alle tidsaldre udvalgt og motiveret af forskellige personer. Ved flyglet: Agnethe Hastrup Gratis entré. Alle er velkomne

Torsdag d. 4. november kl. 19.30 på Herning Friskole: Foredrag ved historiker Morten Thing: Jødedom, jødesprog, jødefolk.

Morten Thing (f. 1945), søn af en blikkenslager fra Herning og en jødisk immigrantpige fra København. Har undervist på universiteter og forsket i bl.a. kommunisme og jødisk historie. Har skrevet mange bøger, bl.a. Kommunismens kultur 1-2, De russiske jøder i København 1882-1943, Min mors historie, Sabotøren. Min fars historie, De danske vittighedsblades historie. Søndag d. 21. november: ”Messe i Mørke” i Herning Valgmenighedskirke kl. 16.00 sammen med MidtVest Pigekor.

13


Herning Kirkehøjskole - efteråret 2021

DANNELSE MENNESKESYN 4. september i Herning Kirkehus, Østre Kirkevej 1

6. november i Sct. Johannes Kirke, Fredhøj Allé 1

Senior analytiker Rasmus Kolby Rahbek, Silkeborg: Mennesket og verden – når dannelse finder sted.

Højskoleforstander Rikke Holm, Askov: Uden fællesskaber – går vi til grunde.

Dannelse er en måde at forstå verden på, en måde at være i verden på. I dannelsen begriber vi ikke kun verden. Vi gribes også af verden. Dannelse er at puste liv i det, vi nu engang har med at gøre i vores ellers helt almindelige tilværelse.

Mennesket har altid bygget fællesskaber, men vores digitale verden har forandret opfattelsen af disse. Hvad sker der med det enkelte menneske og fællesskabet, når vi kun er sammen individuelt på de sociale medier? Hvad bestyder forskellen på fællesskabet før og nu?.

2. oktober i Gullestrup Kirke, Løvbakkevej 9

4. december i Hedeagerkirken, Gl. Kirkevej 33

Filosof Anders Fogh Jensen, Laven: Dannelse mellem barbarer og kykloper.

Fhv. højskoleforstander Jørgen Carlsen, København: Har kristendommens menneskesyn med dannelse at gøre?

Dannelsen er en vekselvirkning mellem det kendte og det fremmede (en kyklop er en hjælpsom figur fra den græske mytologi). Det fremmede kan både være det barbariske og det, der åbner horisonten. Barbariet stikker undetiden hovedet frem, når dannelsen forsvinder. I foredraget beskrives, hvad dannelse er, og hvorfor den er så vigtig.

Det kristne livssyn leverer et bud på en verdensforståelse, som langt overtrumfer andre forklaringer på menneskets stilling i verden. Kristendommen er i sit menneskesyn befriet for alle sværmeriske, utopiske drømme. Det ser mennesket, som det er. På godt og ondt.

14

Efter foredraget vil vi gerne som afslutning på sæsonen invitere jer til et par timers samvær omkring en frokost, hvor Jørgen Carlsen vil fortælle om arbejdet med den nye Højskolesangbog.


Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nørre Alle 21

9712 0652

Herning Valgmenigheds bestyrelse

Morten Dybro (formand), Vestertorp 52, Gjellerup 5128 6595 Martin Lundsgaard-Leth (næstformand), Lindegårdsvej 54 5139 8584 Asbjørn Lyby (kasserer), Sdr. Feldingvej 32, Sdr. Felding 4045 9820 Birgitte Toft, (sekretær), Th. Nielsensgade 76 6095 4609 Vibeke Lundbo Jørgensen, Ved Volden 5 3060 3940 Kristian Thalund (kirkeværge, uden for bestyrelsen) Nørretanderupvej 32, Snejbjerg 2027 2413

Gjellerup Valgmenigheds bestyrelse

Karen Marie Holm (formand), Søndermarken 6, Hammerum 2514 5271 Ingrid Hagelskjær (næstformand), Kastanie Allé 12, Hammerum 4036 3941 Tove Bjerregaard Lauridsen (kasserer), Michael Anchersvej 35, Ikast 2395 9293 tobjlau@gmail.com Lene Bækgaard Andersen, (sekretær), Hesselbjergvej 6, Herning 5095 4950 leneandersen9@msn.com Ella Rytter, Strynøvej 17, Hammerum 2993 2940 Per Lambæk (kirkeværge, uden for bestyrelsen), Klokkehøj 54, Gjellerup 2023 5210

Ansatte

Forretningsfører: Telefontid gældende fra 1. juli 2021: Tirsdag - onsdag - torsdag kl. 9.00-12.00 Ferie uge 30 – 31 – 32 - 33 Karin Brammer Højgårdvej 2C, Tjørring, 7400 Herning kbr@h-g-valgmenighed.dk Organist: Elena Zubakina, Gormsvej 25 Kirkesangere: Celina Holmslykke, Koustrupparken 125, Lind Cathrine Evertsen Birk, Drosselvej 6, Hammerum

4026 0818

6027 7591

5188 2280 2132 9967

Kirketjener (Herning Valgmenighedskirke): Peder Brændgaard, Dalgasgade 7, 2. tv. 5137 8114

Hammerum: Graver- og kirketjener Lilian Kjær Østergade 60,7480 Vildbjerg Karen Marie Holm

2514 5271

På kirkegården: Hjælp ved GA Service, Ørnhøj,

Hvor intet andet er noteret, er postadressen 7400 Herning. Mailadresser til ovennævnte kan findes på: www.h-g-valgmenighed.dk

Redaktionen

Morten Kvist (ansvarshv.) Karen Marie Holm Karna Søgaard Morten Dybro

praest@h-g-valgmenighed.dk karenmarie@holm.mail.dk karna.soegaard@gmail.com mortendybro@mac.com

15


Afsender: Herning og Gjellerup Valgmenigheder, Nørre Alle 21, 7400 Herning, ID-nr. 47962

Gudstjenester 20. juni 27. juni 4. juli 11. juli 18. juli 25. juli 1. august 8. august 15. august 22. august 29. august

Herning kl. 10.30 kl. 9.00 kl. 10.30 Ingen Ingen Fælles m. Hammerum kl. 10.30 Gotfred Larsen kl. 9.00 kl. 10.30 kl. 9.00 kl. 10.30

Gjellerup kl. 9.00 kl. 10.30 kl. 9.00 Ingen Ingen kl. 10.30 Gotfred Larsen Fælles m. Herning kl. 10.30 kl. 9.00 kl. 10.30 Fælles m. Herning

5. september

Ingen

kl. 9.00 og 11.00

12. september 19. september 26. september 3. oktober 10. oktober 17. oktober

Se kalender

Se kalender

Konfirmationer

kl. 10.00

Ingen

Konfirmation

kl. 9.00 kl. 10.30 kl. 14.00 Caspar Wenzel Tornø Fælles m. Herning kl. 10.30 kl. 9.00

Høstgudstjeneste Høstgudstjeneste

Ingen Se kalender Ingen Se kalender kl. 9.00 kl. 10.30

NB! Bemærk at tidspunktet for gudstjenesterne forbliver uændredet året igennem med mindre andet er angivet ud for den pågældende dag.

Besøg af præsten på sygehus eller i hjemmet kan altid finde sted. Jeg kan desværre ikke altid vide, hvornår det ønskes. Derfor beder jeg venligst om, at man ringer til mig eller på anden måde giver besked, når der er brug for det. MK

Se endvidere: www.h-g-valgmenighed.dk Kirkekørsel: Ring til Herning Taxa, 9712 0777, senest 2 timer før gudstjenesten. Angiv ved bestilling udtrykkeligt, at det drejer sig om kørsel til Herning eller Hammerum Valgmenighedskirker. Hvis ikke andet aftales, afhenter Taxa ved kirken en time efter gudstjenestens begyndelse. Ordningen gælder for medlemmer i Herning kommune. En egenbetaling på 15,- kr. lægges i våbenhuset ved ankomst til kirken. NB! Vær opmærksom på, at der også kan benyttes kirkebil til de gudstjenester, der er fælles for Herning og Gjellerup.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.