Kirkeblad Juli 2022 - Nummer 2

Page 1

Herning og ValgmenighederGjellerup To grundtvigske menigheder i den danske folkekirke NUMMER 2 JULI 2022 29. ÅRGANG H ERNING OG GJELLERU P · REDEHGINEMGLAV · Ascension of Christ af Giacomo Cavedone

knyttet til den kristne menigheds daglige liv, når den første begejstring efter pinse har lagt sig. Der er altså tale om en sammenhængende, frem Kirkeåret er lagt til rette efter Jesu historie, som således gennemspilles fra fødsel til død, gennem opstandelse og himmelfart, for til pinse at blive Om tilgivelse og tålmodighed og et sundt forhold mellem fortid og fremtid

Prædiken til Kristi Himmelfarts dag. Lukas 24,46-53. Af Morten Kvist Gudstjenestetider Det har af og til været drøftet at afskaffe fromesserne eller i stedet lægge en højmesse søndag eftermiddag. Vi har forsøgt os med eftermid dagsgudstjenester uden at det har haft mærkbar indvirkning på kirkegangen undtagen ved særlige lejligheder som f.eks. ’Messe i Mørke’. Ligeledes har det været foreslået kun at afholde højmesse hver søndag kl. 10.30 og så på skift i hhv. Herning og Hammerum. Med min pensione ring, fraflytningen fra præsteboligen og i tiden hen mod ansættelse af en ny præst giver det en naturlig anledning til at afprøve dette. Fra og med medio august vil jeg passe embedet og de nye gudstjenestetider fra min nye bopæl i Aarhus, foreløbig så langt som gudstjenesteli sten rækker. MK 2

3

adskridende historie, nøjagtig som vi kender det fra alle mulige andre historier, vi lægger øre til. Samtidig er kirkeåret en cyklisk fortælling, dvs. den går i rundgang, gentager sig selv og de enkelte elementer kommer igen og igen, og især i den lange periode mellem pinse og advent, springer vi rundt i Jesu historie uden hensyn til kronologi. Den fremadskridende kronologi ophæves, når vi går i detal jer med kirkeåret. Denne dobbelthed, at kirkeåret både er en fremadskridende fortælling og ➤ går i rundgang, bevirker et særligt forhold mellem nyt og gammelt. Det gamle er, at alt i livet i grunden forbliver det samme. Der er intet nyt under solen, årets rytme, livets gang, generationerne der afløser hinanden, de samme gamle erfaringer skal gøres af hvert nyt slægtled. Og dog er alting nyt, siger den kronologiske historie, for uden det nye og overraskende, som hele tiden finder sted, var der slet ingen historie at fortælle. Og Jesu historie er i særdeles hed rig på nye og overraskende begivenheder. Mange af episoderne de St Paul Meyhet Church af Julia Stankova

The Ressurection

Kigger vi tilbage i fortiden, vil der derfor altid være noget, der ligner nutiden måske endda temmelig meget, trygt og godt vil det være, vanskelighederne de samme, og alligevel vil det være anderledes; det passer aldrig helt til den situation, man står i. Forsøger vi at se ud i fremtiden, kan vi intet se andet end usikkerhed, men vi ved dog, at noget af det samme vil komme igen, men aldrig på helt samme måde. Det nye må vokse ud af det gamle, også det helt nye, men det gamle kan på ingen måde hverken bestemme over det nye eller på nogen måde holde det tilbage.

4

handler ganske enkelt om at kunne begynde på ny. Det betyder, at menneskenes historie bevæger sig fremad, men samtidig i cirkler, altså en spiralisk bevægelse.

Ideelt set vil Jesu fremadskridende historie i det cykliske kirkeår derfor tilvejebringe et roligt og sundt forhold mellem fortid og nutid, hvor den nutid, der skal binde det hele sammen, skal være præget af tilgivelse, som vi kender fænomenet fra Jesu historie. Tilgivelse er det fænomen, der kan bringe den rigtige orden til veje, viser Jesus, og kirkeåret forsøger at reflektere denne påstand. Ideelt set, er det sådan, men livet er sjældent ideelt. At idealer, forstået som vore ønsker og vore bestræbelser på at indløse det gode liv, lige præcis ikke kan indløses, sådan som vi forestiller os, - at idealer slides og kommer til kort, og at de er for høje, er akkurat, hvad vi kan lære af Kristi Himmelfart. Det er måske den mest mærkelige dag i kirkeåret og i disciplenes historie. Jesu opstandelse fra de døde var selvfølgelig en rystelse større end noget, men der gik ikke lang tid, før disciplene fik hjælp til at forstå, hvad der var ved at ske med dem. Og netop i dag, hvor de er vedKristi Himmelfart af Hans Süss, 1513

at have fod på det, og hvor Jesus endda for få dage siden har fortalt dem, at nu forstår de, hvem han var, forlader ham dem igen; overraskende og sørgmodigt må det have været.

Idealet forlod dem, fór til Himmels ind i uopnåeligheden, for i stedet at gøre sig indirekte gældende i disciple nes liv. De blev dermed frataget muligheden for ved egen anstrengelse, ved egen idealisme eller ved egen tankekraft at skulle indløse idealet eller installere det i deres fælles tilværelse. Idealet var simpelthen for langt væk, steget til Himmels, og de kunne ikke andet end stå at kigge efter det, og sørgmodigt og skuffende må det som sagt have været. Men også kun et kort øjeblik, hører vi, for de bliver stillet noget nyt i udsigt, at de vil blive overmandet af idealet bagfra så at Desige.skal ikke række ud efter det, for de kan alligevel ikke nå det, men de vil blive fyldt af idealets ånd, som vil ➤

Ressureicaocristo af Raphae

5

Jesus havde vist sig for dem siden op standelsen, ja opstandelsen var måske, at han viste sig for dem. Da var han igen vokset til den idealskikkelse, han havde været, ja han var vokset endnu større. Nu så det hele igen let ud. Disciplene skulle bare gøre, som Jesus havde sagt og vist dem, og han ville være tilstede, rede til at korrigere, hvis det skulle blive nødven digt. Det var den gamle historie blot lidt udvidet, som disciplene kendte, men den får de altså ikke lov at blive i. Også dette gamle skulle blive nyt.

Tålmodighed er en kristen dyd, men den er ikke født som kristen. Den spillede en fremtrædende rolle allerede i antikkens filosofi, og f.eks. stoikerne blev aldrig trætte af at fremhæve den.

Alligevel er der en forskel på, om tålmodighed som dyd er stoisk eller kristen. Og forskellen er netop, at hos de kristne er dyden tålmodighed en Impatient rain af Irena Jablonski

6

danne og forme hjerterne, og således vil de vide, hvad de skal gøre. Det betyder, at disciplene må lære at vente. De må vente på den ånd, der vil gå sine egne veje, men som de altså også har fået løfte om vil komme; blot vil den ikke komme sådan som de kan forestille sig, sådan som de kendte til den fra gamle dage, da Jesus levede, nej den vil komme på en ny og uforudsigelig måde, altid på en ny og uforudsigelig måde.

Hermed har ventetid fået en plads i kirkeåret, fremkaldt af Jesu egen historie med disciplene, svarende til den dyd, der hedder tålmodighed.

Ånden vil skabe ny historie ud af den gamle, og de skal endda glæde sig over, at de ikke kender dagen og timen, svarende til at de ikke kender den virkning, som idealets ånd vil have på dem. De må vente.

blevetheråndindløsedetålmodighed,menlangttålmodighed,døbe,tedem,MenledigederligafningerApostlenesskriftetGeroptændtenuudslukkebegejstring,ikkegavdemstunder.iforholdtildeforkyndforogskulleudvistedefraaltid,ventetidogatikkeselvskulleidealetsogsletikkeognu,varjoendelaf deres egen historie, en erfaring, som sad dem i kødet, og som derfor også satte sig igennem i deres praksis. Igen – det var ikke noget, de selv havde bestemt. Så var det i øvrigt også brudt sammen for dem. Netop fordi det var noget, der kom til dem fra Himlen, lærte de at sige, fra Gud eller fra Helligånden, kunne de give slip på sig selv og så at sige lade idealet råde for sig selv. Ideelt set, for det gik ofte galt for Derdem.varingen metode, ingen bestemt vej at gå, ingen særlige greb eller teknikker til at opnå den dydige tålmodighed, ventetidens frugt, men at selve ventetidens og tålmodighe dens ånd kunne tage bolig i dem, fik Loving patience af Rebekah Griffith

virkning af noget andet, Guds skabelse af hjertet, åndens herredømme over sindet. Hos stoikerne er den en dyd, der holdes op foran et stræbsomt menneske, en opmuntring til endnu mere stræben, der så må henfalde til melankoli, hver gang dyden ikke kan indløses; eller stoikeren må trække sig tilbage fra verdens larm og tummel, hvor det jo ofte er umuligt at bevare

Datålmodigheden.discipleneså

havde fået Helligån den, da ventetiden var forbi, havde de hverken meget tålmodighed eller tid til at vente på noget, vel at mærke for deres eget vedkommende. De fik travlt med at forkynde og døbe og indbyde til at spise sammen i Jesu navn, ja de var ifølge

7

8

Nadveren vil lære os at vente, gøre os tålmodige på vegne af Helligåndens gerning, Guds rige i blandt os. Dog er det ikke en tom ventetid, for vi venter i Håbhåb.om hvad? Håb om, at Helligånden vil forme hjertets liv, give os, hvad vi mangler, skabe kærlighed i blandt os, lære os at sørge for hinanden, og sørge for, at vi forstår, at tilgivelse er nøglen til et sundt forhold mellem fortid og fremtid.

Det sker med nadveren som det daglige livs måltid, brød og vin, bundet til det daglige livs kærlighed, så vi hver dag kan leve i forventning og håb. Amen. selvfølgelig omfattende konsekvenser; det satte netop frugt f.eks. i form af tålmodighed med andre menneskers evne til at tilgive, dvs. til at komme i det rigtige, sunde og naturlige forhold mellem fortid og fremtid.

gangspunkt

Tale ved altergangen

Således at undlade at tvinge andre mennesker ind under ens egne idealer f.eks. dyden tålmodighed og den positive følge, at tilgivelse er noget, man beder om at få, både aktivt og passivt, fik de første kristne med sig fra den historie, de blev skabt af. De blev indskrevet i en ny historie, som var en ny erfaring. Dette ud er blevet svigtet mange gange, syndens virkelighed kaldes svigtet, og det er en anden måde at sige på, at vi altid forgriber os på idealdannelsen. Dyder går amok, moralister får kronede dage, og kristne har lige så vel som alle mulige andre gjort sig skyldige i tvang og vildfarende dyder.

Da har vi den gamle historie at vende tilbage til f.eks. Krist Himmelfarts Dag, som kommer igen og igen, men aldrig helt på samme måde, for der er altid en ny måde at lære at vente på, altid en ny art af tålmodighed, der kalder på os. Amen.

manglendeSagenpræstom

Karen Marie Holm og Morten Dybro

Som bekendt går Morten Kvist på pension den 30. september i år efter 24 års virke i Herning og Gjellerup

Karen Marie Holm og Morten Dybro 9

Ny

fradrag

Der pågår stadig undersøgelser om, hvorvidt det er muligt at medlem merne kan trække medlemsbidraget fra i skat for året 2021. Orientering om dette sker udeluk kende på e-mail, men hvis du ikke har adgang til mail, er du velkommen til at kontakte forretningsfører Karin Brammer, der så vil sikre at du får tilsendt information som almindelig brevpost: Tlf.: 4026 0818 (træffes mandag, onsdag og fredag kl. 9.0012.00).

Valgmenigheder.

Derudover blev der valgt en repræsentant for hver Annonceringvalgmenighed.efterkandidater er allerede i gang, og til trods for at vi kommer til at savne Morten Kvist, glæder vi os til arbejdet med at finde den rigtige præst til vore to valgme Nårnigheder.denendelige kandidat er fundet, indkaldes der til ekstraordinær gene ralforsamling, hvor menighedernes medlemmer skal godkende valget.

Arbejdet med at finde en afløser blev for alvor skudt i gang ved de to menigheders ekstraordinære general forsamlinger og efterfølgende fælles menighedsmøde på Hammerum Friskole den 2. maj. Her blev der nedsat et ansættelsesud valg, der består af valgmenighedernes to bestyrelser, lederne af henholdsvis Hammerum Friskole og Herning Friskole samt lederen af Herning Valgmenigheds Skovbørnehave.

Andersen, Mille

Fra venstre: Ellen Kvols Hvidbjerg og Maria Vad Berthelsen. Øverst fra venstre: Martin Chen HjaltemerGladov,JoachimAkselsen,AsgerStaugaardHaurum,sen,AndreasBirkelund,VilladsHanMikkelKraugbækJohanMikkelsen,NygaardThygeLinusEnevoldsen,ChristianBuur,BergmannVictorWimKjærsgaard,Lautrup,Smilla

Victoria

Isabella

Lærke

Laura

Anne

Voldberg Bach Kjær Kloster, Gotlieb Dal Andersen, Rønning Agerbo, Bossen-Thomsen. Caroline Kattrup, Dræby Frederiksen, Damsgaard Lau, Rye Hansen, Lynge Bodenmüller, Lautrup.

Klara

Emma

Freya

Emma

Konfirmander i Gjellerup Valgmenighed d. 10. april i Herning Valgmenighed d. 24. april 10

Andersen, Margareta

Ferie og flytning Nyt Medlem i Gjellerup Valgmenigheds bestyrelse Ved en meget beklagelig fejl var afdøde Henning Pedersen desværre ikke kommet med på listen over afdøde Familien flytter ud af præsteboligen, og jeg holder ferie i perioden tirsdag d. 19. juli til og med søndag d. 18. august begge dage inkl. Embedet passes i uge 29, 30 og 31 af Caspar Wenzel Tornøe, tlf. 5153 1819, icaspar@holstebrovalgmenighed.dk,uge32afpastoremeritusGotfred Larsen, som træffes på tlf. 6177 3195, mail: gotfred.larsen@gmail.com Se i øvrigt gudstjenestelisten. MK Mit navn er Ursula Aadahl. Jeg er 53 år og bor i Hammerum sammen med min mand. Vi har boet i Hammerum i 20 år, hvor vores to voksne børn er vokset op og har haft deres base. Jeg har arbejdet som lærer de sidste 26 år. De første 20 år i folkeskolen og de sidste 5 år på Sdr. Feldings Efterskole. Jeg er helt nyt medlem af valgmenig heden, men har altid følt, at det er her jeg hører hjemme. Jeg ser frem til at blive fortrolig med opgaverne i valgmenighedsbestyrelsen og håber jeg hen ad vejen kan gøre en sammenforskel med de medlemmersen.afmedlemmerøvrigebestyrel- af Herning Valgmenig hed, bragt i sidste kirkeblad. MK 11

Rettelse

Kalender: Søndag d. 28. august: Fælles gudstjeneste for Herning og Gjellerup valgmenigheder i anledning af begyndelsen på konfirmandundervisningen. Alle konfirmander og forældre (mindre søskende er velkomne) mødes på Hammerum Efterskole til fælles morgenmad. Gjellerup Valgmenighed sørger for kaffe og morgenbrød, the m.v. Jeg introducerer gudstjenesten og konfirmandernes undervisning. Kl. 10.30 - gudstjeneste i Gjellerup Valgmenighedskirke. Konfirmanderne har mødepligt. Den almindelige undervisning begynder på Herning Friskole tirsdag d. 30. august kl. 8.00 og på Hammerum Friskole onsdag d. 31. august kl. 8.00. Tilmelding for forældre og søskende til forretningsfører Karin Brammer på mail: kbr@h-g-valgmenighed.dk MK Onsdag d. 21. september, 12. oktober og 16. november kl. 8.50 Morgensang i Hammerum Morgensangen er tilrettelagt med sang og fortælling for børnene i indskolingen fra Hammerum Friskole, og konfirmanderne deltager.

Alle er velkomne. Torsdag d. 22. september kl. 17.00-18.00 Fyraftensang på den nyrenoverede PianoBar Vi slutter dagen med at synge fra højskolesangbogen o.a., nye og gamle Komsange.i god tid, få en plads og en forfriskning, og vi synger i en times tid. Morten Kvist motiverer, fortæller og kommenterer. Ved flygelet: Lars Sørensen fra Minihøjskolen Alle er velkomne Søndag d. 9. oktober Fælles efterårsmøde for valgmenighederne i Viborg Stift. 12

Onsdag 26. oktober 19.00

Søndag den 9. oktober 2022 Efterårsmøde for Midtog Vestjyske Valgmenigheder Program: 10.30 Gudstjeneste i Vind kirke, v. Finn Tarpgaard 12.00 Middag i Vind Landsbycenter 12.45 Sangkvarter 13.00 Foredrag v. Michael Brautsch - ’Et servicetjek på harSogn,iogder,foredragshol-BrautschMichaeltilværelsen’erforfattersognepræstFrederiksbergoghanholdtet utal af foredrag og kurser inden for den eksistensfilosofiske retning. På skoler og arbejdspladser, for foreninger og forskellige fagforbund, på tværs af kulturer og religiøse baggrunde. Altid på jagt efter det der binder os sammen som mennesker, i vores eksistens, i vores søgen og spørgen og i vores nysgerrighed. 14.30 Kaffe, sang og afslutning Tilmelding: Til 97472413 praest@avv-valgmenighed.dkeller Tilmeldingsfrist: den 2. oktober 2022 Pris: 250 kr. Adresser: Vind kirke, Råstedvej 2, 7500 Holstebro Vind Landsbycenter, Holstebrovej 20, 7500 Holstebro Arrangeret af Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed Mandag d. 24. oktober kl. 19.00: Fælles efterårsmøde på Herning Friskole, arrangeret af samarbejdende foreninger Formand for Folketinget Henrik Dam Kristensen holder foredrag: ”Fra Vorbasse til Christiansborg” Alle er velkomne

Fællesarrangement i Herning Valgmenighedskirke: Syng dansk - syng sammen. Vi synger danske sange fra alle tidsaldre udvalgt og motiveret af forskellige personer. Ved flyglet: Lars Sørensen fra Minihøjskolen. Gratis entré. Alle er velkomne ➤ 13

Herning Kirkehøjskole - efteråret 2022 Når Gud er god, hvorfor så...? ONDSKAB/LIDELSE 5. november i Herning Kirkehus, Østre Kirkevej 1 Cand. mag. og organist Søren Fogt Borman, Odder: –REQUIEMHVILEELLER DOM Den latinske messe for de døde, er igennem de forgangne 1000 år blevet tolket i toner. Til foredraget spilles forskellige passager fra bl.a. Faurés Requiem som eksempler. 3. september i Fredens Kirke, Sjællandsgade 34 Lektor Leif ERLIDELSENSMenighedsfakultetet,Andersen,Aarhus:PROBLEMENGÅDE Når Gud er god, hvorfor er han det så ikke? Lidelsens problem er en gåde, som kristendommen nu har levet med i 2000 år og stadig er lige langt fra at løse. 1. oktober i Gullestrup Kirke, Gl. Løvbakkevej 9 Adjunkt Peter Aaboe Sørensen, Aarhus Universitet: IKKE ÉT ONDT ORD OM ONDSKABEN! Ikke ét ondt ord om ondskaben! - Mange ord om tankeløshed, handling og ånd hos Hannah Arendt. 3. december i Hedeagerkirken, Gl. Kirkevej 33 Lektor Jakob Wolf, Københavns Universitet: GUD MÅ FORSVARE SIG SELV Hvis Gud er almægtig og god, så har han et forklaringsproblem med det Hanonde.kan fjerne det onde, hvis han vil, og hvis han er god, vil han det - men det sker ikke! Hvad er meningen? 14

Redaktionen Morten Kvist (ansvarshv.) praest@h-g-valgmenighed.dk Karen Marie Holm karenmarie@holm.mail.dk Karna Søgaard karna.soegaard@gmail.com Morten Dybro Valgmenighedernesmortendybro@mac.compersonkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nørre Alle 21 9712 0652 HerningbestyrelseValgmenigheds Morten Dybro (formand) Gjellerup 5128 6595 Martin Lundsgaard-Leth (næstformand) Herning 5139 8584 Asbjørn Lyby (kasserer) Sdr. Felding 4045 9820 Birgitte Toft, (sekretær) Herning 6095 4609 VibekeHerningLundbo 3060 3940 Kristian Thalund (kirkeværge, uden for bestyrelsen) Snejbjerg 2027 2413 GjellerupbestyrelseValgmenigheds Karen Marie Holm (formand), Søndermarken 6, Hammerum 2514 5271 Anni Anette Kristensen (næstformand), Toften 11, Hammerum 4031 7851 Tove Bjerregaard Lauridsen (kasserer), Michael Anchersvej 35, Ikast 2395 9293 Lene Bækgaard Andersen, (sekretær), Hesselbjergvej 6, Hammerum 5095 4950 Ursula Witt RugmarkenAadahl,9,Hammerum 2186 8642 Per Lambæk (kirkeværge, uden for bestyrelsen), Klokkehøj 54, Gjellerup 2023 5210 Ansatte Forretningsfører: KarinHøjgårdvejBrammer2C, Tjørring 4026 0818 Telefontid:kbr@h-g-valgmenighed.dkMandag-onsdag-fredag kl. 9.00-12.00 Organist: Elena Zubakina, Møllehøj 8, 2 6027 7591 Kirkesangere: Amalie Bülow Laura Nurmisto Nadia Liv Alstrup Kirketjener (Herning Valgmenighedskirke): PederDalgasgadeBrændgaard,7,2. tv. 5137 8114 Hammerum: Graver og kirketjener Lilian Kjær 6016 8414 Østergade 60, Vildbjerg På kirkegården: Hjælp ved GA Service, Ørnhøj Hvor intet andet er noteret, er postadressen 7400 Herning. Mailadresser til ovennævnte kan findes på: www.h-g-valgmenighed.dk 15

Bemærk at tidspunktet for gudstjenesterne forbliver uændredet året igennem med mindre andet er angivet ud for den pågældende dag. Besøg af præsten på sygehus eller i hjemmet kan altid finde sted. Jeg kan desværre ikke altid vide, hvornår det ønskes. Derfor beder jeg venligst om, at man ringer til mig eller på anden måde giver besked, når der er brug for det. MK Se endvidere: www.h-g-valgmenighed.dk

GudstjenesterNB!

25.

17.

Afsender: Herning og Gjellerup Valgmenigheder, Nørre Alle 21, 7400 Herning, ID-nr. 47962

Kirkekørsel: Ring til Herning Taxa, 9712 0777, senest 2 timer før gudstjenesten. Angiv ved bestilling udtrykkeligt, at det drejer sig om kørsel til Herning eller Hammerum Valgmenighedskirker. Hvis ikke andet aftales, afhenter Taxa ved kirken en time efter gudstjenestens begyndelse. Ordningen gælder for medlemmer i Herning kommune. Enegenbetalingpå15,-kr.læggesivåbenhusetvedankomsttilkirken.

14.

NB! Vær opmærksom på, at der også kan benyttes kirkebil til de gudstjenester, der er fælles for Herning og Gjellerup. Herning Gjellerup 26. juni Fælles m. Hammerum kl. 19.00 Finn Tarpgaard 3. juli kl. 10.30 kl. 9.00 10. juli kl. 9.00 kl. 10.30 juli Ingen Ingen 24. juli Ingen Ingen 31. juli kl. 19.00 Fælles m. Herning Caspar Wenzel Tornøe 7. august kl. 10.30 Fælles m. Herning Gotfred Larsen august Fælles m. Hammerum kl. 10.30 Gotfred Larsen 21. august kl. 10.30 Fælles m. Herning 28. august Fælles m. Hammerum, kl. 10.30 se kalender 4. september kl. 10.30 Fælles m. Herning september Fælles m. Hammerum kl. 10.30 september kl. 10.30 Fælles m. Herning september kl. 9.00 kl. 10.30 Høstgudstjeneste Høstgudstjeneste 2. oktober kl. 10.30 Fælles m. Herning Gotfred Larsen 9. oktober Ingen, se kalender Ingen, se kalender 16. oktober Fælles m. Hammerum kl. 10.30

11.

18.