__MAIN_TEXT__

Page 1

1nP

128

Koplopers in de zorg


Gehandicaptenzorg

GGZ

Jeugdzorg

Maatschappelijke Ondersteuning

Ouderenzorg

Ziekenhuizen en klinieken

Ondersteunende organisaties

Enkele jaren geleden nam Gerard van Kesteren het dappere besluit om een nieuw concept te introduceren in de traditionele GGZ-sector. Met een hoogst moderne netwerkorganisatie liet hij cliënten en professionals op een nieuwe manier met elkaar kennismaken. Inmiddels kunnen cliënten via het netwerk van 1nP kiezen uit meer dan 600 professionals door het gehele land. De nieuwe organisatievorm wordt erkend door de traditionele GGZ-instellingen die op diverse terreinen met 1nP samenwerken.

Matchmaker in de ambulante GGZ In 2004 nam Gerard van Kesteren het initiatief om 1nP op te richten. Hij deed dit deels uit inspiratie en deels uit frustratie met de gang van zaken binnen traditionele GGZ-instellingen. Zijn uitgangspunt voor de nieuwe organisatie was het klantproces en daarbij het slim toepassen van automatisering. 1nP is snel, maar organisch gegroeid tot de huidige omvang van ruim 600 professionals. Aanvankelijk besteedde 1nP nog veel tijd en geld aan de eigen promotie, maar de belangstelling bij professionals en klanten was al snel zo groot dat de groei als vanzelf ging. In het begin waren het vooral vrijgevestigden die zich aanmelden bij het netwerk, maar inmiddels raken ook traditionele instellingen steeds meer geïnteresseerd.

een andere behandelaar binnen of buiten de organisatie; ook is het mogelijk om meerdere behandelaars te betrekken in het proces. Het is de cliënt die alle zeggenschap heeft.

Voordelen van een transparant netwerk

Voor de professional biedt 1nP een volgens wettelijke voorschriften geüniformeerd en geautomatiseerd elektronisch patiëntendossier (EPD) waarin de professional het dossier en de administratie kan bijhouden. Het primair proces zelf – de behandeling van de cliënt – is en blijft de verantwoordelijkheid van de professional. Hierin is een aantal controlemechanismen ingebouwd: in het behandelproces – na een of twee intakesessies – krijgt de behandelaar geanonimiseerde peer group feedback over de diagnose en de in te zetten behandeling. Deze peer group bestaat uit minimaal 2 collega’s met een multidisciplinaire

De keuzevrijheid van de cliënt en de zelfstandigheid van de professional staan hoog in het vaandel bij 1nP. Bij 1nP bepaalt de cliënt zelf door wie men behandeld wil worden in plaats van dat hij of zij een behandelaar toegewezen krijgt zoals in traditionele GGZ-organisaties. Alle professionals van 1nP hebben om deze reden een brede en persoonsgebonden portfolio en een eigen profielpagina op de website van 1nP. Zo heeft de cliënt een goed overzicht van de mogelijkheden en ontstaat een optimale transparantie en keuzevrijheid. De cliënt kan daarnaast gemakkelijk overstappen naar

Een aantal andere voordelen voor de cliënt van 1nP:

Er is geen cesuur tussen degene die de intake heeft gedaan en de behandelaar • Er is geen wachttijd tussen intake en behandeling. Dit lijken logische randvoorwaarden voor behandeling, maar in de GGZ zijn ze relatief zeldzaam.

“De financieringswijze en het ondernemerschap in de zorg zijn niet op elkaar afgestemd” Gerard van Kesteren

Koplopers in de zorg

129


1nP

“De snelheid van de marktontwikkeling wordt bepaald door de langzaamste speler.”

achtergrond. Daarnaast heeft de cliënt de mogelijkheid om per sessie feedback te geven zodat de professional direct weet of en hoe de cliënt denkt over de voortgang en effecten van de behandeling. Deze informatie geeft 1nP op zijn beurt een beeld van het functioneren van de professional in diens relatie tot de cliënt. Kruispunt

Als matchmaker, staat 1nP zelf op het kruispunt tussen professional en cliënt: de professional heeft een raamovereenkomst met 1nP en de cliënten zijn klant van 1nP, waar ze staan ingeschreven. Als een cliënt kiest voor een bepaalde professional dan geeft 1nP de professional een opdracht binnen de raam­ overeenkomst. 130

Koplopers in de zorg

Het concept van 1nP kent grote organisato­ rische voordelen:

Het is een bijzonder kosteneffectieve wijze van werken • Er is een flexibele inzet van personeel mogelijk door de schil van professionals rondom 1nP • De marktwerking is in de praktijk zichtbaar: goede professionals trekken steeds weer nieuwe cliënten aan. Er zijn nog andere verschillen met de tradi­ tionele instellingen: terwijl men daar investeert in zorgpaden en zorgprogramma’s (de ‘wat’- én de ‘hoe’-vraag) staat bij 1nP vooral de ‘wat’-vraag centraal: wat wil men met de cliënt bereiken? Hoe men dat doel denkt te


Gehandicaptenzorg

GGZ

Jeugdzorg

Maatschappelijke Ondersteuning

gaan bereiken is de verantwoordelijkheid van de professional met zijn vakkennis, in afstemming met de cliënt. Met zorgpaden en zorgprogramma’s kiest men voor uniformiteit, 1nP kiest juist voor diversiteit vanuit de overtuiging dat er niet een beste oplossing is. Er is dus sprake van een wezenlijk andere visie en een ander besturingsconcept. Terwijl in het begin traditionele instellingen 1nP verdachten van ‘cherry picking’ werd hen al snel duidelijk dat ook bij 1nP veel behandelingen multidisciplinair zijn. Van ‘kwajongens’ is de positie van 1nP via negeren veranderd in een organisatie waarmee traditionele instellingen steeds meer afspraken mee willen maken over zaken als crisisopvang. De verhoudingen zijn genormaliseerd en er wordt samengewerkt op basis van gelijkwaardigheid en respect. Nu de sector niet meer tegenstribbelt, is het vooral de overheid die voor 1nP nog een knelpunt vormt door het introduceren van beperkende financiële kaders. Van Kesteren: “De financieringswijze en het ondernemerschap in de zorg zijn niet op elkaar afgestemd.” Gerard van Kesteren geeft aan dat naast de overheid ook de markt zelf een belemmering kan vormen voor 1nP omdat bijvoorbeeld zorginkopers vaak nog onbekend zijn met de toepassing en het (financieel) effect van bijvoorbeeld e-health. “De snelheid van de marktontwikkeling wordt bepaald door de langzaamste speler.”

Ouderenzorg

Ziekenhuizen en klinieken

Ondersteunende organisaties

Diversiteit onder controle

Een netwerkorganisatie vergt veel aandacht voor cohesie. Daarom wordt bij 1nP bewust gestuurd op een cultuur waarbij mensen elkaar kennen. Dat begint al aan de poort: Zo geschiedt de werving en selectie van nieuwe professionals alleen op voordracht van een 1nP-professional. Van kandidaat-professionals wordt verwacht dat deze bewust de verbinding en samenwerking met 1nP en collega’s opzoeken. Gerard van Kesteren: “Wel traffic op het systeem maar geen relatie, daar houden we niet van.” 1nP hanteert daarnaast enkele instrumenten om controle te houden op de diversiteit aan professionals. De eerste zijn de relatiebeheerders, die de contacten met de verschillende professionals onderhouden. Zij dienen een goed beeld te hebben van de mogelijkheden en onmogelijkheden van de verschillende professionals. Dan zijn er de regio- en landelijke bijeenkomsten, gericht op het kennisdelen en gebruikmaken van elkaars expertise en die ook een beeld van de individuele professional geven. Een ander belangrijk instrument zijn de resultaten van de geanonimiseerde peer group feed back: teveel afwijzingen duiden er op dat er iets niet in de haak is. Daarnaast is er de continue feed back van de cliënten, die een beeld geeft hoe men de behandeling ervaart. Het houdt ook in dat partijen soms ook afscheid van elkaar moeten durven nemen als over en weer niet aan de verwachtingen kan worden voldaan.

Een App voor SRS Gerard van Kesteren heeft samen met Scott Miller een app ontwikkeld, Match2fit, die bijdraagt aan een stelselmatige objectivering van het resultaat van behandelingen en de effectiviteit van de behandelaar op basis van SRS. De uitkomsten van de app gaan rechtstreeks naar de database van de zorgaanbieder en dragen bij aan statistische kennisvergaring over deze wijze van Feedback Informed Therapy (FIT). FIT is volgens Gerard van Kesteren geen gril, geen noviteit meer, maar een transparante modus operandi waarmee de GGZ-professionals van 1nP voor­ taan de voortdurende uitdaging om beter te worden in het vak aan zullen gaan. De app is verkrijgbaar voor iPhone, iPad én Androids.

Koplopers in de zorg

131


1nP

De behandeling real time langs de meetlat

Het denken van de Amerikaan Scott Miller heeft een centrale plaats binnen 1nP. Zijn filosofie en systematiek passen uitstekend bij het DNA van de organisatie. Scott Miller richt zich op de effectiviteit van behandelingen. Wetenschappelijk onderzoek kan vaak niet aantonen welke behandeltheorie op vakinhoudelijke gronden effectiever is. In de visie van Scott Miller is de belangrijkste vraag die de therapeut zichzelf moet stellen daarom: “Heeft datgene wat ik met deze cliënt onder deze omstandigheden heb gedaan effect gehad?”. Daarvoor moet je gaan meten. Terwijl in de GGZ-sector metingen tamelijk ongebruikelijk waren, ontwikkelde Scott Miller enkele eenvoudige meetgereedschappen. De Outcome Rating Scale (ORS), die wordt ingevuld aan het begin van de sessie en de vooruitgang of verandering meet, zoals ervaren door de cliënt, in vergelijking met de vorige sessie. En de Session Rating Scale (SRS), die wordt ingevuld vlak voor het einde van de sessie en waarin wordt gevraagd hoe de cliënt de therapeutische relatie in deze sessie heeft ervaren. Deze wijze van meten, die Cliënt Directed Outcome Informed (CDOI) is gaan heten, wordt inmiddels over de gehele wereld toegepast en heeft heel veel nieuwe informatie opgeleverd over de effectiviteit van de relatie tussen therapeut en cliënt. De conclusie hiervan is dat welk therapiemodel je ook gebruikt, een effectieve therapeut resultaat boekt met iedere mogelijke benadering, in elke discipline. De relatie tussen

therapeut en de cliënt is daarbij de cruciale factor. Het systematisch vragen van feedback aan cliënten blijkt bovendien op zichzelf een gunstige invloed op het effect van de behandeling te hebben. De kans op voortijdige beëindiging van het contact door de cliënt wordt verkleind, een helder behandelverloop wordt er mee vergroot, recidive verminderd. Blik in de toekomst

Gerard van Kesteren ziet duidelijk een aantal ontwikkelingen doorzetten die het gekozen model van 1nP zullen versterken:

Client-sourcing: het centraal stellen van de cliënt zal dichterbij komen dan ooit. De mondige cliënt van morgen brengt via digitale toepassingen op mobiele hardware diens hele sociale netwerk mee de behandelkamer in. Invloed op en bereikbaarheid van behandelinformatie en gezondheidschecks gaan zo gewoon worden dat de aandacht voor de eigen gezondheid met een druk op de knop kan worden gedeeld met andere cliënten, familie en overige mantelzorgers. • Apps for all: Communicatie met cliënten gaat allerlei eigentijdse vormen aannemen. Meerdere kanalen worden nu al succesvol uitgerold. “We gaan real-time Skypen of Face-Timen met cliënten, gratis en met een perfecte beeldverbinding zo de huiskamer in.” Internetconsulten zullen toenemen met daarbij speciaal ontwikkelde apps en

widgets die de gezondheidstoestand van cliënten monitoren en onmiddellijk digitaal doorspelen naar diens ondersteunende netwerk en behandelaars. • Thoughtleadership: Meer dan ooit zal het hele sociale systeem van de cliënt ‘behandeld’ worden en betrokken worden bij de behandelingen. Veel daarvan wordt nu al ontwikkeld in social media-applicaties, zeg maar het FaceBook van de Zorg, het nieuwe Twitter van de GGZ. Sociale netwerken gaan via het internet naadloos integreren met alle persoonsgebonden dossiers. • Openbaarheid van informatie: Op termijn zullen dossiers veel vrijer worden gedeeld en is de medische informatie gedemocratiseerd op een wijze die artsen en behandelaars momenteel nog voor hoogst zorgwekkend houden. De transparantie van de rondom een cliënt gecentreerde zorgtrajecten maakt deze beter controleerbaar dan voorheen. De roep om heldere rekenschap zal niet meer verdwijnen. Behandelaars zullen zich voor moeten bereiden op het feit dat ze ter verantwoording geroepen worden op een wijze die nu nog als ondenkbaar wordt beschouwd. Meer dan ooit wordt de effectiviteit van de behandelaar afgemeten aan wat diens cliënten daarover in snelle polls, apps en onderzoekjes op te merken hebben.

“Al deze ontwikkelingen zullen onze positie versterken. 1nP is er klaar voor en zal er zeker zijn voordeel mee doen!” Gerard van Kesteren

132

Koplopers in de zorg


Gehandicaptenzorg

GGZ

Jeugdzorg

Maatschappelijke Ondersteuning

Ouderenzorg

Ziekenhuizen en klinieken

Ondersteunende organisaties

Eerste Netwerk voor Professionals 1nP staat voor: ‘1e netwerk Professionals in de ambulante GGZ’ en verenigt een groot aantal professionele hulpverleners uit heel Nederland. Bij 1nP kunnen kinderen en volwassenen terecht voor psychiatrische, psychologische of psychotherapeutische behandelingen en daarnaast ook voor diverse vormen van ondersteunende begeleiding. 1nP biedt kortdurende of langlopende therapieën, variërend van hulp bij acute trauma’s tot en met verdiepende psychotherapie voor een complexere persoonlijke problematiek. Uniek van 1nP is de integratie van technologie: bijvoorbeeld gemakkelijke toegang tot het netwerk van behandelaars via internet. Mensen kunnen zich zo gemakkelijk aanmelden en ook zelf een behandelaar in de buurt uitzoeken. En met de speciaal door 1nP ontwikkelde app kunnen cliënten via hun eigen smartphone feedback geven op de behandeling.

Koplopers in de zorg

133

Profile for Bokeh

Koplopers in de zorg - 1nP  

Koplopers in de zorg - 1nP

Koplopers in de zorg - 1nP  

Koplopers in de zorg - 1nP

Advertisement