Roman om en forbrydelse - Læsekreds

Page 1

Helge Bille Med København som regnvåd kulisse er Helge Bille på sporet af en forbrydelse, et motiv og i sidste ende: en identitet.

Spørgsmål En melankolsk, mørk og mesterlig fortælling om en forbrydelse.

Hvem er Helge Bille? Hvilke spor har Helge Bille at gå efter i sin søgen efter sin historie? Hvad ser Helge Bille i filmen Gengæld? Hvad mener han, at den prøver at fortælle ham? Hvordan ser Helge Bille på vor tids historieløshed? Hvordan bruger han selv sin forestillingskraft til at skabe en historie? Hvordan udfoldes det eksistentielle tema? Hvilke genretegn bruger Roman om en forbrydelse fra krimi noir-genren? København ligger som regnvåd kulisse og opklaringen af den mulige forbrydelse er labyrintisk og gådefuld – hvilke bøger og film minder det om?

Læs mere om bogen på: Gutkind.dk


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.