Partiprogram FP Bergen 2023

Page 1

F O L K E T S P A R T I B E R G E N – VA L G P R O G R A M 2 0 2 3 - 2 0 2 7

FORNUFTIG

DYRT VIKTIG

T Ø F F

Vi stiller spørsmålene!

Tidligere Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger FNB


Bystyregruppen fra venstre: Torunn Remme Fjeldstad, Tore Landmark, Nils Haugland (vara fra fylkesgruppen), Stian H. Skare, Rolland,

folketsparti.no

Fotograf Veronika Stuksrud. K

Ronny Grønsdal, Gunnar van der Meeren og Cesilie Tveit.


V A

L G

P

R

O

G

R

A

M

2

0

2 3

-

2

0

2

7

Vi stiller spørsmålene! Hallo Bergen!

Når vi som bor i byen blir fortalt om noe vi ikke tror kan være sant eller blir presentert for noe som virker helt sprøtt, reagerer vi gjerne med kommentaren «Er du ikke riktig klok?».

Cesilie Tveit

Leder Folkets Parti Bergen

I politikken er det Folkets Parti som stiller spørsmålene de andre partiene enten ikke tør, eller ikke vil stille. Vi kom inn i bystyret for fire år siden som Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger (FNB). Da stilte vi spørsmålet om bergenserne fortsatt skal måtte betale bompenger hver gang de bruker bilen, og mange i Bergen svarte et klart og tydelig NEI. Ved at 16,7 prosent ga oss sin stemme, har våre representanter kunnet stille de ofte ubehagelige spørsmålene om mange ulike saker kommunen har ansvar for. For dessverre er altfor mye av det som blir foreslått og vedtatt i Bergen ikke riktig klokt. Vårt mål er at Bergen skal være en by vanlige folk har råd til å bo og leve i. Folkets Parti stiller derfor ved dette valget flere helt nødvendige spørsmål som har stor betydning for din og min økonomi. • Skal bilistene fortsatt måtte betale bompenger for å finansiere veier, bybane og annen kollektivtrafikk? • Skal det bygges Bybane til Åsane som innebærer kraftig økning i bompengene? • Skal det offentlige fortsatt prioritere dyre sykkelveier de færreste bergensere benytter? • Skal kommunen fortsette med kostbare, symbolske og ofte helt latterlige klimatiltak? • Skal kommunen fortsatt bare tillate bygging av dyre boliger langs Bybanen? • Skal kommunen bruke millioner av kroner på kulturtiltak som kunne vært drevet like godt av private, som for eksempel scenekunst i det gamle Sentralbadet? • Skal kommunen bruke mange millioner kroner på oppkjøp av barnehager som kunne vært drevet like godt av private, som for eksempel Damsgårdsundet barnehage? Folkets Parti svarer klart NEI på alle disse spørsmålene. Vi er alternativet for deg som mener skattepengene skal benyttes til gode tjenester for oss bergensere, først og fremst for barn og for eldre som trenger god pleie og omsorg. Vårt program viser hvordan Bergen kan utvikles og drives på en måte som også alle med helt vanlig økonomi kan leve med.

Godt valg!


V A

L G

P

R

O

G

R

A

M

2

0

2 3

-

2

0

2

7

Dette er Folkets Parti

Folkets Parti er et politisk parti stiftet i 2014. Frem til navneskiftet i 2022 het partiet Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger (FNB).

Folkets Parti er mer opptatt av saker enn politiske farger. Målet er å være folkets representanter og ivareta det alle de andre partiene har glemt.

Vi ble stiftet som en protest mot bompenger, og dette er fremdeles kjernen i vårt arbeid. Folkets Parti mener at bygging av offentlig infrastruktur er en felles oppgave, og at finansieringen er et offentlig ansvar.

Vi kjemper mot urimelige avgifter som skaper større forskjeller.

Folkets Parti er representert i flere kommuner og fylker. Vi er først og fremst folkevalgte med yrkeserfaring, ikke politikere. Vi holder sterkt fast ved grunnloven og de rettigheter den legger opp til, som eiendomsrett, næringsfrihet, den personlige frihet, ytringsfrihet, trosfrihet, organisasjonsfrihet og adgangen til fri ferdsel. Vi ser alle mennesker som likeverdige.

Vi ønsker at Bergen skal være den beste byen i landet å bo i. Derfor går vi til valg med et program som dekker de ulike oppgavene for kommunen.

R E T T F E R D I G H E T | I N N O VA S J O N | N Y T E N K I N G | F O R N U F T | L I K H E T | L I V S K VA L I T E T | D E M O K R AT I

4


Våre hovedsaker NOK bompenger Med bompenger har politikerne funnet en kreativ løsning for å få gjennomført store investeringer, men uten at noen har kontroll over den totale belastningen for folk. Bompenger er usosialt fordi folk med lave og middels inntekter rammes hardest, og begrenser deres handlefrihet. Finansieringen er dessuten ikke bærekraftig, for når man oppnår målet om mindre biltrafikk reduseres også inntektene. Da må takstene økes igjen og igjen. Folkets Parti vil først fjerne den ytre bomringen i Bergen, og deretter resten av bommene. Veiprising er vi helt imot. Folkets Parti ønsker å videreføre og styrke det statlige infrastrukturfondet, som ble opprettet i 2013. Formålet er varig og forutsigbar finansiering av infrastruktur. Avkastningen av dette fondet skal finansiere nye veier uten bompenger, samt bidra til fjerning av bompenger på eksisterende veier. Vi er motstander av at kollektive trafikktilbud blir finansiert av bilistene.

NOK Bybane Folkets Parti sier det er NOK bybaneutbygging. Bergenserne har ikke råd til videre bybaneutbygging med en høy andel finansiert med bompenger. Statens bidrag er ikke tilstrekkelig, og løsningen som planlegges til Åsane er kostbar og ødeleggende for sentrum. Videre bybaneutbygging låser kapital både til utbygging og drift av andre kollektivtransportløsninger, og medfører at både Bergen by og Vestland fylke mister muligheter til å forbedre kollektivtilbudet i andre områder. Folkets Parti ønsker å bevare sentrum for folk og arrangementer og vi motsetter oss bygging av bybane over Bryggen.

NOK høye strømregninger Strømregningen svir og øker forskjellene i befolkningen. Mange bedrifter sliter og arbeidsplasser går tapt – også i Bergen. Først må Norges strømbehov dekkes, deretter kan vi eksportere overskuddet. Det må være norske priser til eget forbruk og markedspris for strøm som eksporteres. Folkets Parti vil ha makspris på strøm. Strøm er en del av den kritiske infrastrukturen som alle skal ha råd til.

NOK symbolpolitikk Folkets Parti vil ha klimatiltak som er målbare og kostnadseffektive. Vi vil ha bort symbolpolitikken i klimaarbeidet. Derfor er vi motstander av fossilfrie soner i Bergen sentrum. Å flytte fossil trafikk fra en gate til en annen har null klimaeffekt. Stenging av Bryggen førte ikke til annet enn mer trafikk i andre gater og klimaeffekten uteble. Slike tiltak koster mye penger. Klimasløsing må opphøre, og vi mener at klimainnsatsen må rettes mot sikring mot ras, flom og utsatt infrastruktur.

Ringvei Øst først Folkets Parti mener Ringvei Øst er det viktigste miljøtiltaket for Bergen og for byens sentrum. En bomfri vei for strekningen Fjøsanger - Arna - Vågsbotn - Nordhordlandsbroen vil redusere trafikken over Danmarksplass og gjennom sentrum. Den gir også Bergen et sårt tiltrengt alternativ ved trafikkproblemer i Fløyfjellstunnelen.

Boliger som folk har råd til Folkets Parti går inn for at det frigjøres arealer i Bergen for bygging av boliger som folk har råd til. Vi mener at utbygging av boliger må være for alle, med tilbud om både eneboliger, rekkehus og leiligheter. Satsingen på fortetting langs Bybanen skaper mange konflikter og kostbare boliger, og må avløses med en boligpolitikk som dekker behovene og ønskene til folk med vanlige inntekter.

Økt støtte til frivilligheten Frivillig innsats innen idrett, kultur og humanitært arbeid må oppmuntres med økt økonomisk støtte og med mulighet for fritak for transport- og parkeringsutgifter. Alle skal kunne benytte kommunale idrettsanlegg og offentlig arealer uten for store kostnader. Folkets Parti mener det må etableres flere kulturtilbud i bydelene. Mindre offentlig eierskap kan frigjøre midler til for eksempel forebyggende arbeid blant ungdom og aktiviteter for eldre.

5


DYRT Samferdsel og infrastruktur Vi sier Ja til bilen God infrastruktur for transport og elektronisk kommunikasjon er grunnpilarer i et moderne samfunn. Effektiv og trygg transport er viktig i hverdagen både folk flest og for næringslivet. Bilen er kommet for å bli. Å motarbeide den er synonymt med å si nei til utvikling og velstand. 90 prosent av verdiskapningen i Norge er avhengig av veiene.

Vi sier et tydelig Nei til Bybanen til Åsane Folkets Parti vil stoppe videre bybaneutbygging så lenge bompenger er en del av finansieringen. Dersom Bybanen likevel bygges til Åsane, må det velges en annen trasé enn langs Bryggen. Gode kollektivløsninger er viktig, men vi mener at skinnegående tog som koster betydelig mer enn innovative bussløsninger er feil bruk av bilistenes og skattebetalernes penger. Vi ønsker kollektivtilbud der folk bor og trenger det.

6

Bilen gjør det mulig å ta hele landet i bruk, og er en viktig del av vår beredskap og kritiske infrastruktur. Miljøproblemer reduseres ved at stadig flere biler er utslippsfrie. Friheten til å kunne velge hvor man vil bo og arbeide er i stor grad avhengig av bilen. Bilen reduserer reisetid for mange og lar oss eie vår egen tid og vår egen hverdag. Folkets Parti sier JA til bilen.

Vi stiller spørsmålene!


Smarte og rimelige kollektivløsninger Bergen kommune har et stort areal med mye spredt bebyggelse. Folk har behov for å forflytte seg til arbeid, skole, fritidsaktiviteter, frivillig arbeid, omsorgsarbeid og andre aktiviteter. Vi trenger fornuftige og rimelige måter å bevege oss rundt på uten store restriksjoner og høye avgifter. Vi ønsker også smartere kollektivløsninger basert på ny teknologi. Kollektivtilbudet må styrkes, og det må innføres en egen takst for kollektivreisende innen Bergen kommune. Folkets parti ønsker å etablere gratis buss i Bergen sentrum.

E-16 Arna-Voss og dobbeltspor for jernbanen Folkets parti ønsker fortgang i bygging av ny E16 og dobbeltspor for jernbanen mellom Arna og Voss, med Arna-Stanghelle som første del av K5. Vi mener at det er viktig at K5 ligger inne som første prioritet i Nasjonal Transportplan (NTP).

Innfartsparkering i alle bydeler Folkets Parti vil etablere innfartsparkering ved trafik�knutepunkt i alle bydeler, slik at man kan reise kollektivt på en del av reisen. Vi ønsker å utvide ekspressbusstilbudet mellom bydelene og sentrum og på tvers av bydelene. Vi vil også gjeninnføre gratisbussen i Bergen sentrum. Denne må være utslippsfri.

Nok sykkelveier

Nordhordlandstunnelen aller først Folkets Parti mener Nordhordlandstunnelen må prioriteres først av riksveiprosjektene i Bergen kommune. Videre må Ringvei Øst bygges ferdig for å få flyt i trafikken og fjerne deler av gjennomgangstrafikken over Danmarksplass og gjennom Bergensdalen.

Værforhold og topografi gjør at Bergen aldri kan bli en sykkelby. Likevel er det investert i kostbare sykkelveier de aller færreste benytter. I valget mellom tiltak for gående og syklister mener Folkets Parti at de som går må prioriteres. Hvis det skal bygges flere sykkelveier skal de ikke finansieres av bompenger.

Mer gateparkering i sentrum Folkets Parti vil ha flere korttids gateparkeringer i sentrum og etablere parkering under Nygårdshøyden, der det på sikt også kan lages inn- og utkjøring i nærheten av Dokken. Underjordiske parkeringstilbud må ha tilstrekkelig høyde for håndverksbiler og ambulanser. Bergen skal være en by for alle – ikke bare de som kan gå eller sykle. Vi ønsker at det etableres tilstrekkelig med parkering for håndverkere. Folkets Parti mener parkering på Bergen Lufthavn Flesland skal være organisert med konkurranse mellom private aktører og Avinor, slik at vi unngår monopol på parkering.

7


TILPASSET

Oppvekst og skole

Tidlig innsats, mangfold og kvalitet Folkets Parti mener alle barn har rett til en trygg oppvekst. Det forutsetter et godt samarbeid mellom skole og hjem, og mellom lærere og elever. Vi mener tidlig innsats, forebygging og gode vilkår for barn er viktig som grunnlag for videre utdanning og livslang læring. Folkets Parti er mest opptatt av kvalitet og mangfold i barnehage og skole og mener de like gjerne kan drives av private tilbydere og ideelle organisasjoner som av kommunen.

Fremme barnas faglige ferdigheter I barnehager og skolen skal barna tilegne seg faglige ferdigheter og få kompetanse til stadig å tilegne seg ny kunnskap og utvikle seg som mennesker. Barnehage og skole har en viktig rolle for at alle barn skal bli fortrolige med de bærende verdier i det norske samfunnet. Alt arbeid i skolen bygger på verdier som toleranse, likeverd og demokrati. Folkets Parti vil sikre tilstrekkelig kompetanse og ressurser i barnehage og skole.

8

Folkets Parti vil styrke mobbeombud, miljøterapeut, skolehelsetjeneste og SLT (Samordning av Lokale rusog kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge).

Vi stiller spørsmålene!


V A

L G

P

R

O

G

R

A

M

2

0

2 3

-

2

0

2

7

Løpende opptak til barnehager Folkets Parti arbeider for full barnehagedekning og løpende barnehageopptak gjennom året. Et barn skal ha rett til barnehageplass fra fylte ett år uavhengig av når barnet er født. Vi vil ha ordninger for søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO.

Gode og trygge arbeidsforhold Arbeidsforholdene for ansatte og elever på skoler og i barnehager må sikres ved kontinuerlig vedlikehold og ettersyn av byggene av egne vaktmestre. Det må være droppsoner ved barnehager og skoler for enkel og sikker levering og henting av barn. Kommunen har ansvar for å sikre trygg skolevei for alle. Det må være tilstrekkelig med parkeringsplasser for ansatte og besøkende.

Bedre tilbud til barn med lærevansker Folkets Parti arbeider for flere dysleksivennlige skoler og krav om tidsfrist på kartlegging av dysleksi og andre lærevansker.

Frihet i valg av læremidler Alle barn skal ha valgfrihet til å kunne bruke både digitale læreverktøy og bøker. Vi mener skolen skal være leksefri, og kommunen må også gi tilbud om sommerskole. Folkets Parti vil innføre flere yrkesfag som valgfag i ungdomsskolen. Dessuten må tegnspråk tilbys som valgfag.

9


GODT Helse og omsorg for unge og eldre Gode hjemmetjenester Eldre pleietrengende må ha mulighet til å bo hjemme så lenge som mulig. Dette fordrer gode hjemmetjenester. Omsorgsstønad gjør at pårørende i større grad kan bidra aktivt i omsorgsarbeidet. Beboere på sykehjem må få bedre tilbud om aktivitets- og kulturtilbud. Det krever god samhandling mellom de eldre, familie og ansatte. Eldre par må få leve sammen, også når man flytter i tilrettelagt bolig eller på institusjon. Middagsmåltidet er en viktig trivselsfaktor på institusjoner, og det er derfor viktig at maten er velsmakende og sunn.

Frihet til å velge Bergen skal være en god by å bo i for innbyggere i alle aldre. Når vi blir eldre endres ønsker og behov for å kunne leve gode liv, og Folkets Parti mener du skal ha frihet til å velge. Gode tilbud og tjenester er viktigere enn hvem som leverer dem. Enten man klarer seg selv eller trenger offentlig omsorg, skal utfoldelse og livskvalitet være like selvsagt for eldre som for alle andre. Folkets Parti vil tilrettelegge for mer frivillig innsats, og det skal ikke koste å være frivillig.

10

Vi stiller spørsmålene!


V A

L G

P

R

O

G

R

A

M

2

0

2 3

-

2

0

2

7

Tilstrekkelig med sykehjemsplasser

Et godt og helhetlig tilbud til alle Helse og trivsel er fundamentalt for å ha et godt liv. Kommunen yter mange tjenester, og skal gjøre hverdagen best mulig for alle som trenger hjelp. Det er derfor viktig at fastlegeordningen styrkes. Kommunen skal samarbeide med private og ideelle organisasjoner for å gi et godt og helhetlig tilbud til alle. Kommunen må opprettholde og styrke helsestasjoner og det generelle kom munale helsetilbudet i byen. Det må være gratis parkeringsplasser i nærhet av byggene for helseog omsorgstjenester i alle bydeler. Helsearbeidere må tilbys gode parkeringsmuligheter.

Folkets Parti vil bygge tilstrekkelig med sykehjemsplasser og styrke kompetanse og grunnbemanning på sykehjemmene. Vi ønsker å opprettholde og innføre kjøkken på alle sykehjem. Vi arbeider også for at det blir bygget en demenslandsby i Bergen. Bedre tilbud til de som trenger plass på institusjon forutsetter at kommunen gjør det mer attraktivt å jobbe i helsesektoren.

Større innsats i psykiatrien Folkets Parti vil styrke psykiatrifeltet og gi rask behandling etter behov. Det må satses enda mer på forebyggende arbeid mot ungdom, både i forhold til rusmisbruk og psykiatri. Arbeidet innen psykisk helse og selvmordsforebygging må styrkes, og tilbud om arbeidstrening og sosial mestring i ettervern må utvides. Unge som opplever psykiske utfordringer, skal få hjelp samme dag. Ungdomstilbudet må være godt i alle bydeler, både helsestasjon og lavterskel livsmestring som Ung Arena.

Barnevernet må styrkes Barnevernet må styrkes med mer kompetanse og ressurser, bedre oppfølgingsrutiner, lyd- og videoopptak av møter, følgeperson i møter og bedre ledelsesstrukturer.

Brukerstyrt personlig assistanse BPA Tilrettelagt rusomsorg Vi ønsker en rusomsorg med bosetting av få brukere på samme sted, økt bemanning og kompetanse, samt tilbud om deltakelse i tilrettelagte aktiviteter.

BPA er en ordning for personer med ulike former for funksjonsnedsettelser som har behov for hjelp i hverdagen. Folkets Parti mener at BPA ordningen må styrkes. Spesielt ønsker vi å redusere egenandel på hjemmetjenester for brukere av BPA. Vi ønsker også å justere restriksjoner på det å reise utenfor hjemkommunen med assistanse. Personer med funksjonsnedsettelse skal ha gratis kollektivtransport.

11


F R IT T Boliger for alle

Varierte tilbud for barnefamilier Hjem og nærmiljø er viktig for alle. Derfor ønsker Folkets Parti boligmiljøer med nærhet til alt vi trenger i hverdagen; butikk, skole, barnehage, idrett og fritidstilbud. På den måten kan vi få en mer miljøvennlig byutvikling. Vi går inn for rullering av kommunedelplanene (KPA), med større medvirkning for innbyggerne i utvikling av nye områdeplaner. Kommunen har et særlig ansvar for å tilrettelegge for et variert tilbud av nye boliger som oppfyller barnefamiliers behov - både inne og ute.

Bygging i nye områder Fortettingsstrategien i Bergen har spilt falitt. Folkets Parti mener innbyggerne skal ha mulighet til å bosette seg der de ønsker, og ikke bli tvunget inn i blokkbebyggelse langs Bybanen. Frigjøring av nye arealer for boligbygging i de ytre delene av byen vil gi et mer variert tilbud, og bidra til å holde boligpriser på et nivå folk flest har råd til. Utbygging må ikke styres av eksisterende kollektivtilbud, men av hva folk etterspør for å ha god bo- og livskvalitet. Kollektivtilbud må utvikles etter behov for å redusere behovet for bilkjøring.

12

Vi stiller spørsmålene!


V A

L G

P

R

O

G

R

A

M

2

0

2 3

-

2

0

2

7

Byggesaksbehandling er til hjelp Byggesaksbehandling må innebære at søkere får god veiledning, slik at alle forstår hva det vil bli gitt tillatelse til og hva som eventuelt kommer til å bli avvist. Byggesaksavdelingen må bare kreve dokumentasjon og rapporter som er nødvendige. Positive rapporter må resultere i at byggetillatelse innvilges, ikke krav om nye rapporter. Folkets Parti mener gebyrene for søknadspliktige tiltak må reduseres.

Stans raseringen av etablerte boligområder Folkets Parti vil reforhandle dagens byvekstavtale som baserer seg på utbygging og fortetting i pressområder, og dermed gjør Bergen mindre attraktiv å bo i. Kommunen må være mer restriktiv med å tillate fortetting i eksisterende boligområder. Etablerte områder skal ikke endre karakter på en måte som forringer bo-kvaliteten for de som allerede bor der.

Parkeringstyranniet må opphøre Gradvis fjerning av eiendomsskatt Folkets Parti vil fjerne eiendomsskatten for boliger og næringsbygg i Bergen gjennom gradvis nedtrapping over flere år.

Folkets Parti mener at håndverkere og andre som er avhengige av bil i jobbsammenheng skal kunne parkere i nærheten av der de bor. Yrkesbiler skal gis tillatelse til parkering i soner for boligparkering, uavhengig om man allerede har tillatelse til å parkere en privat bil. Vi er imot at antall biler i boligsoneparkeringen begrenses til kun én bil.

13


TILGJENGELIG

Kultur og idrett for alle Utfoldelse på alle nivåer Kultur er for noen arbeid, for mange en hobby og for de fleste av oss krydder i tilværelsen. Kunst og kultur er derfor noe for de fleste av oss, og kommunens viktigste oppgave må være å legge til rette for utfoldelse på alle nivåer. Vi vil jobbe for en ansvarlig økonomisk politikk i forhold til investeringer og drift av kulturbygg i Bergen, og unngå økonomiske forpliktelser til drift av nye kulturbygg i sentrum. Statlige kulturinstitusjoner i Bergen må forbli statens ansvar, og ikke overføres til fylkeskommunen.

Kulturhus i alle bydeler Folkets Parti mener det må være kulturhus i alle bydeler og går inn for at dette blir etablert i Fyllingsdalen. Vi ønsker også at et gjenreist Eksersérhus blir et kulturhus for frivillighet og amatørkultur. Vi mener også det er viktig å ha biblioteker i alle bydeler og vil styrke deres rolle som kulturbærere.

14

Vi stiller spørsmålene!


V A

L G

P

R

O

G

R

A

M

2

0

2 3

-

2

0

2

7

Fortsatt satsing på Kulturskolen Permanente utescener Folkets Parti mener Bergen har behov for noen permanente utescener. Dette skal være et tilbud for alle kulturutøvere som ønsker å presentere noe. Amatørkultur må få en bredere plass, spesielt i forbindelse med store by-omfattende arrangementer.

Kulturskolen må beholde sin sentrale rolle som tilbyder av kulturundervisning for barn. Frivillige og ideelle lag, foreninger og kulturformidlere er også viktige aktører i opplæring og aktivisering av unge, og for å tilby varierte kulturopplevelser. Vi går inn for et samarbeid mellom kulturskolen og sykehjem i kommunen. Det gir elevene en arena for fremførelse, samtidig som sykehjemsbeboere får et stabilt kulturtilbud.

Fløisletten er et område som kan ha permanent utescene for både konserter og sceniske oppsetninger utendørs. Utescener må gjøres tilgjengelig for aktører som Fyllingsdalen teater og andre gjennom hele året til en akseptabel kostnad.

Festplassen og andre byrom Folkets parti mener at Festplassen og andre egnede byrom må kunne leies til en rimelig kostnad, for å huse blant annet Julemarkedet og mat- og drikke festivaler.

Fysisk aktivitet hele livet Det er ikke bare de unge som har glede og god nytte av fysisk aktivitet. Det er derfor viktig at det tilrettelegge for aktiviteter som gir voksne og eldre god helse lengst mulig. Folkets Parti vil ha helårsdrift både i Nordnes Sjøbad og for andre kommunale tilbud innen idrett og fysisk fostring.

Fysak-haller i alle bydeler Vi mener det gjennom et godt samarbeid mellom skole, idrett og frivillige finnes gode løsninger som sikrer alle barn og unges deltakelse i idrett. Folkets Parti ønsker spesielt å jobbe for et mangfoldig idrettstilbud hvor alle, uavhengig av økonomi, skal kunne delta på en fritidsaktivitet. Vi tror blant annet på tilbud som åpne fysak-haller i alle bydeler, for å gi et bredt utvalg aktiviteter for barn og unge som ikke deltar i organisert idrett. E-sport er en av aktivitet som er i rask vekst, og som vi ønsker å satse på. Derfor ønsker vi en arena for E-sport i Fysak hallene. Vi ønsker også å legge til rette for en større E-sport arena for mesterskapsavvikling. For de unge må det innføres idrettsskysskort på lik linje med skoleskysskort. I tillegg bør inkludering og integrering skje i byens idretts- og kulturtilbud for barn og unge med innvandrerbakgrunn.

15


INKLUDERENDE

Arbeid og velferd

Arbeid for alle som kan Å ha en jobb og en arbeidsplass er viktig, og må være målet for alle som har arbeidskapasitet. Alle skal ha de samme rettigheter og plikter i fellesskapet når de kommer til Bergen. Innvandrere skal få undervisning i norsk- og samfunnskunnskap og få arbeidstrening med sikte på å kvalifisere seg for jobb. Vi vil ha en smidig og hurtig integrering av nyinnflyttede inn i arbeidslivet.

Tilrettelegging for funksjonshemmede Bergen kommune må legge forholdene bedre til rette for personer med spesielle behov slik at flest mulig kan ta utdanning og jobbe. Folkets Parti mener funksjonshemmede må ha tilbud om tilrettelagte bo-, arbeids- og aktivitetstilbud. Å stå på utsiden av skole og arbeidsliv kan være ødeleggende for den det gjelder. Vi vil motvirke frafall og ledighet, og bruke de virkemidlene samfunnet har til rådighet. Det forutsetter blant annet tett dialog og samarbeid mellom NAV og organisasjonene i arbeidslivet. Kravene til å få innvilget HC parkeringstillatelse må mykes opp.

16

Vi stiller spørsmålene!


V A

L G

P

R

O

G

R

A

M

2

0

2 3

-

2

0

2

7

Kommunen som medspiller Kommunal saksbehandling må forenkles og effektiviseres, slik at de som driver næring opplever forutsigbarhet. Et velfungerende næringsliv er avhengig av god fremkommelighet og tilstrekkelig parkering. Kommunikasjon og samferdsel er nerven i samfunnet. Rask, sikker og kostnadseffektiv transport av mennesker og varer er nødvendig for å skape konkurransekraft, velstand og skatteinntekter.

Samarbeid med ideelle organisasjoner Tjenestene må være gode for innbyggere med spesielle behov, som krisesenter, familiesenter og barnevern. Ideelle organisasjoner driver i dag et godt arbeid blant ungdom, eldre og innenfor rusomsorg. Slike tilbud må kommunen bidra til blir ivaretatt på en god måte. Kommunen må også samarbeide med Kriminalomsorgen om oppfølging og jobbtrening for personer etter avsluttet soning.

Gode rammevilkår for næringslivet

Bygge flere studentboliger Bergen har mange og gode tilbud for høyere utdanning, og er en attraktiv studentby. Folkets Parti vil legge til rette for bygging av flere studentboliger. Vi mener også at kommunens ansvar for å etablere flere læreplasser i kommunale virksomheter må styrkes. Kommunen har et særlig ansvar for å motvirke aldersdiskriminering i arbeidslivet.

Folkets Parti vil arbeide for å vitalisere Bergen ved fremme vekst og gode forhold for så vel innbyggere som næringsliv. Lønnsomme og blomstrende bedrifter betyr skatteinntekter og god velferd for alle som bor i byen. Bergen har fremragende miljøer innen teknologi, energi, finans og fiskeri- og havbruk. Folkets Parti vil være en aktiv pådriver for å utvikle næringslivet, og for at samarbeidet mellom utdanning og næringsliv blir styrket. Næringslivet skal yngle og ha puls, nye selskaper skal dukke opp gjennom utdanningsinstitusjoner og eksiterende virksomheter. I Bergen skal man finne inspirasjon, teknologi, samarbeidspartnere og mennesker med ideer, kraft og gjennomføringsevne. Næringslivet må ha rammevilkår som gir grunnlag for trygge og lønnsomme arbeidsplasser. Derfor må det innføres fast pris på strøm, både for forbrukere og bedrifter.

17


VANSKELIG

En kommune som fungerer Vekk med unødvendig byråkrati Det er skatter og avgifter fra innbyggerne som finansierer kommunens virksomhet. Det krever at man i alle ledd driver mest mulig rasjonelt for å få mest mulig ut av pengene, utviser ansvarlighet, og velger kostnadseffektive løsninger til innbyggernes beste. Folkets Parti mener det er mye å hente på å rydde opp i unødvendig byråkrati, og å satse mer på digitale løsninger i driften.

Mindre administrasjon – mer tjenester Bergen kommune er den største arbeidsgiveren i regionen med om lag 19.000 medarbeidere. Folkets Parti vil slanke administrasjonen i kommunen. Vi ønsker gode tjenester for alle innbyggerne, og er mindre opptatt av hvor de som leverer disse tjenestene er ansatt. Kommunen trenger flere hoder og hender i skole, helse og barnevern.

18

Vi stiller spørsmålene!


V A

L G

P

R

O

G

R

A

M

2

0

2 3

-

2

0

2

7

En kommune som yter service Bergen kommune skal være en serviceinnstilt kommune. Alle kommunale avdelinger og institusjoner er til for innbyggerne. Innbyggere som tar kontakt skal kunne forvente hjelp, råd og veiledning fra serviceinnstilte medarbeidere.

Sats på rehabilitering og vedlikehold Folkets Parti mener Bergen kommune har påtatt seg for høy gjeld. Gjeldsgraden må reduseres ved at det investeres mindre i nye bygg og anlegg i årene som kommer. Nødvendig rehabilitering og vedlikehold av kommunale bygg må prioriteres. I tillegg må det satses på godt og forebyggende vedlikehold av kommunale bygg av en pålitelig vaktmestertjeneste.

Legg ned klima-politiet Folkets Parti vil legge ned den kommunale klimaetaten. Klimatiltak og -regnskap er allerede på plass i de aller fleste prosjekter og tiltak kommunen gjennomfører. Derfor er det ikke lenger behov for et kommunalt klima-politi.

19


Klimatiltak som virker

Rydde i naturen og i havet

Nok symboltiltak Folkets Parti ønsker en klimapolitikk fri for symboltiltak. Vi godtar ikke kostbare tiltak med lite eller ingen dokumentert effekt. Kommunen må prioritere enøk-tiltak i byggesaker, og jobbe for klimanøytral oppvarming av kommunale bygg. Folkets Parti ønsker å verne om Norges uberørte natur, dyre- og fugleliv. Vi ønsker ikke å ødelegge vår natur for å være «grønt batteri» for Europa, og tar derfor sterk avstand fra å bygge vindkraft på land og til havs.

20

Det beste vi kan gjøre for naturen, miljøet og klimaet er å rydde både i naturen og i havet. Mindre forurensing og forsøpling fører til at naturen og havet fungerer best mulig. Da reguleres klimaet på naturens premisser, slik det alltid har gjort. Bergen kommune må intensivere innsatsen for sortering av avfall, og ha som mål at bruk av engangs plastemballasje blir halvert, både i kommunal virksomhet, i næringslivet og i private hus og hjem.

Vi stiller spørsmålene!


V A

L G

P

R

O

G

R

A

M

2

0

2 3

-

2

0

2

7

Stimulere bruk av utslippsfri energi Folkets Parti er opptatt av miljøet vi bor i skal ha ren luft, jord og vann. Overordnet går vi inn for opprusting av vannkraftverk i stedet for utbygging av vindkraft, og støtter forskning og utvikling av kjernekraft. Vi må redusere utslipp av klimagasser gjennom å stimulere til bruk av alternative energikilder, og støtte utvikling av miljøvennlige løsninger. Kommunen må stimulere til sirkulær økonomi, ved blant annet å gi støtte til etablering av bruktmarkeder.

Vedlikehold av parker og friluftsområder Turisttrafikk med lave utslipp Bergen kommune må ta initiativ til etablering av stasjoner for fylling av kjøretøy basert på biodrivstoff. Turistbusser som trafikkerer i Bergen sentrum må være utslippsfrie. For cruisepassasjerer innføres ilandstigingspass, som også gir rabatter ved besøk på byens severdigheter og attraksjoner.

Bergen kommune må være restriktiv med å tillate felling av trær og bygging i grøntområder i bykjernen, og må bevare parker, torg og friluftsområder. Offentlige plasser og parker skal være tilgjengelige og inviterende for alle byens brukere. I nye utbyggingsprosjekter skal det være parkområder og grøntarealer. Kommunen må også tilrettelegge for flere parsellhager der folk kan dyrke frukt og grønnsaker. Frivillige organisasjoner som vedlikeholder friluftsområder må få økonomisk støtte.

21


BÆREKRAFTIG

Vestland uten vindkraft

Nok vindkraft både på land og i havet Folkets Parti er motstander av vindkraft, både landbasert og havvind. Landbaserte anlegg bygger ned mye natur og krever mye areal. Vi vet alt for lite hvordan havvind anlegg påvirker livet i havet. Vi vet at avskalling fra rotorbladene forurenser, og at denne avskallingen til havet vil gi en negativ påvirkning på det marine livet. Vindkraft er en ustabil kraftkilde.

Vi stiller spørsmålene!

22


folketsparti.no

Besøk oss på Facebook Folkets Parti Bergen


Godt valg!

folketsparti.no

R E T T F E R D I G H E T | I NN O VAS JO N | N Y T E N K I N G | F O R N U F T | L I K H E T | L I V S K VA L I T E T | D E M O K R AT I


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.