Page 1

421728 411305

APRENDRE ÉS CRÉIXER NCIANA

5

C. VALE

8

9233731

l l


uè és aprendre? Des

cob r

ir el

Treballa re

n

n equip

Ajudar els altres

ida v a n u Tindre

le b a d u l a s

ls

ls ul e r i r b O

Mirar-ho tot amb curiositat

Cuid

ar el

med

i am

bien

t…


APRENDRE ÉS CRÉIXER és el nou projecte educatiu d’ANAYA que, a les mans experimentades de professores i professors, es convertirà en el projecte flexible que necessita el vostre alumnat. Hi trobaràs textos clars, didàctics i fàcils d’entendre, activitats que desenvolupen estratègies d’aprenentatge; tasques que integren coneixements i destreses, que desenvolupen les competències de l’alumnat i que els ensenyen a treballar cooperant. A més, posa tot el potencial didàctic de les TIC al servei de l’educació. I es completa amb materials per a tu, perquè pugues adaptar el projecte a cada alumne.


L

LLENGUA

LLIBRES DE L’ALUMNAT amb CD d’àudio

Un llibre amb nombroses activitats elaborades per a assolir els estàndards d’aprenentatge i desenvolupar les competències.

QUADERNS

Un quadern per trimestre, amb activitats abundants i variades per consolidar els continguts treballats en cada unitat del llibre de l’alumnat: lectura, escriptura i estudi de la llengua. Tots els quaderns es tanquen amb un test de repàs.

2

Amb diversitat de textos seqüenciats per a l’aprenentatge progressiu dels continguts: dictats, tallers, repassos d’unitat i trimestrals. Tasques que proposen estratègies concretes per potenciar el desenvolupament de les destreses i les competències bàsiques.


MATERIAL PER AL PROFESSORAT Proposta didàctica: amb suggeriments metodològics, activitats complementàries, de reforç i d’ampliació, recursos, enllaços web, propostes d’aprenentatge cooperatiu, solucions de les activitats del llibre de l’alumnat, etc. Recursos fotocopiables: amb la programació, fitxes de reforç i d’ampliació, fitxes de comprensió lectora, avaluacions de cada unitat i avaluació final, solucions d’aquestes activitats i solucions dels quaderns de l’alumnat. Material d’aula: mural de regles ortogràfiques, bingo ortogràfic…

LLIBRES DIGITALS Llibre navegable amb activitats interactives, jocs, animacions, més informació, etc. A més, la versió per al professorat oferix els recursos propis del docent. Aquest llibre digitals és compatible amb tauletes i PDI.

per al professorat i per a l’alumnat

digital Reproduïx cada una de les pàgines del llibre de l’alumnat amb tots els recursos associats a l’explotació didàctica: activitats interactives, dictats, jocs i animacions, etc. La versió per al professorat permet, a més, consultar la proposta didàctica còmodament. Aquest llibre digital és compatible amb PDI i tauletes.

3


MATEMÀTIQUES LLIBRES DE L’ALUMNAT

M

Un llibre amb moltes activitats dissenyades per a assolir els estàndards d’aprenentatge i desenvolupar les competències bàsiques.

Amb estratègies i pautes que ajuden l’alumnat a millorar la competència de resolució de problemes i de càlcul mental.

QUADERNS Un quadern per trimestre amb nombroses activitats per a reforçar i ampliar els continguts treballats en cada unitat del llibre de l’alumnat.

4


MATERIAL PER AL PROFESSORAT Proposta didàctica: amb suggeriments metodològics, activitats complementàries, altres recursos, estratègies d’aprenentatge cooperatiu i les solucions de les activitats del llibre de l’alumnat. Recursos fotocopiables: amb la programació, fitxes de reforç i d’ampliació, avaluacions inicial, final i de cada unitat, solucions d’aquestes activitats i solucions de les activitats dels quaderns. Material d’aula: dòmino de sumes, restes, multiplicacions i divisions, rellotge analògic, bitllets i monedes, metres, desenvolupament de cossos geomètrics i tres murals (taula pitagòrica, mesures de longitud, capacitat i pes i classificació de triangles i quadrilàters).

LLIBRES DIGITALS per al professorat i per a l’alumnat

digital

Reproduïxen les pàgines del llibre de l’alumnat i inclouen els recursos associats a l’explotació didàctica: activitats interactives, animacions, vídeos, etcètera. La versió per al professorat permet, a més, consultar la proposta didàctica còmodament. Aquests llibres digitals són compatibles amb PDI i tauletes.

5


LLIBRE DE L’ALUMNAT

CIÈNCIES DE LA NATURA Un llibre organitzat en pàgines dobles, amb una seqüenciació de continguts òptima. Els textos són clars i rigorosos i porten associats activitats i il·lustracions explicatives i motivadores.

En cada unitat s’inclouen nombroses activitats, tasques i projectes científics que faciliten l’adquisició dels estàndards d’aprenentatge.

6

QUADERN

Un quadern amb activitats i xicotets projectes concebuts per a despertar la curiositat científica de l’alumnat alhora que reforcen el seu aprenentatge.


MATERIAL PER AL PROFESSORAT Proposta didàctica: amb les claus metodològiques del projecte, solucions de les activitats i suggeriments per a realitzar-ne altres de complementàries i projectes, enllaços a pàgines web i estratègies d’aprenentatge cooperatiu. Recursos fotocopiables: amb la programació, fitxes per a avaluar l’alumnat, per a reforçar o ampliar els continguts, tallers amb activitats pràctiques, solucions del quadern, etc. Murals: animals en perill d’extinció, races de bestiar amenaçades, higiene i salut a l’escola, grans invents de la història…

LLIBRES DIGITALS per al professorat i per a l’alumnat

digital

Reproduïxen les pàgines del llibre de l’alumnat i inclouen els recursos associats a l’explotació didàctica: vídeos, presentacions i activitats interactives. La versió per al professorat permet, a més, consultar la proposta didàctica còmodament. Aquests llibres digitals són compatibles amb PDI i tauletes.

7


CIÈNCIES SOCIALS

LLIBRE DE L’ALUMNAT

Un llibre amb continguts específics de la nostra comunitat autònoma i una seqüenciació òptima. Els textos són clars i rigorosos i porten associats activitats i il·lustracions explicatives i motivadores.

QUADERN

En cada unitat s’inclouen nombroses activitats i tasques que faciliten l’adquisició dels estàndards d’aprenentatge.

8

Un quadern amb activitats i xicotetes tasques concebudes per a despertar la curiositat de l’alumnat alhora que reforcen el seu aprenentatge.


MATERIAL PER AL PROFESSORAT Proposta didàctica: amb les claus metodològiques del projecte, solucions de les activitats, suggeriments per a realitzar-ne altres de complementàries, enllaços a pàgines web i estratègies d’aprenentatge cooperatiu. Recursos fotocopiables: amb la programació, fitxes per a avaluar l’alumnat, per a reforçar o ampliar els continguts, solucions del quadern, etc. Murals: mapamundi físic, el sistema solar i el mapa polític d’Espanya.

LLIBRES DIGITALS per al professorat i per a l’alumnat

digital

Reproduïxen les pàgines del llibre de l’alumnat i inclouen els recursos associats a l’explotació didàctica: vídeos, presentacions i activitats interactives. La versió per al professorat permet, a més, consultar la proposta didàctica còmodament. Aquests llibres digitals són compatibles amb PDI i tauletes.

9


LLENGUA Al teu costat Amb un enfocament comunicatiu per a l’aprenentatge de la llengua

LLIBRES DIGITALS per al professorat i per a l’alumnat

T digital

Reproduïx cada una de les pàgines del llibre de l’alumnat amb tots els recursos associats a l’explotació didàctica: activitats interactives, dictats, jocs i animacions, etc. La versió per al professorat permet, a més, consultar la proposta didàctica còmodament. Aquest llibre digital és compatible amb PDI i tauletes.

LLIBRE DE L’ALUMNAT Amb textos i imatges que faciliten l’aprenentatge del valencià, activitats per a treballar la comprensió lectora, el vocabulari, l’ortografia, l’expressió oral i escrita, la gramàtica i la literatura.

Amb tasques que proposen estratègies concretes per a potenciar el desenvolupament de les destreses i les competències bàsiques.

MATERIAL PER AL PROFESSORAT Proposta didàctica: amb activitats de reforç i ampliació, recursos, propostes d’aprenentatge cooperatiu, solucions de les activitats del llibre de l’alumnat, etc. Recursos fotocopiables: amb fitxes de reforç i d’ampliació, de raonament verbal, avaluacions inicial i final i de cada unitat. Per a l’aula: Mural de normes ortogràfiques, bingo ortogràfic...

10


VALORS

SOCIALS i CÍVICS LLIBRE DE L’ALUMNAT

V

PROPOSTA DIDÀCTICA La proposta didàctica es basa en quatre pilars fonamentals: l’experiència, l’observació reflexiva, el pensament crític i el treball cooperatiu.

L’aprenentatge dels continguts proposat partix de l’experiència, es basa en la verbalització i l’aprenentatge cooperatiu i té l’objectiu de fomentar el pensament crític i creatiu.

LLIBRES DIGITALS per al professorat i per a l’alumnat

digital

Reproduïxen les pàgines del llibre de l’alumnat i inclouen els recursos associats a l’explotació didàctica: presentacions, galeries d’imatges, esquemes, activitats interactives, etc. La versió per al professorat permet, a més, consultar la proposta didàctica còmodament. Aquests llibres digitals són compatibles amb PDI i tauletes.

11


PLÀSTICA

P

LLIBRE DE L’ALUMNAT

Els materials proposats són fàcils d’adquirir i manejar. Les tècniques són variades, afavorixen el desenvolupament de l’educació artística i la coordinació amb altres àrees.

Les activitats recreen la realitat quotidiana i estimulen la fantasia dels infants per a desenvolupar la creativitat i acostar-los a les obres d’art.

LLIBRES DIGITALS per al professorat i per a l’alumnat

digital

Reproduïxen cada pàgina del llibre de l’alumnat i inclouen els recursos associats a l’explotació didàctica: vídeos, activitats interactives, presentacions, etcètera. La versió per al professorat permet, a més, consultar la proposta didàctica còmodament. Aquests llibres digitals són compatibles amb PDI i tauletes.

PROPOSTA DIDÀCTICA Amb orientacions metodològiques, suggeriments d’activitats complementàries, enllaços a pàgines web, estratègies d’aprenentatge cooperatiu, la programació i els registres d’avaluació trimestrals.

12


RELIGIÓ CATÒLICA

Segons el

NOU CURRÍCULUM de la CONFERÈNCIA EPISCOPAL

MÚSICA LLIBRE DE L’ALUMNAT amb CD d’àudio

El llibre inclou activitats que desenvolupen el cant, la interpretació, l’audició activa, el llenguatge, el moviment i la dansa, la improvisació i el seu vessant cultural.

LLIBRE DE L’ALUMNAT El llibre inclou relats bíblics il·lustrats i adaptats que faciliten l’aprenentatge del missatge cristià i de valors humans i cristians que contribuïxen a la formació integral de l’alumnat.

MATERIAL PER AL PROFESSORAT Proposta didàctica: amb recursos complementaris per a cada pàgina del llibre de l’alumnat i les partitures de les propostes musicals.

PROPOSTA DIDÀCTICA

CD d’àudio amb els recursos sonors del mètode. Recursos fotocopiables: amb la programació, activitats de reforç i d’ampliació, etc.

Proposta didàctica: amb activitats complementàries, aprenentatge cooperatiu, etc.

Mural de la flauta dolça, del llenguatge musical…

Recursos fotocopiables: amb activitats de reforç i d’ampliació, avaluacions, etc.

LLIBRES DIGITALS Reproduïxen les pàgines del llibre de l’alumnat i inclouen els recursos associats a la seua explotació didàctica. La versió per al professorat permet, a més, consultar la proposta didàctica. Compatibles amb PDI i tauletes.

per al professorat i per a l’alumnat

digital

LLIBRES DIGITALS Reproduïxen les pàgines del llibre de l’alumnat i inclouen els recursos associats a l’explotació didàctica. La versió per al professorat permet, a més, consultar la proposta didàctica. Compatibles amb PDI i tauletes.

per al professorat i per a l’alumnat

digital

KARAOKE

13


APRENDRE EN ANGLÉS

LENGUA 1

SOCIAL SCIENCE

Primary

l socia Science

fo

PRIMARIA

PRIMARIA

s reserved; no par t All right of by any means, with this ma form or out th y e pr be re ior per cord e mi ss d, r ion en of ted the o p

Social Science

BASIC CONCEPTS

BASIC CONCEPTS

Pupil’s Book CD

Primary

BASIC CONCEPTS Learning is growing

Learning is growing

BASIC CONCEPTS i Social Science Basic Concepts

i Natural Science Basic Concepts

ARTS AND CRAFTS

MUSIC

LENGUA 1

PHYSICAL EDUCATION CUADERNO 2

Primary

5

Primary

Primary

nd arts a ts craf

5

Pupil’s Book CD

d only with the published ma ribute teria Dist l.

crafts

Primary

ay be recorded, rented or tra this m permission of the n r publis smitte t of hers par ut the prio . © G d pub ; no ho rup licly ed , wit o A , in erv ans na res me ya any ts ny ,S igh y a .A lr rb . Al o rm

arts and

5

PRIMARIA

Learning is growing

fo

music

14

5

physical education

APRENDER ES CRECER

d

lues an

va social

fo

ay be recorded, rented or tra this m permission of the n r publis smitte t of hers par ut the prio . © G d pub ; no ho rup licly ed , wit o A , in erv ans na res me ya any ts ny ,S igh y a .A lr rb . Al o rm

Pupil’s Book CD

5

sibility

spon civic re

5

Pupil’s Book CD

Learning is growing

d only with the published ma ribute teria Dist l.

ral Natu Science

5 the published material.

Learning is growing

Primary

Primary

L SOCIA Science

d social values an civic responsibility

the published material.

CD 1

Natural Science

any . .A y, in licl aya, S ub n d p oA tte Grup mi ns . © ra rs r t lishe ub

any . .A y, in licl aya, S ub n d p oA tte Grup mi ns . © ra rs r t lishe ub

with only uted trib Dis

tural Pupil’s Na Book CD Science

5

5

Social Science

APRENDER ES CRECER

Primary

Primary

APRENDER ES CRECER

with only uted trib Dis

5

d only with the published ma ribute teria Dist l.

ral Natu Science

5

Learning is growing

5

Primary

activity Book CD

d only with the published ma ribute teria Dist l.

CUADERNO 2

AND CIVIC RESPONSIBILITY

Primary

5

ay be recorded, rented or tra this m permission of the n r publis smitte t of hers par ut the prio . © G d pub ; no ho rup licly ed , wit o A , in erv ans na res me ya any ts ny ,S igh y a .A lr rb . Al o rm

Primary

5

SOCIAL VALUES

CUADERNO 2

LENGUA 1 ay be recorded, rented or tra this m permission of the n r publis smitte t of hers par ut the prio . © G d pub ; no ho rup licly ed , wit o A , in erv ans na res me ya any ts ny ,S igh y a .A lr rb . Al o rm

Primary

plet per a aprendre en anglés. Oferix els continguts de sis àrees de forma senzilla i amigable, recursos TIC i activitats dinàmiques i flexibles per a adaptar-se a les necessitats dels escolars.

s reserved; no par t All right of by any means, with this ma form or out th y e pr be re ior per cord e mi ss d, r ion en of ted the o p

NATURAL SCIENCE

Learning is growing és el projecte més ampli, ambiciós i com-

fo


Amb el mètode comunicatiu de Vaughan, aprendre anglés pot ser divertit i eficaç.

For standard classes • Pupil’s Book + Audio CD • Activity Book + Audio CD •T  eacher’s Resource Pack: Teacher’s Guide + Audio CD, Teacher’s Resource Book, Drills Booklet + Audio CD, Flashcards, Posters, DVD, Digital Pack, Website.

For advanced classes

• Pupil’s Book + Audio CD • Activity Book + Audio CD •T  eacher’s Resource Pack: Teacher’s Guide + Audio CD, Teacher’s Resource Book, Drills Booklet + Audio CD, Flashcards, Posters, DVD, Digital Pack, Website.

15

Aprendre és créixer 5 C. Valenciana  
Aprendre és créixer 5 C. Valenciana  

Grupo Anaya SA