Page 1

421728 409876

APRENDER É CRECER

1

GALICIA

8

9233138

l l


ue ĂŠ aprender?

o d n

u

c s e

u

ir r b

om

e

ad d i s curio

on c D o od t r a Mir is a m e d s ao Axudar le Levar unha vida saudab Abrir os ollos Trab allar en e Co quip ida o ro me dio am bie nte


APRENDER É CRECER é o novo proxecto educativo de ANAYA que, nas mans experimentadas das profesoras e dos profesores, se converterá nese proxecto flexible que precisan os vosos alumnos. Nese proxecto encontrarás textos claros, didácticos e fáciles de entender; actividades que desenvolven estratexias de aprendizaxe; tarefas que integran coñecementos e destrezas, que desenvolven as competencias dos alumnos e lles ensinan a traballar cooperando. Ademais, coloca todo o potencial das TIC ao servizo da educación. E complétase con materiais para ti, para que poidas adaptar o proxecto a cada alumno.


LINGUA

l

LIBRO DO ALUMNADO

Con actividades de expresión oral e escrita, obradoiros de escritura, contos, poemas, noticias, etc., elaborados para alcanzar os estándares de aprendizaxe, desenvolver as competencias e as intelixencias múltiples.

CADERNO

Con actividades para reforzar os contidos traballados en cada unidade do libro do alumnado; e para afianzar o proceso lectoescritor e a comprensión lectora a través de diferentes tipoloxías textuais. O método para a aprendizaxe da lectoescritura respecta a progresión das letras e as sílabas previamente aprendidas.

2


MATERIAL PARA O PROFESORADO Proposta didáctica: para cada unidade ofrece esquema de contidos, explotación dos murais e das cancións, actividades complementarias, solucións das páxinas do libro do alumnado, recursos, enlaces web e estratexias de aprendizaxe cooperativa. Recursos fotocopiables: programación, fichas de reforzo e de ampliación, avaliacións inicial, final e de cada unidade, solucións a estas actividades e solucións das actividades do caderno. CD: con lecturas. Material de aula: abecedario, baralla de lectoescritura, baralla de familias de palabras, catro murais de regras ortográficas e un xogo de vocabulario e contidos.

LIBRO DIXITAL para o profesorado

dixital

Reproduce cada unha das páxinas do libro do alumnado con todos os recursos asociados á súa explotación didáctica. Ademais, permite consultar a proposta didáctica comodamente. Este libro dixital é compatible con encerados dixitais interactivos.

3


LIBRO DO ALUMNADO

CIENCIAS DA NATUREZA Os seus contidos presentan aspectos básicos de Ciencias da Natureza vinculados á realidade cotiá e fomentan comportamentos enfocados ao coidado da saúde e do medio.

As actividades e os sinxelos traballos de investigación están enfocados ao logro dos estándares de aprendizaxe e ao desenvolvemento das competencias básicas.

4

CADERNO

Un caderno con actividades para cada unidade do libro deseñadas para reforzar os contidos e o vocabulario traballados nela.


MATERIAL PARA O PROFESORADO Proposta didáctica: esquema da unidade, actividades complementarias, explotación dos murais, suxestións metodolóxicas, outros recursos, propostas de aprendizaxe cooperativa e solucións das actividades do libro do alumnado. Recursos fotocopiables: programación, fichas de reforzo e de ampliación, avaliacións inicial, final e de unidade, solucións destas actividades e do caderno. Murais: o corpo, a saúde, os animais...

LIBRO DIXITAL para o profesorado

dixital

Reproduce cada unha das páxinas do libro do alumnado con todos os recursos asociados á súa explotación didáctica: actividades interactivas, vídeos, galería de imaxes, etc. Ademais, permite consultar a proposta didáctica comodamente. Este libro dixital é compatible con encerados dixitais interactivos.

5


LIBRO DO ALUMNADO

CIENCIAS SOCIAIS

Presenta os contidos e o vocabulario específico da área de Ciencias Sociais fomentando comportamentos de respecto polas persoas e estimulando as capacidades de socialización.

CADERNO

Un caderno con actividades para cada unidade do libro deseñadas para reforzar os contidos e o vocabulario traballados nelas.

6

As actividades están enfocados ao logro dos estándares de aprendizaxe e ao desenvolvemento das competencias básicas.


MATERIAL PARA O PROFESORADO Proposta didáctica: esquema da unidade, actividades complementarias, explotación dos murais, suxestións metodolóxicas, outros recursos, propostas de aprendizaxe cooperativa e solucións das actividades do libro do alumnado. Recursos fotocopiables: programación, fichas de reforzo e de ampliación, avaliacións inicial, final e de unidade, solucións destas actividades e do caderno.

LIBRO DIXITAL para o profesorado

dixital

Reproduce cada unha das páxinas do libro do alumnado con todos os recursos asociados á súa explotación didáctica: actividades interactivas, galería de imaxes, etc. Ademais, permite consultar a proposta didáctica comodamente. Este libro dixital é compatible con encerados dixitais interactivos.

Murais: o colexio, a familia, os transportes...

7


MÉTODO GLOBALIZADO

LIBROS DO ALUMNADO

CADERNO Lingua

Contidos e vocabulario específico das áreas de Ciencias Sociais e de Ciencias da Natureza, vinculados á realidade cotiá, a través de actividades e sinxelos traballos de investigación.

Un caderno de Lingua para reforzar os contidos traballados en cada unidade do libro do alumnado; e para afianzar o proceso lectoescritor e a comprensión lectora a través de diferentes tipoloxías textuais.

Con lecturas, actividades de expresión oral e escrita, talleres de escritura, contos, poemas, noticias, etc., para traballar os contidos da área de Lingua e as intelixencias múltiples.

8


MATERIAL PARA O PROFESORADO Proposta didáctica trimestral: para cada unidade inclúe o esquema de contidos, a motivación, a explotación dos murais e das cancións, os valores traballados e os recursos dixitais. Ademais, xunto á reprodución a cor das páxinas do libro do alumnado coas súas solucións, ofrécese unha ampla proposta de actividades complementarias, recursos, enlaces web e estratexias de aprendizaxe cooperativa. Recursos fotocopiables: obxectivos de etapa, programación trimestral, avaliación inicial, actividades de reforzo, de ampliación e avaliación para cada unha das áreas, incluíndo as solucións destas actividades e as dos cadernos. Ademais, nunha tarefa integrada, trabállanse os contidos de cada trimestre. CD: con lecturas. Material de aula: murais, abecedario, baralla de lectoescritura, ábacos, regretas, reloxo analóxico, dominó de sumas e restas, mural de billetes e moedas...

LIBRO DIXITAL para o profesorado

dixital

Reproduce cada unha das páxinas do libro do alumando con todos os recursos asociados á súa explotación didáctica. Ademais, permite consultar a proposta didáctica comodamente. Este libro dixital é compatible con encerados dixitais interactivos.

9


PLÁSTICA

LIBRO DO ALUMNADO

Con actividades que recrean a realidade cotiá e estimulan a fantasía dos escolares para desenvolver a creatividade e fomentar o achegamento á obra artística. Os materiais propostos son doados de adquirir e manexar. As técnicas son variadas e favorecen o desenvolvemento da educación artística e a coordinación con outras áreas.

LIBRO DIXITAL para o profesorado

dixital

Reproduce cada unha das páxinas do libro do alumando con todos os recursos asociados á súa explotación didáctica: actividades interactivas, vídeos, presentacións, etc. Ademais, permite consultar a proposta didáctica comodamente. Este libro dixital é compatible con encerados dixitais interactivos.

MATERIAL PARA O PROFESORADO Proposta didáctica: orientacións metodolóxicas, suxestións de actividades complementarias, enlaces web e estratexias de aprendizaxe cooperativa. Recursos fotocopiables: programación e rexistros trimestrais de avaliación.

10


LIBRO DO ALUMNADO

VALORES SOCIAIS E CÍVICOS

Os contidos preséntanse de forma clara e sinxela, acompañados de imaxes e actividades que facilitan a aprendizaxe.

PROPOSTA DIDÁCTICA Na proposta didáctica compleméntanse os elementos básicos do currículo con suxestións para orientar a aprendizaxe e diversos recursos didácticos.

LIBRO DIXITAL para o profesorado

dixital

Reproduce cada unha das páxinas do libro do alumando con todos os recursos asociados á súa explotación didáctica: presentacións, galería de imaxes, actividades interactivas, etc. Ademais, permite consultar a proposta didáctica comodamente. Este libro dixital é compatible con encerados dixitais interactivos.

11


RELIXIÓN CATÓLICA

LIBRO DO ALUMNADO con libro de oracións

Segundo o

NOVO CURRÍCULO da CONFERENCIA EPISCOPAL

LIBRO DIXITAL para o profesorado

dixital Reproduce o libro do alumnado con todos os recursos asociados á súa explotación didáctica. Ademais, permite consultar a proposta didáctica comodamente. É compatible con encerados dixitais interactivos.

Con relatos bíblicos ilustrados e adaptados, que facilitan a aprendizaxe da mensaxe cristiá, así como obras de arte relixiosa do patrimonio cultural cristián. En cada unidade recóllense valores humanos e cristiáns que emanan de Xesús e que contribúen á formación integral dos alumnos.

MATERIAL PARA O PROFESORADO Proposta didáctica: actividades complementarias, propostas de aprendizaxe cooperativa, proxectos, solucións das actividades do libro, etc. Recursos fotocopiables: programación, actividades de reforzo e de ampliación, avaliación inicial e de unidade. CD audio: cancións para motivar a aprendizaxe e afianzar os contidos.

12


MATERIAL PARA O PROFESORADO Proposta didáctica: con recursos suxeridos para cada páxina do libro do alumnado e coas partituras das propostas musicais.

MÚSICA

CD audio: con todos os recursos sonoros do método. Recursos fotocopiables: programación, actividades de reforzo e de ampliación, e desenvolvemento da Tarefa, baseada nas competencias básicas. Tres murais: instrumentos de aula, linguaxe musical e tarxetas rítmicas e melódicas.

LIBRO DO ALUMNADO con cancioneiro e CD audio

LIBRO DIXITAL

dixital

para o profesorado

MÚSICA 1

KARAOKE

PROPUESTA DIDÁCTICA Y RECURSOS FOTOCOPIABLES

PROPUESTA DIDÁCTICA

Con actividades que desenvolven o canto, a interpretación, a audición activa, a linguaxe, o movemento e a danza, a improvisación e outros aspectos culturais; todo isto, adaptado ao nivel musical dos alumnos. Desde os primeiros niveis, vaise afianzando a lectoescritura musical.

MÚSICA 1

Reproduce o libro do alumnado con todos os recursos asociados á súa explotación didáctica. Ademais, permite consultar a proposta didáctica comodamente. É compatible con encerados dixitais interactivos.

PRIMARIA

APRENDER ES CRECER

13


APRENDER EN INGLÉS

LENGUA 1

SOCIAL SCIENCE

LENGUA 1

fo

Social

PRIMARIA

Learning is growing

Primary

APRENDER ES CRECER

Science

d

any . .A y, in licl aya, S ub n d p oA tte Grup mi ns . © ra rs r t lishe ub

1

Pupil’s Book CD

1

L SOCIA Science

social values an civic responsibility

1

Pupil’s Book CD

so

BASIC CONCEPTS

Learning is growing

Primary

lues cial va

Learning is growing

Learning is growing

fo

fo

E Social Science Basic Concepts

E Natural Science Basic Concepts

ARTS AND CRAFTS

LENGUA 1

MUSIC

PHYSICAL EDUCATION CUADERNO 2

Primary

Primary

1

1

Physical education

Learning is growing

PRIMARIA

music

Primary

fo

fo

14

music

1

Pupil’s Book CD

Learning is growing

d only with the published ma ribute teria Dist l.

ay be recorded, rented or tra this m permission of the n r publis smitte t of hers par ut the prio . © G d pub ; no ho rup licly ed , wit o A , in erv ans na res me ya any ts ny ,S igh y a .A lr rb . Al o rm

Book CD

d only with the published ma ribute teria Dist l.

ay be recorded, rented or tra this m permission of the n r publis smitte t of hers par ut the prio . © G d pub ; no ho rup licly ed , wit o A , in erv ans na res me ya any ts ny ,S igh y a .A lr rb . Al o rm

Primary

1 nd arts a ts Pupil’s craf

APRENDER ES CRECER

and

lity

sponsibi

civic re

1

Pupil’s Book CD

Learning is growing

d only with the published ma ribute teria Dist l.

BASIC CONCEPTS

Primary

the published material.

s reserved; no par t All right of by any means, with this ma form or out th y e pr be re ior per cord e mi ss d, r ion en of ted the o p

ral Natu Science

1

with only uted trib Dis

ay be recorded, rented or tra this m permission of the n r publis smitte t of hers par ut the prio . © G d pub ; no ho rup licly ed , wit o A , in erv ans na res me ya any ts ny ,S igh y a .A lr rb . Al o rm

Primary

Pupil’s Book CD

the published material.

Pupil’s Book CD

any . .A y, in licl aya, S ub n d p oA tte Grup mi ns . © ra rs r t lishe ub

APRENDER ES CRECER

d only with the published ma ribute teria Dist l.

ral Natu Science

1

PRIMARIA

L SOCIA Science

Primary 1 d only with the published ma ribute teria Dist l.

ay be recorded, rented or tra this m permission of the n r publis smitte t of hers par ut the prio . © G d pub ; no ho rup licly ed , wit o A , in erv ans na res me ya any ts ny ,S igh y a .A lr rb . Al o rm

Primary

with only uted trib Dis

Primary

Natural Science

AND CIVIC RESPONSIBILITY

CUADERNO 2

CUADERNO 2

1

SOCIAL VALUES

ay be recorded, rented or tra this m permission of the n r publis smitte t of hers par ut the prio . © G d pub ; no ho rup licly ed , wit o A , in erv ans na res me ya any ts ny ,S igh y a .A lr rb . Al o rm

Primary

proxecto para aprender en inglés. Ofrece os contidos de seis áreas de forma sinxela e amigable, recursos TIC e actividades dinámicas e flexibles para adaptarse ás necesidades dos escolares.

s reserved; no par t All right of by any means, with this ma form or out th y e pr be re ior per cord e mi ss d, r ion en of ted the o p

NATURAL SCIENCE

Learning is growing é o máis amplo, ambicioso e completo


Co método comunicativo de Vaughan, aprender inglés pode ser divertido e eficaz.

For standard classes • Pupil’s Book + Audio CD • Activity Book + Audio CD • Teacher’s Resource Pack: Teacher’s Guide + Audio CD, Teacher’s Resource Book, Drills Booklet + Audio CD, Flashcards, Posters, DVD, puppet, Digital Pack, Turntable Presentation Box and Website.

©G rup ©

oA

G rup

na ya ,S .A . d an

o

d an

em yst nS

A. S.

ha ug Va

a, ay An

. .L.U s, S

S.L.U. stems, n Sy gha Vau

Primary Education

Teacher’s Guide CD 1

Primary Education

Activity Book CD 1

Vaughan Systems, S .L.U .

20/02/2014 11:59:37

.A. and ya, S Ana

01_SER_Primero_3H_Anaya_Vaughan.indd 2

u po

20/02/2014 11:59:36

Gr

01_SER_Primero_3H_Anaya_Vaughan.indd 1

©

Primary Education

Pupil’s Book CD 1

01_SER_Primero_3H_Anaya_Vaughan.indd 3

20/02/2014 11:59:39

For advanced classes

• Pupil’s Book + Audio CD • Activity Book + Audio CD • Teacher’s Resource Pack: Teacher’s Guide + Audio CD, Teacher’s Resource Book, Drills Booklet + Audio CD, Flashcards, Posters, DVD, puppet, Digital Pack, Turntable Presentation Box and Website.

©G rup

©

oA

na ya ,S .A .

a, ay An

ha ug Va

o

d an

G rup

em yst nS

A. S.

d an

. .L.U s, S

S.L.U. stems, n Sy gha Vau

Primary Education

Teacher’s Guide CD 1

Primary Education

Activity Book CD 1

Vaughan Systems, S .L.U .

Activity Book

01_SER_Primero_5H_Anaya_Vaughan.indd 2

20/02/2014 11:53:46

.A. and ya, S Ana

Primary Education 20/02/2014 11:53:45

u po

Pupil’s Book

01_SER_Primero_5H_Anaya_Vaughan.indd 1

Gr

Pupil’s Book CD 1

Primary Education

©

Primary Education

01_SER_Primero_5H_Anaya_Vaughan.indd 3

20/02/2014 11:53:47

15

Aprender é crecer 1 Galicia  
Aprender é crecer 1 Galicia  

Grupo Anaya, SA