Page 1

421728 409814

APRENDRE ÉS CRÉIXER NCIANA

1

C. VALE

8

9233132

l l


uè és aprendre?

l re

i r b

ón

m

co b s m a e t to D o h r Mira es r t l a s l e Ajudar

t a t i s curio

ble Tindre una vida saluda Obrir els ulls Treb allar Cu en e ida quip re lm edi am bie nt


APRENDRE ÉS CRÉIXER és el nou projecte educatiu d’ANAYA que, a les mans experimentades de professores i professors, es convertirà en el projecte flexible que necessita el vostre alumnat. Hi trobaràs textos clars, didàctics i fàcils d’entendre, activitats que desenvolupen estratègies d’aprenentatge; tasques que integren coneixements i destreses, que desenvolupen les competències de l’alumnat i que els ensenyen a treballar cooperant. A més, posa tot el potencial didàctic de les TIC al servei de l’educació. I es completa amb materials per a tu, perquè pugues adaptar el projecte a cada alumne.


LLENGUA

L

LLIBRE DE L’ALUMNAT

Amb activitats d’expressió oral i escrita, tallers d’escriptura, contes, poemes, notícies, anuncis, etc. elaborats per a assolir els estàndards d’aprenentatge, desenvolupar les competències i les intel·ligències múltiples.

QUADERNS

Un quadern per trimestre, amb activitats abundants i variades per a reforçar els continguts treballats en cada unitat del llibre de l’alumnat; consolidar el procés lectoescriptor i la comprensió lectora mitjançant diferents tipologies textuals.

2

El mètode per a l’aprenentatge de la lectoescriptura respecta la progressió de les lletres i les síl·labes apreses prèviament.


MATERIAL PER AL PROFESSORAT Proposta didàctica: amb suggeriments metodològics, activitats complementàries, de reforç i d’ampliació, recursos, enllaços web, propostes d’aprenentatge cooperatiu, solucions de les activitats del llibre de l’alumnat, etc. Recursos fotocopiables: amb la programació, fitxes de reforç i d’ampliació, avaluacions de cada unitat i avaluació final, solucions d’aquestes activitats i solucions dels quaderns de l’alumnat. CD d’àudio: amb les lectures i altres recursos orals. Material d’aula: baralla de lectoescriptura, baralla de família de paraules, joc de vocabulari…

LLIBRE DIGITAL per al professorat

digital

Reproduïx cada una de les pàgines del llibre de l’alumnat amb tots els recursos associats a l’explotació didàctica i, a més, permet consultar la proposta didàctica còmodament. Aquest llibre digital és compatible amb PDI.

3


MATEMÀTIQUES LLIBRE DE L’ALUMNAT amb material manipulatiu

Amb activitats per assolir els estàndards d’aprenentatge, numeració, operacions, desenvolupament del pensament matemàtic aplicat a situacions reals i tallers de problemes amb estratègies de resolució seqüenciades.

Amb un quadern de material manipulatiu encunyat amb reglets d’unitats i desenes, monedes, bitllets i un rellotge.

M 4

QUADERNS

Un quadern per trimestre, amb activitats abundants per a reforçar els continguts treballats en cada unitat del llibre de l’alumnat: conceptes matemàtics, numeració, operacions i estratègies de resolució de problemes.


MATERIAL PER AL PROFESSORAT Proposta didàctica: amb suggeriments metodològics, activitats complementàries, altres recursos, propostes d’aprenentatge cooperatiu i les solucions de les activitats del llibre de l’alumnat. Recursos fotocopiables: amb la programació, fitxes de reforç i d’ampliació, avaluacions inicial, final i de cada unitat, solucions d’aquestes activitats i solucions de les dels quaderns. Material d’aula: rellotge analògic, dòmino de sumes i restes, recta numèrica fins al 99, targetes de càlcul mental i mural de bitllets i monedes.

LLIBRE DIGITAL per al professorat

digital Reproduïx cada una de les pàgines del llibre de l’alumnat amb tots els recursos associats a l’explotació didàctica: activitats interactives, presentacions, etc. A més, permet consultar la proposta didàctica còmodament. Aquest llibre digital és compatible amb PDI.

5


LLIBRE DE L’ALUMNAT

CIÈNCIES DE LA NATURA Els continguts presenten aspectes bàsics de Ciències de la natura vinculats a la realitat quotidiana i fomenten comportaments enfocats a l’atenció de la salut i del medi ambient.

Les activitats i els treballs d’investigació senzills estan enfocats a l’assoliment dels estàndards d’aprenentatge i al desenvolupament de les competències bàsiques.

6

QUADERN

Un quadern amb activitats per a cada unitat del llibre dissenyades per a reforçar el contingut i el vocabulari treballat.


MATERIAL PER AL PROFESSORAT Proposta didàctica: amb esquema de la unitat, activitats complementàries, explotació dels murals, suggeriments metodològics, altres recursos, propostes d’aprenentatge cooperatiu i solucions de les activitats del llibre de l’alumnat. Recursos fotocopiables: amb la programació, fitxes de reforç i d’ampliació, avaluacions inicial, final i d’unitat, solucions d’aquestes activitats i del quadern. Murals: el cos, la salut, els animals ...

LLIBRE DIGITAL per al professorat

digital

Reproduïx cada una de les pàgines del llibre de l’alumnat amb tots els recursos associats a la seua explotació didàctica: activitats interactives, vídeos, galeria d’imatges, etc. A més, permet consultar la proposta didàctica còmodament. Aquest llibre digital és compatible amb PDI.

7


LLIBRE DE L’ALUMNAT

CIÈNCIES SOCIALS

Presenta els continguts i el vocabulari específic de l’àrea de Ciències socials que fomenten comportaments de respecte per les persones i estimulen les capacitats de socialització.

QUADERN

Un quadern amb activitats per a cada unitat del llibre dissenyades per a reforçar el contingut i el vocabulari treballat.

8

Les activitats estan enfocades a l’assoliment dels estàndards d’aprenentatge i al desenvolupament de les competències bàsiques.


MATERIAL PER AL PROFESSORAT Proposta didàctica: amb esquema de la unitat, activitats complementàries, explotació dels murals, suggeriments metodològics, altres recursos, propostes d’aprenentatge cooperatiu i solucions de les activitats del llibre de l’alumnat. Recursos fotocopiables: amb la programació, fitxes de reforç i d’ampliació, avaluacions inicial, final i d’unitat, solucions d’aquestes activitats i del quadern.

LLIBRE DIGITAL per al professorat

digital

Reproduïx cada una de les pàgines del llibre de l’alumnat amb tots els recursos associats a l’explotació didàctica: activitats interactives, galeria d’imatges, etc. A més, permet consultar la proposta didàctica còmodament. Aquest llibre digital és compatible amb PDI.

Murals: l’escola, la família, els transports ...

9


Al teu costat Amb un enfocament comunicatiu per a l’aprenentatge de la llengua.

LLENGUA

LLIBRE DE L’ALUMNAT

Amb tasques que proposen estratègies concretes per a potenciar el desenvolupament de les destreses i de les competències bàsiques.

Amb textos i activitats per a treballar la lectoescriptura, el vocabulari, l’ortografia i la gramàtica bàsica que faciliten l’aprenentatge del valencià.

10


MATERIAL PER AL PROFESSORAT Proposta didàctica: amb activitats de reforç i ampliació, recursos, propostes d’aprenentatge cooperatiu, solucions de les activitats del llibre de l’alumnat, etc. Recursos fotocopiables: amb fitxes de reforç, d’ampliació i de raonament verbal, avaluacions de cada unitat i avaluació final. CD d’àudio: amb les lectures i altres recursos orals.

LLIBRE DIGITAL per al professorat

digital

Reproduïx cada una de les pàgines del llibre de l’alumnat amb tots els recursos associats a l’explotació didàctica i, a més, permet consultar la proposta didàctica còmodament. Aquest llibre digital és compatible amb PDI.

11


LLIBRE DE L’ALUMNAT

Un llibre per a cada trimestre. I un quadern de material manipulatiu encunyat: reglets d’unitats i desenes, monedes, bitllets i un rellotge.

Numeració, operacions, desenvolupament del pensament matemàtic aplicat a situacions reals, tallers de problemes amb estratègies de resolució seqüenciades.

Amb lectures, activitats d’expressió oral i escrita, tallers d’escriptura, contes, poemes, notícies, etc., per a treballar els continguts de l’àrea de Llengua i les intel·ligències múltiples.

MÈTODE GLOBALITZAT QUADERNS Un quadern de Llengua, un de Matemàtiques i un de Ciències per a cada trimestre. • Llengua: per a consolidar el procés lectoescritpor i la comprensió lectora. •M  atemàtiques: per a reforçar els conceptes matemàtics, la numeració, les operacions i les estratègies de resolució de problemes. • Ciències: amb els continguts de Ciències de la natura i de Ciències socials.

12

Continguts i vocabulari específic de les àrees de Ciències socials i de Ciències de la natura, vinculats a la realitat quotidiana, a través d’activitats i treballs d’investigació senzills.

Llengua

Matemàtiques

Ciències


MATERIAL PER AL PROFESSORAT Proposta didàctica trimestral: per a cada unitat inclou l’esquema de continguts, la motivació, l’explotació dels murals i les cançons, els valors treballats i els recursos digitals. A més, amb la reproducció a color de les pàgines del llibre de l’alumnat amb les solucions, també s’oferix una proposta àmplia d’activitats complementàries, recursos, enllaços web i estratègies d’aprenentatge cooperatiu. Recursos fotocopiables: amb objectius d’etapa, programació trimestral, avaluació inicial, activitats de reforç, d’ampliació i avaluació per a cada una de les àrees, incloent les solucions de les esmentades activitats i les dels quaderns. A més, en una tasca integrada, es treballen els continguts de cada trimestre. CD d’àudio: amb les lectures i altres recursos orals. Material d’aula: murals, abecedari, baralla de lectoescriptura, àbacs, regletes, rellotge analògic, dòmino de sumes i restes, mural de bitllets i monedes ...

LLIBRE DIGITAL per al professorat

digital

Reproduïx cada una de les pàgines del llibre de l’alumnat amb tots els recursos associats a l’explotació didàctica: vídeos, activitats interactives, audicions, etc. A més, permet consultar la proposta didàctica còmodament. Aquest llibre digital és compatible amb PDI.

13


VALORS

LLIBRE DE L’ALUMNAT

SOCIALS I CÍVICS

LLIBRE DIGITAL per al professorat

digital

Reproduïx cada una de les pàgines del llibre de l’alumnat amb tots els recursos associats a la seua explotació didàctica: presentacions, galeria d’imatges, activitats interactives, etc. A més, permet consultar la proposta didàctica còmodament. Aquest llibre digital és compatible amb PDI.

L’aprenentatge dels continguts proposats partix de l’experiència, es basa en la verbalització i l’aprenentatge cooperatiu i el seu objectiu és fomentar el pensament crític i creatiu.

PROPOSTA DIDÀCTICA La proposta didàctica es basa en quatre pilars fonamentals: l’experiència, l’observació reflexiva, el pensament crític i el treball cooperatiu.

14


PLÀSTICA

LLIBRE DE L’ALUMNAT

Amb activitats que recreen la realitat quotidiana i estimulen la fantasia dels escolars per a desenvolupar la creativitat i fomentar l’acostament a l’obra artística. Els materials proposats són fàcils d’adquirir i manejar. Les tècniques són variades, afavorixen el desenvolupament de l’educació artística i la coordinació amb altres àrees.

MATERIAL PER AL PROFESSORAT Proposta didàctica: amb orientacions metodològiques, suggeriments d’activitats complementàries, enllaços web i estratègies d’aprenentatge cooperatiu. Recursos fotocopiables: amb la programació i els registres trimestrals d’avaluació.

LLIBRE DIGITAL per al professorat

LECTURES MIL FULLS

Antologia

El llibre oferix diferents tipologies textuals i activitats dinamitzadores per a desenvolupar l’expressió verbal i la creativitat. El CD que acompanya la proposta didàctica permet escoltar tots els textos.

LLIG I ESCRIC

digital

Reproduïx cada una de les pàgines del llibre de l’alumnat amb tots els recursos associats a la seua explotació didàctica: activitats interactives, vídeos, presentacions, etc. A més, permet consultar la proposta didàctica còmodament. Aquest llibre digital és compatible amb PDI.

Cartilles amb la mateixa seqüència de lletres que els nostres llibres de text. Apropiades per als qui s’inicien en la lectura i en l’escriptura.

15


RELIGIÓ CATÒLICA

LLIBRE DE L’ALUMNAT amb llibre d’oracions

Segons el

NOU CURRÍCULUM de la CONFERÈNCIA EPISCOPAL

LLIBRE DIGITAL per al professorat

digital

Reproduïx cada una de les pàgines del llibre de l’alumnat amb tots els recursos associats a la seua explotació didàctica: activitats interactives, animacions, audicions, etc. A més, permet consultar la proposta didàctica còmodament. Aquest llibre digital és compatible amb PDI.

Amb relats bíblics il·lustrats i adaptats, que faciliten l’aprenentatge del missatge cristià, així com també obres d’art religiós del patrimoni cultural cristià. En cada unitat es recullen valors humans i cristians que emanen de Jesús i que contribuïxen a la formació integral de l’alumnat.

MATERIAL PER AL PROFESSORAT Proposta didàctica: amb activitats complementàries, propostes d’aprenentatge cooperatiu, projectes, solucions de les activitats del llibre, etc. Recursos fotocopiables: amb la programació, activitats de reforç i d’ampliació, avaluació inicial i d’unitat.

16


LLIBRE DE L’ALUMNAT amb cançoner i CD d’àudio Tasca:

Competències El gat i l’ocell

© 17 EäãsÑÖc^_o@Al45t89å, Δl67l45i89g »Δ »i45n45t:;eHIr45p45r:;eHIt89å *+c^_o>?µ Ãs’»i45n89d45i89c^_å.

C\]o>?r45r:;Þ, *+qrsu:;Þ ÀeJK¬ *+g`aa45† »vDEÞ *+d89a45r45r:;eHIr:;Þ, *+o@Ab>?r45Δ Δl:;eTUs *+a67l:;eTUs, *+oBCcPQeJKl67¬ ΔbBCo>?n45i89©. (Δb>?i<=s) Axyd:;éHI¤, *+a89d:;éHI¤, *+a89d:;éHI¤.

MÚSICA

AVWm67∫ Δl:;eTUs »u45n89gfgl:;eTUs ÀeHI† »p89o>?† Δf|}eHI® »u45> *+gjkr89a45> »m89a67¬. AVW¤, »vDEéTUs!

Recursos fotocopiables: amb la programació, activitats de reforç i d’ampliació, i el desenvolupement de la Tasca basada en les competències bàsiques.

AVWm45i89© »m:;eHI¤, »n89ø »t:;Þ’»> »vBCa89g|}eTUs, »n89o>?m:;éTUs »v>?u67l67¬ »jjku89g`aa45®.

Simfonia dels joguets, de Leopold Mozart (pare d’Amadeus Mozart). Forma: A B C (tres vegades)

© Nñóø Δl45Δ Δf`aa89cPQeTUs *+c^_a<=s, *+a45m45i89© »m:;eHI¤, »Δ »vDEéTUs-»t:;Þ’»> *+c^_o>?r45r:;eHIn45t<=s, *+qrsu:;Þ »†’*+a45t45r89a45p89a45r89¦. (3 »vDEeNOg`aa89d:;eTUs)

vint-i-huit

Amb activitats que desenvolupen el cant, la interpretació, l’audició activa, el llenguatge, el moviment i la dansa, la improvisació i altres aspectes culturals.

MATERIAL PER AL PROFESSORAT Proposta didàctica: amb recursos complementaris i les partitures de les propostes musicals.

©§Qbcu:;eNOd89å’»† *+qrsu45i:;eHI†, »n89ø »t:;eHIn<=s »r:;eTUs *+å »t:;éHIm:;eHI®, *+qrsu:;Þ »n89ø ÀeHI† »v>?u67l67¬ ÀeTUs~òp89a45n45t89a45®.

LLIBRE DIGITAL

digital

per al professorat

Reproduïx cada una de les pàgines del llibre de l’alumnat amb tots els recursos associats a la seua explotació didàctica: vídeos, animacions, karaokes, dictats rítmics i melòdics. A més, permet consultar la proposta didàctica còmodament. Aquest llibre digital és compatible amb PDI.

CD d’àudio: amb tots els recursos sonors del mètode.

MÚSICA 1

Tres murals: els instruments d’aula, el llenguatge musical i targetes rítmiques i melòdiques.

MÚSICA 1

PROPUESTA DIDÁCTICA Y RECURSOS FOTOCOPIABLES

PROPUESTA DIDÁCTICA

KARAOKE

PRIMARIA

APRENDER ES CRECER

17


APRENDRE EN ANGLÉS Primary

plet per a aprendre en anglés. Oferix els continguts de sis àrees de forma senzilla i amigable, recursos TIC i activitats dinàmiques i flexibles per a adaptar-se a les necessitats dels escolars.

LENGUA 1

SOCIAL SCIENCE

LENGUA 1

L SOCIA Science

fo

Primary

APRENDER ES CRECER

Science

Pupil’s Book CD

1 d

any . .A y, in licl aya, S ub n d p oA tte Grup mi ns . © ra rs r t lishe ub

1

BASIC CONCEPTS

Primary

L SOCIA Science

social values an civic responsibility

1

Pupil’s Book CD

so

BASIC CONCEPTS

Learning is growing

Primary

lues cial va

Learning is growing

Learning is growing

fo

fo

I Social Science Basic Concepts

I Natural Science Basic Concepts

ARTS AND CRAFTS

LENGUA 1

MUSIC

PHYSICAL EDUCATION CUADERNO 2

Primary

Primary

1

1

Physical education

Learning is growing

PRIMARIA

music

Primary

fo

fo

18

music

1

Pupil’s Book CD

Learning is growing

d only with the published ma ribute teria Dist l.

ay be recorded, rented or tra this m permission of the n r publis smitte t of hers par ut the prio . © G d pub ; no ho rup licly ed , wit o A , in erv ans na res me ya any ts ny ,S igh y a .A lr rb . Al o rm

Book CD

d only with the published ma ribute teria Dist l.

ay be recorded, rented or tra this m permission of the n r publis smitte t of hers par ut the prio . © G d pub ; no ho rup licly ed , wit o A , in erv ans na res me ya any ts ny ,S igh y a .A lr rb . Al o rm

Primary

1 nd arts a ts Pupil’s craf

APRENDER ES CRECER

and

lity

sponsibi

civic re

1

Pupil’s Book CD

Learning is growing

d only with the published ma ribute teria Dist l.

s reserved; no par t All right of by any means, with this ma form or out th y e pr be re ior per cord e mi ss d, r ion en of ted the o p

ral Natu Science

Social

PRIMARIA

Learning is growing

the published material.

s reserved; no par t All right of by any means, with this ma form or out th y e pr be re ior per cord e mi ss d, r ion en of ted the o p

Primary

1

with only uted trib Dis

ay be recorded, rented or tra this m permission of the n r publis smitte t of hers par ut the prio . © G d pub ; no ho rup licly ed , wit o A , in erv ans na res me ya any ts ny ,S igh y a .A lr rb . Al o rm

any . .A y, in licl aya, S ub n d p oA tte Grup mi ns . © ra rs r t lishe ub

Pupil’s Book CD

the published material.

Pupil’s Book CD

APRENDER ES CRECER

d only with the published ma ribute teria Dist l.

ral Natu Science

1

PRIMARIA

Primary 1 d only with the published ma ribute teria Dist l.

ay be recorded, rented or tra this m permission of the n r publis smitte t of hers par ut the prio . © G d pub ; no ho rup licly ed , wit o A , in erv ans na res me ya any ts ny ,S igh y a .A lr rb . Al o rm

Primary

with only uted trib Dis

Primary

Natural Science

AND CIVIC RESPONSIBILITY

CUADERNO 2

CUADERNO 2

1

SOCIAL VALUES

ay be recorded, rented or tra this m permission of the n r publis smitte t of hers par ut the prio . © G d pub ; no ho rup licly ed , wit o A , in erv ans na res me ya any ts ny ,S igh y a .A lr rb . Al o rm

NATURAL SCIENCE

Learning is growing és el projecte més ampli, ambiciós i com-


Amb el mètode comunicatiu de Vaughan, aprendre anglés pot ser divertit i eficaç.

For standard classes • Pupil’s Book + Audio CD • Activity Book + Audio CD •T  eacher’s Resource Pack: Teacher’s Guide + Audio CD, Teacher’s Resource Book, Drills Booklet + Audio CD, Flashcards, Posters, DVD, puppet, Digital Pack, Turntable Presentation Box and Website.

For advanced classes

• Pupil’s Book + Audio CD • Activity Book + Audio CD •T  eacher’s Resource Pack: Teacher’s Guide + Audio CD, Teacher’s Resource Book, Drills Booklet + Audio CD, Flashcards, Posters, DVD, puppet, Digital Pack, Turntable Presentation Box and Website.

19

Aprendre és créixer 1 C. Valenciana  

Grupo Anaya SA

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you