Page 1


Índex Per treballar la competència en comunicació lingüística • Quaderns d’ortografia catalana .......................................... 3 • Supera dificultats Llengua ................................................. 4 • Objectiu aprovar Llengua . ................................................. 5 • Altamar i Lectura Eficaç .................................................... 6 • Altamar - Lectures en català de 6 a 12 anys ...................... 8 • Cuadernos de ortografía castellana .................................... 10 • Cuadernos Domina Lengua ............................................... 11 • Supera las dificultades de Lengua castellana ..................... 13 • Objetivo aprobar Lengua ................................................... 14 • Lecturas en castellano de 6 a 12 años ............................... 15 Per treballar la competència matemàtica • Quaderns de Matemàtiques .............................................. 19 • Quaderns Domina Matemàtiques ...................................... 20 • Practica amb problemes ................................................... 21 • Supera dificultats de Matemàtiques ................................... 22 • Objectiu aprovar Matemàtiques ......................................... 23 Per treballar a les vacances • Durant les vacances refresca amb la Tina .......................... 24


Quaderns d’ortografia catalana

LLENGUA CATALANA

Què són? • Col·lecció de quinze quaderns que tracten els aspectes bàsics de l’ortografia catalana en un nivell creixent de dificultat. Hi ha un solucionari per a tots els quaderns. • Els continguts dels 15 quaderns estan distribuïts en funció dels tres cicles d’Educació Primària i, per tant, estan seqüenciats segons el nivell de dificultat que presenten. • Hi ha cinc quaderns per cicle, però el professor pot recomanar-los en funció de cada alumne/a. • Totes les explicacions van acompanyades d’exercicis lúdics i graduats. • L’alumne/a pot resoldre tots els exercicis sense la intervenció d’un adult. • Es treballen les diferents interferències lingüístiques que es produeixen amb el castellà. Per al professorat • Un solucionari per a tots els quaderns. Continguts

7130018

978-84-8304-741-5 Quaderns d’ortografia 1

Síl·labes directes, inverses, mixtes, amb doble consonant. Paraules amb tres consonants juntes. El cop fort.

7130019

978-84-8304-742-2 Quaderns d’ortografia 2

La essa doble. La erra doble. La erra suau. La ce trencada. Ce - ci. Ix - x. Gue - gui. Ge - gi. Que - qui. La zeta.

7130020

978-84-8304-767-5 Quaderns d’ortografia 3

Ig - tx. Tx - ig - ix. Plurals en -es. De ca a ques. De ga a gues. La t final muda. La r final muda. Paraules amb h. Hi ha - hi havia. És - són.

7130021

978-84-8304-768-2 Quaderns d’ortografia 4

Les majúscules. Fent i desfent. La r final muda. Mb - mp. Per què quatre? L’apòstrof. La vocal neutra (a, e). La o que fa u.

7130008

978-84-8304-769-9 Quaderns d’ortografia 5

Va menjar i menja encara (r final). La pissarra de la classe (s, ss). Ahir tothom reia (h, rr). El lloro eixerit (ll, j, x). Quinze són quinze (nombres). Jugo i estudio (o àtona). Comprar a plaça (ce, ci, ç). Sons disfressats (vocals: neutra i àtona). Regueu la gespa (gue, gui). Una flor per a un malalt (t i r finals mudes).

7130009

978-84-8304-770-5 Quaderns d’ortografia 6

L’abecedari. Ordenació alfabètica. Separació de síl·labes. La síl·laba tònica. Escriptura de nombres. Que - qui. Gue - gui/ge - gi. Plurals en -es i -os. Alteracions consonàntiques en els verbs. Enriquim el lèxic.

7130010

978-84-8304-771-2 Quaderns d’ortografia 7

S - ss -z. Ce -ci - ç. R - rr. G - j / x - ix. Mp - mb - mf - nv. L’apòstrof. La vocal neutra. La o àtona. E i o obertes i tancades. Enriquim el lèxic.

7130011

978-84-8304-772-9 Quaderns d’ortografia 8

Majúscules i ordre alfabètic. Paraules agudes i planes. Paraules agudes i esdrúixoles. Paraules agudes, planes i esdrúixoles. La r muda. La t muda. Ho. Passat en -ava. Ha o a. Enriquim el lèxic.

7130025

978-84-8304-773-6 Quaderns d’ortografia 9

Diftongs decreixents. Diftongs creixents. Separació de síl·labes. Accentuació de les paraules agudes. Accentuació de les paraules planes. Accentuació de les paraules esdrúixoles. Accentuació d’agudes, planes i esdrúixoles. L’accent diacrític. La dièresi. Enriquim el lèxic.

7130012

Haver-hi. Paraules amb h. L·l. Quan - quant / em - amb. La vocal neutra. Hi / per què - perquè. 978-84-8304-774-3 Quaderns d’ortografia 10 Al - el / de - del. Signes de puntuació. Enriquim el lèxic.

7130013

La o àtona en noms i adjectius. La o àtona en els verbs. La b i la v. La b i la v en català i en castellà. 978-84-8304-775-0 Quaderns d’ortografia 11 Les oclusives al final de paraula. La l i la l·l. La m i la n en grups consonàntics. G - j, tg - tj, x - ix- tx. Activitats. Consonants. Sinònims, antònims i barbarismes.

7130014

Cardinals i ordinals. La vocal neutra final. La vocal neutra en els lexemes. La a i la e en català 978-84-8304-916-7 Quaderns d’ortografia 12 i en castellà. Derivació: sufixos. El guió i el guionet. La coma i el punt. Més signes de puntuació. Sinònims, antònims i barbarismes.

7130015

Diftongs decreixents. Diftongs creixents. Separació de síl·labes. E i o obertes i tancades. Paraules 978-84-8304-917-4 Quaderns d’ortografia 13 agudes, planes i esdrúixoles. L’accentuació. L’accentuació en els verbs. L’accent diacrític. La dièresi. Sinònims, antònims i barbarismes.

7130016

Ortografia del femení i del plural. L’apòstrof. La contracció. Alteracions consonàntiques 978-84-8304-918-1 Quaderns d’ortografia 14 en els verbs. Ortografia de la h. Paraules invariables en gènere i nombre. La r muda. La t muda. Sinònims, antònims i barbarismes.

7130017

Escriptura dels pronoms febles. Prefixos i sufixos. Accentuació: avaluació. Consonants: avaluació. 978-84-8304-919-8 Quaderns d’ortografia 15 Alteracions consonàntiques: avaluació. Les vocals àtones: avaluació. Repàs general. Sinònims, antònims i barbarismes.

7150021

978-84-8304-922-8 Quaderns d’ortografia Solucionari *.

Cicle Inicial

Títol

Cicle Mitjà

ISBN

Cicle Superior

Codi

* Versió en PDF a la Sala de professors de www.editorialbruno.es

3


Supera 25 dificultats de Llengua

LLENGUA CATALANA

• Col·lecció de quatre quaderns, un per a cada curs (3r, 4t, 5è i 6è de Primària), en els quals es recullen els continguts lingüístics i els estàndards d’aprenentatge que suposen una dificultat especial i que els alumnes necessiten consolidar per avançar en la matèria en els cursos següents. • Organitzats en tres blocs: lèxic, ortografia i gramàtica, fet que facilita l’accés als continguts concrets que es vol treballar. • Els temes s’inicien amb textos procedents de llibres de literatura amb la finalitat de motivar-ne la lectura. • Una pàgina d’avaluació al final de cada bloc. L’alumne sabrà com ho ha fet: molt bé, bé o millorable. El número de l’activitat en què s’ha fallat remet al tema que haurà de repassar. • Plantejament entretingut i atractiu que permet l’ús del material com a quadern de repàs per a les vacances. • Disposa d’un solucionari central separable per al professor o per facilitar el treball autònom.

SUPERA 25LLENGUA DIFICULTATS DE

4

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

SUPERA 25LLENGUA DIFICULTATS DE

5

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

SUPERA 25LLENGUA

A R E P U S5LLENGUA 2

Codi

4

ISBN

E TS D A T L U DIFIC

Títol

7139288

978-84-9906-195-5

Supera 25 dificultats de Llengua Catalana 3

7139289

978-84-9906-196-2

Supera 25 dificultats de Llengua Catalana 4

7139290

978-84-9906-197-9

Supera 25 dificultats de Llengua Catalana 5

7139291

978-84-9906-198-6

Supera 25 dificultats de Llengua Catalana 6

DIFICULTATS DE

3

ACIÓ EDUC ÀRIA PRIM

6

EDUCACIÓ PRIMÀRIA


Objectiu aprovar Llengua

LLENGUA CATALANA

Els quaderns Objectiu Aprovar Llengua inclouen els continguts bàsics de la matèria. Serveixen per: • Assegurar, de forma eficaç, el domini dels aspectes teòrics i pràctics de la matèria. • Repassar els continguts apresos al llarg del curs. • Complementar la feina feta durant el curs escolar. • Afavorir l’adquisició d’habilitats lingüístiques. • Practicar els continguts amb una gran varietat d’exercicis. • Corregir errors. • Desenvolupar el treball autònom de l’alumne. A més, inclou: • Un solucionari de tots els exercicis proposats.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

4

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

5

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

CIÓ EDUCA RIA PRIMÀ

Codi

ISBN

6

3

Títol

7139296

978-84-9906-203-7

Objectiu aprovar Llengua 3 Primària

7139297

978-84-9906-204-4

Objectiu aprovar Llengua 4 Primària

7139298

978-84-9906-205-1

Objectiu aprovar Llengua 5 Primària

7139299

978-84-9906-206-8

Objectiu aprovar Llengua 6 Primària

5


Lectura eficaç

LLENGUA CATALANA

Recursos Projecte LLIBRES DE LECTURA A partir de 8 ANYS Humor

L’Anna i els tigres

La senyoreta Riqui és una mica friqui Dan Gutman

Contes

L’Anna i els tigres

ir

art Ap

La senyoreta Riqui és una mica friqui

Josep Gòrriz

91

910

9 Dan Gutman

82

US

TIP

A partir de 6 ANYS

LEC

EU

NV

AE

R TU

A ALT

AL ISU

V AT ILIT

CIÓ

B HA

res tig els ai nn L’A

S

OC

EJ

D US

I

LAR

ABU

C VO

I

TAX

SIN

N ATE

es igr t ls ie

SIÓ

REN

MP

CO

A

RI

P

TI

RIA

Rumb a la Terra

a nn L’A

D

ME

90

Ciència-ficció

i Riquui a t q e i fr or eny ica La suna m CS E JO és

iqui a fr mic una s é iqui ta R ore eny La s

Josep Gòrriz

ME

I

AX

A

R TU

EN

U

VE

T El misteri dels cadells SIN AL desapareguts ISU TV

TA AL

A LIT

BI

C

LE

HA

Sèr

Pedro Ruiz García

I

AR

L BU

CA VO

ir rt

NS

RE

P OM

a Ap

C

A partir de 10 ANYS

Pilar López Bernués

A partir de 12 ANYS 6

YS

ie

NC

E AT

de

N 6A

8 de

S ANY

9


LLENGUA CATALANA

JOCS DE LECTURA A partir de 12 ANYS

S 0 ANY

ir de 1

A part

88

93

93

93

91 a a la Terr Rumb

ra

RIA

MEMÒ

XI

SINTA

90

UAL AT VIS ABILIT HL’Anna i els tigres

9190 La senyoreta Riqui és una mica friqui

TIPUS DE JOCS

SIÓEN VEU ALTA NCTURA

MEMÒRIA

ATENCIÓ

SINTAXI

HABILITAT VISUAL

LECTURA EN VEU ALTA

88

TIPUS DE JOCS

MEMÒRIA

SOLUCIONARI ATENCIÓ

SINTAXI

VOCABULARI

HABILITAT VISUAL

COMPRENSIÓ

93

Rumb a la Terra

TIPUS DE JOCS

VOCABULARI

COMPRENSIÓ

9391

LECTURA EN VEU ALTA

MEMÒRIA

ATENCIÓ

SINTAXI

VOCABULARI

HABILITAT VISUAL

SOLUCIONARI

SOLUCIONARI

SOLUCIONARI

COMPRENSIÓ

Els solucionaris dels Jocs de lectura estan disponibles a la Sala de professors de www.editorialbruno.es.

HALEO

Per rebre més informació sobre aquest projecte, consulteu el nostre catàleg Lectura Eficaç® i el nostre web, www.editorialbruno.es, on trobareu tota l’oferta de Jocs de lectura per llengues i cicles educatius a l’apartat «Lectura Eficaz»

7


Altamar i Lectura Eficaç

LLENGUA CATALANA

Lectures A partir de 6 anys / A partir de 8 anys Humor

85

A parti r de

717444 4 ISBN: 978

-84-69

8 anys

9

7884

El geni de l’am de gaso polla sa

6-2307

69 6 230

Álvarez Carlos

Humor

Fernan do Lala na

iona La Mar riona a és la M

La Crist in de Mon a i el seu pa ts anar a ó a punt d’ re són a l’est ac agafar la Crist Terol. És m el tren ió olt ina té pe finalmen set. Qu tard, fa fre r d Gasosa t, comprar-s an aconsegu i Bo eix, e un no surt mbollosa i re fre sc l’o sinó un cap beguda bre, de l’ampo de canviarà individu enor amb bombo lla me i in lles, la vida espe seu pa de la re i la Cristin rat que de ell entre a, la l’equip tracta? na… Vols de de bàsquet del que scobrir de qui es

El geni de l’am polla de gasosa

El geni de l’am p Contes d e gasos olla a

-7

77

te de Eula

Fernan

do Lal ana

Primària. Cicle inicial. A partir de 6 anys Títol

Autor

Temàtica Lectura Eficaç

7170797 978-84-216-9583-8

16

Quina regadora!

Maria Aymerich

Contes

43

7171085 978-84-216-6328-8

29

Les dents del lleó

Mercè Company

Aventures

69

7171021 978-84-216-6257-1

32

La gota de pluja

Alfredo Gómez Cerdá

Contes

82

7171121 978-84-216-6529-9

36

Avi, què és el sol?

Ángel Esteban

Contes

7171086 978-84-216-6329-5

42

Grill Cordill

M. Dolors Alibés

Contes

7171025 978-84-216-6261-8

49

Un gegant a la butxaca

Lucila Mataix

Contes

83

7170953 978-84-216-5341-8

52

La bruixa de Mixo i el monstre

Kara May

Contes

53

7171122 978-84-216-6530-5

59

Un aniversari especial

Elena O’Callaghan i Duch

Contes

40

7170918 978-84-216-9864-8

65

Un ratolí sobre el meu coixí

M. Dolors Alibés

Contes

51

7170981 978-84-216-5993-9

67

En Duncan i els pirates

Peter Utton

Aventures

59

7171209 978-84-216-9876-1

74

Una girafa molt especial

Glòria Gómez de la Tia i Vidal

Contes

74

N

7174442 978-84-696-2305-3

82

L’Anna i els tigres

Josep Gòrriz

Contes

90

N

N

7174441 978-84-696-2304-6

83

La Mariona és la Mariona

Carlos Álvarez de Eulate

Contes

89

N

Codi

ISBN

Núm.

Primària. Cicle mitjà. A partir de 8 anys Títol

Autor

Temàtica Lectura Eficaç

7170954 978-84-216-5344-9

14

Potosnàguel

Enric Lluch

Aventures

57

7170955 978-84-216-5347-0

20

Mumú

Hilda Perera

Aventures

84

7171019 978-84-216-6255-7

22

Amadeu trotambolics

Lucila Mataix

Contes

85

7171067 978-84-216-6310-3

30

El vol de l´oreneta

Josep Gòrriz

Aventures

70

7171023 978-84-216-6259-5

38

Fridolí segrestat i altres contes

Mira Tobe

Contes

25

7170956 978-84-216-5350-0

47

Cargol-Gol, detectiu

José F. Viso

Misteri

55

7171123 978-84-216-6531-2

37

La troballa

M. Lluïsa Gascon

Contes

80

7170899 978-84-216-9675-0

53

L’equip dels Rosegons

Enric Lluch

Contes

47

7170531 978-84-216-3971-9

58

El millor detectiu del món

Gloria Gómez de la Tia

Misteri

7171135 978-84-216-6543-5

60

Grimell, el cavaller volador

Joan de Déu Prats

Humor

7170798 978-84-216-9585-2

63

Grooc! Bon dia, senyor marquès!

Enric Lluch

Aventures

44

7170799 978-84-216-9586-9

64

El mag i el vescomte

Josep Gòrriz

Contes

46

7171293 978-84-216-8823-6

75

Les pólvores màgiques

M. Lluïsa Gascon

Contes

77

7171356 978-84-216-7862-6

77

El capità Jofre

Josep Gòrriz

Aventures

N

7174443 978-84-696-2306-0

84

La senyoreta Riqui és una mica friqui

Dan Gutman

Humor

91

N

N

7174444 978-84-696-2307-7

85

El geni de l’ampolla de gasosa

Fernando Lalana

Humor

92

N

Codi

8

ISBN

Núm.


LLENGUA CATALANA Lectures A partir de 10 anys / A partir de 12 anys Misteri 78

de la sèrie

Miste

ri

78

84

21

67

86

ión

9

4ª edició n

7171357 ISBN: 978-84-21 6-7863-3

12 anys

4ª edic

és

SS èrie èrie

Sèrie

i

Misteri

Por i mi al Pir steri ineu

Aventurers Aventurers en Acció Acció en

3a edic

i mister

de

Pilar López Bernués

al_Pirineu _Cub.indd

788421 662885

2a edició

i_misteri_

9

sèrie

Bernu

A partir

78N_Por_

12 anys

la

López

de

Pilar

nou proper en unala miste cap de gaudit aband una ampo riosa setmana r plega olla farànota carà emocionan d’aux al Pirine ts que ili troba u. tat i en una t amor, trobaaventura s’involucrin un cap da intrig lla sorpr que en d’allò de setmaa i acció enentdesembomés apass na ple ; tot té ... Amis ionan d’esd cabud eveni a en ts. ment títols s

rers Aventu en Acció

7171050 ISBN: 978-84-216-6288-5

A partir de

78 Por

En

Rafa, vid, ineu l’Ann El secret del casalot tagonen Vícto a, la nat, itzar El r i en Núria, Jordi, l’Àlex d’un es trobe secret abandonat del que ja , en DaPerò plàcid n de casalo van

al Pirine u

La idea de passar l’estiu en un poblet remot del Prepirineu no entusiasma l’Anna; però, quan coneix la Núria, l’Àlex, en Víctor, en Jordi i, sobretot, en Rafa, no triga a canviar d’opinió. I és que resoldre el misteri que envolta un vell casalot abandonat es convertirà en una aventura apassionant per a aquesta colla de joves. Intriga, acció, amistat i amor en unes vacances plenes de sorpreses.

Por i mi al Pir steri

Misteri

rerss nturer Aventu Ave ió Acció en Acc en

Por i m iste al Pirin ri eu

ió 3a edic

títols

69

Misteri

El secret del casalot abandonat

z Bern ués

sa una am Pi polla fa nota d’auxili rineu. una em rà qu troba oc carà en ionant aven e s’involucrin da tura qu en tat i am una troballa e sorprene desemboor, intri un cap ga i acci nt... Am de d’allò m setmana pl ó; tot té cabuda ise és apas sionan d’esdevenim en ts. ents

El secret del casalot abandonat Pilar López Bernués

asa prep la cuin sent un terrab ta to et és a En Qu de xoriço quan ntat, recorre ent pa m entrepà dres. Molt es passat; final la vi de ha r què tall de finestra r un per sabe e de la la casa ix que el vidr t, produït pe ll ue ra re descob tació té un fo A partir d’aq ura bi … seva ha molt estrany seva amiga La r al projectil en Quet i la un misteri pe t, en momen embolicats ta. an os ur sp ve es la re squen qual bu

Pilar Ló pe

amurai ia del s La màg e un arant-s

Pirineu

d, en Ví la Núr l’Àr tagonitz ctor i en Jo ia,u leai i, que ja x, en DaEl l nat, es ar e secrsnoetaderdm d tro l casalo van proben de ia d’ g un à La m enPerò laplàcmisidtecariop de seu tmpeanr gaa udaltirabplanegatdos-

z García rnánde César Fe murai ia del sa La màg

Misteri

Misteri

ee èri SS èri

72

Por i m isteri al

Por i m isteri Misterial Pirineu En Rafa , l’Ann vi a,

33

1

Pila

r Lópe

z Bern

ués

69N_el_secret_cub_FICTICIO.indd 1 26/08/13 11:42

20/06/13 11:37

A parti

r de

78N_Po

r_i_mis

12 anys

717135 7 ISBN: 978 -84-216-7 863-3

9

7884

21 6 786

33

cía dez Gar

teri_al_Pi

rineu_C

ub.indd

Fernán César

1

Pilar L

ópez B

ernués

0 -3 717 115 6-6576 -84-21 ISBN: 978

9

r A parti

de

7884

2166

5763

10 anys 1/4/16

11:17

Primària Cicle Superior - A partir de 10 anys Codi

ISBN

N

Núm.

Títol

Autor

Temàtica

Lectura Eficaç

1

Contes per als qui dormen amb un ull obert Gabriel Janer Manila

Contes

7170901 978-84-216-9677-4

3

El viatge d’en Nicolau

Jean Guilloré

Aventures

49

7170900 978-84-216-9676-7

19

El faraó Totun-nas

Enric Lluch

Humor

86

7171020 978-84-216-6256-4

23

L’Otto ha desaparegut

Manfred Limmroth

Humor

7170958 978-84-216-5354-8

24

El col·leccionista d’estrelles

Jordi Vives

Aventures

87

7171024 978-84-216-6260-1

39

L’àlbum d’en Benet

Jacqueline Cervon

Aventures

78

7170957 978-84-216-5353-1

43

Simó, Simó

Emilio Sanjuán

Humor

56

7171026 978-84-216-6262-5

57

En Marcel Rapapèl

Fernando Almena

Humor

63

7170919 978-84-216-9865-5

66

Willi, la mosca

KNISTER

Humor

52

7171040 978-84-216-6289-2

70

Selim, el venedor d’alegria

Jacqueline Cervon

Aventures

64

7171150 978-84-216-6576-3

72

La màgia del samurai

César Fernández García

Misteri

94

7171208 978-84-216-9875-4

73

La faraona barbuda

Enric Lluch

Humor

79

7171444 978-84-9906-673-8

79

Mag per casualitat

Laura Gallego

Fantasia

7171445 978-84-9906-674-5

80

Herois per casualitat

Laura Gallego

Fantasia

7174445 978-84-696-2308-4

86

Rumb a la Terra

Pedro Ruiz García

Ciència-Ficció

7171125 978-84-216-6533-6

93

N

N

1r i 2n ESO - A partir de 12 anys Codi

Títol

Autor

Temàtica

7170872 978-84-216-9703-0

ISBN

Núm. 2

Superfantasmes en un supermercat

M. Dolors Alibés

Humor

Lectura Eficaç 45

7171018 978-84-216-6254-0

18

Torna’m l’anell, cap d’estornell

Enrique Páez

Misteri

65

7170902 978-84-216-9678-1

26

El fantasma de Kilmory

Alan C. McLean

Aventures

50

7171088 978-84-216-6331-8

33

La Màquina Pensant

Jacques Futrelle

Misteri

7171022 978-84-216-6258-8

25

Tretze minuts després de mitjanit

Jo Pestum

Misteri

66

7171428 978-84-696-0237-9

69

El secret del casalot abandonat

Pilar López Bernués

Misteri

67

7171149 978-84-216-6575-6

71

SOS des del llac d’argent

Jo Pestum

Misteri

73

7171324 978-84-216-8982-0

76

Verí i xocolata

Évelyne Brisou-Pellen

Misteri

7171357 978-84-216-7863-3

78

Por i misteri al Pirineu

Pilar López Bernués

Misteri

81

7171413 978-84-696-0200-3

81

El misteri dels cadells desapareguts

Pilar López Bernués

Misteri

88

9


Cuadernos de ortografía

LENGUA Castellana

¿Qué son? • Colección de 10 cuadernos para trabajar y practicar la ortografía para los alumnos de Educación Primaria. ¿Cómo son? • Tratamiento temático de la ortografía. Cada cuaderno desarrolla una o varias reglas ortográficas. • Cuadernos para trabajo autónomo. • Desarrollo cíclico. Las reglas ortográficas se desarrollan según la madurez psicopedagógica de los alumnos. • Carácter preventivo y lúdico. Los ejercicios desarrollados en forma de juego previenen los errores ortográficos más frecuentes y garantizan la automatización de la regla ortográfica. Para el profesor • El Solucionario es un recurso imprescindible para el profesorado. Se recogen en él la fundamentación teórica del material y la secuenciación de contenidos, algunas orientaciones metodológicas, el vocabulario trabajado en los cuadernos y las soluciones de cada uno de los ejercicios.

Contenido de los cuadernos

M antes de P y B / B antes de consonante / ¡...! ¿...?

7130240 978-84-216-4346-4 Ortografía 4

Con Ll: mantequilla, martillo, morcilla... / Uso de la coma / tuvo-tubo, votar-botar, porque-por qué, hay-ahí...

7130237 978-84-216-4347-1 Ortografía 5

Con B: recibir, atribuir... / Con G: proteger, elegir... / Con J: patinaje, viajero, extranjería... / 999: novecientos noventa y nueve.

7130238 978-84-216-4348-8 Ortografía 6

Capataz, libertad, gente, gema, geografía, carnívoro, vicepresidente / Uso de dos puntos / Tilde en agudas, llanas y esdrújulas.

7130231 978-84-216-4349-5 Ortografía 7

Verbos con V: anduvo; con J: reduje, y con Y: cayó / Con B: búfalo, burgués, buscar... / Tilde en agudas, llanas, esdrújulas y sobresdrújulas / Diptongos.

7130232 978-84-216-4350-1 Ortografía 8

Haber-hacer / Con B: amabilidad, meditabundo... / Con V: reservar... / Con G: origen, imagen... / Tilde en diptongos, triptongos y hiatos.

7130233 978-84-216-4351-8 Ortografía 9

Con V: productiva, nueva, grave... / Con B: cantaba, miraba, iba, bicicleta, bisabuela, bizcocho... / acción, lección... / Tilde en diptongos y hiatos.

7130234 978-84-216-4352-5 Ortografía 10

Con H: hueso, hierba, huir, hermano... / X ante -PR- y -PL- y en los prefijos EX- y EXTRA- /observar, abstemio... / Tilde diacrítica.

7150381 978-84-216-4353-2 Cuadernos de ortografía Solucionario *

* Versión en PDF en la Sala de profesores de www.editorialbruno.es

10

1er

R/RR: ratón, carroza, alrededor... / Uso de mayúscula / Punto y seguido, punto y aparte.

7130236 978-84-216-4345-7 Ortografía 3

Ciclo

Caramelo, raqueta, cebra, azul, julio, gusto, juguete, pingüino, kiosco.

7130239 978-84-216-4344-0 Ortografía 2

Ciclo

Contenidos

Título

Ciclo

ISBN

7130235 978-84-216-4343-3 Ortografía 1

3er

Código


Cuadernos Domina Lengua

LENGUA Castellana

Facilitan el trabajo autónomo del alumno.

de lengua2

de lengua2

CUADERNOS

CUADERNOS

¿Qué son y a quién se dirigen? • Colección de 22 cuadernos monográficos, graduados por cursos, que trabajan los distintos ámbitos de la Lengua: con De 1.º a 6.º el • Comprensión lectora: para adquirir estrategias vocabulario de comprensión lectora. ➜ 350 palabras: sustantivos, verbos, adjetivos, palabras derivadas, familias de palabras, sinónimos y antónimos. ➜ Más de 90 actividades organizadas en 14 unidades • Vocabulario: el trabajo con estos cuadernos que corresponden a otros tantos centros de interés. garantiza el dominio y el uso➜ Dos páginas finales del vocabulario trabajado en el del vocabulario. cuaderno, organizado alfabéticamente. • Expresión escrita: fomentan la práctica de la experiencia escrita.

con

el vocabulario dado Recomen.º de

para 1 IA RIMAR

P

De 3.º a 6.º • Gramática: para trabajar la práctica de conceptos y técnicas gramaticales. cubDOMINAlen.indd 3

14/03/11 12:41

Solucionario en la Sala de profesores de www.editorialbruno.es Contenido de los cuadernos Código

ISBN

Título

Ámbito

Contenidos

7130621 978-84-216-6900-6 Domina Lengua 1

Comprensión lectora

Prácticas de comprensión lectora sobre textos de 50 a 60 palabras. Adivinanzas, tema de un texto, resúmenes.

7130633 978-84-216-6912-9 Domina Lengua 2

Vocabulario

350 palabras: sustantivos, verbos, adjetivos, palabras derivadas y familias de palabras. Sinónimos y antónimos. Más de 90 actividades organizadas en 14 unidades que corresponden a otros tantos centros de interés. Dos páginas finales del vocabulario trabajado.

7130627 978-84-216-6906-8 Domina Lengua 3

Expresión escrita

Actividades para aprender a practicar la escritura, formar oraciones con corrección sintáctica y coherencia lógica, elegir los términos precisos para completar textos y redactar breves textos narrativos.

7130622 978-84-216-6901-3 Domina Lengua 4

Comprensión lectora

Prácticas de comprensión lectora sobre textos de 80 a 100 palabras. Adivinanzas, tema de un texto, resúmenes.

7130634 978-84-216-6913-6 Domina Lengua 5

Vocabulario

Sustantivos, verbos, adjetivos, palabras derivadas, familias de palabras, campos semánticos, sinónimos y antónimos. Más de 100 actividades organizadas en 14 unidades de trabajo. Evaluación final.

7130628 978-84-216-6907-5 Domina Lengua 6

Expresión escrita

Actividades para aprender a practicar el uso adecuado de los signos de puntuación, elaborar párrafos y textos con sentido, elegir el vocabulario preciso para completar textos, redactar textos narrativos y aplicar el caudal léxico.

7130623 978-84-216-6902-0 Domina Lengua 7

Comprensión lectora

Prácticas de comprensión lectora sobre textos de 100 a 120 palabras. Comparaciones, metáforas, refranes. Tema de un texto, resúmenes.

7130635 978-84-216-6914-3 Domina Lengua 8

Vocabulario

Palabras primitivas y derivadas, diminutivos y aumemntativos, palabras simples y compuestas; familias de palabras, campos semánticos, sinónimos y antónimos. Más de 150 actividades organizadas en 10 unidades de trabajo. Evaluación final.

7130639 978-84-216-6918-1 Domina Lengua 9

Gramática

Oración simple: sujeto y predicado. Nombre y adjetivo. Género y número. Artículos y determinantes demostrativos y posesivos. Los pronombres. El verbo.

7130629 978-84-216-6908-2 Domina Lengua 10

Expresión escrita

Actividades para aprender a definir por escrito con claridad y precisión, crear rimas aplicando el caudal léxico, elegir el significado adecuado utilizando el diccionario y redactar textos narrativos y descriptivos.

1.º Primaria

2.º Primaria

3.º Primaria

11


Cuadernos Domina Lengua

LENGUA CAstellana

Son prácticos, lúdicos y fomentan el trabajo autónomo del alumno.

Contenido de los cuadernos Código

ISBN

Título

Ámbito

Contenidos

7130624 978-84-216-6903-7 Domina Lengua 11

Comprensión lectora

Prácticas de comprensión lectora sobre textos de 130-160 palabras. Comparaciones, metáforas, refranes. Tema de un texto, resúmenes.

7130636 978-84-216-6915-0 Domina Lengua 12

Vocabulario

Campo semántico, derivación de palabras, familia de palabras, sinónimos y antónimos. Más de 180 actividades organizadas en 12 unidades de trabajo. Evaluación final.

7130640 978-84-216-6919-8 Domina Lengua 13

Gramática

Oración simple. Clases de oraciones. El nombre (individual y colectivo; común y propio). Los gentilicios. El artículo. Los pronombres personales. El verbo y el adverbio.

7130630 978-84-216-6909-9 Domina Lengua 14

Expresión escrita

Actividades para aprender a describir seleccionando los aspectos pertinentes, elaborar párrafos y textos, crear rimas aplicando el caudal léxico y redactar textos narrativos y descriptivos.

7130625 978-84-216-6904-4 Domina Lengua 15

Comprensión lectora

Prácticas de comprensión lectora sobre textos de 200 a 230 palabras. Fábulas, citas literarias, metáforas, locuciones. Tema de un texto, comentarios personales, resúmenes.

7130637 978-84-216-6916-7 Domina Lengua 16

Vocabulario

Palabras homónimas, homógrafas y polisémicas. Parónimos. Neologismos, extranjerismos y arcaísmos. Más de 180 actividades organizadas en 13 unidades de trabajo.

7130641 978-84-216-6920-4 Domina Lengua 17

Gramática

El nombre y sus clases. El adjetivo calificativo. El artículo y los determinantes indefinidos y numerales. Pronombres, preposiciones, conjunciones e interjecciones. Verbo: conjugación regular (indicativo y subjuntivo).

7130631 978-84-216-6910-5 Domina Lengua 18

Expresión escrita

Actividades para aprender a reproducir y elaborar textos dialogados, recrear y crear textos poéticos, utilizar el diccionario para seleccionar el significado adecuado y elaborar textos narrativos, descriptivos y argumentativos.

7130626 978-84-216-6905-1 Domina Lengua 19

Comprensión lectora

Prácticas de comprensión lectora sobre textos de más de 300 palabras. Fábulas, citas literarias, metáforas, locuciones. Tema de un texto, comentarios personales, resúmenes.

7130638 978-84-216-6917-4 Domina Lengua 20

Vocabulario

Sustantivos, verbos, adjetivos, palabras derivadas, familias de palabras, campos semánticos, sinónimos y antónimos. Frases hechas. Más de 180 actividades organizadas en 13 unidades de trabajo. Evaluación final.

7130642 978-84-216-6921-1 Domina Lengua 21

Gramática

El nombre y sus clases. El adjetivo: grado y función. Los determinantes: clases y funciones. El verbo: conjugación regular e irregular. La voz pasiva. Preposiciones, conjunciones e interjecciones. Análisis de oraciones.

7130632 978-84-216-6911-2 Domina Lengua 22

Expresión escrita

Actividades para aprender a expresar, por escrito, relaciones lógicas, utilizar el diccionario para seleccionar el significado más adecuado, crear diferentes tipos de textos (narrativos, descriptivos, argumentativos y poéticos) y aplicar el caudal léxico en las producciones escritas.

4.º Primaria

5.º Primaria

6.º Primaria

Solucionario en la Sala de profesores de www.editorialbruno.es

12


Supera 25 dificultades de la Lengua

LENGUA CAstellaNA

• Colección de cuatro cuadernos, uno para cada curso (3.°, 4.°, 5.° y 6.° de Primaria), en los que se recogen aquellos contenidos lingüísticos y estándares de aprendizaje que suponen una dificultad especial y que los alumnos necesitan tener consolidados para avanzar en la materia en cursos siguientes. • Organizados en tres bloques: vocabulario, ortografía y gramática, lo que facilita el acceso a los contenidos concretos que se deseen trabajar. • Los temas se inician con textos procedentes de libros de literatura con el fin de que motiven su futura lectura. • Una página de evaluación al final de cada bloque. El alumno sabrá cómo lo ha hecho: muy bien, bien o mejorable. El número de la actividad errada remite al tema que deberá repasar. • Planteamiento entretenido y atractivo que permite el uso del material como cuaderno de repaso para vacaciones. • Para el profesor o para facilitar el trabajo autónomo, solucionario central separable.

A R E P U S5LENGUA 2

3

N ACIÓ EDUC ARIA PRIM

E DES D ULTA DIFIC

SUPERA 25LENGUA

5

EDUCACIÓN PRIMARIA

DIFICULTADES DE

Código

ISBN

Título

7130729 978-84-696-0897-5 Supera las 25 dificultades de Lengua 3 7130756 978-84-696-1189-0 Supera las 25 dificultades de Lengua 4 7130730 978-84-696-0898-2 Supera las 25 dificultades de Lengua 5 7130757 978-84-696-1190-6 Supera las 25 dificultades de Lengua 6

13


Objetivo aprobar Lengua

LENGUA CAstelLANA

Cuadernos de trabajo para repasar los contenidos fundamentales del curso y practicar los estándares de aprendizaje. Cuadernos para: • Abordar gran variedad de tipologías textuales, comprensión y expresión escrita, gramática, léxico, ortografía y técnicas de trabajo. • Preparar exámenes / evaluaciones. • Desarrollar el trabajo autónomo del alumno. • Practicar el contenido con más de 150 ejercicios. • Comprobar en la evaluación el nivel de logro. • Facilitar la autoevaluación a través del solucionario extraíble.

CIÓN EDUCA ARIA PRIM

3 EDUCACIÓN PRIMARIA

Código

ISBN

Título

7130731 978-84-696-0899-9 Objetivo aprobar Lengua 3 Primaria 7130752 978-84-696-1185-2 Objetivo aprobar Lengua 4 Primaria 7130732 978-84-696-0900-2 Objetivo aprobar Lengua 5 Primaria 7130753 978-84-696-1186-9 Objetivo aprobar Lengua 6 Primaria

14

5


Altamar y Lectura Eficaz

LENGUA CAsTelLANA

Lecturas A partir de 6 años

Solucionarios de todos los cuadernos en versión PDF en la Sala de profesores de www.editorialbruno.es Para más información, consulte nuestro catálogo Lectura Eficaz. Primaria 1er. Ciclo - A partir de 6 años Código

Título

Autor

Temática

Lectura Eficaz

7170883 978-84-216-9659-0

ISBN

62

El parasubidas

Concha López Narváez / Carmelo Salmerón

Aventuras

100

7170794 978-84-216-9263-9

65

La gota de lluvia

Alfredo Gómez Cerdá

Cuentos

179

7170807 978-84-216-9381-0

72

¡Cumpleaños feliz!

Carmen Vázquez-Vigo

Cuentos

191

7170881 978-84-216-9657-6

73

Los dientes del león

Mercè Company

Aventuras

98

7171112 978-84-216-6520-6

86

El pavo real

Marta Osorio

Cuentos

170

7170931 978-84-216-5050-9

89

Háblame del sol

Ángel Esteban

Cuentos

126

7170808 978-84-216-9264-6

93

Un gigante en el bolsillo

Lucila Mataix

Cuentos

81

7171113 978-84-216-6521-3

101

Patatín, Patatán, Patatón

Juan Alfonso Gil Albors

Teatro Misterio

7171013 978-84-216-6249-6

105

Sam, la superdetective

Paul van Loon

7170932 978-84-216-5092-9

107

Bigote blanco-Bigote negro

Carmen Morales

Cuentos

128

7170933 978-84-216-5107-0

110

¿Dónde están mis dibujos?

Marina Seoane

Cuentos

124

7170934 978-84-216-5112-4

121

Papá se casó con una bruja

Gabriela Keselman

Cuentos

127

7170780 978-84-216-9227-1

124

Tomás es distinto a los demás

Concha López Narváez / Carmelo Salmerón

Cuentos

72

7170935 978-84-216-5119-3

127

Un safari en el salón

Joan de Déu Prats

Humor

125

7170781 978-84-216-9251-6

129

Gato, su bruja y el monstruo

Kara May

Cuentos

73

7171131 978-84-216-6539-8

130

El tesoro de Caramujo

Rafael Estrada

Cuentos

148 144

7171014 978-84-216-6250-2

134

Un cumpleaños especial

Elena O’Callaghan i Duch

Cuentos

7170936 978-84-216-5120-9

138

Caos en el súper

E. Menéndez / J.M. Álvarez

Humor

7171038 978-84-216-6274-8

144

Caos en la boda

E. Menéndez / J.M. Álvarez

Humor

7171073 978-84-216-6316-5

146

¿Dónde estás, gusanito?

Pablo Barrena

Cuentos

7171134 978-84-216-6542-8

148

Grillo Pepinillo

M. Dolors Alibés

Cuentos

7171126 978-84-216-6534-3

154

Crok

Fernando Lalana

Cuentos

7170882 978-84-216-9658-3

155

Álvaro a su aire

Montserrat del Amo

Cuentos

192

7170791 978-84-216-9223-3

162

Un dragón en el tazón

María Isabel San Martín

Cuentos

94

7170792 978-84-216-9580-7

163

Las aventuras de la brujita Witchy Witch

Rose Impey

Aventuras

92

7170793 978-84-216-9581-4

164

La brujita Witchy Witch y su dragón

Rose Impey

Aventuras

93

7170927 978-84-216-9859-4

171

Cleopatra y el ratón Pérez

F. Lalana / J.M. Almárcegui

Cuentos

E. Menéndez / J.M. Álvarez

Humor

7170928 978-84-216-9860-0

172

Caos en Carnaval

7170980 978-84-216-5992-2

178

La brujita Witchy Witch y sus amigos Rose Impey

Aventuras

7171043 978-84-216-6281-6

179

Cerdita quiere otra mamá

Concha López Narváez / Rafael Salmerón

Cuentos

7171047 978-84-216-6285-4

183

Jacobo y el sombrero mágico

Achim Bröger

Cuentos

7171093 978-84-216-6374-5

187

¿Qué le pasa a papá?

Paloma Muiña

Cuentos

192

Las divertidas aventuras de la bruja Pamplinas

Sergio Luz

Aventuras

7171181 978-84-216-6662-3

N

N.º

7171206 978-84-216-9873-0

194

Macaco y Antón

Alfredo Gómez Cerdá

Cuentos

199

El monstruo de Nicolás

Manuel L. Alonso

Cuentos

162

7171294 978-84-216-8871-7

202

La ballena Filomena

Fernando Almena

Humor

181

7171353 978-84-216-7859-6

206

Papá, ¡tengo miedo!

Carlos Álvarez de Eulate

Cuentos

210

¿Quieres que te cuente un cuento?

Manuel L. Alonso

Cuentos

7171414 978-84-696-0202-7

215

La bruja dragón

Blanca Álvarez

Cuentos

7171441 978-84-696-0475-5

219

Ay, ay, ay... ¡Que me la pego!

Mónica Carretero

Cuentos

N

138

7171205 978-84-216-9872-3

7171376 978-84-216-7984-5

N

158

175

7171466 978-84-696-2007-6

225

Chachi y Piruli tienen vergüenza

María Menéndez-Ponte

Cuentos

7171471 978-84-696-2025-0

228

Carmeta es Carmeta

Carlos Álvarez de Eulate

Cuentos

178

7174437 978-84-696-2263-6

231

Caos en el cole

E. Menéndez / J.M. Álvarez

Humor

190

180 N

15


Altamar y Lectura Eficaz

LENGUA CAstelLANA

Lecturas A partir de 8 años Solucionarios de todos los cuadernos en versión PDF en la Sala de profesores de www.editorialbruno.es Para más información, consulte nuestro catálogo Lectura Eficaz.

Primaria 2.º Ciclo - A partir de 8 años Código

ISBN

7171029 978-84-216-6265-6

16

N.º 7

Título

Autor

Temática

La rana mundana

Carlos Murciano

Poesía

Lectura Eficaz

7170884 978-84-216-9660-6

29

Mumú

Hilda Perera

Aventuras

101

7170885 978-84-216-9661-3

30

Luisón

Alfredo Gómez Cerdá

Cuentos

183 105

7170880 978-84-216-9664-4

37

Vacaciones en la cocina

Miguel Ángel Mendo

Cuentos

7170804 978-84-216-9384-1

42

Don Caracol Detective

José Francisco Viso

Misterio

86

7170887 978-84-216-9663-7

48

El calcetín del revés

Lucila Mataix

Cuentos

104 149

7171068 978-84-216-6311-0

59

Mi 24 de diciembre

Achim Bröger

Humor

7170805 978-84-216-9382-7

66

Ese no es mi zoo

Elvira Menéndez

Humor

84

7170806 978-84-216-9385-8

68

El rey Simplón

Braulio Llamero

Humor

83

7171034 978-84-216-6270-0

77

Guiñapo y Pelaplátanos

Consuelo Armijo

Teatro

7170937 978-84-216-5121-6

85

Chachi

Christine Nöstlinger

Cuentos

7171041 978-84-216-6278-6

91

El comisario Olegario

Rafael Estrada

Misterio

7170938 978-84-216-5122-3

92

Buldo

Jean-François Norcy

Aventuras

7171114 978-84-216-6522-0

103

Historias de Sergio

José Zafra

Cuentos

7170886 978-84-216-9662-0

112

Mao Tiang, Pelos Tiesos

Montserrat del Amo

Cuentos

7171065 978-84-216-6308-0

113

El cocodrilo Juanorro

Pablo Zapata / Juan Luis Urmeneta

Aventuras

130 129 103

7170779 978-84-216-9252-3

118

Papá y mamá son invisibles

Alfredo Gómez Cerdá

Cuentos

74

7170961 978-84-216-5374-6

119

Potosnáguel

Enric Lluch

Aventuras

137

7171074 978-84-216-6317-2

122

Arturo

Manuel L. Alonso

Cuentos

7171075 978-84-216-6318-9

123

¡A mí qué me importa!

Concha Blanco

Humor

7171016 978-84-216-6252-6

128

La sonrisa del ogro

Rafael Estrada

Misterio

7170783 978-84-216-9254-7

139

Te regalo a mi hermano

Manuel L. Alonso

Aventuras

7171133 978-84-216-6541-1

147

Genio

Dick King-Smith

Cuentos

Verónica

75

7170786 978-84-216-9383-4

150

El príncipe perdido

Concha López Narváez / Rafael Salmerón Aventuras

194

7170787 978-84-216-9253-0

152

Tejemaneje y Estropajo

Alfredo Gómez Cerdá

Cuentos

76 106

7170869 978-84-216-9700-9

156

Un puñado de miedos

Concha López Narváez

Cuentos

7171140 978-84-216-6548-0

158

Soy... Jerónimo

Alfredo Gómez Cerdá

Cuentos

7170788 978-84-216-9220-2

159

Un año nada corriente

Marinella Terzi

Cuentos

96

7170795 978-84-216-9582-1

165

El gigante que leyó el Quijote

Eliacer Cansino

Cuentos

193

7170924 978-84-216-9858-7

167

Ahora somos tres

Concha López Narváez

Cuentos

120

7170926 978-84-216-9862-4

169

Manu, detective

Pilar Lozano Carbayo

Misterio

121

7170963 978-84-216-5407-1

174

Manu, detective, y el terror de Primaria Pilar Lozano Carbayo

Misterio

140

7171044 978-84-216-6282-3

180

Manu, detective, y corazón piruleta

Pilar Lozano Carbayo

Misterio

7171046 978-84-216-6284-7

182

Una boa en El Paraíso

E. Menéndez / J.M. Álvarez

Humor

7171048 978-84-216-6286-1

184

La vaca titiritera

Concha Blanco

Cuentos

145

7171146 978-84-216-6572-5

189

Chatarra imperial

F. Lalana / J.A. Videgaín

Humor

7171147 978-84-216-6573-2

190

Magia de invierno

Theresa Breslin

Aventuras

7171148 978-84-216-6574-9

191

Verano mágico

Theresa Breslin

Aventuras

7171207 978-84-216-9874-7

195

El extraño caso del potingue rojo

Carmen Vázquez-Vigo

Misterio

185

7171255 978-84-216-9882-2

198

A de Alas, A de Abuela

Pilar Molina Llorente

Cuentos

163

152

7171259 978-84-216-7271-6

204

El pichichi importado

Carlos Elsel Corredor

Humor

167

7171354 978-84-216-7860-2

208

Manu, detective, en el zoo

Pilar Lozano Carbayo

Misterio

172

7171377 978-84-216-7985-2

211

El último gol

Concha López Narváez

Aventuras

7171440 978-84-696-0474-8

218

Don Caracol Detective y el misterio de gallipato

José Francisco Viso

Misterio

7171468 978-84-696-2022-9

224

El genio de la botella de gaseosa

Fernando Lalana

Cuentos

184

7171470 978-84-696-2024-3

227

La señorita Riqui es un poco friqui

Dan Gutman

Humor

182

N

N


LENGUA CAsTelLANA Lecturas A partir de 10 años Solucionarios de todos los cuadernos en versión PDF en la Sala de profesores de www.editorialbruno.es Para más información, consulte nuestro catálogo Lectura Eficaz.

s ros y toda es, caballe nde as, dragon ía una ciudad gra a con had hab o de fantasí fantasía. También ino esta ba la posada be de vez un rein reci Había una tienen los reinos ino, y junto a ese camRatón, que un día que n eres esas cosas se llegaba por un cam como mozo el jove dera us… Unos pod a la que do. En ella trabaja vado mago Cal costa recu perar. serie mal del Ogro Gor te los poderes del el mago quiere a todaconocerán a toda unahumor. etas de en el que por acciden sabe usa r… y que rante viaje antes aventuras repl de fantasía. que no ian un deli , ambos inic tes y vivirán emocionun sugerente mu ndo en gan Para lograrlo jes extrava transcu rre de persona ante rela to que Un apasion

7171257 4-216-7269-3 ISBN: 978-8

9

Primaria 3er Ciclo - A partir de 10 años

7884

726 21 6

93

Código

ISBN

N.º

Título

7171115 7171132 7170890 7170802 7171032 7171138 7171076 7170889 7171116 7170893 7170939 7171008 7171129 7171077 7171117 7171033 7170940 7170895 7171011 7170892 7171137 7171139 7171015 7170948 7170894 7171078 7170809 7170941 7170778 7170942 7171118 7170891 7171066 7170782 7170552 7170784 7170785 7171128 7170871 7170789 7170903 7170925 7170962 7170965 7171156 7171202 7171203 7171257 7171204 7171415 7171409 7171433 7171442 7171461 7171467

978-84-216-6523-7 978-84-216-6540-4 978-84-216-9666-8 978-84-216-9576-0 978-84-216-6268-7 978-84-216-6546-6 978-84-216-6319-6 978-84-216-9665-1 978-84-216-6524-4 978-84-216-9669-9 978-84-216-5123-0 978-84-216-6244-1 978-84-216-6537-4 978-84-216-6320-2 978-84-216-6525-1 978-84-216-6269-4 978-84-216-5128-5 978-84-216-9671-2 978-84-216-6247-2 978-84-216-9668-2 978-84-216-6545-9 978-84-216-6547-3 978-84-216-6251-9 978-84-216-5257-2 978-84-216-9670-5 978-84-216-6321-9 978-84-216-9577-7 978-84-216-5230-5 978-84-216-9456-5 978-84-216-5231-2 978-84-216-6526-8 978-84-216-9667-5 978-84-216-6309-7 978-84-216-9255-4 978-84-216-9046-8 978-84-216-9259-2 978-84-216-9258-5 978-84-216-6536-7 978-84-216-9702-3 978-84-216-9221-9 978-84-216-9744-3 978-84-216-9861-7 978-84-216-5404-0 978-84-216-5473-6 978-84-216-6570-1 978-84-216-9869-3 978-84-216-9870-9 978-84-216-7269-3 978-84-216-9871-6 978-84-696-0203-4 978-84-696-0196-9 978-84-696-0418-2 978-84-696-0476-2 978-84-696-0523-3 978-84-696-2021-2

8 12 14 17 18 19 23 24 27 28 32 33 36 41 50 58 60 61 64 67 71 74 76 90 94 95 98 104 106 108 111 115 125 136 140 141 143 149 151 160 166 168 173 176 186 193 197 200 203 213 214 217 220 222 223

Las tres piedras y otros cuentos Juan Muñoz El viaje de Nicolás Jean Guilloré La Tierra del Oro Ardiente Ronimund H. von Bissing Marcelo Crecepelos Fernando Almena El feo, el bobo y el malo Juan Muñoz Los chicos de La Maraña Blanca García-Valdecasas Noche de luna con gatos Fernando G. Tejada Simón, Simón Emilio Sanjuán Cuentos para los que duermen con un ojo abierto Gabriel Janer Manila El pequeño Otto ha desaparecido Manfred Limmroth Los cuentos de mi escuela Antonio-Manuel Fabregat Edelmiro II y el dragón Gutiérrez Fernando Lalana El inspector Tigrili Braulio Llamero La bomba Fernando Lalana / J.M. Almárcegui Compañero de sueños VV. AA. Ciprianus, gladiador romanus Juan Muñoz Las travesuras de Rosalía Michel Vinaver El pavo Facundo Fernando Almena La silla voladora Eduardo Galán Los aventureros Manuel L. Alonso La vaca de Dosinda Ana M.ª Romero Yebra No hay sitio para Tarzán Hansjörg Martin El diplodoco Carioco Juan Muñoz ¡Te pillé, Caperucita! Carles Cano MNA Elvira Menéndez ¡SOS, salvad al ratoncito Pérez! Eduardo Galán Selim, vendedor de alegría Jacqueline Cervon Nieve de julio Concha López Narváez Carlos Baza, «Calabaza» Emilio Sanjuán Olock-Lolo Elvira Menéndez Las vacaciones de Simón, Simón Emilio Sanjuán El coleccionista de estrellas Jordi Vives Cabello blanco en cabeza peluda Jordi Sierra i Fabra Mi abuela la bruja Miguel Ángel Mendo Willy, la mosca KNISTER Bárbara y el misterio de Ariadna César Fernández ¡Otra vez a Carabás! M.ª Teresa Aretzaga El huevo prehistórico KNISTER Los extraños vecinos del bajo B César Fernández García La magia del samurái César Fernández García Donde vive el miedo César Fernández García El faraón Nari-zotas Enric Lluch Aventura espacial Pedro Ruiz García Ordenadores con bandera pirata César Fernández García El hijo del ladrón César Fernández García La faraona barbuda Enric Lluch Marco Polo no fue solo Pilar Lozano Carbayo / Alejandro Rodríguez Mago por casualidad Laura Gallego El ataque de la cucaracha gigante Lin Oliver ¡Cenicientaaaa! Carles Cano La explosión del cohete superatómico Lin Oliver La canción del corazón Kevin Crossley-Holland Héroes por casualidad Laura Gallego Poesía para gorriones J. R. Barat Rumbo a la Tierra Pedro Ruiz García

Autor 6.indd

casualidad_

Mago_por_

1

21/02/12

11:18

Temática

Lectura Eficaz

Cuentos Aventuras Aventuras Humor Cuentos Aventuras Teatro Humor Cuentos Humor Cuentos Teatro Humor Humor Cuentos Humor Aventuras Humor Teatro Aventuras Poesía Humor Humor Teatro Aventuras Cuentos Aventuras Cuentos Humor Ciencia ficción Humor Aventuras Humor Cuentos Humor Misterio Cuentos Humor Misterio Misterio Misterio Humor Ciencia Ficción Misterio Misterio Humor Novela histórica Fantasía Humor Teatro Humor Novela realista Fantasía Poesía Ciencia ficción

154 108 88 155

187 156 111 131

157

132 113 110

112 197

N

196 134

N

109 78 79 77 114 189 119 122 141 142 151 160 161 164 168 176

186

17


Altamar y Lectura Eficaz

LENGUA CAsTeLlANA

Lecturas A partir de 12 años Solucionarios de todos los cuadernos en versión PDF en la Sala de profesores de www.editorialbruno.es Para más información, consulte nuestro catálogo Lectura Eficaz. ESO 1.º y 2.º - A partir de 12 años Código 7170943 7171079 7170959 7171030 7171069 7170898 7171031 7170801 7171010 7171119 7170803 7170960 7170944 7170945 7171120 7171009 7171080 7170897 7171081 7170870 7171082 7171083 7170896 7170946 7170947 7171084 7171035 7171036 7171136 7170950 7171037 7171127 7170951 7170790 7170917 7170964 7217012 7171045 7171049 7171145 7171201 7171258 7171323 7171367 7171395

N

18

ISBN N.º 978-84-216-5247-3 2 978-84-216-6293-9 3 978-84-216-5368-5 4 978-84-216-6266-3 9 978-84-216-6293-9 10 978-84-216-9674-3 11 978-84-216-6267-0 13 978-84-216-9579-1 15 978-84-216-6246-5 20 978-84-216-6375-2 21 978-84-216-9578-4 22 978-84-216-5371-5 25 978-84-216-5249-7 26 978-84-216-5250-3 39 978-84-216-6375-2 45 978-84-216-6245-8 47 978-84-216-6293-9 49 978-84-216-9673-6 51 978-84-216-6293-9 57 978-84-216-9701-6 63 978-84-216-6293-9 70 978-84-216-6293-9 78 978-84-216-9672-9 79 978-84-216-5250-3 80 978-84-216-5252-7 84 978-84-216-6293-9 100 978-84-216-6271-7 102 978-84-216-6272-4 114 978-84-216-6375-2 126 978-84-216-5332-6 137 978-84-216-6273-1 142 978-84-216-6375-2 145 978-84-216-5335-7 157 978-84-216-9222-6 161 978-84-216-9863-1 170 978-84-216-5417-0 175 978-84-696-0057-3 177 978-84-216-6280-9 181 978-84-216-6280-9 185 978-84-216-6375-2 188 978-84-216-6581-7 196 978-84-216-9881-5 201 978-84-216-7273-0 205 978-84-216-7917-3 209 978-84-216-7917-3 212

7171394 978-84-216-7917-3

216

7171443 978-84-696-0406-9 7171469 978-84-696-0480-9 7174439 978-84-696-2302-2

221 226 232

Título El abrazo del Nilo Los pieles rojas no quieren hacer el indio «Déjame solo, Joe» La cueva de la Luna Una historia en la Historia Aura gris Los casos del comisario Antonino La máquina maravillosa La poesía no es un cuento Enigma en el Curi-Cancha El fantasma del valle La Máquina Pensante El Océano Galáctico El tiempo y la promesa El laberinto de piedra El sol no se detiene ¡Siempre toca! Devuélveme el anillo, pelo cepillo Nuevos casos del comisario El alfabeto de las 221 puertas Superfantasmas en un supermercado Patio de corredor El Club del Camaleón El enigma de la muchacha dormida La tejedora de la muerte El bambú resiste la riada 24 horas para un rescate Portal 12, 2.º centro La máscara del hombre-lobo El secreto del caserón abandonado Un lugar en el sol El héroe y la traición El misterio de los cachorros desaparecidos Amigas para siempre Trece minutos después de medianoche Miedo y misterio en los Pirineos Alba de Montnegre Un descubrimiento diabólico Misterios desde el parapente SOS desde el lago de la Plata En el último momento Veneno y chocolate El misterio del lago Ness El enigma de La Rosa Negra Te llenarán de lunas Los mellizos y el misterio del tesoro escondido Dragontime y Cleopatra El mago de Cracovia Quique y los Caballeros de Negro

Autor Montserrat del Amo Fernando Almena Ángela C. Ionescu Juana Aurora Mayoral Sauro Marianelli Pilar Molina Llorente Samuel Bolín Elvira Menéndez Gloria Fuertes Juana Aurora Mayoral Alan C. McLean Jacques Futrelle José Luis Velasco Concha López Narváez Alfredo Gómez Cerdá G. Beyerlein y H. Lorenz Montserrat del Amo Enrique Páez Antonino Samuel Bolín Francisco Díaz Guerra M. Dolors Alibés Montserrat del Amo Enrique Páez Joan Manuel Gisbert Concha López Narváez Montserrat del Amo José Luis Velasco Alice Vieira Kenneth Ireland Pilar López Bernués Jill Rubalcaba M.ª Carmen de la Bandera Pilar López Bernués Christine Nöstlinger Jo Pestum Pilar López Bernués Luz Álvarez Pilar López Bernués Pilar López Bernués Jo Pestum Robert Swindells Évelyne Brisou-Pellen Esteban Martín Pilar López Bernués Manuel Ballant Concha López Narváez y María Salmerón López Santiago García-Clariac Esteban Martín Francisco Díaz Valladares

Temática Lectura Eficaz Aventuras Teatro Cuentos 135 Ciencia ficción Novela histórica Novela histórica 117 Misterio Ciencia ficción 90 Poesía Novela histórica Aventuras 91 Misterio 136 Ciencia ficción 133 Novela histórica Aventuras Novela histórica Teatro Misterio 116 Misterio Aventuras 118 Humor Novela realista Misterio 115 Aventuras Misterio Novela realista Misterio Novela realista 146 Misterio Misterio Novela histórica Novela histórica Misterio Aventuras Misterio 112 Misterio 143 Novela histórica 147 Misterio 139 Misterio 150 Misterio 153 Aventuras Misterio 165 Misterio 169 Misterio 174 Novela realista Misterio

177

Ciencia ficción Novela realista Misterio

188 198

N


Quaderns de Matemàtiques

MATEMÀTIQUES

(Equip didàctic J. Echegaray)

Què són? • Quaderns en els quals, de manera pràctica i sistemàtica, es tracten continguts i automatismes bàsics de càlcul de l’àrea de matemàtiques del currículum oficial. La seva eficàcia està àmpliament contrastada. • Materials que permeten un tractament personalitzat de l’aprenentatge de les matemàtiques. Per a què serveixen? • Assegurar el domini de conceptes i procediments bàsics. • Fomentar en els alumnes actituds positives amb relació a les matemàtiques: descobrir el sentit pràctic dels continguts i adquirir confiança i seguretat en el domini de les destreses fonamentals. • Aconseguir de manera eficaç que les matemàtiques deixin de ser un problema per als alumnes.

També en castellà

Educació Primària Cicle inicial

Codi

ISBN

Núm. Títol

1r

2n

Cicle mitjà

3r

4t

7139144 978-84-8304-380-6

1

Càlcul. Sumes sense portar-ne

7139145 978-84-8304-381-3

2

Càlcul. Sumes portant-ne

7139146 978-84-8304-382-0

3

Càlcul. Restes sense portar-ne

7139147 978-84-8304-383-7

4

Càlcul. Restes portant-ne

7139148 978-84-8304-384-4

5

Càlcul. Operacions de suma i resta

7139149 978-84-8304-385-1

6

Càlcul. La multiplicació

7139150 978-84-8304-386-8

7

Càlcul. Iniciació a la divisió

7139151 978-84-8304-387-5

8

Càlcul. Divisions per nombres d’una i dues xifres

7139152 978-84-8304-400-1

9

Càlcul. Divisions per nombres de dues i tres xifres

7139156 978-84-8304-257-1

13

Problemes de sumar i restar. Iniciació

7139157 978-84-8304-591-6

14

Problemes de multiplicar i dividir. Iniciació

7139158 978-84-8304-592-3

15

Problemes combinats de sumar i restar amb nombres naturals

7139159 978-84-8304-593-0

16

7139160 978-84-8304-594-7

17

7159118 978-84-8304-598-5

ESO

Cicle superior

1r

2n

• •

• • •

Problemes combinats de multiplicar i dividir amb nombres naturals

Problemes combinats sobre les quatre operacions amb nombres naturals

Solucionari Quaderns 1-20 *

* Versió PDF a la Sala de professors de www.editorialbruno.es

19


Quaderns Domina Matemàtiques Nova col·lecció de quaderns de matemàtiques per a treballar les competències matemàtica i de comunicació lingüística (comprensió lectora). Aquests quaderns no són monotemàtics, ni separen els exercicis de càlcul dels problemes. En tots s’aborden addicionalment el càlcul mental i les activitats de desenvolupament de la intel·ligència. Aquesta tipologia d’exercicis la reclamen actualment tant el professorat com els usuaris. Els exercicis de problemes d’aquesta nova col·lecció es caracteritzen, a més, per la major varietat i proximitat a la realitat. L’enfocament és més directe i els textos dels enunciats s’adeqüen al desenvolupament de la comprensió lectora dels alumnes.

QUADERNS DE

matemàtiques

9

QUADERNS DE

matemàtiques

17

QUADERNS DE

MATEMÀTIQUES

La tipologia dels exercicis presenta la distribució següent: • Un 30 % de càlcul operacional. Es tracta, fonamentalment, de bateries d’operacions. La complexitat creix d’acord amb el nivell del quadern. • Un 30 % de problemes. Hi ha dos blocs diferenciats: els problemes clàssics, en què es treballen les operacions exercitades, i els “diferents”, és a dir, problemes encadenats, aprenc a comprar, dades de més, etc. • Un 20 % de càlcul mental i conceptes. Gran varietat d’exercicis de càlcul, com ara seriacions, recorreguts, estimacions, etc. • Un 20 % de desenvolupament de la intel·ligència. Es tracta d’activitats de raonament lògic, estructuració espacial, observació, atenció, percepció, etc.

9

matemàtiques

17

QUADERNS DE

matemàtiques

amb

amb

amb

amb

Divisions per nombres de dues i tres xifres. Problemes

Divisions per nombres de dues i tres xifres. Problemes La superfície. Mesura i figures planes

També en castellà

nat Recaoma per 2n curs Cicle Mitjàs

La superfície. Mesura i figures planes

currior 1rSupe iCicle PRIMÀRIA

nat Recoa ma 2n curs

per r Cicle Superio

PRIMÀRIA

Educació Primària Cicle inicial

Codi

ISBN

Títol

1r

2n

Cicle mitjà

3r

7139252 978-84-9906-171-9 Quaderns Domina Matemàtiques 1

Sumes sense portar-ne

7139253 978-84-9906-173-3 Quaderns Domina Matemàtiques 2

Restes sense portar-ne. Problemes de + i -

7139254 978-84-9906-174-0 Quaderns Domina Matemàtiques 3

Sumes portant-ne. Problemes de + i -

7139255 978-84-9906-172-6 Quaderns Domina Matemàtiques 4

Sumes i restes portant-ne. Problemes de + i -

7139256 978-84-9906-175-7 Quaderns Domina Matemàtiques 5

Problemes de + i -

7139257 978-84-9906-176-4 Quaderns Domina Matemàtiques 6

Iniciació a la multiplicació. Problemes de +, - i x

7139258 978-84-9906-177-1 Quaderns Domina Matemàtiques 7

Multiplicacionsde dues i tres xifres. Problemes de +, - i x

7139259 978-84-9906-178-8 Quaderns Domina Matemàtiques 8

Iniciació a la divisió. Problemes de x i :

7139260 978-84-9906-179-5 Quaderns Domina Matemàtiques 9

Divisions per nombres de dues i tres xifres. Problemes

Cicle superior

4t

• • •

7139261 978-84-9906-180-1 Quaderns Domina Matemàtiques 10 Les quatre operacions. Càlcul i problemes

7139262 978-84-9906-181-8 Quaderns Domina Matemàtiques 11 Problemes de les quatre operacions

7139263 978-84-9906-182-5 Quaderns Domina Matemàtiques 12 Decimals: +, - i x. Càlcul i problemes

7139264 978-84-9906-183-2 Quaderns Domina Matemàtiques 13 Decimals: divisió. Càlcul i problemes

7139265 978-84-9906-184-9 Quaderns Domina Matemàtiques 14 Operacions. Les quatre operacions amb decimals

• •

7139268 978-84-9906-187-0 Quaderns Domina Matemàtiques 17 La superfície. Mesura i figures planes

7139269 978-84-9906-188-7 Quaderns Domina Matemàtiques 18 La fracció. Càlcul i problemes

Solucionari a la Sala de professors de www.editorialbruno.es

20

• •

7139266 978-84-9906-185-6 Quaderns Domina Matemàtiques 15 Problemes de les quatre operacions amb decimals 7139267 978-84-9906-186-3 Quaderns Domina Matemàtiques 16 La mesura. Unitats lineals (longitud, massa, capacitat)


Practica amb problemes

Què es? A qui va adreçat? • Col·lecció de vuit quaderns que faciliten als alumnes el desenvolupament de les capacitats que els permeten iniciar-se en la resolució de problemes matemàtics i que els proporcionen estratègies per resoldre’ls problemes matemàtics. • Per a alumnes d’Educació Primària, amb independència del llibre de text que utilizin.

MATEMÀTIQUES

Per al professorat: • Hi ha un solucionari per als vuit quaderns. Com són? • Els alumnes i les alumnes es familiaritzaran amb les estratègies i els esquemes de treball. • S’enfrontaran amb èxit als problemes i adquiriran seguretat a l’hora de fer-los.

També en castellà

Contenido de los cuadernos Problemes de sumar i restar sense portar-ne

7139168 978-84-8304-600-5 Practica amb problemes 2

Problemes de sumar i restar portant-ne

7139169 978-84-8304-642-5 Practica amb problemes 3

Problemes de sumar, restar i multiplicar (per una xifra)

7139170 978-84-8304-643-2 Practica amb problemes 4

Problemes de multiplicar per més d’una xifra i dividir per una xifra

7139171 978-84-8304-644-9 Practica amb problemes 5

Problemes de multiplicar i dividir per més d’una xifra

7139165 978-84-8304-645-6 Practica amb problemes 6

Problemes de sumar, restar i multiplicar amb decimals

7139164 978-84-8304-646-3 Practica amb problemes 7

Problemes amb decimals i fraccions (sumes i restes)

7139166 978-84-8304-647-0 Practica amb problemes 8

Problemes amb les quatre operacions amb decimals i fraccions

CI

Títol

CM

ISBN

7139167 978-84-8304-599-2 Practica amb problemes 1

CS

Codi

7159116 978-84-8304-648-7 Practica amb problemes 1-8 Solucionari *

* Versió PDF a la Sala de professors de www.editorialbruno.es

21


Supera 13 dificultats de Matemàtiques

MATEMÀTIQUES

• Col·lecció de quatre quaderns, un per a cada curs (3r, 4t, 5è i 6è de Primària), en els quals es recullen els continguts lingüístics i els estàndards d’aprenentatge que suposen una dificultat especial i que els alumnes necessiten consolidar per avançar en la matèria en els cursos següents. • Organitzats en tres blocs: lèxic, ortografia i gramàtica, fet que facilita l’accés als continguts concrets que es vol treballar. • Els temes s’inicien amb textos procedents de llibres de literatura amb la finalitat de motivar-ne la lectura. • Una pàgina d’avaluació al final de cada bloc. L’alumne sabrà com ho ha fet: molt bé, bé o millorable. El número de l’activitat en què s’ha fallat remet al tema que haurà de repassar. • Plantejament entretingut i atractiu que permet l’ús del material com a quadern de repàs per a les vacances. • Disposa d’un solucionari central separable per al professor o per facilitar el treball autònom.

SUPERA 13MATEMÀTIQUES DIFICULTATS DE

4

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

SUPERA 13MATEMÀTIQUES

5

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

DIFICULTATS DE

SUPERA 13MATEMÀTIQUES DIFICULTATS DE

A R E P U S3 1

Codi

ISBN

6

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

3

ACIÓ EDUC ÀRIA PRIM

DE S S T E A T L U U DIFIC ÀTIQ

M E T A M

Títol

7139292 978-84-9906-199-3 Supera 13 dificultats de Matemàtiques 3 7139293 978-84-9906-200-6 Supera 25 dificultats de Matemàtiques 4 7139294 978-84-9906-201-3 Supera 25 dificultats de Matemàtiques 5 7139295 978-84-9906-202-0 Supera 25 dificultats de Matemàtiques 6

22

Per treballar la competència matemàtica


Objectiu aprovar Matemàtiques

LLENGUA CATALANA

Quaderns de treball per repassar els continguts fonamentals del curs i practicar els estàndards d’aprenentatge. Quaderns per: • Practicar els continguts a través d’exercicis resolts i proposats. • Preparar exàmens/avaluacions. • Corregir errors i deficiències. • Desenvolupar el treball autònom de l’alumne. • Facilitar l’autoavaluació a través del solucionari extraïble. EDUCACIÓ PRIMÀRIA

4

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

5

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

CIÓ EDUCA RIA PRIMÀ

Codi

ISBN

6

3

Títol

7139300 978-84-9906-207-5 Objectiu aprovar Matemàtiques 3 Primària 7139301 978-84-9906-208-2 Objectiu aprovar Matemàtiques 4 Primària 7139302 978-84-9906-209-9 Objectiu aprovar Matemàtiques 5 Primària 7139303 978-84-9906-210-5 Objectiu aprovar Matemàtiques 6 Primària

23


Durant les vacances

Refresca amb la Tina

QUADERNS DE VACANCES

Els Quaderns de Vacances amb Tina són una manera divertida perquè els alumnes de Primària: • Repassin els coneixements adquirits durant el curs. • Preparin el curs següent. • Aprenguin a organitzar-se el temps. Són molt fàcils d’utilitzar, perquè, com que estan organitzats en vuit setmanes, i les activitats de cada setmana estan organitzades en cinc dies, tant els nens com els pares sabran en tot moment com han de distribuir la feina. Pensant també en els pares, hi hem inclòs: • Una carta de presentació. • Uns quadres d’organització setmanal. • Un solucionari amb ajudes per resoldre els exercicis. DURANT LES VACANCES

2n

EDUCACIÓ

DURANT LES VACANCES

PRIMÀRIA

amb la

2n

amb la

LLENgUA MATEMÀTiqUES NATURALS SoCiALS ANgLÈS

DURANT LES VACANCES

DURANT LES VACANCES

amb la

LLENgUA MATEMÀTiqUES NATURALS SoCiALS ANgLÈS

EDUCACIÓ

Durant Les Vacances

4t

LLENgUA MATEMÀTiqUES NATURALS SoCiALS ANgLÈS

EDUCACIÓ

PRIMÀRIA

amb la

4t

EDUCACIÓ

PRIMÀRIA

3r

PRIMÀRIA

amb la

3r

EDUCACIÓ

PRIMÀRIA

DU

T RAN

LES

VAC

ES ANC

1r LLENgUA MATEMÀTiqUES NATURALS SoCiALS ANgLÈS

Codi

ISBN

LLengua MateMÀtiques naturaLs sociaLs angLÈs

la amb

Títol

7139281 978-84-9906-189-4 Durant les vancances refresca amb la Tina Superbruixa 1r Primària 7139282 978-84-9906-190-0 Durant les vancances refresca amb la Tina Superbruixa 2nPrimària 7139283 978-84-9906-191-7 Durant les vancances refresca amb la Tina Superbruixa 3r Primària 7139284 978-84-9906-192-4 Durant les vancances refresca amb la Tina Superbruixa 4t Primària 7139285 978-84-9906-193-1 Durant les vancances refresca amb la Tina Superbruixa 5è Primària 7139286 978-84-9906-194-8 Durant les vancances refresca amb la Tina Superbruixa 6è Primària

24

gUA LLEN ES TiqU EMÀ LS MAT URA T A N iALS SoC LÈS ANg

1r

A C IÓ

C ÀRIA PRIM

EDU


Telèfon de central de comandes 902 426 292 Atenció a centres escolars 934 955 399

Catàleg Materials complementaris Primària 2018 Bruño  
Catàleg Materials complementaris Primària 2018 Bruño