Page 1

Det Grønlandske Selskab maj 2011

Medlemsorientering Redaktion: Det Grønlandske Selskab, Strandgade 102, 1., 1401 København K

Det Grønlandske Selskabs ordinære generalforsamling 2011 Det Grønlandske Selskab afholdt ordinær generalforsamling på GEUS, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, i København d. 14. april 2011. Formanden Martin Appelt bød velkommen. Pkt. 1: Valg af dirigent Pelle Tejsner blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt efter foreningens love. Pkt. 2: Årsberetning ved formand Martin Appelt: Kære medlemmer Det er med nogen uro jeg i år fremlægger bestyrelsesberetningen for det foreningsår som afsluttes i aften. I den tid jeg har været i Det Grønlandske Selskab udgør i år en af det fantastiske og vanskelige vi har stået over for. Inden jeg går i gang med fremlæggelsen af selve beretningen skal jeg på Lisbeth Valgreens vegne undskylde, at hun ikke kunne være til stede i aften, da hun desværre er blevet forhindret af en velfortjent ferie i en lille by i Toscana. Einar Lund Jensen har accepteret at overtage sekretariatschefens regnskabs- og budgetfremlæggelse på denne generalforsamling. Jonathan Motzfeldt Indledningsvis vil jeg gerne nævne Jonathan Motzfeldts død. Jonathan var foruden at være af helt afgørende betydning for udviklingen i Grønland, en stor statsmand og et enestående menneske. For Det grønlandske Selskab har han altid spillet en meget betydelig rolle, og vi har været stolte over hans altid udelte støtte, der bl.a. gav sig udslag i, at han gentagne

34185 Medlemsorientering 2011.indd 1

gange har villet bruge tid og energi på at holde nytårstalen i vores selskab. Det gælder også, når tiderne var svære og ugunstige vinde blæste både i Grønland og her. Desuagtet optrådte Jonathan veloplagt og mere end imødekommende, også over for de kritiske spørgsmål fra salen. Som en påskønnelse af hans store betydning vil det kommende nummer af Tidsskriftet Grønland (2011/1), som kommer på gaden i løbet af få dage, være helliget artikler om Jonathan. Dette nummer vil ekstraordinært være dobbeltsproget og det er med stolthed at vi kan meddele, at det er lykkedes os at give plads på siderne til en kreds af særdeles prominente skribenter – glæd jer til at læse det særlige nummer af Tidsskriftet. Vores protektor Vi kan i dag glæde os på vegne af vores protektor kronprinsen – over en veloverstået barnedåb, og vi lykønsker med prins Minik og prinsesse Ivalo. Flytningen til Strandgade 102 – tak Det vil vist være de fleste bekendt, at vi i det forgangne år flyttede en del af Selskabets aktiviteter – herunder sekretariatet – fra Kraemerhus i Charlottenlund til Strandgade 102 på Christianshavn. Inden jeg redegør nærmere for denne situation skal jeg rette en stor tak til bestyrelsen for at iføre sig arbejdshandskerne og i løbet af en hård dag forestå det praktiske arbejde med flytningen. Jeg vil dernæst meget gerne takke for det fantastisk festlige fremmøde ved vores ”housewarmingarrangement”, herunder ikke mindst Rolf Müller for det dejlige billede, der nu pryder Lisbeth Valgreens kontor. Endelig skal jeg rette en stor tak til Kraemerfonden for at acceptere, at vi stadig kan gøre brug af Kra-

22/06/11 11.27


emerhus til afholdelse af arrangementerne i Seniorklubben, i Kunstfraktionen Aron og til Jørgen Würtz kontorfaciliteter med mere. Flytningen til Strandgade 102 – Det Arktiske Hus Flytningen til Strandgade har været af særdeles stor betydning for Selskabet. Med flytningen har vi nu skabt en alliance med en række særdeles interessante parter. Et forhold, som allerede har fået stor betydning for vort virke, og fremover vil det åbne for mange interessante udviklingsmuligheder. Vi indgår i en ikke færdigt udformet organisation kaldet ”Det Arktiske Hus”, sammen med bl.a. Københavns Universitets Afdeling for Eskimologi og Arktiske Studier, med vores gamle bofælle Arktisk Institut, med rejsebureauet Culture Adventure, med Nordatlantens Brygges skoletjeneste og en række mindre firmaer og organisationer. Samarbejdet med bl.a. Arktisk Institut og Culture Adventure har allerede udmøntet sig i konkrete resultater, som vi skal vende tilbage til senere. Der skal ikke lægges skjul på at flytningen til Strandgade har haft betydelige økonomiske omkostninger, ligesom opdatering af vores gamle selskab til en mere moderne drift har krævet en massiv indsats fra sekretariatschefens side. Det skal bl.a. nævnes, at vi først nu, og efter en omlægning af vores medlemsdatabase til nye standarder, har kunnet danne os et endeligt overblik over antallet af medlemmer i selskabet og antallet af abonnenter. I den forbindelse skal det nævnes, at Mitchell Jagd ulønnet har ydet Lisbeth en helt uundværlig indsats. Jeg er ked af at trætte jer alle med en beskrivelse af disse tekniske omlægninger, men det er nødvendig for på den ene side at forstå, hvorfor vi i selskabet har måttet koncentrere vores arbejde mere omkring det tekniske end vi kunne ønske, hvorfor selskabets økonomi har måttet iagttage en midlertidig tilbagegang, men også hvorfor disse omlægninger er helt afgørende for, at vi kan rette vores opmærksomhed mere ud ad i årene fremover. Også på bogføringssiden er det nu lykkedes at få ført alle oplysninger ind i en elektronisk tidsalder. Endelig skal det nævnes, at Lisbeth netop i denne tid er ved at implementere indførelsen af web-butik under Selskabets hjemmeside, som fremover vil få stor betydning for at medvirke til bl.a. at sikre langt færre ressourcer skal bruges på at sælge vore bøger og tidsskriftet. I denne forandringsperiode har det været af meget stor betydning, at Jørn Würtz – sammen med Maria Sigurdsen og Arne P. Husfeldt - ikke alene har sikret stabiliteten i driften af Seniorklubben og Kunstfraktionen Aron, men også har kunnet været Lisbeth behjælpelig med at sikre driften af sekretariatsfunktionen. Det har betydet ganske store ekstraordinære lønudgifter for selskabet, men bestyrelsen har skønnet,

at disse udgifter var uundgåelige i år. Jakub Medonos professionalisme og fortsat engagement i driften af vores hjemmeside har ligeledes lettet overgangen. Vi skal straks efter aflæggelsen af denne beretning tage stilling til regnskabet for det forgangne år og budgettet for det kommende år. Af regnskabsfremlæggelsen vil det fremgå, at Selskabet i år har måttet iagttage et regnskabsmæssigt underskud på lidt mere end 100.000 kr. Om end der ikke er tale om et underskud i den størrelsesorden, vi ser fra visse halvoffentlige selskabers aktiviteter i Sverige, og vi absolut heller ikke står overfor at skulle erklære os konkurs, er der alligevel tale om et bekymrende resultat. Det genererede underskud kræver både kortsigtede og langsigtede handlinger. Jeg skal her kort nævne at betydelige besparelser allerede for indeværende år vil blive og er blevet igangsat. Først og fremmest har en fornyet forhandling om udgivelsen af Tidsskriftet Grønland betydet, at trykkeriet har accepteret en reduceret årlig betaling for layout og trykning i størrelsesordnen 30 – 40.000 kr. Det er lykkes at få ophævet en særdeles dyr leasingkontrakt på vores kopimaskine, idet vi har kunnet indgå i et samarbejde med Arktisk Institut om leasingen af en fælles maskine. Det samme gælder vores telefoni og internetforbindelse. Alt i alt vil vi i den forbindelse allerede i år kunne se en samlet besparelse i størrelsesordnen 10 – 15.000 kr. Ligesom vi for en stor del selv kan producere de invitationer til arrangementer, I modtager, og vi har samlet dem i færre udsendelser. Alene her ligger en besparelse i størrelsesordnen af ca. 10.000 kr. Yderligere vil vi med indgangen til 2012 kunne indgå en aftale om udsendelse af tidsskriftet igennem en bladpuljeordning, hvilket også vil betyde yderligere reduktioner i portoomkostninger. Allerede i indeværende vil vore udgifter til lønninger finde et mere bæredygtigt leje, da vi ikke i samme omfang vil have behov for at trække på Jørn Würtz utrættelige indsats (bl.a. som barselsvikar for Lisbeth). Besparelsen vil her formentlig ligge i størrelsesordnen af 35.000 kr. I regnskabsåret 2010 har vi haft en meget beskeden indtægt på salg af selskabets bøger – betydeligt under det i budgettet anslåede. Det skyldes ganske klart, at det ikke i 2010 lykkedes selskabet at udgive nye bøger. Jeg kan berette, at det har afstedkommet store frustrationer på bestyrelsesmøderne. Jeg skal ikke trætte med årsagerne til de manglende udgivelser, men alene nævne to forhold. For det første vil vi inden næste generalforsamling have udgivet tre nye værker, hvoraf udgivelsen af Ledens sange fra Thule området er umiddelbart forestående. Vort helt store smertensbarn har været arbejdet med at sikre midlerne til redigering og udgivelse af Claus Bornemanns

2

34185 Medlemsorientering 2011.indd 2

22/06/11 11.27


særdeles vigtige og underholdende manuskript om hans tid i Grønland. Efter en række vanskeligheder med at få omsat de mange sider til en elektronisk tilgængelig form og flere afslag på ansøgninger om midler til redigering synes der nu endeligt at tegne sig en mulig løsning. For at vende tilbage til økonomien er det vores konservative vurdering, at udgivelsen af de tre nye værker vil betyde en forøget indtægt på 20-30.000 kr. Alt i alt synes vi allerede med disse øjeblikkelige besparelser at kunne sikre at regnskabet for 2011 og 2012 vil balancere med et mindre overskud. Der tegner sig dog nogle mere alvorlige og langtrækkende vanskeligheder for selskabet. Det gælder et jævnt, om end beskedent, faldende medlemstal og et faldende antal abonnenter. Begge dele står klart efter Lisbeths omfattende arbejde med revisionen af vores lister. Vi var således sidste år 805 medlemmer af selskabet og abonnementsantallet udgjorde 910. Vi er stadigt en af de største foreninger af sin art, men bestyrelsens ambitioner for selskabet går i retning af, at vi stadigt skal udgøre den væsentligste forening for formidling af viden om Grønland i Danmark og i endnu højere grad medvirke til at sikre, at viden genereret af danske forskere og andre også kommer til glæde for mennesker i Grønland. Bestyrelsen ser umiddelbart to veje der kan medvirke til at sikre selskabet stadigt er sundt og handlekraftigt. Først og fremmest gælder det om at gøre det endnu mere attraktivt at være medlem af selskabet, det gælder i særdeleshed for de medlemmer, der bor uden for Københavnsområdet. Det skorter ikke på ideer, men ind imellem på kræfterne til at iværksætte dem alle. Det er dog vort håb, at de første tiltag har været til glæde og gavn. Det gælder det ekstraordinære arrangement, som det lykkedes at stable på benene med Det Grønlandske Hus og bibragte os en fantastisk aften i selskab med Naalakkersuisoq Mimi Karlsen, hvor vi blandt havde lejlighed til at diskutere Selvstyrets store ambitioner for uddannelsesområdet i årene fremover. Det gælder vores pragtfulde sejltur til Flakfortet og et herligt ”housewarming”, hvor Jakub Medonos’ foredrag om byen gjorde indtryk. Vi håber, mange har bemærket, at man nu har mulighed for at podcaste Mimi Karlsens foredrag og Robert Pearys fantastiske trommesang – det skulle give medlemmer udenfor København mulighed for at følge med uden selv fysisk at kunne være til stede. Endelig tror vi også, flere har bemærket den klækkelige rabat man kan få på kulturrejser til Grønland igennem Culture Adventure, hvis man vel at mærke er medlem af selskabet. Faktisk er rabatten af et omfang, der mere end dækker udgiften til et medlemskab. I det kommende år vil yderligere tiltag blive iværksat. Først og fremmest skal det nævnes, at bestyrelsen

arbejder på en stadigt øget integration med de øvrige institutioner indenfor rammerne af Det Arktiske Hus indenfor områder, hvor vi ved fælles drift kan smidiggøre og billiggøre funktioner. Det skal i denne forbindelse nævnes at Arktisk Institut har udgjort en helt enestående samarbejdspartner i denne sammenhæng. Dernæst bliver der netop nu gjort betydelig anstrengelser for at sikre, at Det Grønlandske Selskabs publikationsside bliver styrket, herunder i særdeleshed Tidsskriftet Grønland. Som et første tiltag er bestyrelsen ved at lægge sidste hånd på det panel af fagfællebedømmere, som skal sikre, at tidsskriftet også fremover vil være på listen af tidsskrifter, der giver akademisk prestige. Det har den betydning, at det i endnu højere grad end tidligere vil være attraktivt at skrive artikler til tidsskriftet. Jeg skal skynde mig at nævne, at bestyrelsen fortsat holder klart fast i, at tidsskriftet skal have den samme brede og folkelighed, som er dets særlige kendetegn. Det er med stor beklagelse, at vi for få uger siden modtog vores redaktør Laila Ramlau-Hansens opsigelse – per 1. juli. Laila vil blive stærkt savnet på posten. Som nævnt er det kommende nummer af tidsskriftet netop nu i trykken, og også materialet og redaktionen af næste nummer er sikret. Bestyrelsen har allerede sonderet forskellige muligheder for at ansætte en ny redaktør. Det skal pointeres, at jobbet som redaktør honoreres med 60.000 kr. årligt, hvilket betyder en særdeles beskeden timeløn, og at dette alene ved redaktørens velvilje har kunnet lade sig gøre. Under denne sondering har det vist sig, at vi sandsynligvis vil kunne ansætte en særdeles kompetent ny redaktør, som jeg desværre endnu ikke kan nævne navnet på. I tilgift dertil er der formentlig udsigt til, at der med denne nye redaktør skabes muligheden for, at selskabet i de kommende år bliver udgiver ikke alene af Tidsskriftet Grønland, men også Forskningsog Innovationsstyrelsens magasin ”Polarfronten”. Med denne opgave følger et årligt bidrag fra styrelsen på 200.000 kr., ligesom vi netop nu arbejder intenst på at sikre, at man fra det grønlandske selvstyres side bidrager med et tilsvarende beløb. Hvis vi, eller måske rettere sagt, når vi kommer i hus med disse aftaler, vil vi ikke alene have sikret selskabet en betydelig ekstra arbejdskraft, men også en række nye muligheder for, at vi bliver endnu mere synlige i både Danmark og Grønland, særligt på de elektroniske platforme. Det skal nævnes, at ”Polarfronten” for indeværende udkommer i et oplag på 4.500 eksemplarer. Foredragssæsonen 2010-2011 har efter min bedste overbevisning været ekstraordinært interessant. Nogle af højdepunkterne omfatter professor Kirsten Hastrups foredrag om Knud Rasmussen, Pauline Knudsen og Anne Merrilds orientering om konse3

34185 Medlemsorientering 2011.indd 3

22/06/11 11.27


Det grønlandske Selskab – Regnskab 2010 og budget 2012 Indtægter Kontingenter Renter Særskrifter Gæstekort Tilskud Abonnementer Annoncer Løssalg

Regnsk. 2009 183740 23230 59849 1219 172955 279302 36450 1808 758553

Udgifter Foredrag Mødeindb./medl.orient. Seniorklubben Bestyrelsesmøder Bogudgivelser Repræsentation Lønninger Porto Kraemer Hus Tidsskriftet »Grønland« Redaktør- og forfatterhonorarer Web-udgifter Lokaleudgifter Andre udgifter

36583 34417 1242 11013 0 1202 185196 138975 0 204540 66323 0 0 59301 738792 19761

Resultat Aktiver Kasse Giro Bank 803271 Bank 130707 Obligationer Aktier Aftalekonto Tilgodehavender

2009 554 33394 177386 305262 51494 36710 0 100988 705788

2010 3718 208190 0 0 41324 41934 2950 96746 394862

Budget 2010 Regnsk. 2010 185000 172680 10000 9848 50000 10184 2000 1663 275000 210010 260000 260967 35000 27200 15000 2847 832000 695399

Budget 2011 188000 10000 50000 2000 275000 280000 35000 15000 855000

Budget 2012 175000 10000 50000 2000 210000 261000 35000 3000 746000

35000 32000 5000 12000 100000 3000 170000 120000 0 210000 65000 10000 0 50000 842000 13000

35000 20000 3000 12000 0 3000 195000 115000 0 160000 60000 10000 50000 70000 733000 13000

Passiver Skyldige udgifter Forudbetalte tilskud Moms Gæld ialt Saldo primo Overskud

2009 192963 120384 -35131 278216 407811 19761

2010 23426 115220 -45109 93537 427572 -126247

Egenkapital

427572 705788

301325 394862

35000 32000 5000 12000 100000 3000 170000 120000 10000 210000 65000 10000 0 50000 822000 10000

63180 19671 2072 13335 0 1053 216771 106100 0 225203 60659 0 32390 81212 821646 -126247

Revisorpåtegning Regnskabet er revideret og sammenholdt med de foreliggende bilag. Beholdningernes tilstedeværelse er konstateret. Charlottenlund, den 17. marts 2011 J. HARBO OLSEN /LISBETH VALGREEN, sekr.chef 4

34185 Medlemsorientering 2011.indd 4

22/06/11 11.27


kvenserne af etableringen af det store vandkraftværk nord for Nuuk, professor Eske Willerslevs foredrag om de første mennesker i Grønland og andre dele af verdenen, og ikke mindst Michael Hausers og Robert Pearys fantastiske optræden med og præsentation af den inuitiske tromme. Inden denne beretning lægges frem til diskussion vil jeg gerne meddele, at jeg efter det konstituerende møde i bestyrelsen i maj trækker mig tilbage som formand for Det Grønlandske Selskab. Det betyder ikke, at jeg umiddelbart træder ud af bestyrelsen, og det vil være mig en glæde fortsat at bidrage til arbejdet for selskabet. Det har været en særdeles stor ære at arbejde for selskabet i de forgangne år, og jeg føler mig overbevist om, at jeg også om 20 og 30 år vil kunne have fornøjelsen af at være medlem af vores enestående selskab. Efter beretningen blev der opfordret til diskussion, og et medlem lagde ud med at tilkendegive, at det var en god ide at flytte til Nordatlantens Brygge, hvor der er gode muligheder for synergi i forbindelse med arrangementer – også selvom det har kostet ekstra midler. Martin Appelt svarede, at Arktisk Institut i dette spørgsmål har været en god sparrings- og samarbejdspartner. Årsberetningen blev godkendt. Det blev taget til efterretning, at Martin Appelt ønsker at fratræde som formand. Pkt. 3: Forelæggelse af revideret regnskab for 2010 Einar Lund Jensen forelagde det reviderede regnskab for 2010 og gjorde bl.a. opmærksom på de ekstraordinære udgifter på 25.000 kr. konteret til kunstforeningen Aron i forbindelse med en kunstudstilling var dækket ved fondsbevilling. Desuden, at bevillinger til særskrifter først vil blive søgt, når udgivelsen er klar til tryk. Regnskabet blev godkendt. Pkt. 4: Forelæggelse af budget for 2012 Einar Lund Jensen forelagde budgettet for 2012 og gjorde opmærksom på, at der er tale om et forsigtigt budget, der skal tjene til at konsolidere Det Grønlandske Selskab i forhold til bl.a. de ekstraordinære udgifter i 2010 og de mere stramme økonomiske forhold, der gælder for både selskabet og dets medlemmer efter 2008. Der er budgetteret med et lille overskud på 30.000 kr. Einar Lund Jensen gjorde opmærksom på, at det er normalt fremgangsmåde, at selskabet søger midler før bogudgivelser, og at de således ikke optræder på budgettet , før de er finansierede. Et medlem spurgte, om der var styr på medlemmerne, og Einar Lund Jensen kunne svare, at kartoteket var gennemgået og opdateret. Martin Appelt oplyste, at gennemgangen betyder, at der hermed skulle være ryddet op. Med hensyn til forholdet mellem til- og afgang af medlemmer, kunne Martin Appelt oplyse,

at det balancerer. Årsager til udmelding er typisk omkostningen ved medlemskabet og i nogle tilfælde prioriteringen af emner i tidsskriftet eller i foredragsrækken. Dette tager bestyrelsen til efterretning og vil tilstræbe en bredere palet. Budgettet blev godkendt. Pkt. 5: Indkomne forslag til behandling. Der var ikke indkommet forslag. Pkt. 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Bestyrelsesmedlemmerne Einar Lund Jensen, Søren Rose og Kirsten Thisted blev genvalgt. Suppleanterne Lill Rastad Bjørst og Naja Mikkelsen blev ligeledes genvalgt. Der var ikke modtaget andre forslag. Pkt. 7: Valg af revisorer J. Harbo Olsen og Flemming Schandorff ønskede ikke genvalg. Generalforsamlingen takkede for deres indsats. Bestyrelsen indstillede Jørn Stålfoss og Bjarne Grønnow, som begge blev valgt.

Oversigt over modtagne tilskud i 2010 Tidsskriftet »Grønland«: Augustinus Fonden 15.000 Claus Sørensens Fond 10.000 Oticon Fonden 5.000 Kraemer Fonden 25.000 Den Grønlandske Julemærkefond 10.000 Aage V. Jensens Fond 25.000 Antikvar Carl Julius Petersens Hjælpefond 10.000 Aase og Jørgen Münters Fond 10.000 Kong Christian den Tiendes Fond 10.000 Tilskud fra bladpuljen 18.010 Dronning Margrethe og Pris Henriks Fond 25.000 163.010 Kunstforeningen ARON Augustinus Fonden

25.000

Det grønlandske Selskab Tuborg Fonden

12.000

Tilskuddet til Kunstforeningen ARON er givet til formål omkring Art Copenhagen 2010. Tilskuddet fra Tuborg Fonden er givet til indkøb af nye møbler til sekretariatet i forbindelse med flytning til nye lokaler.

34185 Medlemsorientering 2011.indd 5

22/06/11 11.27


Pkt. 8: Eventuelt Lill Rastad Bjørst takkede Martin Appelt for hans store indsats som formand og overrakte en buket blomster på selskabets vegne. Også Einar Lund Jensen takkede Martin Appelt for at have været en kreativ og iderig formand. Medlemmerne blev opfordret til at overveje at opstille nye gode emner til bestyrelsesmedlemmer til næste generalforsamling, hvor der måske vil være en afgang fra bestyrelsen på 1-2 medlemmer. Herefter var generalforsamlingen slut, og Martin Appelt takkede Pelle Tejsner for at have fungeret som generalforsamlingens dirigent. Bestyrelsens konstitution Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig på sit første møde d. 4. maj 2011. Einar Lund Jensen blev valgt som formand og Martin Appelt som næstformand. Der var herudover valg af medlemmer til aktivitetsudvalget, det littærerredaktionelle udvalg og udvalget for digital formidling. H.C. Gulløv blev genvalgt som Selskabets repræsentant i Arktisk Instituts bestyrelse.

Arons årsmøde 2011

Årsmøde med imponerende vingefang Fotografen og forfatteren Christina Hauschildt’s fotoforedrag om rovfugle i Grønland var en helt usædvanlig oplevelse Kunstforeningen ARON holdt årsmøde i Kraemer Hus i Charlottenlund den 27. april 2011. Formanden Maria Sigurdson bød velkommen. Pkt. 1 – Valg af dirigent Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Jørn Stålfos, og da ikke andre blev bragt i forslag ansås dette valg for godkendt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede mødets lovlige indkaldelse. Han gennemgik dagsordenen for mødet og gav ordet til formanden for aflæggelse af beretning. Pkt. 2 – Formandens beretning Formanden udtalte: Kære medlemmer, Traditionen tro vil jeg starte min årsberetning i år med forløbet af ARONs medlemstal i året, der er gået.

Vi har fået 7 nye medlemmer, medens 20 har meldt sig ud. Det betyder en tilbagegang i medlemstallet fra 127 til 114. I årets løb har aktiviteterne været således: ARON har også i det forløbne år haft et samarbejde med Det Grønlandske Hus i Løvstræde og Augustinus Fonden om en præsentation af et antal grønlandske kunstnere på Art Copenhagen i Forum. Initiativet bidrager utvivlsomt fortsat til at åbne verden for kunstnere fra Grønland og skabe opmærksom om udviklingen på dette felt. Den 12. oktober startede vi efterårssæsonen med et besøg i Det Grønlandske Hus i Løvstræde, hvor vi så udstillingen ”Ler, Læder og Lærred” med værker af Kristine Marcussen og Thue Christiansen. Vi havde håbet på, at kunstnerne selv havde været til stede, men det glippede. I stedet introducerede Husets Vivi Nielsen på vanligt god måde udstillingen. Den 30. november havde vi en hyggelig aften i Kraemer Hus med Nivi Christensen, som er en god

6

34185 Medlemsorientering 2011.indd 6

22/06/11 11.27


repræsentant for den ny tids grønlandske kunsthåndværkere, som med rod i gammel fangerkultur udnytter naturens ressourcer i sin kunst – græs, ben, skind og sten. Den 14. december besøgte vi Isaksen Design i Vanløse. Firmaet blev grundlagt 2002 af Rita og Nickie Isaksen, som begge er født i Grønland, og deres kollektion føres i dag i 80 forretninger over hele verden. Der var et beskedent fremmøde – måske fordi det var lidt tæt på julen - men der var god købelyst hos deltagerne, og vi har i bestyrelsen talt om, at det kan være en ide, at tage et nyt besøg på programmet. Den 19. januar holdt vi vores nytårskur, som sædvanligt med god tilslutning. Denne gang var det kunstneren Ida Jürgensen og hendes mand, Stig Jürgensen som underholdt, fortrinsvis om deres oplevelser under deres mangeårige ophold i Tasiilaq. Den 27. februar gik turen til Næstved, hvor vi besøgte kunstneren Johs. Rosing, som i dagens anledning havde omdannet sit hjem til et spændende galleri, ligesom han havde udarbejdet et fyldigt program - og i øvrigt selv gav os en god præsentation af den alsidige kunst, han udøver indenfor fortrinsvis maleriet. Der var et pænt fremmøde, selvom Næstved ”ligger langt væk”. Den 20. marts havde vi på ny indbudt til en udstilling på Bryggen. Denne gang var det temaudstillingen ”SILA – grønlandsk samtidskunst her og nu” baseret på kunstnersammenslutningen ”KIMIK”’s 15 års jubilæum. Elleve af Grønlands mest kendte kunstnere var repræsenteret på udstillingen, som vi havde været så heldige at få Jørgen Trondhjem til at give en præsentation af. I aften efter årsmødet glæder vi os til at hilse på fotografen Christina Hauschildt, som i forbindelse med et bogprojekt har været i Nordgrønland for at fotografere rovfugle. Det bliver et spændende emne at høre nærmere om – her kan man jo ligefrem sige, at kunsten i særlig grad ”har vinger”. Sideløbende med ARONs arrangementer har vi løbende året igennem orienteret om udstillinger med grønlandsk observans, som interesserede medlemmer måske har kunnet blive inspireret til selv at besøge. I den forbindelse kan vi som særlig aktuelt nævne to udstillinger, som ikke er medtaget i det udsendte halvårsprogram, nemlig Jens Kromanns udstilling i Brøndsalen på Frederiksberg – ARON vil gerne opfordre interesserede medlemmer til at besøge udstillingen l. maj kl. 15, som er sidste åbningsdag. Endvidere kan vi nævne Galleri Jytte Arntzen, Østerbrogade 52, København Ø, som har fernisering fredag den 12. maj kl. 17-20 på en udstilling med bl.a. Lene Harriet Pedersens grønlandsmotiver. Medlemmer af ARON er velkomne. Herudover er der som allerede meddelt i det udsendte halvårsprogram yderligere to arrangementer,

som vi håber på god tilslutning til: Søndag den 15. maj kl. 15, hvor vi besøger kunstneren Anita Rørvig, Kildebakkegårds alle 77, Søborg, som gennem 20 har arbejdet med unikke skulpturer. Endvidere er der besøget søndag den 31. juli kl. 15 hos Lisbeth Holm i Galleriet, Østersøgade 31, København, hvis billeder er direkte inspireret af kunstnerens dybe fascination af Grønland. – Gå ikke glip af disse spændende besøg. ARON opfordrer løbende medlemmerne til at tilmelde sig email-orientering, og også ved denne lejlighed vil jeg gerne anbefale dette. Det giver mulighed for at kommunikere hurtigt omkring spørgsmål, som ikke har kunnet medtages i den generelle information, som udsendes et par gange årligt. Løbende orientering er dog også muligt på selskabets hjemmeside. Vi er klar også i aften til at modtage tilmelding til email-orientering. Jeg vil slutte med at nævne forløbet af regnskabet for 2010. Der er indkøbt kunst for 11.620 kr. og kontingentindbetalingerne udgør 11.500 kr. Det er uændret sådan, at indbetalte kontingenter i fuldt omfang kan bruges til indkøb af kunst, medens andre udgifter ved ARONs drift afholdes af en bevilling fra selskabet. Bevillingen til dette formål har andraget 7.000 kr. og forbruget har været 7.567 kr. Der er uændret i 2011 bevilget 7.000 kr. til ARONs driftsudgifter, medens kontingentindtægterne anslås til 13.000 kr. Vi er meget taknemmelig for de fortsatte tilskud fra selskabet til ARONs drift. Med disse bemærkninger forelægger jeg ARONs årsberetning for medlemmerne. Formanden efterlyste bemærkninger til beretningen. Det blev kommenteret, hvad årsagen til det relativt store fald i antal medlemmer kunne skyldes – og hvad man kunne gøre ved det. Der blev refereret til alder, men det var også kendt, at unge mennesker i dag sjældent indmelder sig i en forening, før de selv hører til i kategorien ”ældre”, så i den henseende ligger fremtiden stadig foran. Der blev opfordret til, at de enkelte medlemmer i ARON agiterer for at få flere med i foreningen. Det burde også undersøges, om der var en særlig årsag til medlemsnedgangen udover foranstående formodning, herunder om omlægningen af selskabets administration kunne have nogen indflydelse. Det var bemærket, at selskabets eget medlemstal også var faldet markant i 2010. Henset til kontingentets beskedne størrelse skønnedes det ikke, at den såkaldte finanskrise har haft nogen betydning for den uheldige udvikling på medlemsområdet, selvom udgiften til et fuldt medlemskab omfattende både ordinært medlemskab, ARON og tidsskriftet ”Grønland” måske kan forekomme ret høj. Der var ikke andre bemærkninger, og dirigenten erklærede på dette grundlag formandens beretning for godkendt af forsamlingen. 7

34185 Medlemsorientering 2011.indd 7

22/06/11 11.27


Pkt. 3 – Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsens forslag om et uændret kontingent i 2012 på 100 kr. pr. medlem blev godkendt uden bemærkninger. Pkt. 4 – Forslag til behandling Dirigenten oplyste, at der ikke var modtaget nogen forslag. Pkt. 5 – Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er Maria Sigurdson og Henrik Høyer. Der er ikke modtaget andre forslag. Valgene blev godkendt med akklamation. Pkt. 6 – Udlodning af bestyrelsens kunstindkøb I udlodningen deltog alle medlemmer, som har betalt kontingent til ARON for 2010. Vinderne - som blev udtrukket ved lodtrækning uanset personligt fremmøde – blev: Nr. 1 – Nr. 2 – Nr. 3 – Nr. 4 – Nr. 5 – Nr. 6 – Nr. 7 – Nr. 8 – Nr. 9 – Nr. 10 – Nr. 11 – Nr. 12 – Nr. 13 – Nr. 14 – Nr. 15 – Nr. 16 – Nr. 17 – Nr. 18 –

Ina Jürgensen – akvarel ”Efterårsdage”– Ernst Jensen, Rude Ina Jürgensen – akvarel ”Ravne” – Eigil Madsen, Tranbjerg J. Ina Jürgensen – akvarel ”Kæruld” – Lone Schultz- Lorentzen, Bagsværd Ina Jürgensen – akvarel ”Isranunkel og Blåklokke” – Peter I. Jensen, Sakskøbing Jon Magnus Joensen – maleri ”Tamut Fjøll” – Elisabeth Hancke, Kbh. K. Jens Kromann – litografi – Dansk Centralbibliotek, Padborg Jens Kromann – litografi – Anders Bjørn, Valby Nivi Christensen – smykkekunst – Jørgen Olsen, Brenderup Isaksen Design – valket uldbluse – Else Marie Herholdt Jensen, Nivå Isaksen Design – valket uldbluse – Alfred Dam, Charlottenlund AnneBirthe Hove – ætsning/zinkografi – Erling Abildgaard, Holstebro Thue Christiansen – maleri ”Maske” – Bjørn Christensen, Hornbæk Thue Christiansen – maleri ”Maske” – Tine Damsgaard-Sørensen, Kbh. V. Kristine Markussen – 2 små keramikkamikker – Bo Lütken Pedersen, Kbh. V. Qivitoq – dvd – Richard Juul, Roskilde Qivitoq – dvd – Niels-Kristian Pedersen, Virum Per Herholdt Jensen – Grønlandssejlerne (bog) – Niels Pedersen, Espergærde Per Herholdt Jensen – Grønlandssejlerne (bog) – Jens Olaf Jensen, Slagelse

34185 Medlemsorientering 2011.indd 8

Nr. 19 – Evnike Kaviaq – maleri ”Op mod åndehullet” – Margrethe Tjalve, Espergærde Nr. 20 – Jens Nielsen – gave – 2 skitser fra Sco. – Palle Frydenberg, Frederiksberg Nr. 21 – Jens Nielsen – gave – tegn. og Paris-collage m/erindringer – Connie Jensen, Rude Nr. 22 – Niels Kristian Petersen – gave - papirklip P. Bo Christensen - Troels K. Olsen, Århus Nr. 23 – Ingrid Peitersen - gave – udkast til frimærke – Ina Rosing – Rolf Müller, Ølstykke Nr. 24 – Lone Schultz Lorentzen – gave – maleri Jens Kromann ”Sletten” – Ove Hauesler, Frb. Nr. 25 – Niels Borksand – gave cd ”Sangen har vinger” – Susanne Dybbroe, Knebel Nr. 26 – Niels Borksand – gave cd ”Sangen har vinger” – Birte Haagen, Virum Nr. 27 – Niels Borksand – gave cd ”Sangen har vinger” – Bente Roediger, Kbh. NV Der blev udtrykt en stor tak til de gavegivere, som havde bidraget til at gøre udlodningen ekstra attraktiv for medlemmerne. Formanden ønskede vinderne hjertelig tillykke. Pkt. 7 – Eventuelt Annemarie Olsen gave en detailleret beskrivelse af den grønlandske kulturfestival i Roskilde, som fandt sted netop nu. Hun anbefalede alle at besøge den. Dirigenten takkede medlemmerne for fremmødet og bemyndigede formanden til at hæve mødet. Formanden takkede dirigenten for god mødeledelse og erklærede årsmødet 2011 for afsluttet. Efter årsmødet viste fotografen og forfatteren Christina Hauschildt en betagende film om kunsten at fotografere rovfugle – fortrinsvis i Nordgrønland. Også falkoner-jagten blev skildret, og en falkoners paragliding højt på himlen med en ørn på hver hånd var blot et af mange utrolige billeder. Aftenen sluttede traditionen tro med et beskedent traktement og selskabeligt samvær, hvor både kunsten og Grønland påny var spændende emner for aftenens livlige diskussioner. Jørn Stålfos, dirigent/ Jørn Würtz, sekretær

Medlemsannoncer Tidsskriftet »Grønland« fra 1954 til i dag. Interesserede bedes kontakte Kirsten Koch tlf. 49147248. Tidsskriftet »Grønland« 1989-1997 plus indholdsfortegnelse 1983-92. Interesserede bedes kontakte Bengt Ekwall tlf. 0046 11 1217 60.

22/06/11 11.27

MEDLEMSORIENTERING 2011  

Det grønlandske Selskab - generalforsamling 2011