Majssorter 2023

Page 1

DIN majsspecialist Stabilitet i mark og stald starter ved sortsvalget Majssorter 2023 Breeding your profit September 2022

Limagrain Field Seeds forsyner, via Limagrain Danmark, hele det skandinaviske og baltiske marked med stærke sorter af både majs, raps og korn m.fl. Sorterne, der markedsføres, afprøves grundigt under de lokale dyrkningsforhold.

Fotos: Colourbox, Landbrugsmedierne, Erik Nissen, Limagrain. Der tages forbehold for trykfejl.

Limagrain danmark

Sorterne produceres af landmænd til landmænd og udvælges nøje efter de krav, der lokalt stilles til både udbytte, kvalitet og dyrkningsegenskaber. Alt LG frø distri bueres via et solidt forhandlernet.

For yderligere information: www.LGseeds.dk. Alle forsøgsresultater i denne brochure er fra Landsforsøgene og SEGES sortsvalgmajs.dk, hvor ikke andet er nævnt, kilde: www.sortinfo.dk.

Indhold Majssorter 2023 giver dig overblikket over Danmarks bedste og mest omfattende majssortiment. Heri finder du information om alle sortsparametrene, såsom kvalitetsprofil, sygdomsmodtagelighed og bejdsningsmuligheder, så du kan vælge de sorter, der passer bedst lige netop til din bedrift. Læs i kataloget om: side • Vækststart i 2022 4 • Majssygdomme 5 • Færre men bedre nye sorter hvert år 6-7 • Kolbemajs har afløst kraftfoderet hos køerne 8-9 • Nye bejdsninger 10 • Guide til Sortsvalg 2023 11-18 • Nye sorter 19 • Beskrivelser af de enkelte LG sorter 20 - 27 Kontakt os: OleDirektørSchmidt Mob. 20 96 19 61 AndreasSalgschefAndersen Mob. 40 51 19 61 Beate Visby Marketing Mob. 29 19 19 61 Mia ProduktchefElgaard Mob. 28 58 19 61 Helle Anegaard Salg og logistik Mob. 60 24 19 61

Vækstsæsonen for majs startede tidligt, og såning var over det meste af landet velafslut tet inden midten af maj. Hele Danmark var plaget af meget tørre forhold i foråret, og flere steder kunne der findes tørkepletter på markerne. Derfor valgte mange at så tidligt, mens der stadig var fugt tilbage i jorden. Med en god jordpakning kan man normalt holde på tilstrækkelig fugt til at sikre, at majsen spirer. Men flere steder var der i år så tørt, at man med god grund valgte at øge sådybden, for at nå ned til jordfugten, da manglende jordfugt resulterer i en meget uens fremspiring. De lune jordtemperaturer skabte dog til trods for en dybere såning gene relt gode betingelser for majsens fremspiring. Sådybde Ved tørre jordbetingelser kan sådybden øges til mere end de normale 3-4cm for at sikre fugt til frøet og dermed en ensartet fremspi ring. Dybere såning kan dog påføre majsen stress, især i kølige år. Ved dyb såning skal der bruges meget energi på at danne kimstænglen, der løfter koleopti len eller spiren op til jordoverfladen. Er jorden kold, går det langsomt, og majsen har svært

4

vækststart i 2022

ved at vokse fra svampeangreb m.m. Hvis majsen omvendt sås for øverligt, tvinges den til at sætte sit hjerteskud tættere på jordoverfladen end de optimale ca. 1,5cm, hvilket kan resultere i ”rodløse” majs, som skaber problemer senere i sæsonen. Derfor er det vigtigt at tjekke sådybden undervejs i Sådybdensåningen. kan øges fra de optimale 3-4cm ned til 4-6cm for at sikre jordfugt uden en væsentlig forværring af fremspiringen. Ved en sådybde dybere end 6cm forværres frem spiringen markant. Dette kan dog være en nødvendighed flere steder pga. fugle og i år pga. tørre jordforhold. Sideskud Majs har haft gode spirevilkår landet over, og kort efter såningen kom der både regn og varme. Disse gode vækstbetingelser har mange steder øget forekomsten af sideskud. Da majs er en græsplante – ligesom korn – vil den naturligt gerne buske sig. Dog fortrækker man et hovedskud og helst én veludvik let kolbe. Dannelse af sideskud er forsøgt forædlet væk i majs og er derfor genetisk bestemt. Det er en helt naturlig optimeringeller overlevelsesmekanisme, der både kan forekomme under fordelagtige vækstforhold eller ved stress påført af f.eks. frost, sandflugt, skadedyr osv. Sideskud betyder hverken noget for ud byttet eller kvaliteten. Det kan tværtimod have en positiv effekt ved at transportere næringsstoffer fra sideskud til hovedskud. Omvendt kan der ikke transporteres næ ringsstoffer fra hovedskud til sideskud. Dog kan sideskud besværliggøre høsten med plukkebord, og sorter med høj tendens til sideskudsdannelse bør fravælges til kolbeog kernemajs. I år har sideskudsdannelse været meget udbredt og er blevet fundet i hele landet. Selv sorter, der aldrig har dannet sideskud før, er i år blevet set med sideskud. Sideskuddene sås allerede ved 4-5 bladstadiet, hvilket tyder på, at de tørre forhold omkring fremspiringen samt angreb af fritfluer har stresset majsen.

I Danmark kan majs blive angrebet af Fusarium, majsbrand og især de to bladsvampe majsbladplet og majsøjeplet trives under danske forhold.

majssygdomme

I Limagrain har vi i flere år udført forsøg med kunstig smitte af øjeplet og bladplet. I forsøgene vurderes sorternes modtagelighed for de to sygdomme. Smitten er indsamlet fra inficerede planter fra foregående år. Dermed sikrer vi et ensartet smittetryk i forsøgene, hvilket resulterer i nogle gode og brugbare Figurenbedømmelser.nedenfor er udarbejdet på baggrund

af flere års bedømmelser fra både Danmark, Holland, Tyskland og England. Figuren viser sorternes modtagelighed overfor de to bladsvampe majsbladplet og majsøjeplet.

Majsbrand Sidste år sås en del majsbrand rundt omkring i Danmark især på sandjordene. Dette skyldes den eksplosive vækst, majsen havde fra star ten af juni. Det resulterede i en del små fysiske åbninger i planterne, hvor majsbrand sporerne kunne sætte sig og danne de karakteristiske sorte/hvide svulster, både på kolben men også på selve majsplanten. Svampen er ikke giftig, men ved meget store angreb kan foderværdi en være nedsat. Høj modtagelighed Lav modtagelighed

I 2021 udførte SEGES landsforsøg i majs efter majs med reduceret jordbehandling, hvor 35 af de mest dyrkede sorter i Dan mark fik bedømt deres modtagelighed for Ibladsvampe.forsøgetblev der fundet store sortsfor skelle, hvor mange af Limagrain’s sorter lå helt i top, med en lav score for angreb af både øjeplet og bladplet.

Den er således et redskab til jer, der har majs med reduceret jordbehandling eller dyrker kolbemajs, så I kan vælge de rigtige sorter og/eller være opmærksom på, hvilke sorter der måske har brug for en Sygdomstrykketsvampebekæmpelse.varierer meget mellem årene og påvirkes hovedsageligt af vejret. Behandling skal derfor vurderes hvert år og på hver enkelt mark. Behandlingen kan sjældent betale sig ved brug af en sort med god bladsundhed. I risikomarker anbefales kemisk bekæmpel se altid, og i almindelige marker anbefa les bekæmpelse ved over 60% angrebne planter. En plante regnes som angrebet ved fund af bladsvamp på det blad, der støtter kolben. Fusarium Fusarium angriber planterne både ved frem spiring og modning. Bejdsningen beskytter frøet i op til 2 uger efter såning. Alle LG sorter har en lav Fusarium modtagelighed, da det er et krav for at gå videre fra test til produktion. Men nogle sorter har ekstra høj Fusarium resistens - se tabel ovenfor.

5

fusarium resistente sorter • AMBITIO N • CONCLUSION • YUKON • LG 30.179 • EMELEEN • FIELDSTAR • LG 31.207 • LG 31.205

Limagrain

”Når linjerne vurderes, er der mange egenska ber, der er i spil. Udbytte i FE er topprioritet, men dernæst kommer egenskaber som stivel se, fordøjelighed, tidlighed, standfasthed og kuldetolerance,” siger Theo Van Der Zwaluw. På markedet skal der være sorter med forskel ligt vægtede egenskaber, så landmanden kan vælge netop den sort, hvis egenskaber passer bedst til bedriften. Derfor kan der ikke siges noget generelt om, hvad der vægtes højest i de forskellige lande, men der er en tendens til, at danske landmænd lægger meget vægt på fordøjelighed af cellevægge, FK-NDF, mens svenskerne gerne ser et højt stivelsesindhold. Nye forædlingsmetoder Forædling tager mange år fra de første linjer iagttages, til de endelige sorter sælges til land manden. Men der er nye forædlingsmetoder, der kan forkorte forædlingstiden: ”Vi bruger molekylære genmarkører i forædlin gen. Egenskaberne er knyttet til majsplantens DNA. Der indsamles flere tusinde markører, og i laboratoriet kan man forudsige, om den enkelte egenskab er som ønsket, eller om den skal kasseres,” siger Theo Van Der Zwaluw. Det kan reducere forædlingstiden med flere år og sikre bedre kvalitet af majssortens egenskaber. En anden metode Limagrain også benytter er dobbelt haploidteknologien, hvor man fjerner haploide kønsceller af en plante for at forår sage en fordobling af kromosombestanden. Derved opnås en stabil eller ren linje på bare 2 generationer. Majssorternes egenskaber ”Kuldetolerance er nu så indbygget i sorterne, at det i Danmark ikke er et problem længere, men selvfølgelig koldtestes alle Limagrains majssorter. Majs er en forholdsvis let afgrøde at dyrke. Lejesæd, knækkede planter og Fusari Europa • 27 Inddelt i 5 geografiske zoner 30 forsøgslokaliteter i zone 1 7 forsøgslokaliteter i Danmark

Det siger Produktudviklingskoordinator

Vi’’ bruger molekylære genmarkører i forædlingen. Egenskaberne er knyttet til majsplantens DNA. Der indsamles flere tusinde markører, og i laboratoriet kan man forudsige, om den enkelte egenskab er som ønsket, eller om den skal kasseres. Det kan reducere forædlings tiden med flere år og sikre bedre kvalitet af majssortens egenskaber.’’ Theo Van Der Zwaluw 6

forædlingsstationer •

De majssorter, som Limagrain sætter i lands forsøgene, er kvalitetsafprøvet og dermed næsten sikre på at blive markedsført. “Det er landmanden, der bestemmer, hvilke egenskaber majssorten skal have. Nogle vægter udbyttet i FE højt, andre standfasthed, andre stivelse osv. Der er også stor forskel på jordtyperne i Danmark, og derfor kan der være forskellige krav til, hvad majsen skal kunne på de enkelte gårde.”

Theo Van Der Zwaluw fra Limagrans forædlingssta tion i Holland. Limagrain opdeler Europa i 5 geografiske zoner, når det gælder majssorter. Danmark ligger i zone 1 sammen med Sverige. Limagrain skiller sig ud fra konkurrenterne, idet Limagrain kvalitetssikrer sorterne med mange egne test, inden de sættes i landsfor søg. Der udvælges maks. 4 nye sorter om året til Landsforsøgene. Andre firmaer vælger at sende rigtig mange nye sorter i landsforsø gene, hvoraf mange er væk året efter, fordi de ikke er gode nok, og det er til forvirring og frustration for landmanden. ”Limagrain har en strategi med 90/10, hvor kun 10 procent sorter er nye hvert år, og resten er kendt. De færre sorter, som vi in troducerer, er testet bedre og værdiafprøvet, inden de kommer i landsforsøg, så vi næsten er sikre på, at sorterne kommer på det danske marked,” siger Theo Van Der Zwaluw. Fra 15.000 linjer til 4 sorter Udvælgelsen af nye sorter er en langstrakt proces, hvor der hele tiden sorteres linjer fra, som ikke opfylder de krav og ønsker, som forædlerne stiller til dem. Der lægges ud med ca. 15.000 linjer. Heraf når ca. 4.000 i observa tionsforsøg, 2.000 når til 1 års udbytteforsøg, 150 til 3 års udbytteforsøg. Endeligt kommer 5-10 sorter til værdiafprøvning på Tystofte. Først derefter kommer maksimalt fire sorter med i landsforsøgene.

Færre men bedre nye sorter hvert år

Stivelse udnyttes 100 procent Stivelsesindholdet i kolben kan udnyttes næsten 100 procent. I helsædsmajs udgør stivelse 30-40 procent. Hovedparten af stivelse fordøjes i vommen, men en del fordøjes først i tarmene, den såkaldte by-pass stivelse. Jo mere moden kolben er, jo mere by-pass sti velse indeholder den. Her er der små forskelle imellem sorterne.

Tidligere’’ så man i Danmark en del kuldeskad er i form af gule majsplanter, men det ses i mindre omfang i dag. Primært på grund af nye kuldetolerante sorter fra Limagrain’’Marinus

Flint og Dent typer ”Der findes to typer af majssorter, Flint og Dent typen. Flint majs er kuldetolerant, mens Dent typen har et stort udbyttepotentiale, men den er ikke kuldetolerant. Vi forædler henimod mellemformer, hvor egenskaberne fra de 2 typer kombineres på forskellig vis. Rene Dent majs markedsføres ikke af Limagrain i Danmark, da de ikke er kul detolerante,” siger Theo Van Der Zwaluw. Sortsvalget til malkekøer Sorter til helsædsensilage til malkekøer skal give den højeste økonomiske værdi. Derfor skal majssorten nå 30-33 procent tørstof senest midt i oktober. Det er som regel sorter, som kan kombinere et stort udbytte af afgrø deenheder med en høj energikoncentration og en høj FK-NDF. Ifølge Seges Sortsvalgmajs. dk ligger Limagrains majssorter i toppen med den højeste økonomiske værdi, uanset majs andel i foderrationen. I dette værktøj fra Seges regnes merværdien ud per årsko for hver sort, med baggrund i den enkelte bedrifts forudsæt Vilninger.man gerne satse på kolbemajs, bør man vælge sorter med en god standfasthed. De skal nå 54-56 procent tørstof i kolber med svøbbla de inden 20. oktober. Derudover skal sorten have et stort kerneudbytte og højt indhold af NEL20.

um modtagelighed kan dog besværliggøre høst og koste udbytte og kvalitet. Derfor er stand fasthed et vigtigt element i vores forædling af majssorter,” siger Theo Van Der Zwaluw. ”Tidligere så man i Danmark en del kuldeska der i form af gule majsplanter, men det ses i mindre omfang i dag. Primært på grund af nye kuldetolerante sorter fra Limagrain, men klimaændringerne betyder også en del,” siger Marinus Steijn, regional forskningsassistent hos Limagrain, der leder markafprøvningerne af Limagrains majssorter. Fordøjelighed af cellevægge ”Limagrain har det klare forædlingsmål, når det gælder udvikling af helsædssorter til mal kekøer, at både fordøjelighed af cellevægge i planten, FK-NDF, og stivelsesindholdet i kolben skal være højt”, siger forædleren fra Limagrain. Han forklarer her, hvordan Limagrain vægter fordøjeligheden af plantens cellevægge: NDF er fibre eller cellevægsstoffer, der består af cellulose, hemicellulose og lignin. Lignin er ufordøjeligt, mens cellulose og hemicellulose kan nedbrydes af mikroorganismer i vommen. Der er stor forskel på majssorters NDF-for døjelighed, FK-NDF. Variationen skyldes dels forskelle i indholdet af lignin, dels forskelle i strukturen af lignin i cellevæggene. Det nemmeste forædlingsmæssigt er at sænke ligninindholdet, fordi det straks øger fiberfor døjeligheden. Der er dog grænser for, hvor langt man kan sænke ligninindholdet, uden det går ud over plantens standfasthed. Derfor er målet at finde sorter, der har en hensigtsmæs sig cellevægsstruktur, der fremmer tilgængelig heden af cellulose og hemicellulose.

Steijn 7

På Tangelev i Salling har kolbemajsens høje indhold af stivelse hævet køernes indtag af græs og dermed hævet mælkeydelsen. Der anvendes udelukkende majssorter fra Limagrain. Kolbemajs virker som kraftfoder i køernes foder. Kolbemajsen har for mange år siden afløst korn og soja hos os, fortæller Kristian Abildgaard, Tangelev i Salling. Kolbemajsen har to væsentlige fordele: den har et større udbyttepotentiale end vårbyg, og det høje stivelsesindhold bevirker, at køerne indtager mere græs. Det giver i sidste ende også et højere ydelsespotentiale hos de 170 RDM køer. Ydelsen ligger i øjeblikket på 11.500 kg EKM mælk. En del af foderets indhold af stivelse fordøjes i vommen, men kolbemajs indeholder meget bypass stivelse, der først fordøjes i tarmene. Stivelse er den vigtigste energikilde til mælke produktionen fra majsensilage. Næsten 100 procent af stivelsen kan udnyttes af køerne. Hæver selvforsyningsgraden Markplanen for de 240 ha dyrket areal hedder i år 130 ha kolbemajs, 50 ha græs i omdrift og resten i vårbyg. Da der i 2021 blev høstet store mængder helsædsmajs, er der tilstrækkeligt til den ny sæson. Jordtypen er stærkt varierende fra JB 1 til JB “Kolbemajsen4.betyder, at vi er 70 procent selvforsynende med hjemmeavlet grovfoder. Helsædsmajsen ligger i udbytte på ca. 10.500 FE og kolbemajsen på 8.500-9.000 FE”, siger Kristian Abildgaard. Når han vælger majssorter, er der en række egenskaber, der tages hensyn til. “Vejret spiller en enorm stor rolle. Vi er omgivet af vand, og derfor er vi lidt senere på den om foråret, men til gengæld er vi ikke plaget af frost hen på efteråret. Det betyder, at vi kan høste kolbemajsen hen i slutningen af oktober, starten af november, uden problemer”, siger Kristian Abildgaard. Majssorter 2022 6-8SaxonConclusionandresorter i forsøg Udbytte i marken Helsædsmajs: 10.500 FE Kolbemajs: 8.500-9.000 FE Mælkeydelse: 11.500 kg EKM Foderplan: 7 FE kolbemajs, 3,5 FE helsædsmajs, 6-7 FE græs, rest rapskager/skrå ’’ Vi har meget vind, og derfor er det helt afgørende, at majsplanterne bliver stående” Kristian Abildgaard 8

Kolbemajs har afløst kraftfoderet hos køerne

Limagrain majssorter På Tangelev anvender man udelukkende majs sorter fra Limagrain. I år er det primært Saxon og Conclusion, der dyrkes. Saxon har efter 3 års forsøg på Tangelev afløst sorten Prospect. Fordelen ved at have majssorter i forsøg på sin ejendom er, at man får afprøvet sorterne helt lokalt. Blot få kilometer væk kan vejr og klima være anderledes, og så kan sorten også opføre sig anderledes, siger Kristian Abildgaard. Hvert år har han seks til otte Limagrain majssorter i forsøg over en tre- til femårig periode. Godt tilfreds med Limagrain Jeg anvender udelukkende majssorter fra Limagrain. De har det største udvalg af majssorter, og jeg kan sagtens finde sorter, der passer rigtig godt til vores klima, nævner Kristian Abildgaard. Der er mange egenskaber at tage hensyn til ved valg af majssort: Udbytte, stivelsesindhold, kuldetolerance, FK-NDF i cellevæggene, en god frøkvalitet, og ikke mindst en god standfasthed: “Vi har meget vind, og derfor er det helt af gørende, at majsplanterne bliver stående. Kolbemajsen høstes ca. 3 uger senere end helsædsmajsen, og majsen skal altså kunne blive stående til høst. Jeg vælger for øvrigt sorter, som både kan anvendes til helsædsensilage og til kolbemajs”, fortæller Kristian DerAbildgaard.stilleshøje krav til majssorter, der dyrkes både til helsæd og kolbemajs, kaldet buffereller all-round sort, fordi både foderkvaliteten og dyrkningsegenskaberne skal være i top. Limagrain har en række sorter, vi anbefaler som buffersorter, der både indeholder høj FK-NDF, højt stivelsesindhold, korrekt tidlighed og god stand fasthed. Sidstnævnte er især vigtig, da kolbemajs høstes ca. 3 uger senere end helsæd, derfor skal standfastheden være i top, især ved vindudsatte lokaliteter som hos Kristian Abildgaard.

Jeg’’ anvender udelukkende majssorter fra Limagrain. De har det største udvalg af majssorter, og jeg kan sagtens finde sorter, der passer rigtig godt til vores Kristianklima”Abildgaard

’’ Kolbemajs virker som kraftfoder i køernes foder” Kristian Abildgaard 9

Både til malkekøer og tyrekalve De 170 malkekøer tildeles ca. 7 FE kolbemajs, 3,5 FE helsædsmajs og 6-7 FE græs. Der sup pleres så op med rapskager og rapsskrå, lige dele af hver. På Tangelev fedes også tyrekalve. De får efter tre måneder et simpelt foder, bestående af kolbemajs og græs, så også her spiller kolbe majsen en vigtig rolle.

Nye bejdsningER 10

Limagrain har i de sidste par år anvendt fun gicidet Vibrance® 500FS, som en komponent i vores bejdsninger Starcover Pro og Korit Pro, men i sæsonen 2023 vil det ikke længere være en mulighed. Det skyldes en ændring af CMR klassifikationen på aktivmiddlet Sedax sane, som indgår i Vibrance 500FS. Den nye CMR klassificering er gældende fra december 2022 og indeholder bl.a. hazard sætningen H351, som gør, at vi ikke længere mener, det er ansvarligt at bruge produktet i vores bejds ninger. Derfor er Starcover Pro og Korit Pro bejdningerne blevet opdateret for at sikre dig den bedste fremspring til foråret 2023. Starcover Pro Starcover Pro bliver i sæsonen 2023 en kombination af Redigo M, Starcover og mikronæringstofferne mangan og zink. Redigo M er et fungicid, der beskytter mod de spire hæmmende svampe Phytium og Fusarium. Starcover består af to komponenter: et plan teudtræk fra Guarbønnen, der få dage efter såning trækker ud i rodzonen og danner en film omkring frøet. Filmen suger jordfugt til sig og sikrer hurtigere et vandindhold på 30%, som igangsætter spiringen. Planteudtrækket bidrager ligeledes til at stimulere dannelsen af flere sekundære rødder. Dette resulterer i et større rodnet pr. plante og dermed et øget vand- og næringsstofoptag. Den anden komponent er bakterien Bacillus amylolique faciens IT 45, der lever i et symbiotisk forhold med majsplantens rødder. Bakterien lever af de affaldsstoffer, som rødderne udskiller, og til gengæld udskiller bakterien en række nedbrydningsprodukter såsom fytase. Fytase frigiver organisk bundet fosfor i jorden og øger dermed fosfortilgængeligheden for planten. Derudover udskiller bakterien plantehormonerne auxin og gibberellin, der begge stimulerer rodvæksten. De sidste kom ponenter er mikronæringsstofferne mangan og zink, der i kolde forår sikrer en god og hurtig fremspiring. Zink er vigtig for majsens produktion af væksthomoner og strækning af stænglen. Zinkmangel vil give sig til udtryk i kortere planter, forsinket blomstring samt øget sygdomsmodtagelighed. Især det sidste er kritisk ved fremspring i kølige år. Mangan er essentiel for majsplantens fotosyntese. Korit pro Korit pro vil fremover indholde: Redigo M + Korit + Mangan og Zink + bakterien Bacillus amyloliquefaciens IT 45. Fungicidet Korit med aktivstoffet Ziram beskytter mod fugleangreb og har en positiv effekt på fremspiringen. Mikronæringsstofferne mangan og zink vil i kolde forår sikre en god og hurtig fremspiring. Derudover vil Korit Pro indeholde den samme bakterie som i Starcover, der vil øge optaget af næringstoffer og forbedre majsens rodvækst. Denne bejdsning vil derfor både beskytte dine majs mod fugleangreb men også forbedre fremspiringen og sikre en god etablering i foråret. Husk! Ved håndtering og såning af majsfrø med Korit Pro skal alle sikkerhedsfor skrifter overholdes.

Guide til sortsvalg 2023 VÆLG BLANDT DE SORTER, DER HAR DEN KORREKTE TIDLIGHED TIL DINE DYRKNINGSBETINGELSER FIND DEREFTER DE SORTER, DER MATCHER DEN KVALITETSPROFIL, DU HAR BRUG FOR PÅ DIN BEDRIFT BRUG 90/10 REGLEN: ✔ SATS PÅ VELAFPRØVEDE STABILE SORTER TIL HOVEDPARTEN AF DIT MAJSAREAL (90 %) ✔ LÆR NYERE SORTER AT KENDE PÅ ET MINDRE AREAL (10 %) 11

Diagrammerne i vejledningen viser resultaterne fra de seneste 3 års landsforsøg (2019-21). Alle sorter, der har været med i landsforsø gene i alle tre år, er taget med – dvs. det er de sorter, der fylder en relativt stor del af markedet. Det er blandt disse sorter, du skal vælge til de 90 % af dine majsarealer. De nye sorter fra LG, som har været med i landsforsøgene i færre år, er også vist i diagrammerne. De er markeret med hhv. et opløftet 1 eller 2 tal. Da disse nye sorter ikke har deltaget i lige så mange forsøg som de øvrige sorter endnu, skal deres placering i diagrammet ses i forhold til resultaterne i de år, som de har deltaget.

spørg

Majsvarmeenheder i Danmark 2001-2010 Ontario Crop Heat Units, middel årssum (15.4-15.10) Kilde: www.landbrugsinfo.dk

3. Se på diagrammet over udbytte og tidlighed og vælg blandt de sorter, der ligger i området under den farvede bjælke, der svarer til din farve.

Tommelfingerregel: Middeltidlige sorter skal bruge ca. 2.400 majsvarmeenheder (MVE) fra såning til høst for at blive klar til helsæd, mens de kræver ca. 2.700 MVE for at kunne blive klar til kolbe/kerne majshøst. Tidlige sorter skal bruge færre MVE, mens senere sorter skal bruge flere MVE. Følg den aktuelle udvikling i majsvarmeenheder i dit postnummer på landbrugsinfo.dk.

Du skal starte med at ”spørge marken” og udelukke alle de sorter, som hos dig er for sene til, at de med sikkerhed kan nå at blive høst klare før midten af oktober – også i et dårligt år.

12

1

marken

290032003300<3400≥3400<33003100<32003000<3100<30002800<29002700<28002600<27002500<26002400<25002300<2400<2300

1. Vurdér din lokalitet ved hjælp af kortet over majsvarmeenheder, og find den farve, der passer.

2. Korrigér farven efter lokale forhold, der kan trække dine marker i en enten køligere retning (blå) eller i en lunere retning (rød). Det kan være jordtype, læforhold, risiko for sen/tidlig nattefrost, ønsket høsttid mm.

Vejledning til guiden

spørg marken1 Find de sorter, der i dine marker er tidlige nok til, at de kan nå at blive høstklare før midten af oktober – også i et dårligt år. Sorter til helsæd skal kunne nå et tørstofindhold på 30-33 %. Se resultaterne for hhv. lune og kølige lokaliteter på diagrammerne på næste side. 290032003300<3400≥3400<33003100<32003000<3100<30002800<29002700<28002600<27002500<26002400<25002300<2400<2300 Alle lokaliteter - Helsæd Landsforsøgene 2019-21 (alle 7 lokaliteter - 20 forsøg) MVE-periode: 2001-2010 Kilde: www.landbrugsinfo.dk Ability Ambition Asgaard Conclusion Dignity 2 Echo 2 Emeleen 2 Faith 2 Fieldstar Foxtrot 1 Function Gatsby LG30.179 2 LG31.207 LG31.205 LG31.211 Pinnacle Prospect Reason Resolute Saxon 2Skipper 1 WizardTrooper106,0104,0102,0100,098,096,094,092,090,088,0 30 31 32 33 34 35 36 37 Fht.NEL20 Tørstof indhold % Sorter med 1)= 1 års afprøvning, 2)= 2 års afprøvning Kilde: www.sortinfo.dk 13

spørg marken1 Lune og kølige lokaliteter - helsæd Lune lokaliteter 2019-21 (11 forsøg) Kilde: sortinfo.dk ≥ 3400 3300 < 3400 3200 < 3300 3100 < 3200 3000 < 3100 2900 < 3000 2800 < 2900 2700 < 2800 2600 < 2700 2500 < 2600 2400 < 2500 2300 < 2400 < 2300 MVE-periode: 2001-2010 Kilde: www.landbrugsinfo.dk Kølige lokaliteter 2019-2021 (9 forsøg) ≥ 3400 3300 < 3400 3200 < 3300 3100 < 3200 3000 < 3100 2900 < 3000 2800 < 2900 2700 < 2800 2600 < 2700 2500 < 2600 2400 < 2500 2300 < 2400 < 2300 MVE-periode: 2001-2010 Kilde: www.landbrugsinfo.dk Ability Ambition AsgaardConclusion Dignity 2 Echo2 Emeleen2 FieldstarFaith2 Foxtrot1FunctionGatsby LG30.1792 LG31.207LG31211LG31205LG31218 Pinnacle Prospect Reason Resolute Saxon2 Skipper1 WizardTrooper102100989694929088104106 31 32 33 34 35 36 37 38 Fht.Nel20 Tørstof indhold % Ability Ambition Asgaard Conclusion Dignity 2 Echo 2 Emeleem 2 Faith 2 Fieldstar Foxtrot 1 Function Gatsby LG30.179 LG31.207 LG31211LG31205 PinnacleProspect Reason Resolute Saxon 2 Skipper 1 Trooper Wizard1081061041021009896949290 28 29 30 31 32 33 34 35 36 fht.NEL20 Tørstof % SILDIGE MIDDEL TIDLIGE TIDLIGE MEGET TIDLIGE EKSTRA TIDLIGE Sorter med 1)= 1 års afprøvning, 2)= 2 års afprøvning Sorter med 1)= 1 års afprøvning, 2)= 2 års afprøvning SILDIGE MIDDEL TIDLIGE TIDLIGE MEGET TIDLIGE EKSTRA TIDLIGE Kilde: www.sortinfo.dk 14

2 spørg koen Se sorternes kvalitetsprofil på diagrammet herunder. Grafen viser fordøjeligheden af NDF sammen med energikoncentration. Her ses det, at sorterne med det gule LG Animal Nutrition stempel alle har høj foderkvalitet. Vælg de sorter, der passer godt i forhold til din foderplan og andelen af majs i grovfoder rationen på din bedrift. Foderkvalitet i Landsforsøgene 2019-2021 (20 forsøg) Kilde: sortinfo.dk fakta NDF • Kulhydraterne i fibrene i cellevæggene • Fibrene giver struktur i foderet, længere tyggetid og bedre vommiljø NDF nedbrydes af mikroorganismer 1 procent højere FK-NDF øger mælkeydelsen med 0,25 kg EKM pr. dag Der er stor forskel på majssorternes FK-NDF Økonomisk merværdi for FK-NDF kan være på mere end 700 kr. pr. årsko Ability Ambition Asgaard Conclusion Dignity 2 Echo 2 Emeleen 2 Faith2 Fieldstar Foxtrot 1 Function Gatsby LG30.179 LG31.207 LG31.205 LG31.211 Pinnacle Prospect Reason Resolute Saxon 2 Skipper 1 Trooper Wizard68,568,067,567,066,566,0 6,32 6,37 6,42 6,47 6,52 6,57 FKNDF NEL20 (MJ pr. kg tørstof) Sorter med 1)= 1 års afprøvning, 2)= 2 års afprøvning. 15

Majs til økologi

Sidst i oktober 2021 blev NorFor modellen opdateret, og dermed blev foderværdien ændret. Ændringen går ud på, at kvælstofudskillelsen i gødningen er mindre end tidligere estimeret, og passagehastigheden af NDF gennem vommen er højere. Det er primært energiindholdet, der ændres, og den største stigning kan ses ved grovfoderanalyse af majsensilage, som er steget 4,6% i NEL/kg tørstof. Kolbemajs stiger med 3,4% og opnår dermed et højre ener der kun stiger med 1,8%. med ca. 1% og Non-GM soja med ca. 2%. NorFor’s ændringer i foderværdier kan

Modsat falder energiindholdet i rapsskrå/kager

af Oranic X Seed er det ikke længere kun sorternes egenskaber, der er afgørende, men i lige så høj grad hvorvidt de kan produceres økologisk til en overkommelig pris. Dette er ærgerligt, da det både er utroligt besværligt at opnå dispensation, og det reducerer den enkelte landmands muligheder i sortsvalget kraftigt.

ses i tabellen forkortet fra Opdateringenlandbrugsinfo.indeholder følgende: • Øget maksimumsgrænse for PBV • Ændret passagehastighed i NDF i grovfoder • Ændret nedbrydningshastighed af restkulhydrater • Ændret fordøjelighed af råprotein GAMMELNELMODEL NY MODELNEL VÅRBYG 7,22 7,35 RAPSSKRÅFODER, 4% FEDT 6,71 6,64 RAPSKAGEFODER, 15% FEDT 7,37 7,30 NON-GM HP SOJASKRÅFODER 8,60 8,42 KLØVERGRÆS 12-15 CM, 20% 6,51 6,48 KLØVERGRÆSENSILAGE, MID FK 6,15 6,24 KOLBEMAJS, ENSILAGE 7,15 7,39 MAJSENSILAGE, MID FK 6,24 6,53 16

I Danmark har vi ingen officielle økologiske forsøg og de observatio ner, der foretages i konventionelle forsøg kan ikke overføres direkte til økologiske dyrkningsbetingelser. Derfor har vi i Limagrain hvert år testet et stort antal sorter hos økologiske landmænd. Dette giver et solidt grundlag for at anbefale de rigtige majssorter til økologisk Efterdyrkning.indførslen

giindhold end vårbyg,

økologi og foderværdier

I Limagrain udbyder vi fem økologiske majssorter i Danmark til vækst sæsonen 2023, som ses i boksen til højre. Disse sorter har vist gode egenskaber såsom kraftig forårsudvikling, optimal bladsundhed, god standfasthed og en balanceret stay-green. Udbytte går man ikke på kompromis med, da det er velafprøvede sorter, der leverer høje udbyt ter. Især Pinnacle og LG ØKOMIX 180.01 har de sidste par år vist gode resultater rundt omkring i Danmark. Både med deres gode udbytteresul tater men også de gode økologiske dyrkningsegenskaber. Som nyhed til øerne og i det sydlige Jylland vil Emeleen udbydes som økologisk såsæd.

SORTER TIL ØKOLOGI TYPE FAO PINNACLE ØKOLOGISK 180 LG ØKOMIX 180.01 ØKOLOGISK 180 LG 30.179 ØKOLOGSIK 180 EMELEEN ØKOLOGISK 200 LG 31.207 ØKOLOGISK 205

NorFor - opdatering af foderværdier

eller gastæt silo skal kunne nå ned på 38-40% vandindhold i kernerne Sorterene PINNACLE, PROSPECT, LG30.179, AMBITION, GATSBY og CONCLUSION er alle gode all-round sorter, der kan anvendes til både helsæd, kolbe- og kernemajs. De er ideelle som buffersorter, fordi de også har gode egenskaber til helsæd og standfastheden til at stå til modenhed. kolbemajs og kernemajs Ambition***** Conclusion * Gatsby **** LG30179 *** Pinnacle *** Prospect ** Yukon******115113111109107105103101999795 90 92 94 96 98 100 Fht.udb.Kerne Tørstof % Fht. Landsforsøgene med kernemajs 2015-19 (17 forsøg) Sorter med *)= 1 års afprøvning, **)= 2 års afprøvning, ***)= 3 år, ****)= 4 år, *****)= 5 års afprøvning og ******)= 6 års afprøvning. Kilde: sortinfo.dk 17

Kolbe- og kernemajs er stivelsesrige fodermidler, og bør betragtes som et alternativ til især vårbyg på de fleste lokationer. Kernemajs kan benyt tes som foder til søer og slagtesvin, hvor kolbemajs kan anvendes som et energirigt foder til malkekøer og slagtekalve. Både kerne- og kolbemajs er gode alternativer for korn til slagtekalve og som energifoder til malkekøer. Kolbemajs øger strukturværdien, og dermed opnås bedre vommiljø hos slagtekalve. Da kolbe- og kernemajs normalt høstes 3-4 uger senere end majs til helsæd, bør sortsvalget påvirkes af, ikke kun udbytteniveauet, men også tidlighe den af sorten: • Kolbemajs skal nå et tørstofindhold på ca.55% i kolben med svøbblade • Kernemajs til vådkonservering

LG

Det gule LG Animal Nutrition stempel bliver i Danmark tildelt til LG majssorter, der indeholder en række vigtige kvalitetskriterier. LGAN repræsenterer majssorter med en perfekt balance mellem de man ge kvalitetsparametre, og passer dermed til enhver foderrations sammensætning. Sorterne vurderes på baggrund af LG’s egne for søgsresultater, samt minimum 2 år i landsforsøgene, hvor nøglekri terierne omfatter fordøjelighed af cellevægge (FK-NDF), stivelses indhold og udbyttestabilitet. LGAN er vores kvalitetsmærke, som gør det nemt for dig at vælge den bedste majssort til dine køer. Når du skal vælge sorter, skal der ikke kun tages højde for dyrk ningsmæssige forhold, men lige så vigtigt er fordelingen af foderrationen. Det er især stivelsesindholdet og fordøjeligheden af cellevæggene (FK-NDF), der har størst indflydelse på majsensi lagens kvalitet som grovfoder til malkekøer. Fibrenes kvalitet (FKNDF) sætter grænsen for, hvor meget ensilage koen kan indtage og dermed også hvor meget energi, der kan udnyttes og omsættes til mælk. Høj fordøjelighed af NDF giver mulighed for at øge foder indtaget og forbedre foderudnyttelsen, som direkte kan omsættes til en højere mælkeydelse. Foderrationens sammensætning har betydning for, om man bør lægge mere eller mindre vægt på hhv. stivelsesindhold, fordøjeligt NDF og NDF-indholdet. Ved en høj andel af majsensilage i grovfoderrationen (over 50%), har indholdet af fordøjeligt NDF relativt større betydning, mens man ved lavere andel af majsensilage (under 50%) og mere græs kan have mere fokus på stivelsesindholdet. FK-NDF kan øges ved at sætte en højere stub, men da halvdelen af majsplantens tørstof kommer fra kolben, og den anden halvdel fra restplanten, så kan man høste langt flere foderenheder ved at høste mere stub og anvende majssorter med et genetisk potentiale for et højere FK-NDK.

StarPlus Ud over LGAN anvender Limagrain også betegnelsen Starplus for LGAN-varianter med en naturlig høj stivelsestilgængelighed i vom men (SRD) og en tilsvarende lavere andel af bypass stivelse. Denne kvalitetssammensætning opnåes hovedsageligt ved sildige sorter, der ofte ikke kan dyrkes i Danmark. Dog tilbydes StarPlus sorterne SKIPPER, RESOLUTE, LG 31.207 samt LG 31.205 i Danmark. StarPlus sorter er gode til foderrationer med en stor andel af græs, da det høje indhold af stivelse og den høje SRD sikrer dig et opti malt optag af stivelse. Udnyttelsen af energi ved fordøjelse af stivelse i vommen er på ca. 85%, mens den i tyndtarmen er helt oppe på 99%. Problemet er selvfølgelig, at noget af bypass stivelsen passerer forbi tarmene og udskilles i gødningen. Det er altså med at ramme et fornuftigt for hold mellem de to stivelsestyper således, at man optimerer energi udnyttelsen af stivelse og undgår for meget stivelse i vommen, der kan give accidose og køer med ydelsesnedgang. Scan QR koden og se mere om LGAN

18

ANIMAL NUTRITION

Nye lovende LG sorter – 1. gang i landsforsøgene i 2022

EMELEEN - FAO 200 EMELEEN er en middeltidlig sort. Udseendet minder lidt om LG31.207 og LG31.205. Det er en høj slank plante med ensartede store fyldte kolber. Det er en sort med potentialet til at gå ind på førstepladsen i Danmark. Kvalitetsmæs sigt er EMELEEN meget afbalanceret.

Nye sorter med 1 års resultater i Landsforsøgene (2022 er 2. år)

19

FOXTROT - FAO 175 FOXTROT er en tidlig sort, som leverer et højt afgrøde- og stivelsesudbytte uden at gå på kompromis med FK-NDF. FOXTROT har en optimal kvalitetsprofil samt en fremragende forårsudvikling og kan dyrkes på både kølige og lune lokaliteter. Det er med andre ord samme tidlighed og kvalitet, som vi kender fra PROSPECT, men FOXTROT leverer et højere udbytte af foderenheder.

SKIPPER - FAO 175 SKIPPER er en tidlig sort, som har et højt udbytteniveau særligt på kølige lokaliteter og lerjord. Både energikoncentrationen og stivelsesniveauet er meget høj. SKIPPER er en robust og massiv plante med en god forårsud vikling.

FIND FORHANDLERE Se hvor de nye og vores mere velkendte sorter forhandles på www.lgseeds.dk under menu-fanen „Forhandlere“.

ECHO - FAO 160 ECHO er en sort, der minder meget om TROOPER, både hvad angår kvalitet, udbytte og udseende. ECHO er samme tidlighed som TROOPER men har et lidt højere udbytte, til gengæld er energikoncentrationen lavere. ECHO har en meget bredstående bladvækst med høj afgrødedækning til følge. Standfast heden er som altid i top.

LZM 171/80 (DUKE) - FAO 160 LZM171/80 har samme tidlighed som REASON Det er en bredbladet middelhøj plante med god bladsundhed især for denne tidlighedsgruppe. LZM171/80 leverer et højt stivelsesudbytte.

Nye sorter med 2 års resultater i Landsforsøgene (2022 er 3. år)

SAXON - FAO 175 SAXON er en sort i samme tidlighedsgruppe som PROSPECT. Forårsudviklingen og afgrøde dækningen har været helt i særklasse i lands forsøgene 2021 og 2022. SAXON leverer et lidt højere udbytte af foderenheder end PROSPECT, men stiveleseudbyttet er lavere. SAXON har middel højde og middel stay-green.

LZM171/87 er i samme tidlighedsgruppe som PROSPECT og ligger på samme høje udbytteniveau som FOXTROT og SAXON PROMISE har en god forårsudvikling og rigtig god plantesundhed med høj stay-green. LG 31.206 (LZM 170/72) - (FAO 200) LG 31.206 er en middeltidlig høj og slank plan tetype. Den har en god forårsudvikling og en fremragende bladsundhed. LG31.206 har et enormt højt udbyttepotentiale, og foderværdi en er med en suveræn cellevægsfordøjelighed helt i særklasse.

LZM 171/87 (PROMISE) - (FAO 175)

nye sorter til 2023

FAITH - FAO 175 FAITH ligger sig med hensyn til udbytte, stivelsesindhold og fordøjelighed tæt op ad PROSPECT. FAITH er en middelhøj og meget kompakt plante, hvor kolberne sidder lavt. Dette sikrer en rigtig god standfasthed. Forårsudviklingen på FAITH er virkelig god og stay-green er medium. DIGNITY - FAO 175 DIGNITY er en tidlig hybrid med høj stand fasthed, samt god forårsudvikling og middel stay-green. Højden på planten og kolbesæt ning er middel. DIGNITY imponerer især med et højt stivelsesudbytte, men uden at gå på kompromis med fordøjeligheden.

• Ekstrem tidlig

• Middel afgrødedækning • Høje kraftige planter

• Virkelig god standfasthed

• Højt stivelsesudbytte

• Flot kolbe med lukket svøb Anvendelse

• Super forårsudvikling og afgrødedækning

• Kolber med lukket svøb Anvendelse

• Ekstremt høj cellevægsfordøjelighed

• Meget høj fordøjelighed af NDF

• Robust plante med suveræn standfasthed

AfgrødedækningPlantehøjdeForårsudvikling af jorden Dækning af Stay-greenStandfasthedkolbe AfgrødedækningPlantehøjdeForårsudvikling af jorden Dækning af Stay-greenStandfasthedkolbe AfgrødedækningPlantehøjdeForårsudvikling af jorden Dækning af Stay-greenStandfasthedkolbe 20

• Meget høj afgrødedækning Anvendelse

reason FAO 160 REASON er en ekstrem tidlig sort, der produ cerer en perfekt kvalitetsprofil til højtydende malkekøer. REASON har rigtig stærke dyrk ningsegenskaber og klart bedste standfasthed blandt de helt tidlige sorter. Forårsudviklin gen er god, og REASON giver middelhøje og kraftige planter. Tidlig høst, god kvalitet og fremragende alsidighed er gode grunde til at tage REASON med i markplanen.

• God forårsudvikling

Trooper FAO 160 TROOPER er en meget tidlig sort til alle kølige lokaliteter. Det er en robust stivelsesleverandør i helsæd med en høj fordøjelighed af cellevægge. I det helt tidlige segment er TROOPER klart i toppen på fordøjeligheden. TROOPER er en sund plante med en god forårsudvikling, og den har sammen med REASON vist sig blandt de mest standfaste majssorter i det helt tidlige segment. TROOPER kan derfor dyrkes i alle områder af landet.

helsæd øko biogas helsæd øko biogas helsæd øko biogas helsæd øko biogas helsæd øko biog helsæd øko biog SORT Antal år i forsøgeneLands2017-21 Udbytte NEL20 a.e. (FHT) Tørstof % Stivelsesudbytte (FHT) 2021 Gns. flerår 2021 Gns. flerår 2021 Gns. flerår ECHO 2 94 93 35,1 35,2 105 103 TROPPER 4 92 93 35,7 37,1 103 103 REASON 5 88 90 37,3 39,0 96 98 WIZARD 5 94 95 34,6 36,5 99 104 PROSPECT 5 99 101 35,3 36,4 114 113 FOXTROT 1 102 34,5 111 ECHO FAO 160 ECHO er en meget tidlig sort, der minder om TROOPER i både tidlighed, udbytte og kvalitet. En middelhøj plante, der er bladrig og danner en flot fyldt kolbe med helt lukket kolbesvøb. ECHO har et lidt højere udbytte end TROOPER, men samme høje stivelsesudbytte, energikoncentrati on og gode fordøjelighed. En stærk forårsudvik ling og LG’s fantastiske standfasthed gør ECHO til et godt sortsvalg på kølige lokaliteter. • Højt stivelsesudbytte • Høj grad af stay-green for en majs i denne tidlighedsklasse • Unik standfasthed i denne tidlighedsgruppe • Høj fordøjelighed af NDF • Høj energikoncentration

prospect FAO 170 PROSPECT er en tidlig og suveræn all-round sort, der leverer et overlegent højt udbytte af foderenheder og stivelse med lige så høj NDF-fordøjelighed. PROSPECT har desuden en suveræn bladsundhed, som kombineret med en god standfasthed og middel stay-green gør det til en utrolig alsidig sort. De suveræne dyrkningsegenskaber gør, at du er sikret højt udbytte og kvalitet hvert år. PROSPECT er en ideel all-round sort, som har vist fantastiske resultater i både helsæd, kolbe- og kernemajs forsøg. Højeste stivelsesudbytte i DK (2017-2021) Ekstrem høj energikoncentration Overlegen bladsundhed • Super standfasthed • Velegnet til både helsæd/kolbe/kernemajs Kan dyrkes på alle lokaliteter FAO 170

Anvendelse foxtrot

• God fordøjelighed af cellevægge • Suveræn forårsudvikling • Høj plante med flotte kolber • God standfasthed Anvendelse

• Højeste udbytte af foderenheder i denne tidlighedsgruppe i DK 2021

• Højt stivelsesudbytte og energikoncentration

FOXTROT er LG’s nye tidlige topsort! Den le verede det højeste udbytte af foderenheder i 2021 for denne tidlighedsgruppe. FOXTROT viste ligeledes et imponerende højt stivelses udbytte, og en suveræn FK-NDF. Det er en høj plante med flotte kolber og en fantastisk for årsudvikling. Standfastheden er ligeledes god, hvilket gør at FOXTROT kan dyrkers på alle loka liteter. Alle gode grunde til at afprøve FOXTROT til den kommende sæson.

AfgrødedækningPlantehøjdeForårsudvikling

af jorden Dækning af Stay-greenStandfasthedkolbe AfgrødedækningPlantehøjdeForårsudvikling af jorden Dækning af Stay-greenStandfasthedkolbe AfgrødedækningPlantehøjdeForårsudvikling af jorden Dækning af Stay-greenStandfasthedkolbe KERNE KOLBE KERNE KOLBE helsæd øko biogas helsæd øko biogas helsæd øko biogas helsæd øko biogas KERNE KOLBEKERNE KOLBE KERNE KOLBEKERNE KOLBE KERNE KOLBEKERNE KOLBE KERNE KOLBEKERNE KOLBE helsæd øko bioga helsæd øko bioga Kandidat 21

Stivelses-indhold%aftørstof Foderværdi NEL 20 MJ/kg tørstof Indhold af NDF % af tørstof Fordøjelighed af cellevægge FK-NDF % 2021 Gns. flerår 2021 Gns. flerår 2021 Gns. flerår 2021 Gns. flerår 34,1 32,8 6,52 6,50 38,9 39,6 66,4 66,4 34,3 35,3 6,50 6,58 40,1 38,6 66,8 67,5 33,4 34,2 6,44 6,53 40,0 39,6 66,5 67,0 32,3 34,2 6,50 6,57 40,3 39,2 67,8 67,8 35,3 35,5 6,53 6,57 38,7 38,6 66,2 67,0 33,3 6,49 40,2 67,1 wizard FAO 170 WIZARD har exceptionel høj NDF-fordøjelig hed og er i det tidlige segment suverænt nr. 1 på denne parameter. Denne sort leverer et højt udbytte af både foderenheder og stivelse. Wizard er en middelhøj plante, der hvert år har en god fremspiring og generelt gode dyrkningsegenskaber. Sorten modner tidligt og harmonisk, og den har en ekstrem god standfasthed. • 2. højeste FK-NDF i DK (2016-2021) • Foderkvalitet der ikke fåes bedre • Tidlig stivelsesleverandør • Tidlig blomstring og harmonisk afmodning • Ekstrem god standfasthed • God stay-green for så tidlig en sort Anvendelse

SORT Antal år i forsøgeneLands-2017-21 Udbytte NEL20 a.e. (FHT) Tøstof % Stivelsesudbytte (FHT) 2021 Gns. flerår 2021 Gns. flerår 2021 Gns. flerår DIGNITY 2 98 99 33,1 33,0 101 104 SAXON 2 101 99 35,1 34,1 106 102 SKIPPER 1 99 32,8 104 LG 30.179 3 97 97 33,1 32,8 106 106 AMBITION 5 97 97 35,4 36,1 110 105 PINNACLE 5 100 100 35,2 35,8 117 111 Dignity FAO 175 DIGNITY er en ny tidlig hybrid, der har en stærk kvalitetsprofil. Sorten leverer, ligesom dens forgænger PINNACLE et højt stivelses udbytte og en høj energikoncentration, men uden at gå på kompromis med cellevægsfor døjeligheden. DIGNITY har en god forårsud vikling og middel stay-green. DIGNITY er en høj slank plantetype med lavtsiddende kolber, samt en god standfasthed. • Højt udbytte • Virkelig god kvalitetsprofil • Super standfasthed • God forårsudvikling • Meget højt stivelsesudbytte og energikoncentration • Middel stay-green Anvendelse

saxon FAO 175 SAXON er i samme tidlighedsgruppe som

• Meget højt udbyttepotentiale God forårsudvikling

• Middel stay-green Kompakt plantetype • Super god standfasthed • Velegnet til alle lokaliteter Anvendelse

• Højt udbytteniveau - især på kølige lokaliteter og på lerjord

AfgrødedækningPlantehøjdeForårsudvikling

helsæd øko biogas helsæd øko biogas helsæd øko biogas helsæd øko biogas helsæd øko biog helsæd øko biog 22

AfgrødedækningPlantehøjdeForårsudvikling

• Robust sort med ekstrem god standfasthed

af jorden Dækning af

• Forårsudvikling i top

af jorden Dækning af Stay-greenStandfasthedkolbe

PROSPECT og har en god forårsudvikling og høj afgrødedækning. SAXON er en ny hybrid, der leverer et virkelig højt udbytte af foderenheder. SAXON er en massiv og høj plantetype med en suveræn standfasthed og en afbalanceret kvalitetsprofil. Med SAXON får du en sort med flotte kolber og gode dyrkningsegenskaber, der gør at den kan dyrkes på alle lokaliteter.

• Blandt LG’s bedste afgrødedækninger

Skipper FAO 180 SKIPPER er en ny tidlig sort, der viser stort udbyttepotentiale især på kølige lokaliteter og på lerjord. SKIPPER er en robust og massiv plantetype med store pæne og lavtsiddende kolber samt en ekstrem god standfasthed. I de to år SKIPPER har været med i landsforsøgene, har den leveret høj energikoncentration og et flot stivelsesniveau. Det gør SKIPPER til et godt sortsvalg i din markplan.

af jorden Dækning af Stay-greenStandfasthedkolbe

• Høj afgrødedækning • Middel stay-green Anvendelse

AfgrødedækningPlantehøjdeForårsudvikling Stay-greenStandfasthedkolbe

• Kan dyrkes på alle lokaliteter

• Kan dyrkes på alle lokaliteter Anvendelse Dækning af Stay-greenStandfasthedkolbe

øko

• God afpasset stay-green Anvendelse

• Højeste stivelsesudbytte i DK (2016-2021)

• Harmonisk afmodning • Velegnet til både helsæd/kolbe/kernemajs

• Harmonisk afmodning

• Opret og standfast plantetype

2021 Gns. flerår 2021 Gns. flerår 2021 Gns. flerår 2021 Gns. flerår 31,3 31,1 6,44 6,45 42,8 42,3 67,1 67,2

31,9 30,3 6,45 6,42 41,6 41,8 66,9 66,8 32,0 6,44 42,2 66,8 33,1 32,4 6,47 6,45 40,3 40,7 66,6 66,5 34,4 34,0 6,47 6,50 40,0 39,6 65,6 66,3 35,4 35,3 6,52 6,54 38,4 38,9 65,8 66,5

Foderværdi NEL 20 MJ/kg tørstof Indhold af NDF % af tørstof Fordøjelighed af cellevægge FK-NDF %

• Velegnet til både helsæd/kolbe/kernemajs

LG 30.179 FAO 180 LG 30.179 er en sort, der kan bruges til det hele.

pinnacle FAO 180 PINNACLE er en fantastisk stabil stivelsesleve randør, der ligger på Fht. 119 i gns. i landsfor søgene(2016-2021). Derudover har den stærke dyrkningsgenskaber som hurtig forårsudvikling og suveræn standfasthed. PINNACLE er den perfekte all-round sort til både helsæds-, kolbeog kernemajs. PINNACLE er en meget opret plantetype, der giver flotte fyldte ensartede kolber. Planten afmodner harmonisk og kan dyrkes på alle lokaliteter. PINNACLE fåes som både konventionel og økologisk udsæd.

ambition FAO 180 AMBITION har både i forsøg og i praksis vist sig som en sikker og ekstremt pålidelig sort, der aldrig skuffer. Sorten har uovertrufne dyrk ningsegenskaber i form af en ekstrem god for årsudvikling, fantastisk kuldetolerance og høj standfasthed. AMBITION er perfekt til både helsæd, kolbe- og kernemajs – AMBITION giver dig stabilitet og alsidighed i særklasse!

• Blandt DK´s mest standfaste

Stivelses-indhold%aftørstof

23

KOLBEKERNE KOLBE KOLBEKERNE KOLBE helsæd øko biogas helsæd øko biogas KERNEbiogasKOLBEKERNE KOLBE KERNE KOLBEKERNE KOLBE KERNE KOLBEKERNE KOLBE KERNE KOLBEKERNE KOLBE KERNE KOLBEKERNE KOLBE KERNE KOLBEKERNE KOLBE helsæd øko biogas helsæd øko biogas KERNE KOLBEKERNE KOLBE KERNE KOLBEKERNE KOLBE KERNE KOLBEKERNE KOLBE KERNE KOLBEKERNE KOLBE helsæd øko biog helsæd øko biog helsæd øko biogas helsæd øko biogas

AfgrødedækningPlantehøjdeForårsudvikling af jorden Dækning af Stay-greenStandfasthedkolbe

• Kraftig og massiv plantetype

• Suveræn forårsudvikling

• Meget stresstolerant

• Suveræn forårsudvikling

• Højestydende sort til kolbe/kernmajs i DK 2016-18 • Højt tørstofudbytte til biogas

• Tidlig sort med højt udbytte af stivelse

Den giver høje stivelsesudbytter og er en perfekt all-round sort, der egner sig til både helsæd-, kolbe-og kernemajs. LG30.179 har for sin tidlighed et højt stivelseindhold og er derfor særligt god i græsrige og balancerede foderrationer. LG 30.179 leverer et højt udbytte af tørstof og er derfor ideel til biogas særligt på kølige lokaliteter, da den kan nå at blive færdig til helsæd alle steder i Danmark.

AfgrødedækningPlantehøjdeForårsudvikling af jorden Dækning af Stay-greenStandfasthedkolbe AfgrødedækningPlantehøjdeForårsudvikling af jorden

Anvendelse

• Meget afbalanceret foderkvalitet

SORT Antal år i forsøgeneLands2017-21 Udbytte NEL20 a.e. (FHT) Tørstof % Stivelsesudbytte (FHT) 2021 Gns. flerår 2021 Gns. flerår 2021 Gns. flerår FIELDSTAR 5 96 99 34,5 34,2 105 107 FAITH 2 98 97 33,1 33,2 104 104 GATSBY 5 97 99 33,5 34,2 107 104 FUNCTION 5 104 105 32,3 33,1 103 104 CONCLUSION 5 100 102 32,3 33,1 104 107 RESOLUTE 4 99 101 31,5 33,1 103 105 FIELDSTAR FAO 180 FIELDSTAR er ligesom AMBITION en utrolig stærk all-round sort til både helsæd, kolbeog kernemajs. En utrolig robust og kraftig plante med en god forårsudvikling. FIELDSTAR har desuden en god bladsundhed, høj grad af stay-green og en høj Fusarium resistens. Udbyttet ligger stabilt højt over årene og i kombination med en god foderkvalitet gør det FIELDSTAR til et sikkert valg. • Tidlig sort med højt udbytte og suveræn stabilitet over årene • God foderkvalitet • Robust og kraftig plantetype • Stærk forårsudvikling og standfasthed i top • Flot lukket kolbesvøb • Høj grad af stay-green Anvendelse faith FAO 180 FAITH har en god forårsudvikling samt en ekstrem god standfasthed. Den har en perfekt afbalanceret foderkvalitet med et højt stivelsesindhold og god fordøjelighed af cellevægge. FAITH er dermed et perfekt sup plement til en alsidig markplan med fokus på høj udbyttesikkerhed. FAITH er en middelhøj kompakt plantetype med middelstore og lavtsiddende kolber.

• Harmonisk afmodning Anvendelse

• Flotte ensartede og fyldte kolber

af jorden Dækning af Stay-greenStandfasthedkolbe AfgrødedækningPlantehøjdeForårsudvikling af jorden Dækning af Stay-greenStandfasthedkolbe KOLBEKERNE KOLBE KOLBEKERNE KOLBE KERNE KOLBE KERNE KOLBE helsæd øko biogas helsæd øko biogas helsæd øko biogas helsæd øko biogas KERNE KOLBEKERNE KOLBE KERNE KOLBEKERNE KOLBE helsæd øko biog helsæd øko biog 24

• Super kvalitet til kolbemajs

• Meget højt udbytte af foderenheder og stivelse

AfgrødedækningPlantehøjdeForårsudvikling af jorden Dækning af Stay-greenStandfasthedkolbe

• Tidlig sort med højt udbytte af stivelse

• God forårsudvikling

AfgrødedækningPlantehøjdeForårsudvikling

GATsby FAO 190 GATSBY er en stærk all-round sort, der kommer ud af AMBITION familien. Den har været med i både helsæds- og kernemajs forsøgene, hvor den klarer sig overlegent i alle discipliner inkl. kolbemajs. GATSBY er en meget højtydende sort, der kan det hele og som har robuste dyrkningsegenskaber, der gør den til et sikkert og populært valg på alle lokaliteter.

• Super standfasthed • Kraftig forårsudvikling • God stay-green Anvendelse

resolute FAO 190 RESOLUTE er en ny middeltidlig sort, som på tværs af LG´s nordiske forsøgsnetværk har vist imponerende høje udbytter. Foderkvaliteten er, som vi kender det fra LG, i den absolutte top. RESOLUTE er en sund massiv og bladrig plante, der dækker godt af for ukrudt. Forårsudvikling er blandt de bedste i LG´s sortiment, og den har en høj grad af stay-green. Udbytte og foderkvalitet i absolut højeste klasse • Meget højt stivelsesudbytte God forårsudvikling Meget høj afgrødedækning • Høj grad af stay-green Anvendelse

Stivelses-indhold%aftørstof Foderværdi NEL 20 MJ/kg tørstof Indhold af NDF % af tørstof Fordøjelighed af cellevægge FK-NDF % 2021 Gns. flerår 2021 Gns. flerår 2021 Gns. flerår 2021 Gns. flerår 32,7 32,9 6,42 6,53 40,7 36,2 65,8 65,2 32,1 31,8 6,46 6,47 42,2 41,7 67,1 67,2 33,8 33,0 6,49 6,48 39,2 40,0 66,3 66,8 30,1 31,1 6,49 6,53 40,8 40,3 68,2 68,4 31,7 33,0 6,49 6,54 40,0 39,6 67,4 67,8 31,5 32,8 6,43 6,52 41,3 39,9 66,7 67,4 FUNCTION FAO 190 FUNCTION er en suveræn topsort, der sætter standarden for udbytte og FK-NDF. FUNCTION ligger som gns. af 2017-2021 nr. 1 på udbytte af foderenheder og med højeste FK-NDF i landsforsøgene. FUNCTION er af samme årsag suverænt nr. 1 i SEGES majssortvalg, som den sort der giver mest mælk i tanken uanset hvilke forudsætninger, der indsættes. FUNCTION har en god bladsundhed, den er kuldetolerant, standfast og med en høj grad af stay-green, hvilket gør den meget dyrkningssikker. • Højeste udbytte af foderenheder i landsfor søgene gns. af 2017-21 • Højeste FK-NDF i landsforsøgene gns. 20172021 • God forårsudvikling • Sund plante • Høj grad af stay-green Anvendelse CONCLUSION FAO 190 CONCLUSION er en all-round sort i særklasse med både fantastisk udbytte, kvalitet, og dyrknings egenskaber. Fra 2017-2021 har CONCLUSION lagt sig i top 3 i landsforsøgene på udbyttet af foderenheder. Fordøjeligheden er fremragende, og derfor er CONCLUSION også med i toppen i SEGES majssortvalg. Men det er især stivelsesud byttet, som er imponerende for en sort i denne tidlighedsgruppe. • Top 3 udbytte af foderenheder 2017-2021 • Stivelsesudbytte FHT 107 i 2017-2021 • Super kvalitetsprofil • Robust og dyrkningssikker • Stærk forårsudvikling • God standfasthed Anvendelse

AfgrødedækningPlantehøjdeForårsudvikling af jorden Dækning af Stay-greenStandfasthedkolbe AfgrødedækningPlantehøjdeForårsudvikling af jorden Dækning af Stay-greenStandfasthedkolbe AfgrødedækningPlantehøjdeForårsudvikling af jorden Dækning af Stay-greenStandfasthedkolbe helsæd øko biogas helsæd øko biogas biogas biogas KERNE KOLBEKERNE KOLBE KERNE KOLBEKERNE KOLBE helsæd øko biogas helsæd øko biogas helsæd øko biogas helsæd øko biogas helsæd øko biog helsæd øko biog helsæd øko biogas helsæd øko biogas 25

• Suveræn bladsundhed • Høj og opret plantetype

KERNE KOLBE KERNE KOLBE helsæd øko biogas helsæd øko biogas helsæd øko biogas helsæd øko biogas helsæd øko biogas helsæd øko biogas helsæd øko biog helsæd øko biog helsæd øko biogas helsæd øko biogas helsæd øko biogas helsæd øko biogas

emeleen FAO 200

• Middel til høj stay-green Anvendelse

• Usædvanligt robuste dyrkningsegenskaber

• Stærk forårsudvikling

EMELEEN er en ny middeltidlig sort fra samme familie som LG 31.207 og LG 31.205, hvilket kan ses ved, at EMELEEN leverer et suverænt højt udbytte de sidste to år.

• Højeste FK-NDF i landsforsøgene gns. 2016-2021

• Kæmpe udbyttepotentiale

AfgrødedækningPlantehøjdeForårsudvikling af jorden Dækning af Stay-greenStandfasthedkolbe

• Højeste fordøjelighed af cellevægge i 2016-2021

lg 31.211 FAO 200 LG 31.211 giver dig en suveræn kombination af højt udbytte, perfekt stivelseindhold og høj cellevægsfordøjelighed. LG 31.211 havde i 2021 den anden højeste FK-NDF af alle sorter i landsforsøgene. Sorten har over flere år vist usædvanligt robuste dyrkningsegenskaber, uanset hvor den er blevet dyrket. En utrolig stærk sort, der ligger på en førsteplads på ud bytte af foderenheder i landsforsøgene som gennemsnit over de seneste 6 år (2016-21).

• Middel stay-green – harmonisk afmodning Anvendelse

SORT Antal år i forsøgeneLands-2017-21 Udbytte NEL20 a.e. (FHT) Tørstof % Stivelsesudbytte (FHT) 2021 Gns. flerår 2021 Gns. flerår 2021 Gns. flerår ABILITY 5 99 101 32,7 33,3 101 102 LG 31.211 5 100 102 30,4 31,5 94 97 EMELEEN 2 103 102 31,2 30,5 96 92 LG 31.207 3 101 104 30,7 30,3 95 95 LG 31.205 5 103 104 32,0 32,1 112 103 JAKLEEN 1 104 28,9 85 ability FAO 200 ABILITY er en topsort, der altid leverer ekstrem høj NDF-fordøjelighed og et stort udbytte af foderenheder og stivelse. ABILITY har vist sin stabilitet ved sammen med LG31.211 at præstere den højeste FK-NDF i landsforsøgene, som gns. af perioden 2016-2021. ABILITY er en sund og standfast plantetype med flotte ensartede kolber, stærke dyrkningsegenskaber og middelhøj stay-green. • Perfekt balance mellem stivelse og fordøje lige cellevægge

EMELEEN har et kæmpe udbyttepotentiale, samt en god forårsudvikling og afbalanceret kvalitetsprofil. Det er en høj slank plante med ensartede store fyldte kolber. Fåes både som konventionel og økologisk udsæd.

• Middeltidlig sort med meget højt udbytte af foderenheder

• Sund og standfast plante • Massiv opret plantetype med flotte ensartede kolber

AfgrødedækningPlantehøjdeForårsudvikling af jorden Dækning

• Middel stay-green

• Højestydende sort i landsforsøgene gns. 2016 - 2021

AfgrødedækningPlantehøjdeForårsudvikling af jorden Dækning af Stay-greenStandfasthedkolbe

• God standfasthed Anvendelse af Stay-greenStandfasthedkolbe

26

• Nr. 2 på udbytte af foderenheder i landsfor søgene 2017-2021

• Store fyldte kolber

LG 31.205 er en middeltidlig sort, der virkelig kan sparke udbyttet op på de gode lokaliteter.

2021 Gns. flerår 2021 Gns. flerår 2021 Gns. flerår 2021 Gns. flerår 31,3 31,6 6,50 6,52 40,9 40,6 67,9 68,2 28,3 29,7 6,45 6,48 42,5 41,4 68,4 68,2 27,7 25,4 6,36 6,33 43,8 44,4 67,0 67,3 27,9 26,7 6,35 6,36 43,9 43,4 66,9 67,4 32,8 30,6 6,47 6,44 40,4 41,4 66,3 67,0 23,7 6,21 47,2 65,1

lg 31.207 FAO 205 LG 31.207 er en ny middeltidlig sort, der sætter nye standarder for, hvilket udbytte man kan opnå på de gode lokaliteter. I både 2019 og 2020 lå den nr. 1 på udbyttet af foderenheder i landsforsøgene. Fordøjeligheden er som altid på LG’s sorter rigtig god. LG 31.207 er en op ret, massiv og høj plantetype. Den har en god standfasthed og middel stay-green.

• Meget høj og opret plantetype

Jakleen FAO 215 JAKLEEN er en ny sen sort fra samme familie som LG 31.207 og Emeleen. Det er en høj slank plante med ensartede store fyldte kolber. JAKLEEN lå i 2019 nr. 1 blandt de tidlige sorter i Tyskland målt på energi og stivelsesud bytte. Det er altså en ny sort med potentialet til at sænke foderomkostningerne på de lune lokaliteter i Danmark. • Meget stort udbyttepotentiale • Suveræn stay-green • Høj og opret plantetype • God bladsundhed • Stærk standfasthed Anvendelse

AfgrødedækningPlantehøjdeForårsudvikling af jorden Dækning af Stay-greenStandfasthedkolbe

Foderværdi NEL 20 MJ/kg tørstof Indhold af NDF % af tørstof Fordøjelighed af cellevægge FK-NDF %

LG 31.205 FAO 205

LG 31.205 ligger i perioden 2017-2020 nr. 2 i landsforsøgene målt på udbytte af foderenhe der. Det er en opret og meget høj plantetype med imponerende store og fyldte kolber. Den har en god standfasthed og middel stay-green. LG 31.205 er med stor succes også anvendt som kolbemajs på lune lokaliteter.

AfgrødedækningPlantehøjdeForårsudvikling af jorden Dækning af Stay-greenStandfasthedkolbe

• Middel stay-green - harmonisk afmodning

AfgrødedækningPlantehøjdeForårsudvikling af jorden Dækning af Stay-greenStandfasthedkolbe helsæd øko biogas helsæd øko biogas biogas biogas helsæd øko biogas helsæd øko biogas helsæd øko biogas helsæd øko biogas helsæd øko biogas helsæd øko biogas helsæd øko biog helsæd øko biog helsæd øko biogas helsæd øko biogas

Stivelses-indhold%aftørstof

• God forårsudvikling

• Høj fordøjelighed af cellevægge

KERNE KOLBEKERNE KOLBE KERNE KOLBEKERNE KOLBE 27

• Stærk forårsudvikling

• God Fusarium resistens Anvendelse

• Ekstremt højt udbytte af foderenheder

• Stærk bladsundhed • Suveræn standfasthed • Ekstrem højt stivelsesudbytte Anvendelse

www.LGseeds.dk Limagrain A/S - Erhvervsbyvej 13 - 8700 Horsens - tlf. 75892200 følg os på facebook