Football Cannon Betjeningsvejledning DK

Page 1

FootballCannon Betjeningsvejledning

GoalStationApS

Gugvej142B

9210AalborgSØ

Danmark

E-mail:support@goalstation.com

Telefon:+4539394045

www.goalstation.com

TekniskService

E-mail:nordland@nordland.dk

Telefon:+4596312020

1 Indhold Beskrivelseafmaskinen........................................................................................................3 Skudområde.........................................................................................................................4 Præcisionafskud..................................................................................................................5 Betjeningsvejledning............................................................................................................5 Fjernbetjening......................................................................................................................7 Fejlmeddelser.......................................................................................................................8
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Højreaktuatortilskudstyrke. 2. Aktuatortilboldindløb. 3. Touchdisplaytilstyringafmaskine. 4. Eltavle. 5. Venstreaktuatortilskudstyrke. 6. Elektromagnettilskydeben. 7. Skudben. 8. Aktuatortilop/nedposition. 9. Aktuatortilsidevejsposition. 10.Boldindløbshul. 11.Støttefod 12.Tænd/slukkontakt.
12 3 13 11
13.Batteri.

Beskrivelseafmaskinen

Princippetimaskinener,ataktuatorernepos.1og6spænder/laderskydebenet.

Hvisenskydemenueraktiv,vilmaskinenlukkeennyboldindimaskinenvedataktivereaktuatorenpos.3.Ennyboldvilderefterrullesindiboldholderen.Enfotocelleregistrererbolden,ogdeternumuligtattrykkepå"Load"knappenpåskærmen.

Retningenafboldenjusteresitoplaner,vertikaltoghorisontalt.

Hvisvertikalt-positionenerimidten,vilboldenskydeligeudafmaskinen.Hvisvariablenændrestilyderstefeltmodvenstre,vilboldenblivesparketudafmaskinenmedfuldtskrutil venstre.Hvisvariablenændrestilyderstefeltmodhøjre,affyresboldenmedfuldtskrutil højre.

Horisontal-positionenkanjusteresfra0-100viabarrenivenstreside.Ved0vilboldenblive affyretlangsjordenogved100affyresboldensåhøjtsommuligt.

Skudstyrkenjusteresligeledesviafelterne,hvordetmestgrønnefelterminimalhastighedog detøversterødeermaximalhastighed.Nårskudstyrkeneroverdegulefelter,skaloperatørenværemegetforsigtig,nårboldenaffyres,daboldenvilskudtafstedmedmegethøjhastighed.

Deterdissetrevariablerderbrugestilatindstilleetskud: skudstyrke,op/ned-positionogen sidevejs-position.

3
4 Skudområde

Præcisionafskud

Defølgendepunkterervigtige,foratopnåhøjpræcisionpåskuddene.

- Lufttrykketiboldeneskalværenøjagtigtdetsamme.Hvislufttrykketiboldeneerforskelligt,kanskuddeneafvige.

- Densammetypeboldbøranvendesforhøjpræcision.Hererdetogsåvigtigtatdeer slidtnogenlundeens.

- Vejrforholdkanogsåpåvirkeskudafviklingen.

Betjeningsvejledning

FootballCanonstyresfratouch-panelet.Fodboldkanonentændesognårdenerstartetop, visesstartskærmen.

Foratfortsætteaccepteresdetatfodboldkanonenkunbrugesafinstrueretpersonale.Vedat trykkepåacceptviseshovedmenuen.

5

Skudområdeterinddelti72områder,medhvertsineforudindstilledeskudstyrkeogskruepå skuddet.

HøjdenpåskuddetjusterespåScrollbarenivenstresideafskærmen.

(Tip!Maskinenerindstilletvedpilen.Destolængereopiderødefelterdervælges,destohårdereerskudstyrken,mensskruetpåindlæggetvælgesvedatvælgeudtilsiderne)

Detønskedeskudvælgesoghøjdenjusteres,hvorefterdetermuligtatladeogaffyrepræcist somtidligerebeskrevet.

Idennemenuerfølgendefunktionerogsåmulige:

- Load

- Shoot

- Autoload

- Reset

Maskinenladermedenbold

Maskinenafviklerskuddet

Maskinenladesstraksefterafviklingafsenesteskud

Maskinennulstilles

Maskinenafviklersammeskudigen - 0sec.

- Repeat

- Lockheight

Repeathastighed

Skudhøjdenlåsesfast

6

Fjernbetjening

Knap1og2brugestilatbestemmeskudstyrken. Kan1øgerskudstyrkenogknap2 reducererskudstyrken

Knap5og6brugestilatjustere skudhøjde.Knap5øgerhøjdenog knap6reducererhøjden.

Knapperne9-12 brugesikke.

Knap3og4brugestilat bestemmehvorvidtder skydestilhøjreellervenstre.

Knap7brugestilatlade Fodboldkanonenogknap8brugestilataffyrebolden.

VilmanfortrydedenvalgteindstillingFodboldkanonennulstillesdethelevedattrykkepå knapXX.

FjernbetjeningenfølgergrafikkenforSkudområdet,såvilmanhaveskuddettilatgåtofelter tilhøjreskaldertrykkes2gangepåknap4.

Princippetifjernbetjeningener:indstilskuddet,ladogskyd.

Maskinenhuskerdetsenesteskud,såmanskalbarejustereeftersenesteafvikletskud,såfor atfånæsteskudtilatgålidthøjereskaldertrykkespåknap5.

7

Fejlmeddelser

Fejl Alvorlighed Forklaring

1 Alvorlig Sikringenfortilspændingsaktuatorenersprunget.Sørgforatfarezonenforanmaskinenerfri,ogslukformaskinen.Kontaktvenligst TekniskService.

2 Alvorlig Intetsignalfraaktuator.KontaktvenligstTekniskService.

3 Alarm Sikringenforsidevejsaktuatorenersprunget.Sørgforatfarezonen foranmaskinenerfri,ogslukformaskinen.KontaktvenligstTekniskService.

4 Alarm Sikringenforindløbsaktuatorenersprunget.Sørgforatfarezonen foranmaskinenerfri,ogslukformaskinen.KontaktvenligstTekniskService.

5 Alarm Sikringenforop/nedaktuatorenersprunget.Sørgforatfarezonen foranmaskinenerfri,ogslukformaskinen.KontaktvenligstTekniskService.

6 Alarm Ikkeklarsignalfrasidevejsaktuatoren.Aktuatoreneeroverbelastet,slukvenligstformaskineni15minogprøvigen.Hvisfejlen gentagendegangeopstår,kontaktvenligstTekniskService.

7 Alarm Ikkeklarsignalfraop/nedaktuatoren.Aktuatoreneroverbelastet, slukvenligstformaskineni15minogprøvigen.Hvisfejlengentagendegangeopstår,kontaktvenligstTekniskService.

8 Advarsel Batteriniveaueterlavt.

Sørgforatfarezonenforanmaskinenerfri,slukformaskinenog sætbatteriettilopladning.

9 Advarsel Indløbeterblokeret.Sørgforatholdeindløbetfrit.Afladmaskinen ogfjernboldeneframaskinen.

8

GoalStation

FootballCannonerendelafGoalStationfamilien.

9

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.