VIJA | 5 | LINE

Page 1

NRD

Natural Resources in Development

KOSOVA

MALI I ZI Vermosh

Kelmend Parku Kombëtar “Bjeshkët e Namuna KS

Lëpushë

MALI I ZI Selcë

Parku Kombëtar “Prokletije” MN

Çerem

Nikç Tamarë

Valbonë

Kozhnjë

Brojë Grabom

Kukaj

Okol

Fushë e Zezë

Gjeçaj

Theth

Dragobi Rrogam

Gjelaj Qendër Theth

Bogë Ducaj

Lumi i Gashit

Qafë-Thore

Grunas Ndërlysë

Parku Rajonal Nikaj-Mërtur

Razëm

Curraj i Epërm Xhaj

Parku Rajonal Shkrel

Curraj i Poshtëm Vrana

Dedaj

Lekbibaj Rrepisht Salce

Qafë-Gradë

Palc

Brise Reç

SHQIPËRIA

Nr. 5, 2017

vijon në faqen 2


vijon nga faqja 1

Zonimi i Parkut Kombëtar Alpet Shqiptare NR

Nënzonat

Sipërfaqja në hektarë

%/ e totalit

1

Zona Qendrore (ZQ)

20,419.66

23.70

2

Zona e Menaxhimit Efektiv (ZME)

37,435.41

43.46

3

Zona e Përdorimit Tradicional (ZPT)

25,183.38

29.23

4

Zona e Zhvillimit të Qëndrueshëm (ZZHQ)

3,107.12

3.61

TOTAL

100.00

Zonimi i Parkut Kombëtar Alpet Shqiptare sipas ndarjes administrative Sipërfaqja e zonimit në hektarë NR

Njësia administrative

Ha

%

Zona Qendrore

Zona e Menaxhimit Efektiv

Zona e Zona e Përdorimit Zhvillimit të Tradicional Qëndrueshëm

I

QARKU SHKODËR

1

Bashkia Malësi e Madhe

32,492.43

37.72

5,627.57

16,747.99

8,506.57

2

Bashkia Shkodër

12,810.98

14.87

3,957.66

6,757.05

1,590.13

506.14

Total

45,303.41

52.59

9,585.23

23,505.04

10,096.70

2,116.44

1,610.30

II

QARKU KUKËS

1

Bashkia Tropojë

40,842.16

47.11

10,834.43

13,930.37

15,086.68

990.68

Total

40,842.16

47.11

10,834.43

13,930.37

15,086.68

990.68

NRD

Natural Resources in Development


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.