Turizmi në Bashkinë Shkodër

Page 1Turizmi në Bashkinë Shkodër

Studim mbi trendet, kostot dhe perceptimet për ecurinë e turizmit në Shkodër

Përgatitën: Eltjana Shkreli Sonila Hasaj Migena Selçetaj GO2, 2017


Turizmi në Bashkinë Shkodër Studim mbi trendet, kostot dhe perceptimet për ecurinë e turizmit në Shkodër Përgatitën: Eltjana Shkreli Sonila Hasaj Migena Selçetaj GO2, 2017


Vermosh

Lëpushë Selcë

K

I

Vukël Nikç

Tamarë

Kozhnje

Z

O

Brojë

S

Theth

O

I

Bogë

MALËSIA E MADHE

Rapshë

I

V

L

Ndërlysë

Vrith

Vukpalaj

A

Bzhetë-Makaj

Razëm

Kastrat Bratosh

Lekaj

Gimaj

Xhaj

Vuç-Kurtaj Goraj-Budishë

Abat

Nënmavriq

Micaj-Shalë

Bzhetë

M

Jaran

Dedaj D

Zagorë

Ivanaj

Lohja e Sipërme

Premal

Aliaj

Rrjoll

Reç Koplik i Sipërm

Jubicë

Kalldrun

Dobër

Kir

Domen

Boriçç i Vogël Boks

Bardhajj

Kroni i Madh M Mazrek

Renc

Oblikë e Sipërme Shtuf Velinaj Muriqan

Dajç Samrisht i Ri

Bërdicë e Madhe Vukatanë Juban

Zues

Oblikë

Obot Darragjat

S Samrisht

Bërdicë ë Ashtë A

Trush

Mali i Gjymtit Ças

Reç - Pulaj Reç i Ri

Baks i Ri

Ganjollë Ganjollë

Benë

Koman FUSHË-ARRËZ

Gushtë Palaj

Malq

KUKËS

Karmë

PUKA

VAU DEJËS

Sheldi

Mjedë j

Gomsiqe

PUKË

Dush

VAU DEJËS

Shelqet Stajkëë

Mnelë e Vogël

Naraç Kaçë

Mnelë e Madhe

Suk-Dajçç

Pentar

Luarzë

Kosmaç Mëlgushë

Shirq

Rrushkull Belaj

Shpor Ragam

Arrën

Qerret

Vukjakaj-Gegaj Barcollë

Myselim

SHKODËR Gajtan Kuç Guri i Zi Bërdicë e Sipërme

Dramosh

Vilë

Ukbibaj

Drisht

Mes

Bleran

V Vidhgar

Vukaj

Ura e Shtrenjtë

Dragoç Hot i Ri

FUSHË-ARRËZ

Telumë Kllogjen

Rrash

Shtoj i Vjetër

Mallajgji - Kajvall

Shakotë

Gruemirë G

Grudë e Re

Sermë Toplanë

Prekal

Linaj-Egç

Liqeni i Shkodrës

Brashtë Pepsumej

SHKODËR

Kurt

Mushqerrë-Lepurosh

Boriçç i Madh Grill

Nicaj-Shosh N

Palaj

Bruçaj

Gjorm

Grudë-Fushë Omarajj

Vuksanaj

Kokë-Papaj Vajush

Demiraj

Ktosh

Pecaj

Ndrejaj

Xhan

Qafë-Gradë

KOPLIK Bogiç Palvar

Stërbeq

Vallas

Breg Lumi

Pog

Megullë

Lohja e Poshtme

Gradec

Pjetroshan

Kamicë Flakë

Plan

Gjuraj

Lotaj

Bajzë

A

Hot

Plepan

Rranxa Mali i Jushit

Hajmel Barbullush

Gomsiqe e Re

Velipojë Pulaj

LEZHË

I

K

Z

O

I

V

M

A

A

L

O

I

S

MALËSI E MADHE

FUSHË ARRËS SHKODËR

VA U I DEJËS

PUKË

A N I D O Q E M A E U T R I V E

Tirana

Harta e ndarjes administrative të Qarkut Shkodër, me zonat ku janë zhvilluar pyetësorët për studimin e turizmit.

G R E Q I AHyrje Në verën e vitit 2017, organizata GO2 ndërmori një studim mbi vizitorët e ardhur në Bashkinë Shkodër. Meqënëse numri i vizitorë në bashkinë Shkodër ka qenë në rritje vitet e fundit u vlerësua i nevojshëm mbledhja e të dhënave mbi ecurinë e turizmit në Bashkinë Shkodër. Studimi është shtrirë në një periudhë kohore dymuroje (nga 15 Korriku deri më 30 Shtator 2017), periudhë që përkon me fluksin më të lartë të vizitorëve në Shqipëri dhe më konkretisht në bashkinë Shkodër. Anketimi i vizitorëve është kryer në qytetin e Shkodrës, në Theth dhe në Velipojë. Në studim janë mbledhur të dhëna nga 552 vizitorë. Qëllimi i këtij pyetësori mbetet mbledhja e të dhënave mbi kërkesën turistike në bashkinë Shkodër, për sezonin veror turistik 2017. Ky system të dhënash shërben për planifikim sektori të turizmit në vazhdimësi, si dhe për metodë krahasuese të kërkesës turistike në vite. Prandaj, ne synojmë të vazhdojmë këtë mbledhje edhe në vijim. Të dhënat do t’iu vihen në dispozicion vendimmarrësve dhe të gjithë grupeve të interesit. Metodologjia: Për mbledhjen e të dhënave janë huazuar seksione nga një pyetësor i përdorur DMO Korçë, për tematikë të ngjashme dhe përbëhet nga 15 pyetje, ndër të cilat 12 pyetje janë të mbyllura. Ndër të dhënat demografike përmendim Moshën, Gjininë, Vendlindjen. Të dhëna mbi turizmin kemi: 6. Pikat Hyrëse / 7. Llojet e Transportit / 8. Koha e qëndrimit / 9. Udhëtim me Paketat turistike / 10. Para të shpenzuara / 11. Tipi i akomodimit / 12. Qëllimi i vizitës / 13. Vlerësimi i shërbimeve në Shkodër (5 për shkëlqyeshëm, 1 për dobët, Pa aplikueshme) për Akomodim / Restorantet / Atraksionet / Parqet Natyrore / Dyqanet / 14. A e keni vizituar me parë Shkodrën / 15. A do vizitoni përsëri Shkodrën. Target Group kanë qenë vizitorët e huaj dhe ata shqiptarë të cilët kanë zgjedhur për të qëndruar disa orë/ditë në Bashkinë Shkodër. Pyetësorët janë shpërndarë në atraksione të ndryshme turistike, si Kalaja Rozafa, zyrat e informacionit turistik, por edhe në bar-restorante, hotele, hostele, bujtina, dyqane suveniresh – vende që karakterizohen nga një numër i lartë vizitorësh. Falenderojmë për ndihmën dhe mbështetjen në realizimin e këtij studimi: Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare, Shkodër (DRKK), Zyra e Informacionit Turistik Shkodër, Florian Guesthouse, Hostel Mi Casa es Tu Casa, Hotel Colosseo, Hotel Kaduku, Hotel Tradita, Hotel Rozafa, Communist Era Apartment, Restoranti “Arti i Zanave”. Një falenderim i veçantë shkon për bashkëpunëtorët dhe studentët që u përfshinë vullnetarisht në realizimin e studimit: Gjeto Dardha, Eneda Halluni, Fatlinda Hasaj, Stela Ago, Elmedina Shabaj, Xhenete Shabaj, Dorjan Plepi, Arion Prenga. 7


ANALIZA E TË DHËNAVE Meqë

fokusi

i

anketimit

Grafiku 2: Gjinia e të anketuarve

ishte

Gjinia (%)

Bashkia Shkodër, 89.9 % e pyetësorëve janë shpërndarë në qytetin e Shkodrës, pra duke Kalaja

Shkodër,

zyra

e

informacionit

hostele, bujtina, dyqane souveniresh, vendet

40

me probabilitet më të madh për targetimin e realizuan në Theth, zonë e cila që prej E

50

55

Grupmosha me përqindjen më të

ndarjes së re administrativo-territoriale i Shkodër.

45

Burimi: Autorët, 2017

vizitorëve, kurse 10.1 % e pyetësorëve u

Bashkisë

46.1

Female

turistik, apo dhe në bar-restorante, hotele,

përket

53.9

Male

përfshirë atraksione të ndryshme turistike si:

lartë të vizitorëve nga të anketuarit është

ilustruar

grupmosha 25 – 44 vjeç me 56.4 %, kurse

grafikisht përqindja e vendit të shpërndarjes

me përqindje relativisht të vogël janë

së pyetësorëve paraqitet si më poshtë:

individët mbi 65 që këtë verë kanë zgjedhur qytetin e Shkodrës si destinacion turistik.

Grafiku 1: Hapësira gjeografike e anketimit

Vendi i shpërndarjes së pyetësorëve (%)

Grafiku 3: Grupmosha e vizitorëve

Mosha (%)

10.10%

Shkodër

60.0

Theth

50.0 40.0 56.4

30.0

89.90%

20.0

Burimi: Autorët, 2017

10.0 0.0

Referuar përbërjes demografike të 552 të anketuarve , themi që është ruajtur

22.2

18.4 3.0

15-24

25-44

45-64

65+

Burimi: Autorët, 2017

një balancë midis gjinive, 46.1 % e të 14 % e vizitorëve të anketuar vinin

intervistuarve janë femra dhe 53.9 % janë

nga Gjermania, ndërsa vihet re që Franca,

meshkuj. 8


9

Theth


Italia, Kosova, Australia, Hollanda, Mali i

Pjesa më e madhe e vizitorëve kanë

Zi, Polonia, Kroacia dhe Çekia zënë

hyrë në qytet nga Tirana, konkretisht 34.2 %

gjithashtu përqindjen më të madhe nga

e tyre, duke vijuar më tej me pikën kufitare

vizitorët e intervistuar respektivisht, 11.2 %,

të Muriqanit (22.7 %), pika kufitare e Hanit

7.7%, 5.7 %, 4.2 %, 4.2 %, 3.7%, 3.1%, 2.4

të Hotit (11.6 %), ndërsa nga ajo e

% dhe 2.4 %. Përpos shtetasve të mësipërm,

Vermoshit vetëm 0.8 %, 5.9 % vijnë nga

edhe pse me përqindje më të ulët, Bashkia

pika hyrëse detare e Durrësit dhe 1.7 % nga

Shkodër gjatë periudhës Korrik – Shtator

Miloti. 23.1 % e të anketuarëve që shprehen

2017 është vizituar edhe nga shtetas nga

se kanë hyrë në qytet nga një pikë tjetër,

Suedia, USA, Kanada, Greqia, Bosnje dhe

kryesisht listojnë atë të Himarës, Kotorit,

Hercegovina, Maqedonia, Serbia, Hungaria,

Ksamilit, Sarandës, Thethit, apo Ulqinit.

Sllovenia,

Sllovakia,

Bjellorusia,

Finlanda,

Ukraina,

Spanja,

Rusia, Belgjika,

Grafiku 5: Pikat hyrëse të vizitorëve

Luksemburgu, Austria, Zvicra, Lituania,

Pikat hyrëse (%)

Danimarka, Norvegjia, Britania e Madhe, 35.00%

Irlanda por edhe nga vende si Tailanda,

30.00%

Israeli, Uruguai, Zelanda e Re, Afrika, Japoni,

Meksika,

Peruja,

25.00%

Algjeria,

20.00%

Afganistani apo Kina.

15.00% 10.00% 5.00%

Grafiku 4: Shtetësia e vizitorëve

0.00%

34.20% 23.10%

22.70% 11.60% 0.80%

5.90% 1.70%

Shtetësia (%) 2.4

Kroaci

3.7

Mali I Zi

Janë 78.12 % e vizitorëve, të cilët

5.7

Kosove

3.1

Poloni Australi

4.2

Hollanda

4.2

kanë hyrë në qytet dhe përdorin kryesisht mjetet e transportit rrugor, kurse mjetet e trasportit detar apo ajror janë respektivisht

11.2

Franca

14

Gjermania

7.7

Italia 0

5

10

masën 6.65 % dhe 15.24 %, kjo

përqindje kuptohet prej faktit që Shkodra si

15

10


qytet, apo krejt Veriu i Shqipërisë nuk i ka të

Grafiku 7: Llojet e Transportit/Toka

zhvilluara këto dy lloje transporti.

Llojet e Transportit_Toka (%)

Grafiku 6: Llojet e transportit

Llojet e Transportit (%) Biçikletë 0.6

15.24% 6.65%

Ecje 1

Nga Toka

Motor 1.4

Nga Uji

78.12%

Kamper 3.3

Nga Ajri

44.5

Autobus

48.9

Makinë 0

20

40

60

Duke i hyrë më në brendësi analizës së mjeteve të transportit, atij rrugor, detar

Grafiku 8: Llojet e Transportit/Deti

dhe ajror vërejmë që referuar transportit

Llojet e Transportit_Deti (%)

rrugor, 48.9 % e vizitorëve kanë përdorur makinën

dhe

44.5

%

autobusin,

pra

transportin publik. Në përqindje më të ulët Jaht 2.4

janë transporti me kamper, motor, ecje apo biçikletë, respektivisht 3.3 %, 1.4%, 1 % dhe

97.6

Traget

0.6 %. Transportin detar e dominon trageti

0

me 97.6 % e vizitorëve që e kanë përdorur si

50

100

Grafiku 9: Llojet e Transportit/Ajri

mjet transporti, kurse ata që kanë zgjedhur

Llojet e Transportit_Ajri (%)

transportitn ajror, 91.5 % do udhëtojnë sipas një fluturimi të planifikuar në avancë.

Fluturim Çarter 8.5 91.5

Fluturim I Planifikuar 0 11

50

100


Kohëzgjatja e qëndrimit të turistëve

qëndrojnë deri në tre muaj, apo edhe deri në

në zonën e targetuar, pra Bashkia Shkodër,

një vit, e kjo kryesisht është vërejtur të ketë

është matur duke konsideruar vizitorët që do

qëllime edukimi apo punësimi.

kalojnë një natë apo më shumë në qytet, si dhe ata vizitorë që në qytet do jenë vetëm

Tabela nr.1: Net qëndrimi mesatar

disa orë.

Statistika Përshkruese

Netëqëndrimi

Grafiku 10: Netët e qëndrimit të vizitorëve

Netët e qëndrimit (%)

478

1.0 365.0

minimalisht

maksimalisht

Mesatarja Dev. Std. 6.55

18.35

365

një netë,

natë

e

ndërkohë

netëqëndrimi mesatar i vizitorëve është 6.55 netë. Devijimi standard i netëqëndrimit

365

120

50

1.5 0.2 0.2 0.2 20

10

6.7 4.8 5

4

3

23.4 17.4 11.1 9.6 2

0

Shkodër

1

5

Max

të mbledhura, një vizitor qëndron në

20 10

Min

Duke hyrë më në detaj të të dhënave

25 15

N

rezulton të jetë relativisht i ulët, madje jo shumë larg mesatares 18.35 netë, duke treguar për një shmangie të vogël të netëve

Përqindja dominuese e netëve të

që një vizitor zgjedh të qëndrojë në qytet.

qëndrimit në Shkodër, nga të dhënat e mbledhura

nëpërmjet

pyetësorëve

realizuar, rezulton të jetë dy netë me 23.4 %

Pjesa tjetër e vizitorëve që zgjedhin

të të anketuarve. 17.4 % e të intervistuarve

Shkodrën si destinacion, por për të qëndruar

zgjedhin të kalojnë një natë në Shkodër,

vetëm disa orë, 25.5 % e vizitorëve

11.1 % qëndrojnë për tre netë, 9.6 % e

qëndrojnë dy orë, ndërsa 17 %, 6.4 %, 12. 8

vizitorëve qëndrojnë deri në 4 netë, me

%, 10.6 %, 4.3 %, 2.1 %, qëndrojnë

përqindje gjithnjë në rënie ndërkohë që netët

respektivisht

e qëndrimit rriten, konkretisht vetëm 1.5 % e

pesëmbëdhjetë, apo tridhjetë orë.

vizitorëve vendosin të qëndrojnë 20 netë në qytet. Përpos këtyre statistikave, nga analiza e të dhënave rezulton që edhe pse në përqindje të ulët ka edhe nga ata vizitorë që 12

tre,

katër,

pesë,

dhjetë,


13

Shkodër


Grafiku 11: Orët e qëndrimit të vizitorëve

Grafiku 12: Udhëtimi me paketë turistike

Orët e qëndrimit (%)

A po udhëtoni me paketë turistike? (%)

30 25 20 15 10

17.3 25.5

5 0

Po

17 6.4

2

3

4

12.8 10.6 5

10

Jo 4.3

2.1

15

30

82.3

Tabela nr.2: Orëqëndrimi mesatar

Pjesa më e madhe e vizitorëve, 47.5

Statistika Përshkruese

Orët e qendrimit

N

Min

Max

Mesatarja

Dev. Std

47

2.00

30.0

6.57

5.88

% e tyre i sjellin qytetit 11-25 €/person të ardhura në ditë, 29.7 % i sjellin qytetit 26 – 50 €/ person, vetëm 9.2 % sjellin mbi 51 €/ person, ndëkohë janë 13.6 % e vizitorëve që sjellin vetëm 0-10 €/ person të ardhura.

Ndërkohë që vizitorët zgjedhin të qëndrojnë vetëm disa orë përqindja më e

Grafiku 13: Shuma e pritshme e shpenzimeve

madhe qëndrojnë vetëm 2 orë, mesatarja e

Sa parà mendoni të shpenzoni sot? (%)

orëqëndrimit shkon në 6.57 orë. Të pyetur nëse po udhëtojnë me

50

paketë turistike apo jo, 82.3 % e të

40

anketuarve shprehen që jo, kurse 17.3 % e

30

47.5

20

tyre rezulton të udhëtojnë me paketë

10

turistike.

0

14

29.7 13.6

9.2


Hoteli është tipi i akomodimit më i

Grafiku 15: Qëllimi i vizitës

preferuar nga vizitorët në masën 44.93 %.

Qëllimi i vizitës (%)

Shtëpitë pritëse apo bujtinat zënë gjithashtu një

përqindje

konsiderueshëm

100 80 60 40 20 0

preferencat e vizitorëve për akomodim në masën 28.45 %. Me një përdorim më të vogël renditet kampingu, hostelet, strukturat

85.6 4.2 0.2 3.1 2.6 0.7 3.7

Bed & Breakfast, shtëpitë apo apartamentet me qira, apo shtëpitë private personale, respektivisht 7.61 %, 6.7 %, 6.7 %, 3.62 % apo 1.99%.

Vlerësimet e marra në lidhje me akomodimin,

Grafiku 14: Tipi i Akomodimit të vizitorëve

vizitorët e anketuar vërehen të jenë mjaft optimiste.

Camping 7.61

Janë 57.3 % e vizitorëve që i

28.45

konsiderojnë

Shtëpi/ Apartament me…3.62 Bed & Breakfast

akomoduese,

6.7

Shkodrën

si

“Shumë

mirë”

vizitorëve japin vlerësim mbi mesatar

10 20 30 40 50

(Shkëlqyeshëm strukturat

85.6 % e vizitorëve të anketuar zgjedhin

ndërsa

strukturat

me një përqindje kumulative 86.6 % e

44.93 0

“Shkëlqyeshëm”

vlerësohen prej 29.3 % e të anketuarve. Pra,

Shtëpi private personale 1.99 Hotel

e

kulturore si dhe dyqanet në qytet nga

6.7

Guesthouse

atraksionet

ndryshme turistike, parqet natyrore apo

Tipi i Akomodimit (%) Tjetër (hostel)

restorantet,

destinacion

dhe

Shumë

akomoduese.

mirë)

Vetëm

0.6

për %

rezulton që ta konsiderojnë si “Dobët”

për

shërbimin e akomodimit.

pushimet e tyre, ndërsa janë shumë më të paktë ata që e zgjedhin për arsye edukimi, vizite zyrtare apo te të afërmit, biznes apo punësim. 15


Shkëlqyeshëm’ dhe 28.2 % si “Shumë

Grafiku 16: Vlerësimi i akomodimit

Vlerësim Akomodimi (%)

mirë”, e matur nga përqindja e thjeshtë

60 50 40 30 20 10 0

mesataren në masën

kumulative

atraksionet

vlerësohen

mbi

59.6 %, ndërsa

“Dobët” vlerësohet nga 1.2 % e vizitorëve. 57.3 29.3 2.4

0.6

0.8

Grafiku 18: Vlerësimi i atraksioneve

9.6

Vlerësim Atraksione (%) 40 30 20 10 0

Shërbimi i restoranteve vlerësohet

12.7

1.2

5.4

31.4 21.1 28.2

41.7 % si i “Shkëlqyeshëm” dhe 40.4 % si “ Shumë i mirë” nga vizitorët, apo në përqindje kumulative 82.1 % vlerësim mbi mesatar, kurse si “Dobët” vlerësohet nga

Parqet

vetëm 0.4 % e të anketuarve.

kulturore

vizitorëve dhe nga 26.2 % vlerësohen si “Shumë mirë”. Janë vetëm 0.6 % e

Vlerësim Restorante (%)

vizitorëve që këto parqe në i vlerësojnë si “Dobët”.

3.7 0.4 1.8 12.1

dhe

vlerësohen “Shkëlqyeshëm” nga 43.1 % e

Grafiku 17: Vlerësimi i restoranteve

50 40 30 20 10 0

natyrore

40.4 41.7

Atraksionet e ndryshme turistike vlerësohen nga 31.4 % e të anketuarve si “ 16


17

Velipojë


24 % e vizitorët e kishin vizituar edhe më

Grafiku 19: Vlerësimi i parqeve natyrore/ kulturore

herët Shkodrën. 65.6 % shprehen pozitivisht

Vlerësim Parqe Natyrore/ Kulturore (%) 50 40 30 20 10 0

për një vizitë të ardhshme në Shkodërs, ndërsa vetëm 1.1 % shprehen se nuk do ta vizitojnë më Shkodrën.

9.7

5.8 14.7

0.6

26.2

43.1 Grafiku 21: Vizitë e mëparshme në Shkodër

A e keni vizituar Shkodrën më herët? (%)

Shërbimi vlerësohet

i

vetëm

Po 24%

ofruar nga dyqanet 20.6

%

si

i

Jo 76%

“Shkëlqyeshëm” dhe 25.1 % si “ Shumë i mirë” nga vizitorët, apo në përqindje kumulative 45.7 % vlerësim mbi mesatar, kurse si “Dobët” vlerësohet nga 2.4 % e të

Grafiku 22: Vizitë e ardhshme në Shkodër

anketuarve.

Do ta vizitoni prapë zonën? (%)

Grafiku 20: Vlerësimi i dyqaneve

1.1

Vlerësim Dyqanet (%) 30 25 20 15 10 5 0

Po

33.3

Ndoshta 17.8

2.4

11.9

22.1 25.1 20.6

65.6

18

Jo


Turizmi në Bashkinë Shkodër Studim mbi trendet, kostot dhe perceptimet për ecurinë e turizmit në Shkodër Përgatitën: Eltjana Shkreli Sonila Hasaj Migena Selçetaj GO2, 2017


Turizmi në Bashkinë Shkodër

GO2, 2017


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.