Shkodra- my family, my culture, my history

Page 1SHKODRA familja ime my family kultura ime my culture historia ime my story

MMXIX


SHKODRA familja, kultura, historia ime SHKODRA my family, my culture, my story

Përgatiti: Eltjana Shkreli Bashkëpunuan: Sonila Hasaj, Irhan Jubica, Lekë Plani, Liridona Ura

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë Shkodra-familja ime, kultura ime, historia ime [album] = Shkodra-my family, my culture, my story / përgat. Eltjana Shkreli, Sonila Hasaj, Lekë Plani, Irhan Jubica. – Shkodër : GO 2, 2019 90 f. : me foto bardhë e zi ; 20 cm.​ ISBN 978-9928-4461-6-9 I.Shkreli, Eltjana përgat. 1.Kultura 2.Arti 3.Historia 4.Fotografi 5.Albume 6.Shkodër 7.Shqipëri 7(496.514) (084.12) 929.5(496.514) (084.12)

© MM XI X GO2 AL BAN I A

Organizatë për Planifikim të Qëndrueshëm Urban Sustainable Urban Planning Organization


Indeksi i fotografive | Nr. | Index of photography 1878. Banda e parë qytetëse e Shkodrës dhe Shqipërisë

7

1878. The first city wind band of Shkodra and Albania

Si ta lexojmë albumin “Shkodra, familja, kultura, historia ime”

9

How to read ‘Shkodra, my family, my culture, my story’

1908. Ndre Mjeda, Gjergj Fishta dhe Luigj Gurakuqi

11

1908. Ndre Mjeda, Gjergj Fishta and Luigj Gurakuqi

Shkodra ime

13

My Shkodra

Fotografia si kujtesë kulturore

15

Photography as a Cultural Memory

Prill 1972. Fytyrat e Teatrit “Migjeni” 1984. “Karafilat që ka Shkodra”

18 20

April 1972. Faces of ‘Migjeni’ Theater 1984. ‘Karafilat që ka Shkodra’

Familja ime

21

My family

4.9.1932. Anëtarët e Shoqnisë Rozafat 1936. Zonjat në mbrëmjen e karnavaleve 1941. Kur në lokalet e Shkodrës bëhej muzikë e vërtetë 1948. "Dasma Shkodrane" në Shtëpinë e Kulturës 1972. Violeta Zefi, fëmijë në takimin me të famshmin Bekim Fehmiu 1971. Fëmijët i gëzohen fizarmonikës 1977. “Ekstazë pranverore” 1979. Pianoja ku u kompozua "Juda Makabe" 1980. Muzika e ndaluar 1981. Kitara pas hekurave 1987. Në orkestër, me babën 17.10.1988. Lahuta dhe nipi

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

4.9.1932. The members of the ‘Rozafat’ Association 1936. The ladies at a carnival evening 1941. When there was real music in Shkoder 1948. ‘Shkodran Wedding’ at the House of Culture 1972. Violeta Zefi, as a kid at the meeting with famous Bekim Fehmiu 1971. Children enjoy accordion 1977. ‘Spring Trance’ 1979. ‘Juda Makabe’ was composed in this piano 1980. Forbidden music 1981. The guitar behind bars 1987. In orchestra, with dad 17.10.1988. Lahuta and grandson

Kultura ime

35

My culture

Rreth 1900. Banda e Frano Ndojës 1911. Palokë Kurti me bandën e artizanatit 1920. Nxënësit e Shkollës Jezuite interpretojnë "Jul Çezarin" 1921. Trupi Muzikuer Konvikti “Malet Tona”

37 38 39 40

Circa 1900. The wind band of Frano Ndoja 1911. Palokë Kurti with the artisans’ band 1920. The students of Jesuit School play ‘Julius Caesar’ 1921. Wind band of ‘Malet Tona’ Dormitory


1923. Banda e Shoqnisë "Bogdani" 1930. Kolë Jakova dhe Çesk Zadeja pjesë e bandës "Illyricum" 1932. Banda e Bashkisë në vitin 1932 1933. Ramadan Sokoli në bandën e Shkollës së Parrucës 1.9.1934. Banda e Shoqërisë Rozafat 1936. Piknik artistësh në fshatin Bardhaj 1938. Banda e Jetimores 1938. Banda e Garnizonit Ushtarak të Shkodrës 1942. Çesk Zadeja 15 vjeçar 1950. Premiera e parë e teatrit profesionist të Shkodrës 12.10.1961. Vraka përkujton Migjenin 1961. "M'i gëzofsh 20 pranvera!" 1962. Prenkë Jakova në 50-vjetorin e Pavarësisë 1965. Shfaqje cirku në skenën e Teatrit “Migjeni” 1967. Tinka Kurti dhe Serafin Fanko 1968. Shfaqja e parë e dramës së Minush Jeros - "Të pamposhtur" 1970. Grupi i valleve të Artistikes 1972. Vajzat e grupit “Pranvera ‘72” pozojnë me kitara 1973. Shfaqje e estradës së Ndërmarrjes Bujqësore “Perlat Rexhepi” 1977. Grupi i valleve i Shtëpisë së Kulturës Shkodër 1989. Kompleksi i çiftelive së Shkollës "Ndoc Mazi" Dhjetor 1989. Mbrëmja festive e Vitit të Ri

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

1923. The ‘Bogdani’ Association Band 1930. Kolë Jakova and Çesk Zadeja part of the ‘Illyricum’ band 1932. The wind band of city hall 1933. Ramadan Sokoli part of Parruca School band 1.9.1934. The Band of ‘Rozafat’ Association 1936. Artists’ picnic in Bardhaj village 1938. The Orphanage Brass Band 1938. Shkodra military garrison wind band 1942. Çesk Zadeja as a 15-year-old boy 1950. The first premiere of the new professional theater of Shkodra 12.10.1961. Vraka commemorates Migjeni 1961. ‘Enjoy the twenty springs!’ 1962. Prenkë Jakova on the 50th Anniversary of Independence 1965. Circus performances on the stage of ‘Migjeni’ Theater 1967. Tinka Kurti and Serafin Fanko 1968. Premiere of ‘Invincibles’ - a play by Minush Jero 1970. Dance group of Artistic Handcrafts Enterprise 1972. Girls from the band ‘Pranvera ‘72’ posing with guitars 1973. Parody of the Agricultural Cooperative ‘Perlat Rexhepi’ 1977. Dance group of Shkodra House of Culture 1989. The çiftelia band at ‘Ndoc Mazi’ elementary school December 1989. New Year’s Eve

Historia ime

63

My story

1940. Fotografia me nënshkrimin e Prenkë Jakovës 1947. Violina e dashurisë 1959. Rrethi i pianos së Shtëpisë së Pionierit Shkodër 1965. Teatri, shfaqje në orar dreke për gratë 1968. Zef Çoba pjesë e grupit Sazel 1968. Klasa e violinës 1968. Ismail Lulani dhe Danish Jukni në ekspozitën e Liljana Çefës 1973. Kinema "Punëtori" - skena e estradave amatore 1973. Fundet e vajzave me letër makaronash! 1974. Humoristi 27-vjeçar 1976. Mësuesja e muzikës me fizarmonikë 1976. Sytki Brahimi mbron diplomën në Institutin e Lartë të Arteve 1976. Shpresa Garuci 1977. Orkestra në Ndërmarrjen Artistike 1979. Në Breg të Lumit, në Shalë të Dukagjinit 1979. Ansambli Folklorik i Kooperativës Bujqësore Guri i Zi 1982. Mërgim Muhja - imitator i pashoq 1982. “Ngritja e flamurit në kalanë e Rozafës 1914” 1986. Aktivitet me fëmijët te Bregu i Ranës 1986. Bilbili i Malësisë - Sali Mani 1986. Paulin Selimi në ekspozitën e karikaturave të Tefë Palushit 1989. RTSH xhiron pionierët e Shkodrës

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

1940. Photograph signed by Prenkë Jakova 1947. The violin of love 1959. Piano course in House of Pioneer, Shkodra 1965. Theater, lunchtime performances for women 1968. Zef Çoba as a member of Sazel band 1968. The violin class 1968. Ismail Lulani and Danish Jukni in the exhibition of Liljana Çefa 1973. The ‘Punëtori’ cinema - stages from amateur variety show 1973. Girls’ skirts with pasta paper! 1974. The 27-year-old humorist 1976. Music teacher on accordion 1976. Sytki Brahimi defends his diploma thesis at the High Institute of Arts 1976. Shpresa Garuci 1977. The orchestra at Artistic Handcrafts Enterprise 1979. On Breg Lumi, Shala - Dukagjin 1979. Folk Ensemble of the Agriculture Cooperative of Guri i Zi 1982. Mërgim Muhja - unmatched imitator 1982. ‘Raising the flag in Rozafa Castle 1914’ 1986. Activity with children on the Bregu i Ranës beach 1986. The Highland Whistle Bird - Sali Mani 1986. Paulin Selimi at cartoon exhibition of Tefë Palushi 1989. RTSH recording the pioneers of Shkoder

Konkurrentët dhe autorët e fotografive (fotografët)

87

Participants and the author of photos (photographers)


7

1878. Banda e parë qytetëse e Shkodrës dhe Shqipërisë Bardh e zi, 24x18 cm Banda e parë qytetëse, e organizuar dhe drejtuar nga italiani Giovani Cannale (në mes, me cigare). Rreshti i parë nga e majta: 1. Kolë Mushku, 2. Mati Marubi, 3. Ndrekë Gjadri, 4. Palokë Pjetri, 5. Kolë Ibrahimi, 6. Pepë Rronkali, 7. Zef Dema, 8. Pjetër Simoni. Rreshti i dytë: 1. Jovan ..., 2. Cuk Fishta, 3. Kolë Arseni, 4. Gaspër Kurti, 5. Giovani Cannale, 6. Palokë Kurti, 7. Guliem Simini, 8. Gjovalin Papaniku, 9. Ndoc Ibrahimi, 10. Kolë Martini. Rreshti i tretë: 1. Jak Voci, 2. Gaspër Qurku, 3. Ndoc Dema, 4. Palokë Baliku, 5. Hilë Jubani, 6. Zef Gici, 7. Gaspër Gjadri, 8. Kolë Pici, 9. Hilë Topalli, 10. Kolec Hila, 11. Maxhë Preç Xhuxha, 12. Zef Fiku. Ulur: Lush Jubani dhe Kolë Tafili. Foto: Pjetër Marubi Zotërues: Bahri Kasemi

1878. The first city wind band of Shkodra and Albania Black and white, 24x18 cm The first city wind band in Albania established and directed by the Italian Giovani Cannale (in the middle holding a cigarette). First row on the left: 1. Kolë Mushku, 2. Mati Marubi, 3. Ndrekë Gjadri, 4. Palokë Pjetri, 5. Kolë Ibrahimi, 6. Pepë Rronkali, 7. Zef Dema, 8. Pjetër Simoni. Second row: 1. Jovan ..., 2. Cuk Fishta, 3. Kolë Arseni, 4. Gaspër Kurti, 5. Giovani Cannale, 6. Palokë Kurti, 7. Guliem Simini, 8. Gjovalin Papaniku, 9. Ndoc Ibrahimi, 10. Kolë Martini. Third row: 1. Jak Voci, 2. Gaspër Qurku, 3. Ndoc Dema, 4. Palokë Baliku, 5. Hilë Jubani, 6. Zef Gici, 7. Gaspër Gjadri, 8. Kolë Pici, 9. Hilë Topalli, 10. Kolec Hila, 11. Maxhë Preç Xhuxha, 12. Zef Fiku. Seated: Lush Jubani and Kolë Tafili. Photo: Pjetër Marubi Courtesy of: Bahri Kasemi9

Si ta lexojmë albumin “Shkodra, familja, kultura, historia ime”

How to read ‘Shkodra, my family, my culture, my story’

“Shkodra, familja, kultura, historia ime” është albumi i tretë fotografik për kujtesën kolektive dhe është produkt i konkursit të përvitshëm të Organizatës për Planifikim të Qëndrueshëm Urban GO2. Vetë konkursi realizohet përmes nxjerrjes nga arkivat familjare të fotografive dhe historive personale që fshihen pas këtyre fotografive. I ndërtuar mbi dy shtylla të përhershme: familja dhe historia, konkursi fokusohet rreth temave të ndjeshme të qytetit.

“‘Shkodra, my family, my culture, my story’ is the third photo album about collective memory and compiled for the annual competition organized by GO2 Sustainable Urban Planning Organization., as an outcome of the annual competition organized by GO2 Sustainable Urban Planning Organization. The competition methodology is based on presenting personal photos & stories from the family archive. The main theme of the competition is focused on two permanent pillars, which are family and story, as two sensitive topics of the city.

44 pjesëmarrës sollën 306 foto të 22 fotografëve

44 participants brought 306 photos from 22 photographers

Albumi që keni në dorë, e që kurorëzon konkursin e titulluar po njësoj, i kushtohet jetës kulturore artistike në Shkodër përpara vitit 1990. Me një rritje të konsiderueshme në krahasim me vitet paraardhëse, në konkursin e këtij viti morën pjesë 44 konkurrentë (shih Listën e pjesëmarrësve në faqen 87), të cilët i besuan Organizatës GO2 plot 306 fotografi e po kaq histori. Të shkrepura ndërmjet viteve 1878 dhe 1989, fotografitë u përkasin të paktën 22 firmave të njohura të fotografisë shkodrane dhe asaj shqiptare (shih Listën e fotografëve të evidentuar, në faqen 87). Edhe pse konkurrentët, dmth zotëruesit e fotografive, nuk arrijnë të konfirmojnë autorët e rreth 120 fotografive të tjera të sjella prej tyre në këtë

The album in your hands, which crowns the competition with the same title, is dedicated to the cultural artistic life in Shkodra before the 1990s. This year, 44 competitors took part in this year's competition (see the list of participants on page 10), who entrusted to GO2 Organization 306 photos and stories from - a significant increase compared to previous years. The images are taken between 1878 and 1989, belonging to at least 22 well-known Albanian photography firms, some of them from the city of Shkoder (see the list of photographers on page 10). Although some of the participants in the competition are unable to confirm the authorship of an additional group of 120 photos brought by them in this competition, we believe a


10

konkurs, ne besojmë se një pjesë e madhe e fotografive deri pas Luftës së Dytë Botërore (LDB), e që në album janë pa autor, mund t’i përkasin Marubit, por edhe Jakovës, Raboshtës e Picit. Po ashtu, një numër mjaft i madh fotosh të tjera pa autor që i takojnë periudhës së pasviteve ’60-të të shekullit të kaluar, mund të jenë shkrepur nga dokumentaristi i pashoq Angjelin Nënshati. Albumi “Shkodra, familja, kultura, historia ime” përmban 64 fotografi, 40 nga të cilat janë zgjedhur direkt nga juria e konkursit, e përbërë nga: Elsa Demo, gazetare; Iris Elezi, kineaste; Përparim Kabo, antropolog; Qerim Vrioni, studiues i fotografisë dhe Herman Zonderland, fotograf. Kriteret e përzgjedhjes së fotografive janë të njohura tashmë: 1) vjetërsia/mosha e fotografisë; 2) rrëfimi/historia; dhe 3) realizimi estetik i saj. Përzgjedhjes së jurisë iu shtuan – si një përjashtim – fotografitë e disa prej bandave kryesore muzikore të Shkodrës, të cilat kanë luajtur një rol të madh në edukimin artistik të brezave. Pse nuk u restauruan fotografitë e këtij albumi? Historianët dhe studiuesit e artit ndajnë ide të ndryshme në lidhje me restaurimin (përpunimin) e fotografive, dhe pas konsultimeve me specialistët e në respekt të këtyre mendimeve, organizatorët vendosën që fotografitë e këtij edicioni të tretë të konkursit të publikohen ashtu si janë sjellë, pa asnjë ndërhyrje. Për rrjedhojë, publiku do të ketë rastin të shohë gjendjen origjinale të fotografive që familjet shkodrane i besojnë prej vitesh këtij konkursi, por edhe të kuptojnë dhe vlerësojë punën e madhe që është bërë nga ekspertët e GO2 me restaurimin e qindra fotografive pjesëmarrëse në dy edicionet e kaluara (2016 dhe 2018) të konkursit. Ekspozitat që sollën risi në qytet Edicioni i parë i ekspozitës me titull “Shkodra - familja, biçikleta, historia ime” u hap në vitin 2016 në Muzeun Historik të Shkodrës, Monument Kulture i kategorisë I. Ai i kushtohej biçikletës dhe në të morën pjesë 26 konkurrentë me 66 fotografi.

large amount of unattributed photographs up until the end of World War II (WWII) may belong to Marubi, Jakova, Raboshta and Pici. It is most likely that a large number of unattributed photographs taken after the 1960s were taken by AngjelinNenshati, a documentary photographer who was unrivaled among his contemporaries. The album “Shkodra, my family, my culture, my story” contains 64 photographs, 40 of which were directly selected by the competition jury. The jury is composed of Elsa Demo, a journalist; Iris Elezi, a filmmaker; Përparim Kabo, an anthropologist; Qerim Vrioni, a photography researcher and Herman Zonderland, a photographer. Photo selection criteria include: 1) age of the photograph; 2) storytelling; and 3) aesthetics. As exception, photographs of some relevant wind bands have been added because of the key role they played in the artistic education of generations of Shkodrans. Why were the photos in this album not restored? Photographers, art historians, and scholars share different ideas about photo restoration, and after consulting the scholars’ opinion, the organizers decided to publish the photos without retouching them. Consequently, the public will have the opportunity to see the original pictures that Shkodra’s families have been entrusting them with for years. They will also have the opportunity to understand and appreciate the great work done by GO2 experts in restoring hundreds of photographs at the past two competitions (2016 and 2018). Exhibitions brought innovation to the city The first edition (2016) was entitled "Shkodra - my family, my bike, my story" and was exhibited at Shkodra Historical Museum. It was dedicated to the important role of the bike had in the city and was attended by 26


11

1908. Ndre Mjeda, Gjergj Fishta dhe Luigj Gurakuqi Bardh e zi, 9x13 cm Tre simbole të gjuhësisë, letërsisë dhe patriotizmit: Ndre Mjeda, Gjergj Fishta dhe Luigj Gurakuqi. Meqenëse Fishta u ndalua gjatë diktaturës, ai u fshi nga kjo fotografi dhe në vend të tij, retushuesit ndanë me një njollë të zezë Mjedën me Gurakuqin. Origjinali i fotografisë u botua për herë të parë në vitin 1996, në librin me studime “Andrra e Mjedies”. Foto: Kel Marubi

1908. Ndre Mjeda, Gjergj Fishta dhe Luigj Gurakuqi Black and white, 9x13cm The three symbols of linguistics, literature and patriotism: Ndre Mjeda, Gjergj Fishta and Luigj Gurakuqi. As Fishta was a banned writer during the dictatorship, he was erased from this photograph and a deep dark void took his place among Mjeda and Gurakuqi. The original photograph was first published in 1996 in the research book ‘Andrra e Mjedies’. Photo: Kel Marubi


12

Edicioni i dytë (2018) kushtuar banesës ishte një risi absolute për Shkodrën, pasi për herë të parë një aktivitet zhvendosej nga qendra e qytetit, për t’u mbajtur në Dudas - një lagje ku nuk është zhvilluar ndonjë herë aktivitet kulturor. Oborri i shtëpisë së shek. XVIII, në pronësi të mësuesit Ismet Halili, mirëpriti 37 konkurrentë me 165 fotografi. Po ashtu në hajatin e kësaj shtëpie u shfaq për herë të parë një film - duke i paraprirë kështu mjaft aktiviteteve të tjera në qytet. Prej promovimit të ekspozitës dhe filmit, u bë i mundur restaurimi i kësaj shtëpie Monument Kulture i kategorisë I. Sikurse ky edicion i tretë, edhe dy ekspozitat e mëparshme janë shoqëruar me botimin e albumeve dygjuhëshe (shqip/ anglisht) botime të Organizatës GO2. GO2, Shtator 2019

competitors who contributed 66 photographs. The second edition (2018) was dedicated to the ‘home.’ It was completely innovative for the city because it marked the first time a cultural activity was to be held in Dudas, a small neighborhood out of the city center. The courtyard of the XVIIIth century house owned by IsmetHalili welcomed 37 competitors who brought in 165 photographs. A movie was shown in the porch of the old house, setting the stage for many other activities in the city. Luckily, the restoration of this 1st Category Cultural Monument was made possible thanks to the event’s promotion of it. The three exhibitions have been accompanied by the publication of bilingual albums (Albanian / English), editions of the GO2 Organization. GO2, September 2019
15

Fotografia si kujtim kulturor

Artan Kafexhiu

Photography as a Cultural Memory

Artan Kafexhiu

Siç dëshmon seria e dyzet imazheve bardh e zi të përfshira në këtë ekspozitë fotografike, Shkodra e sotme mbart pak ose aspak, gjurmët e vendit që ishte dikur. Enciklopedia Britanike e përshkruan Shkodrën si “qytetin më historik të Shqipërisë”. Me sa duket, shkërmoqja e kujtesës kulturore të këtij qyteti historik ka të bëjë me historinë e tij vonshme e të dhimbshme.

As the series of forty black and white images included in this photographic exposition show, nowadays’ Shkodra bears little or no trace of the place that it used to be. The Encyclopedia Britannica describes Shkodra as “the most historic town of Albania.” Apparently, the collapse of the cultural memory of this historic city is related to its recent, painful history.

Kujtesa është pëlhura e jetës njerëzore. Fotografia bëhet një mjet i domosdoshëm për të rikuperuar të kaluarën e qytetit dhe kujtesën e tij. Fotografia shihet si mjeti me të cilin kujtojmë se kush jemi dhe nga kemi ardhur. Pse është kaq e dobishme të përdorësh fotografinë si medium për të rikuperuar kujtesën kulturore të qytetit tonë? Fotografia në qytetin e Shkodrës është zhvilluar paralelisht me të gjitha aktivitetet e qytetit, që nga shekulli XIX e deri në ditët e sotme. Ndërkohë që disa prej fotografive kanë rëndësi historike, një nga atributet kryesore të tyre është se ato shërbejnë si objekte kulturore. Ata na ndihmojnë të kujtojmë një të kaluar personale, familjare dhe kolektive. Pavarësisht se cila është origjina apo burimi i tyre - një album familjar, arkiv fotografik, biblioteka publike, qendra kulturore - secila prej fotografive është në thelb një instrument i praktikave efektive shoqërore. Duke parë me kujdes fotot e zgjedhura për të qenë pjesë e

Memory is the fabric of human life. Photography becomes an indispensable tool in recovering the city’s past and its memory. Photography is seen as the means by which we remember who we are and where we are coming from. Why it is so useful to use photography as a medium to recover our city’s cultural memory? Photography in the city of Shkoder has developed in parallel with all the city’s activities from the nineteenth century to today. While some of the photographs have historical significance, one of their key attributes is that they serve as cultural artifacts. They help us remember a personal, family, and collectively shared past. No matter what their origin or source is—a family album, photographic archives, public libraries, cultural centers—each of the photographs is essentially an instrument of social performance. Looking carefully at the photos selected to be part of this photographic event, most of us will be able to realize that


16

kësaj ngjarjeje fotografike, shumica prej nesh do të mund të kuptojmë se qëllimi kryesor i kësaj ngjarjeje është përdorimi i fotografive si pika referimi për një shkëmbim ndërveprues, dinamik midis pjesëmarrësve, vizitorëve ose publikut të gjerë. Duke sjellë fotografitë në sferën publike për t’u parë nga qytetarët e Shkodrës e më gjerë, ne po i kalojmë atyre një rol më ndryshe. Ato kanë potencialin të bëhen përsëri të dobishme, kur u japim një mision të ri. Mund të luajnë një rol të ri si instrumente të praktikave efektive shoqërore, në kontekstin e tyre autentik, ose mund të shërbejnë si një pikënisje për ne që të rishikojmë dhe interpretojmë të kaluarën përtej ngjarjeve që kanë rëndësi personale. Kjo merr një kuptim të veçantë për një qendër urbane si Shkodra, e cila dikur ishte djepi i kulturës dhe traditës shqiptare dhe një qytet i kohës, tepër aktiv, i gjallnuar plot jetë. Ky qytet historik ka parë kaq shumë humbje dhe është shndërruar në një vend të rrënuar, i mbetur i tillë për dekada. Tani, më shumë se kurrë, ky qytet i vjetër ka nevojë për të ringjallur statusin dhe pasuritë shoqërore e kulturore. Është e nevojshme të krijojë një klasë të re klientësh dhe një nga mënyrat më efektive për ta bërë këtë, është stimulimi i turizmit. Shenjat rinuese të interesit ndaj qytetit janë shpresëdhënëse dhe inkurajuese. Ngjarje të tilla si hapja e kësaj ekspozite për qytetarët e Shkodrës, u japin atyre mundësinë për të rifituar një pjesë të kujtesës së humbur të qytetit.

the main purpose of this event is to use the photographs as prompts for an interactive, dynamic exchange among the participants, visitors, or the wider public. By bringing the photographs in the public domain to be viewed by the citizens of Shkodra and beyond, we are transferring to them a different role. They have the potential to become useful again as we bestow a new mission upon them. They can play a new role as instruments of performance in their authentic context. They can serve as a starting point for us to revisit and interpret the past beyond events that hold personal significance. This takes on a special meaning for an urban center like Shkodra, which was once the cradle of Albanian culture and tradition and a fashionable city, busy and bustling with life. This historical city has seen so much loss and has turned into a rundown place, which it has remained for decades. Now, more than ever, does this old city need to revive its social and cultural fortunes and standing. It is necessary to create a new class of patrons and one of the most effective ways to do this is by stimulating tourism. The signs of renewed interest in the city are hopeful and encouraging. Events such as the opening of this exposition for the people of Shkodra give to its citizens the opportunity to regain part of city’s lost memory.

Një fotografi ose një seri fotografish mund të qasen në mënyra të ndryshme, por besojmë se qasja më e mirë është ta shohim atë si një riprurje të kujtesës të së kaluarës, si një praktikë aktive impenjuese e të kujtuarit. Puna me kujtesën është një proces i vetëdijshëm dhe i qëllimshëm i përfshirjes me të kaluarën për të fituar një këndvështrim të ri mbi të ardhmen. Fotografitë e zgjedhura me kujdes nga qytetarët e Shkodrës të marra në ambiente të ndryshme nuk duhen parë thjesht si “dëshmi” të mënyrës sesi ka qenë jeta në qytet. Fotografitë në këtë ekspozitë shihen si biseda të ndërprera në kohë, si shfaqje të kujtesës autobiografike dhe kolektive. Duke i shikuar dhe studiuar ato, jo vetëm që mund të ndërtosh një histori, por ato u diktojnë shikuesve mënyra si ta tregojnë atë. Praktika aktive e të kujtuarit

A photograph or a series of photographs can be approached in different way, but we believe the best approach is to view it as a memory work, which is an active practice of remembering. Memory work is a conscious and purposeful process of engaging with the past to gain a new perspective on the future. The exhibition’s carefully selected photographs of Shkodra’s people taken in different settings should not be seen simply as “evidence” of the how life in the city used to be. Photographs in this expo are seen as suspended conversations in time, an expression of autobiographical and collective memory. By looking and studying them, you not only can construct a story, but they dictate to the viewers ways of telling it. The active practice of


17

kërkon një qëndrim të ri nga qytetarët e sotëm të Shkodrës. Këto fotografi i japin njerëzve një zotërim imagjinar, të një të kaluare që nuk ekziston më dhe që duket joreale. Ato i ndihmojnë njerëzit që t’ia rikthejnë vetes këto vende dhe hapësira, ku ata ndjehen të pasigurtë, sepse nuk ua njohin historitë e tyre të vërteta.

remembering requires a new attitude from the new citizens of Shkodra. These photographs give to the people an imaginary possession of a past that is not existent anymore and seems unreal. They help people reclaim possession of places and spaces in which they feel insecure because of not previously knowing their true history.

Tradicionalisht galeritë fotografike marrin një rëndësi dhe funksionojnë si pikë kongregimi për shkak të marrëdhënies të ngushtë me kujtimet kolektive të komuniteteve. Në vende të tilla, anëtarët e komuniteteve të ndryshme takohen dhe rigjallërojnë interesin e tyre për kujtimet kulturore përmes një strukture gojore, shkëmbimesh dhe bisedash bazuar në përzgjedhjen e imazheve, shënimeve shpjeguese dhe kontributit editorial të organizatorëve të evenimentit fotografik. Njerëzit i kundrojnë fotografitë duke i parë dhe duke i riparë ato në një të tashme gjithnjë në ndryshim, duke sjellë njohuri dhe interpretime të reja. Në këtë mënyrë, shikuesit krijojnë një vetëdije për të ardhmen e tyre, gjithmonë në sfondin e të kaluarës, të tashmes e të ardhmes. Fotografitë na tregojnë të kaluarën e komunitetit tonë, por ajo çka ne bëjmë me to dhe si i përdorim ato, është më tepër për të sotmen se të djeshmen. Kjo galeri fotografike, na ndihmon t’i japim kuptim qenies sonë në të tashmen duke ruajtur të kaluarën, duke na dëftuar më shumë për atë që duam dhe kemi nevojë nga e kaluara, e cila mund t’i shërbejë të tashmes dhe brezave e ardhshëm.

Photographic galleries traditionally matter and function as a congregation point because of their close relationship with the collective memories of the communities. In such places, the members of different communities meet and rekindle their interest in cultural memories through an oral structure, exchanges, and conversations based on the image selection, annotations, and the editorial input of the organizers of the photographic event. People look at the photographs by viewing and reviewing them in an ever-changing present, bringing in new knowledge and interpretation. This way, the viewers create an awareness of their own future by always contextualizing the past, present, and future. Photographs show us our community’s past, but what we do with them and how we put them to use is more about today than yesterday. This photographic gallery helps us make sense of ourselves in the present while preserving the past and tell us more about what we want and need from the past, which can serve our present and the future generations.


18

Prill 1972. Fytyrat e Teatrit “Migjeni” Bardh e zi, 31x13 cm Aktorë, regjisorë, skenografë, kostumografë dhe kolegë të tjerë të stafit të Teatrit “Migjeni”, ditën e daljes në pension të aktorit Adem Kastrati (Artist i Merituar). Ai ndërroi jetë vetëm 2 muaj pas shkrepjes së kësaj fotografie, më 14 Qershor 1972. Rreshti i parë nga e majta: 1. Ana Shala, 2. Esat Oktrova, 3. Zyliha Miloti, 4. Hilmi Hebovija, 5. Antonjeta Fishta, 6. Adem Kastrati, 7. Vitore Nino, 8. Ndoc Sheldia, 9. Marie Qyrsaqi, 10. Xhemal Dini, 11. Jovan Vojoshi, 12. Tinka Kurti, 13. Çesk Vuksani, 14. Nefail Piraniqi, 15. Liljana Kalleshi, 16. Bik Pepa, 17. Rikard Ljarja, 18. Oso Sallata. Rreshti i dytë nga e majta: 1. Ndrekë Prela, 2. Maliq Sejdini, 3. Ismet Shkreli, 4...?, 5...?, 6...?, 7. Donika Franja, 8. Miriam Bruçeti, 9. Katrina Biga, 10. Lec Prendi, 11. Tano Banushi, Rreshti i tretë nga e majta: 1. Bep Shiroka, 2.., 3. Ramiz Rama, 4. Maksut Tula, 5. Elez Kadria, 6. Zyhdi Barbullushi, 7..?, 8. Teofik Duka, 9. Hasan Smaja, 10. Paulin Lacaj, 11...?, 12....?, 13. Vehbi Bushati 13. ...Hebovija. Rreshti i katërt (sipër) nga e majta: 1. Lec Bushati, 2. Esat Kola, 3. Fejzi Spahia, 4. Abdullah Salabegu, 5. Paulin Sekuj, 6. Fadil Kraja, 7. Serafin Fanko, 8...?, 9...?, 10. Viktor Bruçeti, 11. Zef Cungeli, 12. Bashkim Lloja, 13. Gjon Kola, 14. Kolë Kaftalli, 15. Zina Ashta, 16. Ymer Bala. Zotërues: Teatri “Migjeni”


19

April 1972. Faces of ‘Migjeni’ Theater Black and white, 31x13 cm Actors, directors, stage designers and other staff members of ‘Migjeni’ Theater on the retirement day of the actor Adem Kastrati (Meritorious Artist). He passed away just 2 months after this photo was taken, on June 14, 1972. Front row starting on the left: 1. Ana Shala, 2. Esat Oktrova, 3. Zyliha Miloti, 4. Hilmi Hebovija, 5. Antonjeta Fishta, 6. Adem Kastrati, 7. Vitore Nino, 8. Ndoc Sheldia, 9. Marie Qyrsaqi, 10. Xhemal Dini, 11. Jovan Vojoshi, 12. Tinka Kurti, 13. Çesk Vuksani, 14. Nefail Piraniqi, 15. Liljana Kalleshi, 16. Bik Pepa, 17. Rikard Ljarja, 18. Oso Sallata. Second row starting on the left: 1. Prela Lunch, 2. Maliq Sejdini, 3. Ismet Shkreli, 4 ...?, 5 ...?, 6 ...?, 7. Donika Franja, 8. Miriam Bruce, 9. Katrina Biga, 10. Lec Prendi, 11. Tano Banushi. Third row starting on the left: 1. Bep Shiroka, 2 .., 3. Ramiz Rama, 4. Maksut Tula, 5. Elez Kadria, 6. Zyhdi Barbullushi, 7 ..?, 8. Teofik Duka, 9. Hasan Smaja, 10. Paulin Lacaj, 11 ...?, 12 ....?, 13. Vehbi Bushati 13. ... Hebovija. Fourth row (above) on the left: 1. Lec Bushati, 2. Esat Kola, 3. Fejzi Spahia, 4. Abdullah Salabegu, 5. Paulin Sekuj, 6. Fadil Kraja, 7. Serafin Fanko, 8...?, 9...?, 10. Viktor Bruçeti, 11. Zef Cungeli, 12. Bashkim Lloja, 13. Gjon Kola, 14. Kolë Kaftalli, 15. Zina Ashta, 16. Ymer Bala. Courtesy of: ‘Migjeni’ Theater


20

1984. “Karafilat që ka Shkodra” Bardh e zi, 18x12 cm Pjesëtarët e grupit "Karafilat që ka Shkodra", gjatë xhirimeve të Radio Televizionit Shqiptar në shtëpinë muze të Pashko Vasës. Nga e majta: Tahir Kastrati, Riza Ramadani, Sh. Martini, Bep Pavaci, ...?, Luigj Alia, Ruzhdi Çekaj, Leon Leka, Berhan Nehani, Ferdinand Dedaj, Paulin Gruda, ...?. Foto: Angjelin Nënshati Zotërues: Ruzhdi Çekaj

1984. ‘Karafilat që ka Shkodra’ Black and white, 18x12 cm The members of ‘Karafilat që ka Shkodra’ (‘Carnations that Shkodra has’) musical group posing during the recordings of RTSH (Albanian Radio Television) at the Pashko Vasa museum house. On the left: Tahir Kastrati, Riza Ramadani, Sh. Martini, Bep Pavaci, ...?, Luigj Alia, Ruzhdi Çekaj, Leon Leka, Berhan Nehani, Ferdinand Dedaj, Paulin Gruda, ...?. Photo: Angjelin Nënshati Courtesy of: Ruzhdi Çekaj
23

4.9.1932. Anëtarët e Shoqnisë “Rozafat” Bardh e zi, 13.5x8.5 cm Anëtarë të Shoqnisë “Rozafat”, disa prej tyre me vegla muzikore, dalë gjatë një pikniku në fshatin turistik të Bogës, në fillim të vjeshtës së vitit 1932. Foto: Marubi Zotëruesi: Margarita Alimhilli

4.9.1932. The members of the ‘Rozafat’ Association Black and white, 13.5x8.5 cm The members of the ‘Rozafat’ Association, some with their musical instruments alongside them, are gathered for a picnic in the tourist village of Bogë on the early autumn of 1932. Photo: Marubi Courtesy of: Margarita Alimhilli


24

1936. Zonjat në mbrëmjen e karnavaleve Bardh e zi, 15.5x10 cm Në foto: (majtas - e treta poshtë) Marie Rranxi, (djathtas -e para) Nikolina Stefa, (sipër - djathtas) Prenkë Jakova me mandolinë, në qendër me violinë Ndoc Shllaku. Të gjitha ishin anëtare të Shoqnisë “Rozafat”. Zotërues: Gjon Stefa

1936. The ladies at a carnival evening Black and white, 15.5x10 cm On the left - the third at the bottom: Marie Rranxi, (front – on the right) Nikolina Stefa, (top – on the right) Prenkë Jakova on mandolin and in the center Ndoc Shllaku on violin. All these ladies were members of ‘Rozafat’ Association. Courtesy of: Gjon Stefa


25

1941. Kur në lokalet e Shkodrës bëhej muzikë e vërtetë Bardh e zi, 7.3x5.2 cm Muzika e vërtetë, e ekzekutuar nga emra të mëdhej të kulturës shqiptare, ka qenë një traditë e vjetër në lokalet e Shkodrës, si dhe një pjesë e rëndësishme e jetës kulturore të qytetit. Një moment të tillë ka fiksuar kjo fotografi e vitit 1941, ku kompozitori Prenkë Jakova (me fizarmonikë) ekzekuton përkrah violinistit Ndoc Shllaku, si dhe dy instrumentistëve të tjerë me mandolina. Foto: Jakova Zotërues: Gjon Shllaku

1941. When there was real music in Shkoder Black and white, 7.3x5.2 cm Prominent figures of Albanian culture playing real music in bars has been an old tradition in Shkodra and a very significant part of cultural life in the city. Such a particular moment is framed in this photograph of 1941, where the composer Prenkë Jakova (on accordion) performs alongside the violinist Ndoc Shllaku accompanied by two other mandolin instrumentalists. Photo: Jakova Courtesy of: Gjon Shllaku


26

1948. "Dasma Shkodrane" në Shtëpinë e Kulturës Bardh e zi, 17.5x11 cm Tabloja muzikore me titull "Dasma Shkodrane" u vu në skenën e Shtëpisë së Kulturës Shkodër (Konsullta Italiane), me regji të Andrea Skanjetit dhe me interpretimin e aktorëve dhe valltarëve amatorë të kohës. Në rolin e nuses, në qendër të fotografisë duket aktorja Tinka Thani (Kurti), atëherë 16-vjeçare. Zotërues: Teatri “Migjeni”

1948. ‘Shkodran Wedding’ at the House of Culture Black and white, 17.5x11 cm The musical score entitled ‘Shkodran Wedding’ (“Dasma shkodrane”) was played on the stage of the Shkodra House of Culture (the ex-Italian Consulate). It was directed by Andrea Skanjeti and performed by amateur actors and dancers of that time. Tinka Thani (Kurti) - 16 year old - appears in the center of this scene performing in the role of the bride. Courtesy of: ‘Migjeni’ Theater


27

1972. Violeta Zefi, fëmijë në takimin me Bekim Fehmiun Bardh e zi, 18x13.5 cm Në Prill të vitit 1972, aktori shqiptar i Kosovës, me famë në të gjithë botën, Bekim Fehmiu, vizitoi Shqipërinë. Gjatë qëndrimit në Shkodër, Fehmiu vizitoi edhe shtëpinë ku kishte jetuar familja e tij në vitet 1930, si dhe pati një takim me aktorët e Teatrit “Migjeni”. Në foto, rreshti i parë lart, nga e majta: Ymer Bala, Gjosho Vasia, Isa Alibali, Katerina Biga, Kolë Kaftalli. Rreshti i dytë: me shpinë, Jovan Vojushi (drejtori i Teatrit “Migjeni”), Elez Kadria, Bekim Fehmiu, Violeta Sekuj, Donika Franja, Antonjeta Fishta. Fëmijët: Violeta Zefi dhe Nazmi Bala. Zotërues: Teatri “Migjeni”

1972. Violeta Zefi, as a kid at the meeting with Bekim Fehmiu Black and white, 18x13.5 cm In April 1972, the world-famous Kosovo-Albanian actor Bekim Fehmiu visited Albania. During his stay in Shkodra, Fehmiu also visited the house where his family used to live in the 1930s and had a gathering with the actors of ‘Migjeni’ Theater. Photographed (front row above, starting on the left): Ymer Bala, Gjosho Vasia, Isa Alibali, Katerina Biga, Kolë Kaftalli. Second row: the back of, Jovan Vojushi (director of ‘Migjeni’ Theater), Elez Kadria, Bekim Fehmiu, Violeta Sekuj, Donika Franja, Antonjeta Fishta. The children on the photo: Violeta Zefi and Nazmi Bala. Courtesy of: ‘Migjeni’ Theater


28

1971. Fëmijët i gëzohen fizarmonikës Bardh e zi, 7x7 cm Nga e majta: Selami Domnori (fizarmonikë), Ditmir Bushati dhe Flamur Kuçi. Foto e shkrepur në Razëm, me rastin e një gëzimi familjar të njërit prej fëmijëve në foto. Foto: Bashkim Halluni Zotëruesi: Selami Domnori

1971. Children enjoy accordion Black and white, 7x7 cm On the left: Selami Domnori (accordion), Ditmir Bushati and Flamur Kuçi. This photo was taken in Razëm on the occasion of one of the boy’s family celebration. Photo: Bashkim Halluni Courtesy of: Selami Domnori


29

1977. “Ekstazë pranverore” Bardh e zi, 9x6.5 cm Në vitin 1977, Komiteti i Bashkimeve Profesionale të Shkodrës dërgoi 80 punonjës të sektorit të tekstilit të qytetit, për një kurs 6-mujor të përgatitjes profesionale. Kursantët e rinj, nga të cilët vetëm 10 ishin djem (meqë industria tekstile konsiderohej si “punë për gra”), qëndruan në Kampin e Punëtorëve (sot, hotel “Kalaja” në Pogradec). Një seri fotografish të sjella nga Genc Shpori tregon për mënyrat e argëtimit të atëhershme në këtë kurs, që për 6 muaj rresht ishte si një familje e madhe. Nga e majta: Hivzi Parruca, ..., Vasil Kajoshi, Ruzhdi Pjeshka, Genc Shpori, Roland Troçi, ...., . Zotëruesi: Genc Shpori

1977. ‘Spring trance’ Black and white, 9x6.5 cm In 1977 the Professional Unions Commitee of Shkodra sent 80 employees of the textile sector from the city to a 6-month vocational training. The young interns, of whom only 10 were boys (since the textile industry was considered ‘a woman’s job’) were accommodated at the Workers’ Camp (currently the ‘Kalaja’ hotel in Pogradec). A series of photographs carried by Genc Shpori throw back the means of entertainment of fellow colleagues during the training, who for the 6 months grew into big family. Starting on the left: Hivzi Parruca, ..., Vasil Kajoshi, Ruzhdi Pjeshka, Genc Shpori, Roland Troçi, .... . Courtesy of: Genc Shpori


30

1979. Pianoja ku u kompozua "Juda Makabe" Bardh e zi, 6x4.6 cm Pianoja që duket në këtë fotografi të vogël të vitit 1979, ku shfaqet 18-vjeçari Gjon Shllaku me nënën e tij - Margaritën - i përket familjes Shllaku. Në këtë piano, në vitin 1945, kompozitori Prenkë Jakova kompozoi melodramën "Juda Makabe" me libret të frymëzuar nga tragjedia me të njëjtin titull e Gjergj Fishtës. Po ashtu, kjo piano e mësuese Margaritës, ku mësuan dhe ekzekutuan në fillimet e tyre artistë të njohur si Tonin Harapi, ishte instrumenti i parë muzikor me të cilin, në vitin 1961, u hap Shkolla 8-vjeçare e Muzikës (më vonë "Prenkë Jakova"). Foto: Ndoc Shllaku Zotërues: Gjon Shllaku

1979. ‘Juda Makabe’ was composed in this piano Black and white, 6x4.6 cm The piano shown in this little photography of 1979, belongs to Shllaku family. The 18-year-old boy Gjon Shllaku appears playing alongside his mother Margarita. In 1945 the composer Prenkë Jakova composed on this particular piano the melodrama ‘Juda Makabe’ inspired by the tragedy with the same title written by Gjergj Fishta. Likewise, well known artists as Tonin Harapi learned to play piano during his early artistic education on this piano of teacher Margarita. It was the first musical instrument setting off the Elementary School of Music (later on: ‘Prenkë Jakova’) in 1961. Photo: Ndoc Shllaku Courtesy of: Gjon Shllaku


31

1980. Muzika e ndaluar Bardh e zi, 9x7 cm Muzika e huaj bashkëkohore, e ndaluar nga regjimi i kohës, mund të luhej vetëm në ambiente familjare, si në rastin e kësaj fotografie ku kanë dalë Lekë Jana me fizarmonikë, Karlo Radoja me trombë, Bianka Kulloxhi Radoja dhe anëtarë të tjerë të familjes. Zotërues: Julian Jana

1980. Forbidden music The contemporary foreign music on the account of being banned from the totalitarian regime of that time, could only be played in family settings as it appears in this photograph capturing Lekë Jana on accordion, Carlo Radoja on trumpet, Bianka Kulloxhi Radoja and other family members. Courtesy of: Julian Jana


32

1981. Kitara pas hekurave Bardh e zi, 7x9 cm Artan Meta fotografuar pas hekurave në mjediset e brendshme të kalasë Rozafa në Shkodër. Një moment meditimi, duke i rënë kitarës në mungesë të lirisë, një revoltë ë brendshme e rinisë së atyre viteve, e cila demonstrohej me mënyra e forma të ndryshme. Foto: Muhamet Tresi Zotëruesi: Artan Meta

1981. The guitar behind bars Black and white, 7x9 cm Artan Meta is photographed behind bars in a hideaway corner of ‘Rozafa’ castle in Shkodra. He appears at a moment of meditation playing the guitar in the absence of freedom, which expresses internal revolt of the youth during those years. This prevalent status was manifested in various means and forms. Photo: Muhamet Tresi Courtesy of: Artan Meta


33

1987. Në orkestër, me babën Bardh e zi, 7x9 cm Vajza e trompistit Halit Shpuza është strukur pas të atit, në vendin që quhej "gropa e orkestrës", gjatë një koncerti në skenën e Kinema Verores. E ndërtuar në qendër të qytetit, Kinema Verore ishte një nga tre kinematë e Shkodrës, skena e së cilës shërbente jo vetëm për shfaqje filmash, por edhe për koncerte muzikore e artistike. Zotërues: Halit Shpuza

1987. In orchestra, with dad Black and white, 7x9 cm The daughter of Halit Shpuza (on trumpet) is crouched behind his father in a small empty space on the stage called the ‘orchestra pit’ during a show of Summer Cinema. Built in the city center, Summer Cinema was one of the three cinemas in Shkodra, whose stage was used not only for movie screening, but musical and art performances as well. Courtesy of: Halit Shpuza


34

17.10.1988. Lahuta dhe nipi Bardh e zi, 9x13 cm Zef Temali njihet si piktor, por edhe si skulptor. Në këtë foto të Tetorit 1988, ai shfaqet me një lahutë të punuar vetë, si dhe me nipin, Bepin Temali. Maja e lahutës është zbukuruar me bustin e një malësori të gdhendur në dru. Foto: Angjelin Nënshati Zotëruesi: Iden Temali

17.10.1988. Lahuta and grandson Black and white, 9x13 cm Despite being a painter, Zef Temali is also known as a sculptor. In this photo taken on October, 1988, he appears playing on a self-made lahuta regarded by his nephew Bepin Temali. The top head of lahuta is adorned with a highlander torso carved in wood. Photo: Angjelin Nënshati Courtesy of: Iden Temali
37

Rreth 1900. Banda e Frano Ndojës Bardh e zi, 24x18 cm Banda e Frano Ndojës, në një fotot rreth vitit 1900. Foto: Marubi Zotërues: Bahri Kasemi

Circa 1900. The wind band of Frano Ndoja Black and white, 24x18 cm The wind band of Frano Ndoja appearing in a photo taken circa 1900. Photo: Marubi Courtesy of: Bahri Kasemi


38

1911. Palokë Kurti me bandën e artizanatit Bardh e zi, 24x18 cm Palokë Kurti (në mes), me bandën e artizanatit, dalë në këtë foto që mendohet se i përket vitit 1911. Kjo bandë e përbërë nga 50 nxënës (çirakë) të zejtarëve shkodranë, e zhvilloi aktivitetin e saj përmes viteve 1901-1911, dhe u themelua nga Palokë Kurti (1860-1920). Foto: Marubi Zotërues: Bahri Kasemi

1911. Palokë Kurti with the artisans’ wind band Black and white, 24x18 cm Palokë Kurti (in the middle) appears with the artisans’ wind band in this photo guessed to be taken in 1911. This band consisted of 50 pupils (apprentices) of Shkodra craftsmen and it was established by Palokë Kurti (1860-1920) carrying on its activity during 1901-1911. Photo: Marubi Courtesy of: Bahri Kasemi


39

1920. Nxënësit e Shkollës Jezuite interpretojnë "Jul Çezarin" Bardh e zi, 18x12.5 cm Në këtë foto të vitit 1920, trupa e teatrit Jezuit (rreth 45 aktorë, nxënës të shkollës Jezuite, përfshi edhe fëmijë), dalë në oborrin e kishës Jezuite, pas interpretimit të tragjedisë së William Shakespeare "Jul Çezari". Rolin kryesor (Jul Çezarin) në këtë vepër të inskenuar për herë të parë në Shqipëri - e luajti aktori Rrok Gjonej (në qendër). Foto: Gegë Marubi Zotërues: Henrik Darragjati

1920. The students of Jesuit School play ‘Julius Caesar’ Black and white, 18x12.5 cm This 1920s photograph frames the team of the Jesuit theater (about 45 actors, Jesuit students including children) assembled in the courtyard of the Jesuit church after interpreting the William Shakespeare’s tragedy ‘Julius Caesar’. Photo: Gegë Marubi Courtesy of: Henrik Darragjati


40

1921. Trupi Muzikuer Konvikti Malet Tona Bardh e zi, 24x18 cm Me emrin "Malet tona", konvikti i Liceut të Shtetit (Gjimnazi "28 Nëntori”) ishte qendër e rëndësishme socializimi e nxënësve që vinin nga malësitë, por njëkohësisht edhe e jetës kulturore dhe artistike. Kjo foto e vitit 1921, ku nxënës të këtij konvikti pozojnë të veshur me uniformën e Trupit Muzikuer dhe me veglat muzikore që e dëshmojnë këtë. Foto: Marubi Zotërues: Bahri Kasemi

1921. The band of ‘Malet Tona’ Dormitory Black and white, 24x18 cm The State Lyceum Dormitory (currently ‘28 November’ High School) named ‘Malet Tona’ (‘Our Mountains’) was an important socialization center for students coming from the highlands by encouraging cultural and artistic life. In the picture: students of the dormitory posing in this photo of 1921, dressed with the wind band official uniform and holding their musical instruments. Photo: Marubi Courtesy of: Bahri Kasemi


41

1923. Banda e Shoqnisë "Bogdani" Bardh e zi, 24x18 cm Banda, e njohur ndryshe edhe si Dega Muzikore e Shoqnisë Kulturore "Bogdani" të Shkodrës, dalë në vitin 1923, kur drejtohet nga Zef Puka. Foto: Kel Marubi Zotërues: Bahri Kasemi

1923. The ‘Bogdani’ Association Band Black and white, 24x18 cm The band led by Zef Puka, also known as the Musical Branch of the “Bogdani” Cultural Association of Shkodra, photographed in 1923. Photo: Marubi Courtesy of: Bahri Kasemi


42

1930. Kolë Jakova dhe Çesk Zadeja pjesë e bandës "Illyricum" Bardh e zi, 22.5x17.5 cm Banda muzikore e gjimnazit "Illyricum", Shkodër kishte 36 instrumentistë dhe ishte e para bandë frymore që përbehej nga adoleshentë të moshës 14-16 vjeçare. Në qendër të fotos: drejtuesi padër Martin Gjoka; djathtas tij: Prenkë Jakova (kompozitor) dhe Kolë Jakova (shkrimtar); sipër,në të majtë të Prenkë Jakovës: kompozitori Çesk Zadeja etj Foto: Gegë Marubi Zotërues: Henrik Darragjati

1930. Kolë Jakova and Çesk Zadeja part of the ‘Illyricum’ band Black and white, 22.5x17.5 cm The ‘Illyricum’ High School band in Shkodra had 36 instrumentalists and was the first wind band of 14 and 16 year old adolescents. In the center of the photo: conductor padre Martin Gjoka; to his right: Prenkë Jakova (composer) and Kola Jakova (writer); above, on the left of Prenkë Jakova: composer Çesk Zadeja etc. Photo: Gegë Marubi Courtesy of: Henrik Darragjati


43

1932. Banda Frymore e Bashkisë në vitin 1932 Bardh e zi, 24x18 cm Anton Nuçi (në mes), së bashku me bandën e Bashkisë Shkodër që drejtohej prej tij, në këtë foto të vitit 1932, të shkrepur nga Marubi. Foto: Marubi Zotërues: Bahri Kasemi

1932. The wind band of city hall Black and white, 24x18 cm Anton Nuçi (in the middle), leading the wind band of the Shkodra Municipality - in this photo taken by Marubi in 1932. Photo: Marubi Courtesy of: Bahri Kasemi


44

1933. Ramadan Sokoli në bandën e Shkollës së Parrucës Bardh e zi, 22x17 cm Në rreshtin e parë, lart, i treti nga e majta: Nuri Kastrati, i katërti: Halil Keraj. Në rreshtin e dytë, i treti nga e majta: Ramadan Sokoli e pastaj me radhë Ahmet Cungu, Sait Sekni etj. Në rreshtin e tretë, i treti nga e majta: Halit Vjerdha e me radhë: Sulejman Lici, Rexhep Juka etj. Ulur: Masar Bekteshi dhe Halil Laçej. Foto: Kel Marubi Zotërues: Ardian Kastrati

1933. Ramadan Sokoli in the band of Parruca School Black and white, 22x17 cm In the front row, above, the third from the left: Nuri Kastrati, the fourth: Halil Keraj. In the second row, the third from the left: Ramadan Sokoli and on: Ahmet Cungu, Sait Sekni etc. In the third row, the third from the left: Halit Vjerdha and on: Sulejman Lici, Rexhep Juka etc. Seated: Masar Bekteshi and Halil Lacej. Photographer: Kel Marubi Courtesy of: Ardian Kastrati


45

1.9.1934. Banda e Shoqnisë “Rozafat” Bardh e zi, 16.5x11.5 cm Anëtarët e Shoqnisë “Rozafat”, duke pozuar më vegla muzikore në skenën e kësaj shoqërie. Foto: Kel Marubi Zotëruesi: Smajl Bala

1.9.1934. The Band of ‘Rozafat’ Association Black and white, 16.5x11.5 cm Members of the ‘Rozafat’ Association posing with musical instruments on the association stage. Photo: Kel Marubi Courtesy of: Smajl Bala


46

1936. Piknik artistësh në fshatin Bardhaj Bardh e zi, 12x7.5 cm Përhapja e muzikës qytetare dhe në përgjithësi e kulturës ishte një ndër qëllimet e punës së shoqërive kulturore të para Luftës së Dytë Botërore (LDB). Në qendër të kësaj fotoje të shkrepur në fshatin Bardhaj duken (nga e majta): 1. Zef Alimhilli në violinë, 2..., 3. Ndoc Shllaku, 4. Prenkë Jakova me kitarë, 5... me kitarë, 6.... Foto: Studio Jakova Zotërues: Gjon Shllaku

1936. Artists’ picnic in Bardhaj village Black and white, 12x7.5 cm In general the spread of civic music and culture was one of the goals of the pre-WWII cultural associations. At the center of this photo taken in the village of Bardhaj (from the left): 1. Zef Alimhilli with violin, 2 ..., 3. Ndoc Shllaku, 4. Prenkë Jakova with guitar, 5 ... with guitar , 6 .... Photo: Studio Jakova Courtesy of: Gjon Shllaku


47

1938. Banda e Jetimores Bardh e zi, 24x18 cm Banda e Jetimores së Shkodrës, fotografuar në vitin 1938 nga Marubi. Foto: Marubi Zotërues: Bahri Kasemi

1938. The Orphanage Brass Band Black and white, 24x18 cm The Orphanage Band of Shkodra, photographed by Marubi in 1938. Photo: Marubi Courtesy of: Bahri Kasemi


48

1938. Banda e Garnizonit Ushtarak të Shkodrës Bardh e zi, 22.5x15 cm Në këtë foto të vitit 1938 shfaqet banda e garnizonit ushtarak të Shkodrës, e përbërë nga 29 instrumentisë të veglave të ndryshme muzikore prej tunxhi. Instrumentistët mbajnë veshur uniformën mbretërore shqiptare, ndërsa në kapele lexohet shkronja "Z", simbol i mbretit Zog I. Në qendër të fotografisë është dirigjenti i kësaj bande, Pavlo Shrapi. Foto: Gegë Marubi Zotërues: Henrik Darragjati

1938. Shkodra Military Garrison wind band Black and white, 22.5x15 cm This photo taken in 1938 presents the Shkodra military garrison wind band consisting of 29 instruments of different brass music. The instrumentalists which hold the royal uniform of Albania, while the hat reads letter ‘Z’ represents the symbol of King Zog I. In the center of the picture is the conductor of this band Pavlo Shrapi. Photo: Gegë Marubi Courtesy of: Henrik Darragjati


49

1942. Çesk Zadeja 15-vjeçar Bardh e zi, 15x10 cm Kompozitori i ardhshëm i muzikës së filmit "Skënderbeu" (“Luftëtari i Math Skënderbeu - Fitues i Çmimit Ndërkombëtar në Festivalin e Filmit në Kanë më 1954) Çesk Zadeja shfaqet në këtë foto të vitit 1942, kur ishte vetëm 15 vjeç. Në atë kohë (1942-1943), Zadeja ndiqte studimet në Konservatorin e Akademisë Kombëtare Santa Cecilia në Romë, Itali, por u angazhua në një koncert të violinistit Ndoc Shllaku (në foto) në Podgoricë të Malit të Zi. Zotërues: Gjon Shllaku

1942. Çesk Zadeja as a 15-year-old boy Black and white, 15x10 cm Çesk Zadeja - the future composer of the movie ‘Skenderbeu’ (‘The Great Warrior Skanderbeg’ - Winner of International Prize in 1954 Cannes Film Festival) - appears in this photo in 1942 when he was only 15 years old. At that time (1942-1943), Zadeja was studying in the Conservator of the Santa Cecilia National Academy in Rome, Italy, but he engaged in a concert by the violinist Ndoc Shllaku (in the photo) in Podgorica, Montenegro. Courtesy of: Gjon Shllaku


50

1950. Premiera e parë e teatrit profesionist të Shkodrës Bardh e zi, 17.5x12 cm I themeluar në Nëntor 1949 nga lëvizja tradicionale e trupave amatore, Teatri i Shkodrës e dha premierën e vet të parë më 26 Maj 1950. Shfaqja u dha në skenën e ish-teatrit Jezuit, salla e të cilit kishte kapacitet 300 vende. Për shkak të marrëdhënieve të mira më Bashkimin Sovjetik të kohës, drama e zgjedhur ishte e autorit Boris Andreyevich Lavrenev (1891-1959), përshtatur në shqip me titullin "Përmbysja". Drama u vu në skenë nga regjisori Andrea Skanjeti, me asistencën e Antonjeta Fishtës dhe Adem Kastratit, muzikë të Prenkë Jakovës, skenografi të Pjetër Dedës. Sipas dëshmive të shkruara nga themeluesi i arkivit të Teatrit “Migjeni”, Paulin Lacaj, i cili luajti rolin kryesor në këtë dramë, ajo u shfaq 20 herë, 2 nga të cilat në Durrës dhe 2 në Tiranë. Zotërues: Teatri “Migjeni”

1950. The first premiere of the new professional theater of Shkodra Black and white, 17.5x12 cm Established in November 1949 by the traditional amateur troupes, the Shkodra Theater gave its first premiere on May 26, 1950. The play took place on the stage of the former Jesuit Theater, with a capacity of 300 seats. On account of the good relations with the Soviet Union at the time, the chosen drama was written by Boris Andreyevich Lavrenev (1891-1959), adapted in Albanian with the title ‘The overthrow’ (‘Përmbysja’). The drama was staged by director Andrea Skanjeti, with the assistance of Antonjeta Fishta and Adam Kastrati, music by Prenkë Jakova, script by Peter Deda. This evidence is due to Theater ‘Migjeni’ archiver Paulin Lacaj, who played the lead role in this play. The play appeared 20 times, 2 of which in Durres and 2 in Tirana. Courtesy of: ‘Migjeni’ Theater


51

12.10.1961. Vraka përkujton Migjenin Bardh e zi, 17.5x12.5 cm Aktivitet letrar në paraditen e 12 Tetorit 1961, kushtuar 50-vjetorit të lindjes së Mësuesit të Popullit Millosh Gjergj Nikolla - Migjeni. Në foto: një nxënëse e shkollës 8-vjeçare të fshatit Grilë, pjesë e Kooperativës Bujqësore Vrakë të Shkodrës, duke lexuar pjesë nga krijimtaria e Migjenit. Zotëruesi: Muzeu Historik Shkodër

12.10.1961. Vraka commemorates Migjeni Black and white, 17.5x12.5 cm A literary event in the morning of October 12, 1961 on the occasion of the 50th anniversary of the birth of poet Milosh Gjergj Nikolla (People’s Teacher). Photographed: a pupil from the elementary school of Grila village, part of the Vraka Agricultural Cooperative (near Shkodra), reading pieces from Migjeni’s work. Courtesy of: Historical Museum of Shkodra


52

1961. "M'i gëzofsh njëzet pranverat!" Bardh e zi, 23.5x17.5 cm 26 Tetor 1961. Teatri i Estradës Profesioniste të Shkodrës në premierën e shfaqjes "M'i gëzofsh njëzet pranverat!" me regji të Paulin Sekujt dhe skenografi të Lec Fishtës. Nga e majta: Teofik Duka, Hasan Smaja, Eshref Domnori, Tano Banushi, Drita Tahiri, Adem Kastrati dhe Musa Ademi. Zotërues: Teatri “Migjeni”

1961. ‘M’i gëzofsh njëzet pranverat!’ Black and white, 23.5x17.5 cm October 26, 1961. Professional Parody Theater of Shkodra at the premiere of the play ‘Enjoy the twenty springs!’ (‘M’i gëzofsh njëzet pranverat!’) directed by Paulin Sekuj and script by Lec Fishta. From the left: Teofik Duka, Hasan Smaja, Eshref Domnori, Tano Banushi, Drita Tahiri, Adem Kastrati and Musa Ademi. Courtesy of: ‘Migjeni’ Theater


53

1962. Prenkë Jakova në 50-vjetorin e Pavarësisë Bardh e zi, 24x18 cm Banda e Shtëpisë së Kulturës (ish-Konsullata Italiane), me dirigjent Nush Shllaku, dalë me rastin e 50-vjetorit të Pavarësisë së Shqipërisë, më 28 Nëntor 1962. Në qendër, me kostum të bardhë, kompozitori Prenkë Jakova. Zotërues: Teatri “Migjeni”

1962. Prenkë Jakova on the 50th Anniversary of Independence Black and white, 24x18 cm The band of the House of Culture (the ex-Italian Consulate), with conductor Nush Shllaku, posing on the occasion of the 50th anniversary of the Independence of Albania on November 28, 1962. The composer Prenkë Jakova is distinguished in the center wearing a white suit. Courtesy of: ‘Migjeni’ Theater


54

1965. Shfaqje cirku në skenën e Teatrit “Migjeni” Bardh e zi, 18x24 cm Skenë nga një shfaqje cirku në skenën e Teatrit “Migjeni” të Shkodrës, në vitin 1965. Elementë të cirkut gërshetoheshin me shfaqjet e estradës. Zotërues: Teatri “Migjeni”

1965. Circus performances on the stage of ‘Migjeni’ Theater Black and white, 18x24 cm The captured scene is from the performance of the circus on the stage of ‘Migjeni’ Theater in Shkodra in 1965. Circus elements have been intertwined with parody shows. Courtesy of: ‘Migjeni’ Theater


55

1967. Tinka Kurti dhe Serafin Fanko Bardh e zi, 24x18 cm Aktorja Tinka Kurti ndjek më vëmendje udhëzimet e regjisorit Serafin Fanko për rolin e Bardhës në dramën "Shqiponjat" me autorë Jonuz Dinin, Ton Shoshin, Fadil Krajën, Paulin Sekujn dhe Frederik Rreshpjen. Zotërues: Teatri “Migjeni”

1967. Tinka Kurti and Serafin Fanko Black and white, 24x18 cm The actress Tinka Kurti following carefully the instructions of the director Serafin Fanko for the role of Bardha in the drama ‘The Eagles’ (‘Shqiponjat’) featuring the authors Jonuz Dini, Ton Shoshi, Fadil Kraja, Paulin Sekuj and Frederik Rreshpja. Courtesy of: ‘Migjeni’ Theater


56

1968. Shfaqja e parë e dramës së Minush Jeros - "Të pamposhtur" Bardh e zi, 13x12 cm Momente nga drama e Mirush Jeros “Të pamposhtur” e vënë në skenën e Teatrit “Migjeni” nga grupi amator i Zooteknikës, në kuadër të olimpiadave teatrore ndërmjet Ndërmarrjeve të Rrethit Shkodër. Në foto (nga e majta në të djathtë) Tonin Bushati, Hyrije Isufi dhe Gjon Stefa. Zotërues: Gjon Stefa

1968. Premiere of ‘Invincibles’ - a play by Minush Jero Black and white, 13x12 cm Moment from Mirush Jeros’s play ‘Invincibles’ (‘Të pamposhturit’) played on the stage at the ‘Migjeni’ Theater by the Zootechnical Farm amateur group of artists, in the framework of Theater Olympiads between the enterprises of the Shkodra District. In the photograph: (from left to right) Tonin Bushati, Hyrije Isufi and Gjon Stefa. Courtesy of: Gjon Stefa


57

1970. Grupi i valleve të Artistikes Bardh e zi, 25x18 cm Grupi i valleve të Ndërmarrjes së Punimeve Artistike Shkodër (njohur si "Artistikja"), duke interpretuar gjatë manifestimeve të 1 Majit 1970, përpara Shtëpisë së Ushtarakëve (përballë Kinema "Republika" - sot "Millennium"). Bukurie Gërçari, Vehbi Lici, Zija Mesi, Lili Bajrami, Merita Lopçi, Lali Glabovi, Zija Karini etj. Foto: Lekë Mirashi Zotërues: Vladimir Saiti

1970. Dance group of Artistic Handcrafts Enterprise Black and white, 25x18 cm Dance group of the Artistic Enterprise of Shkodra (known as the ‘The Artistic’), performing during the May 1, 1970 manifestations, in front of the House of Military Officers (in front of ‘Republika’ Cinema - today “Millennium”). Bukurie Gërçari, Vehbi Lici, Zija Mesi, Lili Bajrami, Merita Lopçi, Lali Glabovi, Zija Karini etc. Photo: Lekë Mirashi Courtesy of: Vladimir Saiti


58

1972. Vajzat e grupit “Pranvera ‘72” pozojnë me kitara Bardh e zi, 8.5x6.5 cm Këngëtaret e grupit “Pranvera ‘72”, Klaudia Shllaku dhe Viola Duka pozojnë me kitara, ndërsa tre pjesëtarët e tjerë të këtij grupi Albert Naraçi, Çesk Marashi dhe Nikolin Kurti qëndrojnë ulur, pas një koncerti të dhënë në skenën e Teatrit “Migjeni”. Koncerti u dha për një muaj rresht. “Pranvera ‘72” u krijua menjëherë pas Festivalit të 11 të Këngës në RTSH. Liberalizimi i shfaqur në këtë festival shërbeu si frymëzim dhe shtytje për krijimin e këtij grupi, jehona e të cilit u përhap në të gjithë Shqipërinë. Megjithatë, jeta e tij ishte e shkurtër, deri në Pleniumin 4 të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë (Qershor 1973), i cili i dha fund iluzioneve për liberalizimin e jetës në regjimin komunist. Foto: Angjelin Nënshati Zotëruesi: Albert Naraçi

1972. Girls from the band ‘Pranvera ‘72’ posing with guitars Black and white, 8.5x6.5 cm Singers from the band ‘Pranvera ‘72’ (‘Spring ‘72’), Klaudia Shllaku and Viola Duka, posing with guitars, while the three other membersof this group Albert Naraçi, Çesk Marashi and Nikolin Kurti are sat after a concert they gave at the ‘Migjeni’ Theater. This concert was shown for a month. ‘Pranvera ‘72’ was created shortly after the 11th Festival of RTSH. The spontaneity reflected at this festival served as inspiration and impetus for the creation of this band, whose fame spread all over Albania. However, it lasted shortly till the 4th Plenum of the Central Committee of the Labor Party of Albania (June 1973) which killed illusions about the life liberalization during the communist regime. Photo: Angjelin Nënshati Courtesy of: Albert Naraçi


59

1973. Shfaqje e estradës së Ndërmarrjes Bujqësore “Perlat Rexhepi” Bardh e zi, 13.5x8.5 cm Shfaqje e estradës së Ndërmarrjes Bujqësore “Perlat Rexhepi” në festivalin e estradave të qytetit. Ka qenë befasuese, pasi u vlerësua me çmimin e parë. Libreti, regjia dhe skenografia u realizuan nga Gjon Stefa. Nga e majta: Kin Ndoja, Shyqyri...?, Marjan Shestani, Angjelina Kumria, Pavlin Berisha, Gjon Stefa, Bepin Sahatçia, Hyrije Imeri, Qazim Çela (poshtë), Ismail Sinaj, Murat Sadiku. Poshtë, të ulur: Kolë Leka, Tom Curri (qendër), Luigj Gimaj, Maliq Mulija, Sul Shahmani. Zotërues: Gjon Stefa

1973. Parody of the Agricultural Cooperative ‘Perlat Rexhepi’ Black and white, 13.5x8.5 cm The performance of the Agricultural Cooperative ‘Perlat Rexhepi’ at the city’s festival of performances. That was surprising because they were awarded the first prize. The libretto, directing, and scenography were performed by Gjon Stefa. Starting on the left: Kin Ndoja, Shyqyri ...?, Marjan Shestani, Angjelina Kumria, Pavlin Berisha, Gjon Stefa, Bepin Sahatçia, Hyjrie Imeri, Qazim Çela (below), Ismail Sinaj, Murat Sadiku. On the bottom row: Kolë Leka, Tom Curri (in the center), Luigj Gimaj, Maliqi Mulija, Sul Shahmani. Courtesy of: Gjon Stefa


60

1977. Grupi i valleve të Shtëpisë së Kulturës Shkodër Bardh e zi, 24x17.5 cm Grupi i Valleve të Shtëpisë së Kulturës Shkodër gjatë një aktiviteti të mbajtur në Sheshin e Parrucës, me rastin e festave të Nëntorit. Koreograf i këtij grupi ishte Vladimir Saiti, ndërsa në të bënin pjesë: L. Hysi, V. Ujkani, S. Cani, R. Gjetja, N.Hysi, L. Bajrami, F. Hoxha, D. Brahimi, S. Selimi, B. Gerçari, S. Alibali, L. Glasovi, S. Gjergji, A Gjoni, A. Bekteshi, H. Ajku etj. Foto: Lekë Mirashi Zotërues: Vladimir Saiti

1977. Dance group of Shkodra House of Culture Black and white, 24x17.5 cm Dance group of Shkodra House of Culture during an event held in Parruca Square, on the occasion of November celebrations. The choreographer of this group was Vladimir Saiti and included: L. Hysi, V. Ujkani, S. Cani, R. Finding, N. Hysi, L. Bajrami, F. Hoxha, D. Brahimi, S. Selimi, B. Gerçari, S. Alibali, L. Glasovi, S. Gjergji, A. Gjoni, A. Bekteshi, H. Ajku etc. Photo: Lekë Mirashi Courtesy of: Vladimir Saiti


61

1989. Kompleksi i çiftelive së Shkollës "Ndoc Mazi" Bardh e zi, 18x11.5 cm. Sikurse shkruhet në dekorin e shfaqjes, fotografia i takon Festivalit të Ansambleve Artistike të Shkollave 8-vjeçare të rrethit Shkodër, ku shkolla "Ndoc Mazi" ka marrë pjesë edhe me kompleksin e çiftelive, të drejtuar nga mësuesi i muzikës Pjerin Gjyshja (djathtas). Zotërues: Ben Gjyshja

1989. The çiftelia band at ‘Ndoc Mazi’ elementary school Black and white, 18x11.5 cm. As written in the show’s décor, the photo shows the Artistic Ensemble Festival of Shkodra district Elementary Schools in which ‘Ndoc Mazi’ school participated with the çiftelia band, leaded by the music teacher Pjerin Gjyshja (on the right). Courtesy of: Ben Gjyshja


62

Dhjetor 1989. Mbrëmja festive e Vitit të Ri Bardh e zi, 18x11.5 cm Grupi artistik i Shtëpisë së Pionierit "Nikë Pjetër Ndreka" të Shkodrës duke dhënë shfaqje me rastin e festës së Vitit të Ri, në sallën e madhe të Pallatit të Sportit (sot: Katedralja Katolike Shën Shtjefni, Shkodër). Foto: Angjelin Nënshati Zotëruesi: Kujtim Alija

December 1989. New Year’s Eve Black and white, 18x11.5 cm The artistic group of House of Pioneer ‘Nikë Pjetër Ndreka’ of Shkodra performing on New Year’s Eve, in the grand hall of the Palace of Sports (today: the Catholic Cathedral Saint Stephen, Shkodra). Photo: Angjelin Nënshati Courtesy of: Kujtim Alija
65

1940. Fotografia me nënshkrimin e Prenkë Jakovës Bardh e zi, 7x11 cm Kompozitori Prenkë Jakova, fotografuar nga miku dhe kushëriri i tij, violinisti Ndoc Shllaku, në një rrugë karakteristike shkodrane, përpara shtëpisë së fisit Dobërdaku në Gjuhadol. Fotografia mban nënshkrimin e kompozitorit. Foto: Ndoc Shllaku Zotërues: Gjon Shllaku

1940. Photograph signed by Prenkë Jakova Black and white, 7x11 cm Composer Prenkë Jakova, photographed by his friend and cousin, the violinist Ndoc Shllaku, in a characteristic street of Shkodra, in front of the house of the Dobërdaku family in Gjuhadol neighborhood. The photograph bears the signature of the composer. Photo: Ndoc Shllaku Courtesy of: Gjon Shllaku


66

1947. Violina e dashurisë Bardh e zi, 7.3x5.2 cm Ndoc Shllaku pozon me violinë përpara Margaritës, që më pas do të bëhej bashkëshortja e tij. Fiksimi në celuloid i momenteve të tilla intime të çifteve përpara martesës, ishte traditë e kohës. Foto: Studio Jakova Zotërues: Gjon Shllaku

1947. The violin of love Black and white, 7.3x5.2 cm Ndoc Shllaku poses while playing the violin in front of Margarita, who would later on become his wife. The celluloid capture of such affectionate moments of couples before marriage was a custom at that time. Photo: Studio Jakova Courtesy of: Gjon Shllaku


67

1959. Rrethi i pianos së Shtëpisë së Pionierit Shkodër Bardh e zi, 8.5x5.5 cm Pranë pianos, mësuesja Dori Shestani, e rrethuar nga nxënësit Salvator Kiçi (pas mësueses), Jani Gjoni e të tjerë fëmijë të rrethit të pianos së Shtëpisë së Pionierit të Shkodrës. Foto: Lekë Voci Zotërues: Salvator Kiçi

1959. Piano course in House of Pioneer, Shkodra Black and white, 8.5x5.5 cm The teacher Dori Shestani seated near the piano is surrounded by the pupils Salvador Kiçi (behind the teacher), Jani Gjoni and other children of the House of Pioneer’s piano course. Photo: Lekë Voci Courtesy of: Salvator Kiçi


68

1965. Teatri, shfaqje në orar dreke për gratë Bardh e zi, 24x18 cm Pankarta e reklamës së Teatrit “Migjeni”, në lulishten para ndërtesës së Teatrit: Më 9 Dhjetor 1965, Teatri njofton se shfaqja "Thupra fshikulluese" shfaqej për gratë në orën 15:00. Për shkak të suksesit të madh të kësaj shfaqjeje, por edhe në kuadër të politikave të atëhershme për masivizimin e artit dhe kulturës, teatri ofronte këtë mundësi që gratë e qytetit ta shijonin atë në një orar të përshtatshëm për ta. Orari tjetër, që zakonisht ishte në 18:00, ishte më i preferuar për burrat, por dhe për familjarë dhe grupe shoqërore. "Thupra fshikulluese" ishte një premierë e Dhjetorit të vitit 1965, vënë në skenë nga estrada profesioniste e Shkodrës (krijuar në vitin 1958). Shfaqja u vu në skenë nga regjisori Paulin Sekuj, me dirigjent orkestre Abdullah Salabegu dhe piktor Lec Fishta. Zotërues: Teatri “Migjeni”

1965. Theater, lunchtime performances for women Black and white, 24x18 cm The ‘Migjeni’ Theater advertising poster in the park, in front of the theater building on December 9, 1965 announcing that ‘The whipping whip’ (‘Thupra fshikulluese’) play would be shown at 3:00pm for the female workers. Owing to the show’s great success, but also on the policy spectrum of art and culture bustle at the time, the theater would offer the opportunity for the women workers to enjoy it on a suitable schedule for them. Next 6:00pm show-time on the schedule was more convenient to male workers, and moreover to families and social groups. ‘The whipping whip’ premiered on December 1965 and was performed by the professional parody team of Shkodra (created in 1958). The play was directed by Paulin Sekuj together with the orchestra conductor Abdullah Salabegu and the painter Lec Fishta. Courtesy of: ‘Migjeni’ Theater


69

1968. Zef Çoba pjesë e grupit Sazel Bardh e zi, 7 x5.5 cm Zef Çoba (fizarmonikë), Salvator Kiçi (kitarë) dhe Vladimir Shtjefni (bateri), në oborrin e shtëpisë së Salvator Kiçit, në lagjen Serreq. Duke bashkuar dy shkronjat e para të emrit të tyre, miqtë e quajtën grupin e tyre Sazel. Ky grup u bë nismëtar për krijimin e orkestrës së Gjimnazit “28 Nëntori” të Shkodrës, e më pas, edhe i krijimit të orkestrave të tjera në qytet. Zotërues: Salvator Kiçi

1968. Zef Çoba as a member of Sazel band Black and white, 7 x5.5 cm Zef Çoba (on accordion), Salvator Kiçi (on guitar) and Vladimir Shtjefni (on drums) gathered in the backyard of Salvator Kiçi’ home in Serreq neighborhood. They named their group ‘Sazel’ as a connotative of an anagram of the first letters in their names. This group became the initiator for the establishment of ‘28 Nëntori’ High School orchestra in Shkodra, and later on encouraging the creation of other orchestras in the city. Courtesy of: Salvator Kiçi


70

1968. Klasa e violinës Bardh e zi, 10x15 cm Nxënësit e klasës së violinës në shkollën e muzikës Shkodër, dalë përpara shkollës, kur kjo e fundit ndodhej në shtëpinë që regjimi ia kishte sekuestruar tregtarit shkodran Dan Hasani. Nga e majta, nxënësit: Gjergj Pali, Diana Luca, Rusha Ruçi, Suzana Mushani, Henrik Darragjati (mësuesi), Merita Kinkaj, Xhovana Guli, Violeta Bazhdari dhe Bujar Sykja. Foto: Angjelin Nënshati Zotërues: Henrik Darragjati

1968. The violin class Black and white, 10x15 cm The students of the violin class at the musical school in Shkodra are posing in front of the school located in the house of the merchant Dan Hasani, which was seized by regime. Starting on the left, students: Gjergj Pali, Diana Luca, Rusha Ruçi, Suzana Mushani, Henrik Darragjati (the teacher), Merita Kinkaj, Xhovana Guli, Violeta Bazhdari dhe Bujar Sykja Photo: Angjelin Nënshati Courtesy of: Henrik Darragjati


71

1968. Ismail Lulani dhe Danish Jukni në ekspozitën e Liljana Çefës Bardh e zi, 14x9 cm Piktorë, skulptorë, artistë dhe intelektualë shkodranë përpara Shtëpisë së Kulturës, në pritje të çeljes së ekspozitës personale të piktores Liljana Çefa. Në foto: Ferdinand Paci, Ndoc Gurashi, Nineta Verbica, Ismail Lulani, Kolec Çefa, Giota Zadeja, Skënder Kraja, Ashim Kruja, Rregjina Paci, Isa Alibali, Danish Jukni, Marie Mosi, Bahri Jubani, Ernest Hila, Pjerin Sheldija, Ahmet Malevija, etj. Foto: Angjelin Nënshati Zotëruese: Liljana Çefa

1968. Ismail Lulani and Danish Jukni in the exhibition of Liljana Çefa Black and white, 14x9 cm Painter, sculptors, artists and intellectuals from Shkodra awaiting the opening of the painter Liljana Çefa’s personal exhibition in front of the House of Culture. In the photo: Ferdinand Paci, Ndoc Gurashi, Nineta Verbica, Ismail Lulani, Kolec Çefa, Giota Zadeja, Skënder Kraja, Ashim Kruja, Rregjina Paci, Isa Alibali, Danish Jukni, Marie Mosi, Bahri Jubani, Ernest Hila, Pjerin Sheldija, Ahmet Malevija, etc. Photo: Angjelin Nënshati Courtesy of: Liljana Çefa


72

1973. Kinema "Punëtori" - skena e estradave amatore Bardh e zi, 24x17.5 cm Me dekor "Këndin e justifikimeve" ku shkruhet "Kam nevojë për tuta", "Më dhemb dhëmbi" etj, aktori Kolindo Saraçi interpreton në skenën e Kinema "Punëtorit" (Kisha Françeskane) në Shkodër, skeçin me titull "Jam me nerva". Foto: Mithat Kacerja Zotërues: Fatbardha Mulleti

1973. The ‘Punëtori’ cinema - stages for amateur variety show Black and white, 24x17.5 cm The actor Kolindo Saraçi interprets on the stage of the “Punëtori” Cinema in Shkodra (currently: Franciscan Church) the skit entitled ‘I am angry’ (“Jam me nerva”) along with the ‘The corner of excuses’ (“Këndin e justifikimeve”) décor that reads ‘I need sweatpants’ (“Kam nevojë për tuta”), ‘My tooth aches’ (“Më dhemb dhëmbi”) etc. Photo: Mithat Kacerja Courtesy of: Fatbardha Mulleti


73

1973. Fundet e vajzave me letër makaronash! Bardh e zi, 24x18 cm. Në foto: solistja Marie Beka shoqërohet nga kompleksi "Ç'po pyet bota për Shqipërinë", i cili ishte pjesë e ansamblit të Shkollës 8-vjeçare "Ndoc Mazi", që në vitin 1973 u nderua me vendin e parë në Festivalin e përvitshëm të Ansambleve Artistike të Shkollave 8-vjeçare të Shkodrës. Vini re fundet e vajzave të ansamblit: të gjitha janë të punuara prej tyre vetë - me letër makaronash! Pakot e makaranave (spageti, petë, sharrë ose tub) në atë kohë ishin mbi 50 cm të gjata dhe mbështilleshin me një letër ngjyrë bezhë me përmasa rreth 70x35 cm. Zotërues: Ben Gjyshja

1973. Girls’ skirts with pasta paper! Black and white, 24x18 cm. In the picture: the soloist Marie Beka is accompanied by the complex “What is the whole world asking about Albania?” (“Ç’po pyet bota për Shqipërinë”) founded by the ensemble of “Ndoc Mazi” elementary school, which in 1973 was awarded first place in the annual Festival of Artistic Ensembles of Shkodra Elementary Schools. Note the ensemble girls’ skirts: they are all self-made – with pasta paper! At that time pasta packages (spaghetti, linguine, reginette, bucatini) were more than 50 cm long and they were wrapped with a beige paper about 70x35 cm in size. Courtesy of: Ben Gjyshja


74

1974. Humoristi 27-vjeçar Bardh e zi, 9x7 cm Shkrimtari i humorit, Paulin Selimi, 27-vjeçar, gjatë një momenti pune në redaksinë e gazetës lokale "Jeta e Re" në Shkodër. Zotërues: Donika Selimi

1974. The 27-year-old humorist Black and white, 9x7 cm The skit/comedy writer Paulin Selimi at 27-year-old, captured at a moment when he worked in the editorial department of the local newspaper ‘Jeta e Re’ (‘New Life’) in Shkodra. Courtesy of: Donika Selimi


75

1976. Mësuesja e muzikës me fizarmonikë Bardh e zi, 25x15 cm Mësuesja e muzikës Florinda Çeka duke udhëhequr me fizarmonikë, korin e shkollave 8-vjeçare të qytetit të Shkodrës, në një aktivitet artistik të zhvilluar në Klubin e Rinisë “Herojtë e Vigut” - sot Kisha e Murgeshave. Zotërues: Florinda Çeka

1976. Music teacher on accordion Black and white, 25x15 cm The music teacher Florinda Çeka on accordion leading the choir of elementary schools of Shkodra in an artistic event taking place at the Youth Club ‘Herojtë e Vigut’ (‘Heroes of Vig’) - currently Nuns Church. Courtesy of: Florinda Çeka


76

1976. Sytki Brahimi mbron diplomën në Institutin e Lartë të Arteve Bardh e zi, 9x6 cm Studenti Sytki Brahimi duke mbrojtur diplomën, në përfundim të studimeve në Institutin e Lartë të Arteve (Universiteti i Arteve), me tablonë në sfond, e cila paraqet një skenë nga puna për ndërtimin e Hidrocentralit të Vau Dejësit. Zotërues: Sytki Brahimi

1976. Sytki Brahimi defends his diploma thesis at the High Institute of Arts Black and white, 9x6 cm Sytki Brahimi as a student defending his diploma thesis after completing his studies at the High Institute of Arts (currently the University of Arts) captured with his own painting in the background, which displays a scene from the construction site of the Vau Dejës Hydro-power Plant. Courtesy of: Sytki Brahimi


77

1976. Shpresa Garuci Bardh e zi, 18.5x12.5 cm Aktorja Shrepsa Garuci në rolin e Besës nga drama “Lindje në shtrëngatë” me autor dhe regjisor Serafin Fanko, dramë e cila u ndalua më vonë për gabime ideore. Ky është një ndër rolet e para të aktores. Foto: Angjelin Nënshati Zotëruesi: Shpresa Garuci

1976. Shpresa Garuci Black and white, 18.5x12.5 cm The actress Shpresa Garuci in the role of Besa from the ‘Born in a storm’ (‘Lindje në shtrëngatë’) a play written and directed by Serafin Fanko. This drama was later on banned for ideological inaccuracies. It was one of her first roles. Photo: Angjelin Nënshati Courtesy of: Shpresa Garuci


78

1977. Orkestra në Ndërmarrjen Artistike Bardh e zi, 13x8.5 cm Nga e majta: Çesk Marashi (violinë), Fiqiri Smaja (bateri), Tonin Hila (kitarë) dhe Selami Domnori (fizarmonikë) gjatë punës si orkestër në një aktivitet rinor të organizuar në mjediset e Ndërmarrjes Artistike Shkodër. Zotërues: Fiqiri Smaja

1977. The orchestra at Artistic Handcrafts Enterprise Black and white, 13x8.5 cm Starting on the left: Çesk Marashi (violin), Fiqiri Smaja (drums), Tonin Hila (guitar) and Selami Domnori (accordion) playing as an orchestra at an event of the youth organized in the premises of Artistic Handcrafts Enterprise of Shkodra. Courtesy of: Fiqiri Smaja


79

1979. Në Breg të Lumit, në Shalë të Dukagjinit Bardh e zi, 9x7 cm Aktorët e dramës “Lulet e Shegës” (autor Kolë Jakova, regjisor Elez Kadria), duke pjekur kafe turke gjatë një pushimi në fshatin Breg Lum, në zonën e Shalës, Dukagjin. Nga e majta, aktorët: Zef Kurti, Enver Hyseni, Ramiz Rama, Zef Marashi, Shpresa Garuci, Lec Bushati, Çesk Petani (punëtor skene) dhe Petrit Osmani (agronom). Të ulur: Kolë Kaftalli, Ana Shala, Donika Franja, Miriam Bruçeti, Gëzim Mesi (me shpinë). Turneu i trupës së Teatrit “Migjeni” u zhvillua në zonat e thella malore të Dukagjinit, të cilat bllokoheshin për muaj të tërë nga bora. Foto: Bashkim Lloja Zotëruesi: Shpresa Garuci

1979. On Breg Lumi, Shala - Dukagjin Black and white, 9x7 cm The actors of the ‘Flowers of the Pomegranate’ (‘Lulet e shegës’) play (by the author Kolë Jakova and directed by Elez Kadria) while roasting Turkish coffee during a holiday in the village of Breg Lum, in Shala region, Dukagjin. Starting on the left there are the actors: Zef Kurti, Enver Hyseni, Ramiz Rama, Zef Marashi, Shpresa Garuci, Lec Bushati, Çesk Petani (stage assistants) and Petrit Osmani (agronomist). Seated: Kolë Kaftalli, Ana Shala, Donika Franja, Miriam Bruçeti, Gëzim Mesi (showing his back). The tour of the ‘Migjeni’ Theater’s team took place in the remote mountainous areas of Dukagjin which were blocked by snow for months. Photo: Bashkim Lloja Courtesy of: Shpresa Garuci


80

1979. Ansambli Folklorik i Kooperativës Bujqësore Guri i Zi Bardh e zi, 18x13 cm Ansambli Folklorik i Kooperativës Bujqësore Guri i Zi, Shkodër, duke interpretuar në skenën e Teatrit “Migjeni”. Soliste Nexhmije Brahimi. Ky Ansambël u kthye si fitues i Çmimit të Parë në Konkursin Kombëtar të zhvilluar në qytetin e Vlorës. Foto: Angjelin Nënshati Zotërues: Lekë Plani

1979. Folk Ensemble of the Agriculture Cooperative of Guri i Zi Black and white, 18x13 cm The Folk Ensemble of Guri i Zi Agricultural Cooperative in Shkodra appears performing on the stage of ‘Migjeni’ Theater represented with Nexhmije Brahimi as a soloist. This Ensemble returned as the winner of the First Prize in the National Competition held in the city of Vlora. Photo: Angjelin Nënshati Courtesy of: Lekë Plani


81

1982. Mërgim Muhja - imitator i pashoq Bardh e zi, 8.5x6 cm Aktor shumëplanësh, Mërgim Muhja nuk priste skenën për të interpretuar. E tillë është historia e kësaj fotografie të shkrepur në Sarandë, gjatë një turneu të trupës amatorë të Ndërmarrjes së Riparim-Shërbimeve Shkodër: Në rrugë po kalonte një vajzë me biçikletë. Mërgim Muhja nis të imitojë më gojë, zhurmën e shfryrjes së biçikletës. Vajza ndalet dhe kontrollon gomën e biçikletës. Menjëherë Mërgim Muhja nis të imitojë pompën që fryn biçikletën. Zotëruesi: Sokol Muhja

1982. Mërgim Muhja - unmatched imitator Black and white, 8.5x6 cm The miscellaneous Mërgim Muhja did not need a stage to be seen performing. Such a typical feature of the actor is related to a story of when this photograph was taken in Saranda during a tour of the amateur team of the Shkodra Repair Service Company: A girl was passing by on the street riding a bicycle. Mërgim Muhja begins to imitate the noise of the bicycle whistling. The girl suddenly stops and checks the bike tires. He begins immediately to sound impressions of the pump that blows the tires. Courtesy of: Sokol Muhja


82

1982. “Ngritja e flamurit në kalanë e Rozafës 1914” Bardh e zi, 25.5x20.3 cm Piktori Pjerin Sheldija gjatë punës në studion e tij personale pranë stadiumit të qytetit, për realizimin e tablosë “Vendosja e flamurit në kalanë e Rozafës në vitin 1914”.Kjo tablo, e punuar në vaj, u realizua në kuadër të përvjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Tabloja pasqyron bashkimin e të gjitha tokave shqiptare nën administrimin e qeverisë së Vlorës, në muajin Mars 1914. Foto: Angjelin Nënshati Zotëruesi: Pjerin Sheldija

1982. ‘Raising the Flag in Rozafa Castle 1914’ Black and white, 25.5x20.3 cm The painter Pjerin Sheldija appears in the environment of his personal studio near the city stadium, while working on the ‘‘Raising the Flag in Rozafa Castle 1914’ painting. This painting on oil, was created on the occasion of Albania’s independence anniversary. The painting reflects the unification of all Albanian lands under the administration of the governinment in Vlora on March 1914. Photo: Angjelin Nënshati Courtesy of: Pjerin Sheldija


83

1986. Aktivitet me fëmijët te Bregu i Ranës Me ngjyra, 18x11.5 cm Kjo foto e rrallë me ngjyra i përket vitit 1986 dhe është botuar në revistat e kohës. Ajo është shkrepur në Liqenin e Shkodrës, në plazhin e njohur si Bregu i Ranës. Në mes, muzikanti Kujtim Alija duke shoqëruar me fizarmonikë fëmijë të Shtëpisë së Pionierit Shkodër. Foto: Angjelin Nënshati Zotëruesi: Kujtim Alija

1986. Activity with children on the Bregu i Ranës beach Colored, 18x11.5 cm This rare color photo is taken in 1986 and has been published on the magazines of the time. It was shot in the Lake of Shkodra, on the beach known as the Bregu i Ranës. The musician Kujtim Alija playing on accordion, in the middle of the children of Shkodra’ House of Pioneer. Photo: Angjelin Nënshati Courtesy of: Kujtim Alija


84

1986. Bilbili i Malësisë - Sali Mani Bardh e zi, 18x13 cm Trupa e Estradës së Ndërmarrjes Bujqësore "Perlat Rexhepi" të Shtojit, gjatë një shfaqjeje në Kinema "Punëtori" (Kisha Françeskane) në Shkodër, më 1986: moderator i shfaqjes, aktori i humorit Qazim Çela duke prezantuar rapsodin e mirënjohur, bilbilin e Malësisë së Madhe, Sali Mani (Artist i Merituar). Foto: Hilmi Mustafa Zotërues: Qazim Çela

1986. The Highland Whistle Bird - Sali Mani Black and white, 18x13 cm The parody team of ‘Perlat Rexhepi’ Agricultural Cooperative during a performance at the ‘Punëtori’ cinema (the Franciscan Church) in Shkodra in 1986. The moderator Qazim Çela is presenting the wellknown rhapsodic performer Sali Mani (Meritorious Artists) also named ‘the Highland whistle bird’. Photo: Hilmi Mustafa Courtesy of: Qazim Çela


85

1986. Paulin Selimi në ekspozitën e karikaturave të Tefë Palushit Bardh e zi, 18x13 cm Shtjefën (Tefë) Palushi (i katërti nga e majta), personazhi më popullor i humorit në Shkodër ishte i njohur jo vetëm për batutën e mprehtë, por edhe për lapsin e karikaturës, një pjesë e të cilave botoheshin në shtypin e kohës, e sidomos në revistën "Hosteni". Në vitin 1986, me karikaturat e tij, Palushi hapi një ekspozitë personale në Galerinë e Artit Shkodër. Fotoja e mësipërme paraqet një grup nxënësish të Shkollës së Mesme Pedagogjike "Shejnaze Juka", që bashkë me mësuesin e tyre, njëkohësisht shkrimtarin e njohur te humorit, Paulin Selimi (i treti nga e djathta), vizitojnë ekspozitën, ndërsa në sfond duken një pjesë e karikaturave. Zotërues: Bahri Kasemi

1986. Paulin Selimi at cartoon exhibition of Tefë Palushi Black and white, 18x13 cm Shtjefën (Tefë) Palushi (the fourth on the left), the most popular character of comedy in Shkodra was known not only for the witted jokes, but also for the pencil drawing cartoons, some of them were published in the press of the time, particularly on the ‘Hosteni’magazine. Palushi opened an exhibition with his cartoons at the Art Gallery of Shkodra in 1986. The photography above shows a group of students from ‘Shejnaze Juka’ Pedagogical School accompanied by their teacher and well-known comedy screenwriter Paulin Selimi (the third on the right) visiting the exhibition while some of the cartoons are visible in the background. Courtesy of: Bahri Kasemi


86

1989. RTSH xhiron pionierët e Shkodrës Bardh e zi, 14x9 cm Të xhiroheshe nga Radio Televizioni Shqiptar përpara vitieve 1990 kërkonte angazhim të madh. Një skenë e tillë masive duket në lulishten përpara gjimnazit “28 Nëntori”, ku dhjetëra pionierë, këngëtarë të Shtëpisë së Pionierit të Shkodrës, udhëhiqen nga drejtuesi i muzikës Kujtim Alija (në qendër). E dyta majtas tij, Orieta Kelaj. Xhirimet bëheshin për Festivalin Kombëtar të Këngës për Fëmijë. Foto: Angjelin Nënshati Zotëruesi: Kujtim Alija

1989. RTSH recording the pioneers of Shkoder Black and white, 14x9 cm Getting recorded by the Albanian Radio Television before the 1990s it was needed a great deal of commitment. Such a massive scene appears in the park in front of the ‘28 November’ Gymnasium, where dozens of pioneers, singers of the House of Pioneer of Shkodra, are led by music director Kujtim Alija (in the center). Second to his left is the singer Orieta Kelaj. The records were taken for the 1st June National Children Song Festival. Photo: Angjelin Nënshati Courtesy of: Kujtim Alija


87

Konkurrentët dhe autorët e fotografive (fotografët)

Pjesëmarrësit e konkursit të fotografisë SHKODRA, FAMILJA, KULTURA, HISTORIA IME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Albert Naraçi Aleksandër Shkodra Ardian Kastrati Artan Meta Bahri Jubani Bahri Kasemi Ben Gjyshja Çest Shllaku Donika Selimi Edita Shestani Fatbardha Mulleti Fiqiri Smaja Florinda Çeka Frederik Fistani Genc Shpori Gjon Shllaku Gjon Stefa Halit Shpuza Henrik Çefa Henrik Darragjati Hilmi Tafa Iden Temali

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Ismajl Bala Julian Jana Kujtim Alija Lekë Plani Liljana Çefa Margarita Alimhilli Mark Pusi Muzeu Historik Ndrekë Bazhdari Petrit Bilali Pjerin Sheldija Qazim Çela Ruzhdi Cekaj Salvador Kiçi Selami Domnori Shpresa Garuci Sokol Muja Sytki Brahimi Teatri “Migjeni” Vladimir Saiti Xhoxh Kaçarroci Zija Karini

Fotografët e evidentuar* nga konkursi SHKODRA, FAMILJA, KULTURA, HISTORIA IME Nr. Fotografët Nr. i fotove në konkurs 1 Angjelin Nënshati 82 2 Marubi 37 3 Jakova 9 4 Muhamet Boriçi 8 5 Lekë Mirashi 6 6 Hilmi Mustafa 5 7 Niko Xhufka 5 8 Bahri Jubani 4 9 Bashkim Halluni 4 10 Hilmi Tafa 4 11 Raboshta 4 12 Arian Muslia 3 13 Mithat Kacerja 3 14 Çesk Nushi 2 15 Lekë Voci 2 16 Ndoc Shllaku 2 17 Bashkim Lloja 1 18 Çesk Shllaku 1 19 Myzejen Jubani 1 20 Muhamet Tresi 1 21 Shan Pici 1 22 Studio Reli 1 *)

Pjesëmarrësit në konkurs nuk kanë identifikuar autorët e rreth 120 fotografive të tjera.


SHKODRA familja, kultura, historia ime SHKODRA my family, my culture, my story

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë Shkodra-familja ime, kultura ime, historia ime [album] = Shkodra-my family, my culture, my story / përgat. Eltjana Shkreli, Sonila Hasaj, Lekë Plani, Irhan Jubica. – Shkodër : GO 2, 2019 90 f. : me foto bardhë e zi ; 20 cm.​ ISBN 978-9928-4461-6-9 I.Shkreli, Eltjana përgat. 1.Kultura 2.Arti 3.Historia 4.Fotografi 5.Albume 6.Shkodër 7.Shqipëri 7(496.514) (084.12) 929.5(496.514) (084.12)

© MM XI X GO2 AL BAN I A

Organizatë për Planifikim të Qëndrueshëm Urban Sustainable Urban Planning Organization Blv. “Skënderbeu”, Nd34, H2, Ap1 4001 Shkoder Albania +355(0)695590290 info@go2albania.org www.go2albania.orgwww.go2albania.org


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.