Ghana Venskab Årsberetning 2015

Page 1

GHANA VENSKAB

Ã…RSBERETNING 2015


INDHOLDFORTEGNELSE

Side 4 - 5 Side 6 - 7

Forkvindens beretning Mangfoldig oplysning

Side 8 - 9

Sult og fattigdomsbekæmpelse

Side 10 - 11 Uddannelse Side 12- 13 Styrkelse af unge og unges rettigheder Side 14 -15 Økonomiberetning

UDGIVER Ghana Venskab

GHANA VENSKAB Ghana Venskab er en dansk udviklings-

FORKORTELSER GV - Ghana Venskab

A: Klosterport 4C 3. 8000 Aarhus C T: 61 41 71 52 M: gv@ghanavenskab.dk 1. udgave, 1. oplag 2016

og rammeorganisation, som arbejder for kvalitetsuddannelse, fødevaresikkerhed og demokrati i Ghana. Det har vi gjort siden 1979. Udviklingsarbejdet tilrettelægges og gennemføres i tæt samarbejde med lokale

GDCA - Ghana Developing Communities Association YEfL - Youth Empowerment for Life SfL - School for Life CLIP - Community Life Improvement Program

partnere og samarbejdsorganisationer. Forsidefoto: Ulrik Tofte Layout: Birgitte Dahl Tryk: Billigtryksag.dk

Du kan følge GV og GV’s arbejde på www.ghanavenskab.dk eller via Facebook/ghanavenskab.


2015

1995

1980 Det første formelle fællesmøde

Overskuddet fra Børnenes Ulandskalender går til Ghana Venskabsgruppernes uddannelsesprojekt ’School

2007

Ghana Venskabsgrupperne konsoliderer sig som ramme-

Med midler fra Udenrigsministeriet laver IBIS, Danmarks Lærerforening og Ghana Venskabsgrupperne succesfuldt alliance-projekt i Ghana

organisation med et større udviklingsprogram i Ghana og et fast, årligt millionbeløb på finansloven.

med fokus på uddannelse.

for Life’. Projektet har foreløbig undervist 230.000 børn.

mellem venskabsgrupper fra Silkeborg, Maribo, Glamsbjerg og Ølgod afholdes. På fællesmødet vælges Ghana som samarbejdsland.

2010 1996 Ghana Venskabsgrupperne

1986 GV får sin første Danidabevilling til et projekt om

Ghana Venskabsgrupperne opstår inspireret af Dr.med. Johannes Holm. Bistand baseret på venskabsforbindelser mellem danske kommuner og ghanesiske

og drives af frivillige. Med en sende-radius på 120 km.

YEfL om styrkelse af unge og unges rettigheder. Samme år bliver GV programorganisation.

dækker lokalradioen 600.000 mennesker dagligt.

og demokrati. Projektet gennemføres i samarbejde med den lokale partner GDCA og fortsætter helt frem til 2009 med støtte fra Danida.

landsby-områder, skulle udgøre et folkeligt alternativ til den ekspertbistand, der efter Holms mening dominerede det danske ”u-landsskab”.

FORSLAG OM KOMMUNE-VENSKABER MELLEM DANMARK OG U-LANDE “Det foreslås, at danske kommuner indgår venskabsforbindelser med lokalområder i U-lande, og at privatorganisationer og grupper, der er interesseret i udviklingsproblemerne, samarbejder inden for den enkelte danske kommune om (1) at yde udviklingsassistance til modsvarende grupper i et givet lokalområde i et U-land, og (2) at understøtte og fremme den sociale udvikling i deres egen kommune. En nøje kontakt mellem modsvarende grupper i de to lokalområder i henholdsvis Danmark og u-landet bringer gensidige fordele og kan fremme den udvikling på lokalplan, der er ønskelig både i Danmark og i U-lande.” Uddrag af dokumentet ”Kommunevenskab for Udvikling”, Johs. Holm 1979. Dr. Med Johs. Holm færdiggjorde i 1979 det 51 sider langt dokument, der blev grundlaget for oprettelsen af Ghana Venskab i Danmark.

LARS AARØ

1979

integreret landsbyudvikling. Projektet laver blandt andet højskolekurser i landbrug

etablerer lokal radiostation i byen Dalun i Nordghana. Stationen er i dag selvstændig

Ghana Venskabsgrupperne indgår nyt partnerskab med den lokale organisation


FORKVINDEN BERETTER

2015: ÅRET MED STORE GLÆDER OG EKSTRAORDINÆRE UDFORDRINGER

SIDE 4

at aktiviteterne i Kumbungu og Savelugu distrikterne blev slået sammen under et distriktskontor. Samtidig skete der en betydelig reduktion i den faste medarbejderskare. Det var meget svære forhandlinger, som foregik under stort tidspres, men her kom foreningens tætte partnersamarbejde og langvarige engagement os til gode på den måde, at processen med at gennemføre de alvorlige besparelser forløb i en rigtig god atmosfære. Venskab holder. Vi har aldrig tidligere i Ghana Venskabs lange historie

2015 blev et år med store glæder og ekstraordinære udfordringer. Det har været glædeligt, at vi er blevet en rammeorganisation, og at vi har kunnet honorere de medfølgende krav til egenfinansiering, samfinansiering og rapportering i nye formater. Vi har også haft tilsynsbesøg fra Danida sidst på året, som var tilfredse med vores systemer og ikke havde noget at bemærke i forhold til vores håndtering af midlerne. På den hjemlige front har der været både glæder og sorger. Glædeligt at Hald Ege Efterskole har besøgt Nordghana og programmet med samtlige 180 elever og medarbejdere og samtidig har sat fokus på vores arbejde der. Også glædeligt at fotoudstillingen “Uden at blinke - Som Nordghana drømmer” af Ulrik Tofte dels havde en meget velbesøgt fernisering på Silkeborg Bad og senere har været udstillet flere steder i landet, senest på Københavns Rådhus. Glædeligt ikke mindst at Danmarksindsamlingen valgte at støtte vores projektansøgning med titlen Youth Speak Up efter indsamlingen i 2015 med 1,7 millioner kr.

EKSTRAORDINÆRE UDFORDRINGER Den største udfordring i 2015 var uden sammenligning regeringens besparelser på 26% for alle rammeorganisationer med virkning fra finansåret 2016. Det har sendt chokbølger gennem hele NGO-miljøet, og chokket var ikke mindre hos Ghana Venskab. Vi valgte øjeblikkeligt at beskære vores sekretariat med 25%. Da vi havde 4 ansatte betød det farvel til vores ellers nyansatte fundraiser. Han havde heldigvis nået at få udviklet en fundraising strategi og få mange andre forberedelser til fundraising på plads. Men det ændrer ikke på det faktum, at der nu kun er tre fuldtidsmedarbejdere samt en studentermedhjælp på sekretariatet i Aarhus til at klare opgaverne.

været ude for en lignende økonomisk udfordring, hvor vi må svigte lokalsamfund og samarbejdspartnere, der havde regnet med vores samarbejde. GV har altid ageret meget troværdigt og professionelt med ordentlige varsler, når der skal ske ændringer. Det kunne vi ikke overholde denne gang.

NYE SAMARBEJDSPARTNERE Vi fik som nævnt penge til et nyt projekt via Danmarks Indsamling 2015. Youth Speak Up blev straks sat i gang af YEfL, som særligt har fokus på de unges ofte meget svære situation. Youth Speak Up uddanner unge radiojournalister og træner unge i brug af sociale medier, så de selv kan sætte emner som korruption, ungdomsledighed og teenagegraviditet på dagsordenen. I 2015 indledte vi også et meget lovende samarbejde med en fransk NGO Acting for Life, som har aktiviteter i flere vestafrikanske lande. Sammen med CLIP, som er en del af Empowerment for Life programmet, skal der sættes fokus på det økonomiske potentiale i at udvikle værdikæden for kvæg i Vestafrika. Dette hænger tæt sammen med at skabe bedre muligheder for, at kvægdrivere som f.eks. nomadefolket fulanierne kan migrere mellem landene i Vestafrika. Migration vil være et emne, vi fokuserer på i hele 2016. Samarbejdet med Acting for Life sker udelukkende i Ghana og er en del af den samfinansiering, som rammeorganisationer skal indgå i sammen med sydpartnerne. På de følgende sider kan du både få en kort introduktion til vores historie, læse om Empowerment for Life programmet og danne dig et indtryk af foreningen Ghana Venskab. Det er det nye navn, som blev vedtaget på generalforsamlingen i maj 2016. Med venlig hilsen

For vores samarbejdspartnere i Ghana, Ghana Developing Communities Association (GDCA) og Youth Empowerment for Life (YEfL), var det naturligvis et endnu større chok. Her skulle der også med meget kort varsel skæres 26% af udgiftsbudgettet. Det medførte, at vi helt trak os ud af East Gonja distriktet, og

Katrine Skamris Forkvinde for Ghana Venskab


GHANA KLASSIKERE Sædvanen tro afholder Ghana Venskab hvert år ’Ghana Seminar’ og ’Ghana Sangdag’. 2015 var ingen undtagelse. Ghana Seminarerne har været afholdt siden 1984, og samler hvert år ca. 60-80 deltagere til en afslappet weekend med foredrag om udvikling, diskussioner og underholdning på Ømborgen i Ry. Sidste års tema for Ghana-seminaret var ’Det hele menneske - det hele samfund’. Til ’Ghana Sangdag’ på Silkeborg Højskole mødes musikhold fra kommunens skoler til en rytmisk kordag med sang og samspil. Det har de gjort i mere end 25 år. Medstifter af Ghana Venskab og medlem af GV’s bestyrelse, Leif Rasmussen, er medarrangør af den årlige sangdag, hvortil han komponerer og skriver sange om Nordghana. Sangdagen afsluttes med koncert for søskende og forældre. Knap et halvt tusinde deltog sidste år i Ghana Sangdagen.

SÆT KRYDS I KALENDEREN I 2016 afholdes Ghana Seminar den 24. til 25. september, og årets tema er “Folk i bevægelse”. Ghana Sangdag løber af stablen den 21. september på Silkeborg Højskole i Silkeborg.

ULRIK TOFTE


MANGFOLDIG OPLYSNING

MANGFOLDIG OPLYSNING Biografevents, fotoudstilling og Tour Development. Ghana Venskab når vidt omkring med sit oplysningsarbejde.

SIDE 6

ET NYT BLIK PÅ GHANA Fotoudstillingen “Uden at blinke - som Nordghana drømmer” er en af Ghana Venskabs mest ambitiøse satsninger, der handler om at vise et andet og mere nuanceret billede af Afrika. Den prisvindende udstilling, som er blevet til i et samarbejde med fotograf Ulrik Tofte, viser æstetiske portrætter af ghanesere i et samfund under hastig forandring.

GV ønsker at skabe større viden om globale udviklingsspørgsmål

Udstillingen er blevet vist i smukke omgivelser på det anerkendte

og dansk ulandsbistand, og vi når langt ud gennem inddragelse af

Kunstcenter Silkeborg Bad og i mere rå omgivelser i en

vores frivillige. I 2015 foregik der aktiviteter over hele landet takket

container på Horsens Havn og i Mølleparken i Aarhus. Begge

være et engageret og idérigt bagland.

udstillingssteder har fungeret som en god ramme for formidlingen af det moderne Ghana. På Silkeborg Kunstcenter indgik Ghana

ET OVERSET KAPITEL I DANMARKSHISTORIEN

Venskab i et samarbejde med skoletjenesten KK44 om at

Kun få danskere er klar over, at Danmark var involveret i

formidle billederne til skoleklasser. Unge frivillige viste rundt i

slavehandel i 175 år. I 2015 var der premiere på en ambitiøs

udstillingen og fortalte om hverdagsliv i Nordghana.

dansk spillefilm, Guldkysten, om Danmarks deltagelse i slavehandlen i 1830’ernes Guinea. Ghana Venskab benyttede sig af lejligheden til at sætte fokus på slaveri og konsekvenserne af slavehandlen i nutidens Ghana. Det sket bl.a. i forbindelse med biografarrangementer i Glambjerg og Valby, hvor filmens producer Michael Haslund-Christensen stillede op til spørgsmål og debat. Ghana Venskab havde sat sig grundigt ind i det følsomme emne, blandt andet med hjælp fra historiker Marianne Rostgaard fra Aalborg Universitet. Slavetiden trækker spor i nutidens Ghana i form af underudvikling af det nordlige Ghana.

UDVIKLINGSTUR FOR SKOLEELEVER Hvordan engagerer man skolelever i 2015 verdensmålene? Den udfordring tog kampagneaktivister i Aarhus på sig i forbindelse med Aarhus Festuge og Verdensspejlfestivalen. Resultatet var Tour Development, en tur rundt i Mølleparken mellem otte store træfigurer. Hver figur forestillede en løber og repræsenterede hver ét af de otte 2015 Mål. Turen sluttede i Markedsteltet, hvor eleverne selv skulle tage stilling til de nye Verdensmål. Med et stort interaktivt kunstværk kunne de sætte deres fingeraftryk med maling på ét af de 17 nye Verdensmål. Eleverne måtte kun sætte ét fingeraftryk, for at opleve, hvor svært det er at prioritere.

GV I 2016 : MIGRATION I 2016 sætter Ghana Venskab fokus på folk i bevægelse. Drømmen om et bedre liv får flere mennesker end nogensinde før til at rejse ud. Årsagerne er mange; fattigdom, usikkerhed om fremtiden, pres på naturressourcerne, manglende mulighed for uddannelse eller beskæftigelse. Mange af migranterne kommer fra Vestafrika, herunder Ghana. I februar fortalte antropolog Henrik Vigh om livet som migrant fra Vestafrika til et åbent arrangement i Valby. Folk i bevægelse er også temaet ved festivalerne Couleur Cafe og Verdensspejl samt det årlige Ghana Seminar 24. - 25. september 2016. Du kan også være med. Kontakt Ghana Venskab på mail: gv@ghanavenskab.dk

OPLYSNINGSUDVALGET


GHANA VENSKAB ANNO 2015

AFRIKA GHANA NORTHERN REGION DISTRIKTER MED GV AKTIVITETER

KARAGA

KUMBUNGU

SABOBA

SAVELUGU

TAMALE HOVEDKONTOR DISTRIKTS KONTORER

MION TAMALE

KORT OM GHANA VENSKAB Ghana Venskab er en dansk udviklings- og rammeorganisation,

Ghana Venskab har i 2015 haft en omsætning på 12 millioner

som arbejder for at skabe bedre levevilkår for fattige.

kroner. Midlerne kommer fra organisationens rammeaftale med

Organisationen har geografisk fokus på Ghana i Vestafrika og

Udenrigsministeriet. Hertil kommer bidrag fra privatpersoner,

arbejder indenfor tre tematiske områder; uddannelse, sult - og

virksomheder, Danmarks Indsamling og fonde i Danmark.

fattigdiomsbekæmpelse samt styrkelse af unge og unges rettigheder. Ghana Venskab blev stiftet i 1979 og har gennem 35 år bekæmpet sult og fattigdom i Nordghana, sikret tusindvis af

VORES SAMARBEJDSPARTNERE

børn en kvalitetsuddannelse og styrket det lokale demokrati og

Ghana Venskab har indgået partnerskab med

unges rettigheder.

paraplyorganisationen Ghana Developing Communities Association og ungdomsorganisationen Youth Empowerment

Organisationen skabes og drives af aktive medlemmer fordelt

for Life. Derudover samarbejder Ghana Venskab med de

på faglige udvalg og et professionelt sekretariat med adresse i

to lokale organisationer Community Life Improvement

Aarhus. GV’s udviklingsarbejde er koncentreret om fem distrikter

Programme og School for Life, som arbejder med henholdsvis

i det fattige Nordghana. Samarbejdet med GV er med til at styrke

fødevaresikkerhed og uddannelse. Begge organisationer hører

partnerne og udvide deres netværk til at indgå i samarbejde med

under paraplyorganisationen.

andre lokale organisationer, så de taler med en stærkere stemme.


SULT OG FATTIGDOMSBEKÆMPELSE

ORGANISEREDE BØNDER PRESSER BESLUTNINGSTAGERNE 95% af Nordghanas befolkning ernærer sig helt eller delvist af landbrug. Men de arbejder under vanskelige vilkår der gør, at udbyttet ofte er begrænset. De kan ikke forarbejde produkterne, eller der er ikke muligheder for at afsætte dem på markedet.

SIDE 8

Venskab med 35 kvindegrupper, der støttes til at forbedre deres produktion af afgrøder som kassava, soyabønner eller sheanødder, samt ikke mindst til at forarbejde produkterne, så de kan få større profit. Kvinderne er også organiseret i sparelånegrupper, der giver dem adgang til vigtig investeringskapital og et godt sikkerhedsnet i hverdagen. Interessen for sparelånegrupper er stor, og kvindeorganisering og etablering af sparelånegrupper bliver indsatser, GV fremadrettet vil have fokus på i udviklingssamarbejdet.

SULT - OG FATTIGDOMSBEKÆMPELSE Ghana Venskab og lokale samarbejdspartnere organiserer lokale landmænd og kvinder i grupper og kooperativer. Disse grupper modtager træning i forbedrede og alternative dyrkningsmetoder, samt hvordan produkterne kan forarbejdes, så der er bedre afsætnings - og profitmuligheder. Dette gøres blandt andet igennem såkaldt ‘landbrugsskoler’, hvor der er fokus på hands on træning og afprøvning af metoder. Grupperne støttes også i at lave fortalervirksomhed, for

Fødevaresikkerhed er ét af tre tematiske områder i udviklingsprogrammet ’Empowerment for Life’. Der fokuseres på en bæredygtig effektivisering af bøndernes landbrugsproduktion gennem træning i nye og bedre landbrugsteknikker og støtte til udvikling af markedsafsætning. Spare-lånegrupperne er med til at sikre fødevaresikkerhed og skal fremme bøndernes adgang til finansielle ressourcer. Derudover yder GV støtte til organisering af bønder og etablering af kooperativer, netværk og andre former for samarbejder, så de kan danne fælles front og tale med en stærkere stemme.

på denne måde at få adgang til bedre teknisk støtte af distriktsmyndigheder, subsidier eller adgang til vand. I Libga-dalen i Savelugu distrikter er der bygget et kunstvandingsanlæg. Det betyder, at de lokale farmere har kunnet høste flere og bedre afgrøder end i andre omkringliggende områder. Det er dog begyndt at forfalde, da myndighederne ikke vedligeholder det. En af de farmergrupper programmet samrbejder med har sat alle sejl til for at få løst problemet. I samarbejde med det lokale distriktspersonale skaber de opmærksomhed om problemet både i lokalsamfundet og i den lokale radio. De har nu fået lovning på ressourcer til at renovere vandingsanlægget fra de lokale myndigheder.

KVINDER SKABER UDVIKLING Erfaringer viser, at det gavner familien og ligestillingen i hjemmet, når kvinderne får bedre indtægter og uddannelse. Ifølge en opgørelse fra Verdensbanken bruger kvinderne 90 procent af deres indtjening på familiens sundhed, mad og uddannelse, mens mændene kun bruger 30 procent. Derfor arbejder Ghana

GV I 2016: KVÆGRUTER TIL NOMADEFOLK GV samarbejder med den franske NGO ’Acting for Life’ om et stort Vestafrikansk program. Det er GV’s lokale partner GDCA (Ghana Developing Communities Association), der implementerer den ghanesiske del. Programmet handler om at skabe bedre betingelser for kvægdrift på tværs af grænserne i Sahel og dermed øge udbuddet af lokalt produceret kød, og mindske kødimport fra andre dele af verden. Samtidig sigter programmet på at forbedre levevilkårene for de nomadefolk, der tager sig af kvæget og ofte lever en udsat tilværelse. Programmet blev søsat i september 2015, hvor alle vestafrikanske partnere mødtes i Ouagadougou i Burkina Faso. Programmet kører i 3 år med mulighed for opskalering til resten af Ghana.

FOOD SECURITY UDVALGET


BØNDER GODT PÅ VEJ 45 farmergrupper er bedre organiseret og blevet trænet i forbedrede landbrugsmetoder. 35 kvindegrupper støttes i at producere og forarbejde landbrugsprodukter 45 spare-lånegrupper er oprettet og giver adgang til lån og større sikkerhed i hverdagen

LISE GRAUENKÆR


UDDANNELSE

GHANA SENDER FLERE BØRN I SKOLE MED GHANA VENSKAB-MODEL Tusindvis af børn sikres en uddannelse med Ghanas vedtagelse af lov om komplementær uddannelse. Loven bygger på en model udviklet af Ghana Venskab i samarbejde med den lokale partner School for Life.

SIDE 10

inden for uddannelse, som udgør en stærk stemme i debatten om at sikre kvalitetsuddannelse til alle børn. Alliancen presser på for at der bliver afsat midler i det nationale budget til at forbedre uddannelsestilbuddet og følger op på, om myndighederne leverer i forhold til deres løfter om forbedringer.

SCHOOL FOR LIFE 20-ÅRS JUBILÆUM I 2015 fejrede Ghana Venskab og School for Life 20-året for det succesfulde uddannelsesarbejde. I Ghana samledes myndigheder, donorer, samarbejdspartnere og unge, hvis liv er ændret pga. School for Life. De gode resultater blev fejret, og fremtidige ambitioner om forbedringer på uddannelsesområdet blev drøftet under mediernes bevågenhed. Ghana Venskab deltog, og også herhjemme blev jubilæet festligt markeret.

Det ghanesiske undervisningsministerium har godkendt en lov om komplementær basisuddannelse, som gør det muligt for børn og unge, der ikke har gået i skole, at gennemføre et kortere undervisningsforløb i landsbybaserede eftermiddagsskoler. De fleste elever klarer sig godt og efter ni måneders undervisning fortsætter cirka 85 procent i den offentlige skole. Loven er udviklet på basis af School for Life’s mangeårige erfaringer med komplementær uddannelse målrettet børn og unge uden for det officielle skolesystem. GV har siden 1994 samarbejdet med School for Life om kvalitetsundervisning og støttet udviklingen af konceptet omkring de lokale eftermiddagsskoler.

UDDANNELSE Ghana Venskab arbejder som ét af tre tematiske områder med kvalitetsuddannelse. Det sker inden for rammerne af vores Danida-finansierede udviklingsprogram med titlen ’Empowerment for Life’. I tæt samarbejde med lokale partner arbejder vi gennem politisk fortalervirksomhed med at forbedre kvaliteten i skolerne og opnå adgang til uddannelse for alle børn i Ghana. Programmet arbejder bl.a. sammen med ca. 50 skolebestyrelser og forældreråd, som

FRA POLITIK TIL PRAKSIS At komplementær basisuddannelse nu er blevet en del af Ghanas officielle uddannelsespolitik, er derfor en kæmpe cadeau til både

støttes i at indgå i dialog med myndighederne. Det har i 2015 resulteret i forbedringer i skole infrastruktur, lærerkræfter og flere undervisningsmateriale.

Ghana Venskab og den lokale partner. Selvom mange ghanesiske børn fortsat ikke kommer i skole, er loven om komplementær basisuddannelse et betydeligt skridt i retning af at sikre alle børn adgang til undervisning. Dette understreges ikke mindst af, at flere store udviklingsaktører som UNICEF, det britiske DFID og USAID er gået ind i at støtte Ghanas undervisningsministerium i at udbrede modellen til de 5 regioner i Ghana, som har flest børn uden for skolesystemet. Målet for dette tiltag er at nå 200.000 børn inden 2018, og ved udgangen af 2015 havde det banet vejen for at 78.500 børn kom i skole.

GV I 2016 : FOKUS PÅ KVALITET Ghana Venskab har en gruppe af frivillige, som arbejder med at udvikle foreningens kompetencer inden for uddannelse. Udvalget fokuserer i indeværende periode på kvalitetsuddannelse og samarbejder med specialestuderende og andre udviklingsorganisationer. School for Lifes øvrige samarbejdspartnere i Ghana vil blive søgt inddraget for at styrke

STÆRK STEMME I UDVIKLINGSDEBATTEN

gennemslagskraften.

GV’s partnerorganisation yder teknisk støtte til de organisationer, som er med til at implementere loven. Samtidig står School for Life i spidsen for en alliance af civilsamfundsorganisationer

UDDANNELSESUDVALGET


UNDERVISNING TIL MERE END 230.000 BØRN School for Life er et undervisningskoncept (og navnet på Ghana Venskabs lokale uddannelsespartner), som blev igangsat i 1995 med midler fra Børnenes Ulandskalender og Udenrigsministeriet. Konceptet bygger på eftermiddagsskoler hvor børn og unge, der ikke har haft mulighed for at komme i skole, får ni måneders undervisning som forberedelse til folkeskolen. Undervisningen foregår på børnenes eget sprog, og varetages af frivillige lærere - typisk unge mænd og kvinder med en studentereksamen - som udvælges af landsbyen. School for Life’s arbejde har ført til et solidt og respekteret undervisningskoncept, som 230.000 børn foreløbig har fået glæde af, og som nu rulles ud over hele Ghana med loven om komplementær basisuddannelse.

LISE GRAUENKÆR


STYRKELSE AF UNGE OG UNGES RETTIGHEDER

SIDE 12

UNGE IVÆRKSÆTTERE SKAL UDVIKLE GHANA Unge ghanesere deltog sidste år i iværksætterkurserstøttet af Ghana Venskab. Knap en tredjedel af kursisterne har nu startet egen forretning og har således skabt fundamentet for en indtægt og en vej ud af fattigdom

STYRKELSE AF UNGE Styrkelse af unge og unges rettigheder er ét af GV’s tre tematiske områder inden for udviklingsprogrammet ’Empowerment for Life’. Indsatsen har fokus på økonomisk, politisk og social udvikling og sigter mod at styrke unge, så de kan indtage lederpositioner i deres lokalsamfund og kommuner samt udvikle og starte egne forretninger. GV samarbejder med fem ungdomscentre i fem distrikter foruden 26 ungdomsklubber, der er forbundet til ungdomscentrene. 180 unge trænes hvert år i

GV har i tæt samarbejde med den lokale partner YEfL udviklet

entreprenørskab. Derudover støttes de unge i etableringen

og afprøvet en ny måde at træne unge i entreprenørskab. 90

af spare-lånegrupper.

unge har været på iværksætterkursus, hvor de har fået træning i entreprenørskab og lavet forretningsplaner. Træningen kombineres med etableringen af spare-lånegrupper. I grupperne kan de unge låne til investeringer og de lærer at spare op, så de kan føre deres forretningsplaner ud i livet. Mere end 30 unge entreprenører har allerede startet egen forretning og flere er i gang. Små entreprenante virksomheder er for mange fattige familier en direkte vej ud af fattigdom. GV forventer, at iværksætterkurserne de næste år vil gavne mere end 700 unge og deres familier.

FORSKNING SKAL GØRE ENTREPRENØRSKABSTRÆNINGER ENDNU BEDRE Et medlem af ungdomsudvalget er lektor på VIA University i udvalgsmedlemmet over 2 år skal bidrage til at kvalificere den

GV I 2016 : YOUTH CULTURAL EXCHANGE RALLIES

nuværende entreprenørskabsmodel. I juni 2015 tog hun til Ghana

En af de store aktiviteter i 2016 var afholdelsen af 2 Youth Cultural

for første gang for at undersøge entreprenørskabstilgangen

Exchange Rallies, hvor 60 ghanesiske unge fra ungdomscentrene

hos YEfL og andre relevante aktører i Ghana. I starten af 2016

og 160 elever fra Hald Ege Efterskole over to dage udforskede

blev de første resultater fremlagt med fokus på fem særligt

forskelle og ligheder mellem danske og ghanesiske unge i

slående forhindringer for unge ghanesere i forbindelse med

forskellige kreative workshops med street art, dans, visuel video

entreprenørskab: manglende økonomiske ressourcer, en

og fodboldturneringer.

Horsens. Ghana Venskab og VIA har indgået et partnerskab, hvor

afventende attitude, kulturelle og traditionelle forhindringer, et mangelfuldt uddannelsessystem og manglende tillid. Det videre

To af ungdomsudvalgets medlemmer var med som koordinatorer

arbejde retter sig mod, hvordan disse forhindringer kan vendes til

og workshop facilitatorer, og udvalget forsætter det gode

muligheder for de unge ghanesere. I august 2016 skal den første

samarbejde med Hald Ege Efterskole.

workshop med den nye tilgang afholdes i Tamale for 25 unge.

UNGDOMSUDVALGET


DANMARKS INDSAMLING Ghana Venskab deltog for første gang i det store indsamlingsshow på DR efter solidt benarbejde i 2014. Indsamlingen hentede et rekordbeløb på 100 millioner kroner. GV modtog 1,7 millioner kroner af de indsamlede midler. Med midlerne fra Danmarks Indsamling vil GV styrke unges indflydelse og rettigheder gennem træning og brug af radio og sociale medier som kanaler for oplysning og mobilisering af unge. Medie- og policyprojektet løber frem til 2017. Der udsendes 4 radioprogrammer om ugen, og der er allerede kommet gode resultater for de unge og deres samfund. Bl.a. har de fået repareret veje, skaffet flere læger til et distrikt, afsidesliggende landsbyer har fået strøm og vand, og der er en større respekt for unges bidrag til udvikling.

LISE GRAUENKÆR


ØKONOMIBERETNING

SIDE 14

GHANA VENSKAB FÅR INDTÆGTER FRA NYE KILDER

875.186 kroner. Årets resultat var forventet og GV’s egenkapital

Ghana Venskab havde i 2015 en samlet indtægt på cirka 12 millioner kroner. Langt størstedelen af den samlede omsætning kommer fra GV’s rammeaftale med Danida. Derudover modtager organisationen bidrag fra privatpersoner, fonde og som noget nyt Danmarks Indsamlingen.

på administration og kontorhold udgør 8 procent af foreningens

har en ansvarlig størrelse, som både kan kapere uforudsete økonomiske udfordringer og favne nye investeringer. Forbruget omsætning.

INDSAMLINGSAKTIVITETER I 2015 indsamlede Ghana Venskab 271.875 kroner fra

EN SÆRLIG TAK TIL

privatpersoner og fonde, hvilket sammenlagt med bevillingen

Fonden af 17-12-1981

fra Danmarks Indsamlingen udgjorde ti procent af de

Ghana Venskabs private støtter og bidragsydere

samlede indtægter. Indtægterne fra privatpersoner ligger over

Danida

2014-niveauet takket være stor opbakning fra et trofast bagland.

Danmarks Indsamling 2015

Faste bidrag fra støttemedlemmer og enkeltbidrag til kampagner og GV udgjorde to tredjedele af årets privatindsamling. Antallet af faste bidragydere og medlemmer er de sidste år steget gradvist, og i 2015 havde GV 324 medlemmer, 62 faste bidragsydere, og 47 personer støttede organisationen med enkeltdonationer. Det er ambitionen at udvide antallet af faste bidragydere og en frivillig drevet telemarketing kampagne i 2015 sikrede nye bidragsydere. Indsamlingsresultatet for 2015 lever fuldt ud op til Danidas krav. Det vidner om et stabilt og trofast bagland, hvilket er helt centralt for GV’s arbejde og fremtid.

FORVENTNINGER TIL 2016 : Ghana Venskab forventer i 2016 indtægter på knap 9 millioner

GV takker både medlemmer og bidragydere for støtten til

og et mindre underskud p.g.a. ekstraordinære udgifter til

organisationen og udviklingsarbejdet i Ghana.

partnerorganisationen YEfL.. På grund af nedskæringerne i ulandsbistanden i 2015 er rammebevillingen fra Danida nu på

DET GIK PENGENE TIL

8,1 millioner kroner. Til gengæld har der været en stigning i de indsamlede midler. En del af disse midler kommer fra Danmarks

GV anvendte i det forgangne år omkring 10,5 millioner kroner

Indsamling i form af en bevilling til projektet Youth Speak Up,

på udviklingsaktiviteter i Ghana. De resterende midler gik til en

der gennemføres i samarbejde med YEFL. Projektet kom i gang

vifte af aktiviteter i Danmark, herunder fundraising, forenings-

i 2015 og forventes afsluttet i 2017. GV har også igennem året

aktiviteter, oplysningsarbejde og administration.

modtaget en del fondsmidler og private bidrag til SfL klasser og læreruddannelse. Derudover er GV en del af et større regionalt

ÅRETS RESULTAT

kvægdriftsprogram i Vestafrika i et samarbejde med den franske NGO ’Acting for Life’.

Ghana Venskab sluttede året med et overskud på 32.895 kroner. Pr. 31. december 2015 udgjorde den frie egenkapital

ØKONOMIUDVALGET


RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1.1.2015 - 31.12.2015 INDTÆGTER

2015

INDTÆGTER

%

UDVIKLINGSAKTIVITETER Danida rammebevilling

10.941.660

90

Danmarks Indsamling 2015 - projekt

994.425

8

Medlemskontingent og bidrag

207.970

1,5

Tipsmidler og andre indtægter

60.196

0,5

INDTÆGTER I ALT

UDGIFTER

12.204.253

2015

DANIDA RAMMEBEVILLING 90%

%

TIPS & ANDRE INDTÆGTER 0,5%

UDVIKLINGSAKTIVITETER Program- og projektaktiviteter i Ghana Administration og kontorhold Informations- og venskabsaktiviteter i DK Fundraising

KONTINGENT OG BIDRAG 1,5%

10.464.889

86

995.111

8

261.000

2

450.000

4

UDGIFTER I ALT

12.171.000

ÅRETS RESULTAT +/(-)

(+) 33.253

DI 2015 PROJEKT 8%

UDGIFTER

INDSAMLEDE MIDLER PER. 31.12.2015 INDSAMLEDE MIDLER

2015

Uddannelseskampagne

107.222

Fonde

85.000

Faste støttebidrag

52.733

Enkeltbidrag

26.920

INDSAMLEDE MIDLER I ALT

271.875 UDVIKLINGSAKTIVITETER I GHANA 86%

ANVENDELSE AF INDSAMLEDE MIDLER

2015

School for life klasser

110.614

Læreruddannelser

37.689

ANVENDT I ALT

ADMINISTRATION & KONTORHOLD 8% INFORMATION & VENSKAB 2% FUNDRAISING 4%

148.303*

* UBRUGTE MIDLER FRA 2015 HENSÆTTES TIL SENERE UDDELING. SE INDSAMLINGSREGNSKAB PÅ GHANAVENSKAB.DK


SIDEN 1995 HAR GHANA VENSKAB & ’SCHOOL FOR LIFE’ UNDERVIST

230.000 BØRN TUSIND TAK TIL ALLE DER STØTTER OP OM GV’s ARBEJDE

TAK TIL : Vores mange trofaste medlemmer og bidragydere, der støtter vores arbejde og er med til at give fattige i Ghana bedre levevilkår. De frivillige udvalg, som utrætteligt bidrager til GV’s programog oplysningsarbejde med stort engagement og faglighed. Vores mange aktivister, der trofast støtter op om GV’s arrangementer, kampagner og events.

Y A P E L I MOB

SALITET V K E PAY TT N STØ MOBILE A IA K V U A D I GHAN NELSE N A D D U

2 5 1 7 1 4 61

Derudover et stort tak til Udenrigsministeriet og Danida.

Ghana Venskab Klosterport 4C, 3. 8000 Århus C. T: 61417152

WWW.GHANAVENSKAB.DK FACEBOOK/GHANAVENSKAB


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.