Page 1

Cotidian regional z Apare de luni pânã vineri în toate localitãþile Vãii Jiului z Redacþia ºi administraþia: str. 1 Decembrie 1918, nr. 100, Petroºani (Casa de Culturã)

Fondat 2011 z Anul VI z Nr. 1280

Cronica Vãii Jiului Joi, 16 Februarie 2017

www.cronicavj.ro z E-mail: cronicavj@gmail.com z Telefon: 0374.906.687 z 8 pagini z 1 LEU

Preºedintele PNL Hunedoara crede cã

Majorarea salariilor în educaþie este doar o pãcãlealã marca PSD ajorarea salariilor în educaþie M cu 15%, începând cu 1 ianuarie 2017, se dovedeºte a fi o mare pãcãlealã a PSD.

Asta susþine preºedintele PNL Hunedoara, Florin Roman, care este de pãrere cã “salariaþii din educaþie încep sã simtã pe pielea lor cã între promisiunile PSD din campania electoralã ºi realitatate existã o mare diferenþã”. În opinia liderului liberal guvernul PSD dã cu o mânã ºi ia cu alta, iar angajaþii din acest sector nu beneficiazã de majorãrile salariale promise cu dãrnicie. “Concret, salariul de bazã în educaþie a crescut cu 15% de la 1 ianuarie, dar sporurile nu se calculeazã raportate la noul salariu de bazã, ci la cel vechi, dinainte de majorãri. Plafonând aceste sporuri la nivelul lunii decembrie, creºterile salariale nete ajung undeva între

6-10%. Departe de cele 15 procente promise de PSD pentru a câºtiga voturi în campania electoralã. Trebuie subliniat cã ,,Hotãrârea nr. 38/27 Ianuarie 2017- pentru aplicarea prevederilor art. 3^4 alin. (3) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plãtit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum ºi unele mãsuri fiscalbugetare,, nu prevede nimic în legãturã cu aceste sporuri, iar guvernul a ales varianta cea mai convenabilã , plafonându-le la nivelul anului trecut”, spune Florin Roman. Preºedinte PNL Hunedoara solicitã Ministerului Educaþiei ºi Ministerului Muncii sã explice public de ce majorãrile salariale promise sunt mult diminuate ºi cum va rezolva problemele sutelor de mii de angajaþi din învãþãmânt nemulþumiþi de aceastã situaþie. Marius MITRACHE

Primãria Petrila devine, pânã la finele anului, pensiune

A

ctuala clãdire în care se aflã administraþia de la Petrila va ajunge pensiune. Primarul Vasile Jurca spune cã oricum acest oraº, care vrea sã dezvolte ºi domeniul schiabil de la ªureanu, nu avea nicio pensiune pe teritoriul lui, iar primãria se mutã la minã. Mai sunt câteva clãdiri acolo ce trebuie demolate, pe care administraþia nu le vrea ºi, la finele anului, terenul va fi predat ecologizat. >>> PAGINA A 3-A

Jumãtate dintre localuri nu au avizele ISU nici acum u am învãþat mai nimic din lecþia N Colectiv. Nici din cea de

la Bamboo, ca sã nu vorbim de faptul cã, în Valea Jiului, o bunã parte din Clubul Keops s-a fãcut scrum, iar asta nu i-a determinat pe proprietarii de cluburi ºi pub-uri sã îºi ia încã toate mãsurile necesare. Inspectorii ISU spun cã ºi acum jumãtate dintre aceste cluburi, unele dintre ele funcþionînd chiar la subsolul clãdirilor care le gãzduiesc, nu au avizele pentru

incendiu ºi le atrag atenþia proprietarilor cã termenul limitã expirã la varã. „Din datele statistice colectate la nivelul Inspecþiei de prevenire din cadrul ISU Hunedoara, reiese faptul cã, în zona Vãii Jiului, funcþioneazã 6 locaþii incluse în categoria cluburi, pub-uri sau discoteci. Dintre acestea 3 au obþinut autorizaþia de securitate la incendiu, iar cealaltã jumãtate funcþioneazã fãrã aceastã autorizaþie. Pe aceastã cale, reamintim tuturor administratorilor societãþilor care intrã sub incidenþa prevederilor legale, ce impun autori-

zarea pentru securitate la incendiu, cã au rãgaz, conform Legii, pânã la sfârºitul lunii iunie sã intre în legalitate”, a spus Anemona

Doda, purtãtor de cuvânt al ISU Hunedoara. Patronii sunt acum sfãtuiþi sã cearã consiliere inspectorilor de specialitate din cadrul ISU Hunedoara ºi sã îºi ia mãsuri, pentru cã funcþioneazã pe propria rãspundere. Imediat dupã incendiul de la Bamboo, echipele ISU au dat amenzi de aproape 6.000 de lei. Asta, pentru cã locaþiile verificate pe raza judeþului Hunedoara, nu aveau autorizaþii pentru securitate la incendiu, iar planurile de evacuare ar fi avut defecþiuni. În 2015, dupã incendiul

de la Colectiv, inspectorii ISU Hunedoara au aplicat 50 avertismente ºi 36 amenzi contravenþionale, în cuantum de 332.000 lei, iar în cazul a patru operatori economici a fost atunci dispusã mãsura complementarã de oprire a funcþionãrii. Douã sãli de spectacole din Deva ºi Hunedoara care au primit doar sancþiuni sau avertismente au fost închise atunci de administratorii acestora, pânã la remedierea deficienþelor. Se pare, însã, cã lucrurile nu s-au miºcat foarte mult ºi patronii acestor cluburi aºteaptã luna iunie, ca sã îºi ia avizele. Diana MITRACHE


2 Actualitate

Contravenþiile, sursã bunã pentru bugetul local E

fectivele Poliþiei Locale Petroºani au avut o activitate bogatã în decursul anului 2016, ce a avut obiectiv principal asigurarea ordinii ºi liniºtii publice, combaterea fenomenului de cerºetorie, a comerþului stradal neautorizat, asigurarea unui climat de siguranþã civicã precum ºi menþinerea unui aspect civilizat al arterelor pietonale ºi al pieþelor din municipiu. Poliþia Localã a municipiului Petroºani a aplicat în decursul anului 2016 sute de amenzi. Diferite contravenþii au constatat cei de la Poliþia Localã, iar contravenienþii au fost sancþionaþi. “Sintetizând activitãþile Poliþiei locale Petroºani în anul 2016, putem menþiona sancþiuni contravenþionale aplicate - 521, infracþiuni constatate - 1, furt calificat - 1”, aratã raportul Poliþiei Locale. Potrivit reprezentanþilor Poliþiei Locale aproximativ jumãtate din sancþiunile contravenþionale au fost avertismente, iar pentru celelalte s-au aplicat amenzi. Principalele activitãþi desfãºurate de cãtre poliþiºtii locali ºi personalul contractual au vizat în special menþinerea ordinii ºi liniºtii publice

în locurile ºi zonele stabilite prin planurile de ordine ºi siguranþã publicã, prevenirea ºi combaterea infracþiunilor stradale, activitãþi pentru fluidizarea traficului rutier, asigurarea desfãºurãrii în siguranþã a traficului pietonal în zona instituþiilor de învãþãmânt, respectarea prevederilor impuse prin Codul rutier sau alte acte normative în vigoare. “Poliþiºtii locali au acþionat prin intensificarea activitãþilor de patrulare auto ºi

oþi îndrãgostiþii din municipiul T Hunedoara sunt aºteptaþi în data de 24 Februarie a.c., sã-ºi demonstreze iubirea printr-un ceremonial special, care va avea loc la Castelul Corvinilor. Evenimentul este organizat de Primãria Hunedoara pentru prima datã în municipiul de pe Cerna, iar tinerii îndrãgostiþi au

TELEFON 0731.254.100

TRADUCÃTOR AUTORIZAT

Limbile ENGLEZÃ/ ITALIANÃ Petroºani, Telefon 0728890014

niversitatea din Petroºani - Facultatea de ªtiinþe U organizeazã un curs postuniversitar pentru specializarea în managementul instituþiilor publice. Angajaþii din acest sector ºi nu numai se pot califica pe parcursul a 240 de ore.

“Scopul programului este formare de competenþe specifice ºi perfecþionarea cunoºtinþelor angajaþilor cu studii superioare din cadrul instituþiilor publice ºi urmãreºte “îmbunãtãþirea în mod continuu a abilitãþilor ºi pregãtirea profesionalã a funcþionarilor publici”

Cronica Vãii Jiului

z

E-mail: cronicavj@gmail.com www.cronicavj.ro

z

Telefon: 0374.906.687

De Dragobete, cãsãtorii de probã la Castelul Corvinilor

pedestrã, avându-se în vedere combaterea ºi prevenirea faptelor antisociale, actelor de cerºetorie, identificarea persoanelor fãrã adãpost, combaterea actelor sau faptelor care provoacã disconfort civic, pãstrarea integritãþii mobilierului urban. S-a acordat sprijin în toate situaþiile în care s-a solicitat acest lucru, atât de cãtre - ÎNCHIRIERI angajaþi din cadrul Casa de Culturã a Sindicatelor instituþiei Primãrie, cât “Ion Dulãmiþã” Petroºani închiriazã ºi de la alte instituþii, spaþii pentru diferite activitãþi. organizaþii, asociaþii de locatari sau proprietari, INFORMAÞII LA

Specializãri în managementul instituþiilor publice

COTIDIAN REGIONAL CU CAPITAL INTEGRAL PRIVAT - ISSN 1583-5138

Cronica Vãii Jiului | Joi 16 Februarie 2017 instituþii de învãþãmânt, asociaþii sau cluburi sportive, persoane fizice sau juridice. Poliþia localã a acþionat în continuare în sistem integrat în colaborare cu Poliþia municipiului Petroºani, Jandarmeria Petroºani , I.S.U. sau alte structuri, societãþi, direcþii judeþene sau locale, pentru îndeplinirea tuturor atribuþiilor stabilite prin legi, acte normative, hotãrâri ale Consiliului Local, sau Dispoziþii ale primarului municipiului Petroºani. Serviciul Poliþie localã Petroºani ºi-a desfãºurat activitatea cu un numãr de 38 de angajaþi, având atât funcþii specifice de poliþiºti locali cât ºi funcþii contractuale de paznici, operatori monitorizare, sau funcþionari publici ce ocupã funcþii publice generale care îºi desfãºoarã activitatea permanent, 24 de ore din 24”, mai aratã cei de la Poliþia Localã. Monika BACIU

prin abordarea unei tematici de actualitate cu privire la: Gestiunea riscurilor în managementul financiar al instituþiilor publice, Auditul public ºi performanþa managerialã, Servicii e-Government, Managementul strategic al instituþiilor publice etc”, aratã cei de la Universitatea Petroºani. Durata cursului este de 240 de ore, 30 de credite, activitãþile didactice se desfãºoarã în sistem modular, taxa de ºcolarizare 1000 lei. În cazul în care dintr-o instituþie participã cel puþin 10 cursanþi, aceºtia beneficiazã de o reducere de 10%. Monika BACIU

Director:

Marius MITRACHE (mitrache_evz@yahoo.com) 0744.268.352

Colectivul de redactie: Ileana FIRÞULESCU ileana.firtulescu@yahoo.com

NOU ÎN PETROªANI!

VIDEO-ENDOSCOPIE NAS, GÂT, URECHI z Consultaþii ORL z Audiometrie tonalã & vocalã z Protezãri auditive

- Dr. PREDA MIHAI z Cabinet ORL: Petroºani, Str. Aviatorilor 19E

Programãri consultaþii: 0723-814806; 0254-540574

ocazia sã se cãsãtoreascã de probã, ceremonia fiind oficiatã chiar de primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouþanu. Ceremoniile de oficiere a cãsãtoriilor de probã vor avea loc în Capela Castelului Corvinilor, iar cei interesaþi se pot înscrie pe pagina de Facebook a evenimentului - “Dragobete la Hunedoara”. M. GÂNJU

vã oferã zilnic, prin magazinul alimentar Nr 16, Piaþa Centralã

CELE MAI IEFTINE SORTIMENTE DE CARNE DE PORC - Pulpã porc cu os - 9. 80 lei - Pulpã porc fãrã os - 14.00 lei - Fleicã porc - 12.90 lei - Carne tocatã - 12.00 lei - Cotlet porc cu os - 13.90 lei - Cotlet porc fãrã os -18.50 lei - Ceafã porc cu os - 13.90 lei - Ceafã porc fãrã os - 17.90 lei - Costiþã porc cu os - 9.80 lei - Ciolan porc - 6,00 lei - Grãsime pentru topit - 3,90 lei

NOI SUNTEM MEREU ÎN SLUJBA DUMNEAVOASTRÃ! Telefon util: 0733.960311

SERVIRE PROMPTÃ - IREPROªABILÃ! 0735.183175 Materialele marcate “Promovare”

z Diana MITRACHE Desktop publishing: reprezintã PUBLICITATE Geza SZEDLACSEK (mitrachediana@yahoo.com) Fotografiile marcate cu (T) z Adina PÃDURARU PÃDURARU Marketing & Publicitate: reprezintã trucaje ºi trebuiesc tratate z Maximilian G ÂNJU Mirabela MOISIU ca atare. (madm3xi@yahoo.com) Editat de S.C. MBD REPORTER MEDIA SRL Petroºani z Monika BACIU Tipãrit la SC Tipografia ProdCom SRL Tg-Jiu z Genu TUÞU Responsabilitatea materialelor aparþine în exclusivitate autorilor


Actualitate 3

Cronica Vãii Jiului | Joi 16 Februarie 2017

Primãria Petrila devine, pânã la finele anului, pensiune A

ctuala clãdire în care se aflã administraþia de la Petrila va ajunge pensiune. Primarul Vasile Jurca spune cã oricum acest oraº, care vrea sã dezvolte ºi domeniul schiabil de la ªureanu, nu avea nicio pensiune pe teritoriul lui, iar primãria se mutã la minã. Mai sunt câteva clãdiri acolo ce trebuie demolate, pe care administraþia nu le vrea ºi, la finele anului, terenul va fi predat ecologizat. „Am fost la o întâlnire cu ministrul Culturii Remus Vulpescu ºi am discutat aceastã problemã, pentru cã, la momentul la care s-a revizuit proiectul tehnic al

minei, în urma clasãrii acelor clãdiri, o parte dintre ele, care sunt pe perimetrul minei, nu au fost cerute nici de cãtre cei din primãrie, nici cei de la Culturã nu le-au avizat pentru demolate. Am discutat ºi cu cei de la Închideri de Mine ºi ei au bani în buget ca sã le dãrâme ºi am promisiunea cã,

pânã la sfârºitul anului, vom primi terenul ecologizat, de la mina Petrila ºi clãdirile pe care noi le-am solicitat”, a spus Vasile Jurca, primarul oraºului Petrila. Clãdirile vor fi demolate, materialul rezultat urmând sã fie folosit la rambleerea puþurilor care se închid,

pentru a întrerupe orice legãturã cu suprafaþa. Mai apoi, în clãdirile ce au adãpostit sediul administrativ al minei Petrila va fi sediul primãriei. „Dupã ce o sã amenajãm sediul administrativ, o sã mutãm pe rând toate serviciile primãriei acolo. E vorba de Poliþia Localã, SPLAS, chiar ºi Serviciul de taxe ºi impozite. Asta ºi pentru cã vom avea nevoie de permanenþã, pentru cã vor trebui pãzite clãdirile declarate monumente istorice ºi atunci perimetrul va fi asigurat”, a mai adãugat Vasile Jurca. Apoi, clãdirea primãriei va deveni pensiune turisticã, ea încadrându-se perfect în stilul arhitectural al unui oraº de munte. „Mi-aº dori sã o transfor-

mãm în pensiune, printr-un proiect în care sã ne asociem cu o firmã din domeniu, pentru cã am fãcut demersuri ºi pentru domeniul shiabil ªureanu ºi sper ca, în viitorul apropiat sã punem în funcþie pârtiile ºi atunci eu cred cã s-ar preta, pentru cã noi nu avem în oraº nicio locaþie cu aceastã destinaþie, nici hotel, nici pensiune”, a mai adãugat primarul din Petrila. Totul þine de rapiditatea cu mare Ministerul Culturii va aviza ºi ultimele demolãri ºi de Societatea de Închideri de Mine, care trebuie sã predea teren ecologizat. Apoi, mina va deveni primãrie ºi primãria, dacã se vor gãsi investitori, pensiune turisticã. Diana MITRACHE

Lupeni. Posibilii candidaþi PENTRU FOTOLIUL DE PRIMAR Roºu P C ristian – varianta 2 lecarea lui Cristian Resmeriþã în Senatul României a deschis bursa zvonurilor la Lupeni. Teoretic ar trebui organizate alegeri locale acolo unde primarii nu mai sunt în funcþie, iar municipiul Lupeni face parte din aceastã categorie.

Guvernul nici nu a stabilit calendarul alegerilor, cã deja se anunþã nume de candidaþi. Spre exemplu, Partidul Naþional Liberal se învârte în jurul cifrei magice “trei”. Veºnic trei posibili candidaþi sunt la PNL pentru funcþia de primar ºi veºnic se fac sondaje.

G

abriel Lungu – varianta 1

La PNL se fac sondaje, se aºteaptã calendarul alegerilor, însã pânã atunci pe bursa zvonurilor au apãrut ºi numele de potenþiali candidaþi. Supriza vine din partea lui Gabriel Lungu. Potrivit unor surse, acesta ar fi una din cele trei propuneri pentru funcþia de primar din partea PNL. Liderii judeþeni nici nu confir-

mã, dar nici nu infirmã zvonurile. “Noi avem niºte proceduri interne de desemnare, trebuie sã îºI depunã candidaturile, trebuie sã îºi exprime intenþia, sã facem sondaj, Guvernul sã anunþe data alegerilor. Eu nu pot confirma nimic, pentru cã deocamdatã nu avem etapã statutarã pentru acest lucru. Ar fi ºi incorect faþã de alþi colegi care ar dori sã candideze ºi dupã ce se anunþã calendarul alegerilor de cãtre Guvern, ne facem ºi noi procedurile interne”, a declarat Florin Roman, preºedintele interimar al PNL Hunedoara. Gabriel Lungu infirmã zvonurile. “Nu candidez nicãieri ºi de niciunde. Nu sunt membru la niciun partid. Am alte prioritãþi”, a declarat Gabriel Lungu. Gabriel Lungu a fost, în perioada mandatului lui Cornel Resmeriþã, city-manager al municipiului Lupeni. Acesta a cochetat cu mai multe formaþiuni politice. Gabriel Lungu a fost ºi secretar de stat. Surse din interiorul PNL susþin cã Gabriel Lungu ar fi semnat adeziunea de membru, însã acesta a infirmat de fiecare datã.

A doua variantã de posibil candidat pentru funcþia de primar al municipiului Lupeni este Cristian Roºu. Acesta este actualmente preºedintele PNL Lupeni. De-a lungul anilor, Cristian Roºu s-a remarcat prin opoziþia pe care a fãcut-o conducerii social-democrate a municipiului. Acesta a þinut în permanenþã legãtura cu cetãþenii ºi i-a consultat în diverse chestiuni care þin de administrarea localitãþii. Mai mult, Cristian Roºu a venit în sprijinul cetãþenilor, atunci când aceºtia i-au solicitat ajutorul.

C

onstantin Brânduºe – varianta 3 Constantin Brânduºe ar fi cea de-a treia variantã a PNL pentru funcþia de primar al municipiului Lupeni. Acesta a plecat în Anglia imediat dupã alegerile locale de anul trecut. Constantin Brânduºe a fost înfrânt de Cristian Resmeriþã la o diferenþã de 200 de voturi. De numele lui Constantin Brânduºe se leagã ºi o posibilã tentativã de suicid.

P

SD ºi douã nume vehiculate

ªi la PSD sunt vehiculate douã nume de candidaþi. Lucian Resmeriþã (fratele lui Cristian Resmeriþã) ºi Iacob Mesaroºi (actualul viceprimar). Nici aici încã nu a fost desemnat candidatul oficial pentru funcþia de primar al municipiului Lupeni. Singura certitudine este faptul cã la momentul demisiei, Cristian Resmeriþã a declarat cã “îmi doresc ca municipiul Lupeni sã fie condus de un primar PSD.”

P

MP, tot douã variante

ªi la PMP existã tot douã variante de candidaþi. Cristina Ciucu ºi Petre Nica sunt cele douã nume vehiculate pe bursa zvonurilor. “În Lupeni sunt oameni din Partidul Social Democrat, oameni cu carnet de partid, nu simpli simpatizanþi, care îmi spun sã candidez pentru cã sunt omul care

aº putea sã fac ceva în Lupeni. Nu am nicio tragere cãtre aceastã funcþie, deºi în inima mea de lupenean, om nãscut ºi crescut în oraºul acela, mi-ar plãcea sã pot sã fac ceva pentru cei care mi-au fost vecini, dascãli sau colegi. Cu siguranþã cã aº fi bucuros sã pot sã fac lucrul acesta, însã cariera mea profesionalã a luat o direcþie care a fost de multã lume contestatã. Viaþa mi-a oferit posibilitatea sã fiu ºi într-un loc ºi altul. În mintea mea de inginer ºi felul meu de a fi m-am vãzut de multe ori ºi un conducãtor pe linie

administrativã. În inima mea mã simt oricând în stare sã conduc ºi un oraº cum este Lupeniul, dar în momentul de faþã am o funcþie cãreia mã dedic ºi aºa cum am fost preºedinte de sindicat pânã în ultima zi, vor fi director pânã în ultima zi. Nu sunt tentat de aºa ceva”, a declarat Petre Nica, la o emisiune realizatã de Tiberiu Vinþan, la MONDO TV. Pânã acum singura persoanã care ºi-a anunþat intenþia de a candida este Victor Pãlivan de la Partidul Verde. Monika BACIU


4 Actualitate

Grãdiniþa IG Duca opera Meºterului Manole. Fãrã Ana...

eºterul Manole a construit mãnãstirea M Argeºului mai repede de cum se realizeazã grãdiniþa cu program prelungit IG Duca din Petroºani. Zidirea Anei a fost soluþia salvatoare pentru Meºterul Manole, însã în realitatea zilelor noastre miturile nu sunt aplicabile. Edilii de la Petroºani încearcã sã rupã „blestemul” care s-a abãtut asupra grãdiniþei. Municipalitatea de la Petroºani a alocat bani

pentru finanþarea de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanþeazã de la bugetul de stat. Pe mãsurã ce trec anii, costurile pentru finalizarea grãdiniþei cresc. În acest sens, au fost aprobaþi ºi indicatorii tehnico-economici actualizaþi pentru obiectivul de invetsiþii “construire grãdiniþã cu program normal ºi prelungit” IG Duca. “Obiectivul de investiþii “Construire grãdiniþã cu program normal ºi prelungit” la ªcoala Gimnazialã IG Duca este cuprins în programul naþional de dezvoltare localã, subprogramul “Regenerarea urbanã a municipiilor ºi oraºelor”, Domeniul realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar, derulat de Ministerul Dezvoltãrii Regionale, Administraþiei Publice ºi Fondurilor Europene. În conformitate cu

prevederile art. 9 alin (1) din ordonanþa de Urgenþã nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naþional de dezvoltare localã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial a legii bugetului de stat pe anul 2017, se vor transmite ministerului solicitãri de finanþare pentru obiectivele de investiþii noi ºi în continuare. Ca urmare a modificãrii Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal precum ºi pentru respectarea altor prevederi legale privind derularea investiþiilor finanþate de la bugetul de stat prin program, pentru obiectivele în continuare este necesarã actualizarea indicatorilor tehnico-economici ºi a restului de executat dupã actualizarea TVA ºi aprobarea în Consiliul Local a indicatorilor tehnico-economici actualizaþi, precum ºi asigurarea finanþãrii de la bugetul local a

categoriilor de cheltuieli care nu se finanþeazã de la bugetul de stat, conform devizului general actualizat”, aratã documentul. Peste un milion de lei va primi municipalitatea de la Petroºani pentru continuarea lucrãrilor de la grãdiniþa IG Duca. “Finanþarea acordatã din bugetul MInisterului Dezvoltãrii Regionale ºi Administraþiei Publice pentru anul 2015 este valoarea de 1.045.864,00 lei, în conformitate cu contractul de finanþare nr. 9385/8361/ 2015 ºi actul adiþional nr. 2 încheiate în acest sens. Pentru a respecta condiþiile de acor-

Consorþiu pentru pãstrarea locurilor de muncã Z eci de cadre didactice sunt în pericol de a-ºi pierde locurile de muncã. Numãrul elevilor a scãzut dramatic în ultimii ani, iar posturile cadrelor didactice s-ar putea restructura.

Tocmai pentru a salva cât mai multe locuri de muncã, s-a aprobat înfiinþarea unui consorþiu, încã din anul 2013. Cum situaþia nu s-a îmbunãtãþit, ba din contrã s-a agravat, cei care fac parte din acest consorþiu au solicitat prelungirea parteneriatului. “Vasile Pop (director ªcoala Gimnazialã Nr. 7 Petroºani) solicitã Consiliului Local un nou aviz de oportunitate în vederea prelungirii activitãþii consorþiului ºcolar constituit în baza hotãrârii Consiliului Local nr.

Actualitate 5

Cronica Vãii Jiului | Joi 16 Februarie 2017

387/2013. Acest consorþiu ºcolar este format din urmãtoarele unitãþi de învãþãmânt: Colegiul Naþional de Informaticã Carmen Sylva Petroºani, ªcoala Gimnazialã Nr. 7 Petroºani ºi ªcoala Gimnazialã Sfânta Varvara Aninoasa”, aratã proiectul de hotãrâre.

Lucia Muntean, consilier local, dar ºi directorul grãdiniþelor din Petroºani a subliniat cã existã o problemã majorã în ceea ce priveºte depopularea unitãþilor de învãþãmânt din Valea Jiului. “Noi vom avea în scurtã vreme niºte probleme. Cele trei ºcoli s-au unit ºi au format acest consorþiu pentru a proteja locurile de muncã ale colegilor din învãþãmânt, sã se ajute între ei. Acest proiect ar trebui extins la nivelul întregii Vãi a Jiului pentru cã poate sã aducã multe beneficii tuturor celor care intrã în aceste consorþii. Avem un singur consorþiu pe Valea Jiului ºi probabil cã se vor gândi ºi celelalte ºcoli astfel încât sã le fie bine ºi copiilor, dar ºi cadrelor didactice”, a subliniat Lucia Muntean, consilier local Petroºani. Legea Educaþiei permite

înfiinþarea consorþiilor ºcolare în vederea creºterii calitãþii actului didactic, dar ºi pentru protejarea locurilor de muncã ale dascãlilor. “Conform prevederilor art. 62 din Legea Educaþiei Naþionale nr. 1/2011, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, în vederea asigurãrii calitãþii educaþiei ºi a optimizãrii gestionãrii resurselor, unitãþile de învãþãmânt ºi autoritãþile administraþiei publice locale pot decide înfiinþarea consorþiilor ºcolare. Acestea sunt parteneriate contractuale între unitãþile de învãþãmânt, care asigurã mobilitatea personalului între unitãþile membre ale consorþiului, utilizarea în comun a resurselor unitãþilor de învãþãmânt din consorþiu ºi lãrgirea oportunitãþilor de învãþare oferite elevilor ºi recunoaºterea recipricã a rezultatelor învãþãrii ºi evaluãrii acestora. Cadrul general pentru înfiinþarea, desfiinþarea ºi funcþionarea consorþiilor ºcolare este reglementat prin Ordinul ministrului educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului nr. 5488 din 29 septembrie 2011”, aratã documentul. Prelungirea activitãþii consorþiului a fost aprobat pentru o perioadã de încã cinci ani. Monika BACIU

dare a finanþãrii prin Programul Naþional de dezvoltare localã, aceste documente trebuie transmise Ministerului Dezvoltãrii Regionale ºi Administraþiei Publice ºi Fondurilor Europene (...)”, mai aratã documentul.

L

ucrãri de 126 mii lei

În decursul anului 2016 au fost executate lucrãri în valoare de 126.169,51 lei cu TVA. Contractul a fost ulterior reziliat, constructorul nerespectând clauzele contractuale. “În aceste condiþii, devizul general a fost actualizat la

Programul alege sã fii voluntar continuã!

P

roiectul Inspectoratului General pentru Situaþii de Urgenþã „Salvator din pasiune” continuã, la nivel naþional. Potrivit inspectorului ºef al ISU Hunedoara, Claudiu Achim, interesul crescut pe care cetãþenii l-au manifestat, încã de la lansare, faþã de acest proiect a condus la reanalizarea posibilitãþilor instituþionale ºi identificarea soluþiilor care sã permitã înscrierea tuturor celor care doresc sã se alãture echipajelor de intervenþie în misiunile specifice, fãrã ca accesul acestora sã fie condiþionat de numãrul locurilor disponibile. Detalii suplimentare legate de activitatea de voluntariat pot fi obþinute accesând site-ul Inspectoratului General pentru Situaþii de Urgenþã www.igsu.ro – cât ºi cel al inspectoratului judeþean www.isuhd.ro. Lansat în luna mai a anului trecut, programul urmãreºte valorificarea ºi susþinerea activitãþilor de voluntariat, ca expresie a implicãrii, solidaritãþii ºi

valoarea estimatã înainte de procedurile de achiziþie publicã ºI este necesarã iniþierea unei noi proceduri de achiziþie publicã pentru atribuirea contractului de lucrãri pentru care valoarea estimatã trebuie sã se raporteze la valoarea estimatã de proiectant pentru restul de executat ºi nu la valoarea atribuitã în anul 2015 care la acest moment este subevaluatã. Valoarea totalã necesarã pentru restul de executat este de 1.952.651,88 lei (TVA inclus), din care 919.659,49 lei (TVA inclus) de la bugetul de stat ºi 1.032.992,39 lei (TVA inclus) de la bugetul local”, aratã documentele. S-a scurs un decediu de la începerea lucrãrilor de construcþie a grãdiniþei IG Duca din Petroºani. Constructorii au venit pe rând, au fãcut câte ceva ºi au plecat, invocând tot felul de motive. Grãdiniþa IG Duca ar putea fi finalizatã anul acesta. Edificiul pare a fi blestemat. Niciunul dintre constructori nu a reuºit sã finalizeze lucrãrile începute în urmã cu 10 ani. Monika BACIU responsabilitãþii civice ºi valorii profesionale a acestora, materializatã în sprijinul acordat comunitãþilor pe timpul situaþiilor de urgenþã, dar ºi pentru prevenirea lor. Condiþiile pe care trebuie sã le îndeplineascã cei care doresc sã se alãture pompierilor salvatori sunt urmãtoarele: - vârsta cuprinsã între 16 ºi 65 de ani; - apt din punct de vedere medical; - sã nu fi fost condamnat pentru sãvârºirea infracþiunilor cu intenþie; - sã nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în cadrul inspectoratelor pentru situaþii de urgenþã. Dosarul candidatului trebuie sã conþinã: cererea de înscriere, certificatul de cazier judiciar (pentru persoanele care au vârsta de peste 18 ani), copie dupã actul de identitate, avizul psihologic, actul doveditor al ultimelor studii absolvite sau în curs de desfãºurare, adeverinþa medicalã ºi acordul pãrinþilor/ tutorelui legal, pentru persoanele care au vârsta sub 18 ani. Dupã parcurgerea unor programe de pregãtire, activitãþile derulate alãturi de efectivele inspectoratului general vor consta în participarea la misiunile de intervenþie, utilizarea noþiunilor de bazã în acordarea primului ajutor calificat, implicarea în acþiunile de ajutor umanitar ºi în cele de popularizare a mesajului preventiv.

4 salvamontiºti la peste 3000 de turiºti C ele douã staþiuni montane Parâng ºi Straja sunt frecventate de mii de turiºti la fiecare sfârºit de sãptãmânã. Spre exemplu, în Parâng au fost la sfârºitul sãptãmânii trecute peste 1000 de turiºti, în timp ce în Straja numãrul acestora a trecut de 2000. În tot acest timp, în cele douã staþiuni montane existã doar 4 salvatori cu contracte de muncã.

muncã de voluntariat. “Formaþia Petroºani, zona de acþiune Parâng, parte din ªureanu Grãdiºte. Iarna (2 salvatori /zi – în timpul sãptãmânii), (4 salvatori /zi – în weekend), vara (2 salvatori / zi în weekend). 11 salvatori montani atestaþi - 1 angajat cu carte de muncã, 10 cu contracte de colaborare”, aratã raportul CJH.

S

traja – 3 salvamontiºti cu contracte de muncã

P

arâng – diamantul neºlefuit cu 1 salvamontist

Parângul este cea mai veche staþiune montanã din Valea Jiului. Un salvamontist angajat, 10 voluntari. Un singur salvamontist este angajat cu carte de muncã, iar ceilalþi 10 fac muncã de voluntariat. Formaþia Salvamont Petroºani are o activitate de mai bine de 35 de ani, fiind fondatã printre primele echipe de salvare montanã din þarã. Serviciul Public Salvamont Petroºani îºi desfãºoarã activitatea în zona munþilor Parângªureanu, zona fiind delimitatã de

Valea Polatiºtei, Vf. Parângul Mare, linia crestei pânã la Coasta lui Rus, Pasul Groapa Seacã, Vf. Capra, Vf. lui Petru, Vf. ªurean pânã pe Valea Streiului, acoperind o suprafaþã de aproximativ 75.000 ha. Potrivit Consiliului Judeþean Hunedoara, în Parâng sunt 11 salvamontiºti, din care 10 fac

Straja a devenit atracþia principalã a turismului de iarnã din Valea Jiului. în fiecare weekend, în staþiunea montanã sunt peste 2000 de turiºti. La siguranþa lor vegheazã 3 salvamontiºti cu contracte de muncã. Restul de 14 fac voluntariat. “Formaþia Lupeni - zona de acþiune Straja – Vâlcan, parte din zona centralã Retezat. Puncte de permanentã: Refugiu Straja (toatã perioada – 12 luni): iarna (7 salvatori /zi), vara (2 salvatori / zi). 17 salvatori montani atestaþi: 3 angajaþi cu carte de muncã, 14 cu contracte de colaborare”, aratã acelaºi raport.

În cadrul Serviciului Public Judeþean activeazã un numãr de 62 de salvatori montani atestaþi - activi, 17 fiind angajaþi cu contract de muncã, ceilalþi fiind voluntari cu contracte de colaborare. În echipa salvaspeo activeazã 15 salvatori atestaþi, voluntari cu contracte de colaborare. “Trebuie sã reamintim cã activitatea unui salvator montan nu se rezumã doar la salvarea montanã, ea este mult mai complexã ºi anume: patrulare, permanenþã la punctele Salvamont, întreþinere ºi remarcãri de trasee, reparaþii refugii ºi podeþe ºi prevenire, fiind astfel deserviþi prin activitatea noastrã un numãr de aproximativ 85 000 de turiºti anual. Dupã cum se observã ºi din cazuisticã cel mai mare numãr de accidente se produc pe pârtiile de schi, în cazul nostru: Straja, unde, datoritã aglomerãrii suprafeþei schiabile, se produc majoritatea accidentelor ºi unde ar trebui sã ne concentrãm eforturile pe viitor împreuna cu proprietarii de pârtie pentru prevenirea accidentelor”, mai aratã raportul CJH. Monika BACIU

Petroºaniul vrea tren, nu autobuze electrice rea scump, pentru P o comunitate sãracã. Aºa a catalogat primarul din Petroºani proiectul Consiliului Judeþean Hunedoara de a realiza o linie verde de transport pentru Valea Jiului. Costurile, spune Tiberiu Iacob Ridzi, nu ar fi acoperite de finanþarea europeanã, iar mentenanþa ar fi o povarã pe bugetele locale. Tocmai de aceea, Petroºaniul nu va face parte din aceastã asociere ºi va promova ideea cãii ferate existente, ideea fiind susþinutã încã de pe vremea vechii conduceri a Consiliului Judeþean Hunedoara. „Am spus cã ar fi mai fezabilã o variantã de transport pe calea feratã între localitãþile din Valea

Jiului, pentru cã existã linie dublã deja, cu amenajarea a 3 sau 4 puncte de îmbarcare – debarcare foarte moderne ºi care sã fie în oraº. Ar fi mult mai economicã”, a precizat Tiberiu Iacob Ridzi, primarul municipiului Petroºani. Primarul din Petroºani mai spune cã totul va costa prea mult. Acumulatorii autobuzelor þin câþiva ani, iar înlocuirea lor este extrem de scumpã. Tocmai de aceea, pe viitor, primarul

spune cã întreþinerea unor autobuze va seca bugetele ºi nu va fi rentabil pentru cãlãtori. „Eu nu sunt împotriva construirii acestei linii de transport, însã, se pune problema mentenanþei ºi întreþinerii, dupã. Pentru cã niciunde în România transportul nu este rentabil ºi asta înseamnã cã va trebui subvenþionat de cele 6 consilii locale ºi nu sþiu dacã pe fondurile

europene, proiectul pentru Valea Jiului, care se ridica la aproximativ 40 de milioane de euro, va primi finanþarea suficientã. Existã o sumã maximã alocatã pe acest gen de proiecte pe toatã Regiunea Vest, fiind puþin probabil sã primeascã Valea Jiului toþi banii”, a mai adãugat Tiberiu Iacob Ridzi. În Valea Jiului, Zde la Lonea, la Lupeni existã linie de cale feratã dublã ºi

trenul chiar are cãlãtori. Asta spun acum ºi responsabilii CFR Cãlãtori, care au constatat cã la Petroºani aglomeraþia este foarte mare, mai ales în week-end-uri când studenþii pleacã cu acest mijloc de transport spre casã. Trenurile de cãlãtori abia fac acum faþã numãrului mare de solicitãri ºi au existat ºi situaþii în care cãlãtorii nu au mai avut locuri în vagoane. Preºedintele Consiliului Judeþean Hunedoara Mircea Bobora a reiterat, la ultima ºedinþã de Consiliu Judeþean, ideea liniei de transport ecologic cu autobuze în Valea Jiului, urmând sã acceseze fonduri pe axa 3 a Programului Operaþional Regional, ce va fi disponibil în scurt timp. Diana MITRACHE


6 Actualitate

Dosarul lui Guþã merge mai departe F iul celebrului manelist din Petroºani n-a ajuns la împãcare cu victima sa, o tânãrã pe care ar fi agresat-o într-un club din localitate. Procesul în care Nicolae Guþã junior este judecat pentru lovire sau alte violenþe merge mai departe, urmãtorul termen fiind stabilit pentru data de 14 martie a.c., dupã ce o încercare de a se împãca cu partea vãtãmatã ar fi eºuat. Chiar dacã dosarul este pe rol pãrþile se pot

împãca, iar dacã se va întâmpla acest lucru, Guþã junior ar scãpa de o posibilã condamnare. Fiul manelistului a fost plasat sub control judiciar mai bine de jumãtate de an ºi a scãpat de mãsura restrictivã dupã ce procurorii au stabilit cã nu se mai impune

prelungirea ei. Incidentul în urma cãruia fiul lui Nicolae Guþã s-a ales cu dosar penal a avut loc chiar în noaptea de Înviere a anului trecut, într-un club din Petroºani, iar tânãrul a fost descoperit pe raza localitãþii Târgu Jiu ºi escortat de poliþiºti pânã

în Valea Jiului. Totul a pornit de la avansurile pe care Nicolae Guþã junior i le-ar fi fãcut unei tinere, dar cum aceasta nu i-a rãspuns, manelistul ar fi lovit-o. Victima a susþinut cã Nicolae Guþã junior i-ar fi dat cu o sticlã în cap ºi ar fi ameninþat-o, scandalul fiind aplanat de angajaþii cu paza ai clubului. Tânãra a mers la Spitalul de Urgenþã din Petroºani pentru acordarea de îngrijiri medicale ºi apoi i-a fãcut plângere penalã. Maximilian GÂNJU

Apa Serv demareazã un nou proiect de modernizare a unei reþele de apã din Petroºani

A

pa Serv intenþioneazã reabilitarea din fonduri proprii a reþelei de distribuþie a apei potabile din zona strãzilor Poienilor, Uzinei ºi Pomilor din municipiul Petroºani. Decizia a fost luatã de cãtre directorul general al Apa Serv, Costel Avram, în urma analizãrii situaþiei reþelelor existente pe aceste strãzi, situaþie semnalatã de cetãþenii din zonã în cadrul programului sãu de audienþe.

”Am luat act, în cadrul ºedinþelor de audienþe de sãptãmâna trecutã, de problema semnalatã de un locatar de pe strada Poienilor din municipiul Petroºani ºi am dispus unei echipe tehnice din cadrul Apa Serv Valea Jiului sã evalueze situaþia la faþa locului, dar ºi mãsurile care pot fi luate. În urma discuþiilor cu beneficiarii ºi a situaþiei din zona respectivã, se analizeazã posibilitatea reabilitãrii integrale a reþelei de distribuþie a apei potabile pe strada

Poienilor, iar pentru strãzile Uzinei ºi Pomilor intenþionãm sã realizãm o lucrare de reabilitare parþialã a reþelei de apã”, a declarat Costel Avram, directorul general al operatorului regional de apã ºi canalizare din Valea Jiului. Situaþia din teren a fost analizatã, zilele trecute, de cãtre o echipã de la Apa Serv condusã de directorul general Costel Avram, din care au fãcut parte ºi ºeful Departamentului Exploatare - Florin Donisã, dar ºi reprezentanþi ai Serviciului Tehnic – Valentin Nicula ºi ai Serviciului de Investiþii – Nistor Nicolae. Aceºtia au stabilit cã lungimea întregii conducte care trebuie reabilitatã în zona strãzii Poienilor din Petroºani este de aproximativ 300 m. Lucrarea urmeazã sã fie executatã din fondurile proprii ale Apa Serv ºi va deservi un numãr de 30 abonaþi.

Cererile la APIA se depun din 1 martie

F

ermierii din judeþul Hunedoara interesaþi de subvenþii, pot depune, începând cu data de 1 martie, la Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA), cererile unice de platã pentru campania 2017. Ministerul Agriculturii a stabilit cã sesiunea de depunere de cereri se desfãºoarã pânã în data de 15 mai. Potrivit unui Ordin al ministrului agriculturii, aprobat pe 3 februarie

2017, au fost fixate termenele pe care trebuie sã le respecte APIA pentru plata subvenþiilor cuvenite fermierilor români pentru anul de cerere 2017. Astfel: - între 1 martie – 15 mai 2017, fermierii hunedoreni pot solicita la APIA subvenþiile pentru anul 2017- între 1 iunie – 1 iulie 2017, se va efectua controlul administrativ, inclusiv controlul preliminar al cererilor unice de platã, eºantionarea acestora ºi transmiterea eºantioanelor. - între 1

iulie – 1 octombrie 2017 se va efectua controlul la faþa locului pentru cererile unice de platã eºantionate la controlul în teren, iar în data de 15 octombrie 2017 se va efectua plata avansului pentru campania 2017. - 1 decembrie 2017 ºi pânã în 31 martie 2018, APIA va efectua plata regularã a subvenþiilor aferente anului de cerere 2017. Acte necesare: copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/ paºaport/ certificatul de înregis-

trare la oficiul registrului comerþului/ certificatul de înregistrare fiscalã, dupã caz, iar în cazul reprezentantului, copie de pe datele de identificare, respectiv carte de identitate/ buletin de identitate/ paºaport; dovada deþinerii unui cont bancar activ; procura notarialã, în cazul în care fermierul persoanã fizicã împuterniceºte o persoanã pentru depunerea cererii unice de platã în numele sãu sau pentru a-l reprezenta în relaþia cu APIA.

Cronica Vãii Jiului | Joi 16 Februarie 2017

Traficantul de carne vie, contestaþie dupã contestaþie ndividul din Lupeni a primit ºapte ani Ide închisoare pentru cã a vândut zeci de tinere unor proxeneþi din toatã Europa. În afacere era implicatã ºi soþia lui, dar ºi alþi traficanþi de carne vie din sudul þãrii.

Marius Pardelean Lãcãtuº (43 de ani) încearcã cu disperare sã scape de gratiile celulei Penitenciarului Bârcea Mare, acolo unde-ºi executã pedeapsa de ºapte ani pentru trafic de minori ºi proxenetism. Individul a fãcut mai multe contestaþii la instanþele de judecatã, ultima fiind înregistratã la Judecãtoria Deva, instanþã care ºi-a declinat competenþa cãtre Tribunalul Hunedoara. Solicitarea n-a mai ajuns sã fie analizatã de judecãtori dat fiind faptul cã proxenetul ºi-a retras-o zilele trecute. Pardelean a fost acuzat ºi

condamnat pentru cã, alãturi de soþia lui, se ocupa cu trafic de persoane, multe dintre victime fiind minori. Aceºtia fãceau parte dintr-o grupare extrem de periculoasã care acþiona în sudul þãrii ºi au „vândut” proxeneþilor din Europa peste 50 de tinere printre care ºi minore, care mai apoi ajungeau sã practice prostituþia. Majoritatea victimelor erau din localitãþile Vãii Jiului. Cei doi racolau fetele din Lupeni ºi le promiteau locuri de muncã în strãinãtate. Copilele erau vândute unor grupãri de trafic de persoane care acþionau în Germania, Italia ºi Spania. Soþia lui Pardelean a primit patru ani de închisoare ºi a fost eliberatã din penitenciar, dupã ce ºi-a executat perioada minimã prevãzutã de lege pentru liberarea condiþionatã. Maximilian GÂNJU


Actualitate 7

Cronica Vãii Jiului | Joi 16 Februarie 2017

Arta transpartinicã de a-þi depãºi condiþia de „anonim ºi sãrac” „A

m renunþat la ideea de proiecte politice. Dacã nu vom avea niciodatã un proiect politic comun, prin care sã realizãm cu adevãrat ceva, restul sunt doar vorbe. În cazul acesta, primarul a reacþionat la propunere pentru cã este un tip care are un spirit aparte, ca sã spun aºa. De exemplu, dupã ce m-a ascultat vreo jumãtate de orã, timp în care am argumentat ideea, mi-a spus cã deºi nu înþelege muzica noastrã, meritã sã încercãm dacã este aºa cum am zis... ªi a mers, iar anul acesta, la a II-a ediþie, mã tem cã ne va copleºi amploarea pe care a luat-o festivalul. Vom avea trupe româneºti, strãine chiar ºi din Brazilia ne-au anunþat cã doresc sã participe. Despre public, nu mai vorbesc!” – Cãtãlin Strinu, din Petroºani, director Festival rock Mãgura Wave, Simeria. Mineritul ºi-a restrâns activitatea îngrijorãtor ºi altceva nu se întrevede în Valea Jiului, economic vorbind. Pe de altã parte, în afarã de mineriade, care au rãmas în istoria recentã a României, Valea Jiului nu a reuºit sã „rupã” hotarele judeþului, sã nu mai vorbim de hotarele þãrii, prin nici o acþiune de anvergurã care sã atenueze reaua faimã, sã se vorbeascã de bine. Valori existã, iar locurile aºteaptã sã le fie îndepãrtat praful huilei ºi al indolenþei. Individual, mulþi oameni remarcabili – de la seniori, la juniori -, instituþii au ajuns sã culeagã aprecieri zonale, naþionale ºi chiar peste hotare, dar puþini ºtiu cã provin din localitãþile Vãii Jiului. ªi cum în zonã se petrec evenimente restrânse, „mãrunte” ºi aceleaºi, mulþi se orienteazã spre locuri unde sunt lãsaþi ºi chiar sprijiniþi sã-ºi punã în practicã ideile, proectele... Anul trecut, un petroºãnean, Cãtãlin Strinu, a lansat o idee care a fãcut dintr-un oraº mic, pentru mulþi cunoscut doar ca oraºul care produce cruci, unul cunoscut despre care se vorbeºte în întreaga Europã – Simeria, Mãgura Wave Festival. Dupã prima ediþie, a fost premiat pentru cel mai bun festival de debut la

MetalHead Awards 2016. Practic, rock-ul a scos Simeria din anonimat pentru cã pentru acest an, telefoanele curg, trupele europene ºi de dincolo de ea se înghesuie la participare încât, dacã ar fi acceptate, ar trebui ca festivalul sã aibã durata de cel puþin o lunã. Care a fost secretul, scânteia care a declanºat un asemenea „fenomen de masã”, nu ºtie nimeni, nici chiar iniþiatorul Cãtãlin Strinu, numit director de festival, deºi personal se declarã doar coordonator al voluntarilor. L-am mai întrebat de ce Petroºaniul nu a reuºit deºi Barock Fest se aflã la a XXIII editie anul acesta ºi Simeria, da... „Nu ºtiu sã vã spun care a fost secretul... Cunosc bine festivalul de

la Petroºani, unul apropiat inimii mele. Este un festival mic, cochet, care se desfãºoarã într-un spaþiu limitat ºi organizat doar de Barock. Noi am reuºit „sã zãpãcim” autoritãþile, iar locul de desfãºurare este superb ºi poate gãzdui 10.000 – 15.000 de persoane. Un

eveniment de gen se desfãºura, pânã acum vreo doi ani, la Gurasada. Cu oamenii de acolo, foarte pricepuþi, am adus ceva din spiritul lor, ni s-au alãturat cu bucurie. Vreau sã vã spun cã toatã comunitatea din Simeria era în fierbere, o efervescenþã în asemenea mãsurã încât, de exemplu, dacã ceream o roabã, era cineva care îmi dãdea roaba, dacã ceream un cui, aveam cui. Au fost mulþi voluntari care au crezut în acest proiect ºi s-au implicat total” – a declarat Cãtãlin Strinu. ªtiind cã „ºeful voluntarilor”, Cãtãlin Strinu a fost un activ politician în judeþ, din partea PDL, l-am întrebat cum de a reuºit sã convingã un primar PSD, Emil Riºteiu, ºi un consiliu local majoritar în favoarea acestuia, politicianul iubitor de rock ne-a spus cã nu mai crede în proiecte politice. „Am renunþat la ideea de proiecte politice. Dacã nu vom avea niciodatã un proiect politic comun, prin care sã realizãm cu adevãrat ceva, restul sunt doar vorbe. În cazul acesta, primarul a reacþionat la propunere pentru cã este un tip care are un spirit aparte, ca sã spun aºa. De exemplu, dupã ce m-a ascultat vreo jumãtate de orã, timp în

care am argumentat ideea, mi-a spus cã deºi nu înþelege muzica noastrã, meritã sã încercãm dacã este aºa cum am zis... ªi a mers, iar anul acesta, la a II-a ediþie, mã tem cã ne va copleºi amploarea pe care a luat-o festivalul. Vom avea trupe româneºti, strãine chiar ºi din Brazilia ne-au anunþat cã doresc sã participe. Despre public, nu mai vorbesc!” – a precizat Cãtãlin Strinu. Organizatorul festivalului rock de la Mãgura Uroiului, a fost Centrul Cultural Simeria, condus de un om specializat în organizarea de evenimente, Anca Albu, centru aflat sub patronajul Primãriei Simeria. Anca Albu ne-a spus cã succesul poate fi datorat în mare mãsurã promovãrii fãcutã de profesioniºti. De exemplu, M.C. Cristian Hrubaru, este parte din Rock FM Romania, aºa cum se prezintã chiar el, care a fost ºi prezentatorul festivalului, apoi agentia de ticketing, EVENTIM, lider în Europa, prin care se pot cumpãra bilete de orinde te-ai afla în lume. “Pentru noi, acum, la a doua ediþie, din august 2017, este mai simplu, în sensul cã vin ei spre noi ºi doresc sã vinã mulþi. Mã refer la trupe, pe lângã spectatori. Existã deja câteva precontracte, dar nu vã pot spune cine anume va evolua în festival pânã la semnarea contractelor propriu-zise. Promovarea celei de a doua ediþii a început imediat dupã ce s-a încheiat prima ediþie. Acest lucru este foarte important” – a declarat directorul Centrului Cultural, Anca Albu. Primarul Simeriei, Emil Riºteiu, a reuºit sã facã sã înþelegem cum a reuºit. Omul pare a avea o minte deschisã la nou, la altfel de acþiuni decât cele de genul “Zilele oraºului”, “Ziua recoltei”, pe care

oricum le face. ªi dacã nu încerci nu reuºeºti sã aduci în oraºul tãu mii de oameni din afarã, comercianþii ºi producãtorii locali nu ar fi fãcut profituri ºi de 700% etc. “Cum am reuºit? Din încercãri ºi sã nu credeþi cã ne-au ieºit toate! Adevãrul este cã sunt uºor de convins la iniþiative noi… Mi-am propus sã personalizez Simeria cu chestii care sunt ieºite din comun, iar când existã ºi oameni care pun mult suflet, sunt ºanse mari de realizare. De exemplu când au venit cu ideea festivalului rock, erau mult prea optimiºti încât a trebuit sã-i temperez. Vãzându-le hotãrârea, cu atâþia voluntari, am zis: hai sã încerc. Eu sper ºi cred, vãzând cum merg lucrurile, cã acest festival se va autofinanþa în 2-3 ani, pentru cã 90% din participanþi sunt din afara oraºului, plus aprecierile externe…” – a declarat Emil Riºteiu, primarul oraºului Simeria. Acesta ne-a dezvãluit cã se mai contureazã un asemenea proiect Festival de Jazz, în Parcul Dendrologic. Aici existã totuºi o “micã problemã” - rezistenþa oamenilor de ºtiinþã. Dar se duce muncã de lãmurire a acestora prin respectarea condiþiilor unei asemenea locaþii. Ileana FIRÞULESCU foto Florin Matinca


8 Sport

Cronica Vãii Jiului | Joi 16 Februarie 2017

Henþ cu mâna

LA VARÃ DUPÃ 35 DE ANI... ªtiam demult despre tentativa (reuºitã!) a fostului jiulist Vasile Popa de a-i aduce pe foºtii sãi colegi în judeþul Bihor,

pentru o revedere dupã zeci de ani. ªi i-a ieºit: s-au revãzut Daniel Szekely, Dianu, Bojtor, V. Popa, Balaj, „colonia orãºeneascã”

a foºtilor jiuliºti, cu Ghiþan, Sedecaru, Fl. Stoica, D. Militaru, Tudorache. A fost un moment emoþionant, savurat de toatã lumea. La varã, stadionul „Jiul” din Petroºani împlineºte 35 de ani, mai exact, pe 1 august. În preajma

acelei date se doreºte o revedere la Petroºani. ªi poate chiar o întâlnire old boys cu „Craiova Maxima”! Încet-încet, aceste momente pot fi cuprinse într-o paletã ce s-ar putea numi generic „CENTENAR JIUL”, echipa împlinind 100 de ani

Handbal / ÎNFRÂNTE LA LIMITÃ

S-a reluat Campionatul Naþional la junioare II (16-17 ani), cu prima etapã din returul regular. Echipa C.S.S. Petroºani pregãtitã de prof. Daniel Brânzãu a jucat la Sânnicolau Mare, unde dupã un 11-11 la pauzã, a cedat la limitã, echipa gazdã Unirea învingând cu 22-21. „O înfrângere care cu puþin mai multã concentrare o puteam evita” a declarat Daniel Brânzãu, antrenorul C.S.S.P. În acest week-end va lua startul ºi echipa fetelor de la junioare III (14-15 ani), cu un meci în deplasare la H.C.M. Craiova.

ED. 2016-2017 – RETURUL REGULAR

Etapa a 10-a, 26 febr. 2017 ASC Victoria Nãdlac CSS Petroºani CSS Sibiu LPS Banatul Tim. Unirea Sânn. M. CSS Dr. T. Severin LPS Sebeº stã.

Etapa a 8-a, 11 mar. 2017 Handbal Star Craiova HC FEFS Craiova CSS Craiova CSS Petroºani CSS Dr. T. Severin HCM Craiova Etapa a 9-a, 18 mar. 2017 CSS Petroºani HC FEFS Craiova CSS Dr. T. Severin Handbal Star Craiova HCM Craiova CSS Craiova

13 11 0 2 405 254 34

2. LPS Sebes

13 10 1 2 361 251 33

3. LPS Banatul Timisoara

13 8 2 3 396 336 30

6. ASC Victoria Nadlac

12 0 0 12 209 342 12

7. CSS Sibiu

13 2 0 11 180 374 4

CAMP. NAÞ. JUN. III (GR. 2002)

Seria F - Etapa a 6-a, HCM Craiova Handbal Star Craiova CSS D.T. Severin

18 febr. 2017 CSS Petroºani CSS Craiova HC. FEFS Craiova

CLASAMENT TUR 1. CSS Petroºani

10 8 0 2 268-214 21p.

2. HCM Craiova

10 8 0 2 296-253 21p.

3. HC FEFS Craiova

10 8 0 2 290-252 21p.

4. CSS D.T. Severin

10 4 0 6 279-263 13p.

5. Handbal Star Craiova

10 2 0 8 213-283 7p.

DECLARAÞIA ZILEI

Am pierdut la Sânnciolau Mare pe o gafã de regulament: În ultimele PATRU secunde, orice atac al apãrãrii asupra unui jucãtor în acþiune, spre poartã, se penalizeazã cu eliminare ºi acordarea unei lovituri de la

Etapa a 10-a, 25 mar. 2017 HC FEFS Craiova HCM Craiova CSS Craiova CSS Dr. T. Severin Handbal Star Craiova CSS Petroºani

Etapa a 13-a, 2 apr. 2017 CSS Dr. T. Severin LPS Sebeº LPS Banatul Tim. CSS Petroºani Unirea Sânn. M. ASC Victoria Nãdlac CSS Sibiu stã.

7 metri, indiferent în ce loc s-a comis infracþiunea. În aceastã situaþie am fost noi, când am fi putut egala. Lovitura de la 7 metri a fost însã ratatã cu multã seninãtate de cãtre Nicoleta Kurlender...

Etapa a 14-a, 9 apr. 2017 LPS Sebeº Unirea Sânn. M. ASC Victoria Nãdlac CSS Sibiu CSS Petroºani CSS Dr. T. Severin LPS Banatul Tim. stã.

1. CSS Petrosani

Etapa a 9-a, 19 febr. 2017 CSS Petroºani CSS Sibiu LPS Sebeº Victoria Nãdlac LPS Banatul Tim. Unirea Sânn. M CSS D.T. Severin stã.

Etapa a 7-a, 25 febr. 2017 CSS Petroºani CSS Dr. T. Severin HC FEFS Craiova CSS Craiova HCM Craiova Handbal Star Craiova

Etapa a 12-a, 26 mar. 2017 CSS Sibiu Unirea Sânn. M. LPS Sebeº LPS Banatul Tim. ASC Victoria Nãdlac CSS Dr. T. Severin CSS Petroºani stã.

15-29 22-21 24-32

4. Unirea Sannicolau Mare 13 7 1 5 330 297 27 13 4 2 7 297 324 22 5. CSS Dr. Tr. Severin

Etapa a 9-a, 19 febr. 2017 LPS Sebeº ASC Victoria Nãdlac CSS Petroºani CSS Sibiu LPS Banatul Tim. Unirea Sânn. M. CSS Dr. T. Severin stã.

Etapa a 11-a, 5 mar. 2017 LPS Banatul Tim. ASC Victoria Nãdlac CSS Petroºani LPS Sebeº CSS Dr. T. Severin CSS Sibiu Unirea Sânn. M. stã.

CAMP. NAÞ. JUN. II (GR. 2000) Etapa a 8-a, 12 febr. 2017 CSS Sibiu CSS Sebeº Unirea Sânn. M. CSS Petroºani CSS D.T. Severin LPS Banatul Tim.

CLASAMENT

HANDBAL CAMPIONATUL HANDBAL CAMPIONATUL NAÞIONAL DE JUNIOARE NAÞIONAL DE JUNIOARE II (GR. 2000), SERIA G III (GR. 2002), SERIA F ED. 2016-2017 – RETURUL REGULAR

peste doi ani. Noi vom deschide în paginile acestui ziar o subrubricã la CENTENAR JIUL, numitã „35 de poveºti pentru 35 de ani”, toate legate de stadionul „Jiul„ construit în 1982. Staþi pe aproape!

Echipa de Junioare III (gr. 2002) a C.S.S. Petroºani

DANIEL BRÂNZÃU, ANTRENOR HANDBAL C.S.S.P Paginã realizatã de Genu TUÞU

CVJ Nr 1280 joi16februarie 2017  

CVJ Nr 1280 joi16februarie 2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you