Page 1

Cotidian regional z Apare de luni pânã vineri în toate localitãþile Vãii Jiului z Redacþia ºi administraþia: str. 1 Decembrie 1918, nr. 100, Petroºani (Casa de Culturã)

Fondat 2011 z Anul VI z Nr. 1259

Cronica Vãii Jiului Vineri, 13 Ianuarie 2017

www.cronicavj.ro z E-mail: cronicavj@gmail.com z Telefon: 0374.906.687 z 8 pagini z 1 LEU

Douã lebede, salvate de pompieri de pe un lac îngheþat

D

ouã lebede au fost salvate, ieri, dimineaþã, de pe un lac îngheþat aflat la periferia municipiului Deva de cãtre pompierii militari. Un iubitor de animale, care a avut grijã ºi a hrãnit lebedele de pe lac, încã din toamnã, a sesizat faptul cã graþioasele pãsãri sunt afectate de ger ºi în pericol sã fie atacate de vulpile care ajung la ele pe gheaþã. În cel mai scurt timp s-a deplasat la locul indicat un echipaj de pompieri al Detaºamentului din Deva cu o autospecialã ºi o barcã ºi a desfãºurat un

dispozitiv de salvare. “Misiunea de salvare a lebedelor nu a fost lipsitã de pericole deoarece gheaþa, pe care au înaintat pompierii, era destul de fragilã o parte din drum, pânã la pãsãrile aflate în primejdie, salvatorii parcurgându-l în barcã. Lebedele s-au lãsat prinse destul de greu, însã pânã la urma au fost aduse în siguranþã la mal”, declarã Viorel Demean, inspector ºef ISU Hunedoara. Cele 2 lebede salvate de pe lacul îngheþat vor fi gãzduite de o asociaþie de protecþie a animalelor din Deva urmând, ca dupã ce vremea se va mai îmbuna, sã fie eliberate în mediul loc natural.

ITA se suspendã,

CA a luat decizii

Î

ntreruperea Temporarã a Activitãþii la CEH (ITA) se suspendã ºi, deocamdatã, nimeni nu va mai sta acasã. Decizia a fost luatã de Consiliul de Administraþie al companiei hunedorene, care s-a întâlnit dupã grevele de la începutul acestui an din Valea Jiului. >>> PAGINA A 3-A

Ce vor lucra parlamentarii hunedoreni?

A

leºii judeþului Hunedoara au ajuns în Parlament ºi se vor ocupa de finanþe, apãrare, media, culturã, administraþie, industrii ºi chiar finanþe-bãnci. Din Valea Jiului, senatorul Cristian Resmeriþã, fost primar al municipiului

Lupeni timp de 6 luni, va activa în Comisia pentru mediu ca simplu membru, iar, în Comisia pentru culturã ºi media are funcþia de secretar. Carmen Eleonora Hãrãu, cel de al doilea senator PNL din Hunedoara, a fost repartizatã în comisia de buget, finanþe, activitate bancarã ºi piaþã de capital, unde are calitatea de mem-

bru simplu, dar face parte ºi din Comisia pentru muncã, familie ºi protecþie socialã, unde ocupã postul de vicepreºedinte. Fostul ºef al jandarmilor hunedoreni, Viorel Sãlan se va ocupa cu ce ºtie mai bine, ºi anume, membru în Comisia pentru apãrare, ordine publicã ºi siguranþã naþionalã a Senatului, dar va ocupa ºi

postul de vicepreºedinte în Comisia pentru constituþionalitate, libertãþi civile ºi monitorizare a executãrii hotãrârilor CEDO. Parlamentarii din Camera Deputaþilor ajung ºi ei în comisii, iar Laurenþiu Nistor, preºedintele PSD-iºtilor hunedoreni, va activa în Comisia pentru administraþia publicã ºi

amenajarea teritoriului, unde are funcþia de vicepreºedinte. Deputatul PNL Lucian Heiuº este membru în Comisia pentru buget, finanþe ºi bãnci, funcþie ce i se va potrivi foarte bine, dat fiind faptul cã a condus ANAF înainte. Deputatul PSD Natalia Intotero este vicepreºedinte al Comisiei pentru politicã externã,. Ilie Toma, fost director la Casa Judeþeanã de Pensii Hunedoara, va activa ca membru în Comisia pentru industrii ºi servicii. Marius Surgent, de la ALDE, va fi în Comisia pentru apãrare, ordine publicã ºi siguranþã naþionalã. Diana MITRACHE


2 Actualitate

Cronica Vãii Jiului | Vineri 13 Ianuarie 2017

Stocuri de cãrbune reduse

Grup de crizã pentru identificarea unor soluþii

R

eprezentanþii Ministerelor Economiei ºi Energiei au decis înfiinþarea unui grup de lucru pentru identificarea unor soluþii legislative în gestionarea situaþiilor energetice de crizã pe timp de iarna severã. Oficialii Ministerului Energiei susþin cã au existat deficienþe în pregãtirea programului de iarnã, stocurile de cãrbune fiind reduse. “Dupã parcurgerea a ºase zile de vârf de iarnã cu vreme severã, Comandamentul Energetic de Iarnã are primele concluzii referitoare la funcþionalitatea Sistemului energetic naþional ºi anume, în perioada menþionatã, România a înregistrat valori de consum istorice atât la gaze naturale cât ºi la energie electricã, sistemul funcþionând la capacitatea lui maximã în mod special datoritã abilitãþilor profesionale ale personalului din cele 2 dispecerate naþionale: cel de energie ºi cel de gaze naturale. Activarea de cãtre Ministrul Economiei ºi Ministrul Energiei, prin

Comandamentul energetic de iarnã a echipelor din companiile cu atribuþii de producþie, transport, distribuþie ºi furnizare energie electricã ºi gaze naturale a fost declanºatã chiar din prima zi a avertizãrilor meteorologice de vreme rea, acestea având o activitate continuã ºi alertã pe toatã aceastã perioadã”,

aratã Ministerul Energiei. În cadrul acestor ºedinþe au fost efectuate atât analize punctuale, la zi, a situaþiei furnizãrii de utilitãþi, cât ºi de perspectivã, fiind radiografiatã capacitatea întregului sistem energetic de rãspuns la o situaþie prelungitã de temperaturi scãzute, vânt puternic ºi cãderi masive de zãpadã. Astfel, situaþii ca realimentarea a peste 160 000 de consumatori în mai puþin de 48 de ore, neîntreruperea furnizãrii de gaze naturale populaþiei au fost posibile

Legea privind eliminarea CASS pentru pensii ºi neimpozitarea pensiilor sub 2000 de lei a fost promulgatã

P

reºedintele Klaus Iohannis a promulgat joi legea privind eliminarea CASS pe pensii ºi a impozitului pe venit pentru cele sub 2000 lei, a anunþat Administraþia Prezidenþialã, mãsura fiind anticipatã de ºeful statului cu o zi înainte. "Preºedintele României, Klaus Iohannis, a semnat joi, 12 ianuarie a.c., decretul pentru promulgarea Legii pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 227/2015 privind

prin gãsirea soluþiilor de echilibrare a resurselor ºi consumurilor energetice ºi de gaze naturale. “Trecerea unor grupuri energetice aparþinând ELCEN Bucureºti, Electrocentrale Galaþi, Veolia Prahova de la funcþionarea pe gaze la funcþionarea pe pãcurã, suplimentarea garniturilor de tren pentru transportul cãrbunelui cãtre centrale, utilizarea unui numãr mai mare de muncitori în cariere, în condiþii extreme de muncã, în procesul de

- ÎNCHIRIERI Casa de Culturã a Sindicatelor “Ion Dulãmiþã” Petroºani închiriazã spaþii pentru diferite activitãþi.

INFORMAÞII LA TELEFON 0731.254.100

TRADUCÃTOR AUTORIZAT

Limbile ENGLEZÃ/ ITALIANÃ Petroºani, Telefon 0728890014 Codul fiscal ºi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãþii", a anunþat Administraþia Prezidenþialã. "Dupã analiza pe care am fãcut-o ºi dupã discuþia pe care am avut-o astãzi (miercuri, cu premierul Sorin Grindeanu ºi ministrul Finanþelor, ªtefan Viorel - n.r.), am decis sã promulg

Cronica Vãii Jiului

z

E-mail: cronicavj@gmail.com www.cronicavj.ro

z

COTIDIAN REGIONAL CU CAPITAL INTEGRAL PRIVAT - ISSN 1583-5138

Telefon: 0374.906.687

aceastã lege. În zilele urmãtoare", declara miercuri ºeful statului. Camera Deputaþilor a adoptat, în calitate de for decizional, în sesiune extraordinarã, proiectul de lege de modificare a Codului Fiscal prin care se eliminã plata CASS pentru pensii, precum ºi impozitului de 16% pe venit pentru pensii sub 2000 lei.

Director:

Marius MITRACHE (mitrache_evz@yahoo.com) 0744.268.352

Colectivul de redactie: Ileana FIRÞULESCU ileana.firtulescu@yahoo.com

extracþie)”, mai aratã comunicatul ministerului de resort. Oficialii Ministerului Energiei susþin cã au existat deficienþe în pregãtirea Programului de iarnã stocurile de cãrbune fiind insuficiente. “Faþã de guvernul anterior, guvernul actual analizeazã mãsuri suplimentare pentru gestionarea eficientã a unor perioade similare, de altfel prognozate, ºi prin iniþierea unor acte legislative menite sã asigure securitatea ºi integritatea Sistemului Energetic naþional în astfel de condiþii. În acest sens, a fost creat un grup de lucru interministerial format din reprezentanþi atât ai Ministerului Economiei cât ºi ai Energiei cu scopul identificãrii unor pârghii guvernamentale care sã poatã fi activate doar în situaþie de crizã, permiþând operatorului de sistem sã intervinã în menþinerea siguranþei în funcþionarea Sistemului Electroenergetic Naþional”, mai aratã oficialii Ministerului Energiei. Monika BACIU

NOU ÎN PETROªANI!

VIDEO-ENDOSCOPIE NAS, GÂT, URECHI z Consultaþii ORL z Audiometrie tonalã & vocalã z Protezãri auditive

- Dr. PREDA MIHAI z Cabinet ORL: Petroºani, Str. Aviatorilor 19E

Programãri consultaþii: 0723-814806; 0254-540574

vã oferã zilnic, prin magazinul alimentar Nr 16, Piaþa Centralã

CELE MAI IEFTINE SORTIMENTE DE CARNE DE PORC - Pulpã porc cu os - 9. 80 lei - Pulpã porc fãrã os - 14.00 lei - Fleicã porc - 12.90 lei - Carne tocatã - 12.00 lei - Cotlet porc cu os - 13.90 lei - Cotlet porc fãrã os -18.50 lei - Ceafã porc cu os - 13.90 lei - Ceafã porc fãrã os - 17.90 lei - Costiþã porc cu os - 9.80 lei - Ciolan porc - 6,00 lei - Grãsime pentru topit - 3,90 lei

NOI SUNTEM MEREU ÎN SLUJBA DUMNEAVOASTRÃ! Telefon util: 0733.960311

SERVIRE PROMPTÃ - IREPROªABILÃ! 0735.183175 Materialele marcate “Promovare”

z Diana MITRACHE Desktop publishing: reprezintã PUBLICITATE Geza SZEDLACSEK (mitrachediana@yahoo.com) Fotografiile marcate cu (T) z Adina PÃDURARU PÃDURARU Marketing & Publicitate: reprezintã trucaje ºi trebuiesc tratate z Maximilian G ÂNJU Mirabela MOISIU ca atare. (madm3xi@yahoo.com) Editat de S.C. MBD REPORTER MEDIA SRL Petroºani z Monika BACIU Tipãrit la SC Tipografia ProdCom SRL Tg-Jiu z Genu TUÞU Responsabilitatea materialelor aparþine în exclusivitate autorilor


Actualitate 3

Cronica Vãii Jiului | Vineri 13 Ianuarie 2017

ITA se suspendã, CA a luat decizii Î

ntreruperea Temporarã a Activitãþii la CEH (ITA) se suspendã ºi, deocamdatã, nimeni nu va mai sta acasã. Decizia a fost luatã de Consiliul de Administraþie al companiei hunedorene, care s-a întâlnit, dupã grevele de la începutul acestui an, din Valea Jiului. Tot Consiliul de Administraþie a decis ca despre schimbarea conducerii CEH sã discute abia dupã ce va avea loc o analizã a activitãþii celor ce conduc acum complexul, chiar dacã acesta era un punct

distins al protocolului semnat pentru încetarea grevelor. „Decizia va fi luatã în consecinþã, dupã analiza ce va fi fãcutã pe indicatorii de performanþã ai echipei condusã de Mihael Melczer”, a precizat preºedintele sindicatului

Muntele Darius Câmpean. Mai mult, s-a decis ca aprovizionarea cu cele necesare muncii sub pãmânt sã se facã în mod corespunzãtor ºi chiar s-a înaintat ideea ca, la unitãþile miniere, sã ajungã ºi piese ºi utilaje, nu doar plasã ºi lemn.

Un alt punct al revendicãrilor greviºtilor era suspendarea deciziei de a transfera personalul de la preparaþia Coroieºti la mina Lupeni, însã, deocamdatã nu s-a luat o decizie definitivã. Minerii, aºa cum spune preºedintele Sindicatului Muntele, Darius Câmpean, vor ca acest lucru sã fie valabil 3 luni, termen cu care Bogdan Stãnescu, preºedintele CA al CEH nu a fost de acord. Mina Lupeni ar ajunge sã intre pe închidere mai repede, iar personalul ar putea fi disponibilizat. Tocmai de aceea sindicaliºtii, în frunte cu Dorin Vezure, care reprezintã sindicatul Prestserv Paroºeni, au þinut ca angajaþii sã fie retrimiºi la preparaþie, dacã mina se

închide, pentru cã ei nu ies la pensie la 45 de ani. Cea mai bunã decizie a CA a fost, însã, renunþarea la cei care îndeplinesc vârsta ºi condiþiile de pensie. Toþi cei aflaþi în aceastã situaþie vor fi supuºi unei analize, iar apoi, cel mai probabil, vor trebui sã plece, dacã se considerã cã producþia merge ºi fãrã ei. Diana MITRACHE

Sindicaliºþii cer soluþii pentru continuarea activitãþii miniere

C

er continuarea activitãþii miniere ºi stoparea concedierilor colective. Federaþia Naþionalã Mine Energie solicitã ministrului Energiei sã reanalizeze strategia energeticã a României.

Sindicatul Muntele este afiliat FNME, iar solicitarea face referire la toate societãþile din subordinea Ministerului Energiei. Sindicaliºþii cer continuarea activitãþii miniere ºi nu numai, dar ºi stoparea concedierilor colective. “Federaþia Naþionalã Mine Energie, federaþie sindicalã reprezentativã la nivelul sectorului de activitate "Energie electricã, petrol ºi gaze ºi minerit energetic”, care reuneºte sindicate din Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A., Societatea Nuclearelectrica S.A., Compania Naþionalã a Uraniului S.A., Compania Naþionalã a Sãrii S.A., Societatea Cupru Min S.A. Abrud, vã prezintã

problemele cu care se confruntã unitãþile miniere ºi energetice ºi implicit salariaþii acestora ºi vã solicitã sprijinul privind reanalizarea proiectului Strategiei Energetice a României pe baze reale, care sã stabileascã obiectivele pe termen mediu ºi lung ºi mãsurile necesare asigurãrii securitãþii energetice, prin reconsiderarea rolului producãtorilor de energie pe cãrbune ºi uraniu, în nouã strategie energeticã naþionalã; Stoparea concedierilor salariaþilor din societãþile comerciale din sistemul energetic pânã la definitivarea acestei strategii”, aratã solicitarea FNME. Totodatã, sindicaliºþii cer elaborarea unor iniþiative

legislative care sã asigure funcþionarea, în condiþii normale, a acestor societãþi. “Analiza funcþionãrii pieþei de energie ºi demararea unor iniþiative legislative care sã restabileascã funcþionarea corectã a acesteia; În prezent, aproape jumãtate din energia electricã produsã în România este vânduta pe Piaþã pentru Ziua Urmãtoare (PZU), astfel aceastã piaþã a devenit din piaþã marginalã, o piaþa principalã de tranzacþionare, în detrimentul producãtorilor de stat, care nu reuºesc sã vândã energia decât la preþuri medii, apropiate de preþul de producþie. În acest fel, producãtorii de stat contorizeazã pierderile,

mergând spre faliment, în timp ce traderii acumuleazã caºtiguri uriaºe. Nici pe PCCB lucrurile nu stau mai bine. Majoritatea producãtorilor de stat vând în mod inexplicabil energia produsã la preþuri foarte mici. Datoritã funcþionarii incorecte a pieþei de energie, care a dus la decapitalizarea companiilor producãtoare de energie clasicã, am asistat în ultimele zile la funcþionarea cu sincope a Sistemului Energetic Naþional. Ne simþim nevoiþi sã vã solicitãm sprijinul, întrucât pânã în prezent nu se întrezãresc soluþii viabile care sã garanteze funcþionarea în siguranþã a Sistemului Energetic Naþional ºi

care sã protejeze producãtorii clasici de energie ai statului român”, mai aratã solicitarea. Angajaþii din societãþile din subordinea Ministerului Energiei se declarã nemulþumiþi de implicarea guvernului anterior în rezolvarea problemelor. “Deºi am fãcut multe demersuri pânã în prezent, la Ministerul Energiei ºi am solicitat chiar intervenþia Primului Ministru al Guvernului României, nu s-a demarat un proces de analizã profundã ºi de identificare al unor soluþii de funcþionare corectã a pieþei de energie din România. Un sistem energetic, care nu este capabil sã asigure energia necesarã consumatorilor interni nici în condiþii de consum

moderat, recurgând deseori la importuri, considerãm cã nu poate sã garanteze independenþa energeticã ºi poate afecta chiar ºi suveranitatea României. Nu putem accepta cã România sã importe energie electricã de la statele vecine atunci când au excedent, situaþie în care producãtorii de energie pe cãrbune ai statului sã stea cu grupurile oprite ºi sã îºi trimitã salariaþii în ºomaj, iar atunci când situaþia este criticã statul român sã se bazeze pe aceºþi producãtori clasici de energie, decapitalizaþi între timp. În situaþia în care nu se intervine imediat, considerãm cã securitatea energeticã a României este pusã în pericol”, mai spun sindicaliºþii. Monika BACIU


4 Actualitate

Studenþii din Petroºani, pregãtiþi pentru firmele franceze

V

iitorii ingineri ori economiºti de la Universitatea din Petroºani ar putea fi recrutaþi de angajatori francezi. Spre exemplu, absolvenþii ar putea ajunge la Grupul Renault iar la angajare ar fi apþi de producþie. Programa lor de învãþãmânt va fi adaptatã cerinþelor angajatorilor explicã rectorul Universitãþii din Petroºani.

O delegaþie din Franþa se aflã în judeþul Hunedoara, la Universitatea din Petroºani, unde va face

mai multe studii printre firmele franceze ºi nu numai. În urma studiului ar urma sã se adapteze ºi programa viitorilor studenþi, astfel ca angajatorii sã-i poatã trimite direct în producþie fãrã a mai fi necesar sã-i pregãteascã pentru nevoile lor. ”O delegaþie din Franþa a ajuns la Petroºani ºi va face o serie de studii, mai exact vor da o serie de chestionare firmelor, pentru a afla ce vor acestea ca studentul sã

cunoascã la absolvirea facultãþii. Sunt o serie de chestionare din domeniul vânzãrii, producþiei, antreprenoriat, etc. La final, noi vom face o serie de cursuri postuniversitare în care sã predãm discipline

care sã-i ajute pe absolvenþi sã fie angajaþi de aceste firme. Ca un exemplu, Grupul Renault cu Uzinele Dacia ar putea angaja studenþi specializaþi la Petroºani, mai ales cã noi avem specializãri în

transporturi”, a declarat rectorul Univeristãþii Petroºani, Sorin Radu. Proiectul derulat la institutul de învãþãmânt superior din Petroºani este în colaborare cu instituþia similarã din Belfort, Franþa. De altfel, colaborarea dintre cele douã institute este mai veche iar prin Programul Erasmus, studenþi francezi au efectuat stagii la Petroºani, Deva ºi Hunedoara, iar studenþi ºi doctoranzi ai Universitãþii din Petroºani au efectuat stagii în Franþa. Maximilian GÂNJU

Proiect unic ce va ajuta Simularea evaluãrii naþionale ºi cea a bacalaureatului vor începe pe 13 martie competiþiile sportive din imularea evaluãrii naþionale pentru S elevii claselor a VIII-a

ºi cea a examenului de bacalaureat pentru elevii claselor a XI-a ºi a XII-a vor începe pe 13 martie cu proba scrisã la limba ºi literatura românã, potrivit unui ordin aprobat de ministrul Educaþiei. Pe 13 martie, sunt programate atât proba scrisã la limba ºi literatura românã pentru elevii

Actualitate 5

Cronica Vãii Jiului | Vineri 13 Ianuarie 2017

claselor a VIII-a care susþin simularea evaluãrii naþionale, cât ºi pentru cei din clasele a XI-a ºi a XII-a care susþin simularea examenului de bacalaureat. Elevii aparþinând minoritãþilor naþionale vor da pe 14 martie proba la limba ºi literatura maternã atât pentru simularea evaluãrii naþionale, cât ºi pentru simularea bacalaureatului. Pe 15 martie vor avea loc proba scrisã la matematicã pentru simularea evaluãrii naþionale ºi proba

scrisã obligatorie a profilului pentru bacalaureat. Totodatã, pe 17 martie va avea loc proba la alegere a profilului ºi specializãrii care va fi susþinutã numai de elevii claselor a XII-a. Potrivit calendarului, toate rezultatele se vor afiºa pe 31 martie. Ordinul prevede cã elevii claselor a VIII-a vor susþine simularea la limba ºi literatura românã, matematicã ºi limba ºi literatura maternã. Elevii claselor a XI-a vor susþine simularea bacalaureatului la limba ºi literatura românã, matematicã, istorie ºi limba maternã. Elevii din clasele a XII-a vor fi verificaþi la limba ºi literatura românã, limba ºi literatura maternã, pentru elevii aparþinând minoritãþilor naþionale, ºi probe la alegere din matematicã, istorie, fizicã, chimie, biologie, informaticã, geografie, logicã, argumentare ºi comunicare, psihologie, economie, sociologie, filosofie. Rezultatele elevilor vor fi analizate la nivelul fiecãrei unitãþi de învãþãmânt ºi discutate individual cu aceºtia. Ordinul mai prevede cã vor avea loc discuþii la nivelul clasei, ºedinþe cu pãrinþii, precum ºi la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptãrii unor mãsuri pentru îmbunãtãþirea performanþelor ºcolare.

România

A

fost realizat primul proiect ce ajutã organizatorii de competiþii sportive sã-ºi pregãteascã ºi sã-ºi administreze mai uºor evenimentele în viitor. Uitã de problemele organizatorice datorate numãrului mare de cluburi ºi de participanþi la competiþii sporitve si testeazã proiectul „Ultra Orienteering”! Proiectul open-source, numit „Ultra Orienteering”, este realizat de „Asociaþia Drumeþii Montane”, prin voluntarii Alexandru Cãnãvoiu ºi Petronel Postolache, care au arãtat cã se poate face acel CEVA despre care toþi vorbim cã trebuie fãcut, dar niciodatã nu întreprindem pasul urmãtor: sã oferim ceva fãrã a cere ceva în schimb. Proiectul este compus din mai multe software-uri ºi instrucþiuni referitoare la realizarea staþiilor pentru înregistrat timpii participanþilor între anumite puncte de control. Se pot organiza competiþii sportive într-o singurã zi sau pe mai multe zile, organizate mai bine ºi mult mai interactive, fiindcã se calculeazã timpii participanþilor la secundã, instant, ºi se afiºeazã clasamentele imediat. Proiectul îþi oferã posibilitatea sã îl modifici software-urile ºi staþiile (punctele de control) care sunt programabile (codul sursã pentru fiecare post se poate descãrca ºi modifica dupã necesitate) ºi, chiar mai mult, se poate adãuga ºi o

mini-imprimantã pentru ca la finalul traseului fiecare participant sã se primeascã un raport cu traseul lui ºi timpii intermediari. Proiectul „Ultra Orienteering” a fost testat pentru prima data la Festivitatea de Premiere a Campionatului Naþional de Turism Sportiv “ªtafeta Munþilor” 2015, iar cei care l-au testat au fost impresionaþi, aºa încât anul acesta proiectul va fi folosit la proba de Orientare a acestei competiþii naþionale. Dacã eºti pasionat de naturã ºi doreºti sã evadezi din oraº, te invitãm alãturi de noi la cele ºapte evenimente din 2017. Detalii despre campionat pe www.stafetamuntilor.ro. Invitaþiile pentru fiecare eveniment în parte sunt publicate cu minim o lunã înainte de data evenimentului. Pânã atunci, fie cã eºti entitate non-profit, companie sau (de ce nu?) persoanã fizicã, te invitãm sã afli mai multe despre proiectul „Ultra Orienteering” accesând pagina proiectului www.ultra-orienteering.drumetiimontane.ro . Asociaþia Drumeþii Montane a plecat la drum lung cu încrederea cã va reuºi sã-i educe pe cei de lângã ei într-un spirit verde ºi cu dorinþa de a face cât mai multe acþiuni pentru a proteja natura!

Premierã la Teatrul Dramatic “I.D. Sîrbu” Petroºani

n studio tv, oameni coloraþi, U poale ridicate în cap,

rufe spãlate în public ºi mult umor. Acesta este cadrul în care ne aºteaptã, cu costume potrivite, actorii de la Petroºpani, sâmbãtã seara. Teatrul din Petroºani începe noul an cu o premierã, legatã de lumea televiziunii, a ratingului ºi a succesului, dat de exploatarea unor subiecte de mâna a treia. Autorul Radu Herjeu, el însuºi om de televiziune, a transpus lumea televiziunilor, aºa cum este ea, iar pe scenã veþi vedea, cu siguranþã, ºi ceea ce este dincolo de „sticlã”. ªi, cum era de aºteptat, moderatorul duce firul poveºtii spre ce vrea el. „Realizatorul din piesa noastrã este nemulþumit de emisiunile pe care le face ºi hotãrãºte, în cele din urmã, sã se revolte cumva ºi sã îºi punã pe

tapet propria-i poveste. Sunt personaje fictive, oameni de joasã speþã, dar defapt actori, ce interpreteazã oamenii de joasã speþã, care sunt plãtiþi, cumva încercând sã arãtãm manipularea de la televiziunile abuzeazã atât de mult în tot felul de talk-showuri”, a explicat Mihai Alexandru, moderatorul din piesã, întrega posturã în care se va afla, în premiera de sâmbãtã searã. Orice asemãnare cu realitatea, este pur întâmplãtoare, sau desprinsã din realitatea, bine ºtiutã de autorul piesei, Radu Herjeu. ªi cum în orice emisiune

gãsim o doamnã Popescu, o vom gãsi la locul ei ºi sâmbãtã, în premiera de la Petroºani, în studiotul @tv. E genul care le ºtie pe toate, sau aºa crede, care spune tot, e peste tot ºi parcã avem ºi în show-bizz-ul nostru autohton câte una

Staþiunea Straja pregãtitã pentru ”World Snow Day”

C

ei mai mici iubitori ai schiului sunt invitaþi, duminicã, 15 ianarie 2017, pe pârtia de începãtori ”Baloo” din staþiunea turisticã Straja Lupeni la prima competiþie de schi a anului 2017 rezervatã copiilor cu vârsta de pânã la 14 ani. Evenimentul este organizat de Scoala de schi ºi snowboard Straja, sub genericul World Snow Day ºi este programat sã ia startul în jurul

orei 10,00. Înscrierile se fac la Receptia ªcolii de schi ºi snowboard Straja. Organizatorii promit ºi alte activitati speciale pentru cei mici, cum ar fi, spre exemplu: o lecþie de schi gratuitã la ora 14 pentru copiii mai mici de 14 ani; jocuri de miºcare printre personajele de desene animate de pe Pârtia noastrã de Începãtori Baloo sau vizitarea ursului Baloo. Mai multe detalii regãsiþi accesând linkul urmãtor: https://www.facebook.com/ events/1193359017420936/

identicã. „Orice televizune are o doamna Popescu ºi, cu siguranþã, spectatorii o vor regãsi în emisiunile pe care le urmãresc la tv. De asemena, o sã o regãseascã ºi la bloc. În orice bloc existã o doamnã Popescu, în orice instituþie existã o doamnã Popescu, sau în orice ºcoalã”, a spus Oana Liciu Gogu, doamna Popescu. Povestea va urma un curs firesc, iar regizorul s-a strãduit sã monteze totul ca sã parã real, mai ales cã multã lume face rating unor emisiuni de acest gen. „E o piesã scrisã de un om de televiziune,

Radu Herjeu, pe care îl ºtim cu toþii. E vorba de o emisiune de can-can, nu dau nume, în care se toacã frunzã la câini ºi în care apar niºte vedete gonflabile. Ce este interesant, e cã, în partea a doua, va fi vorba despre lucruri foarte serioase, tragice. E tributul pe care îl plãtesc televiziunile dorinþelor publicului”, ne-a explicat Andrei Mihalache, regizorul

Weekend-ul Copiilor la Ski Resort Transalpina

a Ski Resort Transalpina L weekend-ul se anunþã a

fi unul cu multã distracþie pe pârtii. Potrivit administratorilor domeniului schiabil yiua de sâmbãtã va fi dedicatã sãrbãtoririi tuturor copiilor cu vârste între 4 ºi 18 ani în cadrul concursului de slalom uriaº. “La fel ca în anii trecuþi, vor fi ºase categorii de vârstã, fete ºi bãieþi. Diferenþa este cã anul acesta copiii care activeazã în cadrul unui club sportiv nu vor concura în aceeaºi grupã cu amatorii. Copiii se vor antrena în diverse jocuri distractive, iar premiile surprizã, diplomele, medaliile, vor fi rãsplata

pentru toþi cei ce vor alege sã participe la oricare din activitãþi”, spune Ramona Fodor, organizator. De asemenea, duminicã, 15 ianuarie este organizat pentru al treilea an consecutiv ºi pe pârtiile de la Ski Resort Transalpina World Snow Day. “Foarte important de

piesei. Va fi o piesã în premierã, sâmbãtã de la ora 18,00, iar Nicoleta Bolcã, managerul teatrului de la Petroºani, Andrei Mihalache ºi, în primul rând, textul creat de Radu Herjeu, vor crea o atmosferã veselã. Ca la orice premierã, ºi de aceastã datã, actorii de la Petroºani, joacã cu casa închisã. Diana MITRACHE

menþionat, este faptul cã, duminicã, 15 ianuarie, copiii cu vârste cuprinse între 4 – 14 ani, vor putea folosi, în mod gratuit, toate instalaþiile de transport pe cablu funcþionale. De asemenea, echipele ªcolii de Ski&Snowboard ºi Project RIDE de la SRT sunt pregãtite sã le ofere acestora, în intervalul orar 11.00 – 13.00, lecþii de iniþiere în tainele sporturilor de iarnã”, mai precizeazã Ramona Fodor.


4 Actualitate

Studenþii din Petroºani, pregãtiþi pentru firmele franceze

V

iitorii ingineri ori economiºti de la Universitatea din Petroºani ar putea fi recrutaþi de angajatori francezi. Spre exemplu, absolvenþii ar putea ajunge la Grupul Renault iar la angajare ar fi apþi de producþie. Programa lor de învãþãmânt va fi adaptatã cerinþelor angajatorilor explicã rectorul Universitãþii din Petroºani.

O delegaþie din Franþa se aflã în judeþul Hunedoara, la Universitatea din Petroºani, unde va face

mai multe studii printre firmele franceze ºi nu numai. În urma studiului ar urma sã se adapteze ºi programa viitorilor studenþi, astfel ca angajatorii sã-i poatã trimite direct în producþie fãrã a mai fi necesar sã-i pregãteascã pentru nevoile lor. ”O delegaþie din Franþa a ajuns la Petroºani ºi va face o serie de studii, mai exact vor da o serie de chestionare firmelor, pentru a afla ce vor acestea ca studentul sã

cunoascã la absolvirea facultãþii. Sunt o serie de chestionare din domeniul vânzãrii, producþiei, antreprenoriat, etc. La final, noi vom face o serie de cursuri postuniversitare în care sã predãm discipline

care sã-i ajute pe absolvenþi sã fie angajaþi de aceste firme. Ca un exemplu, Grupul Renault cu Uzinele Dacia ar putea angaja studenþi specializaþi la Petroºani, mai ales cã noi avem specializãri în

transporturi”, a declarat rectorul Univeristãþii Petroºani, Sorin Radu. Proiectul derulat la institutul de învãþãmânt superior din Petroºani este în colaborare cu instituþia similarã din Belfort, Franþa. De altfel, colaborarea dintre cele douã institute este mai veche iar prin Programul Erasmus, studenþi francezi au efectuat stagii la Petroºani, Deva ºi Hunedoara, iar studenþi ºi doctoranzi ai Universitãþii din Petroºani au efectuat stagii în Franþa. Maximilian GÂNJU

Proiect unic ce va ajuta Simularea evaluãrii naþionale ºi cea a bacalaureatului vor începe pe 13 martie competiþiile sportive din imularea evaluãrii naþionale pentru S elevii claselor a VIII-a

ºi cea a examenului de bacalaureat pentru elevii claselor a XI-a ºi a XII-a vor începe pe 13 martie cu proba scrisã la limba ºi literatura românã, potrivit unui ordin aprobat de ministrul Educaþiei. Pe 13 martie, sunt programate atât proba scrisã la limba ºi literatura românã pentru elevii

Actualitate 5

Cronica Vãii Jiului | Vineri 13 Ianuarie 2017

claselor a VIII-a care susþin simularea evaluãrii naþionale, cât ºi pentru cei din clasele a XI-a ºi a XII-a care susþin simularea examenului de bacalaureat. Elevii aparþinând minoritãþilor naþionale vor da pe 14 martie proba la limba ºi literatura maternã atât pentru simularea evaluãrii naþionale, cât ºi pentru simularea bacalaureatului. Pe 15 martie vor avea loc proba scrisã la matematicã pentru simularea evaluãrii naþionale ºi proba

scrisã obligatorie a profilului pentru bacalaureat. Totodatã, pe 17 martie va avea loc proba la alegere a profilului ºi specializãrii care va fi susþinutã numai de elevii claselor a XII-a. Potrivit calendarului, toate rezultatele se vor afiºa pe 31 martie. Ordinul prevede cã elevii claselor a VIII-a vor susþine simularea la limba ºi literatura românã, matematicã ºi limba ºi literatura maternã. Elevii claselor a XI-a vor susþine simularea bacalaureatului la limba ºi literatura românã, matematicã, istorie ºi limba maternã. Elevii din clasele a XII-a vor fi verificaþi la limba ºi literatura românã, limba ºi literatura maternã, pentru elevii aparþinând minoritãþilor naþionale, ºi probe la alegere din matematicã, istorie, fizicã, chimie, biologie, informaticã, geografie, logicã, argumentare ºi comunicare, psihologie, economie, sociologie, filosofie. Rezultatele elevilor vor fi analizate la nivelul fiecãrei unitãþi de învãþãmânt ºi discutate individual cu aceºtia. Ordinul mai prevede cã vor avea loc discuþii la nivelul clasei, ºedinþe cu pãrinþii, precum ºi la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptãrii unor mãsuri pentru îmbunãtãþirea performanþelor ºcolare.

România

A

fost realizat primul proiect ce ajutã organizatorii de competiþii sportive sã-ºi pregãteascã ºi sã-ºi administreze mai uºor evenimentele în viitor. Uitã de problemele organizatorice datorate numãrului mare de cluburi ºi de participanþi la competiþii sporitve si testeazã proiectul „Ultra Orienteering”! Proiectul open-source, numit „Ultra Orienteering”, este realizat de „Asociaþia Drumeþii Montane”, prin voluntarii Alexandru Cãnãvoiu ºi Petronel Postolache, care au arãtat cã se poate face acel CEVA despre care toþi vorbim cã trebuie fãcut, dar niciodatã nu întreprindem pasul urmãtor: sã oferim ceva fãrã a cere ceva în schimb. Proiectul este compus din mai multe software-uri ºi instrucþiuni referitoare la realizarea staþiilor pentru înregistrat timpii participanþilor între anumite puncte de control. Se pot organiza competiþii sportive într-o singurã zi sau pe mai multe zile, organizate mai bine ºi mult mai interactive, fiindcã se calculeazã timpii participanþilor la secundã, instant, ºi se afiºeazã clasamentele imediat. Proiectul îþi oferã posibilitatea sã îl modifici software-urile ºi staþiile (punctele de control) care sunt programabile (codul sursã pentru fiecare post se poate descãrca ºi modifica dupã necesitate) ºi, chiar mai mult, se poate adãuga ºi o

mini-imprimantã pentru ca la finalul traseului fiecare participant sã se primeascã un raport cu traseul lui ºi timpii intermediari. Proiectul „Ultra Orienteering” a fost testat pentru prima data la Festivitatea de Premiere a Campionatului Naþional de Turism Sportiv “ªtafeta Munþilor” 2015, iar cei care l-au testat au fost impresionaþi, aºa încât anul acesta proiectul va fi folosit la proba de Orientare a acestei competiþii naþionale. Dacã eºti pasionat de naturã ºi doreºti sã evadezi din oraº, te invitãm alãturi de noi la cele ºapte evenimente din 2017. Detalii despre campionat pe www.stafetamuntilor.ro. Invitaþiile pentru fiecare eveniment în parte sunt publicate cu minim o lunã înainte de data evenimentului. Pânã atunci, fie cã eºti entitate non-profit, companie sau (de ce nu?) persoanã fizicã, te invitãm sã afli mai multe despre proiectul „Ultra Orienteering” accesând pagina proiectului www.ultra-orienteering.drumetiimontane.ro . Asociaþia Drumeþii Montane a plecat la drum lung cu încrederea cã va reuºi sã-i educe pe cei de lângã ei într-un spirit verde ºi cu dorinþa de a face cât mai multe acþiuni pentru a proteja natura!

Premierã la Teatrul Dramatic “I.D. Sîrbu” Petroºani

n studio tv, oameni coloraþi, U poale ridicate în cap,

rufe spãlate în public ºi mult umor. Acesta este cadrul în care ne aºteaptã, cu costume potrivite, actorii de la Petroºpani, sâmbãtã seara. Teatrul din Petroºani începe noul an cu o premierã, legatã de lumea televiziunii, a ratingului ºi a succesului, dat de exploatarea unor subiecte de mâna a treia. Autorul Radu Herjeu, el însuºi om de televiziune, a transpus lumea televiziunilor, aºa cum este ea, iar pe scenã veþi vedea, cu siguranþã, ºi ceea ce este dincolo de „sticlã”. ªi, cum era de aºteptat, moderatorul duce firul poveºtii spre ce vrea el. „Realizatorul din piesa noastrã este nemulþumit de emisiunile pe care le face ºi hotãrãºte, în cele din urmã, sã se revolte cumva ºi sã îºi punã pe

tapet propria-i poveste. Sunt personaje fictive, oameni de joasã speþã, dar defapt actori, ce interpreteazã oamenii de joasã speþã, care sunt plãtiþi, cumva încercând sã arãtãm manipularea de la televiziunile abuzeazã atât de mult în tot felul de talk-showuri”, a explicat Mihai Alexandru, moderatorul din piesã, întrega posturã în care se va afla, în premiera de sâmbãtã searã. Orice asemãnare cu realitatea, este pur întâmplãtoare, sau desprinsã din realitatea, bine ºtiutã de autorul piesei, Radu Herjeu. ªi cum în orice emisiune

gãsim o doamnã Popescu, o vom gãsi la locul ei ºi sâmbãtã, în premiera de la Petroºani, în studiotul @tv. E genul care le ºtie pe toate, sau aºa crede, care spune tot, e peste tot ºi parcã avem ºi în show-bizz-ul nostru autohton câte una

Staþiunea Straja pregãtitã pentru ”World Snow Day”

C

ei mai mici iubitori ai schiului sunt invitaþi, duminicã, 15 ianarie 2017, pe pârtia de începãtori ”Baloo” din staþiunea turisticã Straja Lupeni la prima competiþie de schi a anului 2017 rezervatã copiilor cu vârsta de pânã la 14 ani. Evenimentul este organizat de Scoala de schi ºi snowboard Straja, sub genericul World Snow Day ºi este programat sã ia startul în jurul

orei 10,00. Înscrierile se fac la Receptia ªcolii de schi ºi snowboard Straja. Organizatorii promit ºi alte activitati speciale pentru cei mici, cum ar fi, spre exemplu: o lecþie de schi gratuitã la ora 14 pentru copiii mai mici de 14 ani; jocuri de miºcare printre personajele de desene animate de pe Pârtia noastrã de Începãtori Baloo sau vizitarea ursului Baloo. Mai multe detalii regãsiþi accesând linkul urmãtor: https://www.facebook.com/ events/1193359017420936/

identicã. „Orice televizune are o doamna Popescu ºi, cu siguranþã, spectatorii o vor regãsi în emisiunile pe care le urmãresc la tv. De asemena, o sã o regãseascã ºi la bloc. În orice bloc existã o doamnã Popescu, în orice instituþie existã o doamnã Popescu, sau în orice ºcoalã”, a spus Oana Liciu Gogu, doamna Popescu. Povestea va urma un curs firesc, iar regizorul s-a strãduit sã monteze totul ca sã parã real, mai ales cã multã lume face rating unor emisiuni de acest gen. „E o piesã scrisã de un om de televiziune,

Radu Herjeu, pe care îl ºtim cu toþii. E vorba de o emisiune de can-can, nu dau nume, în care se toacã frunzã la câini ºi în care apar niºte vedete gonflabile. Ce este interesant, e cã, în partea a doua, va fi vorba despre lucruri foarte serioase, tragice. E tributul pe care îl plãtesc televiziunile dorinþelor publicului”, ne-a explicat Andrei Mihalache, regizorul

Weekend-ul Copiilor la Ski Resort Transalpina

a Ski Resort Transalpina L weekend-ul se anunþã a

fi unul cu multã distracþie pe pârtii. Potrivit administratorilor domeniului schiabil yiua de sâmbãtã va fi dedicatã sãrbãtoririi tuturor copiilor cu vârste între 4 ºi 18 ani în cadrul concursului de slalom uriaº. “La fel ca în anii trecuþi, vor fi ºase categorii de vârstã, fete ºi bãieþi. Diferenþa este cã anul acesta copiii care activeazã în cadrul unui club sportiv nu vor concura în aceeaºi grupã cu amatorii. Copiii se vor antrena în diverse jocuri distractive, iar premiile surprizã, diplomele, medaliile, vor fi rãsplata

pentru toþi cei ce vor alege sã participe la oricare din activitãþi”, spune Ramona Fodor, organizator. De asemenea, duminicã, 15 ianuarie este organizat pentru al treilea an consecutiv ºi pe pârtiile de la Ski Resort Transalpina World Snow Day. “Foarte important de

piesei. Va fi o piesã în premierã, sâmbãtã de la ora 18,00, iar Nicoleta Bolcã, managerul teatrului de la Petroºani, Andrei Mihalache ºi, în primul rând, textul creat de Radu Herjeu, vor crea o atmosferã veselã. Ca la orice premierã, ºi de aceastã datã, actorii de la Petroºani, joacã cu casa închisã. Diana MITRACHE

menþionat, este faptul cã, duminicã, 15 ianuarie, copiii cu vârste cuprinse între 4 – 14 ani, vor putea folosi, în mod gratuit, toate instalaþiile de transport pe cablu funcþionale. De asemenea, echipele ªcolii de Ski&Snowboard ºi Project RIDE de la SRT sunt pregãtite sã le ofere acestora, în intervalul orar 11.00 – 13.00, lecþii de iniþiere în tainele sporturilor de iarnã”, mai precizeazã Ramona Fodor.


6 Actualitate

Cronica Vãii Jiului | Vineri 13 Ianuarie 2017

Un bãrbat din Vulcan, reþinut pentru contrabandã cu þigãri

Impozitele ºi taxele locale din Bãniþa nu s-au majorat

L

ocuitorii comunei Bãniþa vor achita pentru anul 2017 impozitele ºi taxele locale doar actualizate la rata inflaþiei, fãrã alte majorãri. Potrivit primarului comunei Bãniþa, Ioan Marc, la contribuþiile pen-

tru anul curent nu s-au aplicat majorãri, iar toþi contribuabilii care vor achita taxele locale integral, pânã în 31 martie, vor beneficia de scutirea de 10 procente. În ceea ce priveºte încasãrile la bugetul local pentru anul 2016, primarul Ioan Marc este mulþumit de nivelul

acestora în condiþiile în care s-a reuºit atingerea unui prag de colectare de 95 la sutã.

Atacat cu un spray Vreme capricioasã paralizant ºi tâlhãrit la sfârºit de sãptãmânã

U

n tânãr aflat în arest dupã ce a fost prins de poliþiºtii din Haþeg cã dministraþia Naþionalã de a tâlhãrit un localnic, dupã ce i-a dat cu Metereologie a emis o un spray paralizant în ochi, riscã ani atenþionare cod galben pentru grei de închisoare. judeþul Hunedoara pentru depuneri de polei, precipitaþii mixte moderate Anchetatorii au cantitativ, intensificãri ale vântului, descoperit cã a mai ninsori viscolite la munte; fãcut ºi alte victime

U

n bãrbat în vârstã de 42 de ani, din municipiul Vulcan, care deþinea asupra sa ºi comercializa 173 de pachete de þigãri fãrã banderolã fiscalã a fost reþinut preventiv de poliþiºtii Biroului de Investigare a Criminalitãþii Economice Petroºani.

A

prin aceeaºi metodã. Astfel, tâlharul de 19 ani este cercetat de poliþiºtii din Reºiþa, pentru cã la finele anului trecut a tâlhãrit un angajat al unui serviciu de curierat. Suspectul l-a pândit pe curier când livra un colet la o adresã din municipiul Reºiþa, iar când a prins momentul i-a pulverizat substanþa iritant-lacrimogenã în faþã, dupã care a fugit cu coletul în care se afla un telefon mobil, în valoare de aproape 3000 de lei. (M. GÂNJU) GÂNJU)

Interval de valabilitate este începând de astãzi 13 ianuarie, ora 05 ºi pânã sâmbãtã,14 ianuarie, ora 12. În intervalul menþionat meteorologii atrag atenþia asupra faptului cã vor fi precipitaþii mixte ºi vor fi asociate cu depuneri de polei, iar la munte cantitãþile de precipitaþii vor depãºi local 20...25 l/mp. În zona de munte vor predomina ninsorile, în general moderate cantitativ ºi temporar viscolite. Vântul va avea intensificãri la munte pe tot parcursul intervalului, cu rafale de 70...80 km/h.

Contrabandistul a fost prins miercuri, dupã amiaza, de poliþiºtii de la economic în urma unei acþiuni pe care au fãcut-o pe raza municipiului Vulcan Poliþiºtii au ridicat în vederea confiscãrii atât marfa comercializatã ilegal, cât ºi suma de bani provenitã din vânzarea þigãrilor, iar faþã de suspect au luat mãsura reþinerii pentru 24 de ore. Bãrbatul urmeazã a fi prezentat magistraþilor în vederea dispunerii mãsurilor legale, fiind cercetat sub aspectul sãvârºirii infracþiunii de contrabandã.

Recomandãri pentru ºoferi

P

entru a preveni implicarea în evenimente rutiere nedorite, poliþiºtii le recomandã conducãtorilor auto sã adopte o conduitã preventivã în trafic ºi sã respecte indicaþiile poliþiºtilor aflaþi în teren. Înainte de a pleca la drum, informaþi-vã temeinic despre condiþiile meteo ºi starea drumurilor ºi echipaþi-vã corespunzãtor autovehiculul pentru circulaþia în condiþii de iarnã (anvelope specifice sezonului, lanþuri antiderapante, lopatã, sãculeþ cu nisip, rezervã de combustibil etc.). Este bine ca din autoturism sã nu lipseascã hainele groase, pãturi, alimente, apã potabilã ºi cel puþin un telefon mobil cu încãrcãtor la priza auto.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI LUPENI HOTÃRÂREA nr. 163/2016 privind aprobarea asocierii Municipiului Lupeni cu SC „Comexim R” SRL ºi SC „Vest Week End” S.R.L. hotãrârea a fost aprobatã prin vot liber exprimat cu unanimitate de voturi Consiliul Local al Municipiului Lupeni Analizând Proiectul de hotãrâre nr. 161/ 9.12.2016, Expunerea de motive nr. 14.326/ 9 decembrie 2016 a domnului prof. Cornel Cristian Resmeriþã, Primar al Municipiului Lupeni prin

care propune aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul Lupeni, SC „Comexim R” SRL ºi SC „Vest Week End” S.R.L. precum ºi Raportul nr. 14329/9.12.2016 al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Schiabil Straja Lupeni; Având în vedere avizul Comisiei nr. 1 pentru Activitãþi Economico – financiare, Agriculturã, al Comisiei nr. 2 pentru Amenajarea Teritoriului ºi Urbanism, Protecþia Mediului ºi Turism, al Comisiei nr. 3 pentru Învãþãmânt, sãnãtate, familie, activitãþi social-culturale, culte ºi al Comisiei nr. 4 Comisia juridicã ºi de disciplinã, muncã ºi protecþie socialã, protecþie copii; Þinând cont de prevederile articolelor 1949-1954 din Codul civil Român;

În temeiul prevederilor ale articolelor 36 alin. (1), alin. (2) litera “c”, “d” ºi “e” alin. (6) lit. “a” pct. 11, alin. (7) litera “a” din Legea administraþiei publice locale nr. 215/ 2001, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare

HOTÃRêTE: Art. 1 – Se aprobã asocierea Municipiului Lupeni cu SC „Comexim R” SRL ºi SC „Vest Week End” S.R.L. în vederea emiterii unei cartele unice pentru schiori. Art. 2 – Modelul contractului de asociere a Municipiului Lupeni cu SC „Comexim R” SRL ºi SC „Vest Week End” S.R.L. este prezentat în anexa nr.1. Art. 3 – Hotãrârea poate fi atacatã conform prevederilor Legii nr. 554/ 2004 a

contenciosului administrativ, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Art. 4 – Hotãrârea se va comunica Instituþiei Prefectului Judeþului Hunedoara în vederea exercitãrii controlului cu privire la legalitate, fiind adusã la îndeplinire de cãtre Primarul Municipiului Lupeni, SC „Comexim R” SRL ºi SC „Vest Week

End” S.R.L iar la cunoºtinþã publicã prin grija Secretarului Municipiului Lupeni. Lupeni, 15 decembrie 2016 Preºedinte de ºedinþã, Ing. ILIE – ADRIAN ROMOªAN Contrasemneazã– Secretar Jr. MARIUS CLAUDIU BÃLOI


Actualitate 7

Cronica Vãii Jiului | Vineri 13 Ianuarie 2017

Eduard Schmidt, noul director al termocentralei Paroºeni

E

duard Schmidt este, începând de ieri, noul director al termocentralei Paroºeni. Schimbarea vine pe fondul numirii lui Doru Viºan secretar de stat în Ministerul Energiei. Eduard Scjmidt a ocupat funcþia de ºef serviciu reparaþii.

Directorul bogat

vacanþã în comuna Scoarþa din judeþul Gorj. Directorul de la Paroºeni conduce un autoturism Opel fabricat în anul 2009 ºi deþine bijuterii în valoare de 5500 de euro. Împreunã cu soþia, tot angajatã a CEH, Eduard Schmidt are conturi în bancã în sumã totalã de 83.000 de lei. Doru Viºan, fost director al Termocentralei Paroseni, a fost numit în funcþia de secretar de

stat în Ministerul Energiei, în locul lui Aristotel Marius Jude, care a fost eliberat din funcþie, potrivit unor decizii ale premierului Sorin Grindeanu, publicate miercuri în Monitorul Oficial. Doru Viºan (60 de ani) a fost director al Sucursalei Paroºeni, din cadrul Complexului Energetic Hunedoara. Potrivit CV-ului, Viºan lucreazã la Paroºeni din 1984, iar din 1991 a ocupat funcþii de director, dar ºi de conducere în cadrul sucursalei. Monika BACIU

Noul director al Termocentralei Paroºeni este avut. Acesta deþine trei terenuri în judeþul Gorj, douã fiind dobândite prin moºtenire, iar altul prin donaþie. La capitolul imobile, Eduard Schmidt are în proprietate un apartament în Vulcan, unul în Petroºani ºi trei case de

Taxele ºi impozitele datorate ANAF nu se pot plãti online

T

axele ºi impozitele care trebuiesc plãtite Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã (ANAF) nu se pot achita online, pe ghiseul.ro, platforma nefiind funcþionalã. La sfârºitul lunii decembrie a anului trecut, ANAF anunþa cã persoanele fizice îºi pot plãti obligaþiile fiscale prin intermediul

www.ghiseul.ro ºi cã a finalizat procedura de achiziþie publicã a serviciilor de acceptare a plãþilor online de taxe ºi impozite cu ajutorul cardului bancar, prin Sistemul Naþional Electronic de Plãþi. Pe de altã parte, ministrul Finanþelor, Viorel ªtefan, a declarat în cadrul audierilor din Parlament cã orice taxã sau impozit ce nu poate fi plãtit online se anuleazã. Surse din cadrul ANAF au precizat, pentru MEDIAFAX, cã sistemul electronic este gestionat de Ministerul Comunicaþiilor ºi cã se vor face verificãri pentru a se remedia problemele apãrute. Mediafax

România a ajuns pe locul trei în lume dupã deficitul de angajaþi calificaþi

F

irmele care activeazã în România se confruntã cu dificultãþi tot mai mari în gãsirea de angajaþi calificaþi. Asta în contextul în care numãrul ºomerilor a ajuns la 521.202 în noiembrie 2016, nivel minim dupã izbucnirea crizei, în 2008, iar rata ºomajului a coborât la 5,7%, potrivit datelor publicate recent de Institutul Naþional de Statisticã (INS). Datele oficiale aratã cã numãrul de locuri de muncã vacante din economia româneascã, un indicator al deficitu-

lui de forþã de muncã la nivel naþional, a crescut în al treilea trimestru din 2016 cu 16,5% faþã de aceeaºi perioadã a anului anterior, la 62.900, în ciuda ºomajului încã ridicat din unele regiuni. Posturile cele mai dificil de ocupat sunt cele de meseriaºi calificaþi, urmate de muncitori, ingineri ºi operatori producþie.În topul posturilor dificil de ocupat se regãsesc ºi ºoferii (locul 5), personalul pentru hoteluri ºi restaurante (locul 6), programatori (locul 7), vânzãtori (locul 8), contabili (locul 9) ºi manageri (locul 10). Pentru a

contracara deficitul de talente, cei mai mulþi angajatori (52%) oferã beneficii ºi avantaje suplimentare candi-

daþilor, 51% investesc în dezvoltarea personalului existent, iar 48% oferã pachete salariale mai mari.

Corpul de control verificã stocul de cãrbune de la CEH

C

orpul de control al primului ministru va face verificãri la Complexul Energetic Hunedoara, dar ºi la Ministerul Energiei. Ancheta este legatã de cantitatea de cãrbune existentã pe stocul termocentralelor. Noul ministru al Energiei, Toma Petcu, spune cã rezerva de cãrbune de la CEH ar ajunge doar pentru 4 zile, asta în condiþiile în care România se confruntã cu o crizã energeticã din cauza vremii. “Am observat o proastã pregãtire a perioadei de iarnã de cãtre fostul Guvern. La Complexul Energetic Hunedoara avem 30.000 de tone, cu un consum de 6500 de tone de cãrbune pe zi. Asta înseamnã maxim o funcþionare de 4 zile. Am cerut asigurarea unor stocuri mai mari la cãrbune la centrale. Pentru a stabili cum s-a ajuns aici am dispus Corpului de Control verificãri la cele douã Complexe energetice ºi la Ministerul Energiei. Suntem puºi într-o situaþie limitã de cãtre cei din guvernarea anterioarã”, a spus Toma Petcu în ºedinþa de guvern. Potrivit programului de iarnã elaborat de fostul guvern, CEH ar fi trebuit sã aibã pe stoc 163.000 de tone de huilã. A fost emisã hotãrârea de Guvern privind aprobarea programului de iarnã în domeniul energetic pentru asigurarea funcþionãrii în condiþii de siguranþã ºi stabilitate a Sistemului Electroenergetic Naþional în perioada 15 noiembrie 2016 – 15 martie 2017, iar Complexul Energetic Hunedoara se aflã la menþiuni speciale. Societatea trebuie ca pânã la data de 15 noiembrie sã deþinã 163.000 de tone de huilã “la care se adaugã stocurile necesare pentru îndeplinirea obligaþiilor izvorâte din Hotãrârea de Guvern nr.138/2013 privind adoptarea unor mãsuri pentru siguranþa alimentãrii cu energie electricã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare”. În urma verificãrilor efectuate de noul ministru al Energiei a rezultat cã rezerva de cãrbune de la CEH este cu mult sub necesarul minim. Monika BACIU


8 Sport

Cronica Vãii Jiului | Vineri 13 Ianuarie 2017

Henþ cu mâna

NUMÃRÃTOAREA INVERSÃ De obicei, cu vreo doi ani înainte se discutã de pregãtirea unui eveniment cu anumite conotaþii de ordin aniversar. Au mai

rãmas, iatã, doi ani pânã când echipa Jiul Petroºani va împlini 100 de ani. Ce cifrã! Dincolo de faptul cã, cel puþin la ora actualã,

echipa este hotãrâtã sã nu mai pãrãseascã Liga a IV-a din campionatul judeþean Hunedoara, trebuie precizat cã istoria rãmâne istorie. Faptele sau momentele de glorie ale echipei ar trebui inventariate ºi prezentate la momentul jubiliar 2019, cu amploarea ce se cuvine

unui asemenea eveniment, dar nici nu poate fi aruncatã la coº istoria unei echipe datoritã cãria s-a vorbit despre Petroºani, despre Valea Jiului într-un alt registru decât despre Mineriade... Cei care au puterea de decizie vor trebui sã ia în calcul ºi marcarea uni asemenea moment,

care va fi peste doi ani, în 2019. Cu siguranþã, atunci ca ºi acum, nu va curge lapte ºi miere în Valea Jiului, dar poate se va gãsi o breºã, un suport, pentru ca acel moment din 2019 sã fie unul care chiar va marca 100 de ani de la crearea echipei de fotbal Jiul Petroºani.

LAUREAÞII DE LA ÎNCEPUT DE MILENIU S-au schimbat multe lucruri, în rãu, faþã de acum 15 ani, adicã de când a început mileniul III, anul 2001. Sportul din Valea Jiului, în special cel din Petroºani, a avut o serie de rezultate remarcabile, la cel puþin zece sporturi. În rândurile de mai jos refacem memoria acelor performanþe. z A.S “Ki” Taewon – do Petroºani. La CN 2001 – 9 medalii (3 aur, 4 argint, 2 bronz) Ionuþ Nistor (c – 10) Alexandra Tuhuþ (8 ani), ªtefan Mihãiþã (52 kg), Bogdan Popescu (54 kg) sunt laureaþii campionatului. z Navomodelism ACS Jiul General ComTrust – echipã campioanã absolutã pe anul 2001 (s+j). Au cucerit 45 de medalii (18 aur, 13 argint, 14 bronz ºi douã recorduri naþionale.) Lotul: L. Ciortan, J. Diamand C. Feldan, Ghe.

Szucs, C. Vasile (seniori), M. Vasile ºi M. Popescu (juniori). z Rugby - ªtiinþa Petroºani, revelaþia, div. A – 2001/2002. Lotul: Maceac, Stelian, Drãgoi, Constantin, Bolea, Lãcãtuº, Victor, Ionoþã, Nedelcuþã, Lupu; Costin, Suciu, Toma, Oros, Rotaru, Ivan, Ciocodeicã, Virgil Ioniþã,Buburuzan, Revnic ºi Marian Constantin component al lotului naþional. z Gimnasticã aerobicã – echipa CSS Petroºani 3 medalii (1 de argint ºi 2 de bronz, 4 locuri IV, 1 loc VI ºi un loc X). La CN 2001: Claudiu Moldovan (loc IV – senior), Cursan Gabriel (loc V- senior), Filip Ricarda, Imling Carina ºi Ioana Ciobanu (juniori 15-17 ani) s-au clasat în primele 10 locuri obþinând ºi clasificare. Cosmin Radu – locul X, Imling Carina ºi Cursan Gabriel loc IV (proba perechi); Filip Ricarda, Ciobanu Ioana, Imling Carina – loc III (proba – trio), Carauleanu Cristina, Viºan Roxana, Bianca Pop,

Leontin Ciortan - navomodelism

Florina Cârstoiu, Adela Zipenffening, Simelda Zipenffening, Mãdãlina Miron – loc IV (proba grup); Cristina Carauleanu, Bianca Pop, Simelda Zipenffening – loc VI (proba trio). Miron Mãdãlina, Raul Furnea proba perechi – locul III. La juniori (9-11 ani) Mãdãlina Miron, Florina Cârstoiu, Adela Zipenffening (proba trio – locul IV). Calotã Crina, Piscoi Ioana, Crãciunesc Roxana, Ponici Andreea, tomulescu Adriana, Ungureanu Bianca (proba de grup – locul 2). z Tenis de câmp – S.C. Sport Club Jiul S.A. – Loredana ªerb (antrenor C. Popovici) a jucat în acest an 12 finale pe care le-a câºtigat concurând, uneori la categorie superioarã vârstei. A mai jucat trei semifinale. În topul clasamentului la categoria 12 ani s-a clasat pe locul V; Ioana Borza (antrenor Grigore Peter), a fost finalistã la douã turnee din circuitul naþional ºi ºase semifinaliste din circuitul naþional. S-au mai remarcat în turneele federaþiei: Roxana ªoica, Alina Sucmãnaru, Dan Palamariu (antrenor Ionel Bota) ºi Silviu Borza (antrenor Grigore Peter). z Handbal – Echipa de junioare III a CS Petroºani. Liderã a seriei “B” a CN de junioare III dupã trei turnee în acest an. Lotul: Andreea Loºneanu, Patricia Vizitiu, Patricia Popa, Ramona Iovan, Elena Tomuþã, Simona Muntean, Ramona Codarcea, Valentina Bardak, Florina Toma, Diana Palfi, Cristina

Patricia VIZITIU Bucãtariu, Ana Maria Szekeres, Adela Matei, Mãrioara Dincã. Clasament: loc – 12 11 0 1 22p z Kata – Clubul Masibo Schito – 16 medalii (4 aur, 2 argint, 10 bronz). La CN de kumite schito rio dedicat cadeþilor ºi juniorilor au obþinut: Ionuþ Sulu (16-17ani loc II la -55 kg), Alina Tinca (1617 ani – locul III la -60 kg), Alina Manolache (locul III 16-17 ani , -65 kg), Suru Daniel – locul III (16-17 ani, -55 kg), Tudor Lãcãtuºu – locul III (16-17 ani, -70 kg), Dorin Malovici locul III (1617 ani -70 kg). De asemenea, la CN de KATA dedicat copiilor, cadeþilor ºi juniorilor s-au realizat succese notabile. Astfel locul I echipa de cadeþi (Tudorel Balinca, Ionuþ Sulu 12-16 ani (Alexandra Cioloboc, Ana-Maria Palamariu ºi Melinda Laszlo). La copii locul I – echipa bãieþi sub 10 ani (Ionuþ Ispate, ªtefan Ciopei, Adelin Tavoc). La probele individuale: locul I – Ionuþ Mãnescu (-8 ani), locul II Zsolt Lazlo (-8 ani) ºi locul III – Ionuþ Ispate ºi AnaMaria Palamariu (-10ani).

z Radioamatorism – Echipa CSS Petroºani. Au cucerit 4 medalii aur, 2 argint ºi 1 bronz). A câºtigat cupa “României” la radiogonometrie, proba de 3,5 MHz iar la proba de 144 MHz locul II pe echipe (Andreea Ampoiþa. Alexandra Corioan, Bianca Molnar, Laura Varadi, George Bob, Andrei Bob ºi Carol Szabo); la CN de radiogonometrie proba 3,5 MHz juniori, juniorul George Bob – locul II ºi Bianca Molnar – locul III. z ªah – Speranþele – confirmã. La CN individual ºi pe echipe Teodora Berinþan a cucert douã medalii de bronz, inclusã în lotul naþional de copii, a participat la la CN european. Juniorul Napoleon Þipþer de la universitate a devenit campion universitar ºi a ocupat locul V la CN universitar 2001. z Fotbal – Echipele de juniori a Clubului Jiul Petroºani în topul clasamentelor. Echipa de juniori I s-a clasat pe locul II la sfârºitul turului (9 6 2 1 233 26p), iar cea de juniori III este liderã de toamnã a seriei (11 11 0 0 68-13 44p). Loturile: Bocanciu (Cârciumaru) – Bumbac, Nandra, Ahriþculesei, Bucuroaia, Vizitiu, Konicika, Vulcan, David, Dragoº, Cãlin, Miºca (juniori III). Golgeterii la echipa de juniori I – Dragoº Cãlin 7 goluri ºi M. Miºca 6 goluri. z Lupte libere CSS Petroºani. Din grupele de performanþã antrenaþi de cuplul de antrenori V. Fãgaº ºi Gheorghe Rãducu în acest an competiþional s-au remarcat Robert Risipitu (c54 kg) locul V la CN cadeþi ºi Roxana Risipitu (c-48 kg) ºi Andrei Lungu (c-46kg).

Paginã realizatã de Genu TUÞU

CVJ Nr 1259, vineri13 ianuarie 2017  

CVJ Nr 1259, vineri13 ianuarie 2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you