Page 1

Cotidian regional z Apare de luni pânã vineri în toate localitãþile Vãii Jiului z Redacþia ºi administraþia: str. 1 Decembrie 1918, nr. 100, Petroºani (Casa de Culturã)

Fondat 2011 z Anul II z Nr. 454

Cronica Vãii Jiului Joi, 19 Septembrie 2013

www.cronicavj.ro z E-mail: cronicavj@gmail.com z Telefon: 0374.906.687 z 16 pagini z 1 LEU

Costel Avram are totuºi un ”cãlcâi al lui Ahile” ºi poate fi învins

Partidul lui domnu` Dan, tot mai mic

A

lþi doi membri marcanþi ai Partidul Poporului Dan Diaconescu ºi-au dat demisia din partid, asta dupã ce recent alþi parlamentari au renunþat la partidul mov.

>>> PAGINA A 3-A

Hillary Clinton ºi Madeleine Albright ºi-au trimis ambasadorul în Valea Jiului

V

ital Voices Global Partnership, ONG-ul care are ca fondatori personalitãþi mondiale marcante, printre care ºi Hillary Clinton ºi Madeleine Albright, va fi principalul invitat, prin ambasadorul sãu în România, la dezbaterea de vineri, de la Petroºani, pe tema ”Protejaþi familia! Stopaþi violenþa”...

>>> PAGINILE 8-9 Previziune sumbrã.

Mineritul din Vale este pe cale de dispariþie

M

ineritul din Valea Jiului îºi trãieºte ultimele clipe crede Miron Cozma, fostul lider al minerilor. Cele patru mine viabile nu vor rezista fãrã subvenþie ºi vor dispãrea odatã cu cele aflate pe program de închidere afirmã Cozma.

>>> PAGINA A 11-A

Turism la întâmplare

C

oncurenþii din politica localã s-au arãtat îngrijoraþi cã nu-i gãsesc slãbiciuni coordonatorului PNL Valea Jiului, Costel Avram, pentru a-i mai tãia din aripile cu care s-a avântat pe scena politicã din zonã. Încercãrile de pânã acum de a-i mai pune piedici au eºuat pentru cã acesta a transformat dezavantajul în avantaj, spun opozanþi de-ai sãi. ªi totuºi, Avram poate fi contracarat: închideþi-l în lift ºi blocaþi liftul! E mort…. >>> PAGINILE 8-9

Lipsa indicatoarelor de pe drumurile naþionale alungã turiºtii >>> PAGINA A 16-A


2 Utile

Cronica Vãii Jiului | Joi, 19 Septembrie 2013

Cronica Vãii Jiului Vrei ca afacerea ta sã fie cunoscutã? Vrei sã te dezvolþi? Vrei sã-þi gãseºti colaboratori serioºi de afaceri? Vrei sã faci bani?

Casa de Culturã, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 100 Petroºani Telefon 0374.906.687

Noi suntem partenerii pe care îi cauþi! cronicavj@gmail.com

www.cronicavj.ro

Radare în Hunedoara DN 66 Haþeg Baru Mare DN 68 Haþeg - Toteºti DN 68 Toteºti Zeicani DN 66 Haþeg - Cãlan DN7 Mintia - Veþel DN7 Veþel Leºnic DN7 Leºnic - Sãcãmaº DN7 Ilia Gurasada DN7 Gurasada - Burjuc

DN7 Burjuc-Zam Deva, Calea Zarand; Sântuhalm;

DN 76 ªoimuº Bejan Lupeni pe DN 66A ºi B-dul Nicolae Titulescu.

Noaptea

Dimineaþa

Pentru o comunicare bunã ºi pentru rezolvarea eficientã a problemelor pe care le au abonaþii S. C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroºani la sediul societãþii din Petroºani, str. Cuza Vodã nr. 23 au loc audienþe:

Miercuri: 13 - 15: ªef Departament Producþie Cristian IONICÃ ªef Serviciu Comercial Alina PAVEL

VREMEA ÎN VALEA JIULUI Petrila

APASERV INFORMEAZÃ

Ziua

Seara

Joi 10 – 12 DIRECTOR GENERAL Costel AVRAM ªef Departament Exploatare Florin DONISA ªef Serviciu Juridic Adriana DÃIAN Director General, Costel AVRAM

Cronica Vãii Jiului Website: www.cronicavj.ro

Petroºani

Noaptea

Dimineaþa

Ziua

Seara

E-mail: cronicavj@gmail.com

Director:

Marius MITRACHE (mitrache_evz@yahoo.com)

Redactor sef:

Ileana FIRÞULESCU (ifirtulescu@yahoo.com)

Editor coordonator:

Car men COSMAN (cosman_carmen@yahoo.com)

Colectivul de redactie:

Vu l c a n

Noaptea

Dimineaþa

Ziua

Seara

Mir cea NISTOR (zamolxis_2007@yahoo.com) Diana MITRACHE (mitrachediana@yahoo.com) Mir cea BUJORESCU Luiza ANDRONACHE (luizaandronache@yahoo.com) Maximilian G ÂNJU (madm3xi@yahoo.com) Petru BOLOG CIMPA, CIMPA, Denis RUS, Monika BACIU Gabriela RIZEA,

Fotoreporter:

Ovidiu PÃRÃIANU PÃRÃIANU

Desktop publishing:

Lupeni

Noaptea

Dimineaþa

Ziua

Seara

Geza SZEDLACSEK Alexandru-Sorin TIÞESCU

Marketing & Publicitate: Mirabela MOISIU

Preþurile afiºate au un scop pur informativ. Acestea pot varia în funcþie de staþia de carburant.

Efectuez lucrãri de amenajãri interioare. Rigips, gresie, faianþã, parchet. Preþ avantajos. Contact 0735580774

COTIDIAN REGIONAL CU CAPITAL INTEGRAL PRIVAT - ISSN 1583-5138 Editat de S.C. MBD REPORTER MEDIA SRL Petroºani Tipãrit la SC Tipografia ProdCom SRL Tg-Jiu

Responsabilitatea materialelor aparþine în exclusivitate autorilor

Materialele marcate “Promovare” reprezintã PUBLICITATE


Actualitate 3

Cronica Vãii Jiului | Joi, 19 Septembrie 2013

Partidul lui domnu` Dan, tot mai mic A lþi doi membri marcanþi ai Partidul Poporului Dan Diaconescu ºi-au dat demisia din partid, asta dupã ce recent alþi parlamentari au renunþat la partidul mov.

În actualul ritm de migraþie politicã, pînã la sfîrºiþul anului partidul lui domnu Dan va rãmîne doar

cu un membru.... Haralambie Vochiþoiu! Ultimii care au pãrãsit Partidul Poporului sînt deputatul bãcãuan Ioan Melinte care ºi-a ºi anunþat trecerea în grupul parlamentar PSD. Respectiv senatorul PPDD de Argeº, Iulian Cristache care a plecat spre UNPR. Pînã acum au plecat din grupul PPDD, 19 parlamentari. "Vrem sã dãm un mesaj de unitate ºi a spunem cã noi, cei care formãm grupul

PPDD conlucram perfect în activitatea parlamentarã”, declara, exact în urmã cu trei sãptãmîni, deputatul Ioan Melinte, într-o conferinþã de presã cu ocazia vizitei de lucru a liderilor de la centru ai PPDD. În acest moment, din grupul parlamentar PPDD de 48 de deputaþi ºi 20 de senatori aleºi în 2012, au mai rãmas 31 de deputaþi ºi 18 senatori. Marius MITRACHE

Primarii, supãraþi pe Ponta cã nu sunt consultaþi la legi eprezentaþii primarilor de R municipii i-au reclaªeful Guvernului s-a întâlnit, miercuri, la Palatul Victoria, cu reprezentanþii Asociaþiei Municipiilor din România, care i-au amintit cã este nevoie de un aviz al organizaþiei în cazul actelor normative sau proiectelor de legi care privesc autoritãþile locale.

mat premierului Ponta cã inclusiv în ultima perioadã au fost emise proiecte de legi sau alte acte normative legate de activitatea autoritãþilor locale fãrã ca acestea sã fie consultate, fapt care poate genera "situaþii greu de rezolvat ulterior".

Posibile alegeri în noiembrie pentru postul de deputat al lui Dan Radu - Ruºanu

M

andatul de deputat al lui Dan Radu – Ruºanu, devenit vacant dupã demisia acestuia, ar putea fi ocupat în noiembrie. Liderii USL au discutat despre convocarea alegerilor parlamentare parþiale pentru cinci din cele ºapte mandate vacante, iar alegerile ar urma sã fie organizate la începutul lunii noiembrie. Dan Radu – Ruºanu (PNL) a demisionat din funcþia de deputat în data de

Premierul Ponta a arãtat cã a dorit sã se 29 aprilie 2013, acesta fiind numit preºedinte al Autoritãþii de Supraveghere Financiarã. O funcþie onorantã ºi mult mai bine plãtitã, aºa cã liberalul nu a stat pe gânduri. Pânã acum, nu au fost organizate alegeri parþiale pentru locul de deputat rãmas vacant , cum nu s-au organizat nici pentru celelalte colegii din þarã unde existã posturi similare libere din diverse motive, o decizie în acest sens fiind amânatã. Acum, au apãrut infor-

maþii la nivel central care aratã cã liderii Uniunii Social Democrate urmeazã sã tranºeze acest subiect în prima ºedinþã a alianþei, având în vedere faptul cã vicepremierul Liviu Dragnea a solicitat ca odatã cu alegerile parþiale pentru parlamentare sã aibã loc ºi alegerile locale parþiale pentru o serie de localitãþi. ªi, conform protocolului, liberalii ar urma sã propunã candidaþi pentru colegiile eliberate în Hunedoara de Dan Radu Ruºanu, în Ilfov ºi în Satu Mare. În total, la nivelul celor douã Camere ale Parlamentului sunt vacante ºapte mandate de deputaþi ºi senatori. Numai cã, în cazul colegiilor în care au fost aleºi George Becali ºi Olosz Gergely sunt câte doi parlamentari pentru acelaºi colegiuºi, potrivit modificãrilor aduse Statutului parlamentarilor, în aceste cazuri nu mai pot fi organizate alegeri parþiale. Car men COSMAN

întâlneascã cu primarii pentru a rezolva imediat acele probleme care nu implicã resurse financiare foarte mari, þin de legislaþie sau de decizii politice, subliniind cã doreºte ca tot mai multe din atribuþiile administraþiei centrale sã fie transferate autoritãþilor locale. Alãturi de mai mulþi miniºtri prezenþi la întâlnire, Ponta a arã-

tat cã printre problemele de discutat sunt aplicarea noii legi a câinilor fãrã stãpân ºi modul cum poate ajuta Guvernul autoritãþile locale, administrarea cinematografelor, teatrelor, sãlilor de spectacol ºi a celor de sport, "problema extrem de dificilã" a CET-urilor, precum ºi cea a ºcolilor ºi spitalelor.

INVITAT:

Mircea Ioan MOLOÞ preºedintele Consiliului Judeþean Hunedoara


4 Actualitate

Cronica Vãii Jiului | Joi, 19 Septembrie 2013

I

nspectoratul ªcolar al judeºului Hundeoara ar mai avea nevoie de 21 de microbuze pentru transportul elevilor. În tot acest timp, 600 de microbuze ºcolare vor fi achiziþionate de Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Administraþiei Publice. Calculele din teritoriu au arãtat cã ar fi nevoie de 600 pânã la 900 de microbuze ºcolare pentru elevii care fac naveta. Ministrul Educaþiei a adãugat cã banii pentru aceste achiziþii au fost identificaþi în bugetul de stat ºi cã în prezent au loc procedurile în vederea organizãrii licitaþiei. Sursa citatã a adãugat, în acelaºi context, cã de acum încolo microbuzele vor sta în sarcina autoritãþilor locale. “Legat de aceste microbuze avem elemente importante de noutate: în acest moment, microbuzele sunt fie la ºcoalã, ºi nu au ºofer sau combustibil, fie la primãrie. Premierul a decis ca microbuzele sã fie ges-

21 de microbuze ºcolare, aºteptate în judeþ tionate de autoritãþile locale, de acum încolo vom ºti foarte clar cine are responsabilitatea gestionãrii acestor microbuze”, a spus Pricopie. În judeþul Hunedoara sunt 80 de microbuze ºcolare ºi ar mai fi nevoie de încã 21, spun reprezentanþii Inspectoratului ªcolar. “În judeþul Hunedoara avem 80 de microbuze ºcolare ºi am mai avea nevoie de 21 de microbuze. Am trimis solicitarea din timp la minister ºi ni s-a spus cã se va organiza o nouã licitaþie ºi vom primi. Pânã atunci, ne descurcãm pe plan local. Avem elevi

T

imp liber, petrecut la Clubul Copiilor din Petroºani. În scurt timp, mai exact sâmbãtã 28 septembrie, Clubul Copiilor din municipiul Petroºani îºi va redeschide porþile. Copiii cu vârste cuprinse între 3 ºi 19 ani sunt aºteptaþi aici pentru a-ºi petrece timpul liber cu folos, dar în acelaºi timp într-un cadru de relaxare. Jucându-se ei pot dobândi anumite cunoºtinþe. ”Noutãþile sunt puþine, cercurile au rãmas aceleaºi, electronicã, karturi, metaloplastie, pictura, informaticã ºi gimnasticã aerobicã, aici mã refer la Clubul Copiilor din Petroºani pentru cã sub tutela noastrã

este ºi Clubul Copiilor din Vulcan unde ºi acolo copiii pot paticipa la cursuri gratuite de culturã ºi civilizaþie romana, metaloplastie, karturi, informaticã ºi programare web”, a spus Cosmin Kiss, directorul Clubului

care merg la ºcoalã cu transportul local ºi din pãcate li se deconteazã doar dupã ceva timp abona-

mentele ºi avem douã comune, Topliþa ºi Densuº, unde ºcolile au solicitat decalarea programului pen-

Aproape un milion de lei pentru laptele elevilor

A

proape un milion de lei a alocat Consiliul Judeþean Hunedoara pentru laptele pe care îl primesc, la ore, elevii hunedoreni. Nu mai puþin de 40.355 de porþii de lapte UHT primesc elevii hunedoreni din clasele I - VIII, precum ºi copiii preºcolari din grãdiniþele cu pro-

tru a putea aduce în timp util toþi elevii. La Topliþa, elevii vor începe orele la 9.00 ºi programul li se prelungeºte pânã la ora 13.00, iar la Densuº decalajul este de jumãtate de orã”, a explicat purtãtorul de cuvânt al ISJ Hunedoara, Marta Mate. Valoarea contractului de achiziþie a microbuzelor ºcolare este de 61,290,322.58 RON. Monika BACIU

gram normal de 4 ore. Consiliul Judeþean Hunedoara alocã pentru acest serviciu 980.565 de lei ºi asta doar pentru perioada 16.09.2013 - 08.11.2013. Contractul a fost împãrþit pe 7 loturi, aºa încât laptele sã ajungã proaspãt la micuþii beneficiari ºi fiecare lot a fost licitat. Iar livrarea laptelui s-a împãrþit între Simultan SRL care va asigura laptele pentru zona Deva Ilia, Dobra, Zam ºi zona Orãºtie – Simeria, în timp ce Zarand Lactate furnizeazã paharele de lapte pentru lotul 2 - zona Hunedoara lotul 3 - zona Petroºani - Petrila, lotul 4 zona Lupeni - Uricani Vulcan, lotul 5 - zona Brad ºi lotul 6 - zona Cãlan - Haþeg. Car men COSMAN

Vor învãþa prin joacã

Copiilor din Petroºani. Anul trecut, peste 1500 de copii au luat parte la cursurile organizate aici. ”Toate sunt atractive pentru copii ºi de asemenea toate cercurile la care participã elevii, au ºi rezultate

deosebite. Foarte mulþi sunt atraºi de karturi, electronicã, de gimnasticã aerobicã, sunt parteneriate cu ºcolile de unde participa foarte mulþi copii la cercurile de informaticã ºi metaloplastie. Anul trecut am avut aproximativ 1600 de elevi înscriºi pe ambele cluburi. Ei pot veni

sã-ºi dezvolte creativ plãcerea de a-ºi petrece timpul liber cu folos, cel mai important lucru pe care trebuie sã-l ºtie ºi pãrinþii este acela cã toate cursurile noastre sunt gratuite. Este mai bine aºa decât sã-ºi petreacã timpul liber în jurul blocurilor sau în jurul ºcolilor unde

aleargã în timpul liber, este de preferat sã vinã la cursurile noastre care sunt ºi folositoare ºi recreative”, a mai spus sursa citatã. Palmaresul copiilor de la Club este unul vast. În fiecare an, participanþii obþin medalii, diplome ºi cupe, iar cel mai important aspect este faptul cã acumuleazã cunoºtinþe prin joacã. Monika BACIU


Actualitate 5

Cronica Vãii Jiului | Joi, 19 Septembrie 2013

O

Recuperat din pãdure, dupã ce s-a rãtãcit la cules de ciuperci

Reþinutã pentru contrabandã cu þigãri

U

femeie din Petroºani a fost reþinutã de poliþiºti dupã ce asupra ei s-au gãsit þigãri de contrabandã.

n bãrbat în vârstã de 61 de ani din Lugoj i-a pus pe jar pe poliþiºtii hunedoreni, dupã ce un nepot de-al sãu i-a anunþat dispariþia.

Poliþiºtii Biroului de Investigare a Fraudelor din cadrul Poliþiei Municipiului Petroºani au dispus reþinerea pentru 24 de ore a învinuitei, de 59 de ani, pe care au acuzat-o de comiterea infracþiunii de contrabandã, respectiv deþinerea ºi transportul de bunuri categoria þigarete, care trebuie plasate sub regim vamal, cunoscându-se cã acestea sunt destinate sãvârºirii contrabandei. “Þigaretele netimbrate ce fac obiectul infracþiunii pentru care este cercetatã petroºeneanca au fost ridicate de poliþiºti în data de 14.09.2013, în urma unor percheziþii domiciliare ce au

În fapt, în data de 16.09.2013, poliþiºtii hunedoreni au fost sesizaþi de cãtre un bãrbat în vârstã de 39 ani, din satul Fintoag, comuna Lãpugiu de Jos, cu privire la faptul cã unchiul sãu, în vârstã de 61 de ani, din oraºul Lugoj, a plecat în dimineaþa zilei de 16.09.2013, în jurul orei 08:00, în pãdurea din apropierea satului Fintoag, pentru a culege ciuperci ºi nu s-a mai întors. În urma sesizãrii, s-au constituit mai multe echipe de cãutare formate din poliþiºti din cadrul Secþiei de Poliþie Ruralã Ilia, însoþiþi de un

Leul aºteaptã deciziile Rezervei Federale americane

O

ricât ar pãrea de nepotrivit acest titlu, evoluþia leului din urmãtoarea perioadã este strâns legatã de deciziile de politicã monetarã ale Rezervei Federale.

avut loc în douã locaþii din Petroºani, aparþinând învinuitei”, precizeazã Bogdan Niþu, purtãtor de cuvânt al IPJ Hunedoara. În cauzã se efectueazã cercetãri în faza de urmãrire penalã cu suspecta în stare de reþinere sub aspectul sãvârºirii infracþiunii de contrabandã, învinuita urmând a fi prezentatã Parchetului de pe lângã Judecãtoria Petroºani cu propunere de arestare preventivã.

În cazul în care comitetul de politicã monetarã al Fed (FOMC) va decide reducerea semnificativã a sumelor pe care le injecteazã lunar în economia americanã, care se ridicã la 80 miliarde dolari, este de aºteptat ca ieºirile de pe activele considerate riscante sã se majoreze semnificativ, provocând deprecieri ale monedelor. Dacã reducerea lunarã va fi doar de 5 – 15 miliarde dolari, evoluþia leului va fi una mai calmã, fluctuaþiile cursului euro menþinându-se în culoarul 4,43 – 4,48 lei. Ieri, cursul euro a scãzut nesemnificativ, de la 4,4760 la 4,4751 lei, într-o piaþã cu volume de tranzacþionare reduse. Deschiderea s-a realizat la 4,48 lei, cotaþie identicã cu cea de la închiderea de marþi, ºedinþã în care euro urcase aproape de 4,4850 lei. La ora 14:00 cotaþiile erau de 4,47 – 4,4730 lei.

Cursul dolarului american a urcat de la 3,3490 la 3,3504 lei iar cel al francului elveþian de la 3,6176 la 3,6198 lei. Dacã moneda maghiarã a avut o evoluþie comparativ cu euro asemãnãtoare cu cea a leului, ea fluctuând între 297 ºi 298,4 forinþi, cea polonezã se deprecia la 4,212 – 4,233 zloþi, dupã ce luni se întãrise la 4,19 zloþi. Volatilitatea perechii euro/dolar era minimã, 1,3344 – 1,3364 dolari, investitorii aºteptând conferinþa de presã care urma sã se desfãºoare dupã ºedinþa Rezervei Federale, care a început marþi. În piaþa la termen de la Sibiu, euro se tranzacþiona pe decembrie la 1,3364 dolari iar uncia de aur cu scadenþa luna viitoare scãdea la 1.298 – 1.304 dolari. Sunt folosite date ºi informaþii disponibile pânã la ora 14:00

câine de urmã, personal din cadrul ocolului silvic Dobra ºi voluntari. Echipele de cãutare au efectuat scotociri pe o razã de 10 km în pãdurea din împrejurimea localitãþii Fintoag, pãdure ce se întinde inclusiv pe raza judeþelor Timiº ºi Arad. “În urma activitãþilor întreprinse, persoana în cauzã a fost identificatã în data de 17.09.2013, la aproximativ 10 km de localitatea Fintoag, în faþa unei cabane ce serveºte ca loc de odihnã pentru lucrãtorii forestieri, cabanã situatã pe

Femeie agresatã, salvatã de un jandarm

O

femeie din Hunedoara a fost scãpatã de la o bãtaie de un jandarm care, deºi era în timpul liber a intervenit în sprijinul acesteia. Incidentul a avut loc ieri, în jurul orei 10.00 când femeia a intrat în sediul unei unitãþi bancare din municipiul Hunedoara, urmatã îndeaproape de un bãrbat care a lovit-o. Jandarmul l-a imobilizat pe agresor ºi a solicitat personalului unitãþii bancare sã anunþe incidentul la

raza localitãþii Recea, judeþul Arad. Bãrbatul nu prezenta leziuni sau vãtãmãri corporale ºi a declarat verbal cã a plecat sã caute ciuperci ºi s-a rãtãcit în pãdure, petrecându-ºi noaptea într-o livadã cu pruni, unde ºi-a improvizat un aºternut din crengi de mesteacãn”, declarã Bogdan Niþu, purtãtor de cuvânt IPJ Hunedoara. Acesta a fost însoþit de cãtre poliþiºti pânã în satul Fintoag, la locuinþa cumnatului sãu, unde a fost preluat de familie.

numãrul de urgenþã 112. În scurt timp, la faþa locului, a sosit un echipaj de poliþie care a preluat agresorul. Bãrbatul, în vârstã de 35 ani, domiciliat în municipiul Hunedoara a fost sancþionat de poliþie cu amendã contravenþionalã. Conflictul dintre cele douã persoane s-a produs pe baza unor neînþelegeri mai vechi, aceºtia având în trecut o relaþie de concubinaj. Jandarmul care a intervenit pentru imobilizarea agresorului are 45 ani ºi din anul 2003 este angajat al IJJ Hunedoara.


6 Actualitate

Cronica Vãii Jiului | Joi, 19 Septembrie 2013

ilanþ, la sfârºitul perioadei de varã. B Vremea teraselor se apropie de final Vara este deja o amintire în Valea Jiului, iar proprietarii de terase fac acum bilanþul încasãrilor. La fel procedeazã ºi reprezentanþii administraþiei locale care au de încasat sumele aferente amplasãrii teraselor pe domeniul public.

s-au dovedit a fi oameni de bunã credinþã însã contractele lor mai sunt în vigoare chiar dacã timpul de afarã nu þine cu ei dar sã sperãm cã dacã timpul se îmbunãtãþeºte ei vor mai avea

”Dacã avem în vedere cã dintr-un numãr de 12 contracte pe care le-am încheiat pentru terasele sezoniere, 10 dintre aceºtia au taxele achitate la zi, putem spune cã

parte de câteva zile însorite ca sã-ºi mai poatã desfãºura activitatea coform contractelor pe care le au

Deponeul ecologic din Hunedoara la un pas de realizare

Un proiect care a întâmpinat multe piedici pânã sã fie pus în practicã ºi exista chiar riscul sã fie pierdutã finanþarea europeanã pentru implementarea lui. Întâlnirea este programatã

M

oment aproape istoric în judeþul Hunedoara unde, la sediul Consiliului Judeþean Hunedoara se va semna Documentul de poziþie privind implementarea proiectului "Sistem de management integrat al deºeurilor în judeþul Hunedoara".

G

încheiate”, a declarat Dorina Niþã, viceprimarul municipiului Petroºani. Existã însã ºi doi proprietari care nu ºi-au achitat în

pentru joi, 19 septembrie a.c., la ora 11.00, la sediul Consiliului Judeþean Hunedoara. La acest eveniment vor participa toþi primarii din judeþ, vicepreºedintele Ioan Rus, care este preºedintele în exerciþiu al A.D.I. "Sistem de management integrat al deºeurilor în judeþul Hunedoara" ºi directorul executiv al A.D.I. Ioan Prip. Aceastã întâlnire va fi urmatã de deplasarea participanþilor la Bãcia, la stadionul din localitate, unde reprezentanþii unei firme de profil vor face o prezentare a unor modele de colectare selectivã a deºeurilor. Car men COSMAN

Guvernul a promis cã va vinde companiile din portofoliul Ministerului Economiei

uvernul s-a angajat faþã de Fondul Monetar Internaþional cã va vinde "majoritatea portofoliului" de companii din subordinea Ministerului Economiei, conform Mediafax. Companiile energetice, controlate de Ministerul Economiei, au fost transferate în acest an din coordonarea ministrului Vosganian în cea a ministrului delegat pentru Energie, Constantin Nitã, care conduce Departamentul pentru Energie. În urma transferului, Ministrul Economiei mai are participaþii integrale, majoritare sau minoritare la companii precum Romarm, Oltchim, Plafar, Carfil,

Metrom, UM Cugir, UM Mija, UM Sadu, Uzina Automecanica Moreni, Pirochim Victoria, Avioane Craiova, Romplumb, ªantierul Naval Mangalia, IAR Braºov, Romaero, ªantierul Naval 2 Mai. Romgaz, Hidroelectrica, Nuclearelectrica, complexele energetice Oltenia ºi Hunedoara sau Electricã sînt controlate de Departamentul pentru Energie. De aseme-

nea, acesta deþine participaþii la Petrotrans, Termoelectrica, Compania Naþionalã a Uraniului, Minvest, Apele Minerale, Salrom, Societatea Naþionalã a Cãrbunelui, Cuprumin, Regia Autonomã pentru Activitãþi Nucleare,

OMV Petrom, Oil Terminal, Conpet, GDF Suez Energy, EON Gaz Distribuþie, EON Gaz România, Enel Distribuþie, Enel Energie, CEZ. Dintre aceste companii, unele ar urma sã fie privatizate (Cupru Min, Oltchim, Complexul Energetic Oltenia, Electricã, Complexul Energetic Hunedoara) sau listate pe piaþa de capital. Pe lîngã privatizãri, Guvernul a promis de mai multe ori FMI ºi Comisiei Europene cã va lista la bursa pachete minoritare din Hidroelectrica (10%), Romgaz (10%), Transgaz (15%) ºi Nuclearelectrica (10%).

totalitate sumele datorate cãtre bugetul local. ”Nu sunt chiar mari, ele sunt pe parcursul a douã luni lucru care nu este îngrijorãtor din punctul nostru de vedere, oricum ºtiu cã dacã doresc ca la anul sã aibã din nou o astfel de activitate sezonierã pe terasã, una dintre condiþii este aceea de a avea taxele achitate la zi pe anul precedent”, a mai precizat sursa citatã. Proprietarii teraselor au contracte încheiate cu municipalitatea pânã la 1 noiembrie, însã de pe acum vremea nu mai este potrivitã pentru o ºedere la terasã. Monika BACIU


Actualitate 7

Cronica Vãii Jiului | Joi, 19 Septembrie 2013

Peste 8 milioane de certificate de emisii de CO2 pentru CE Hunedoara C

omplexul Energetic Hunedoara va primi 8,4 milioane de certificate gratuite de emisii de dioxid de carbon, din totalul de care beneficiazã România ºi care echivaleazã cu 71,4 milioane de tone de CO2, în perioada 2013 - 2020. Carmen COSMAN Practic, CE Hunedoara este cel de-al treilea mare beneficiar, raportat la numãrul de certificate primite, potrivit unui proiect de hotãrâre de Guvern iniþiat de

Ministerul Economiei, dupã Complexul energetic Oltenia ºi Petrom. Potrivit proiectului de hotãrâre de Guvern, Termocentralele Turceni ºi Rovinari din cadrul CE Oltenia primesc 11,3 milioane

de certificate, Centrala Petrom de la Brazi – 9,2 milioane de certificate, iar CE Huendoara – prin Electrocentrale Deva va beneficia de 8,4

milioane de certificate gratuite. Certificatele de emisii de gaze cu efect de serã (EUA) sunt un fel de drepturi de poluare pe care le

primesc gratuit companiile care activeazã în domeniile energie, rafinare de produse petroliere, ciment, metalurgie sau sticlã, potrivit acordurilor

Economia României ar putea creºte cu 2,1% în 2013 ºi cu 2,3% în 2014

E

conomia României ar putea creºte cu 2,1% (an/an) în 2013, cu 2,3% în 2014 ºi cu 3,5% în 2015, iar investiþiile sã devinã motorul economiei pe termen mediu (+6,4% an/an în 2014 ºi +5,2% an/an în 2015), se aratã în Raportul Economia României în luna septembrie, remis miercuri HotNews.ro de cãtre analiºtii SSIF Broker.

Potrivit acestora, viitoarele alegeri prezidenþiale vor stimula consumul public, chiar dacã în 2015 acesta ar putea stagna din cauza limitelor impuse de Compactul Fiscal. Analiºtii SSIF Broker previzioneazã o deteriorare a cererii externe nete în 2014, pe fondul normalizãrii exporturilor ºi a accelerãrii importurilor, iar în piaþa forþei de muncã se aºteaptã la creºterea ratei ºomajului la 7,4% (2013) ºi scãderea la 7,2% (2014) ºi 7,1% (2015), scenariu în care relansarea investiþiilor va contrabalansa restructurarea sectorului public. Inflaþia ar putea atinge un minim de 2,8% an/an în 2014 (medie anualã), urmînd sã

accelereze la 3,1% an/an în 2015, pe fondul perspectivelor de evoluþie a PIB la un ritm peste potenþial (în 2015). În acest context, BNR ar putea reduce dobîndã la 4% în 2013, urmînd sã o majoreze la 4,5% în 2015 (final de an). Acest scenariu este condiþionat de neintensificarea factorilor de risc: climatul macro-financiar global/European; nerespectarea angajamentelor convenite cu instituþiile internaþionale; riscurile politice determinate de alegerile Prezidenþiale; riscurile sociale generate de restructurarea sectorului public. Evoluþia predominant favorabilã a indicatorilor macroeconomici

comunicaþi recent exprima premise de accelerare a economiei în a doua jumãtate a anului curent.Cererea externã netã continua sã fie motorul economiei ºi România pare sã devinã un pilon din ce în ce mai activ în fluxurile comerciale dintre þãrile UE ºi cele non-UE. În iulie exporturile au crescut cu 11,4% mom (18,1% an/an) la nivelul record de 4,48 mld. EUR; importurile s-au majorat cu 15,2% mom (11,3% an/an) la 5,06 mld. EUR. Prin urmare, balanta comercialã a înregistrat un deficit de 0,57

mld. EUR, în atenuare cu 23,1% an/an. Existã spaþiu pentru reducerea dobînzii de referinþã pînã la 4% la finalul anului. În scenariul central, mã aºtept ca BNR sã reducã din nou dobînda de referinþã cu 0,50%, la 4,00% în ultimele douã ºedinþe de politica monetarã din acest an. Cu toate acestea, deciziile viitoare de politica monetarã vor fi

dependente într-o mãsurã mai mare de climatul macro-financiar global: o deteriorare a sentimentului determinatã de inflexiunea politicii monetare a FED în septembrie ar putea determina BNR sã opreascã ciclul de reducere a dobînzii de politica monetarã. Nu în cele din urmã, ritmul agresiv de scãdere din luna august determina reducerea marjei

internaþionale la care România este semnatarã. Aceste certificate se dau în funcþie de gradul de poluare al fiecãrui agent. Dacã agentul polueazã mai mult, trebuie sã cumpere certificate în plus, dacã polueazã mai puþin, poate sã-ºi vândã surplusul ºi sã-ºi finanþeze cu banii obþinuþi investiþii în modernizare. Cele mai multe certificate le primesc companiile din energie, urmate de cele din metalurgie ºi ciment. Un astfel de certificat este echivalentul unei tone de CO2 emisã în atmosferã. de manevrã pentru deciziile cu privire la dobînda de referinþã în 2014. Concretizarea acestui scenariu central este condiþionatã de neintensificarea factorilor de risc (externi ºi interni): climatul macro-financiar global/European; nerespectarea angajamentelor asumate în cadrul noului acord Stand By; riscurile politice asociate campaniei electorale din 2014 (alegeri Prezidenþiale); riscuri sociale determinate de restructurarea sectorului public.


8 Actualitate

Hillary Clinton ºi Madeleine Albright ºi-au trimis ambasadorul în Valea Jiului ital Voices Global Partnership, V ONG-ul care are ca fondatori personalitãþi mondiale marcante, printre care ºi Hillary Clinton ºi Madeleine Albright, va fi principalul invitat, prin ambasadorul sãu în România, la dezbaterea de vineri, de la Petroºani, pe tema ”Protejaþi familia! Stopaþi violenþa”, dezbatere iniþiatã de PSD filiala Hunedoara ºi organizatã ºi gãzduitã de OF PSD Petroºani. PSD Filiala judeþeanã Hunedoara a avut ideea continuãrii acþiunilor privind consolidarea familiei ºi a combaterii violenþei domestice cu participare de þinutã, iar Organizaþia de Femei a PSD Petroºani s-a angajat în a gãzdui ºi organiza un asemenea eveniment-dezbatere cu tema ”Protejaþi familia! Stopaþi violenþa!”, în numele tuturor femeilor socialdemocrate din Valea Jiului. ”Au fost invitaþi specialiºti din mai multe domenii având în vedere efectele multiple ce le dezvoltã violenþa de limbaj, atitudine ºi faptã asupra familiei, a copiilor ºi a poziþionãrii acestora în ºcoalã ºi societate. Ca urmare, la dezbatere vor participa profesori, medici, psihosociologi, conducerea Asistenþei Sociale ºi preºedintele executiv al PSD Hunedoara ºi deputat în colegiul de Vest Valea Jiului, Cristian Resmeriþã. Vom fi onoraþi de prezenþa ambasadorul ONG-ului de nivel

Actualitate 9

Cronica Vãii Jiului | Joi, 19 Septembrie 2013

mondial Vital Voices Global Partnership, Ana Birchall, care a rãspuns invitaþiei noastre fãrã rezerve” – a declarat Margareta Burduf, preºedinta OF PSD Petroºani. Vital Voices Global Partnership este un ONG cu activitate la nivel mondial ce are ca misiune identificarea ºi susþinerea femeilor puternice de pe mapamond, prin sprijinirea potenþialului acestora de a genera progres ºi prosperitate în comunitãþile în care trãiesc. Printre cei mai importanti fondatori ai Vital Voices Global Partnership se aflã personalitãþi marcante din lumea întreagã, aºa cum sunt Hillary Clinton ºi Madeleine Albright. Ana Birchall, deputat PSD, a fost numitã ambasador al acestei structuri. “Am fost onoratã sã o întâlnesc pe Hillary Clinton la Yale Law School, aceeaºi universitate pe care am absolvit-o ºi eu. Pot sã

spun cã am urmãrit activitatea Vital Voices Global Partnership încã de la înfiinþarea organizaþiei ºi cu atât mai onorantã este nominalizarea primitã(…) Pentru mine este important sã fac tot ceea ce îmi stã în putere sã promovez ºi sã apãr drepturile femeilor. Sunt convinsã cã trebuie sã recunoastem si sa descãtuºãm potenþialul femeilor, fie cã vorbim de capacitatea acestora de a fi lideri valoroºi, fie cã vorbim de capacitatea antreprenorialã a femeilor ºi, de ce nu, fie cã vorbim despre capacitatea femeilor de a reuºi în politicã”- a afirmat deputatul PSD Ana Birchall, la mijlocul lunii august.

C

oncurenþii din politica localã s-au arãtat îngrijoraþi cã nu-i gãsesc slãbiciuni coordonatorului PNL Valea Jiului, Costel Avram, pentru a-i mai tãia din aripile cu care s-a avântat pe scena politicã din zonã. Încercãrile de pânã acum de a-i mai pune piedici au eºuat pentru cã acesta a transformat dezavantajul în avantaj, spun opozanþi de-ai sãi. ªi totuºi, Avram poate fi contracarat: închideþi-l în lift ºi blocaþi liftul! E mort… Deranjaþi de mobilitatea sa în politicã, de faptul cã a tulburat bãltirea în care se scaldã marea parte a liderilor de partide, organizaþii locale, Costel Avram ºi-a atras antipatii chiar înverºunate. De, nu te poate iubi toatã lumea! ”Hai, lasaþi-o baltã, cã nu e el chiar aºa de bun pe cât vrea sã parã, dar le ºtie, le întoarce ca la Ploieºti, ca un turbat”- a declarat chiar un liberal de-al sãu de la Petrila, care face parte din tagma celor crescuþi fãrã reguli de partid. Fiecare acþiune, începând de la concertul de colinde, apoi ampla acþiune de carte ºi culminând cu organizarea conferinþei de alegeri din PNL Petrila, în sensul ridicãrii stachetei ºi a

Costel Avram are totuºi un ”cãlcâi al lui Ahile” ºi poate fi învins cum rugbistul din grãmadã. ªi totuºi liderul zonal al liberalilor are o mare slãbiciune prin care poate fi ”redus la tãcere”. Acesta poate rãmâne paralizat, fãrã grai ºi fãrã reacþie, atunci când îl închizi într-un spaþiu mic, chiar ºi în lift, dar sã blochezi liftul. L-ai terminat! Am aflat acest lucru de curând, când în urmã cu aproape patru sãptãmâni se pregãtea pentru o intervenþie chirugicalã ºi trebuia sã facã un tomograf. Era transfigurat de groaza aparatului în care trebuia sã stea închis circa 45 de minute pentru a-i scana ”defecþiunea tehnicã”. Spaþiul închis îi crea panicã, stare de sufocare ºi rãu general. Claustrofobie! ”Nu mi-e teamã de operaþie. Ceea ce mã sperie este tomograful. Mi se face rãu în spaþiul acela închis. Am cerut

susþinerii editãrii de carte ºi lansarea acesteia, au stârnit vii comentarii ºi chiar ceartã în interiorul altor partide, precum PSD, între taberele care-i recunoºteau lui Avram reuºitele acþiunilor ºi alþii care nu-l plãceau pur ºi simplu pentru cã reprezenta o primejdie politicã. Firesc ºi… politic, s-a încercat contracararea liderului liberal, denigrarea fiind cel mai la îndemânã, alþii criticându-l deschis, public, ºi-au exprimat opinia vizavi de atitudini ºi fapte ale lui Avram, mai ales cele în calitate de director Apa Serv, ºtiindu-se cã este o zonã sensibilã pentru public. Dar, vigilent, Costel Avram a contracarat fiecare atac ºi a ieºit cu bine, pre-

Trafic redirecþionat la Petrila

T

Dezbaterea, care se anunþã a fi de anvergurã, va avea loc vineri, 20 septembrie, ora 18,00, în sala de ºedinþe a PSD Petroºani. Ileana FIRÞULESCU FIRÞULESCU

rafic restricþionat la Petrila. Începând de astãzi, 19 septembrie, la Petrila va avea loc prima ediþie a evenimentului Toamna Petrileanã. Cu acest prilej, administraþia localã îi informeazã pe conducãtorii auto cã traficul va fi restricþionat timp de patru zile. ”In perioada 19 septembrie - ora 12.00 si 23 septembrie - ora 7.00, traficul in zona Expans - Strada Minei va fi restrictionat ca urmare a evenimentului “Toamna Petrileana. Pentru redirectionare se ofera rutele ocolitoare prin str. Alexandru Sahia pentru traficul de mic tonaj si respectiv Penny Mina Petrila - strada Minei pentru traficul de tonaj

mare”, se aratã în anunþul Primãriei Petrila. Printre cei care se vor concerta la toamna petrileanã se Geanina Gavrilã, Luke, Mitzã, Silvia, Anne, Adnana Olariu, Sonny Flame, Loredana Fieraru, Bianca Danciu,

Alexia Magda, Aida Busuioc, Daniel Iancu, Lele Crãciunescu, ansamblurile „Bujorii Muntelui”, „Junii Petrileni” ºi „ªoimuºana”. Monika BACIU

medicilor sã mã sedeze, sã mã adoarmã… ” – s-a confesat omul Costel Avram, transfigurat de groaza efectelor aparatului asupra sa. Povestea liderului, ne-a amintit de o alta, asemãnãtoarea, cea a unui ziarist adevãrat de la Steagul Roºu, ulterior Matinal, Dorin Gheþa. Era ºi el un munte de om, inginer geolog ºi fost salvator minier ce participase la acþiuni de salvare cumplite. Scosese din subteranele minelor din Valea Jiului mineri sfârtecaþi de explozii ºi arºi fãrã sã-ºi piardã cumpãtul. Îl credeai un om dur… Dar leºina atunci când i se recolta sânge pentru analize. Ciudatã este firea umanã! Ca urmare, opozanþi ai lui Avram, aveþi arma pentru a-l învinge! Ileana FIRÞULESCU

EXT.

L=220 cm, l=87 cm, DESC.=190/115 cm

* Oferta valabilã în limita stocului disponibil.


8 Actualitate

Hillary Clinton ºi Madeleine Albright ºi-au trimis ambasadorul în Valea Jiului ital Voices Global Partnership, V ONG-ul care are ca fondatori personalitãþi mondiale marcante, printre care ºi Hillary Clinton ºi Madeleine Albright, va fi principalul invitat, prin ambasadorul sãu în România, la dezbaterea de vineri, de la Petroºani, pe tema ”Protejaþi familia! Stopaþi violenþa”, dezbatere iniþiatã de PSD filiala Hunedoara ºi organizatã ºi gãzduitã de OF PSD Petroºani. PSD Filiala judeþeanã Hunedoara a avut ideea continuãrii acþiunilor privind consolidarea familiei ºi a combaterii violenþei domestice cu participare de þinutã, iar Organizaþia de Femei a PSD Petroºani s-a angajat în a gãzdui ºi organiza un asemenea eveniment-dezbatere cu tema ”Protejaþi familia! Stopaþi violenþa!”, în numele tuturor femeilor socialdemocrate din Valea Jiului. ”Au fost invitaþi specialiºti din mai multe domenii având în vedere efectele multiple ce le dezvoltã violenþa de limbaj, atitudine ºi faptã asupra familiei, a copiilor ºi a poziþionãrii acestora în ºcoalã ºi societate. Ca urmare, la dezbatere vor participa profesori, medici, psihosociologi, conducerea Asistenþei Sociale ºi preºedintele executiv al PSD Hunedoara ºi deputat în colegiul de Vest Valea Jiului, Cristian Resmeriþã. Vom fi onoraþi de prezenþa ambasadorul ONG-ului de nivel

Actualitate 9

Cronica Vãii Jiului | Joi, 19 Septembrie 2013

mondial Vital Voices Global Partnership, Ana Birchall, care a rãspuns invitaþiei noastre fãrã rezerve” – a declarat Margareta Burduf, preºedinta OF PSD Petroºani. Vital Voices Global Partnership este un ONG cu activitate la nivel mondial ce are ca misiune identificarea ºi susþinerea femeilor puternice de pe mapamond, prin sprijinirea potenþialului acestora de a genera progres ºi prosperitate în comunitãþile în care trãiesc. Printre cei mai importanti fondatori ai Vital Voices Global Partnership se aflã personalitãþi marcante din lumea întreagã, aºa cum sunt Hillary Clinton ºi Madeleine Albright. Ana Birchall, deputat PSD, a fost numitã ambasador al acestei structuri. “Am fost onoratã sã o întâlnesc pe Hillary Clinton la Yale Law School, aceeaºi universitate pe care am absolvit-o ºi eu. Pot sã

spun cã am urmãrit activitatea Vital Voices Global Partnership încã de la înfiinþarea organizaþiei ºi cu atât mai onorantã este nominalizarea primitã(…) Pentru mine este important sã fac tot ceea ce îmi stã în putere sã promovez ºi sã apãr drepturile femeilor. Sunt convinsã cã trebuie sã recunoastem si sa descãtuºãm potenþialul femeilor, fie cã vorbim de capacitatea acestora de a fi lideri valoroºi, fie cã vorbim de capacitatea antreprenorialã a femeilor ºi, de ce nu, fie cã vorbim despre capacitatea femeilor de a reuºi în politicã”- a afirmat deputatul PSD Ana Birchall, la mijlocul lunii august.

C

oncurenþii din politica localã s-au arãtat îngrijoraþi cã nu-i gãsesc slãbiciuni coordonatorului PNL Valea Jiului, Costel Avram, pentru a-i mai tãia din aripile cu care s-a avântat pe scena politicã din zonã. Încercãrile de pânã acum de a-i mai pune piedici au eºuat pentru cã acesta a transformat dezavantajul în avantaj, spun opozanþi de-ai sãi. ªi totuºi, Avram poate fi contracarat: închideþi-l în lift ºi blocaþi liftul! E mort… Deranjaþi de mobilitatea sa în politicã, de faptul cã a tulburat bãltirea în care se scaldã marea parte a liderilor de partide, organizaþii locale, Costel Avram ºi-a atras antipatii chiar înverºunate. De, nu te poate iubi toatã lumea! ”Hai, lasaþi-o baltã, cã nu e el chiar aºa de bun pe cât vrea sã parã, dar le ºtie, le întoarce ca la Ploieºti, ca un turbat”- a declarat chiar un liberal de-al sãu de la Petrila, care face parte din tagma celor crescuþi fãrã reguli de partid. Fiecare acþiune, începând de la concertul de colinde, apoi ampla acþiune de carte ºi culminând cu organizarea conferinþei de alegeri din PNL Petrila, în sensul ridicãrii stachetei ºi a

Costel Avram are totuºi un ”cãlcâi al lui Ahile” ºi poate fi învins cum rugbistul din grãmadã. ªi totuºi liderul zonal al liberalilor are o mare slãbiciune prin care poate fi ”redus la tãcere”. Acesta poate rãmâne paralizat, fãrã grai ºi fãrã reacþie, atunci când îl închizi într-un spaþiu mic, chiar ºi în lift, dar sã blochezi liftul. L-ai terminat! Am aflat acest lucru de curând, când în urmã cu aproape patru sãptãmâni se pregãtea pentru o intervenþie chirugicalã ºi trebuia sã facã un tomograf. Era transfigurat de groaza aparatului în care trebuia sã stea închis circa 45 de minute pentru a-i scana ”defecþiunea tehnicã”. Spaþiul închis îi crea panicã, stare de sufocare ºi rãu general. Claustrofobie! ”Nu mi-e teamã de operaþie. Ceea ce mã sperie este tomograful. Mi se face rãu în spaþiul acela închis. Am cerut

susþinerii editãrii de carte ºi lansarea acesteia, au stârnit vii comentarii ºi chiar ceartã în interiorul altor partide, precum PSD, între taberele care-i recunoºteau lui Avram reuºitele acþiunilor ºi alþii care nu-l plãceau pur ºi simplu pentru cã reprezenta o primejdie politicã. Firesc ºi… politic, s-a încercat contracararea liderului liberal, denigrarea fiind cel mai la îndemânã, alþii criticându-l deschis, public, ºi-au exprimat opinia vizavi de atitudini ºi fapte ale lui Avram, mai ales cele în calitate de director Apa Serv, ºtiindu-se cã este o zonã sensibilã pentru public. Dar, vigilent, Costel Avram a contracarat fiecare atac ºi a ieºit cu bine, pre-

Trafic redirecþionat la Petrila

T

Dezbaterea, care se anunþã a fi de anvergurã, va avea loc vineri, 20 septembrie, ora 18,00, în sala de ºedinþe a PSD Petroºani. Ileana FIRÞULESCU FIRÞULESCU

rafic restricþionat la Petrila. Începând de astãzi, 19 septembrie, la Petrila va avea loc prima ediþie a evenimentului Toamna Petrileanã. Cu acest prilej, administraþia localã îi informeazã pe conducãtorii auto cã traficul va fi restricþionat timp de patru zile. ”In perioada 19 septembrie - ora 12.00 si 23 septembrie - ora 7.00, traficul in zona Expans - Strada Minei va fi restrictionat ca urmare a evenimentului “Toamna Petrileana. Pentru redirectionare se ofera rutele ocolitoare prin str. Alexandru Sahia pentru traficul de mic tonaj si respectiv Penny Mina Petrila - strada Minei pentru traficul de tonaj

mare”, se aratã în anunþul Primãriei Petrila. Printre cei care se vor concerta la toamna petrileanã se Geanina Gavrilã, Luke, Mitzã, Silvia, Anne, Adnana Olariu, Sonny Flame, Loredana Fieraru, Bianca Danciu,

Alexia Magda, Aida Busuioc, Daniel Iancu, Lele Crãciunescu, ansamblurile „Bujorii Muntelui”, „Junii Petrileni” ºi „ªoimuºana”. Monika BACIU

medicilor sã mã sedeze, sã mã adoarmã… ” – s-a confesat omul Costel Avram, transfigurat de groaza efectelor aparatului asupra sa. Povestea liderului, ne-a amintit de o alta, asemãnãtoarea, cea a unui ziarist adevãrat de la Steagul Roºu, ulterior Matinal, Dorin Gheþa. Era ºi el un munte de om, inginer geolog ºi fost salvator minier ce participase la acþiuni de salvare cumplite. Scosese din subteranele minelor din Valea Jiului mineri sfârtecaþi de explozii ºi arºi fãrã sã-ºi piardã cumpãtul. Îl credeai un om dur… Dar leºina atunci când i se recolta sânge pentru analize. Ciudatã este firea umanã! Ca urmare, opozanþi ai lui Avram, aveþi arma pentru a-l învinge! Ileana FIRÞULESCU

EXT.

L=220 cm, l=87 cm, DESC.=190/115 cm

* Oferta valabilã în limita stocului disponibil.


10 Actualitate

Cronica Vãii Jiului | Joi, 19 Septembrie 2013

Ultima toaletare a arborilor- manã cereascã pentru nevoiaºi

S

erviciul Public de Administrarea Domeniului Public Privat din cadrul municipalitãþii Petroºani a început ultima etapã din acest an de defriºare a arborilor uscaþi din localitate, vizaþi fiind copacii bãtrâni care prezintã pericol pentru locuinþe sau trecãtori. Maximilian GÂNJU

Sãlciile sunt principala „þintã” dupã ce mai multe s-au prãbuºit din cauza vântului, iar în locul lor se vor planta alþi arbori spun edilii. Acþiunea este manã cereascã pentru familiile nevoiaºe din municipiu care se încãlzesc cu lemne, deoarece municipalitatea le oferã lemnul gratuit.

„Oamenii merg în audienþã la domnul primar ºi în funcþie de nevoile lor ºi posibilitãþile noastre, încer-

cãm sã-i ajutãm. Sunt cetãþeni care se opun tãierii sãlciilor, iar alþii cer pentru cã sunt în pericol. Cum nu

putem împãca pe toatã lumea, noi tãiem ce este uscat ºi ce reprezintã un pericol iminent pentru obiectivele din apropiere sau pentru trecãtori. Lemnul rezultat îl donãm familiilor sãrace, mai ales cã a

Gazul scump îi întoarce la termoficare

Î

n municipiul Petroºani existã circa 13.000 de apartamente, dar doar aproximativ 2.000 dintre acestea mai sunt branºate la sistemul centralizat de termoficare, respectiv de furnizare a apei calde. Dacã pânã nu demult cererile de debranºare de la sistem veneau în ritm susþinut, în ultima perioadã oamenii se reîntorc la termoficare. Maximilian GÂNJU

Sute de familii s-au rebranºat pentru cã ies mai ieftin decât cu centrala proprie. Petroºenenii se reîntorc la sistemul cen-

tralizat de termoficare ºi apã caldã ca urmare a faptului cã mulþi ºiau dat seama este mult mai ieftin decât sã îþi asiguri confortul termic cu curent electric sau gaz metan. Ca un exemplu, iarna trecutã, o familie care locuieºte întrun apartament cu trei camere a plãtit în vârf de iarnã, pentru încãlzirea furnizatã de

societatea de termoficare, circa 350 de lei lunar. Pentru acelaºi tip de apartament, preþul la încãlzire cu ajutorul centralei termice pe gaz a fost de peste 500 de lei pe lunã. Investiþiile în sistemul centralizat au fãcut ca agentul termic furnizat consumatorilor sã fie la parametrii ceruþi. Doar în ultimii ani s-a investit peste 1 milion de lei în reabilitarea reþelelor ºi punctelor termice aflate pe întreaga razã a localitãþii.

venit frigul”, spun angajaþii municipalitãþii. Ca un exemplu, dintr-o salcie care a crescut timp de circa 40 de ani, o familie îºi poate încãlzi locuinþa aproape o lunã de zile.

„O maºinã de lemne costã, poate, ºi 10 milioane dacã þi le aduce gata tãiate ºi nu sunt bani. Cu cãrbunele cumpãrat la sac ºi lemnul tãiat de primãrie treci mai uºor prin iarnã”, spun beneficiarii.

Frig afarã, frig în casã

Mentenanþa de la Paroºeni þine reci caloriferele abonaþilor serviciului de termoficare

C

ãldura din calorifere depinde de reviziile de la Termocentrala Paroºeni. Cei peste 2000 de abonaþi ai serviciului de termoficare din Petroºani vor beneficia de cãldurã dupã data de 1 octombrie, dacã la momentul acela temperaturile vor impune acest lucru. Monika BACIU Zilele acestea temperaturile din Valea Jiului au scãzut dramatic, iar în cursul zilei de miercuri maxima zilei a fost de 10 grade. Acest lucru a fost resimþit ºi în apartamente unde temperaturile au scãzut simþitor. Potrivit reprezentanþilor serviciului de termoficare, agentul termic va fi furnizat abia de la 1 octombrie. ”Abia de la 1

octombrie se va relua furnizarea agentului termic. Chiar dacã pânã atunci ninge nu vom putea furniza cãldurã din cauza reviziilor de la termocentrala Paroºeni”, a declarat Ovidiu Muntean, directorul Serviciului de

Termoficare din Petroºani. Dacã temperaturile vor scãdea în urmãtoarea perioadã, abonaþii serviciului de termoficare nu vor beneficia de cãldurã. Aceºtia se vor putea încãlzi doar pe bazã de energie electricã.

z Programul de audienþe la biroul CJH din Petroºani Luni 10:00 - 16:00 z Marþi 14:00 - 19:00 z Miercuri 10:00 - 16:00 z Vineri 10:00 - 14:00 z Joi ora 11:00 audienþe cu preºedintele Consiliului Judeþean, Mircea Ioan MOLOÞ


Actualitate 11

Cronica Vãii Jiului | Joi, 19 Septembrie 2013

Mai rãmân 1939 de mineri

L

a minele ce se închid în câþiva ani vor mai lucra aproape 2.000 de mineri. Restul s-au trecut pe listele de disponibilizare ºi, într-o lunã, se aleg ºi cu sumele compensatorii. Diana MITRACHE La Petrila vor mai scoate cãrbuni 573 de mineri, alþi 737 mai rãmân la Paroºeni ºi 564 la Uricani. În cadrul administraþiei Societãþii Naþionale de Închideri de Mine vor mai fi alþi 65 de angajaþi, iar pânã la jumãtatea lunii viitoare, cei

489 de disponibilizaþi primesc ºi banii, toþi într-o singurã tranºã. Asta dupã ce au fost consiliaþi de cei delaºomaj. „În aceastã perioadã au fost efectuate, la fiecare sucursalã minierã, serviciile de pre-concediere, servicii care constau în prelucrarea cãtre toþi angajaþii care pleacã

din sistem a drepturilor ºi obligaþiilor, referitoare la ajutorul de ºomaj. Dupã aceastã perioadã, în data de 8 octombrie, le înceteazã contractele individuale de muncã, dupã care fiecare angajat are de fãcut o fiºã de lichidare, care când o finalizeazã, disponibilizaþii îºi vor

putea ridica suma de bani. Sumele se ridicã de la casieriile sucursalelor, fie de pe card, la solicitarea angajatului, începând cu data de 15 octombrie”, a declarat Aurel Anghel, directorul general al Societãþii Naþionale de Închideri de Mine Valea Jiului. Dupã 15 octombrie, foºtii mineri ajung ºomeri ºi mai primesc o indemnizaþie de ºomaj, a cãrei valoare depinde

de vechimea în muncã, dar, în medie, aceasta este de 500 de lei. Disponibilizãrile sunt în plinã desfãºurare, iar ortacii au discutat cu responsabilii de la agenþiile locale de formare pro-

fesionalã. Asta, dacã vor vrea sã se recalifice pe perioada ºomajului, gratuit ºi sã îºi gãseascã apoi o nouã slujbã. O bunã parte dintre ei, însã, vor ajunge în cteva luni, pensionari.

Previziune sumbrã

Mineritul din Vale este pe cale de dispariþie M

ineritul din Valea Jiului îºi trãieºte ultimele clipe crede Miron Cozma, fostul lider al minerilor. Cele patru mine viabile nu vor rezista fãrã subvenþie ºi vor dispãrea odatã cu cele aflate pe program de închidere afirmã Cozma. Maximilian GÂNJU Fãrã a fi ajutate de la bugetul de stat cele patru mine viabile care fãceau parte din Societatea Naþionalã a Huilei, iar în prezent sunt incluse în Complexul Energetic Hunedoara, nu vor rezista crede fostul lider al minerilor din Valea Jiului. Miron Cozma susþine cã pânã în 2018 când vor fi închise exploatãrile Petrila, Paroºeni ºi Uricani din cadrul Societãþii Naþionale de

Închideri Mine Valea Jiului mineritul ar putea sã-ºi trãiascã ultimele clipe. „útia care se cred acum niºte isteþi, cu titlul ãsta de denumiri cum a fost SNH, prostesc þara. A închis Ponta CNH-ul ºi a descoperit SNH cu mine viabile. La ora asta statul nu le mai dã subvenþie, trebuie sã se subvenþioneze ei. De fapt, statul ce a fãcut: subvenþioneazã alea trei mine aflate pe închidere ºi iar scenariul este ca pe limba lor, tot pânã în 2018, sã moarã ºi cele 4

mine viabile, pentru cã nu vor rezista. Cum sã reziste ºi sã se administreze în condiþiile în care le-a închis ºi gura de descãrcare a cãrbunelui prin importuri de cãrbune la Mintia”, susþine Miron Cozma.

S

tatul n-a vrut sã exporte huila din Vale Fostul lider susþine cã mineritul putea fi profitabil astãzi, însã nu s-a dorit acest lucru de nici un guvern. Interesul a fost pentru toþi politicienii sã „mulgã” fosta Companie a Huilei de bani. Miron Cozma spune cã are ºi dovezi care sã-i susþinã teoria. „CNH a fãcut cheltuieli enorme pe care nu le-a vãzut nimeni. N-a întrebat nimeni ºi n-a vrut sã vadã

cheltuielile acestei companii de stat, ce a fãcut cu banii mei, ai dumneavoastrã, ai minerilor pânã la urmã. Nu s-a dorit ca mineritul sã mai fie o industrie viabilã pentru cã soluþii erau. De exemplu, pe vremea mea Gazprom a fãcut o ofertã de a cumpãra 700 de mii de tone de cãrbune din Valea Jiului. M-am întâlnit cu reprezentantul Gazprom în Bucureºti ºi eu am cerut ofertã la CNH, la vremea aceea. Am rãmas stupefiat sã constat cã ei, cei de la CNH, vroiau sã vând a huila cu 98 de euro tona în condiþiile

în care noi dãdeam cu 9 euro tona. Gazprom nu putea cumpãra cãr-

bune cu 98 de euro ºi afacerea a picat”, susþine Cozma.


12 Actualitate

Cronica Vãii Jiului | Joi, 19 Septembrie 2013

Ruºine edililor din Valea Jiului… Duminicã la ÞEBEA, numãrîndu-mã printre organizatorii manifestãrilor dedicate memoriei lui AVRAM IANCU, am rãmas cu un gust amar. Un gust amar lãsat de autoritatiile locale din VALEA JIULUI. Cu o singurã excepþie, Primãria Municipiului Vulcan nimeni nu a fost la PANTEONUL MOÞILOR cu o coroanã la cãpãtîiul IANCULUI. Pãducel susþine cã a fost ”întors” din poartã de organizatori deoarece coroana adusã nu corespundea unor criterii (!?) impuse, lui Buhãescu i s-a stricat Nubira, Resmeriþã a oficiat cununii, Popescu de la Petroºani doarme la “umbra tuleiului” (cel care tãie ºi spînzura, Iacob Ridzi fiind în concediu), cît despre Dunca, iertaþi-l, probabil nu ºtie semnificaþia zilei… Sã vã fie ruºine ! ªi ultima comunã din Hunedoara/Bihor/Alb a/Arad a fost reprezentatã la ÞEBEA. VALEA JIULUI nu. Aºa aþi decis voi, în numele nostru al tuturor. Sunteþi niºte

ignoranþi. Prezenþa duminicã la cãpãtîiul lui AVRAM IANCU nu era o opþiune, era o obligaþie. Imaginea VÃII JIULUI în lume poate fi îndreptatã ºi prin prezenþa la astfel de evenimente. Am înþeles, aþi fost ocupaþi, treburi importante, însã o coroanã se putea trimite. De ce nu aþi fãcut-o Pentru cã nu vã pasã, pentru cã dacã nu existã mizã electoralã vã doare în cur, chiar ºi de eroii neamului. Apreciez faptul cã la ÞEBEA au fost parlamentarii din VALEA JIULUI, cu o excepþie MONICA IACOB RIDZI, însã a lipsit motivat, ca ºi soþul acesteia. Nãscuse de cîteva zile. Cei care însã i-au preluat atribuþiunile nu au nici o scuzã. Au mai fost ºi cei de la CEH, precum ºi o delegaþie de la UPET. Am vãzut ºi reprezentanþi ai partidelor politice. Dar reprezentanþii comunitãþii locale, nu. Cei plãtiþi de fiecare dintre noi pentru a ne reprezenta, au dat cu flit istoriei. Ruºine!!! Ionuþ DRAGOTESC

Maidanezii adunaþi ºi nu prea A

bia pornitã acþiunea de strângere a câinilor vagabonzi din Petroºani, cã a ºi fost oarecum întreruptã. Serviciul de ecarisaj nu mai face faþã ºi, în plus, în aceste zile totul e stopat, pentru cã hingherii sunt în alte oraºe ale Vãii Jiului. Diana MITRACHE Parcã s-au înmulþit maidanezii. Asta pun toþi oamenii din Petroºani, care observã zilnic haitele care se plimã în voie la Petroºani, sau se odihnesc peste totîn oraº. „Nu ºtiu de unde au apãrut, dar sunt mai mulþi caînainte, deºise zice cã îi adunã. Parcã eprea mult!”, afirmã un trecãtor, care admira o haitã în centrul capitalei Vãii Jiului. Tot mai mulþi câini comunitari sunt acum pe strãzi, iar hingherii au lãsat-o mai moale. Asta pentru cã oricum sunt puþini, în comparaþie cu numãrul maidanezilor ºi, mai mult, dupã ce medicul veterinar de la Petroºani ºi-a luat concediu de odihnã, ºi hingherii s-au mutat mai la Vest. Viceprimarul municipiului

Pretroºani ne explicã ce se mai face acum în acest domeniu.

„Momentran, de douã zile, nu se prind câinii din Petroºani. Echipajele sunt relocate în alte oraºe din Valea Jiului, mai exact, la Lupeni. Dupã aceea merg la Aninoasa. Deci, momentan, câteva zile, adãpostul de la Petroºani nu are activitate”, a spus Dorina Niþã, viceprimarul municipiului Petroºani. Chiar dacã ar avea activitate, aici sunt aduºi câinii doar cât timp sunt sterilizaþi ºi apoi ei ajung din nou

pe stradã. Aºa se explicã de ce sunt atât de mulþi

maidanezi liberi prin oraº. Operaþiunea e greoaie ºi încurcatã mult de iubitorii de animale, care nu au înþeles cã maidanezii oricum se întorc în stradã, dupã ce sunt deparazitaþi ºi castraþi.


Actualitate 13

Cronica Vãii Jiului | Joi, 19 Septembrie 2013

Au investit în oameni niversitatea din Petroºani a finalizat un proiect U de peste 4 milioane de lei, în urma cãruia peste 700 de ºomeri au fost informaþi, unii consiliaþi ºi chiar recalificaþi. Acum se desfãºoarã etapa în care aceºtia ºi-ar putea gãsi un job. Diana MITRACHE Practic, Universitatea din Petroºani, în parteneriat cu Siveco România, a finalizat un proiect a cãrui valoare este de 4.607.401 lei ºi care a pornit acum 3 ani în luna octombrie. Þinta au fost ºomerii tineri, care au fost iniþiaþi în domeniul IT, turism, topometrie, sau antreprenoriat. În total, mai mult de 700 de oameni au beneficiat de acest sprijin ºi, la final, unii chiar îºi vor gãsi de lucru în aceste domenii, aceasta fiind etapa care încã se aflã în derulare. „Este al doilea proiect la care Universitatea Petroºani e partenerã ºi, practic, beneficiarã. Unul s-a încheiat acum o lunã, iar acesta se încheie acum. A fost un proiect strategic pe 3 ani, care s-a derulat pe douã regiuni, zona Vãii Jiului ºi pe Mehedinþi, respectivVâlcea ºi Gorj. Proiectul a implicat în jur de 50 de persoane, ca

echipã de implementare, am avut o ratã de absorbþie de 75 la sutã, iar diferenþa e generatã de felul în care, pe parcurs s-au schimbat puþin lucrurile. (...) Am reuºit sã consiliem un numãr de 750 de ºomeri, care înseamnã 110 % procent de realizare ºi, pe toate cele 8 cursuri,

tru cã ºomerii tineri, sau mai puþin tineri, aveau nevoie de cunoºtinþe temeinice în domeniul IT. „Practic, mineritul în zonã este din ce în ce mai puþin cãutat ºi atunci tinerii, ºi nu numai, trebuie sã îºi gãseascã un loc de muncã într-un alt domeniu. Ideea proiectului a

am reuºit sã formãm mãcar 50- 60 de persoane”, aprecizat Eduard Edelhauser, manager de proiect din partea Universitãþii din Petroºani. În acest proiect, parteneri au fost reprezentanþii Siveco România, tocmai pen-

fost chiar de reconversie profesionalã, adicã de a le da posibilitatea tinerilor de a-ºi dezvolta abilitãþi în alt domeniu, ca sã le fie mai uºor sã îºi caute un loc de muncã. (...) Noi ne-am implicat ºi în partea de mediere, i-am infor-

mat în ce priveºte locurile de muncã din domeniul respectiv ºi am organizat job-club-

uri – un elemnt foarte important – pentru cã au fost învãþaþi cum sã îºi facã un CV ºi cum

sã plece cu mai multã încredere la drum”, a adãugat Laurenþiu Dragomir, manager de proiect din partea Siveco România. Mai mult, managerii proiectului au organizat ºi burse la care au invitat oameni de afaceri ºi sperã ca numãrul celor care se vor angaja în doemniile în care s-au calificat sã creascã în perioada urmãtoare. „Am avut niºte întârzieri în derularea proiectului din diverse cauze ºi proiectul ºi-a propus ca angajabilitatea sã se calculeze la 7 luni de la finalizarea cursurilor. Multe cursuri le-am derulat în ultimele 4, sau 5 luni, deci avem

acum un procent foarte mic pe care îl cunoaºtem de anagajabilitate. Suntem în perioada de închidere, dar la partea de angajabilitate vom mai lucra, pentru cã proiectul va face ºi o mediere pe piaþa muncii”, a adãugat Eduard Edelhauser. Proiectul a purtat titlul „Formarea profesionalã alternativã utilizãnd soluþii informatice – o soluþie pentru reconversia forþei de muncã din minerit” ºi a vizat sute de oameni. El a fost cofinanþat din Fondul Social European, iar valoarea finalã a ajuns la peste 4 miliane de lei.


14 Program & Horoscop

9:45 Legendele palatului: Kim Suro, regele de fier 10:30 Legendele palatului: Kim Suro, regele de fier 11:10 Legendele palatului – Gyebaek (r) 11:50 Legendele palatului – Gyebaek (r) 12:30 Tribuna partidelor parlamentare 13:00 De joi pânã joi 14:00 Telejurnal 15:00 Teleshopping 15:30 Akzente 16:45 Lozul cel mare 17:40 Legendele palatului Gyebaek 18:20 Legendele palatului Gyebaek 19:00 Ora de business 19:45 Sport

10:30 Soþia perfectã (r) 11:30 Teleshopping 12:00 Poveºti din jurul lumii 12:30 Teleshopping 13:00 Dragostea trece prin stomac 13:30 Teleshopping (r) 14:00 Dragul de Raymond 14:30 Dragul de Raymond 15:00 Focus 15:30 Focus Monden (r) 16:00 Cireaºa de pe tort (r) 17:00 Fii pe fazã! (r) 18:00 Focus 18 19:00 Focus Sport 19:30 Cireaºa de pe tort

7:00 ªtirile dimineþii 11:00 Evenimentul Zilei 12:00 ªtirile B1 13:00 ªtirile B1 14:00 Talk B1 15:00 ªtirile B1 16:00 România acum 18:00 ªtirile B1 19:00 Aktualitatea B1 20:00 Bunã seara, România 21:30 Butonul de panicã 23:00 Lumea lui Banciu

8:00 ‘Neatza cu Rãzvan ºi Dani 10:50 În gura presei 11:40 Teleshopping 12:00 Mireasã pentru fiul meu 13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul meu 16:00 Observator 17:00 Acces direct 19:00 Observator 20:00 Observator special

Cronica Vãii Jiului | Joi, 19 Septembrie 2013

7:00 ªtirile Pro TV 10:05 Tânãr ºi neliniºtit (r) 11:00 Vulcanul din mlaºtinã 13:00 ªtirile Pro TV 14:00 Tânãr ºi neliniºtit 15:00 Tinereþe, tinereþe! 17:00 ªtirile Pro TV 17:30 La Mãruþã 19:00 ªtirile Pro TV 20:00 Fotbal Europa League: Pandurii - Dnepr 22:00 ªtirile Pro TV 22:30 Patru nunþi ºi o provocare

21 martie *** 20 aprilie Dimineaþa vã treziþi obosit ºi nervos. Încercaþi sã vã controlaþi agresivitatea, pentru cã riscaþi sã declanºaþi un conflict! Nu faceþi vizite, chiar dacã partenerul de viaþã insistã. Profitaþi de timpul liber pentru a vã odihni

9:15 Que bonito amor (r) 10:15 Teleshopping 10:45 Maricruz (r) 11:45 Teleshopping 12:00 Iubiri vinovate (r) 13:00 Teleshopping 13:30 Îngeri pierduþi (r) 15:30 Triumful dragostei 16:30 Poveºtiri adevãrate 17:30 Que bonito amor 18:30 Maricruz 19:30 Iubiri vinovate 20:30 Îngeri pierduþi 22:30 Poveºtiri de noapte 23:00 Cancan.ro 23:30 Chelsea Settle (r)

10:00 Draga mea prietenã 12:30 ªtirile Kanal D 13:15 Te vreau lângã mine 14:45 Teleshopping 15:30 Cu capul în nori 16:45 Teo Show 18:45 ªtirea zilei 19:00 ªtirile Kanal D 20:00 Faci faþã, faci bani 21:15 Asta-i România! (r) 22:15 WOWbiz 0:30 ªtirile Kanal D (r)

9:45 Gimnastica de dimineaþã 10:00 ªtirile Digi Sport 10:15 Rezumat UEFA Champions League 11:00 ªtirile Digi Sport 11:15 Rezumat UEFA Champions League 12:00 ªtirile Digi Sport 12:15 Fotbal: Schalke Steaua 13:00 ªtirile Digi Sport 13:15 Fotbal: Schalke – Steaua 14:00 ªtirile Digi Sport 14:15 EuroFotbal 15:00 ªtirile Digi Sport 15:15 Rezumat UEFA Champions League 16:45 EuroFotbal 17:30 ªtirile Digi Sport 18:00 EuroFotbal 20:00 Fotbal

Cronica Vãii Jiului nu îºi asumã rãspunderea pentru modificãrile operate ulterior în programe de posturile de televiziune

aprile *** 21 mai Dimineaþa sunteþi irascibil din cauza oboselii acumulate în ultima perioadã. Reduceþi programul de muncã. În ritmul acesta, riscaþi sã vã îmbolnãviþi. Dupãamiazã s-ar putea sã vã loviþi de o problemã financiarã. Nu-i daþi prea multã importanþã.

22

22

mai

iunie

*** 22 iunie

*** 22 iulie

Plecaþi într-o cãlãtorie foarte importantã, care vã poate aduce câºtiguri serioase. Pãstraþi-vã calmul ºi nu ridicaþi tonul la o persoanã mai în vârstã. Pe plan sentimental, puteþi avea probleme dacã sunteþi prea încãpãþânat. 10:45 Teleshopping 11:00 Culoarea fericirii 12:00 Destinul regelui 13:15 Pastila Vouã (r) 13:45 Mica mireasã (r) 14:45 Sã v-amintiþi Duminica... (r) 16:00 Copii contra pãrinþi (r) 17:30 Dragoste dulce-amarã 18:30 ªtiri Naþional TV 19:15 Mica mireasã 20:15 Suflete pereche 21:15 Conspiraþia iataganelor

21

23 iulie *** 22 august Dimineaþa aveþi dificultãþi de comunicare ºi sunteþi neinspirat. S-ar putea sã deveniþi agitat ºi nervos. Amânaþi întâlnirile de afaceri ºi cãlãtoriile. De asemenea, este indicat sã evitaþi activitãþile complexe, care necesitã atenþie ºi concentrare.

Aveþi mare nevoie de un împrumut. Pânã la urmã, reuºiþi sã faceþi rost de bani. Pãstraþi-vã calmul ºi odihniþi-vã mai mult! Sunteþi predispus la probleme de sãnãtate.

23 august *** 22 septembrie Este posibil sã plecaþi într-o delegaþie. Nu sunteþi în cea mai bunã dispoziþie ºi aveþi tendinþa sã exageraþi. Nu vã susþineþi pãrerile cu încãpãþânare ºi evitaþi discuþiile în contradictoriu. S-ar putea sã fiþi nervos pentru cã nu staþi prea bine cu banii.

23 septembrie *** 22 octombrie

23 octombrie *** 22 noiembrie

Astãzi aveþi tendinþa sã criticaþi pe toatã lumea. Încercaþi sã vã temperaþi spiritul critic! Fiþi atent pe ce daþi banii! S-ar putea ca partenerul de viaþã sã nu fie de acord cu cheltuielile pe care le faceþi.

Este posibil sã primiþi o veste proastã de la o rudã îndepãrtatã. Aceasta vã indispune ºi vã obligã sã vã schimbaþi programul. Plecaþi într-o cãlãtorie neprevãzutã. Fiþi atent.

23 noiembrie *** 20 decembrie Nu vã asumaþi nici un risc astãzi, pentru cã sunteþi nervos ºi s-ar putea sã mizaþi greºit. Nu cãlãtoriþi cu maºina! Sunteþi predispus la accidente. Ar fi bine sã evitaþi discuþiile în contradictoriu.

21 ianuarie *** 20 februarie

Fiþi deosebit de prudent astãzi, pentru cã puteþi avea probleme cu sãnãtatea sau chiar accidente. Nu vã supra-solicitaþi! Ar fi bine sã evitaþi cãlãtoriile lungi ºi petrecerile. Pe fondul oboselii acumulate, puteþi deveni irascibil.

21 decembrie *** 20 ianuarie Aveþi de rezolvat o mulþime de probleme, pe care le-aþi tot amânat. Aveþi tendinþa sã începeþi mai multe treburi deodatã. Organizaþi-vã cât mai riguros.

21 februarie *** 20 martie La serviciu, sunteþi indispus în urma unei discuþii cu ºeful direct. Nu este indicat sã vã exteriorizaþi nemulþumirea. Menajaþi-vã sãnãtatea.


Actualitate 15

Cronica Vãii Jiului | Joi, 19 Septembrie 2013

Concluzii îngrijorãtoare

Renunþã la fumat dar nu înseamnã cã au scãpat de griji

C

ercetãtorii trag un semnal de alarmã cu privire la efectele dãunãtoare pe care le au þigãrile. Ei mai spun cã persoanele care s-au lãsat de fumat au acelaºi risc de a muri din cauza unui infarct ca cei care nu au fumat niciodatã. Monika BACIU Însã foºtii fumãtori nu scapã de toate riscurile, specialiºtii avertizeazã cã aceºtia sunt mai predispuºi sã se confrunte cu blocarea arterelor coronariene, un factor de risc important pentru infarct. Un studiu efectuat demonstreazã cã riscul blocajelor arterelor coronariene nu dispar odatã cu renunþarea la fumat, însã riscul atatcului de cord ºi al decesului scade destul de mult. Mai mult decât ata nici cei care au renunþat la tradiþionalele þigãri ºi au trecut la cele de tip electronic nu ar trebui sã stea foarte liniºtiþi pentru cã

þigãrile electronice ar putea fi la fel de periculoase pentru sãnãtate precum cele clasice. Ele utilizeazã cãldura pentur a vaporiza nicotina lichida pe care o conþin, aceasta fiind înghiþitã când Vînd struguri. cineva trage dintr-o astfel de Comuna Bumbeºti-Jiu. þigarã. Pânã acum, þigãrile Tel 0731.347.645 electronice erau considerate sigure datoritã faptului cã nu produc fum. În plus, þigãrile electronice conþin ºi o moleculã foarte toxicã denumitã acroleina, ea fiind prezenþa în cantitate

Vînzãri

Cardurile de sãnãtate ar putea fi distribuite prin poºtã sau primãrii

P

roiectul de lege care prevede modul în care se va face distribuþia cardurilor de sãnãtate a fost pus în dezbatere publicã de Ministerul Sãnãtãþii, iar cei interesaþi pot sã facã propuneri timp de 10 zile. Potrivit proiectului care modificã legea privind reforma sãnãtãþii, postat pe site-ul MS, distribuþia cardurilor cãtre salariaþi se realizeazã prin primãrii ºi serviciile locale de evidenþã a populaþiei, pentru mediul rural ºi localitãþile urbane cu o populaþie de pânã la 15.000 de locuitori, dar ºi prin serviciile poºtale, pentru mediul urban ºi localitãþile cu o populaþie mai mare de 15.000 de locuitori. Cardurile pot fi distribuite ºi prin casele de asigurãri de sãnãtate, numai în situaþia în care nu

mai mare în aceste þigãri decât în cele clasice. Chiar ºi în conditile în care nu putem renunþa la þigãri, ori de care ar fi acestea, mãcar numãr acestora ar trebui redus cât se paote de mult pentru a preveni o afecþiune medicalã mai gravã ºi care ar putea avea efecte ireversibile asupra organismului.

se poate realiza în modalitãþile anterioare. Cheltuielie necesare pentru producerea soluþiilor informatice pentru administrarea cardului naþional de asigurãri sociale de sãnãtate, precum ºi cheltuielile pentru distribuþia acestuia prin serviciile poºtale se suportã de CNAS, din bugetul Fondului naþional unic de asigurãri sociale de sãnãtate, se aratã în proiect.

NATALIA ARE NEVOIE DE NOI! Ar fi vrut sã fie în banca de la ºcoala din Petrila, dar acum e la spital. Natalia e un copil de 11 ani, din Petrila, premiantã, dar care trãieºte o dramã ce o þine imobilizatã într-o capcanã. Copilãria ei depinde de 8.000 de euro, pe care familia sa nu îi are. Totul s-a întâmplat într-o zi fatidicã, atunci când era împreunã cu pãrinþii sãi în maºinã, iar ºoferul unui TIR i-a izbit în plin. A stat sãptãmâni în spital, iar acum are nevoie de o protezã, ca sã poatã fi din nou copilul premiant, de care pãrinþii sãi sunt mândri. Natalia Bãran a avut, în urma acidentului, un diagnostic complicat: politraumatism cranio-cerebral, dar ºi un traumatism toraco-abdominal. Abia luase premiul I la un concurs denumit “Centura mea de siguranþã” ºi s-a trezit imobilizatã la pat. Tragicul sãu destin ar putea fi remodelat, dacã o ajutãm. Natalia are nevoie de o protezã ce se fabricã doar în Elveþia ºi în aceste zile e la un spital din Bucureºti, unde aºteaptã ca pãrinþii sãi sã facã imposibilul ºi sã-i redea zîmbetul.

Sã fim alãturi de NATALIA! Nr. Cont 567571024795 RON01 BANCPOST ANGAJÃM FETE pentru masaj de relaxare, în Germania. Câºtiguri substanþiale 3000 Euro, oferim cazare. Relaþii la telefon 00496980906757 sau 0764832433.

Cerem ºi oferim seriozitate maximã!


16 Actualitate

Cronica Vãii Jiului | Joi, 19 Septembrie 2013

Turism la întâmplare

Lipsa indicatoarelor de pe drumurile naþionale alungã turiºtii

T

urism ”torpilat” de lipsa indicatoarelor rutiere. Judeþul Hunedoara are un potenþial turistic ridicat, însã acest lucru nu este valorificat la adevãrata valoare. Zeci de obiective turistice sunt ascunse de ochii vizitatorilor care nu pot ajunge la ele din cauza indicatoarelor, care sunt inexistente de cele mai multe ori. Monika BACIU Localitãþi turistice, nesemnalizate corespunzãtor. Un parlamentar hunedorean îi atrage atenþia ministrului Transporturilor, Ramona Mãnescu, asupra faptului cã localitãþile cu potenþial turistic nu pot fi gãsite de turiºti pentru cã pe drumurile naþionale de pe teritoriul judeþului Hunedoara nu sunt indicatoare rutiere care sã semnalizeze prezenþa localitãþilor. Mai exact este vorba de drumul naþional 7 ºi 66 care duc spre municipiul

Hunedoara unde se aflã Castelul Corvinilor. ”A ajunge astãzi în municipiul

Hunedoara cu maºina a devenit un lucru anevoios, aceasta este concluzia mai multor sesizãri formulate de localnici ºi de persoanele din zona limitrofã, dar mai ales a mesajelor primite de la diverºi turiºti interesaþi de obiectivele istorice locale ºi de evenimentele turistice ºi culturale organi-

zate în aceastã varã în municipiu. Cauza este legatã de lipsa semnalizãrii municipiului Hunedoara pe indicatoarele

existente pe tronsonul hunedorean al DN 7 (zona Orãºtiei) ºi de semnalizarea necorespunzãtoare pe care o întâmpinã cei care doresc sã ajungã în Hunedoara de pe DN 66 (dinspre Petroºani prin Haþeg)”, spune deputatul hunedorean Carmen Eleonora Hãrãu. Deputatul îi atrage atenþia ministrului asupra faptului cã localitatea Hunedoara are nevoie de turiºti ºi

de vizibilitate, ºi totodatã îi cere demnitarului rezolvarea problemei. ”Municipiul Hunedoara are nevoie disperatã de vizibilitate geograficã, fiind calamitat din punct de vedere al locurilor de muncã, situaþie care afecteazã ºi potenþialul de dezvoltare turisticã. Ca atare, valorificarea obiectivelor turistice ºi atragerea de vizitatori spre exemplu la Castelul Corvinilor, reconuscut în întreaga Europã, constituie prioritate zero pe plan local, turismul fiind una dintre puþinele resurse financiare pe care acest municipiu le (mai) are la îndemânã pentru a se dezvolta. Este motivul pentru care vã semnalez aceastã problemã cu rugãmintea... de a vã implica în

rezolvarea ei ºi de a preciza care sunt demersurile pe care le aveþi în vedere ºi care trebuie iniþiate cu implicarea facturilor locali de decizie”, se mai aratã în inter-

pelarea deputatului. Castelul Corvinilor reprezintã principalul punct de atracþie al judeþului Hunedoara. Zeci de jurnaliºti ºi mii de turiþti calcã anual pragul castelului.

Ecologizare în Parcul Dendrologic Simeria

G

rupul Voluntar de Sprijin al Arboretumului Simeria organizeazã sâmbãtã, 21 septembrie 2013, începând cu ora 13, o acþiune de ecologizare în Parcul Dendrologic Simeria. Potrivit organizatorilor, în continuarea acþiunilor trecute, de aceastã datã ca acþiune principalã a fost stabilitã ecologizarea Canalul Strei, ce traverseaza parcul, însã vor fi vizate ºi alte zone din parc ce necesitã intervenþie. La aceastã acþiune ºi-au anunþat participarea peste 20 de

membri ai Asociaþiei Familia Verde din Timiºoara, care au dorit sa dea o mânã de ajutor organizatorilor, în demersul acestora de a promova Parcul Dendrologic.

CVJ, Nr 454, joi, 19 septembrie  

CVJ, Nr 454, joi, 19 septembrie

CVJ, Nr 454, joi, 19 septembrie  

CVJ, Nr 454, joi, 19 septembrie

Advertisement