Page 1

Cotidian regional z Apare de luni pânã vineri în toate localitãþile Vãii Jiului z Redacþia ºi administraþia: str. 1 Decembrie 1918, nr. 100, Petroºani (Casa de Culturã)

Fondat 2011 z Anul II z Nr. 383

Cronica Vãii Jiului Vineri, 7 Iunie 2013

www.cronicavj.ro z E-mail: cronicavj@gmail.com z Telefon: 0374.906.687 z 16 pagini z 1 LEU

”Trompeta Carpaþilor – a auzit cineva de Haralambie Vochiþoiu?”

Primãrii deblocate liber la achiziþii publice fãrã licitaþie, pânã la 100.000 euro!

S

-a votat legea prin care se dubleazã sumele pânã la care autoritãþile publice pot sã încheie contracte fãrã licitaþii pentru a debloca lucrãri ºi servicii de micã anvergurã, dar mai ales pentru a putea fi plãtiþi constructorii pentru a nu lãsa primãriile cu ochii în soare.

>>> PAGINA A 6-A

Ministerul Economiei cautã potenþialul nevalorificat printre ruinele industriei

upã ce industria D româneascã a fost pusã pe butuci dupã 1989,

printr-o serie de politici care mai de care mai pãguboase, acum Ministerul Economiei are în plan sã reindustrializeze România.

>>> PAGINA A 7-A

Monica Iacob Ridzi:

Lege împotriva sãrãciei

eputatul hunedorean D Monica Iacob Ridzi a iniþiat un proiect de lege care sã vinã în sprijinul oamenilor sãraci.

>>> PAGINA 11

Salvamontiºtii hunedoreni intrã în alertã!

G

afe ºi confuzii, rea credinþã sau lipsa capacitãþii de a înþelege sunt aprecierile colegilor din Parlament la adresa senatorului PP-DD de Valea Jiului, Haralambie Vochiþoiu. Acesta a atacat Comisia de revizuire a Constituþiei pentru cã nu au fost admise amendamentele grupului parlamentar al PP-DD. >>> PAGINA A 3-A

P

ânã la 25 de mii de turiºti se estimeazã cã vor ajunge în sezonul de varã pentru a-ºi petrece concediul în Munþii Retezat.

>>> PAGINA 16


2 Utile

Cronica Vãii Jiului | Joi, 6 iunie 2013

Cronica Vãii Jiului Vrei ca afacerea ta sã fie cunoscutã? Vrei sã te dezvolþi? Vrei sã-þi gãseºti colaboratori serioºi de afaceri? Vrei sã faci bani?

Casa de Culturã, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 100 Petroºani Telefon 0374.906.687

Noi suntem partenerii pe care îi cauþi! cronicavj@gmail.com

www.cronicavj.ro

Radare în Hunedoara DN 7 Deva Sântuhalm –Simeria * DJ 687 Cristur – Hunedoara * DJ 687 Hunedoara – Hãºdat * DN 66 Cãlan – Bãcia * DN7 Minta – Veþel * DN7 Veþel – Leºnic * DN7 Leºnic –

Sãcãmaº * DN7 Ilia – Gurasada * DN7 Gurasada – Burjuc * DN7 Burjuc-Zam * Deva, Calea Zarand; Sântuhalm; DN 76 Cãinelul de Jos – Bejan * Petroºani pe DN 66 ºi B-dul 1 Decembrie

SC DRUPO SRL, cu sediul in Calan, str. Furnalistului, nr. 14, tel. 0734.779.423, fax. 0254541720, produce si comercializeaza la Baza de Productie din Petrosani (fost CONPET ), str. Fabricii, nr. 11 urmatoarele produse: pavele, borduri carosabile si de trotuar; rigole carosabile; dale pentru rigole carosabile; betoane diferite clase, la preturi avantajoase.

VREMEA ÎN VALEA JIULUI Petrila

Noaptea

Dimineaþa

Ziua

Seara

APASERV INFORMEAZÃ Pentru o comunicare bunã ºi pentru rezolvarea eficientã a problemelor pe care le au abonaþii S. C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroºani la sediul societãþii din Petroºani, str. Cuza Vodã nr. 23 au loc audienþe:

Miercuri: 13 - 15: ªef Departament Producþie Cristian IONICÃ ªef Serviciu Comercial Alina PAVEL

Joi 10 – 12 DIRECTOR GENERAL Costel AVRAM ªef Departament Exploatare Florin DONISA ªef Serviciu Juridic Adriana DÃIAN Director General, Costel AVRAM

Cronica Vãii Jiului Website: www.cronicavj.ro

Petroºani

Noaptea

Dimineaþa

Ziua

Seara

E-mail: cronicavj@gmail.com

Director:

Marius MITRACHE (mitrache_evz@yahoo.com)

Redactor sef:

Ileana FIRÞULESCU (ifirtulescu@yahoo.com)

Editor coordonator:

Car men COSMAN (cosman_carmen@yahoo.com)

Colectivul de redactie:

Vu l c a n

Noaptea

Dimineaþa

Ziua

Seara

Mir cea NISTOR (zamolxis_2007@yahoo.com) Diana MITRACHE (mitrachediana@yahoo.com) Mir cea BUJORESCU Luiza ANDRONACHE (luizaandronache@yahoo.com) Maximilian G ÂNJU (madm3xi@yahoo.com) Petru BOLOG CIMPA, CIMPA, Denis RUS, Monika BACIU Gabriela RIZEA,

Fotoreporter:

Ovidiu PÃRÃIANU PÃRÃIANU

Desktop publishing:

Lupeni

Noaptea

Dimineaþa

Ziua

Seara

Geza SZEDLACSEK Alexandru-Sorin TIÞESCU

Marketing & Publicitate: Mirabela MOISIU

Preþurile afiºate au un scop pur informativ. Acestea pot varia în funcþie de staþia de carburant.

Efectuez lucrãri de amenajãri interioare. Rigips, gresie, faianþã, parchet. Preþ avantajos. Contact 0735580774

COTIDIAN REGIONAL CU CAPITAL INTEGRAL PRIVAT - ISSN 1583-5138 Editat de S.C. MBD REPORTER MEDIA SRL Petroºani Tipãrit la SC Tipografia ProdCom SRL Tg-Jiu

Materialele marcate “Promovare” reprezintã PUBLICITATE


Actualitate 3

Cronica Vãii Jiului | Vineri, 7 iunie 2013

”Trompeta Carpaþilor – a auzit cineva de Haralambie Vochiþoiu?”

G

afe ºi confuzii, rea credinþã sau lipsa capacitãþii de a înþelege sunt aprecierile colegilor din Parlament la adresa senatorului PP-DD de Valea Jiului, Haralambie Vochiþoiu. Acesta a atacat Comisia de revizuire a Constituþiei pentru cã nu au fost admise amendamentele grupului parlamentar al PP-DD. Grea viaþã are senatorul PP-DD de Valea Jiului, Haralambie Vochiþoiu. Presa centralã îl cautã ”la viaþã” ºi nu-l iartã. Aºa se îmtâmplã ºi acum când Comisia parlamentarã de revizuire a Constituþiei nu a prea luat în seamã amendamentele propuse de grupul PP. Haralambie Vochiþoiu a ieºit public ºi a acuzat clasa politicã, respectiv USL, cum cã îºi urmãreºte doar interesele proprii în dauna celor naþionale. Astfel, la rubrica Trompeta Carpaþilor, Andreea Cristescu, scrie în Cotidianul: ”Ce face un senator anonim: îºi dã cu pãrerea despre revizuirea Constituþiei”. ”A auzit cineva de Haralambie Vochiþoiu? Nu foarte multã lume. Doar cei care au analizat lista deputaþilor ºi senatorilor care au intrat în Parlament pe locurile suplimentare oferite cu largheþe de o lege electoralã defectuoasã ºi eventual unii cititori ai presei locale din Hunedoara. Numai cã aceºtia din urmã au aflat lucruri nu tocmai mãgulitoare despre noul ales al judeþului(...) Ei bine, ce i-a trecut prin cap lui Haralambie Vochiþoiu, ajuns prin logica algoritmului parlamentar membru în comisia de revizuire a Constituþiei. Nici mai mult, sã facã aprecieri despre activitatea comisiei, unde nu am auzit, vãzut vreo ºtire din care sã reiasã cã domnia sa are vreo idee beton privind revizuirea.

ªi ce credeþi cã atacã respectivul senator al lui Dan Diaconescu? Citiþi aici: „Dupã douã zile de lucru ale Comisiei putem spune cã majoritatea USL nu doreºte nimic altceva de la revizuirea Constituþiei decât regionalizarea ºi adaptarea între relaþiile instituþionale - preºedinte-ParlamentGuvern”. Te cruciceºti când vezi o astfel de declaraþie. ªi te cruceºti când mai vezi cã a ºi fost bãgat în seamã pe ici pe colo de câte un amator din media, iubitor de fanfaronadele lui DD. Adicã dl. Vochiþoiu nu este de acord cu problemele pe care întreaga clasã politicã este de acord, adicã reglementarea relaþiilor dintre principalele instituþii ale statului, pentru a nu mai da posibilitatea unui comportament a la Bãsescu. ªi nu este de acord nici cu regionalizarea, adicã singura formã de modificare administrativ-teritorialã care poate asigura din 2014 atragerea fondurilor europene. Nu mai punem la socotealã ºi faptul cã exact ce nu-i place dlui Vochiþoiu reprezintã o parte dintre puþinele recomandãri ale UE care sunt cu adevãrat utile”.

A

mendamente ”neruºinate” respinse Comisia a admis multe amendamente care se preteazã a fi stabilite clar prin Constituþie, dar a ºi respins chestiuni care pot produce derapaje, cum ar fi ”rolul special în istoria ºi viaþa poporului” al Bisericii, dar ºi instituþia cãsãtoriei ”dintre soþi”, care ar fi permis cãsãtoria dintre persoane de acelaºi sex.

depus de BOR ºi asumat de deputatul UNPR Gheorghe Emacu, nu a primit votul favorabil din partea membrilor Comisiei de revizuire a Constituþiei. Propunerea ar fi amendat Articolul 29 astfel: “Statul recunoaºte rolul special al Bisericii Ortodoxe Române în istoria ºi viaþa poporului român”. În viitor, profanarea drapelului naþional va fi sancþionatã, potrivit unui amendament adoptat cu 16 voturi pentru ºi douã abþineri. „Sunt interzise de lege defãimarea þãrii ºi a naþiunii, profanarea drapelului naþional, îndemnul la rãzboi, la urã naþionalã, rasialã, de clasã sau religioasã, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenþã publicã, precum ºi manifestãrile obscene, contrare bunelor moravuri“, se menþioneazã în amendamentul adoptat. Comisia a adoptat ºi un amendament care prevede cã familia se întemeiazã pe cãsãtoria liber consimþitã între „un bãrbat ºi o femeie“, sintagmã care înlocuieºte cuvântul „soþi“, prezent în textul actual al Legii fundamentale.

V

ochiþoiu ori nu înþelege, ori e rãu intenþionat Cu toate acestea, Haralambie Vochiþoiu, susþine cã nu sunt importante amendamentele

acceptate de Comisie, cã sunt doar de nuanþã, nerelevante. ‘’Se pare cã, în ceea ce priveºte revizuirea Constituþiei, lucrurile evolueazã spre o direcþie pe care nu ne-am dorit-o ºi nu am crezut-o. Adicã majoritatea USL respinge toate amendamentele, sau aproape toate, venite din partea celorlalte formaþiuni politice ºi, ce este cel mai grav, ºi din partea Forumului Constituþional, care de fapt înseamnã propuneri venite din partea românilor care au fost chestionaþi ºi au participat la dezbaterile organizate pe tema revizuirii’’, a susþinut, miercuri, senatorul PP-DD, Haralambie Vochiþoiu. Colegii parlamentari spun cã Vochiþoiu ori nu înþelege, ori este rãu intenþionat cu privire la faptul cã a fost adoptat un amendament iniþiat de grupul PNL - conform cãruia ºi pentru vârsta sau orientarea sexualã sunt interzise discriminãrile - afirmând cã aceastã modificare ar putea deschide ”o cutie a Pandorei” ºi aceasta ar fi cãsãtoria între sexe. Liberalii au spus cã este o aberaþie, pentru cã s-a stabilit clar ‘cãsãtoria liber consimþitã între un BÃRBAT ºi O FEMEIE’. Deci, vorbe în vânt, acuzaþii gratuite pe ceea ce nu existã!!” Ileana FIRÞULESCU

Precizãm cã, printre alte amendamente, membrii Comisiei parlamentare de revizuire a Constituþiei au adoptat, miercuri, un amendament, propus de Forumul Constituþional, care prevede cã mijloacele de comunicare în masã au obligaþia de a declara public sursele finanþãrii ºi structura acþionariatului. Un alt amendament, care prevedea recunoaºterea rolului istoric al Bisericii Ortodoxe Române (BOR),

Lupeni: B-dul Pãcii, Bl. 3AB, parter 0254.560.987 Email: contact@veritascom.ro În magazinul VERITAS PRIMÃVARA 2013, vã aºteaptã cu promoþii de PÂNÃ LA - 25% la produsele selectate. În limita stocului disponibil.


4 Actualitate

M

Cronica Vãii Jiului | Vineri, 7 iunie 2013

Pregãtiþi costumele ºi parapantele!

ai este doar o sãptãmânã ºi la Uroi, în judeþul Hunedoara, are loc unul dintre cele mai aºteptate concursuri în aer ºi pe pãmânt. Temerarii se întrec în acrobaþii cu parapanta, dar ºi în originalitatea costumelor, ascultã muzicã bunã ºi petrec. Concursul are loc la finele sãptãmânii viitoare, iar organizatorii pun rãmãºag cã

va fi distracþie maximã. Concursul a fost denumit „Îngerii prieteniei” ºi se aflã la cea

de neuitat între prieteni uniþi în acelaºi crez. ZBORUL LIBER CU PARAPANTA”, scrie în invitaþia organizatorilor cãtre pasionaþii de zbor cu parapanta. Programul festivalului începe vineri 14 iunie 2013 ºi se vor disputa cel puþin 6 manºe pentru con-

de a treia ediþie. „Sunteþi invitaþi la carnaval de costume în zbor ºi concursul aterizare în punct fix de la Uroi-Simeria. Voia bunã ºi distracþia vor fi din nou la maxim aºa cum ne-am obiºnuit. Vã invitãm cu drag deci sã participaþi alãturi de noi la cum se scrie istoria amintrilor

cursul de aterizare la punct fix ce va fi împãrþit în douã clase cu ore de desfãºurare diferite. „Avem onoarea sã prezentãm în faþa celor ce vor veni ca spectatori o disputã stransã între nr. 8 mondial ºi locul 1 din ultima ediþie a festivalului nostru, George Coteþ din Braºov ºi

Bunhanghell Valer, campionul de anul trecut, dar ºi alþi ambiþioºi piloþi ce aspirã la titlul mondial”, mai spun organizatorii competiþiei. Sâmbãtã va fi seara de carnaval cu costume „la sol”. Adi Câmpeanu ºi staful sau de la Petroºani (trupa IOLARITI) vor asigura sonorizarea petrecerii ºi mai important nopþile folk la foc de tabãrã. Duminicã dimineaþã curioºii sunt invitaþi sã vadã toate ciudãþeniile posibile în zbor, la carnavalul în aer. Cei de la OffRoad Hunedoara vor impresiona din nou cu maºinile lor de teren, în timp ce vor asigura transportul piloþilor. Taxa de participare este între 10 ºi 30 de lei, în funcþie de categoria la care se vor înscrie participanþii. Diana MITRACHE

Copilãria, sãrbãtoritã la final de an ºcolar

S

ute de copii ºi pãrinþi au umplut pânã la refuz sala de spectacole a Teatrului Dramatic I.D Sîrbu din Petroºani. Evenimentul a avut loc joi, când cei mai mici elevi ai Colegiului Teoretic Mihai Eminescu din Petroºani au decis sã sãrbãtoreascã în felul lor copilãria. Au cântat, au dansat, au spus poezii ºi au încântat publicul spectator. „E foarte frumos spectacolul ºi pentru cã a fost pe scenã adevãratã, a fost ºi mai frumos. Eu am nepoþica în spectacol ºi sunt încântatã sã o vãd”, spune o bunicã

venitã sã aplaude prestaþia micuþilor de la ºcoalã. Cei mici au organizat acest spectacol aºa cum au fãcut în fiecare an ºi practic dejoi s-a dat startul serbãrilor ºcolare care vor continua pânã la vacanþã.

„Este un spectacol legat cumva de Ziua Copilului ºi noi ne-am pliat pe posibilitãþile de a evolua pe acestã scenã, care a fost atât de ocupatã în aceastã perioadã. Este un spectacol în care s-au implicat toate clasele, de la clasa pregãtitoare, la clasa a IV-a ºi e ca o tradiþie a noastrã, anualã. De acum încolo, fiecare va face serbarea în sala de curs ºi acesta a fost startul în sezonul serbãrilor, într-un decor adecvat. Sala a fost plinã ºi s-a stat în picioare pentru a privi prestaþia copiilor”, a declarat directorul ºcolii, Robert Humel. Diana MITRACHE

PROGRAM TV - Vineri 7 iunie 2013 16:00 La zi - cu Adina Risipitu 17:30 ªtirile Mondo Tv cu Adina Risipitu


Actualitate 5

Cronica Vãii Jiului | Vineri, 7 iunie 2013

Ministerul Educaþiei pune degetul pe ranã

Profesorii universitari obligaþi sã respecte drepturile studenþilor

S

tudenþii nu au doar obligaþii, ci ºi drepturi legale, odatã cu adoptarea de cãtre Ministerul Educaþiei a Statutul Studentului, la propunerea ANOSR. Iar dacã acestea le sunt încãlcate de cãtre cadrele didactice, cei care urmeazã cursuri universitare au la dispoziþie un portalul studenþesc anticorupþie. Acest act normative adoptat dse Minister le garanteazã studenþilor ºi în sesiune o serie de drepturi de care aceºtia pot beneficia. Astfel, spun reprezentanþii Alianþei Naþionale a Organizaþiilor Studenþeºti

din România, pofesorii nu pot sa dea examen dupa bunul plac, ci sunt obligaþi sã îºi respecte promisiunile de la începutul anului! În acest sens, Statutul Studentului spune cã studenþii au dreptul de a fi informaþi cu privire la pro-

gramã ºi la modalitãþile de evaluare încã de la începutul semestrului, iar orice modificare a acestora se poate face doar cu acordul studenþilor. Profesorii sunt de asemenea obligaþi sã publice ºi sã respecte baremul de notare. În plus, studenþii

Mãsuri eficiente la Spitalul Municipal Lupeni

care au o dizabilitate certificatã medical pot beneficia de o modalitate de evaluare separatã, adaptatã nevoilor lor, cu respectarea cerinþelor cursului. Dacã un student considerã cã a fost nedreptãþit, are dreptul la contestaþie. Mai mult, profesorul care a evaluat iniþial lucrarea nu poate face parte din comisia de contestaþie ºi, astfel, devine mult mai greu ca subiectivitatea evaluatorului sã afecteze nota finalã.

P

latformã anticorupþie pentru studenþi

M

ãsurile de redresare economicã luate de conducerea Spitalului Municipal Lupeni acum circa o lunã de zile, au funcþionat. Aºa spune preºedintele Consiliului de Administraþie a instituþiei, city managerul Gabriel Lungu. Reamintim faptul cã de la începutul luni mai, aici fiecare angajat a stat acasã câte douã zile, timp în care nu a fost plãtit, iar medicilor li s-a tãiat din contravaloarea gãrzilor, adicã de la 50 % în timpul sãptãmânii la 25 % ºi de la

100% în week-end la 50%. “În data de 3 iunie neam întâlnit pentru a discuta ºi a evalua tot ceea ce s-a întâmplat în luna mai, iar dupã calculele noastre ºi dupã banii pe care îi vom încasa de la Casã pentru care au prestat medicii ºi personalul medical, totul este în regulã, în sensul cã rãmânem chiar pe plus, adicã cu 5000 de lei. Pânã la urmã interesul era sã nu rãmânem cu datorii ºi nu am rãmas. Mai avem ºi un milliard de lei vechi de încasat de la casã pentru luna viitoare ”, ne-a declarat Gabriel Lungu, preºedinte C.A.- Spitalul Municipal Lupeni.

De altfel, consiliul de administraþie va menþine câteva din mãsurile de reducere a cheltuielilor, fie cele luate luna trecutã, fie altele. “Mãsurile vor continua pentru cã noi nu primim mai mulþi bani de la casã. Contractul nu a fost mãrit în acest an, aºa cã fie vom merge cu aceleaºi mãsuri, fie cu altele care sã suplineascã acea lipsã de finanþare de la Casa de Asigurãri”, a mai precizat Gabriel Lungu. Luiza ANDRONACHE

Atunci cand realizeazã studii ºi articole de specialitate, studenþii beneficiazã de drepturi de proprietate intelectualã. Cu alte cuvinte, profesorii nu îºi mai pot asuma rezultatele muncii studenþilor fãrã recunoaºterea adecvatã a acestora. Studenþii mai trebuie sã ºtie cã au dreptul de a accesa toate regulamentele universitãþii, de a primi rãspuns scris la cereri ºi de a face sesizãri atunci când constatã nereguli. Cei care constatã

încãlcãri ale prevederilor menþionate sunt încurajaþi sã le documenteze ºi sã le trimitã ºi cãtre platforma student.romaniacurata.ro, portalul studenþesc anticorupþie lansat de Alianþa Nationalã a Organizaþiilor Studenþeºti din România în parteneriat cu Societatea Academicã din România. Statutul Studentului este denumit oficial Codul Drepturilor ºi Obligaþiilor Studentului ºi are caracter obligatoriu pentru toate universitãþile din România. „Studenþii au dreptul sã fie evaluaþi corect, în acord cu baremul de notare ºi condiþiile anunþate de profesor la începutul semestrului. Statutul Studentului obligã universitãþile sã evite o serie de abuzuri des întâlnite pânã acum, fãrã a afecta însã în vreun fel dificultatea examenelor ºi seriozitatea procesului de evaluare. Ne îndreptãm spre normalitate din acest punct de vedere, deºi din pãcate existã încã multe nereguli în þarã”, a declarat Mihai Dragoº (foto), preºedinte ANOSR. Car men COSMAN COSMAN


6 Actualitate

Cronica Vãii Jiului | Vineri, 7 iunie 2013

-a votat legea S prin care se Primãrii deblocate - liber la achiziþii publice dubleazã sumele pânã la care autoritãþile publice pot sã încheie contracte fãrã licitaþii pentru a debloca lucrãri ºi servicii de micã anvergurã, dar mai ales pentru a putea fi plãtiþi constructorii pentru a nu lãsa primãriile cu ochii în soare. Existã ºi contestatari care se tem cã doar ”firmele de casã” vor avea parte de contracte. Pentru a debloca situaþii în care administraþiile publice trebuiau sã aºtepte ºi 2-3 ani pânã la demararea unei investiþii de micã anvergurã sau lucrãri absolut necesare, Camera Deputaþilor a reuºit sã voteze legea care care ridicã pragul la achiziþiile publice directe de la 15.000 la 30.000 de euro plus TVA pentru bunuri ºi servicii, respectiv la 100.000 de euro plus

fãrã licitaþie, pânã la 100.000 euro!

TVA pentru lucrãri. S-a avut în vedere mai ales creºterea gradului de absorbþie a fondurilor europene. La votul din plenul Camerei Deputaþilor, legea a fost aprobatã inclusiv cu voturile UDMR ºi PP-DD. Cel mai nehotãrât s-a dovedit grupul PDL. Deºi atunci când se aflau la guvernare democrat-liberalii susþineau majorarea pragurilor, acum în opoziþie s-au pronunþat împotriva acestei mãsuri. Totuºi, un fost ministru al economiei din PDL, Lucian Bode, a votat alãturi de USL.

administraþii publice vor profita, fãrã sã se aminteascã de faptul cã aceiaºi politicieni s-au plâns, de exemplu, cã minerii nu au cu ce lucra pentru cã

C

ristian Resmeriþã: contestatarii legii ºi povestea drobului de sare Ca la orice lege în care este vorba de bani, s-au nãscut discuþii cum cã oamenii de afaceri agreaþii de

dureazã, trebuie respectate niºte proceduri greoaie de achiziþii prin licitaþii, sau cã primarii nu-ºi respectã promisiunile în investiþii. ”Pãrerea mea este cã aceastã lege este una bunã, pentru cã existau lucruri mici de fãcut – lucrãri, servicii – care erau blocate de procedurile licitaþiilor, dar mai ales de contestatari, ºi câte doi ani de zile. Astfel, se scurteazã durata unei investiþii. De exemplu în 2011, în 25 august,

au fost aprobate proiecte europene cum este ambulatoriul din Uricani, Palatul Cultural Lupeni ºi încã douã poriecte, iar la Uricani nici dupã un an nu au început lucrãrile datoritã acestor blocaje din cauza metodologiei de contractare pentru lucrãri considerate mici. În urmã cu 3-4 sãptãmâni s-a deblocat ºi atragerea de fonduri europene, care omorau administraþiile locale. De exemplu, la Lupeni, Primãria

Aninoasa intrã în insolvenþã în câteva zile

A

ºteaptã insolvenþa ca pe ultima minune salvatoare. Este vorba despre edilii din Aninoasa, care acum fac ultimele demersuri pentru a declara acest tip de „faliment” administrativ. Oraºul Aninoasa ar putea fi salvat de procedura de inslovenþã. Primarul Nicolae

Dunca a luat deja legãtura cu un specialist, iar pânã la finele lunii iunie, este posibil sã se declare insolvenþa administraþiei din acest oraº. Asta pentru cã datoriile ºi penalitãþile sunt foarte mari, iar încasãrile nu acoperã nici mãcar salariile personalului. Adrian Albescu, viceprimarul oraºului, susþine cã insolvenþa ar fi o gurã de oxigen pentru oraº

ºi toþi cei din primãrie îºi pun mari speranþe în asta. „Datoriile noastre sunt undeva la 150% din buget ºi sperãm sã putem declara insolvenþa. Noi suntem practic, demult în insolvenþã. Vineri, 7 iunie, era termenul limitã de depunere a cererii ºi am discutat ºi cu un administrator financiar. Pe noi ne-ar ajuta acest lucru, pentru cã vor putea fi blocate penalitãþile, care

cresc zilnic cu 1.500 de lei ºi, pe de altã parte furnizorii de servicii ºi utilitãþi publice vor avea obligaþia sã ne asigure continuitatea. Nu mai rãmânem fãrã apã, internet, telefoane ºi altele ºi vom putea sã funcþionãm”, a declarat Adrian Albescu, viceprimarul oraºului Aninoasa. Edilii s-au gândit ºi la disponibilizãri de personal pentru a reduce cheltuielile, dar deja sunt 4 oameni care au plecat, iar dacã ar mai pleca, prin disponibilizare, minim 10 oameni, atunci activitatea primãriei ar putea sã fie periclitatã. „Sunt oameni care vor sã plece prin disponibilizare. Acest lucru este posibil doar prin concediere colectivã, iar pentru asta e nevoie de minim 10 oameni care sã plece. Nu ºtiu dacã vom funcþiona noi cu 10 angajaþi daþi afarã”, a mai adãugat Albescu.

plãtea firma constructoare, mult peste partea sa de contribuþie pentru un asemenea proiect, pe etape, dupã care fãcea documentaþia pentru decontare ºi o trimitea la ADR, Bucureºti, care ADR deconta cota parte în termen de 90 de zile sau chiar mai mult. Multe primãrii au trebuit sã se împrumute pentru a nu pierde investiþia. Acum, ADR plãteºte direct partea sa de contribuþie. Pe acelaºi principiu de eficienþã, de scurtare a timpilor de finalizare a proiectelor, dar mai ales pentru eliminarea blocajelor s-a votat ºi aceastã lege ridicând plafonul achiziþiilor directe. Sigur, întotdeauna vor exista ºi contestatari, dar asta nu înseamnã cã nu se vor lua hotãrâri care sã miºte lucrurile. Altfel, ne plângem ca în povestea drobului de sare” – a declarat Cristian Resmeriþã, deputat PSD de Valea Jiului. Ileana FIRÞULESCU

Datoria cãtre bancã, pentru un împrumut acordat oraºului Aninoasa, ajunge la 3,6 milioane de lei, iar penalitãþile vin din urmã zilnic. Oraºul e locuit acum de oameni sãraci, care nu îºi permit nici sã achite chiria de doar 9 lei pe lunã pentru locuinþele sociale în care stau. Cel puþin 90 de municipii, oraºe ºi comune din România, dintre care peste jumãtate sunt în regiunea de Nord - Est a þãrii, nu îºi acoperã nici mãcar 25% din cheltuielile administrative, integral din venituri proprii cheltuielile de funcþionare. Guvernul a aprobat pe 21 mai o Ordonanþã de urgenþã privind “insolvenþa unitãþilor administrativ-teritoriale”. În noua lege se spune cã localitãþile intrã în insolvenþã, dacã au datorii mai vechi de 120 de zile reprezentând peste 50% din bugetul general sau nu ºi-au achitat obligaþiile salariale. Diana MITRACHE


Actualitate 7

Cronica Vãii Jiului | Vineri, 7 iunie 2013 upã ce industria D româneascã a fost

pusã pe butuci dupã 1989, printr-o serie de politici care mai de care mai pãguboase, acum Ministerul Economiei are în plan sã reindustrializeze România. Industria româneascã este în suferinþã cronicã, iar dupã 1989 politicile guvernamentale nu au ajutat-o aproape deloc sã se menþinã mãcar pe linia de plutire. Judeþul Hunedoara beneficia, în urmã cu câteva decenii, de mai mulþi poli industriali. La Hunedoara funcþiona Combinatul Siderurgic, în Cãlan era de asemenea activã platforma siderurgicã, pentru ca în Valea Jiului sau în zona Teliuc – Ghelari sã vorbim despre

Ministerul Economiei cautã potenþialul nevalorificat printre ruinele industriei minerit carbonifer sau de minereu de fier. Iar asta dacã ne referim doar la domeniile cele mai importante de activitate. Între timp, activitãþile economice s-au tot restrâns, concomitent cu aplicarea mai multor programe de concedieri colective ce au dus la disponibilizarea a mii de muncitori.

O

nouã politicã de reindustrializare

În acest context, Ministerul Economiei lucreazã la elaborarea unei strategii finale de reindustrializare a României, dar ºi la noul document de politici industriale. Iar în acest sens vor fi analizate toate sectoarele industriei româneºti, inclusiv

siderurgie, ori minerit. În acest sens, al Ministerul Economiei

sunt în curs de derulare o serie de întâlniri cu reprezentanþilor

tuturor sectoarelor industriale identificate în România, iar la

consultãri participã manageri de companii ºi asociaþii patronale, institute de cercetare sau cadre universitare. „Obiectivul principal al acestor consultãri îl reprezintã analiza tendinþelor industriei româneºti pe termen mediu ºi lung, identificarea potenþialului nevalorificat ºi optimizarea lanþului de valoare adãugatã pe fiecare industrie”, a declarat ministrul Economiei, Varujan Vosganian. Car men COSMAN

Sucursala Hidroelectrica Haþeg scapã de desfiinþare ucursala S Hidroelectrica de la Haþeg va

funcþiona mai departe, în ciuda planului de reorganizare a celui mai mare producator de energie electricã. Din cele 13 sucursale care au funcþionat pânã acum, vor rãmâne doar 7, potrivit unei decizii aprobate de Adunarea generalã a Acþionarilor privind strategia de restructurare administrativ teritoriala a Hidroelectrica propusã de administratorul judiciar EuroInsol. Astfel, sucursalele

Oradea, Sibiu, Slatina, Tg. Jiu, Buzãu, Caransebeº au fost transformate în uzine ºi integrate în sucursalele Cluj, Sebeº, Rm. Valcea, Porþile de Fier, Curtea de Argeº, Haþeg ºi Bistriþa. „Comasarea sucur-

salelor va conduce la o mai mare competivitate a producãtorului de energie prin reducerea costurilor de exploatare ºi va garanta o profitabilitate crescutã a societãþii în contextul evoluþiei descrescatoare a preþului megawatt-ului în piaþã, pe fondul creºterii producþiei de energie electricã în România ºi a scãderii consumului”, au explicat reprezentanþii Hidroelectrica. În ceea ce priveºte ponderea puterii electrice instalate a Sucursalei Haþeg, aceasta va fi de 10,95 din totalul puterii electrice pe toate sucursalele, conform propunerii de reorganizare. Car men COSMAN

Judecãtoriile din Haþeg ºi Orãºtie ar putea fi desfiinþate

S

e impune desfiinþarea a 30 de parchete ºi judecãtorii, iar pe listã sunt ºi douã instituþii Hunedorene. Potrivit Raportului privind concluziile Grupului de lucru interinstituþional pentru pregãtirea sistemului judiciar în vederea intrãrii în vigoare a noilor coduri, a rezultat, pentru aceastã etapã a procesului de reorganizare, desfiinþarea judecãtoriei/parchetului din mai multe localitãþi. Acestea ar putea fi rearondate la o altã unitate, iar mãsura este valabilã pentru 30 de instanþe ºi parchete, primele pe listã fiind cea de la Haþeg ºi Orãºtie. Grupul de lucru interinstituþional CSM, MJ ºi PÎCCJ propune, în urma unei analize efectuate, desfiinþarea a 30 de instanþe ºi a parchetelor pe

de lângã acestea, precum ºi menþinerea în funcþiune concomitent cu mãrirea razei teritoriale a altor 25 de instanþe ºi parchete. Concluziile de bazã ale Grupului sunt în sensul eficientizãrii activitãþii instanþelor ºi parchetelor în condiþiile restricþiilor bugetare cu care se confruntã România, având în vedere ºi trendul asemãnãtor din þãrile Uniunii Europene, raþionalizarea instanþelor ºi parchetelor prin desfiinþare sau rearondare de localitãþi fiind un mijloc de realizare a acestor scopuri. Raportul a fost aprobat de CSM. (Diana MITRACHE )


8 Actualitate

Bisericile de patrimoniu ale momârlanilor înfruntã timpul iaþa comunitãþilor de momârlani s-a organizat, din cele V mai vechi timpuri, în jurul bisericii. Credinþa i-a þinut uniþi, chiar ºi în vremuri de restriºte, iar biserica a fost mereu pilonul central al bãºtinaºilor din Valea Jiului. Aici ºi-au trãit bucuriile sau durerile, aici ºi-au botezat copiii ori i-au condus pe ultimul drum pe cei dragi ºi tot aici au cãutat alinare când au fost aproape îngenuncheaþi de greutãþile vieþii. O parte a vechilor biserici din lemn a dãinuit peste timpuri, rãmânând sã vorbeascã despre tradiþiile aproape uitate. În Þinutul Momârlanilor existã câteva monumente de artã, în special biserici, deosebit de valoroase din punct de vedere cultural, spun reprezentanþii Centrului Cultural pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii

Actualitate 9

Cronica Vãii Jiului | Vineri, 7 iunie 2013

Tradiþionale Hunedoara. Una dintre acestea este Biserica „Pogorârea Sfântului Duh”, din Bãrbãteni, construitã la mijlocul secolului al XVII-lea de cãtre momârlanii din satul Bãrbãtenii de Sus, azi cartier al oraºului Lupeni. Biserica, cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh” prezintã forma de plan dreptunghiularã, cu absida

altarului poligonalã, cu patru laturi. Turnul – clopotniþã cu foiºor ºi coif scurt, piramidal, învelit cu þiglã, se ridicã printre cei câþva brazi ce înconjurau lãcaºul. Învelitoarea bisericii, din ºiþã, cândva, a fost înlocuitã în deceniile din urmã cu o învelitoare de þiglã. Construindu-se în apropiere o altã bisericã din zid, vechea bisericã a momârlanilor a

fost pãrãsitã, fiind lipsitã de catapeteasmã ºi de tot mobilierul din interior.

B

iserica „Sfinþii Arhangheli” (Sânonilor) – Petroºani “Sânoni trebuie sã fi fost vre-un sat sau cãtun, ori vre-un crâng, contopit cu municipiul Petroºani. Toponimul provine de la numele de familie „Sân” care este des întâlnit în Depresiunea Petroºani, derivat cu sufixul – oni, la fel ca ºi în cazul localitãþii „Oproni” sau „Onani”, crâng din comuna Rãchitova”, explicã George Muntean, inspector în cadrul instituþiei amintite. În anul 1788 turcii au

pãtruns prin pasul Vulcan ºi au incendiat casele ºi bisericile jienilor din Bazinul Superior al Jiului. Sursa menþionatã spune cã, în locul bisericii pustiite de turci s-a construit în Lunca Jiului, în crângul Sânoni, biserica de lemn cu hramul „Sfinþii Arhangheli” fiind terminatã, cu podoaba picturii, în anul 1795. Tipologia face parte din grupul numeros al monumentelor de plan dreptunghiular, cu absidã decroºatã, poligonalã cu cinci laturi. De remarcat este elementul arhaic al luminatorului de pe latura de est, sub forma gãurii de cheie

ca ºi îmbinãrile în „coadã de rândunicã” ale absidei. În anul 1872 spaþiul edificiului a fost amplificat printr-un nou pronaus, cel vechi fiind cuprins în naos ºi un pridvor, cu stâlpi sculptaþi. Deasupra noului pronaus a fost ridicatã o clopotniþã scundã, din scândurã fãrã foiºor, cu un coif scurt, piramidal învelit cu ºiþã. În ultimii ani, învelitoarea din ºiþã a fost înlocuitã cu þiglã. Pe pereþi se mai observau fragmente din pictura realizatã, cât ºi tâmpla de popa Simion zugravul, anul sãvârºirii acesteia 1795 fiind consemnatã pe icoana de lemn.

B

iserica „Sfântul Mucenic Gheorghe” – Sãlãtruc

ªi tot de la Centrului Cultural pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Hunedoara aflãm date despre vechea bisericã din Sãlãtruc: “În Sãlãtruc, cândva un sat de jieni, aºezat în lunca largã a Jiului, din jos de aºezarea celor ce întemeiaserã un sat venind din Þara Haþegului, de la Petros ºi cãrora oierii ºi crescãtorii de vite din împrejurimi le ziceau „Petroºeni”, în a doua jumãtate a secolului al XVIII-lea s-a înãlþat o bisericã de lemn cu hramul „Sfântul Mucenic Gheorghe”. Planul lãcaºului este cel dreptunghiular, cu absida decroºatã, poligonalã, cu cinci laturi. Deasupra pronaosului se ridicã o clopotniþã modestã, cu foiºorul închis cu geam ºi un acoperiº de tablã, piramidal. Biserica a suferit importante modificãri. A fost tencuitã la interior, sacrificând pictura muralã existentã, i-au fost modificate ferestrele iar învelitoarea acoperiºului fiind din þiglã. Din tâmpla pictatã de popa Simion zugravul se mai pãstreazã icoanele împãrãteºti”. Car men COSMAN

Traian Bãsescu: Ar trebui sã vindem tot atâta pãmânt cât ne-au vândut alþii nouã

P

reºedintele Traian Bãsescu a declarat cã românii ar trebui sã vândã tot atâta pãmânt cât le-au vândut alþii lor iar Preºedinþia, Guvernul ºi Parlamentul au obligaþia sã gãseascã soluþia de a-i credita pe agricultorii români în condiþii avantajoase, pentru a-ºi pãstra terenurile agricole. “Foarte curând, prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeanã, strãinii vor putea cumpãra pãmânt în România. Eu nu spun sã nu cumpere, dar spun, pe de altã parte, cã ar trebui sã vindem tot atâta pãmânt cât ne-au vândut alþii nouã ºi, pe de altã parte, avem obligaþia, Preºedinþie, Guvern, Parlament, sã gãsim soluþia de a-i credita pe agricultorii români în condiþii avantajoase, în aºa fel încât ei sã poatã fi cei care cumpãrã pãmântul. Avem nevoie ºi de o agenþie a statului care, atunci când omul vrea sã vândã pãmântul neapãrat, sã-l poatã cumpãra ºi sã-l scoatã la vânzare în condiþii în care statul va stabili cã se încadreazã în politica agricolã a României”, a spus Bãsescu.

Agricultura hunedoreanã se dezvoltã pe bani europeni

A

proape 100 de milioane de euro au fost atrase în judeþul Hunedoara prin proiectele contractate prin

Tinerii fermieri de pânã la 40 de ani vor beneficia de subvenþii pe suprafeþele agricole majorate cu 25%

F

ermierii de pânã la 45 de ani vor primi facilitãþi financiare din partea Uniunii Europene, a anunþat ministerul Agriculturii, Daniel Constantin.

El a adãugat cã a fi în Uniunea Europeanã nu înseamnã a nu avea reguli naþionale iar “o uzinã de maºini azi e aici, mâine se mutã în Maroc, o fabricã textilã se delocalizeazã ºi se duce cãtre est”, dar ce nu se poate delocaliza este pãmântul. “Acesta este cel care ne garanteazã ºi bunãstarea, nu numai hrana, bunãstarea, acesta, pãmântul, agricultura, turismul, frumuseþile þãrii sunt lucruri care nu se pot delocaliza. Cum avem grijã de ele ºi cum le valorificãm, ne construim practic garanþia, liniile de forþã ale viitorului acestei naþiuni. Alãturi de educaþie ºi sãnãtate, ceea ce ne-a dat Dumnezeu nu poate fi delocalizat. Numai ce e fãcut de mâna omului se poate delocaliza”, a

afirmat Bãsescu, cerându-le celor prezenþi la expoziþie sã aibã grijã de pãmânt. “ªi v-aº da un exemplu de superperformanþã în agriculturã: viticultura. În câþiva ani, datoritã investiþiilor fãcute, a banilor de la Uniunea Europeanã, am reuºit sã ajungem la un nivel extrem de ridicat, din punct de vedere calitativ, dar ºi cantitativ, în viticulturã. La fel, se poate întâmpla în toate sectoarele agriculturii, cu condiþia sã ne stabilim corect prioritãþile”, a subliniat preºedintele. Traian Bãsescu a vizitat majoritatea standurilor din cadrul expoziþiei, cele mai multe cu maºini agricole, iar la unul dintre aceste standuri el s-a urcat într-un tractor vechi, fabricat în 1960.

Programul Naþional de Dezvoltare Ruralã.

produselor agricole ºi forestiere, sprijinirea fermelor de semi+subzistenþã, îmbunãtãþirea valoriie conomice a pãdurii, pentru crearea ºi dezvoltarea de microîntreprinderi, ori pentru renovarea ºi dezvoltarea satelor. Acestor proiecte finanþate prin PNDR li se adaugã Planurile de Dezvoltare Localã, finanþate prin intermediul Grupurilor de Acþiune Localã selectate, în valoare de 5,522 milioane de euro. Car men COSMAN

Potrivit Ministerului Agriculturii ºi dezvoltãrii Rurale, la nivelul judeþului Huendoara sunt peste 1500 de contracte semnate, în valoare de 99.609.481 euro, din care 97 de proiecte sunt deja finalizate. Banii s-au alocat, pe diverse scheme de finanþare, pentru instalarea tinerilor fermieri, modernizarea exploataþiilor agricole, creºterea valorii adãugate a

Acesta a declarat cã subvenþia pe suprafaþã acordatã tinerilor va fi majoratã cu 25% ºi se va acorda pe o perioadã de cinci ani. Subvenþia majoratã va fi acordatã pentru primele 25 de hectare. ”Va exista o facilitate pentru tinerii fermieri. Sprijinul pe suprafaþã va fi crescut cu 25% pentru fermierii de pânã la 40 de ani. Aceastã mãsurã va fi luatã pentru a încuraja întinerirea populaþiei care lucreazã în agriculturã, dar ºi pentru menþinerea tinerilor în mediul rural”, a afirmat Constantin.


8 Actualitate

Bisericile de patrimoniu ale momârlanilor înfruntã timpul iaþa comunitãþilor de momârlani s-a organizat, din cele V mai vechi timpuri, în jurul bisericii. Credinþa i-a þinut uniþi, chiar ºi în vremuri de restriºte, iar biserica a fost mereu pilonul central al bãºtinaºilor din Valea Jiului. Aici ºi-au trãit bucuriile sau durerile, aici ºi-au botezat copiii ori i-au condus pe ultimul drum pe cei dragi ºi tot aici au cãutat alinare când au fost aproape îngenuncheaþi de greutãþile vieþii. O parte a vechilor biserici din lemn a dãinuit peste timpuri, rãmânând sã vorbeascã despre tradiþiile aproape uitate. În Þinutul Momârlanilor existã câteva monumente de artã, în special biserici, deosebit de valoroase din punct de vedere cultural, spun reprezentanþii Centrului Cultural pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii

Actualitate 9

Cronica Vãii Jiului | Vineri, 7 iunie 2013

Tradiþionale Hunedoara. Una dintre acestea este Biserica „Pogorârea Sfântului Duh”, din Bãrbãteni, construitã la mijlocul secolului al XVII-lea de cãtre momârlanii din satul Bãrbãtenii de Sus, azi cartier al oraºului Lupeni. Biserica, cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh” prezintã forma de plan dreptunghiularã, cu absida

altarului poligonalã, cu patru laturi. Turnul – clopotniþã cu foiºor ºi coif scurt, piramidal, învelit cu þiglã, se ridicã printre cei câþva brazi ce înconjurau lãcaºul. Învelitoarea bisericii, din ºiþã, cândva, a fost înlocuitã în deceniile din urmã cu o învelitoare de þiglã. Construindu-se în apropiere o altã bisericã din zid, vechea bisericã a momârlanilor a

fost pãrãsitã, fiind lipsitã de catapeteasmã ºi de tot mobilierul din interior.

B

iserica „Sfinþii Arhangheli” (Sânonilor) – Petroºani “Sânoni trebuie sã fi fost vre-un sat sau cãtun, ori vre-un crâng, contopit cu municipiul Petroºani. Toponimul provine de la numele de familie „Sân” care este des întâlnit în Depresiunea Petroºani, derivat cu sufixul – oni, la fel ca ºi în cazul localitãþii „Oproni” sau „Onani”, crâng din comuna Rãchitova”, explicã George Muntean, inspector în cadrul instituþiei amintite. În anul 1788 turcii au

pãtruns prin pasul Vulcan ºi au incendiat casele ºi bisericile jienilor din Bazinul Superior al Jiului. Sursa menþionatã spune cã, în locul bisericii pustiite de turci s-a construit în Lunca Jiului, în crângul Sânoni, biserica de lemn cu hramul „Sfinþii Arhangheli” fiind terminatã, cu podoaba picturii, în anul 1795. Tipologia face parte din grupul numeros al monumentelor de plan dreptunghiular, cu absidã decroºatã, poligonalã cu cinci laturi. De remarcat este elementul arhaic al luminatorului de pe latura de est, sub forma gãurii de cheie

ca ºi îmbinãrile în „coadã de rândunicã” ale absidei. În anul 1872 spaþiul edificiului a fost amplificat printr-un nou pronaus, cel vechi fiind cuprins în naos ºi un pridvor, cu stâlpi sculptaþi. Deasupra noului pronaus a fost ridicatã o clopotniþã scundã, din scândurã fãrã foiºor, cu un coif scurt, piramidal învelit cu ºiþã. În ultimii ani, învelitoarea din ºiþã a fost înlocuitã cu þiglã. Pe pereþi se mai observau fragmente din pictura realizatã, cât ºi tâmpla de popa Simion zugravul, anul sãvârºirii acesteia 1795 fiind consemnatã pe icoana de lemn.

B

iserica „Sfântul Mucenic Gheorghe” – Sãlãtruc

ªi tot de la Centrului Cultural pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Hunedoara aflãm date despre vechea bisericã din Sãlãtruc: “În Sãlãtruc, cândva un sat de jieni, aºezat în lunca largã a Jiului, din jos de aºezarea celor ce întemeiaserã un sat venind din Þara Haþegului, de la Petros ºi cãrora oierii ºi crescãtorii de vite din împrejurimi le ziceau „Petroºeni”, în a doua jumãtate a secolului al XVIII-lea s-a înãlþat o bisericã de lemn cu hramul „Sfântul Mucenic Gheorghe”. Planul lãcaºului este cel dreptunghiular, cu absida decroºatã, poligonalã, cu cinci laturi. Deasupra pronaosului se ridicã o clopotniþã modestã, cu foiºorul închis cu geam ºi un acoperiº de tablã, piramidal. Biserica a suferit importante modificãri. A fost tencuitã la interior, sacrificând pictura muralã existentã, i-au fost modificate ferestrele iar învelitoarea acoperiºului fiind din þiglã. Din tâmpla pictatã de popa Simion zugravul se mai pãstreazã icoanele împãrãteºti”. Car men COSMAN

Traian Bãsescu: Ar trebui sã vindem tot atâta pãmânt cât ne-au vândut alþii nouã

P

reºedintele Traian Bãsescu a declarat cã românii ar trebui sã vândã tot atâta pãmânt cât le-au vândut alþii lor iar Preºedinþia, Guvernul ºi Parlamentul au obligaþia sã gãseascã soluþia de a-i credita pe agricultorii români în condiþii avantajoase, pentru a-ºi pãstra terenurile agricole. “Foarte curând, prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeanã, strãinii vor putea cumpãra pãmânt în România. Eu nu spun sã nu cumpere, dar spun, pe de altã parte, cã ar trebui sã vindem tot atâta pãmânt cât ne-au vândut alþii nouã ºi, pe de altã parte, avem obligaþia, Preºedinþie, Guvern, Parlament, sã gãsim soluþia de a-i credita pe agricultorii români în condiþii avantajoase, în aºa fel încât ei sã poatã fi cei care cumpãrã pãmântul. Avem nevoie ºi de o agenþie a statului care, atunci când omul vrea sã vândã pãmântul neapãrat, sã-l poatã cumpãra ºi sã-l scoatã la vânzare în condiþii în care statul va stabili cã se încadreazã în politica agricolã a României”, a spus Bãsescu.

Agricultura hunedoreanã se dezvoltã pe bani europeni

A

proape 100 de milioane de euro au fost atrase în judeþul Hunedoara prin proiectele contractate prin

Tinerii fermieri de pânã la 40 de ani vor beneficia de subvenþii pe suprafeþele agricole majorate cu 25%

F

ermierii de pânã la 45 de ani vor primi facilitãþi financiare din partea Uniunii Europene, a anunþat ministerul Agriculturii, Daniel Constantin.

El a adãugat cã a fi în Uniunea Europeanã nu înseamnã a nu avea reguli naþionale iar “o uzinã de maºini azi e aici, mâine se mutã în Maroc, o fabricã textilã se delocalizeazã ºi se duce cãtre est”, dar ce nu se poate delocaliza este pãmântul. “Acesta este cel care ne garanteazã ºi bunãstarea, nu numai hrana, bunãstarea, acesta, pãmântul, agricultura, turismul, frumuseþile þãrii sunt lucruri care nu se pot delocaliza. Cum avem grijã de ele ºi cum le valorificãm, ne construim practic garanþia, liniile de forþã ale viitorului acestei naþiuni. Alãturi de educaþie ºi sãnãtate, ceea ce ne-a dat Dumnezeu nu poate fi delocalizat. Numai ce e fãcut de mâna omului se poate delocaliza”, a

afirmat Bãsescu, cerându-le celor prezenþi la expoziþie sã aibã grijã de pãmânt. “ªi v-aº da un exemplu de superperformanþã în agriculturã: viticultura. În câþiva ani, datoritã investiþiilor fãcute, a banilor de la Uniunea Europeanã, am reuºit sã ajungem la un nivel extrem de ridicat, din punct de vedere calitativ, dar ºi cantitativ, în viticulturã. La fel, se poate întâmpla în toate sectoarele agriculturii, cu condiþia sã ne stabilim corect prioritãþile”, a subliniat preºedintele. Traian Bãsescu a vizitat majoritatea standurilor din cadrul expoziþiei, cele mai multe cu maºini agricole, iar la unul dintre aceste standuri el s-a urcat într-un tractor vechi, fabricat în 1960.

Programul Naþional de Dezvoltare Ruralã.

produselor agricole ºi forestiere, sprijinirea fermelor de semi+subzistenþã, îmbunãtãþirea valoriie conomice a pãdurii, pentru crearea ºi dezvoltarea de microîntreprinderi, ori pentru renovarea ºi dezvoltarea satelor. Acestor proiecte finanþate prin PNDR li se adaugã Planurile de Dezvoltare Localã, finanþate prin intermediul Grupurilor de Acþiune Localã selectate, în valoare de 5,522 milioane de euro. Car men COSMAN

Potrivit Ministerului Agriculturii ºi dezvoltãrii Rurale, la nivelul judeþului Huendoara sunt peste 1500 de contracte semnate, în valoare de 99.609.481 euro, din care 97 de proiecte sunt deja finalizate. Banii s-au alocat, pe diverse scheme de finanþare, pentru instalarea tinerilor fermieri, modernizarea exploataþiilor agricole, creºterea valorii adãugate a

Acesta a declarat cã subvenþia pe suprafaþã acordatã tinerilor va fi majoratã cu 25% ºi se va acorda pe o perioadã de cinci ani. Subvenþia majoratã va fi acordatã pentru primele 25 de hectare. ”Va exista o facilitate pentru tinerii fermieri. Sprijinul pe suprafaþã va fi crescut cu 25% pentru fermierii de pânã la 40 de ani. Aceastã mãsurã va fi luatã pentru a încuraja întinerirea populaþiei care lucreazã în agriculturã, dar ºi pentru menþinerea tinerilor în mediul rural”, a afirmat Constantin.


10 Actualitate

Cronica Vãii Jiului | Vineri, 7 iunie 2013

Biserica Reformatã din Petroºani aniverseazã 125 de ani

V

iaþa spiritualã ºi activitatea bisericilor din Petroºani constituie un element deosebit de important pentru întreaga comunitate localã. În acest sens, zilele acestea, cu sprijinul Primãriei ºi Consiliului local al municipiului Petroºani, comunitatea reformatã a Petroºaniului aniverseazã 125 de ani de la construcþia Bisericii Reformate din localitate. Potrivit datelor oficiale, construcþia primei biserici reformate din Valea Jiului a început în anul 1886 la Petroºani ºi s-a încheiat cu 2 ani în urmã, în 1888. Acest eveniment a avut o semnificaþie deosebit de importantã în cadrul comunitãþii reformate din Petroºani, la vremea respectivã, biserica fiind inauguratã în data de 9 decembrie 1888, printr-o slujbã festivã

þinutã de cãtre episcopul reformat Szasz Domokos.

Întrucât în acest an se împlnesc 125 de ani de la construcþie, la prima ºedinþã a presbiterilor din 2013, presbiterul reformat Toth Janos a propus sãrbãtorirea acestui eveniment prin organizarea unor manifestãri publice dedicate comu-

În aºteptarea banilor,

Buget de 10 milioane pentru reabilitarea termicã a imobilelor

10

milioane de lei pentru creºterea performanþei energetice la blocurile de locuinþe. Reprezentanþii Ministerului Dezvoltãrii Regionale ºi Administraþiei Publice spun cã pentru acest an urmeazã sã fie alocatã o sumã de 10 milioane de lei pentru executarea de lucrãri de reabilitare termicã a blocurilor de locuinþe. Monika BACIU

”Pentru anul 2013, fondurile alocate de la bugetul de stat pentru acest program au o valoare de 10.000 mii lei. Programul naþional multianual privind creºterea performanþei energetice la blocurile de locuinþe cu finanþare în anul 2013 urmeazã sã fie aprobat. În distribuirea fondurilor în cadrul programului naþiona, Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Administraþiei Publice îºi propune repartizarea echilibratã

ºi echitabilã a fondurilor, cãtre toate localitãþile care au transmis deconturi justificative ºi care nu au fost onorate”, spun reprezentanþii ministerului de resort. La nivelul municipiului Petroºani este vorba de 12 imobile ce sunt incluse în programul naþional de reabilitare termincã. Este vorba de imobilele de pe strada Pãcii, precum ºi douã de pe strada 1 Decembrie 1918. Ministerul a sistat fondurile pentru reabilitarea acestor imobile.

nitãþii. Aceastã propunere a fost apreciatã nu doar de comunitatea refortaã, ci de întreaga comunitate localã a Petroºaniului, administraþia publicã localã asumându-ºi ºi rolul de susþinãtor al evenimentelor publice care vor avea loc la Petroºani cu acest prilej. Astfel, cu aceastã ocazie, profesorii ºi elevii din promoþia

1966-1697 a ªcolii Generale din Petroºani, secþia maghiarã, au ridicat o troiþã memorialã în curtea bisericii reformate din Petroºani, care va fi dezvelitã în data de 9 iunie 2013, zi care a fost aleasã pentru a marca fericita aniversare a celor 125 de ani de activitate a Bisericii Reformate din Petroºani. Cu acest prilej, va fi oficiatã ºi o

slujbã festivã la Biserica Reformatã din Petroºani, începând cu ora 13:00. La acest eveniment au fost invitate o serie de persoane reprezentative pentru bisericã ºi pentru municipiul Petroºani. Participanþii vor avea bucuria de a primi diferite obiective omagiale, printre care ºi o monografie a bisericii reformate din Petroºani, realizatã sub îndrumarea preotului reformat Márton Zoltán ºi a soþiei sale Márton Ildikó, de cãtre o echipã de oameni sufletiºti compusã din Szöllõsi Moþa Andrei, Toth János ºi Iozsa Ildiko în calitate de tehnoredactor ºi fotograf.

Inspectorii ITM pot opri orice ºantier oricând ºi oriunde

D

e acum încolo, inspectorii ITM pot opri orice ºantier dacã vãd vreo sãpãturã neasiguratã. Noile reglementãri în vigoare prevãd acest lucru, mai ales cã la nivel naþional, numãrul accidentelor de muncã în construcþii este într-o creºtere alarmantã. În Valea Jiului, cel puþin, incidentele de acest fel sunt mai multe decât în domeniul de activitate care pânã acum doi, trei ani era considerat cel mai periculos, adicã mineritul. Luiza ANDRONACHE “Indiferent unde, cãtre ce angajator sau domeniu de activitate ne îndreptãm, suntem obligaþi, dacã sãpãtura nu este conform legii ºi constatãm o stare de pericol, sã ne oprim, sã sistãm activitatea ºi sã aplicãm sancþiuni contravenþionale ”, a declarat Ileana Bodea, ºef S.S.M.-ITM Petroºani. Asta înseamnã cã în Valea Jiului, cel puþin, de câte ori vor ieºi pe teren, inspectorii de muncã vor avea de lucru, mai

ales cã mai toate oraºele sunt rãscolite de lucrãri de introducere ºi refacere a canalizãrii, derulate de vreo 12 firme.

z Programul de audienþe la biroul CJH din Petroºani Luni 10:00 - 16:00 z Marþi 14:00 - 19:00 z Miercuri 10:00 - 16:00 z Vineri 10:00 - 14:00 z Joi ora 11:00 audienþe cu preºedintele Consiliului Judeþean, Mircea Ioan MOLOÞ


Actualitate 11

Cronica Vãii Jiului | Vineri, 7 iunie 2013

Monica Iacob Ridzi: Lege împotriva sãrãciei

D

eputatul hunedorean Monica Iacob Ridzi a iniþiat un proiect de lege care sã vinã în spijinul oamenilor sãraci. Asta pentru cã acum sunt oameni care nu beneficiazã în România de de servicii medicale elementare sau de prevenþie. Diana MITRACHE

Practic, proiectul legislativ propus de deputatul, care vine dintr-o zonã sãracã aºa cum este Valea Jiului, vine sã completeze o lege existentã deja, dar care necesitã îmbunãtãþiri, pentru cã a fost emisã în anul 2006, iar de atunci lucrurile au evoluat. Deputatul Monica Iacob-Ridzi a depus joi, la Camera Deputaþilor o propunere legislativã pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sãnãtãþii,

cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, considerând cã, deºi prin adoptarea Legii nr.95 în anul 2006, s-a fãcut un important pas înainte în domeniul modernizãrii ºi organizãrii sistemului sanitar din România, pe parcursul anilor, din 2006 ºi pânã în prezent, au apãrut o serie de situaþii noi care nu au fost prevãzute nici în varianta iniþialã, nici în modificãrile ºi completãrile ulterioare. O astfel de situaþie este generatã de Programul naþional de screening pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin, care este în

derulare ºi în prezent. Conform prevederilor din forma iniþialã a legii, de acest program nu pot beneficia decât persoanele care pot face dovada cã sunt integrate în sistemul naþional de asigurãri de sãnãtate. Aceeaºi situaþie este întâlnitã ºi în cadrul programelor de depistare a TBC-ului, HIV/SIDA, Hepatita C, etc. toate având rolul de a prezenta o imagine cât mai realã a stãrii de sãnãtate a populaþiei, pentru ca, mai apoi, sã poatã fi luate mãsurile necesare la nivel naþional. În prezent, conform Legii nr.95/2006, în forma actualã,

Aproape 3000 de porþii de mâncare pentru minerii de la SNH

A

proape 7 milioane de lei costã masa caldã a minerilor de la SNH. Pentru 2863 de porþii zilnic, angajatorul va plãti aproape 7 milioane de lei unei societãþi care se va ocupa de prepararea mesei calde a ortacilor. Perioada în care se va derula va fi de 7 luni începând de la data atribuirii contractului. Monika BACIU Minerii de la unitãþile miniere cuprinse în program vor beneficia de 43 de feluri de meniuri, care mai de care mai complexe. Necesarul caloric îl dicteazã munca ºi efortul fizic. În cadrul contractului se vor prepara 2863 de meniuri zilnic. Societatea care ºi-a adjudecat contractul în baza „preþului cel mai scãzut” este GTS Company, aceasta fiind ºi singura firmã care a participat la licitaþia organizatã de

SNH. Aceeaºi societate va asigura ºi masa caldã a ortacilor de la minele neviabile din cadrul Societãþii Naþionale de Închideri Mine Valea Jiului.

cetãþenii români sau rezidenþii din România, care nu fac dovada unei asigurãri medicale, de orice formã, nu beneficiazã de servicii medicale elementare sau de prevenþie, ca de exemplu: servicii de sãnãtate ºcolarã, servicii de laborator în domeniul sãnãtãþii publice, servicii de planificare familialã, servicii de screening pentru depistarea precoce a bolilor, servicii prenatale ºi postnatale, etc. „Þinând cont de situaþia materialã precarã în care se zbate o bunã parte din populaþia þãrii, mulþi români nu dispun de nici o formã de asigurãri medicale ºi nu

îºi permit luxul de a solicita aceste teste contra cost, drept care renunþã la ele. Ei sunt sau vor fi viitorii purtãtori ai acestor maladii pe care le vor transmite mai departe. Fiind vorba de o activitate de depistare ºi prevenþie, numãrul celor care nu au fost incluºi în aceste programe trebuie sã fie cât mai mic pentru ca rezultatele statistice sã fie cât mai apropiate de realitate”, a declarat deputatul Monica Iacob-Ridzi. Aceasta doreºte, prin intermediul modificãrii legislative pro-

puse Parlamentului, ca prin adoptarea unor mãsuri de completare ºi modificare a legislaþiei în vigoare din domeniul depistãrii ºi prevenirii unor boli ale sãrãciei ºi ignoranþei, dar cu un mare impact social, finanþarea programelor de sãnãtate sã poatã fi fãcutã, dupã caz, de la bugetul Ministerului Sãnãtãþii, din bugetul de stat sau din alte surse, inclusiv donaþii ºi sponsorizãri, în condiþiile legii.

ApaServ cautã casã de avocaturã

F

urnizorul de apã potabilã din Valea Jiului, ApaServ Valea Jiului SA, vrea sã încheie contract cu o casã de avocaturã pentru a contesta raportul emis de Direcþia Generalã AM POS Mediu referitor la unele corecþii financiare. Carmen COSMAN Reprezentanþii ApaServ vor sã conteste ”Nota de constatare a neregulilor ºi de stabilire a corecþiilor financiare” nr.127765 din 22.04.2013 emisã de Direcþia Generalã AM POS Mediu ºi sã cearã suspendarea executãrii acestui act. În consecinþã, aceºtia au primit acceptul Consiliului Judeþean Hunedoara de a achiziþiona servicii juridice de asistenþã ºi reprezentare juridicã specialã în

acest scop. De asemenea, s-a luat decizia ca reprezentantul în Adunarea Generalã a Acþionarilor, Dan Stoian, sã fie mandatat de cãtre Consiliul Judeþean Hunedoara sã aprobe achiziþionarea acestor servicii juridice de asistenþã ºi reprezentare juridicã. Sumele necesare plãþii acestor servicii vor suporta de cãtre S.C. ApaServ Valea Jiului SA Petroºani, care va contracta serviciile juridice de specialitate.


12 Actualitate

Cronica Vãii Jiului | Vineri, 7 iunie 2013

Douã baze de agrement îºi deschid porþile pentru taberele elevilor de Agrement pentru Tineri ºi Copii Costeºti este amplasat într-un loc cu o importanþã deosebitã pentru patrimoniul cultural ºi istoric naþional.

D

ouã tabere ºcolare în judeþul Hunedoara. Direcþia Judeþeanã pentru Sport ºi Tineret în parteneriat cu Inspctoratul ªcolar Judeþean Hunedoara au publicat oferta taberelor ºcolare. Este vorba de douã centre de agrement de la Cãprioara ºi Costeºti. Monika BACIU

În cele douã centre de agrement sunt disponibile 121 de locuri, astfel la Cabana Cãprioara sunt 55 de locuri, în timp ce

capacitatea de cazare de la baza de agrement de la Costeºti este de 66 de locuri. Taberele ºcolare se vor organiza în mai multe serii pe parcursul vacaneþei de varã.

S

port ºi voie bunã la Cãprioara

„T

abãra de istorie ºi civilizaþie dacicã” Istoria devine atracþie turisticã în cadrul bazei de agrement de la Costeºti. Astfel, aici, elevii vor întreprinde mai multe activitãþi tematice cu rol edu-

caþional. Cei care aleg sã îºi petreacã un sejur de ºase zile fie în tabãra de la Costeºti, fie în cea de la Cãprioara vor avea de plãtit 384 de lei, tariful include atât cazarea cât ºi masa. Situat în partea de est a judeþului Hunedoara, în Munþii Orãºtiei, la poalele Cetãþilor Dacice Costeºti, Blidaru ºi Sarmisegetuza Regia, la 25 km de Municipiul Orãºtie, în comuna Orãºtioara de Sus, în satul Costeºti, Centrul

Cazuri medicale grave plimbate la Deva pentru un simplu aviz

P

acienþi cu grave afecþiuni medicale, trimiºi la Deva pentru un aviz de la Casa Judeþeanã de Asigurãri de Sãnãtate. Mai multe categorii de pacienþi sunt nevoite sã strãbatã 100 de kilometri de la Petroºani pânã la Deva la Casa Judeþeanã de Asigurãri de Sãnãtate pentru a primi avizul comisiei de specialitate în cazul eliberãrii unor reþete. Monika BACIU ”Este vorba de o serie de medicamente pe care pacienþii le primesc în ambulator dar pe a cãror reþete trebuie sã existe avizul comisiei de la Casa de Asigurãri. În urmã cu trei, patru sãptãmâni au existat

câteva situaþii în care cei de la Casa de Asigurãri au dorit ca sã nu se mai trimitã prin fax actele pentru comisie ci sã meargã pacienþii în persoanã”, spune managerul Spitalului de Urgenþã din Petroºani, medicul Alin Vasilescu. Pacienþii sau aparþinãtorii

acestora sunt revoltaþi din cauza acestor mãsuri impuse de Casa Judeþeanã de asigurãri de Sãnãtate Hunedoara. ”Mi s-a spus cã nu se mai acceptã cererile prin fax ºi cã trebuie neaparat sã mergem la Deva. Eu vin cu mama care are 80 de ani care e ºi paralizatã ºi suferã de cancer. Nu am cum sã merg cu ea la Deva. Au gãsit soluþia, la Deva, ºi mi-au zis sã facã o împuternicire pe numele meu”, spune o femeie din Petroºani sub protecþia anonimatului. Este vorba de pacienþi cu probleme cardiace sau oncologice care beneficiazã de o anumitã medicaþie care se aprobã la nivelul Casei Judeþene de asigurãri de Sãnãtate. Cei de la Casa Judeþeanã de Asigurãri de Sãnãtate Hunedoara nu au putut fi contactaþi pentru a oferi informaþii cu privire la aceastã situaþie.

Elevii care îºi vor petrece o parte din vacanþa de varã la baza de agrement de la Cãprioara vor avea

posibilirtatea de a practica diferite sporturi sau paintball. Centrul de agrement Cãprioara este situat în Deva, la 10 km de centrul municipiului, într-un mediu liniºtit ºi înconjurat de o priveliºte minunatã. Pe lângã atracþiile peisajului, Centrul de agrement Cãprioara prezintã avantajul de a fi amplasat în apropierea unor strãvechi monumente istorice din circuitul turistic.


Actualitate 13

Cronica Vãii Jiului | Vineri, 7 iunie 2013

Rãsplãtiþi pentru o viitoare carierã

A

u primit premii pentru cã au învãþat. Este vorba de 25 de elevi ai Colegiului Economic Hermes din Petroºani care au fost rãsplãtiþi de reprezentanþii Blocului Naþional Sindical pentru implicarea lor în programul denumit ”Caravana Carierei”. Elevii au primit câte un netbook ºi un stick pentru conexiune la internet ºi spun ei cã aceste premii le vor fi utile. Monika BACIU ”Îmi va fi de folos la facultatea la care voi merge, acolo voi avea nevoie de el, mai þin legãtura acasã cu pãrinþii ºi prietenii. Am învãþat foarte multe lucruri, am învãþat cum sã facem în CV, o scrisoare de intenþie, acum dacã aº merge undeva sã mã angajez aº ºti toate etapele care trebuie parcurse. Poate ºi dacã le înveþi nu se

vii care au fost premiaþi. Corpul profesoral al insituþiei de învãþãmânt considerã

pune aºa accent pe ele ºi dacã le-am mai învãþat nu am fost aºa interesat pânã acum”, a spus unul dintre ele-

cã elevii au fost motivaþi în cadrul proiectului, lucru care este vizibil acum, la final, când aceºtia au fost ºi

rãsplãtiþi. ”A fost în proiect foarte interesant pe care copii l-au primit cu plãcere. Nu au fost implicaþi doar cei de clasa a XII-a, ei au fost implicaþi într-o mãsurã mai mare. Au fost prinºi ºi copii de clasa a XI-a ºi a X-a care s-au ales cu niºte cunoºtinþe foarte bogate. Sã sperãm cã ºi la anul dânºii vor veni din nou”, a spus Charlotte Irimie, profesor al Colegiului Economic Hermes din Petroºani. ”Este o mândrie cã am putut desfãºura aceastã acþiune care

astãzi s-a finalizat prin premierea celor 25 de elevi cu câte un netbook. Este o satisfacþie cã terminând cele doisprezece clase pleacã cu o amintire frumoasã ºi sunt convinsã cã îºi vor aminti ºi de mine ºi de doamna Irimie ºi mã bucur cã la noi în liceu se întâmpla acest eveniment ºi ºi îi mai aºtept ºi la anul”, spune Clara Ianc, profesor în cadrul aceluiaºi liceu. Organizatorii campaniei spun cã acþiunea are rolul de a-i stimula pe elevi astfel încât aceºtia sã fie pregãtiþi pentru viitor. ”Astãzi cei mai meritoºi dintre primii 25 câºtigã în netbook,

este un instrument cu care încercãm sã le facem tranziþia de la ºcoalã la viaþã activã cu care pot sã-ºi obþinã în job mai uºor.

În cadrul activitãþilor din Caravana Carierei care a fost prezenta în judeþul Hunedoara în luna februarie toþi elevii de clasa a XII-a cu care am lucrat pe parcursul celor douã zile de seminarii au fost evaluaþi ºi testaþi, practic am încercat sã le furnizãm informaþii. Au avut cinci subiecte, zece întrebãri cu rãspunsuri grila, subiecte deschise sã redacteze o scrisoare

de intenþie, un proiect de voluntariat. Pe baza acestor evaluãri primii 25 dintre ei sunt recompensaþi cu

Hainy te învaþã sã gãteºti Ton prãjit cu salatã de andive Ingrediente: 450gr ton 2 linguri ulei de mãsline

1 lingurã de susan 1 crenguþã de cimbru Pentru salatã: 1 lãmâie 1 andivã mare 4 linguri de ulei de mãsline Sare-piper Mod de preparare: Pune într-

un castron cimbrul tocat, 2 linguri de ulei de mãsline, sare ºi piper. Se pune bucata de ton în acest amestec ºi se lasã la marinat o orã. Se pune la foc o tigaie ºi se frige bucata de ton aproximativ cam 40 de secunde pe fiecare parte. Se tãvãleºte bucata de ton prin seminþele de susan ºi se lasã sã se odihneascã pentru a

aceste netbook-uri”, a precizat Alexandru Papuc, coordonator proiect. Caravana carierei este un proiect cofinanþat din Fondul Social European prin programul operaþional sectorial dezvoltarea resurselor umane 2007-2013. Proiectul s-a adresat elevilor din ultimul an de liceu, iar cea mai importantã activitate a acestuia a constat într-o campanie amplã de consiliere demaratã în 42 de ºcoli din 21 de judeþe. În perioada 2011-2013 au fost organizate o serie de activitãþi în cursul cãrora experþii din cadrul proiectului i-au instruit pe liceeni privind modalitãþile cele mai eficiente de alegere a unei cariere, paºii ce trebuie urmaþi în planificarea carierei ºi corelarea lor cu cerinþele reale ale pieþei muncii. se întrepãtrunde aromele. Între timp se preparã salata de andive. Se spalã, se curãþã ºi se taie frunzele de anive în fâºii subþiri. Se asezoneazã cu un sos preparat din ulei de mãsline, un praf de sare ºi zeama de la o lãmâie. Se aºeazã salata în mijlocul farfuriei ºi lângã feliile de ton.

POFTÃ BUNÃ! Chef de cuisine Restaurant 3D Aqua Hainalka Miclea


14 Program & Horoscop

Cronica Vãii Jiului | Vineri, 7 iunie 2013

9:40 Legendele palatului: concubina regelui 10:20 Ora de business (r) 11:10 Legendele palatului: Tãrâmul dintre vânturi (r) 11:50 Legendele palatului: Tãrâmul dintre vânturi (r) 12:30 Tribuna partidelor parlamentare 13:00 Europa mea (r) 13:30 M.A.I. aproape de tine 14:00 Telejurnal 15:00 Teleshopping 15:30 Oameni ca noi 16:00 Parlamentul României 17:00 Finanþe ºi afaceri 17:30 Lumea modei 17:40 Legendele palatului: Tãrâmul dintre vânturi 18:20 Legendele palatului: Tãrâmul dintre vânturi

8:00 ‘Neatza cu Rãzvan ºi Dani 11:10 În gura presei 12:00 Mireasã pentru fiul meu 13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul meu 16:00 Observator 17:00 Acces direct 19:00 Observator 20:00 Observator special 20:30 Orã de vârf 3 22:30 Plasa de stele 0:30 Arºiþa

9:30 Fãrã ocoliºuri 11:30 Teleshopping 11:45 Frumoasa Ceci 13:00 Teleshopping 13:30 Sport, dietã ºi o vedetã (r) 14:00 Levintza prezintã (r) 14:30 Teleshopping 15:00 Focus 15:30 Dragul de Raymond (r) 16:00 Cu lumea-n cap (r) 16:30 Efectul WOW (r) 17:00 Mondenii (r) 18:00 Focus 18 19:00 Focus Sport 19:30 Cireaºa de pe tort 20:30 Întâlnire cu spartanii 22:30 Totul despre sex 23:00 Totul despre sex 23:30 Totul despre sex 0:00 Dragul de Raymond

9:45 Destine împlinite (r) 10:45 Teleshopping 11:00 Culoarea fericirii 12:00 Destinul regelui 13:15 Pastila Vouã (r) 13:45 Suflete pereche (r) 14:45 Profetul (r) 16:00 Copii contra pãrinþi (r) 17:30 Dragoste dulce-amarã 18:30 ªtiri Naþional TV 19:15 Destine împlinite 20:15 Suflete pereche

7:00 ªtirile dimineþii 11:00 Talk B1 12:00 ªtirile B1 13:00 ªtirile B1 14:00 Talk B1 15:00 ªtirile B1 16:00 Talk B1 17:00 Butonul de panicã 18:30 Aktualitatea B1 20:00 ªtirile B1 21:00 Interviurile lui Ion Cristoiu 22:00 Discuþia sãptãmânii 23:00 Lumea lui Banciu

10:15 11:15 11:30 12:30 13:00 13:05 14:00 14:15 15:15 15:25 15:30 16:30 17:30

7:00 ªtirile Pro TV 10:00 Tânãr ºi neliniºtit (r) 11:00 Viaþa în trei (r) 13:00 ªtirile Pro TV 14:00 Tânãr ºi neliniºtit 15:00 Un detectiv irezistibil 17:00 ªtirile Pro TV 17:30 Happy Hour 19:00 ªtirile Pro TV 20:30 Sãrutul dulce al rãzbunãrii 23:00 Conexiune inversã

21 martie *** 20 aprilie Sunteþi cu capul în nori. Amânaþi întâlnirile de afaceri. Chiar dacã nu aveþi chef de vorbã, nu refuzaþi comunicarea cu cei din jur. Acordaþi mai multã atenþie persoanei iubite!

Que bonito amor (r) Teleshopping Intrigi ºi seducþie (r) Teleshopping Doamne de poveste Iubiri vinovate (r) Teleshopping Dragostea învinge Reþeta de Acasã Doamne de poveste Eva Luna Poveºtiri adevãrate Que bonito amor

Draga mea prietenã ªtirile Kanal D Te vreau lângã mine Teleshopping Dragoste ºi pedeapsã Drept la þintã ªtirea zilei ªtirile Kanal D Roata norocului Pe banii pãrinþilor (r) Rãzbunarea

9:45 Gimnastica de dimineaþã 10:00 ªtirile Digi Sport 10:15 Fotbal Club 11:00 ªtirile Digi Sport 11:15 Fotbal Club 12:00 ªtirile Digi Sport 12:15 Digi Sport Special 13:00 ªtirile Digi Sport 13:15 Digi Sport Special 14:00 ªtirile Digi Sport 14:15 Fotbal European 16:00 Fotbal Club 17:30 ªtirile Digi Sport 18:00 Fanatik Show 19:30 ªtirile Digi Sport 20:00 Premier League Goals of the Season 21:00 Formula 1: Antrenamente 22:30 ªtirile Digi Sport 23:00 Campionii Digi Sport 0:00 Serie A Season Review

Cronica Vãii Jiului nu îºi asumã rãspunderea pentru modificãrile operate ulterior în programe de posturile de televiziune

aprile *** 21 mai Vã treziþi cu moralul la pãmânt ºi aveþi dificultãþi de concentrare. Este recomandabil sã nu începeþi activitãþi pe care nu sunteþi sigur cã le puteþi finaliza. Seara primiþi oaspeþi dragi.

22

22

mai

iunie

*** 22 iunie

*** 22 iulie

În prima parte a zilei sunteþi puþin aerian ºi comunicaþi mai greu. Intuiþia nu vã ajutã prea mult, aºa cã acceptaþi ajutorul prietenilor ºi al familiei. Limitaþivã la activitãþi de rutinã!

10:00 12:30 13:15 14:45 15:30 16:45 18:45 19:00 20:00 22:00 23:30

21

23 iulie *** 22 august Dimineaþa sunteþi indispus ºi nimeni nu vã poate intra în voie. Familia nu este de acord sã renunþaþi la o excursie. Ascultaþi-i ºi pe ceilalþi ºi cãutaþi o soluþie de compromis. Încercaþi sã vã mai ºi relaxaþi!

Vã merge foarte bine pe plan sentimental. Este posibil chiar sã faceþi o declaraþie de dragoste Nu vã implicaþi în afaceri! ªansele de reuºitã sunt reduse. Fiþi cât se poate de corect ºi respectaþi legea cu stricteþe.

23 august *** 22 septembrie Dacã nu vã odihniþi mai mult, sar putea sã aveþi probleme cu sãnãtatea. O discuþie în contradictoriu cu o persoanã mai în vârstã vã pune pe gânduri. Fiþi calm ºi prudent, ca sã evitaþi un scandal.

23 septembrie *** 22 octombrie

23 octombrie *** 22 noiembrie

Aveþi tendinþa sã vã supraestimaþi puterile. Nu fiþi încãpãþânat ºi nu forþaþi lucrurile! Dacã nu vã temperaþi orgoliul, riscaþi sã vã certaþi cu prietenii ºi cu familia. Acordaþi mai mult timp odihnei!

Dimineaþa primiþi o sumã mare ºi vã faceþi planuri îndrãzneþe. Nu vã pripiþi. Ar fi bine sã vã sfãtuiþi cu partenerul de viaþã. Astãzi vã completaþi foarte bine. Abtineþi-vã de la excese!

23 noiembrie *** 20 decembrie Dimineaþa este posibil sã fiþi apatic ºi sã nu vã puteþi concentra. Nu vã asumaþi nici un risc în afaceri. Dacã aveþi ocazia sã mergeþi într-o vizitã, nu staþi pe gânduri!

21 ianuarie *** 20 februarie

Un bãrbat mai în vârstã vã propune sã vã asociaþi într-o afacere. Nu hotãrâþi nimic fãrã sã vã consultaþi cu partenerul de viaþã. Nu staþi prea bine cu banii, însã relaþiile cu persoana iubitã sunt bune.

21 decembrie *** 20 ianuarie Starea de confuzie vã poate afecta relaþiile pe plan social ºi situaþia financiarã. Nu vã implicaþi în afaceri, chiar dacã vi se pare cã puteþi da lovitura.

21 februarie *** 20 martie Se pare cã nu sunteþi în cea mai bunã formã fizicã ºi intelectualã. Sunteþi indispus ºi confuz. Evitaþi întâlnirile de afaceri ºi cu prietenii. Riscaþi fie sã pierdeþi bani, fie sã vã certaþi cu un prieten.


Actualitate 15

Cronica Vãii Jiului | Vineri, 7 iunie 2013

Avram are emoþii deºi este sigur câºtigãtor

L

iderul interimar al PNL Petrila, Costel Avram are emoþii înaintea alegerilor pentru preºedinþia organizaþiei deºi este singurul candidat. Avram nu exclude încã o candidaturã chiar dacã acest lucru este aproape imposibil sã se întâmple. Maximilian GÂNJU A reformat din temelie organizaþia, a tras pe linie

moartã fosta conducere care era bãnuitã cã ºi-a urmãrit propriile interese, însã tot are emoþii la alegerile de astãzivineri. Liderul interimar al liberilor din Petrila, Costel Avram spune cã are o strângere de inimã pentru cã vrea ca totul sã decurgã bine, iar alegerile de la Petrila sã fie un exemplu de transparenþã pentru celelalte organizaþii din Valea Jiului. Avram are emoþii ºi în ceea ce-l priveºte, chiar dacã pânã acum este singurul care ºi-a depus candidatura pentru funcþia de preºedinte al organi-

zaþiei. Nu este exclus ca un alt pretendent sã se înscrie în cursã deºi ºansele lui de a câºtiga sunt infime.

I

nvitaþi de marcã

În plus ºi declaraþia lui Mircea Moloþ care a spus, în glumã, cã sperã ca la alegeri sã nu fie 100 de

Vânzãri Vând teren intravilan în suprafaþã de 800 mp în zona parc Brãdet. Contact 0727150264. Preþ negociabil.

Vând/închiriez garaj zona Poarta 2 Gerom la stradã. Relaþii la 0734.543.820 Vând în localitatea Pui, casã cu curte ºi grãdinã. Relaþii la telefon 0742284598 – 0762610247.

alegãtori, iar Avram sã obþinã 120 de voturi a pus presiune. „Declaraþia preºedintelui sper sã fie greºitã. Sã am mai mult de

120 de voturi sper eu, pentru cã avem 180 de membrii ºi cel puþin 150 vor fi prezenþi. Recunosc cã am emoþii foarte mari pentru cã îmi vin cinci parlamentari, cel

ERATÃ În articolul intitulat „Cercetare finalizatã la Vulcan”, publicat în Cronica Vãii Jiului în 6 iunie, s-a strecurat o frazã care ar putea fi interpretatã greºit. Inspectorii de muncã au

organizat câteva întâlniri în care i-au instruit pe muncitorii de pe ºantierul din Crividia, iar la una dintre acestea a participat ºi muncitorul de 45 de ani care ºi-a pierdut viaþa. Exprimarea „inspectorii de muncã spun cã

Restricþii apã S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroºani anunþã restricþii în furnizarea apei potabile, pen-

puþin 20 de primari, consilieri judeþeni, preºedintele ºi cei doi vicepreºedinþi ai Consiliului Judeþean Hunedoara. Avem invitaþi de la toate partidele, sigur cã am emoþii pentru cã vreau ca totul sã iasã foarte bine. Sã vã mai spun un lucru, oricine se poate înscrie pânã la ora 16.30. Vreau ca alegerile de la Petrila sã fie un etalon pentru organizaþiile din Valea Jiului prin modul de organizare dar ºi prin transparenþã”, ne-a declarat coordonatorul PNL Valea Jiului, Costel Avram.

tru vineri, 17 mai 2013 în oraºul Petroºani între orele 8,00 - 13,00.

Somaþie

au ºi fotografii cu muncitorul care a murit, în timp ce era instruit de ei, chiar pe buza gropii în care ºi-a pierdut viaþa” nu face referire la faptul cã omul a murit chiar în timpul instructajului, aºa cum s-ar putea interpreta greºit.

Zona afectatã str. Maleia. Motivul restricþiei - executare branºamente la reþeaua de distributie publicã.

Prin cererea înregistratã pe rolul Judecãtoriei Haþeg, sub nr. 392/240/2013 reclamantele Moniþa Maria, domiciliatã în oraº Haþeg ºi Ponea Victoria cu domiciliul în Petroºani, judeþ Hunedoara în contradictoriu cu pârâta Comuna Râu de Mori – prin primar au solicitat sã se constate cã au dobândit prin uzucapiune ºi joncþiunea posesiilor, dreptul de proprietate asupra imobilelor, terenuri în localitatea Ohaba Sibiºel în

Mulþumim pentru înþelegere.

Conducerea S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroºani

locurile: ogor, ograda mare, cu ciui, trãbãlþ, mial, la râu, boboaita, baltã în suprafaþã totalã de 10000 mp; sã se dispunã întabularea în coalã de CF dupã rãmânerea definitivã a prezentei sentinþe. Orice persoanã interesatã poate face opoziþie, care va fi depusã la Judecãtoria Haþeg în dosar nr. 3928/240/2013, în caz contrar, în termen de 6 luni de la data emiterii prezentei somaþii se va trece la judecarea cererii reclamantelor Moniþa Maria ºi Ponea Victoria.


16 Actualitate

Cronica Vãii Jiului | Vineri, 7 iunie 2013

Salvamontiºtii hunedoreni intrã în alertã! P

ânã la 25 de mii de turiºti se estimeazã cã vor ajunge în sezonul de varã pentru a-ºi petrece concediul în Munþii Retezat. Salvamontiºtii intrã în „alertã” pentru cã afluxul de turiºti aduce cu sine ºi un numãr crescut de accidente.

În toate staþiunile montane din judeþul Hunedoara vor activa odatã cu deschiderea sezonului nu mai puþin de 86 de salvatori montani, care vor asigura atât intervenþiile la evenimente cât ºi permanenþa la refugiile montane. Deja Serviciul Public Judeþean Salvamont Hunedoara ºi-a stabilit planul de intervenþie pentru acest sezon ºi se fac ultimele pregãtiri la taberele de permanenþã. Reprezentanþii serviciului de salvare montanã estimeazã cã vor urca doar în Retezat, în acest sezon, pânã la 25 de mii de turiºti. În prezent numãrul celor care au urcat în cel mai sãlbatic masiv din þara noastrã este mic pentru cã plouã ºi ceaþa nu permite efectuarea de trasee montane. „Ne pregãtim acum pentru afluxul de turiºti, din data de 15 iunie ridicãm taberele de permanenþã în munte. Odatã cu deschiderea sezonului este de lucru pentru cã turiºtii se rãspândesc în tot masivul. Toate formaþiile de salvatori montani lucreazã în sezon ºi avem opt puncte de permanenþã în tot judeþul,

unde sunt câte doi voluntari tot timpul. Echipele de câte doi salvatori stau câte o sãptãmânã în munte, la punctele de permanenþã, ºi apoi se schimbã între ele”, a declarat ºeful Serviciului Public Judeþean Salvamont Hunedoara, Ovidiu Bodean.

S

e cautã tineri

Numãrul salvamontiºtilor care intervin la accidente, în

V

toate masivele din judeþ, este la limitã, iar conducerea serviciului spune cã ar fi nevoie în special de tineri care sã intre în Salvamont. „În acest moment sunt 86 de membrii ai Serviciului Public Judeþean Salvamont. Vorbim de tot judeþul, aici intrã ºi zona de Parâng, Straja, Poiana Ruscã, iar în Retezat suntem mult mai concentraþi pentru cã sunt cei mai mulþi turiºti.

Ne-ar mai trebui oameni, mai ales tineri pentru cã media de vârstã este foarte ridicatã la Salvamont ºi tineretul este din ce în ce mai puþin. Munca de salvator montan este mai mult de voluntariat, nu prea au beneficii materiale ºi poate de aceea tinerii nu sunt atât de interesaþi. Totuºi, mai sunt ºi care vin sã se alãture echipei”, a mai declarat Bodean. Maximilian GÂNJU

Adrenalinã pe douã roþi la Straja

alea Jiului va fi invadatã de sportivi pe douã roþi la acest sfârºit de sãptãmânã. La Straja va avea loc prima etapã a Campionatului Naþional de Enduro. Cai putere, adrenalinã ºi noroi la înãlþime. Aproape 100 profesioniºti pe douã roþi din douã þãri, România ºi Ungaria, vor fi în acest week-end în Valea Jiului, la Straja, unde are loc un concurs profesionist de enduro. „Suntem foarte fericiþi cã în Straja se þine încã odatã

un eveniment de mare importanþã pentru sportul extrem din þarã, prima etapã de campionat naþional al enduriºtilor. De asemenea, avem ºi deosebita plãcere de a þine o etapã comunã ºi cu cei din campionatul naþional al Ungariei”, ne-a declarat Sorin Sandu, organizator.

Aceastã etapã este una dificilã, iar concurenþii sunt doar din rândul profesioniºtilor. „Noi suntem din cei care au alergie la asfalt. Mergem doar pe

cãrãri de munte, cât mai grele ºi cât mai “asfaltate” cu noroi. Traseul are 60 de km ºi vor fi câte douã ture în fiecare zi, 120 de km sâmbãtã, 120 duminicã, în total 240 de km. Vom avea ºi douã probe speciale, cronometrate, enduro test ºi cross test”, a mai declarat Sorin Sandu. Startul se dã sâmbãtã dimineaþa, iar competiþia se va încheia duminicã dupã-amiaza. Luiza ANDRONACHE

2013 6 7  

CVJ NR. 383, VINERI 7 IUNIE 2013

2013 6 7  

CVJ NR. 383, VINERI 7 IUNIE 2013

Advertisement