Page 1

Cotidian regional z Apare de luni pânã vineri în toate localitãþile Vãii Jiului z Redacþia ºi administraþia: str. 1 Decembrie 1918, nr. 100, Petroºani (Casa de Culturã)

Fondat 2011 z Anul III z Nr. 500

Cronica Vãii Jiului Vineri, 22 Noiembrie 2013

www.cronicavj.ro z E-mail: cronicavj@gmail.com z Telefon: 0374.906.687 z 16 pagini z 1 LEU

Energie mai ieftinã pentru Petroºani

Soluþii de moment pentru copiii cu probleme >>> PAGINA A 3-A

Dorina Niþã, unic candidat pentru ºefia PNL Petroºani >>> PAGINA A 3-A Prin implicarea oficialilor din judeþ

Federaþia Naþionalã de Tir cu Arcul vrea sã salveze baza sportivã de la Aninoasa >>> PAGINA A 4-A

OMUL care aduce alinarea – balsam pentru suflet >>> PAGINILE 8-9

Program suplimentar pentru evitarea importului de cãrbune >>> PAGINA A 11-A

PRECIZARE

A

nul viitor edilii din Petroºani vor plãti cu peste 30 de procente mai puþin pentru energia electricã. Câºtigul s-a fãcut pe bursã ºi iluminatul public va fi mai ieftin. În plus, primarul spune cã are în plan o astfel de strategie ºi la gaz. >>> PAGINA A 12-A

În ediþia de joi, 21 noiembrie 2013, în articolul “Asociaþie, cu trei oameni de afaceri, pentru preluarea clubului Jiul”, unul din numele vehiculate a fost cel al omului de afaceri Todor Tamaº. În urma apariþiei articolului, Todor Tamaº a þinut sã precizeze faptul cã nu ºi-a manifestat niciodatã dorinþa de a se implica financiar în preluarea clubului Jiul, cu atât mai mult cu cât situaþia economicã, per ansamblu, este una dificilã.


2 Utile

Cronica Vãii Jiului | Vineri, 22 Noiembrie 2013

Cronica Vãii Jiului Vrei ca afacerea ta sã fie cunoscutã? Vrei sã te dezvolþi? Vrei sã-þi gãseºti colaboratori serioºi de afaceri? Vrei sã faci bani?

Casa de Culturã, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 100 Petroºani Telefon 0374.906.687

Noi suntem partenerii pe care îi cauþi! cronicavj@gmail.com

www.cronicavj.ro

Radare în Hunedoara DN 66 Haþeg Baru Mare DN 68 Haþeg - Toteºti DN 68 Toteºti Zeicani DN 66 Haþeg - Cãlan DN7 Mintia - Veþel DN7 Veþel Leºnic DN7 Leºnic - Sãcãmaº DN7 Ilia Gurasada DN7 Gurasada - Burjuc

DN7 Burjuc-Zam Deva, Calea Zarand; Sântuhalm;

DN 76 ªoimuº Bejan Lupeni pe DN 66A ºi B-dul Nicolae Titulescu.

Noaptea

Pentru o comunicare bunã ºi pentru rezolvarea eficientã a problemelor pe care le au abonaþii S. C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroºani la sediul societãþii din Petroºani, str. Cuza Vodã nr. 23 au loc audienþe:

Miercuri: 13 - 15: ªef Departament Producþie Cristian IONICÃ ªef Serviciu Comercial Alina PAVEL

VREMEA ÎN VALEA JIULUI Petrila

APASERV INFORMEAZÃ

Dimineaþa

Ziua

Seara

Joi 10 – 12 DIRECTOR GENERAL Costel AVRAM ªef Departament Exploatare Florin DONISA ªef Serviciu Juridic Adriana DÃIAN Director General, Costel AVRAM

Cronica Vãii Jiului Website: www.cronicavj.ro

Petroºani

Noaptea

Dimineaþa

Ziua

Seara

E-mail: cronicavj@gmail.com

Director:

Marius MITRACHE (mitrache_evz@yahoo.com) 0744.268.352

Redactor sef:

Ileana FIRÞULESCU (ifirtulescu@yahoo.com)

Editor coordonator:

Car men COSMAN (cosman_carmen@yahoo.com)

Vu l c a n

Noaptea

Dimineaþa

Ziua

Seara

Colectivul de redactie:

Mir cea NISTOR (zamolxis_2007@yahoo.com) Diana MITRACHE (mitrachediana@yahoo.com) Luiza ANDRONACHE (luizaandronache@yahoo.com) Maximilian G ÂNJU (madm3xi@yahoo.com) Petru BOLOG CIMPA, CIMPA, Denis RUS, Monika BACIU

Fotoreporter:

Ovidiu PÃRÃIANU PÃRÃIANU

Desktop publishing:

Lupeni

Noaptea

Dimineaþa

Ziua

Seara

Geza SZEDLACSEK Alexandru-Sorin TIÞESCU

Marketing & Publicitate: Mirabela MOISIU

Preþurile afiºate au un scop pur informativ. Acestea pot varia în funcþie de staþia de carburant.

Efectuez lucrãri de amenajãri interioare. Rigips, gresie, faianþã, parchet. Preþ avantajos. Contact 0735580774

COTIDIAN REGIONAL CU CAPITAL INTEGRAL PRIVAT - ISSN 1583-5138 Editat de S.C. MBD REPORTER MEDIA SRL Petroºani Tipãrit la SC Tipografia ProdCom SRL Tg-Jiu

Responsabilitatea materialelor aparþine în exclusivitate autorilor

Materialele marcate “Promovare” reprezintã PUBLICITATE


Actualitate 3

Cronica Vãii Jiului | Vineri, 22 Noiembrie 2013

A

Soluþii de moment pentru copiii cu probleme

u rãmas fãrã medic specialist ºi sute de copii din Valea Jiului cu probleme grave de sãnãtate ar trebui sã plece periodic la Hunedoara. În judeþ mai sunt doi medici pentru copiii cu handicap, iar reprezentanþii Consiliului Judeþean au gãsit o soluþie, care pânã la urmã a fost agreatã ºi de pãrinþi. Dupã ce cã duc o luptã zilnicã cu problemele de sãnãtate ale copiilor lor, pãrinþii s-au trezit cã sunt nevoiþi sã plece cu ei spre Deva sau Hunedoara. Ei susþin cã aceºti copii au probleme grave de sãnãtate, sunt în cãrucioare cu rotile, autiºti, ori cu sindromul Down ºi trebuie sã primescã lunar reþete, iar periodic este necesar sã fie evaluaþi de un medic psihitaru specializat în pediatrie. Doar cã medicul de la Petroºani s-a pensionat ºi acum pãrinþii se declarã disperaþi. „Sunt în jur de 150 – 200 de copii în Valea Jiului, care lunar sunt consultaþi la acest cabinet ºi pentru care se întruneºte comisia de expertizã. Toþi au nevoie de eliberarea de reþete,sunt ºi alte

cazuri din Valea Jiului cu abandon ºcolar care sunt aici consultaþi, ori copiii cu tentative de suicid, sau cei care au deviaþii de comportament, toþi sunt îndrumaþi la acest cabinet. Acum, în situaþia în care acest cabinet nu mai existã, pentru cã medicul a ieºit la pensie, suntem trimiºi la Policlinica din Hunedoara. E foarte greu pentru noi ca ºi pãrinþi sã mergem acolo, având în vedere cã majoritatea acestor copii sunt cu grad de handicap grav, unii chiar violenþi ºi sã îi transporþi pânã la Hunedoara este foarte greu”, a declarat Liviu Robert Corseanschi, preºedintele Asociaþiei „Down” Valea Jiului ºi el tatãl unui copil cu cerinþe speciale. „Am ºi eu un copil cu probleme, sunt din Vulcan

ºi am venit sã susþin aceeaºi problemã cu medicul pe care îl avem. Nu putem duce copii pânã la Hunedoara sau la Deva. Aºa ceva e imposibil pentru mulþi dintre noi”, a adãugat ºi ªtefan Mircea Toth, un alt tatã. Pãrinþii acestor copii au venit sã-i cearã sprijin lui Tiberiu Balint, vicepreºedintele Consiliului Judeþean Hunedoara, care a cãutat o soluþie de moment ºi, din ianuarie, problema se va rezolva, mai rãmâne perioada de pânã la finele anului. „Doamnele doctor care sunt la Deva ºi la Hunedoara, din motive medicale, nu se pot deplasa pânã în Valea Jiului ºi au discutat cu doamna dr. Peicuþ, care este de acord ca începând cu 1 ianua-

rie, pe un contract de prestãri servicii, sã îºi desfãºoare consultaþiile, acolo unde le-a fãcut ºi pânã acum, pe o perioadã nelimitatã, dar între timp, trebuie sã gãsim un medic care sã vinã aici”, a declarat Tiberiu Balin, vicepreºedintele CJ Hunedoara. Discuþiile purtate ºi cu primarul Tiberiu Iacob Ridzi ºi managerul Alin Vasilescu de la Spitalul de Urgenþã

Fostul primar al Hunedoarei face greva foamei în puºcãrie vidiu Hada, fost primar al municipiuO lui Hunedoara, condamnat la cinci ani de închisoare pentru corupþie, a intrat în greva foamei. Hada n-a mai mâncat nimic de trei zile dupã ce ºefii închisorii n-au vrut sã lase sã primeascã o pilotã de la familie. „Ovidiu Hada a solicitat, luna trecutã, printr-o cerere, primirea unei pilote adusã de cãtre rude, însã din cauzã cã soluþionarea a fost una negativã, acesta a decis sã intre în refuz de hranã. Suplimentarea

cu pãturi sau pilote se poate face numai în sezonul de iarnã, aºa cã la momentul respectiv nu era îndreptãþit sã i se accepte cererea. În momentul de faþã acesta se aflã sub supraveghere medicalã, aºa cum este procedura, ºi putem spune cã starea sa de sãnãtate este foarte bunã”, a declarat ieri, Florin Berar, purtãtorul de cuvânt al Penitenciarului Bârcea Mare din Hunedoara. Ovidiu Hada, fostul primar al municipiului Hunedoara, a

ajuns dupã gratii luna trecutã, dupã ce i-a fost comunicatã sentinþa prin care a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu executare. La fel a fãcut ºi Robert Dan, fostul viceprimar al Hunedoarei, condamnat la trei ani de închisoare, în acelaºi dosar. Cei doi foºti edili mai sunt inculpaþi într-un alt dosar instrumentat de procurorii Direcþiei Naþionale Anticorupþie. Maximilian GÂNJU

din Petroºani au dus la aceastã soluþie, iar Tiberiu Balint a promis cã va face tot posibilul ca în luna decembrie sã aducã un medic, dintre cei

doi, mãcar o zi la Petroºani, pentru a elibera reþetele ºi adeverinþele acestor copii. Diana MITRACHE

Dorina Niþã, unic candidat pentru ºefia PNL Petroºani

V

iceprimarul municipiului Petroºani, Dorina Niþã, este singurul candidat la preºedinþia Organizaþiei Municipale a PNL Petroºani. Dorina Niþã este ºi actualul preºedinte interimar ºi nici un alt membru nu s-a mai înscris în cursa pentru fotoliul de lider al liberalilor din Petroºani. Alegerile din PNL Petroºani au loc astãzi (vineri), iar cu aceastã ocazie va fi ales ºi noul Biroul Politic al PNL Petroºani. Viceprimarul municipiului Petroºani, Dorina Niþã, a fost desemnatã preºedinte interimar al organizaþiei municipale în luna martie, imediat dupã ce fostul preºedinte al partidului, Alin Simota, ºi-a înaintat demisia din funcþie. Ultimele alegeri în PNL Petroºani au fost organizate în martie 2011, când Simota a devenit lider al organizaþiei municipale. Car men COSMAN


4 Actualitate

Cronica Vãii Jiului | Vineri, 22 Noiembrie 2013

Prin implicarea oficialilor din judeþ

Federaþia Naþionalã de Tir cu Arcul vrea sã salveze baza sportivã de la Aninoasa F

ederaþia Românã de Tir cu Arcul vrea sã preia în administrare baza sportivã de la Aninoasa, de unde provine o bunã parte a sportivilor din lotul naþional de seniori. Primul pas a ºi fost fãcut, la Aninoasa fiind deja transferat lotul naþional de tir cu arcul, însã baza sportivã are nevoie urgentã de reabilitare.

Oficialii Federaþiei Române de Tir cu Arcul (FRTA) au apelat la sprijinul Consiliului Judeþean Hunedoara pentru a slava baza sportivã de la Aninoasa ºi pentru a-i reda strãlucirea de altãdatã, mai ales cã aici sunt sportivi extrem de valoroºi. „Baza sportivã de la

Aninoasa, unde ar trebui sã-ºi desfãºoare activitatea, se aflã într-o stare avansatã de degradare ºi, în momentul de faþã Primãria nu îºi poate permite nici sã o întreþinã, darãmite sã o ºi modernizeze.

Reprezentanþii Federaþiei Române de Tir cu Arcul solicitã oficial Consiliului Local Aninoasa sã le dea în administrare baza sportivã, urmând ca federaþia sã o modernizeze, sã o întreþinã ºi sã o aducã la standarde care sã permitã performanþa, pentru cã lotul naþional de tir cu arcul va avea sediul aici, la Aninoasa”, a explicat situaþia vicepreºedintele Consiliului Judeþean

Hunedoara, Tiberiu Balint. De asemenea, Mugurel Ciuºcã, vicepreºedintele FRTA ºi director al Clubului Sportiv Municipal Deva, este de pãrere cã Valea Jiului în general ºi Aninoasa în special meritã o atenþie deosebitã din partea FDRTA, prin prisma rezultatelor obþinute la aceastã disciplinã sportivã. „Federaþia Românã de Tir cu Arcul doreºte sã întãreascã o colaborare ºi cu Consiliul Judeþean, pentru cã suntem conºtienþi de faptul cã este pãcat ca tot ce s-a construit în Valea Jiului sã se dea uitãrii. Eu consider cã a venit timpul sã dãm Cezarului ce-i a Cezarului, adicã Aninoasa sã renascã din punct de vedere sportiv (…) În momentul de faþã baza sportivã aratã extrem

de rãu, extrem de dãrâmatã, de consumatã ºi moral ºi fizic. Federaþia vrea sã preia în administrare baza, pentru cã poate sã facã demersurile pentru finanþare, prin intermediul Ministerului Tineretului ºi Sportului, finanþare care se face cu precãdere cãtre federaþiile sportive naþionale. O echipã a Federaþiei va identifica toate problemele care sunt în baza de la Aninoasa”, a spus Mugurel Ciuºcã. La ora aceasta, condiþiile pentru ca lotul României la tir cu arcul sã-ºi poatã desfãºura activitatea sunt improprii. Baza sportivã, care dispune de hotel ºi restaurant, pe lângã baza de antrenamente, nu are nici apã ºi nici curent.

T

radiþie în suferinþã

În Aninoasa, clubul sportiv de tir cu arcul funcþioneazã din 1956 fãrã întrerupere. În ciuda condiþiilor vitrege de antrenament din ultima perioadã, sportivii din Aninoasa au reuºit rezultate remarcabile. Pe baza rezultatelor obþinute, primele trei sportive din lotul naþional sunt din Aninoasa, iar la masculin primii doi sportivi sunt de la

acest club. Problemele grave au apãrut dupã ce baza sportivã a trecut în administrarea Primãriei Aninoasa, odatã cu închiderea exploatãrii miniere din localitate. „Probleme sunt la hotel, la restaurant, la salã. Sunt probleme destul de mari, însã care pot fi rezolvate ºi eu am încredere cã pot fi rezolvate. Nu cred cã s-au investit vreodatã bani în aceastã bazã sportivã, de când a fost preluatã de la Exploatarea Minierã Aninoasa”, precizat antrenorul de la Aninoasa, Viorel Habian. Din fericire, spune acesta, cheltuielile pentru activitatea celor 16 sportivi de la Aninoasa sunt suportate integral de CSM Deva, iar celelalte cheltuieli nu sunt foarte mari, însã dacã s-ar intra într-un centru de pregãtire, atunci ºi costurile ar fi mult mai mari. Vicepreºedintele CJ Hunedoara, Tiberiu Balint, este optimist în ceea ce priveºte posibilitatea preluãrii, mai ales cã a purtat discuþii cu administraþia din Aninoasa ºi mai este nevoie doar de o hotãrâre de consiliu, în condiþiile în care voinþã existã. Car men COSMAN


Actualitate 5

Cronica Vãii Jiului | Vineri, 22 Noiembrie 2013

În creºtere faþã de 2012

Aproape 700 de cereri pentru subvenþia la încãlzire

A

proape 700 de persoane ºi-au depus cereri pentru ajutorul de încãlzire a locuinþei. În data de 20 noiembrie a fost ultima zi de depunere a cererilor pentru obþinerea ajutorului de încãlzire pentru luna în curs. Sesiunea de depunere a dosarelor se va relua în data de 2 decembrie, însã cei care îºi depun cu acea datã vor beneficia de ajutoarele pentru încãlzirea locuinþei doar pe perioada decembrie 2013 –martie 2014. ”S-au depus pentru noiembrie, începând cu luna noiembrie vor beneficia pe o perioadã de cinci luni de zile primirea cererilor nu a încetat. Vom începe din nou în

luna decembrie sã primim cereri care vor intra în platã începând cu luna decembrie pânã în luna martie inclusiv, în fiecare lunã cei care vor veni sã depunã cereri vor beneficia pe perioada rãmasã pânã la sfârºitul sezonului rece adicã pânã în martie 2014. Pânã la 20 noiembrie au fost înregistrate pe curent 110 cereri, pe termoficare 117, lemne 166 ºi gaz

La Uricani se lucreazã la drumuri

Î

n Vestul Vãii Jiului, la Uricani, încã se lucreazã la reabilitarea de drumuri, poduri ºi trotuare. Aici, dupã circa 12 luni, oraºul trebuie sã arate altfel. La Uricani se trage tare pentru a se executa cât mai mult din lucrarea ce prevede reabilitarea strãzilor ºi podurilor din oraº. Muncitorii continuã sã asfalteze sau sã monteze borduri pânã la venirea frigului. “Lucrãrile se deruleazã conform graficului. În momentul de faþã se reabiliteazã strada Republicii, podul care face legãtura între Bulevardul Muncii ºi Bulevardul Republicii ºi con-

290 de cereri complete”, a declarat Cristina Mraz, director executiv SPLAS Petroºani. Faþã de aceeaºi perioadã a anului trecut numãrul cererilor depuse este mai mare. Asta ºi din cauzã cã încadrarea în subvenþie se acceptã ºi dosare pentru energia elec-

tinuãm cu Aleea Progresului. Eu fac parte ºi din comisia de recepþie ºi din câte ºtiu, lucrãrile se desfãºoarã conform planului”, a declarat Corneliu Braia, viceprimarul Oraºului Uricani. În total, aici urmeazã sã fie reabilitate douã bulevarde, trei strãzi ºi douã poduri. Banii sunt veniþi de la Uniunea Euroeanã, Guvernul României, iar primãria are ca ºi contribuþie o cotã de 2 %. Durata proiectului este de 12 luni calendaristice.

tricã. ”Au intrat cererile pentru curent, faþã de aceeaºi perioadã a anului trecut avem în plus 110 cereri pentru energie electricã pe care trebuie sã le verificãm la domiciliu. O parte au fost verificate, acum vom scoate listele ºi vom porni la anchete sociale pentru cã altfel nu putem sã îi punem în platã, pe energie termicã sunt mai puþine faþã de anul trecut. Au crescut cele pe gaz”, a mai spus sursa citatã. Ajutoarele se acordã ºi în funcþie de veniturile solicitanþilor, care nu trebuie sã depãºeascã anumite sume prevãzute de lege. Monika BACIU

La ºcoalã pe banii pãrinþilor

E

levii navetiºti din toatã Valea Jiului ca ºi din restul judeþului, de altfel, merg la ºcoalã pe banii pãrinþilor. Decontarea navetei nu s-a fãcut de câteva luni, din anul ºcolar trecut.

„Ultimele fonduri care au venit au fost în primãvara acestui an ºi asteptãm ca Ministerul sã ne aloce ºi sumele restante din anul precedent, precum ºi cele de anul acesta”, a declarat Marta Mate, purtãtor de cuvânt IªJ Hunedoara. La acest moment, speranþa cã fondurile vor fi alocate, mãcar într-o micã parte, este infimã, asta deºi legea este clarã în acest sens. „Noul proiect de lege a fost aprobat, respectiv existã un nou ordin de ministru care stabileºte de data aceasta foarte clar plafoanele pentru distanþele în kilometri ”, a mai afirmat Marta Mate. În Valea Jiului, cel puþin, sunt sute de elevi care fac naveta din Vestul ºi Estul Vãii, la liceele din Petroºani, fãrã sã mai vorbim de copiii mai mici, care vin la ºcoalã în clasele din învãþãmânt special. Luiza ANDRONACHE

La muncã ori la închisoare

N

comunitãþii. Cam 75 % u conteazã Luiza ANDRONACHE din ei au venit, iar restul cine esti, pentru cã dacã nu iþi nu au fost gãsiþi”, au declarat reprezentanþii plãteºti amenzile, administraþiei locale din lucrezi cot la cot cu Vulcan. De menþionat asistaþii sociali, altfel este cã acei oamnei care riºti închisoarea. au o sentinþã judecãtoreascã de a face ore de În Valea Jiului, zeci muncã în folosul comude astfel de persoane au nitãþii ºi nu fac asta, sunt executat muncã în pasibili de închisoare. ªi, folosul comunitãþii anul acesta, obligate de judecãtori. La Vulcan, spre exemplu, doar în ultimele luni ale acestui an, au fost zeci de persoane care au fost obligate de instanþã sã presteze ore de muncã în folosul comunitãþii. “Am avut oameni care pentru cã nu ºi-au plãtit amenzile, am prestat muncã în folosul

atunci când se prezintã la serviciile de Asistenþã Socialã pentru a munci, ei nu prea au de ales ºi trebuie sã facã acelaºi lucru ca ºi asistaþii sociali, sã cureþe ºanþuri, sã mãture, ori sã dezafecteze obiective. Aceastã situaþie este similiarã în toate oraºele din Valea Jiului . Luiza ANDRONACHE


6 Actualitate

Cronica Vãii Jiului | Vineri, 22 Noiembrie 2013

Hoþi din Lupeni, prinºi în timpul unei razii

U

n tânãr de 22 de ani, care are de executat 5 ani de închisoare pentru furt calificat, a fost prins de poliþiºtii din Lupeni în urma unei razii. Carmen COSMAN Acþiunea oamenilor legii s-a desfãºurat în zona strãzilor Viitorului, Tineretului, Bãrbãteni ºi Vâscoza. Tânãrul a fost depus în Penitenciarul Bârcea Mare în vederea executãrii pedepsei.

De asemenea, un alt bãrbat, de 27 de ani a fost identificat de poliþiºti, iar aceºtia spun cã, în perioada 11-13.11.2013, prin escaladare, a pãtruns în balconul unui bloc de locuinþe situat pe strada Bucura, de unde a sustras mai multe articole vesti-

Convocator

In temeiul prevederilor art.94 alin.1 ºi 3 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare ºi ale art.6 alin.1 din Legea nr.52/2003 privind transparenþa decizionalã în administraþia publicã, se convoacã Consiliul Judeþean Hunedoara în ºedinþã ordinarã, la sediul acestuia, pentru data de 29 noiembrie 2013, ora 1100, cu urmãtoarea ordine de zi: Proiect de hotãrâre privind aprobarea acordului de colaborare dintre Consiliul Judeþean Hunedoara ºi Consiliul Local al Comunei Bãcia, în vederea realizãrii unui obiectiv de interes judeþean; Proiect de hotãrâre privind aprobarea trecerii imobilului ”Clãdire gospodãrie anexã” (construcþie ºi teren aferent) din domeniul public al Judeþului Hunedoara ºi din administrarea Consiliului Judeþean Hunedoara în domeniul public al Municipiului Deva ºi în administrarea Consiliului Local al

Municipiului Deva; Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii ºi virãrilor de credite în cadrul bugetului propriu al judeþului Hunedoara pe anul 2013; Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii ºi virãrilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri ºi cheltuieli pe anul 2013 ale unor instituþii publice din subordinea ºi finanþarea Consiliului Judeþean Hunedoara; Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii ºi virãrilor de credite în cadrul bugetelor de venituri ºi cheltuieli pe anul 2013 ale spitalelor publice de interes judeþean; Proiect de hotãrâre privind alocarea de la bugetul Judeþului Hunedoara a unei sume în vederea organizãrii acþiunilor ce se vor desfãºura în perioada Sãrbãtorilor de Iarnã 2013; Proiect de hotãrâre privind aprobarea statului de funcþii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeþean Hunedoara; Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei ºi statu-

mentare. Prejudiciul creat pãrþii vãtãmate, în valoare de 1.000 lei, a fost recuperat în proporþie de 50 %. „Vasile O. este cercetat în stare de libertate, fiind suspectat de sãvârºirea mai multor infracþiuni de furt comise pe raza municipiului Lupeni”, a precizat Bogdan Niþu, purtãtor de cuvânt al IPJ Hunedoara. În timpul raziei au fost aplicate douã sancþiuni contravenþionale în valoare totalã de 400 de lei pentru

lui de funcþii ale Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi protecþia Copilului Hunedoara; Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei ºi statului de funcþii ale Unitãþii de Asistenþã Medico-Socialã Baia de Criº; Proiect de hotãrârea privind modificarea programului de întreþinere ºi reparaþii drumuri ºi poduri judeþene; Proiect de hotãrâre privind aprobarea proiectului ”Extinderea ºi reabilitarea infrastructurii de apã ºi apã uzatã în judeþul Hunedoara”, precum ºi a cheltuielilor legate de implementarea acestuia în cadrul Programului Operaþional Sectorial Mediu; Proiect de hotãrâre privind aprobarea proiectului ”Extinderea ºi reabilitarea infrastructurii de apã ºi apã uzatã în judeþul Hunedoara (Valea Jiului)”, precum ºi a cheltuielilor legate de implementarea acestuia în cadrul Programului Operaþional Sectorial Mediu; Proiect de hotãrâre privind aprobarea încheierii Convenþiei

nerespectarea Legii nr. 61/1991 Rep. privind sancþionarea faptelor de

de colaborare dintre Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Hunedoara ºi Asociaþia Evanghelisticã ºi de Caritate “Isus Speranþa Romaniei”; Proiect de hotãrâre privind aprobarea încheierii Convenþiei de colaborare dintre Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Hunedoara ºi Fundaþia Children's Aid Foundation; Proiect de hotãrâre privind aprobarea încheierii Convenþiei de colaborare dintre Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Hunedoara ºi Asociaþia Misionar Umanitarã Maranatha Hunedoara; Proiect de hotãrâre privind atribuirea unor licenþe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeþean de persoane prin curse regulate speciale; Proiect de hotãrâre pentru aprobarea Regulamentului privind utilizarea drumurilor publice judeþene de cãtre autovehiculele care au masa maximã pe axã mai mare de 5,5 tone; Proiect de hotãrâre

încãlcare a unor norme de convieþuire socialã, a ordinii ºi liniºtii publice.

privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru autoutilitarele ce deservesc ”Sistemele mobile de cântãrire a transportatorilor rutieri”; Proiect de hotãrâre pentru completarea Hotãrârii Consiliului Judeþean Hunedoara nr.111/2013 privind aprobarea participãrii Judeþului Hunedoara, prin Consiliul Judeþean Hunedoara, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociaþiei Producãtorilor de Produse Tradiþionale ºi Ecologice Hunedoara; Proiect de hotãrâre privind aprobarea asocierii Judeþului Hunedoara, prin Consiliul Judeþean

Hunedoara, cu Asociaþia Pro Straja, în vederea realizãrii în comun a unor obiective de interes public; Proiect de hotãrâre privind aprobarea componenþei Comisiei de soluþionare a contestaþiilor la concursul de manager din cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu; Proiect de hotãrâre privind aprobarea componenþei Comisiei de soluþionare a contestaþiilor la concursul de manager din cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad; Diverse. Preºedinte, Mircea Ioan Moloþ


Actualitate 7

Cronica Vãii Jiului | Vineri, 22 Noiembrie 2013

Proiect româno-italian pentru ºomerii din judeþul Hunedoara

A

genþia Judeþeanã de Ocupare a Forþei de Muncã Hunedoara este beneficiarul unui proiect finanþat de Uniunea Europeanã, menit sã-i sprijine pe ºomerii aflaþi în cãutarea unui loc de muncã. Proiectul este implementat de specialiºti în informare de pe piaþa muncii, din Italia. Se adreseazã centrelor de formare înfiinþate în cadrul agenþiilor de muncã, pentru a-i ajuta pe ºomeri sã se recalifice în meserii noi. Luiza ANDRONACHE Cele douã centre de formare pe piaþa muncii din judeþul Hunedoara beneficiazã, în cadrul unui proiect european, de sprijin din partea specialiºtilor de pe piaþa muncii din Italia. Parteneriatul între AJOFM Hunedoara ºi cinci asociaþii din domeniul pregãtirii ºi formãrii profesionale din Italia s-a concretizat într-un proiect finanþat cu fonduri de la Uniunea Europeanã. “ Este un proiect în parteneriat cu agenþia din

Italia. Agenþia Naþionalã din Bucureºti este beneficiara directã a proiectului privitor la îmbunãtãþirea informa-

tivã a activitãþii de formare profesionalã, ceea ce este un lucru bun. Sigur, ºtim cã aceastã activitate este

Un vot al aleºilor locali ar putea aduce bani europeni în Valea Jiului

V

alea Jiului ar putea beneficia de bani europeni prin Programul Naþional de Dezvoltare Ruralã 2014-2020, chiar dacã este alcãtuitã din municipii ºi oraºe. Toate cãtunele aprþinãtoare de cele ºase localitãþi din Valea Jiului, printr-o simplã hotãrâre de consiliu pot fi trecute la zone periurbane, categorie care se încadreazã la atragerea fondurilor UE prin PNDR. Maximilian GÂNJU Toate administraþiile publice din Valea Jiului au fost informate printr-o adresã cu privire la posibilitatea de a beneficia de fonduri europene printr-o simplã decizie a consilierilor locali. Practic, aleºii locali din cele ºase localitãþi ale

Vãii Jiului trebuie sã adopte pânã la finele acestui an un proiect de lege prin care-ºi declarã ca zone periurbane cãtunele ºi aºezãrile considerate sate aparþinãtoare. “Valea Jiului conþine jumãtate zonã ruralã care din cauza legislaþiei nu avea acces la fonduri structurale pentru agriculturã. S-a

reuºit declararea ca eligibilã ºi a zonei periurbane, adicã a suprafeþelor din jurul municipiilor ºi oraºelor. Dacã primarii din cele ºase localitãþi vor da curs adreselor pe care le-am trimis ºi-ºi vor declara zone periurbane, din 2014 oamenii vor putea accesa fonduri. Sunt 18,9 miliarde de lei pentru agriculturã ºi ar fi pãcat sã nu accesãm aceºti bani ºi în Valea Jiului”, a declarat parlamentarul hunedorean care a iniþiat procedura cãtre Autoritatea de Management pentru PNDR, pentru a afla cum pot fi atrase fonduri pe agriculturã în Valea Jiului. Specialiºtii spun cã declararea cãtunelor drept zone periurbane nu schimbã cu nimic statutul acestor aºezãri iar administraþiile locale nu-ºi pierd din teritoriu. Nici mãcar în privinþa impozitelor ºi taxelor locale nu se fac modificãri. Beneficiciul este însã cã se dã dreptul locuitorilor acestor aºezãri sã acceseze fonduri europene pentru aºi dechide diferite afaceri.

foarte bine implementate în þãrile din Uniunea Europeanã”, a declarat Vasile Iorgovan, director executiv AJOFM Hunedoara. La lansarea acestui proiect, care prima datã a avut loc la Deva, iar ieri ºi la Petroºani, au venit ºi partenerii italieni. „Realizam aceste seminarii in toate judetele tarii, iar obiectivul proiectului este acela de a consolida, de a face cat mai puternica, cat mai cunoscuta pe piata oferta de formare a centrelor proprii de formare” , a afirmat Gabriele Baderini, expert italian în formare profesionalã. Judeþul

Hunedoara se confruntã în prezent cu efectele negative ale disponibilizãrilor masive care au avut loc dupã anul 1990 în minerit ºi în industria siderurgicã. Totuºi, AJOFM Hunedoara este consideratã una dintre cele mai importante agenþii judeþene de ocupare a forþei de muncã din România.

Bãtrânã rãnitã grav în apropiere de Bãniþa

O

bãtrânã de 63 de ani, din Bãniþa, se zbate între viaþã ºi moarte, dupã ce a fost victima unui accident rutier. Carmen COSMAN Accidentul a avut loc miercuri seara pe DN66, în jurul orei 21:50 în apropiere de Bãniþa. ªoferul, un tânãr de 26 de ani din Petroºani, care venea dinspre Haþeg, nu a

observat-o la timp pe femeia de 63 de ani, care se deplasa pe partea carosabilã, ºi a accidentat-o grav. Poliþiºtii au întocmit un dosar penal pentru comiterea infracþiunii de vãtãmare corporalã din culpã.


8 Social

E

ste cunoscutã de cei sãrmani, de familii cu copii de excepþie, de oameni care s-au aflat în cumpene ale vieþii, de la omul simplu, la directori, oameni de afaceri, politicieni etc. A dat o mânã de ajutor celor de la SARS Vulcan, coordonatã de dr. Cãtãlin Popa, a activat cu acte în regulã la Crucea Roºie, dar câte nu a fãcut! Cartierele Saºa, Livezeni, Bosnea, Aeroport, Colonia Petroºani, dar ºi cartiere din Petrila ºi Aninoasa o cunosc ºi la nevoie îi cer ajutorul. În rezolvarea cazurilor, pentru Mariana Popa, nu existã uºi închise. ªi toate acestea pentru ca Ionuþ, fiul ei, de acolo, din Înaltul Cerului, sã zâmbeascã... Era în timpul serviciului, în Colonia Petroºani, unde a înfruntat supãrãri ale oamenilor, a explicat o datã ºi încã o datã... cã unde-i lege nu-i tocmealã. Era în miezul zilei când foamea nu-i dãdea pace. A cumpãrat doi covrigi, doar atâþia

Social 9

Cronica Vãii Jiului | Vineri, 22 Noiembrie 2013

bani avea, de la un magazin de cartier – unul pentru colegul sãu, altul pentru ea. Dar un copil ºi-a ridicat ochii mari, negri, cãtre ea ºi apoi a fixat covrigul... ªi-a oprit o bucãþicã, cât sã-i treacã rãul foamei, ºi a întins restul covrigului

OMUL care aduce alinarea – balsam pentru suflet de strângere de fonduri, sponsori ºi oameni de bine. Aºa s-a întâmplat ºi sãptãmâna trecutã, când a gãsit trei familii, din Colonia Petroºani, cãrora le ajunsese cuþitul la os. A apelat la sponsori, la prieteni, la ºefii sãi, cu soluþii ”pe masã”, la compartimente din Primãria Petroºani etc. ºi asta pentru a mai lua din greutatea necazurilor care apasã aceste familii, mai ales cã în cauzã este vorba de copii. bãiatului... Gestul este impresionant pentru cine ºtie sã-l priveascã, gest care ascunde o personalitate în întregul ei, dincolo de aparenþe.

R

ãnile pe suflet i-au activat umanitatea

Este vorba de Mariana Popa, un om ce pare simplu ºi uneori aiurit datoritã vorbelor de spirit, a bunei sale dispoziþii, a freamãtului necontenit, a unei cãutãri permanente a ceva, care s-o mulþumescã cu adevãrat, drept pentru care este mereu în acþiune de parcã nu ar vrea sã piardã nici o clipã din timpul preþios al vieþii. Mariana este o mamã cu rãni adânci pe suflet, vorba proverbului ”fereascã-te Dumnezeu de durerea pãrinþilor care supravieþuiesc copiilor”. ªi-a pierdut fiul în 1995. ªi pentru ca el, de acolo din Înalt, sã fie mândru de ea, s-a dedicat într-ajutorãrii oamenilor. Este cunoscutã de cei sãrmani, de familii cu copii de excepþie, de oameni care s-au aflat în cumpene ale vieþii, de la omul simplu, la directori, oameni de afaceri, politicieni etc. A dat o mânã de ajutor celor de la SARS Vulcan, coordonatã de dr. Cãtãlin Popa, a activat cu acte în

regulã la Crucea Roºie, dar câte nu a fãcut! Cartierele Saºa, Livezeni, Bosnea, Aeroport, Colonia Petroºani, dar ºi cartiere din Petrila ºi Aninoasa o cunosc ºi la nevoie îi cer ajutorul. În rezolvarea cazurilor de promovare a tinerilor ºi de ajutorare, pentru Mariana Popa nu existã uºi închise. Mulþi au catalogat cutezanþa sa ca fiind tupeu accentuat... ”Nu ºtiu dacã este tupeu. Eu ºtiu cã acel om disperat trebuie ajutat sã iasã dintr-o situaþie limitã ºi n-o poate face singur. Mã informez cine ºi cum îl poate ajuta ºi acþionez, bat la uºi, contactez pe cei care au pârghii ºi pot rezolva o situaþie. Este adevãrat cã sunt destul de insistentã atunci când ºtiu cã nu este vina celui aflat în necaz. Nu am liniºte dacã nu ajut... De multe ori viaþa ne pune la încercãri grele” – spune Mariana Popa.

D

ouã misiuni obligatorii – pâinea ºi oamenii

Vechi salariat al SC Apa Serv Petroºani, a trecut prin multe compartimente, a fost apreciatã dar ºi blamatã, a ajutat în mod egal ºi firma ºi familiile gãsite în nevoie, în acelaºi spirit de loialitate. Dacã familiile erau nevoiaºe, dar de calitate, ºi nu-ºi puteau plãti datoriile la Apa Serv, alþii nu aveau banii necesari branºãrii, Mariana Popa iniþia, ºi o mai face ºi acum, acþiuni

U

n tatã care plânge ºi un copil îngropat în jucãrii La marginea de Est a Coloniei, un bãrbat singur, bolnav, cu trei fete, a cãrui soþie se afla la puºcãrie pentru cã furase dintr-o casã unde fãcea curãþenie, a plâns întruna, copleºit de situaþia în care se aflã. A lucrat în subteranele minelor Dâlja ºi Vulcan, dar a fost pensionat de boalã gradul II, fãrã drept de muncã. Dar în ziua când Mariana Popa

lui de 5 ani al familiei Barnescu. Dar nu le-a deschis nimeni uºa. Mariana a întrebat în stânga ºi în dreapta ºi a aflat unde stau socrii ºi pãrinþii lui Alexandru Barnescu. A plecat în cãutarea lor, de douã ori ºi tot nu se lãsa bãtutã. A reuºit sã dea de bãrbatul care se afla la muncã, tot cu ziua, prin împrejurimi. A fost un moment emoþionant când cel mic ºi-a umplut braþele cu jucãrii din cutiile cãrate în casã, iar când cei trei binefãcãtori i-au cântat ”mulþi ani trãiascã”, chipul bãieþelu-

lui a devenit foarte serios pãtrus fiind de momentul dedicat lui.

A

bãtut la uºile a trei instituþii pentru 7 copii

- însoþitã de doi tineri inimoºi, Lavinia Grigoriu ºi Marian Dionisie – a ajuns la casa lui Moldovan, acesta se afla la lucru cu ziua pentru aºi putea întreþine fetele ºi pentru a fi în rând cu copiii de la ºcoalã. Li s-a oferit hranã, îmbrãcãminte ºi rechizite... La al doilea caz, Mariana Popa fremãta transmiþându-le starea sa ºi celor doi tineri care o ajutau. Era ziua bãieþelu-

A treia familie, cea a lui Stelian Alexa, cu 7 copii, despre care Cronica VJ a scris, în vara anului trecut, sub titlul “Nu ºtii, ca numa-n lacuri cu noroi în fund cresc nuferi?”, în care se vorbea de ”locul groazei”, cum era numit jumãtate din imobilul 34 de pe Griviþa Roºie din Colonia Petroºaniului. Atunci, cei ºapte copii ºi o femeie mãrunþicã, trãiau doar din alocaþie, dar au transformat locul într-unul ”sfinþit”. Nu au cerut niciodatã ajutor social, iar sãrãcia le-a pus mintea la treabã... Tatãl copiilor se afla la muncã, în strãinãtate, iar cu bruma de bani obþinutã au reparat casa. Acolo locuise Vasinca Moise, un om dificil ºi violent, care avea un cal,

poci ºi tone de mizerie încât, neavând loc unde s-o mai adune, sãpase în

mica curte a casei o groapã ce putea ”gãzdui” un camion, iar casa era grav deterioratã de convieþuirea omului cu animalele. Nici atunci, nici acum familia Alexa nu avea apã pentru cã nu-ºi permiteau branºarea. Li s-a spus ce au de fãcut. Pachetele cu îmbrãcãminte ºi dulciuri au fost descãrcate... Dar Mariana Popa nu s-a oprit aici. A explicat situaþia directorului tehnic de la Apa Serv, acesta i-a explicat la rândul sãu ce condiþii trebuie sã îndeplineascã respectiva familie, apoi a bãtut la uºa primãriei Petroºani pentru materiale de construcþii. Tot pentru materiale - pentru cã oamenilor le ploua în casã deºi înlocuiserã þigla spartã cu sticlã de geamuri din deºeuri – a mai apelat la un om de afaceri care s-a arãtat bucuros sã ajute... ”Le mulþumesc din suflet celor cãrora le

pasã de suferinþa semenilor noºtri, respectiv colegei mele de partid, Violeta Burlec - directorul Point Plus, domnului Popa Adrian de la SC Luxor, Adrianei Bitu de la Brutãria Bitu, domnului Iacob Mesaroº de la Azilul de Bãtrâni din Lupeni, unui prieten de-al meu, un om cum rar întâlneºti ºi tinerilor Lavinia ºi Marian care mi-au fost alãturi în aceastã acþiune” – a declarat, cu entuziasmul caracteristic lucrului împlinit, Mariana Popa.

”V

inovaþii fãrã vinã”

ªi pentru cã este un om activ, cu multã iniþiativã, Mariana Popa activeazã de ani buni în plan politic ºi în prezent este vicepreºedinte al PSD Petroºani. La alegerile interne a concurat cu nume grele ale Petroºaniului ºi a fost preferatã datoritã acestui gen de ajutorare, inclusiv în plan politic susþinându-ºi necondiþionat colegii, prin muncã efectivã, pentru o cauzã sau alta. Nu a vrut nimic

pentru ea, doar o lume mai bunã... O singurã datã a cerut ajutorul paridului din care face parte, când era sã-ºi piardã locul de muncã. Cu dosarul nevinovãþiei sale în braþe, cu toate documentele doveditoare, a cerut doar sã fie ascultatã. Nimeni nu a fãcut-o. Au compãtimit-o ºi atât. Alþii au înclinat sã creadã în vinovãþia ei. Dacã îºi dãdea firma în judecatã pentru gravele abuzuri, ar fi trãit mult timp doar din despãgubiri. A implorat presa, care aflase despre cazul sãu, sã nu scrie despre grosolãnia nedreptãþii. Specific Marianei Popa! A explicat la vremea respectivã cã nu poate face aºa ceva, pentru cã între acei oameni a muncit ani mulþi, s-a maturizat, a legat prietenii etc., deci victoria ei asupra firmei nu ar fi fãcut-o fericitã ºtiind cã se întorce la cel în care a lovit, deºi era un gest îndreptãþit. A avut rãbdare, spunând cã va veni vremea când lucrurile vor ieºi la ivealã. ªi a venit... Deºi actualul director al Apa Serv, Costel Avram, fusese infirmat în interiorul societãþii cã Mariana Popa era vinovatã, dupã mult timp de la înscãunarea sa cineva i-a arãtat adevãrul. Avram a reparat nedreptatea. ªi acest material l-am scris fãrã ºtiinþa Marianei Popa. Ne-a permis sã scriem doar despre cazurile sociale. Dar cum presa se considerã liberã, reflectã ceea ce este. Adicã un model pentru un capitol din ”Viaþa, ca o provocare”. Ileana FIRÞULESCU


8 Social

E

ste cunoscutã de cei sãrmani, de familii cu copii de excepþie, de oameni care s-au aflat în cumpene ale vieþii, de la omul simplu, la directori, oameni de afaceri, politicieni etc. A dat o mânã de ajutor celor de la SARS Vulcan, coordonatã de dr. Cãtãlin Popa, a activat cu acte în regulã la Crucea Roºie, dar câte nu a fãcut! Cartierele Saºa, Livezeni, Bosnea, Aeroport, Colonia Petroºani, dar ºi cartiere din Petrila ºi Aninoasa o cunosc ºi la nevoie îi cer ajutorul. În rezolvarea cazurilor, pentru Mariana Popa, nu existã uºi închise. ªi toate acestea pentru ca Ionuþ, fiul ei, de acolo, din Înaltul Cerului, sã zâmbeascã... Era în timpul serviciului, în Colonia Petroºani, unde a înfruntat supãrãri ale oamenilor, a explicat o datã ºi încã o datã... cã unde-i lege nu-i tocmealã. Era în miezul zilei când foamea nu-i dãdea pace. A cumpãrat doi covrigi, doar atâþia

Social 9

Cronica Vãii Jiului | Vineri, 22 Noiembrie 2013

bani avea, de la un magazin de cartier – unul pentru colegul sãu, altul pentru ea. Dar un copil ºi-a ridicat ochii mari, negri, cãtre ea ºi apoi a fixat covrigul... ªi-a oprit o bucãþicã, cât sã-i treacã rãul foamei, ºi a întins restul covrigului

OMUL care aduce alinarea – balsam pentru suflet de strângere de fonduri, sponsori ºi oameni de bine. Aºa s-a întâmplat ºi sãptãmâna trecutã, când a gãsit trei familii, din Colonia Petroºani, cãrora le ajunsese cuþitul la os. A apelat la sponsori, la prieteni, la ºefii sãi, cu soluþii ”pe masã”, la compartimente din Primãria Petroºani etc. ºi asta pentru a mai lua din greutatea necazurilor care apasã aceste familii, mai ales cã în cauzã este vorba de copii. bãiatului... Gestul este impresionant pentru cine ºtie sã-l priveascã, gest care ascunde o personalitate în întregul ei, dincolo de aparenþe.

R

ãnile pe suflet i-au activat umanitatea

Este vorba de Mariana Popa, un om ce pare simplu ºi uneori aiurit datoritã vorbelor de spirit, a bunei sale dispoziþii, a freamãtului necontenit, a unei cãutãri permanente a ceva, care s-o mulþumescã cu adevãrat, drept pentru care este mereu în acþiune de parcã nu ar vrea sã piardã nici o clipã din timpul preþios al vieþii. Mariana este o mamã cu rãni adânci pe suflet, vorba proverbului ”fereascã-te Dumnezeu de durerea pãrinþilor care supravieþuiesc copiilor”. ªi-a pierdut fiul în 1995. ªi pentru ca el, de acolo din Înalt, sã fie mândru de ea, s-a dedicat într-ajutorãrii oamenilor. Este cunoscutã de cei sãrmani, de familii cu copii de excepþie, de oameni care s-au aflat în cumpene ale vieþii, de la omul simplu, la directori, oameni de afaceri, politicieni etc. A dat o mânã de ajutor celor de la SARS Vulcan, coordonatã de dr. Cãtãlin Popa, a activat cu acte în

regulã la Crucea Roºie, dar câte nu a fãcut! Cartierele Saºa, Livezeni, Bosnea, Aeroport, Colonia Petroºani, dar ºi cartiere din Petrila ºi Aninoasa o cunosc ºi la nevoie îi cer ajutorul. În rezolvarea cazurilor de promovare a tinerilor ºi de ajutorare, pentru Mariana Popa nu existã uºi închise. Mulþi au catalogat cutezanþa sa ca fiind tupeu accentuat... ”Nu ºtiu dacã este tupeu. Eu ºtiu cã acel om disperat trebuie ajutat sã iasã dintr-o situaþie limitã ºi n-o poate face singur. Mã informez cine ºi cum îl poate ajuta ºi acþionez, bat la uºi, contactez pe cei care au pârghii ºi pot rezolva o situaþie. Este adevãrat cã sunt destul de insistentã atunci când ºtiu cã nu este vina celui aflat în necaz. Nu am liniºte dacã nu ajut... De multe ori viaþa ne pune la încercãri grele” – spune Mariana Popa.

D

ouã misiuni obligatorii – pâinea ºi oamenii

Vechi salariat al SC Apa Serv Petroºani, a trecut prin multe compartimente, a fost apreciatã dar ºi blamatã, a ajutat în mod egal ºi firma ºi familiile gãsite în nevoie, în acelaºi spirit de loialitate. Dacã familiile erau nevoiaºe, dar de calitate, ºi nu-ºi puteau plãti datoriile la Apa Serv, alþii nu aveau banii necesari branºãrii, Mariana Popa iniþia, ºi o mai face ºi acum, acþiuni

U

n tatã care plânge ºi un copil îngropat în jucãrii La marginea de Est a Coloniei, un bãrbat singur, bolnav, cu trei fete, a cãrui soþie se afla la puºcãrie pentru cã furase dintr-o casã unde fãcea curãþenie, a plâns întruna, copleºit de situaþia în care se aflã. A lucrat în subteranele minelor Dâlja ºi Vulcan, dar a fost pensionat de boalã gradul II, fãrã drept de muncã. Dar în ziua când Mariana Popa

lui de 5 ani al familiei Barnescu. Dar nu le-a deschis nimeni uºa. Mariana a întrebat în stânga ºi în dreapta ºi a aflat unde stau socrii ºi pãrinþii lui Alexandru Barnescu. A plecat în cãutarea lor, de douã ori ºi tot nu se lãsa bãtutã. A reuºit sã dea de bãrbatul care se afla la muncã, tot cu ziua, prin împrejurimi. A fost un moment emoþionant când cel mic ºi-a umplut braþele cu jucãrii din cutiile cãrate în casã, iar când cei trei binefãcãtori i-au cântat ”mulþi ani trãiascã”, chipul bãieþelu-

lui a devenit foarte serios pãtrus fiind de momentul dedicat lui.

A

bãtut la uºile a trei instituþii pentru 7 copii

- însoþitã de doi tineri inimoºi, Lavinia Grigoriu ºi Marian Dionisie – a ajuns la casa lui Moldovan, acesta se afla la lucru cu ziua pentru aºi putea întreþine fetele ºi pentru a fi în rând cu copiii de la ºcoalã. Li s-a oferit hranã, îmbrãcãminte ºi rechizite... La al doilea caz, Mariana Popa fremãta transmiþându-le starea sa ºi celor doi tineri care o ajutau. Era ziua bãieþelu-

A treia familie, cea a lui Stelian Alexa, cu 7 copii, despre care Cronica VJ a scris, în vara anului trecut, sub titlul “Nu ºtii, ca numa-n lacuri cu noroi în fund cresc nuferi?”, în care se vorbea de ”locul groazei”, cum era numit jumãtate din imobilul 34 de pe Griviþa Roºie din Colonia Petroºaniului. Atunci, cei ºapte copii ºi o femeie mãrunþicã, trãiau doar din alocaþie, dar au transformat locul într-unul ”sfinþit”. Nu au cerut niciodatã ajutor social, iar sãrãcia le-a pus mintea la treabã... Tatãl copiilor se afla la muncã, în strãinãtate, iar cu bruma de bani obþinutã au reparat casa. Acolo locuise Vasinca Moise, un om dificil ºi violent, care avea un cal,

poci ºi tone de mizerie încât, neavând loc unde s-o mai adune, sãpase în

mica curte a casei o groapã ce putea ”gãzdui” un camion, iar casa era grav deterioratã de convieþuirea omului cu animalele. Nici atunci, nici acum familia Alexa nu avea apã pentru cã nu-ºi permiteau branºarea. Li s-a spus ce au de fãcut. Pachetele cu îmbrãcãminte ºi dulciuri au fost descãrcate... Dar Mariana Popa nu s-a oprit aici. A explicat situaþia directorului tehnic de la Apa Serv, acesta i-a explicat la rândul sãu ce condiþii trebuie sã îndeplineascã respectiva familie, apoi a bãtut la uºa primãriei Petroºani pentru materiale de construcþii. Tot pentru materiale - pentru cã oamenilor le ploua în casã deºi înlocuiserã þigla spartã cu sticlã de geamuri din deºeuri – a mai apelat la un om de afaceri care s-a arãtat bucuros sã ajute... ”Le mulþumesc din suflet celor cãrora le

pasã de suferinþa semenilor noºtri, respectiv colegei mele de partid, Violeta Burlec - directorul Point Plus, domnului Popa Adrian de la SC Luxor, Adrianei Bitu de la Brutãria Bitu, domnului Iacob Mesaroº de la Azilul de Bãtrâni din Lupeni, unui prieten de-al meu, un om cum rar întâlneºti ºi tinerilor Lavinia ºi Marian care mi-au fost alãturi în aceastã acþiune” – a declarat, cu entuziasmul caracteristic lucrului împlinit, Mariana Popa.

”V

inovaþii fãrã vinã”

ªi pentru cã este un om activ, cu multã iniþiativã, Mariana Popa activeazã de ani buni în plan politic ºi în prezent este vicepreºedinte al PSD Petroºani. La alegerile interne a concurat cu nume grele ale Petroºaniului ºi a fost preferatã datoritã acestui gen de ajutorare, inclusiv în plan politic susþinându-ºi necondiþionat colegii, prin muncã efectivã, pentru o cauzã sau alta. Nu a vrut nimic

pentru ea, doar o lume mai bunã... O singurã datã a cerut ajutorul paridului din care face parte, când era sã-ºi piardã locul de muncã. Cu dosarul nevinovãþiei sale în braþe, cu toate documentele doveditoare, a cerut doar sã fie ascultatã. Nimeni nu a fãcut-o. Au compãtimit-o ºi atât. Alþii au înclinat sã creadã în vinovãþia ei. Dacã îºi dãdea firma în judecatã pentru gravele abuzuri, ar fi trãit mult timp doar din despãgubiri. A implorat presa, care aflase despre cazul sãu, sã nu scrie despre grosolãnia nedreptãþii. Specific Marianei Popa! A explicat la vremea respectivã cã nu poate face aºa ceva, pentru cã între acei oameni a muncit ani mulþi, s-a maturizat, a legat prietenii etc., deci victoria ei asupra firmei nu ar fi fãcut-o fericitã ºtiind cã se întorce la cel în care a lovit, deºi era un gest îndreptãþit. A avut rãbdare, spunând cã va veni vremea când lucrurile vor ieºi la ivealã. ªi a venit... Deºi actualul director al Apa Serv, Costel Avram, fusese infirmat în interiorul societãþii cã Mariana Popa era vinovatã, dupã mult timp de la înscãunarea sa cineva i-a arãtat adevãrul. Avram a reparat nedreptatea. ªi acest material l-am scris fãrã ºtiinþa Marianei Popa. Ne-a permis sã scriem doar despre cazurile sociale. Dar cum presa se considerã liberã, reflectã ceea ce este. Adicã un model pentru un capitol din ”Viaþa, ca o provocare”. Ileana FIRÞULESCU


10 Actualitate

Cronica Vãii Jiului | Vineri, 22 Noiembrie 2013

Pericol la locul de muncã

Hunedoara. În cadrul acestor acþiuni de prevenire s-au verificat activitãþile de prevenire ºi mãsurile luate de angajator în vederea reducerii

prevenire ale unitãþilor pentru evitarea riscului de accidentare prin atingere directã, un numãr de peste 30 mãsuri pentru evitarea riscului de accidentare prin atingere indirectã ºi 50 de mãsuri din programele proprii pentru evitarea riscului de arsuri ºi incendii provocate de flame sau prin amorsarea arcului electric”,

riscurilor legate de electrocutare”, a precizat Adrian Bozdog, inspector ºef al ITM Hunedoara. La acþiune au participat patru inspectori de muncã care au totalizat peste 40 de zile de control, iar în total au fost efectuate de 14 controale. „Au fost verificate peste 70 de mãsuri din programele proprii de

a mai spus inspectorul ºef al ITM Huendoara. Acþiunile de prevenire pe linia securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã vor continua, aceste acþiuni fiind înscrise atât în obiectivele Inspectoratului Teritorial de Muncã Hunedoara, în Planul de acþiuni întocmit la nivelul Inspecþiei Muncii cât ºi în legislaþia specificã.

Amendã de 10.000 de lei ºi 18 avertismente pentru Complexul Energetic Hunedoara

C

omplexul Energetic Hunedoara a fost amendat cu 10.000 de lei de cãtre inspectorii de muncã din cadrul ITM Hunedoara, din cauza neregulilor descoperite. Verificãrile au scos la ivealã cã, din cauza acestor deficienþe, angajaþii se puteau electrocuta oricând la locurile de muncã. Carmen COSMAN Nu mai puþin de 24 de deficienþe au fost gãsite în urma controalelor efectuate, iar cele mai importante nereguli constau în neasigurarea calitãþii îmbinãrilor elementelor circuitelor de legare la pãmânt, pozarea ºi protejarea necorespunzãtoare a cablurilor electrice, neînchiderea carcaselor, deteriorarea izolaþiilor la pãrþile active ale instalaþiilor, neasigurarea integritãþii circuitului de legare la pãmânt, menþinerea echipamentelor electrice la un nivel

necorespunzãtor prin fixarea capacelor acestora, obturarea necorespunzãtoare a introducã-

toarelor de cabluri ale echipamentelor electrice ºi fixarea defectuoasã a cablurilor în introducãtoare. Pe lângã sancþiunea financiarã, reprezentanþii ITM au mai dat încã 18 avertismente pentru deficienþele scoase la ivealã de verificãrile efectuate. Au fost vizate Electrocentrale Paroºeni, Electrocentrale Deva Exploatãrile Miniere Paroºeni, Lupeni, Lonea, Livezeni, Vulcan ºi Exploatarea ºi Prepararea Cãrbunelui Valea Jiului Vulcan. „Pe parcursul acestui an, dupã înfiinþarea Complexului Energetic Hunedoara au fost realizate mai multe acþiuni complexã de control pe linia securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã de cãtre inspectori de muncã din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncã

Instruiþi pentru a fi salvatori

laþie în condiþii dificile pânã la un climat greu, temperaturi, umiditãþi ridicate”, a mai spus sursa citatã. Dacã dintre cei formaþi la INSEMEX sunt salvatori care activeazã în strãinãtate...”nu am date referitor la acest

C

ursuri pentru salvatorii minieri. Într-o perioadã cânt mineritul se restrânge în fiecare zi, Asociaþia Salvatorilor Minieri ºi de Suprafaþã de la INSEMEX încã formeazã astfel de persoane care sã intervinã în situaþiile cele mai dificile. Artur Gãman este preºedintele acestei asociaþii. Acesta spune cã cei mai mulþi salvatori minieri se formeazã pentru activitatea din subteran. Monika BACIU

”Având în vedere revirimentul industriei miniere continuãm sã

formãm salvatori minieri, dar într-o proporþie mult mai redusã faþã de anii trecuþi. preponderenþa este la mineritul de huilã din Valea Jiului ºi subsecvent mai vorbim de mineritul din Bazinul Olteniei ºi de

salinele din România. Salvatorii trebuie sã serveascã unui scop ºi atâta timp cât nu existã o unitate minierã care sã funcþioneze nu pot exista de sine stãtãtori”, a declarat Artur Gãman, preºedinte Asociaþia Salvatorilor Minieri ºi de Suprafaþã din România. Mulþi ”fug” însã de aceste cursuri. Trebuie trecute mai multe etape pentru ca o persoanã sã întruneascã condiþiile pentru a deveni salvator minier. ”Presupune o

aspect. S-ar putea sã existe cazuri izolate”, a mai spus Gãman. Formatiile de salvatori minieri sint echipele si grupele de salvare care se organizeaza conform normelor de protectie a muncii pentru industria miniera.

instruire teoreticã, generalã ºi de specialitate ºi un antrenament considerat de destul de mulþi dur în poligonul nostru de antrenament în care încercãm sã simultãm toate situaþiile reale cu care ei se pot confrunta în caz de avarie, începând de la circu-

CASA DE CULTURà “ION DULÃMIÞÔ PETROªANI OFERà SPAÞII DE ÎNCHIRIAT LA PREÞURI EXTREM DE ATRACTIVE

Relaþii la nr. 0722.448.428


Actualitate 11

Cronica Vãii Jiului | Vineri, 22 Noiembrie 2013

Contractul de 200 de milioane de euro de la Mintia, discutat cu chinezii

G

uvernul a aprobat în ºedinþa de miercuri 9 memorandumuri legate de mai multe proiecte pe care România ar urma sã le deruleze împreunã cu Republica Popularã China. Printre acestea se numãrã ºi memorandumul privind realizarea lucrãrilor de la Termocentrala Mintia. Monika BACIU

Unul dintre memorandumuri prevede unele mãsuri privind cooperarea cu Republica Popularã Chinezã în domeniul energetic în vederea realizãrii proiectului „Lucrãri la Termocentrala Deva privind reabilitarea Grupului nr. 4 ºi instalaþii de desulfurare pentru Grupurile nr. 3

ºi nr. 4” promovat de Societatea Complexul Energetic Hunedoara. Aceste memorandumuri au fost semnate în contextul în care sãptãmâna viitoare vor avea loc la Bucureºti întâlnirea prim-ministrilor din ChinaEuropa Centralã ºi de Est ºi Forumul Economic ChinaEuropa Centralã ºi de Est. "Aº vrea sã dau

câteva detalii legate de evenimentul politic ºi economic care va începe luni, 25 noiembrie, la Bucureºti, vizitã oficialã a primuluiministru al Chinei împreunã cu o delegaþie de miniºtri ºi oameni de afaceri. Este vorba, sper sã nu greºesc, de circa 300 de oameni de afaceri din China. Cu aceastã ocazie existã, evident, dimensiunea politicã

Discuþii pentru contractul de furnizare a cãrbunelui

C

onducerile de la Societatea Naþionalã de Închideri Mine ºi Complexul Energetic Hunedoara poartã discuþii pentru a stabili un contract de furnizare a cãrbunelui pentru anul viitor. În urma protestelor minerilor de la minele neviabile din cursul acestui an între CEH ºi SNÎMVJ a fost încheiat un contract de livrarea a cãrbunelui, contract reglementat pe o cantitate de 220 de mii de tone de huilã. Monika BACIU ”Suntem în discuþii avansate cu conducerea Complexului Energetic Hunedoara pentru a elabora un contract de livrare a cãrbunelui pe un an de zile, nu cum a fost în decursul acestui an. Am vrea facem un contract cu o cantitate de cãrbune reglementatã pe un an de zile,

la fel cum am procedat ºi pânã acum cu negocierea lunarã a preþului în funcþie de evoluþia lui pe pieþele terþe”, a declarat directorul general al SNÎMVJ, Aurel Anghel. Vor fi stabilite cantitãþile ºi preþul la care SNÎMVJ va livra huila cãtre CEH. ”Cantitatea de cãrbune care o livrãm sã

fie o medie de 40 de mii de tone pe lunã, în funcþie de cerinþele Complexului Energetic Hunedoara ºi de evoluþia pe piaþã a energiei. Lucrãm la bugetul de venituri ºi chetuieli al societãþii ºi în acest buget vom avea un preþ care sã reflecte un echilibru în buget. Nu terminãm cu pierderi, societatea va fi cu profit zero, la partea de venituri stãm foarte bine avem chiar economii la partea de cheltuieli, bugetul de stat reglând bugetul de venituri ºi cheltuieli”, a mai spus sursa citatã. Dacã se va încheia un contract între cele douã societãþi preþul la care va fi livratã materia primã se va stabili lunar în urma unor negocieri.

privind relaþiile bilaterale între România ºi China. Existã, însã, ºi dimensiunea regionalã, deoarece la Bucureºti se va desfãºura reuniunea prim-miniºtrilor din Europa Centralã ºi de Est cu primul-ministru

al Chinei", a declarat premierul Victor Ponta la finalul ºedinþei Guvernului de miercuri. Ponta a mai spus cã va avea loc ºi o întâlnire bilateralã a delegaþiei chineze cu Guvernul României,

urmând sã fie semnate mai multe memorandumuri ºi acorduri: declaraþia politicã, scrisori de intenþie în domeniul energiei, sanitar-veterinar, în domeniul colaborãrii culturale ºi o serie de contracte comerciale.

Program suplimentar pentru evitarea importului de cãrbune

M

inerii de la Societatea Naþionalã de Închideri Mine lucreazã suplimentar pentru a extrage cãrbune astfel încât sã nu fie necesar un import la Complexul Energetic Hunedoara. De la 40 de mii de tone s-a ajuns undeva la 45 de mii de tone ce le livreazã SNÎMVJ cãtre CEH. Monika BACIU Ortacii sunt nevoiþi sã lucreze atât sâmbetele cât ºi duminicile pentru a evita astfel importul de huilã. ”În cursul acestei luni de undeva de la 40 de mii de tone estimãm la 45 de mii de tone producþia de cãrbune de la societatea naþionalã, lucru realizat prin lucru de sâmbãtã ºi duminicã. Sâmbãtã la activitatea de cãrbune, duminicã la activitãþile de revizii-reparaþii, toate în cadru legal”, a declarat directorul

general al SNÎMVJ, Aurel Anghel. Potrivit sursei citate zilele de sâmbãtã ºi duminicã le sunt plãtite ortacilor. ”Se plãtesc pentru cã cu toþii am convenit cã aceastã cantitate de cãrbune este necesarã pentru a nu face import de cãrbune”, a

mai precizat Anghel. Complexul Energetic Hunedoara a mãrit ºi producþia internã cu 20 de procente. Acum pe stoc se aflã undeva la 350 de mii de tone de huilã, iar necesarul pentru perioada de iarnã este de peste 600 de mii de tone.

z Programul de audienþe la biroul CJH din Petroºani Luni 10:00 - 16:00 z Marþi 14:00 - 19:00 z Miercuri 10:00 - 16:00 z Vineri 10:00 - 14:00 z Joi ora 11:00 audienþe cu preºedintele Consiliului Judeþean, Mircea Ioan MOLOÞ


12 Actualitate

Cronica Vãii Jiului | Vineri, 22 Noiembrie 2013

Energie mai ieftinã pentru Petroºani

A

nul viitor edilii din Petroºani vor plãti cu peste 30 de procente mai puþin pentru energia electricã. Câºtigul s-a fãcut pe bursã ºi iluminatul public va fi mai ieftin. În plus, primarul spune cã are în plan o astfel de strategie ºi la gaz.

contractul cu noul furnizor de energie pentru noi. Au fost prezente 8 firme la lictaþie, iar licitaþia a fost câºtigatã de una dintre firme la preþul de 172 de lei/MWh. Pânã acum, preþul era

Diana MITRACHE Energia electricã ce va fi consumatã la iluminatul strãzilor ºi a instituþiilor publice din Petroºani va fi mai ieftinã începând cu 1 ianuarie 2013. Defapt, primarul Tiberiu Iacob Ridzi susþine cã a fãcut o economie avantajoasã pentru tot anul 2014, dupã ce acest câºtig a fost obþinut la bursã, la începutul lunii noiembrie. „Noi neam înscris la Bursa Românã de Mãrfuri, am avut licitaþia în

data de 18, pentru a cumpãra energie electricã în perioada 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2014. În urma procedurii de licitaþie s-a semnat

per total pe un an vom face o economie de douã miliarde de lei vechi”, a spus Tiberiu Iacob Ridzi, primarul municipiului Petroºani. Primarul din Petroºani a menþionat ºi cã licitaþia a fost

lei. Mai mult, primarul Tiberiu Iacob Ridzi a precizat cã va intenþiona pe viitor sã procedeze la fel ºi pentru consumatorii de gaz metan, dar deocamdatã nu sunt mari consumatori racordaþi la acest sistem.

de 250 de lei, iar licitaþia a fost adjudecatã pentru un preþ de 172 de lei/MWh. Asta înseamnã o reducere de 31,2% la preþul MW-ului, iar

Elena Sicoe, o artistã a sufletelor noastre

Î

ncã un om de valoare va fi rãsplãtit în cadrul campaniei „Premianþii fãrã premii” pentru ceea ce a fãcut ºi face pentru România. Elena Sicoe lucreazã cu ºi pentru sufletele noastre. Picteazã. Ne oferã motive de bucurie ºi ne face sã ne simþim mai buni privind lucrãrile ei.

A reprezentat România la Festivalul Internaþional Pãstrãtorii de Tradiþii, care a avut loc anul trecut în Serbia. Acum mai face ceva, se asigurã cã munca

câºtigatã de SC ENOL Grup, în data de 18 noiembrie, fix la ora 11 ºi 29 de minute ºi 56 de secunde. Asta în condiþiile în care în aceeaºi zi ENEL a vândut energie la un preþ de 173 de lei, însã la Petroºani s-a adjudecat cu 172 de

ei va fi dusã mai departe de nepoþica pe care o educã în acelaºi spirit al iubirii frumosului. Aveþi ocazia s-o cunoaºteþi, sã-i spuneþi o vorbã caldã ºi sã fiþi parte

dintre cei care-i vor mulþumi oficial printr-o diplomã ºi un buchet de flori venind sîmbãta, la ora 11:00, în faþa statuii lui Decebal din centrul Devei. Elena Sicoe s-a nãscut în 1960, în Luncoiu de Jos, picteazã de la vîrsta de 10 ani, este absolventã a Liceului Teoretic Avram Iancu din Brad, promoþia 1979, absolventã a ªcolii Populare de Artã - secþia sculpturã, condusã de profesorul Mircea Lac, pe care

a absolvit-o în 1986, pînã în 1989 a lucrat la Cooperaþie, la un Atelier de Artizanat Picturã pe Lemn, dupã 1989 a lucrat în comerþ pînã în anul 2005, cînd s-a îmbolnãvit ºi a fost pensionatã medical. Nu a avut niciodatã o expoziþie personalã, dar a participat la mai multe expoziþii de grup, mai ales alãturi de meºterii populari din localitatea unde domiciliazã. Peste hotare a reprezentat localitatea, alãturi de ceilalþi pãstrãtori de tradiþii din comunã, la

Festivalul Internaþional Pãstrãtorii de Traditi din Serbia 2012. Vãzînd cã nepoþica sa are înclinaþii spre picturã, de la vîrsta de 4-5 ani s-a ocupat de ea ºi rezultatele nu au întîrziat sã aparã , astfel încît fetiþa a obþinut la numai 7 ani prima menþiune la un concurs de Picturã Religioasã pe Sticlã. Proiectul social „Premianþii fãrã premii” se vrea o modestã rãsplatã din partea societãþii pentru valorile noastre, cele autentice.


Cronica V達ii Jiului | Vineri, 22 Noiembrie 2013

Publicitate 13


14 Program & Horoscop

10:30 37° C (r) 11:20 ANDOnevralgicul de sâmbãtã 11:25 37° C (r) 12:00 România deºteaptã 12:30 Tribuna partidelor parlamentare 13:00 Legenda viºinie (r) 13:30 M.A.I. aproape de tine 14:00 Telejurnal 14:55 Clubul celor care muncesc în România 15:00 Teleshopping 15:30 Oameni ca noi 16:00 Parlamentul României 16:50 Finanþe ºi afaceri 17:25 Legendele palatului: Regele Geunchogo 18:05 Legendele palatului 18:45 Clubul celor care muncesc în România

10:30 Cireaºa de pe tort (r) 11:30 Teleshopping 12:00 Sport, dietã ºi o vedetã 12:30 Teleshopping 13:00 Dragostea trece prin stomac 13:30 Teleshopping 14:00 Vacanþã ºi terapie (r) 15:00 Focus 15:30 Focus Monden (r) 16:00 Regina cumpãrãturilor 17:00 Fii pe fazã! 18:00 Focus 18 19:00 Focus Sport 19:30 Cireaºa de pe tort 20:30 Va curge sânge

7:00 ªtirile dimineþii 11:00 Evenimentul Zilei 12:00 ªtirile B1 13:00 Talk B1 14:00 România, acum 15:00 ªtirile B1 16:00 România acum 17:00 Butonul de panicã 18:00 ªtirile B1 19:00 Aktualitatea B1 20:00 ªtirile B1 21:00 Talk B1

Cronica Vãii Jiului | Vineri, 22 Noiembrie 2013

8:00 ‘Neatza cu Rãzvan ºi Dani 10:50 În gura presei 11:40 Teleshopping 12:00 Mireasã pentru fiul meu 13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul meu 16:00 Observator 17:00 Acces direct 19:00 Observator 20:00 Observator special 20:30 Icomedy 22:30 X Factor (r)

7:00 ªtirile Pro TV 10:05 Tânãr ºi neliniºtit (r) 11:00 Rãpitã în plinã zi (r) 13:00 ªtirile Pro TV 14:00 Tânãr ºi neliniºtit 15:00 Totul pentru fetele mele 17:00 ªtirile Pro TV 17:30 La Mãruþã 19:00 ªtirile Pro TV 20:30 Dansez pentru tine

21 martie *** 20 aprilie Aveþi ocazia sã intraþi într-o afacere, dar nu vã grãbiþi. S-ar putea sã fiþi confuz ºi sã nu luaþi decizii inspirate. Aveþi ºanse de reuºitã dacã vã stãpâniþi impulsivitatea ºi daþi dovadã de rãbdare.

Triunghiul iubirii 2 Profetul Pastila Vouã (r) Mica mireasã (r) Viaþa fermierului (r) Copii contra pãrinþi (r) Specialiºti în sãnãtate Dragoste dulce-amarã ªtiri Naþional TV Mica mireasã Suflete pereche Conspiraþia iataganelor Profetul (r)

10:45 Maricruz (r) 11:45 Teleshopping 12:00 Viaþã de împrumut (r) 13:00 Teleshopping 13:30 Îngeri pierduþi (r) 14:30 Triumful dragostei 15:30 Suflet de gheaþã 16:30 Poveºtiri adevãrate 17:30 Diamantul nopþii 18:30 Maricruz 19:30 Viaþã de împrumut 21:30 Furtuna din adâncuri 22:30 Îþi ordon sã mã iubeºti! 0:00 Poveºtiri adevãrate (r)

10:00 12:30 13:15 14:45 15:30 uli 16:45 18:45 19:00 20:00 22:15 23:45

Draga mea prietenã ªtirile Kanal D Te vreau lângã mine Teleshopping Inima nu respectã regTeo Show ªtirea zilei ªtirile Kanal D Roata norocului (r) Pe banii pãrinþilor Faci faþã, faci bani

9:45 Gimnastica de dimineaþã 10:00 ªtirile Digi Sport 10:15 Digi Sport Special 11:00 ªtirile Digi Sport 11:15 Digi Sport Special 12:00 ªtirile Digi Sport 12:15 Fotbal Club 13:00 ªtirile Digi Sport 13:15 Fotbal Club 14:00 Formula 1: Antrenamente 1 15:30 Fotbal European 17:00 Avanpremierã Liga 1 17:30 ªtirile Digi Sport 18:00 Digi Sport Special 18:30 Fotbal: Concordia Chiajna - Sãgeata Nãvodari 19:15 Digi Sport Special 19:30 Fotbal: Concordia Chiajna - Sãgeata Nãvodari 20:15 Digi Sport Special 21:00 Fotbal

Cronica Vãii Jiului nu îºi asumã rãspunderea pentru modificãrile operate ulterior în programe de posturile de televiziune

aprile *** 21 mai Din cauza dificultãþilor financiare, nu vã simþiþi în largul dumneavoastrã. Evitaþi discuþiile în contradictoriu, pentru cã se poate ajunge la certuri! Vã puteþi baza pe intuiþie. Schimbãrile de la locul de muncã vã nemulþumesc.

22

22

mai

iunie

*** 22 iunie

*** 22 iulie

S-ar putea sã vã certaþi cu partenerul de viaþã, pentru cã refuzaþi sã mergeþi în vizitã la rude. Se pare cã nu aveþi succes nici în afaceri. În aceastã conjuncturã nefavorabilã, pãstraþi-vã calmul ºi încercaþi sã vã relaxaþi. Evitaþi speculaþiile financiare! 11:00 12:00 13:15 13:30 14:30 15:30 17:00 17:30 18:30 19:15 20:15 21:15 23:15

21

23 iulie *** 22 august

Schimbãrile de la locul de muncã vã nemulþumesc. Stãpâniþi-vã nervozitatea, pentru cã riscaþi sã complicaþi situaþia ºi mai mult. O rudã mai în vârstã încearcã sãºi impunã punctul de vedere. Vã stã în putere sã evitaþi un conflict. x

23 august *** 22 septembrie

Aveþi ocazia sã rezolvaþi o problemã sentimentalã, cu ajutorul unei rude mai în vârstã. Pentru aceasta, trebuie sã aveþi încredere ºi sã vã temperaþi orgoliul. Dupã-amiazã s-ar putea sã aflaþi cã o cunoºtinþã s-a îmbolnãvit.

Vã indispune un eºec în afaceri sau o colaborare care se încheie prost. În ultima vreme, aveþi impresia cã nu vã reuºeºte nimic ºi cã toate vã sunt potrivnice. Nu mai fiþi atât de pesimist! Ar fi bine sã vã relaxaþi mai mult.

23 septembrie *** 22 octombrie

23 octombrie *** 22 noiembrie

Nici nu aþi terminat bine o lucrare importantã ºi deja vã gândiþi sã începeþi alta, spre nemulþumirea întregii familii. Nu exageraþi cu munca. Acordaþi-le mai multã atenþie celor apropiaþi! Ar fi bine sã recuperaþi orele.

S-ar putea sã rataþi un obiectiv important ºi sã deveniþi irascibil. Nu vã descãrcaþi nervii pe familie. Mai bine cãutaþi cauzele eºecului! Ar fi bine sã þineþi cont de sfaturile partenerului de viaþã.

23 noiembrie *** 20 decembrie Este posibil sã aveþi mici divergenþe cu partenerul de viaþã, care vã reproºeazã lipsa de afectivitate ºi cã acordaþi afacerilor prea multã importanþã. Nu încercaþi sã obþineþi bani.

21 ianuarie *** 20 februarie

Vã confruntaþi cu dificultãþi pe plan sentimental ºi sunteþi nevoit sã luaþi o decizie importantã. Este o zi favorabilã planurilor de viitor. Munca din ultima vreme îºi aratã rezultatele. Încep sã aparã satisfacþiile materiale.

21 decembrie *** 20 ianuarie Aveþi sentimentul ca un partener de afaceri încearcã sã vã tragã pe sfoarã ºi sunteþi pus pe ceartã. Discutaþi calm, pânã lãmuriþi situaþia. Spre searã vã viziteazã un prieten apropiat.

21 februarie *** 20 martie S-ar putea sã plecaþi într-o cãlãtorie. Puteþi fi optimist, totul va decurge conform planurilor. Relaþiile cu prietenii sunt foarte bune. Este posibil ca partenerul de viaþã sã se supere dacã refuzaþi ajutorul unei rude.


Actualitate 15

Cronica Vãii Jiului | Vineri, 22 Noiembrie 2013

Lansarea proiectului european „Together against juvenile delinquency”

P

arteneriatul între instituþia poliþiei ºi societatea civilã în beneficiul comunitãþii se dovedeºte a fi eficient încã o datã. În domeniul prevenirii delincvenþei juvenile ºi a victimizãrii minorilor, Fundaþia „Conexiuni” Deva ca Aplicant, împreunã cu I.P.J. Hunedoara în calitate de Partener naþional a obþinut o finanþare europeanã, pentru proiectul „TOGETHER AGAINST JUVENILE DELINQUENCY” (Împreunã, împotriva delincvenþei juvenile), pentru perioada de implementare noiembrie 2013 – iulie 2015.

Scopul proiectului este în concordanþã cu obiectivele I.P.J. Hunedoara în domeniul prevenirii criminalitãþii, respectiv creºterea gradului de informare a comunitãþii despre delincvenþa juvenilã (cauze, moduri de manifestare,

efecte) ºi identificarea acelor metode ºi instrumente eficiente de comunicare între factorii decizionali (autoritãþi publice locale – profesori - pãrinþi - elevi) în combaterea fenomenului delincvenþei juvenile. Pe durata celor doi ani

Restricþii la apã!

S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroºani

ANUNÞÃ RESTRICÞII

în furnizarea apei potabile, pentru vineri 22 noiembrie 2013, în oraºele: Petrila între orele 10,00 - 13,00. Zona afectatã: Cartier

Brãtianu, Cartier Birãoni, str. Muncii, str. 6 August, str. Valea Cimpii. Motivul restricþiei: remediere pierdere pe str. Infrãþirii ºi executare branºament pe str. Closca. Uricani între orele 8,00 - 16,00. Zona afectatã: Oraº

VÂNZÃRI Vând teren intravilan, zona Valea Ungurului Vulcan, în suprafaþã de 2600 mp. Acces auto, aproape de DN66, cu utilitãþi. Preþ, 8 euro/mp, negociabil. Contact 0722448428. Vând teren intravilan în suprafaþã de 800 mp în zona parc Brãdet. Contact 0727150264. Preþ negociabil.

vechi. Motivul restricþiei: montare vanã regulatoare presiune pe str. 1 Mai , zona bl. 5. Mulþumim pentru înþelegere

Vând/închiriez garaj zona Poarta 2 Gerom la stradã. Relaþii la 0734.543.820 Vînd teren ºi casa P+1 în Târgu-Jiu, str. George Coºbuc Nr. 2A, realizatã ºi finisatã în 2000 cu toate utilitãþile: apã, gaze, canalizare, izolaþie termosistem ºi termopane. Suprafaþã de teren 800 mp. Anexe: beci suprafaþã de 30 mp, garaj dublu pentru 2 autoturisme. Preþ negociabil. Telefon: 0727/874 449

vor fi realizate activitãþi preventive, de informare ºi conºtientizare atât cu elevii, pãrinþii acestora dar ºi cu profesorii din judeþul Hunedoara, din unitãþile preuniversitare. Proiectul este transnaþional, partenerii strãini fiind reprezentanþi ai unor instituþii publice (serviciul de probaþiune, primãrie) ºi ONG-uri din Anglia, Olanda, Grecia ºi Italia ºi se înscrie în programul Comisiei Europene „Lifelong Learning Programme”, axa Grundtvig, acþiunea Parteneriate. Prima întâlnire de lucru din proiect va avea loc în municipiul Deva, în zilele de 21 ºi 22.11.2013 începând cu ora 09.00, la Hotel Davos. Temele discuþiei vor fi referitoare la dinamica fenomenului în þãrile participante, diferenþe ale cadrului legislativ, schimbul de bune practici în domeniu, stabilirea unui mod de lucru unitar la nivelul Uniunii Europene pentru atingerea scopului. „Finalitatea acestui proiect este acela ca în anul 2015, dupã ce vom vedea cum gestioneazã fenomenul delincvenþei juvenile ºi alþi europeni, sã avem editat un „Ghid de bune practici” comun pentru toate þãrile participante, destinat practicienilor din domeniu. Schimbul de bune practici este oportun mai ales pentru a vedea cu ce se confruntã ºi alte þãri, cu sisteme juridice mai stabile” Insp. pr. Fieraru Andrea, sociolog Compartimentul Analizã ºi Prevenire a Criminalitãþii.

COMEMORARE

Au trecut 17 ani de când a plecat dintre noi,

ELISEI GHEORGHE

Nu te vom uita niciodatã!

Familia

CUMPÃRÃRI Colecþionar serios, cumpãr: fotografii vechi ºi cãrþi poºtale cu subiect CFR: locomotive, trenuri, gãri etc. Ofertã serioasã. Relaþii la telefon: 0725627320

ÎNCHIRIERI

Ofer spre închiriere apartament cu douã camere mobilat complet, modern, izolat termic, cu încãlzire centralã, aragaz, frigider, situat în Petroºani la 100 metri de piaþã. Chiria la faþa locului. Telefon: 0722.156.113

NATALIA ARE NEVOIE DE NOI!

Ar fi vrut sã fie în banca de la ºcoala din Petrila, dar acum e la spital. Natalia e un copil de 11 ani, din Petrila, premiantã, dar care trãieºte o dramã ce o þine imobilizatã într-o capcanã. Copilãria ei depinde de 8.000 de euro, pe care familia sa nu îi are. Totul s-a întâmplat într-o zi fatidicã, atunci când era împreunã cu pãrinþii sãi în maºinã, iar ºoferul unui TIR i-a izbit în plin. A stat sãptãmâni în spital, iar acum are nevoie de o protezã, ca sã poatã fi din nou copilul premiant, de care pãrinþii sãi sunt mândri. Natalia Bãran a avut, în urma acidentului, un diagnostic complicat: politraumatism cranio-cerebral, dar ºi un traumatism toraco-abdominal. Abia luase premiul I la un concurs denumit “Centura mea de siguranþã” ºi s-a trezit imobilizatã la pat. Tragicul sãu destin ar putea fi remodelat, dacã o ajutãm. Natalia are nevoie de o protezã ce se fabricã doar în Elveþia ºi în aceste zile e la un spital din Bucureºti, unde aºteaptã ca pãrinþii sãi sã facã imposibilul ºi sã-i redea zîmbetul.

Sã fim alãturi de NATALIA!

Nr. Cont 5675710247959 RON01 BANCPOST Titular cont: Bãran Mariana


16 Actualitate

Cronica Vãii Jiului | Vineri, 22 Noiembrie 2013

Black Friday la Petroºani

T

oate magazinele din centrul comercial de la Petroºani au posibilitatea sã intre în campania marilor reduceri. Black Friday li se adreseazã tuturor ºi timp de douã zile comercianþii sperã sã aibã vânzãri bune. Diana MITRACHE Centrul Comercial Jiul se va deschide vineri la ora 8:00 ºi atunci sunt aºteptaþi cumpãrãtori la mai multe raioane. De la articole de îmbrãcãminte, pânã la electronice, toate vor fi mai ieftine ºi în campania marilor reduceri înainte de Crãciun sunt invitaþi toþi ce deþin aici standuri. „Jiul Shoping Center pregãteºte un program special ºi

este alãturi de Black Friday. Programul este de la 8:00 la 22:00 vineri ºi de la 8:00 la 21:00 sâmbãtã. În promoþie intrã comercianþii din centru care doresc sã vândã la

preþ redus”, a precizat Adriana Stupar, reprezentant magazin. Cei care vând, deja s-au pregãtit ºi spun cã mizeazã pe cei care nu au trecut niciodatã pragul magazinului lor. „O sã avem reduceri de 20 – 30 ºi 40% în magazin. Sper sã aducem clienþi noi, pentru cã de aceea ºi facem reduceri. Vã dau exemplu lapantofi, care vor fi reduºi de la 150 de

lei, la 100 de lei, blugii la fel sunt la reduceri. De fapt cum am ºi spus, vreau sã aduc clienþi noi”, a declarat ºi Ildiko Keri, care deþine un stand în acest centru comercial. Comercianþii români au descoperit secretul unui Black Friday de succes, iar în unele magazine nu este o singurã zi de reduceri, cum e tradiþia în SUA de 50 de ani. Black Friday 2013 o sã se întindã

pe o sãptãmânã sau chiar douã. Cei mai mari retaileri online au început

reducerile de vineri 22 noiembrie, cu o sãptãmânã mai devreme decât data oficialã.

Spectacol folcloric la Petroºani

D

uminicã, la Casa de de Culturã din Petroºani are loc un spectacol de muzicã popularã. Intrarea este gratuitã, iar cei care vor sã urce pe scenã o pot face, dacã se înscriu în aceste zile. Diana MITRACHE Muzicã, jocuri populare ºi voie bunã. Asta promit organizatorii spectacolului intitulat „Aºa-i la români”, care are loc la sfârºitul acestei sãptãmâni la Casa de Culturã a Sindicatelor Ion Dulãmiþã din Petroºani. Duminicã, 24 noiembrie, de la ora 16,00, iubitorii muzicii populare sunt aºteptaþi în sala de spectacol, iar intrarea este gratuitã. Spectacolul este organizat de „Junii petrileni” ºi Ansamblul „Fãgeþeana” din Timiºoara, iar întreg spectacolul va fi întregistrat ºi difuzat de Ziua României pe posturile de televiziune Naþional TV, Inedit TV ºi Victoria Timiºoara. „Duminicã,

24 noiembrie, la ora 16 00, îi aºteptãm pe toþi sã vinã la un spectacol, care este dedicat zilei de 1 Decembrie. Spectacolul se numeºte „Aºa-i la români” ºi vor participa mulþi soliºti din Timiº, Gorj ºi Hunedoara. Acest spectacol îl facem în colaborare cu Junii

Petrileni ºi cu Asociaþia Fãgeþeana ºi va fi înregistrat de 3 televiziuni ºi transmis pe data de 1 decembrie. Dorinþa mea e sã vinã cât mai multã lume ºi cei care vor sã cânte în acest spectacol pot sã vinã la Casa de Culturã, sã se înscrie ºi sã participe”, spune Mia Albescu, organizator. În spectacol vor evolua invitaþii: Maria Coman, Otilia Radu, Ileana Lãnceanu, Ionela Moruþan, Livia Solea, Floare Porda Tomoioaga, Mircea Scãrþiºoreanu ºi Ica Pop.

CVJ Nr 500 vineri 22 nov.  

CVJ Nr 500 vineri 22 nov.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you