Page 1

Cotidian regional z Apare de luni pânã vineri în toate localitãþile Vãii Jiului z Redacþia ºi administraþia: str. 1 Decembrie 1918, nr. 100, Petroºani (Casa de Culturã)

Fondat 2011 z Anul III z Nr. 497

Cronica Vãii Jiului Marti, 19 Noiembrie 2013

www.cronicavj.ro z E-mail: cronicavj@gmail.com z Telefon: 0374.906.687 z 16 pagini z 1 LEU

Turismul pe butuci:

Cabanele din Parâng scoase la mezat

Hoþul care a spart alimentara închisorii ar vrea afarã >>> PAGINA A 3-A

Aºteaptã o locuinþã de ani de zile >>> PAGINA A 4-A

Mai multe drumuri pregãtite pentru asfaltare >>> PAGINA A 5-A

Adrian Albescu, preºedinte al PNL Aninoasa >>> PAGINA A 6-A

Absenþele nemotivate anuleazã bursele >>> PAGINA A 6-A

Apa Serv cautã datornicii în asociaþii >>> PAGINA A 7-A

L

ipsa de perspectivã realã, afluxul scãzut de turiºti ori criza financiarã îi determinã pe tot mai mulþi proprietari de case de vacanþã, cabane ori pensiuni din Masivul Parâng sã scoatã construcþiile la vânzare. Multe dintre ele au doar câþiva ani vechime, dar proprietarii cabanelor nu mai pot ori nu mai vor sã le þinã. >>> PAGINA A 16-A Ziua Cercetãtorului ºi Proiectantului din România îmi oferã prilejul sã le mulþumesc tuturor celor care activeazã în cadrul institutului nostru pentru rezultatele deosebite obþinute ºi în acest an, atât pe plan

ºtiinþific, cât ºi din punct de vedere financiar.

cercetare, dezvoltare ºi inovare.

Mulþumesc, de asemenea, celorlalte instituþii de cercetare, din industrie ºi din alte domenii de activitate cu care am colaborat. Vã rog sã contaþi pe implicarea noastrã în toate activitãþile de

Sã ne consideraþi prieteni de nãdejde pentru realizarea, împreunã, a multor activitãþi.

Constantin LUPU director general INCD INSEMEX Petroºani

Cercetãtorii de la INCD INSEMEX sãrbãtoriþi de ziua lor >>> PAGINILE 8-9

Lista firmelor de top ale Vãii Jiului >>> PAGINILE 10-11

Ziua Internaþionalã a Studentului, celebratã de liberalii din judeþ, la Petroºani >>> PAGINA A 13-A


2 Utile

Cronica Vãii Jiului | Marti, 19 Noiembrie 2013

Cronica Vãii Jiului Vrei ca afacerea ta sã fie cunoscutã? Vrei sã te dezvolþi? Vrei sã-þi gãseºti colaboratori serioºi de afaceri? Vrei sã faci bani?

Casa de Culturã, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 100 Petroºani Telefon 0374.906.687

Noi suntem partenerii pe care îi cauþi! cronicavj@gmail.com

www.cronicavj.ro

Radare în Hunedoara DN 66 Haþeg Baru Mare DN 68 Haþeg - Toteºti DN 68 Toteºti Zeicani DN 66 Haþeg - Cãlan DN7 Mintia - Veþel DN7 Veþel Leºnic DN7 Leºnic - Sãcãmaº DN7 Ilia Gurasada DN7 Gurasada - Burjuc

DN7 Burjuc-Zam Deva, Calea Zarand; Sântuhalm;

DN 76 ªoimuº Bejan Lupeni pe DN 66A ºi B-dul Nicolae Titulescu.

Noaptea

Pentru o comunicare bunã ºi pentru rezolvarea eficientã a problemelor pe care le au abonaþii S. C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroºani la sediul societãþii din Petroºani, str. Cuza Vodã nr. 23 au loc audienþe:

Miercuri: 13 - 15: ªef Departament Producþie Cristian IONICÃ ªef Serviciu Comercial Alina PAVEL

VREMEA ÎN VALEA JIULUI Petrila

APASERV INFORMEAZÃ

Dimineaþa

Ziua

Seara

Joi 10 – 12 DIRECTOR GENERAL Costel AVRAM ªef Departament Exploatare Florin DONISA ªef Serviciu Juridic Adriana DÃIAN Director General, Costel AVRAM

Cronica Vãii Jiului Website: www.cronicavj.ro

Petroºani

Noaptea

Dimineaþa

Ziua

Seara

E-mail: cronicavj@gmail.com

Director:

Marius MITRACHE (mitrache_evz@yahoo.com) 0744.268.352

Redactor sef:

Ileana FIRÞULESCU (ifirtulescu@yahoo.com)

Editor coordonator:

Car men COSMAN (cosman_carmen@yahoo.com)

Vu l c a n

Noaptea

Dimineaþa

Ziua

Seara

Colectivul de redactie:

Mir cea NISTOR (zamolxis_2007@yahoo.com) Diana MITRACHE (mitrachediana@yahoo.com) Luiza ANDRONACHE (luizaandronache@yahoo.com) Maximilian G ÂNJU (madm3xi@yahoo.com) Petru BOLOG CIMPA, CIMPA, Denis RUS, Monika BACIU

Fotoreporter:

Ovidiu PÃRÃIANU PÃRÃIANU

Desktop publishing:

Lupeni

Noaptea

Dimineaþa

Ziua

Seara

Geza SZEDLACSEK Alexandru-Sorin TIÞESCU

Marketing & Publicitate: Mirabela MOISIU

Preþurile afiºate au un scop pur informativ. Acestea pot varia în funcþie de staþia de carburant.

Efectuez lucrãri de amenajãri interioare. Rigips, gresie, faianþã, parchet. Preþ avantajos. Contact 0735580774

COTIDIAN REGIONAL CU CAPITAL INTEGRAL PRIVAT - ISSN 1583-5138 Editat de S.C. MBD REPORTER MEDIA SRL Petroºani Tipãrit la SC Tipografia ProdCom SRL Tg-Jiu

Responsabilitatea materialelor aparþine în exclusivitate autorilor

Materialele marcate “Promovare” reprezintã PUBLICITATE


Actualitate 3

Cronica Vãii Jiului | Marti, 19 Noiembrie 2013

Hoþul care a spart alimentara închisorii ar vrea afarã

ânãrul din Uricani ajuns T dupã gratii pentru

cã a spart magazinul alimentar al închisorii, în care-ºi executa o condamnare tot pentru furt, vrea în libertate. „Tatãl hoþilor” cum a fost poreclit adolescentul contestã executarea pedepsei la care a fost condamnat pentru cã a furat de sub nasul gardienilor. La 20 de ani, Flavius Alexandru Mucerniuc din Uricani, este poate cel mai inventiv ºi în acelaºi timp, curajos hoþ din þara noastrã pentru cã, în timp ce era în penitenciar ºi îºi executa pedeapsa, a spart pânã ºi chioºcul închisorii. Pânã când vinovatul avea sã fie descoperit, tânãrul îºi executase detenþia ºi a fost eliberat din penitenciar.

cã ar avea douã ºanse sã iasã de dupã gratii, însã judecãtorii îi cer sã se hotãrascã asupra cãreia dintre solicitãri se decide pentru a o putea judeca.

A

r putea fura ºi cloºca de pe ouã Cu o inteligenþã peste medie, tânãrul a reuºit sã înºele vigi-

N-a stat decât o lunã în libertate pentru cã a primit o nou condamnare de trei ani ºi jumãtate pentru spargerea de la alimentara închisorii, iar luna trecutã a fost prins de poliþiºtii din Uricani ºi trimis înapoi dupã gratii. Flavius Alexandru Mucerniuc considerã cã pedeapsa

Cerºetori amendaþi la Prislop

M

ai mulþi cerºetori au fost amendaþi, dupã ce au ales ca loc de a apela la mila publicã, Mãnãstirea Prislop de lângã Haþeg. Nu mai puþin de 8 oameni au fost surprinºi, la sfârºitul sãptãmânii trecute, în acest loc ºi jandarmii spun cã i-au amendat. „Jandarmii aflaþi în misiune de asigurare a ordinii publice în zona mãnãstirii Prislop, în perioada 16-17 noiembrie 2013, au sancþionat contravenþional 8 persoane, pentru cã au apelat, în mod repetat, la mila publicului. Valoarea

lenþa gardienilor penitenciarului din Târgu Mureº, ºi de sub nasul lor, sã fure cafea, alimente ºi þigãri, ziua în amiaza mare. S-a folosit de o simplã forfecuþã cu care a spart toate încuietorile chioºcului din penitenciar. Ca sã nu fie prins în celulã cu alimentele ºi þigãrile furate, le-a ascuns în coºurile de gunoi ale închisorii. Mucerniuc a spart o

casã de amanet ce aparþinea unui fost ofiþer de poliþie din judeþul Gorj ºi a reuºit sã pãgubeascã zeci de persoane din mai multe localitãþi ale þãrii. Cea mai eficientã metodã era de a se îmbrãca în domniºoarã, îºi asorta o poºetã galbenã ºi bãtea la uºa pãgubitului. O clipã de neatenþie era de ajuns pentru a-i goli casa de bunuri. O altã metodã era de a se deghiza în copil care trãieºte pe strãzi. Maximilian GÂNJU

este injustã ºi a fãcut o contestaþie la executare care se judecã la Judecãtoria Tg. Mureº în data de 5 decembrie 2013. Pe principiul „atacãm pe toate fronturile”, Mucerniuc vrea ºi o contopire a pedepselor, cerere depusã la Judecãtoria Orãºtie. Astfel crede

totalã a amenzilor contravenþionale aplicate este de 1.700 lei. Jandarmii recomandã cetãþenilor sã nu încurajeze aceastã activitate antisocialã ºi ilegalã, oferind sume de bani sau alte bunuri persoanelor care apeleazã la mila publicului”, a declarat Nicolae Rãducu, purtãtor de cuvânt al IJJ Hunedoara. Cerºetorii recurg la astfel de gesturi, mai ales în jurul mãnãstirilor, ori a bisericilor, pentru cã ºtiu cã primesc bani. Tocmai de aceea, credincioºilor le este recomandat sã-i evite, întrucât aceºti oameni câºtigã sume importante de bani din mila publicã. Diana MITRACHE

Spânzurat de gratiile biroului de eliberare a buletinelor

D

escoperire macabrã fãcutã de angajaþii Serviciului Public Comunitar Local de Evidenþa Persoanelor Hunedoara, dupã ce au gãsit un bãrbat spânzurat de uºa biroului lor.

Un bãrbat de circa 50 de ani a fost gãsit fãrã suflare, spânzurat de grilajul metalic de la intrarea în Serviciului Public Comunitar Local de Evidenþa Persoanelor Hunedoara. Descoperirea a fost fãcutã ieri dimineaþã de angajaþii serviciului care veniserã la muncã. „În jurul orei 08:30, Poliþia Municipiului Hunedoara a fost sesizatã de cãtre personalul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenþa Persoanelor

Hunedoara cu privire la faptul cã, de grilajul metalic al intrãrii în incinta SPCLEP Hunedoara, a fost gãsitã spânzuratã o persoanã de sex masculin. În urma primelor cercetãri s-a stabilit faptul cã bãrbatul are aproximativ 50 de ani, asupra sa nefiind gãsite acte de identitate”, a declarat, ieri, inspectorul principal Bogdan Niþu, purtãtor

de cuvânt al IJP Hunedoara. Poliþiºtii hunedoreni continuã cercetãrile pentru a afla identitatea celui a decis sã-ºi punã capãt zilelor, dar ºi motivul pentru care s-a sinucis. Cadavrul bãrbatului a fost dus la Serviciul Judeþean de Medicinã Legalã pentru efectuarea necropsiei. Maximilian GÂNJU


4 Actualitate

Cronica Vãii Jiului | Marti, 19 Noiembrie 2013

S

ute de cereri, nicio locuinþã. La Petroºani au fost depuse sute de cereri de repartizare a unei locuinþe din fondul locativ. Municipalitatea nu poate soluþiona aceste cereri din motiv cã nu existã locuinþe vacante. ”În ºedinþa Consiliului Local am aprobat lista de prioritãþi pentru anul 2014, acest lucru este legiferat sã se întâmple în luna noiembrie ºi cei care se aflã pe aceastã listã de prioritãþi pot în limita posibilitãþilor sã beneficieze de o locuinþã din fondul locativ al statului. Sunt 462 de cereri ale unor persoane, fie cã sunt singure, fie cã sunt familii ºi vor sã beneficieze de o locuinþã. În acelaºi timp avem un numãr de 618 locuinþe aflate în proprietatea noastrã fie cã sunt încadrate la

Aºteaptã o locuinþã de ani de zile

categoria fond locativ, ANL sau locuinþe sociale. Toate locuinþele sunt ocupate, de aceea de la an la an pe lângã faptul cã numãrul locuinþelor scade pentru cã o parte dintre ele au fost cumpãrate, locuinþele sociale nu pot fi cumpãrate, atunci numãruil lor scade pe care noi avem alte locuinþe inntroduse în fondul locativ, iar numãrul

cererilor creºte pentru cã sunt multe persoane aflate în imposibilitatea de a-ºi cumpãra o locuinþã este din ce în ce mai mare”, a declarat Dorina Niþã, viceprimarul municipiului Petroºani. Au existat ºi situaþii neplãcute. Este vorba de concubini care nu au subînchiriat locuinþa, iar titularul contractului a decedat,

ªahiºtii din Vulcan au luptat pe douã fronturi a sfârºitul L sãptãmânii trecute, sportivii Secþiei de ªah a CS Vulcan au luptat pe douã fronturi bãnãþene: Reºiþa ºi Timiºoara. Astfel, în 16 -17 noiembrie 2013, la celebra Salã a Sporturilor din Reºiþa s-a desfãºurat cea de-a VIII-a ediþie a Memorialului Dumitru Moºneanu, turneu de ºah clasic open general desfãºurat în sistem elveþian pe durata a 7

runde, 60 de minute timp de gândire / jucãtor. Au participat 70 de jucãtori de la 14 cluburi de ºah din Reºiþa, Timiºoara,

Arad, Vulcan, Dudeºtii Noi, Giarmata Vii, Giroc, Dumbrãviþa, Craiova ºi Satu Mare. De la Cs Vulcan au participat 5 sportivi

fapt pentru care ceilalþi locatari ai imobilului au fost evacuaþi pe motiv cã legea nu recunoaºte concubinajul. ”Dacã pot sã dau un sfat celor care stau în locuinþe ce sunt primite de la noi, sunt chiriaºi în locuinþele noastre, aº vrea sã îi sfãtuiesc pentru a preîntâmpina situaþiile cu care noi ne-am confruntat ºi lor le-a cãzut greu de a înþelege motivaþia pentru care noi nu putem sã intervenim. Sunt multe persoane care stau o perioadã foarte lungã de timp în concubinaj, au copii împreunã, toatã lumea

însoþiþi de preºedintele Secþiei de ªah, Dorel ªchiopu. Doi dintre sportivii vulcãneni Mario Ancuþa ºi Andrei Fieraru - au terminat competiþia copiilor de 8 ani la egalitate de puncte cu ocupanþii locurilor II ºi III, fiind despãrþiþi de aceºtia doar de criteriul coeficientul Bucholtz (suma rezultatelor obþinute de adversari). În aceeaºi perioadã, la Timiºoara a avut loc Memorialul Pius Brânzeu Junior competiþie de ºah clasic destinatã copiilor de pânã la 12 ani, fãrã coeficient ELO. CS Vulcan nu putea lipsi de la un concurs dedi-

îi percepe ca o familie, dar ei din punct de vedere legal nu sunt vãzuþi în faþa legii ca o familie, doar unul dintre parteneri este trecut în contract, celãlalt nu este trecut pe un contract de subînchiriere pentru cã existând debite, foarte multe persoane nu sunt la zi, ºi dacã se întâmplã o nenorocire aºa cum s-au mai întâmplat ºi persoana titularã decedeazã suntem puºi în situaþia în care copiii ºi partenerul celui decedat observã cã nu mai are drept asupra locuinþei. Ei fiecare trebuie sã îºi facã contract de subînchiriere, iar acest lucru se poate face numai în cazul în care nu existã debite la chirie”, a mai spus sursa citatã. Chiriaºii locuinþelor din proprietatea administraþiei au acumulat de-a lungul timpului datorii de milioane de lei. Sumele de încasat de la rãu-platnici se cifreazã la peste un milion de lei noi. Monika BACIU

cat memoriei celei mai mari personalitãþi nãscute în Vulcan. La grupa de concurs 8 ani au participat 42 de ºahiºti - de la 6 cluburi din Arad, Timiºoara, Giroc, Dumbrãviþa, Giarmata Vii ºi Vulcan – dintre care 3 sportivi vulcãneni susþinuþi ºi îndrumaþi de antrenorul Teodor Berinþan. ªi cu aceastã ocazie reprezentanþii ºahului din Valea Jiului au demonstrat cã se pot lupta de la egal la egal cu sportivii marilor cluburi de ºah din þarã, dovadã fiind onorantul Loc II, obþinut la mare luptã de Oana ªchiopu la concursul Fete 8 ani, care, de aseme-

nea, a obþinut acelaºi numãr de puncte ca ºi ocupanta Locului I pe care, însã, a avantajat-o coeficientul Bucholtz. De altfel, rezultatele obþinute de ºahiºtii de la CS Vulcan i-au adus antrenorului Teodor Berinþan o Diplomã de Excelenþã oferitã de organizatorii competiþiei. Dacã facem precizarea cã sportivii amintiþi mai sus au doar 7 ani, putem privi cu optimism viitorul ºahului din Vulcan, respectiv, din Valea Jiului. Dorel ªchiopu, Preºedinte Secþia de ªah a CS Vulcan


Cronica Vãii Jiului | Marti, 19 Noiembrie 2013

Mai multe drumuri pregãtite pentru asfaltare

A

utoritãþile locale din Petroºani vor sã asfalteze toate drumurile municipale din cartierele în care s-au finalizat lucrãrile de introducere a reþelelor de apã ºi canalizare.

31 de investiþii prioritare în judeþul Hunedoara

I

Mai multe strãzi din municipiul Petroºani care nu au fost niciodatã asfaltate vor intra într-un program de modernizare au anunþat edilii. Cum de la Guvern n-au mai fost alocaþi bani pentru investiþii, aleºii din Petroºani au gãsit banii necesari pentru aceste lucrãri în proiectele europene. Specialiºtii Primãriei Petroºani au scris un proiect în acest sens, iar acum se realizeazã ºi studiul de fezabilitate. „Vreau ca toate strãzile unde se introduce canalizarea sã le asfaltãm, practic vor fi modernizate pe fonduri europene. Se vor face rigole, tot ce este necesar pentru a fi aduse la standardele de astãzi.

Unele dintre aceste strãzi n-au fost niciodatã asfaltate ºi este necesar acest proiect”, a declarat primarul municipiului Petroºani, Tiberiu Iacob Ridzi. Proiectantul a fãcut deja mai multe schiþe la faþa locului, iar anul viitor s-ar putea face primi paºi pentru începerea lucrãrilor. Cu finanþarea primitã tot în baza unui proiect european, autoritãþile de la Petroºani au reuºit sã refacã toate strãzile din centrul localitãþii. Lucrãrile au costat peste 9 milioane ºi jumãtate de lei. Alte zece strãzi din localitate au fost reabilitate în acest an cu bani din bugetul local. Maximilian GÂNJU

nvestiþii prioritare. Potrivit unor documente ale Ministerului Dezvoltãrii Regionale ºi Administraþiei Publice la nivelul judeþului Hunedoara sunt prioritare 31 de investiþii care se realizeazã prin Planul Naþional de Dezvoltare Localã. Majoritatea investiþiilor au ca obiect îmbunãtãþirea infrastructurii rutiere sau dezvoltarea reþelelor de apã ºi canal. La nivelul Vãii Jiului este punctatã o singurã investiþie prioritarã ºi anume realizare alimentare cu apã, canalizare pluvialã ºi menajerã în coloniile din municipiul Vulcan. Pentru anul acesta

Strãinii pot cumpãra teren arabil la noi

S

tatul eliminã restricþiile impuse în prezent cetãþenilor strãini care vor sã cumpere terenuri agricole, dupã 1 ianurie, inclusiv obligaþia de a avea experienþã în agriculturã, dar pãstreazã prevederea privind dreptul de preempþiune al cetãþenilor români, potrivit unui proiect de lege. Guvernul renunþase recent la intenþia de a limita la 100 de hectare suprafaþa de teren agricol pe care o poate deþine o persoanã fizicã, cetãþean român sau din alt stat UE, dar menþinuse însã condiþiile la cumpãrare privind cunoºtinþele în domeniul agricol ºi perioada minimã de cinci ani de activitate în acest sector. "ªi aceste restricþii au fost eliminate, menþinându-se însã dreptul de preempþiune la achiziþia

terenurilor al coproprietarilor persoane fizice, arendaºilor, vecinilor persoane fizice ºi a tinerilor cu vârste de pânã la 40 de ani care au activitãþi agricole în localitatea în care se aflã respectivul teren agricol", au declarat agenþiei MEDIAFAX surse din Ministerul Agriculturii. Mãsurile sunt prevãzute într-un proiect de Lege privind reglementarea vânzãriicumpãrãrii terenurilor agricole de cãtre persoane fizice. Potrivit surselor citate, proiec-

tul va fi discutat în ºedinþa de Guvern de miercuri. Totodatã, Agenþia Domeniilor Statului se transformã în Autoritatea pentru Administrarea ºi Reglementarea Pieþei Funciare. În momentul în care va primi o ofertã de la un cetãþean strãin, vânzãtorul este obligat sã meargã la primãrie

cu o cerere prin care solicitã notificarea preemptorilor ºi afiºarea ofertei de vânzare a terenului agricol. Cererea va fi însoþitã de oferta de vânzare a terenului agricol, care va cuprinde, pe lângã preþul cerut pentru teren, numele ºi prenumele vânzãtorului, adresa completã a domiciliului acestuia, amplasamentul terenu-

Actualitate 5

La nivelul judeþului Hunedoara valoarea totalã a contractelor pentru lucrãrile de investiþii se cifreazã la suma de 108.695,02 de mii de lei, adicã peste 108 milioane de lei noi. Cea mai de anvergura lucrare din

punct de vedere al fondurilor alocate este cea de la Sãlaºu de Sus. Investiþia în valoare de aproape 14 milioane de lei are ca obiectiv Alimentare cu apa ºi canalizare în satele Mãlãieºti, Sãlaºul de Sus, Sãlaºul de Jos ºi Ohaba de sub Piatra, com. Sãlaºu de Sus, judeþul Hunedoara. Urmãtoarea investiþie ca fonduri necesare este cea din Rapoltu Mare ºi prevede tot reþea de canalizare menajerã ºi pluviala în comunã Rapoltu Mare, localitãþile Rapoltu Mare, Bobîlna, Boiu, Folt ºi Rapoltel, judeþul Hunedoara, aceasta avînd o valoare de peste 12 milioane de lei. La polul opus, investiþia cea mai micã este cea care prevede modernizarea DC 146 A Brãniºca Rovina0+000-1+280, 1,28km, de pe raza localitãþii Brãniºca aceasta avînd o valoare de puþin peste douã milioane de lei. Monika BACIU

lui, suprafaþa, categoria de folosinþã ºi documentele cadastrale. Potrivit surselor citate, Ministerul Agriculturii intenþioneazã sã introducã o taxã fixã pe care sã o plãteascã vânzãtorul la primãrie, pentru gestionarea actelor ºi demersurilor de cãtre funcþionarii statului. Dacã în termen de 30 de zile nu cumpãrã nimeni, terenul poate fi vândut cetãþeanului strãin. Piaþa funciarã va fi liberalizatã la 1 ianuar-

ie 2014, datã de la care ºi cetãþenii strãini pot cumpãra teren agricol în România. În prezent, strãinii care vor sã achiziþioneze pãmânt în România trebuie sã înfiinþeze o firmã persoanã juridicã românã. Conform datelor reprezentanþilor Ministerului Agriculturii, strãinii deþin în prezent prin intermediul unor firme aproximativ 7800.000 de hectare de teren agricol în România.

valoarea alocatã este de 88,33 de mii de lei, iar pentru anul 2014 suma ce va fi alocatã este de 3,45 mii lei. Valoarea totalã a contractului de la Vulcan este estimatã la suma de 2.794.000 de lei pânã la finalul anului 2012 fiind alocatã mai bine de jumãtate din necesar.


6 Actualitate

Cronica Vãii Jiului | Luni, 18 Noiembrie 2013

Sute de cazuri noi de TBC

P

este 200 de cazuri de tuberculozã în judeþul Hunedoara. În primele nouã luni ale acestui an la nivelul judeþului Hunedoara au fost identificate 220 de cazuri noi de tuberculozã, în timp ce pe tot parcursul anului 2012 au fost depistate 232 de cazuri. Monika BACIU România se numãrã printre þãrile situate în fruntea unui clasament mondial, raportat la numãrul de cazuri de tuberculozã. Este o boalã infecþioasã care se comportã clinic nespecific: febrã, tuse, scãdere în greutate. Oricine se poate îmbolnãvi de tuberculozã. Tuberculoza este nu numai tratabilã, ci ºi vindecabilã. Judeþul Hunedoara, cu incidenþa de 93 la suta de mii de locuitori în 2009 se situeazã sub media pe þarã, având o scãdere a cazurilor

de TBC declarate de la 671 în anul 2000 la 441 în 2009. Tuberculoza este o boalã contagioasã cu transmitere pe cale aerianã cu o persoanã bolnavã, sau mult mai rar de la animale bolnave, asfel cã bolnavul de TBC care eliminã în atmosferã bacilii vii îi poate îmbolnãvii sau infecta pe cei din anturajul lui, în primul rând familia ºi mai ales copii. De aceea este foarte important

ca aceºti bolnavi sã fie cât mai repede depistaþi, prin prezentarea la medicul de familie sau la specialistul pneumolog, în cazul unei simptomatologii trenante de peste 3 sãptãmîni cu: tuse, febrã sau subfebrilitãþi, inapetenþã, scãdere ponderalã, expectoraþie cu sânge, astenie, dureri toracice,

Absenþele nemotivate anuleazã bursele

acumuleazã mai mult de 20 de absenþe nemotivate rãmân fãrã bursã pe tot parcursul

ºcolare pentru toþii elevii înscriºi, observãm o scãdere realã a acestui fenomen ”, a declarat prof. Marta Mate, purtãtor de cuvânt I.ª.J. Hunedoara. Anul ºcolar trecut, dintre cei 1.268 de liceenii care au primit burse, 162 le-au pierdut din cauza absenþelor nemotivate. În cazul celor 340 de

anului, pe când cei de la profesionalã doar în luna respectivã. „Toate mãsurile sunt binevenite când vine vorba de remedierea acestui fenomen. Întradevãr, la învãþãmântul profesional, unde de anul trecut se acordã burse

elevi de la profesionalã, doar în luna iunie a acestui an, nu au mai primit 68 bursã. „Important este sã-i þinem pe elevi în ºcoalã ºi aºteptãm ºi aportul familiei, astfel încât ei sã fie conºtienþi cã este vorba de meseria lor”,

I

n anul scolar trecut, dintre cei 1.260 de elevi care au beneficiat de „bani de liceu”, 162 nu au mai primit fondurile din cauza absentelor nemotivate. Incepand de anul trecut si elevii care studiaza in invatamantul profesional beneficiaza de burse, in cuantum de 200 de lei. Luiza ANDRONACHE

Daca acumuleaza insa mai mult de 10 absente nemotivate acestia raman fara sprijinul financiar, pe luna respectiva. Elevii de liceu, dar ºi cei din învãþãmântul profesional, beneficiazã de bani din partea statului român, cu mici diferenþe. Una dintre acestea ar fi cã liceenii beneficiazã de 180 de lei pe lunã, doar dacã venitul pe membru de familie este de sub 150 de lei, pe când cei de la profesionalã primesc toþi 200 de lei pe lunã. De asemenea, în cazul liceenilor care

somnolenþã. Tuberculoza are incidenþa mai crescutã la categoriile sociale mai defavorizate (standard de viaþã scãzut, populaþia romã, deþinuþi, persoane fãrã locuinþã, instituþionalizaþi, ºomeri, malnutriþi, infectaþi HIV, bolnavi cronici cu diabet, neoplasme, silicozã), dar ºi la personalul medical din mediul tuberculos. Principala mãsurã de prevenþie rãmîne tratamentul bolnavilor depistaþi cât mai precoce, astfel se limiteazã rãspândirea infecþiei în jur. Conform statisticilor, în fiecare an mor 1,5 milioane de oameni din cauza tuberculozei, iar o persoanã contagioasã, care nu ºtie acest lucru, poate transmite infecþia altor 10-15 persoane într-un an.

a mai afirmat Marta Mate. Cei care studiazã în învãþãmântul profesional mai beneficiazã ºi de alte sume de bani, oferite de diferite firme, în situaþia în care reuºesc sã se califice într-un anumit domeniu de activitate.

Adrian Albescu, preºedinte al PNL Aninoasa

A

drian Albescu este preºedintele PNL Aninoasa în urma alegerilor organizate la sfârºitul sãptãmânii trecute. Din conducerea organizaþiei de la Aninoasa a PNL mai fac parte ºi Gabi Bokor ºi Socaciu Nicolae Daniel, aceºtia fiind aleºi vicepreºedinþi.

Alegerile pentru conducerea organizaþiei PNL Aninoasa au avut loc în data de 16.11.2013, la Clubul Muncitoresc din Aninoasa, iar la eveniment au participat vicepresedintele PNL Hunedoara Tiberiu Balint, alãturi

de alþi lideri liberali din Valea Jiului – Alina Cîrstoiu, presedinte al Organizatiei PNL Vulcan, viceprimarul municipiului Petroºani, Dorina Niþã - presedinte al Organizaþiei PNL Petroºani, Zaharia Viorel preºedintele Organizaþie PNL Uricani, Adrian Zvîncã Consilier Judeþean din partea PNL, Nicolae Petroi membru în Biroul Politic Judeþean al PNL, Dan Marinescu presedinte al TNL Vulcan. Printre invitaþi s-au numãrat ºi primarul orasului Aninoasa dl. Nicolae Dunca, precum ºi alti lideri de la alte formatiuni politice, cum ar fi viceprimarul oraºului Vulcan, Cristian Meriºanu, vicepreºedintele PSD Aninoasa, Radu Sorin, Adrian David Consilier Judeþean UNPR, Nicolina Pop, preºedinte al PNG Aninoasa.


Actualitate 7

Cronica Vãii Jiului | Marti, 19 Noiembrie 2013

Apa Serv cautã datornicii în asociaþii

A

u fost gãsiþi rãu-platnicii care au creat probleme în asociaþiile de proprietari. Angajaþii de la Ape spun cã îi vor da în judecatã ºi apoi vor cãuta soluþii ca restul locatarilor sã nu mai sufere din cauza lor. Totuºi, acolo unde nu existã ºefi de asociaþie, se va recurge tot la debranºarea la comun. Diana MITRACHE

Douã asociaþii de proprietari sunt cu datorii uriaºe ºi ambele sunt în cartierele din centrul municipiului Petroºani. Iþele au fost descurcate doar la una ºi cei de la Ape spun cã acolo cei cu restanþe vor fi daþi în judecatã. „Din cele 11 asociaþii de la Petroºani, mari

de la asociaþie a venit cu o listã cu rãu-platnicii, urmeazã sã ne focusãm chiar pe ei ºi ne dãm tot sprijinul ca asociaþia sã ºtie exact cum acþionãm în continuare”, a declarat Cristian

probleme sunt la cele douã asociaþii - cea din Carpaþi ºi de pe Aleea Poporului. Dacã la Carpaþi nici nu ºtim cine ne va plãti, cã nu avem un contract cu ei, la cea de pe Aleea Poporului ºtim cã avem un contract, dar nu am reuºit sã facem un protocol cu ei, pentru cã situaþia comercialã nu este clarificatã. Administratorul

Investiþii demarate de ApaServ Valea Jiului

O

nouã microhidrocetralã realizatã de ApaServ. Societatea de apã din Valea Jiului implementeazã un proiect prin care se va realiza cea de-a treia microhidrocentralã. Este vorba de o microhidrocentralã de la Brazi-Vulcan care va avea o capacitatea de 35kW/h. Monika BACIU ”Faþã de cele douã microhidrocentrale pe care societatea le are deja, e vorba de cea de la Valea de Peºti ºi de microhidrocentrala de la Zãnoaga, am demarat o investiþie pentru construirea unei alte unitãþi în incinta rezervorului

Ionicã, ºef al Departamentului de Producþie de la Apa Serv. Dacã aici lucrurile par cã sau aºezat ºi mãcar existã un dialog cu un responsabil, în

de la Brazi. Aceasta nu are o capacitate aºa de mare ca celelate douã, dar va asigura diferenþa de consum care va apãrea pe noile investiþii din Valea Jiului, în special cea de la Dãnuþoni care va aduce un plus de consum pentru funcþionarea întregii tehnologii.

Investiþia de la microhidrocentrala Brazi-Vulcan a fost deja începutã, acolo vom produce 35

kW/h, vom comercializa aceastã energie ca ºi pânã acum, noi sperãm ca producþia pe an sã fie de aproximativ 300 de MWh, iar finalizarea acestei lucrãri, aºa cum este prevãzut în contract, este pentru 6 luni”, a declarat Florin Donisã, director tehnic SC ApaServ Valea Jiului. ApaServ Valea Jiului a reuºit sã aducã bani la bugetul firmei prin comercializarea energiei electrice pe piaþã. ”Am vândut energie produsã cu cele douã microhidrocentrale undeva la 250KW/h, cantitatea o comercializãm pe platforma OPCOM ºi pe ”piaþa pentru ziua urmãtoare”, tot pe platforma OPCOM”, a mai spus sursa citatã. Microhidrocentral a de la BraziVulcan va avea o putere de 35 kW.

Cartierul Carpaþi, situaþia riscã sã degenereze, iar oamenii vor rãmâne fãrã apã potabilã. „A fost o conducere interimarã, care în momentul de faþã nu mai existã. Au fost notificaþi, data era 8 noimebrie ºi nu au venit. Am mai prelungit pânã la sfârºitul lunii, iar dacã nu avem cu cine vorbi, modalitatea extremã de a-i determina sã vorbeascã cu noi este sã îi debranºãm pe toþi ºi atunci ei vor veni, iar cum s-a fãcut un pas înainte la cea de pe Aleea Poporului, aºa se va întâmpla ºi la ei, lucru pe care noi nu îl dorim, pentru cã nu este deloc în avantajul nostru ºi ne atragem nemulþumirea lor, care ne acuzã ºi chiar pânã la pierderea producþiei în

momentele în care oamenii nu au apã. Îi aºteptãm sã lãmurim”, a mai spus Ionicã. Reprezentanþii de la Apa Serv sunt dispuºi ca, împreunã cu o comisie de la Asociaþie, sã meargã la fiecare datornic la uºã. În plus, pentru sumele restante asociaþia a fost datã în judecatã, iar primãria din Petroºani a dispus un control financiar contabil. Ca sã scape de calvarul asociaþiei cu probleme, cei care sunt la zi cu plata facturilor, pot trece la încasarea directã, dar cu condiþia sã aducã o adeverinþã de la asociaþie cã nu e datornic, iar apoi sã-ºi facã un branºament separat. În plus, existã ºi varianta în care locatarii unei scãri întregi care nu au datorii, sã nu-ºi mai facã branºamente separate, dar sã li se emitã facturã pe scarã. Toate vor fi, însã, posibile, doar dupã lãmururea situaþiei financiare a asociaþiilor. Ambele asociaþii cu probleme au fost gestionate de un pensionar, care a decedat, iar de aici a început calvarul.


8 Actualitate

Cercetãtorii de la INCD INSEMEX sãrbãtoriþi de ziua lor

C

ercetãtorii din cadrul INCD INSEMEX Petroºani au fost sãrbãtoriþi de conducerea institutului cu ocazia zilei cercetãtorului ºi proiectantului. De altfel, în Valea Jiului, singurul loc în care este marcatã „Ziua cercetãtorului ºi proiectantului” este Institutul Naþional de Cercetare - Dezvoltare INSEMEX Petroºani. Cu aceastã ocazie, cercetãtorii care activeazã aici au fost recompensaþi cu o zi

Actualitate 9

Cronica Vãii Jiului | Marti, 19 Noiembrie 2013

liberã. „Acordarea zilei libere a venit ca o recompensã oferitã tuturor celor care activeazã la acest institut ºi, în special, colegilor care au proiecte selectate ºi finanþate prin programele naþionale de cercetare, ºefilor de laboratoare ºi directorilor de proiecte. Cu aceastã ocazie, doresc sã le mulþumesc tuturor celor care activeazã în cadrul institutului nostru

pentru rezultatele deosebite obþinute ºi în acest an, atât pe plan ºtiinþific, cât ºi din punct de vedere financiar”, a precizat Constantin Lupu, directorul INSEMEX SA Petroºani. În prezent, în cadrul institutului din Valea Jiului activeazã circa 120 de cercetãtori, a

Încã 89 de milioane de euro „bat” la uºa ApaServ

Cea de a doua parte a proiectului de reabilitare a reþelelor, la un pas de demarare

D

upã ce prima parte a proiectului de reabilitare a reþelelor de apã ºi canalizare a fost implementatã cu succes ºi se apropie de finalizare, SC ApaServ Valea Jiului SA este pregãtitã sã demareze ºi etapa a doua a acestui amplu program. ApaServ Valea Jiului SA este la un pas de a demara cea de a doua parte a proiectului de reabilitare a reþelelor de apã ºi canalizare din Valea Jiului, în valoare de circa 89 de milioane de euro. Ministerul mediului ºi-a dat acceptul pentru organizarea lciitaþiei pentru serviciile de asistenþã tehnicã. Practic, acest lucru înseamnã realizarea proiectãrii, a caietelor de sarcini ºi studiului de fezabiliitate pentru celelalte lucrãri. „Eu sper cã în 5 – 6 luni ei îºi vor termina lucrarea, iar anul viitor vor fi scoase la licitaþie toate lucrãrile pentru partea a

doua a proiectului major. Dacã în prima parte a proiectului contribuþia operatorului a fost zero, ºi suntem singurul operator din România care a avut zero cofinanþare, în partea a doua trebuie sã vedem cum va fi. Am avut o discuþie cu primul ministru Victor Ponta, care mi-a spus cã în momentul în care voi depune toatã documentaþia va încerca sã gãsim calea sã ajute Valea Jiului în acest sens”, a declarat directorul SC ApaServ Valea Jiului SA, Costel Avram. De precizat cã prima

parte a amplului proiect, în valoare de 40 de milioane de euro, este aproape de finalizare. La Petrila ºi Aninoasa lucrãrile au fost deja recepþionate. „La ora aceasta avem un progres fizic de 53,14%, lucru care ne duce în fruntea ierarhiei pentru societãþile care implementeazã astfel de proiecte. Este foarte greu, dar important este cã la începutul anului 2014 toate proiectele vor fi gata, iar Petroºaniul la începutul anului 2015”, a mai spus Costel Avram. Car men COSMAN

cãror valoare este recunoscutã atât pe plan naþional cât ºi în întreaga lume. Din anul 1994, cînd a fost recunoscutã oficial prin H.G. nr. 764, Ziua Cercetãtorului ºi Proiectantului din România s-a celebrat în fiecare an, la 19 noiembrie. Aceastã datã nu a

fost aleasã întîmplãtor: ea corespunde zilei de naºtere a savantului George Emil Palade (19 noiembrie 1912), singurul (deocamdatã) etnic roman laureat al Premiului Nobel, ºi reprezintã un omagiu adus activitãþii de concepþie intelectualã, celor care cautã rãspuns la problemele societãþii ºi creeazã noi valori ale cunoaºterii spre beneficiul ei. Emil Palade s-a nãscut în 19 noiembrie 1912 la Iaºi ºi a emigrat în SUA în anul 1946, unde a lucrat în domeniul cercetãrii biologice. În 1961 a fost ales membru în Naþional Academy of Science, iar în 1974 a primit premiul Nobel pentru fiziologie ºi medicinã, fiind singurul român care a intrat în posesia acestui premiu. Mir cea NISTOR

Nu respectã legea

C

etãþenii din centrul municipiului Petroºani, domiciliaþi în blocurile care au tobogane pentru aruncarea gunoiului menajer, nu prea respectã legea. Astfel, deºi de la adoptarea unei hotãrâri de consiliu local care prevede sancþionarea celor ce continuã sã arunce resturile la tobogan a trecut mai bine de jumãtate de an, oamenii nu au renunþat la acest obicei. În acelaºi timp, încã nu a fost aplicatã nici mãcar o singurã amendã de cãtre cei care ar trebui sã vegheze asupra respectãrii hotãrârii adoptate de cãtre consilierii locali. „Este foarte greu sã acorzi o amendã în condiþiile în care nu prinzi pe cineva în flagrant. În aceste zile, colegii din primãrie care se ocupã de aceastã problemã, vor face noi controale ºi vor lipi noi afiºe prin care oamenii sunt avertizaþi asupra acestui aspect. Cu toþii ne dorim, o datã pentru totdeauna, sã rezolvãm aceastã problemã. Cu atât mai mult cu cât este vorba despre zona centralã a localitãþii”, a precizat Dorina Niþã, viceprimarul municipiului Petroºani. Pe de altã parte, locuitorii municipiului nu respectã nici hotãrârea de Consiliu Local potrivit cãreia este interzisã aruncarea resturilor provenite din reamenajarea apartamentelor la tomberoanele de gunoi menajer. Nici în acest caz, pânã în prezent, nu a fost aplicatã vreo sancþiune contravenþionalã. Mir cea NISTOR

Doar 21 de câini adoptaþi, în 6 luni

P

roblema câinilor maidanezi rãmâne una dificil de rezolvat. Asta, în condiþiile în care numãrul animalelor adoptate de la adãposturile din Valea Jiului continuã sã rãmânã unul deosebit de redus. În Petroºani, de exemplu, de la centrul patronat de cãtre Consiliul Judeþean Hunedoara, în 6 luni, doar 21 de cãþei au fost „înfiaþi”. „Se tot vorbeºte despre adoptarea câinilor vagabonzi dar numãrul acestora continuã sã fie unul mic. Din luna iunie ºi pânã în prezent au fost adoptaþi doar 21 de maidanezi. Cei mai mulþi de cãtre celãlalt

adãpost din Colonie care are relaþii în strãinãtate ºi reuºeºte sã-i dea spre adopþie în þãri din Europa. În rest, oamenii nu se înghesuie sã ia cãþeii, deºi avem câteva zeci care sunt ºi castraþi”, a declarat medicul veterinar Cosmina Pãdure (medalion). În timp ce numãrul adoptaþilor a fost de doar 21, celor al câinilor maidanezi castraþi a fost de 122. „În ultimele 6 luni am castrat peste 100 de maidanezi ºi

pot sã spun cã niciunul dintre pacienþi nu a avut de suferit de pe urma operaþiei la care a fost supus. În plus, pânã în prezent, am reuºit sã nu fiu muºcatã nici mãcar o datã în toþi anii de când lucrez aici”, a mai spus Cosmina Pãdure. În prezent, numãrul maidanezilor „cazaþi” la adãpostul canin din cartierul Colonie este de 90, în 150 de cuºti. Banii necesari pentru tratarea, castrarea ºi hrãnirea acestora vin, în totalitate de la Consiliul Judeþean Hunedoara. Mir cea NISTOR

ªoferi, vine iarna!

ª

oferii care încã nu ºi-au schimbat anvelopele de varã cu cele de iarnã, trebuie sã se grãbeascã sã o facã.

Meteorologii ne atrag atenþia cã vremea se rãceºte brusc peste câteva zile, când se vor înregistra ºi precipitaþii sub formã de ninsoare. Service-urile auto din Valea Jiului au avut de lucru serios în ultimele douã sãptãmâni, cel puþin, pentru cã proprietarii de maºini au tot venit sã-ºi monteze anvelopele de iarnã. De cumpãrat altele, însã, puþini au fãcut-o, pentru cã cei mai mulþi folosesc ºi anul acesta cauciucurile din anii trecuþi. “Au tot venit cu schimbatul cauciucurilor, pentru cã ime-

diat se lasã frigul ºi de acum ar cam trebui sã fie totul în regulã cu maºina”, a spus un mecanic auto de la un service petroºenean. Meteorologii aratã cã pânã în jurul datei de 22 noiembrie, temperaturile vor creºte uºor, urmând ca dupã 24 noiembrie temperaturile sã scadã brusc.

Temperaturile scãzute se menþin pânã la sfârºitul lunii. De altfel, ANM a emis prognoza pentru fiecare regiune în parte. În zona nostra, probabilitatea de apariþie a ploilor se va menþine relativ ridicata pe tot parcursul intervalului de prognoza, dar acestea se vor semnala pe arii mai extinse între 22 si 27 noiembrie, când pot fi si mai însemnate cantitativ. Spre sfârsitul intervalului, sunt posibile precipitaþii slabe mixte. Primãriile din Valea Jiului trebuie sã se punã la punct în aceste zile în ceea ce priveºte aprovizionarea cu materiale antiderapante si carburant pentru utilaje. Luiza ANDRONACHE


8 Actualitate

Cercetãtorii de la INCD INSEMEX sãrbãtoriþi de ziua lor

C

ercetãtorii din cadrul INCD INSEMEX Petroºani au fost sãrbãtoriþi de conducerea institutului cu ocazia zilei cercetãtorului ºi proiectantului. De altfel, în Valea Jiului, singurul loc în care este marcatã „Ziua cercetãtorului ºi proiectantului” este Institutul Naþional de Cercetare - Dezvoltare INSEMEX Petroºani. Cu aceastã ocazie, cercetãtorii care activeazã aici au fost recompensaþi cu o zi

Actualitate 9

Cronica Vãii Jiului | Marti, 19 Noiembrie 2013

liberã. „Acordarea zilei libere a venit ca o recompensã oferitã tuturor celor care activeazã la acest institut ºi, în special, colegilor care au proiecte selectate ºi finanþate prin programele naþionale de cercetare, ºefilor de laboratoare ºi directorilor de proiecte. Cu aceastã ocazie, doresc sã le mulþumesc tuturor celor care activeazã în cadrul institutului nostru

pentru rezultatele deosebite obþinute ºi în acest an, atât pe plan ºtiinþific, cât ºi din punct de vedere financiar”, a precizat Constantin Lupu, directorul INSEMEX SA Petroºani. În prezent, în cadrul institutului din Valea Jiului activeazã circa 120 de cercetãtori, a

Încã 89 de milioane de euro „bat” la uºa ApaServ

Cea de a doua parte a proiectului de reabilitare a reþelelor, la un pas de demarare

D

upã ce prima parte a proiectului de reabilitare a reþelelor de apã ºi canalizare a fost implementatã cu succes ºi se apropie de finalizare, SC ApaServ Valea Jiului SA este pregãtitã sã demareze ºi etapa a doua a acestui amplu program. ApaServ Valea Jiului SA este la un pas de a demara cea de a doua parte a proiectului de reabilitare a reþelelor de apã ºi canalizare din Valea Jiului, în valoare de circa 89 de milioane de euro. Ministerul mediului ºi-a dat acceptul pentru organizarea lciitaþiei pentru serviciile de asistenþã tehnicã. Practic, acest lucru înseamnã realizarea proiectãrii, a caietelor de sarcini ºi studiului de fezabiliitate pentru celelalte lucrãri. „Eu sper cã în 5 – 6 luni ei îºi vor termina lucrarea, iar anul viitor vor fi scoase la licitaþie toate lucrãrile pentru partea a

doua a proiectului major. Dacã în prima parte a proiectului contribuþia operatorului a fost zero, ºi suntem singurul operator din România care a avut zero cofinanþare, în partea a doua trebuie sã vedem cum va fi. Am avut o discuþie cu primul ministru Victor Ponta, care mi-a spus cã în momentul în care voi depune toatã documentaþia va încerca sã gãsim calea sã ajute Valea Jiului în acest sens”, a declarat directorul SC ApaServ Valea Jiului SA, Costel Avram. De precizat cã prima

parte a amplului proiect, în valoare de 40 de milioane de euro, este aproape de finalizare. La Petrila ºi Aninoasa lucrãrile au fost deja recepþionate. „La ora aceasta avem un progres fizic de 53,14%, lucru care ne duce în fruntea ierarhiei pentru societãþile care implementeazã astfel de proiecte. Este foarte greu, dar important este cã la începutul anului 2014 toate proiectele vor fi gata, iar Petroºaniul la începutul anului 2015”, a mai spus Costel Avram. Car men COSMAN

cãror valoare este recunoscutã atât pe plan naþional cât ºi în întreaga lume. Din anul 1994, cînd a fost recunoscutã oficial prin H.G. nr. 764, Ziua Cercetãtorului ºi Proiectantului din România s-a celebrat în fiecare an, la 19 noiembrie. Aceastã datã nu a

fost aleasã întîmplãtor: ea corespunde zilei de naºtere a savantului George Emil Palade (19 noiembrie 1912), singurul (deocamdatã) etnic roman laureat al Premiului Nobel, ºi reprezintã un omagiu adus activitãþii de concepþie intelectualã, celor care cautã rãspuns la problemele societãþii ºi creeazã noi valori ale cunoaºterii spre beneficiul ei. Emil Palade s-a nãscut în 19 noiembrie 1912 la Iaºi ºi a emigrat în SUA în anul 1946, unde a lucrat în domeniul cercetãrii biologice. În 1961 a fost ales membru în Naþional Academy of Science, iar în 1974 a primit premiul Nobel pentru fiziologie ºi medicinã, fiind singurul român care a intrat în posesia acestui premiu. Mir cea NISTOR

Nu respectã legea

C

etãþenii din centrul municipiului Petroºani, domiciliaþi în blocurile care au tobogane pentru aruncarea gunoiului menajer, nu prea respectã legea. Astfel, deºi de la adoptarea unei hotãrâri de consiliu local care prevede sancþionarea celor ce continuã sã arunce resturile la tobogan a trecut mai bine de jumãtate de an, oamenii nu au renunþat la acest obicei. În acelaºi timp, încã nu a fost aplicatã nici mãcar o singurã amendã de cãtre cei care ar trebui sã vegheze asupra respectãrii hotãrârii adoptate de cãtre consilierii locali. „Este foarte greu sã acorzi o amendã în condiþiile în care nu prinzi pe cineva în flagrant. În aceste zile, colegii din primãrie care se ocupã de aceastã problemã, vor face noi controale ºi vor lipi noi afiºe prin care oamenii sunt avertizaþi asupra acestui aspect. Cu toþii ne dorim, o datã pentru totdeauna, sã rezolvãm aceastã problemã. Cu atât mai mult cu cât este vorba despre zona centralã a localitãþii”, a precizat Dorina Niþã, viceprimarul municipiului Petroºani. Pe de altã parte, locuitorii municipiului nu respectã nici hotãrârea de Consiliu Local potrivit cãreia este interzisã aruncarea resturilor provenite din reamenajarea apartamentelor la tomberoanele de gunoi menajer. Nici în acest caz, pânã în prezent, nu a fost aplicatã vreo sancþiune contravenþionalã. Mir cea NISTOR

Doar 21 de câini adoptaþi, în 6 luni

P

roblema câinilor maidanezi rãmâne una dificil de rezolvat. Asta, în condiþiile în care numãrul animalelor adoptate de la adãposturile din Valea Jiului continuã sã rãmânã unul deosebit de redus. În Petroºani, de exemplu, de la centrul patronat de cãtre Consiliul Judeþean Hunedoara, în 6 luni, doar 21 de cãþei au fost „înfiaþi”. „Se tot vorbeºte despre adoptarea câinilor vagabonzi dar numãrul acestora continuã sã fie unul mic. Din luna iunie ºi pânã în prezent au fost adoptaþi doar 21 de maidanezi. Cei mai mulþi de cãtre celãlalt

adãpost din Colonie care are relaþii în strãinãtate ºi reuºeºte sã-i dea spre adopþie în þãri din Europa. În rest, oamenii nu se înghesuie sã ia cãþeii, deºi avem câteva zeci care sunt ºi castraþi”, a declarat medicul veterinar Cosmina Pãdure (medalion). În timp ce numãrul adoptaþilor a fost de doar 21, celor al câinilor maidanezi castraþi a fost de 122. „În ultimele 6 luni am castrat peste 100 de maidanezi ºi

pot sã spun cã niciunul dintre pacienþi nu a avut de suferit de pe urma operaþiei la care a fost supus. În plus, pânã în prezent, am reuºit sã nu fiu muºcatã nici mãcar o datã în toþi anii de când lucrez aici”, a mai spus Cosmina Pãdure. În prezent, numãrul maidanezilor „cazaþi” la adãpostul canin din cartierul Colonie este de 90, în 150 de cuºti. Banii necesari pentru tratarea, castrarea ºi hrãnirea acestora vin, în totalitate de la Consiliul Judeþean Hunedoara. Mir cea NISTOR

ªoferi, vine iarna!

ª

oferii care încã nu ºi-au schimbat anvelopele de varã cu cele de iarnã, trebuie sã se grãbeascã sã o facã.

Meteorologii ne atrag atenþia cã vremea se rãceºte brusc peste câteva zile, când se vor înregistra ºi precipitaþii sub formã de ninsoare. Service-urile auto din Valea Jiului au avut de lucru serios în ultimele douã sãptãmâni, cel puþin, pentru cã proprietarii de maºini au tot venit sã-ºi monteze anvelopele de iarnã. De cumpãrat altele, însã, puþini au fãcut-o, pentru cã cei mai mulþi folosesc ºi anul acesta cauciucurile din anii trecuþi. “Au tot venit cu schimbatul cauciucurilor, pentru cã ime-

diat se lasã frigul ºi de acum ar cam trebui sã fie totul în regulã cu maºina”, a spus un mecanic auto de la un service petroºenean. Meteorologii aratã cã pânã în jurul datei de 22 noiembrie, temperaturile vor creºte uºor, urmând ca dupã 24 noiembrie temperaturile sã scadã brusc.

Temperaturile scãzute se menþin pânã la sfârºitul lunii. De altfel, ANM a emis prognoza pentru fiecare regiune în parte. În zona nostra, probabilitatea de apariþie a ploilor se va menþine relativ ridicata pe tot parcursul intervalului de prognoza, dar acestea se vor semnala pe arii mai extinse între 22 si 27 noiembrie, când pot fi si mai însemnate cantitativ. Spre sfârsitul intervalului, sunt posibile precipitaþii slabe mixte. Primãriile din Valea Jiului trebuie sã se punã la punct în aceste zile în ceea ce priveºte aprovizionarea cu materiale antiderapante si carburant pentru utilaje. Luiza ANDRONACHE


10 Economic

C

amera de Comerþ ºi Industrie Hunedoara a clasificat firmele din judeþul Hunedoara, TOP 2013, funcþie de rezultatele financiare ºi performanþele economice din anul 2012, perioadã marcatã de dificultãþi. Din cele 815 firme clasate în Top, 175 sunt din Valea Jiului, multe surclasând firme solide, cu tradiþie. Nu este uºor sã faci economie solidã când existã îngrãdiri ale sistemului, ale crizei, birocraþiei ºi o putere de cumpãrare slabã. Cu atât mai mult în Valea Jiului, loc în care investitori din afara zonei nu s-au înghesuit. Ca urmare, existã ºi domenii de activitate în care Valea Jiului nu se vede... Vã redãm lista firmelor de top ale Vãii Jiului pe anul financiar 2012, din TOP 2013 Fabricarea componentelor electronice Întreprinderi mijlocii: locul 1 - EC Electronics Manufacturing SRL Petroºani, Philip Mark Siminionds. Fabricarea de echipamente electrice de iluminat Întreprinderi mici: locul 1 - ElectroMax SRL Petroºani, Adrian Apostu. Instalarea maºini ºi echipamente industriale Întreprinderi mici: locul 1 - BKD Electronic SA Petroºani, Horia Daniel Bendea. Microîntreprinderi: locul 1- Protehnic Concept SRL Lupeni, Constantin Strinu. Activitãþi de editare produse software Microîntreprinderi: locul 1 - Aleman Consulting SRL

Cronica Vãii Jiului | Marti, 19 Noiembrie 2013

Lista firmelor de top ale Vãii Jiului Petroºani, Andrei N. Aleman. Activitãþi de telecomunicaþii prin reþele cu cablu Întreprinderi mici: locul 1 - Ambavi Telecom SRL Petrila, Dorel Lupºa; loc 2 Impatt SRL Vulcan, Laurenþiu Dimofte. Activitãþi de servicii în tehnologia informaþiei Întreprinderi mici: locul 3 – Centrul de Calcul INFO 98 Petroºani, Lucian LupuDima Microîntreprinderi: locul 1 – Scoobit Software Petroºani, George R. Dumitru. Cercetare dezvoltare în ºtiinþe naturale ºi inginerie Întreprinderi mijlocii: locul 1 - INSEMEX Petroºani, Constantin Lupu. Silviculturã ºi alte activitãþi forestiere Întreprinderi mici: locul 3 – Minelta Sil Com SRL Petrila, Nicolae Cic. Microîntreprinderi: locul 2 - Avlis Exproprod SRL Petroºani, Ion Cãtãlin Huidu. Exploatare forestierã Întreprinderi mijlocii: locul 1 – Comexim R SRL Lupeni, Emil Pãrãu. Întreprinderi mici: locul 2 - Fortrans N&N SRL Uricani, Constantin Nãdrag; locul 5 – Victoria Grup 99 Lupeni, Ion Giosu. Extracþia cãrbunelui superior Întreprinderi foarte mari: locul 1 – Societatea Naþionalã Închideri Mine Valea Jiului, Aurel Anghel. Producþia, prelucrarea ºi conservarea cãrnii ºi produse din carne Microîntreprinderi: locul 4 – Pavelonescu SNC Petroºani, Ileana Pavelonescu.

Fabricarea produse de brutãrie ºi produse fãinoase Întreprinderi mijlocii: locul 3 Ted International 2000 SRL Petroºani, Dan Tutunaru; locul 5 – Lovental SRL Petrila, Marian Iovãnel. Întreprinderi mici: locul 4 – Braicu & Comp. SNC Lupeni, Claudiu Petre Braicu. Microîntreprinderi: locul 4 – Aspred SRL Petroºani, Suzana Predoi. Fabricarea articolelor textile Întreprinderi mari: locul 2 – Autocom Amicii GLC SRL Lupeni, Leonora Filep. Microîntreprinderi: locul 1 – Altai Ind SRL Vulcan, Florin Marius Beldean. Fabricarea articolelor de îmbrãcãminte Întreprinderi mijlocii: locul 4 – Navona Tex SRL Petroºani, Monica Vasiliu. Fabricarea articolelor de îmbrãcãminte tricotate Microîntreprinderi: locul 1 – Brilena SRL Petroºani, Rodica Elena Bodescu. Fabricarea încãlþãmintei Întreprinderi mici: locul 2 – Carbo Shoes SRL Vulcan, Cristian Bodnariu. Tãiere ºi rindeluire lemn Întreprinderi mijlocii: locul 4 – Ison Grup SRL Petroºani, Iulian Ene. Întreprideri mici: locul 4 – Imperial PG SRL Petroºani, Eugenia Crãciunescu. Microîntreprinderi: locul 1 Tiger Vals SRL Vulcan, Valentin Zlotea; locul 3 – Favrin Del SRL Petroºani, Claudia Mihaela Cãldãrar. Tipãrire ºi activitãþi conexe tipãririi Întreprinderi mici: locul 4 – Diacostampet SRL Petrila, Ionuþ Ciprian Cârlig; locul 5 – Focus Grafiserv SRL

Petroºani, Sorinel Giurea. Fabricare articole din material plastic Întreprinderi mijlocii: locul 1 - Quasar Industries SRL Petroºani, Daniel Horia Faur; locul 2 – Eco Frigotehnica SRL Vulcan, Florin Mocanu. Întreprinderi mici: locul 5 – Ecebba SRL Lupeni, Ece Adulvahit. Fabricarea sticlei ºi articole din sticlã Microîntreprinderi: locul 1 – Tinliv Stillglass SRL Petroºani, Florentina Kovacs. Construcþii metalice Întreprinderi mijlocii: locul 2 – Gerom Internaþional SA Petroºani , Michael Melczer. Microîntreprinderi: locul 1 - Wincost 10 SRL Petroºani, Antoniu Vinþan. Mecanicã generalã; tratarea ºi acoperirea metalelor Microîntreprinderi: Ironraff SRL Petroºani, De Luca Rafaele. Fabricarea produse din metal Întreprinderi mici: locul 2 - A end M Agroaliment Company SRL Vulcan, Marin Coltescu. Microîntreprinderi: locul 1 – Lanþ Minier SRL Petroºani, Ioan Cucu. Fabricarea calculatoare ºi echipamente periferice Microîntreprinderi: locul 2 – Digital Electronic SRL Petroºani, Ion Ivãnuºi Fabricarea altor maºini ºi utilaje Întreprinderi mijlocii: locul 1 – Adarco Invest

SRL Petroºani, Ioan Dãrãban. Fabricarea mobilei Întreprinderi mijlocii: locul 1 – SimausRom Comservimpex SRL Petrila, George Sînzian. Întreprinderi mici: locul 2 – Total Mobila SRL Petroºani, Viorica Mihuþ. Fabricarea de dispozitive, aparate ºi instrumente medicale Microîntreprinderi: locul 2 - Optic Grup Serv SRL Petroºani, Dana Onica. Producþia, transportul ºi distribuþia energiei electrice Întreprinderi foarte mari: locul 1 Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA, Nicolae Andronache. Captarea, tratarea ºi distribuþia apei Întreprinderi mari: locul 2 - Apa Serv Valea Jiului SA, Costel Avram. Lucrãri de construcþii clãdiri rezidenþiale ºi nerezidenþiale Întreprinderi mijlocii: locul 5 – Consmin SA Petroºani, Todor Tamaº. Întreprinderi mici: Steel Demolition SRL Vulcan, Cristina Crãciun. Lucrãri de construcþii drumuri, cãi ferate Întreprinderi mici: locul 1 – Aveg SA Petrila, Gheorghe Marchiº; locul 2 – Antcon Dinu SRL Petrila, Paul Silviu Dinu; locul 3 – Unimat SRL Aninoasa, Nicuºor Matei. Microîntreprinderi: locul 5 – Tunele Inserv SRL Petroºani, ªtefan Cenuºe.

Lucrãri de instalaþii electrice ºi tehnicosanitare ºi alte lucrãri Întreprinderi mici: locul 4 – Diacom Prestcom SRL Lupeni, Constatin Dicu. Lucrãri de finisare Întreprinderi mici: locul 2 – R&B Impex SRL Petroºani, Mihai Radu Roºca. Microîntreprinderi: locul 2 – Andadi Company SRL Petrila, Dan Macariu. Alte lucrãri speciale de construcþii Întreprinderi mici: locul 5 – Art Forest Company SRL Petroºani, Valerica Bogoº. Microîntreprinderi: locul 3 – Eurogrup ILSM SRL Vulcan, Laurenþiu Ivãniºi. Servicii Întreprinderi mici: locul 1 – Domaso Construct SRL Petroºani, Florin Breben. Recuperarea materialelor Întreprinderi mici: locul 3 – European Metal Recycling SRL Petroºani, Tawil Abbas. Microîntreprinderi: locul 1 – Casiani Metal SRL Petroºani, Marius Nicolae Staiculaesu; locul 4 – Angi Colect Met SRL Petrila, Angela Ileana Muntean Întreþinerea ºi repararea autovehiculelor Întreprinderi mijlocii: locul 1 – General Trans SA Petroºani, Marcel Simion Pãrãian. Alte transporturi terestre de cãlãtori Întreprinderi mijlocii: locul 1 – ZMK SRL Petroºani, Margareta Tripon. Microîntreprinderi: locul 4 – Dosena SRL Vulcan, Adrian Dosan.

CASA DE CULTURà “ION DULÃMIÞÔ PETROªANI OFERà SPAÞII DE ÎNCHIRIAT LA PREÞURI EXTREM DE ATRACTIVE

Relaþii la nr. 0722.448.428


Economic 11

Cronica Vãii Jiului | Marti, 19 Noiembrie 2013 Transporturi rutiere de mãrfuri ºi servicii de mutare Întreprinderi mijlocii: locul 2 – Bubu Crys SRL Petroºani, Dãnuþ Budileanu. Întreprinderi mici: locul 4 – Iulica Trans SRL Petrila, Iulian Rãduca. Activitãþi anexe pentru transporturi Microîntreprinderi: locul 3 – Dachsen Logistqe SRL Uricani, Cosmin Pupãzã. Alte activitãþi poºtale ºi de curier Microîntreprinderi: locul 2 – Vastrans Marea SRL Petrila, Vasile Þîrcã. Activitãþi de editare a cãrþilor, ziarelor, revistelor ºi alte activitãþi de editare Microîntreprinderi: locul 2 – MBD Reporter Media SRL – Cronica Vãii Jiului – SRL Petroºani, Marius Mitrache. Activitãþi de producþie cinematograficã, video ºi programe de televiziune Microîntreprinderi: locul 2 – Meridional Media SRL Petroºani, Simona Toth. Activitãþi de consultaþã ºi management Întreprinderi mici: locul 1 – D&D Safe SRL Petroºani, Daniel Marcãu; locul 2 – Publitrans International SRL Petroºani, Anca Corina Bota. Activitãþi de testãri ºi analize tehnice Întreprinderi mici: locul 1 – Centroterm SRL Petroºani, Cristian Lupu. Publicitate Microîntreprinderi: locul 2 – Ziarul Vãii Jiului SRL Petroºani, Cãtãlin Docea.

Activitãþi de plasare a forþei de muncã Întreprinderi mijlocii: locul 1 – Euro Jobs SRL Petroºani, Elena Jianu. Microîntreprinderi: locul 2 – Arsenienic SRL Uricani, Nicuºor Arsenie. Activitãþi de contractare, pe baze temporare, a personalului Microîntreprinderi: locul 1 – Forest Tusu & Co SRL Lupeni, Mihai Lungu. Activitãþi de protecþie ºi gardã Microîntreprinderi: locul 2 – Pazã ºi gardã de corp Murano SRL Lupeni, Dumitru Iacob. Activitãþi de curãþenie Întreprinderi mici: locul 2 – Prestcom Hercules SRL Lupeni, Marcela Corad. Activitãþi de servicii suport pentru întreprinderi Microîntreprinderi: locul 1 – Eurotrade Energy SRL Petrila, Maria Prisacã. Alte forme de învãþãmânt Microîntreprinderi: locul 1 – Vest WeekEnd Com SRL Lupeni, Angelica Ecaterina Huda. Activitãþi de asistenþã medicalã ambulatorie ºi stomatologicã Întreprinderi mici: locul 3 – Medical Udrea Ionaºcu SRL Petroºani, Ioan Ionaºcu. Microîntreprinderi: locul 2 – Medical Center Doctor Bãrbulescu SRL Petroºani, Horia Bãrbulescu; locul 3 – Centrul Medical Udrea Ionaºcu SRL Petroºani, Ioan Ionaºcu.

Alte activitãþi referitoare la sãnãtatea umanã Microîntreprinderi: locul 5 – Natur Med SRL Petroºani, Aurelian Dãnuþ Cernãtescu. Activitãþi de jocuri de noroc ºi pariuri Întreprinderi mici: locul 3 – Montoliveto Construct SRL Vulcan, Marcel Lauran. Repararea calculatoarelor ºi a echipamentelor de comunicaþii Microîntreprinderi: locul 1 – Gimar Microtech SRL Petroºani, Georgiana Popoviciu; locul 4 – Callisto SRL Petroºani, Adrian Mihai ªchiopu; locul 5 – Divers Expert Cont SRL Vulcan, Cristian Botnariu. Alte activitãþi ºi servicii Microîntreprinderi: locul 5 – Bobocul Comprod SRL Petroºani, Cristinel Zaharia. Comerþ cu piese ºi accesorii pentru autovehicule Întreprinderi mici: locul 3 – Sebaservex SRL Petroºani, Ioan Pãdurariu. Microîntreprinderi: locul 4 – GMJ Tyres Co SRL Petroºani, Eugen Ispas; locul 5 – Scorpio Power SRL Petroºani, Alexandru Cizmaº. Comerþ cu motociclete, piese ºi accesorii, întreþinerea ºi reparare motociclete Microîntreprinderi: locul 1 – Logistic Sport SRL Vulcan, Ion Dodu. Activitãþi intermediere în comerþul cu ridicata Întreprinderi mici: locul 3 - Trans Lauran SRL Petroºani, Gabriel Zamora.

Comerþ cu ridicata al altor maºini, echipamente ºi furnituri Întreprinderi mici: locul 3 – Octprest Impex SRL Petrila, Adrian Codariu. Comerþ cu ridicata specializat al altor produse Întreprinderi mici: locul 5 – Vadati SRL Petroºani, Vasile Lãcãtuºu. Comerþ cu ridicata nespecializat Întreprinderi mici: locul 1 – Agroaliment SRL Vulcan, Marin Coltescu. Comerþ cu amãnuntul în magazine nespecializate Întreprinderi mici: locul 3 – Expans Prestserv SRL Petroºani, Cristian Ropan; locul 4 - Cepi Impex SRL Petroºani, Cristina Elena Bercea. Microîntreprinderi: locul 3 – Moris Comimpex SRL Petroºani, Doru Guran. Comerþ cu amãnuntul produse alimentare, bãuturi, tutun, în magazine specializate Întreprinderi mijlocii: locul 1 – Edy Ursu Comimpex SRL Petroºani, Cãtãlin Eduard Csibi. Microîntreprinderi: locul 1 – Octopus Comserv SRL Petrila, Pentru Cristian Cic; locul 4 – Sorfed SRL Uricani, Mihai Sorin Fedeleº. Comerþ cu amãnuntul al carburanþilor pentru autovehicule în magazine specializate Microîntreprinderi: locul 1 – G.D.R. Start Comexim SRL Petrila, Mihail Andronache; locul 4 – Famira Gaz SRL Petroºani, Ioan Ferenþiu.

Comerþ cu amãnuntul echipament informatic ºi telecomunicaþii în magazine specializate Întreprinderi mici: locul 2 – GSM Center Pfone SRL Vulcan, Alexandru Varjan. Microîntreprinderi: locul 5 – Tamarin Impex SRL Petroºani, Vasile Oprea. Comerþ cu amãnuntul al altor produse casnice, în magazine specializate Întreprinderi mici: locul 5 – Scopcom Impex SRL Petroºani, Ioan Lazãr. Microîntreprinderi: locul 1 – Eco Distribuþie SRL Vulcan, Nocolae Dincu; locul 5 – General Electric Exim SRL Vulcan, Tatiana Miel. Comerþ cu amãnuntul de bunuri culturale ºi recreative Întreprinderi mici: locul 1 – Infostar SRL Petrila, Dora Gal; locul 2 – Roccada Impex SRL Petroºani, Rodica Petrescu. Microîntreprinderi: locul 2 – Criss Office SRL Petroºani, Laura Cristina Muller. Comerþ cu amãnuntul al altor bunuri, în magazine specializate Întreprinderi mijlocii: locul 3 – Milenium Shoping SRL Uricani, Claudiu Marian Scarlet. Întreprinderi mici: locul 5 – Petfarmasan SRL Petroºani, Iozefia Nichifor. Microîntreprinderi: locul 4 – Sanacom V.J. SRL Vulcan, Viorica Bora. Comerþ cu amãnuntul prin standuri, chioºcuri ºi pieþe Microîntreprinderi: locul 2 – Martin Stan SRL Petroºani, Martin Mãteºescu; locul 3 –

Euro V.F.A. SRL Petroºani, Flaviu Andrei Vajasdi; locul 4 – Covaci Alex Impex SRL Vulcan, Andrei Covaci. Hoteluri ºi alte facilitãþi de cazare Microîntreprinderi: locul 5 – Algipa Mont SRL Lupeni, Gabriel Ioan Hãrãguº. Facilitãþi de cazare pentru vacanþe ºi perioade de scurtã duratã Microîntreprinderi: locul 1 – Maleia Standard Class SRL Petroºani, Dumitru Barna. Alte servicii de cazare Întreprinderi mici: locul 2 – Primera Vision SRL Petroºani, Cristian Gall. Restaurante Întreprinderi mici: locul 1 – Keops Serv SRL Petroºani, Constatin Siminel Iordache. Activitãþi de alimentaþie (catering) pentru evenimente ºi alte servicii de alimentaþie Întreprinderi mijlocii: locul 1 – G.T.S. Company SRL, Adrian Avrãmescu. Alte servicii de rezervare ºi asistenþã turisticã Microîntreprinderi: locul 1 – Rogvaiv Tur SRL Petroºani, Ioan Marin Ceauºu. O parte dintre aceste firme s-au calificat ºi se aflã în topul Investitorul anului, altora li s-au conferit diplome ºi distincþii de excelenþã pentru activitatea constant bunã timp de 5 ºi 3 ani. Ileana FIRÞULESCU

z Programul de audienþe la biroul CJH din Petroºani Luni 10:00 - 16:00 z Marþi 14:00 - 19:00 z Miercuri 10:00 - 16:00 z Vineri 10:00 - 14:00 z Joi ora 11:00 audienþe cu preºedintele Consiliului Judeþean, Mircea Ioan MOLOÞ


12 Life & Style

Cronica Vãii Jiului | Marti, 19 Noiembrie 2013

Lipsa chefului de sex, o problemã tot mai întîlnitã... ºi la bãrbate

S

tudiile de specialitate asupra libidoului se concentreazã de obicei asupra femeilor, bãrbaþii fiind investigaþi mai ales pentru performanþele lor sexuale slabe. Specialiºtii spun însã cã ºi bãrbaþii se confruntã cu probleme care þin de libidoul scãzut.

Conform unui nou studiu fãcut pe 5.255 de bãrbaþi din Croaþia, Portugalia ºi Norvegia, 14,4% dintre cei investigaþi au înregistrat un libidou scãzut în ultimul an, scrie NBC News. Aceastã lipsã a dorinþei sexuale a durat douã luni sau mai mult pentru cei care au avut o asemenea problemã, spun specialiºtii. Dorinþa sexualã a bãrbaþilor a fost pusã în legãturã cu factori psihologici, relaþionali ºi sociali, se aratã în articolul apãrut în

revistã de profil "Journal of Sexual Medicine". Expertã portughezã Ana Alexandra Carvalheira, implicatã în acest studiu, spune cã unele schimbãri mici pot afecta multdorinta sexualã a bãrbaþilor. Alte studii s-au concentrat asupra disfuncþiei erectile sau a ejaculãrii precoce. De exemplu, un studiu fãcut în SUA a arãtat cã între 14% ºi 17% din bãrbaþi înregistreazã un libido scãzut. Cercetãtorii

din Suedia ºi Australia susþin cã 16% dintre bãrbaþi au o dorinþã sexualã diminuatã. Depresia este unul dintre factorii care influenþeazã dorinþa sexualã, spun specialiºtii în domeniu. Bãrbaþii nu au adesea încredere în performanþele lor sexuale sau nu sunt atraºi de partenere. În plus, ei au declarat cã oboseala ºi încrederea scãzutã în partenerele lor contribuie, de asemenea, la scãderea dorinþei sexuale.

F

emeile au probleme mai mari cu libidoul În cazul femeilor, dorinþa sexualã scãzutã este întîlnitã la un numãr mai mare de persoane. Un studiu fãcut de

Cum sã transformi sexul de-o noapte într-o relaþie de lungã duratã

C

hiar dacã în cele mai multe cazuri sexul de-o noapte rãmîne la acest stadiu, nu este exclus ca acesta sã se dezvolte într-o adevãratã relaþie. În acest caz, bãrbatul trebuie sã treacã peste prejudecãþi de tipul "dacã cu mine a fãcut-o atît de uºor, înseamnã cã i se întîmplã des". Dacã bãrbatul nu are astfel de prejudecãþi ºi crede cã sexul de-o noapte nu este întotdeauna garanþia unui trecut "întunecat" al femeii de ocazie, existã posibilitatea ca aceasta distracþie pasagerã sã se transforme într-o relaþie serioasã, scrie ialoto. Iatã modurile în care femeia poate face astfel încît sexul pentru o noapte sã devinã baza noi sale relaþii de dragoste:

1.

Fii pasionalã ºi deschisã

Chimia dintre voi doi este cu adevãrat

puternicã, dacã aþi decis sã petreceþi noaptea împreunã. Profitaþi de ea ºi petreceþi momente intime cu adevãrat frumoase. Pentru bãrbaþi, la fel ca ºi pentru femei, experienþã sexualã a partenerei este de mare importanþã. Cine nu ar dori sã rãmînã lîngã o persoanã de care este puternic atras, care mai ºtie ºi sã se descurce în dormitor?

2.

Nu vorbi prea mult

Nu pune prea multe întrebãri, mai bine lasã-l sã le punã el. De asemenea, nu povesti

prea multe lucruri despre tine, lasã-þi identitatea sã pluteascã puþin în necunoscut. Bãrbaþii sînt atraºi de necunoscut, astfel cã el îºi va pãstra proaspãt interesul pentru tine, chiar ºi dupã noaptea de sex petrecutã împreunã.

3.

Pãstreazã un balans emoþional Nu-i nimic mai trist decît o femeie care aºteaptã la telefon, cã bãrbatul sã o sune a doua zi. Continuã sã-þi trãieºti viaþa în modul în care ai fãcut-o ºi pînã acum.

Bãrbaþii se plîng de femeile care devin prea obsedate de ei, de aceea trebuie sã îþi arãþi independenta ºi faptul cã ai o viaþã destul de atractivã ºi fãrã prezenþa lui.

4.

Adreseaza-ite cu respect

Faptul cã, poate nu îþi doreºti o legãturã cu un anumit bãrbat, nu înseamnã cã trebuie sã te comporþi urît cu el. Totuºi, în ochii bãrbatului,

specialiºtii din New Jersey, SUA, a arãtat cã 36% dintre femeile cu vîrsta între 18 ºi 30 de ani au un libido scãzut. În cazul femeilor cu vîrsta cuprinsã între 46 ºi 54 de ani, dorinþa sexualã este scãzutã în cazul a 65% dintre ele. Între 55 ºi femeia trebuie sã rãmînã femeie. Frumoasã, sexysi femininã. De fiecare datã cînd el sunã, fii veselã ºi într-o bunã dispoziþie. Pozitivismul este ca un magnet pentru oameni.

5.

Nu îþi aratã sentimentele

Majoritatea bãrbaþilor se fereºte de legãturi durabile, aºa cã cel mai rãu ar fi sã îþi arãþi sentimentele din prima noapte. Bãrbatul este cel care trebuie sã-ºi dea seama primul de aceastã chimie dintre voi, ºi apoi sã fie gata a accepta senti-

70 de ani, procentul creºte la 77%. Se pare cã dorinþa lor sexualã depinde ºi de noutatea care este adusã într-o relaþie. Conform unui studiu din 2012, interesul sexual al femeilor scade cu atît mai mult cu cît relaþia cu partenerul avanseazã. mentele femeii fãrã sã intre în panicã.

6.

Lasã-l pe el sã-þi spunã sã îl laºi în pace Nu îl stresa cu apeluri sau mesaje pe Facebook. Bãrbatul trebuie sã fie cel care te cautã, ºi nu invers. Þine minte cã o femeie devine neinteresantã în momentul în care ea îºi arata dependenta de el. Tu trebuie sã te transformi într-o provocare, indiferent cã ai petrecut noaptea împreunã cu el. Dupã acest moment, controlul este în mîinile tale.


Cronica Vãii Jiului | Marti, 19 Noiembrie 2013

D

uminicã, la Petroºani, s-a sãrbãtorit Ziua Internaþionalã a Studentului printr-o serie de evenimente organizate de TNL Hunedoara. Toate acþiunile au culminat cu câteva ore de distracþie pe cinste într-un club petroºenean. Dupã o zi lungã de acþiuni sportive ºi culturale, tinerii liberali din toatã Valea Jiului ºi nu numai, s-au distrat pe cinste în club, acolo unde au îmbinat dezbaterea politicã cu muzica si dansul. “Ne-am gândit sã organizãm Ziua Internaþionalã a Studentului ºi la

C

Ziua Internaþionalã a Studentului, celebratã de liberalii din judeþ, la Petroºani

Petroºani, pentru cã Universitatea de la noi este cel mai mare centru universitar din judeþ. Astfel, efortul intelectual fãcut de studenþi în timpul sãptãmânii la ºcoalã, sã fie dublat ºi de unul

fizic, pentru cã de dimineaþã am început cu o serie de acþiuni sportive, dar ºi de distracþie”, a declarat Dorina Niþã, preºedinte PNL Petroºani. “Seara aceasta este

un final în forþã al unei zile plinã de evenimente. ªi eu fac eforturi sã mã integrez în peisaj ºi printre mai tinerii mei colegi, pentru cã este o plãcere sã fii printre ei”, a spus ºi Adrian Zvâncã, consilier judeþean PNL.. Printre tinerii liberali din Valea Jiului, invitaþi au fost ºi reprezentanþii Cluburilor Studenþeºti Liberale din judeþ, precum ºi demnitari aleºi pe listele PNL. ªi, nici liberalii trecuþi de prima tinereþe nu au stat acasã, ci au venit

la club sã-i susþinã pe cei mai tineri. “Noi avem acasã copii de-o vârstã cu tinerii de aici, dar nu ne lãsãm, tot am venit sã-i susþinem”, a declarat Adrian Albescu preºedinte PNL Aninoasa. Seara de karaoke a

Precipitaþii mixte ºi temperaturi în scãdere

onform prognozei Administraþiei Naþionale de Meteorologie /ANM/, publicatã luni, la nivelul întregii þãri îºi vor face apariþia precipitaþii mixte, în special începând de la sfârºitul lunii noiembrie. Potrivit meteorologilor, în zona Banatului, pânã pe 22 noiembrie, valorile termice vor creºte uºor, iar vremea se va menþine mai caldã decât în mod obiºnuit pentru aceastã perioadã a anului, cu o medie a maximelor diurne în jurul valorii de 14 grade ºi a minimelor nocturne de 7 grade. Ulterior, va avea loc un proces de rãcire treptatã, ajungând la temperaturi sub cele normale pentru sfârºitul lunii noiembrie, cu valori maxime de 4 grade ºi minime de minus 1 grad, în medie. Probabilitatea de apariþie a ploilor se va menþine relativ ridicatã pe tot parcursul intervalului de prognozã, dar acestea se vor semnala pe arii mai extinse între 22 ºi 27 noiembrie, când pot fi ºi mai însemnate cantitativ. Spre sfârºitul intervalului, sunt posibile precipitaþii slabe mixte.

În regiunea Transilvaniei, vremea se va menþine mai caldã decât în mod obiºnuit în aceastã perioadã a anului în prima sãptãmânã de prognozã, cu valorile cele mai ridicate între 20 ºi 22 noiembrie, când sunt aºteptate temperaturi medii diurne în jurul a 14 grade ºi nocturne de pânã la 4 grade. În intervalul urmãtor, vremea se va rãci accentuat, astfel cã, la sfârºitul lunii, maximele termice se vor situa, în medie, în jurul valorii de douã grade Celsius, în timp ce minimele vor fi negative, de aproximativ minus 5 grade, normale pentru aceastã datã. Zilnic, sunt posibile precipitaþii slabe, la început sub formã de ploaie, iar din 26 noiembrie creºte probabilitatea pentru lapoviþe ºi fulguieli, cu precãdere în zona

subcarpaticã ºi în depresiuni. În Moldova, prima zi a intervalului va fi mai rece, apoi valorile termice vor creºte cu aproape opt grade în trei zile, astfel cã, pe 21 noiembrie, maximele diurne se vor situa, în medie, în jurul valorii de 14 grade. Între 23 ºi 26 noiembrie, vremea se va rãci accentuat, pânã la valori diurne de 4 grade, apoi temperaturile vor continua sã scadã uºor, pânã la douã grade Celsius la sfârºitul intervalului de prognozã. Evoluþia minimelor nocturne va fi asemãnãtoare, de la aproximativ 6 grade, în prima sãptãmânã, pânã la minus 3 grade, în ultima noapte. În intervalul 22 — 26 noiembrie, va ploua pe arii extinse, iar cantitãþile de apã vor fi mai însemnate. În rest, probabilitatea de apariþie a precipitaþiilor va fi destul de scãzutã. În Oltenia, vremea se rãceºte uºor în primele douã zile ale intervalului, dupã care temperaturile vor creºte de la valori medii diurne de 9 grade ºi minime nocturne de douã grade, pânã la 14 grade, ziua, ºi 6 grade noaptea pe 21 — 22 noiembrie, valori cu 4-5 grade mai ridicate decât cele normale în aceastã perioadã.

Începând cu data de 23 noiembrie, vremea va intra într-un proces de rãcire, iar la sfârºitul intervalului valorile termice vor fi uºor mai scãzute decât normele climatologice ale perioadei, cu maxime în jurul valorii de 4 grade ºi minime uºor negative. Trecãtor, pe tot parcursul intervalului, va ploua slab sau va burniþa, iar între 21 ºi 27 noiembrie, creºte probabilitatea pentru ploi pe arii extinse, moderate cantitativ. La munte, în prima sãptãmânã, vremea va fi uºor mai caldã decât în mod obiºnuit pentru aceastã perioadã a anului, cu medii ale temperaturilor maxime ce se vor situa în jurul a 6 grade ºi ale minimelor nocturne de aproximativ zero

Actualitate 13 fost deschisã de nimeni altul decât Nicolae Petroi, liberalul vulcãnean, pentru a da un imbold tinerilor sã se înscrie la concursul a cãrui mizã a fost o tabletã. Apoi, dupã concurs, tinerii liberali s-au distrat la un concert live susþinut de Ami. Luiza ANDRONACHE

grade. Dupã data de 24 noiembrie ºi pânã la sfârºitul intervalului de prognozã, maximele diurne vor scãdea semnificativ, ajungând la valori medii de minus 2 grade, iar minimele nocturne vor fi exclusiv negative, în medie, în jurul valorii de minus 6 grade Celsius. Pe tot parcursul intervalului de prognozã se vor semnala precipitaþii slabe, sub formã de ploaie pânã în 25 noiembrie, dupã care vor fi mai ales lapoviþe ºi ninsori. În intervalul 22-26 noiembrie va ploua pe arii extinse, iar cantitãþile de apã vor fi mai însemnate. Prognoza ANM, valabilã pentru perioada 18 noiembrie — 1 decembrie 2013, are la bazã datele provenite de la Centrul European pentru prognoze pe medie duratã (ECMWF) din Reading, Anglia.


14 Program & Horoscop

10:30 Distractis - Distilat de comedie (r) 11:30 Minunile naturale ale Europei 13:00 EURO polis 14:00 Telejurnal 14:55 Clubul celor care muncesc în România 15:00 Teleshopping 15:30 Maghiara de pe unu 16:50 Beneficiar România (r) 17:25 Legendele palatului: Regele Geunchogo 18:05 Legendele palatului: Regele Geunchogo 18:45 Clubul celor care muncesc în România 18:50 Interes general 19:45 Sport 20:00 Telejurnal 20:55 Clubul celor care muncesc în România

8:00 ‘Neatza cu Rãzvan ºi Dani 10:50 În gura presei 11:40 Teleshopping 12:00 Mireasã pentru fiul meu 13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul meu 16:00 Observator 17:00 Acces direct 19:00 Observator 20:00 Observator special 20:30 Studio sportiv 21:00 Fotbal: România Grecia 23:00 Un show pãcãtos

7:00 ªtirile Pro TV 10:05 Tânãr ºi neliniºtit (r) 11:00 Merlin 12:00 Merlin 13:00 ªtirile Pro TV 14:00 Tânãr ºi neliniºtit 15:00 Masterchef - Proba celebritãþii (r) 17:00 ªtirile Pro TV 17:30 La Mãruþã 19:00 ªtirile Pro TV 20:30 Azi 13, mâine 30 22:30 ªtirile Pro TV

Cronica Vãii Jiului | Marti, 19 Noiembrie 2013

10:30 Cireaºa de pe tort (r) 11:30 Teleshopping 12:00 La volan 12:30 Teleshopping 13:00 Dragostea trece prin stomac 13:30 Teleshopping 14:00 Vacanþã ºi terapie (r) 15:00 Focus 15:30 Focus Monden (r) 16:00 Regina cumpãrãturilor 17:00 Fii pe fazã! 18:00 Focus 18 19:00 Focus Sport

21 martie *** 20 aprilie Aveþi succes în afaceri, dar sunteþi nevoit sã faceþi mai multe drumuri scurte. Vã ajutã foarte mult o femeie care vã apreciazã corectitudinea. Dupã-amiazã vã loviþi de o problemã sentimentalã, dar o rezolvaþi repede. Nu neglijaþi odihna.

10:00 Draga mea prietenã 12:30 ªtirile Kanal D 13:15 Te vreau lângã mine 14:45 Teleshopping 15:30 Inima nu respectã reguli 16:45 Teo Show 18:45 ªtirea zilei 19:00 ªtirile Kanal D 20:00 Suleyman Magnificul: Sub domnia iubirii 22:15 WOWbiz 0:30 ªtirile Kanal D (r)

10:45 Maricruz (r) 11:45 Teleshopping 12:00 Viaþã de împrumut (r) 13:00 Teleshopping 13:30 Îngeri pierduþi (r) 14:30 Triumful dragostei 15:30 Suflet de gheaþã 16:30 Poveºtiri adevãrate 17:30 Diamantul nopþii 18:30 Maricruz 19:30 Viaþã de împrumut 20:30 Îngeri pierduþi 21:30 Furtuna din adâncuri 22:30 Poveºtiri de noapte 23:00 Cancan.ro 23:30 Dincolo de povestiri

9:45 Gimnastica de dimineaþã 10:00 ªtirile Digi Sport 10:15 Digi Sport Special 11:00 ªtirile Digi Sport 11:15 Digi Sport Special 12:00 ªtirile Digi Sport 12:15 Fotbal Club 13:00 ªtirile Digi Sport 13:15 Fotbal Club 14:00 ªtirile Digi Sport 14:15 Fotbal European 16:00 ªtirile Digi Sport 16:15 Digi Sport Special 17:30 ªtirile Digi Sport 18:00 Fotbal Club 19:30 ªtirile Digi Sport 20:00 Digi Sport Special 21:00 Box: Mikey Garcia Roman Martinez 21:45 Digi Sport Special 22:00 Box: Mikey Garcia Roman Martinez

Cronica Vãii Jiului nu îºi asumã rãspunderea pentru modificãrile operate ulterior în programe de posturile de televiziune

*** 21 mai Sunteþi foarte apreciat la serviciu, datoritã iniþiativelor inspirate. Dupã-amiazã trebuie sã luaþi o decizie serioasã în ceea ce priveºte relaþiile cu persoana iubitã. Ascultaþi-vã intuiþia ºi nu veþi greºi!

22

mai

iunie

*** 22 iunie

*** 22 iulie

23 iulie *** 22 august

S-ar putea sã aveþi probleme financiare, motiv pentru care sunteþi indispus. Nu începeþi activitãþi noi. Nu vã ocupaþi astãzi de afaceri, ca sã nu aveþi surprize neplãcute! În relaþiile sentimentale, totul este în regulã, ceea ce vã menþine moralul.

23 august *** 22 septembrie

Dimineaþa faceþi cunoºtinþã cu o femeie care va juca un rol important în viaþa dumneavoastrã. Fiþi mai atent la serviciu, pentru cã sunteþi predispus la greºeli. Relaþiile cu persoana iubitã sunt foarte bune ºi petreceþi împreunã momente plãcute.

Sunteþi într-o formã intelectualã foarte bunã, care vã influenþeazã favorabil relaþiile cu cei din jur. Aveþi succes în societate ºi în afaceri. Sunt ºanse ca o femeie sã vã propunã o colaborare pe termen lung. Stabiliþi-vã clar prioritãþile.

23 septembrie *** 22 octombrie

23 octombrie *** 22 noiembrie

Dimineaþa cumpãraþi un obiect important pentru familie, spre bucuria partenerului de viaþã. La serviciu, este posibil sã aparã o problemã neprevãzutã, din cauza cãreia rãmâneþi peste program.

7:00 ªtirile dimineþii 11:00 Interviurile Adevãrul 12:00 ªtirile B1 13:00 Talk B1 14:00 România, acum 15:00 ªtirile B1 16:00 România acum 17:00 Butonul de panicã 18:00 ªtirile B1 19:00 Aktualitatea B1 20:00 Bunã seara, România 21:30 Sub semnul întrebãrii

aprile

22

Zi favorabilã relaþiilor sentimentale. Vã puteþi afirma în societate. Fiþi prudent la serviciu ºi în afaceri. S-ar putea sã aveþi probleme cu banii, dar tot reuºiþi sã ieºiþi cu prietenii. Cei din jur vã apreciazã pentru atenþia pe care o acordaþi unei femei. 9:45 Destine împlinite (r) 10:45 Teleshopping 11:00 Triunghiul iubirii 2 12:00 Profetul 13:15 Grupul Vouã (r) 13:45 Mica mireasã (r) 14:45 Sã v-amintiþi Duminica... (r) 15:45 Copii contra pãrinþi (r) 17:15 Visul Regelui (r) 18:30 ªtiri Naþional TV 19:15 Mica mireasã 20:15 Destine împlinite

21

23 noiembrie *** 20 decembrie În cadrul unei reuniuni, vã faceþi remarcat ºi s-ar putea sã cuceriþi inima unei persoane deosebite. Acordaþi-i atenþie, pentru cã este posibil sã legaþi o prietenie de duratã.

21 ianuarie *** 20 februarie

Dimineaþa s-ar putea sã fiþi impulsiv ºi sã jigniþi o femeie. Nu este o zi bunã pentru examene ºi de afaceri. Dupã-amiazã aveþi ocazia sã petreceþi momente plãcute împreunã cu persoana iubitã. Fiþi mai prudent.

Este posibil sã aveþi dificultãþi în relaþiile parteneriale. Fiþi calm ºi nu refuzaþi dialogul. Fiþi mai explicit când vorbiþi cu partenerul de viaþã, pentru a evita un conflict! Dupã-amiazã primiþi niºte bani.

21 decembrie *** 20 ianuarie Zi favorabilã pentru întâlniri cu prietenii. În familie, vã bucuraþi de armonie, dar nu este exclus sã aveþi probleme cu sãnãtatea. Dupã-amiazã s-ar putea ca o rudã sã vã împrumute bani.

21 februarie *** 20 martie Sunteþi melancolic ºi s-ar putea sã nu luaþi cele mai bune decizii. Este posibil sã vi se propunã asocierea într-o afacere. Nu vã grãbiþi. În relaþiile sentimentale, puteþi petrece o searã romanticã.


Actualitate 15

Cronica Vãii Jiului | Marti, 19 Noiembrie 2013

A fãcut diferenþa dintre viaþã ºi moarte NATALIA ARE

U

n pompier din Deva a devenit erou, dupã ce a resuscitat o femeie, lovitã de o maºinã. Intervenþia sa promptã a fãcut diferenþa dintre viaþã ºi moarte ºi pentru gestul sãu el a fost felciitat de superiori. Omul era în timpul liber ºi în judeþul Alba a gãsit o femeie întinsã pe carosabil ºi imediat a intervenit. Diana MITRACHE “Dupã câteva minute victima a deschis ochii. Am încercat sã mã adresez femeii, sã comunic verbal cu ea, pentru a vedea dacã aceasta reacþioneazã în vreun fel. Ea mi-a rãspuns strângându-mã de mânã. În timp ce þineam capul victimei în poziþie imobilã am simþit cã pe mâna mea stângã se scurgea sânge, dovadã cã victima suferise un traumatism cranian deschis”, îºi aminteºte Dorin Florea, pompier ISU Deva. Aceasta a fost clipa ce a salvat-o pe femeia ce risca sã fie spulberatã de o altã maºinã. „Plutonierul adjutant Dorin Florea se afla, în timpul liber, la volanul autoturismului personal, îndreptându-se spre Cluj, când la intrarea în municipiul Alba Iulia a observat o persoanã care se afla întinsã pe mijlocul carosabilului. Pompierul a oprit maºina ºi s-a apropiat de locul, în care erau strânºi mai mulþi participanþi la trafic, unde a aflat cã a avut loc un accident, iar victima, culcatã la pãmânt, nu primea ajutor din partea celor strânºi în jurul ei. Nu a trecut nepãsãtor pe lângã locul accidentului ºi nici nu a putut sã fie doar spectator la drama femeii, de aproximativ 40 de ani, astfel cã deºi nu avea la îndemânã accesoriile utilizate în acordarea specializatã a asistenþei medicale de urgenþã, plutonierul major s-a

VÂNZÃRI Vând teren intravilan, zona Valea Ungurului Vulcan, în suprafaþã de 2600 mp. Acces auto, aproape de DN66, cu utilitãþi. Preþ, 8 euro/mp, negociabil. Contact 0722448428. Vând teren intravilan în suprafaþã de 800 mp în zona parc Brãdet. Contact 0727150264. Preþ negociabil.

apropiat de victimã, a îngenuncheat pe carosabil ºi a evaluat starea de conºtienþã a acesteia, constatând cã femeia avea puls dar era în stare de inconºtienþã. Pompierul a îndreptat uºor corpul care era curbat ºi s-a asigurat cã

poziþia capului este în acelaºi plan cu coloana vertebralã. Plutonierul major ºtia cã unul dintre punctele cele mai vulnerabile este coloana cervicalã ºi în consecinþã, în lipsa unui guler cervical, bãrbatul i-a susþinut capul, cu mâinile, în poziþie fixã pânã când au sosit paramedicii”, a descris evenimentul lt. Col. Viorel Demean, ºeful IJJ Hunedoara. Mai mult, pompierul a constatat cã toþi cei strânºi în jurul femeii, erau în pericol, deoarece era ceaþã ºi le-a cerut oamenilor sã monteze triunghiuri reflectorizante. Aºa a reuºit sã evite o nouã tragedie. „În timp ce acorda primul ajutor femeii, pompierul a remarcat cã vizibilitatea pe drumul naþional era extrem de redusã, din cauza ceþei Vând/închiriez garaj zona Poarta 2 Gerom la stradã. Relaþii la 0734.543.820 Vînd teren ºi casa P+1 în Târgu-Jiu, str. George Coºbuc Nr. 2A, realizatã ºi finisatã în 2000 cu toate utilitãþile: apã, gaze, canalizare, izolaþie termosistem ºi termopane. Suprafaþã de teren 800 mp. Anexe: beci suprafaþã de 30 mp, garaj dublu pentru 2 autoturisme. Preþ negociabil. Telefon: 0727/874 449

dense ºi pentru a preveni un nou accident le-a cerut celor care erau adunaþi în jurul victimei sã-i atenþioneze, prin triunghiuri reflectorizante, pe ceilalþi participanþi la trafic ºi sã solicite venirea grabnicã a unei ambulanþe prin 112”, a mai spus Viorel Demean. În scurt timp de la solicitare, la locul accidentului au sosit paramedicii SMURD Alba Iulia, care au preluat victima în stare de semiconºtienþã ºi au transportat-o de urgenþã la spital. Dorin Florea a fost felicitat de locotenent colonelul Viorel Demean, inspectorul ºef al Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã Iancu de Hunedoara al judeþului Hunedoara care spune: „gestul colegului meu este unul nobil ºi reprezintã un model de comportament. Dorin Florea va fi recompensat pentru fapta sa”. Plutonierul adjutant Dorin Florea, în vârstã de 42 de ani, este conducãtor auto în cadrul subunitãþii Bãiþa, fiind încadrat la I.S.U. Hunedoara din anul 2006. El este ºi absolvent al cursului de prim ajutor ºi descarcerare pe care l-a susþinut în anul 2011. Pasiunea sa pentru meseria de pompier a reuºit sã o insufle ºi fiului sãu care, în acest an, a fost admis la Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliþie “Alexandru Ioan Cuza” din Bucureºti.

SERVICII Societate comercialã organizeazã la sediul SC LUX GUARD PROTECTION SRL din Vulcan, Bdul Mihai Viteazu, Bl. 91, parter, curs de formare profesionalã pentru

AGENT DE SECURITATE Informaþii suplimentare la tel. 0786139650

OFER MEDITAÞII la matematicã, orice nivel, pentru pregãtire pentru teze, testãri, examene.

Relaþii la telefon 0254. 513.705 sau 0761.603.160

ÎNCHIRIERI

Ofer spre închiriere apartament cu douã camere mobilat complet, modern, izolat termic, cu încãlzire centralã, aragaz, frigider, situat în Petroºani la 100 metri de piaþã. Chiria la faþa locului. Telefon: 0722.156.113

NEVOIE DE NOI!

Ar fi vrut sã fie în banca de la ºcoala din Petrila, dar acum e la spital. Natalia e un copil de 11 ani, din Petrila, premiantã, dar care trãieºte o dramã ce o þine imobilizatã într-o capcanã. Copilãria ei depinde de 8.000 de euro, pe care familia sa nu îi are. Totul s-a întâmplat într-o zi fatidicã, atunci când era împreunã cu pãrinþii sãi în maºinã, iar ºoferul unui TIR i-a izbit în plin. A stat sãptãmâni în spital, iar acum are nevoie de o protezã, ca sã poatã fi din nou copilul premiant, de care pãrinþii sãi sunt mândri. Natalia Bãran a avut, în urma acidentului, un diagnostic complicat: politraumatism cranio-cerebral, dar ºi un traumatism toraco-abdominal. Abia luase premiul I la un concurs denumit “Centura mea de siguranþã” ºi s-a trezit imobilizatã la pat. Tragicul sãu destin ar putea fi remodelat, dacã o ajutãm. Natalia are nevoie de o protezã ce se fabricã doar în Elveþia ºi în aceste zile e la un spital din Bucureºti, unde aºteaptã ca pãrinþii sãi sã facã imposibilul ºi sã-i redea zîmbetul.

Sã fim alãturi de NATALIA!

Nr. Cont 5675710247959 RON01 BANCPOST Titular cont: Bãran Mariana


16 Actualitate

Cronica Vãii Jiului | Marti, 19 Noiembrie 2013

Turismul pe butuci: Cabanele din Parâng - scoase la mezat

L

ipsa de perspectivã realã, afluxul scãzut de turiºti ori criza financiarã îi determinã pe tot mai mulþi proprietari de case de vacanþã, cabane ori pensiuni din Masivul Parâng sã scoatã construcþiile la vânzare. Multe dintre ele au doar câþiva ani vechime, dar proprietarii cabanelor nu mai pot ori nu mai vor sã le þinã. Carmen COSMAN Au sperat cã vor face din turism o afacere înfloritoare, dar realitatea nu s-a ridicat la nivelul aºteptãrilor. Zeci de cabane, case de vacanþã ori pensiuni din Parâng sunt scoase la vânzare, unele dintre ele „la preþuri fãrã concurenþã”. Parângul a fost în centrul atenþiei dupã aprobarea proiectului de dezvoltare a domeniului schiabil ºi, la pachet cu Petroºaniul, zona a fost declaratã staþiune de interes naþional. Se întâmpla în anul 2009, când se spunea ºi cã Parângul va rivaliza din punct de vedere al staþiunilor montane cu staþiunile austriece. Numai cã staþiunea ce strãjuieºte Petroºaniul nu numai cã nu s-a dezvoltat, dar mai mult, a pierdut mult la capitolul turiºti în favoarea altor zone montane, dupã ce proiectul a primit finanþare cu pipeta. Iar efectele s-au vãzut imediat. Cabanele ori pensiunile de la munte au rãmas mai mult goale, iar turismul s-a transformat într-o afacere aducãtoare de pierderi. Consecinþa fireascã a fost scoaterea la vânzare, prin agenþiile imobiliare ori pe siteurile de profil a construcþiilor.

D

e la chilipiruri, la pensiuni „de lux” Preþurile variazã în funcþie de dimen-

siuni, localizare sau dorinþa proprietarului de a gãsi cât mai repede un cumpãrãtor. Astfel, o cabanã din inima Parângului se vinde cu 40.000 de euro, negociabil. O alta, de al cota 1750, cu o suprafaþã de 800 mp a fost scoasã la vânzare pentru suma de 125.000 de euro, în timp ce, mai jos puþin, în zona Rusu, o casã de vacanþã de 150 mp cu douã dormitoare, terasã, garaj ºi apã curentã, precum ºi cu teren adiacent în suprafaþã de 450 mp costã 55.000 euro. Pentru pensiuni lucrurile se schimbã puþin. Astfel, pentru 1,5 milioane de euro a fost scoasã la vânzare o pensiune de 3

stele de 1.500 mp cu teren aferent, restaurant, 19 camere duble ºi apartamente ºi toate facilitãþile. Sunt doar câteva exemple din multitudinea de anunþuri, însã puþini sunt cei care cumpãrã. „Oferta este destul de variatã, preþurile au mai scãzut în ultimii ani, însã cumpãrãtorii sunt puþini. ªi în cazul pensiunilor, ori a caselor de vacanþã se pãstreazã acelaºi trend descendent al pieþei imobiliare în general. Poate anul viitor sã aducã o dezmorþire a acestui domeniu, însã premisele nu sunt tocmai favorabile”, a precizat reprezentanta unei agenþii imobiliare.

A

utoritãþile au propria explicaþie Autoritãþile locale din Petroºani sunt de pãrere cã ºi în ceea ce priveºte Parângul se pãstreazã practic tendinþa de la nivel naþional ºi nu neapãrat lipsa de perspectivã a turismului este cauza principalã pentru care cabanele ºi hotelurile sunt scoase la vânzare.

„Proiectul de dezvoltare a domeniului schiabil din Parâng este finanþat în continuare, chiar dacã nu la nivelul la care ne-am fi aºteptat. Probabil criza financiarã este unul dintre factori. De asemenea, în turism au crescut foarte mult ºi pretenþiile ºi trebuie fãcute investiþii care nu sunt mici. În plus, accesul este destul de greoi, iar afluxul de turiºti nu este deocamdatã la nivelul dorit. Probabil toþi aceºti factori coroboraþi au condus la scoaterea la vânzare a cabanelor ori caselor de vacanþã”, este de pãrere primarul municipiului Petroºani, Tiberiu Iacob – Ridzi.

arângul trebuia sã fie P noul Innsbruck al României

Pentru Staþiunea Parâng proiectul este extrem de generos, iar pentru implementarea lui s-a aprobat suma totalã de aproape 80 de milioane de euro, un proiect care ar trebui sã se întindã pe o perioadã de 4 – 5 ani, în funcþie de alocaþiile de la buget.

Însã, la cum vin banii, e greu de crezut cã termenele vor putea fi

respectate. Potrivit proiectului finanþat de MDRT, care este cel mai mare din România,

domeniul schiabil din Parâng se va întinde pe o suprafaþã de 150 hectare ºi va avea 17 pârtii. De asemenea, pentru acces, intre Petroºani ºi staþiunea montanã Parâng ar urma sã fie amenajate douã telegondole, iar în munte 7 telescaune care sã deserveascã pârtiile de schi.

CVJ, Nr. 497, marti 19 noiembrie  

CVJ, Nr. 497, marti 19 noiembrie