Page 1

Cotidian regional z Apare de luni pânã vineri în toate localitãþile Vãii Jiului z Redacþia ºi administraþia: str. 1 Decembrie 1918, nr. 100, Petroºani (Casa de Culturã)

Fondat 2011 z Anul I z Nr. 142

Cronica Vãii Jiului Luni, 11 iunie 2012

www.cronicavj.ro z E-mail: cronicavj@gmail.com z Telefon: 0374.906.687 z 12 pagini z 1 LEU

Cronica unor rezultate

aºteptate

PREªEDINTE CONSILIUL JUDEÞEAN

PAGINA A 3-A


2 Diverse

Cronica Vãii Jiului |Luni, 11 iunie 2012

Fântâna artezianã va rãmâne urmã cu 4 ani, în era inauguratã Îcea nPetroºani, mai modernã fântânã artezianã din întreaga Vale a Jiului. Noua construcþie a costat, la vremea respectivã, circa 1,4 miliarde de lei vechi, banii fiind alocaþi de la bugetul local.

fântâna artezianã urmând a fi reinstalatã. În urmã cu 4 ani, la vremea inaugurãrii fântânii, instalaþia care deservea arteziana era una complet automatizatã dotatã cu douã pompe comandate cu invertoare

de frecvenþã ºi cu un iluminat ornamental alcãtuit din proiectoare cu leduri care utilizau un program de comandã DMX. Acesta controla intensitatea luminii, ordinea de aprindere ºi frecvenþa. Mir cea NISTOR

Lucrãrile de reamenajare a centrului localitãþii au afectat, însã, ºi fântâna dar ºi parcul în care era amplasatã aceasta. Totuºi, reprezentanþii autoritãþilor locale au þinut sã precizeze cã banii cheltuiþi pentru ridicarea acesteia nu vor fi pierduþi,

Ridicãri în grad la Asociaþia Cadrelor Militare în Rezervã ºi Retragere “Valea Jiului” Petroºani Sâmbãtã, 9 iunie 2012, în cadrul ºedinþei festive condusã de Colonelul r. Dãnilã Moldovan, preºedinte al Asociaþiei Cadrelor Militare în Rezervã ºi Retragere din judeþul Hunedoara ,,Sarmizegetusa” , la sediul Asociaþiei Cadrelor Militare în Rezervã ºi Retragere “Valea Jiului” Petroºani, a avut loc ridicarea în grad a mai multor membrii, avansãri

prilejuite de sãrbãtorirea Zilei Rezervistului Militar. Au fost avansaþi dupã cum urmeazã: Leviþchi Ilie Ioan, Fulga Eugen Constantin ºi Poºuº Vasile Teodor au fost avansaþi la gradul de colonel în rezervã; Coleº Emanoel, Cornea Petru Aurel ºi Fetoiu Cãtãlin Emil au fost

avansaþi la gradul de locotenent colonel în rezervã; ziaristul Moldovan Iusti Claudiu a fost avansat la gradul de maior în rezervã; ªofronie Vasile a fost avansat la gradul de plutonier adjutant în rezervã,

ANUNÞ IMPORTANT

ANGAJÃRI

Promoþia 1982 a Liceului de informaticã Petroºani anunþã organizarea cursului festiv cu ocazia aniversãrii a 30 de ani de la absolvire în data de 16.06.2012, orele 12. Informaþii suplimentare: Nicolae Pãtraºcu la telefon 0722885833 sau e-mail nihilsinedeo2@yahoo.com sau Adrian Catanã, telefon 0746086839, e-mail: adriancatana@yahoo.com.

SC VISA SA angajeazã CONTABIL CU EXPERIENÞÃ CV-urile se pot depune la adresa de e-mail: office@visa-sa.com pânã cel târziu în data de 13.06.2012. Informaþii la telefon: 0254.545454

iar Alexa Ioan Puiu a fost avansat la gradul de plutonier major în rezervã. Atmosfera întâlnirii a fost una de sãrbãtoare, specificã unui colectiv bine sudat care ºtie ce înseamnã dragostea de neam ºi þarã.

Cronica Vãii Jiului Website: www.cronicavj.ro E-mail: cronicavj@gmail.com

Director: Marius MITRACHE (mitrache_evz@yahoo.com)

Redactor sef: Ileana FIRÞULESCU (ifirtulescu@yahoo.com)

Editor coordonator: Antena 1 8:00 ‘Neatza cu Rãzvan ºi Dani 10:00 În gura presei 10:50 Teleshopping 11:10 Mireasã pentru fiul meu 12:00 Vânãtoarea de comori 13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul meu 16:00 Observator 17:00 Acces Direct 19:00 Observator 20:20 Fiul pierdut 22:15 Observator 23:00 Un Show Pãcãtos 1:00 Fiul pierdut (r)

National TV 9:00 Baronii (r) 10:00 Suflete pereche (r) 11:00 Culoarea fericirii 12:00 Vouã (r) 12:15 Wacky TV 12:45 Vouã (r) 13:00 Robinson Crusoe (r) 15:00 O dragoste modernã (r) 17:30 Dragoste dulce-amarã 18:30 ªtiri Naþional TV 19:15 Triunghiul iubirii 2 20:15 Suflete pereche 21:15 Rãzboinicul 22:45 Catalina Inn 0:45 Wacky TV (r) 1:15 Culoarea fericirii (r)

PRO TV 7:00 ªtirile Pro TV 10:00 Tânãr ºi neliniºtit (s) (r) 11:00 Apropo TV (r) 12:00 România, te iubesc! (r) 13:00 ªtirile Pro TV 13:45 Autostopiºti în SaintTropez 16:00 Tânãr ºi neliniºtit (s) 17:00 ªtirile Pro TV 17:45 Happy Hour 19:00 ªtirile Pro TV 20:30 Ceasul disperãrii 22:30 ªtirile Pro TV 23:00 Mesaje de dincolo (s) 0:00 Ceasul disperãrii (r)

Prima TV 9:30 Cunoaºte, Viseazã, Iubeºte! (r) 10:30 Cu lumea-n cap (r) 11:00 Flavours, 3 bucãtari Redifuzare 12:00 Nimeni nu-i perfect 13:00 Teleshopping 13:30 Camera de ras Popcorn 14:15 Focus Monden (r) 15:00 Naufragiaþii 17:00 Iubiri secrete 18:00 Focus 18 19:00 Focus Sport 19:30 Cireaºa de pe tort Redifuzare 20:30 Miss fata de la þarã 22:15 Trãsniþii - Buletin de capitalã 23:15 Focus Monden 23:45 Mondenii - Redifuzare 0:30 Loviturã fulgerãtoare

TVR 1 9:10 Legendele palatului: prinþul Jumong 10:20 Zoom 10:25 Jocuri ºi interese (r) 11:25 Dincolo de celebritate 11:30 Presã ºi putere (r) 12:30 Maghiara de pe unu 14:00 Jurnalul TVR 14:30 EURO ªtiri 15:00 Fotbal: Campionatul European 2012 (r) 16:55 Dincolo de celebritate 17:00 Ciclul SOS Pãmântul Aerul munþilor 17:40 Legendele palatului: doi bãrbaþi pentru o soartã 18:53 Jurnalul TVR 20:00 Prim Plan 21:00 EURO Studio 21:35 Fotbal: Campionatul European 2012 23:45 EURO Studio 0:45 Mad Men - Nebunii de pe Madison Avenue (s) 1:40 Legendele palatului: doctorul Hur Jun (s)

Car men COSMAN (cosman_carmen@yahoo.com)

Colectivul de redactie: Mir cea NISTOR (zamolxis_2007@yahoo.com) Diana MITRACHE (mitrachediana@yahoo.com) Mir cea BUJORESCU Luiza ANDRONACHE (luizaandronache@yahoo.com) Maximilian G ÂNJU (madm3xi@yahoo.com) Raul IRINOVICI Ovidiu PÃRÃIANU, PÃRÃIANU, Petru BOLOG CIMPA, CIMPA, Denis RUS Ioan DAN BÃLAN, Gabriela RIZEA,

Desktop publishing: Geza SZEDLACSEK Romwald CHEZU

Marketing & Publicitate: Mirabela MOISIU COTIDIAN REGIONAL CU CAPITAL INTEGRAL PRIVAT - ISSN 1583-5138

EDITAT DE S.C. MBD REPORTER MEDIA SRL PETROªANI Tipãrit la SC Garamond SA

Materialele marcate “Promovare” reprezintã PUBLICITATE


Cronica Vãii Jiului | Luni, 11 iunie 2012

Cronica unor rezultate aºteptate

ezultatele alegerilor locale R de ieri au fost previ-

zibile, dupã o campanie ºtearsã, fãrã prea mare importanþã pentru primari.

De altfel, votul uninominal într-un singur tur de scrutin pentru primarii aflaþi în exerciþiu nu a fãcut decât sã-i avantajeze pe aceºtia, în ciuda schim-

bãrilor de culoare, de drapele, de semne electorale, ori de migraþia politicã. Oamenii au rãmas aceiaºi! Pe de altã parte, majoritatea alegãtorilor s-au dus la urne cu sentimentul cã “jocurile” sunt fãcute chiar dinainte de pornirea ruletei electorale. ªi asta dupã ce prestatia partidelor ºi a candidaþilor, cu mici excepþii, a duhnit a blat ºi non-combat, menit, cel mai probabil, sã mai salveze ceva din uriaºele interese ale baronilor ºi baronaºilor ce cãpuºeazã banii statului. Alegãtorii care s-

Votul a adus mai mulþi clienþi comercianþilor de vechituri

M

ulþi dintre cei care au ieºit la vot au dat o raitã ºi prin piaþa de vechituri din cadrul târgului sãptãmânal þinut lângã stadionul din Petroºani. Vânzãtorii s-au bucurat de numãrul mare de clienþi, dar la final au vãzut cã nu au fãcut mai mulþi bani decât în urmã cu o sãptãmânã. Cei care vând vechituri în piaþa de la stadion au venit dis de dimineaþã ºi ºi-au înºirat lucrurile de care nu mai au nevoie în speranþa cã vor scãpa de ele pe câþiva lei. Chiar dacã sperau cã vor avea vânzãri bune, nici unul nu se aºtepta la un numãr atât de mare de clienþi, astfel cã în repetate rânduri circulaþia pe strada Lunca, unde se þine piaþa a fost blocatã sau îngreunatã. Deºi mulþi clienþii n-au fost prea „groºi” la portofele. „Am vândut câte ceva dar oamenii nu mai au bani. Ies de la secþia de votare ºi apoi vin în târg la vechituri. Mulþi au cumpãrat de la tarabele cu marfã nouã, dar e bine decât deloc”, spune Costicã (54 de ani), unul dintre „veteranii” pieþei.

T

otul la preþ de nimic

Pentru cã nu li se percep taxe pentru vechiturile vândute, administratorii târgului considerând cã sunt prea sãraci ºi nu-i pot vãmui pen-

tru 20 sau 30 de lei cât fac din vânzare, numãrul comercianþilor creºte de la o lunã la alta. De la televizoare extraplate, combine muzicale performante sau aparate foto ºi pânã la capacul de toaletã, totul este la vânzare contra unei sume care depinde doar de abilitãþile de negociator ale clientului. „Sunt multe nimicuri, discuri cu muzicã, jucãrii de plastic, portofele, cabluri electrice ºi dacã ai timp sã cauþi cu atenþie gãseºti ceva sã-ºi placã. Este duminicã, deci avem timp sã ne uitãm. În plus dacã faci vânzare mai scade preþul. Eu am luat un ceas electronic, o telecomandã, un încãrcãtor de telefon ºi 3 brichete din metal care trebuie încãrcate. Am dat 5 lei pe toate”, spune mulþumit, Adrian, unul dintre clienþi. Târgul sãptãmânal derulat în fiecare duminicã pe platoul din faþa stadionului din Petroºani, adunã din ce în ce mai mulþi localnici care-ºi vând bunurile pentru a avea bani de întreþinere ºi hranã. Maximilian GÂNJU

Cazare în regim de cãmin: 50 de lei camera

P

au îndreptat ieri la urne sau întrebat mai degrabã “eu de ce sã votez?”, ci nu “eu cu cine votez”! Marius MITRACHE Decizia Biroului Electoral Judeþean prinvind anularea, bucatã cu bucatã, a buletinelor de vot neutilizate, a îngreunat foarte mult procesul de numãrare a voturilor. Practic, reprezentanþii secþiilor de votare au fost nevoiþi sã ia la mânã, cum se spune, mai bine de douã ore, fiecare buletin de vot, ºi sã îl bareze drept „anulat”. ªi vorbim despre mii de buletine de vot care nu au fost utilizate. În aceste condiþii, abia pe la orele 22.30 a început numãrãtoarea efectivã a buletinelor de vot, iar la

A plouat cu sesizãri

oliþiºtii hunedoreni au avut din plin de lucru duminicã, iar în judeþ a plouat cu sesizãri privind diverse incidente electorale. n bãrbat de 53 U de ani, din Petrila, a bãgat

groaza în alegãtorii care se aflau, în jurul orei 13.30, în secþia de votare nr.11, de la Liceul „Constantin Brâncuºi”, dupã ce a vrut sã-ºi dea foc chiar în incinta secþiei. Ioan Jura are probleme cu un teren ºi este supãrat pe autoritãþi, aºa cã a decis sã protesteze în acest mod. Bãrbatul a trimis duminicã dimineaþa mai multe mesaje presei în care anunþa cã, în ziua votului pentru alegerea primarului, la ora 13, în faþa Primãriei Petrila îºi va da foc în semn de protest. A mers chiar ºi la poliþie pentru a-ºi anunþa acþiunea, iar ºeful instituþiei, comisarul Ovidiu Zaharie a discutat cu el încercând sã-l liniºteascã. Ioan Jura are mai multe probleme legate de o proprietate, iar edilii nu vor sã i le soluþioneze, spune el. „Am trimis mai multe sesizãri ºi la Ministerul Administraþiei ºi Internelor, la Poliþia

multe secþii de votare nici nu erau încã deschise urnele. Primele rezultate au fost cele de la secþia de votare Dâlja Mare, cea mai micã din municipiul Petroºani, cu numai 500 de alegãtori, unde câºtigãtor detaºat a fost Tiberiu Iacob – Ridzi cu 66 de procente, iar pe locul doi s-a situat Ioan Rus cu 32%. De asemenea, la Secþia nr. 2 rezultatele au fost urmãtoarele: Tiberiu Iacob – Ridzi – 559 de voturi, iar pe locul doi candidatul USL Ioan Rus cu 252 de voturi. Trendul era cam acelaºi în mai toate secþiile de votare din municipiul Petroºani, însã rezultatele erau aºteptate târziu dupã miezul nopþii, aºa cã vi le vom prezenta în ediþia viitoare a cotidianului nostru. O situaþie similarã se înregistreazã ºi

Nu mai puþin de 81 de sesizãri privind diverse incidente electorale au înregistrat poliþiºtii hunedoreni duminicã, iar 34 dintre acestea s-au ºi confirmat. Potrivit purtãtorului de cuvânt al IPJ Hunedoara, Bogdan Niþu, sa întocmit ºi un dosar penal, la Haþeg, pentru distrugerea unui banner electoral.

Eveniment 3

în celelalte localitãþi din Valea Jiului, unde lucrurile s-au desfãºurat cu extrem de mare greutate. Cu toate acestea, primarii în exerciþiu sunt daþi ca favoriþi ai acestor alegeri ºi, din datele noastre, se pare cã nu vor exista suprize notabile. În ceea ce priveºte lupta pentru preºedinþia Consiliul Judeþean, cele mai multe voturi par sã fi mers – din datele existente la momentul închiderii ediþiei – cãtre actualul preºedinte al CJ Hunedoara, Mircea Ioan Moloþ. Demn de semnalat este faptul cã locuitorii Vãii Jiului s-au mobilizat mult mai bine faþã de precedentul scrutin, din 2008, iar prezenþa la vot a fost de peste 50%. Car men COSMAN

De asemenea, spune Niþu, au fost aplicate 4 sancþiuni contravenþionale, în valoare totalã de 1.400 de lei, pentru continuarea campaniei electorale dincolo de limita legalã. „În rest, se continuã cercetãrile, în vederea luãrii mãsurilor legale”, a mai spus Bogdan Niþu. Car men COSMAN

A vrut sã se autoincendieze în secþia de vot

Petrila, peste tot ºi nimeni nu a luat nici o mãsurã pentru a stopa ilegalitãþile comise de primar”, a susþinut protestatarul înainte de a încerca sã-ºi dea foc. Omul a pregãtit un amestec inflamabil într-o sticlã, pe care l-a turnat pe el, însã nu a mai apucat sã se autoincendieze. Forþele de ordine au intervenit de urgenþã, iar pompierii aveau pregãtite chiar ºi pãturi îmbibate cu apã. „A avut o tentativã de autoincendiere care a fost imediat stopatã datoritã

intervenþiei pompierilor. Noi am luat în serios ameninþarea sa ºi am mobilizat din timp atât Ambulanþa, Pompierii cât ºi forþe de ordine. Astfel cã, în momentul în care a vrut sã-ºi aprindã hainele, pompierii au intervenit cu un stingãtor special pentru astfel de situaþii, cu pãturi ude pregãtite în prealabil ºi n-a apucat sã-ºi aprindã hainele. El a fost dus la spital iar stare lui este foarte bunã, nu are arsuri nici pe corp ºi nici pe îmbrãcãminte, are

tensiunea bunã, este în afara pericolului”, a declarat, comisarul Ovidiu Zaharie, ºeful Poliþiei Petrila. La faþa locului au fost ºi jandarmii, poliþiºtii ºi o ambulanþã, care l-a preluat de urgenþã pe bãrbat ºi l-a transportat imediat la spitalul de urgenþã din Petroºani pentru îngrijiri medicale. Pentru cã s-a intervenit foarte repede, cei aflaþi în secþia de votare nu au realizat ce s-a întâmplat. „Lumea nu a înþeles ce se întâmplã când au vãzut pompierii, iar noi le-am explicat cã nu este nici o problemã, astfel cã procesul de vot nu a fost întrerupt sau perturbat ºi nimeni nu s-a speriat”, a mai spus Zaharie. Protestatarul nu este la prima acþiune, el declarând greva foamei în anul 2011, însã a renunþat dupã câteva zile. Nu a fost singurul incident petrecut în judeþul Hunedoara, dar a fost cel mai grav. Maximilian GÂNJU Car men COSMAN


4 Actualitate

Cronica Vãii Jiului |Luni, 11 iunie 2012

Universitatea Petroºani pierde douã specializãri niversitatea din Petroºani are U mai puþini studenþi, dar ºi douã specializãri mai puþine. Cifra de ºcolarizare a scãzut, iar douã profiluri nu se mai regãsesc în grila de ºcolarizare din anul universitar care urmeazã. Douã dintre specializãrile de la Universitatea din Petroºani au fost desfiinþate,alãturi de altele din întreaga þarã. Totuºi, responsabilii ºcolii superioare din Valea Jiului susþin cã asta nu i-a afectat foarte mult, în condiþiile în care oricum nu mai aveau studenþi în ultimii

ani la aceste specializãri. „Este vorba despre douã programe de studii de licenþã, ºi anume, geologia resurselor minerale, la Facultatea de mine ºi fizicã, de la Facultatea de ªtiinþe. Pentru cele douã programe de studii de licenþã nu se mai organizase examen de admitere de mai mult timp. Pentru geologie din anul universitar 2008 – 2009, iar pentru fizicã din anul 2009 2010, deoarece nu au fost suficienþi studenþi

pentru constituirea unei grupe la fiecare dintre specializãri”, a declarat Codruuþa Dura, prorector la Universitatea din Petroºani. ªi studenþii care vor urma cursurile sunt mai puþini ºi cifra lor a scãzut cu 25 faþã de anul universitar trecut. „Cifra de ºcolarizare care a fost transmisã de Ministerul Educaþiei este de 625 de locuri bugetate, pentru programele de studii de licenþã, dintre care 5 locuri sunt alocate sepa-

rat pentru candidaþii de etnie rromã”, a mai spus Codruþa Dura. Cei care vor sã ajungã studenþi la Petroºani trebuie sã ia note bune la bacalaureat, pentru cã la admitere doar asta va conta. Facultatea de Mine scoate locuri la concurs la 7 specializãri, cea de Inginerie Mecanicã ºi Electricã la 9 specializãri ºi tot 9 sunt ºi tot 9 la Facultatea de ªtiinþe. Diana MITRACHE

Cabana va deveni istorie Complexul Brãdet a intrat în reabilitare n maximum o lunã de zile, Cabana Brãdet va deveni amintire. Complexul turistic ainztrat în reabilitare, iar lucrãrile sunt avansate.

Î

Proiectul este generos ºi, potrivit unor informaþii, materialele cu care se paveazã aleile au fost aduse tocmai din China. Zona de agrement Brãdet – Petroºani se schimbã, în sfârºit, la faþã, dupã ce ani de

zile a fost lãsatã în paraginã ºi s-a transformat în raiul boschetarilor ºi a consumatorilor se droguri. Cabana Brãdet, consideratã cândva perla turisticã a Petroºaniului, a ajuns o ruinã, dar în curând locul va prinde, din nou strãlucire. Complexul a fost scos la licitaþie în repetate rânduri, dar niciun investitor nu a fost interesat sã preia baza de agrement, aºa cã edilii din Petroºani au inclus zona într-un proiect finanþat din fonduri europene nerambursabile. Proiectul a demarat deja ºi este într-o fazã destul de avansatã, iar dupã reabilitarea completã complexul va avea spaþii de joacã pentru copii, zonã de recreare, o bazã sportivã dar ºi mai multe pãr-

culeþe, fiind în întregime o oazã de verdeaþã. „La Brãdet, va fi amenajat un loc de joacã pentru copii, se va construi un teren de minigolf ºi un teren de tenis. Vor fi refãcute zonele verzi, astfel încât sã redevinã un loc preferat al locuitorilor din Petroºani”, a declarat Tiberiu Iacob Ridzi, primarul Petroºaniului. Deja se lucreazã la aleile pietonale, la reabil-

itarea drumului de acces, amenajarea de trotuare dar ºi a bazinului cu apã. Baza de agrement de la Brãdet se întinde pe o suprafaþã de aproape 15.000 de metri pãtraþi. Ca ºi la centrul civic al municipiului Petroºani, pentru aleile pietonale se foloseºte granit, iar unele surse spun cã materialele necesare au fost aduse tocmai din China. Car men COSMAN

Apa caldã mai întârzie eºi reprezenD tanþii termocentralei de la Paroºeni anunþaserã cã defecþiunea ivitã la Grupul 4 va fi remediatã pânã în data de 7 iunie, acest lucru nu s-a întâmplat. Prin urmare, nici apa caldã menajerã nu a reapãrut la robinetele apartamentelor din

Petroºani racordate la reþeaua centralizatã. Noul termen înaintat de cãtre conducerea SE Paroºeni pentru livrarea apei calde a fost stabilit pentru ziua de marþi, 12 iunie. „Remedierea defecþiunii s-a prelungit astfel cã am fost anunþaþi cã vom putea relua

furnizarea apei calde menajere abia de marþi”, a declarat Ovidiu Munteanu, director SC Termoficare SA Petroºani. Pe de altã parte, în aceastã varã, termocentrala va intra în tradiþionalele lucrãri de revizie ºi reparaþii esti-

vale. De aceastã datã, însã, lucrãrile ar putea dura ceva mai mult decât de obicei. Astfel, locuitorii Vãii Jiului, rãmaºi racordaþi la reþeaua de furnizare a apei calde manajere, ar putea rãmâne timp de 2 luni (iulie ºi august) fãrã apã caldã... Mir cea NISTOR


Actualitate 5

Cronica Vãii Jiului |Luni, 11 iunie 2012 pectacol ºi circ la Vulcan, unde candidaþii au chemat vineri noaptea poliþia. Motivul: pliante în care unul dintre candidaþi era catalogat drept hoþ.

S

Doi oameni sunt cercetaþi la Vulcan dupã ce, în timpul spectacolului organizat de PNL în localitate, aceºtia au împãrþit pliante în care primarul în exerciþiu era catalogat drept hoþ ºi în care se fãceau aluzii cu privire la ultimele evenimente legate de capturarea mai multor dealeri de droguri ºi consumatori, respectiv la incidentul în care maºina fiului sãu a ars în parcare. Poliþia a fost chematã chiar de viceprimarul municipiului, Angela Stoica, sã aplaneze conflictul.

Poliþiºtii din Vulcan aºteaptã doar apelul 112 ca sã intervinã în teren „Am fost înºtiinþaþi cã pe mai multe strãzi din localitate existã o maºinã din care se distribuie pliante denigratoare la adresa primarului Gheorghe Ile. Am urmãrit maºina ºi am gãsit-o parcatã în faþa sediului PP-DD.

Atunci am sunat la Poliþia din Vulcan ºi le-am cerut sã intervinã”, a precizat Angela Stoica, viceprimarul municipiului Vulcan. Numai cã, în loc ca poliþiºtii, adicã cei aflaþi în slujba cetãþenilor, sã intervinã, aceºtia, din contrã, au început sã o ia peste picior la telefon pe Angela Stoica. „Nici mãcar nu a vrut sã-ºi spunã numele deºi i-am solicitat acest lucru de mai multe ori. Eram cu 100 de oameni în jurul meu ºi cel de la poliþie avea chef de glume. Îmi spunea cã el este nume de cod

001 ºi nu era interesat de sesizarea mea. Mã întreb cum procedeazã cu restul oamenilor, dacã cu noi, care suntem autoritãþi publice. Numai dupã ce am sunat la 112 un echipaj de poliþie ºi-a fãcut apariþia”, a mai spus Angela Stoica. Pentru modul ineficient în care poliþiºtii au intervenit ºi pentru faptul cã s-au simþit batjocoriþi, circa 100 de persoane, susþinãtori ai viceprimarului Angela Stoica, au protestat vineri

Poliþistul fugar, arestat pentru 29 de zile abriel Ciocârlie, poliþistul din Petroºani care a provocat un accident de circulaþie ºi apoi a fugit de la faþa locului lãsându-ºi un amic rãnit sã agonizeze, a fost arestat pentru 29 de zile.

G

Colegii lui de la Poliþia Municipiului Petroºani au profitat de prezenþa trupelor SIAS ºi SIR care veniserã în Valea Jiului pentru destructurarea reþelei de traficanþi de droguri ºi au fãcut o „descindere” ºi la colegul lui. Gabriel Ciocârlie a fost reþinut joi iar vineri a fost dus în faþa instanþei de judecatã care a emis mandat de arestare preventivã. Gabriel Ciocârlie era angajat la Ordine Publicã ºi este acuzat de vãtãmare corporalã gravã, pãrãsirea locului

accidentului ºi conducere sub influenþa bãuturilor alcoolice. Accidentul a avut loc în cartierul Aeroport din Petroºani, iar Ciocârlie (37 de ani) se afla în autoturismul propriu alãturi de un prieten, Gheorghe B., de 51 de ani ºi a pierdut controlul volanului izbindu-se de o dubiþã parcatã regulamentar. Când a realizat ce a fãcut, omul legii a fugit de la locul accidentului chiar dacã prietenul lui aflat în dreapta era rãnit grav ºi agoniza. Un mar-

tor, sub protecþia anonimatului, spune cã poliþistul a fugit ºi ºi-a abandonat prietenul rãnit pentru cã era bãut. „În jurul orei 1 noaptea, poliþistul venea cu vitezã ºi s-a izbit de dubiþã. S-a rotit cu maºina din izbiturã, a stat câteva secunde în maºinã, apoi a ieºit ºi a fugit. ªi-a lãsat colegul acolo rãnit grav, era plin de sânge ºi gemea. Nu s-a uitat dacã trãieºte sau nu mai trãieºte. A fugit pentru cã era bãut”, a spus martorul. Maximilian GÂNJU

noaptea în faþa sediului poliþiei din Vulcan timp de mai multe ore. Pe de altã parte poliþiºtii din Vulcan spun cã au intervenit, dupã ce au fost sunaþi prin 112 ºi cã acum cerceteazã în stare de libertate doi oameni. „Noi am fost sesizaþi prin 112 despre faptul cã în oraº sunt distribuite print-uri în care primarul în exerciþiu, care e ºi candidat, era atacat. Am reuºit sã identificãm douã persoane care distribuiau astfel de pliante, iar în acest moment se fac cercetãri”, a precizat Toma Mihu, comandantul Poliþiei Vulcan. În ultimele zile, municipiul Vulcan a fost în centrul mai multor scandaluri. Primul a fost legat de incendierea maºinii fiului primarului. Piromanul a fost arestat câteva zile mai târziu, în timp ce joi, zeci de tineri, dealeri ºi consumatori de droguri au fost sãltaþi de mascaþi din acest oraº, iar în pliant se fãceau referiri chiar la aceste incidente. Diana MITRACHE

Lumea ºcolii ºocatã de mascaþi escinderile din ultimele zile din Valea Jiului au ºocat D opinia publicã localã din Valea Jiului, iar inspectorii ºcolari nu mai gãsesc soluþii. Zeci de tineri au fost sãltaþi de mascaþi direct de la ºcoalã, iar asta a ºocat pe toatã lumea.

Douãzeci de tineri cu vârste între 15 ºi chiar sub 15 ani ºi 25 de ani au fost sãltaþi cu noaptea în cap ºi duºi la audieri, în timp ce profesorii ºi pãrinþii lor au rãmas înmãrmuriþi de ceea ce se întâmplã. Inspectorul general ºcolar al judeþului Hunedoara, care este din Valea Jiului spune cã este la fel de ºocat ca ºi toþi ceilalþi, dar cã numai în ultimul an ºcolar a fãcut aproape 1.000 de întâlniri cu elevii ºi brigãzile antidrog. Toate, însã, se pare cã fãrã rezultat. “Am vãzut din mass-media ce s-a petrecut în ºcoli. Am discutat cu directorii de ºcoli. Despre unii dintre copii se ºtia, unii au fost elevi, alþii mai sunt. Noi am fãcut câte 3, sau 4 întâlniri în care am chemat poliþia ºi am discutat la clase despre acest fenomen. Din pãcate, însã, e tot ce putem face noi. E grav ce se întâmplã ºi colaborãm mereu cu organele competente, dar se vede cã nu la toþi dã roade. Noi am sesizat poliþia de mai mult timp cu privire la comportamentul dubios la ore al unor elevi, aºa cum au relatat dascãlii. Sperãm ca astfel de situaþii sã nu se mai repete curând”, a precizat Alexandru Lãutaru, inspector general ISJ Hunedoara. Zeci de mascaþi au descins joi dimineaþã în mai multe oraºe din Valea Jiului, într-o acþiune fãrã precedent. Au fost luaþi la audieri 80 de tineri, dealeri ºi consumatori. La ei s-au gãsit substanþe interzise, iar unul dintre ei e în spital dupã ce a fost operat cã a înghiþit o pungã cu droguri. Douãzeci dintre cei 80 au fost reþinuþi ºi sunt inculpaþi. Diana MITRACHE


Cronica Vãii Jiului |Luni, 11 iunie 2012

6 Actualitate itã mascatã, bani, alimente, câini în sedii de partid, Saºa ºi Colonia Petroºani, zona ”slabã”asaltatã, bicicletele ca mitã dejucatã, replici ºi partide imaginare etc., toate au fãcut parte din culisele campaniei electorale interzise, pânã în ultima clipã a scrutinului de duminicã.

M

Mare e grãdina luptei pentru putere!! Înainte cu numai o zi - douã de ziua de graþie 10 iunie 2012, când românii ºi-au ales edilii, a fost mare agitaþie între echipele candidaþilor pentru a mai câºtiga câteva voturi. Au fost situaþii la marginea legii ºi chiar dincolo de ea, au fost situaþii hazlii ºi copilãreºti, au fost poliþe plãtite tot cu umor, dar a fost ºi mitã electoralã dejucatã în ultimul moment, altele – nu... S-au fãcut instructaje cu reprezentanþii ºi observatorii aflaþi în secþiile de votare despre cum se poate fura la vot ºi la

numãrãtoare, la ce gesturi ale taberei adverse sã fie atenþi, despre riscuri asumate pe principiul ”hoþul neprins, e negustor cinstit”… Deci: Au fost exploatate categoriile sociale care pot fi atrase prin plase cu hranã acordate de unii reprezentanþi ai rromilor, în Colonia Petroºani ºi Saºa, chiar cu o zi înaintea alegerilor, aºa ca oamenii sã nu uite, iar burta sã le fie plinã la momentul votului. Un reprezentant al unei formaþiuni politice îºi întâlneºte un vechi amic ºi îl întreabã: - Tu eºti cu ceilalþi? - Nu bã. Eu am problemele mele, dã-i în mã-sa cã toþi sunt la fel. – Vezi cã la noapte ducem biciclete în Saºa, poate vii cu noi. Ghinion! Cel întrebat era din tabãra adversã ºi ca urmare mita cu biciclete a fost dejucatã, deºi la bãtaie erau pregãtite doar 10 bucãþi ceea ce ar fi produs mai mult rãu pentru mituitori. Sâmbãtã au zbârnâit telefoanele cetãþenilor din Valea Jiului. De la capãtul celãlalt al firului o voce

Actualitate 7

Hazul ºi necazul politicienilor:

”Pânã la moarte ºi dincolo de ea!”

gravã întreba care ar fi, în viziunea intervievatului, prioritatea care trebuie s-o aibã în vedere viitorul preºedinte al Consiliului Judeþean. Apoi, vocea întreba dacã cetãþeanul ºtie cã pe buletinul de vot a fost strecuratã o persoanã cam cu acelaºi nume ca al lui MircIa Muntean, candidatul USP la ºefia Consiliului Judeþean. Era vorba de MircEa Muntean, dintr-un partid care nu existã – USPe, ºi asta pentru a induce în eroare pe cel care voteazã, spunea vocea atenþionând cã valabil este candidatul USP fãrã ”e” la final. Respectivul candidat ºi ”partid care nu existã” se ºtie cã este un satelit al PNL înreg-

istrat legal, iar candidatul a fost ales intenþionat cu acelaºi nume pentru a rupe din voturile lui Mircia Muntean de la USP. Textul unui SMS a curs vineri ºi sâmbãtã pe telefoanele alegãtorilor, text care invita oamenii la vot pentru a se produce schimbarea, iar pentru asta este nevoie de decizia poporului. ªi cum textul cuprindea ºi o frazã în care candidatul cu pricina cerea ajutorul cetãþeanului, respectiv ”ajutaþi-mã sã schimb în bine Hunedoara”, un votant mai hâtru i-a rãspuns politicianului aflat în cursã: ”te ajut când îmi dai banii înapoi!” . Era vorba de vreo 40 milioane lei vechi, daþi politi-

cianului cu 4 ani în urmã, pentru un serviciu promis ºi neonorat. Un candidat de primar a dat dovadã cã face ceea ce promite înainte de ziua votãrii. Nu cã a vrut, ci aºa s-a nimerit. Acesta, printre alte promisiuni, a spus cã va avea grijã ºi de câinii vagabonzi. Ca un fãcut un câine lup slab ºi murdar s-a proptit la intrarea în sediul partidului. Candidatul l-a luat în sediu, i-a cumpãrat de

mâncare, drept pentru care animalul s-a aºezat sub scaunul din birou al politicianului, în semn de recunoºtinþã. La ºedinþa de organizare/instruire pentru alegeri, membri ai respectivului partid au vociferat cerând sã se scoatã câinele din încãpere pentru cã emana mirosuri neplãcute. Foarte serios, preºedintele partidului a replicat: nu pot, pentru cã eu fac ceea ce spun!

pereþi, sau a fost o miºcare cu efect contrar al contracandidatului? Pe strada Saturn, 2, din Aeroport, Petroºani, doi cetãþeni au venit speriaþi la un partid sã afle dacã au fãcut bine sau nu cã au primit 50 ron pentru a vota o persoanã la ºefia CJH, lucru întâmplat vineri spre sâmbãtã noaptea. Aceºtia au precizat cã nu li s-a cerut ce primar sã voteze, ci doar ce preºedinte al Consiliului Judeþean. Au fost sfãtuiþi de cei cãrora le-au cerut protecþie ºi consiliere sã voteze ceea ce cred cã este bine pentru ei ºi sã nu þinã seama de recomandarea ”donatorilor” de bani. Mare nuntã mare, sâmbãtã seara la Hotel Petroºani, oameni mulþi pe terasa din buricul tîrgului! Pentru candidaþi este manã cereascã sã ai adunaþi la un loc atâta popor. ªi au acþionat cu gândul cã doar doar mai prind câþiva

nehotãrâþi. Câteva maºini inscripþionate, cu afiºe electorale pe geamuri, au patrulat prin faþa nuntaºilor, iar alta a staþionat chiar în nasul acestora. Cei din staff-ul politicianului au declarat cã maºina este ca un baner, doar cã se miºcã: ”Trebuie sã mã miºc cu maºina, am treburi de rezolvat. Ce, banerele sau afiºele de pe panouri au fost date jos? Deci e permis!” Pentru a-ºi compromite contracandidaþii, chiar duminicã dimineaþa, în ziua alegerilor, unii împãrþeau cafea în numele taberei adverse. E o încercare ce poate avea efecte. Sau nu. Acestea sunt doar câteva din agitaþiile de dinaintea alegerilor de ieri, în dorinþa de câºtig a acestei curse politice. Cert este cã bãtãlia s-a dat pânã în ultima clipã a scrutinului pe principul mor sau cîºtig. Ileana FIRÞULESCU

 Furtul de banere ºi distrugerea afiºelor unui anume candidat, postate pe spaþii private, au produs iritare, sâmbãtã, în rândul locuitorilor pe pe str. Slãtinioara din Petroºani. Ca urmare, aceºtia au ieºit în stradã ºi au spus în gura mare ce au fãcut ”nesimþiþii”, aºa ca lumea sã ºtie cã nu-s de treabã ºi deci sã nu fie votaþi/votat. Sã fi fost un truc al celor ce-l susþin pe candidatul dispãrut de pe

Lacul fostei mine Câmpu lui Neag a fost îngrãdit mina nu mai existã D eºide mai bine de un dece-

niu, lacul format pe suprafaþa fostei cariere a fost împrejmuit ºi mãcar nu mai un pericol. Firma care se va ocupa de ecologizare s-a îngrijit, dupã mai mulþi ani, sã nu mai ajungã oamenii în apropierea apei. Mina de la Câmpu lui Neag a fost închisã în urmã cu mulþi ani ºi de atunci perimetrul exploatat a devenit un lac adânc cu canale ce duc pe galeriile din care cândva s-a exploatat huilã. Lacul, însã, a devenit în timp un

loc preferat de pescuit ºi scãldat ºi era un real pericol în acelaºi timp. Nimeni nu s-a mai ocupat de ecolo-

gizare, dupã ce firma care a câºtigat lucrãrile a intrat în faliment. Totuºi, autoritãþile din Uricani au cerut în repetate rânduri firmei sã revinã ºi sã împrejmuiascã locul. ªi asta s-a întâmplat abia acum. “Au venit niºte oameni ºi au montat un gard. Poate începe ºi ecologizarea,cã pânã acum oricine vrea putea sã intre în apã ºi tare ne mai temeam pentru copiii care veneau vara la scãldat”, spune o localnicã. „Veneau mulþi cu corturile aici ºi se bãgau în apã. E adâncã rãu ºi se putea întâmpla o nenorocire. Primarul venise ºi a pus el niºte afiºe, ca sã nu se scalde, dar cine þinea seama? Acum e mai bine cã

au pus gard ºi nu mai trec toþi dincolo ºi poate fac ãºtia care vor lucra aici, ceva cu groapa asta”, spune o altã localnicã din Câmpu lui Neag. Mina de la Câmpu lui Neag a funcþionat doar 10 ani ºi locul lãsat în urmã de exploatarea cãrbunelui a devenit un lac natural, adânc, pe care oamenii l-au transformat în zonã de agrement. Câmpul lui Neag este una dintre ultimele localitãþi din România rase de pe faþa pâmântului de industrializarea comunistã. La începutul anilor ‘80, aici a fost începutã prima exploatare de huilã la suprafaþã. S-a excavat mai întâi la marginea localitãþii. An dupã an, cariera se desfãcea ºi a cuprins pe rând casã dupã casã, vatra satului,biserica ºi cimitirul. Toate au ajuns doar o tristãamintire ºi în locul lor acum se cascã un ochi adânc de apã, ce a fost de câteva zile împrejmuit cu gard. Diana MITRACHE

COLÞUL LUI DENIS


Cronica Vãii Jiului |Luni, 11 iunie 2012

6 Actualitate itã mascatã, bani, alimente, câini în sedii de partid, Saºa ºi Colonia Petroºani, zona ”slabã”asaltatã, bicicletele ca mitã dejucatã, replici ºi partide imaginare etc., toate au fãcut parte din culisele campaniei electorale interzise, pânã în ultima clipã a scrutinului de duminicã.

M

Mare e grãdina luptei pentru putere!! Înainte cu numai o zi - douã de ziua de graþie 10 iunie 2012, când românii ºi-au ales edilii, a fost mare agitaþie între echipele candidaþilor pentru a mai câºtiga câteva voturi. Au fost situaþii la marginea legii ºi chiar dincolo de ea, au fost situaþii hazlii ºi copilãreºti, au fost poliþe plãtite tot cu umor, dar a fost ºi mitã electoralã dejucatã în ultimul moment, altele – nu... S-au fãcut instructaje cu reprezentanþii ºi observatorii aflaþi în secþiile de votare despre cum se poate fura la vot ºi la

numãrãtoare, la ce gesturi ale taberei adverse sã fie atenþi, despre riscuri asumate pe principiul ”hoþul neprins, e negustor cinstit”… Deci: Au fost exploatate categoriile sociale care pot fi atrase prin plase cu hranã acordate de unii reprezentanþi ai rromilor, în Colonia Petroºani ºi Saºa, chiar cu o zi înaintea alegerilor, aºa ca oamenii sã nu uite, iar burta sã le fie plinã la momentul votului. Un reprezentant al unei formaþiuni politice îºi întâlneºte un vechi amic ºi îl întreabã: - Tu eºti cu ceilalþi? - Nu bã. Eu am problemele mele, dã-i în mã-sa cã toþi sunt la fel. – Vezi cã la noapte ducem biciclete în Saºa, poate vii cu noi. Ghinion! Cel întrebat era din tabãra adversã ºi ca urmare mita cu biciclete a fost dejucatã, deºi la bãtaie erau pregãtite doar 10 bucãþi ceea ce ar fi produs mai mult rãu pentru mituitori. Sâmbãtã au zbârnâit telefoanele cetãþenilor din Valea Jiului. De la capãtul celãlalt al firului o voce

Actualitate 7

Hazul ºi necazul politicienilor:

”Pânã la moarte ºi dincolo de ea!”

gravã întreba care ar fi, în viziunea intervievatului, prioritatea care trebuie s-o aibã în vedere viitorul preºedinte al Consiliului Judeþean. Apoi, vocea întreba dacã cetãþeanul ºtie cã pe buletinul de vot a fost strecuratã o persoanã cam cu acelaºi nume ca al lui MircIa Muntean, candidatul USP la ºefia Consiliului Judeþean. Era vorba de MircEa Muntean, dintr-un partid care nu existã – USPe, ºi asta pentru a induce în eroare pe cel care voteazã, spunea vocea atenþionând cã valabil este candidatul USP fãrã ”e” la final. Respectivul candidat ºi ”partid care nu existã” se ºtie cã este un satelit al PNL înreg-

istrat legal, iar candidatul a fost ales intenþionat cu acelaºi nume pentru a rupe din voturile lui Mircia Muntean de la USP. Textul unui SMS a curs vineri ºi sâmbãtã pe telefoanele alegãtorilor, text care invita oamenii la vot pentru a se produce schimbarea, iar pentru asta este nevoie de decizia poporului. ªi cum textul cuprindea ºi o frazã în care candidatul cu pricina cerea ajutorul cetãþeanului, respectiv ”ajutaþi-mã sã schimb în bine Hunedoara”, un votant mai hâtru i-a rãspuns politicianului aflat în cursã: ”te ajut când îmi dai banii înapoi!” . Era vorba de vreo 40 milioane lei vechi, daþi politi-

cianului cu 4 ani în urmã, pentru un serviciu promis ºi neonorat. Un candidat de primar a dat dovadã cã face ceea ce promite înainte de ziua votãrii. Nu cã a vrut, ci aºa s-a nimerit. Acesta, printre alte promisiuni, a spus cã va avea grijã ºi de câinii vagabonzi. Ca un fãcut un câine lup slab ºi murdar s-a proptit la intrarea în sediul partidului. Candidatul l-a luat în sediu, i-a cumpãrat de

mâncare, drept pentru care animalul s-a aºezat sub scaunul din birou al politicianului, în semn de recunoºtinþã. La ºedinþa de organizare/instruire pentru alegeri, membri ai respectivului partid au vociferat cerând sã se scoatã câinele din încãpere pentru cã emana mirosuri neplãcute. Foarte serios, preºedintele partidului a replicat: nu pot, pentru cã eu fac ceea ce spun!

pereþi, sau a fost o miºcare cu efect contrar al contracandidatului? Pe strada Saturn, 2, din Aeroport, Petroºani, doi cetãþeni au venit speriaþi la un partid sã afle dacã au fãcut bine sau nu cã au primit 50 ron pentru a vota o persoanã la ºefia CJH, lucru întâmplat vineri spre sâmbãtã noaptea. Aceºtia au precizat cã nu li s-a cerut ce primar sã voteze, ci doar ce preºedinte al Consiliului Judeþean. Au fost sfãtuiþi de cei cãrora le-au cerut protecþie ºi consiliere sã voteze ceea ce cred cã este bine pentru ei ºi sã nu þinã seama de recomandarea ”donatorilor” de bani. Mare nuntã mare, sâmbãtã seara la Hotel Petroºani, oameni mulþi pe terasa din buricul tîrgului! Pentru candidaþi este manã cereascã sã ai adunaþi la un loc atâta popor. ªi au acþionat cu gândul cã doar doar mai prind câþiva

nehotãrâþi. Câteva maºini inscripþionate, cu afiºe electorale pe geamuri, au patrulat prin faþa nuntaºilor, iar alta a staþionat chiar în nasul acestora. Cei din staff-ul politicianului au declarat cã maºina este ca un baner, doar cã se miºcã: ”Trebuie sã mã miºc cu maºina, am treburi de rezolvat. Ce, banerele sau afiºele de pe panouri au fost date jos? Deci e permis!” Pentru a-ºi compromite contracandidaþii, chiar duminicã dimineaþa, în ziua alegerilor, unii împãrþeau cafea în numele taberei adverse. E o încercare ce poate avea efecte. Sau nu. Acestea sunt doar câteva din agitaþiile de dinaintea alegerilor de ieri, în dorinþa de câºtig a acestei curse politice. Cert este cã bãtãlia s-a dat pânã în ultima clipã a scrutinului pe principul mor sau cîºtig. Ileana FIRÞULESCU

 Furtul de banere ºi distrugerea afiºelor unui anume candidat, postate pe spaþii private, au produs iritare, sâmbãtã, în rândul locuitorilor pe pe str. Slãtinioara din Petroºani. Ca urmare, aceºtia au ieºit în stradã ºi au spus în gura mare ce au fãcut ”nesimþiþii”, aºa ca lumea sã ºtie cã nu-s de treabã ºi deci sã nu fie votaþi/votat. Sã fi fost un truc al celor ce-l susþin pe candidatul dispãrut de pe

Lacul fostei mine Câmpu lui Neag a fost îngrãdit mina nu mai existã D eºide mai bine de un dece-

niu, lacul format pe suprafaþa fostei cariere a fost împrejmuit ºi mãcar nu mai un pericol. Firma care se va ocupa de ecologizare s-a îngrijit, dupã mai mulþi ani, sã nu mai ajungã oamenii în apropierea apei. Mina de la Câmpu lui Neag a fost închisã în urmã cu mulþi ani ºi de atunci perimetrul exploatat a devenit un lac adânc cu canale ce duc pe galeriile din care cândva s-a exploatat huilã. Lacul, însã, a devenit în timp un

loc preferat de pescuit ºi scãldat ºi era un real pericol în acelaºi timp. Nimeni nu s-a mai ocupat de ecolo-

gizare, dupã ce firma care a câºtigat lucrãrile a intrat în faliment. Totuºi, autoritãþile din Uricani au cerut în repetate rânduri firmei sã revinã ºi sã împrejmuiascã locul. ªi asta s-a întâmplat abia acum. “Au venit niºte oameni ºi au montat un gard. Poate începe ºi ecologizarea,cã pânã acum oricine vrea putea sã intre în apã ºi tare ne mai temeam pentru copiii care veneau vara la scãldat”, spune o localnicã. „Veneau mulþi cu corturile aici ºi se bãgau în apã. E adâncã rãu ºi se putea întâmpla o nenorocire. Primarul venise ºi a pus el niºte afiºe, ca sã nu se scalde, dar cine þinea seama? Acum e mai bine cã

au pus gard ºi nu mai trec toþi dincolo ºi poate fac ãºtia care vor lucra aici, ceva cu groapa asta”, spune o altã localnicã din Câmpu lui Neag. Mina de la Câmpu lui Neag a funcþionat doar 10 ani ºi locul lãsat în urmã de exploatarea cãrbunelui a devenit un lac natural, adânc, pe care oamenii l-au transformat în zonã de agrement. Câmpul lui Neag este una dintre ultimele localitãþi din România rase de pe faþa pâmântului de industrializarea comunistã. La începutul anilor ‘80, aici a fost începutã prima exploatare de huilã la suprafaþã. S-a excavat mai întâi la marginea localitãþii. An dupã an, cariera se desfãcea ºi a cuprins pe rând casã dupã casã, vatra satului,biserica ºi cimitirul. Toate au ajuns doar o tristãamintire ºi în locul lor acum se cascã un ochi adânc de apã, ce a fost de câteva zile împrejmuit cu gard. Diana MITRACHE

COLÞUL LUI DENIS


Cronica Vãii Jiului |Luni, 11 iunie 2012

8 Actualitate

La E.M.Paroºeni,

Pensionari vulcanici ºi teribiliºti ºi-au împãrþit pumni ºi palme remãtând de energie ºi cu nerãbdarea celor tineri, pensionarii minieri, care s-au prezentat sãptãmâna trecutã la mina Paroºeni pentru a-ºi ridica contravaloarea gratuitãþilor pe anul 2011, s-au luat la bãtaie.

F

ca sã te alegi cu ceva din ea. Chiar ºi cu banii cuveniþi pe gratuitãþile pensionarilor minieri. Fremãtând de energie ºi cu

nerãbdarea celor tineri, pensionarii care s-au prezentat sãptãmâna trecutã la mina Paroºeni pentru a-ºi ridica contravaloarea gratuitãþilor pe anul

2011, s-au luat la bãtaie. Grupul celor de la la E la M – plata se face în ordine alfabeticã – a clocotit de nerãbdare pânã au dat în foc. Pentru cã banii pentru ziua respectivã au sosit târziu la E.M.Paroºeni, din motive obiective, la momentul distribuirii, a început nebunia: îmbrânceli, pumni ºi palme au fost împãrþite celor care nu au pãstrat rândul iscându-se un târâboi

Viaþa nu este o apã stãtutã, iar rãbdarea ºi supunerea în faþa sorþii nu sunt virtuþile cele mai bãrbãteºti – spunea Nikos Kazantzakis, pãrintele lui ”Zorba grecul”. ªtia el ce ºtia cu referire la atidudea oamenilor în faþa vieþii. Spune el, ca ºi alþi filozofi, cã viaþa este scurtã ºi trebuie trãitã aprig ºi intens, aºa

demn de tinerii vulcanici ºi teribiliºti, la vârsta adolescenþei. ”S-au bãtut aici, a fost scandal pentru cã banii au venit târziu, pe la ora 14,00. Au aºteptat mult… Când au ajuns banii pentru plata, în ordine alfabeticã, unii nu au mai pãstrat rândul ºi ca urmare ceilalþi le-au aplicat corecþii. Nu a fost nevoie sã chemãm Poliþia pentru cã am aplanat noi conflictul. Oricum s-au certat rãu” – a povestit casiera de la E.M.Paroºeni, urmare a mirãrii noastre cã nu se afla în acel moment nici un pensionar pentru a-ºi încasa banii pe gratuitãþile la energia electricã pe anul 2011. Nici nu ºtii ce sã faci, sã râzi de tinereþea ºi bãtrânilor sau sã plângi de agresivitatea fizicã ºi verbalã folositã, vorba doamnelor de la mina Paroºeni. Oricum, e de bine, pentru cã oamenii, indiferent de vârstã, ºtiu ce vor: viaþa sã nu le fie o apã stãtutã. Ileana FIRÞULESCU

Paºi alerþi spre privatizarea Complexului Energetic Hunedoara omplexul energetic Hunedoara se va privatiza pânã în prima parte a anului viitor, odatã cu Electrica, ELCEN Bucureºti ºi complexul energetic Oltenia.

C

Vânzarea pachetelor majoritare de acþiuni la aceste societãþi pânã în prima parte a anului viitor este prevãzutã expres în memorandumul de politici economice ºi financiare semnat de Guvern cu Fondul Monetar Internaþional (FMI). Consiliul Concurenþei a avizat, încã din luna februarie, crearea Complexului Energetic Oltenia, entitate care cuprinde complexele Turceni, Rovinari ºi Craiova ºi Societatea Naþionalã a Lignitului Oltenia Târgu-Jiu. În ceea ce priveºte Complexul Energetic Hunedoara, acesta urmeazã sã fie înfiinþat

pânã în luna iulie prin fuziunea termocentralelor Mintia ºi Paroºeni cu patru mine de cãrbune din Compania Naþionalã a Huilei. Practic, în aceastã lunã, Compana Naþionalã a Huilei va fi divizatã în mine viabile ºi mine neviabile, urmând ca acestea din urmã sã fie incluse într-o nouã companie pânã când se va finalize programul de închidere a lor. Vorbind despre Complexul Energetic Hunedoara, Adunarea Generalã a Acþionarilor de la Termocentralele Mintia ºi Paroºeni a semnat deja fuziunea dintre cele douã societãþi, dupã ce, la începutul lunii aprilie, a fost semnat ordinul ordin de ministru privind noii membri AGA la cele douã termocentrale. În continuare trebuie înregistrat statutul noii entitãþi energetice ºi mai sunt de parcurs unii paºi procedurali pânã ce acesta

va deveni funcþional. Pe lângã cele douã termocentrale, Mintia ºi Paroºeni, din Complexul Energetic Hunedoara vor face parte ºi minele viabile din Valea Jiului - respectiv Lonea, Livezeni, Vulcan ºi Lupeni - dar înglobarea lor se va putea face numai dupã separarea lor de minele neviabile - Paroºeni, Petrila ºi Uricani - care vor fi incluse într-o nouã companie subordonatã Ministerului Economiei, curãþatã de datorii. Car men COSMAN

Trafic îngreunat în Aninoasa de conductele de apã acã la Petroºani proiectul privind modernizarea reþelelor de alimentare cu apã ºi canalizare este blocat de nouã contestaþii ºi o acþiune în instanþã, la Aninoasa lucrãrilor continuã în ritm alert.

D

Traficul auto în oraºul Aninoasa este sugrumat de lucrãrile la reþelele de canalizare ºi apã potabilã ºi, probabil în premierã pentru aceastã localitate, pe druimul de acces a apãrut ºi un semafor. În cel puþin 4 puncte, muncitorii lucreazã din greu la introducerea canalizãrii, Aninoasa fiind deficitarã la acest capitol. Lucrarea se face pe bani europeni, beneficiar fiind SC ApaServ Valea Jiului SA, în cadrul aceluiaºi proiect care la Petroºani este blocat de SC Tim SA Cluj Napoca, care a depus douã contestaþii la CNSC ºi a deschis ºi o acþiune în instanþã. Lucrãrile trebuie finalizate în 36 de luni de la data

Actualitate 9

raficanþii de droguri care coordonau reþeaua din Valea Jiului au fost arestaþi pentru 29 de zile. Deºi ofiþerii antidrog i-ar fi vrut pe mulþi dintre traficanþi în arest, judecãtorii au decis sã-i cerceteze în libertate.

T

DIICOT Hunedoara a propus arestarea preventivã a 23 de persoane implicate în cea mai mare reþea de trafic ºi consum de droguri care a acþionat în Valea Jiului. Judecãtorii Tribunalului Hunedoara unde s-a judecat cauza au decis sã emitã mandate de arestare doar pentru cinci dintre traficanþi, identificaþi ca ºi coordonatori ai reþelei, iar pentru alþi patru s-a impus obligativitatea de a nu pãrãsi þara. “Admite în parte propunerea de arestare preventivã formulatã de DIICOT- Biroul Teritorial

Capii reþelei de traficanþi au primit mandate de arestare Hunedoara, dispus arestarea preventivã a inculpaþilor A.L.I. ,R.M.R., C.A.ª., A.G.ª., T.A., instituit faþã de inculpaþii A.M., B.S.G., G.D.C., ºi K.A., mãsura preventivã a obligãrii de a nu pãrãsi þara fãrã încuviinþarea instanþei de jude-

Sancþionaþi cã au continuat propaganda oi bãrbaþi s-au ales cu amenzi, dupã ce au continuat propaganda electoralã în municipiul Hunedoara. Poliþiºtii au fost alertaþi prin 112 ºi i-au surprins când se plimbau pe stradã cu o maºinã dotatã cu megafoane din care se fãcea propagandã electoralã.

D

demarãrii proiectului, adicã pânã în data de 29 august 2104. Proiectul privind extinderea ºi reabilitarea sistemului de alimentare cu apã ºi de canalizare în întreaga Vale a Jiului are valoarea de 40 de milioane de euro, din care 85 la sutã - 34 de milioane de euro reprezintã fondurile comunitare, 13 la sutã se asigurã de la bugetul de stat, iar 2 procente, adicã 800.000 de euro, de la bugetele locale. Durata de implementare a întregului

proiect este de 50 de luni începând din 28.03.2011, iar la final aproape toatã populaþia Vãii Jiului ar trebui sã benefricieze de apã curentã ºi canalizare. Car men COSMAN

Incidentul a avut loc în municipiul Hunedoara, sâmbãtã, la ora prânzului ºi poliþiºtii spun cã au amendat doi bãrbaþi. Cei doi au 21 ºi 51 de ani ºi erau pe stradã în maºini ºi nu au încetat, conform legii, campania pentru un candidat. „Poliþia Municipiului Hunedoara a fost sesizatã prin intermediul Serviciului Naþional Apeluri de Urgenþã 112 cu privire la faptul cã, pe raza municipiului Hunedoara, se continuã propaganda electoralã dupã încheierea oficialã a campaniei electorale, de cãtre reprezentanþii unui par-

catã Tribunalul Hunedoara. Respinge propunerea cu privire la ceilalþi inculpaþi”, au decis judecãtorii hunedoreni.

A înghiþit drogurile

Printre cei arestaþi preventiv se aflã ºi tânãrul care a înghiþit întreaga cantitate de substanþe stupefiante pe care o avea asupra sa. Imediat ce mascaþii i-au intrat în casã, tânãrul a înghiþit toate drogurile pe care le avea în locuinþa unde stãtea cu prietena lui, mai precis ºase pliculeþe cu marijuana. Poliþiºtii l-au dus imediat la spital unde a fost operat în regim de urgenþã pentru a i se extrage drogurile care, în primul rând, îi puneau viaþa în pericol ºi mai apoi constituie probã în anchetã. Potrivit mana-

tid politic care lanseazã mesaje cu caracter electoral cu ajutorul unui automobil dotat cu instalaþie de sonorizare. În urma sesizãrii, poliþiºtii hunedoreni au identificat douã persoane din Hunedoara. Ei au fost sancþionaþi contravenþional cu amenzi în valoare de 1.400 lei fiecare”, spune Bogdan Niþu, purtãtor de cuvânt al IPJ Hunedoara. Cei doi bãrbaþi sunt acuzaþi cã au încãlcat dispoziþiile articolului 103, lit. q) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritãþilor administraþiei publice locale, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Acesta este primul incident ce are loc în judeþul Hunedoara, dupã terminarea campaniei electorale. Diana MITRACHE

gerului Spitalului de Urgenþã Petroºani, Alin Vasilescu, starea post operatorie a tânãrului era vineri „acceptabilã ºi în mod normal nu ar trebui sã aparã complicaþii”. Bãrbatul se aflã încã internat în spital sub pazã ºi dupã externare va rãspunde penal pentru trafic de droguri. Alin Truþã este domiciliat în Timiºoara ºi locuia de mai multã vreme în municipiul Vulcan alãturi de prietena sa. Era unul dintre trafi-

canþii importanþi din Valea Jiului, spun surse din rândul anchetatorilor, iar judecãtorii hunedoreni au decis sã ia împotriva sa mãsura arestãrii preventive pentru 30 de zile.

de Z ecidescinderi

La finele sãptãmânii trecute, ofiþerii de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate Alba ºi procurorii de la DIICOT Hunedoara, susþinuþi de trupele SIAS ºi SIR au cãutat mai multe tipuri de

droguri despre care aveau date cã sunt vândute pe piaþa Vãii Jiului. Intervenþia în forþã s-a derulat concomitent în toate locaþiile vizate, însã în Petroºani, Lupeni ºi Vulcan erau cantonaþi cei mai importanþi dealeri ºi cei mai mulþi consumatori. Trupele speciale împreunã cu ofiþerii de la BCCO Alba au ridicat circa 80 de persoane, traficanþi ºi consumatori pe care i-au adus la sediul Poliþiei Petroºani, iar mai apoi la Deva pentru audieri. „Drogurile erau introduse în þarã dupã care erau transportate în zona Vãii Jiului ºi comercializate de diferiþi dealeri structuraþi pe mai multe nivele ierarhice. Consumatorii sunt cu vârste între 15 ani ºi 26 de ani, mulþi fiind elevi ai unitãþilor de învãþãmânt din Valea Jiului”, a precizat coordonatul acþiunii, comisarul ºef Traian Berbeceanu, ºeful BCCO Alba. Petroºaniul era considerat un centru important pe piaþa de desfacere a drogurilor ºi poreclit „Ketroºani”. Maximilian GÂNJU


Cronica Vãii Jiului |Luni, 11 iunie 2012

8 Actualitate

La E.M.Paroºeni,

Pensionari vulcanici ºi teribiliºti ºi-au împãrþit pumni ºi palme remãtând de energie ºi cu nerãbdarea celor tineri, pensionarii minieri, care s-au prezentat sãptãmâna trecutã la mina Paroºeni pentru a-ºi ridica contravaloarea gratuitãþilor pe anul 2011, s-au luat la bãtaie.

F

ca sã te alegi cu ceva din ea. Chiar ºi cu banii cuveniþi pe gratuitãþile pensionarilor minieri. Fremãtând de energie ºi cu

nerãbdarea celor tineri, pensionarii care s-au prezentat sãptãmâna trecutã la mina Paroºeni pentru a-ºi ridica contravaloarea gratuitãþilor pe anul

2011, s-au luat la bãtaie. Grupul celor de la la E la M – plata se face în ordine alfabeticã – a clocotit de nerãbdare pânã au dat în foc. Pentru cã banii pentru ziua respectivã au sosit târziu la E.M.Paroºeni, din motive obiective, la momentul distribuirii, a început nebunia: îmbrânceli, pumni ºi palme au fost împãrþite celor care nu au pãstrat rândul iscându-se un târâboi

Viaþa nu este o apã stãtutã, iar rãbdarea ºi supunerea în faþa sorþii nu sunt virtuþile cele mai bãrbãteºti – spunea Nikos Kazantzakis, pãrintele lui ”Zorba grecul”. ªtia el ce ºtia cu referire la atidudea oamenilor în faþa vieþii. Spune el, ca ºi alþi filozofi, cã viaþa este scurtã ºi trebuie trãitã aprig ºi intens, aºa

demn de tinerii vulcanici ºi teribiliºti, la vârsta adolescenþei. ”S-au bãtut aici, a fost scandal pentru cã banii au venit târziu, pe la ora 14,00. Au aºteptat mult… Când au ajuns banii pentru plata, în ordine alfabeticã, unii nu au mai pãstrat rândul ºi ca urmare ceilalþi le-au aplicat corecþii. Nu a fost nevoie sã chemãm Poliþia pentru cã am aplanat noi conflictul. Oricum s-au certat rãu” – a povestit casiera de la E.M.Paroºeni, urmare a mirãrii noastre cã nu se afla în acel moment nici un pensionar pentru a-ºi încasa banii pe gratuitãþile la energia electricã pe anul 2011. Nici nu ºtii ce sã faci, sã râzi de tinereþea ºi bãtrânilor sau sã plângi de agresivitatea fizicã ºi verbalã folositã, vorba doamnelor de la mina Paroºeni. Oricum, e de bine, pentru cã oamenii, indiferent de vârstã, ºtiu ce vor: viaþa sã nu le fie o apã stãtutã. Ileana FIRÞULESCU

Paºi alerþi spre privatizarea Complexului Energetic Hunedoara omplexul energetic Hunedoara se va privatiza pânã în prima parte a anului viitor, odatã cu Electrica, ELCEN Bucureºti ºi complexul energetic Oltenia.

C

Vânzarea pachetelor majoritare de acþiuni la aceste societãþi pânã în prima parte a anului viitor este prevãzutã expres în memorandumul de politici economice ºi financiare semnat de Guvern cu Fondul Monetar Internaþional (FMI). Consiliul Concurenþei a avizat, încã din luna februarie, crearea Complexului Energetic Oltenia, entitate care cuprinde complexele Turceni, Rovinari ºi Craiova ºi Societatea Naþionalã a Lignitului Oltenia Târgu-Jiu. În ceea ce priveºte Complexul Energetic Hunedoara, acesta urmeazã sã fie înfiinþat

pânã în luna iulie prin fuziunea termocentralelor Mintia ºi Paroºeni cu patru mine de cãrbune din Compania Naþionalã a Huilei. Practic, în aceastã lunã, Compana Naþionalã a Huilei va fi divizatã în mine viabile ºi mine neviabile, urmând ca acestea din urmã sã fie incluse într-o nouã companie pânã când se va finalize programul de închidere a lor. Vorbind despre Complexul Energetic Hunedoara, Adunarea Generalã a Acþionarilor de la Termocentralele Mintia ºi Paroºeni a semnat deja fuziunea dintre cele douã societãþi, dupã ce, la începutul lunii aprilie, a fost semnat ordinul ordin de ministru privind noii membri AGA la cele douã termocentrale. În continuare trebuie înregistrat statutul noii entitãþi energetice ºi mai sunt de parcurs unii paºi procedurali pânã ce acesta

va deveni funcþional. Pe lângã cele douã termocentrale, Mintia ºi Paroºeni, din Complexul Energetic Hunedoara vor face parte ºi minele viabile din Valea Jiului - respectiv Lonea, Livezeni, Vulcan ºi Lupeni - dar înglobarea lor se va putea face numai dupã separarea lor de minele neviabile - Paroºeni, Petrila ºi Uricani - care vor fi incluse într-o nouã companie subordonatã Ministerului Economiei, curãþatã de datorii. Car men COSMAN

Trafic îngreunat în Aninoasa de conductele de apã acã la Petroºani proiectul privind modernizarea reþelelor de alimentare cu apã ºi canalizare este blocat de nouã contestaþii ºi o acþiune în instanþã, la Aninoasa lucrãrilor continuã în ritm alert.

D

Traficul auto în oraºul Aninoasa este sugrumat de lucrãrile la reþelele de canalizare ºi apã potabilã ºi, probabil în premierã pentru aceastã localitate, pe druimul de acces a apãrut ºi un semafor. În cel puþin 4 puncte, muncitorii lucreazã din greu la introducerea canalizãrii, Aninoasa fiind deficitarã la acest capitol. Lucrarea se face pe bani europeni, beneficiar fiind SC ApaServ Valea Jiului SA, în cadrul aceluiaºi proiect care la Petroºani este blocat de SC Tim SA Cluj Napoca, care a depus douã contestaþii la CNSC ºi a deschis ºi o acþiune în instanþã. Lucrãrile trebuie finalizate în 36 de luni de la data

Actualitate 9

raficanþii de droguri care coordonau reþeaua din Valea Jiului au fost arestaþi pentru 29 de zile. Deºi ofiþerii antidrog i-ar fi vrut pe mulþi dintre traficanþi în arest, judecãtorii au decis sã-i cerceteze în libertate.

T

DIICOT Hunedoara a propus arestarea preventivã a 23 de persoane implicate în cea mai mare reþea de trafic ºi consum de droguri care a acþionat în Valea Jiului. Judecãtorii Tribunalului Hunedoara unde s-a judecat cauza au decis sã emitã mandate de arestare doar pentru cinci dintre traficanþi, identificaþi ca ºi coordonatori ai reþelei, iar pentru alþi patru s-a impus obligativitatea de a nu pãrãsi þara. “Admite în parte propunerea de arestare preventivã formulatã de DIICOT- Biroul Teritorial

Capii reþelei de traficanþi au primit mandate de arestare Hunedoara, dispus arestarea preventivã a inculpaþilor A.L.I. ,R.M.R., C.A.ª., A.G.ª., T.A., instituit faþã de inculpaþii A.M., B.S.G., G.D.C., ºi K.A., mãsura preventivã a obligãrii de a nu pãrãsi þara fãrã încuviinþarea instanþei de jude-

Sancþionaþi cã au continuat propaganda oi bãrbaþi s-au ales cu amenzi, dupã ce au continuat propaganda electoralã în municipiul Hunedoara. Poliþiºtii au fost alertaþi prin 112 ºi i-au surprins când se plimbau pe stradã cu o maºinã dotatã cu megafoane din care se fãcea propagandã electoralã.

D

demarãrii proiectului, adicã pânã în data de 29 august 2104. Proiectul privind extinderea ºi reabilitarea sistemului de alimentare cu apã ºi de canalizare în întreaga Vale a Jiului are valoarea de 40 de milioane de euro, din care 85 la sutã - 34 de milioane de euro reprezintã fondurile comunitare, 13 la sutã se asigurã de la bugetul de stat, iar 2 procente, adicã 800.000 de euro, de la bugetele locale. Durata de implementare a întregului

proiect este de 50 de luni începând din 28.03.2011, iar la final aproape toatã populaþia Vãii Jiului ar trebui sã benefricieze de apã curentã ºi canalizare. Car men COSMAN

Incidentul a avut loc în municipiul Hunedoara, sâmbãtã, la ora prânzului ºi poliþiºtii spun cã au amendat doi bãrbaþi. Cei doi au 21 ºi 51 de ani ºi erau pe stradã în maºini ºi nu au încetat, conform legii, campania pentru un candidat. „Poliþia Municipiului Hunedoara a fost sesizatã prin intermediul Serviciului Naþional Apeluri de Urgenþã 112 cu privire la faptul cã, pe raza municipiului Hunedoara, se continuã propaganda electoralã dupã încheierea oficialã a campaniei electorale, de cãtre reprezentanþii unui par-

catã Tribunalul Hunedoara. Respinge propunerea cu privire la ceilalþi inculpaþi”, au decis judecãtorii hunedoreni.

A înghiþit drogurile

Printre cei arestaþi preventiv se aflã ºi tânãrul care a înghiþit întreaga cantitate de substanþe stupefiante pe care o avea asupra sa. Imediat ce mascaþii i-au intrat în casã, tânãrul a înghiþit toate drogurile pe care le avea în locuinþa unde stãtea cu prietena lui, mai precis ºase pliculeþe cu marijuana. Poliþiºtii l-au dus imediat la spital unde a fost operat în regim de urgenþã pentru a i se extrage drogurile care, în primul rând, îi puneau viaþa în pericol ºi mai apoi constituie probã în anchetã. Potrivit mana-

tid politic care lanseazã mesaje cu caracter electoral cu ajutorul unui automobil dotat cu instalaþie de sonorizare. În urma sesizãrii, poliþiºtii hunedoreni au identificat douã persoane din Hunedoara. Ei au fost sancþionaþi contravenþional cu amenzi în valoare de 1.400 lei fiecare”, spune Bogdan Niþu, purtãtor de cuvânt al IPJ Hunedoara. Cei doi bãrbaþi sunt acuzaþi cã au încãlcat dispoziþiile articolului 103, lit. q) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritãþilor administraþiei publice locale, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Acesta este primul incident ce are loc în judeþul Hunedoara, dupã terminarea campaniei electorale. Diana MITRACHE

gerului Spitalului de Urgenþã Petroºani, Alin Vasilescu, starea post operatorie a tânãrului era vineri „acceptabilã ºi în mod normal nu ar trebui sã aparã complicaþii”. Bãrbatul se aflã încã internat în spital sub pazã ºi dupã externare va rãspunde penal pentru trafic de droguri. Alin Truþã este domiciliat în Timiºoara ºi locuia de mai multã vreme în municipiul Vulcan alãturi de prietena sa. Era unul dintre trafi-

canþii importanþi din Valea Jiului, spun surse din rândul anchetatorilor, iar judecãtorii hunedoreni au decis sã ia împotriva sa mãsura arestãrii preventive pentru 30 de zile.

de Z ecidescinderi

La finele sãptãmânii trecute, ofiþerii de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate Alba ºi procurorii de la DIICOT Hunedoara, susþinuþi de trupele SIAS ºi SIR au cãutat mai multe tipuri de

droguri despre care aveau date cã sunt vândute pe piaþa Vãii Jiului. Intervenþia în forþã s-a derulat concomitent în toate locaþiile vizate, însã în Petroºani, Lupeni ºi Vulcan erau cantonaþi cei mai importanþi dealeri ºi cei mai mulþi consumatori. Trupele speciale împreunã cu ofiþerii de la BCCO Alba au ridicat circa 80 de persoane, traficanþi ºi consumatori pe care i-au adus la sediul Poliþiei Petroºani, iar mai apoi la Deva pentru audieri. „Drogurile erau introduse în þarã dupã care erau transportate în zona Vãii Jiului ºi comercializate de diferiþi dealeri structuraþi pe mai multe nivele ierarhice. Consumatorii sunt cu vârste între 15 ani ºi 26 de ani, mulþi fiind elevi ai unitãþilor de învãþãmânt din Valea Jiului”, a precizat coordonatul acþiunii, comisarul ºef Traian Berbeceanu, ºeful BCCO Alba. Petroºaniul era considerat un centru important pe piaþa de desfacere a drogurilor ºi poreclit „Ketroºani”. Maximilian GÂNJU


10 Diverse

D

Cronica Vãii Jiului | Luni, 11 iunie 2012

Lupeni – “Numai urechile mi le-au lãsat”

eºi municipiul Lupeni mai are doar 23.039 locuitori (potrivit datelor recensãmântului din noiembrie 2011) la urne, în data de 10 iunie erau aºteptaþi 24.164 de cetãþeni cu drept de vot. Trecând peste acest aspect, cel mai mare aflux de „vizitatori” ai secþiilor de votare a fost înregistrat în cursul dimineþei. Bineînþeles, majoritatea acestora a fost reprezentatã de persoane trecute de 40 de ani, tinerii putând fi numãraþi pe degetele unei singure mâini. „Noi venim pentru cã ºtim cã avem datoria de a vota. Mãcar atâta mai putem face cu speranþa cã vom trãi mai bine. Adicã sã avem

medicamente, spitalele sã nu se mai închidã ºi sã ne rãmânã un ban ºi pentru o bomboanã pentru nepoþi”, a spus o bunicã. „Rãspunsul la întrebarea: de ce nu vin tinerii la vot este foarte simplu. Cei mai mulþi dintre cei care au terminat un liceu sau o facultate, în ultimii ani, lucreazã acum peste hotare pentru cã aici, acasã, nimeni nu este interesat sã mai creeze locuri de muncã. Copiii mei au fost, ºi ei, nevoiþi sã plece în strãinãtate pentru a avea din ce sã trãiascã. În Vale am mai rãmas doar noi, dinozaurii, care mai trãim cum mai trãim pentru cã mai avem câte o pensie”, a precizat un pensionar miner. „Atenþie la ce vã spun! Timp de 22 de ani, românii care ne-au condus au furat mai mult decât

hunii, turcii, austroungarii, ruºii ºi nemþii la un loc, de-a lungul a mai multor secole. ªtiu cã aºa va fi ºi pe mai departe dar nu pot sã nu vin la vot pentru a-mi exercita unul dintre drepturile constituþionale”, a spus un bãrbat. În ceea ce-l priveºte pe primarul încã în funcþie, Cornel Resmeriþã, acesta a precizat cã alegerile locale din iunie 2012 vor reprezenta un nou avânt al dezvoltãrii ulterioare a municipiului. Bineînþeles, dacã va câºtiga un nou mandat de 4 ani. „Nu cred cã altcineva ar putea face mai multe pentru municipiul Lupeni decât am fãcut eu în ultimii 4 ani. În plus, eu ºtiu foarte bine, spre deosebire de alþii, cum se conduce o localitate lãsatã mereu la

Vulcan – „Mai avem multe de fãcut împreunã”

L

a fel ca în Lupeni, ºi la Vulcan, cei mai devotaþi „votanþi” au fost tot cei în vârstã. Cu rare excepþii, la urne, s-au prezentat, în numãr mare, cei de vârsta a II-a sau chiar a III-a. „Abia aºteptam, de câteva sãptãmâni, sã merg la vot. La început eram hotãrâtã sã votez cu un partid care era supranumit „al babelor”. Pe ultima sutã de metri, însã, m-am rãzgândit. Þin sã precizez cã de la împlinirea vârstei de 18 ani, adicã de acum mai bine de 60 de ani, nu am lipsit de la nicio votare”, a precizat o bãtrânicã în vârstã de 85 de ani. „Mã întrebaþi pentru ce am votat? Ei, bine, pentru viitorul copiilor mei care acum sunt minori dar pe care nu vreau sã-i pierd pentru cã, în lipsa unor locuri de urmã de cãtre cei care au format guvernele în ultimii ani. Mie, cel puþin, guvernanþii din PDL mi-au mâncat, în ultimii ani, sãnãtatea ºi nervii. Numai urechile mi le-au lãsat!”, a spus Cornel Resmeriþã. Mir cea NISTOR

Lupeni: B-dul Pãcii, Bl. 3AB, parter Tel: 0254-560 987 Email: contact@veritascom.ro

HOROSCOP

muncã, ar fi nevoiþi sã plece prin strãini. Eu, de bine de rãu, mai am un loc de muncã, la fel ºi soþul meu, în cadrul Companiei Naþionale a Huilei. Ce se va întâmpla, însã, dacã se vor închide ºi alte exploatãri miniere? Vom ajunge cu toþii niºte muritori de foame...”, a spus o angajatã EM Vulcan. „Eu, de când m-am nãscut, adicã de prin anii 60, am tot auzit o vorbã: mai rãu de aºa nu se poate. Între timp, însã, mi-am dat seama cã se poate. Oricine ar veni la putere nu va face nimic pentru noi”, a declarat un bãrbat. În parantezã fie spus, la fel ca ºi în Lupeni, ºi în Vulcan, numãrul celor aºteptaþi sã-ºi exprime opþiunile era mai mare decât numãrul real al locuitorilor. Cam cu vreo 2.000 de persoane... Printre cei care s-au prezentat la urne s-a numãrat ºi actualul

Cronica Vãii Jiului z Vrei ca afacerea ta sã fie cunoscutã? z Vrei sã te dezvolþi? z Vrei sã- þi gãseºti colaboratori serioºi de afaceri? z Vrei sã faci bani?

Noi suntem partenerii pe care îi cauþi! ADRESA NOASTRÃ Casa de Culturã, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 100 tel. 0374 906 687 e-mail: cronicavj@gmail.com

11 i u n i e 2 0 1 2

Cu ocazia unei întâlniri cu mai multe cunoºtinþe, calitãþile tale vor ieºi din nou în evidenþã, popularitatea ta atingând cote maxime. În orice faci, discreþia trebuie pusã pe primul plan, altfel riºti sã ai neplãceri. Relaþia cu partenerul de suflet te interesazã în mod special.

Este foarte posibil sã fii pus în faþa unei situaþii a cãrei rezolvare se va lãsa aºteptatã ceva timp. Din fericire, acest lucru nu-þi va încurca planulrile pentru ziua de azi. Vei discuta cu prietenii ultimele evenimente din viaþa ta ºi le vei cere pãrerea.

Dialogul cu cei din jur se va dovedi fructuos cu condiþia sã îþi stãpâneºti impulsivitatea. Dacã aºtepþi o veste sau un rãspuns, acesta va veni mai târziu, dar te va satisface. Þi se va da o idee asupra cãreia meritã sã te apleci. Ai putea avea mai multã încredere în cei din jur.

Te aºteaptã o zi ceva mai calmã, fãrã surprize deosebite. Eºti puþin cam neatent ºi de aceea ai face bine sã nu te implici în activitãþi care necesitã un mare efort de concentrare. Persoana iubitã îþi va face o surprizã deosebit de plãcutã legatã de pertecerea timpului liber.

Vei aveaparte de o zi destul de liniºtitã ºi poate tocmai de accea o vei considera cam plictisitoare. O întâlnire cu o cunoºtinþã mai veche îþi va permite sã depeni amintiri plãcute. Este posibil sã-þi facã o promisiune pentru viitorul apropiat, dar nu miza prea mult.

Nu reuºeºti sã te odihneºti aºa cum ai dori, cãci trebuie sã pui la punct unele chestiuni familiale, apãrute peste noapte. O ºuetã cu prietenii, la care vei afla lucruri interesante ºi îmbucurãtoare, te va face sã te simþi cât se poate de bine. În rest, nu este cazul sã exagerezi.

Dacã vei avea ocazia sã ieºi în afara oraºului, sunt ºanse sã te simþi excelent. N-ar fi exclus nici sã te întâlneºti cu niºte cunoºtinþe mai vechi Discuþiile pe care le vei avea astãzi, vor scoate în evidenþã unele lucruri, pe care le-ai putea folosi în activitãþi.

Prietenii îþi vor face o invitaþie care te tenteazã, dar s-ar putea sã nu mai finalizezi ceea ce þi-ai propus. Profitã de ocazie, pentru a face cunoºtinþã cu alte persoane, cu care ai putea avea o discuþie interesantã. În anturajul tãu apropiat vor exista unele animozitãþi.

Se vor dezbate probleme de interes comun ºi nu îþi va fi uºor sã te faci ascultat. S-ar putea sã ai de fãcut cuiva un cadou, sau, oricum, va trebui sã cheltuieºti niºte bani.Þine legãtura cu prietenii aflaþi pe alte meleaguri; vei afla veºti îmbucurãtoare.

Eºti într-o dispoziþie de zile mari; vei fi mai entuziast decât te-au vãzut vreodatã cei ce te cunosc. Ieºirea la o plimbare sau întâlnirea cu prietenii va putea fi un prilej suplimentar de a te destinde. Cineva îþi va face o promisiune, dar ar fi bine sã nu crezi chiar tot.

O zi plinã de surprize, plãcute, din fericire. Dialogul cu cei din jur îþi dã ocazia sã aflii tot felul de lucruri noi ºi interesante. Programul pentru timpul liber va înregistra unele schimbãri, pânã vei vei gãsi care sã îþi convinã. Starea ta generalã nu este nemaipomenitã.

Calitãþile de care dai dovadã te fac foarte apreciat de cei din jur. Vei avea astãzi ocazia sã îþi lãrgeºti cercul de prieteni, ceea ce este în conformitate cu dorinþele tale. Vei gãsi chiar pe cineva care îþi va promite un ajutor substanþial.

primar al localitãþii. „Pânã la anunþarea rezultatului definitiv al alegerilor locale nu doresc sã-mi exprim nicio pãrere pentru a nu încãlca legea electoralã. Dacã, însã, voi câºtiga alegerile þin sã-i anunþ pe locuitorii municipiului cã mai avem multe de fãcut împreunã”, a declarat primarul Gheorghe Ile. Mircea Mircea NISTOR


Actualitate 11

Cronica Vãii Jiului | Luni, 11 iunie 2012

VORBA LU` BUJI

B

de Mircea BUJORESCU

A venit din Spania sã-l voteze pe Tiberiu Iacob-Ridzi

ine cã s-a terminat acest spectacol al campaniei electorale. N-are rost sã mai spunem cã am vãzut destule chestii hilare, unele chiar de râsul curcilor. La ora când scriu aceste rânduri, Petroºaniul e scãldat în soare, în locul behãielilor din megafoanele mobile se aude ciripitul pãsãrelelor, lumea vine de la bisericã ºi se duce sã voteze. Nici n-ai zice cã e zi de

votare. De fapt, la Petroºani, alegerile pentru primar au fost o simplã formalitate. Toatã treaba era scorul la care actualul primar îºi va învinge contracandidaþii. Nu mã dau „reporter special”, care sã umblu pe la secþiile de votare pentru a lua „pulsul” procesului electoral. Sunt alþii mai tineri (ºi, uneori, mai talentaþi) pentru asta. Dar de-o povestioarã – douã tot sunt în stare. ...De dimineaþã, mi-am tras costum de varã, m-am asortat

Zeci de incidente în campania electoralã

C

hiar dacã a pãrut liniºtitã, campania electoralã din acest an nu a fost lipsitã de incidente. Au fost zeci de sesizãri, atât de naturã contravenþionalã, cât ºi penalã. Zeci de sesizãri au venit pe numãrul unic 112 în cele 30 de zile de campanie electoralã. Cele mai multe au fost de naturã contravenþionalã, dar nu au lipsit nici cele de naturã penalã. Bogdan Niþu, purtãtorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliþie al Judeþului Hunedoara, a declarat cã, pânã duminicã la ora 7 s-au consemnat nu mai puþin de 80 de nereguli. Dacã ne referim la cele de naturã penalã în ceea ce priveºte campania electoralã, Bogdan Niþu a precizat cã este vorba despre ultraj contra bunelor moravuri, distrugere sau furt. Pe de altã parte, comparativ cu alte campanii elecorale, în acest an se poate spune cã a fost chiar liniºte. Car men COSMAN

la fix, mi-am pus acul la cravatã ºi, mândru nevoie mare/fiindcã era-ncã rãcoare/m-am prezentat la votare. Înainte de-a pleca, m-am uitat în oglindã. Am vãzut un bãtrânel tras la faþã, cu barbã albã, îmbrãcat „ºtoc” (mai lipseau vata din nas ºi florile de pe piept). M-am întristat niþel, dar am plecat încrezãtor spre urne. Încrederea mi-a crescut când am revãzut un vechi prieten, Dan Cãprici. Omul trãieºte de mult în Spania, are acolo firma

lui, familia e acolo. Mi-a spus (ºi îl cred, fiindcã-l ºtiu ºi îl simt bine pe acest om) cã a venit sã-l voteze pe Tiberiu Iacob Ridzi. De ce? Fiindcã, îmi explicã, de câte ori a venit la Petroºani în ultimii ani a gãsit mereu câte ceva fãcut. „Mi-era dor ºi de voi, dar am vrut sã vin chiar acum, findcã omul ãsta meritã!” În parantezã fie spus, omul a avut ºi peripeþii pe drum. A încurcat geamantanul lui, în care avea un laptop (cu planuri ºi proiecte pentru firma lui de construcþii) cu valiza asemãnãtoare a unei „cãpºunãriþe” (cu bikiney ºi alte desu-uri) dar pânã la urmã s-a descurcat, în aºa fel sã fie la vot, duminicã dimineaþa, la 8, 8 ºi ceva.

Accesul presei interzis în timp ce vota primarul Tiberiu Iacob Ridzi

J

urnaliºtii care l-au aºteptat ieri dimineaþã la secþia de votare pe principalul candidat la Primãria Petroºani, Tiberiu Iacob-Ridzi, au fost împiedicaþi de preºedintele Secþiei de votare nr. 5 din Petroºani, Tiberiu Stolojan, sã-l filmeze în timpul în care acesta îºi exercita dreptul la vot.

Astfel, toþi jurnaliºtii au rãmas la uºa secþiei de votare în timp ce primarul ºi soþia acestuia votau. Contactaþi telefonic de jurnaliºti, reprezentanþii Biroului Electoral Judeþean (BEJ) Hunedoara au afirmat cã nu este posibil aºa ceva fiindcã acreditarea de presã permite accesul jurnaliºtilor în secþiile de vot. Dupã ce reprezentanþii BEJ au luat legãtura cu Tiberiu Stolojan, acesta „a întors-o ca la Ploieºti” afirmând cã, de fapt, a interzis accesul jurnaliºtilor pentru a nu bulversa procesul de votare fiindcã “jurnaliºtii erau prea mulþi”. Diana MITRACHE

Gestul este discutabil, în condiþiile în care toþi jurnaliºtii erau acreditaþi ºi aveau dreptul sã stea în secþia de vot. Tiberiu Stolojan, preºedintele Secþiei nr. 5 din Petroºani, care este amenajatã la Clubul Sportiv din localitate, le-a spus jurnaliºtilor cã nu poate sã le permitã accesul în interiorul secþiei pentru cã aºa au fost instruiþi membrii secþiei, iar el respectã instructajul care le-a fost fãcut.

Campanie civilizatã la Petroºani

Momârlanii din Bãniþa, aºteptaþi cu fântana artezianã la vot

M

omârlanii din cãtunul de munte aflat la intrarea în Petroºani dinspre Deva au aºteptat ziua votului cu sufletul la gurã ºi au votat pentru un trai mai bun. Toþi cred cã votul lor conteazã ºi cã vor mai mult pentru comuna lor. Îmbrãcaþi de sãrbãtoare, sau chiar în straie tradiþionale, localnicii de la Bãniþa au mers la vot încã de la primele ore ale dimineþii. Oamenii din satul de munte spun cã e “musai” sã pui ºtampila azi ºi cred cã fac bine ceea ce fac, deºi tare le-a fost greu în iarna care a tre-

... Uite – aºa, ziua alegerilor a devenit mai plãcutã. Mai ales cã, la o bere, normal, am mai auzit niºte poveºti. Dan Cãprici mi-a povestit despre un român din zona lui, din Spania, care candida la un post de consilier local. Avea, în total vreo 18 neamuri cu drept de vot ºi s-a pomenit cu... 12 voturi. Nici ai lui nu l-au votat. Românii au vocaþia trãdãrii... Aºa mi-am amintit când a candidat Romicã Cruceru la primãrie. Era el, soþia ºi fiul cu drept de vot. Rezultatul a fost miºto – douã voturi! Este cã suntem un popor vesel? Mai sunt 10 ore (când scriu eu) ºi aflãm rezultatele. Trãiascã victoria în alegeri! A cui? Lasã cã ºtim noi!

cut. “Ne-a ajutat Dumnezeu sã trecem peste iarna asta, cã nu a dat zãpezi ca în alte pãrþi. ªi aºa am fost izolaþi ºi nu am putut sã ieºim din case o vreme. Nici la spital nu ne-am dus. Vai de noi! Merg sã pun ºtampila pentru

afarã de câteva sesizãri Îpot nminore, poliþiºtii din Petroºani spune cã au avut parte de o o iarnã mai caldã ºi un trai mai bun”, a spus o femeie care se pregãtea sã intre la vot. “La vot? Ce e ãla vot? Nu ºtiþi voi ce bine e cã suntem chemaþi la vot!. Am votat ºi acum stau la o þuicã la birt, ca sã vinã autobuzul sã ne ducã acasã. Sper sã fie ºi mai bine ca înainte!”, a spus ºi un alt localnic din Bãniþa. ªi Ioan Burlec, cel care a fost primar în ultimii 4 ani a venit ºi el la vot. Totul se petrece la cãminul cultural, perete în perete cu clãdirea primãriei ºi, ca sã se rãcoreascã un pic momârlanii veniþi de departe, le-a dat

drumul la fântâna artezianã. “Aºa îi aºtept pe oameni, cã e zi de sãrbãtoare. Am votat ºi eu pentru continuarea proiectelor pentru Bãniþa ºi pentru altele noi ºi mai bune”, a precizat Ionel Burlec. Toatã suflarea satului a ieºit de la bisericã ºi a plecat la vot. Apoi s-au oprit la cârciumã ca sã discute votul. “Sigur cã vrem mai bine. Stãm aici ºi ne gândim cã mai are nevoie de multe Bãniþa, dar suntem optimiºti”, a spus unul dintre bãrbaþii care stãteau la o masã de la barul din DN 66. Diana MITRACHE

campania electoralã mai liniºtitã ca niciodatã.

Confruntãrile dintre candidaþi au avut loc doar în dezbaterile televizate ºi nu în stradã cu pumnul, cum s-a întâmplat în 2008 spre exemplu. „Într-adevãr, a fost o campanie liniºtitã ºi asta aratã dovadã de maturitate, cã am evoluat”, a considerat adjunctul ºefului Poliþiei Municipiului Petroºani, comisarul ªtefan Ciucã. Poliþiºtii din Petroºani recunosc cã nu se aºteptau la liniºte pe perioada campaniei însã ºi miza a fost alta, mai micã faþã de alegerile precedente în condiþiile în care doar doi candidaþi au contat de aceastã datã. Pe de altã parte, oamenii legii s-au mobilizat în „capitala” Vãii Jiului în ziua votului, astfel cã votarea a decurs în condiþii normale pânã la orele prânzului. Maximilian GÂNJU


12 Divertisment

Cronica Vãii Jiului |Luni, 11 iunie 2012

S-a dat startul la distracþia estivalã

Baza de agrement de la Lupeni ºi-a deschis porþile

aza de agrement de la Lupeni, cel mai mare ºi mai modern loc de relaxare ºi de distracþie din Valea Jiului s-a deschis la sfârºitul sãptãmânii trecute.

B

Proprietarul bazei de agremenet, Emil Pãrãu susþine cã au fost pregãtiþi ºi pânã acum sã dea drumul la distracþie, dar vremea nu a fost tocmai bunã. “Oferta este extrem de generoasã ºi diversificatã, preþurile sunt la fel ca ºi anul trecut, dar pentru ca cei care

vor veni aici sã fie cât mai mulþumþi am pregãtit o serie de surprize”, spune Emil Pãrãu. Tinerii abia au aºteptat deschiderea bazei de agrement de la Lupeni datoritã distracþiei de aici, dar ºi a preþurilor extrem de accesibile. Fetele frumoase au avut ocazia sã-ºi etaleze noile costume de baie ºi sã fie admirate de bãieþi. „Este cel mai tare loc de distracþie din Valea Jiului. Am venit cu prietenii sã facem o baie ºi sã profitãm de vremea frumoasã. Fetele sunt frumoase ºi deocamdatã e super bine”, spune un tânãr.

“Ne pregãtim de BAC dar am venit cu colegii sã ne relaxãm câteva ore. Am fost ºi la alte ºtranduri din Vale, dar aici sunt cele mai bune condiþii”, spune un alt bãiat. De altfel, a devenit deja o tradiþie pentru tinerii din Valea Jiului ca în sezonul cald baza de agrement de la Lupeni sã devinã polul distracþiei din regiune. Baza de agrement se întinde pe câteva hectare, cuprinde douã bazine de înot, un teren de volei, un loc de joacã pentru copii, duºuri, dar ºi un loc unde se pot organiza spectacole, douã terase suspendate de câteva sute de locuri, 50 de cabine, un cabinet de masaj ºi un altul medical. Dimensiunile bazinului mare sunt 50m/20m ºi o adâncime ce porneºte de la 1,40m pânã la 1,90m, în timp ce bazinul pentru copii este de 8m/20m ºi are o adâncime de la 80cm la 1,20m. Intrarea în baza de agrement se face pe bazã de cartele electronice, dar ºi cu

bilete, iar în timpul sãptãmânii costul este de 8 lei pentru copii ºi 12 lei pentru adulþi. Emil Pãrãu susþine cã anul acesta oferta este extrem de generoasã ºi diversificatã pe parcursul unei zile, iar reducerile sunt tocmai pentru cã zona este una sãracã ºi oamenii sã îºi poatã permite sã vinã cu copiii la ºtrand. “Avem cele mai mici preþuri atât la intrare cât ºi la mâncare ºi bãuturã. Spre exemplu la noi o apã mineralã la jumãtate este 2 lei, iar cu 10 lei poþi sã mãnânci foarte bine. Tarifele sunt stabilite în funcþie de zona în care trãim, pentru ca oamenii de aici sã poatã sã vinã ºi ãs se simtã bine”, spune Pãrãu. În plus pentru copiii care vor sã înveþe sã înoate cursurile sunt gratuite tocmai în ideea de a veni sã practice îno-

tul, un sport care, alãturi de schi este extrem de iubit de cei mici. “Pot sã vã spun cã am reuºit aici, la Lupeni, sã facem o bazã de agrement care sã ofere condiþii la fel ca ºi în afara României, dar cu preþuri mici pentru toate buzunarele”, mai spune Pãrãu. În week-end o intrare este de 10 lei pentru copii ºi 15 lei pentru adulþi. Cei care doresc au posibilitatea de a-ºi face abonamente de 10 intrãri a cãror preþ este de 60 lei pentru copii ºi 100 de lei pentru adulþi. Baza de agrement de la Lupeni a fost inauguratã în anul 2009, în urma unui parteneriat public-privat, valoarea investiþie fiind de 300.000 de euro. Marius MITRACHE

CVJ, Nr. 142, Luni 11 iunie 2012  
CVJ, Nr. 142, Luni 11 iunie 2012  

CVJ, Nr. 142, Luni 11 iunie 2012

Advertisement