Visión Magazine 9

Page 1

El factor Femení

The Female Factor

El factor Femenino

La cultura dels óssos Bear Culture

La cultura de los osos

Sense el gènere binari

Without the Gender Binary Sin el género binario

2022

TOTIS INCLOSIS, TOTIS JUNTIS, ALL INCLUSIVE, ALL TOGETHER, TODES INCLUIDES, TODES JUNTES.

V9 /Editorial
1

Editorial

V9 /Editorial

Reclamant espai · Claiming Space · Reclamando espacio

Sumari Table of Contents Sumario

#9

El factor Femení

The Female Factor

El factor Femenino

Manifest pel Dia de la Visibilitat Lèsbica 2022 · Manifesto for Lesbian Visibility Day 2022 · Manifiesto por el Día de la Visibilidad Lésbica 2022

I Déu va crear la dona LBT+ · And God Created LBT+ Woman · Y Dios creó a la mujer LBT+

El grup de dones · The Women’s Group · El grupo de mujeres

L és per a lesbiana · L is for lesbian · L es para lesbiana

Amagat a plena vista · Hidden in Plain Sight · Oculto a plena vista

*** IMG: “She’s Beautiful When She’s Angry.”

52

Benestar Well-Being Bienestar

MPX · La veritat sobre la verola del mico · The Truth About Monkeypox · La verdad sobre la viruela del mono

4 5
54
26 28 30 32 34 36
INDEX 2 24

L’Associació CSL

CSL, The Association

La Asociación CSL

Des de la presidència · From the Presidency · De parte de la presidencia

L’orgull de ser part de CSL · The pride of being part of CSL · El Orgullo de formar parte de CSL

De part del tresorer · From the Treasurer · De parte del tesorero Creant ocupacions, creant comunitat · Creating Jobs, Creating Community · Creando empleos, creando comunidad

Junta Directiva · Board of Directors

Objectius · Objectives · Objetivos CSL 2021 — 2025

ORGULL SitgesPride #SitgesLovesYou LLUITA Contra la lgtbi+fòbia

TRADICIÓ Corpus · Sant Jordi

SALUT Cribratges · Sexe Segur · Grups de suport VIH

CULTURA Endimaris · Queer Fest · Queer Bodies

LLEURE Summer Party · Festa Voluntaris · Gala Solidaria

8

40

Sense el gènere binari · Without the Gender Binary · Sin el género binario

*** IMG: You Are Unique

La cultura dels óssos · Bear Culture · La cultura de los osos

Dia Internacional de l’Orgull: 28 de juny de 2022 · International Pride Day: June 28, 2022 · Día Internacional del Orgullo: 28 de junio de 2022

Guia · Guide · Guía

Glossari · Glossary · Glosario LGTBIQ+

UNEIX-TE A NOSALTRES · JOIN US · ÚNETE A NOSOTROS

Per què ser soci · Why a a Member · Por qué ser socio Comunitat · Community · Comunidad

Donacions · Donations · Donaciones

Serveis · Services · Servicios

Info delicte d’odi · Hate Crime Info · Info Delito de odio

helpinghand-project.info

Aprén idiomes · Learn languages · Aprende idiomas

Programa de beneficis · Benefits Program · Programa de beneficios

MAPA · MAP

útils · Teléfonos útiles · Useful telephone numbers

58

8 10 12 13 14 16 18 19 20 22 42 46 48 52
60 62 63 64 62 66 67 68 71 72 75 76 INDEX
a Mà Hand to Hand Mano a Mano
Telèfons
3

Cheyenne Crump

Cap de redacció · Editor-in-Chief · Jefe de redacción

Prado G. Velázquez

Editora llengua espanyola · Spanish Language Editor · Editora lengua española

Juan Carlos Uríszar

Editor llengua catalana · Catalan Language Editor · Editor lengua catalana

Col·laboradors · Contributors · Colaboradores:

Montse Casaoliva

Gloria Gannaway

Pedro Martín

Martín Martín San Juan

Fotografies i agraïments · Photographs & Acknowledments · Fotografías y agradecimientos

Marcos R Campos

Cheyenne Crump

Martín Martín

Barda Petarda

Marcos Renato

Manuel Riccardi

Ric Spencer

Prado G. Velázquez

+ totes les anomenades als peus de imatge + all IMG caption names + todas las nombradas en los pies de imagen

Publicat per · Published by · Publicado por Colors Sitges Link. Associació LGTBIQ+ Gener 2023

Contacte · Contact · Contacto

ADREÇA: Carrer Joan Tarrida 1, 1r, 2a 08870 Sitges (Barcelona) Espanya

TEL.: +34 93 811 11 66

MAIL: info@colorssitgeslink.org

WEB: https://colorssitgeslink.org

INSTAGRAM: https://instagram.com/colorssitgeslink

TIWTTER: https://twitter.com/ColorsLgtbiq

FACEBOOK: https://facebook.com/ColorsSitgesLink

Formem part de · We are part of · Formamos parte de

Amb el suport de · With the Support of · Con el apoyo de

Descàrrec de responsabilitat

Els articles que apareixen a la revista Visión no reflecteixen necessàriament la posició o l’opinió dels editors, ni la publicació d’aquests articles constitueixen un recolzament dels punts de vista que puguin expressar-se. L’exactitud de totes les afirmacions i el material que es mostra és de l’exclusiva responsabilitat dels escriptors d’aquest material. L’assessorament donat a la revista Visión s’ofereix com un servei i no pretén reemplaçar la consulta amb els professionals acreditats i/ o experts en la matèria. La inclusió de la publicitat no indica necessàriament un recolzament per part de la revista Visión.

Disclaimer

Articles that appear in Visión magazine do not necessarily reflect the position or opinion of the publishers, nor does publication of said articles constitute an endorsement of views they may express. Accuracy of all claims and material represented herein is the sole responsibility of the writers of that material. Advice provided in the Visión magazine is providedas a service and is not intended to replace consultation with accredited care providers and/or experts in the field.

Inclusion of advertising does not necessarily indicate endorsement by Visión magazine.

Descargo de responsabilidad

Los artículos que aparecen en la revista Visión no reflejan necesariamente la posición o la opinión de los editores, ni la publicación de dichos artículos constituye un apoyo de los puntos de vista que puedan expresarse. La exactitud de todas las afirmaciones y el material que se muestra es de la exclusiva responsabilidad de los escritores de dicho material. El asesoramiento que se da en la revista Visión se ofrece como un servicio y no pretende reemplazar la consulta con profesionales acreditados y/o expertos en la materia. La inclusion de publicidad no indica necesariamente un apoyo por parte de revista Visión.

V9 /Editorial
#9
4

— Cheyenne Crump

R eclamant espai Claiming Space Reclamando espacio

Hemviscut un any emocionant! Mireu al vostre voltant i veureu la vida com sempre l'hem conegut, tot i que algunes persones encara fan servir mascaretes en públic. La gent està comprant, conduint els seus cotxes novament, freqüentant bars i restaurants, simplement deambulant i novament de vacances. Els últims dos anys han estat desafiadors per dir el més suau, i ara avancem cap al futur, amb l'esperança d'haver après com intrínsecament connectats estem entre nosaltres i com les nostres accions tenen un impacte en el planeta que compartim amb altres criatures.

Les nostres accions. En els últims dos anys, hem estat testimonis de grups marginats de societats que s'uneixen per que la seva veu se senti, per prendre mesures i dir la veritat al poder, confrontar l’autoritat, ressaltar injustícies i exigir canvis; enguany no ha estat diferent. Aquesta passada primavera, per primera vegada en la història de Sitges, les dones es van unir i van reivindicar el seu espai manifestant-se en el Dia de la Visibilitat Lèsbica; van marxar i es van reunir a l'Ajuntament per a presentar el seu manifest. El 26 d'abril va ser designat per a reconèixer, celebrar i donar visibilitat a les lesbianes.

Una vegada i altra al llarg de la història, els grups marginats dins de les societats de tot el món, per tal d’efectuar el canvi, van començar amb protestes similars per a posar en marxa les transformacions necessàries per crear un món millor.

En aquest número, atès que el quaranta-set per cent de la població de Sitges en l'actualitat son dones (www.idescat.es*), explorem el factor femení. I no oblidem que el quaranta-tres per cent dels nens en aquest país són criats per dones soles. No és ja hora que siguin vistes igual que els homes en la societat, valorades i compensades financerament pel seu gran treball?

En aquest sentit, explorem com és la vida a Sitges per a les lesbianes. I si es tracta de millorar, en aquesta societat patriarcal, qui ha de ser responsable del canvi? Per tant, les veus necessiten ser escoltades, i això va començar aquest any…

Tots inclosos, tots junts, C.

We’ve experienced an exciting year!” Look around and you’ll see life as we’ve always known it to be, albeit with a few people still wearing masks in public. People are shopping, driving their cars again, frequenting bars and restaurants, simply meandering and vacationing again. The last two years have been challenging to say the least; and now we move into the future, hopefully having learned just how intrinsically connected we are with each other and how our actions have impact on the planet we share with other creatures.

Our actions. Over the last two years we’ve witnessed marginalized groups of societies uniting to make their voices heard, taking action and calling truth to power—confronting an authority, highlighting injustices, and demanding change — this year has been no different. This past spring, for the first time in Sitges’ history, women united and claimed their space by demonstrating on Lesbian Visibility Day; they marched and gathered at the Ayuntamiento to present their manifesto. April 26th was designated to recognize, celebrate, and bring visibility to lesbians.

Time and time again throughout history, marginalized groups within societies the world over, to effect change started with similar protests to set in motion necessary changes to create a better world.

In this issue, as forty-seven percent of the population in Sitges today is female (www.idescat. es*), we explore the female factor. And let us not forget forty-three percent of children in this country are raised by single women—isn’t it time they are seen equally to men in society, valued and compensated financially for their tremendous work?

On that note, we explore what life is like in Sitges for lesbians. And if it is to get better, in this patriarchal society, who needs to be responsible for change? Therefore, voices need to be heard, and it started last year.

All inclusive, all together, C.

vivido un año emocionante! Mirad a vuestro alrededor y veréis la vida como siempre la hemos conocido, aunque algunas personas todavía usan máscaras en público. La gente está comprando, conduciendo sus autos nuevamente, frecuentando bares y restaurantes, simplemente deambulando y de vacaciones nuevamente. Los últimos dos años han sido un reto por decir lo más suave, y ahora avanzamos hacia el futuro, con la esperanza de haber aprendido cuán intrínsecamente conectados estamos entre nosotros y cómo nuestras acciones tienen un impacto en el planeta que compartimos con otras criaturas.

Nuestras acciones. En los últimos dos años, hemos sido testigos de grupos marginados de sociedades que se unen para hacer oír su voz, tomar medidas y clamar por la verdad al poder, confrontar la autoridad, resaltar injusticias y exigir cambios; este año no ha sido diferente. Esta pasada primavera, por primera vez en la historia de Sitges, las mujeres se unieron y reivindicaron su espacio manifestándose en el Día de la Visibilidad Lésbica; marcharon y se reunieron en el Ayuntamiento para presentar su manifiesto. El 26 de abril fue designado para reconocer, celebrar y dar visibilidad a las lesbianas.

Una y otra vez a lo largo de la historia, los grupos marginados dentro de las sociedades de todo el mundo, para efectuar el cambio comenzaron con protestas similares para poner en marcha las transformaciones necesarias para crear un mundo mejor.

En este número, dado que el cuarenta y siete por ciento de la población de Sitges en la actualidad son mujeres (www.idescat.es*), exploramos el factor femenino. Y no olvidemos que el cuarenta y tres por ciento de los niños en este país son criados por mujeres solas. ¿No es ya hora de que sean vistas igual que los hombres en la sociedad, valoradas y compensadas financieramente por su tremendo trabajo?

En ese sentido, exploramos cómo es la vida en Sitges para las lesbianas. Y si se trata de mejorar, en esta sociedad patriarcal, ¿quién debe ser responsable del cambio? Por lo tanto, las voces necesitan ser escuchadas, y esto ha comenzado este año…

Todos incluidos, todos juntos. C.

V9 /Editorial
V9 /Editorial
¡Hemos
(*) Estadístiques de població 2021 Population Statistics 2021 Estadísticas de población 2021 47.17% · Dones · Women · Mujeres 52.83% · Homes · Men · Hombres
5

ACTIVITATS PERMANENTS

Rutes Arco Iris

Classes d’idiomes i intercanvi lingüístic Club de Lectura i poesia LGTBI en anglès i en castellà i català

Tallers de Teatre

Cor Cantem Colors

Trobades Socials el 3r dijous de cada mes

Volei platja (grup de volei mixte, grup de dones i grup d’homes),.

Pàdel (pàdel dones i pàdel homes)

ESDEVENIMENTS

CULTURALS

Dia de la prova VIH

26 Oct Dia Visibilitat Intersexual

20 Nov Dia Memoria Trans

22 Nov Setmana Europea Prova

25 Nov Dia contra Violencia de Gènere

1 Des Setmana Dia Mundial de la SIDA

GRUPS IDENTITARIS

Dones LBT+

Famílies LGTBI+ Trans Cercle d’Homes Resilients

GRUPS DE TREBALL

Grup Cultura

Grup Memòria LGTBI (Recuperación Memòria LGTBI Sitges)

Grup Pro Residència Gent Gran

Grup Sortides Culturals

Grup Salut

ACTIVITATS / SERVEIS DE SALUT

Suport Persones amb VIH

Suport psicològic Addiccions

Servei Proves Ràpides VIH i sífilis

Servei de prevenció: agents de Salut LGTBI. Accions de carrer. Sortides Nocturnes i Platges Café i condoms

Suport Psicològic Gent Gran

Servei Suport emocional i psicològic

Tallers salut emocional per a homes GBT+ i dones LBT+ Hort Teràpia

Caminates
ANUALS
Endimaris Sitges Expo Cossos Queer
Vermut Literario Sitges Queer Fest Premio Pepito Zamora Sant Jordi
Corpus Diada Nacional
CSL
Summer Colors Party Jornada Portes Obertes SOCIALS Trobada Anual de Voluntariat CELEBRACIONS DIES INTERNACIONALS 8 Mar Dia Dona 31 Mar Visibitat Trans 26 Abr Visibilitat Lèsbica / Sant Jordi Rosa 15 Mai Dia de las Famílies 17 Mai Dia internacional contra la LGTBIfòbia 28 Jun Orgull 23 Set Dia Bisexualitat 1 Oct Dia de la Gent Gran i Dia Hepatitis C 11 Oct Dia Sortir Armari 20 Oct
y
TRADICIONALS
SOLIDÀRIES
Gala solidària CSL (abans, Gala sida)
D’ACCIONS ACTIONS COMPREHENSIVE LIST LISTADO COMPLETO DE ACCIONES 6
LLISTAT COMPLERT

L’ASSOCIACIÓ CSL

CSL, THE ASSOCIATION LA ASOCIACIÓN CSL

7

Des de la presidència · From the Presidency · De parte de la presidencia

L’orgull de ser part de Colors Sitges Link

The pride of being part of Colors Sitges Link El Orgullo de formar parte de Colors Sitges Link

— Pedro Martín, Presidència — Prado García, Vicepresidència

Ensagradaria que aquest 2022 fos l’any en què hi hagi un abans i un després definitiu per a l’associació. Per això, hem pensat que una bona manera de validar els canvis que s’estan produint a Colors Sitges Link en els darrers tres anys és escriure conjuntament, Prado i Pedro, Pedro i Prado, aquesta secció que sempre ha estat escrita només per homes CIS. És la primera vegada que una dona CIS i lesbiana ha estat elegida vicepresidenta de l’associació.

Colors Sitges Link compleix 11 anys aquest 2022, un número màgic. La suma d’1+1 és igual a 2, un estat de consciència que simbolitza la dualitat. El número 11 té una essència simbòlica que ens parla de la unió del femení i el masculí, de les forces que, lluny d’oposar-se, les complementen i uneixen. L’associació va començar l’any amb un nou equip directiu, i un full de ruta i missió molt clars: proximitat, diversitat i suport.

Enguany CSL va promoure fortament els grups identitaris: el grup de dones LBT+, format per gairebé un centenar de dones CIS i TRANS, que ha canviat la percepció que les dones del nostre grup no existien a Sitges. I també aquest any 2022 ha iniciat el seu camí el Cercle Resilència, un grup de suport a les persones que viuen amb el VIH.

Hem creat nous grups per informar la nostra comunitat; i hem continuat amb els nostres grups consolidats creats per a famílies, persones trans i gent gran que ens permeten no només donar suport, sinó perfeccionar els nostres projectes, activitats i nous serveis que estem impulsant des de fa uns mesos.

Darrere de cada activitat esportiva, servei de proves ràpides o activitat cultural com el CSL Queer Fest, el grup Memòria Històrica, Endimaris o qualsevol dels nostres projectes, hi ha un voluntariat compromés, enèrgic, valent, decidit i orgullós de contribuir amb la seva petita o gran aportació a canviar la societat en què vivim.

Com a organització, sobreviure als anys que passen de vegades no ha estat fàcil. Però cada any significa fer un pas endavant per adquirir més coneixement i assolir els nostres objectius. I com a associació veterana (12 anys no és una cosa fútil), hem après diverses coses importants. Entre elles, que les persones representades per les sigles del nostre col·lectiu, LGTBIQ+, són diverses, viuen realitats dispars i tenen demandes i necessitats socials diferents. Una obietat que es fa palesa quan aprofundim en aquests col·lectius fins ara marginats i invisibles. Però dit això, hi ha accions que són imprescindibles: facilitar la unitat i oferir suport. No hi haurà futur per a nosaltres si no estem units i si no fem el possible per recolzar-nos mútuament a la societat.

Colors Sitges Link està escrivint una nova pàgina en la història de Sitges però, al mateix temps, està escrivint la seva pròpia història. Aquesta nova pàgina és feminista i aposta per la diversitat encara més. Una diversitat que inclou no només l’orientació sexual no heteronormativa i les identitats de gènere divergents, sinó també altres ètnies i cultures. La nostra diversitat és tan àmplia com el món on vivim. I per avançar com a col·lectiu, hem de continuar reivindicant el nostre espai i utilitzant de manera inclusiva la suma dels nostres esforços i poder polític.

Endavant Colors Sitges Link!

CSL · Colors Sitges Link, Associació LGTBIQ+ 8

Wewould like 2022 to be the year in which there is a definitive before and after for the association. For this reason, we have thought that a good way to validate the changes that are taking place in Colors Sitges Link in the last three years is to write this column together. Up until now this section has been written only by CIS men. Last year was the first time that a CIS, lesbian woman was elected vicepresident of the association.

Colors Sitges Link turned “11” in 2022, a magic number. The sum of 1+1 equals 2, a state of consciousness that symbolizes duality. The number 11 has a symbolic essence that tells us about the union of the feminine and the masculine, of the forces that far from opposing each other complement and unite them. The association started the year with a new management team, and a very clear roadmap and mission: closeness, diversity and support.

This year, CSL strongly promoted identity groups: the LBT+ women’s group, made up of almost a hundred CIS and TRANS women. This has changed the perception CSL didn’t have a group for women, and that such a group did not exist in Sitges. Also, this year we started the Círculo Resilència, a support group for people living with HIV.

We’ve created new groups to inform our community and continued with our established groups created to support families, trans-people and the elderly. We’ve also refined our projects, activities and new services which we’ve promoted for a few months now.

Behind every sporting activity, rapid testing service, or cultural activity such as the CSL Queer Fest, the Historical Memory group, Endimaris or any of our other projects, there are volunteers who are committed, energetic, brave, determined and proud to contribute with their small or large contribution to change the society in which we live.

As an organization, surviving the passing years sometimes has not been easy. But each year means stepping forward to gain greater knowledge and achieve our objectives. And as a veteran association (approaching 12 years is not a futile thing), we have learned several important things. Among them, that the people we represent—the LGTBIQ+ collective—are diverse, live disparate realities and have different demands and social needs. A reality that becomes clear when we delve deeper into these groups that until now have been marginalized and invisible. Having said that, there are actions which are imperative: to facilitate unity and offer support. There will be no future for us if we are not united, and if we don’t do our best to support one another in society.

Colors Sitges Link is writing a new page in the history of Sitges but, at the same time, it’s writing its own history. This new page is feminist and committed to even more diversity. A diversity that includes not only heteronormative sexual orientation and divergent gender identities, but also other ethnicities and cultures. Our diversity is as wide as the world in which we live. And to move forward as a collective, we must continue to claim our space, and inclusively utilize the sum of our efforts and political power.

Move onward Colors Sitges Link!

Nos gustaría que este 2022 fuera el año en el que hubiera un definitivo antes y después en la entidad. Por ello hemos pensado que, una buena forma de constatar los cambios que se están dando en Colors Sitges Link en los tres últimos años, es escribir conjuntamente, Prado y Pedro, Pedro y Prado, esta sección que siempre ha sido escrita únicamente por hombres CIS. Es la primera vez que una mujer CIS y lesbiana ha sido elegida vicepresidenta de la asociación.

Colors Sitges Link cumple 11 años este 2022, un número mágico. La suma del 1+1 es igual a 2, estado de consciencia que simboliza la dualidad. El número 11 tiene una esencia simbólica que nos habla de la unión de lo femenino y lo masculino, de las fuerzas que, lejos de enfrentarse, se unen y se complementan. La Asociación comenzó el año con un nuevo equipo directivo con una hoja de ruta y una misión muy claras: cercanía, diversidad y apoyo.

Este año, CSL promovió fuertemente los grupos identitarios: el grupo de mujeres LBT+, formado por casi un centenar de mujeres CIS y TRANS, que ha cambiado la percepción de que las mujeres de nuestro colectivo no existían en Sitges. Y también este año 2022 ha iniciado su camino el Círculo Resilència, un grupo de apoyo a las personas que viven con VIH.

Hemos creado nuevos grupos para informar a nuestra comunidad y hemos continuado con nuestros grupos consolidados creados para familias, personas trans y gente mayor que os permiten no sólo dar apoyo, sino perfeccionar nuestros proyectos, actividades y nuevos servicios que estamos impulsando desde hace ya unos meses.

Detrás de cada actividad deportiva, del servicio de pruebas rápidas, o las actividades culturales como el CSL Queer Fest, el grupo de Memoria Històrica, Endimaris o cualquiera de nuestros proyectos, hay un voluntariado comprometido, enérgico, valiente, decidido y orgulloso de contribuir con su pequeña o gran aportación a cambiar la sociedad en la que vivimos.

Como organización, sobrevivir a los años que van pasando a veces no ha sido fácil. Pero cada año significa dar un paso adelante para lograr objetivos y mayor conocimiento. Como asociación veterana (12 años no es algo fútil) hemos aprendido varias cosas importantes. Entre ellas, que las personas representadas por las siglas de nuestro colectivo, LGTBIQ+ son diversas, viven realidades dispares y tienen distintas demandas y necesidades sociales. Una obviedad que se hace patente cuando profundizamos en estos colectivos hasta ahora marginados e invisibilizados. Pero dicho esto, hay acciones que son imprescindibles: facilitar la unión y ofrecer apoyo. No habrá futuro para nosotros si no nos mantenemos unidos y si no hacemos lo posible por apoyarnos mutuamente en la sociedad.

Colors Sitges Link está escribiendo una nueva página de la historia de Sitges pero, a la vez, está escribiendo su propia historia. Esta nueva página es feminista y apuesta aún más por la diversidad. Una diversidad que incluye no solo la orientación sexual heteronormativa y las identidades de género divergentes, sino otras etnias y culturas. Nuestra diversidad es tan amplia como el mundo en que vivimos. Y para avanzar como colectivo, hemos de continuar reivindicando nuestro espacio y utilizando de manera inclusiva la suma de nuestros esfuerzos y poder político.

¡Adelante Colors Sitges Link!

CSL · Colors Sitges Link, Associació LGTBIQ+ 9

De part del tresorer · From the Treasurer · De parte del tesorero

Creant ocupacions, creant comunitat Creating Jobs, Creating Community Creando empleos, creando comunidad

— Martín Martín San Juan

Dia a dia, Colors Sitges Link (CSL) va ampliant els seus serveis i programes dirigits a la comunitat LGTBIQ+ de Sitges. La complexitat d’execució i gestió de programes i projectes fa cada vegada més necessari dotar l’organització d’una estructura professional que ajudi en el dia a dia, sense oblidar els nostres principis i la realitat en la qual el voluntariat és l’ànima de la nostra organització. Cal no oblidar mai que CSL està formada per voluntariat, des dels membres del comitè fins als voluntaris que ajuden puntualment en les nostres activitats.

Dirigir, gestionar, impulsar i planificar una entitat comporta molta pressió i estrès en l’equip directiu. Ens vam adonar que ens havíem de preocupar també per les persones que dirigeixen l’entitat, ja que no era correcte que el pes i la pressió recaigués en la salut emocional i mental dels membres del comitè. Per tant, calia un canvi de rumb perquè CSL fos sostenible en el temps, per la qual cosa comencem a plantejar la possibilitat de tenir un suport professional per a unes certes tasques.

Aquest 2022, hem pogut comptar amb diferents subvencions públiques, una d’elles ens ha permès contractar dues treballadores en un programa de formació i acompanyament per a millorar la seva ocupabilitat. Gràcies a aquests dos treballadors assalariats hem pogut fer costat millor als nostres afiliats (així com al públic en general), i dur a terme les nostres activitats de manera més eficient, al mateix temps que facilitem el seu desenvolupament professional.

També enguany, i gràcies al treball realitzat anteriorment, el servei de proves ràpides de VIH ha pogut contractar un auxiliar a temps parcial durant els mesos d’estiu. Hem tingut un coordinador de voluntariat de setembre a desembre que ens ajuda a impulsar aquells programes de voluntariat que van quedar paralitzats per la pandèmia, com el programa de suport a persones grans.

Aquest salt qualitatiu de suport al col·lectiu LGTBIQ+ ens omple d’orgull i d’il·lusió, però alhora de responsabilitat i ja estem començant a dissenyar un pla perquè la nostra organització pugui continuar amb aquest camí iniciat. El nostre somni és en un futur no gaire llunyà poder disposar d’un equip professional que, de manera estable, pugui secundar i impulsar l’estratègia acordada en la nostra assemblea (reunió general anual) i el nostre dia a dia pel comitè, grups de treball i grups identitaris.

La capacitat de l’associació de generar recursos propis és limitada i dista molt de poder obtenir recursos suficients per a crear ocupacions permanents. És per això que depenem d’aquesta mena de subvencions públiques. Per desgràcia, aquestes convocatòries de subvenció no estan garantides d’un any per a un altre, a part de que tampoc està assegurat el seu atorgament pel mer fet de demanar-les.

En el nostre cas particular, si aquest tipus de subvenció torna a sortir és probable que sigui per a ocupar noves persones en comptes de mantenir a les empleades ja existents, la qual cosa ens faria perdre la important experiència que les nostres treballadores han aconseguit en els últims dotze mesos.

És per això que l’últim trimestre de l’any serà intens, ja que és durant aquest període quan aquestes subvencions surten a la llum. Així que dins del nostre comitè ja s’ha creat un grup de treball específic per a analitzar totes aquestes convocatòries i sol·licitar les que considerem viables, amb l’esperança que ens seran concebudes, alguna cosa que no sabrem probablement fins a finals de l’any. És possible que ens hàgim de plantejar “construir” salaris des de diferents subvencions en lloc d’una única font com ha ocorregut enguany.

Volem continuar avançant per a servir més i millor al nostre col·lectiu i complir amb els nostres objectius a mitjà i llarg termini, però aquest repte només va si pot ser si podem assegurar la continuïtat laboral que ens atorga l’ocupar persones que treballin per a l’entitat. Mira aquest espai i roman atent a les novetats!

CSL · Colors Sitges Link, Associació LGTBIQ+
10

Dayby day, Colors Sitges Link (CSL) is expanding its services and programmes aimed at the LGTBIQ+ community in Sitges. The complexity of execution and management of programmes and projects makes it increasingly necessary to provide the organisation with a professional structure to help in the daily running, without forgetting our principles and the reality in which volunteers are the soul of our organisation. We must never forget that CSL is made up of volunteers, from the committee members to those volunteers who occasionally help in our activities.

Leading, managing, driving, and planning an organisation puts a lot of pressure and stress on the management team. We realised that we should also be concerned about the people who run the organisation, as it was not right that the weight and pressure should fall on the emotional and mental health of the committee members. Therefore, a change of direction was needed for CSL to be sustainable over time, so we started to consider the possibility of having professional support for certain tasks.

In 2022, we have been able to count on different public subsidies, one of which has allowed us to hire two workers in a training and support programme to improve their employability. Thanks to these two salaried workers we have been able to better support our members (as well as the general public), and execute our activities more efficiently, while facilitating their professional development.

Also this year, and thanks to work done previously, the HIV rapid testing service has been able to hire a part-time assistant during the summer months. We’ve had a volunteer coordinator from September to December help us to promote those volunteer programmes that were paralysed due to the pandemic, such as the seniors support programme.

This qualitative leap in support for the LGTBIQ+ community fills us with pride and enthusiasm, but also with responsibility, and we are already beginning to design a plan so that our organisation can continue along this path. Our dream is in the not-too-distant future to be able to have a sustainable professional team that can support and promote the strategy agreed in our annual general meeting and the day-to-day work by the committee, working groups and identity groups.

The association’s ability to generate its own resources is limited and it is far from being able to obtain sufficient income to create permanent jobs. This is why we depend on such public subsidies. Unfortunately, these grants are not guaranteed from one year to the next, nor are they secured by the mere fact of applying for them.

In our case, if this type of grant comes up again it is likely we’ll have to employ new people rather than to retain existing employees, which would cause us to lose the important experience that our workers have gained over the last twelve months.

That is why the last quarter of the year is going to be an intense one, as it is during this period that these grants come to light. With this in mind, we have created a specific working group within our committee to analyse all these calls for proposals and apply for the ones we consider viable, in the hope that they will be awarded to us, something we will probably not know until the end of the year. We may have to consider “building” salaries from different grants rather than from a single source which has been the case this year.

We want to keep moving forward to serve our community better and to meet our medium and long-term objectives. This challenge will only be possible if we can ensure the continuity of employment that comes from employing people who work for the organisation. Watch this space and stay tuned for more news!

Dia a día, Colors Sitges Link (CSL) va ampliando sus servicios y programas dirigidos a la comunidad LGTBIQ+ de Sitges. La complejidad de ejecución y gestión de programas y proyectos hace cada vez más necesario dotar a la organización de una estructura profesional que ayude en el día a día, sin olvidar nuestros principios y la realidad en la que el voluntariado es el alma de nuestra organización. No hay que olvidar nunca que CSL está formada por voluntariado, desde los miembros del comité hasta aquellos voluntarios que ayudan puntualmente en nuestras actividades.

Dirigir, gestionar, impulsar y planificar una entidad conlleva mucha presión y estrés en el equipo directivo. Nos dimos cuenta de que nos teníamos que preocupar también por las personas que dirigen la entidad, ya que no era correcto que el peso y la presión recayera en la salud emocional y mental de los miembros del comité. Por tanto, era preciso un cambio de rumbo para que CSL fuera sostenible en el tiempo, por lo que empezamos a plantear la posibilidad de tener un soporte profesional para ciertas tareas.

Este 2022, hemos podido contar con diferentes subvenciones públicas, una de ellas nos ha permitido contratar a dos trabajadoras en un programa de formación y acompañamiento para mejorar su empleabilidad. Gracias a estos dos trabajadores asalariados hemos podido apoyar mejor a nuestros afiliados (así como al público en general), y ejecutar nuestras actividades de manera más eficiente, al mismo tiempo que facilitamos su desarrollo profesional.

También este año, y gracias al trabajo realizado anteriormente, el servicio de pruebas rápidas de VIH ha podido contratar un auxiliar a tiempo parcial durante los meses de verano. Hemos tenido un coordinador de voluntariado de septiembre a diciembre que nos ayuda a impulsar aquellos programas de voluntariado que quedaron paralizados por la pandemia, como el programa de apoyo a personas mayores.

Este salto cualitativo de apoyo al colectivo LGTBIQ+ nos llena de orgullo y de ilusión, pero a la vez de responsabilidad y ya estamos empezando a diseñar un plan para que nuestra organización pueda continuar con este camino iniciado. Nuestro sueño es en un futuro no muy lejano poder disponer de un equipo profesional que, de manera estable, pueda apoyar e impulsar la estrategia acordada en nuestra asamblea (reunión general anual) y nuestro día a día por el comité, grupos de trabajo y grupos identitarios.

La capacidad de la asociación de generar recursos propios es limitada y dista mucho de poder obtener recursos suficientes para crear empleos permanentes. Es por ello por lo que dependemos de este tipo de subvenciones públicas. Por desgracia, estas convocatorias de subvención no están garantizadas de un año para otro, aparte de que tampoco está asegurado su otorgamiento por el mero hecho de pedirlas.

En nuestro caso particular, si este tipo de subvención vuelve a salir es probable que sea para emplear nuevas personas en vez de mantener a las empleadas ya existentes, lo que nos haría perder la importante experiencia que nuestras trabajadoras han conseguido en los últimos doce meses.

Es por ello por lo que el último trimestre del año va a ser intenso, ya que es durante este periodo cuando estas subvenciones salen a la luz. Así que dentro de nuestro comité ya se ha creado un grupo de trabajo específico para analizar todas estas convocatorias y solicitar las que consideremos viables, con la esperanza de que nos serán concebidas, algo que no sabremos probablemente hasta finales del año. Es posible que nos tengamos que plantear “construir” salarios desde diferentes subvenciones en lugar de una única fuente como ha ocurrido este año.

Queremos seguir avanzando para servir más y mejor a nuestro colectivo y cumplir con nuestros objetivos a medio y largo plazo, pero este reto sólo va a ser posible si podemos asegurar la continuidad laboral que nos otorga el emplear a personas que trabajen para la entidad. ¡Mirad este espacio y permaneced atentos a las novedades!

CSL · Colors Sitges Link, Associació LGTBIQ+
11

Junta Directiva Board of Directors

LaJunta Directiva és el grup de persones electes responsables de la supervisió de les operacions de l'organització, la planificació i l'acompliment de la seva missió i la guia cap a la seva visió a llarg termini. La Junta també se centra en l'estabilitat financera continuada de l'organització i en els esforços de recaptació de fons.

TheBoard of Directors is the group of elected individuals responsible for the oversight of the organization's operations, planning,and accomplishing its mission and guiding toward its long-term vision. The Board also focuses on the continued financial stability of the organization and fundraising efforts.

LaJunta Directiva es el grupo de personas electas responsables de la supervisión de las operaciones de la organización, la planificación y el cumplimiento de su misión y la orientación hacia su visión a largo plazo. La Junta también se centra en la estabilidad financiera continua de la organización y en los esfuerzos de recaudación de fondos.

Presidència · President · Presidencia

Pedro Martín

Vicepresidència · Vice President · Vicepresidencia

Prado García

Tresoreria · Treasurer · Tesorería

Martín Martín San Juan

Secretariat · Secretary · Secretariado

Montserrat Esquerda-Bosch

Vocals · Board members · Vocalías

Isabel Benabarre

Manel Cambray

Craig Griffith

Anna de Nicolás

Marcos Renato

Tim Telcs

Robert Webber

Brandon Jones

Enhorabona Congratulations Enhorabuena

Fundador de / Founder of Gay Sitges Link (Colors Sitges Link)

Anunciat en el llistat de 2022 d’Honors Internacionals a l’Estranger, atorgats amb motiu del Cumpleanys de la Reina, que li va concedir la Medalla de l’Imperi Britànic per serveis a la Comunitat Britànica a Sitges, Espanya.

Announced on the Queen’s Birthday Honours Overseas & International List 2022 and granted the British Empire Medal (BEM) for services to the British Community in Sitges, Spain

Anunciado en el listado de 2022 de Honores Internacionales en el Extranjero con motivo del Cumpleaños de la Reina, que le concedió la Medalla del Imperio Británico por servicios a la Comunidad Británica en Sitges, España

CSL · Colors Sitges Link, Associació LGTBIQ+ 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 3 7 2 11 1 10 6 8 5 9 4
12

Vetllarem per la continuïtat dels projectes, serveis i accions de la nostra associació, pel bé de la nostra comunitat.

Millorarem l’accés de tots/es a la nostra seu.

Crearem aliances amb altres associacions de la comarca de Garraf i voltants.

Continuarem lluitant pels nostres drets i contra la LGTBIQ+fòbia.

Obrirem la associació a nous grups de membres de la comunitat LGTBIQ+

Col·laborarem amb altres entitats i associacions de Sitges.

Fomentarem els grups de treball.

Consolidarem el posicionament de l’associació.

Auditarem la cartera de projectes.

Crearem canals de comunicació bidireccionals i eficaços.

Acompanyarem les persones en el seu creixement social.

Ensure the continuity of our projects, services and actions of the association, for the good of our community.

Improve access to our centre.

Create alliances with other associations in the Garraf area.

Continue to fight for our rights and against LGTBIQ+ phobia.

Be more inclusive to the LGTBIQ+ community as an association.

Collaborate with other entities and associations of Sitges.

Be more effective in encouraging our volunteers to work in groups.

We will strengthen the position of the associations and advocate for the LGTBIQ+ community.

Re-evaluate our portfolio of projects and focus on the most productive, reimagine the less productive initiatives; and create new projects to strategically meet new goals.

Create effective, two-way communication channels between the association and its membership, volunteers, and its partner entities.

Grow with our community and improve our social services.

Velaremos por la continuidad de los proyectos, servicios y acciones de nuestra asociación, por el bien de nuestra comunidad.

Mejoraremos el acceso de todos/as a nuestra sede.

Crearemos colaboraciones con otras asociaciones de la comarca del Garraf y entorno.

Continuaremos luchando por nuestros derechos y contra la LGTBIQ+fobia.

Abriremos la asociación a nuevos grupos de miembros de la comiunidad LGTBIQ+.

Colaboraremos con otras entidades y asociaciones de Sitges.

Fomentaremos los grupos de trabajo.

Consolidaremos el posicionamiento de la asociación.

Auditaremos la cartera de proyectos.

Crearemos canales de comunicación bidireccionales y eficaces.

Acompañaremos a las personas en su crecimiento social.

· · · · · · · · · · · CSL · Colors Sitges Link, Associació LGTBIQ+
CSL
· · · · · · · · · · · · · · · · · . · · · · 13
Objectius Objectives Objetivos
2021 — 2025
CSL · Colors Sitges Link, Associació LGTBIQ+ ORGULL · PRIDE · ORGULLO 14

L’any passat, un nou logotip, amb un nou significat, Orgull Gai Sitges

ahora se llama:

Last year, a new logo, with new meaning, Gay Pride Sitges is now called:

El año pasado, un nuevo logotipo, con nuevo significado, Orgullo Gay Sitges ara es diu:

SitgesPride

El lema de 2022 va ser #SitgesLovesYou, deixant clar que la 11a edició de l'Orgull Gay, ara Sitges Pride, va demostrar que evolucionava cap a un esdeveniment més “divers, plural i obert”.

— Núria Golanó, portaveu de l'Orgull de Sitges.

L'impacte econòmic del Sitges Pride (2021) va ser de 2,3M€, el tercer esdeveniment anual més important de Sitges després del Carnaval i el Sitges—Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.

Last year’s slogan was #SitgesLovesYou, making clear that the 11th edition of the ‘Gay Pride’, now ‘Sitges Pride’, showed it was evolving into a more “diverse, plural, and open” event”

— Núria Golanó, Sitges Pride spokesperson

The economic impact of Sitges Pride (2021) was 2.3 million euros, the third most important annual event in Sitges after Carnival and the Sitges—Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.

El lema de 2022 fue #SitgesLovesYou, dejando claro que la 11ª edición del ‘Orgullo Gay’, ahora ‘Sitges Pride’, demostró que evolucionaba hacia un evento más “diverso, plural y abierto”.

— Núria Golanó, portavoz del Orgullo de Sitges

El impacto económico del Sitges Pride (2021) fue de 2,3M€, el tercer evento anual más importante de Sitges tras el Carnaval y el Sitges—Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.

CSL · Colors Sitges Link, Associació LGTBIQ+
15

Contra la lgtbi+fòbia Against LGTBIQ+phobia

Els nostres cossos, les nostres vides, els nostres drets!

Estem obligats, compromesos i deutors amb totes aquelles persones que han hagut de deixar els seus països, casa seva, cultura, fugint de la repressió, de la manca de llibertat, i que encara no han tingut accés al coneixement dels seus cossos, de les seves vides, dels seus drets.

Our

bodies, our lives, our rights!

As Refugees ourselves, we should be obligated and committed, to all those who have had to leave their countries, their homes, their culture, fleeing repression, lack of freedoms, and those who have not yet had the freedom to know their bodies, their lives, their rights.

¡Nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestros derechos!

Estamos obligados, comprometidos y deudores con todas aquellas personas que han tenido que dejar sus países, sus hogares, su cultura, huyendo de la represión, de la falta de libertad, y que todavía no han tenido acceso al conocimiento de sus cuerpos, de sus vidas, de sus derechos.

—fragment del Manifest llegit el Dia Internacional contra l'homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 17 de maig de 2022

CSL · Colors Sitges Link, Associació LGTBIQ+
16
CSL · Colors Sitges Link, Associació LGTBIQ+ LLUITA · FIGHT · LUCHA 17

Festa del Corpus

La nostra participació en aquesta festa cristiana construiex comunitat. Les catifes florals adornen els carrers de Sitges des de mitjans del segle XIX.

Our participation in this annual Christian festival really demonstrates community. Floral carpets have adorned the streets of Sitges since the middle of the 19th century.

Nuestra participación en este festival cristiano anual realmente demuestra comunidad. Las alfombras florales adornan las calles de Sitges desde mediados del siglo XIX.

TRADICIÓ TRADITION · TRADiCIÓN

Diada de Sant Jordi

Una fira anual del llibre que commemora a Sant Jordi amb casetes de llibres al Passeig de la Ribera. La diada de Sant Jordi és l'equivalent català de Sant Valentí i és tradició regalar una rosa o un llibre a un ser estimat.

An annual bookfair commemorating Sant Jordi (St George) with book stalls along Passeig de la Ribera. The day of Sant Jordi is the Catalan equivalent of Valentine's Day and gifting a loved one a rose or a book is tradition.

Una feria anual del libro que conmemora a Sant Jordi (San Jorge) con puestos de libros en el Passeig de la Ribera. La diada de Sant Jordi es el equivalente catalán de San Valentín y es tradición regalar una rosa o un libro a un ser querido.

CSL · Colors Sitges Link, Associació LGTBIQ+ 18

SALUT · HEALTH SALUD

Serveis Sanitaris Health Services

Servicios de salud

Facilitem el benestar i la salut sexual LGTBIQ+. We facilitate LGTBIQ+ well-being and sexual health. Facilitamos el bienestar y la salud sexual LGTBIQ+.

CSL · Colors Sitges Link, Associació LGTBIQ+ 19

CULTURA CULTURE

Queer Bodies / Diverse Minds

Una exposició d'art que presenta diferents disciplines des d'una perspectiva queer. A art exhibition featuring different disciplines from a queer perspective. Una exposición de arte que presenta diferentes disciplinas desde una perspectiva queer.

Endimaris

El nostre festival de cinema LGTBIQ+, una col·laboració entre el Cineclub Sitges i Colors Sitges Link per a donar visibilitat a la comunitat LGBTIQ+ a través del cinema.

Our LGTBIQ+ film festival, a collaboration between the Cineclub Sitges and Colors Sitges Link to give visibility to the LGBTIQ+ community through cinema.

Nuestro festival de cine LGTBIQ+, una colaboración entre el Cineclub Sitges y Colors Sitges Link para dar visibilidad a la comunidad LGBTIQ+ a través del cine.

CSL · Colors Sitges Link, Associació LGTBIQ+ 20

Sitges Queer Fest

La nostra oferta del Cultural Pride, coincidint amb el Sitges Pride, ha evolucionat fins convertir-se en un festival per dret propi com el Queer Fest. Un ampli ventall d'esdeveniments culturals i artístics organitzats per CSL: des d'exposicions d'art pictòric, passant per espectacles com a Flamenc Queer o el Talent Xou Queer.

Our Cultural Pride offering, coinciding with Sitges Pride, has evolved to become a festival in its own right as Queer Fest. A wide range of cultural, artistic events organized by CSL: from exhibitions to pictorial art, to shows like Flamenco Queer and the Queer talent show.

Nuestra oferta del Cultural Pride, coincidiendo con el Sitges Pride, ha evolucionado hasta convertirse en un festival por derecho propio como Queer Fest. Un amplio abanico de eventos culturales y artísticos organizados por CSL: desde exposiciones de arte pictórico, pasando por espectáculos como Flamenco Queer o el Talent Show Queer.

CSL · Colors
Link, Associació LGTBIQ+ 21
Sitges

Colors Summer Party

Celebrem la nostra filiació, queerness i, per descomptat, l'estiu. We celebrate our our membership, queerness and of course, the summer. Celebramos nuestra afiliación, queerness y, por supuesto, el verano.

LLEURE · LEISURE · OCIO

Trobada Anual de Voluntariat

Annual Volunteer Meeting

Encuentro Anual de Voluntariado

Un espai de germanor i amistat on sentir-se part d’una important comunitat social. A space of sisterhood and friendship to feel part of an important social community. Un espacio de hermandad y amistad en el que sentirse parte importante de una comunidad social.

CSL · Colors Sitges Link, Associació LGTBIQ+
22

Gala Solidaria

Sopar anual, recaptació de fons i celebració d'hivern. Els guanys es destinen a finançar els nostres grups esportius, els nostres serveis integrals de salut, el projecte Helping Hand, els nostres programes culturals i per a la continuació de la nostra lluita contra la SIDA.

An annual dinner, fundraiser, and winter celebration. Proceeds go to fund our sports groups, our comprehensive health services, the Helping Hand Project, our cultural programs, and to continue our fight against AIDS.

Una cena anual, recaudación de fondos y celebración de invierno. Las ganancias se destinan a financiar nuestros grupos deportivos, nuestros servicios integrales de salud, el proyecto Helping Hand, nuestros programas culturales y para la continuación de nuestra lucha contra el SIDA.

CSL · Colors Sitges Link, Associació LGTBIQ+
23
IMG: Maxine Wolfe, 1982 End Lesbian Oppression. New York City, USA 24

EL FACTOR FEMENÍ THE FEMALE FACTOR EL FACTOR FEMENINO

25

Manifest pel Dia de la Visibilitat Lèsbica 2022

Manifesto for Lesbian Visibility Day 2022

Manifiesto por el Día de la Visibilidad Lésbica 2022

Sí, a Sitges, una de les ciutats més LGTBIQ+ friendly del món, mai s’havia realitzat un esdeveniment com aquest centrat en les dones. Aquest esdeveniment va fer costat a les lesbianes que continuen vivint una realitat en la qual són sistemàticament invisibilitzades.

El 26 d’abril de 2022 vam voler ser més visibles que mai. Aquests van ser els punts principals de la nostra declaració:

Volem reclamar les nostres accions i els nostres drets.

Exigim una sanitat lliure de lesbofòbia.

Exigim que els nostres problemes de salut mental i emocional es prenguin seriosament i NO siguin passats per alt i subestimats.

Reivindiquem el dret a la igualtat de tracte quan ingressem en institucions de salut.

Necessitem una educació que inclogui el nostre lloc en l’esport, en la societat i en la nostra història compartida.

Demanem espais, estudis i recerques pensats per a les lesbianes en tota la seva diversitat.

Exigim tenir veu i ser presents en tots els àmbits de la vida quotidiana de manera substantiva i amb participació efectiva.

Demanem que no es continuï normalitzant la invisibilitat.

Les lesbianes estan fartes que les seves sexualitats siguin minimitzades, infantilitzades o erotitzades des d’una perspectiva androcèntrica i heterosexista. La sexualitat de les lesbianes ha estat negada d’una banda i erotitzada per una altra des d’una mirada moltes vegades misògina que busca apropiar-se d’ella només per a satisfer fantasies masculines.

ESTEM ORGULLOSES DE SER QUI SOM. REIVINDIQUEM QUI SOM, QUÈ FEM I QUINS ESPAIS VOLEM LLIURES DE LESBOFOBIA.

El factor Femení · The Female Factor · El factor Femenino
26
— L.

Yes, in Sitges, one of the most LGTBIQ+ friendly cities in the world, no female-focused event like this had ever taken place. This event supported lesbians continuing to live a reality where they are systematically made invisible.

On April 26, 2022, we wanted to be more visible than ever. These were the main points of our declaration:

We want to claim our stocks and our rights.

We demand healthcare free of lesbophobia.

We demand that our mental and emotional health issues be taken seriously, NOT overlooked and underestimated.

We claim the right to have equal treatment when admitted to healthcare institutions.

We need an education that is inclusive of our place in sport, in society and in our shared history.

We ask for spaces, studies and research designed for lesbians in all their diversity.

We demand to have a voice and be present in all areas of daily life in a substantive way and with effective participation.

We ask that invisibility not continue to be normalized.

Lesbians are fed up with their sexualities being minimized, infantilized, or eroticized from an androcentric and heterosexist perspective. The sexuality of lesbians has been denied on the one hand and eroticized on the other from an often misogynistic gaze that seeks to appropriate it only to satisfy male fantasies.

Sí, en Sitges, una de las ciudades más LGTBIQ+ friendly del mundo, nunca se había realizado un evento centrado en las mujeres como este. Este evento apoyó a las lesbianas que continúan viviendo una realidad en la que son sistemáticamente invisibilizadas.

El 26 de abril de 2022 quisimos ser más visibles que nunca. Estos fueron los puntos principales de nuestra declaración:

Queremos reclamar nuestras acciones y nuestros derechos.

Exigimos una sanidad libre de lesbofobia.

Exigimos que nuestros problemas de salud mental y emocional se tomen en serio y NO sean pasados por alto y subestimados.

Reivindicamos el derecho a la igualdad de trato cuando ingresamos en instituciones de salud.

Necesitamos una educación que incluya nuestro lugar en el deporte, en la sociedad y en nuestra historia compartida.

Pedimos espacios, estudios e investigaciones pensados para las lesbianas en toda su diversidad.

Exigimos tener voz y estar presentes en todos los ámbitos de la vida cotidiana de manera sustantiva y con participación efectiva.

Pedimos que no se siga normalizando la invisibilidad.

Las lesbianas están hartas de que sus sexualidades sean minimizadas, infantilizadas o erotizadas desde una perspectiva androcéntrica y heterosexista. La sexualidad de las lesbianas ha sido negada por un lado y erotizada por otro desde una mirada muchas veces misógina que busca apropiarse de ella solo para satisfacer fantasías masculinas.

ESTAMOS ORGULLOSAS DE SER QUIENES SOMOS. REIVINDICAMOS QUIÉNES SOMOS, QUÉ HACEMOS Y QUÉ ESPACIOS QUEREMOS LIBRES DE LESBOFOBIA.

El factor Femení · The Female Factor · El factor Femenino 27
WE ARE PROUD TO BE WHO WE ARE. WE CLAIM WHO WE ARE, WHAT WE DO AND WHAT SPACES WE WANT FREE OF LESBOPHOBIA.

Desque es va iniciar el canvi de Colors Sitges Link com a entitat representativa dels interessos i particularitats de totes les persones que conformen el col·lectiu LGTBIQ+, un dels objectius ha estat crear espais de trobada, comunicació i salut per a totes, totis i tots nosaltres. Per això, comencem a treballar en grups identitaris.

Convençudes de la necessitat que hi hagi espais per a les dones en general però, sobretot, per a les del nostre col·lectiu, i entestades a donar visibilitat, crear activitats i oferir serveis especials per a nosaltres, el novembre del 2021 vam organitzar la primera sessió del grup de dones LBTI+ de Colors.

En aquella ocasió van acudir a la trucada vuit dones. La següent ja vam ser catorze. La primera trobada social, organitzada a la terrassa de la seu, va reunir una vintena de noies vingudes de Sitges, Ribes i Vilanova.

El 26 d’abril del 2022, el dia de la Visibilitat Lèsbica, Colors va organitzar la primera manifestació de la història de Sitges en què les lesbianes i bisexuals van sortir als carrers de la Vila i es van visibilitzar amb càntics i banderes.

A aquesta manifestació s’hi va unir el Bloc Bi-Bollero del Garraf, conformat pel El Punt R de Sant Pere de Ribes, L’Esquerda de Vilanova i la Plataforma LGTBI de Vilafranca del Penedès. Més de 60 dones LBT+ van fer un recorregut des de l’estació de Renfe fins a l’Ajuntament de Sitges, on n’esperaven d’altres. Molts companys de CSL van voler participar i donar suport a l’acte.

Davant de l’Ajuntament es va llegir el manifest davant de la regidora de Drets Civils i unes 80 persones que, emocionades, compartien la sensació que allò significava un abans i un després en la història de Sitges.

Des de llavors, el número ha anat creixent. Al grup de whatsapp ja som 80 dones de Sitges i rodalies. Hi participen de manera regular i activa una vintena. Hem creat el grup de pàdel i el de vòlei platja. Fem sortides regulars de cultura, cinefòrums, sopars, etc. S’ha contractat una psicòloga per donar atenció individual. A més, s’estan fent tallers de salut emocional amb gran èxit de participació. Això significa que hi havia necessitat que una cosa així passés.

I el més important: de mica en mica, les dones LBT+ ens visibilitzem, reclamem el nostre espai, participem dels actes, esdeveniments i activitats que l’associació organitza, ocupem espais que, fins fa poc, eren improbables. Lentes però segures, estem creant comunitat.

El factor Femení · The Female Factor · El factor Femenino 28

I Déu va crear la dona LBT+ And God Created LBT+ Woman Y Dios creó a la mujer LBT+

— Prado G. Velázquez

Since the beginning of Colors Sitges Link’s change as an entity representing the interests and particularities of all the people who make up the LGTBIQ+ collective, one of the objectives has been to create spaces for meeting, communication, and well-being for all of us. For this reason, we started to work on creating identity groups.

Convinced of the need for spaces for women in general but, above all, for our collective, and determined to give visibility, create activities, and offer special services for us, in November 2021 we organised the first session of the LBTI+ women’s group within CSL.

On that occasion, eight women answered the call. The next time we met, there were fourteen of us. The first social meeting, organised on the CSL’s terrace, about twenty girls from Sitges, Sant Pere de Ribes and Vilanova gathered together.

Fast forward to April 26th, 2022, Lesbian Visibility Day, CSL organised the first demonstration in the history of Sitges in which lesbians and bisexuals took to the streets of the town and made themselves visible with chants and flags.

The demonstration was joined by the Bloque Bi-Bollero del Garraf, made up of El Punt R from Sant Pere de Ribes, L’Esquerda from Vilanova and the Plataforma LGTBI from Vilafranca del Penedés. More than 60 LBT+ women made a trip from the Renfe train station to the Sitges Town Hall, where many others were waiting. Many CSL comrades wanted to participate and give their support to the event.

In front of the Town Hall, the manifesto was read in front of the councillor of Civil Rights (la regidora de Drets Civils) and about 80 people who, excitedly shared the feeling that this was a before and after moment in the history of Sitges.

Since then our numbers have been growing. In the whatsapp group we are already have 80 women from Sitges and the surrounding areas. About twenty of them participate actively and regularly. We have created a paddle ball group and a beach volleyball group. We go on regular cultural outings, cinema forums, dinners, etc. And a physiologist has been hired to give individual support. In addition, emotional health workshops are being held with great success in terms of participation. This means that there was a need for something like this.

And the most important thing: little by little, LBT+ women are becoming visible, claiming our space. We participate in the demonstrations, events and activities that the association organises, we occupy spaces that, until recently, were improbable. Slowly but surely, we are creating community.

Desdeque se inició el cambio de Colors Sitges Link como entidad representativa de los intereses y particularidades de todas las personas que conforman el colectivo LGTBIQ+, uno de los objetivos ha sido el crear espacios de encuentro, comunicación y salud para todas nosotras, nosotres y nosotros. Por ello, empezamos a trabajar en grupos identitarios.

Convencidas de la necesidad de que existan espacios para las mujeres en general, pero, sobre todo, para las de nuestro colectivo, y empeñadas en dar visibilidad, crear actividades y ofrecer servicios especiales para nosotras, en noviembre del 2021 organizamos la primera sesión del grupo de mujeres LBTI+ de Colors.

En aquella ocasión acudieron a la llamada ocho mujeres. La siguiente ya fuimos catorce. El primer encuentro social, organizado en la terraza de la sede, reunió a una veintena de chicas venidas de Sitges, Sant Pere de Ribes y Vilanova.

El 26 de abril del 2022, el día de la Visibilidad Lésbica, Colors organizó la primera manifestación de la historia de Sitges en la que las lesbianas y bisexuales salieron a las calles de la Vila y se visibilizaron con cánticos y banderas.

A esta manifestación se unió el Bloque Bi-Bollero del Garraf, conformado por El Punt R de Sant Pere de Ribes, L’Esquerda de Vilanova y la Plataforma LGTBI de Vilafranca del Penedés. Más de 60 mujeres LBT+ hicieron un recorrido desde la estación de Renfe hasta el Ajuntament de Sitges, donde esperaban otras tantas. Muchos compañeros de CSL quisieron participar y dar su apoyo en el acto.

Frente al Ajuntament se leyó el manifiesto delante de la regidora de Drets Civils y unas 80 personas que, emocionadas, compartían la sensación de que aquello significaba un antes y un después en la historia de Sitges.

Desde entonces, el número ha ido creciendo. En el grupo de whatsapp ya somos 80 mujeres de Sitges y cercanías. Participan de manera regular y activa una veintena. Hemos creado el grupo de pádel y el de vóley-playa. Hacemos salidas regulares de cultura, cine fórums, cenas, etc. Se ha contratado a una psicóloga para dar atención individual. Además, se están realizando talleres de salud emocional con gran éxito de participación. Lo que significa que había necesidad de que algo así ocurriera.

Y lo más importante: poco a poco, las mujeres LBT+ nos visibilizamos reclamando nuestro espacio, participamos de los actos, eventos y actividades que la asociación organiza, ocupamos espacios que, hasta hace poco, eran improbables. Lentas pero seguras, estamos creando comunidad.

El factor Femení · The Female Factor · El factor Femenino 29

Des del juny del 2019, el grup de Dones de CSL va establir reunions periòdiques per tal que les dones reclamessin espai a l'associació i a la societat. Les dones heterosexuals, les dones lesbianes, les dones trans són totes dones i totes estan convidades a unir-se al grup. Aquí teniu un relat de la primera reunió a què va assistir una dels seus membres.

Recordo

la primera trobada en la qual vaig intervenir. Era com en una pel·lícula reivindicativa, amb un bastió de la resistència congregat en un lloc màgic i sense tabús. Allí es mostraven les cares amables de les dones que comparteixen una visió de la seva sexualitat sense estereotips i amb esperança per a un futur més respectuós i menys homòfob. Elles em miraven i somreien. Jo les admirava i plorava.

Eren llàgrimes de sororitat, de relax, plor per desfer-me del pes de les postures equivocades en una societat que, en la seva majoria, només entén el binari format per un model equànime d’home i dona. Es respiraven els COLORS, que fluïen entre els nostres cossos, penetrant en les ments i provocant somriures, complicitats i amistat.

En molts dels casos, amor. Amor per ser qui vulguis ser, en un entorn en el qual flueix la integritat, l’honestedat i el culte per la fidelitat a una mateixa. Les dones de COLORS em van acollir, sense recel, amb l’atenció que se li presta a un ésser humà que vol completar la seva pròpia devoció i venera els espais en els quals és possible congeniar la nostra vida interior amb l’exterior, fent-la una, més rica i sincera, més ELLA i més JO.

El factor Femení · The Female Factor · El factor Femenino
30

El grup de dones de CSL The CSL Women’s Group

El grupo de mujeres de CSL

— Montse Casaoliva

Since June 2019, the CSL Women’s group established regular meetings for women to claim space in the association and in society. Heterosexual women, lesbian women, trans-women are all women, and are all invited to join the group. This is an account of the first meeting attended by one of its members.

Irememberthe first meeting in which I intervened. It was like being in a protest movie, with a bastion of the resistance gathered in a magical place without taboos. There I saw the friendly faces of women who share a common vision of their sexuality without stereotypes. Their faces held hope for a more respectful and less homophobic future. They looked at me and smiled. I admired them and wept.

These were tears of sorority, of relaxation; and crying shed the weight of the restrictive roles we play in a society that, for the most part only understands the binary formed by an equanimous model of man and woman. The COLORS were breathed, flowing between our bodies, penetrating our minds and provoking smiles, camaraderie and friendship.

In many cases, love. Love for being who you want to be, in an environment in which integrity, honesty and the cult of fidelity to oneself flows. The women of COLORS welcomed me, without misgivings, with the attention that is given to a human being who wants to complete her commitment to herself, and venerates the spaces in which it is possible to harmonize our inner life with the outer, making it one, richer and more sincere, more she and more me.

Desde junio de 2019, el grupo de Mujeres de CSL estableció reuniones periódicas para que las mujeres reclamaran espacio en la asociación y en la sociedad. Las mujeres heterosexuales, las mujeres lesbianas, las mujeres trans son todas mujeres y todas están invitadas a unirse al grupo. Aquí tenéis un relato de la primera reunión a la que asistió una de sus miembros.

Recuerdo el primer encuentro en el que intervine. Era como en una película reivindicativa, con un bastión de la resistencia congregado en un lugar mágico y sin tabúes. Allí se mostraban las caras amables de las mujeres que comparten una visión de su sexualidad sin estereotipos y con esperanza para un futuro más respetuoso y menos homófobo. Ellas me miraban y sonreían. Yo las admiraba y lloraba.

Eran lágrimas de sororidad, de relax, llanto por deshacerme del peso de las posturas equivocadas en una sociedad que, en su mayoría, solo entiende lo binario formado por un modelo ecuánime de hombre y mujer. Se respiraban los COLORS, que fluían entre nuestros cuerpos, penetrando en las mentes y provocando sonrisas, complicidades y amistad.

En muchos de los casos, amor. Amor por ser quien quieras ser, en un entorno en el que fluye la integridad, la honestidad y el culto por la fidelidad a una misma. Las mujeres de COLORS me acogieron, sin recelo, con la atención que se le presta a un ser humano que quiere completar su propia devoción y venera los espacios en los que es posible congeniar nuestra vida interior con la exterior, haciéndola una, más rica y sincera, más ELLA y más YO.

El factor Femení · The Female Factor · El factor Femenino
31

L és per a lesbiana L is for lesbian L es para lesbiana

— Gloria Gannaway

Aquest acrònim circula amb gran visibilitat a moltes ciutats del món des de fa dècades. És familiar per a gairebé tothom a través dels mitjans de comunicació, en imatges i impresos. En els darrers anys ha estat ampliat per certs grups que volien afegir lletres a les seves identitats particulars per fer-los més visibles i inclusius, encara que la Q es va afegir fa anys en un esforç per incloure tots els grups alternatius. Avui, “LGTBIQ+” (o alguna versió d’aquest) segueix sent l’acrònim més utilitzat i reconegut a tot el món.

LGBTQ.

La primera lletra és la L, és per a lesbiana. És, sens dubte, una molt bona visibilitat. Però el nostre enfocament aquí són les lesbianes a Sitges. La visibilitat lèsbica manca en gran mesura a la ciutat, a excepció de les parelles que veiem caminant de la mà pels carrers. No hi ha dubte que els homes gais tenen més visibilitat que les dones lesbianes a Sitges, igual que a altres pobles i ciutats acollidors i oberts cap a la comunitat LGTBIQ+.

Per què passa això? Perquè, com a tot arreu, són propietaris de molts més cafès, bars i botigues que les lesbianes. I són més socials en el sentit de ser més actius a les activitats de l’Orgull i organitzar esdeveniments gais que s’adapten a les subcultures gais, com els Bears (Óssos), que tenen festivals de dues setmanes de durada a l’any a Sitges. A més a més, els homes homosexuals han dominat l’única organització LGTB de Sitges. Colors Sitges Link (abans Gay Sitges Link).

Donant una ullada ràpida a les dècades d’història del moviment activista LGTB, veiem que la dimensió lèsbica sempre s’ha relacionat menys amb l’activitat pública i comercial i més amb sentir-se còmoda i segura estant “fora” a la seva vida personal i professional.

Per descomptat, a les ciutats on veiem una major acceptació de les persones LGTBIQ+, hi ha hagut cafeteries, bars i botigues propietat de lesbianes i freqüentades per elles. Però sempre a una escala menor que l’activitat masculina gai. Això reflecteix simplement les normes de la societat heterosexual dominada per homes, que és una discussió completament apart.

Potser l’afany de guanyar més visibilitat a Sitges per a les lesbianes que viuen aquí sigui posar el carretó davant del cavall. Visibilitat, no és aquest desig més específicament un desig de ser reconegut, respectat, considerat i tingut en compte (especialment quan s’elabora legislació) per la ciutat i la comunitat en general?

Pot haver ja una solució factible per complir aquests desitjos: unir-se a l’organització que ja existeix, Colors Sitges Link. Aquesta organització LGBTIQ+ de Sitges s’ha centrat més a la Q de Queer que a la G de Gay, fet que els va inspirar a canviar el nom de l’organització de Gay a Colors per representar la seva nova aposta per acollir la diversitat. Un CSL viu i actiu realçarà la nostra ciutat progressista, convertint-la encara més en una ciutat model per als que vivim aquí i per a tots aquells que la visiten buscant un lloc on puguin gaudir de ser ells mateixos.

És el moment perfecte perquè les lesbianes creuin aquesta gran porta oberta i es converteixin en una part activa d’aquesta dinàmica organització. Porta la teva creativitat, energia i talents únics! Tots es beneficiaran de l’organització, col·lectivament i individual, així com de Sitges. Donem suport a aquest grup, sovint invisible, com una part important de l’espectre de colors a CSL.

IMGs:

Del LaGrace Volcano, 1991 Girls with Attitude

Del LaGrace Volcano, 1981 Lesbians Rule

Never Underestimate the Power of a Dyke by Cindy Clark. Women’s Quarterly Journal, 2019

Manifestació gais i lesbianes de Barcelona, 1988. Bloc de l’Eix Violeta. Fotografía de Sílvia T. Colmenero

El factor Femení · The Female Factor · El factor Femenino
32

LGBTQ. This acronym has been around with high visibility in many cities of the world for decades. It is familiar to almost everyone in the world through mass media, in image and print. In recent years it has been enlarged by certain groups who wanted to add letters for their particular identities to make them more visible and included, even though the Q was added years ago in an effort to include every alternative group. Today “LGTBIQ+” (or some version of) remains the most widely used and recognized acronym around the world.

The first letter is L—is for Lesbian. That is pretty good visibility! But our focus here is lesbians in Sitges. Lesbian visibility is largely lacking here, except for the couples we see walking hand-in-hand in the streets. There’s no question that gay men have more visibility than lesbians in Sitges, as they do in other towns and cities that are welcoming and open-minded toward the LGTBIQ+ community.

Why is that? Because, like everywhere, they own many more cafes, bars and shops than lesbians. And they are more social in the sense of being more active in Gay Pride activities and hosting gay events that cater to gay subcultures, such as Bears who have two week-long festivals per year in Sitges. Also gay men have dominated the only Sitges gay organization. Colors Sitges Link (formerly Gay Sitges Link).

Let’s take a quick look at the decades long history of the gay activist movement. The lesbian dimension has always been less about public and commercial activity and more about becoming comfortable and safe being “out” in their personal and professional lives.

Of course, in cities where we see more acceptance of LGTBIQ+ people, there have been cafes, bars and stores owned and frequented by lesbians. But always on a smaller scale than gay male activity. This simply reflects the norms of the male dominant heterosexual society, which is a whole separate discussion.

Maybe the desires in Sitges to gain more visibility for lesbians who live here is putting the cart before the horse. Visibility. Isn’t this desire more specifically a desire to be acknowledged, respected, considered, and taken into account (especially when devising legislation) by the town, the larger community?

There may be a ready-made solution to fulfilling these desires: joining the organization that already exists—Colors Sitges Link. This Sitges LGBTIQ+ organization has become more focused on the Q for Queer, than on the G for Gay, which inspired them to change the name of the organization to Colors to represent their new commitment to welcoming diversity.

A lively and active CSL will enhance our progressive town, making it ever more a model town for those of us who live here and all those who visit in search of a place where they can enjoy being themselves.

It is the perfect moment for lesbians to walk through that big open door and become an active part of this dynamic organization. Bring your creativity and energy and unique talents! Everyone will benefit: the organization, collectively and individually, as well as Sitges. Let’s support this ofteninvisible group as an important part of the spectrum of Colors in the CSL.

LGBTQ.Este acrónimo circula con gran visibilidad en muchas ciudades del mundo desde hace décadas. Es familiar para casi todo el mundo a través de los medios de comunicación, en imágenes e impresos. En los últimos años ha sido ampliado por ciertos grupos que querían agregar letras a sus identidades particulares para hacerlos más visibles e incluidos, aunque la Q se agregó hace años en un esfuerzo por incluir a todos los grupos alternativos. Hoy, “LGTBIQ+” (o alguna versión de él) sigue siendo el acrónimo más utilizado y reconocido en todo el mundo.

La primera letra es la L, es para lesbiana. Es, sin duda, una muy buena visibilidad. Pero nuestro enfoque aquí son las lesbianas en Sitges. La visibilidad lésbica falta en gran medida en la ciudad, a excepción de las parejas que vemos caminando de la mano por las calles. No hay duda de que los hombres gays tienen más visibilidad que las mujeres lesbianas en Sitges, al igual que en otros pueblos y ciudades acogedores y abiertos hacia la comunidad LGTBIQ+.

¿Por qué sucede eso? Porque, como en todas partes, son dueños de muchos más cafés, bares y tiendas que las lesbianas. Y son más sociales en el sentido de ser más activos en las actividades del Orgullo y organizar eventos gays que se adaptan a las subculturas gays, como los Bears (Osos), que tienen festivales de dos semanas de duración al año en Sitges. Además, los hombres homosexuales han dominado la única organización LGTB de Sitges. Colors Sitges Link (antes Gay Sitges Link).

Dando un vistazo rápido a las décadas de historia del movimiento activista LGTB, vemos que la dimensión lésbica siempre se ha relacionado menos con la actividad pública y comercial y más con sentirse cómoda y segura estando “fuera” en su vida personal y profesional.

Por supuesto, en las ciudades donde vemos una mayor aceptación de las personas LGTBIQ+, ha habido cafeterías, bares y tiendas propiedad de lesbianas y frecuentadas por ellas. Pero siempre en menor escala que la actividad masculina gay. Esto simplemente refleja las normas de la sociedad heterosexual dominada por hombres, que es una discusión completamente aparte.

Quizás el deseo de ganar en Sitges más visibilidad para las lesbianas que viven aquí sea poner la carreta delante del caballo. Visibilidad, ¿no es este deseo más específicamente un deseo de ser reconocido, respetado, considerado y tomado en cuenta (especialmente cuando se elabora legislación) por la ciudad y la comunidad en general?

Puede haber ya una solución factible para realizar este deseo: unirse a la organización que ya existe: Colors Sitges Link. Esta organización LGBTIQ+ de Sitges se ha centrado más en la Q de Queer que en la G de Gay, lo que les inspiró a cambiar el nombre de la organización de Gay a Colors para representar su nueva apuesta por acoger la diversidad.

Un CSL vivo y activo realzará nuestra ciudad progresista, convirtiéndola aún más en una ciudad modelo para quienes vivimos aquí y todos aquellos que la visitan en busca de un lugar donde puedan disfrutar de ser ellos mismos.

Es el momento perfecto para que las lesbianas crucen esa gran puerta abierta y se conviertan en parte activa de esta dinámica organización. ¡Trae tu creatividad, energía y talentos únicos! Todos saldrán beneficiados: tanto la organización como cada uno de sus miembros, así como Sitges. Apoyemos a este grupo, frecuentemente invisible, como una parte importante del espectro de colores en CSL.

El factor Femení · The Female Factor · El factor Femenino 33

Amagat a plena vista Hidden in Plain Sight Oculto a plena vista — C.

Esvan a la platja el matí següent a la primera nit de Sitges Bear Week 2022. Els homes que busquen sol són pocs i hi ha un lleuger fred en l’aire, però la seva valentia és evident quan jeuen seminús sota els raigs del sol mediterrani. Els ossos que han vingut a unir-se a les festivitats del nostre primer festival LGTBIQ+ de l’any es poden veure arreu la ciutat.

En la seva major part es pot veure als homes hirsuts de tots els colors fent turisme, bevent i fraternitzant entre si; simplement gaudint el temps amb d’altres de la seva tribu. Les setmanes de Sitges Bear són ocasions en les quals la societat aparentment abraça aquesta interacció humana i accepta mostres públiques d’afecte masculí. Això va fer que em preguntis: on estan les nostres dones LGTBIQ+?

No, no em preguntava on estaven totes les dones peludes, sinó més aviat que tenia la idea que estaven i continuen estant amagades en el rol de la maternitat o amagades enmig d’amistats femenines amb demostracions quotidianes d’afecte públic. Si són aquí, llavors, per què Sitges no té un festival per a lesbianes?

La visibilitat pot trencar estereotips i normalitzar el nostre lloc en la societat. La visibilitat de qualsevol grup dins de la comunitat LGTBIQ+ inicia una conversa amb el món i informa a tots de la nostra presència, la qual cosa inevitablement condueix a la inclusió.

Sí, sabem que la majoria de les dones no beuen alcohol com ho fan els homes, i sabem que la majoria de les dones no tenen a la seva disposició els ingressos que guanyen els homes; però és segur que on hi ha una voluntat, hi ha un camí. Si ningú està disposat a planificar un per a tu, per què no fer-ho tu mateixa?

Hi ha un lloc per a nosaltres... En algun lloc!

He sentit al llarg dels anys que Sitges no és un lloc per a lesbianes. No te per què ser així. El que dic és que, per a abordar aquest terrible buit a Sitges, seria possible començar de poc a poc planificant una vetllada lesbiana mensual o una reunió de cap de setmana en un dels molts bars LGTBIQ+ de la ciutat. Una nit al mes pot ser un bon començament. No ha de ser un gran festival. No és necessari haver de cobrir una despesa financera enorme i insuperabler. Es pot negociar una vetllada en Queenz, Parrot’s o Runway, per què no intentar-ho? Corre la veu i prova les aigües.

Segurament, tenim lesbianes vivint aquí a Sitges a les quals els encantaria un lloc per a reunir-se o un esdeveniment al qual assistir on poguessin estar lliures de responsabilitats, encara que només sigui per un parell d’hores, i tenir un espai per a elles. Les lesbianes poden mantenir un bar a Sitges avui? Això encara està per veure’s. Tanmateix, un esdeveniment públic visible i mensual també podria ser bo per a Sitges com a destí LGTBIQ+.

Per cert, el que avui coneixem com Runway era un bar lèsbic fa anys, a mitjans del 2000, conegut com Marypili. Era un bar meravellós, sovint ple de clients. Desafortunadament, des que va tancar, mai hem tingut aquí un altre bar com aquest.

Com a inspiració, recordem el 2008, quan es va fundar el Girlie Circuit a Barcelona. Encara que té lloc només una setmana a l’any, va transformar l’escena lèsbica i avui s’ha convertit en l’esdeveniment lèsbic més gran d’Europa... Que algú, si us plau, es faci visible, doni un pas en el camí del Girlie Circuit i ho faci realitat. Conqueriu el seu espai! Preneu el vostre espai, és el moment, i el lloc ha de ser Sitges.

El factor Femení · The Female Factor · El factor Femenino

34

Se van a la playa la mañana siguiente a la primera noche de Sitges Bear Week 2022. Los hombres que buscan sol son pocos y hay un ligero frío en el aire, pero su valentía es evidente cuando yacen semidesnudos bajo los rayos del sol mediterráneo. Los osos que han venido a unirse a las festividades de nuestro primer festival LGTBIQ+ del año se pueden ver por la ciudad.

En su mayor parte se puede ver a los hombres hirsutos de todos los colores haciendo turismo, bebiendo y fraternizando entre sí; simplemente disfrutando el tiempo con otros de su tribu. Las semanas de Sitges Bear son ocasiones en las que la sociedad aparentemente abraza tal interacción humana y acepta muestras públicas de afecto masculino. Eso me hizo preguntarme: ¿dónde están nuestras mujeres LGTBIQ+?

They’re

off to the beach the morning after the first night of Sitges Bear Week 2022. The male sunseekers are few and there’s a slight chill in the air, but their bravery is evident as they lay half-naked soaking in the rays of the Mediterranean sun. The bears who’ve come to join in the festivities of our first LGTBIQ+ festival of the year can be seen around town.

For the most part you can see the hirsute men of all colours sightseeing, drinking and fraternizing with one another; simply enjoying time with others of their tribe. Sitges Bear weeks are occasions of society seemingly embracing such human interaction and accepting public displays of male affection. But it made me wonder—where are our LGTBIQ+ women?

No, I didn’t wonder where all the hairy women were, but rather, I had the idea that they were and continue to be hidden in the role of motherhood or hidden in the midst of female friendships with everyday displays of public affection. They are here—so why then is it that Sitges doesn’t have a festival for lesbians?

Visibility can break stereotypes and normalizes our place in society. Visibility of any group within the LGTBIQ+ community starts a conversation with the world and informs all of our presence, which inevitably leads to inclusion.

Yes, we know that most women don’t drink alcohol the way men do, and we know most women don’t have the disposable income that men earn; but surely where there’s a will, there’s a way. If no one is willing to plan one for you, why not do it yourselves?

There’s a place for us… Somewhere!

I’ve heard over the years that Sitges is not a place for lesbians. It doesn’t have to be that way. What I’m saying is, to address this terrible void in Sitges, is it possible to start small and plan a monthly lesbian soirée or weekend gathering at one of the many LGTBIQ+ bars in town. One night a month might be a good start. It doesn’t have to be a big festival. It isn’t necessary to have a huge, insurmountable financial overhead to cover. An evening can be negotiated at Queenz, Parrot’s or Runway, why not give it a try? Spread the word and test the waters.

Surely, we have lesbians living here in Sitges who would love a place to gather or an event to attend where they could be free of responsibilities, if only for a couple of hours, and take a space for themselves. Can lesbians sustain a bar in Sitges today? That remains to be seen. However, a visible, a monthly public event could also be good for Sitges as an LGTBIQ+ destination.

Incidentally, what today we know as Runway was a lesbian bar years ago, in the mid 2000s, known as Marypili. It was a wonderful bar, frequently packed with customers. Unfortunately, since it closed, we’ve never had another bar quite like it here.

As inspiration, let’s look back to 2008, when the Girlie Circuit was founded in Barcelona. Although it takes place for only one week every year, it transformed the lesbian scene and today has become the biggest lesbian event in Europe… Someone please come out in plain view, take a step down the Girlie Circuit path and make it happen. Conquista su espacio! Take your space—it’s the time, and the place should be Sitges.

No, no me preguntaba dónde estaban todas las mujeres peludas, sino más bien que tenía la idea de que estaban y siguen estando escondidas en el papel de la maternidad o escondidas en medio de amistades femeninas con demostraciones cotidianas de afecto público. Si están aquí, entonces ¿por qué Sitges no tiene un festival para lesbianas?

La visibilidad puede romper estereotipos y normalizar nuestro lugar en la sociedad. La visibilidad de cualquier grupo dentro de la comunidad LGTBIQ+ inicia una conversación con el mundo e informa a todos de nuestra presencia, lo que inevitablemente conduce a la inclusión.

Sí, sabemos que la mayoría de las mujeres no beben alcohol como lo hacen los hombres, y sabemos que la mayoría de las mujeres no tienen a su disposición los ingresos que ganan los hombres; pero seguramente donde hay una voluntad, hay un camino. Si nadie está dispuesto a planificar uno para ti, ¿por qué no hacerlo tú mismo?

Hay un lugar para nosotres... ¡En algún sitio!

He oído a lo largo de los años que Sitges no es un lugar para lesbianas. No tiene por qué ser así. Lo que digo es que, para abordar este terrible vacío en Sitges, sería factible comenzar de a poquito planificando una velada lesbiana mensual o una reunión de fin de semana en uno de los muchos bares LGTBIQ+ de la ciudad. Una noche al mes puede ser un buen comienzo. No tiene que ser un gran festival. No es necesario tener que cubrir un gasto financiero enorme e insuperable. Se puede negociar una velada en Queenz, Parrot’s o Runway, ¿por qué no intentarlo? Corre la voz y prueba las aguas.

Seguramente, tenemos lesbianas viviendo aquí en Sitges a las que les encantaría un lugar para reunirse o un evento al que asistir donde pudieran estar libres de responsabilidades, aunque solo sea por un par de horas, y tener un espacio para ellas. ¿Las lesbianas pueden sostener un bar en Sitges hoy? Eso aún está por verse. Sin embargo, un evento público visible y mensual también podría ser bueno para Sitges como destino LGTBIQ+.

Por cierto, lo que hoy conocemos como Runway era un bar lésbico hace años, a mediados de los 2000, conocido como Marypili. Era un bar maravilloso, frecuentemente lleno de clientes. Desafortunadamente, desde que cerró, nunca hemos tenido aquí otro bar como ese.

Como inspiración, recordemos el 2008, cuando se fundó el Girlie Circuit en Barcelona. Aunque tiene lugar solo una semana al año, transformó la escena lésbica y hoy se ha convertido en el evento lésbico más grande de Europa... Que alguien, por favor, se haga visible, dé un paso en el camino del Girlie Circuit y lo haga realidad. ¡Conquistad su espacio! Tomad vuestro espacio, es el momento, y el lugar debe ser Sitges.

IMGs:

Lesbian Power, Jakayla Toney (unsplash)

The ‘Wild Woman’ german engraving, 1465

The Wide World of Lesbian Cats, 1970s

French Couple, 2022 Plaça de la Industria Sitges Marypili cocktail bar and terrace. Logo 1990s

El factor Femení · The Female Factor · El factor Femenino
35
IMG: August 26, 1970 Women’s Strike March, from documentary, “She’s Beautiful When She’s Angry.” by Diana Davies
36
El factor Femení · The Female Factor · El factor Femenino
El factor Femení · The Female Factor · El factor Femenino 37
38
IMG: Platja Sant Sebastià de Sitges by Ric Spencer
39
IMG: Estació del Tren de Sitges by Ric Spencer
40

MÀ A MÀ HAND TO HAND MANO A MANO

41

Fins fa tres anys, la vida transcorria com es podria esperar; després va venir el coronavirus que va prendre el món per assalt i va posar la vida de cap per avall. A Sitges ho vam aguantar força bé, però ara sembla que hi ha un altre daltabaix. No, en el pitjor dels casos no serà fatal, però per a alguns serà subversiu.

L’estiu passat, Sitges va veure com alguns dels seus habitants es definien a sí mateixos, a diferència de la majoria, com a “no binaris” o “no conformes amb el gènere”. S’ha de dir que aquest fenomen va començar arreu fa algun temps, però a Sitges, que no és una gran ciutat que canvia veloçment, la cosa va a poc a poc.

La vida sense el gènere binari, a què s’assembla això?, és possible?, què vol dir això realment? Amb estructures patriarcals establertes i els seus límits rígids, es poden canviar els termes d’allò que realment defineix ser un home o una dona avui? És això només una tendència? Hem seguir la línia de la correcció política neoliberal en públic i als mitjans? O hauríem d’ignorar el discurs públic i mantenir l’estatus quo? Això encara s’ha de veure...

Clarament, és un rebuig a ser anomenat home o dona, i tot té a veure amb l’autoexpressió i la identitat. I tot i que aquí no analitzarem l’ús de massa pronoms d’autoidentificació en els nostres idiomes, la primera manera d’expressar-se físicament seria a través del pentinat, la roba, les sabates i, potser, l’ús de cosmètics. Però, hi ha més? Semblaria que sí... També vol dir no adherir-se a estrictes regles socials de comportament. Significa estar alliberat d’exercir els rols establerts de comportament masculí o femení.

Històricament, qualsevol que infringís els patrons normatius de gènere en el vestir o en les tendències de la moda corria el risc de ser ridiculitzat, ser socialment exclòs, empresonat o inclòs assassinat. Homes que llueixen esmalt d’ungles negres als dits de les mans i els peus: que radical!, que crucial! Ho es realment? Aquests esdeveniments són fonamentalment diferents i aparentment no tenen relació amb el que estic a punt d’afirmar, no obstant, no haurien d’estar més preocupats per les conseqüències de la guerra a Ucraïna o per l’anul·lació d’una decisió històrica de la Cort Suprema d’EE. UU. que no atorga a les dones el

Mà a Mà · Hand to Hand · Mano a Mano
IMG:
42
Hlynur Helgi Hallgrimsson visiting Sitges from Iceland in front of Hotel Alenti by Cheyenne Crump, 2022

Sense el gènere binari Without the Gender Binary Sin el género binario —

Up until three years ago, life was as you would expect it to be; then came the coronavirus which took the world by storm and turned life upside down. In Sitges, we weathered it fairly well, but now there seems to be another one. No, at its worst it won’t be fatal, but for some, subversive. This past summer, Sitges saw its share of people who define themselves unlike most of us—those who are “non-binary” or “gender nonconforming.” Sure, this phenomenon started some time ago, however, Sitges is not a big city which changes rapidly, she takes her time in measured steps.

Life without the gender binary, what does that look like? Is it possible? What does that actually mean? With established patriarchal structures and their rigid boundaries, can the terms of what really define being a man or a woman today be changed? Is this just a trend? Must we toe-the-line of neoliberal political correctness in public and in media? Or should we ignore public discourse and retain the status quo? This remains to be seen…

Clearly, it is a rejection of being called male or female, and all to do with self-expression and identity. And though we won’t weigh in on use of far too many self-identifying pronouns in our languages here, the first way of expressing yourself physically would be through hairstyle, clothing, shoes and perhaps the wearing of cosmetics. However, is there more to it? It would appear so… It also means not adhering to strict social rules of behaviour. It means being free of playing the well-established roles of acting masculine or feminine.

Historically, anyone breaching gender-normative silhouettes of clothing or fashion trends stood in danger of ridicule, being socially ostracized, imprisoned or even killed. Men sporting black nail polish on their fingers and toes—how radical, how important! Is it really? These happenings are fundamentally different and seemingly unrelated to what I’m about to state, however, shouldn’t we be more concerned with the consequences of the war in Ukraine, or the overturn of a landmark decision by the U.S. Supreme Court that no longer affords women the federal constitutional right to an abortion. Let’s keep perspective, shall we?

Hasta hace tres años, la vida era como cabría esperar; luego vino el coronavirus que tomó al mundo por montera y puso la vida patas arriba. En Sitges lo aguantamos bastante bien, pero ahora parece que hay otro descalabro. No, en el peor de los casos no será fatal, pero para algunos será subversivo.

El verano pasado, Sitges vio como algunos de sus habitantes se definían a sí mismos, a diferencia de la mayoría, como “no binarios” o “no conformes con el género”. Se ha de aclarar que este fenómeno comenzó en todas partes hace algún tiempo, sin embargo, en Sitges que no es una gran ciudad que cambia velozmente, la cosa va poquito a poco.

La vida sin el género binario, ¿a qué se asemeja eso? ¿Es posible? ¿Qué significa eso realmente? Con estructuras patriarcales establecidas y sus límites rígidos, ¿pueden cambiarse los términos de lo que realmente define ser un hombre o una mujer hoy? ¿Es todo esto solo una tendencia? ¿Debemos seguir la línea de la corrección política neoliberal en público y en los medios? ¿O deberíamos ignorar el discurso público y mantener el statu quo? Esto aún está por verse…

Claramente, es un rechazo a ser llamado hombre o mujer, y todo tiene que ver con la autoexpresión y la identidad. Y aunque aquí no analizaremos el uso de demasiados pronombres de autoidentificación en nuestros idiomas, la primera manera de expresarse físicamente sería a través del peinado, la ropa, los zapatos y quizás el uso de cosméticos. Sin embargo, ¿hay más? Parecería que sí... También significa no adherirse a estrictas reglas sociales de comportamiento. Significa estar libre de desempeñar los roles establecidos de comportamiento masculino o femenino.

Históricamente, cualquiera que infringiera los patrones normativos de género en el vestir o las tendencias de la moda corría el riesgo de ser ridiculizado, ser socialmente excluido, encarcelado o incluso asesinado. Hombres que lucen esmalte de uñas negro en los dedos de las manos y los pies: ¡qué radical, ¡qué crucial! ¿Lo es realmente? Estos acontecimientos son fundamentalmente diferentes y aparentemente no tienen relación con lo que estoy a punto de afirmar, sin embargo, ¿no deberíamos estar más preocupados por las consecuencias de la guerra en Ucrania o la anulación de una decisión histórica

Mà a Mà · Hand to Hand · Mano a Mano 43

dret constitucional federal a l’avortament. Mantinguem la perspectiva, d’acord?

¿Viure en un món sense gènere binari inclou també dibuixar les línies de les lletres de l’acrònim “LGTBIQ+”?

¿No hauríem de poder estimar i tenir sexe amb qualsevol adult de la nostra elecció amb consentiment, de manera fluida i lliure? Sense judici, sense restriccions. Hmm, sembla alliberador! Si tendeixes a desdibuixar la línia de comportament entre masculí i femení, què hi ha de dolent en això? Seguirem vivint en un món tan estructurat perquè un cert nombre de persones segueixin sentint-se còmodes amb les etiquetes establertes? Hem estat vivint la vida sense l’opció de ser qui volem ser, o més ben dit, de qui realment som. Des del principi dels temps, ajustarse a les normes socials ha estat incòmode per a molts i insuportable per a alguns.

Això no obstant, hem de tenir clar que no podem canviar el nostre ADN, la nostra composició cromosòmica. I encara que de vegades ens encantaria poder declarar-nos contraris a allò que imposa la societat, en definitiva, no podem canviar la nostra biologia a nivell microscòpic; no obstant això, PODEM crear altres identitats. Així que, ara preguntem, l’autoexpressió menyscaba els altres? Es neguen els drets si no es pot declarar la pròpia identitat sentida de cor?

Som éssers complexos. L’estructura patriarcal i els seus rígids límits de comportament, codis de vestimenta i ús de cosmètics ens limiten a totes de maneres que la majoria de nosaltres no ens adonem; però imagina com seria portar el que et vingués de gust posar-te sense ser jutjat. Els dies calorosos d’estiu, què et posaries? Què se’t permet fer servir? O hauria de preguntar, amb què t’atreviries a vestirte?

Lluirien les persones al món com si estiguéssim vivint en una pel·lícula de ciència ficció de la dècada de 1970 en la que tots vestien roba sòlida de colors neutres? Altament improbable. Crec que el mon semblaria molt més interessant del que és avui. Veuríeu una realitat on tot s’hi val! Veuríeu veritable llibertat d’expressió, pírcings, ús de cosmètics, més roba de gènere fluid o que cobrís menys! I veuríeu molts més colors.

NOTA DE VISIÓ

Extraoficialment, en català el nou terme que es fa servir és “elli”. En anglès, el més comú és que els pronoms plurals “els” i “ells” hagin estat apropiats per indicar la identitat de gènere neutral d’un individu. En castellà, un altre terme no oficial que s’utilitza es “elle” com a pronom de gènere neutre junt a ella i ell.

Mà a Mà · Hand to Hand · Mano a Mano
IMG:
44
LGTBIQ+ Outfit designed by Rich Mnisi at the Victoria and Albert Museum, exhibition, Africa Fashion in London; by Cheyenne Crump, 2022

Does living in a world without the gender binary also include blurring the lines between the letters in the acronym “LGTBIQ+”? Shouldn’t we be able to love and have sex with any consenting adult of our choosing, fluidly and freely? No judgment, no restrictions. Hmm, it seems liberating! If you’re inclined to blur the line of behaviour between male and female, what’s wrong with that? Are we to remain living in such a structured world so that a certain number of people continue to feel comfortable with established labels? We’ve been living life without the choice to be who we want to be—or better said, who we really are. Since the dawn of time, conforming to societal norms has been uncomfortable for many, and unbearable for some.

Now it needs to be said, we can’t change our DNA, our chromosome makeup. And although sometimes we’d love to be able to declare ourselves contrary to what society mandates, ultimately, we can’t change our biology on a microscopic level; however, we CAN create other identities. So, we now ask, does self-expression diminish others? Are rights being denied if you can’t declare one’s heartfelt identity?

We are complex beings. The patriarchal structure and its rigid boundaries of behaviour, dress codes and use of cosmetics confine all of us in ways most of us fail to contemplate; but imagine what it would be like to wear whatever you wanted to wear without judgement. On really hot summer days, what would you wear? What are you allowed to wear? Or should I ask, what are you brave enough to wear?

Would people of the world look as if we were living in a 1970s sci-fi film where we all wore solid, neutral-coloured clothing? Highly unlikely. I believe the world would look far more interesting than it does today. You’d see a reality where anything goes! You’d see true freedom of expression, piercings, use of cosmetics, more genderfluid clothing or less covering! And you’d see many more colours.

de la Corte Suprema de EE. UU. que ya no otorga a las mujeres el derecho constitucional federal al aborto. Mantengamos la perspectiva, ¿de acuerdo?

¿Vivir en un mundo sin género binario incluye también desdibujar las líneas de las letras del acrónimo “LGTBIQ+”? ¿No deberíamos poder amar y tener sexo con cualquier adulto de nuestra elección que consienta, de manera fluida y libre? Sin juicio, sin restricciones. Hmm, ¡parece liberador! Si tiendes a desdibujar la línea de comportamiento entre masculino y femenino, ¿qué hay de malo en eso? ¿Vamos a seguir viviendo en un mundo tan estructurado para que un cierto número de personas sigan sintiéndose cómodas con las etiquetas establecidas? Hemos estado viviendo la vida sin la opción de ser quienes queremos ser o, mejor dicho, quienes realmente somos. Desde el principio de los tiempos, ajustarse a las normas sociales ha sido incómodo para muchos e insoportable para algunos.

No obstante, hemos de tener claro que no podemos cambiar nuestro ADN, nuestra composición cromosómica. Y aunque a veces nos encantaría poder declararnos contrarios a lo que impone la sociedad, en definitiva, no podemos cambiar nuestra biología a nivel microscópico; sin embargo, PODEMOS crear otras identidades. Así que, ahora preguntamos, ¿la autoexpresión menoscaba a los demás? ¿Se niegan los derechos si no se puede declarar la propia identidad sentida de corazón?

Somos seres complejos. La estructura patriarcal y sus rígidos límites de comportamiento, códigos de vestimenta y uso de cosméticos nos limitan a todos de maneras en las que la mayoría de nosotros no nos damos cuenta; pero imagina cómo sería llevar lo que te apeteciera ponerte sin ser juzgado. En los días calurosos de verano, ¿qué te pondrías? ¿Qué se te permite usar? O debería preguntar, ¿con qué te atreverías a vestirte?

¿Lucirían las personas en el mundo como si estuviéramos viviendo en una película de ciencia ficción de la década de 1970 en la que todos vestían ropa sólida de colores neutros? Altamente improbable. Creo que el mundo parecería mucho más interesante de lo que es hoy. ¡Veríais una realidad donde todo vale! ¡Veríais verdadera libertad de expresión, piercings, uso de cosméticos, más ropa de género fluido o que cubriera menos! Y veríais muchos más colores.

VISIÓN NOTE

Unofficially, in Catalan, the new term being spoken is “elli.” In English, most commonly it appears the plural pronouns “they” and “them” have been appropriated to denote the gender-neutral identity of an individual. In Castellano, another unofficial term being spoken is “elle” as a gender-neutral pronoun alongside ella (she) and él (he).

NOTA DE VISIÓN

Extraoficialmente, en catalán, el nuevo término que se usa es “elli”. En inglés, lo más común es que los pronombres plurales “los” y “ellos” se hayan apropiado para denotar la identidad de género neutral de un individuo. En castellano, otro término no oficial que se usa es “elle” como pronombre de género neutro junto a ella y él.

Mà a Mà · Hand to Hand · Mano a Mano
45

ETS ÚNIC* YOU ARE UNIQUE ERES ÚNICO

Mà a Mà · Hand to Hand · Mano a Mano
46
IMG: Cottonbro Studio
Mà a Mà · Hand to Hand · Mano a Mano 47

Cultura bear (dels ossos)

Bear Culture La cultura de los osos

Dues

vegades a l’any, tots els anys, nombrosos grupets de dos o tres ossos caminen pels nostres carrers en massa. És una espècie de migració, però no d’ossos que caminen sobre quatre potes. Bear, en aquest cas, és un terme que descriu a un home gai generalment pelut, barbut i bastant corpulent, que sembla com un home heterosexual típicament masculí.

Quan estan a Sitges en aquestes ocasions, els ossos s’agafen de la mà, s'abracen i es besen afectuosament obertament en públic. Aquests homes no segueixen l'estètica gai dominant representada pel glorificat jove esvelt i de cos atlètic, ni encaixen en aquesta descripció de jove gai; no pertanyen a la comunitat d'homes excessivament arreglats o en bona forma física amb cossos esculturals.

Aquests esdeveniments anuals, organitzats per la Bears Sitges Association (l'Associació Bears Sitges) són: la Trobada Internacional Bears Sitges (també coneguda com la Bears Sitges Spring Edition) que se celebra al maig i la Setmana Bear (Bears Sitges Week), que se celebra al setembre i que han situat Sitges en el mapa turístic global LGTBIQ+ juntament amb el nostre Orgull de Sitges. Aquest esdeveniments porten a la nostra costa nombrosos turistes perquè es trobin i es relacionin entre ells al llarg del passeig en el que es coneix com la Bear Village, i en diversos esdeveniments que es duen a terme en bars seleccionats dirigits als ossos. Aquests esdeveniments a Sitges atreuen Bears, no tan sols de Tarragona, Barcelona i la resta d'Espanya, sinó també de la resta d'Europa i Amèrica.

Què es pot fer quan no sols no encaixes en la societat heteronormativa, sinó que tampoc encaixes en les normes de la comunitat amb la qual més et relaciones? Com, una subcultura de la comunitat LGTBIQ+, es va tornar tan segura de si mateixa rebutjant l'ideal estereotipat de la bellesa masculina que tenen els homes homosexuals convencionals?

En primer lloc, un cerca uns altres que son com un mateix, altres persones que

Numerousbear sleuths of twos and threes walk our streets en masse, twice a year, every year. It is a sort of migration, but not one made by bears walking on four legs! Bear, in this case, is a term which describes a usually hairy, bearded, rather hefty gay man, who appears to be a typically masculine, heterosexual man.

When in Sitges on these occasions, bears hold hands, hug, and affectionately kiss each other openly in public. These men neither appreciate the prevailing gay aesthetic driven of the glorified slender, smooth-bodied youth, nor do they fit the description of such a gay young man; they don’t belong to the community of overly groomed, or physically fit men with beautiful bodies.

These annual occasions, organized by Bears Sitges Association, are the International Bears Sitges Meeting (also known as Bears Sitges Spring Edition) held in May and Bears Sitges Week, held in September and have put Sitges on the global LGTBIQ+ touristic map, not unlike our hugely successful Sitges Pride. They bring to our shores numerous tourists to meet and engage with one another along the paseo in what’s known as the Bear Village, and various events held in selected bars geared toward bears. These events in Sitges attract Bears, not only from Tarragona, Barcelona, and the rest of Spain, but also the rest of Europe and the Americas.

What can you do when, not only don’t you fit into heteronormative society, but also you don’t fit in the norms of the community you associate with most? How did a subculture of the LGTBIQ+ community become so self-assured, rejecting the stereotypical ideal of male beauty held by mainstream gay men?

Firstly, you seek others like you. Other people who share these everyday circumstances and can appreciate what it is to live such an experience. This is what happened in the early eighties among a sector of gay men in the LGTBIQ+ community of San Francisco, California. The Bear movement came to be when gay men began to find other gay men

Dosveces al año todos los años, numerosos grupitos de dos o tres osos caminan por nuestras calles en masa. Es una especie de migración, pero no de osos que caminan sobre cuatro patas. Bear, en este caso, es un término que describe a un hombre gay generalmente peludo, barbudo y bastante corpulento, que parece ser un hombre heterosexual típicamente masculino.

Cuando están en Sitges en estas ocasiones, los osos se toman de la mano, se abrazan y se besan cariñosamente abiertamente en público. Estos hombres ni siguen la estética gay dominante representada por el glorificado joven esbelto y de cuerpo atlético, ni encajan en tal descripción de tipo de joven gay; no pertenecen a la comunidad de hombres exageradamente arreglados o en buena forma física con cuerpos esculturales.

Estos eventos anuales, organizados por la Asociación Bears Sitges son: el Encuentro Internacional Bears Sitges (también conocido como Bears Sitges Spring Edition), que se celebra en mayo, y la Semana Bears Sitges, que se celebra en septiembre y que han situado a Sitges en el mapa turístico global LGTBIQ+ junto a nuestro Sitges Pride. Estos eventos traen a nuestra costa montones de turistas que se encuentran y se codean a lo largo del paseo en lo que se conoce como la Bear Village y en varios eventos que se celebran en bares específicos dirigidos a los osos. Estos eventos en Sitges atraen Bears/Osos, no solo de Tarragona, Barcelona y el resto de España, sino también del resto de Europa y América.

¿Qué se puede hacer cuando uno no solo no encaja en la sociedad heteronormativa, sino que tampoco encaja en las normas de la comunidad con la que más se relaciona? ¿Cómo una subcultura de la comunidad LGTBIQ+ se volvió tan segura de sí misma que rechazó el ideal estereotipado de la belleza masculina que tienen los hombres homosexuales convencionales?

En primer lugar, uno busca a los que son como uno mismo, otras personas que compartan estas circunstancias cotidianas y puedan

Mà a Mà · Hand to Hand · Mano a Mano
48
Mà a Mà · Hand to Hand · Mano a Mano
49
IMG: Der Hexenhammer by vishstudio

comparteixin aquestes circumstàncies quotidianes i puguin apreciar el que és viure aquesta experiència. És el que va succeir a principis dels anys vuitanta entre un sector d'homes homosexuals de la comunitat LGTBIQ+ de San Francisco, Califòrnia. El moviment Bear va sorgir quan els homes homosexuals van començar a trobar altres homes homosexuals que se sentissin còmodes amb els seus cossos corpulents i peluts. Van començar a organitzar-se i reunir-se en petits grups. Les reunions van créixer i van proliferar per a incloure a aquells que sentien atracció pels homes amb barba d’uns dies o amb una barba espessa, per homes madurs i per homes fornits amb una vivència positiva del seu cos.

L'origen del fenomen a Europa, va començar amb homes similars que es van donar cita a Londres, Anglaterra, i Colònia, Alemanya. Aquestes reunions precursores van donar lloc a la primera “Bärennacht” (nit de l'os) oficial europea que es va organitzar com a part del Carnestoltes de Colònia al febrer de 1985.

Com va començar a Sitges? En 2001, Lluís M. Ramírez i Manel Grao van fundar la Bears Sitges Association (l'Associació Bears de Sitges). L'organització va ser creada per a promoure la germanor, la solidaritat i l'amistat dels ossos mitjançant l'organització d'esdeveniments, passejos i jocs; així com per “promoure activament el patrimoni cultural, arquitectònic i social de Sitges”. Agregat a la comunitat LGTBIQ+ aquí tenim el nostre bar orientat als ossos, Bears Bar Sitges (inaugurat originalment en 2000), reobert com es veu avui per Sebastien Bourdarias, al març de 2016.

Al llarg dels anys va succeir una cosa meravellosa, havent ignorat el concepte de la societat del que es considera atractiu o bonic, van reclamar el seu espai en la societat i van construir una nova estructura social per a ells tornant-la més inclusiva.

Els ossos tendeixen a sentir-se atrets per aquells l'aparença dels quals reflecteix la seva i això també es pot veure en grups similars de dones. Sí, les dones també poden ser oses! Per a les dones, anomenades Úrsules (paraula llatina que etimològicamentl significa "petita ossa"), ser una osa tendeix a estar vinculat a la seva identitat com una lesbiana corpulenta, no particularment femenina i, sovint, poc inclinada a afaitar-se les cames i les axil·les. Ser un os no té per què ser exclusiu dels homes.

Podríem aprendre una o dues coses de la cultura dels óssos: acceptar el propi cos, ja sigui més gran o més hirsut, i celebrar aquests trets en els altres, dos segells distintius d'una subcultura que es troba dins de la comunitat LGTBIQ+.

L’any passat, la Bears Sitges Week va coincidir amb la celebració de la Diada de Catalunya celebrada el diumenge 11 de setembre i va sorprendre notablement els nombrosos clients estrangers dels cafès de la Plaça de l’Indústria en acostar-se una processó ballant pel carrer Joan Tarrida. El baluern del xiulet del flabiol (flauta catalana), travessant la multitud de gent que caminava d'un costat a l’altre de la plaça, la música tradicional catalana atreia els capgrossos ballarins pel carrer més alegre de la ciutat, com si la música la toqués el Flautista de Hamelín.

who felt comfortable with their heavyset, hairy bodies. They started to organize and meet in small groups. The gatherings grew and proliferated to include those with an attraction to men with facial stubble or beards, mature men, and body-positive, stout men.

The origin of the phenomenon in Europe, began with similar men who gathered in London, England and Cologne, Germany. These precursory meetings led to the first European official “Bärennacht” (bear’s night) which was organized as part of Colognes’ Carnival in February of 1985.

How did it start in Sitges? In 2001, Lluís M. Ramírez and Manel Grao founded the Bears Sitges Association. The organization was created to promote bear brotherhood, solidarity, and friendship by organizing events, outings, and games; as well as “actively promoting the cultural, architectural and social heritage of Sitges.” Adding to the LGTBIQ+ community here is our bear-oriented bar, Bears Bar Sitges (originally opened in 2000), reopened as you see it today by Sebastien Bourdarias, in March 2016.

Over the years a wonderful thing happened, having disregarded society’s concept of what is considered attractive or beautiful, they claimed their space in society and built a new social structure for themselves and became more inclusive.

Bears tend to be attracted to those whose appearance mirrors their own and this can also be seen in similar groups of women. Yes, women can be bears too! For women, called Ursulas (Latin word whose origin means “little female bear”), being a bear tends to be linked to her identity as a heavy-set lesbian, not particularly feminine, and often hesitant to shaving her legs and underarms. Being a bear doesn’t have to be exclusive to men.

We could learn a thing or two from bear culture: accepting one’s own body, whether it is larger or more hirsute, and celebrating these traits in others—two hallmarks of a subculture found within the LGTBIQ+ community.

Last year, Bears Sitges Week coincided with the celebration of Diada de Catalunya celebrated on Sunday, September 11th and remarkably surprised the many foreign patrons of the cafes in Plaça de Industria by an approaching procession dancing along calle Joan Tarrida. The blare of the flabiol (Catalan flute) whistle, cutting through the throngs of people walking to and fro across the square, the traditional Catalan music drawing the dancing dwarf Gigantes along the gayest street in town, as if the music were played by the Pied Piper of Hamelin.

Mà a Mà · Hand to Hand · Mano a Mano
50

apreciar lo que es vivir esa experiencia. Es lo que sucedió a principios de los años ochenta entre un sector de hombres homosexuales de la comunidad LGTBIQ+ de San Francisco, California. El movimiento Bear surgió cuando hombres homosexuales comenzaron a encontrar otros hombres homosexuales sintiéndose cómodos con sus cuerpos corpulentos y peludos. Comenzaron a organizarse y reunirse en pequeños grupos. Las reuniones crecieron y proliferaron para incluir a aquellos que sentían atracción por los hombres con barba de unos días o con barba espesa, por hombres maduros y por hombr es fornidos con una vivencia positiva de su cuerpo.

El origen del fenómeno en Europa, comenzó con hombres similares que se dieron cita en Londres, Inglaterra, y Colonia, Alemania. Estas reuniones precursoras dieron lugar a la primera “Bärennacht” (noche del oso) oficial europea que se organizó como parte del Carnaval de Colonia en febrero de 1985.

¿Cómo empezó en Sitges? En 2001, Lluís M. Ramírez y Manel Grao fundaron la Bears Sitges Association (La Asociación Bears de Sitges). La organización fue creada para promover la hermandad, la solidaridad y la amistad entre los osos mediante la organización de eventos, paseos y juegos; así como para “promover activamente el patrimonio cultural, arquitectónico y social de Sitges”. Adherido a la comunidad LGTBIQ+, aquí tenemos nuestro bar orientado a los osos, Bears Bar Sitges (inaugurado originalmente en 2000), reabierto como se ve hoy por Sebastien Bourdarias, en marzo de 2016.

A lo largo de los años sucedió algo maravilloso, habiendo ignorado el concepto de la sociedad de lo que se considera atractivo o hermoso, reclamaron su espacio en la sociedad y construyeron una nueva estructura social para ellos volviéndola más inclusiva.

Los osos tienden a sentirse atraídos por aquellos cuya apariencia refleja la suya y esto también se puede ver en grupos similares de mujeres. ¡Sí, las mujeres también pueden ser osas! Para las mujeres, llamadas Úrsulas (palabra latina que etimológicamente significa “pequeña osa”), ser una osa tiende a estar vinculado a su identidad como una lesbiana corpulenta, no particularmente femenina y, a menudo, reacia a afeitarse las piernas y las axilas. Ser un oso no tiene por qué ser exclusivo para hombres.

Podríamos aprender una o dos cosas de la cultura de los osos: aceptar el propio cuerpo, sea más grande o más hirsuto, y celebrar estos rasgos en los demás, dos sellos distintivos de una subcultura que se encuentra dentro de la comunidad LGTBIQ+.

El pasado año, la Bears Sitges Week coincidió con la celebración de la Diada de Catalunya celebrada el domingo 11 de septiembre y sorprendió notablemente a los numerosos clientes extranjeros de los cafés de la Plaça de l’Industria al acercarse una procesión bailando por la calle Joan Tarrida. El estruendo del silbato del flabiol (flauta catalana), atravesando la multitud de gente que caminaba de un lado a otro de la plaza, la música tradicional catalana atraía a los cabezudos danzarines por la calle más alegre de la ciudad, como si la música la tocara el Flautista de Hamelín.

Mà a Mà · Hand to Hand · Mano a Mano
1991 (digitallibrary.usc.edu) 51
IMGs: Bears Bar, Sitges
Lubi, Bear Calendar,

Dia Internacional de l’Orgull: 28 de juny de 2022

International Pride Day: June 28, 2022

Día Internacional del Orgullo: 28 de junio de 2022

IMG: Fred W. McDarrah, Young people celebrate outside the boarded-up Stonewall Inn after riots over the weekend of June 27, 1969
— LGTBIQ+ Mà a Mà · Hand to Hand · Mano a Mano COM A COMUNITAT SOM . . . AS A COMMUNITY, WE ARE . . . COMO COMUNIDAD SOMOS . . . #STRONGERTOGETHER 52

Elsdrets de les persones LGBTIQ+ són part de la lluita compartida per defensar el dret de totes les persones a ser i viure lliures de discriminació i violència. A Catalunya, la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, garanteix els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia; no obstant això, per a subratllar-ho, aquests van ser els punts principals de la nostra declaració.

El dret a caminar pels carrers sense por, sense rebre insults ni ser agredits públicament anant de la mà de la nostra parella o sent nosaltres mateixos.

El dret al que el nostre lloc de treball sigui un espai segur, sense que la nostra orientació sexual sigui motiu de discriminació.

El dret a expressar-nos com som en els nostres espais familiars, educatius o d’oci.

El dret al reconeixement de la nostra identitat de gènere i diversitat familiar per part de les administracions locals i estatals.

Que les polítiques socials LGBTIQ+ siguin transinclusives, antiracistes, antiedat i inclusives de les persones amb discapacitat.

Aquests drets no s’han atorgat a totes les persones. Els col·lectius LGBTIQ+ han hagut de lluitar durant dècades per aconseguirlos, tant al nostre país com a la resta del món, i encara avui no estan plenament garantits.

Therights of LGBTIQ+ people are part of the shared struggle to defend the right of all people to be, and live free from discrimination and violence. In Catalunya, The Law 11/2014, of October 10, guarantees the rights of lesbians, gays, bisexuals, transgender and intersex people to eradicate homophobia, biphobia and transphobia; however, to underscore it, these were the main points of our declaration.

The right to walk the streets without fear, without receiving insults or being assaulted publicly holding hands with our partner or being ourselves.

The right for our workplace to be a safe space, without our sexual orientation being grounds for discrimination.

The right to express ourselves as we are in our families, education or leisure spaces.

The right to the recognition of our gender identity and family diversity by local and state administrations.

For LGBTIQ+ social policies to be trans-inclusive, anti-racist, antiageist and inclusive of those with disabilities.

These rights have not been given to all people. LGBTIQ+ groups have had to fight for decades to achieve them, both in our country and around the world, and even today they are not fully guaranteed.

Losderechos de las personas LGBTIQ+ son parte de la lucha compartida por defender el derecho de todas las personas a ser y vivir libres de discriminación y violencia. En Catalunya, la Ley 11/2014, de 10 de octubre, garantiza los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales a erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia; sin embargo, para subrayarlo, estos fueron los puntos principales de nuestra declaración.

El derecho a caminar por las calles sin miedo, sin recibir insultos ni ser agredidos públicamente yendo de la mano de nuestra pareja o siendo nosotros mismos.

El derecho a que nuestro lugar de trabajo sea un espacio seguro, sin que nuestra orientación sexual sea motivo de discriminación.

El derecho a expresarnos como somos en nuestros espacios familiares, educativos o de ocio.

El derecho al reconocimiento de nuestra identidad de género y diversidad familiar por parte de las administraciones locales y estatales.

Que las políticas sociales LGBTIQ+ sean transinclusivas, antirracistas, antiedad e inclusivas de las personas con discapacidad.

Estos derechos no se han otorgado a todas las personas. Los colectivos LGBTIQ+ han tenido que luchar durante décadas para conseguirlos, tanto en nuestro país como en el resto del mundo, y aún hoy no están plenamente garantizados.

Mà a Mà · Hand to Hand · Mano a Mano 53
54

BENESTAR WELL-BEING BIENESTAR

55

La veritat sobre la verola del mico The Truth About Monkeypox La verdad sobre la viruela del mono

Laverola del mico és una malaltia causada per la infecció per un virus que pertany a la família de virus anomenada Poxviridae, a la qual també pertany la verola. La malaltia sol ser lleu i la majoria de les persones es recuperen en poques setmanes sense tractament.

Qualsevol pot contraure la verola del simi. Fins ara, molts casos han estat en homes que tenen sexe amb homes. Per aquesta raó, és particularment important estar al corrent dels símptomes si es troba en aquest grup.

Com es propaga la verola del mico?

• En tocar la pell butllofes o crostes en abraçar i fer massatges

• Tocant roba, roba de llit o tovalloles usades per algú amb granellada de verola del simi

• En inhalar gotetes que contenen el virus expulsat en tossir o esternudar d'una persona amb granellada de verola del simi

• Pot contraure la verola del simi en besar-se i al contacte prolongat cara a cara, o si el mossega una persona infectada o, en general, si ha estat en contacte amb la seva saliva, sang o fluids corporals; Recentment, es va trobar el virus al semen d'alguns pacients a Itàlia

• Tenint sexe oral, anal i vaginal o tocant-se els genitals (penis, testicles, llavis i vagina)

Símptomes de la verola del mico

Els primers símptomes poden trigar entre 5 i 21 dies a aparèixer. Les erupcions comencen com a punts elevats, que es converteixen en petites butllofes plenes de líquid. Quan el virus entra en erupció a la pell, pot causar molèsties i dolor. Els primers símptomes de la verola del simi poden incloure:

• una temperatura elevada

• un mal de cap

• dolors musculars

• mal d'esquena

• Glàndules limfàtiques inflamades

• calfreds (escalofreds)

• esgotament

• Una verola aïllada o una ampolla poden aparèixer a gairebé qualsevol part del cos, a les mans, els peus, el pit o la cara. I igual que les virolas aïllades, també pot aparèixer una erupció als genitals oa prop seu, l'anus o altres àrees. La majoria dels pacients desenvolupen només unes quantes virola, principalment a l'àrea genital. L'erupció també pot estar dins del cos, inclosa la boca, la vagina o l'anus.

Si vostè (o la seva parella) sospita que té la verola del mico...

Autoavaluació—verifiqueu si hi ha canvis a la pell i si esteu mostrant una granellada o una lesió:

• Busqueu atenció mèdica i seguiu el tractament del vostre metge

• Utilitzeu una màscara quan estigui endins en espais petits amb altres persones

• Eviteu tenir relacions sexuals o tenir intimitat amb ningú fins que la granellada hagi curat, les crostes hagin caigut i tingui una capa fresca de pell. Això pot portar diverses setmanes.

• Si teniu més risc pel fet que teniu un sistema immunitari debilitat, és possible que necessiteu hospitalització.

Benestar · Well-Being · Bienestar 56
Assessorament Sanitari · Health Advisory · Aviso de salud
IMGs: foto de dalt / photo above / foto de arriba: by Matt Ford (matthiasford.com) foto de sota / photo below / foto de abajo: Justin Clynes Studio

Monkeypox is a disease caused by infection of a virus belonging to the family of viruses called Poxviridae, which smallpox also falls under. The disease is usually mild, and most people recover within a few weeks without treatment.

Anyone can get monkeypox. To date, many cases have been in men who have sex with men. For this reason, it’s particularly important to be aware of the symptoms if you’re in this group.

How does Monkeypox spread?

• By touching skin blisters or scabs by hugging and massage

• By touching clothing, bedding or towels used by someone with the monkeypox rash

• By inhaling droplets containing the virus expelled in coughs or sneezes of a person with the monkeypox rash

• You can catch monkeypox from kissing and prolonged face-to-face contact, or if you’re bitten by an infected person or generally if you have been in contact with their saliva, blood or body fluids; recently, the virus was found in the semen of some patients in Italy.

• By having oral, anus and vaginal sex or touching the genitals (penis, testicles, labia, and vagina)

Symptoms of Monkeypox

It can take between 5 and 21 days for the first symptoms to appear. Rashes start as raised spots, which turn into small blisters filled with fluid. Once the virus erupts on the skin, they can cause discomfort and pain.

The first symptoms of monkeypox may include:

• a high temperature

• a headache

• muscle aches

• backache

• swollen lymph glands

• shivering (chills)

• exhaustion

• An isolated pox or blister may appear almost anywhere on the body, on the hands, feet, chest, or face. And like isolated poxes, a rash can also appear on or near the genitals, anus or on other areas. Most patients develop only a few poxes, primarily in the genital area. The rash may also be inside the body, including the mouth, vagina, or anus.

If You (or your partner) suspect you have Monkeypox…

Self-screen—check for changes in your skin, and if you are displaying a rash or lesion:

• Seek medical attention and follow the treatment of your doctor

• Wear a mask when indoors in small spaces with others

• Avoid sex or being intimate with anyone until the rash has healed, scabs have fallen off and you have a fresh layer of skin. This can take several weeks.

• If you’re at higher risk due to having a weakened immune system, you may need hospitalization.

La viruela del mono es una enfermedad causada por la infección por un virus que pertenece a la familia de virus llamada Poxviridae, a la que también pertenece la viruela. La enfermedad suele ser leve y la mayoría de las personas se recuperan en unas pocas semanas sin tratamiento.

Cualquiera puede contraer la viruela del simio. Hasta la fecha, muchos casos han sido en hombres que tienen sexo con hombres. Por esta razón, es particularmente importante estar al tanto de los síntomas si se encuentra en este grupo.

¿Cómo se propaga la viruela del mono?

• Al tocar la piel ampollas o costras al abrazar y masajear

• Tocando ropa, ropa de cama o toallas usadas por alguien con sarpullido de viruela del simio

• Al inhalar gotitas que contienen el virus expulsado al toser o estornudar de una persona con sarpullido de viruela del simio

• Puede contraer la viruela del simio al besarse y al contacto prolongado cara a cara, o si lo muerde una persona infectada o, en general, si ha estado en contacto con su saliva, sangre o fluidos corporales; Recientemente, se encontró el virus en el semen de algunos pacientes en Italia

• Teniendo sexo oral, anal y vaginal o tocándose los genitales (pene, testículos, labios y vagina)

Síntomas de la viruela del mono Los primeros síntomas pueden tardar entre 5 y 21 días en aparecer. Las erupciones comienzan como puntos elevados, que se convierten en pequeñas ampollas llenas de líquido. Una vez que el virus entra en erupción en la piel, puede causar molestias y dolor.

Los primeros síntomas de la viruela del simio pueden incluir:

• una temperatura elevada

• un dolor de cabeza

• dolores musculares

• dolor de espalda

• Glándulas linfáticas inflamadas

• escalofríos (escalofríos)

• agotamiento

• Una viruela aislada o una ampolla pueden aparecer en casi cualquier parte del cuerpo, en las manos, los pies, el pecho o la cara. Y al igual que las viruelas aisladas, también puede aparecer una erupción en los genitales o cerca de ellos, el ano u otras áreas. La mayoría de los pacientes desarrollan solo unas pocas viruelas, principalmente en el área genital. La erupción también puede estar dentro del cuerpo, incluida la boca, la vagina o el ano.

Si usted (o su pareja) sospecha que tiene la viruela del mono... Autoevaluación—verifique si hay cambios en su piel y si está mostrando un sarpullido o una lesión:

• Busque atención médica y siga el tratamiento de su médico

• Use una máscara cuando esté adentro en espacios pequeños con otras personas

• Evite tener relaciones sexuales o tener intimidad con nadie hasta que el sarpullido haya sanado, las costras se hayan caído y tenga una capa fresca de piel. Esto puede llevar varias semanas.

• Si tiene un mayor riesgo debido a que tiene un sistema inmunitario debilitado, es posible que necesite hospitalización.

Benestar · Well-Being · Bienestar 57 Assessorament Sanitari · Health Advisory · Aviso de salud
58

COLORS SITGES LINK

GUIA GUIDE GUÍA

59

LGTB

Glossari Glossary Glosario

Abreviatura per a lesbianes, gais, bisexuals i transgéneres. Terme paraigua que s'utilitza per a referir-se a la comunitat homosexual en el seu conjunt.

És un acrònim ampli que inclou també les comunitats: Q per a Queer (marica), I per a Intersexuals i A per a Asexuals.

An abbreviation for Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender. An umbrella term that is used to refer to the community as a whole.

Is a broader acronym which includes the following communities: the Q for Queer, l for lntersex and A/or asexual.

BISEXUALITAT BISEXUALITY BISEXUALIDAD BORD QUEER RARO CIS CISGÈNERE CISGENERO CISGENDER

És atracció romàntica i sexual, o comportament sexual simultani cap als homes i les dones.

És un terme paraigua o minories sexuals i de gènere que no són ni heterosexuals ni cisgènere.

Persona en la qual el sentit d'identitat personal i de gènere correspon amb el seu sexe de naixement. També, una identitat de gènere o el desenvolupament de rol de gènere considerat socialment apropiada per al seu sexe, independentment de la sexualitat.

Is romantic attraction, sexual attraction, or sexual behavior toward both males and females.

Is an umbrella term/or sexual and gender minorities that are not heterosexual, not cisgender.

Denoting or relating to a person whose sense of personal identity and gender coresponds with their birth sex. Or a gender identity or to perform a gender role society considers appropriate for one's sex, regardless of sexuality.

INTERSEX INTERSEXUAL

És un terme general utilitzat per una varietat de condicions en les quals una persona neix amb una anatomia reproductiva o sexual que no sembla encaixar en les definicions típiques de femella o mascle. No hi ha un únic tipus de cos intersexual, que abasta una àmplia varietat de condicions que no tenen res en comú excepte que son consideren "anormals" per la societat. Algunes persones intersexuals afirmen que forma part de la seva identitat, no és unacategoria de gènere lliurement triada.

ls a general term used/or a variety of conditions in which a person is born with a reproductive or sexual anatomy that doesn't seem to fit the typical definitions of female or male. There is no single "intersex body;" it encompasses a wide variety of conditions that do not have anything in common except that they are deemed "abnormal" by society. Some intersex people claim it as being part of their identity, it is not a freely chosen category of gender.

ASEXUAL

Una persona que no té atracció sexual per a ningú, o un interès baix o absent en el desig d'activitat sexual. Es pot considerar cvom a manca d'orientació sexual, o una de les variacions que hi ha al costat de l'heterosexualitat, la bisexualitat i l'homosexualitat.

A person lacking sexual attraction to anyone, or low or absent interest in or desire for sexual activity. It may be considered the lack of a sexual orientation, or one of the variations thereat alongside heterosexuality, bisexuality and homosexuality.

PANSEXUALITAT PANSEXUALIDAD PANSEXUALITY

TRANS

TRANSGÈNERE TRANSGENERO TRANSGENDER

És una atracció romàntica o sexual cap a persones de qualsevol sexe o identitat de gènere.

Persones que tenen una identitat de gènere o expressió de gènere que difereix del sexe assignat en néixer. Algunes persones transgènere que desitgen assistència mèdica per a passar d'un sexe a un altre s'identifiquen com a transsexuals. Transgènere, sovint abreujat com a trans, també és un terme general.

ls a romantic or sexual attraction toward people of any sex or gender identity.

People who have a gender identity or gender expression that differs from their sex assigned at birth. Some transgender people who desire medical assistance to transition from one sex to another identifyas transsexual. Transgender, often shortened as trans, is also an umbrella term.

LGTBIQ+
LGBTQIA
Guia · Guide · Guía 60

Abreviatura para lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros. Término paraguas que se utiliza para referirse a la comunidad homosexual en su conjunto.

Es un acrónimo amplio que incluye también las comunidades: Q para Queer (marica), I para Intersexuales y A para Asexuales.

Atracción romantica, atracción sexual o comportamiento sexual hacia hombres y mujeres.

Termino paraguas para las minorías sexuales y de género que no son heterosexuales o cisgénero.

Persona cuyo sentido de identidad personal y género corresponde con su sexo de nacimiento. También una identidad de género o el desempeño de un papel de género que la sociedad considera apropiado para su sexo, independientemente de la sexualidad.

Es un terrnino general que se usa para una variedad de condiciones en las que la persona nace con una anatomia reproductiva o sexual que no parece ajustarse a las definiciones típicas de hembra o varón. No hay un solo “cuerpo intersexual”; abarca una amplia variedad de condiciones que no tienen nada en común excepto que son considerados “anormales” por la sociedad. Algunas personas intersexuales reclaman que sea una parte de su identidad ya que no es una categoría de género elegida libremente.

Persona que carece de atracción sexual hacia nadie, también bajo o ausente deseo de actividad sexual. Podría considerarse como falta de orientación sexual, o como una más de las variantes entre heterosexualidad, bisexualidad y homosexualidad.

English Language Services

Gloria Gannaway, Ph.D.

Doctorada por la Universidad de Texas

• Preparació per a tota mena d'exàmens en anglès, incloses les proves de selectivitat.

• Classes particulars, cursos i seminaris per a fins específics.

• Preparació de reunions, treballs i viatges internacionals.

• Escriptura de documents, informes, articles i presentacions.

• Traducció de textos del català i del castellà a l'anglès.

• Preparación para todo tipo de exámenes en inglés, incluídas las pruebas de selectividad.

• Clases particulares, cursos y seminarios para fines específicos.

• Preparación de reuniones, trabajos y viajes internacionales.

• Escritura de documentos, informes, artículos y presentaciones.

• Traducción de textos del catalán y castellano al inglés.

Atracción romántica o sexual hacia personas de cualquier sexo o identidad de género.

Personas que tienen una identidad de género o expresión de género que difiere del sexo asignado al nacer. Algunas personas transgénero que desean asistencia médica para pasar de un sexo a otro se identifican comotransexuales. Transgénero, amenudo abreviado como trans, también es un término general.

C. Espalter 2 - Sitges www.queenzdinnershow.com Reservas Online ´The´ dinnertheater of Sitges ! C M Y CM MY CY CMY K GSL Vision Queenz_2023.pdf 2 20/11/2022 18:47:09
Guia · Guide · Guía
+34 669 629 934 61

Com UNIR-SE / SER VOLUNTARI/A de CSL

How to JOIN / VOLUNTEER for CSL

Como UNIRSE / SER VOLUNTARIO/A de CSL

Completa el nostre formulari en línia a www.colorssitgeslink.org

o visita el nostre Centre LGBTIQ+ Sitges (VEURE MAPA)

Complete our online form at www. colorssitgeslink.org

or visit our LGBTIQ+ Sirges Centre (SEE MAP)

Completa nuestro formulario en linea en www.colorssitgeslink.org

o visita nuestro Centro LGBTIQ+ Sitges (VER MAPA)

TIPUS DE SOCIS MEMBERSHIPS MEMBRECIAS

30€ 10€

> 100€

10€

És preferible el pagament en línia. Veniu al centre CSL per a obtenir ajuda adicional, només acceptem efectiu en circumstàncies excepcionals.

NORMAL

REDUÏT

MEMBERS

12 mesos / months / meses

Aturats/des, estudiants, menors de 25 anys Unemployed, students under 25 Desempleados/das, estudiantes, menores de 25 años

100€ mínim anual

€100 per annum minimum

100€ mínimo anual

Turistes o visitants (valid 6 mesos) Tourists or visitors (valid 6 months) Turistas o visitantes (valido 6 meses)

Online payment is preferrable. Come into the CSL centre for additional assitance, we are only accept cash under exceptional circumstances.

Es preferible el pago en línea. Ven al centro CSL para obtener ayuda adicional, solo aceptamos efectivo en circunstancias excepcionales.

Guia · Guide · Guía
CSL FRIENDS
62

Per què hauria de ser soci/sòcia de CSL?

Why Should I Become a Member?

¿Por qué ser socio/a de CSL?

Alnostre Centre LGTBIQ+ us podem ajudar amb qualsevol pregunta que pugueu tenir.

Inour Centre LGTBIQ+ we can help you with any questions you may have.

Ennuestro Centro LGTBIQ+ te podemos ayudar con cualquier pregunta que puedas tener.

info@colorssitgeslink.org + 34 93 811 11 66

Ajudant als altres

Simplement amb la teva afiliació demostres que et preocupes i que vols fer costat a una organització dedicada a ajudar a altres persones de la nostra comunitat.

Participació

Si tens qualsevol preocupació o problema que afecta la nostra comunitat, a CSL podem ajudarte ja que tenim reunions regulars amb membres de l’Ajuntament i altres autoritats locals per a ecarar assumptes importants i buscar solucions.

Beneficis exclusius

A través de la nostra Targeta de Soci/sòcia et pots beneficiar de descomptes i avantatges en comerços i en altres organitzacions o negocis.

Helping Others

Your membership alone shows that you care and that you want to support an association that wants to help others in our community.

Getting Involved

If you have any concerns or issues which affect our community, at CSL we can help to make a difference as we have regular meetings with members of the Adyuntamiento and other local institutions to tackle important issues and find solutions.

Exclusive Member Benefits

Via our membership card, we are working in a number of areas where our members can benefit from discounts and certain advantages in commercial outlets.

Ayudar a otros

Simplemente con tu afiliación demuestras que te preocupas y quieres apoyar a una organización dedicada a ayudar a otras personass de nuestra comunidad.

Participación

Si tienes cualquier preocupación o problema que afecta a nuestra comunidad, en CSL podemos ayudar ya que tenemos reuniones regulares con miembros del Ayuntamiento y otras autoridades locales para afrontar asuntos importantes y buscar soluciones.

Beneficios exclusivos

A través de nuestra Tarjeta de Socio/a te puedes beneficiar de descuentos y ventajas en comercios y en otras organizaciones o negocios.

Guia · Guide · Guía
Correu · Mail · Correo Telèfon · Phone · Telefono 63

Creating community

La creación de comunidad

Lacreació de comunitat comença amb nosaltres com a individus. Mantenir un diàleg honest i obert requereix de cadascun de nosaltres la voluntat d'escoltar, d'intentar entendre i de tenir consideració cap a cada individu, i les percepcions i interpretacions que poden desafiar i fins i tot posar en conflicte alguna de les nostres creences personals.

Mostrar respecte cap els altres, siguin individus o grups, fins i tot si estem profundament en desacord amb les idees i opinions que manifesten i creuen, de forma que les diferències expressades no donin lloc a divisió.

També necessitem reconèixer que algunes conductes i costums personals poden implicar haver de reaprendre certes creences personals i percepcions. Com a individus, cadascun de nosaltres hauria d’estar disposat a anar mes alla de les paraules i implicar-se en l'acció.

Creatingcommunity begins with us as individuals. Having honest, open dialogue requires that each of us be willing to listen to, attempt to understand and give consideration to individuals, perceptions and interpretations that may challenge, even conflict with some of our personal beliefs.

To show respect to others as individuals and as groups, even if we disagree deeply with the ideas and opinions that they express and believe, so that the differences expressed, does not result in divisiveness.

We also need to recognise that some personal customs and behaviours may involve relearning certain personal beliefs and perceptions of others. As individuals, each of us should be willing to move beyond words and take action.

Lacreación de comunidad comienza con nosotros como individuos. Mantener un dialogo honesto y abierto requiere de cada uno de nosotros la voluntad de de escuchar, de intentar entender y de tener consideración hacia cada individuo, las percepciones e interpretaciones que pueden desafiar e incluso poner en conflicto alguna de nuestras creencias personales.

Mostrar respeto hacia los otros, sean individuos o grupos, incluso si estamos profundamente en desacuerdo con las ideas y opiniones que manifiestan y creen, de forma que las diferencias expresadas no den lugar a division.

Tambien necesitamos reconocer que algunas conductas y costumbres personales pueden implicar reaprender ciertas creencias personales y percepciones sobre los otros. Como individuos, cada uno de nosotros deberia estar dispuesto a ir más alla de las palabras e implicarse en la acción.

Guia · Guide · Guía
La creació de comunitat
64

Donacions a CSL

Donating to CSL Donando a CSL

Cadascun dels projectes o esdeveniments de l’associació ha d’assegurar que cobreixi els seus propis costos i que, en la mesura del possible, generi fons per al pressupost anual. És per això que durant els últims dotze mesos hem estat conscients tant de controlar les nostres despeses com de buscar maneres de finançarnos. CSL ha mantingut i manté la seva independència gràcies a les donacions de particulars i empreses.

Donacions mitjançant transferència bancària o pagament bancari Les donacions en efectiu a l’asociació son sempre benvinvgudes. Es poden realitzar mitjançant transferencia o ingrés bancari directament en el nostre compte de CAIXABANK

Eachof the association’s projects or events must ensure that it covers its own costs and that, if possible, it generates funds toward the annual budget. This is why during the last twelve months we’ve been conscious about both controlling our expenses and seeking ways to finance ourselves. CSL has maintained and maintains its independence thanks to donations from individuals and companies. Donations via bank transfer or bank payment. Cash donations to the association are always welcome. They can be done via bank transfer or payment directly into our account in CAIXABANK

Cada uno de los proyectos o eventos de la asociación debe asegurar que cubra sus propios costos y que, en lo posible, genere fondos para el presupuesto anual. Es por esto que durante los últimos doce meses hemos estado conscientes tanto de controlar nuestros gastos como de buscar formas de financiarnos. CSL ha mantenido y mantiene su independencia gracias a las donaciones de particulares y empresas.

Donaciones mediante transferencia bancaria o pago bancario. Las donaciones en efectivo a la asociación son siempre bienvenidas. Se pueden realizar mediante transferencia ingreso bancario directamente en nuestra cuenta en CAIXABANK

ES48 2100 7712 0113 0016 1643

SWIFT / BIC code: CAIXESBBXXX

Membres

Com a membre, pots participar a CSL de moltes maneres diferents. Ser membre de CSL et permet ser part important d’un equip que està creant comunitat a Sitges i que se centra en la forma en què la societat s’acosta a les persones LGTBIQ+.

Members

As a member, you can participate in CSL in many different ways. Being a member of CSL allows you to be an important part of a team that is creating community in Sitges and that focuses in the way society approaches LGTBIQ+ people.

Miembros

Como miembro, puedes participar en CSL de muchas maneras diferentes. Ser miembro de CSL te permite ser parte importante de un equipo que está creando comunidad en Sitges y que se centra en la forma en que la sociedad seacerca a las personas LGTBIQ+.

Guia · Guide · Guía
65

Serveis CSL CSL Services Servicios CSL

Servei de proves ràpides de VIH, Sífilis i Hepatitis C

És necessària cita prèvia i es pot concertar per telèfon al 93 811 11 66, per WhatsApp al 649 012 044 o enviant un email a vih@colorssitgeslink.org

En què consisteix la prova ràpida? La prova ràpida consisteix en l’obtenció d’una petita mostra de sang, simplement una punxada en el dit, que permetrà fer les proves de VIH i sífilis i tenir els resultats disponibles en 15 minuts.

Qui pot fer-se la prova ràpida?

Colors Sitges Link és una associació que atén principalment homes que tenen sexe amb altres homes (HSH) i al col·lectiu LGTBIQ+, però qualsevol persona que pugui haver estatexposada al VIH, o que sigui sexualment activa i vulgui realitzar-se proves periòdiques del VIH (independentment del teu sexe o orientació sexual), pot sol·licitar cita prèvia per al nostre servei de test ràpid.

Característiques del servei

• Anònim, confidencial i gratuït.

• Resultat de la prova en 15 minuts.

• Informació i recursos sobre el VIH i altres infeccions de transmissió sexual.

• Possibilitat de descartar VIH, sífilis i Hepatitis C

• Atenció, assessorament i suport emocional en tot moment en un ambient lliure de prejudicis.

• Les proves es realitzen en un espai privat i confidencial en el nostre Casal situat al carrer Joan Tarrida, i les fan voluntaris formats en l’àmbit sanitari.

Rapid

HIV,

Syphilis

and Hepatitis C test service

An appointment is necessary and can be made by calling 93 811 11 66, by WhatsApp 649 012 044 or sending an email to vih@colorssitgeslink.org

What does the rapid test consist of?

The rapid test consists of obtaining a small blood sample, just a finger prick, which will allow testing for HIV and syphilis and having the results available in 15 minutes.

Who can get the rapid test?

Colors Sitges Link is an association that mainly cares for men who have sex with other men (MSM) and the LGTBIQ+ community, but anyone who may have been exposed to HIV, or who is sexually active and wants to carry out regular HIV tests (regardless of your sex or sexual orientation), you can request an appointment for our rapid test service.

Service features

• Anonymous, confidential and free.

• Test results in 15 minutes.

• Information and resources on HIV and other sexually transmitted infections.

• Care, advice and emotional support at all times in an environment free of prejudice.

• The tests are carried out in a private and confidential space at our Casal located in Calle Joan Tarrida, and carried out by volunteers trained in the health field.

Servicio de pruebas rápidas de VIH, Sífilis y Hepatitis C

Es necesaria cita previa y se puede concertar llamando al 93 811 11 66, por WhatsApp 649 012 044 o enviando un email a vih@colorssitgeslink.org

¿En qué consiste la prueba rápida? La prueba rápida consiste en la obtención de una pequeña muestra de sangre, simplemente un pinchazo en el dedo, quepermitirá hacer las pruebas de VIH y sífilis y tener los resultados disponibles en 15 minutos.

¿Quién puede hacerse la prueba rápida? Colors Sitges Link es una asociación que atiende principalmente a hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH) y alcolectivo LGTBIQ+, pero cualquier persona que pueda haber estado expuesta al VIH o que sea sexualmente activa y quiera realizarse pruebas periódicas del VIH (independientemente de tu sexo u orientación sexual), puede solicitar cita previa para nuestro servicio de test rápido.

Características del servicio

• Anónimo, confidencial y gratuito.

• Resultados de la prueba en 15 minutos.

• Información y recursos sobre el VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

• Posibilidad de descartar VIH, sífilis y Hepatitis C

• Atención, asesoramiento y apoyo emocional en todo momento en un ambiente libre de prejuicios.

• Las pruebas se realizan en un espacio privado y confidencial en nuestro Casal situado en la calle Joan Tarrida, y realizado por voluntarios formados en el ámbito sanitario.

Guia · Guide · Guía 66
IMG: Towfiqu Barbhuiya / unsplash.com

Ésimportant saber que el procés de denúncia segons la llei catalana 11/2014 (Llei de Drets de les Persones Gais, Lesbianes, Bisexuals i Transsexuals i per a l’Erradicació de l’Homofòbia) no és via judicial, sinó administrativa i gratis.

Els passos a seguir són:

• En cas d’agressió física acudir als Serveis d’Emergència.

• Si et trobes davant una agressió, telefona al 112 per a buscar ajuda i protecció i denunciar l’incident/agressió a la policia dels Mossos d’Esquadra.

• Si l’incident pot qualificar-se d’homofóbic (menyspreu, aïllament, rebuig o discriminació) emplenar un informe escrit o presentar-lo en línia en la web del Departament de Benestar Social i Família dela Generalitat.

• Informar de l’incident/ataqui al departament LGTBI de la Generalitat tel. 935 517 717.

Denúncia d’una agressió per l’orientació sexual de la víctima, a l’empara de la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per a garantir els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals i ajudar a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

En caso de un delito de odio

It is important to know that the reporting process according to the Catalan law 11/2014 (Ley de Derechos de las Personas Gais, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales y para la Erradicación de la Homofobia) is not via a court of law, but administrative and free.

The steps to follow are:

• In the case of physical assault, go to Emergency Services.

• If confronted with an assault, call 112 to seek help and protection and reportthe incident/attack to the Mossos d’Esquadra police.

• If the incident can be classified as homophobic (contempt, isolation, rejection or discrimination) complete a written report or submit it online on the Departament de Benestar Social i Familia de la Generalitat website.

• Report the incident/attack to the Generalitat’s LGTBI department tel. 935 517 717.

Report of an assault due to the sexual orientation of the victim, under Law 11/2014, of October 10, to guarantee the rights of lesbians, gays, bisexuals, transgender andintersex people and help eradicate homophobia, biphobia, and transphobia.

Es importante saber que el proceso de denuncia según la ley catalana 11/2014 (Ley de Derechos de las Personas Gais, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales y para la Erradicación de la Homofobia) no es vía judicial, sino administrativa y gratis.

Los pasos a seguir son:

• En caso de agresión física acudir a los Servicios de Emergencia.

• Si te encuentras ante una agresión, llama al 112 para buscar ayuda y protección y denunciar el incidente/agresión a la policía de los Mossos d’Esquadra.

• Si el incidente puede calificarse de homofóbico (desprecio, aislamiento, rechazo o discriminación) cumplimentar un informe escrito o presentarlo online en la web del Departament de Benestar Social i Familia de la Generalitat.

• Informar del incidente/ataque al departamento LGTBI de la Generalitat tel. 935 517 717.

Denuncia de una agresión por la orientación sexual de la víctima, al amparo de la Ley 11/2014, de 10 de octubre, para garantizar los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales y ayudar a erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia.

Guia · Guide · Guía
ODIHATEODIO
En cas d’un delicte d’odi In Case of a Hate Crime 67
Guia · Guide · Guía 68

Sota la marca Helping Hand Project, el servei integral de salut compta amb diverses branques, clarament diferenciades entre si, però complementàries: salut física, salut emocional i salut psicològica, i salut social i jurídica. És la proposta de valor de la nostra associació: ser la mà amiga del col·lectiu LGTBIQ+ a Sitges i la seva àrea geogràfica d'influència. El projecte de salut integral Mà que Ajuda compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, l'Agència de Salut Pública, el Programa de Prevenció, Control i Atenció del VIH, les ITS i Hepatitis Virals, la Subdirecció General de Drogodependències i l'Ajuntament.

Under the Helping Hand Project brand, the comprehensive health service has several branches, clearly differentiated from each other, but complementary: physical health, emotional and psychological health, and social and legal health. It is the value proposition of our association: to be the helping hand of the LGTBIQ+ collective in Sitges and its geographical area of influence. The Helping Hand comprehensive health project is supported by the Generalitat de Catalunya, the Public Health Agency, the HIV Prevention, Control and Care Program, the STIs and Viral Hepatitis, the General Sub-Directorate of Drug Dependencies, and the Ayuntamiento.

Bajo la marca Helping Hand Project , el servicio integral de salud cuenta con varias ramas, claramente diferenciadasentre sí, pero complementarias: salud física, salud emocional y psicológica, y salud social y jurídica. Es la propuesta de valor de nuestra asociación: ser la mano amiga del colectivo LGTBIQ+ en Sitges y su área geográfica de influencia. El proyecto de salud integral Mano que Ayuda cuenta con el apoyo de la Generalitat de Cataluña, la Agencia de Salud Pública, el Programa de Prevención, Control y Atención del VIH, las ITS y Hepatitis Virales, la Subdirección General de Drogodependencias y el Ayuntamiento.

helpinghand-project.info Guia · Guide · Guía 69

EN LA MITICA CALLE DEL PECADO ON THE MYTHICAL SIN STREET

En el corazón de Sitges, un lugar único para disfrutar de la mejor musica disco dance de todos los tiempos. Te esperamos ...

In the heart of Sitges, a unique place to enjoy the best disco dance music of all time. We are waiting for you ...

Carrer Primer de Maig, 9 08870 Sitges, Barcelona everlastinglovesitges@gmail.com Tel. +34 655 65 21 60

@everlastinglovesitges

@everlastinglovesitges

70

català english castellano français

aprèn idiomes amb CSL learn languages with CSL aprende idiomas con CSL apprendre des langues avec CSL

Colors Sitges Link es consciente de la diversidad de idiomas que se escuchan en Sitges y reúne a socios y amigos para disfrutar de los beneficios de aprender un idioma adicional.

Todos los meses tenemos un intercambio de idiomas en castellano, inglés, catalán y francés con diferentes niveles.

Si quieres participar, envía un correo electrónico a idiomes@colorssitgeslink. org y explica qué idioma quieres mejorar. Las clases se realizan en el local de Colors Sitges Link.

Colors Sitges Link is aware of the diversity of languages which are heard around Sitges and brings members and friends together to enjoy the benefits of learning an additional language.

Every month we have a language exchange in Spanish, English, Catalán and French with different levels.

If you want to participate please send an email to idiomes@colorssitgeslink.org and explain which language you want to improve. The classes are carried out in Colors Sitges Link house.

Colors Sitges Link és conscient de la diversitat d’idiomes que s’escolten i parlen a Sitges i aplega socis i amics per a gaudir dels beneficis d’aprendre un idioma addicional.

Tots els mesos tenim un intercanvi d’idiomes en castellà, anglès, català i francès amb diferents nivells.

Si vols participar, envia un correu electrònic a idiomes@colorssitgeslink.org i explica quin idioma vols millorar. Les classes es realitzen en el local de Colors Sitges Link.

Guia · Guide · Guía 73 +info: idiomes@colorssitgeslink.org

Programa de BENEFICIS per socis i sòcies

BENEFITS of our membership program

Programa de BENEFICIOS para socios y socias

ALIMENTACIÓ · FOOD · ALIMENTACION

A Taste of Home

Dulce Despertar

La Bouche Qui Rit

La Caseta de te

Sweet Sitges

BAR - DISCO

7 Lounge

Bears Bar

Bukkake cruise bar

Central Bar Cafe

El Horno

Ever Lasting Love

Pachito bar

Parrots pub-terrace

Queenz Cocktail Bar

Queenz Dance Bar

Runway terrace bar

CAFE - RESTAURANT

13 Llunes

Amb Gust

Al-vert

Cafe Berlin

Casa Sevilla

Doble R

Incognito

La Pícara

L’Aixeta

L’Angle d’Adriana

La Tentacion de Sitges

Le Patio

Local

Mama’s picanteria

Merci

Parrots restaurant

Pink Rose

Queenz Restaurant

Sitges Royal Rooms. Beyrouth

Sun Bow

Telepizza

Timo’s Bistro

ZAKrendezvous

Sant Josep, 32 online — pasteleria artesanal

Artur Carbonell, 7

Major, 25

Angel Vidal, 31

@ atasteofhome.shop

@ dulcedespertar_sitges

@ bouchequirit

@ lacasetadete

@ sweetsitges

Nou, 7

Bonaire, 17

Juan Tarrida, 17

Plaza Industria, 5

Joan Tarrida, 6

Primer de Maig, 9

Primer de Maig, 5

Pl. Industria, 2

Bonaire, 17

Bonaire, 17

Juan Tarrida, 14

@ 7LoungeBar

@ bearsbarsitges

@ Bukkakesitges

@ CentralSitges

bearssitges.org

@ everlastinglove_sitges

@ pachitositges2019

@ parrots_pub

barqueenz.com

@ queenzsitges

@ runway.terrace.bar

Sant Pau, 39

Juan Tarrida, 2

Bonaire, 4

Port Alegre, 10

Espalter, 13

Sant Pere, 24

Europa, 16

Sant Pere, 3

Passeig de Vilafranca, 4

Plaza Industria, 5

Sant Bartomeu, 60

Bonaire, 26

Parellades, 86

Bonaventura, 5

Ps Mossen Felix Clara, 3

Juan Tarrida, 18

sant Bartomeu, 7

Espalter, 2

Francesc Guma, 17

Sant Pau, 34

Bonaire, 7 de l’Aigua ,

10% >20€

10% >20€

10% en compres >20€

5%-10% en les promocions

10% encàrregs online >15€

15% (excepte happy hour)

10%

10% drinks

10%

2a copa 1€ de 19-21h

15%

15%

15% free xupito free xupito

10%

copa de cava o xupito

20% en compres +15€

begudes xupitos al final del sopar xupitos al final del

San
2
10
Pau,
xupito
10% 5% 10% 5% 10%
10% xupito 10% en
sopar
copa cava dinar/sopar
10% + tapa 5%
/ copa
10% 15% 10% copa espectacle
13llunessitges @ ambgust 938 11 06 37 692 35 23 44 938 94 45 90 @ el_doble_r_cafe_teatro_sitges @ incognitositges @ lapicarasitges @ aixetasitges 638 60 36 24 @ latentaciondesitges @ le_patio_sitges @ localsitges @ mamaspicanteria @ merci.sitges
parrots_restaurants
prsitges
sunbowartloungebar 938 94 89 44
timos_bistro
ZAKrendezvous Guia · Guide · Guía
xupito invitació val per un combinat QueenzBar 10% hotel
cava al rest.
@
@
@
queenzdinnershow.com sitgesroyalrooms.com @
@
@
ESTABLIMENT ADREÇA XARXES / CONTACTE BENEFICIS 72
— 1

Programa de BENEFICIS per socis i sòcies

BENEFITS of our membership program

Programa de BENEFICIOS para socios y socias

LLAR i DECORACIÓ · HOME & DECOR · HOGAR y DECORACION

Agencia Reale Ribes

Anem Car Rental

Art Bonaire

Descansitges

Ferreteria Ruiz

Kizuna Arte Floral Sitges

Krzysztof Iwanowski

La Fabrica

Menaje Marcet

Mireia Miro decoracio

Out of the Attic

Torreta, 8-12 loc 5 · RIBES

Sant Damià, 12

Sant Gaudenci, 5

Drets Humans, 13-15 nau 3

Parellades, 17

Santiago Rusiñol, 8 Parellades, 8-10 baixos

Sant Josep, 13

Major, 21

Santiago Rusiñol, 13

Eduard Toldrà, 58 · VILANOVA

— 2

938 11 34 52 938 10 27 10

@ artbonaire descansitges.com

bricoruiz.com

kizunaartefloral.com krisiwa.com

@ lafabricadesitges

938 94 00 65 @ tallerdedecoracio @ outoftheatticsitges

LLEURE i CULTURA · LEISURE & CULTURE · OCIO y CULTURA

Cineclub

Cruise4Bears

Dancing Sitges

Ecoturismo Villafeliche

Elite Hotel

Base Ferran Sports

Les Farfadais and Co

Sitges Apartments

Sitges Balla Salsa

Francesc Guma, 6-14

Passeig Sant Joan, 10 · BCN

Avda cami pla, 41

L’Aldea, TARRAGONA

Taco, 13 Jesús, 22

Marquès de Montroig, 3 Cervantes, 5 atic 1

cineclubsitges.com cruise4bears.com

@ dancingsitges

@ ecoturismo_villafeliche

@ elitehotelsitges

@ baseferransports farfadais.com sitgesapartments.es

@ sitges_salsa_bachata

€5 entrada (max. 2 per / soci)

IMATGE PERRUQUERIA i ESTÈTICA · HAIR SALONS & BEAUTY · IMAGEN PELUQUERIA y ESTETICA

El Barbero

Geido Cosmetics

OM BIO Sitges

Skindeepby Darrel

Barber Shop De La Rosa

Tomas Peluquerias

Rafael Llopart, 30

Pilar Franquet, 8 local Jesús, 58

Angel Vidal, 34 3-2

Antoni Gaudí, 18 loc 4

Bonaire, 17

@ elbarbero_sitges geidocosmetics.com

@ ombiositges

darrelguiye@hotmail.com

nataliadelarosaroman@gmail.com 938 14 61 00

INFORMATICA i FOTOGRAFIA · COMPUTING & PHOTOGRAPHY · INFORMATICA y FOTOGRAFIA

Bit Computer

Video Press Media

Sant Francesc, 56 Pintor Maria Carbonell, 6 bitcomputer.es videopressmedia.com

10% cables >50€ papel/pilas 10%

MASCOTES · PETS · MASCOTAS

Dancing Dog

Kloe Benessere animale

Bonaire, 33 Ctra. de les Costes, 61

@ dancingdogsitges kloe-benessereanimale.com

10 % complements 10%

20% 15% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 10% en decoració
15%
textil
10% 5% 10% 5% 10% 5% 20%
10%
10% 10% 15% 10% 10%
10%
Guia · Guide · Guía
ESTABLIMENT ADREÇA XARXES / CONTACTE BENEFICIS 73

Programa de BENEFICIS per socis i sòcies BENEFITS of our membership program

Programa de BENEFICIOS para socios y socias

ROBA i COMPLEMENTS · CLOTHING & ACCESSORIES · ROPA y COMPLEMENTOS

Bucklepro

Caida Libre

Caminaroli Ethical Fashion

Classe & Chic

Eleven

Eliu

ES collection outlet

La Casona

Les Garçons

M7 & co.shop

Menswear Sitges

Polo Star

Prowler

Sala Joiers

Sitges Bitges

The Mask

Los Moros, 4-6 der. · GIJÓN online

Sant Pau, 23

Sant Gaudenci, 8

Parellades, 13

Primer de Maig, 22

Espalter, 33

Major, 4

Gaudenci, 12

Espalter, 7

Parellades, 26

Sant Francesc, 29

Espalter, 7

Parellades, 36 online

Bonaire, 22

SALUT i ESPORTS · HEALTH & SPORTS · SALUD y DEPORTES

Adeslas Seguros Salud

Doctor Dent

El Reco Gymbo & Me

Il.lusio optica

Masaje Cala Balmins

Masajista Sergey Mironenko

MassageByPaul

Método Corporal Cu-Max

Cottet

Sitges Reflexology

Sitges Sauna

Steve's Acupuncture

Tiger Warriors Sitges

Wellness training

Jesús, 35 de l’Hort Gran, 14

Jesús, 34

Tennis, 28

Major, 26

Balmin’s Sitges

Hort Gran, 2, 3-1

Parellades, 76

Av. de les flors, 4-1 Sant Francesc, 5

@ bucklepro_spain

@ caidalibre_collections

caminaroli.com

@ boutique.classechic

@ 11mensjewelry eliu.es escollection.es

@ lacasona.sitges

@ lesgarcons.sitges

@ M7CO

@ sitgesmenswear peter-polo.com

prowlersitges.com

salajoiers.com

@ sitgesbitges vilasex.es

20% 10% 10% 10% 10% 10% regal per compra 10% 10% 10% 10% 15% o altres promocions 10% 10% 5% 10%
Av Sta Isabel, 54 casa 3 · RIBES Espalter, 11 Barcelona, 1bis Santiago Rusiñol, 24 de l’Aigua, 28 938 94 83 77 938 11 00 07 glovoapp.com gymbome.com 936 67 63 41 gerarddo119@gmail.com 691 491 384 massagebypaulsitges.com @ silvia__cuesta_lluis 938 113 386 @ sitgesreflexology @ sitgessauna stevensacupuncture.com @ tigerwarriorssitges melissamml@hotmail.com 10% indiv. Ben. 10% 15% entr. pers. / 1st class free 10% 10% 10% 10% 10% 20% / 10% promos 10% 33% 10% 50% off matricula 1st class free Guia · Guide · Guía
ESTABLIMENT ADREÇA XARXES / CONTACTE BENEFICIS 74
— 3

BASSA-RODONA

CAP DE LA VILA JESÚS ST.FRANCESC ST.BONAVENTURA ESPALTER ST.GAUDENCI ST.BARTOMEU ILLADE CUBA ST. SEBASTIÀ SANTIAGO RUSIÑOL VILANOVA GUMÀ ST.ISIDRE B C D 7 16 H J 1 2 A PARELLADES JOAN TARRIDA BONAIRE MARQUÉSDE MONTROIG PRIMERDE MAIG INDUSTRIA MAJOR POU VEDRE RIBERA ST. PERE ST. PAU CARRETA TACÓ NOU ÀNGELVIDAL 3 4 5 6 8 9 11 10 12 13 17 14 15 18 19 20 E F G I Colors Sitges Link — seu associació Estació Tren, Bus i Taxi — local/comarcal Estació Bus — bcn/aeroport/local/comarcal Oficina Informació Turisme OAC · Oficina d’Atenció al Ciutadà Ajuntament Esglesia parroquial Mercat Museu Cau Ferrat / Museu Maricel Hotel Romantic Amb Gust Bears Bar Bunker Bukkake Central Bar Café El Horno (Bears Association) El Piano Everlasting Love Cox La Villa Loca Cola de Luxe Man Bar Parrots Parrots Pub Vertigo Queenz Dinner Show Queenz Bar Runway Terrace Bar Soho Bar XXL BARS ESPAIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C D E F G H I J
Guia · Guide · Guía
75
MAPA ·MAP

Telèfons/correus útils

Useful telephone numbers & mails

Teléfonos/correos útiles

088 092 062 112 080 061

93 894 75 78

93 811 31 80

Policia · Policía · Police - Mossos d'Esquadra

Policia Local · Policía Local · Local Police

Guàrdia Civil · Guardia Civil

Emergències · Emergencias · General Emergencies

Bombers · Fire Brigade · Bomberos

Ambulància · Ambulance · Ambulancia / Sanitat respon

Serveis Mèdics · Medical Services · Servicios Médicos

Serveis Drets Civils Ajuntament Sitges

migracions@sitges.cat

sai@sitges.cat

igualtat@sitges.cat

inclusio@sitges.cat

Servei d’atenció a la ciutadania nouvinguda (recién llegada)

SAI Sitges (servei d’atenció integral per a persones LGTBI)

SIAD (servei d’informació i atenció a les dones)

Servei d’atenció i suport per a la inclusió de persones amb discapacitat i / o que pateixen algun trastorn de salut mental

Colors Sitges Link. Associació LGTBIQ+

ADREÇA: Carrer Joan Tarrida 1, 1r, 2a 08870 Sitges (Barcelona) Espanya

TEL.: +34 93 811 11 66

MAIL: info@colorssitgeslink.org

WEB: https://colorssitgeslink.org

INSTAGRAM: https://instagram.com/colorssitgeslink

TIWTTER: https://twitter.com/ColorsLgtbiq

FACEBOOK: https://facebook.com/ColorsSitgesLink

Guia · Guide · Guía 76
IMG
La Drag Queen Vilanovina Barda Petarda onejant la bandera LGTBI en honor al dia contra la LGTBIfòbia a la Plaça de l’Ajuntament de Sitges. 17 de maig de 2022

Articles from Visión Magazine 9