Galería Montenegro "Os renovadores da arte galega"

Page 1

OS RENOVADORES DA ARTE GALEGA

GALERÍA MONTENEGRO


c/ MARQUÉS DE VALLADARES, 37

36201 VIGO

Telf. +34 629257717

www.galeriamontenegro.com


EXPOSICIÓN ON LINE

DEL 2 DE MAYO AL 2 DE JUNIO

Hemos seleccionado de nuestro fondo de galería unas obras de los siguientes artistas pertenecientes al grupo de “Os novos”.

Esta exposición solo esta disponible on-line para cualquier información dirigirse al Telf. +34 629257717 o vía e mail info@galeriamontenegro.comOS RENOVADORES DA ARTE GALEGA

Os artistas do chamado Movemento Renovador (Maside, Colmeiro, Souto, Laxeiro, Seoane...), tamén coñecidos como “Os Novos”, dedicaron unha atención preferente á situación, identidade, pasado e futuro de Galiza e da súa cultura. Desde finais dos anos vinte traballaron mergullados nun ambiente e nun espazo de reconstrución nacional, no que os creadores levaron a cabo a súa actividade cunha dominante preocupación polo desenvolvemento social e cultural do noso país, un contexto que lembraba Luís Seoane dos seus tempos universitarios -ao redor de 1929-31- afirmando que non vivían nunha torre de marfil e que se sentían “formando parte de un proceso evolutivo de Europa pero sintiendo que en Galicia, en su escondido genio nacional estaban nuestras raíces más hondas” . Debemos, polo tanto, ter moi en conta que este ámbito no que se formaron é o dun espazo aberto e permeábel ao influxo externo –ese ser parte do proceso evolutivo de Europa- e isto é algo que se encargarán de lembrar ao longo de toda a súa vida estes artistas.

Carlos Bernárdez


OBRAS EN EXPOSICIÓN


Carlos Maside “A Berenguela”, óleo/lienzo de 63 x 53 cm.


Carlos Maside “Viñeta” 1928, tinta y acuarela de 36 x 23 cm.MANUEL COLMEIRO "Mercado" 1932, Óleo/tabla de 132 x 97,5 cm.

Exposiciones

Bienal de arte de Pontevedra 1987 y reproducida en dicho catálogo pág. 59. Museo Ramón Aller de Lalín 2018 ""A pintura, antes de pintar"" y reproducida en dicho catalogo pág. 30"

Bibliografía

Obra reproducida en la pág. 117 del libro editado por Nova Galicia en el tomo de la Vanguardias históricas.MANUEL COLMEIRO "Labranza" 1928, Óleo/lienzo de 81 x 100 cm.

Exposiciones

Primera exposición realizada por el artista en Vigo en el año 1928 Bienal de Pontevedra de 1987, reproducida en el catálogo pág. 21. Círculo de Bellas Artes de Lugo, en 1980 en la exposición “8 artistas do movemento renovador da arte Galega” Museo de Bellas Artes de A Coruña serie “Monografías” y reproducido en la pág. 40 de dicho catálogo Museo Ramón Aller en Lalín, 2018 "A pintura, antes de pintar", reproducida en dicho catálogo pág. 58

Bibliografía

Catálogo de Nova Galicia, tomo de las Vanguardias Históricas. Reproducida en la pág. 119ARTURO SOUTO “Entroido” Ca. 1933 – 34, öleo/lienzo de 138 x 106 cm.

Procedencia Colección Alvaro Gil Colección Dr. García Sabell Colección particular, Vigo

Exposiciones Catalogación Arqueolóxica y Artística de Galicia do Museo de Pontevedra, 1997 Arturo Souto, Fundación Barrié,1997/ Museo de Pontevedra,2008. Arturo Souto, nueve óleos sobre lienzo. Ciclo Los Renovadores II, Fundación Laxeiro 2014 Mar por medio 2019, A pintura de Arturo Souto entre Europa e América Bibliografía O pintor Arturo Souto, edicios do Castro Fundación Barrie, Catalogación Arqueológica y Artística de Galicia do Museo de Pontevedra, pág. 239 Arturo Souto, nueve óleos sobre lienzo. Ciclo Los Renovadores II, Fundación Laxeiro 20141934, Oleo/lienzo de 140 x 108 cm.ARTURO SOUTO “Plaza de Madrid” 1945, Óleo/lienzo de 94 x 122 cm.

Exposiciones Mar por medio 2019, A pintura de Arturo Souto entre Europa e América en la galería Montenegro.

Procedencia: Galería Concha Barrios (Madrid) Colección particular A CoruñaLAXEIRO "Danzas populares gallegas" 1954, óleo/lienzo de 62 x 80 cm.

Exposiciones Fundación Pedro Barrié, “Laxeiro” 2008 As linguajes de Laxeiro en la galería Montenegro, 2017

Bibliografía

Reproducida en el catálogo universal del artista, tomo 1 pág. 175 Reproducida en el catálogo de la Fundación Barrié, 2008, pág. 312LAXEIRO "Músicos" 1955, óleo/lienzo de 67 x 88 cm.

Exposiciones

As linguaxes de Laxeiro en la galería Montenegro, 2017LUIS SEOANE “Mariscadoras" 1963, Óleo/lienzo de 115 x 146 cm.LUIS SEOANE "Figura” 1959, Óleo/lienzo de 100 x 65 cm.

Exposiciones

Lenguajes de vanguardia: Seoane y Granell entre Galicia y América en la galería Montenegro, 2015

Bibliografía

"Obra reproducida en ""Un pintor que sabía o que facía"" de ediciones Laiovento, pág. 94"
Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.