Agrega 1 zikloa

Page 1

AGREGA 1. ZIKLOA INGURU UNITATEAK LEHEN ZIKLOA. AGREGA (6-8 urte)

1- ENERGIA GURE LAGUNIK GERTUKOENA 2- ETA ZUK ZER JATEN DUZU (Heziketa Fisikoan erabilgarria izan daiteke) 3- URA GARRANTZITSUA DA

ABILIDADE PERTSONALAK ETA SOZIALAK LANTZEKO UNITATEAK. AGREGA UNITATEAK (3-8 URTE) 1. Egoerak aurreikustea, hauek eraldatzen dituzten ekintzen sekuentzia ezagutuz 2. Arazoa hauteman eta irtenbide bilatzea 3. Arazoen konponketa 4. Trebezia sozialak 5. Norberaren kontrola arreta 6. Elkarrizketarako gaitasunak 7. Besteen Ekintzak 8. Gizarteko Trebeziak: Behatzarekin edo Begiradarekin adierazita zerbait eskatzea 9. Arazkoak konpontzea: zer gertatuko litzateke... 10. Trebezia sozialak: Keinuen bidez edo ahoz laguntza eskatzeko baliabideen errepertorioa 11. Arazoak konpontzea: Jarrera egokiak egoera gatazkatsuetan: zer egingo dut, baldin eta... 12. Entrenamendu Kognitiboa: Arazoen azterketa eta irtenbidea MUSIKA


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.