Gad Sundhed 2022

Page 1

Gad Sundhed 2022 Sygepleje

Fysioterapi Ergoterapi Nonfiktion


Forord Sygeplejersker skal i stigende grad, særligt set i lyset af Covid-19, løfte komplekse opgaver og intervenere med afsæt i en forskningsbaseret viden i alle dele af sundhedsvæsenet i tæt samspil med andre sundhedsprofessionelle samt patienter og pårørende. Uddannelse er fundamentet for at blive forberedt på et arbejdsliv som sygeplejerske. Gads Forlag er glade for her at præsentere en bred vifte af fagbøger, herunder vores nye sundheds- og naturvidenskabelige serie, Menneskekroppen, som kan støtte såvel sygeplejestuderende som færdiguddannede sygeplejersker i at udvikle faglig viden, kritisk refleksion og praksisnære færdigheder. Det er også en stor glæde, at Gads Forlag nu udgiver bøger til fysioterapeut- og ergoterapeutuddannelsen, og Gads eksterne forlagsredaktør, Lotte Murmand, har mange bøger i pipeline i løbet af 2022 og ser frem til at udgive disse spændende titler.

Send os dine bogforslag Har du en god ide til en lærebog eller nonfiktion-bog inden for emnerne sundhed, selvudvikling eller livsstil? Så er du meget vel-

Endelig kan vi fortælle, at Gads Forlag har startet et samarbejde med Studybox, hvor man kan streame Gads Forlags lærebøger til sundhedsprofessionsuddannelserne. Vi ser frem til samarbejdet. Rigtig god læselyst!

kommen til at sende en mail med din ide til sundhed@gad.dk. Mette Jokumsen, adm. direktør ved Gads Forlag

2

Gad Sundhed 2022


Sygepleje basisbøger Sygeplejebogen 1-3 Sygeplejebogen er en grundbog til sygeplejefaget. Den giver et solidt fagligt fundament til observation, vurdering og intervention i forhold til patientens sygeplejefaglige problemstillinger og sundhedsudfordringer. Værket består af: Sygeplejebogen 1 – Profession og patient Sygeplejebogen 2 – Grundlæggende behov Sygeplejebogen 3 – Kompleks sygepleje Adgang til ekstramateriale i form af

Charlotte Malling & Marianne Hjortsø (red.) 5. udgave 2017, ca. 1000 sider i alt, 475,00 kr. pr. stk.

fx videoer, cases og illustrationer via Gads hjemmeside.

sygepleje basisbøger

3


At studere sygepleje – find din vej gennem sygeplejerskeuddannelsen

Bogen retter sig specifikt mod studerende igennem hele sygeplejerskeuddannelsen. Der gives et indblik i uddannelsens opbygning og teoretiske og kliniske undervisning, herunder læringsudbytte, vejledning og eksamener. Bogen er blevet gennemrevideret, bl.a. med fire nye forfattere og helt nye afsnit om klinisk beslutningstagen, studietrivsel og overgangen fra studie til virkeligheden som nyuddannet sygeplejerske. Med tilknyttet podcast.

NYHED PÅ VEJ

Eva Hoffmann & Kitt Vestergaard (red.) 3. udgave 2022, 250 sider, 249,95 kr. 17 mm

et at kunne reflektere

ksis er en forudsætning

håndtere de ofte meget

ssituationer, som man

rives refleksionspro-

ucational Dialogues

endelse ud fra konkrete

ager afsæt i klassikere

ktik, giver vejledere og

tå og drøfte refleksion,

efleksion forekommer

and.pæd., ph.d. og MBA

r, underviser samt ud-

ner, kommuner og det

fale”

Refleksion i vejledningssamtaler

L I N DA S C H U M A N N S C H E E L

Der er kommet større fokus på refleksions-

Refleksion i vejledningssamtaler

begrebet i uddannelsen og på de studerendes evne til at reflektere i såvel den teoretiske som i den kliniske undervisning. I bogen gives 240 mm

L I N D A S C H U M A N N S C H E E L · R E F LE KS IO N I V E J LE D N I N G S SA M TA LE R

nå den bedst mulige

170 mm

forslag til, hvordan aktørerne i vejledning finder frem til den i situationen bedst egnede fremgangsmåde. "En glimrende bog, som jeg varmt kan anbefale" – Per Fibæk Laursen,

gad.dk

G A D S

F O R L A G

9 788712 054658

Linda Schumann Scheel 1. udgave 2017, 203 sider, 199,95 kr.

4

Gad Sundhed 2022

professor og ph.d. i pædagogik


Sundheds- og naturvidenskab Gads sundheds- og naturvidenskabe­lige serie Menneskekroppen 208 mm

35 mm

208 mm

Bøgerne i serien er alle stærkt reviderede og udvidede udgaver af fagbøger fra Gad.

Menneskekroppen

Bogen beskriver de mest almindelige sygdom-

AHMED AZIZ (RED.)

være særlig opmærksom på.

MENNESKEKROPPEN

specielle forhold, som sygeplejersken skal

( R E D. )

Sygdomslære

284 mm

me i kroppens forskellige organsystemer samt

AHMED AZIZ

SYGDOMSLÆRE

Sygdomslære

MEN N ESK EK ROPPEN

2 . U D G AV E

Redigeret af: Ahmed Aziz

MENNESKEKROPPEN

2. udgave 2019, 574 sider, 799,95 kr. GAD S

FOR L AG

Sygeplejeprocedurer og -teknikker Menneskekroppen

I bogen beskrives udvalgte procedurer og teknikker med vægt på den kliniske sygepleje. Suppleret med videoklip, illustrationer og studiespørgsmål. Karen Margrethe Maglekær & Pia Lysdal Veje (red.) 3. udgave 2019, 278 sider, 379,95 kr. Gad Ekstra

Sundheds- og naturvidenskab

5


35 mm

Anatomi og fysiologi

208 mm

Menneskekroppen ANATOMI OG FYSIOLOGI

kturer, der danner grundlag me udgør.

e Menneskets anatomi og e MENNESKEKROPPEN. I agogisk og fagligt, ikke mindst nyt kapitel om huden.

pler, som kan bidrage til at

erende at repetere og orienngelse af de afsnit, hvor sin egen progression og faglige

Bogen formidler viden om de processer og E G I L H AU G , O L AV S A N D,

komplicerede enhed, den menneskelige organisme udgør.

OLAV SAND · ØYSTEIN V. SJAASTAD · EGIL HAUG · JAN G. BJÅLIE

MENNESKEKROPPEN

bogens hjemmeside eller via

K EK ROPPEN

284 mm

Anatomi og fysiologi

aglige professionsbachelorer. om opslagsbog.

rfaring på både professions-

strukturer, der danner grundlag for den uhyre

Ø YST E I N V. S JA A STA D, JA N G . B JÅ L I E

MENNESKEKROPPEN

4 . U D G AV E

gad.dk

GA DS

9 788712 058328

F O R L AG

Egil Haug, Olav Sand, Øystein V. Sjaastad & Jan G. Bjålie 4. udgave 2019, 666 sider, 849,95 kr. 35 mm

208 mm

Ernæring

Menneskekroppen Bogen formidler viden om kostens fysiologi-

C H R I ST I A N A N TO N I U S S E N O G A N E RY T T E R

SYGDOMSLÆRE

ske betydning og om ernæringsmæssige problemstillinger hos patienter med sygdomme i kroppens forskellige organsystemer.

AHMED AZIZ (RED.)

MENNESKEKROPPEN

NYHED PÅ VEJ

284 mm

Ernæring M E N N ESK E K ROPPEN

K ROPPE N

GA DS

FOR L AG

Christian Antoniussen & Ane Rytter (red.) 1. udgave 2022, ca. 400 sider, 449,95 kr.

6

Gad Sundhed 2022


Sygepleje til den akut syge patient – et curologisk perspektiv

Sygepleje til akut syge mennesker er et stort og komplekst område, og situationen er ofte præget af tidspres, handletvang og tværfagligt samarbejde. Beskrivelserne af de sygeplejefaglige interventioner i ”Sygepleje til den akut syge patient” tager udgangspunkt i ABCDE-princippet.

Redigeret af: Mona Larsen & Lene Wichmann 1. udgave 2013, 280 sider, 299,95 kr.

Psykosociale behov ved akut og kritisk sygdom Utryghed og angst, fremmedgørelse, isolation og mangel på kontrol er blot nogle af de ting, den akut og kritisk syge patient kan opleve. Denne bog beskriver patientens psykosociale

PSYKOSOCIALE BEHOV VED AKUT OG KRITISK SYGDOM

behov ved behandling af akut og/eller kritisk sygdom, og hvordan den sundhedsprofessio-

RED.: DAG-GUNNAR STUBBERUD

nelle kan varetage behovene – hos børn, unge og voksne. ”Uanset hvor meget erfaring du har, efterlader Psykosociale behov ved akut og kritisk sygdom

GADS FORLAG

dig med øget selvrefleksion og nye måder at tænke sygepleje på (…) den bør læses af alle, der

Redigeret af: Dag-Gunnar Stubberud

plejer og behandler akut syge og kritisk syge

1. udgave 2020, 264 sider, 299,95 kr.

patienter.” – Sygeplejersken

Sundheds- og naturvidenskab

7


Sygepleje i det nære sundhedsvæsen Bogen sætter fokus på et kommunalt sygepleje­ fagligt professionsfelt, der i disse år er under særlig forandring og forankring, og understreger det stigende behov for samarbejde og opgaveløsning på tværs af professioner og sektorer i en ny, mere borgernær sundhedssektor.

Inge Jekes & Ulla Skjødt (red.) 2. udgave 2021, 335 sider, 299,95 kr.

Patientinddragelse i praksis

– erfaringer, metoder og perspektiver Bogen beskriver forskellige metoder, patientgrupper og perspektiver på patient­ inddragelse. Kan anvendes gennem hele grunduddannelsen og som færdiguddannet sundhedsprofessionel.

Kathrine Hoffmann Pii & Trine Ungermann Fredskild (red.) 1. udgave 2017, 279 sider, 299,95 kr.

8

Gad Sundhed 2022


Sundhedsinformatik i sundhedsvæsnet Innovation i sundhedsvæsnet Velfærdsteknologi i sundhedsvæsnet Disse tre bøger rummer såvel udviklings- som implementeringsaspektet i forhold til anvendelse af teknologiske løsninger i sundhedsvæsnet.

Trine Ungermann Fredskild, Raymond Kolbæk, Anne Dichmann Sorknæs & Ulla Gars (red.) 1. udgave 2018, 352 sider, 299,95 kr. 170 mm

18,5 mm

Bogen beskriver og forholder sig til den digitaliseringsbølge i den offentlige sektor, som allerede er godt på vej og flere steder fuldt implementeret. Man ved på nuværende tidspunkt, at om få år vil op til 80% af al kommunikationen mellem borgere og det offentlige foregå via internettet. Allerede i dag kan kroniske pa-

T R I Nmed E Ueksempelvis N G E R MKOL A Neller N Fdiabetes R E D Svia K Itelemedicinske LD tienter løsninger få behandling i D O R T E D A Lhjemmet K J Æ RogOG H Emåde N Nundgå I N G indlæggelse. LANGBERG på den (RED.)

Ældre kan i dag udnytte den nyeste velfærdsteknologi til at få gjort rent, blive vasket og komme ud af sengen. Dette medfører, at den enkelte borger i højere grad inddrages, og at de sundhedsprofessionelle skifter roller fra at yde omsorg og pleje til at hjælpe borgerne til selv at betjene de teknologiske løsninger og til selv at løse problemerne.

I bogen Velfærdsteknologi i sundhedsvæsnet bidrager 10 forfattere med at belyse ovenstående fra forskellige perspektiver.

Redaktør Trine Ungermann Fredskild er cand.cur., Ph.d. og ansat som chef for projektog udviklingsafdelingen på Social- og Sundhedsskolen Syd i Åbenrå. Hun har igennem sin tidligere ansættelse på University College Syddanmark gennem flere år arbejdet med Gads forlag velfærdsteknologi med fokus på projekter samt på igangsætning af velfærdsteknologiske uddannelsesaktiviteter inden for professionsuddannelsesområdet.

TRINE UNGERMANN FREDSKILD

Ovenstående stiller imidlertid store udfordringer til det sundhedspersonale, der skal håndtere de nye udfordringer. Det er således ikke længere nok at have de faglige kompetencer i orden. De sundhedsprofessionelle må forberede sig på et sundhedsvæsen i forandring og på, at de udfordringer, de møder frem over, kræver både faglige, menneskelige, innovative og teknologiske kompetencer.

TRINE UNGERMANN FREDSKILD DORTE DALKJÆR (RED.)

Velfærdsteknologi i sundhedsvæsnet

240 mm

Innovation i sundhedsvæsnet

Velfærdsteknologi i sundhedsvæsnet

Velfærdsteknologi i sundhedsvæsnet retter sig til såvel studerende på de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser som til de færdig uddannede sundhedsprofessionelle i den kliniske praksis.

170 mm

2. UDGAVE

Gads forlag

(RED.)

gad.dk

9 788712 048626

Dorte Dalkjær, Henning Langberg &

Dorte Dalkjær & Trine Ungermann Fredskild

Trine Ungermann Fredskild (red.)

(red.) 2. udgave 2017, 312 sider, 299,95 kr.

1. udgave 2017, 255 sider, 299,95 kr.

Sundheds- og naturvidenskab

9


Folkesundhed

– bag om intentioner og strategier Bogen stiller skarpt på de eksisterende sundhedsforståelser i Danmark samt de rammer, tiltag og inventioner, som aktuelt udspiller sig med sigte på at styrke folkesundheden.

Redigeret af: Stinne Glasdam & Hanne Bess Boelsbjerg 1. udgave 2019, 360 sider, 399,95 kr.

Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi Bogen er en indføring i epidemiologisk forskningsdesign samt i kritisk læsning og analyse af forskningsartikler om folkesundhed. ”Jeg ville ønske, at jeg havde haft kendskab til bogen på sygeplejestudiet, da bogen er en god indføring på området.” – Forstyrrelsen, Sygeplejefagligt Tidsskrift.

Redigeret af: Johanne Lind Rasmussen & Maria Kjøller Pedersen 2. udgave 2020, 302 sider, 299,95 kr.

10

Gad Sundhed 2022


Simulationsbaserede undervisningsmetoder – fra teori til praksis

Simulationsbaseret undervisning dækker over en bred vifte af undervisningsformer, som kræver særlige didaktiske overvejelser. Denne bog giver en teoretisk og didaktisk indføring

SIMULATIONSBASEREDE UNDERVISNINGSMETODER – FRA TEORI TIL PRAKSIS

RED.: J E T T E H E N R I K S E N , J O H A N N E G R Ø N D A H L G L A V I N D

OG VIBEKE RØN NOER

i simulation som undervisningsmetode og indeholder derudover en række eksempler på

NYHED PÅ VEJ

brugen af forskellige simulationsmetoder i undervisningen på videregående uddannelser.

GADS FORLAG

Jette Henriksen, Johanne Grøndahl Glavind & Vibeke Røn Noer (red.) 1. udgave 2022, 250 sider, 299,95 kr.

Videnskabsteoretiske perspektiver i sygeplejepraksis og -teori Formålet med denne bog er at vise, hvorfor videnskabsteori, herunder forskellige forsknings- og udviklingsmetoder, er relevant i sygeplejepraksis. Bogen viser forskellige måder, hvorpå viden kan forstås og frembringes, og hvordan den kan have betydning for den sygeplejefaglige profession og dens udvikling.

NYHED PÅ VEJ

VIDENSKABSTEORETISKE PERSPEKTIVER I SYGEPLEJEPRAKSIS OG -TEORI RED.:

DIANA SCHACK THOFT OG SUSANNE DAU

GADS FORLAG

Susanne Dau & Diana Schack Thoft (red.) 1. udgave 2022, ca. 200 sider, 269,95 kr.

Sundheds- og naturvidenskab

11


Humanvidenskab 22 mm

erordnet billede af de abiliterende palliation. I menneskers og deres andler alvorligt syge og amt de etiske dilemmaer, palliation og sygeplejegstagning og lederskab.

100 mm

Palliation og rehabiliterende palliation Fagredaktion:

Bogen giver studerende, undervisere og sund-

PALLIATION

OG REHABILITERENDE PALLIATION

Ingeborg Ilkjær er lektor, sygeplejerske, cand.mag. og ph.d. fra Københavns Universitet. Har mange års erfaring som underviser og lektor ved sygeplejerskeuddannelsen samt på efter- og videreuddannelse med hovedvægt på sygepleje og filosofi. Ingeborg har i sit ph.d.-projekt forsket i eksistentielle problemstillinger hos alvorligt syge og døende patienter med KOL. Hun har desuden deltaget i forskning inden for og udvikling af uddannelse og palliation samt skrevet artikler til lærebøger og publikationer inden for sygeplejefaget.

hedsprofessionelle forståelse for mennesker, der lever med en livstruende sygdom, og indblik i livet for de mennesker, der dør af deres

sygdom. Bogen har fokus på de sundhedspro240 mm

RED.: INGEBORG ILKJÆR OG CHARLOTTE FABRICIUS KRAGH

terende palliation som g eller forskning.

OG REHABILITERENDE PALLIATION

alliation og rehabilitedagen for både patienter, iation. Den primære e flere opgaver med t hjem, hvilket kræver

PALLIATION

og rehabiliterende ske beslutningstagning

170 mm

fessionelles strategier knyttet til palliation og Red.: Ingeborg Ilkjær og Charlotte Fabricius Kragh

rehabilitering.

NYHED gad.dk

GADS FORLAG

Charlotte Fabricius Kragh er ernærings- og husholdningsøkonom, sygeplejerske og cand.cur. fra Aarhus Universitet. Har været ansat som klinisk underviser på både Geriatrisk og Palliativ Afdeling på Bispebjerg Hospital siden 2019. Charlotte har mange års erfaring som underviser og lektor ved sygeplejerskeuddannelsen samt på efter- og videreuddannelsen inden for sygepleje med hovedvægt på sygepleje, patientperspektiv og palliation samt ernæring. Hun har desuden deltaget i udviklingen af uddannelse og palliation samt været medlem af hovedbestyrelsen i Kræftens Bekæmpelse.

Ingeborg Ilkjær og Charlotte Fabricius Kragh (red.) 1. udgave 2020, 332 sider, 349,95 kr.

Kommunikation for sundhedsprofessionelle Bogen bygger på et forskningsbaseret vidensgrundlag for at imødegå de kommunikative udfordringer, som sundhedsprofessionelle oplever med patienter og pårørende. Forfatterne forholder sig pædagogisk til forskellige problemstillinger i en klinisk praksis med udgangspunkt i teorier og cases. ”[Bogen er] en berigende læseoplevelse, som er

NYHED

mere konkret, end den er teoretisk, og hvori man kan lære livsvigtige ting om at være sammen, når helbredssvækkelse, sygdom eller truende

Kim Jørgensen (red.) 5. udgave 2021, 318 sider, pris: 349,95 kr.

12

Gad Sundhed 2022

død er en del af samtalen.” – Sundhedskultur.dk


Pædagogik

– for sundhedsprofessionelle Formålet med denne bog er at inspirere den sundhedsprofessionelle til at opnå pædagogi-

Pædagogik

ske færdigheder og til at udvikle kompetencer inden for klinisk beslutningstagen og leder-

– FOR SUNDHEDSPROFESSIONELLE

skab samt til at kunne informere, vejlede og

3. UDGAVE RED.: JULIE WIELANDT TE JM ERS & JETTE LIND

undervise patienten bedst muligt. Gennemgribende revideret udgave med helt nye kapitler.

GADS FO RLAG

Julie Wielandt Tejmers & Jette Lind (red.) 3. udgave 2020, 206 sider, 259,95 kr.

Etiske problemstillinger, dilemmaer og paradokser for sundhedsprofessionelle Bogen giver sundhedsprofessionelle kompetencer i at forholde sig refleksivt og nuanceret til etiske problemstillinger, dilemmaer

Etiske

problemstillinger, dilemmaer og paradokser for sundhedsprofessionelle

og paradokser i sundhedsfaglig praksis og forskning.

Red.: Marianne Eilsø Munksgaard & Solveig Fjordside

”En yderst refleksiv, berigende, relevant og velskrevet bog, som jeg giver mine bedste anbefalinger.” – Uddannelsesnyt

GADS FORLAG

Marianne Eilsø Munksgaard & Solveig Fjordside (red.) 1. udgave 2020, 228 sider, 299,95 kr.

humanvidenskab

13


Psykologi og sundhedspsykologi

NYHED PÅ VEJ

for sundhedsprofessionelle

Psykologi og sundhedspsykologi FOR SUNDHEDSPROFESSIONELLE

RED.:

RIKKE VINTER HEDENSTED OG JULIE WIELANDT TEJMERS

Bogen beskriver, hvordan den sundhedsprofessionelle kan omsætte viden om psykologi og begreberne personlighed, identitet, udvikling og mental sundhed til gavn for relationen med patienter og pårørende. Bogen indeholder desuden ny forskning inden for forskellige

GADS FORLAG

tværgående psykologiske problemstillinger som tab, sorg og krise, krop og psyke, sociale medier, telemedicin samt nyuddannedes skyldfølelser.

Rikke Vinter Hedensted & Julie Wielandt Tejmers (red.) 1. udgave 2022, 184 sider, 259,95 kr.

Kultur for sundhedsprofessionelle Bogen handler om de mange måder, hvorpå kulturelle forhold kan påvirke mødet mellem

KULTUR

sundhedsprofessionelle og mennesker med sundhedsudfordringer.

FOR SUNDHEDSPROFESSIONELLE RED.:

HANNE BESS BOELSBJERG OG MATHILDE MEEDOM HERMANSEN

”Kultur for Sundhedsprofessionelle er en fin og meget velmenende antologi, som sætter grundigt spot på et samfundsproblem, som vi ikke er

NYHED

særligt dygtige til at tale konstruktivt om. Heller ikke selv om det fylder mere og mere i vores mulGADS FORLAG

Hanne Bess Boelsbjerg & Mathilde Meedom Hermansen (red.) 1. udgave 2021, 208 sider, 269,95 kr.

14

Gad Sundhed 2022

tikulturelle sundhedsvæsen, hvor kulturmøder fortsat for ofte bliver til kultursammenstød.” – Sundhedspolitisk Tidsskrift


Samfundsvidenskab 23,4 mm

170 mm

At lede sygepleje

– sygeplejerskens virksomhedsområde

dsområde om de organisa-

e tage ansvar for sygeplejerskens

accelererede pa-

onordninger, pa-

es hverdag.

rløb, kan udmøn-

l bevidsthed om,

nofaglighed, hver

g i forhold til den

af det vellykkede

indgår ligeledes

At lede sygepleje – sygeplejerskens virksomhedsområde

uddannede syge-

DORTE SAMSON ELDRUP OG TINE GLASSCOCK (RED.)

DORTE SAMSON ELDRUP OG

TINE GLASSCOCK (RED.)

t som underviser

hvor der er særligt fokus på klinisk lederskab som en væsentlig organisatorisk kompetence inden for sygeplejerskens virksomhedsområde, særligt i forhold til at lede og udvikle sygepleje. Bogen henvender sig til sygeplejestuderende på alle semestre af uddannelsen samt til nyuddannede sygeplejersker.

ansat som lektor

benhavn.

Ny gennemrevideret og opdateret udgave,

240 mm

anisatoriske pro-

sisnære perspek-

g den sekundære

– SYGEPLEJERSKENS VIRKSOMHEDSOMRÅDE

kke, at de skal ud

At lede sygepleje

vis de skal kunne

2. UDGAVE

gad.dk

NY, STÆRKT REVIDERET UDGAVE

GADS FORLAG

Dorte Samson Eldrup & Tine Glascock (red.) 2. udgave 2019, 360 sider, 349,95 kr.

Projektledelse i sundhedsvæsnet – fra idé til resultat

Bogen er en praktisk håndbog for sundhedspersoner, som står over for at skulle i gang med et projekt, og som søger praktisk anvendelige værktøjer til at sikre, at målet nås.

Hanne Dahlerup & Thomas Hanberg Sørensen (red.) 2. udgave 2018, 160 sider, 249,95 kr.

Samfundsvidenskab

15


Sociologi for sundhedsprofessionelle Denne bog reflekterer bl.a. over, hvorfor der er ulighed i sundhed, og hvorfor mange borgere og patienter ikke altid formår at foretage valg i deres liv, som er hensigtsmæssige for deres trivsel og helbred. De studerende får desuden god indsigt i at forholde sig til mange forskellige typer patienter.

Annemarie Dalsgaard & Lone Meldgaard (red.) 1. udgave 2018, 280 sider, 299,95 kr. 24 mm

es den admi-

yndigheden

ns regler om ændringer i

egation.

for det ud-

som har været studerende uddannede

ældre?

n for sygeple-

en patient?

len skyldes

Patienters retstilling, sundheds­personers ansvar, myndigheders tilsyn

Kent Kristensen

reglerne i sammenhæng med den kliniske hverdag for det udøvende sundhedspersonale.

PAT I E N T E R S R E T S S T I L L I N G S U N D H E D S P E R S O N E R S A N S VA R M YN D I G H E D E RS T I L SYN

lovændringer og udviklinger i lovpraksis.

d Syddansk

6 . U D G AV E

iske emner.

G A D S FO R LA G gad.dk

Kent Kristensen, 6. udgave 2022, 300 sider, 299,95 kr.

16

Den klassiske bog Sundhedsjura foreligger snart i 6. udgave med revisioner i forhold til

NYHED PÅ VEJ

delser?

I bogen sættes den juridiske fremstilling af

Sundhedsjura 240 mm

daglige per-

Sundhedsjura

SUNDHEDSJURA

e at informere

KENT KRISTENSEN

er i forhold til

170 mm

Gad Sundhed 2022


Tværprofessionelle titler Narrativ medicin – i uddannelse og praksis

Bogen demonstrerer, hvad narrativ medicin har udrettet i den form, hvorunder den studeres og praktiseres i Danmark. Gennem antologien får læseren et helikopterperspektiv på semiotiske og æstetiske teorier, kreative skriveprocesser og fænomenologiske udred-

N AR RAT I V MEDICIN I UDDANNELSE OG PRAKSIS

ninger af lidelsesfortællinger.

NYHED RED.:

ANDERS JUHL RASMUSSEN, ANNE-MARIE MAI & HELLE PLOUG HANSEN

”(...) opmuntrende læsning for alle os, der stadig opfatter lægekunsten som en disciplin udøvet af og imellem mennesker, der endnu ikke kan

GADS FORLAG

erstattes af djøf’ere eller algoritmer.” – ugeskriftet.dk

Anders Juhl Rasmussen, Anne-Marie Mai & Helle Plug Hansen (red.), 1. udgave 2021, 190 sider, 269,95 kr.

Rehabilitering – en grundbog

Bogen definerer begrebet rehabilitering og beskriver den historiske baggrund for ICF-systemet samt dets betydning. Bogen understreger den betydning, det interprofessionelle samarbejde har for resultatet af rehabilitering, og henvender sig til sundhedspersonale både på grund- og videreuddannelse.

Thomas Maribo & Claus Vinter Nielsen (red.) 2. udgave 2016, ca. 280 sider, 329,95 kr. Tværprofessionelle titler

17


Neurorehabilitering i praksis En lærebog, der medvirker til udvikling af praksis og til, at de studerende erhverver forudsætninger for at indgå i daglig praksis omkring patienter og borgere med neurologiske lidelser.

Tanja Thor Møller & Lotte Petersen (red.) 1. udgave 2012, 240 sider, 299,95 kr.

Forflytningskundskab aktivering, hjælp og træning ved forflytning

Bogen forklarer forflytningskundskabens grundprincipper og forskellen mellem forflytnings- og løfteteknik. Indeholder mange eksempler med illustrerende fotos. Inklusive et kapitel om forflytning af stærkt overvægtige personer.

Per Halvor Lunde 2. udgave 2010, 288 sider, 299,95 kr.

18

Gad Sundhed 2022


Ergo- og fysioterapi Motorisk kontrol og læring

– med fokus på muskuloskeletal rehabilitering Motorisk kontrol og læring er den første samlede danske lærebog om emnet. Bogen har sit fokus på motorisk kontrol i relation til de mange forskellige muskuloskeletale problemstillinger, der findes i dag, og yder dermed et væsentligt bidrag til moderne fysioterapeutisk undersøgelse og behandling.

NYHED

Ulrik Röijezon (red.) 1. udgave 2020, 328 sider, 349,95 kr. 100 mm

170 mm

170 mm

17 mm

Denne bog er den første danske lærebog om Ergo- og fysioterapi i den palliative praksis, og da ergo- og fysioterapeuter i dag udgør en væsentlig del af den tværfaglige palliative indsats i Danmark, er det vigtigt med en bog om dette emne. Bogens intention er, at den skal være informativ, praksisrelevant og give mulighed for refleksion over egen praksis. Bogen er opdelt i fire dele, og i del 1 indledes med definitioner og organisering af den palliative indsats, og der gøres ligeledes status for den ergo- og fysioterapeutiske indsats inden for det palliative område, og hvordan rehabilitering og palliation kan tænkes sammen og koordineres i den palliative indsats. Del 2 har fokus på undersøgelse og målsætning samt mødet med den palliative patient og patientinddragelse. I del 3 fokuseres mere konkret på ergo- og fysioterapeutiske indsatser i den palliative praksis, og disse kapitler skal inspirere læseren og bidrage til refleksion over egen og kollegers terapeutiske praksis. Centrale emner som velfærdsteknologi, palliative forløb på institutioner, aktivitetsvidenskab og lymfødembehandling beskrives også her. I den sidste del 4 rettes blikket mod specifikke grupper, hvor der kan være behov for ekstra opmærksomhed og en særlig indsats. Det kan fx være grupper som etniske minoriteter eller børn og unge. Den terminale fase gennemgås med særligt fokus på, hvordan terapeuter kan understøtte et positivt forløb. Bogen afslutter med et kapitel om perspektivering på, hvor terapeutisk palliation er på vej hen.

Ergo- og fysioterapi i den palliative praksis er den første danske lærebog om emnet, og da ergo- og fysioterapeuter i dag udgør en væsentlig del af den tværfaglige palliative indsats i Danmark, er det vigtigt med en bog om dette emne. Bogens intention er, at den skal være informativ, praksisrelevant og give mulighed

gad.dk

L I N E L I N D A H L-J A C O B S E N & D O R T H E VA R N I N G P O U L S E N ( R E D. )

Bogens hovedmålgrupper er ergo- og fysioterapeutstuderende samt ergo- og fysioterapeuter i praksis, men også andre faggrupper med interesse for ergo- og fysioterapeutiske indsatser inden for det palliative område kan have stor gavn af bogen.

for refleksion over egen praksis.

ERGO- OG FYSIOTERAPI I DEN PALLIATIVE PRAKSIS

Ergo- og fysioterapi i den palliative praksis

ERGO- OG FYSIOTERAPI I DEN PALLIATIVE PRAKSIS L I N E L I N D A H L-J A C O B S E N & D O R T H E VA R N I N G P O U L S E N

100 mm

Line Lindahl-Jacobsen (f. 1974), ergotera peut, Master i Folkesundhedsvidenskab ph.d. i sundhedstjenesteforskning. Docen og forskningsleder på Professionshøjsko Absalon. Har med fokus på at udvikle de tværfaglige palliative indsats produceret forskning og praksisudvikling, deltaget i nationale arbejdsgrupper, råd mv. og har omfattende foredrags-, undervisnings- og vejledningserfaring.

NYHED

Dorthe Varning Poulsen (f. 1964), fysiote peut, MSc i Idræt og Velfærd, ph.d. fra Københavns Universitet. Tidligere lektor fysioterapeutuddannelsen, Professionshø skolen Absalon, nu lektor og studieleder masteruddannelsen Landskab og planlæ ning, naturbaseret terapi og sundhedsfre me. Forsker i natur og sundhed indenfor rehabilitering.

(RED.)

Gads Forlag

Line Lindahl-Jacobsen & Dorthe Varning Poulsen (red.) 1. udgave 2021, 252 sider, 299,95 kr.

Ergo- og fysioterapi

19


170 mm

17 mm

gad.dk

L I N E L I N D A H L-J A C O B S E N & D O R T H E VA R N I N G P O U L S E N ( R E D. )

rgo- og fysioterapeutstudepeuter i praksis, men også se for ergo- og fysioterapeualliative område kan have

NYHED PÅ VEJ

KLINISK PRAKSIS I ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI HENRIK BRØNDUM HOLM, R I K K E S C H AC H T L A I S E N , H E N R I E T T E K I I R DA L N I E M A N N & N I L S E R I K S J Ö B E R G (RED.)

Klinisk praksis i ergoterapi og fysioterapi Line Lindahl-Jacobsen (f. 1974), ergoterapeut, Master i Folkesundhedsvidenskab og ph.d. i sundhedstjenesteforskning. Docent og forskningsleder på Professionshøjskolen Absalon. Har med fokus på at udvikle den tværfaglige palliative indsats produceret forskning og praksisudvikling, deltaget i nationale arbejdsgrupper, råd mv. og har en omfattende foredrags-, undervisnings- og vejledningserfaring.

Bogen er den første af sin art i Danmark, der beskriver klinisk praksis i ergo- og fysioterapi. Det er bogens formål at bidrage med viden og refleksioner over praksis set i et bredt 240 mm

al være informativ, praksisrefleksion over egen praksis. i del 1 indledes med definitialliative indsats, og der gøres og fysioterapeutiske indsats , og hvordan rehabilitering men og koordineres i den us på undersøgelse og den palliative patient og useres mere konkret på satser i den palliative praksis, læseren og bidrage til ers terapeutiske praksis. eknologi, palliative forløb på b og lymfødembehandling e del 4 rettes blikket mod an være behov for ekstra ndsats. Det kan fx være er eller børn og unge. Den d særligt fokus på, hvordan positivt forløb. Bogen afslutivering på, hvor terapeutisk

ERGO- OG FYSIOTERAPI I DEN PALLIATIVE PRAKSIS

ke lærebog om Ergo- og sis, og da ergo- og fysioteraig del af den tværfaglige det vigtigt med en bog om

100 mm

perspektiv. Kapitlerne tager udgangspunkt i de studerendes perspektiv, herunder de Dorthe Varning Poulsen (f. 1964), fysioterapeut, MSc i Idræt og Velfærd, ph.d. fra Københavns Universitet. Tidligere lektor på fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Absalon, nu lektor og studieleder på masteruddannelsen Landskab og planlægning, naturbaseret terapi og sundhedsfremme. Forsker i natur og sundhed indenfor rehabilitering.

problemstillinger, der opleves i den kliniske uddannelse.

Gads Forlag

Henrik Brøndum Holm, Rikke Schacht Laisen, Henriette Kiirdal Niemann & Nils Erik Sjöberg (red.) 1. udgave 2022, ca. 500 sider, 699,95 kr. 170 mm

17 mm

gad.dk

Bogens hensigt er at bidrage med en enkel, professionel og praktisk tilgang til sportsog idrætsskader. Bogen giver en basisviden

SPORTS- OG IDRÆTSSKADER NICOLAI BRUUN-SIMONSEN & B E H N A M L I A G H AT

Gads Forlag

Nicolai Bruun-Simonsen & Behnam Liaghat 1. udgave 2022, ca. 450 sider, 599,95 kr.

20

Line Lindahl-Jacobsen (f. 1974), ergoterapeut, Master i Folkesundhedsvidenskab og ph.d. i sundhedstjenesteforskning. Docent og forskningsleder på Professionshøjskolen Absalon. Har med fokus på at udvikle den tværfaglige palliative indsats produceret forskning og praksisudvikling, deltaget i nationale arbejdsgrupper, råd mv. og har en omfattende foredrags-, undervisnings- og vejledningserfaring.

omkring anatomi, biomekanik, vævstyper, skadesreaktion og opheling samt fokus på håndtering af de mest almindelige sports- og idrætsskader.

Dorthe Varning Poulsen (f. 1964), fysioterapeut, MSc i Idræt og Velfærd, ph.d. fra Københavns Universitet. Tidligere lektor på fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Absalon, nu lektor og studieleder på masteruddannelsen Landskab og planlægning, naturbaseret terapi og sundhedsfremme. Forsker i natur og sundhed indenfor rehabilitering.

NYHED PÅ VEJ L I N E L I N D A H L-J A C O B S E N & D O R T H E VA R N I N G P O U L S E N ( R E D. )

o- og fysioterapeutstudeter i praksis, men også or ergo- og fysioterapeutive område kan have

Sports- og idrætsskader

240 mm

ære informativ, praksisresion over egen praksis. el 1 indledes med definititive indsats, og der gøres ysioterapeutiske indsats g hvordan rehabilitering og koordineres i den på undersøgelse og palliative patient og res mere konkret på ser i den palliative praksis, seren og bidrage til terapeutiske praksis. nologi, palliative forløb på g lymfødembehandling el 4 rettes blikket mod være behov for ekstra sats. Det kan fx være eller børn og unge. Den ærligt fokus på, hvordan itivt forløb. Bogen afslutring på, hvor terapeutisk

ERGO- OG FYSIOTERAPI I DEN PALLIATIVE PRAKSIS

ærebog om Ergo- og og da ergo- og fysioteradel af den tværfaglige t vigtigt med en bog om

100 mm

Gad Sundhed 2022


100 mm

170 mm

170 mm

17 mm

Denne bog er den første danske lærebog om Ergo- og fysioterapi i den palliative praksis, og da ergo- og fysioterapeuter i dag udgør en væsentlig del af den tværfaglige palliative indsats i Danmark, er det vigtigt med en bog om dette emne. Bogens intention er, at den skal være informativ, praksisrelevant og give mulighed for refleksion over egen praksis. Bogen er opdelt i fire dele, og i del 1 indledes med definitioner og organisering af den palliative indsats, og der gøres ligeledes status for den ergo- og fysioterapeutiske indsats inden for det palliative område, og hvordan rehabilitering og palliation kan tænkes sammen og koordineres i den palliative indsats. Del 2 har fokus på undersøgelse og målsætning samt mødet med den palliative patient og patientinddragelse. I del 3 fokuseres mere konkret på ergo- og fysioterapeutiske indsatser i den palliative praksis, og disse kapitler skal inspirere læseren og bidrage til refleksion over egen og kollegers terapeutiske praksis. Centrale emner som velfærdsteknologi, palliative forløb på institutioner, aktivitetsvidenskab og lymfødembehandling beskrives også her. I den sidste del 4 rettes blikket mod specifikke grupper, hvor der kan være behov for ekstra opmærksomhed og en særlig indsats. Det kan fx være grupper som etniske minoriteter eller børn og unge. Den terminale fase gennemgås med særligt fokus på, hvordan terapeuter kan understøtte et positivt forløb. Bogen afslutter med et kapitel om perspektivering på, hvor terapeutisk palliation er på vej hen.

Bogens hensigt er at optimere fokus på den faglige viden omkring den fysioterapeutiske undersøgelse og intervention, når temaet er fysioterapi til børn. Bogen giver et overblik over den kliniske ræsonneringsproces sammenholdt med barnets motoriske og kognitive professionelt perspektiv.

gad.dk

L I N E L I N D A H L-J A C O B S E N & D O R T H E VA R N I N G P O U L S E N ( R E D. )

læringsproces - i et familiecentreret og tværBogens hovedmålgrupper er ergo- og fysioterapeutstuderende samt ergo- og fysioterapeuter i praksis, men også andre faggrupper med interesse for ergo- og fysioterapeutiske indsatser inden for det palliative område kan have stor gavn af bogen.

ERGO- OG FYSIOTERAPI I DEN PALLIATIVE PRAKSIS

Hypermobilitet i fysioterapeutisk pædiatrisk praksis

100 mm

NYHED PÅ VEJ

Line Lindahl-Jacobsen (f. 1974), ergoterapeut, Master i Folkesundhedsvidenskab o ph.d. i sundhedstjenesteforskning. Docent og forskningsleder på Professionshøjskole Absalon. Har med fokus på at udvikle den tværfaglige palliative indsats produceret forskning og praksisudvikling, deltaget i nationale arbejdsgrupper, råd mv. og har e omfattende foredrags-, undervisnings- og vejledningserfaring.

HYPERMOBILITET I FYSIOTERAPEUTISK PÆDIATRISK PRAKSIS HELLE STEGGER

Dorthe Varning Poulsen (f. 1964), fysiotera peut, MSc i Idræt og Velfærd, ph.d. fra Københavns Universitet. Tidligere lektor p fysioterapeutuddannelsen, Professionshøj skolen Absalon, nu lektor og studieleder p masteruddannelsen Landskab og planlæg ning, naturbaseret terapi og sundhedsfrem me. Forsker i natur og sundhed indenfor rehabilitering.

Gads Forlag

Helle Stegger 1. udgave 2022, ca. 120 sider, 179,95 kr.

100 mm

170 mm

Massage og anden terapeutisk berøring

170 mm

17 mm

geterapien og den professionelle og praktiske berøring, ligesom den undersøger, hvad massage og berøring betyder rent fysiologisk, og hvilke erfaringer med massage man finder hos professionelle, studerende og patienter.

gad.dk

L I N E L I N D A H L-J A C O B S E N & D O R T H E VA R N I N G P O U L S E N ( R E D. )

Bogens hovedmålgrupper er ergo- og fysioterapeutstuderende samt ergo- og fysioterapeuter i praksis, men også andre faggrupper med interesse for ergo- og fysioterapeutiske indsatser inden for det palliative område kan have stor gavn af bogen.

ERGO- OG FYSIOTERAPI I DEN PALLIATIVE PRAKSIS

Denne bog er den første danske lærebog om Ergo- og fysioterapi i den palliative praksis, og da ergo- og fysioterapeuter i dag udgør en væsentlig del af den tværfaglige palliative indsats i Danmark, er det vigtigt med en bog om dette emne. Bogens intention er, at den skal være informativ, praksisrelevant og give mulighed for refleksion over egen praksis. Bogen er opdelt i fire dele, og i del 1 indledes med definitioner og organisering af den palliative indsats, og der gøres ligeledes status for den ergo- og fysioterapeutiske indsats inden for det palliative område, og hvordan rehabilitering og palliation kan tænkes sammen og koordineres i den palliative indsats. Del 2 har fokus på undersøgelse og målsætning samt mødet med den palliative patient og patientinddragelse. I del 3 fokuseres mere konkret på ergo- og fysioterapeutiske indsatser i den palliative praksis, og disse kapitler skal inspirere læseren og bidrage til refleksion over egen og kollegers terapeutiske praksis. Centrale emner som velfærdsteknologi, palliative forløb på institutioner, aktivitetsvidenskab og lymfødembehandling beskrives også her. I den sidste del 4 rettes blikket mod specifikke grupper, hvor der kan være behov for ekstra opmærksomhed og en særlig indsats. Det kan fx være grupper som etniske minoriteter eller børn og unge. Den terminale fase gennemgås med særligt fokus på, hvordan terapeuter kan understøtte et positivt forløb. Bogen afslutter med et kapitel om perspektivering på, hvor terapeutisk palliation er på vej hen.

Bogen giver bl.a. beskrivelser af selve massa-

100 mm

NYHED PÅ VEJ

MASSAGE OG ANDEN TERAPEUTISK BERØRING

Line Lindahl-Jacobsen (f. 1974), ergote peut, Master i Folkesundhedsvidenska ph.d. i sundhedstjenesteforskning. Doc og forskningsleder på Professionshøjs Absalon. Har med fokus på at udvikle d tværfaglige palliative indsats producer forskning og praksisudvikling, deltaget nationale arbejdsgrupper, råd mv. og h omfattende foredrags-, undervisningsvejledningserfaring.

NICOLAS KJERULF

Dorthe Varning Poulsen (f. 1964), fysio peut, MSc i Idræt og Velfærd, ph.d. fra Københavns Universitet. Tidligere lekto fysioterapeutuddannelsen, Professions skolen Absalon, nu lektor og studieled masteruddannelsen Landskab og plan ning, naturbaseret terapi og sundheds me. Forsker i natur og sundhed indenf rehabilitering.

Gads Forlag

Nicolas Kjerulf 1. udgave 2022, ca. 276 sider, 349,95 kr.

Ergo- og fysioterapi

21


Ældre Gerontologi

Perspektiver på ældre mennesker Viden om gerontologi er vigtig for forståelsen af de ældre mennesker, som sundhedsprofessionelle møder i deres arbejdsliv. Udgangspunktet for denne bog er, at det er normalt at ældes, og at der findes mange forskellige måder at ældes på, ligesom der er store variationer i ældre menneskers livforløb og levemåde.

Stinne Glasdam & Frode F. Jacobsen (red.) 1. udgave 2018, 464 sider, 399,95 kr.

Gerontologi

atteres egen forskning, og i en et stærkt tværvidenskahverdagsliv viser bogen en refleksion og et kritisk blik

kapitler. Den retter sig prilige og socialpædagogiske iplom-, master- og kandisionelle, der arbejder med

GERONTOLOGI

GERONTOLOGI

rehabilitering

NÅR DET ALDRENDE MENNESKE BLIVER SYGT ELLER SVÆKKET

medier, fattigdom und.

teter on, ældre, es otium i syden.

Redigeret af Stinne Glasdam og Frode F. Jacobsen

Redigeret af Stinne Glasdam Frode F. Jacobsen

dre mennesker, som sundunktet for denne bog er, at ge måder at ældes på, ligeøb og levemåde. e mennesker og de emner, mennesker.

Når det aldrende menneske bliver sygt eller svækket

Når det aldrende menneske bliver sygt eller svækket Bogen er en selvstændig udgivelse af tredje del af Gerontologi – Perspektiver på ældre mennesker. Formålet er at give et indblik i og en forståelse af, hvad det vil sige at være ældre, når behovet for pleje, omsorg og rehabilitering opstår. Fokus er bl.a. på sårbarhed, hverdagsrehabilitering i hjemmet samt tab af livsledsager.

gad.dk

GADS FORLAG

Stinne Glasdam & Frode F. Jacobsen (red.) 1. udgave 2020, 132 sider,149,95 kr.

22

Gad Sundhed 2022


Min historie

– en sanse- og erindringsbog Bogens overordnede formål er at tilbyde en strukturet ramme for, at mennesker, der lider af demenssygdomme, kan fortælle,

MIN HISTORIE EN SANSE- OG ERINDRINGSBOG

genskabe og genopleve deres livshistorie og dermed styrke identiteten og selvfølelsen. Samtidig

INDSÆT FOTO

kan bogen støtte op om samtaler, samvær og sociale relationer med omsorgspersoner, pårørende og netværk, herunder kan bogen anvendes konkret i sanse- og reminiscensterapi. Med efterord af Nina Henriksen 1. udgave 2019, 96 sider, 249,95 kr.

Gennem sprækkerne

Opdagelser i et demensforløb

Marianne Iben Hansen skriver smukt og rørende om sin fars demensforløb. Om de mange svære følelser, modstanden, sorgen, de uløselige dilemmaer og forsøgene på at håndtere det uforudsigelige. Men også om den gradvise overgivelse, der munder ud i en uventet inderlig kontakt – ikke på trods af demensen, men i kraft af den. NYHED

”Marianne Iben Hansen skriver smukt og rørende om sin fars demensforløb. (...) En bog til alle, der har demens tæt inde på livet og søger svar.” – Hjemmet

Marianne Iben Hansen 1. udgave 2021, 172 sider, 249,95 kr.

ældre

23


Nonfiktion Ranka Skak

En tryg begyndelse – Graviditet, fødsel og den første barselstid

En tryg begyndelse kan hjælpe den gravide kvinde trygt igennem graviditet, fødsel og den første barselstid. Bogen henvender sig direkte til den moderne, selvstændige kvinde, der vægter sin egen og sit kommende barns fysiske og psykiske sundhed højt, og som værner om sin autoritet som fødende.

Graviditet, fødsel og den første barselstid G A DS FO R L AG

Ranka Skak 1. udgave 2021, 272 sider, 299,95 kr.

Børns mentale sundhed

– når nervesystemet er på overarbejde Flere og flere børn og unge oplever et nervesystem på overarbejde. De har ondt i maven, sover dårligt, ryster, har svært ved at få vejret eller har ikke lyst til at komme i skole. Denne bog giver en nem og forståelig forklaring på de fodspor, et presset nervesystem sætter i kroppen. Bogen henvender sig til forældre, lærere, pædagoger og andre med interesse for børns mentale sundhed. Bogen har også

NYHED PÅ VEJ

et særligt fokus på børn med angst, autisme og ADHD, og hvordan voksne kan berolige et ophedet barnesind.

Pernille Thomsen 1. udgave marts 2022, 80 sider, 149,95 kr.

24

Gad Sundhed 2022


Lad mig være, forskruet En fortælling om usunde relationer, om at mangle selvværd, have præstationsangst, have svært ved at leve op til egne forventninger og

MY LAUB

Lad mig være,

gøre fysisk skade på sig selv for at dæmpe den mentale smerte. Men også en bog om håb og identitet. Om at gå fra at være en ung, sårbar pige, som ingen kan forstå eller diagnosticere, til at blive et menneske med en indsigt og viljestyrke, som kan inspirere andre i en

forskruet

lignende situation.

CHRISTINA WEX GADS FORLAG

My Laub & Christina Wex 1. udgave 2019, 176 sider, 249,95 kr.

Ungeenheden En omsorgsfuld og kritisk roman om en gruppe unge i psykiatrien og deres fælles liv på et bosted i København. Vinder af Bogforums Debutantpris 2021.

”Det er den poetiske og usentimentale tone, som gør Fine Gråbøls debut til en læseoplevelse, et sindslidelsens skatkammer.” – Information

Fine Gråbøl 1. udgave 2021, 170 sider, 199,95 kr.

nonfiktion

25


At leve med AD(H)D som kvinde Kvinder og piger med især ADD bliver ofte overset og får derfor ofte ikke den hjælp, de har behov for. Bogen beskriver de typiske symptomer ved ADHD/ADD med fokus på de kønsspecifikke forskelle mellem mænd og kvinder, og de hyppigst forekommende udfordringer i hverdagen. Bogen er en inspirationsguide med konkrete fif og anbefalinger til

NYHED PÅ VEJ

at gøre hverdagen nemmere for kvinder med ADHD/ADD.

Charlotte Jokumsen & Christina Wex Ca. 150 sider, 1. udgave 2022, 249,95 kr.

Tyk – 14 personlige fortællinger Der ses i dag en bølge af kvinder, som på for-

NYHED PÅ VEJ

skellig vis søger at gøre op med eksisterende skønhedsidealer og et kropfikseret samfund. Gennem forskellige perspektiver på tykhed og bidrag fra 14 mere eller mindre kendte tykke kvinder stiller bogen skarpt på idealer om kvindekroppen gennem tiderne, tykke kroppe i offentlige rum, tykhed i nære relationer samt det at være tyk og sund.

Lene Bull Christiansen & Maj Hedegaard Heiselberg (red.) 1. udgave juni 2022, ca. 200 sider, 269,95 kr.

26

Gad Sundhed 2022


PAGE 1: ONLY PRESENTATION / SIDE 1: KUN PRÆSENTATION

I SEKSTEN ÅR HAR ANDERS BORTNE VÆRET SØVNLØS.

FOTO: AGNETE BRUN

– Tusind vågne nætter Flere gange har han forsøgt at få hjælp, uden resultat. nu erløsning han nødt til at gøre noget. Han har to små og jagten påMen en børn, en kone og fuldtidsjob, så det går ikke længere at

SØVNLØS

Søvnløs

sig i en zombietilstand. I seksten år harbefinde norske Anders Bortne været

Fra de norske anmeldelser:

Ingenting skal være uprøvet: sovemedicin, yoga, urter, søvnløs. Flere gange har han forsøgt at få akupunktur, hypnose. Anders Bortne leder overalt efter

„Der er høj litterær kvalitet over skildringerne af de

en kur, og de løsninger, han finder i sin jagt på søvnen, er

hjælp, uden resultat. Menøjenåbnende nu eroghan nødt til både hovedrystende, lattervækkende.

mange nætter, han vandrer mellem seng og sofa, sofa og seng ...“

Under jagten vokser også en anden historie frem. For

at gøre noget. Han to små børn, en hvad ved har vi om døgnets vigtigste timer? Hvordan ser kone søvnens historie ud? Og hvorfor skal vi egentlig sove?

Stavanger Aftenblad

og et fuldtidsjob, så det går ikke længere at SØVNLØS er en spændende, morsom og klog bog til alle,

dem, som ligger ved siden af.

Erika Fatland i Aftenposten.

spændende, morsom og klog bog for alle, som Løsningen er ofte tættere på, end man tror. I Anders ligger vågne om natten og tænker på hvorfor Bortnes tilfælde lå den lige på den anden side af gaden.

– og så er bogen også til dem, der ligger ved

Anders Bortne (født 1973

norsk musiker, tegneserie

ANDERS BORTNE

ligger vågne om natten og tænkerSøvnløs på hvorfor – og tiler en befinde sig i ensom zombietilstand.

„Flyder som en roman ...“

forfatter og søvnløs. Han

udgivet både romaner og

ler. Søvnløs er hans første

bogsudgivelse – og lige ne nat har han sovet godt.

siden af.

GADS FORLAG OMSLAG: HARVEY MACAULAY / IMPERIET.DK

Anders Bortne 1. udgave 2020, 254 sider, 249,95 kr.

Kasper Birch fik helbredsangst, da han var i slutningen af trediverne. Det var så voldsomt, at det ændrede hans liv. Helbredsangst eller sygdomsangst er en angstlidelse,

Bogen er en personlig fortælling omellerhelbreds­ hvor man er plaget af frygt for at have få alvorlig sygdom. Det skønnes, at omkring 150.000 danskere lider af helbredsangst.

angst. Bogen kan give helbredsangste en over livskvaliteten, arbejdslivet og parforholdet.

et unikt indblikBevæbnet i, hvordan lidelsen opleves med nysgerrighed, selvindsigt og humor

KASPER BIRCH, født 1976, er uddannet fra Den Danske Filmskole og arbejder i tvbranchen som klipper og instruktør. Han har i mange år lavet tv-satire og comedy, senest ’Tæt på sandheden’ på DR med Jonatan Spang.

indefra.

forsøger Kasper Birch med hjælp fra blandt andre en hjerneforsker, en præst og en psykolog at forstå, hvorfor han blev ramt, og hvordan han kan lære at leve med lidelsen.

”Jeg læste bogen i Jeg næsten ét stræk. Sproget er godt er syg, men fejler ikke noget giver helbredsangste en større forståelse for deres lidelse, og pårørende et

unikt indblik i, hvordan indefra.i en og medrivende. Som læser fårlidelsen manopleves indblik

patients indre verden, som det ellers ikke er nemt at få adgang til, og man får en ydmyg forståelse for, hvor pinefuld en lidelse helbredsangst er.” – Ugeskrift for læger

JEG ER SYG MEN FEJLER IKKE NOGET

Lidelsen, som man engang lidt nedsættende kaldte

større forståelsehypokondri, for deres lidelse og pårørende kan være svært belastende og går ofte ud

KASPER BIRCH

KASPER BIRCH

Foto: Henrik Edelbo

Jeg er syg, men fejler ikke noget

”Jeg har ALS, jeg er helt sikker!” Min kone står foran mig. Det er sønda formiddag, og indtil vide kulminationen på fire rædselsfulde dage, hvo jeg gradvist er blevet mere og mere overbevis om, at de symptomer je oplever, kun kan betyde én ting: Dødelig sygdom

NYHED

EN PERSONLIG FORTÆLLING OM HELBREDSANGST

978-87-12-06573-9

Kasper Birch 1. udgave 2021, 160 sider, 199,95 kr.

nonfiktion

27


Tro, håb og kærlighed i sklerosens tegn

NYHED

Bogen er en modig, humoristisk og åbenhjertig fortælling om at leve med sklerose. Fortællingen er bygget kronologisk op fra 1990, hvor Bernhard Nordentoft som 24-årig får sin diagnose, og frem til 2021. ”(…) en utrolig velskrevet beretning om en mands liv i sclerosens tegn og alle dets mange fysiske og psykiske op og nedture.” – Sundhedspolitisk Tidsskrift

Bernhard Nordentoft 1. udgave 2021, 180 sider, 249,95 kr.

Selvforsvar mod kræft – ti ting du selv kan gøre

I sommeren 2016 får lægen Øyvind Torp selv konstateret kræft. Med udgangspunkt i videnskabelige undersøgelser og forskning finder han frem til en række små og store tiltag, som kan være effektive mod kræft, udover den medicinske behandling, han modtager. I denne bog samler han disse tiltag i 10 praktiske tips og råd til at forebygge eller bremse en kræftsygdom eller til at opnå bedre livskvalitet.

Øyvind Torp 1. udgave 2020, 176 sider, 249,95 kr.

28

Gad Sundhed 2022


En fortælling om at turde sige farvel I MAJ 2019 DØDE THOMAS. Han blev 45 år. En knoglemarvskræft havde gennem tre år nedbrudt hans krop, men kræften dræbte aldrig hans evne til at elske livet, udnytte sin krops potentiale og altid give kærligheden plads.

Lev stærkt dø smukt

Lev stærkt – dø smukt

Forfatteren, Mette Bording Nybo, skrev bogen En aften nedfældede de citater til at skrive på kisten og valgte ting, der skulle med deres far på rejsen. Sigurd ville lægge en telefon ned, så Thomas ville kunne ringe efter hjælp, hvis nu han blev levende begravet. Magnus ville sende en hjemmelavet hjertestarter med Thomas’ strømkabler med ham. Adam ville fylde kisten med popcorn, så Thomas kunne mindes de mange aftener med Disney Sjov eller i biografen. Sammen udtænkte de også morbide installationer, der kunne gøre kisten endnu mere personlig. Måske kunne man lave en form for katapult, så

Som Thomas skrev i sin tale til sin egen begravelse: „Jeg ønsker jer alle en dejlig dag og et dejligt liv. Husk at vi ikke gør livet op i de antal år, vi får i lotteriet, men i alle de ting vi vælger at fylde det med.“ I månederne op til og i tiden efter hans død skrev hans hustru Mette denne bog.

i månederne op til og i ugerne efter sin mands død. Den handler om troen på det gode og på kærlighedens frisættende kraft. Og om, hvorMen hvordan forbereder man sin egen begravelse? Bygger sin egen kiste? Designer sin egen gravsten? Og hvordan håndterer man sorgen over, at den ene skal leve, og den anden skal dø? Fordi familien i fællesskab turde tage sorgen på forskud og sige farvel, blev Mette og drengene sat fri til at fortsætte livet – uden Thomas.

dan man sammen kan tage styring over et liv i kaos, så man både før, under og efter døden

låget kunne springe op inde i kirken, og Thomas’ lig blive rejst op. På tredjedag

kan finde mening og livslykke.

Mette Bording Nybo

opstanden. Eller hvad ville der ske på krematoriet, hvis man fyldte kisten helt op med upoppede popcorn?

Lev stærkt dø smukt

Mette Bording Nybo, f. 1974, er cand.mag. i fransk og dansk og arbejder som gymnasielærer. Hun bor sammen med sine tre sønner i en landsby i Jylland.

En fortælling om at turde sige farvel

Mette Bording Nybo

Gads Forlag

Mette Bording Nybo 1. udgave 2020, 204 sider, 249,95 kr.

DA METTE MISTEDE SIN MAND THOMAS efter 23 års sjæle­ venskab og kærlighedsforhold, mistede hun også sin fremtid og fortællingen om Den eneste ene. Men hun nægtede at tage enke­ rollen på sig med alle dens kulturelt indlejrede forventninger. I stedet kastede hun sig med det samme ud i at generobre magten over eget liv og genopfinde den kvinde, hun ønskede at være uden Thomas. I bogen skildrer hun ærligt sin dannelsesrejse gennem de første to år efter Thomas’ død og sit hårdnakkede forsøg på, midt i fortvivlelsen, at lade ny kærlighed give mening og fylde i det eksistentielle tomrum.

Om at gribe livet efter et tab

Da Mette mistede sin mand Thomas efter 23 års sjælevenskab og kærlighedsforhold, mistede hun også sin fremtid og fortællingen om Den eneste ene. Men hun nægtede at

Måske burde man vende det hele på hovedet og sige, at en enke eller enkemand som udgangs­ punkt kan have godt af ikke at være alene det første år. Tale det op, at det er godt for en efterladt at læne sig op ad et andet menneske og derigennem hjælpe ensom­ me sjæle til at turde give sig selv lov. Slippe skammen og den dårlige samvit­ tighed.”

Hvordan afgør man, hvordan man elsker og ærer de mennesker, der er døde fra os? Må man som efterladt aktivt søge ny kærlig­ hed, eller skal man vente på, at den selv finder én? Og hvad er egentlig børnenes bedste, når de har mistet en forælder, og den anden står tilbage i verden og skal tage hånd om sin egen og deres sorg?

tage enkerollen på sig med alle dens kulturelt

Frygt ikke elsk kun

Frygt ikke – elsk kun

Nogle bruger sovemedicin, antidepressiver, stoffer, alko­ hol eller andre stimulanser for at slukke for sorgen. Andre overspiser, sulter sig, motionerer overdrevet, gambler, arbejder for at dulme smerten. Jeg bruger kærlig­ heden, den fysiske tiltrækning, nærheden med et andet menneske. Umiddelbart virker det bivirkningsfrit, men det bety­ der ikke, at det er nemt.”

indlejrede forventninger. I stedet kastede hun sig med det samme ud i at generobre magten ønskede at være uden Thomas.

Mette Bording Nybo

FRYGT IKKE – ELSK KUN er en bog om at turde følge sin intu­ ition og forholde sig nysgerrigt til kroppens signaler. Om at melde klart ud, hvad man har brug for. Om at lære sig selv at kende gennem mødet med den anden. Og om hvad kærligheden kan give os, hvis vi tør give den lov.

over eget liv og genopfinde den kvinde, hun

Mette Bording Nybo

NYHED

Frygt ikke elsk kun Om at gribe livet efter et tab

Om Lev stærkt – dø smukt:

”… denne fantastiske og gribende fortælling om kærlighed og tab (…) en overvældende og stærk beretning.” – Dansk Psykolog Forenin

”Stærk og uafrystelig beretning om en families helt særlige sorgforløb og dere kærlighed og sammenhold (…) En vigti bog, der varmt kan anbefales til alle, de ønsker at være med til at aftabuisere døden.” – litteratursiden.d

”… det er virkelig livsbekræftende! En rigtig fin fortælling om den anden side af tragedien. Til dig, der har brug for at vide, at livet går videre.” – Magasinet L

Filmrettighederne til bogen er optionere

Gads Forlag

Mette Bording Nybo 1. udgave 2021, 223 sider, 249,95 kr.

nonfiktion

Mette Bording Nybo, f. 1974, arbejder som gymnasielærer. Hun er forfatter til bogen Lev stærkt - dø smukt. En fortælling om at turde sige farvel (Gads Forlag, 2020). Bogen blev nomineret til Mofibo Awards 2021 for bedste lydbog i kategorien biografi og dokumentar.

29


byggere var det ndende epidemi mmen. I et histo-

g troede man at hest. Det er da krige, der udgør e har epidemier imperier bestod uligheder for de

pidemier blandt kning blev ramt

DEN FJERDE RYTTER

te den 57-årige opsøgte en læge derpå tilbage til nere var smitten

SIDE 1 - KUN PÆSENTATION

Den fjerde rytter 10.000 års epidemihistorie ”Stor var stanken fra de døde. Efter at vores fædre og bedstefædre døde, flygtede halvdelen af befolkningen ud i markerne. Hunde og gribbe fortærede ligene. Dødeligheden var forfærdelig. Jeres bedsteforældre døde og med dem kongens søn og hans brødre og frænder. Sådan var det, at vi blev forældreløse, åh mine sønner. Sådan blev vi, da vi var unge. Alle var vi sådan. Vi var født til at dø.” Om epidemierne blandt mayaerne i 1500-tallet.

Adskillige gange har epidemier ændret historiens gang og været afgørende for, om JEANETTE VARBERG OG POUL DUEDAHL

DEN FJERDE RYTTER 10.000 ÅRS EPIDEMIHISTORIE

imperier bestod eller bukkede under, ligesom de har givet nye muligheder for de overlevende. Denne bog fortæller hele historien – fra de første epidemier blandt de tidligste stenalder”I tusindvis blev raske unge mennesker ofre for den pest, der efterhånden rasede over landet”, beretter den 30-årige skibstømrer Adolf Rasmussen. ”Pesten (thi sådan betegnede man sygdommen) nåede også omsider til Ærø, og døden høstede godt i Marstal by. Jeg husker således at et ægtepar, som havde fire sønner, mistede de tre …”. Om Den Spanske Syge i 1918.

bønder, til dengang hele verdens befolkning

JEANETTE VARBERG OG POUL DUEDAHL

blev ramt af COVID-19.

GADS FORLAG

Jeanette Varberg og Poul Duedahl 1. udgave 2020, 274 sider, 299,95 kr.

Poul og kærligheden

– en kontrærseksuels bekendelser Fortællingen om Poul Andræ, som voksede op i det københavnske borgerskabs øverste lag som søn af statsminister C.G. Andræ, og som allerede fra helt ung var klar over, at han var homoseksuel.

”... et uhyre vigtigt værk om en modig mand, der som den første herhjemme talte homoseksuelles sag.” – Berlingske

Karl Peder Pedersen 1. udgave 2021, 275 sider, 349,95 kr.

30

Gad Sundhed 2022


Lysglimt

ELISABETH ARENDT

– om forældretab i barndommen En livsnær bog om forældretab i bardommen,

LYSGLIMT

og hvordan mødet med døden og sorgen påvirker et barn livet igennem. Med afsæt i teore-

– om forældretab i barndommen

tiske overvejelser over sorg og sorgreaktioner reflekterer forfatteren og hendes tre søskende over tabet af deres far for over 30 år siden, da de var mellem 3 og 11 år gamle.

Forord af John Halse

GADS FORLAG

Elisabeth Arendt 1. udgave 2020, 176 sider, 249,95 kr.

Nær død

Nær død er en usminket og gribende bog om „Når ens eksistens er truet på det yderste, kan man møde andre dimen­ sioner af virkelighed og liv. Det kaldes nærdødsoplevelser.

at være tæt på at dø og få en oplevelse i en Det kan ske for alle mennesker på hele Jorden.

Jeg vågnede på Almen Intensiv på Riget i september 2017 og vidste, jeg var forandret for altid. Jeg havde gennemlevet forundelige oplevelser, fundet styrke, grænser og fået hjælp. Langsomt ledte det paradoksale, der var sket mig, ud på en opdagelsesrejse, jeg gerne vil dele, fordi den potentielt angår alle.“ Siri Agnes Karlsen

anden virkelighed. Siri Agnes Karlsen bruger

SIRI AGNES KARLSEN

SIRI AGNES KARLSEN

– en opdagelsesrejse i videnskab og liv

Nær død

hjerneforskningen, kvantefysikken, psykologien og teologien til at søge viden om, hvad NÆR DØD er en usminket og gribende bog om at være tæt på at dø og få en oplevelse i en anden virkelighed – en oplevelse, der huskes minutiøst og sætter sig i den, der oplever, for altid. Siri Agnes Karlsen bruger hjer­ neforskningen, kvantefysikken, psykologien og teologien til at søge viden om, hvad døden egentlig er, og hvordan en nærdødsoplevelse kan fore­ komme. Desuden får vi både forfatterens og andres fortællinger om, hvad de har oplevet tæt på døden; og ikke mindst, hvilken betydning en nær­ dødsoplevelse får, når man vender tilbage til livet.

døden egentlig er, og hvordan en nærdødsopforfatterens og andres fortællinger om deres

i dansk og idræt, certificeret coach, hjertehealer og spirituel terapeut.

ikke hensyn til vore bankkonti eller selvforstå

liv

levelse kan forekomme. Desuden får vi både Siri Agnes Karlsen (1963), cand.mag.

Nærdødsoplevelser rammer i flæng. De

EN OPDAGELSES REJSE I VIDENSKAB OG

Nær døden er feltet helt åbent. Der er ikke n

filter, kun åbenhed, der følger os, og en rå, r

levelse af, at kød og ånd og sjæl og sind og og himmel, univers, jord og muld, favntag,

flikter og opløsning af konflikter og lys i sin e

er ét og det samme. Når lyset viser sig bare

mindste smule, viger mørket. Der skal så lid

Det er mærkeligt nok at være den, der opl

Ubeskriveligt voldsomt at ændre hele sin sel

ståelse og stadig dele værdier med ret få a

Alligevel har det hele efterladt mig mere op

stisk, mere nærværende og mere levende

oplevelser tæt på døden, og ikke mindst hvil-

før.”

Fra b

ken betydning en nærdødsoplevelse får, når man vender tilbage til livet. FORFATTERFOTO: © DITTE CAPION OMSLAG: MARLENE DIEMAR / IMPERIET

GADS FORLAG

Siri Agnes Karlsen 1. udgave 2020, 304 sider, 299,95 kr.

nonfiktion

31


Hold dig opdateret om nye titler via vores Facebook­side samt LinkedIn under navnet Gad Sundhedsfag. Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev på www.gad.dk

Rabat til medlemmer af DSR og SLS Husk, at du som medlem af DSR og SLS opnår 20% i rabat på alle Gads sygeplejebøger ved køb via: dsr.dk/medlemskab/medlemsfordele-og-tilbud Du kan få rabat på ergo- og fysioterapibøger ved at indtaste medlemskoden FYSIO ved køb af bøger på www.gad.dk

Gad Ekstramateriale På Gads Forlag har vi udviklet ekstramateriale til flere af vores lærebøger, som kan findes på hjemmesiden under de forskellige titler. Det indbefatter bl.a. videoer, animationer og andet supplerende materiale.

Studybox Gads lærebøger er tilgængelige på studybox.dk, hvor man kan streame sine studiebøger.

Gads Forlag Fiolstræde 31-33, 1171 København K Telefon: 77 66 60 00 E-mail: reception@gad.dk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.