__MAIN_TEXT__

Page 1

AKADEMIA WYCHOWAWCY KLASY II EDYCJA Program rozwojowy dla nauczycieli


"

Nie każdy człowiek ma predyspozycje, by zostać nauczycielem! Ci, którzy są naprawdę powołani do tej pracy, znajdują w niej cel życiowy i poczucie misji. JAMES B. STENSON


Dla kogo jest ten program? Dla nauczycieli, którzy: stawiają pierwsze kroki w roli wychowawców klas, chcą się rozwijać i szukają nowych form pracy z uczniami, mają potencjał, by stać się autorytetem również dla rodziców swoich uczniów,

przeczytaj, jak Akademia Wychowawcy Klasy może przygotować ich do tej ważnej roli.


O Akademii Wychowawcy Klasy Uczestnicy kursu otrzymują certyfikat ukończenia AWK wydany przez Instytut Educare

Zajęcia stacjonarne odbywają się w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń

Znaczna część zajęć realizowane są na platformie e-learningowej za pomocą webinariów i spotkań online

Akademia Wychowawcy Klasy została przygotowana z myślą o wszystkich nauczycielach podejmujących niełatwe zadanie bycia wychowawcą klasy

AWK

11

Kurs trwa 9 miesięcy od października 2020 do czerwca 2021

Program składa się z 9 modułów tematycznych obejmujących najistotniejsze aspekty pracy wychowawcy


MODUŁY

Uczeń

Autorytet

Rodzice

Kim jest uczeń i jego świat?

Czynniki budujące autorytet

Sprzymierzeńcy w wychowywaniu

Program

Relacje

Komunikacja

Program i lekcje wychowawcze

Relacje Nauczyciel-Rodzice-Uczeń

Formy sprzyjające budowaniu relacji

Konflikty

Ocena

Dokumenty

Rozwiązywanie konfliktów w klasie

Ocena z zachowania w edukacji spersonalizowanej

Obowiązki wychowawcy w zakresie dokumentacji


Kalendarz Akademii ROZPOCZĘCIE KURSU 1. Kim jest uczeń? 2. Czynniki kształtujące autorytet. 3. Rodzice - sprzymierzeńcy wychowania 4. Relacje Nauczyciel-Uczeń-Rodzic 5. Program i lekcje wychowawcze

14. Prezentacje uczestników ROZDANIE CERTYFIKATÓW I ZAKOŃCZENIE KURSU

11. Ocena z zachowania w edukacji spersonalizowanej

9. Obowiązki wychowawcy klasy w zakresie prowadzenia dokumentacji

12. Konflikty w klasie Wychowawca w ogniu sporów 14. Konsultacje online

X'20

X'20

X'20

XI'20

8. Program wychowawczy praca domowa uczestników

XII'20 10. Mój uczeń uczeń w relacji

I'21

II'21

III'21 13. Mój uczeń zainteresowania ucznia

6. Psychologia rozwojowa 7. Mój uczeń - źródła wiedzy o uczniach

ZJAZD STACJONARNY

ZAJĘCIA ONLINE

IV'21

V'21

VI'21


Zakres programu Kim jest Uczeń? Zapoznanie uczestników

Uczeń

z wizją człowieka oraz koncepcją wychowania w duchu personalizmu chrześcijańskiego.

Antropologia filozoficzna (podmiotowość, indywidualność i godność ludzka; władze duszy: wegetatywne, zmysłowe, umysłowe; wolność i odpowiedzialność człowieka; sumienie; cnoty ludzkie); Koncepcja wychowania ucznia w duchu personalizmu chrześcijańskiego (pedagogika integralna; cele wychowania;

wykład, case study

2h

kształtowanie charakteru; wychowanie do wartości, wolności, odpowiedzialności i miłości; kształtowanie intelektu, woli, uczuć); Relacja jako antidotum na zagrożenia płynące ze świata wirtualnego; (wartości a wychowanie; poznanie osoby; dialog osobowy).


Zakres programu Czynniki kształtujące autorytet

Autorytet

Zapoznanie uczestników ze sposobami

relacje z wychowankiem - sposoby zaangażowania;

prowadzenia grupy (zarządzanie zespołem -

jak zbudować lub stracić autorytet;  

klasą). Przedstawienie roli wychowawcy jako

konieczność stałego samowychowania;                            

"prowadzącego" zespół (klasę, grupę uczniów).

spójność życia, autentyczność - zewnętrzne przejawy;

Ukazanie autorytetu jako głównego czynnika

network - dzielenie się dobrymi praktykami.

w procesie wychowawczym. wykład, warsztat - dzielenie się doświadczeniem, metoda Kolba

1,5 h


Zakres programu Rodzic jako podmiot wychowania Rodzice

Określenie roli rodzica w procesie wychowawczym oraz pomocniczej funkcji nauczyciela jako towarzysza i współpracownika tego procesu.

Poprawa współpracy nauczyciela z rodzicami dzięki wzajemnemu zrozumieniu swoich ról w procesie nauczania i wychowania dziecka; Niezbywalne prawo i obowiązek rodziców w wychowaniu swoich dzieci;

wykład, storytelling

1,5 h

Postrzeganie przez rodziców obowiązków nauczyciela.


Zakres programu Komunikacja jako element relacji z uczniem Komunikacja

Zapoznanie uczestnika z pojęciem relacji jako fundamentem i celem komunikacji. Zapoznanie ze sposobami komunikacji wspierającej budowanie relacji w kontekście pracy z klasą.

Komunikacja jako element budowania relacji; Skuteczne i nieskuteczne polecenia; Przebieg komunikacji i szumy występujące na lekcji; Najczęstsze błędy popełniane przy próbach dyscyplinowania klasy.

wykład, warsztat, materiały do teczki do czytania, techniki skutecznej komunikacji

2h


Zakres programu Relacje Nauczyciel-Rodzic-Uczeń Trójpodmiotowa relacja wychowawcy Relacje

Ukazanie uczestnikom środowiska pracy

Relacje jako kapitał zespołu;

wychowawcy - mapa relacji.

Bonusy dobrych relacji i ich konsekwencje;

Określenie rodzajów odbiorców oraz specyfiki komunikacji.

Sposoby wzmacniania i osłabiania relacji;

Przedstawienie dobrych praktyk w zakresie

Synergia - nadawanie wspólnego celu;

budowania trwałych relacji oraz strategii

Rola szkoły/nauczyciela we wsparciu rodziców w ich

zarządzania kryzysem w relacjach. wykład, case study

1,5 h

zadaniu wychowawczym: granice możliwości; Najczęstsze źródła "kryzysów" w relacji rodzice placówka edukacyjna; Strategie i dobre praktyki w zakresie łagodzenia sytuacji kryzysowych.


Zakres programu Program i lekcje wychowawcze Program

Zapoznanie z rolą i strukturą programu

Idea programu wychowawczego i profilaktycznego,

wychowawczego szkoły i klasy. Wsparcie

opartego na zasadach wychowawczych edukacji

w budowaniu programu wychowawczego dla klasy z uwzględnieniem okresów

spersonalizowanej;

sensytywnych ucznia. Zapoznanie z celem

Program wychowawczy klasy jako pomocne narzędzie

i potencjałem godzin wychowawczych.

do pracy z uczniem; Znaczenie relacji w profilaktyce;

wykład, warsztat - formatka programu wychowawczego dla klasy

Rola godziny wychowawczej;

1,5 h

wolontariat, inicjatywy uczniowskie, inne).

Pomysły na program wychowawczy: (lekcje wychowawcze,

Praca domowa Adaptacja programu wychowawczego do potrzeb konkretnej klasy

materiały online + praca własna uczestników


Zakres programu Psychologia rozwojowa

1h

Zapoznanie uczestników z elementami psychologii rozwojowej dotyczącej danego okresu rozwoju ucznia.

Uczeń

Źródła wiedzy o uczniach

1h

Poznanie i analiza rożnych źródeł wiedzy o uczniach.

materiały online, praca własna uczestników

Uczeń w relacji

potrzeb i uwarunkowań ucznia w zakresie relacji społecznych.

Potrzeby społeczne i relacje: relacje rówieśnicze; wartość kontaktu osobistego; niedojrzałe relacje; relacje wirtualne; potrzeba bycia w świecie wirtualnym i potrzeby i antidotum na "wirtualny sposób życia", relacje rodzinne.

3h

Zachęta do poznawania i analizy pasji i zainteresowań uczniów; poznanie różnych form aktywności (w tym wirtualnej) dzieci i młodzieży.

Sposoby lepszego poznania ucznia/uczniów; Strategie poznawcze i procesy wartościowania charakterystyczne dla dzieci i młodzieży; Potrzeby i wyzwania wieku dojrzewania.

3h

Zachęta do obserwacji i analizy relacji społecznych w klasie oraz

Zainteresowania ucznia

Psychologia rozwojowa człowieka w odniesieniu do personalistycznej wizji człowieka (rozwój umysłowy, fizyczny, wolitywny, moralny, społeczny i emocjonalny).

Poznawanie i wsparcie w rozwijaniu zainteresowań ucznia; Sposoby spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży; Brak zainteresowań a rozbudzanie pasji; "niezdrowe zainteresowania".


Zakres programu Obowiązki wychowawcy klasy w zakresie prowadzenia dokumentacji Dokumenty Uporządkowanie i urealnienie wiedzy uczestników w

Konieczna dokumentacja szkolna;

zakresie dokumentowania pracy wychowawcy.

Praktyczne pomysły/narzędzia, nie wymagane formalne; Roztropne komunikaty ustne i wpisy do dokumentacji

webinar możliwość konsultacji

szkolnej (szanse i zagrożenia);

2h

do różnych instytucji.

Prawidłowe tworzenie i przekazywanie informacji o uczniu


Zakres programu Ocena z zachowania w edukacji spersonalizowaniej Ocena z zachowania

Zweryfikowanie wraz z uczestnikami systemu

Rola oceny z zachowania w kontekście pracy

oceniania zachowania w kontekście cnót i wartości,

wychowawczej;

do których chcą wychowywać.

Granice indywidualizacji kryteriów oceny z zachowania: czy wszyscy muszą mieć tak samo? Przyczyny i formy dostosowań oceny z zachowania w zależności od poziomu kształcenia;

warsztat z elementami wykładu, baza narzędzi

Przykłady dobrych praktyk w zakresie oceniania z uwzględnieniem rozwoju cnót i budowania systemu

2h

wartości.


Zakres programu Wychowawca w ogniu sporów Konflikty

Wprowadzenie uczestników w podstawowe

Wychowawca w oku cyklonu: katalog konfliktów

zagadnienia związane z psychologią konfliktu.

z podziałem na te, za które wychowawca jest i NIE jest

Zapoznanie ze sposobami diagnozowania oraz

odpowiedzialny;

sensem konfliktu w klasie. Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia z zakresu mediacji.

Metody wykrywania i diagnozowania konfliktów w klasie oraz przygotowania ich do rozwiązania; Sens i wartość konfliktów w klasie, rozwijanie świadomości

praca grupowa wykład z prezentacją odwrotna burza mózgów case study

2h

plusów tych sytuacji. Z sesji mediacyjnych: podstawowe pojęcia: strony konfliktu, mediator a sędzia.


Zakres programu Konsultacje online Prezentacje uczestników

Podsumowanie pracy własnej uczestnika

Uczestnicy wybierają jeden z tematów, który był poruszany

i wsparcie w określeniu treści prezentacji

w ciągu kursu; precyzują jeden konkretny aspekt i następnie

podsumowującej.

tworzą prezentacje (15 min.) dla pozostałych uczestników; Prezentacje mogą być przygotowywane przez zespoły 2-3 osobowe.

Prezentacje uczestników i zakończenie kursu Podsumowanie rocznej pracy.

Poznanie prezentacji innych uczestników i przedstawienie własnych pomysłów i przemyśleń.

Wręczenie certyfikatów podczas zjazdu końcowego.


wśród wykładowców Akademii Wychowawcy Klasy:

Łukasz Bilewicz

Magdalena Leczkowska

Przez 10 lat nauczyciel i wychowawca klas 0-3 w Szkole Żagle. Koordynator poziomu. Absolwent studiów podyplomowych z edukacji spersonalizowanej i zróżnicowanej na UP w Krakowie. Mąż i ojciec czwórki dzieci.

Pedagog szkolny, absolwentka pedagogiki społeczno-opiekuńczej z andragogiką oraz studium relacji interpersonalnych i profilaktyki uzależnień. Realizuje autorski program mediacji rówieśniczych.

Monika Jakubowska-Mirek

Marta Mażewska

Dr nauk pedagogicznych, adiunkt w Katedrze Polityki Oświatowej i Społecznych Badań nad Edukacją Uniwersytetu Warszawskiego, badacz kultury szkoły, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, członek zespołu do spraw kształcenia i doskonalenia nauczycieli (MEN).

Magister filologii polskiej oraz psychologii, psychoterapeuta osób indywidualnych i par, nauczyciel języka polskiego, była wicedyrektor ds. dydaktycznych w szkole dla dziewcząt Promienie.

Ewa Korba

Joanna Kicior

Ukończyła studia pedagogiczne oraz podyplomowe z psychopedagogiki kreatywności; wieloletni tutor rodzinny. Wicedyrektor i dyrektor Szkoły dla dziewcząt Strumienie w Józefowie. Prywatnie szczęśliwa żona i mama piątki dzieci, w tym trójki nastolatków.

Nauczyciel mianowany z wieloletnim doświadczeniem w pracy w szkole edukacji zróżnicowanej Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rodziny Sternik. Absolwentka studiów magisterskich na UW na kierunku Historia oraz studiów podyplomowych - Wiedza o społeczeństwie oraz Doradztwo zawodowe z coachingiem i pośrednictwo pracy.


Satysfakcja Uczestników Wykorzystywane metody przekazywania wiedzy sprzyjały pozyskaniu nowych umiejętności

poruszane zagadnienia były dla mnie interesujące

4,22 Poruszane zagadnienia poszerzyły moją wiedzę

4,31

4,51

4,34* 4,47 4,19

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas szkolenia mają zastosowanie w mojej pracy

szkolenie umożliwiało wymianę doświadczeń uczestników

* średnia ocena szkoleń w skali 1 do 5. Ankiety przeprowadzono w 2019 roku wśród 315 uczestników szkoleń.


Koszt kursu

1450

zł (z VAT)

Koszt podstawowego zakresu Akademii Wychowawcy Klasy *

Grupa 20-osobowa 30 godzin wykładów, ćwiczeń i konsultacji online 20 godzin zajęć stacjonarnych dostęp do platformy z materiałami dydaktycznymi zjazdy stacjonarne w Gdańsku w zależności od preferencji większości uczestników grupy

*

Możliwość wykupienia opcji dodatkowych: Hospitacje godzin wychowawczych

1,5 h

obserwacja lekcji wychowawczych prowadzonych przez uczestników w ich klasach wraz z omówieniem lekcji

Konsultacje online w zakresie prowadzenia dokumentacji

45 min


O NAS W centrum naszego myślenia o edukacji stawiamy człowieka - jego godność, wolność i pragnienie poszukiwania tego, co dobre i prawdziwe. Dlatego tworząc Instytut Educare, oparliśmy go na filarach, które mają wzmocnić osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą. Wierzymy, że szkolenia oparte o wartości, pobudzające pasję, pozwalające budować autorytet o wiarygodność i kompetencje z zachowaniem otwartości na zmianę i innowacje pomogą Wam stać się wyjątkowym towarzyszem młodych ludzi.

DOBROCHNA LAMA Dyrektor ds. kształcenia

ELŻBIETA WAGNER Koordynator


KONTAKT: Masz pytania? Nie masz pewności, czy ten kurs jest dla Ciebie? Skontaktuj się z nami!

ELŻBIETA WAGNER Koordynator Instytutu Educare e-mail: educare@fundacjatdj.pl +48 782 800 377


Niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie, jest własnością Fundacji TDJ na Rzecz Edukacji i Rozwoju i podlega ochronie zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, zdjęć, grafik, bez zgody Fundacji jest zabronione.

Profile for Fundacja TDJ

Akademia Wychowawcy Klasy - program rozwojowy dla nauczycieli II edycja  

W Instytucie Educare nieustannie zastanawiamy się nad tym, jak wspierać nauczycieli w ich codziennej pracy. Od kilku miesięcy z wielkim zaan...

Akademia Wychowawcy Klasy - program rozwojowy dla nauczycieli II edycja  

W Instytucie Educare nieustannie zastanawiamy się nad tym, jak wspierać nauczycieli w ich codziennej pracy. Od kilku miesięcy z wielkim zaan...

Advertisement