Regulamin uczestnictwa w Śląskiej Szkole Tutorów-Wolontariuszy

Page 1

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności– Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ŚLĄSKIEJ SZKOLE TUTORÓW-WOLONTARIUSZY organizowanej w ramach projektu pt. “Młodzi na rzecz młodych: Śląska Szkoła Tutorów- Wolontariuszy”, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

§1 Postanowienia ogólne 1. Projekt pod nazwą: „Młodzi na rzecz młodych: Śląska Szkoła Tutorów- Wolontariuszy” realizowany jest przez Fundację TDJ na rzecz Edukacji i Rozwoju na terenie województwa śląskiego. 2. Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. 3. Głównym celem projektu jest wzrost zaangażowania 64 młodych osób w wieku 19-25 lat zamieszkujących województwo śląskie w wolontariat na rzecz organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową na rzecz dzieci i młodzieży do 31 sierpnia 2023 roku przez merytoryczne przygotowanie ich do pełnienia roli tutorów pracujących z młodzieżą, pośrednictwo wolontariatu oraz zapewnienie wsparcia merytorycznego w okresie odbywania przez nich wolontariatu. 4. Cele szczegółowe projektu to: a) Kompleksowe przygotowanie grupy 64 osób w wieku 19-25 lat do pracy społecznej z młodzieżą uwzględniającej przeciwdziałanie negatywnym konsekwencjom psychicznym i emocjonalnym pandemii; b) Wsparcie 128 osób w wieku 14-18 lat w ponownym nabywaniu kompetencji społecznych, które uległy osłabieniu wskutek izolacji spowodowanej pandemią; c) Wsparcie 64 młodych osób w zdobyciu doświadczeń i kompetencji ważnych na rynku pracy poprzez wolontariat; d) Upowszechnianie wśród organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową na rzecz dzieci i młodzieży stosowania tutoringu rozwojowego jako metody codziennej pracy z młodzieżą;


Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności– Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

e) Promocja idei wolontariatu wewnątrzpokoleniowego oraz rozpowszechnienie idei tutoringu rozwojowego jako możliwej formy zaangażowania wolontariackiego na rzecz młodzieży. 5. Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2021 roku do 31 sierpnia 2023 roku. 6. Udział w projekcie jest bezpłatny. §2 Zakres wsparcia 1. W ramach projektu zaplanowano działania związane z: a) Kompleksowym przygotowaniem 64 osób w wieku 19-25 lat do prowadzenia tutoringu rozwojowego wśród dzieci i młodzieży w ramach Śląskiej Szkoły Tutorów- Wolontariuszy zrealizowane zostaną dwie edycje, z których każda będzie skierowana do grupy około 32 osób; b) Realizacją przez każdego z 64 uczestników/czek Szkoły w ramach wolontariatu trwających przez około 6 miesięcy procesów tutorskich z dwójką podopiecznych wybranej organizacji pozarządowej działającej na terenie Śląska lub instytucji, która ustawowo może korzystać ze wsparcia wolontariuszy; c) Objęciem uczestników/czek wsparciem pośrednika i opiekuna wolontariatu m. in. w: − wyborze innego podmiotu, na rzecz którego chcą realizować wolontariat, − nawiązaniu kontaktu z podmiotem i omówieniem warunków realizacji wolontariatu, − podpisaniu umowy wolontariackiej, − bieżących kwestiach, problemach, które mogą pojawić się podczas realizacji wolontariatu; d) Objęciem 64 uczestników/czek- wolontariuszy/ek wsparciem superwizyjnym w celu rozwiązywania bieżących problemów, rozwoju i wymiany doświadczeń w zespole tutorów oraz do poszukiwania najlepszych kierunków pracy z podopiecznymi, dzięki wspólnemu omawianiu wybranych przypadków (z zachowaniem niezbędnego poziomu anonimowości tutorowanej/tutorowanego); e) Zapewnieniem wsparcia psychologa (w razie potrzeby istnieje możliwość skorzystania przez wolontariusza/kę z konsultacji z psychologiem) w przypadku sytuacji tutorowanego/tutorowanej wymagającej interwencji specjalistycznej. 2. Ze względu na sytuację epidemiczną organizator dopuszcza realizowanie wsparcia w formie hybrydowej (stacjonarnej oraz za pośrednictwem komunikatorów elektronicznych i platform do videokonferencji). Ewentualna zmiana formy udzielanego wsparcia stanowić będzie odpowiedź na aktualną sytuację i wprowadzane obostrzenia na terenie kraju oraz wdrażana będzie w porozumieniu z uczestnikami/czkami Szkoły.


Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności– Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

§3 Warunki uczestnictwa 1. Do udziału w Śląskiej Szkole Tutorów-Wolontariuszy mogą zostać zakwalifikowane osoby, które spełnią następujące kryteria: a) Zamieszkują na terenie województwa śląskiego; b) Są w wieku 19-25 lat; c) Posiadają motywację do udziału w projekcie; d) Mają możliwość uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych działaniach; e) Są zainteresowane tematyką tutoringu rozwojowego; f) Posiadają motywację do własnego rozwoju i wspierania w rozwoju młodzieży; g) Potwierdzą własnoręcznym podpisem deklarację udziału w projekcie oraz zapoznanie się z niniejszym regulaminem. 2. Warunkiem udziału w rekrutacji do Śląskiej Szkoły Tutorów-Wolontariuszy jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://crm.tdjfoundation.pl/forms/szkola-tutorow. O terminach rekrutacji na daną edycję Szkoły organizator poinformuje na swoich mediach społecznościowych. 3. O udziale w Śląskiej Szkole Tutorów-Wolontariuszy decyduje kolejność zgłoszeń. 4. Osoby, które spełnią wymagania formalne, zostaną zaproszone na rozmowę rekrutacyjną. 5. Na podstawie zebranych zgłoszeń oraz przeprowadzonych rozmów rekrutacyjnych stworzona zostanie lista uczestników danej edycji (około 32 osoby w edycji). Dopuszcza się zmianę liczby uczestników w danej edycji (zwiększenie jej lub zmniejszenie). 6. W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób niż przewidywana, organizator dopuszcza stworzenie listy rezerwowej.

§4 Obowiązki uczestnika/czki Śląskiej Szkoły Tutorów-Wolontariuszy 1. Każdy/a uczestnik/czka projektu zobowiązany/a jest do: a) przestrzegania niniejszego regulaminu; b) punktualnego przychodzenia na zajęcia; c) uczestniczenia w ewaluacji projektu, w tym wypełniania ankiet ewaluacyjnych; d) regularnego uczestnictwa w zajęciach zgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia i potwierdzenia tego uczestnictwa na listach obecności dostarczonych przez organizatora projektu - dopuszcza się nieobecność w wymiarze 2 dni w trakcie 8-dniowego cyklu szkoleń tutorskich realizowanych w


Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności– Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

ramach Śląskiej Szkoły Tutorów-Wolontariuszy, ale uczestnik/czka jest zobowiązany/a do nadrobienia materiału zrealizowanego na zajęciach, które opuścił/a, w sposób wskazany przez organizatora; e) Nieobecność na pierwszym weekendzie szkoleniowym wyklucza możliwość uczestnictwa w projekcie - obecność na pierwszych 2 dniach szkolenia jest obowiązkowa; f) informowania organizatora o wszelkich kwestiach mających wpływ na nieobecność na zajęciach oraz na dalszy udział w projekcie; g) aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

§5 Warunki uzyskania certyfikatu ukończenia Śląskiej Szkoły Tutorów-Wolontariuszy 1. Warunki ukończenia Śląskiej Szkoły Tutorów-Wolontariuszy obejmują: a) Obecność i aktywny udział w zajęciach podczas szkoleń; b) Przeprowadzenie w ramach wolontariatu dwóch procesów tutorskich na rzecz podopiecznych wybranego podmiotu na terenie województwa śląskiego; c) Obecność i aktywny udział w jednej obowiązkowej superwizji grupowej; d) Obecność i aktywny udział w jednej obowiązkowej superwizji indywidualnej. 2. Dopuszcza się nieobecność, w wyniku nagłego zdarzenia, podczas zajęć na szkoleniach stacjonarnych w wymiarze 2 dni. Za dzień obecności na zajęciach uważa się minimum 6 godzin szkoleniowych (lekcyjnych) spędzonych na szkoleniu. Obecność musi być potwierdzona własnoręcznym podpisem uczestnika na liście obecności.

§6 Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie 1. Uczestnik/czka ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w trakcie realizacji projektu w przypadku: a) zdarzeń losowych całkowicie niezależnych od uczestnika projektu; b) przewlekłej choroby; c) innych zdarzeń, które uniemożliwiają kontynuację uczestnictwa w projekcie. 2. Uczestnik/czka o zamiarze rezygnacji z udziału w projekcie ma obowiązek niezwłocznie powiadomić kierownika projektu na piśmie w ciągu trzech dni od podjęcia decyzji o rezygnacji z dalszego udziału w projekcie.


Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności– Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

§7 Postanowienia końcowe 1. Uczestnik/czka projektu jest zobowiązany/a do stosowania się do niniejszego regulaminu. 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej i wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 3. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu. 4. Ostateczna interpretacja regulaminu uczestnictwa w projekcie należy do organizatora. 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 roku.