Page 1


STATUT FUNDACJI DOM POKOJU Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE §1 Fundacja pod nazwą FUNDACJA DOM POKOJU – zwana dalej FUNDACJĄ, ustanowiona została przez Fundatorów – Założycieli: 1. Edwarda Skubisza 2. Jerzego Kichlera 3. Jana Urbaniaka Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.

§2

§3 Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. §4 Fundacja używa pieczęci z napisem Fundacja Dom Pokoju ze wskazaniem siedziby, oznaczenia rejestrowego i znaku firmowego. 1. 2. 3.

§5 Fundacja może ustanawiać i nadawać własne tytuły i odznaki, świadectwa, medale i dyplomy honorowe oraz nagrody i inne wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym w realizowaniu statutowych celów Fundacji. Fundacja może być członkiem zagranicznych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania na warunkach, określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to postanowień niniejszego statutu lub zobowiązań międzynarodowych. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, zakłady, a także przystępować do innych fundacji. Rozdział II MAJĄTEK FUNDACJI

1. 2.

§6 Majątek Fundacji stanowią fundusz założycielski w wysokości tysiąc złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania. Dochodami Fundacji są: a) darowizny, spadki, zapisy; b) środki pochodzące ze zbiórek publicznych i imprez publicznych; 1


3. 4.

5.

c) subwencje osób prawnych; d) innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe lub zagraniczne osoby prawne lub fizyczne; e) dochody z majątku Fundacji ruchomego i nieruchomego; f) dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego; g) dotacje z innych źródeł w tym z budżetu państwa oraz budżetów podmiotów publicznych oraz z funduszy Unii Europejskiej. Cały dochód Fundacji służy wyłącznie realizacji zadań należących do jej celów statutowych. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, spadków, zapisów i darowizn mogą być wydatkowane tylko na realizację statutowych celów Fundacji, z uwzględnieniem życzeń wpłacających i ofiarodawców, co do ich przeznaczenia na określony rodzaj działalności Fundacji. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznaczony będzie, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach na rzecz fundacji, stowarzyszenia, instytucji oraz innych osób prawnych realizujących zadania zbieżne z celami likwidowanej Fundacji, wskazanych w tym celu przez Zarząd.

§7 Fundacja odpowiada za podjęte przez siebie zobowiązania całym swym majątkiem. Rozdział III CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI §8 Celem Fundacji jest: 1/

w obszarze EDUKACJA POKOJU 1. Szerzenie idei pojednania i pokoju między różnymi grupami społecznymi, narodowymi i wyznaniowymi; 2. szerzenie idei ukorzenienia osób pozbawionych swych domów, uchodźców politycznych i ekonomicznych a będących osadnikami na nowych terenach; 3. pielęgnowanie i pogłębianie wiedzy o historii i tradycji; 4. propagowanie edukacji na rzecz pokoju; 5. promowanie wielokulturowości i tolerancji; 6. promowanie wiedzy o kulturze różnych narodów; 7. promowanie idei praw człowieka; 8. promowanie i pogłębianie idei integracji europejskiej; 9. kształtowanie polityki medialnej promującej ideę wielokulturowości; 10. wspieranie badań naukowych na rzecz pokoju; 11. działania na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego; 12. stwarzanie obywatelom możliwości współpracy i udziału w tworzeniu Europy, która byłaby coraz bliższa, demokratyczna, otwarta na świat, zjednoczona w swojej różnorodności kulturowej i wzbogacona przez nią, poprzez prowadzenie działań w dziedzinie obywatelstwa europejskiego na szczeblu międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym; 13. działania na rzecz dialogu między Polakami oraz mniejszościami narodowymi i etnicznymi; 2


14. 15.

pomoc dla społeczeństw i mniejszości narodowych na wschodzie; działania na rzecz równouprawnienia kobiet oraz promocja ich aktywnego udziału w przestrzeni sferze publicznej, kulturalnej i zawodowej

2/

w obszarze ROZWÓJ LOKALNY 16. współdziałanie w zakresie programowania rewitalizacji wybranych obszarów miast i miejscowości oraz współudział w inicjowaniu i realizacji takich programów, w szczególności na Nadodrzu we Wrocławiu 17. promowanie pozytywnego wizerunku Polski i Dolnego Śląska za granicą, wspieranie rozwoju regionu; 18. Wspieranie rozwoju lokalnego poprzez aktywizację i integrację - wspieranie inicjatyw społeczności i przedsiębiorców 19. Wspieranie rewitalizacji społeczno-gospodarczej w szczególności na osiedlu Nadodrze we Wrocławiu 20. działania na rzecz rozwoju sektora organizacji pozarządowych; 21. przeciwdziałanie bezrobociu w szczególności wśród młodzieży 22. integracja społeczne i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem; 23. kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia. 24. wspieranie i promowanie przedsiębiorczości na ww. terenie objętym programem rewitalizacji 25. promowanie edukacji kulturalnej 26. propagowanie, promocja oraz wspieranie idei partycypacji społecznej, a w szczególności konsultacji społecznych,

3/

w obszarze SENIORZY 27. Zwalczanie negatywnych efektów tzw. starzejącego się społeczeństwa poprzez budowanie kapitału społecznego w drodze wzmocnienia i ożywienia więzi między pokoleniami. 28. Kształtowanie świadomości obywatelskiej i wykorzystania potencjału seniorów w budowaniu dobrobytu kraju.

4/

w obszarze ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM 29. podejmowanie działań społecznych, naukowych, edukacyjnych na rzecz popularyzacji wśród społeczeństwa wiedzy i umiejętności z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów w tym w szczególności mediacji 30. promowanie wiedzy z zakresu rozwiązywania konfliktów, komunikacji (w tym komunikacji międzykulturowej), 31. rozwiązywanie konfliktów międzygrupowych, a w szczególności sporów zbiorowych,

5/

w obszarze POMOCY SPOŁECZNEJ i PARTYCYPACJI 32. inicjowanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań w zakresie integracji i aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz włączanie ich w nurt polityk publicznych 33. działalność na rzecz wspierania osób zagrożonych i wykluczonych społecznie, zmierzająca do wspólnego wypracowania i realizacji modelowych rozwiązań w zakresie zdrowia, edukacji, aktywizacji zawodowej, mieszkalnictwa 3


34. 35. 36.

chronionego, zabezpieczenia prawno-finansowego oraz szeroko rozumianej integracji z otwartym środowiskiem integracja zawodowa i społeczna, szeroko rozumiana pomoc rzeczowa i finansowa na rzecz osób zagrożonych i wykluczonych społecznie w celu osiągnięcia jak największej samodzielności i współudziału w życiu społecznym gromadzenie środków finansowych i rzeczowych służących realizacji programów i projektów pomocy społecznej Inicjowanie, wspieranie, realizowanie i promowanie działań na rzecz: - partycypacji społecznej i obywatelskiej, - planowania partycypacyjnego przestrzeni publicznych i środowiska mieszkaniowego w celu poprawy ich jakości.

§9 Fundacja realizuje swoje cele poprzez podejmowanie działań zgodnych z przepisami prawnymi, a w szczególności: 1. utworzenie i prowadzenie centrum będącego pomnikiem pokoju, stwarzającym możliwość spotkania różnych pokoleń kultur, jednocześnie naukowo-badawczego i edukacyjnego zajmującego się badaniem przeszłości narodów i ich problemów współczesnych; 2. przygotowanie stałych wystaw, a w szczególności dotyczących opowiadań, prezentacji tła historycznego oraz materiałów wizualnych dotyczących ludzi, którzy mieszkali lub mieszkają w mieście Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, a którzy osiedlili się w tym regionie na skutek zmian politycznych w czasie i po drugiej wojnie światowej, a także dotyczących ludzi z całego świata, którzy zetknęli się z przemocą, torturami, dyskryminacją itp.; 3. organizowanie spotkań wykładowców i pracowników socjalnych dotyczących edukacji dla pokoju i zapobiegania konfliktom 4. przygotowanie materiałów edukacyjnych (pisemnych i internetowych) dla szkół i innych organizacji kulturalnych, szkolenia młodzieży współpracującej z Fundacją; 5. organizowanie staży i wolontariatu w Fundacji; 6. organizowanie wymianu młodzieży różnych krajów; 7. współpracę z organizacjami rządowymi i pozarządowymi oraz organami administracji publicznej w Polsce i Europie; 8. opracowywanie i publikowanie rocznika i comiesięcznych publikacji; 9. inicjowanie i współpracę w tworzeniu programów telewizyjnych, audycji radiowych i przekazów prasowych dotyczących wielokulturowości, ochrony dziedzictwa kulturowego oraz edukacji pokoju; 10. przyznawanie medali i nagród ustanowionych przez Fundację dla osób szczególnie zasłużonych dla popularyzowania kultury i dziedzictwa narodów oraz edukacji pokoju; 11. gromadzenie funduszy pochodzących z kraju i zagranicy na cele statutowe Fundacji. 12. korzystanie z wolontariuszy w działalności statutowej, w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego; 13. współpracę ze stowarzyszeniami i fundacjami prowadzącymi działalność statutową w tym samym lub zbliżonym zakresie. 4


14. działalność kulturalna edukacyjna i naukowa zgodna z celami Fundacji 15. prowadzenie punktu informacji na Nadodrzu – w zakresie informacji kulturalnej, społecznej, gospodarczej, proprzedsiębiorczej i innej, 16. organizowanie seminariów, dyskusji, sympozjów, odczytów, wystaw, pokazów, dyskusji, debat i kursów popularyzujących ideę rewitalizacji społecznej, gospodarczej i kulturalnej Nadodrza we Wrocławiu oraz spraw z nią związanych, 17. podejmowanie działalności wydawniczej oraz pomoc w kolportowaniu czasopism, folderów, biuletynów innych informacji związanych z rewitalizacją, 18. prowadzenie działalności na rzecz promocji obecności kobiet w sferze publicznej, kulturalnej i zawodowej. 19. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 20. pobudzanie i zagospodarowywanie aktywności osób starszych, integrowanie środowisk seniorów oraz tworzenie więzi międzypokoleniowych, 21. tworzenie i prowadzenie kulturalno – oświatowych centrów dla osób starszych 22. przeprowadzanie konsultacji społecznych w różnych formach, 23. Udzielanie pomocy organizacyjnej, technicznej i merytorycznej osobom i jednostkom organizacyjnym, pragnącym zdobyć wiedzę o mediacji oraz alternatywnych metodach rozwiązywania sporów. 24. Aktywizowanie środowiska mediatorów do działań na rzecz rozwoju mediacji i alternatywnych metod rozwiązywania sporów, 25. przeprowadzanie postępowań mediacyjnych w różnych jej formach 26. inicjowanie debaty publicznej oraz rekomendowanie rozwiązań o charakterze systemowym w dziedzinie problematyki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania konfliktów, 27. Działalność ukierunkowaną na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób zagrożonych i wykluczonych społecznie oraz pomoc w uzyskiwaniu samodzielności i integracji ze społeczeństwem, 28. Szkolenia, treningi oraz aktywizację zawodową osób zagrożonych i wykluczonych społecznie, 29. Współpracę z instytucjami w kraju i zagranicą, zaangażowanymi we wsparcie na rzecz osób zagrożonych i wykluczonych społecznie, 30. Prowadzenie mieszkań chronionych i treningowych dla osób zagrożonych i wykluczonych społecznie, 31. Tworzenie innych form wsparcia dla osób objętych pomocą Fundacji takich jak: - miejsca krótkiego pobytu, - Pomoc rodzinom w miejscu zamieszkania - asystent rodziny 32. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji, 33. Podejmowanie inicjatyw legislacyjnych w obszarze zainteresowania Fundacji, 34. Tworzenie i współpraca w zakresie lokalnych i regionalnych strategii i dokumentów o charakterze polityk publicznych, 35. Prowadzenie i wspieranie społecznych kampanii informacyjnych przyczyniających się do realizacji celów statutowych, 36. Organizowanie i uczestnictwo w warsztatach projektowych, edukacyjnych i partycypacyjnych

5


37. Wspomaganie merytoryczne społeczności lokalnych w działaniach dotyczących przestrzeni publicznej i środowiska mieszkaniowego, 38. Inicjowanie, wspieranie, realizowanie i promowanie działań mediacyjnych pomiędzy mieszkańcami, a władzami samorządowymi lub inwestorem. 1. 2. 2.1 a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l)

ł)

2.2 a) b) c) d) e) f) g) h) i)

§ 10 Działalność Fundacji jest jej wyłączną działalnością statutową i nie jest ona działalnością gospodarczą. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego. Jest ona odpłatna w zakresie: działalności kulturalnej: festiwale, koncerty, imprezy, wystawy; działalności edukacyjnej: punkt informacyjny, kursy, seminaria, konferencje, szkolenia; warsztaty działalności społecznej, działalności naukowej: badania i analizy, szkolenia, kursy, seminaria, konferencje; organizowania turystyki krajowej i zagranicznej, działalności wydawniczej, innej działalności pożytku publicznego zgodnej z prawem działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym przeprowadzanie postępowań mediacyjnych w różnych ich formach działalność o charakterze pomocy i integracji społecznej w tym prowadzenia różnych form wsparcia dla osób objętych pomocą Fundacji takich jak: - miejsca krótkiego pobytu, - Pomoc rodzinom w miejscu zamieszkania - asystent rodziny Planowanie i prowadzenie procesów partycypacyjnego tworzenia planów o charakterze polityk publicznych, zagospodarowania przestrzeni, środowiska mieszkaniowego i rewitalizacji Jest ona nieodpłatna w zakresie: działalności kulturalnej w tym programów mających stałe miejsce w kalendarzy imprez kulturalnych, społecznych i naukowych, wyrażających idee propagowane przez Fundację. działalności edukacyjnej, działalności społecznej, działalności naukowej, badania i analizy, szkolenia, kursy, seminaria, konferencje; prowadzenie edukacji pozaszkolnej dzieci i młodzieży oraz kształcenie ustawiczne dorosłych, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym przeprowadzanie postępowań mediacyjnych w różnych ich formach

6


j)

k)

3.

działalność o charakterze pomocy i integracji społecznej w tym prowadzenia różnych form wsparcia dla osób objętych pomocą Fundacji takich jak: - miejsca krótkiego pobytu, - Pomoc rodzinom w miejscu zamieszkania - asystent rodziny Planowanie i prowadzenie procesów partycypacyjnego tworzenia planów o charakterze polityk publicznych, zagospodarowania przestrzeni, środowiska mieszkaniowego i rewitalizacji Działania Fundacji są prowadzone i ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rachunkowości. Rozdział IV ZARZĄD FUNDACJI

§ 11 1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób, powołanych na czas nieokreślony. 2. W skład pierwszego Zarządu przez Fundatorów Założycieli, powołane zostały następujące osoby: Karolina Mróz – Prezes Zarządu; Maja Zabokrzycka - Wiceprezes Zarządu; Edward Skubisz – Członek Zarządu; Jakub Kurakiewicz - Członek Zarządu 3. Zarząd może wybrać ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa oraz Sekretarza-Skarbnika Fundacji. Podział kompetencji pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu wymaga uchwały Zarządu. 4. Uzupełnienia składu Zarządu, w razie takiej potrzeby, dokonują pozostali członkowie Zarządu. 5. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i odpowiada za realizacje jej statutowych celów oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz. 6. Uchwały Zarządu w sprawach dotyczących: wyzbycia się środka trwałego z majątku Fundacji, wydatków przewyższających kwotę 10.000,00 złotych na realizację celów Fundacji, udzielenia pełnomocnictwa ogólnego- wymagają dla swej ważności większości 2/3 głosów 7. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie. 8. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie. § 12 1.

Pełnienie funkcji członka Zarządu ustaje na skutek: a) śmierci członka Zarządu; b) odwołania członka Zarządu przez wszystkich pozostałych członków Zarządu w drodze uchwały, c) dobrowolnej rezygnacji pisemnej członka Zarządu. 7


2.

Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w przypadku: a) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu; b) nie wywiązywania się z pełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż sześć miesięcy lub nie uczestniczenia w trzech kolejnych posiedzeniach Zarządu c) działania na szkodę Fundacji, d) innego istotnego lub rażącego naruszenia praw i obowiązków, przepisów prawa, postanowień Statutu.

§13 Do zadań Zarządu należy w szczególności: reprezentowanie Fundacji na zewnątrz; kierowanie bieżącą działalnością Fundacji; uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych; opracowywanie wieloletnich planów działania Fundacji określających długofalowe kierunki jej działania, w razie takiej potrzeby, sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji; zaciąganie zobowiązań i nabywanie praw w imieniu Fundacji; uchwalanie regulaminów, w razie takiej potrzeby, ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji; przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji; powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji; sporządzanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji. § 14 Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające przewidywane przychody i trwałość majątku Fundacji.

1. 2. 3. 4.

5.

§ 15 Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków, podczas obecności co najmniej połowy składu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje dowolny członek Zarządu z własnej inicjatywy, o czym informuje wszystkich pozostałych członków Zarządu, podając termin, miejsce i proponowany porządek obrad, na co najmniej 10 dni przed proponowanym terminem posiedzenia. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone również telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu, w terminie późniejszym, do 7 dni kalendarzowych. 8


6. Z posiedzeń Zarządu, wskazany przez Prezesa Zarządu członek Zarządu, sporządza protokół, który podpisuje Prezes i spisujący protokół członek Zarządu. 7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji. § 16 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy. 2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwała Zarządu Fundacji. 3. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji. § 17 O ile statut nie stanowi inaczej, Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały, w przypadku Zarządu wieloosobowego, wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Fundacji, jeżeli został powołany. Rozdział V RADA HONOROWA FUNDACJI 1. 2. 3. 4. 5.

§ 18 Fundatorzy Założyciele mogą postanowić o powołaniu Rady Honorowej Fundacji. Rada Honorowa Fundacji jest organem o kompetencjach opiniodawczych i doradczych. Nie sprawuje funkcji organu nadzoru lub kontroli. W skład Rady Honorowej Fundacji wchodzą Fundatorzy Założyciele lub zastępujące ich inne osoby. Każdy z Fundatorów Założycieli może wyznaczyć w formie pisemnej jedną osobę fizyczną, która przejmie wykonywanie powyższego uprawnienia. Rada może wybrać ze swego grona przewodniczącego i określić porządek swych działań w formie Regulaminu. Członkowie Rady Honorowej Fundacji mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu jedynie w charakterze doradczym lub opiniodawczym. Rozdział VI ZMIANA STATUTU

§ 19 Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji. § 20 Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały. Rozdział VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 21 Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. 9


§ 22 Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji. § 23 Decyzję o przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały. § 24 Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w przypadku wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. § 25 1. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały. 2. Likwidację Fundacji przeprowadza wyznaczony przez Zarząd Likwidator, któremu przysługują prawa i obowiązki Zarządu, który ulega rozwiązaniu z chwilą ustanowienia Likwidatora. 3. W przypadku wykreślenie Fundacji lub informacji, o której mowa w art.22 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariacie Krajowego Rejestru Sądowego, środki niewykorzystane, pochodzące ze zbiórek publicznych, zebrane w okresie posiadania przez Fundację statusu organizacji pożytku publicznego, Fundacja jest obowiązana przekazać niezwłocznie na rzecz organizacji pożytku publicznego, prowadzącej działalność statutową w tym samym lub zbliżonym zakresie, wskazanej przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

10

Statut Fundacji Dom Pokoju  
Statut Fundacji Dom Pokoju  
Advertisement