Page 1

Fundacja Dom Pokoju Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015 1.

Informacje ogólne o Fundacji

Nazwa organizacji: Fundacja Dom Pokoju Adres: ul. Łokietka 5/1, 50-243 Wrocław Telefon: +48 883 047 310 E-mail: dompokoju@dompokoju.org Strona internetowa: www.dompokoju.org Data wpisu do KRS: 04.08.2005 Numer KRS: 000238999 Regon: 020117821 Zarząd Fundacji: Prezes Zarządu: Karolina Mróz Członkowie Zarządu: Edward Skubisz, Dorota Whitten, Maja Zabokrzycka

2. Cele statutowe Fundacji

Celem Fundacji jest: 1/

w obszarze EDUKACJA POKOJU

1. Szerzenie idei pojednania i pokoju między różnymi grupami społecznymi, narodowymi i wyznaniowymi; 2. szerzenie idei ukorzenienia osób pozbawionych swych domów, uchodźców politycznych i ekonomicznych a będących osadnikami na nowych terenach; 3. pielęgnowanie i pogłębianie wiedzy o historii i tradycji; 4. propagowanie edukacji na rzecz pokoju; 5. promowanie wielokulturowości i tolerancji; 6. promowanie wiedzy o kulturze różnych narodów; 7. promowanie idei praw człowieka; 8. promowanie i pogłębianie idei integracji europejskiej;

Fundacja Dom Pokoju ul. Wł. Łokietka 5/1 50-243 Wrocław

krs 0000238999 regon 020117821 nip 8982070407

+48 883 047 310 dompokoju@dompokoju.org www.dompokoju.org


9. kształtowanie polityki medialnej promującej ideę wielokulturowości; 10. wspieranie badań naukowych na rzecz pokoju; 11. działania na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego; 12. stwarzanie obywatelom możliwości współpracy i udziału w tworzeniu Europy, która byłaby coraz bliższa, demokratyczna, otwarta na świat, zjednoczona w swojej

różnorodności

kulturowej i wzbogacona przez nią, poprzez prowadzenie działań w dziedzinie obywatelstwa europejskiego na szczeblu międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym; 13. działania na rzecz dialogu między Polakami oraz mniejszościami narodowymi i etnicznymi; 14. pomoc dla społeczeństw i mniejszości narodowych na wschodzie; 15. działania na rzecz równouprawnienia kobiet oraz promocja ich aktywnego udziału w przestrzeni sferze publicznej, kulturalnej i zawodowej

2/

w obszarze ROZWÓJ LOKALNY

16. współdziałanie w zakresie programowania rewitalizacji wybranych obszarów miast i miejscowości oraz współudział w inicjowaniu i realizacji takich programów, w szczególności na Nadodrzu we Wrocławiu 17. promowanie pozytywnego wizerunku Polski i Dolnego Śląska za granicą, wspieranie rozwoju regionu; 18. Wspieranie rozwoju lokalnego poprzez aktywizację i integrację - wspieranie inicjatyw społeczności i przedsiębiorców 19. Wspieranie rewitalizacji społeczno-gospodarczej w szczególności na osiedlu Nadodrze we Wrocławiu 20. działania na rzecz rozwoju sektora organizacji pozarządowych; 21. przeciwdziałanie bezrobociu w szczególności wśród młodzieży 22. integracja społeczne i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem; 23. kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia. 24. wspieranie i promowanie przedsiębiorczości na ww. terenie objętym programem rewitalizacji 25. promowanie edukacji kulturalnej 26. propagowanie, promocja oraz wspieranie idei partycypacji społecznej, a w szczególności konsultacji społecznych,

3/

w obszarze SENIORZY

Fundacja Dom Pokoju ul. Wł. Łokietka 5/1 50-243 Wrocław

krs 0000238999 regon 020117821 nip 8982070407

+48 883 047 310 dompokoju@dompokoju.org www.dompokoju.org


27. Zwalczanie negatywnych efektów tzw. starzejącego się społeczeństwa poprzez budowanie kapitału społecznego w drodze wzmocnienia i

ożywienia więzi między

pokoleniami. 28. Kształtowanie świadomości obywatelskiej i wykorzystania potencjału seniorów w budowaniu dobrobytu kraju.

4/

w obszarze ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM

29. podejmowanie działań społecznych, naukowych, edukacyjnych na rzecz popularyzacji wśród społeczeństwa wiedzy i umiejętności z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów w tym w szczególności mediacji 30. promowanie wiedzy z zakresu rozwiązywania konfliktów, komunikacji (w tym komunikacji międzykulturowej), 31. rozwiązywanie konfliktów międzygrupowych, a w szczególności sporów zbiorowych,

3. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych a. Działalność statutowa nieodpłatna Prowadzenie Punktu Informacji i wsparcia przedsiębiorczości na Nadodrzu w ramach rewitalizacji społęczno-gospodarczej dawnych traktów handlowych - 120 000 zł, Gmina Wrocław Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorców z Nadodrza, stymulowanie rozwoju ekonomicznego na Nadodrzu, a także wspieranie procesu rewitalizacji społecznogospodarczej, zmiana wizerunku Nadodrza i dbanie o właściwy przepływ informacji pomiędzy mieszkańcami i rzemieślnikami a Gminą Wrocław, animacja lokalna, a także sieciowanie przedsiębiorców z sektora kreatywnego. Tworzenie marek lokalnych produktów, wspieranie artystów i rzemieślników – koordynacja sieci Artystyczne Nadodrze, organizacja szkoleń, projektów lokalnych, opracowywanie modeli działań dla mieszkańców i przedsiębiorców. Prowadzenie stałej działalności doradczo-informacyjnej z zakresu zakładania działalności gospodarczej, prawa autorskiego, tworzenia strategii marketingowych, a także prowadzenia ewidencji księgowej w firmie dla początkujących przedsiębiorców. W 2015 roku przeprowadzono proces redesignu 5 punktów usługówych w ramach programu “Witryny Nadodrza”, uruchomiono nowy cykl edukacyjny “Mistrzowie Nadodrza”, w ramach


którego rzemieślnicy z Nadodrza prowadzą szkolenia dla młodych projektantów. Powołany został także zespół kreatywny złożony z grafików, który opracował koncepcję nadodrzańskich gadżetów. Grupa

docelowa:

przedsiębiorcy prowadzących

dzałalność na

Nadodrzu, artyści i

przedstawiciele sektora kreatywnego, przedstawiciele organizacji pozarządowych, mieszkańcy Nadodrza, rzemieślnicy.

ANALIZA FUNKCJONALNA WROCŁAWSKICH OSIEDLI – 2015-2016, 300 000 zł, Gmina Wrocław. Analiza badawcza 48 wrocławskich osiedli i sformułowanie zaleceń do nowego modelu samorządności lokalnej, realizowana przez interdyscyplinarny zespół badawczy złożony z socjologów (koordynowany przez Jacka Plutę), urbanistów (koordynowany przez Izabelę Mironowicz) i praktyków animacji lokalnej (koordynowany przez Dorotę Whitten). W 2015 roku skompletowany został zespół ekspercki, opracowany szczegółowy konspekt i harmonogram badan oraz zamówiono niezbędne opracowania i ekspertyzy, które stanowić będą punkt wyjścia do prac zespołu badawczego w 2016 roku. Na tym etapie skupiliśmy się na zebraniu i przetworzeniu dostępnych danych (desk research), opracowaniu baz danych, pozyskaniu nowych informacji i wskaźników, a także rozmieszczeniu ich na mapach i wstępnej analizie. Następny etap prac (rok 2016) ma na celu przetworzenie tych informacji (w tym z udziałem ekspertów zagranicznych w trakcie kilkudniowego seminarium roboczego), pogłębieniu badań za pomocą badań partycypacyjnych, promocję badania w społeczności lokalnej, kompleksową analizę danych oraz wygenerowanie zaleceń do modeli i poddanie ich wstępnym konsultacjom formie zdalnej oraz w formie konferencji. W 2015 roku przeprowadzone zostały badania ankietowe, metodą CAWI, a także ruszyło badanie prowadzone

metodą

zogniskowanych

wywiadów

grupowych.

Wokół

badania

przeprowadzona została szeroka kampania informacyjna, we współpracy z lokalnymi mediami. Dzięki analizie desk research udało się przeprowadzić identyfikację i charakterystykę interesariuszy w przestrzeni społecznej miasta. W ramach opracowania komponentu analitycznego powołany został zespół ekspercki, który opracował raporty krajowe dotyczące modeli zarządzania miastami i osiedlami w Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwajcarii, Niemczech, Francji, USA i na Węgrzech. Dzięki temu możliwe są badania porównawcze, których efektem będą rekomendacje modeli zarządzania dla Wrocławia

Fundacja Dom Pokoju ul. Wł. Łokietka 5/1 50-243 Wrocław

krs 0000238999 regon 020117821 nip 8982070407

+48 883 047 310 dompokoju@dompokoju.org www.dompokoju.org


FARE - Action Week, 400 Euro, Fare Network VIII edycja turnieju Football Przeciwko Rasizmowi - cykliczna impreza sportowa, w której rozgrywki piłki nożnej, są pretekstem do dyskusji o tolerancji, różnicach kulturowych i problemach, jakie napotykają mniejszości narodowe. W rozgrywkach udział wzięli przedstawicie romskiej mniejszości narodowej, reprezentacja międzynarodowej grupy studentów i społeczności muzułmańskiej Wrocławia, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych, które zajmują się edukacją międzykulturową i środowisk literackich i kulturalnych. Po raz pierwszy uczestniczyli w nich również przedstawiciele wrocławskich korporacji. Celem projektu jest upowszechnianie tolerancyjnej postawy, zwłaszcza wśród młodzieży,

również

uniwersalnego,

zagrożonej

demokratycznego

wykluczeniem sposobu

społecznym,

spędzania

czasu

pokazanie wolnego,

sportu

jako

budowanie

porozumienia ponad podziałami i antagonizmami. Grupa docelowa: przedstawiciele mniejszości narodowych, młodzież z Nadodrza, w tym zagrożona wykluczeniem, kibice piłki nożnej. Rezultaty: organizacja dwudniowych rozgrywek footballowych, w których wystartowało 16 drużyn, przyznanie pucharu zwycięskiej drużynie, zaangażowanie szkoły podstawowej i liceum w propagowanie postaw tolerancji wobec inności, podniesienie świadomości wśród uczniów szkół na temat różnic kulturowych. 100 LAT DLA POKOJU W EUROPIE – 2015-2016, 100 000 EUR Projekt realizowany w ramach programu Europa dla Obywateli ze środków Komisji Europejskiej, współpraca z Domem Anne Frank i siecią edukatorów historycznych Euroclio. W 2015 r. do projektu przystąpiły 26 nauczycieli (13 tandemów nauczycielskich) z 13 szkół z terenu całej Polski. Tworzą oni sieć edukatorów pokoju, w ramach której otrzymali długofalowe wsparcie tutorskie trenerów Fundacji oraz dwa trzydniowe intensywne pakiety szkoleniowe przeprowadzone we Wrocławiu (czerwiec i lipiec) oraz w Amsterdamie – prowadzone przez w/w partnerów projektu (sierpień). We wrześniu dodatkowo we wszystkich szkołach, które przystąpiły do projektu przeprowadzona została diagnoza potrzeb i możliwości, na podstawie której dobierano działania edukacyjne skierowane bezpośrednio w stronę sytuacji newralgicznych związanych z dyskryminacją i nietolerancją. Jednocześnie projekt stanowił strukturalne i strategiczne wsparcie w obszarze rozwoju Fundacji. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu powstał Lekcjobus – mobilny set materiałów edukacyjnych dotyczących historii opowiedzianej, działań antydyskryminacyjnych, edukacji obywatelskiej oraz edukacji w obszarze praw człowieka wraz ze scenariuszami zajęć dla


nauczycieli. W skład Lekcjobusa wchodziły również dwie wystawy, na podstawie których można było realizować załączone scenariusze lekcji w wybranej tematyce: „Anne Frank Historia Współczesna” oraz „100 lat dla Pokoju w Europie” – wystawa, która powstała w ramach projektu o ukazuje dążenia i działania pokojowe na przestrzeni stu lat europejskich – od zakończenia I wojny Światowej do roku 2014. PROGRAM EDUKACJI I INTEGRACJI WIELOKULTUROWEJ WE WROCŁAWIU- 2015 rok, 10.000 zł, Gmina Wrocław Program miał charakter badawczo – edukacyjny, a jego realizacja podzielona została na dwa etapy. W pierwszym etapie została przeprowadzona przez dr Julitę Makaro z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, diagnoza potrzeb i barier w funkcjonowaniu w społeczności szkolnej – wśród uczniów mniejszości narodowych i etnicznych. Na podstawie badań stworzony został, w oparciu o wyniki badań, czyli o zdiagnozowane potrzeby dzieci różnych etnicznie odnoszące się zarówno do relacji rówieśniczych jak i do

relacji z

nauczycielem, program edukacji i integracji wielokulturowej. Program ten został następnie przetestowany poprzez przeprowadzenie konkretnych scenariuszy zajęć w dwóch szkołach (w sumie 10 klas). Wyniki badań stanowiły również podstawę do stworzenia programu 6-godzinnego szkolenia dla nauczycieli z zakresu pracy z uczniem różnym etnicznie oraz przemocy w środowisku szkolnych ze względu na różnice etnicznie. Po odbytym szkoleniu nauczycielom przekazano scenariusze do pracy z uczniami. Projekt był częścią długofalowy działań antydyskryminacyjnych i przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej, podejmowanych przez Fundację w szkołach. Nawiązywał również do programu, który powstał w roku 2014 „Ja, obywatel w wielokulturowej przestrzeni publicznej”, uczącego uczniów szkół ponadgimnazjalnych zasad funkcjonowania w wielokulturowej przestrzeni publicznej w odniesieniu do praw podstawowych i wolnościowych. Projekt realizowany był przy wsparciu społeczności mniejszościowych zrzeszonych w ramach Fundacji Kalejdoskop Kultur, nieformalnej społeczności mieszkańców Wrocławia „Kolorowe Dzieci” oraz trenerów i asystentów romskich z organizacji współpracujących z Fundacją.

DZIELNICA POKOJU I POGOTOWIE MEDIACYJNE – 2015 rok, 42 000 zł, Gmina Wrocław. Pilotażowy program Pogotowia Mediacyjnego świadczącego bezpłatne porady mediacyjne dla mieszkańców Wrocławia. Programowi towarzyszyła kampania PRowa wraz z identyfikacją wizerunkową (logo, materiały promocyjne, dedykowany kontakt telefoniczny i mailowy) prowadzona przez cały rok w mediach, oraz za pomocą ulotek i broszur dotyczących mediacji.

Fundacja Dom Pokoju ul. Wł. Łokietka 5/1 50-243 Wrocław

krs 0000238999 regon 020117821 nip 8982070407

+48 883 047 310 dompokoju@dompokoju.org www.dompokoju.org


W ramach projektu stworzona została 10-osobowa grupa mediatorów, rekrutujących się spośród organizacji zajmujących się mediacjami. Dla tej grupy opracowane zostały standardy udzielania porad mediacyjnych, uczestniczyła ona również w szkoleniu, które wprowadzało w/w standardy do pracy mediatora Pogotowia Mediacyjnego. Jednocześnie z w/w działaniami prowadzono również międzyinstytucjonalne działania animacyjnych w zakresie transferu modelu z wielokulturowej dzielnicy Overvecht w Utrechcie opartego na mediacjach. W działania te zaangażowany były szkoły, z którymi Fundacja od trzech lat realizuje program zarządzania konfliktem i mediacji rówieśniczych. Działania miały na celu nawiązane współpracy między szkołami na kilku poziomach: seminarium dla dyrektorów szkół, spotkania psychologów i pedagogów (realizowane cyklicznie, raz w miesiącu), trening dla mediatorów rówieśniczych oraz zajęcia integrujące tę grupę uczniów. Ponadto odbył się szereg spotkań sieciujących współpracę szkół i instytucji działających na poziomie osiedla: policji, straży miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, organizacji pozarządowych i in. Na zakończenie projektu w szkołach odbyły się spotkania mające na celu uroczyste podsumowanie programu, podczas którego odbywały się również szkolenia dla rodziców mediatorów rówieśniczych mające na celu wprowadzenie ich w zasady komunikowania się w mediacji. . b. Działalność statutowa odpłatna Gra Wielokulturowy Wrocław, współpraca CSR z firmą Archicom, 20 000 zł Wykonanie i zaprojektowanie wielkoformatowej gry edukacyjnej dla dzieci, która stanowi uzupełnienie do za naszego programu edukacyjnego „Ja, obywatel w wielokulturowej przestrzeni społecznej”. Gra opracowana została przez zespół ekspertów: edukatorów, nauczycieli, architekta i mediatorkę. Gra adresowana jest do gimnazjalistów i licealistów. Jest innowacyjnym narzędziem edukacyjnym w zakresie 7 zgadnień tematycznych: współpraca, historia, prawa człowieka, wielokulturowość, wiedza o spłeczeństwie, architektura. Autorskie opracowanie gry w formie wielkoformatowych puzzli, z których gracze sami układają

plansze,

sprawa,

że

jest

ona

uniwersalnym

narzędziem

edukacyjnym,

wykorzystywanym przez nas zarówno w szkołach, jak i w trakcie plenerowych wydarzeń edukacyjnych.


Podwórko przy Piotra Skargi, współpraca z firmą Skanska, 25 000 zł Projekt realizowany we współpracy z firmą Skanska, inwestorem, który wybudował budynek biurowy przy placu Dominikański. Jego intencją było wypracowanie z mieszkańcami bloków przy ulicy Piotra Skargi sposoby zagospodarowania podwórka, który będzie zaspokajać wszystkie potrzeby mieszkańców. W ramach działań zostały przeprowadzone wieloetapowe konsultacje społeczne, poprzedzone inwentaryzacją terenu. Badanie potrzeb mieszkańców było pierwszym etapem współpracy, po ich zmapowaniu, a także zebraniu pomysłów zaprezentowane zostały konkretne rozwiązania. W roku 2015 przeprowadzona została cześć związana z partycypacyjnym projektowaniem przestrzeni, w którym to mieszkańcy są projektantami, a architekt jest inspiratorem i moderatorem, który podpowiada rozwiązania techniczne. Konsultacje zostały przeprowadzone z udziałem mediatora - ich niezwykle ważnym aspektem był wymiar integracyjny i tożsamościowy. Gotowy projekt powtórnie skonsultowano z mieszkańcami, gdy zyskał on akceptację, uruchomione zostały procedury pozyskiwania formalnych zgód na rozpoczęcie prac.

“Wejście od podwórza”, Impart 2016, 75 000 zł Projekt realizowany w ramach programu obchodów Europejskiej Stolicy Kultury. W ramach projektu przeprowadzono rewitalizację 3 podwórek: przy ulicy Ptasiej 25, w kwartale ulic Słowiańska, Kręta, Ołbińska we Wrocławiu, a także przy ulicy Modelarskiej w Katowicach. Projekty wypracowane metodami partycypacyjnymi - przy zaangażowaniu mieszkańców i organizacji znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie. Każdemu z działam towarzyszyły dwuetapowe konsultacje: I mapowanie problemów i badanie potencjały, II konsultacje gotowych projektów metodami warsztatowymi (praca na makiecie oraz wizualizacjach). W przypadku podwókra przy ulicy Krętej całość prac wykonana została przez animatorów z Fundacji oraz mieszkańców, w przypadku większej inwestycji w Katowicach - prace związane z drenażem i utwardzeniem terenu, zrealizowała na zlecenie Fundacji firma Elbis, prace wykończeniowe i nasadzenia przeprowadziliśmy z udziałem mieszkańców.

Zielone Nadodrze, Kogereacja SA, 10 000 zł Celem projektu jest aktywizacja mieszkańców Nadodrza, edukacja dotycząca przestrzeni, ochrony środowiska i estetyzacja zaniedbanych nadodrzańskich podwórek przez organizację edukacyjnych festynów na Nadodrzu. Grupa docelowa: mieszkańcy, zwłaszcza dzieci z

Fundacja Dom Pokoju ul. Wł. Łokietka 5/1 50-243 Wrocław

krs 0000238999 regon 020117821 nip 8982070407

+48 883 047 310 dompokoju@dompokoju.org www.dompokoju.org


Osiedla Nadodrze, w tym także osoby zagrożone wykluczeniem, np. z mniejszości romskiej. Rezultaty: organizacja 2 festynów na podwórkach na Nadodrzu i Ołbinie, łącznie dla ok. 150 osób, wykonanie nasadzeń na wszystkich podwórkach oraz muralu, przeprowadzenie 15 warsztatów

edukacyjnych,

oddolnie

zrealizowana

rewitalizacja

podwórza

przy

ul.

Kleczkowskiej z udziałem osadzonych Zakładu Karnego we Wrocławiu

Zarządzanie konfliktem, szkoły podstawowe i gimnazja z Wrocławia, 14 667,44 zł Program zarządzania konfliktem i mediacji rówieśniczych jest długofalowym, systemowym działaniem wprowadzanym do szkół jako profilaktyka antyprzemocowa. Oparty jest na wzorach holenderskich, implementowanych do warunków polskich, z uwzględnieniem podstawy programowej i priorytetów Ministerstwa Edukacji Narodowej. Fundacja od trzech lat wprowadza ten program do szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Wrocławia. Wprowadzanie programu rozpoczyna się od diagnozy potrzeb i możliwości realizowanej z całym gronem pedagogicznym. Następnie szkolona jest grupa wychowawców, do której dołączają psycholog i pedagog, ewentualnie kadra zarządzająca. Szkolenie trwa 16 godzin, a grupa szkoleniowa liczy 15 osób. Po szkoleniu nauczyciele, na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych oraz przetłumaczonych i adaptowanych do realiów polskiej szkoły, scenariuszy zajęć, wprowadzają program w swoich klasach. Scenariusze zajęć są osobno pracowane dla uczniów klas 0-3 (46 scenariuszy + metodologia dla nauczycieli) oraz dla uczniów klas 4-5 i szkół gimnazjalnych (8 scenariuszy, po których następuje wybór mediatorów rówieśniczych i stały trening tychże mediatorów). Programy w obu wariantach wprowadzane są przy wsparciu tutorów Fundacji i przy wykorzystaniu ewaluacji jako narzędzia sprawdzającego efektywność wspólnej pracy.

4. Fundacja Dom Pokoju nie prowadzi działalności gospodarczej.

5. Podejmowane uchwały Uchwała nr 01/2015 [07.01.2016]- w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro Uchwała nr 02/2015 z dnia 07.01.2015 roku w sprawie zostania Ośrodkiem Mediacji i przyjęcia regulaminu Ośrodka Mediacji Uchwała nr 03/2015 z dnia 31.03.2015 roku o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2014


Uchwała nr 04/2015 o zaakceptowaniu rozliczenia wyniku finansowego za rok 2014 w zakresie działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej nie związanej z realizacją projektów Uchwała nr 05/2015 o przyjęciu sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji za rok 2014 Uchwała nr 06/2015 z dnia 29.07.2015 w sprawie zaciągnięcia pożyczki Uchwała nr 07/2015 z dnia 29.07.2015 w sprawie zmian w składzie Zarządu

6. Przychody Fundacji Dom Pokoju, z wyodrębnieniem ich źródeł PRZYCHODY STATUTOWE Z DZIAŁALNOŚCI NIEODPŁATNEJ POŻYTKU PUBLICZNEGO – DOTACJE – 648 483,50 zł PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ODPŁATNEJ POŻYTKU PUBLICZNEGO – 147 629,10 zł DAROWIZNY – 24 196,82 zł PRZYCHODY STATUTOWE Z DZIAŁALNOŚCI NIEODPŁATNEJ Z PODANIEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: GMINA WROCŁAW - 417 600,00 ZŁ KOMISJA EUROPEJSKA – 201 450,00 STICHTING RENOVABIS – 27 982,50 zł COMMUNICANTES – 6 024,60

7. Koszty poniesione w 2010 roku KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ODPŁATNEJ -147 630,00 zł KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ NIEODPŁATNEJ –773908,89 zł KOSZTY ZARZĄDU - 5859,59 KOSZTY FINANSOWE - 3170,69 W TYM: KOSZTY ZAKUPU DROBNEGO WYPOSAŻENIA BIUROWEGO I LICENCJI NA PROGRAMY – 799,50 zł KOSZTY ZUŻYCIA MATERIAŁÓW I ENERGII – 4 236,73 zł KOSZTY WYNAGRODZEŃ I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH – 611 281,72 ZŁ POZOSTAŁE KOSZTY – 274 251,22 ZŁ

Fundacja Dom Pokoju ul. Wł. Łokietka 5/1 50-243 Wrocław

krs 0000238999 regon 020117821 nip 8982070407

+48 883 047 310 dompokoju@dompokoju.org www.dompokoju.org


8. Dane o liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk Koordynatorzy projektów - 4 Asystent koordynatora - 4 Specjaliści, eksperci, graficy - 44 Księgowość - 1

9. Łączna kwota wynagodzeń: 611281,72

a)

Z tytułu umów o pracę - 59 615,48

b)

Z tytułu umów cywilnoprawnych- 551 666,24

c)

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia członka Zarządu: 3 480

10. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe:

Gmina

Wrocław

“PROWADZENIE

PUNKTU

INFORMACJI

I

WSPARCIA

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA NADODRZU W RAMACH REWITALIZACJI SPOŁECZNOGOSPODARCZEJ DAWNYCH TRAKTÓW HANDLOWYCH ” - 120 000 zł

Gmina Wrocław “Analiza Funkcjonalna Wrocławskich Osiedli - Opracowanie” - 240 000 zł

Gmina Wrocław “Wsparcie Działalności Ośrodków Poradnictwa Obywatelskiego oraz Wrocławskich Mediacji w 2015 roku” - 42 000 zł

Gmina Wrocław “Program Integracji i edukacji wielokulturowej we Wrocławiu 2015 Kolorowa Szkoła Pokoju” - 10 000 zł


Fundacja Dom Pokoju Łokietka 50-243 Wrocław

REGON:

(nazwa jednostki)

(numer statystyczny)

20117821

BILANS na dzień 31.12.2015 AKTYWA A. Aktywa trwałe, w tym: – środki trwałe B. Aktywa obrotowe, w tym: – zapasy – należności krótkoterminowe Aktywa razem

PASYWA A. Kapitał (fundusz) własny, w tym: – kapitał (fundusz) podstawowy – należne wpłaty na kapitał B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: – rezerwy na zobowiązania – zobowiązania z tytułu kredytów i Pasywa razem

Data sporządzenia: 31.03.2016

Stan na początek roku koniec roku 0,00 0,00 0,00 0,00 13 032,83 13 723,00 8 734,19 4 614,54 4 988,81 13 032,83

13 723,00

Stan na początek roku koniec roku 539,04 1 000,00

-109 720,71 1 000,00

12 493,79

123 443,71 115 000,00

13 032,83

Podpisy:

13 723,00


Fundacja Dom Pokoju Łokietka 50-243 Wrocław

REGON:

(nazwa jednostki)

(numer statystyczny)

20117821

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za rok 2015 Rok poprzedni A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej: I. Amortyzacja II. Zużycie materiałów i energii III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia IV. Pozostałe koszty C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów

Rok bieżący

502 783,77

820 309,42

511 830,37 12 495,52 36 893,81

930 569,17 4 381,99 44 236,73

336 546,82 125 894,22

611 281,72 270 668,73

-9 046,60

-110 259,75

9 046,60

110 259,75

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów E. Podatek dochodowy G. Wynik finansowy netto ogółem (A−B+C−D−E), w tym: I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)

Data sporządzenia: 31.03.2016

Podpisy:


FUNDACJA DOM POKOJU 50-243 WROCŁAW ŁOKIETKA 5 1 0000238999

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO BILANSU za okres 01.01.2015 – 31.12.2015

Sprawozdanie za okres 01.01.2015 – 31.12.2015 sporządzono z uwzględnieniem uproszczonych zasad przewidzianych dla jednostek mikro wprowadzonych Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości tj. z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności. Fundacja Dom Pokoju drogą uchwały przyjęła zasady polityki rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostkom mikro prawo wyboru. 1.

Kwota wszelkich zobowiązań finansowych – 134 030,01

Zobowiązania wobec dostawców- 30,73 Pożyczki - 125 586,30 Wobec budżetu - 181,Zaliczki - 6 731,98 Kaucje- 1 500,2.

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:

a)

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

PRZYCHODY STATUTOWE Z DZIAŁALNOŚCI NIEODPŁATNEJ POŻYTKU PUBLICZNEGO – DOTACJE – 648 483,50 zł PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ODPŁATNEJ POŻYTKU PUBLICZNEGO – 148 156,92 zł DAROWIZNY – 23 669 zł PRZYCHODY STATUTOWE Z DZIAŁALNOŚCI NIEODPŁATNEJ Z PODANIEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: GMINA WROCŁAW - 412 000,00 ZŁ KOMISJA EUROPEJSKA – 201 450,00 STICHTING RENOVABIS – 27 982,50 zł COMMUNICANTES – 7 051,00

b) informacje o strukturze kosztów KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ODPŁATNEJ - 149 481,12 zł KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ NIEODPŁATNEJ – 763 816,36 zł KOSZTY ZARZĄDU – 10 651,00 KOSZTY FINANSOWE – 6 620,69

W TYM: KOSZTY ZAKUPU DROBNEGO WYPOSAŻENIA BIUROWEGO I LICENCJI NA PROGRAMY – 799,50 zł KOSZTY ZUŻYCIA MATERIAŁÓW I ENERGII –44 236,73 zł KOSZTY WYNAGRODZEŃ I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH – 611 281,72 ZŁ POZOSTAŁE KOSZTY – 274 251,22 ZŁ

c) informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji NIE DOTYCZY

Druk: MPiPS


FUNDACJA DOM POKOJU 50-243 WROCŁAW ŁOKIETKA 5 1 0000238999

Druk: MPiPS

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO BILANSU za okres 01.01.2015 – 31.12.2015

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne Fundacji Dom Pokoju za 2015 rok  
Sprawozdanie finansowe i merytoryczne Fundacji Dom Pokoju za 2015 rok  
Advertisement