AbStrakt 12

Page 1

Katedra architektury FSv ČVUT v Praze: Luboš Knytl – Zuzana Pešková – Petr Šikola

Abstrakt´12 vydalo České vysoké učení technické v Praze zpracovala Fakulta stavební Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice tel. 224354717 recenzenti Ing. arch. Martin Perlík Ing. Simona Losmanová, Ph.D. grafická úprava a sazba Jiří Mezera vytiskla Nová tiskárna Pelhřimov Krasíkovická 1787, 393 01 Pelhřimov e-mail: ntp@ntp.cz počet stran 96 náklad 300 výtisků vydání první mediální partner

www.ADGnews.com

studentské práce oceněné žlutou kartou 2010 – 2012 katedra architektury FSv ČVUT v Praze

ISBN 978-80-01-05123-8

AbStrakt_12__obalka.indd 1

26.9.2012 21:01:24


PŘEDMLUVA PŘEDMLUVA

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé, právě držíte v rukou publikaci z edice Abstrakt studijního programu Architektura a stavitelství, akreditovaného na Fakultě stavební Českého vysokého učení technického v Praze. AbStrakt 12 katedra architektury FSv ČVUT vydává teprve podruhé, nikoliv podvanácté, jak by se snad z názvu mohlo zdát. Dvanáctka značí rok vzniku a symbolizuje, že toto vydání zahrnuje především výsledky práce z let 2010 – 2012. Toto vydání je však oproti předchozímu výrazně rozšířené. Obsahuje nejen nejlepší studentské projekty, které vznikly v uvedených letech v rámci ateliérové výuky na našem programu, ale můžete si prohlédnout i některé výtvarné práce, vytvořené v rámci kurzů Architektonického kreslení, můžete se seznámit s úspěchy našich studentů v rámci nejrůznějších soutěží nebo s aktivitami katedry, směřujícími nad rámec běžné výuky. Můžete si přečíst také některé základní informace o vzniku programu a jeho současné podobě i o plánech do budoucna. Knížka dokumentuje dnešní vysokou kvalitu programu i jeho úspěšný a trvalý rozvoj. Je i odrazem našeho trvalého zájmu o rozvoj oboru, o zvyšování kvality výuky, rozšiřování aktivit katedry architektury uvnitř i vně fakulty. Jejím cílem je i rozšířit informace o našem programu a jeho úspěších, protože se domníváme, že máme být na co hrdí. Za uplynulé roky naše studijní programy absolvovaly stovky studentů a řada z nich se skvěle uplatnila i ve význačných projekčních kancelářích a architektonických ateliérech po celé Evropě i v zámoří. Věříme, že tomu tak bude i nadále. Těší nás i zájem studentů a stále se zvětšující okruh přátel, spolupracujících s naším programem ať již v průběhu státních zkoušek, veřejných prezentací, při pořádání výstav či při přípravě akcí nad rámec výuky. Jsme tomu rádi a cítíme se tím poctěni. Děkujeme všem a těšíme se na krásné další roky.

Doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc. Vedoucí katedry architektury FSv ČVUT v Praze Ing. arch. Luboš Knytl Zástupce vedoucího katedry architektury FSv ČVUT v Praze 1|

ABSTRAKT12


Věnováno všem, díky nimž vzkvétá výuka architektury na Fakultě stavební Českého vysokého učení technického v Praze.

ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 2

|2

26.9.2012 20:33:22


HISTORIE VÝUKY ARCHITEKTURY NA FAKULTĚ STAVEBNÍ HISTORIE VÝUKY ARCHITEKTURY NA FSV

Okřídlené úsloví „již staří Římané…“ by bylo možné v měřítku historie ČVUT v Praze parafrázovat slovy „již za Josefa Christiana Willenbergra…“. Proto i toto stručné shrnutí vývoje výuky architektury na ČVUT začíná připomenutím kořenů, které sahají k roku 1707, kdy byla založena Stavovská inženýrská škola již zmiňovaným uznávaným odborníkem ve fortifikačních pracích Josefem Christianem Willenbergem. Výuka architektury ve spojení se souvisejícími stavebními obory se tak objevuje prakticky již od počátku existence inženýrského vzdělávání a zdárně se rozvíjí především za působení Willenbergova nástupce Jana Ferdinanda Schora, vynikajícího malíře a architekta – teoretika, a dalších význačných osobností, kteří se výrazným způsobem zapsali do dějin tohoto oboru a jejichž díla řadíme ke zlatému fondu české architektury 19. století: Jiřího Fischera, Josefa Zítka a Josefa Schultze. Roku 1920 byla Česká vysoká škola technická přejmenována na České vysoké učení technické, které sdružovalo sedm vysokých škol, architektura se vyučovala na Vysoké škole architektury a pozemního stavitelství. Škola fungovala s nucenou přestávkou v době okupace do roku 1948, kdy z ní byla v rámci ČVUT vytvořena samostatná fakulta architektury a pozemního stavitelství. Fakulta stavební vzniká na ČVUT v roce 1960 rozhodnutím ministerstva školství spojením čtyř fakult – fakulty architektury a pozemního stavitelství, fakulty inženýrského stavitelství, fakulty zeměměřičské a fakulty ekonomického inženýrství. Fakulta architektury a pozemního stavitelství měla do té doby dva velmi blízké směry – Architektura a urbanismus a Pozemní stavitelství (v počtu studentů většinový). Oba směry spojovaly dva roky společného studia a vychovávaly projektanty po-

3|

zemních staveb, jednoho zaměřeného spíše na výtvarný, druhého na technický koncept stavby. Tento stav pocházel již z období před první světovou válkou a představoval zárodek pověstného „jablka sváru“ pro další roky. Je projektant pozemních staveb s vysokoškolským vzděláním povoláním architekt? V roce 1976 byla z rozhodnutí ústředních orgánů a bez odborné diskuze ustanovena samostatná fakulta architektury (FA) a obor Pozemní stavby (dříve Pozemní stavitelství) zůstal na fakultě stavební (FSv). Prohlubuje se tak odcizení původně blízkých si oborů, podporované navíc ještě i zkreslováním pozice architekta v procesu výstavby. Zdánlivě společensky prestižní povolání architekta je ve skutečnosti vnímáno jen jako „umělecká nadstavba“, potřebná spíše jen pro vznik menšího počtu „významných“ staveb. Tento deformovaný pohled definitivně nezmizel ani po roce 1990 a vyústil i do nejednoznačného definování oblastí zájmu profesních komor (ČKA a ČKAIT) vzniklých v roce 1992. Po roce 1990 se snažila pražská Fakulta stavební ČVUT a následně i bratislavská Fakulta stavební VUT na vzniklou situaci reagovat. Jednání však vyzněla do ztracena, pražská Fakulta architektury ČVUT neměla o užší spolupráci zájem. V přirozeném důsledku běhu věcí a potřeb praxe vznikl na oboru Pozemní stavby modul Architektura pozemních staveb. Psal se rok 1991 a na FSv ČVUT v Praze přichází z architektonické projekční praxe Ing. arch. Ing. Boris Rákosník, aby se stal prvním vedoucím nově založené katedry a garantem nově vzniklého studijního modulu Architektura pozemních staveb. Sice byl záhy (1992) ve funkci vedoucího katedry vystřídán prof. Ing. arch. Svatoplukem Voděrou, CSc., ale to neznamenalo ukončení činnosti na formování nového oboru. Stal se zástupcem vedoucího a díky jeho aktivitě, systematické práci, přímosti a důslednosti byl položen základ vysoké odborné kvality nově vzniklého studijního zaměření. Způsob jeho přednášek, oživený nesporným hereckým talentem, se vryl do paměti nejedné generace absolventů a mnozí z nich používají jeho trefných příměrů dodnes. Svatopluk Voděra byl významnou osobností nejen pro fakultu stavební, ale i celé ČVUT. Krátce působil jako

ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 3

26.9.2012 20:33:22


děkan fakulty architektury (1989-1991), od roku 1991 do roku 1997 se ujal funkce prorektora ČVUT. Poslední dekádu svého života spojil s pozicí vedoucího katedry architektury na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Jeho pracovní aktivity byly rovnocenným dílem rozděleny mezi teorii, pedagogiku a praxi. Stal se autorem mnoha publikací, které dodnes oslovují nové čtenáře a předávají tak jeho odkaz. K velkým úspěchům jeho úsilí patří akreditace samostatného studijního programu Pozemní stavby a architektura (PSA) na FSv ČVUT v Praze v roce 1994. [11], [2] Šestiletý magisterský studijní program Pozemní stavby a architektura nabízel zájemcům studium architektury s vysokým podílem stavebně inženýrských předmětů při zachování požadované škály předmětů architektonických. Absolvent, který opouštěl školu s titulem Ing., ale vybavený širokým přehledem o koncepční práci a vztahem k základním hodnotám architektonického díla, byl praxí velmi žádaný a snadno nalezl uplatnění jako tvůrčí pracovník v oblasti koncepčního navrhování a projektování všech druhů pozemních staveb, ve správních institucích a úřadech, ve výzkumných pracovištích a v dalších oblastech výstavby i mimo ni. Takto vzdělaný člověk se mohl hlásit k odpovědnosti za celý proces výstavby. Povinný kmen dvanáctisemestrálního studia měl v první etapě teoretické, průpravné a odborné předměty stavebně inženýrského studia společné s oborem Pozemní stavby a konstrukce. Náplň těchto předmětů dávala velmi kvalitní základ technické stránky studia a vhodně se doplňovala s architektonickou částí studia díky jejich úzké vzájemné návaznosti. Studium bylo doplněno humanitními i ekonomickými předměty. Z celkového objemu předmětů tvořila technická část 57,5%. Od prvního semestru se postupně rozšiřovala nabídka architektonicky zaměřených předmětů (architektonické kreslení, ateliérová tvorba, dějiny umění a architektury, nauka o budovách, rekonstrukce a ochrana památek, urbanismus). Od osmého semestru už architektonické předměty ve studijních plánech výrazně převažovaly, přičemž některé předměty kvůli limitům v hodinových dotacích, bohužel, neměly takový časový rozsah, jaký by byl potřebný. Šlo především o ateliérovou tvorbu – osm ateliérů v průběhu studia a diplomová práce. Rozvrho-

vané hodiny musely být intenzivně využívány a nemalou část tvůrčí práce museli studenti odvést i mimo školní prostory. Výuka ateliérů probíhala v tematicky řazených ateliérech (od jednoduché bytové stavby pro soubor občanských a výrobních staveb včetně ateliéru urbanismu a interiéru) za účasti všech posluchačů dané skupiny, kteří se tak mohli aktivně zapojovat do individuálních konzultací a hodnocení prací svých kolegů. Důraz byl kladen na typologickou průpravu a paralelní získávání znalostí z oblasti technického navrhování staveb (konstrukce pozemních staveb, TZB a statika). Architektonické předměty představovaly 42,5% z celkového objemu, což obsahově umožňovalo ještě poměrně kvalitní přípravu z hlediska uvažovaného profilu absolventa i hlediska praxe. [13]

HISTORIE VÝUKY ARCHITEKTURY NA FSV

Proděkanem programu Pozemní stavby a architektura se stal Doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc. Svým úsilím, znalostmi i názory formoval studijní plány, prosazoval „zrovnoprávnění“ programu s ostatními architektonickými studijními programy realizovaných na fakultách architektury v ČR a to nejen z pohledu vnímání České komory architektů (ČKA), ale i finančních dotací z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR. Jeho snahou, cílem i přáním bylo, aby na Fakultě stavební absolvovali studenti s titulem Ing. arch. [2] V roce 1998 byla zahájena tradice pořádání výročních přehlídek vybraných školních projektů studentů architektonických programů na FSv a dalších hostů v aule budovy fakulty. [11] Začátek nového milénia byl z pohledu katedry architektury osudový. V lednu 2001 zemřel prof. Voděra (64 let) a v říjnu arch. Rákosník (64 let). Tíhu odpovědnosti za katedru architektury, zdárně se rozvíjející program Pozemní stavby a architektura i přechod na strukturovanou formu studia a utváření nového programu Architektura a stavitelství přijal Doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc. - žák, blízký spolupracovník a přítel profesora Voděry. Prostředí katedry architektury mu nebylo cizí, přišel sem společně s prof. Voděrou z Fakulty architektury ČVUT v Praze v roce 1992. Od dob svých studií udržuje úzkou vazbu na akademickou půdu, ale je i schopným architektem s řadou realizací. Do čela katedry se dostaABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 4

|4

26.9.2012 20:33:22


HISTORIE VÝUKY ARCHITEKTURY NA FSV

5|

ABSTRAKT12

la osobnost s manažerskými vlohami. Pod jeho vedením se z katedry spíše menší stala jedna z největších kateder na FSv, počet studentů architektonického zaměření začal představovat téměř čtvrtinu z celkového počtu studentů fakulty stavební. Inicioval pravidelně se opakující katedrové akce: udílení ocenění nejlepším studentským projektům, tzv. Žlutých karet (od roku 2005), vydávání studentských diářů (od roku 2007) a skicářů architekta (2008, 2010), AbStraktu (2010, 2012), akce pedagogové doporučují, apod. To už však trochu předbíháme. V akademickém roce 2003/2004 byla na fakultě stavební zahájena strukturovaná výuka v nově akreditovaném bakalářském a magisterském programu Architektura a stavitelství (A+S). Bakalářské studium programu A+S bylo koncipováno jako čtyřleté a navazovalo na ně dvouleté magisterské studium v programech Architektura a stavitelství (2 roky), Budovy a prostředí (1,5 roku), případně stavební inženýrství (1,5 roku). Studijní plán bakalářského studia v té době ještě obsahoval větší podíl teoretických a stavebně inženýrských předmětů než předmětů architektonických - i ty však byly zastoupeny v poměrně slušném rozsahu. Výchozí předpoklady pro takto utvářený studijní program představovaly jednak možnosti návaznosti magisterského studia (nejen v rámci ČVUT, ale i jiné univerzity v ČR či EU) a požadavky uplatnění v praxi, zejména sféře státní správy a místní samosprávy, kam mohli absolventi bakalářského programu bez dalších ambicí na studium magisterské zamířit. Název programu Architektura a stavitelství byl zvolen po rozsáhlých diskuzích s ohledem na tradici i analogii k názvům obdobných programů evropských univerzit. Předměty teoretického a aplikovaného základu a předměty ostatní (včetně jazyků a tělesné výchovy) tvořily 34 % celkového objemu, předměty oborové pak 66% (stavebně inženýrské 31,5%, předměty architektonické 34,5% z čehož objem ateliérů představoval 12%). Počet přijímaných uchazečů do bakalářského studia programu Architektura a stavitelství se více než zdvojnásobil oproti počtu posluchačů v přijímaných do předchozího programu Pozemní stavby a architektura. Logickým předpokladem bylo, že ne všichni bakaláři budou pokračovat v magisterském studijním programu

Architektura a stavitelství. Absolvent čtyřletého bakalářského studia získal potřebné informace z oboru projektování a výstavby pozemních staveb v takovém rozsahu, aby mohl působit v uvedených oblastech jako projektant v projekčních kancelářích a ateliérech či jako člen realizačních týmů v procesu výstavby. Dosažené vzdělání umožňovalo odbornou činnost v orgánech státní správy, především stavebních úřadech. Navazující magisterské studium programu Architektura a stavitelství (začalo v akademickém roce 2007/2008) už převážně obsahovalo předměty z oblasti architektury včetně interiérů a urbanismu, které doplnily teoretické, inženýrské a humanitní předměty ve vyvážené skladbě. V koncepci studijních plánů se podařilo dosáhnout potřebné hodinové dotace ateliérové tvorby. Předměty aplikovaného základu a ostatní představovaly 13,5%, oborové předměty 86,5% (stavebně inženýrské 16,5%, architektonické 70% - z toho ateliéry 44%). Shrneme-li vše celkově, první akreditované bakalářské a magisterské studium programu Architektura a stavitelství mělo 27,5% předmětů teoretického a aplikovaného základu, 27% předmětů stavebně inženýrských a 45,5% předmětů architektonických, z nichž ateliérová tvorba představovala 22%. [13] S akreditací bakalářského studijního programu Architektura a stavitelství, k jehož studiu bylo přijímáno více studentů než do předchozího studijního programu Pozemní stavby a architektura, bylo nutné rozšířit i řady členů katedry. Zdroje představovali lidé s pedagogickou praxí na Fakultě architektury ČVUT v Praze, praktikující architekti a úspěšní absolventi programu Pozemní stavby a architektura, kteří na škole zůstali v postgraduální formě studia. V roce 2005 se stávají členy katedry architektury prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger a Doc. Ing. arch. Václav Vorel, CSc. Prof. Šenberger záhy přijímá pozici zástupce vedoucího katedry a přináší nový pohled do formování programu Architektura a stavitelství. Doc. Vorel se v roce 2007 stává vedoucím nově utvářené katedry urbanismu a územního plánování na FSv, která vzniká z původní menší a výukově jinak zaměřené katedry sídel a regionů. Bakalářům se tím otevřela možnost studovat v magisterském studiu zaměření Architektura a urbanismus. Další příchozí z FA prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc. se ujímá starostí o akreditaci doktorského studijního


programu Architektura a stavitelství a posléze i stejnojmenného habilitačního oboru. [2] Doc. Košatka předal své pomyslné proděkanské veslo do rukou Ing. arch. Luboše Knytla a vložil tak na jeho bedra péči o úpravy a rozvoj studijního programu Architektura a stavitelství. Studijní plány se díky Ing. arch. Knytlovi ustálily, stabilizovalo se téma a obsah bakalářské práce i administrativa spojená se zápisy bakalářů a diplomantům ke svým vedoucím. Přešel na něj i strategický úkol postupně sladit strukturu programu s celoevropským pohledem na výchovu architekta (vyjádřený poradní skupinou Evropské komise ACETA) a vyjasnit i vztahy s Českou komorou architektů. [2]

HISTORIE VÝUKY ARCHITEKTURY NA FSV

Způsob ateliérové výuky se radikálně změnil s vybudováním velkoprostorové učebny atelieru D v prostorách bývalého dvora budovy D fakulty stavební. Realizace podle projektu ateliéru Vyšehrad byla slavnostně uvedena do provozu 23. 6. 2008 a získala mnoho prestižních tuzemských i zahraničních ocenění. Vybudování modelovny a nové počítačové učebny ve vazbě na atelier D přispělo k větším možnostem využívání pracovních modelů v rámci architektonických ateliérů. Kvalitativně se prostředí pro studenty a zázemí katedry oproti předchozím obdobím výrazně zlepšilo a tato tendence stále pokračuje. To vše se pozitivně odráží na způsobu, kvalitě a výsledcích především architektonické ateliérové tvorby. [6], [7], [8], [9], [11], [10] V září 2009 promoval první absolvent s titulem Ing. arch. na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Od října 2011 je Fakulta stavební ČVUT v Praze oprávněna konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v akreditovaném oboru Architektura a stavitelství. [53]

ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 6

|6

26.9.2012 20:33:22


SOUČASNÝ STAV PROGRAMU A+S SOUČASNÝ STAV PROGRAMU A+S

Dnešní struktura předmětů a podoby výuky architektonického programu na stavební fakultě především výsledkem odborných diskusí, vedených na půdě fakulty i mimo ni, ale odrážejí i snahu aktivně reagovat na potřeby praxe. Nezbytně se do nich promítají i zkušenosti z předchozích let včetně názorů studentů a absolventů. Základní rozvržení studia zůstává již po dlouhou dobu stejné (4 roky bakalářského programu, navazující dvouleté magisterské studium a dva obory doktorského studia). Rovněž zůstává zachována možnost pro absolventy bakalářského studia programu A+S zvolit si pro magisterské dovršení odborné přípravy jiný než architektonický program – v současné době mají bakaláři kromě programu A+S možnost pokračovat na 4 inženýrských programech na stavební fakultě (Budovy a prostředí, Konstrukce pozemních staveb, Stavební management a Příprava, realizace a provoz staveb) a kromě toho i na mezioborovém studiu Inteligentní budovy. Změnil se však pohled na obsah bakalářského studia. Odborné diskuse, zkušenosti z výuky a v neposlední řadě i analýzy programů jiných obdobných škol v Evropě ukázaly, že architektonické vzdělání musí být základem, ze kterého může vyrůst i specificky zaměřený odborník, ale jen s obtížemi lze dovést ke schopnosti širokého koncepčního uvažování člověka, který se příliš brzy zaměřil na technické podrobnosti návrhu. Největší úpravou tedy prošlo především bakalářské studium. Architektonické předměty byly zařazeny již na počátek výuky, od prvního semestru. Počet atelierů se zvýšil na 6 (včetně bakalářské práce) a byla posílena i jejich hodinová dotace – dnes tedy student programu A+S absolvuje stejný počet atelierů, jako kterýkoliv student tříletého bakalářského architektonického

7|

programu v ČR. Bakalář programu A+S tak v průběhu studia absolvuje 1 atelier kompoziční, 3 ateliery architektonické a jeden atelier konstrukční. Jako bakalářskou práci pak všichni studenti, kteří chtějí pokračovat v magisterském studiu na programu A+S, odevzdávají studii rodinného domu, doplněnou vybranými technickými detaily a koncepcí návrhu technických profesí. Kvalita bakalářského projektu a výsledky předchozích atelierů jsou pak hlavním kritériem pro výběr studentů do navazujícího magisterského programu A+S. [2] Ale i studenti, kteří pokračují na některém z inženýrských programů, roky bakalářského studia nepromarnili. Základní znalosti o způsobu tvorby architektonického konceptu, vědomí jeho důležitosti a schopnosti stmelit stavbu do fungujícího a logického tvaru, stejně jako přehled o současné architektonické tvorbě a jejích trendech dávají absolventům zásadní schopnosti, které mohou i v inženýrském programu využít. Mohou se tak z nich stát sebevědomí odborníci, kteří dovedou pochopit architektonický koncept a dále ho rozvíjet, podporovat a posilovat v projekční i realizační fázi. Je to vynikající postup, jak narušit podivné vztahy, vznikající především před rokem 1990 a dělící architekty a projektanty – specialisty na dva tábory, častující se vzájemným lehkým opovržením. Magisterský navazující studijní program Architektura a stavitelství je dvouletý a skládá se ze tří semestrů výuky a diplomního semestru. Jedná se již o studium, které nejen dovršuje architektonické vzdělání, ale umožňuje i studentům poznávat specifické možnosti profesního uplatnění a formovat – v případě zájmu – svou budoucí profesní specializaci. Program nabízí dvě možnosti zaměření – Architektura a stavitelství a Architektura a urbanismus. Nejedná se o rozdílné obory studia, zaměření se odlišují v méně než 30% předmětů, ale je možné si jejich volbou připravovat znalosti, potřebné v předpokládané kariéře. V magisterském programu již studenti absolvují i dva různé ateliery v jednom semestru (v 1. semestru atelier architektonické tvorby a urbanistický atelier a ve 2. semestru atelier interiéru a atelier konstrukční – speciální), což na ně klade opravdu velké nároky. Ve 3. semestru se studenti zapisují již do atelieru budoucího vedoucího

ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 7

26.9.2012 20:33:22


diplomové práce. V tomto atelieru se řeší širší území v základním konceptu – a jeden z objektů je pak formou architektonické studie řešen v projektu diplomním. Je dobrou tradicí, že každý student – diplomant – dostává k dispozici i svého „osobního konzultanta“ základních specializací (TZB, konstrukce a statiky), což mu umožňuje doprovodit architektonickou studii i základním konceptem profesí. Jednou ze základních ambicí programu A+S je vychovávat architekty, kteří jsou schopni velmi poučené diskuse se všemi účastníky procesu výstavby, především však se všemi projektanty. Současně s prohlubováním znalostí koncepční práce se studenti seznamují i s dalšími aspekty profese, a to již opravdu na vysoce odborné úrovni. Technické znalosti jsou propojovány s tvorbou prostoru jako základem architektonického návrhu – studenti prochází kurzy Betonové a zděné konstrukce v architektuře, Ocelové a dřevěné konstrukce v architektuře, Architektura inženýrských staveb, ale také dalšími kurzy Dějin architektury, Dějin umění nebo Teorie architektury. Pokračují kurzy urbanismu, jsou zařazeny základy krajinářské tvorby, ale také přednášky z managementu nebo sociologie. Magisterské studium je důstojným završením programu a jeho absolventi jsou velmi dobře připraveni pro praxi. [2] Doktorský studijní program je již samozřejmě určen především zájemcům o vědeckou práci nebo hlubší rozvíjení poznatků úzce zaměřených na specifickou oblast. Program A+S má akreditovány dva obory doktorského studia – Architektura a stavitelství, který řídí Doc. Dvořák a Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví, jehož řízením je pověřen prof. Šenberger. V čele rady programu doktorského studia stojí již od akreditace prof. Urlich. [53] Celý studijní program Architektura a stavitelství je v současné době vybudován tak, že plně respektuje nejen potřeby praxe, ale i doporučení, která v zásadní rovině poskytuje vysokým školám Evropská komise v rámci procesu uznávání odborných kvalifikací v oblasti architektury. Studium zahrnuje vyvážený poměr předmětů, poskytujících vzdělání, směřující k osvojení 11 základních dovedností architekta, citovaných Směrnicí 2005/36/ES – Schopnost vytvářet architektonické projekty je ve vý-

uce zajištěna především 96 hodinami atelierů a závěrečnými pracemi – bakalářskou i diplomovou. – Dějiny, teorie humanitní vědy jsou zastoupeny 23 hodinami výuky. – Vliv výtvarného umění na kvalitu projektu je hlavní náplní kurzů dějin umění, ale i výtvarné tvorby a atelierů. – Vědomosti o urbanistickém plánování jsou studentům předkládány v souboru kurzů urbanismu (16 hodiny), ale i v urbanistickém atelieru.

SOUČASNÝ STAV PROGRAMU A+S

– Vztahy mezi lidmi a budovami jsou zahrnuty především do kurzů Nauky o budovách, které mají vyhrazeno 19 hodin. – Úloha architekta ve společnosti je námětem kurzů sociologie a psychologie. – Metody průzkumu a přípravy projektové dokumentace jsou hlavní náplní kurzů s celkovou hodinovou dotací 22 hodin (m.j. Stavební legislativa, Geodézie, ale i Počítačová grafika a další). – Chápání konstrukčních problémů je věnována velká pozornost, a to již i díky tradici programu. Kurzů konstrukcí, statiky a mechaniky je v součtu 50 hodin. – Vnitřní prostředí staveb je námětem kurzů TZB i Budovy a prostředí. V celém studiu je celkem 16 hodin těchto specializovaných předmětů, ale tato problematika je přirozenou součástí všech atelierů, především atelieru konstrukčního v bakalářském stupni. – Schopnost plnit ekonomické požadavky investora se studenti učí v kurzech Ekonomiky a managementu. – Schopnost realizovat stavbu je náplní kurzů stavebních hmot nebo technologií staveb. [1], [13]. Kromě toho je důraz položen i na výuku matematiky – nejen jako základu pro specializované disciplíny (statika a pod.), ale především jako předmětu rozvíjejícímu analytické myšlení a tradiční součásti inženýrského vzdělání. Do povinného základu jsou zařazeny stále ještě ABSTRAKT12

|8


i kurzy jazyků, i když se dá předpokládat, že časem se jazykové vzdělání stane možná spíše otázkou pro střední stupeň škol a na odborné úrovni také osobní zodpovědností studentů. Stavební fakulta také dosud zařazuje do prvních ročníků i tělesnou výchovu – tyto kurzy mají mimo jiné za úkol pomoci studentům zorientovat se v široké nabídce sportovních možností v rámci vysokoškolského života. [2]

Program Architektura a stavitelství je moderně koncipovaný výukový program, který prošel určitým vývojem a za tuto dobu prokázal mimo jiné i to, že je schopen reagovat na vnější podněty i využívat vlastních zkušeností. Posilovat dobré a kvalitní aspekty a řešit problematičtější momenty. A takový chce tento program i zůstat – těžit ze své vlastní tradice i využívat síly jedné z největších fakult Českého vysokého učení technického v Praze.

SOUČASNÝ STAV PROGRAMU A+S

9|

ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 9

obrázek 1: Atelier D (archiv k129)

26.9.2012 20:33:23


KATEDRA ARCHITEKTURY Katedra architektury vznikla v roce 1995 změnou statutu ČVUT z katedry základů architektury (založené nově na FSv ČVUT v Praze roku 1991). Garantovala výuku oboru Pozemní stavby a architektura (PSA). Vedoucím byl Prof. Ing. arch. Svatopluk Voděra, CSc. a katedra čítala 23 členů. Cílem katedry se stala výchova absolventa jako inženýra s rozšířeným vzděláním pro architektonickou činnost. V akademickém roce 2001/2002 vystřídal prof. Voděru ve vedoucí funkci Doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc.. Katedra se začala postupně rozrůstat až na stávajících 55 členů. Od akademického roku 2004/2005 garantovala kromě dobíhajícího programu Pozemní stavby a architektura (PSA) i výuku nově akreditovaného programu Architektura a stavitelství (A+S). Cílem pracovníků katedry se tak stala výchova absolventů architektů s rozšířeným inženýrským vzděláním. K magisterskému studijnímu programu Architektura a stavitelství přibylo ve školním roce 2009/2010 garantování doktorského studia v oborech Architektura a stavitelství a Průmyslové dědictví a udržitelný rozvoj. Od školního roku 2008/2009 převzala urbanisticky zaměřené předměty pod svou garanci nově ustanovená katedra urbanismu a územního plánování (transformovaná z předchozí katedry sídel a regionů, která se na výuce ve studijních programech PSA a A+S nepodílela) s Doc. Ing. arch. Ivanem Vorlem v čele. Pro magisterské studenty programu Architektura a stavitelství se tak otevřela možnost studovat urbanismus. Původním centrem katedry architektury bylo 7. patro budovy A FSv. Po otevření atelieru D se strategicky přesunulo jádro katedry do bezprostřední blízkosti této velkokapacitní učebny. [2] V roce září 2012 aktualizovala katedra architektury

svou internetovou prezentaci na adrese http://arch.fsv. cvut.cz, a dále založila svůj profil na sociální sítí Facebook (aktuálně oslovuje cca 1000 uživatelů/den). Koncept propojené statické prezentace s interaktivní sociální sítí efektivně informuje studenty o aktuálním dění na katedře architektury a programu Architektura a stavitelství – zejména o katedrou pořádaných konferencích, workshopech, přednáškách významných architektů a jiných akcích. V neposlední řadě jsou zde studentům poskytovány informace o pedagozích-architektech, působících na katedře architektury, dále pak studijní podklady a zadání ateliérových úloh, i odkazy na aktuální informace v oblasti architektury (www.adgnews.com), jakožto zdroj inspirací. [54]

KATEDRA ARCHITEKTURY

Členové katedry architektury podle pořadí, kdy se stali členy katedry (od celého akademického roku): 1995 / 1996 (celkový počet členů katedry 23) Voděra Svatopluk, prof. Ing. arch. CSc. Sýkora Jaroslav, prof. Ing. arch. DrSc. Dvořák Václav, doc. Ing. arch. CSc. Košatka Bedřich, doc. Ing. arch. CSc. Křemen Jaromír, doc. Ing. CSc. Mezera Petr, doc. Ing. arch. CSc. Přeučil Miroslav, doc. Ing. arch. DrSc. Semeráková Jana, doc. Ing. arch. CSc. Štědrý František, doc. Ing. arch. Čajková Ludmila, Ing. arch. Dufek Ladislav, Ing. arch. Dufková Alena, Ing. arch. Hamata Vladimír, Ing. CSc. Chapmanová Štěpánka, Mgr. Knappová Iva, Ing. arch. Menčlová Běla, Ing. arch. Nesměrák Milan, doc. Ing. arch. CSc. ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 10

| 10

26.9.2012 20:33:23


Paroubková Jitka, Ing. arch. Pátková Irena, Ing. arch. Rákosník Boris, Ing. arch. Suchá Věra, Ing. arch. Suková Hermína, Ing. arch. Těšínský Miroslav, Ing. arch.

1997 / 1998 (celkový počet členů katedry 21)

KATEDRA ARCHITEKTURY

Benešová Marie, doc. PhDr., CSc. Jalčová Jana, Ing. arch. Šafránek Jan, akad. mal.

1998 / 1999 (celkový počet členů katedry 23) Pošva Rudolf, PhDr. CSc.

2006 / 2007 (celkový počet členů katedry 46) Pospíšil Josef, prof. Ing. arch. CSc. Šenberger Tomáš, prof. Ing. arch. Urlich Petr, Prof. Ing. arch. CSc. Chalupa Michal, Ing. Kraus Přemysl, Ing. Pešková Zuzana, Ing. arch. Ing. PhD. Rychtařík Zdeněk, Ing. arch. Smitka Daniel, Ing. arch. Šikola Petr, Ing. arch. Ing. PhD. Žofková Helena, Ing. arch.

2007 / 2008 (celkový počet členů katedry 48)

Duda Zbyněk, PhDr.

Sedláková Radomíra, doc. Ing. arch. CSc. Vorel Ivan, doc. Ing. arch. CSc. Kupka Jiří, doc. Ing. arch. ThLic. PhD. Popelová Lenka, Ing. arch. PhD.

2001 / 2002 (celkový počet členů katedry 26)

2008 / 2009 (celkový počet členů katedry 51)

Welz Tomáš, doc. Ing. arch. CSc. Čajka Pavel, Ing. arch.

Hulec Mikuláš, doc. Akad. arch. Tichý Ladislav, doc. Ing. arch. CSc. Daďa Jaroslav, Ing. arch. Filsak Pavel, Ing. arch. Malinovský Břetislav, Ing. arch. Pošmourný Jiří, Ing. arch. akad. arch. Trojan Jiří, Ing. arch.

2000 / 2001 (celkový počet členů katedry 25)

2003 / 2004 (celkový počet členů katedry 30) Knytl Luboš, Ing. arch. Kvíz Milan, Ing. arch. Milunić Vlado, Ing. arch. Novotná Petra, Ing. arch. Skácilík Jiří, Ing. Ph.D. Synek Jindřich, Ing. arch. Tuláčková Marie, Ing. arch. Kro ová (Witzanyová) Klára, Ing. PhD.

2004 / 2005 (celkový počet členů katedry 34) Nováková Zdenka, doc. Ing. arch. CSc. Horný Josef, Akad. arch. Kalivoda Ladislav, Ing. arch. CSc. Pacák Jeňýk, akad. mal. Rýzner Luděk, Ing.

2005 / 2006 (celkový počet členů katedry 39) Cigler Jakub, doc. Ing. arch. Ševčík Vratislav, doc. Akad. mal. Lédl Petr, Ing. arch. Martinová Zora, Ing. arch. Stupka Ladislav, Ing. arch. Štětina Dušan, Ing. PhD.

2009 / 2010 (celkový počet členů katedry 53) Dvořák Vojtěch, Ing. arch. Mezera Jiří

2010 / 2011 (celkový počet členů katedry 56) Beran Lukáš, Mgr. Gleich Vladimír, Ing. arch. Havelka Ctibor, akad. sochař Hořická Jana, Ing. arch. Ing. Housa Petr, Ing. arch. Neřold Petr, Ing. arch. Vališová Simona, Ing. arch.

2011 / 2012 (celkový počet členů katedry 56) Kopřiva Miloš, doc. Ing. arch. Škranc Pavel, PhDr.

Sekretariát: Křížová Zdeňka, Weichertová Renée Pozn.: Částečné úvazky nejsou zohledněny. [2]

11 |

ABSTRAKT

12


KATEDRA ARCHITEKTURY

obrázek 2: Momentky z různých katedrových akcí (archiv k129)

AbStrakt_12__5_tisk.indd 12

ABSTRAKT12

| 12

26.9.2012 20:33:26


A t ČK z) i t ek a) r c h t ur er.c ý a t ek er g icER ovan ar c hi - s enb y nam E R Gu t o r i z r i á l n í e r o v a a e r o d E NB g / a d u s t e r g ý m š Š ago v í, in .s e n b t ic k má pe d dic t w w lima k / ě w . To FSv vé d t i ( ře s veb r c h v bu y slo hit ek r at o sta g. a ý s t a pr ům ar c labo níc h f. In ro v ba ( RGER elč, r iál ust Pr oděkan pvá t vor -ŠENBE Cchip T ind R pr o eliér o EROVÁ nce A 012 k t ur a e t 2 G e P : a ER cel V, c hi t E NB e x M A : A r A : Š nt r um m U TA GER T. e e R R : C t u n e l E NBE Š k ým ce: lika Pub KA h. Č k ar c par ný ng d ova ppi y o Sho t ap T L t or i z d), a (e NY / au a osu tov š K gog vor b 6 d alle t a 200 k M ubo / pe d r o v á d r. ar h. L dr y t elié l y o vý p .ar c at e h, a y t t a p ol f o Ing ed. k dovác k a Knštejn (ední a g u t. v í zá s ka o b Per l u Pot 4), Vo io mk 00 au P : n St u d k c e z á z a c e 2 P t r u ali A : A kon s eň (r e e lz R: R a P ) i mp sud Ol y 08 do 0 A r. 2 c. t ČK , CS itek a+ ÁK ar c h or e OŘ n ý ní K vé DV i z o v a v e r No /S e 10, av ut or ác l / a c z) ang y, 20 ce g ha. ng y žan palá h. V dago pr a R P y o í Bř e é ho .ar c / pe . a a c d u Č D o l n ej n s k .Ing d r y Doc cí kate vor ba (w w wého úřaent r um Valdšt t ou o. sk - C ce ved liér ová s s .r. upi t el k t 10 s t r uk t e e r v i Z a s t O bj e e k o n R s , P: a AC t r ukce 2010 2010, A : A kon s anon, žany, e b e R : R ú t / L i lní Bř o r B ej ě s t í D nám

,D

e péč iška ové nt át k . Fr a g r a pam r. Ing : P r o : Sc. h. a y D ace ást H, C ar c c i v il ublik et i č L IC or ie r uk .). P r pr UR , Te n s t at int e tr let í eko ir sa ui s t o a r 0 (G i s o . Pe 20. v ání 200 t e e a v ia rch 9. a aur o ok u illo S i t e Mor g.a f.In r y 1 est z r a Pr oagog hitektuhu na r Praze982 CaBmohemi v pe d n y ar c ná v r oo s e e on, 1 t e in ěj i t o r a L O d S i t P : d uau olf r y ( di pol Ad k t u et t e R: s r a od r c hit e indir e a lle Mü ké t t e če s dir e my enze u . Infl r Sc

A va OR pr a or SÝK ) a 1, ú Soub a la v t Č K A v o r b a .c z P r a h l n ic i, r o s hi t e k o v á t -v od u l ic i, V Ce ) . Ja arc liér .vit r vě e 1, 012 r c h van ý , at e w w Hu s o P r a z hla 2 g. a r izo smus (w T v A v tá ci f. In auto bani 88 ČVU ál ČS (zla Pr oagog / lení, ur AMINO areáluter min ěžicích a n ped . kr e s e s C st av b r um a r y v K r c h r ác a do c ent enio p e t in s P: a u pol t r u kc Ge s pr o A : s k o n s k a p l e, y t y p u e h R : R m s ké o v s ké lé k Bet ů ven dom c. , CS L EO Š IL ALI c í l. G ova SPÍ A spo obr a z T PO ekt ČK y) ro F p a z VU se f r c hit t av b y M l o v é Sv Č . Jo n ý a v é s dov ode a F r c h va y slo í bu í, m u FA g.a r i z o ům t i v n án ý m f.In auto (pr t ra tov í t Pr oagog / t vor ba AB dminis Projek/vedouc L a p e d l i é r o v á MO r i e r y e t o d y 20 0 4 – t e é m 99te P : a io A a in lov 19 t ud okol í Mode “ MŠK A : S r a va měr „ k t uř e p á e R: ú ý z k . z ar c hit V E U, n i k y v h tec

ABSTRAKT12

13 |

26.9.2012 20:33:31 AbStrakt_12__5_tisk.indd 13

SOUČASNÉ SLOŽENÍ PEDAGOGICKÉHO SBORU KATEDRY KATEDRA ARCHITEKTURY


AbStrakt_12__5_tisk.indd 14

Doc

EV

p Č ÍK ic ké edag k r e og s len í

i s la

t on

rat

it ek

l. V

rch

ma

P: a

ad.

g. a

. Ak

. In

Doc

. In

er e rch n nám ční d ped . L a ě s t í la (a A : ago dis A ív u g / la v Ro k t o r s AC s aut y t n ká s er o r i z T IC ic i n pol v is ov HÝ u . /J., pr á s .r. P r ek ce): o. ( : at e aný ar , C S c on s Cen w w liér c hi . t r u t r u w ová tek t kc e m .aa t pal Doln c pr vor ba áce í B ah ČE Z ř e ža a.c z Jun ny, N ) gm ov ann é ova .

Re f

Doc

g. a R: S rch ou . St á b o r b pe Zd lá e ud A : o x po v z w w P : in dago enka te g / z ice ahr w s bír anič n .voln r iér (v au t o NOV ri Á ý k y í ho y.c s t a o b z /z s t a v y z o v a n KO V r éh c ho m , ý o č du nov v ý t va ar c h Á, C S esk Ch i ého ema ako v r ná s p t ek t Č c . um pol a /a olup K A ění – In r c h r ác v e N Jiř s ár od e s t a i t ek t ) k ý ní g / Pr ur a k lá ale aha št e r ie r, P v P 10, raž raz s k ý e, Doc hr a d . I n g.a R: p rch ubl ika . R ado 20 c e 200 0 4, 2 A r c hi mír 6, S 0.s t t e k t P: d aS t av olet oni ěj i n E DL ba í če c ké ya r ok sk slo rch ÁK u 1 é ar hy itek OV 9 93 c h i v Č t ur Á, C y, t – 2 tekt esku eor 0 07 u r y , n a A ie a ped Sc . , pr , na k la : w o N k la dat w w r c h ago it g ada dat elst .n c i p elst v í J gpr ek t ur y r o v í T an ag a r c i t a Va š u e hi t e nic , u t , .c z k t u Gr a P r a r u da, ha a s Pra t av ha itel st v í

Doc Pr a R: Spo . In ha r t o g 7, 2 v n ped . ar c 012 í ar e ago h. P , m ál S P ezi : at g / au e t r nár K Sla elié t or M . s o v ie rov izo EZ utě Pra á t van ER h A: ž ČR, e (od a, 197 AK In vor ba ý ar c A, C hi Rod měn 4, M g . S ( inn y) – at e ar c škol s k t ek t Č c . éd om škols ř ská h. Pe é st a K A v y, ú ké ško t r ča s s ou la K Me by) t v bor ost z e por y, a eln r a ot á r c h í uli c h . s o c e, ar c utě h. s že out ěží

Doc P: a USA R: kom t eli .A v P plex ér o ped kad. r a z ní o v á a e, o b n t v or b agog r c h. bno ova a (r / au M va ex t e s t t or ik u a p er i iz a ř íst ér u l a v b Pe A : H ur o vá o van ý áš H a D t s c h u l e n í a a r UL c om ko c o b nov hit ek EC u u vy & Opa mění v il y - RŠ pič k a pamt ČK A v ě, - D o e s i a A á kon min den r c h t ek) z er ikán ce v it e vac sk el v k t e k ého y s la i o st k lá nc ela št e e s v. r a Vá c v lav a A: S R : Z por P : a Doc t Špi imn t o ndl í s v n eliér o er ů t ad í p v p e .Ing v M ion r oj á t vo dago .ar c l ý n St r e k t r b a g / h . M , č le ako y a ( n s t nice s .r.o s por t u t or i z iloš o v í: Č , S o K A, por t (w w v ní a v vaný a KOP Ř IAK ov n w.s o r S - í ce po lnoča c hi t ek IVA In t e n t r r t o sov t Č K é r na um v ni t ion Bar pr o st av b A al a r and jek y) ss o ov, t y. c iat Aq c z) ion uap fo ar k and r spor leis t ur e R: r P : at e e z i liér den ov č ní á t v č len A Do půd or b S F c . n í b a (b S v I n g y t y y t o / pe . Be v P v é a d a g dř o raz e 6 obč a n g / au ic h K , hr sk t o om é st r i zo OŠA adn av van T K é p by, z ý in A, od z em že e m ědě n ý r C S c . ní g lsk ČK A ar á é st I T že avb v P y) raz e6

KATEDRA ARCHITEKTURY

ABSTRAKT12

| 14

26.9.2012 20:33:37


KATEDRA ARCHITEKTURY

) vby sta s ké čan A AĎ t ČKA a (ob v D itek vor b z) s la ý a r c h o v á t da .c ě ar o van e lié r er da u z y n h. J or i z o í: at t eli ha R .ar c aut ěřen w.a Pra Ing g / am (w w LICA ago ké z W ped gogic DAĎAva PA a o P e d E L IÉ R í b u d T kč n A: A fun ol y R: P , tte Pir e isko ní ř e d půd e ko VÁ í s t lž ír, t el ot n r, A ově JKO r av lbia v bud ČA , zd t i E ila ad y dě r na ěbr ené avá udm P o d s t i ž 5, k h. L bny ě po r aha ba léče ov y P .ar c Ingagog vá t vor ět ské o pohybatelier d ped eliér o ukc e ola pr t i v u a t r k a P : a konst ská š inist r ř e m R: r , mat e r o ad ne n p ír Alž ba usa tav La ve s ac í v ) nik vby mu sta v ní r t o lž ír, s p o y -A by, av b ýc h t av í st t ar é s vn e S AI T nsk or t o i zac JKAnýr ČK , obča a sp oder n l Č A i n ž e a v b y š k o l y c e, m a v e v an ý v é s t a v ba, u t o v i h. P r i z o by t o nást vé B o .ar c au t ba ( í – No Ingagog / vá t vor ážděna – HIP, m ped eliér o í s hr o Pr ah t n to P : a der ál í mě s e) e n rz R: F západ onve (k Jiho hr ad o V in ) vby sta u, olí k , l s ké a d r oj a ško VÁ Ý, N y T AN om KO Č K A i v n i a BÍL itekt st rat c z) xu-SL inné d e la a r c h m i n i s oc . m p le Rod a r c v a n ý v é, a d e k a s í m k o n s k o , h. M or i z o b y t o .bil r adn lo v e .ar c au t ba ( w w zah ě - S Ingagog / vá t vor es (w by tů v at islav t r ped eliér o oc ia ů - 80 v í v B s t t P : a k a s c h doms lanec í le v ý l v y A: B By to S. ve Č 0 R: 1 dence i Re z or y n Vše ý

ČE

KA SAK k t Č FILarchite

N A é st FR A k t ČK y slov a v hi t e r ům osl ý ar c é a p Ja r o v a n n s k c h. or i z obč a . ar au t ba ( In g a g o g / v á t v o r nč e Fr a ped ér o t eli ier P : a at el F A: A

vel

Pa o v a n c h. or i z . ar au t ba Ing a g o g / v á t v o r ped eliér o t P: a

VO

ŘÁ

K, P

h.D

.

avb

y y, b

tov

és

tav

by)

26.9.2012 20:33:44 AbStrakt_12__5_tisk.indd 15

rl Vi e) use ho t ac ÁK i Br enné zen gč pr e OŘ ou r Kam DV rafické mb u u ště ch u xe om adi ,g ) v, L y D é Hr jtě ace z z i Vo el.c budo odob er s k ual c h. (v i z r apn i v níc h ic ké p č i Uh t a h ba . ar Ingagog vá t vor w.scinist ratkce go t Opav w s u ped eliér o l (w y adm on s t r y mě e k k b t P : a apn hlíd . r e odo c hr í pr o hi s t ic ké p A : S r t uáln lídka a ist or i h h R: V í pr o odel m ln t u á u , 3D n z vo

nD . Ja Ing a g o g ped

ABSTRAKT12

15 |


AbStrakt_12__5_tisk.indd 16

R: m ode

r y,

e, P

r ba ped (k o a g o g I n g . a nve / r ze aut o r c h. o bj r i z o P e t Če s ek t va r kéh o s A : C ů 19.s ný ar HOU c t at AS i s t i UA t o l . , d h i t e k t S A c ké ř ho (w w e vo s t ČK A úřa w. a du, ca s v by) Dům ua U Z .c z) ávo je

lov Ing ép .M r ic h r a h A : P K oj e k t o a, m M v č al ode ODE ání (a len A CHA l Ka L s r c hi S F S L U vč í .r.o t ek t v / Hor . (w oni ped PA c a yO w ffic w.p ké mo gog e P km de l y) ar k o d Nag , P r ah e l.c z or n a, m ) o e, o d e Mo l skv a

ode

ova

t vo

P: m

bud

ér o

ous

alle

t eli

eH

kG

nub

yšá

l Da

R: M

P: a

R: O t he bnova A : rm A dům hi s t or r c hi P : at e pe d In 2 01 i c k é h t e k t l i é r o v a g o g g . a rc / 0 - o c on á C i h e n t i c k t v o r a u t o h . Ja lov r a ý a ba r i z o n ý d mě t e (b y v a ům s t a lié n HO d d o V la r 2 le n í, v ý a r c h ŘE J 2,5 š i m H ( e Š i m i l , h l w w ř ej n é t e k t Č Í . Kč a v n w , by í ce .at pr o st o K A t o v na elie r ý d v s o r2h y) ům u t Nad ěž i .c z) Ke s P o r o ner kou P: R: s at elié out r ová ě č t v ž „Tr a t vor b r ť P ns a ( Ing r ah for m br o . ar y 6 ac w nfi c h. “, 2 e in eld 010 du s, Ing s p ; . Ja r ám kon t r iá r ům c i 6 fer lní h y slo na . m enc o ú z vé HO e z i e „P e m dě Ř IC nár r ů í R dic od n m y s u z y t v í, K í ho lo v ně b y t pe d Á bie é dě na n o v é agog nál dic ov st a e: I t v í ou ndu – o vby st r na h by t no ) iáln r an u í s t ě… opy “ v 2 01 1

. Vl

c h.

adi HA

d

ped

Sc

ago . g

MA TA, C

or i z imír P : a o v a n ý Gl e i t eli ar c c h ér o hit vá ek t t vo r ba

V la

aut

mír

g/

R: p o nov mní k or e Mila P : ne s d y ar c A ka anč Hor hi t e d. s ní h áko k t o oc h o d vé nic om (Pa ké . Ct u (a nk k r e ibo r c h r ác) s len rH . Z í t , r e í (k ek) s t a r e s AV , Z b ur á ba, EL or o t or ma v s k s ké lba ped K A á S pr á , so ago míc ce c ha g hov ve ř st , s o v e s v í) c ha t ibu Kr is lu t Sy d a v ne y R: R A: H Doc e P o d v i t a l i la v áč . In z em zace ek g & n í d St a ped . ar c P om r om AR ago h. M y H ěs TN g/ or n t sk ER au t ic ha í Po ého , s . or i z l H čer nám r.o. ova L A nice ě s (w ný , no t í, M w w a VÁ min lad .h P : at e r c hi t e ČEK ac e á B la va liér o k t a b St a v o l e s l c e k v á t Č K A iž u ba av, - pa vor t e r r o St a r t ie v ku v n ba Jab 2010 ba r o er.c z lon , M ku 2 ) c i n u z e 01 ad um 1, Nis s k ou, la 200 4

Ing

ago

. ar

ped

Ing

KATEDRA ARCHITEKTURY

ABSTRAKT12

| 16

26.9.2012 20:33:50


KATEDRA ARCHITEKTURY

A l y) del ode mo ém t al, S per nic k ) AU kto z Wu p KR hi t e del.c r áha o d y sl (ar c em tování w.pkml visutá k e . Př Ing g roje (w w od ago vé p .o. er, m ped odelo L s .r t Cent E r P : m MOD d a Pa K ko A : P odel Š R: m o Br n

upa

rk

e nad pla , Es ace r no ali z – B evit t r u a, r ) É DL l.c z c en r ah rL led ž í v – P r c h dr a opu Pet w.a ch, ná pří k c h. ba . ar (w w are lením Ingagog vá t vor Lédl v ých Vka v Je o pe d e l ié r o P e t r v Ka r l n, lá v . t lý P : a r c h dům ů v M a ng . kč n í d l e r A : I l y f un s Špin r a z e o P t R: P t men lice v r u apa ké aňs Kod c z) m1. lier 17, .ate ova 2), w w t ross (200 KA r (w u Pš ha 2 ÍZ k t Č t ne dom , P r a y K V c hit e par i s t . ána Klár an ý ar v ý ce h Štěp sv. Mil o v a n k t o t r uk sv. stela c h. or i z r oje kons ar y u . ko . ar au t ba Ingagog / vá t vor .o. – pské: Rerokní f kce bý v s .r r až ba t r u ped ér o t eli M1 v í p kce on s P : a lier k up s t on s t r u b: Rek t e ibis ek he A : A A r c ), R n í C r o 998 umě R : P 1 (1 t v. ha i v ý ) Pr a aler i veb G sta ce Pro ova t r uk obn ns . a eko iér u , . n s t 0; R t e r t ic e h.D e ko 200 ní in n r a Á, P r ukce, zreň-Jihh, zařízeha 4-Ku OV r st Pl ra OF T cké konní, okr. 03; Návomu, P KR 0 i t or s t ave lav, 2 ného d 1 ár a his s 1 ( é ho br a od in , 20 ba . Kl Ingagog vá t vor vesnickaha 5-Zavba r raha 6 t P ped eliér o r ukce il y, P r ; Př e s ot k y, v 6 t t n P : a e kon s s t ic ké , 200 é je d 1 v R li R: c iona r aha by t o P e k f u n e l á ř e, r n i z a c c e kan ; Mod 0 2 01

) cak lav i s k r o obě s v nu K .c z / v S iho ČÁ A r c h adu u kn RO k t Č K w.a ho hr st sko ír K hi t e (w w věké mě om ý ar c K T edo í na Ja r o v a n I T E st ř ver z c h. or i z RCH li zace s kon . ar au t ba Ing g / vor ÁK - Arevita ěslavi nt rem“ ago vá t b pe d e lié r o KROČ ukc e a v S o c ím c e u t P: a IÉ R n s t r r a d l á v a T EL r e ko é ho h v z dě A : A lko v á ot ic k t ur ně l g e R: C hr ana a ku ím c „ Z á mač n r info

26.9.2012 20:33:56 AbStrakt_12__5_tisk.indd 17

kc e t o, t r u Mě s ons r é VÁ ) r e k , St a PO v c i, č k ů vby e AP sta c hodo u Ko KN s ké é pr á v na C domu va i čan h. I (ob k t ov í ar c h k ní ho e n o ba .ar c Ing g vor r oj tát bar a g o v á t n í p n ě, s k c e ped ér o plex er ou n s t r u B t eli o P : a P- komc hi v v a, r ek P ar ulk A : K r e sní anspa k R: o eč ku H zám a h Pra 04 , 20 ) l Ibi s k .c z ot e ČKA .ah 7, H EL i t ek t w w , 200 l (w aha KER a r c h er e a Pr an van ý a K r at i v h. J r i zo ar c au t o ba l zel inist Ak.agog / vá t vor k t i Höte Adm pe d e l ié r o c hi t e 96, Ga t r 9 P : a K - A bek, 1 H ysl A : A lác M a R: P ) ění c. tav bní , CS és at e DA r g e t ic k , Sv VO 992 ou e ) ALI ČKA koen 5.c z FR) 1 lovsk v K hitekt y, níz ba1 v ČS d Krá i s la ý a r c s t a v b . s t a v e n í EC u l .Na L ad o van s ké w w t oup v ba ch. or iz škol . (w zas ásta . ar aut ba ( .r.o 6,( ní n Ing g / v o r 5 s a h a P ůd a g o v á t a 1 b P r 9 4, ped eliér o t av b Tr au ně 19 t e ly P : a r o, S k c e v i v e M š ap t r u ce 7 A : K k o n s r a d n i 0 03 - 0 e ň 2 R : R dní s í ha 7, a a obř ou P r r obo

ABSTRAKT12

17 |


AbStrakt_12__5_tisk.indd 18

r afi ka:

oč í t log

ačo

er u

fika

t eli

gra

o „A

D“,

fic k

áp rez en Jiř g r a A : S t a c e, p fika c hr r o tec í M a log s a apne duk t y hnic k ý E ZE a „S z ba l ( R A t av pu w w dobe pr aco A v , ba blik w. r ok ace sc h Aut od ní k u“, v i z u A b St r r a p n e s k áln ak t , el.c í s t r e z) y l „ de s E AR ign CH. CZ“

(gr a

ped P : a agog t eli / au ér o t or vá izo t vo van (19 R : D r ba ý a 74- om , p r r c h Ing 85) ov oj e i t e k . a , Ch y d kto t Č rc odo ůc h o v (1 dc ů A : vání K A / h. Vl s t a 983 (s St u pom č len ado o c i o n - 87 J a n d i o P ář Č ), Há e m V c í m ř e d s MI e s k je (1 L ínk M (w odelů t aven LUN é B 983 em) w I ( udě -8 : Bo w.a s oc iál s t va Č Ć n K jov 9), S hni r c ic e v ob c e h.c í s t av A (19 od (197 z /m by) 9 0 - á r n 2- 8 i l 93) a s 2), uni , Ta e s t Ma c) nč íc e r le š í dů (197 ice m ( 4 - 85 199 ), 0-9 P: a 6) t eli ér o R: A v á r t vo No v c hi t e k r ba ost t on (b y p e I n g . a av b ic ké t ov dag r c a re st é s og h. P tav / a k r e udie by,m u t o e t r ač n :Ná t ac í ho st av alé r i z o a N e fa dom ba v O a p r y n u L a n A : Ing v e l ké a n ý a VO T rc e a k odě lo v . a u l t u nic e é ho r c h obč a n hi t e k t NÁ sk r ně u B do . P Č spo er o mu O et r a é st a K A vb leče una do n s k 201 lena Novo y) é c 0 , P Vo t n ent r o da á r u m je k 200 Běr t y : A 7, uni dap ce 2 01 t aj e 0 mn ík k Ing at e d . St o ar c ry / c ho R : Re A : K vě, kon 1AR P : at e peda h. Jit go Dom st r CH liér k ov ukce pr ová g / au a PA důc a d oje t vo t or R r h k o b o t a (s i z ova OUB – Z dců st a ov v ele n é v e V b a r a á k a t a v b y n ý a r c KO V Údo e s e dni nc e Á h p l í, O l é n c e v lář r o s p i t e k t ČKA by t ad L Be (w or t ný užn r ou w w , ob s o u i c í n ě, c bor , Ob S po .k1ar hod) v L y t ný r t ov c h. ibe n s r c i oub í hal c z) – S or a v t ar v L i e ém ber Har c i cov ě

R: g

P: p

R: r

eko

nst

gic k éz am

aka

nst

d

eko ce

or i z

la v

M

ino

va

o v a A L IN n ý OV r ad P : at ar c hi t SK Ý nice elié ek t v M r ová ČKA lad t vo é B r ba ole s lav i

aut

t is

r uk

g/

p .a at e edago r c h. liér g / Zo ová au ra t vo t or i z MA rb o A : w a (b y v a n ý R T I N w w tové s archit OVÁ .ar c t av b ek t h.c z y,in ČKA /m a t e r i é r t r)

c h. ní:

. ar

ěř e

Ing

R: r

Bř e

ago

c h.

ped

. ar

ce RD Ing nad P5 Š . ar c h. Vlt těpá avo nko P : Bě l u, R v a, at e aM l D B RD iér o uc h Vy s v á EN lov ok ý t vo ČL O i c e, r RD CHlum ba (by pe VÁ L ip ec, t ov dag enc st é e, R u d i e s t a v o g DN ov ý RD Vr by) Jác a n ý hym ov

ago

r uk

Ped

Ing

R: o P: b E MĚ la s t e a t e l ié n r A r á II (ČR) er ge t ová t vo ik , b Ing p r ů i e, Z á v R e k o n y – e l r b a ( my od st r . SO pr ů peda . ar c h s lo na ukc MA m y gog . E véh v ý e a , b slo o o r ob int lok vé s / au t va L bj e u d e r i é 5 + 6 t a v o r i z I N k t u at o r y b H o ( na v ýc h do z Tur ec y, r e v vaný AR T hot r o or e ko) i t al ar c O el / z va n e , od i zac hi t e VÁ P r a děč l . Ra s í ř e e a k t ha ů C big ní Č 4 – on t h a ENO kon v e K A Nu s eg / A l (SR r z e) J ) l e, R e z P e l h ř i o u f/ S , K R G O ide mov aúd nce , k sk o Pet nve á r r / En ohr ad ze gel ská Gr o up

KATEDRA ARCHITEKTURY

ABSTRAKT12

| 18

26.9.2012 20:34:03


KATEDRA ARCHITEKTURY

L en

ka

PO

PEL

OU

RN

Á, P OV

Ý

h.D

.

ŠM K A k ýc h PO k t Č or ic iř í h i t e h i s t h. J ar c ukc e ar c vaný n st r ad. or i z o r eko . Ak aut ba ( Ing a g o g / v á t v o r p e d e l i é r o A GM t P : a E L IE R T A: A

c h. . ar Ing a g o g ped

o bj

.D.

ekt

ů, v

ýst

avn

ic t v

í)

C IL

ÍK , ace

D.

ali z

Ph.

u ří S fika (viz . Ji Ing a g o g v á g r a .c z pe d č í t ačo ac ilik o k P : p p: //s tt A: h

, vi

r tu

áln

í re

alit

a)

t sor ý re ÍK z) nov TAŘ er.c t má CH ČK A t eli par RY i t e k t d - a 0 9, A h hr a , 20 něk ý a r c y s e ier D Z de o van w.v : Atel raze c h. or i z (w w ráce) a v P . ar au t ba I n g g / v o r IÉ R l u p n i o v ago vá t T EL spo e se pe d e lié r o D A or s ká dům J t HRA (aut ov ý P: a Y ŠE í dí la , B y t A : V r e nč n 2008 , e Re f enová Dem vby sta vé ) y t o io.c z ž í ulic r o í ů, B ek t .r iof na nár r c hlab o bj w V Ý ýc h w w omu ve VSK ůmyslov s.r.o. (vého dzahrady Ě JO pr t s y t o ní UST nver ze chitectavba bklášter r os ce nP Ko ( ba IO A o v l i z a . Ja Ingagog vá t vor RIOFR var u, N, Revita o í ped eliér o ce s o pi v ádr až t á h n P : a lupr eč s ké kého po lob v ic A: s va r šo bno U V R: O c ká a i jiny Ko š , dě kum ý růz ýp r ic k r ic k isto ě h dy a isto ěh ebn hr a Sc. t av ad ebn A, C , S 2, N tav OŠV mění (s ov, 2011ch, 201 lf P yu í čk or á udo r y, dějin ámku Lkých H z rs r. R tu PhDagog rchitek ur y) růzkum Kašpe 011“ v t ped jiny a hit ek ic k ý p láše nak l. 2 r u ě c P : d í ar ist o Mik ovo ok n ě h s v. O t t bar avebn s t ela blik y, o t u R: S kum K é r ep k z pr ů k y Če s zám

26.9.2012 20:34:09 AbStrakt_12__5_tisk.indd 19

h g .p.4 Á, P dago uč OV / pe at k t v í: E Š K S F Sv .c z) ce st člens a P len A or) lace t r uk tav, zan +S/ č rost zp.ip ekons sous . Zu ro A k ý p (a ý, r cích Ing a p k o v s o v á S l a n o v a c h . ěka n v e n e š k s t a měř . ar r od ba ( a P mě h v y Ingtupce pvá t vor Zuzano jádraověk ýc z á s eliér o eliér r ic kéh s t ř ed t o e t P : a P - a e hi s t t ifikac Z zac en A : A t ali , id e v i s íc h ko R : R něpr u ok lát s o v v K O Kř i K SCH i e erc la v L ib VÁ A í ha or v KO t Č K k ov n ub or t ý so PÁT chite , Sp y t n na ý ar uně Ob ě Ir e o v a n e r o ic í, o v v B L u ž n Har c c h. or i z . ar au t ba nice ad ém Ing g / v o r r ad lé n t ar ago vá t ba e se – S tav e V erci ped ér o t e l i IO dos ců v L ib P : a T UD k c e a c h o d b o r v -S t r u d ů o u A : A kons omov y t ný s e D b R : R h o v ě, o l í , O d c St o l e n é Ú e –Z

ABSTRAKT12

19 |


AbStrakt_12__5_tisk.indd 20

itek

al.

t on

d. m

rch ic ké

NE

slen peda K í (g gog r afi ka)

ŠAF

kre

Ja n

Ped ago gic k éz am ní: iny

ŠKR

A

p N ar c edag C hit e og ktu ry

vel

d ěj

r. P a

ěř e

P hD

P : a č le t e l i n A In ér o S F g. a Ce n R : Gol f v á Sv t r u ov ý t vo / pe r c h. m D kl u o b s t r l n í B L í š A : r b a (b d a g o I n g . P ukc ř e nic DO y t o g / e Z ž a n e, 2 M a et a s t y, 2 012 YJI vé s t a u t or i r ŠI K z upi 010 , B NA v t el s , R ow K s by, m ovan OL A kéh eko ling .r.o odu ý ar , P o ú n s t &Bil . (w lár c hi t h.D n řad r uk liar e u Č ce L d D w w. í ar c h k t ČK . R P e t e ej v d o A i y o n n s i c e, m y t e k t u g y a k ý c h 2 01 j i n r a a 1 ng k , s /S e adů, Obje .c z) v e r 20 k t ní K 09, 10 or e Rek a + onB ej r út

P: a

A ka

R: C h láce r ám , Pr pan p e d Ing . aha ny M ag ar , Re ar i k o n e, P P : a og / c h. J r a st r ah i A : a ukc -S AT t eliér o u t or i ndř e K t r aš EL v z o ic l – P á š t e n i c e IE R á t v o v a n ý h S Y e t ř r a , Re AM r ba ar c ín, h N Kom kapuc kon s t A (w (s ak r i t ek t EK uni ínů – r ukc w w ální s ČK A t ní cen L or et e ar c ib .ama t av by t r u a, K i s k .igl ) m M láš up s u.c ar ia t er a kéh z) pol Bo o pa i – r om P r a ej e ha V in k oř t eli er D A: V Y ped , 20 ŠE a g o Ing 0 9, HR A g / . ar Apa D aut c h r t m AT E o r i z . Ji á n o L IÉ ova ř í vý R ( n S res w w P : ý a r c MOL or t w Dem .v y s at elié hi t ek ÍK eno ehr r ová t ČK A v á, ad t 200 -at v or ba 8, e l ie B Je s y t o r.c z eni v ý ) o va dů vP m raz e

R: E rs t ř íd t e Ba In a 4 nk, ped g. a 1, P nov ago r c h rah ost g / . Ji a, d a v b au t nd o a or i z ř ic nám st av + r e ova h S ěst ba M kons n í T.G agi t r u V s P : ý ar AT k .Ma t r á c e A sar t u : w at elié c hit ek OŠ h i s v y ka Če t or w w r o t Č v P s k ý ic ké .s v vá t v K A ř er c h ho o v ě B u d o bj a t o s o r b a , s íd ějo ek t 432 lo s v ic íc u / N .c z pol h, f á r o ečn ont dn ost ána í i SK na AN SKA

R: h doml. ar c h ova itek In dět t K r a ped g. ar c í, p lu p r oj e , V ago h. g / La k t y lašim au t dis Ang i a o r i z la B lic k ř e z ova v S Hor á - Bě nic ný T a l Š l e h e, p p i n r a d r oj e P : a a r c h U P K dle ská k t t eli it ek A r ův , A a r ér o t Č Ml ý u t oc ekon vá t K A n, 1 e n t s t r v or 0 5B r u m u k c b a e J-b y t o L uba bý v. v ý , ho dům t e l Kol ín

A R: B r c hit y to ekto v n F lo ý s ou ic ká k r e s bo a (37 r v Č ncelá 1 ř e ar e by t ů) lákov : C hap álu - p ic íc ma Ing na r oje h (5 n Ta . by t k t o 9 b y lo ov ý vá y t ů r (w P L uk s ou fá z e ) - ko w w : at e áš bor (U lau .c ha liér o SR (4 0 R), P dová pm vá CH 0 b i vo no ant t vo y t ů v a r 20 a y lo r ba )pr o Br aní k 12, Re r.com ) z jek t ov - r e v idenc á fá it ali e z e zace (s t u die)

R: A

KATEDRA ARCHITEKTURY

ABSTRAKT12

| 20

26.9.2012 20:34:15


KATEDRA ARCHITEKTURY

. ar

c h.

A le ba

AN šV

Ing a g o g v á t v o r ped eliér o t P: a

ĚK

ří Á celá íny OV kan edic r iér ké m L IŠ int e t ic VA ý n, e s t e ona ond k y .c z) s, L klini S im y na anne r iér c h. w.n cí / C a, inte . ar Ing g (w weziden/ Prah ago ped t er iér N Y NA ýc h r oda V n P: i IÉ R k r o m o l i a T E L y s o u t i Ve A : At er iér leč no s ha a n R: i ní spo c / Pr i e ved Clin um Aur AO N ku T OV k r o , OT ém VÁ NA ažd av KO R T U n a k , Vá c l .) , FO ny L ÁČ UM s t l i k l a d TU CEN :Ro na r ie AVI ič ka vo Ma slení í TIGIS,av Vět v ie (Otto d v c h. k r e e l s t Vá c l l o p e . ar In g g i c k é d a t b e k- c y k ago t on a k la Kol á e n ped c hit ek pr o n t onín bec n ) m o r n e P : a r ac Í , A vše t inu t lus S T V va ven R : i AT EL ), O t t o ak l. A D it (n KL A l.Gr an valk y r k (na ič ka -T v Vě t ahal vá gn ngo ssi ČKA ur li S A z JA N i t e k t t i.c sly, C d IAK TROý arch itek N.Te C an r c h ní k , IO Jiř í o v a n n i a p o m u IP C c h. or i z w.ji a 6, ýbor . ar au t ba Ingagog / vá t vor T I w w / Prahkého v á p e d e l i é r o I T E K h o r s k y m p ij s H l t P : a ARC Bělo ho o INÍ d ů m o d n í 05 A : J t o v ý z iná r r d s 20 e y a R : b n ě n í M a l Aw n e -oc nat io r In t e

26.9.2012 20:34:21 AbStrakt_12__5_tisk.indd 21

ace dí lo ali z va o IT . pt im lou h.D r ČKA uře) z; o sm Ë .c lC Z, R, P ený t ek t . x-lo Too C A inž r c hi w w e SB a) EN ovaný ň v a ří T or iz zele c z) a); w fikac tap . Ji aut ba ( en. tap er t i (I. e In g g / v o r c o t III . e i í, c s t í n e . ago vá t II . a e r g Ho ped eliér o (w w wF T (I., ř eb en val y – t t Ú O P : a T EN m X-L a s po č t v r ť CO d ů d ů á A : E t o v ý nák la g No v y in R: B ebníc h žený r v n s t a IDIC , i F dle lř e) tře 4, S 12; SK Ý A ek t u . p . 2 , 20 OR t Č K r c h i t k a t i č íc h lo s bic TÁB hite ií v s ed Par du ek ý ar c ner g éu Ví t o v a n o r a e řsk u v ch. or iz Úsp z) odá dom . ar aut ba ( er.c osp ého Ing g / v o r t e l i k y h t o v ago vá t ir-a mát a by ped ér o w.a r ní pa bnov 2011 t eli O v, w u P : a R . (w kul t 2012, r ž ko .I. c e a, i D A : A t ali za L hot v obc á x evi R :R ošt ic k omple k h sko ční s ké r ea čan Rek , ob ové by t m í, úze ch k t i) lného REKt ČKA vaný hi t e ž i t e ŠOUhitek epr ivo ar c Udr k i hal ar c c e d ý .c z / Dn y el s in Mic o v a n n e r a oup pro av, H c h. or i z r ege sgravilonyní příst m . . ar au t ba ( Ingagog / vá t vorvby) (w w wráce): pa 5, Již h ped eliér o vé s t a s .r.o. polup va, P s t o o i P : a ům y s l t ek t or s ká Mu s í lk i t r a p ar c h í la (au dence S í d ezi A : Mr enč n ha, R e ra Re f e P v oj Ro z í, ěst nám va ný K ar lo odin OL Í t Č K A ) vu K ny, r ŠM hi t ek n.c z úpra 1. ce hal ý ar c diko ž na lení w.a outě eudě Mic o v a n w w 1, S při n c h. or i z o . ( , 2 01 o u . ar au t ba Ingagog / vá t vor N s.rr. adnicenou cen I KO k é ý š e ped ér o D t eli i A ovs . z v P : a hi t e k t u ž i ž k něn 3 ce rc ce A : a z iden áv r h o e n R: R a 2 - enc i h iv Pra ve Sl dům

ABSTRAKT12

21 |


R: R efe

AbStrakt_12__5_tisk.indd 22

ret

ret

ář k ak

ry

d r y KŘÍŽ a r c OV hit e Á ktu ry

ktu

OV Á

hit e

ER T

ar c

IC H

dr y

ňk a

at e

Z de

at e

WE

ak

ée

ář k

?

sek

sek

Re n

P: P r en A : Ar edag v y s v ční c hi ogi ět d í la t ek c ké li v k (au t onic zam y : t o r ká ěř e ská ka ní s po ncelá lup ř r ác e)

R: j e sle Rab aso

s po

lup

př á

t elé

íc i

isté

ovn

er n

r ac

ex t

p e d Ing v a, A : V Z ago . a Pra Ar g / rch ha c h aut . J 4, j i t e or i z ak e sle k t i o va ub Kot s .r.o n Z or s . ( P ý in O k á , w w : a t e ž e n ý UL A liér r Č Pra w ha .v za ová K AI T 4, R r c t D M hi t v or ba iško ek t v ic e i.c z ) , - M Prah iško a v ice

KATEDRA ARCHITEKTURY

ABSTRAKT12

| 22

26.9.2012 20:34:25


ATELIÉR D ATELIER D

Ateliér D vznikl s cílem vytvořit multifunkční plně vybavený prostor pro architektonickou tvorbu-jakousi kreativní architektonickou dílnu s potřebným zázemím, která by studentům umožnila vzájemnou otevřenou spolupráci na projektech ve smyslu sdílení idejí a myšlenek, vzájemného srovnání a prezentace projektů. Mimořádně zdařilé architektonické řešení Ateliéru D pochází z dílny architektů Zdeňka Rychtaříka a Jiřího Smolíka z ateliéru Vyšehrad. Ateliér D byl slavnostně otevřen 22. června 2008. Za řešení interiéru získal ocenění v prestižní soutěži Grand Prix architektů 2009, kterou každoročně vypisují Obec architektů a Česká komora architektů a prestižní ocenění v mezinárodní soutěži Contractworld 2010. Stavba se dočkala publikace v renomovaných zahraničních a českých architektonických médiích – Detail (Vol. 2010, 1), A10 (jan/feb 2009), arhitectura (mai 2009), era21 (04/2008), Stavebnictví (10/2008), Stavba (2/2009). Samotná stavba vznikla přestavbou bývalého hospodářského dvora v budově D fakulty stavební. Do původních exteriérových prostor byla navržena vestavba s ocelovými sloupy a zastřešením velkorozponovou příhradovou ocelovou konstrukcí, která svou elevací nad úroveň střech objektu D umožnila bazilikální osvětlení vnitřních prostor-dvoupodlažní vnitřní haly, provozně navazující na stávající objekt D.

využívány pro výuku ateliérové tvorby – nachází se zde 8 Ateliérů, pro cca 20 studentů. Na konci semestru je interiér haly překonfigurován pro potřeby výstavy ročníkových projektů, dále pak na zasedací prostor komisí státních závěrečných zkoušek a obhajob diplomových prací. Ateliér D je dále využíván jako přednáškový sál, pro architektonické workshopy a pořádání mezinárodních konferencí. Nad hlavním výukovým prostorem jsou zavěšeny kontrastní konzultační boxy, přístupné z po obvodu vedených lávek, ty jsou volně využívány studenty a pedagogy mimo režim výuky. V úrovni konzultačních boxů se nachází dvojice transparentním sklem uzavřených, vzájemně propojitelných učeben. Dále jsou zde umístěny kanceláře sekretariátu a vedení katedry, kanceláře pedagogů katedry architektury. [6], [7], [8], [9], [10]

modelovna Na hlavní výukový prostor přímo navazuje prostor modelovny, určený pro stavbu architektonických modelů, kde studenti v průběhu výuky ověřují hmotové koncepty svých projektů, v závěru semestru pak tvoří finální prezentační modely, které jsou součástí odevzdávaných prací. V modelovně je možné využívat jak tradiční nástroje pro tvorbu architektonických modelů, tak nástroje pokročilé - 3D tiskárnu, 3D scanner, řezací plotr. Nechybí zázemí s materiály pro stavbu modelů, kde mohou studenti získat vše potřebné pro svou práci. S tvorbou modelů studentům pomáhají zkušení pedagogové.

pc učebny V kontaktu s hlavním výukovým prostorem jsou specializované počítačové učebny, vybavené 3D soËwarem pro tvorbu virtuálních modelů, vizualizací a animací architektonických projektů.

hlavní výukový prostor Hlavní výukový prostor je dispozičně navržen jako variabilní open-space, prostorově dělený mobilními interiérovými prvky-skříňkami, které jsou k dispozici studentům. Ty umožňují variabilně měnit interiér haly v závislosti na aktuální potřebě. V průběhu semestru jsou prostory 23 |

ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 23

26.9.2012 20:34:26


ARCHITEKTONICKÉ KRESLENÍ Výuka architektonického kreslení představuje do určité míry prodlouženou talentovou zkoušku. Je koncipována do dvou semestrů povinné výuky, jednoho semestru volitelného kreslení a letního kreslířského kurzu – plenéru.

povinné kreslení Na první hodině architektonického kreslení dostanou noví posluchači prvního ročníku programu Architektura a stavitelství kreslířský test, který opakovaně ukazuje, jak rozdílné jsou kreslířské dovednosti a znalosti zobrazovacích metod jednotlivých absolventů středních škol. Proto je první semestr výuky kreslení zaměřen na srovnání úrovně znalostí všech posluchačů. Na postupně složitějších úkolech si posluchači osvojují základní principy tužkokresby a zobrazovacích metod – axonometrie, jedno a dvouúběžníkové perspektivy. Procvičovány jsou kresebné konstrukce základních geometrických těles a jejich průniků, střech, odrazů ve vodě, stínů vlastních i vržených. Po prvním techničtěji zaměřeném semestru - který pro některé studenty představuje do velké míry opakování a pro jiné skutečný prubířský kámen - se ve druhém semestru kresba uvolňuje a začíná se s kreslením zátiší, postavy, stromů a poslední třetina semestru probíhá přímo v plenéru – okolí budovy fakulty i centru Prahy. Procvičována je zejména tužkokresba a kresba pastelkou s volnou šrafurou s důrazem na schopnost skicovitě zachytit viděný obraz. [55] Cílem základního povinného kurzu je připravit studenty pro běžnou kresebnou praxi architekta: rozvinout prostorovou představivost posluchačů a naučit je jednoduchou cestou zachytit své myšlenky. Po skončení výuky letního semestru (koncem května) je tradičně uspořá-

dána výstava vybraných kreseb v atriu budovy C fakulty stavební. Výstava trvá po dobu přijímacích řízení. Uchazeči o studium si mohou během čekání na pohovor udělat přesnější představu o tom, jaký styl kresby je na škole upřednostňován, na co se zaměřit a koneckonců co je v příštím roce čeká, pokud se stanou posluchači programu A+S. Obdobné výběry kreseb jsou instalovány do kreslíren i během Dnů otevřených dveří na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

ARCHITEKTONICKÉ KRESLENÍ

Povinné hodiny kreslení probíhají ve dvou speciálně vybavených učebnách – kreslírnách v 7. patře budovy A fakulty stavební. Každý student má k dispozici vlastní kreslířský stůl se sklopnou deskou. V učebnách jsou malířské modely – jednoduchá geometrická tělesa i složitější přírodniny, draperie, láhve a dřevěné židle, kreslířští panáci pro nácvik zachycení postavy. Obě učebny jsou vybaveny audiovizuální technikou. Součástí výuky je i promítání instruktážních a výukových filmů.

volitelné výběrové kreslení – kreslení v muzeu Třetí semestr kreslení je volitelný, výběrový a rozvrhovaný do zimního semestru. Studenti se seznamují s dalšími výtvarnými technikami – především perokresbou a akvarelem. Stalo se dobrou tradicí, že větší část semestru studenti chodí kreslit mimo budovu školy do Národního zemědělského muzea a nyní opět i do nově zrekonstruovaného Národního technického muzea. Vzniklé originální kresby jsou tradičně vystavovány jednak na výroční výstavě programu Studenti programu Architektura a stavitelství a jejich hosté, a jednak na výstavách pořádaných Národním zemědělským muzeem v Praze a Národním technickým muzeem v Praze. NejABSTRAKT12

| 24


ARCHITEKTONICKÉ KRESLENÍ

lepší práce studentů programu A+S na Fakultě stavební ČVUT v Praze vystavené v minulých létech již trvale zdobí některé muzejní expozice Národního zemědělského muzea a jeho mimopražských poboček – staly se tak součástí národního kulturního pokladu. Úspěšnost volitelného kreslení dokládá jednak vysoký zájem studentů – každoročně se hlásí kolem pětiny studentů v celém ročníku a zájem vedení obou muzeí, které výsledkům práce studentů zajišťuje mediální podporu v rozhlase i tisku (Český rozhlas 2 - PRAHA, Český rozhlas - REGION, GASTRO+HOTEL profi revue, KAM PO ČESKU, MYSLIVOST / Stráž myslivosti, PRESSWEB, REVUE 50plus a ZEMĚDĚLEC). [21], [37], [44]

volitelné výběrové kreslení – plenér v Telči Vyvrcholením výuky architektonického kreslení je takzvaný plenér v Telči, pořádaný na sklonku léta pro posluchače 2. ročníku programu A+S. Tradice kreslení v prostředí Telče byla založena v roce 2006 a s léty neubírá na své popularitě ani kvalitě. Studenti si procvičují a prohlubují dosud nabyté kreslířské dovednosti přímo v historickém prostředí malebného města Telč. Nejčastější technikou, kterou studenti používají, je perokresba, ale ojedinělé nejsou ani kresby pastelkou či malba akvarelem. Motivy k zachycení nabízí zejména telčské náměstí – jak z horizontu běžného návštěvníka, tak z velmi populárních nadhledových perspektiv zachycených z věže či přístupných prvních pater domů na náměstí. Vděčné je i celkové panorama historického jádra při pohledu přes vodní hladinu rybníka či kostel se hřbitovem. Velmi zajímavé náměty pro kresby představují i nedaleké Slavonice. Zázemí pro výuku poskytuje rekonstruovaná budova č. p. 3 přímo na náměstí Zachariáše z Hradce, naproti telčskému zámku. Pravidelně se plenéru v Telči účastní na třicet studentů. Kresby jsou tradičně prezentovány na prosincové výstavě v aule fakulty stavební a od roku 2008 i na zářijové výstavě přímo v prostorách radnice v Telči. Paralelně s kurzem si tak občané i návštěvníci města mohou prohlédnout tvorbu předchůdců těch, kteří posedávají po městských zákoutích se skicářem na klíně. [49] 25 |

Autoři kreseb vystavovaných v městě Telč v rámci výstav Telč´11 a Telč´12: Miroslava Blahutová, Milada Bláhová, Blanka Cahová, Martin Černohorský, Tereza Domabylová, Barbora Dupalová, David Ďurčík, Ondřej Falc, Mária Hajasová, František Hauf, Bára Kadlecová, Tereza Krejčová, Alice Kučerová, Petra Kučerová, Lenka Lazáková, Barbora Ludvíková, Lukáš Makovička, Jakub Menšík, Václava Radějová, Markéta Sedlová, Tereza Sehnalová, Helena Talánová, Helena Ťuková, Martina Vlčková, Lucie Vonášková, Lenka Zelená, Veronika Žižková, Daniela Barancová, Petra Borůvková, Tereza Čuhaničová, Soňa Formanová, Jan Gašpárek, Ondřej Horák, Petra Jirásková, Veronika Kalinová, Kateřina Karešová, Veronika Kubíčková, Jakub Kopecký, Krystýna Lhotková, Iva Matějovská, Kryštof Peřestý, Jindřich Petrášek, Zuzana Potocká, Šárka Sedláčková, Patrik Šarmír, Boris Šebesta, Petr Vacek, Jaroslav Vorlíček, Petra Vůjtěchová Pedagogické vedení: Jan Šafránek, Ctibor Havelka

ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 25

26.9.2012 20:34:26


POŘÁDANÉ VÝSTAVY KRESEB POSLUCHAČŮ PROGRAMU A+S KOUZLO ZEMĚDĚLSKÉ v kresbách studentů - V.

TECHNIKY

20. 4. 2011 – 12. 6. 2011 | Národní zemědělské muzeum v Praze Přímo ve stálé expozici historických traktorů a dalších zemědělských strojů, kterou představuje Národní zemědělské muzeum Praha pod názvem „JEDE TRAKTOR“, se ve dnech od 21. 4. do 12. 6. 2011 uskutečnil jubilejní V. ročník výstavy kreseb posluchačů 2. ročníku studijního programu „Architektura a stavitelství“ Katedry architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze. Studenti - autoři zde již tradičně představili své práce, které vznikly přímo v expozicích a při výstavách Národního zemědělského muzea Praha v minulém roce. Jejich společným znakem je originální autorské vyjádření různých vystavených exponátů, především traktorů, ale i dalších zemědělských strojů a techniky. Co u mladých tvůrců nejvíce překvapí, je nápaditost, dobré ovládnutí techniky kresby, její detailní a precizní provedení. [37]

TELČ 11‘ - výstava kreseb posluchačů studijního programu „Architektura a stavitelství“ FSv ČVUT Praha. 12. 9. – 15. 10. 2011 | Telč | vstupní síň radnice 23. 11. – 16. 12. 2011 | FSv ČVUT v Praze Výstava výběru kreseb studentů programu Architektura a stavitelství, které vznikly v září 2010 při kreslířském kurzu v Telči. Výstava je již počtvrté prezentována ve vstupních prostorách radnice města Telč a tradičně i v aule fakulty stavební.

Kresby nabízejí tradiční i méně tradiční pohledy na historické jádro města Telče v originálním pojetí a různých kresebných technikách. O probíhající výstavě je veřejnost informována lokálními periodiky a servery. [49]

POŘÁDANÉ VÝSTAVY KRESEB POSLUCHAČŮ

KOUZLO HISTORICKÉ TECHNIKY VI. 19. 4. 2012 – 10. 6. 2012 | Národní zemědělské muzeum v Praze 26. 6. 2012 | Národní technické muzeum v Praze Ve stálé expozici historických traktorů a dalších zemědělských strojů, kterou představuje Národní zemědělské muzeum Praha pod názvem „JEDE TRAKTOR“, se ve dnech od 19. dubna do 10. června 2012 uskutečnil VI. ročník výstavy kreseb posluchačů 2. ročníku studijního programu „Architektura a stavitelství“ Katedry architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze. Oproti minulosti došlo k malé změně v názvu výstavy. Mladí autoři v NZM Praha již tradičně představili své práce, které vznikly přímo v expozicích a při výstavách Národního zemědělského muzea a Národního technického muzea v minulém roce. Jejich společným znakem je originální pohled na různé vystavované historické exponáty technického charakteru v obou muzeích, zejména dopravní prostředky - automobily, letadla, lokomotivy, traktory i řadu dalších strojů. Po skončení výstavy v prostorách Národního zemědělského muzea byla expozice přesunuta do prostor Národního technického muzea, kde byla slavnostně zahájena výstava dne 26. 06. 2012. Právě v prostorách Národního technického muzea byla v dubnu roku 2006 instalována první výstava kreseb posluchačů programu A+S s tématikou historické techniky. [44] ABSTRAKT12

| 26


TELČ 12´ - výstava kreseb posluchačů studijního programu „Architektura a stavitelství“ FSv ČVUT Praha. 03. 9. – 30. 9. 2012 | Telč | vstupní síň radnice

POŘÁDANÉ VÝSTAVY KRESEB POSLUCHAČŮ

Popáté poskytnul inspirativní vstupní prostor radnice v Telči přístřeší výběru kreseb posluchačů programu Architektura a stavitelství, které vznikly loni v září během výběrového kreslířského kurzu. Výstava představuje známé i méně známé scenérie města zachycené očima mladých studentů architektury ve volné kresbě. Mediálními partnery výstavy jsou místní periodika a servery. V prosinci budou výsledky letošního kreslířského plenéru opět prezentovány v aule Fakulty stavební ČVUT v Praze. [49]

27 |

ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 27

obrázek 3: Pozvánka na výstavu Kouzlo historické techniky, 2012 (archiv k129)

26.9.2012 20:34:26


obrázek 4: Ukázky studentských prací – architektonické kreslení (archiv k129)

AbStrakt_12__5_tisk.indd 28

ABSTRAKT12

| 28

26.9.2012 20:34:29


AKTIVITY NAŠICH STUDENTŮ V RÁMCI DĚNÍ NA FAKULTĚ AKTIVITY NAŠICH STUDENTŮ

Posluchači programu Architektura a stavitelství mají velké zastoupení ve studentské komoře akademického senátu FSv ČVUT v Praze. Jsou účastníky a iniciátory řady akcí.

KOSTAF 2011 Mezinárodní konference studentských zástupců AS stavebních fakult z ČR a SR Konference se konala ve dnech 07. – 10. dubna v Palčicích, kde byly prezentovány výsledky činnosti Studentské komory AS FSv ČVUT v Praze (SKAS). Ty byly konfrontovány se zkušenostmi a výsledky ostatních účastníků konference. Formulované závěry z konference pomáhají při dalším směřování SKAS. Konferenci zajišťovala Martina Vlčková. [48]

Ples FSv ČVUT 6. ročník této slavnostní události se konal 25. 02. 2011 v Národním domě na Smíchově. Hlavní organizátorkou plesu byla Anna Jiroutová, aktivně se podíleli i ostatní členové SKAS. 7. ročník plesu FSv ČVUT se konal 02. 03. 2012 tradičně v Národním domě na Smíchově. Aktivně se na jeho přípravě podíleli nejen zástupci studentů programu A+S v akademickém senátě FSv ČVUT v Praze. V rámci plesových příprav byla vypsána grafická soutěž na návrh plakátu plesu. Druhé místo získal posluchač programu A+S Petr Šťovíček. [48]

MALTA 2011 V září 2011 se uskutečnil první ročník „Malého letního tmelení akademiků“, uspořádaného studenty vyšších 29 |

ABSTRAKT12

ročníku pro budoucí „prváky“. Velmi úspěšná akce zcela jistě nezapadne a stane se zřejmě počátkem dlouhé tradice... [36]

MALTA 2012 10. 9. 2012 - 13. 9. 2012, Masarykův tabor YMCA, Soběšín, pořadatelem je studentská organizace IAESTE. Cílem akce je Seznámit nenásilnou a zábavnou formou budoucí studenty: s novými spolužáky, se strukturou ČVUT i fakultou stavební, se studiem - jeho radostmi i úskalími, se studentskými kluby a nastartovat či podpořit jejich chuť ke studiu. Program seznamovací a teambuildingové hry, sportovní aktivity (k dispozici hřiště, loděnice, lezecká stěna), výlet po okolí (Český Šternberk), jednodenní výlet po Sázavě (podle počasí), návštěva zástupců školy jednotlivých studijních programů, prezentace jednotlivých studentských klubů, návštěva z fakulty a další. [36]

BEDNĚNÍ 2011 Dne 1. 11. 2011 proběhl v pražském P. M. Clubu 1. ročník studentské party, která nahradila do té doby pořádanou WELCOME PARTY. [48] Zástupci studentů programu A+S ve studentské komoře akademického senátu Fakulty stavební ČVUT v Praze se dále účastnili zápisů do 1. ročníků bakalářského studia, kde informovali o své činnosti a úloze AS FSv jako celku. Cílem bylo podpořit zájem o dění na půdě fakulty u nově příchozích studentů. [48]


J M É N E M K AT E D R Y A R C H I T E K T U R Y F A K U LT Y S TA V E B N Í S I V Á S D O V O L U J E M E P O Z V AT N A V E R N I S Á Ž

J M É N E M K AT E D

14.

14

ročník výstavy Studenti programu Architektura a stavitelství fakulty stavební ČVUT a jejich hosté

ročník v Architek fakulty s a jejich

15.10. 15.10.2012 - 9.11.2012 v PONDĚLÍ 15.10.2012 v 17:00 hod. ATRIUM FAKULTY STAVEBNÍ

v Pondělí 15.10.20 následuje koncert

hosté výstavy: Katedra urbanismu a územního plánování FSv ČVUT v Praze Katedra architektury Fakulty stavební VUT v Brně Nadace Proměny

hosté výstavy: Katedra urbanis Katedra archite Designérské stře Nadace Proměn

při této příležitosti budou oceněným studentům předány diplomy následuje koncert skupiny Bluesvar

obrázek 5: Plakát k zahájení 14. ročníku výstavy Studenti programu Architektura a stavitelství Fakulty stavební ČVUT a jejich hosté (archiv k129)

AbStrakt_12__5_tisk.indd 30

ABSTRAKT12

| 30

26.9.2012 20:34:38


KONFERENCE, WORSHOPY, VÝSTAVY, SOUTĚŽE KONFERENCE WORSHOPY VÝSTAVY SOUTĚŽE

Katedra architektury tradičně pořádá výroční výstavu

„STUDENTI PROGRAMU ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ FAKULTY STAVEBNÍ ČVUT A JEJICH HOSTÉ“ 13. ročník výstavy 10. 10. 2011 – 4. 11. 2011 I Atrium Fakulty stavební ČVUT v Praze 14. ročník výstavy 15. 10. 2012 – 9. 11. 2012 I Atrium Fakulty stavební ČVUT v Praze V atriu Fakulty stavební ČVUT Praha se každoročně koná výstava prací studentů programu „Architektura a stavitelství“ oceněných tzv. Žlutou kartou, která je udělována nejlepším semestrálním projektům. Výstava představuje průřez studiem od prvních kompozičních cvičení, přes semestrální ateliérové práce až po diplomní projekty. Cílem výstavy je prezentovat výsledky práce studentů a tak i stručně představit koncept studijního programu nejen ostatním studentům fakulty, případným zájemcům o studium na fakultě (výstava probíhá v čase dne otevřených dveří, ale i všem ostatním, kteří výstavu zhlédnou. Ke spoluúčasti jsou každý rok přizváni hosté z jiných škol s architektonickým zaměřením. Například letošními (2012) hosty budou studenti Katedry urbanismu a územního plánovaní Fakulty stavební ČVUT a katedry architektury Fakulty stavební VUT Brno. [21] Při slavnostním zahájení výstavy jsou studentům předány diplomy Žlutých karet. Výstava je organizována Klárou KroËovou s pomocí Ivy Knappové a Jitky Paroubkové. U příležitosti slavnostního zahájení 14. ročníku výstavy vychází publikace AbStrakt´12. Katedra architektury se podílela na organizaci a podpoře následujících akcí:

Mezinárodní konference Křižovatky architektury 2010 15. 9 – 18. 9. 2010, atelier D Modulární architektura ve městě. Praha architektonicky zakonzervovaná nebo pulsující? [34]

Mezinárodní konference Křižovatky architektury 2011 15. 9. 2011, Národní technická knihovna v Praze Veřejný prostor – architektura – investor – obec 31 |

ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 31

26.9.2012 20:34:38


(předsedkyně programové rady doc. Ing. arch. Sedláková, CSc.) [31]

Mezinárodní konference Křižovatky architektury 2012 25. 9. 2012, La Fabrika Průmyslové dědictví mezi sny, možnostmi a realitou (předseda programové rady prof. Ing. arch. Šenberger) [32]

Mezinárodní odborná konference Beton v architektuře 7. 9. 2011 [16]

BIM day 12. 9. 2011 Využitelnosti BIMu v praxi se zaměřením na navrhování betonových konstrukcí. [19]

KONFERENCE WORSHOPY VÝSTAVY SOUTĚŽE

Konference „Průmyslové dědictví – na hraně…“ v rámci 6. mezinárodního bienále: Industriální stopy 2011 14. 10. 2011 – 15. 10. 2011 Konference věnovaná tématům od architektury konverzí a památkové péče, až po alternativní možnosti využití průmyslového dědictví. [19]

VI. ročník konference SENIOR LIVING 8. – 9. 11. 2011 | DK Metropol, České Budějovice [35]

Mezinárodní workshop Křižovatky architektury 2010 15. 9 – 18. 9. 2010 Dostavba Staroměstské radnice, pod vedením Michela Rojkinda. [34]

Přednáška Evy Jiřičné v ateliéru D 13. 12. 2010 [24]

Přednáška pro zastupitele města Hradec Králové: Řešení sportovního areálu dle studentů architektury ČVUT 25. 3. 2012 Studenti programu A+S se zúčastnili následujících akcí:

Mezinárodní workshop Úholičky 2011: Veřejná prostranství – variabilita návesního prostoru 2. 5. 2011 – 5. 5. 2011 ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 32

| 32

26.9.2012 20:34:38


Využití návesního prostoru obce Úholičky. Pořadatel: ČZU a obec Úholičky 1. místo: Jan Kašpar a kolektiv [40]

Workshop na záchranu Nákladového nádraží Žižkov 29. 9. 2011, 20. 10. 2011 a 14. 11. 2011 Pořadatelé: Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT a Galerie Jaroslava Fragnera [26]

Mezinárodní workshop Úholičky 2012: Krajina – zelené rekreační zázemí obce KONFERENCE WORSHOPY VÝSTAVY SOUTĚŽE

23. 4. 2012 – 27. 4. 2012 Využití krajiny v okolí obce Úholičky. Pořadatel: ČZU a obec Úholičky 1. místo: Jan Kašpar a kolektiv [41]

Mezinárodní studentský workshop Zelená čtvrť 18. 6. 2012 – 22. 6. 2012 Využití vybraného veřejného prostranství v městské části Praha 5. Pořadatel: ČZU, Praha 5, Husquarna s.r.o. 2. místo: Vojtěch Pošmourný a kolektiv [47]

Workshop studentské bydlení 6. 10. – 7. 10. 2012, atelier D FSv ČVUT v Praze Pořadatel: Fakulta stavební ČVUT v Praze, Vysoká škola chemickotechnologická v Praze Studentske-bydleni.blog.cz [51]

4. ročník soutěže PANELOVÝ DŮM 21. STOLETÍ Vyhlašovatel: Správní rada nadačního fondu, Nadace ABF | www.abf-nadace.cz 1. cena: JOSEF SMYČKA|vedoucí práce Ludmila Čajková 2. cena: VOJTĚCH POŠMOURNÝ 3. cena: DANIELA ŠOVAROVÁ [39]

8. ročník mezinárodní studentské soutěže 2011 MULTI–KOMFORTNÍ DŮM ISOVER NÁVRH VÍCEÚČELOVÉ VÝŠKOVÉ BUDOVY V DOLNÍM MANHATTANU (národní kolo) Vyhlašovatel: společnost SAINT – GOBAIN | www.isover.cz 2. cena: MAREK KOLÁŘ, MICHAL MATIKA | Ateliér: Petr Mezera, Ladislav Kalivoda 3. cena: MICHAL BABÁK, LENKA ALIGEROVÁ, PAVLÍNA ŠVIRÁKOVÁ | Ateliér: Luboš Knytl, Lubor Sladký Oba kolektivy se zúčastnily mezinárodního workshopu. [30]

16. ročník studentské soutěže XELLA KONCERTNÍ SÍŇ PRO PLZEŇSKOU FILHARMONII, PLZEŇ 33 |

ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 33

26.9.2012 20:34:38


Vyhlašovatel: společnost XELLA | www.xella.cz Cena institucí a médií SR – Cena Rodinny dom: OLDŘICH REJL Cena institucí a médií ČR – Cena ředitele Českého rozhlasu Plzeň, pana PhDr. Zdeňka Levého: MICHAL PRÁŠIL [14]

3. ročník studentské fotografické soutěže TVÝMA OČIMA Vyhlašovatel: FSv ČVUT v Praze | tvymaocima.fsv.cvut.cz Kategorie b: LEPŠÍ MĚSTO, LEPŠÍ ŽIVOT 1. místo: K. KOTNOUROVÁ snímek IN FACE OF Kategorie a: JAK SE STAVÍ… 1. místo: JOSEF KONVIČKA snímek HLEDÁM ŠIKOVNÉ RUCE 2. místo: EVA EISNEROVÁ snímek OD ZDOLA NAHORU [28]

NOVÁ PRAŽSKÁ ROZHLEDNA

KONFERENCE WORSHOPY VÝSTAVY SOUTĚŽE

arch. soutěž Central Group 3. místo: DAVID GRULICH [23]

Ideová architektonická soutěž SUPERSTUDIO – 1. ročník VIZE PRAŽSKÉ MAGISTRÁLY OD NUSELSKÉHO K HLÁVKOVU MOSTU 1. místo: IVA DVOŘÁKOVÁ, MARTIN DAŠEK, ADAM DE PINA [15]

9. ročník mezinárodní studentské soutěže 2012 SAINT-GOBAIN ISOVER OBNOVA A ROZVOJ OBLASTI TRENT BASIN-NOTTINGHAM 2. místo: LUCIE JAROLÍMKOVÁ, ZUZANA ČABALOVÁ | Předdiplomní projekt – vedoucí ateliéru ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc. 4. místo: MAREK KOLÁŘ, MICHAL MATIKA | Předdiplomní projekt – vedoucí ateliéru Ing. arch. Jitka Paroubková [29]

METROSTAV COMPOSITE SOLUTION – SPORTOVNÍ HALA 1. místo: TEREZA NOVÁKOVÁ | Ateliér: Kopřiva, Vaněk, Kabriel 2. místo: VÁCLAV BOČEK | Ateliér: Knappová, Malinovský 3. místo: RADKA NOVÁ | Ateliér: Kopřiva, Vaněk, Kabriel [25]

SKLO V KUCHYNI Vyhlašovatel: AGC Flat Glass Czech a. s. a Kuchyně Hanák www.YourGlass.cz | www.agc-glass.eu | www.hanak-nabytek.cz 1. místo: TEREZA FIŠEROVÁ Divácká cena: DUC HIEP NGUYEN [27]

SKLO V ARCHITEKTUŘE Vyhlašovatel: AGC Flat Glass Czech a. s. | www.YourGlass.cz | www.agc-glass.eu 1. cena: JIŘÍ BOSÁK | ateliér: Jan Kerel, Zuzana Pešková 2. cena: PETRA DVOŘÁKOVÁ | atelier: Michal Hlaváček, Eva Linhartová 3. cena: TEREZA KADIDLOVÁ | ateliér: Jan Kerel, Zuzana Pešková ABSTRAKT12

| 34


Zvláštní cena: PAVLA HOMOLKOVÁ | vedoucí práce: Vladimír Gleich Cena veřejnosti: TRONG HAI NGUIEN | atelier: Michal Hlaváček, Eva Linhartová [27]

17. ročník studentské soutěže XELLA HORIZONTÁLNÍ HYBRID A KONVERZE VEŘEJNÉHO PROSTORUVyhlašovatel: XELLA | www.xella.cz 3. cena: LENKA KVASNIČKOVÁ, MICHAL ČIČALA | vedoucí práce: Luboš Knytl [52]

6. ročník architektonické soutěže KOMA KONFERENCE WORSHOPY VÝSTAVY SOUTĚŽE

NÁVRH DOMOVA PRO SENIORY PRAHA STRAŠNICE SYSTÉMEM PROSTOROVÉ MODULACEVyhlašovatel: KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o. | www.koma-modular-construction.cz zvláštní ocenění: Ing. arch. KAMIL MĚRKA, absolvent programu A+S [17]

Konverze a dostavba císařského pivovaru v Buštěhradě 17. 3. 2011 – 07. 4. 2011, atrium Nové budovy FA ČVUT v Praze Pořadatelé: Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT Výstava soutěžních projektů. [50]

Budoucnost divadla PONEC – výstava studentských prací Pořadatelé: Divadlo Ponec a katedra architektury FSv ČVUT Místo konání: Foyer divadla Ponec, Praha 3, únor – březen 2012 Možnosti rozvoje tanečního divadla v semestrálních projektech studentů atelieru Knytl - Šabart.

„Studenti pro Prahu 5“ – 1. část výstavy 14. 2. – 2. 3. 2012, galerie v budově radnice Prahy 5, Štefánikova 13–15 Ukázky semestrálních prací mladých architektů a studentů ČVUT na téma možného budoucího rozvoje centrální části Smíchova. [46]

Pražská nádraží ne/využitá Pořadatelé: Galerie Jaroslava Fragnera, Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT, Tady není developerovo, o.s. | www.gjf.cz, www.vcpd.cvut.cz Místo konání: Galerii Jaroslava Fragnera, Betlémské náměstí 5a, Praha 10. 3. 2012 - 13. 3. 2012 [22]

Budoucnost divadla PONEC – výstava studentských prací Pořadatelé: Divadlo Ponec a katedra architektury FSv ČVUT Místo konání: Foyer divadla Ponec, Praha 3, únor – březen 2012

„Průmyslové dědictví – na hraně…“ 13. 3. 2012 – 30. 3. 2012, atrium Fakulty stavební ČVUT v Praze Pořadatelé: Katedra architektury FSv ČVUT, Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT Výstava příspěvků posterové sekce stejnojmenné konference. [18] 35 |

ABSTRAKT12


„Studenti pro Prahu 5“ – 2. část výstavy 19. 3. – 27. 4. 2012, galerie v budově radnice Prahy 5, Štefánikova 13–15 Ukázky semestrálních prací mladých architektů a studentů ČVUT na téma možného budoucího rozvoje centrální části Smíchova. [45]

Velín 21. století 14. 5. 2012, Muzeum Karlova mostu Pořadatelé: Muzeum Kalova mostu, Povodí Vltavy, FSv ČVUT v Praze Výstava architektonických studií studentů 5. ročníku Fakulty stavební ČVUT v Praze – předmět ateliéry architektonické tvorby na katedře architektury. [38]

Dostavba Staroměstské radnice

KONFERENCE WORSHOPY VÝSTAVY SOUTĚŽE

18. 6. – 22. 7. 2012, Sál architektů, malý sál (Praha) Semestrální práce studentů katedry architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze Ateliér Šenberger - Smitka. Práce studentů desátého semestru studia na katedře architektury FSv ČVUT v Praze. Semestrální projekt byl zaměřen na studium estetických vztahů mezi konstrukcí a formou architektonizované hmoty. Ambicí této práce není beze zbytku vyřešit celkový prostor historického náměstí ani hledat jakékoliv finální formy ve smyslu budovy nebo objektu. [33]

Výstava „Na břehu řeky“ 31. 7. – 31. 8. 2012, Galerie ÚMČ Praha 5. Návštěvníci měli možnost vidět vítězné práce z workshopu Zelená čtvrť, kterého se zúčastnili studenti vysokých škol nejen z České republiky. Tématem bylo řešení možného využití nábřeží a náplavky v Praze 5. Dále jsou součástí výstavy nejlépe ohodnocené semestrální práce studentů Fakulty stavební ČVUT oboru Architektura a stavitelství. Jejich projekty se zabývají návrhem radnice v rozvojové lokalitě Na Knížecí. [47]

Rodinné bydlení podle bakalářů 9. 8. – 12. 9. 2012, Galerie Chodník Pořadatel: Městská část Praha 6, katedra architektury FSv ČVUT v Praze Výstava studentských projektů projektů z bakalářských ateliérů Ing.arch. Petra Šikoly, Ph.D. (6) a doc.Ing.arch. Václava Dvořáka, CSc. (1) studijního program Architektura a stavitelství Fakulty stavební ČVUT v Praze. Představené studentské projekty jsou zlomkem z více jak 200 bakalářských prací studentů z oboru Architektura a stavitelství, vedených na katedře architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, vypracovaných v letním semestru akademického roku 2011/12. Téma bakalářských prací bylo tradičně jednotné – rodinný dům, ale výběr vystavených prací byl – vedle kvality projektů - ovlivněn především zadanými pozemky na území Prahy 6, které nejsou zcela běžné a nutí studenty (i učitele) k nestandardním návrhům. [43]

13. ročník PŘEHLÍDKY DIPLOMOVÝCH PRACÍ 2012 20. 9. 2012 – 12. 10. 2012, sídlo České komory architektů v Praze 1, Josefská 34 Pořadatel: Česká komora architektů [20] ABSTRAKT12

| 36


UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ V PRAXI UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Studium ve svém bakalářském a magisterském stupni je zaměřeno na teoretické a praktické zvládnutí komplexní problematiky architektonického a konstrukčního návrhu pozemních staveb. Absolvent bakalářského stupně získá potřebné informace z oboru projektování a výstavby pozemních staveb v takovém rozsahu, aby mohl působit jako projektant v projekčních kancelářích a ateliérech či jako člen realizačních týmů v procesu výstavby. Dosažené vzdělání mu dále umožní odbornou činnost v orgánech státní správy, především na stavebních úřadech. Studium ovšem vytváří svým rozsahem a skladbou předmětů také předpoklad pro úspěšné absolvování navazujícího magisterského stupně. [13] Absolvent dvouletého navazujícího magisterského studia A+S získává titul Ing. arch. a uplatní se zejména jako tvůrčí projektant - architekt v oblasti koncepčního navrhování a projektování všech druhů pozemních staveb a jako hlavní koordinátor a inženýr projektu včetně realizací staveb. Další možnost odborného uplatnění je ve správních institucích a úřadech zabývajících se problematikou výstavby včetně památkové péče, ve stavebním výzkumu a v odborném školství. Absolvování magisterského studia je podmínkou pro případné pokračování v doktorském studiu. [13] V rámci přípravy této publikace autoři oslovili vybrané absolventy programu Pozemní stavby a architektura a Architektura a stavitelsví s dotazem jak se uplatněnili po absolvování vysokoškolských studií. Někteří absolventi připojili i krátké hodnocení, jak je škola připravila pro další praxi. Komentáře jsou velmi osobní a závisí na individuálních zkušenostech absolventů s nástupem do praxe. Ačkoli se nejednalo ani o seriózní anketu či průzkum a vybraný profil dotázaných byl velmi úzký vůči

37 |

ABSTRAKT

AbStrakt_12__5_tisk.indd 37

celkovému počtu absolventů programu Pozemní stavby a architektura a Architektura a stavitelství, výsledkem bylo potěšující zjištění, že zavedením nového program Architektura a stavitelství se podařilo minimalizovat hlavní nedostatky, které pociťovali absolventi programu Pozemní stavby a architektura. Hlavní změny se dotkly způsobu výuky ateliérové tvorby či pedagogického profilu katedry. Povinné praxe dávají studentům potřebný kontakt s běžnou projekční realitou již v bakalářském stupni studia, nástup do zaměstnání pro ně už není tak velikou změnou jako tomu bylo u ročníků, které znaly projektování jen ze školních lavic. Potvrdilo se, že širokospektrální záběr výuky je v praxi vnímán jako velká výhoda a že díky němu nachází naši absolventi snadné uplatnění nejen v ČR, ale i zahraničí. „Pracuji ve státě New York na východním pobřeží již sedmým rokem. Absolventi amerických škol v našem oboru se s absolventy Fakulty stavební (FSv) ČVUT v Praze nemohou vůbec srovnat. Až tady jsem zjistil, jak kvalitní školou FSv opravdu je. A to není jen můj osobní názor.“ Ing. Jan Čadek, absolvent 2003 „Během studia jsem kromě teoretických i praktických dovedností získal odolnost proti stresu, což se v další praxi ukázalo jako velmi důležité. Studium oboru Pozemní stavby architektura mělo poměrně široký záběr, což se v dalším praktickém životě (v porovnání se znalostmi a dovednostmi kolegů - absolventů příbuzných oborů) ukázalo jako konkurenční výhoda. Je jen velmi málo oborů, které Vás prakticky připraví v tak širokém rozsahu, což se při studiu může jevit přehnané, ale v dalším profesním životě je to někdy k nezaplacení. Vzhledem k velkému rozvoji elektrotechniky v posledních letech mi ve výuce tak trochu scházelo byť letmé seznámení s problematikou domovních elektroinstalací. Za svoji praxi jsem vystřídal několik zaměstnavatelů, dva menší architektonické ateliéry a jednoho dodavatele montovaných železobetonových konstrukcí. Jsem autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby a v současné době působím ve státní správě.“ Ing. Mojmír Kondr, absolvent 2004 „Hned po škole jsem nastoupila do bývalého ateliéru

12

26.9.2012 20:34:38


Escadra, kde jsem pracovala pro Gabrielu Kaprálovou, která po cca roce vytvořila svůj vlastní ateliér ASGK. Potom jsem šla pracovat pro italskou stavebni firmu. Celou dobu jsem ale na živnost - vlastně jsem nikdy nebyla zaměstnaná. Od Italů jsem odešla před 4 lety a od té doby pracuji pouze na sebe a jsem spokojená. Mám vlastní ateliér Monique. Setkání s realitou v projekční kanceláři, kam jsem přišla po škole, bylo velice tvrdé a nemělo nic společného s iluzemi o „začlěnění se do procesu pracujících“. Škola obecně nebyla schopna studenty připravit na šok, který jsme všichni zažili: po stránce finanční, požadovaném časovém nasazení atd. Dalším paradoxem bylo, že ode mne byla očekávána mnohem větší kreativita, než jaká byla požadována během studia. To bylo naopak velmi příjemné, že jsem se teprve nyní učila více experimentovat s materiály a tvary a vůbec možnostmi prostoru. A ještě jedna poznámka ohledně systému obecně, nebyli jsme nijak připraveni na praxi. První setkání se stavbou, nejistota a rozpačitost, kterou jsem tam zažila, to bylo velice nepříjemné.“ Ing. Monika Antošová, absolventka 2004 Civilní stavební experti armády ČR na misi v Afgánistánu, provincii Lógar. Při práci v extrémních podmínkách se jim nejvíce osvědčil profesně univerzální základ daný sklabou programu Pozemní stavby a architektura. Ing. Jan Mužík, Ing. Klára Janotová, absolventi 2004 a 2006 Od ukončení studií posílení projekčního a architektonického týmu Cigler – Marani architects, a. s. Ing. Zdeňka Chvátalová, Ing. Eva Neumannová (roz. Knížková), Ing. Jiří Neumann, absolventi 2004 a 2005 „Měla jsem velké štěstí, že jsem se hned v posledním ročníku při diplomu dostala do prestižní architektonické kanceláře DAM, kde mě první dva roky učili všemu nově. Prostě po škole nikdo nic moc neumí. Je to prostě tak. Proto si myslím, že by na škole měli učit lidé minimálně

s 10ti letou praxí v oboru. Samozřejmě to nejde takhle paušalizovat. Jsou jisté obory a předměty, které to třeba nevyžadují. Alepoň na našem oboru poslední 2 roky by měli přednášet „zkušeni matadoři“. Hlavně ateliéry a diplom s předdiplomem. Nyní pracuji v ateliéru SAEM“ Ing. Jana Hanzalová, absolventka 2005 „Díky zkušenostem ze studijní stáže na fakultě architektury Lublaňské university a oblibě slovinské architektury jsem nastoupil krátce po ukončení studií jako junior architekt do známého slovinského studia Bevk Perovic architects. V průběhu 4 let působení v tomto ateliéru jsem se podílel na projektech a realizacích zejména obytných budov ve Slovinsku, Chorvatsku, České republice, Belgii, Holandsku a na Slovensku. V týmu architektů jsme zvítězili v šesti architektonických soutěžích. Z nedávné doby například v mezinárodní soutěži o budoucí podobu Národní univerzitní knihovny v Lublani nebo o complex Slovinského islámského kulturního centra. V současné době pracuji v Šanghajské pobočce švýcarského architektonického studia Lemanarc, kde vedu malý tým spolupracovníků a podílím se na projektech obytných a zdravotnických staveb v Číně.“

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Ing. Josef Kalčík, absolvent 2008 “Štúdium oboru „Architektúra a stavitelství“ by som doporučila každému, který váha medzi jednotlivými školami architektúry. Kvalitná výuka po architektonickej, tak i technickej stránke je zaisťovaná renomovanými profesormi a docentmi. Výnimočnosťou tohoto oboru je skĺbenie oboch podstát architektúry vo vyváženom pomere. Vďaka tomu sa absolventom zvyšuje uplatnenie na trhu práce. Myslím, že môžem povedať, že ma škola naučila nielen architektonickej tvorbe, ale aj komunikácií a prezentácií vlastného diela. U malých projektov som si schopná spracovať i jednotlivé profesie sama, vďaka všestranným technickým znalostiam zo školy. Profesionálne sa však radšej venujem veľkým projektom, so zameraním na industriálne stavby, v medzinárodnej írskej firme PM Group-Global, kde pracujem už druhým rokom.” Ing. arch. Zuzana Vargová, absolventka 2012 ABSTRAKT12

| 38


ATELIEROVÁ TVORBA JAKO ZÁKLAD VÝUKY ARCHITEKTA ATELIEROVÁ TVORBA JAKO ZÁKLAD VÝUKY ARCHITEKTA

Jestliže nejdůležitější a nečastější činností architekta v praxi je koncepční práce a tvorba, je logicky nejdůležitějším předmětem jeho výchovy ateliérová výuka. Zde se studenti postupně seznamují s procesem tvorby konceptu, jeho rozvíjení a upřesňování až do konečné podoby různých stupňů projektu. V programu Architektura a stavitelství je struktura atelierů připravena tak, aby student potřebné znalosti a schopnosti nabýval plynule a logicky, aby postupoval od jednodušších úloh ke složitějším, aby se postupně naučil do svého uvažování zahrnovat stále širší spektrum vlivů a získal schopnost koordinovat tyto vlivy v počátečních fázích, neztratil nad nimi kontrolu ani v závěrečných krocích projektových prací, tedy v době, kdy musí spolupracovat s řadou specialistů či konzultovat s širokým spektrem zainteresovaných stran. V bakalářském stupni je prvním atelierem Atelier architektonické kompozice. Zde se učí zásadám tvorby prostoru, určování jeho charakteristik a ovlivňování jeho výsledného působení. Učí se využívat základní kompoziční kategorie, poznává možnosti, které mu poskytuje analýza úkolu a cílem je především naučit se formulovat ideu či koncept a ty pak převádět do fyzického tvaru. Další tři bakalářské ateliery jsou již zaměřeny na skutečný návrh. Vzniká při nich studie – nejprve bytového domu, později funkčně jednodušší občanské stavby a nakonec i stavby komplikovanější, v obtížnější situaci a zahrnující složitější funkce. Studenti pracují ve zhruba dvacetičlenných skupinách pod vedením zkušeného architekta a dvou dalších konzultantů – architektů. Poslední projekt před bakalářskou prací je tzv. „konstrukční atelier“. V té době má již student absolvované

39 |

ABSTRAKT12

všechny základní kurzy konstrukcí pozemních staveb i technických zařízení budov a vytváří projekt zhruba na úrovni projektu pro stavební povolení. Naučí se tedy nejen dotáhnout projekt do potřebné technické podrobnosti, ale seznámí se i s požadovanou strukturou projektu s ohledem na platné vyhlášky, přesněji si uvědomí nároky a vlivy, které do projektu vnáší rozšíření projektového týmu o řadu profesí. Fakulty stavební může v tomto případě využívat širokého odborného zázemí, v konzultacích projektů jsou zastoupeni kromě architekta, který atelier vede, i konzultanti konstrukcí pozemních staveb, statiky a technických zařízení budov – dvacetičlenná skupina studentů má tedy k dispozici 4 konzultanty. Bakalářská práce je ve struktuře programu velmi důležitá. Na její kvalitě závisí možnost postupu do navazujícího magisterského programu A+S (výsledky bakalářských státních závěrečných zkoušek, obhajob bakalářských prací a výsledky z předchozích atelierů jsou hlavním kritériem výběru). Zadání práce je již několik let jednotné – rodinný dům s přidruženou funkcí – student ji zpracovává pod vedením vybraného vyučujícího (jeden pedagog vede maximálně 7 prací) a obsahem je nejen architektonická studie, ale i základní koncept profesí. Požadován je i komplexní řez průčelím a na něj navazující architektonický detail. Práce je to tedy velmi náročná, ale její výsledek může být díky tomu průkazný. V magisterském stupni již jsou ateliery koncipovány mírně odlišně, zadání nejsou tak přísně sjednocena. Tak například v prvním semestru v Atelieru architektonické tvorby si student může vybrat nejen z vedoucích, ale i z typů úloh, které vedoucí přinášejí – je tu tedy možnost zaměřit se například na stavby v kontextu historického jádra, konverze průmyslových objektů, úlohy zaměřené na trvale udržitelný rozvoj atd.. Ve stejném semestru studenti v urbanistickém atelieru vypracovávají i urbanistickou studii. Ve druhém semestru je na programu jednak atelier interiéru a jednak tzv. Atelier konstrukční – speciální. V tomto atelieru, jehož současná podoba se vykrystalizovala v posledních dvou – třech letech, jsou zadávány úlohy, těsně propojující architektonický koncept s konstrukčním řešením. Nejobvyklejší úlohou je tedy rozhledna, lávka, vyhlídková plošina a podobně.


Kromě vedoucích atelieru – dvou architektů – úlohy přicházejí konzultovat vynikající statici, převážně z praxe. Vznikají tak studie, které jsou nejen často architektonicky velmi zajímavé, ale i doprovázené jednoznačným statickým schématem, ověřujícím jejich reálnost. Pro studenty je to vynikající škola spolupráce – poznávají, že schopný statik se může stát i výborným inspirátorem vznikajícího díla. Postupně se rýsuje i možnost mezioborové spolupráce – v loňském roce se – zatím experimentálně, v jediném atelieru – potkali studenti programu A+S se studenty statiky. Výsledky práce byly zajímavé, ale možná ještě zajímavější bylo toto setkávání pro studenty samotné.

ŽLUTÉ KARTY Žlutá karta je oceněním, které uděluje katedra architektury vynikajícím studentským semestrálním ateliérovým projektům. Kolektiv pedagogů příslušného ateliéru nominuje vynikající projekt na ocenění během katedrového hodnocení projektů. Vlastní výběr z nominovaných projektů provádí 5 členná komise. Žluté karty jsou udělovány bez určení pořadí. Oceněný projekt obdrží při slavnostní příležitosti diplom, je dále prezentován na výstavách a v časopisech. Nejvyšším možným oceněním je tzv. Zlatá karta, ta je udělována v případě předchozího udělení 2 Žlutých karet.

Ve třetím semestru magisterského studia již studenti nastupují do tzv. předdiplomního projektu. Při zápisu do atelieru si již vlastně vybírají budoucího vedoucího diplomu (jeden pedagog může opět vést maximálně 7 diplomních projektů). A i když práce v předdiplomních atelierech se ještě nijak neliší od běžného atelieru (do 1 celku se vždy spojují 3 vedoucí diplomů a zadávají 1-2 společné úlohy), výsledná studie širšího území se již stává podkladem pro diplomovou práci – pro závěrečnou studii se pak vybírá 1 objekt z řešeného území. Nejdůležitějším prvkem výuky v atelieru na programu A+S je společná práce. Od úvodních analýz, přes formulování konceptu až po vznik jednotlivých konkrétních řešení probíhají konzultace převážně kolektivně. Studenti se učí nad řešením diskutovat nejen s vedoucími atelierů, ale i se svými spolužáky. V průběhu semestru také probíhají minimálně dvě velké prezentace. První - ve fázi konečného konceptu – je obvykle vnitřní záležitostí atelieru. Avšak druhá, která se uskutečňuje již těsně před koncem (v době, kdy je konečné řešení již jasné a chybí v podstatě pouze vytvoření závěrečných layoutů) je otevřená. Zvou se do ní vyučující z jiných atelierů či architekti, kteří na škole nevyučují. Tyto prezentace – zejména ve vyšších ročnících – již bývají často dokladem vynikající profesní připravenosti studentů. Zvlášť zdařilé studentské projekty jsou v každém semestru oceňovány tzv. „Žlutou kartou“.

ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 40

| 40

26.9.2012 20:34:39


Zlatá karta

Diplom 2007

Diplom 2008

K A T E D R A F A K U L T Y

A R C H I T E K T U R Y

S T A V E B N Í

Č V U T

V

KATEDRA ARCHITEKTURY FAKULTA STAVEBNÍ ČVUT

ŠKOLNÍ ROK:

ATELIÉR:

P R A Z E ……………………………………………………………….

UDĚLUJE

DIPLOM

JMÉNO POSLUCHAČE

TÉMA ÚLOHY

1. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ IDEA A FORMA PROVOZNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

cca 51-60%

ZA VYNIKAJÍCÍ A PŘÍKLADNÉ VYPRACOVÁNÍ A R C H I T E K T O N I C K É Ú L O H Y

1

2. PRÁCE V ATELIÉRU ANALÝZA ZADÁNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ KREATIVITA, AKTIVITA SAMOSTATNOST DÍLČÍ PREZENTACE cca 20-30%

1

3. ODEVZDANÁ DOKUMENTACE GRAFIKA VÝKRESŮ ÚPLNOST SROZUMITELNOST PRACOVNÍ MODEL SKICÁK cca 20-30%

1

VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ

1*

V

PRAZE Václav DVOŘÁK, DOC.ING.ARCH.,CSc. VEDOUCÍ KATEDRY ARCHITEKTURY

Ž L U T Á

Diplom 2009

41 |

ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 41

Diplom 2010

K A R T A

Diplom 2011

obrázek 6: Ukázky diplomů žlutých karet (archiv k129)

26.9.2012 20:34:44


obrázek 7: Studenti pracují na kompozici v ateliéru D (archiv k129)

AbStrakt_12__5_tisk.indd 42

ABSTRAKT12

| 42

26.9.2012 20:34:45


ATELIÉR ARCHITEKTONICKÉ KOMPOZICE … aplikování teoretických znalostí o kompozičních principech, tvůrčí uvolnění, rozvoj fantazie, vnímání a chápání základních architektonických zákonitostí, příprava k následujícím ateliérům, jejichž náplní je řešení zcela konkrétního zadání objektu.

43 |

2010 / 2011

2011/2012

Bínová Táňa | vedoucí ateliéru: Luboš Knytl Brůža Pavel | ateliér: Irena Pátková, Vítězslav Táborský Cestrová Edita | ateliér: Běla Menčlová, Ludmila Čajková Čekal Tomáš | vedoucí ateliéru: Pavel Čajka Čuhanicová Tereza | vedoucí ateliéru: Luboš Knytl Douděrová Lucie | vedoucí ateliéru Luboš Knytl Formanová Soňa | vedoucí ateliéru Luboš Knytl Grulich David | ateliér: Běla Menčlová, Ludmila Čajková Hanušová Lenka | vedoucí ateliéru: Luboš Knytl Hrudová Helena | vedoucí ateliéru: Luboš Knytl Jelínková Zdeňka | ateliér: Běla Menčlová, L. Čajková Lihanová Helena | ateliér: Václav Dvořák, Petr Šikola Nitsche Pavel | vedoucí ateliéru: Petr Mezera Řeháčková Martina | ateliér: Petr Lédl, Petr Vaněk Šabatová Lucie | ateliér: Petr Lédl, Petr Vaněk Šilhavý Petr | ateliér: Josef Pospíšil, Vojtěch Dvořák Šikulová Zuzana | ateliér: Petr Šikola, Jan Pustějovský Školník Jan | vedoucí ateliéru: Jaroslav Daďa Stejskalová Adriana | ateliér: Václav Dvořák, P. Šikola Svoboda Jan | vedoucí ateliéru: Ladislav Stupka Svobodová Lenka | ateliér: Josef Pospíšil, Voj. Dvořák Tichava Tomáš | ateliér: Jaroslav Sýkora, Petra Novotná Tretera Lukáš | vedoucí ateliéru: Petr Mezera Vacek Petr | ateliér: Petr Šikola, Jan Pustějovský Vonešová Zdeňka | ateliér: Josef Pospíšil, Voj. Dvořák Žižková Veronika | ateliér: Petr Šikola, Jan Pustějovský

Bauerová Marie | ateliér: Jiří Tencar, Jan Pustějovský Běloch Jakub | ateliér: Mikuláš Hulec, Jiří Pošmourný Dražil David | ateliér: Jaroslav Daďa, Jindřich Svatoš Eichlová Zuzana | vedoucí ateliéru: Simona Vališová Hamerník Tomáš | ateliér: Milan Kvíz, Tomáš Kubal Kec Martin | ateliér: Miloš Kopřiva, Jan Hořejší Kokeš Petr | ateliér: Miloš Kopřiva, Jan Hořejší Košťál Martin | ateliér: Irena Pátková, Jitka Paroubková Lisner Martin | ateliér: Petra Novotná, Zuzana Pešková Pagáčová Barbora | ateliér: Jaroslav Daďa, J. Svatoš Řepka Jakub | ateliér: Petra Novotná, Zuzana Pešková Seidl Tomáš | ateliér: Běla Menčlová, Ludmila Čajková Suková Ivona | ateliér: Vojtěch Dvořák, Pavel Filsak Šnajdrová Monika | ateliér: Václav Dvořák, Petr Šikola Vild Josef | ateliér: Václav Dvořák, Petr Šikola

ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 43

26.9.2012 20:34:45


obrázek 8: Ukázky prezentace Studentských prací z architektonické kompozice (archiv k129)

AbStrakt_12__5_tisk.indd 44

ABSTRAKT12

| 44

26.9.2012 20:34:46


ATELIÉR ARCHITEKTONICKÉ TVORBY Cílem ateliérů architektonické tvorby je návrh stavby nejen z hlediska estetického a provozního, ale též z hlediska funkčního a ekonomického. Toho docílí student na základě syntézy výtvarného názoru a dosud získaných teoretických znalostí. …první ateliér, jehož náplní je komplexní koncepční NÁVRH BYTOVÉHO DOMU. 2010 / 2011

Drahošová Tereza | Nebušice – bytový dům na náměstí | vedoucí ateliéru: Josef Pospíšil Eckschlager Tomáš | Polyfunkční dům | ateliér: Petr Lédl, Marcela Bílková, Helena Žofková Kopecký Jakub | Bytový dům Komunardů I ateliér: Petr Šikola, Jan Kerel Loušová Aneta | Bytový dům Klamovka | vedoucí ateliéru: Luboš Knytl Piskáček Marek | Bytové domy Praha Smíchov | ateliér: Jindřich Synek, Zora Martinová, Helena Žofková Stichenwirthová Pavla | Bytový dům v Praze 10 – Vršovicích | vedoucí ateliéru: Ladislav Kalivoda 2011 / 2012

Götzová Michaela | Bytový dům Na Zavadilace | ateliér: Ludmila Čajková, Lukáš Peták, Lukáš Srch Janů Štěpán | Bytový dům Plzeňská | ateliér: Luboš Knytl, Jaroslav Franče, Jan Šabart Kúdel´a Matúš | Bytový dům Prostor | vedoucí ateliéru: Miloš Kopřiva Lacinová Andrea | Bytový dům v proluce | ateliér: Jan Kerel, Petr Šikola, Vojtěch Pošmourný Puhl Tomáš | Bytový dům Na Zavadilce | ateliér: Bedřich Košatka, Běla Menčlová, Ludmila Čajková Sedláková Pavlína | Bytový dům Hagibor | ateliér: Miloš Kopřiva Tecl Vojtěch | Alternativní bydlení Smíchovský přístav | ateliér: Jindřich Synek, Zora Martinová, Pavel Filsak Záhorská Michaela | Bytový dům Starokošířská | ateliér: Petr Lédl, Petra Novotná, Tomáš Med

45 |

ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 45

26.9.2012 20:34:46


Janů Štěpán | Bytový dům Plzeňská ateliér: Luboš Knytl, Jaroslav Franče, Jan Šabart

ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 46

| 46

26.9.2012 20:34:51


Sedláková Pavlína Bytový dům Hagibor ateliér: Miloš Kopřiva

47 |

ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 47

26.9.2012 20:35:04


Tecl Vojtěch | Alternativní bydlení Smíchovský přístav

ateliér: Jindřich Synek, Zora Martinová, Pavel Filsak

ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 48

| 48

26.9.2012 20:35:17


ATELIÉR ARCHITEKTONICKÉ TVORBY … zadáním je méně složitý objekt případně soubor objektů v oblasti občanských staveb 2010 / 2011

Compel´ová Jana | Sportovní hotel s rozhlednou v Praze 7 – Tróji | ateliér: Ludmila Čajková, Pavel Filsak, Tomáš Kubal Doudová Petra | Golfový klub Benátky nad Jizerou | ateliér: Pavel Čajka, Petr Šikola Dvořák Josef | Parukářka – kavárna v parku | ateliér: Luboš Knytl, Michal Šmolík, Radek Zykan Houštecká Klára | Business point s ubytováním, Evropská | vedoucí ateliéru: Vladimír Gleich Hrdličková Tereza | Business point s ubytováním, Evropská | vedoucí ateliéru: Vladimír Gleich Hrudička Lukáš | Smuteční síň Roudnice nad Labem | ateliér: Mikuláš Hulec, Jiří Pošmourný, Jaroslav Daďa Patka Jan | Výstavní hala pro model Prahy, Veletržní | vedoucí ateliéru: Ladislav Kalivoda Prokopová Martina | Kavárna v parku Parukářka | ateliér: Luboš Knytl, Michal Šmolík, Radek Zykan Salek Salem Omar | Parukářka – Galerie Kapka | ateliér: Luboš Knytl, Michal Šmolík, Radek Zykan Staňková Soňa | Mateřská školka Ploutvička, Praha 6, Parukářka – kavárna v parku | ateliér: L. Kalivoda, K. KroËová Ťuková Helena | Paleoenviromentální popularizační centrum Ovčín u Radnic | ateliér: P. Novotná, J. Franče, P. Lédl Zajíc Jiří | Smuteční síň Roudnice nad Labem | ateliér: Mikuláš Hulec, Jiří Pošmourný, Jaroslav Daďa Zámečník Ondřej | Sporthotel Trója | ateliér: Ludmila Čajková, Pavel Filsak, Tomáš Kubal 2011 / 2012

Boček Václav | Sportovní hala Řepy | ateliér: Iva Knappová, Břetislav Malinovský Matějovská Iva | Základní umělecká škola na Barrandově | ateliér: Petr Mezera, Ladislav Kalivoda Neoralová Lenka | Galerie s restaurací | ateliér: Iva Knappová, Břetislav Malinovský Nguyen Trong Hai | Přístavba k divadlu Ponec | ateliér: Luboš Knytl, Jan Šabart Svoboda Jan | Senior centrum, Praha – Dejvice | ateliér: Bedřich Košatka, Zuzana Pešková Šefl Filip | Předmostí Výtoň – řešení prostoru pod tělesem dráhy | ateliér: Radek Zykan, Michal Šmolík Šembera Jan | Smuteční síň v Roudnici nad Labem | ateliér: Mikuláš Hulec, Jiří Pošmourný, Petra Krobotová Šikulová Zuzana | Předmostí Výtoň – řešení prostoru pod tělesem dráhy | ateliér: Radek Zykan, Michal Šmolík

49 |

ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 49

26.9.2012 20:35:17


Prokopová Martina | Kavárna v parku Parukářka ateliér: Luboš Knytl, Michal Šmolík, Radek Zykan

ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 50

| 50

26.9.2012 20:35:27


Nguyen Trong Hai | Přístavba k divadlu Ponec

ateliér: Luboš Knytl, Jan Šabart

51 |

ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 51

26.9.2012 20:35:50


Svoboda Jan | Senior centrum, Praha - Dejvice

ateliér: Bedřich Košatka, Zuzana Pešková

ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 52

| 52

26.9.2012 20:36:06


ATELIÉR ARCHITEKTONICKÉ TVORBY … zadáním je složitější objekt případně soubor objektů v oblasti občanských staveb 2010 / 2011

Bartošová Radka | Sportovní hala Řepy | vedoucí ateliéru: Irena Pátková Hájek Otokar | Vědecký inkubátor, Praha 6 – Červený Vrch | ateliér: Petr Mezera, Marcela Bílková Hrdličková Tereza | Sport a wellness centrum Štvanice | vedoucí ateliéru: Miloš Kopřiva Jurčík Pavel | Centrum bruslení The Puck | ateliér: Miloš Kopřiva, Dušan Štětina Leinweber Aleš | Jezdecké středisko v Kladrubech nad Labem | ateliér: Bedřich Košatka, Tomáš Kubal Neuhäusl David | Terasy Barrandov | ateliér: Ladislav Tichý, Jiří Trojan Ptáček David | Multifunkční centrum, Praha - Trója | ateliér: Pavel Čajka, Lukáš Holub Řehák Martin | Sportovní centrum Praha – Řepy | ateliér: Jitka Paroubková, Břetislav Malinovský Buchalcev Jan | Místní kulturní středisko Hanspaulka | ateliér: Milan Kvíz, Vojtěch Dvořák Chudý Ondřej | Hasičská zbrojnice Ondřejov | ateliér: Bedřich Košatka, Zuzana Pešková Voleková Klára | Paleoenviromentální popularizační centrum Ovčín u Radnic | ateliér: Petra Novotná, Petr Vaněk Kuchařová Anna | MŠ Sluneční domečky | ateliér: Klára KroËová, Marcela Bílková Kutěj Ondřej | Kulturní centrum s kavárnou | ateliér: Milan Kvíz, Vojtěch Dvořák Nguyen Duc Hiep | Dům s pečovatelskou službou Řepy | ateliér: Běla Menčlová, Ludmila Čajková, Dušan Štětina Radoň Jakub | Yacht klub, Veslařský ostrov | ateliér: Zora Martinová, Helena Žofková Rech Karel | Koncertní síň pro plzeňskou filharmonii, Plzeň | vedoucí ateliéru: Pavel Čajka Tejkal Václav | Open yachtclub Vyšehrad | ateliér: Zora Martinová, Helena Žofková Večeře Vojtěch | Víceúčelová sportovní hala Dejvická | ateliér: Jitka Paroubková, Pavel Filsak 2011 / 2012

Nguyen Trong Hai | Muzeum Škoda, Mladá Boleslav | ateliér: Michal Hlaváček, Eva Linhartová Vacek Petr | Sanus Vinum Centre Hagibor | ateliér: Miloš Kopřiva, Jan Hořejší Vlnař Petr | Radnice Prahy 5 | ateliér: Jan Kerel, Zuzana Pešková

53 |

ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 53

26.9.2012 20:36:06


Kutěj Ondřej | Kulturní centrum s kavárnou ateliér: Milan Kvíz, Vojtěch Dvořák

ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 54

| 54

26.9.2012 20:36:31


Večeře Vojtěch | Víceúčelová sportovní hala Dejvická ateliér: Jitka Paroubková, Pavel Filsak

55 |

ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 55

26.9.2012 20:36:44


Nguyen Trong Hai Muzeum Škoda, Mladá Boleslav ateliér: Michal Hlaváček, Eva Linhartová

ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 56

| 56

26.9.2012 20:37:08


ATELIÉR ARCHITEKTONICKÉ TVORBY … v takzvaném konstrukčním projektu se studenti učí hledat optimální rovnováhu mezi architektonickou formou a konstrukčními možnostmi 2011 / 2012

Hrdličková Tereza | Sport a wellness centrum Štvanice | ateliér: Ladislav Kalivoda Šanda Petr | Vědecký inkubátor Praha - Vokovice | ateliér: Iva Knappová, Běla Stibůrková

57 |

ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 57

26.9.2012 20:37:08


Hrdličková Tereza Sport a wellness centrum Štvanice ateliér: Ladislav Kalivoda

ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 58

| 58

26.9.2012 20:37:19


BAKALÁŘSKÁ PRÁCE … studie menší stavby (obvykle rodinného domu s doplňkovou funkcí), doprovázená konceptem konstrukčního systému a podrobnějším technickým řezem průčelím stavby. Součástí je i zpráva, popisující i koncepty ostatních technických součástí (vytápění, větrání, zdravotechnické instalace), řešení dopravy v klidu atd. Práce se odevzdává svázaná do sešitu formátu A3. 2010 / 2011

Balounová Michala | Rodinný dům | vedoucí práce: Mikuláš Hulec Jeřábek Jiří | Rodinný dům v Lobendavě | vedoucí práce: Petr Housa Kuchařová Anna | Rodinný dům | vedoucí práce: Jiří Pošmourný Kutěj Ondřej | Rodinný dům v Lobendavě | vedoucí práce: Petr Šikola Němeček Lukáš | Rodinný dům v Jindřichově Hradci | vedoucí práce: Michal Šmolík Padruňková Miroslava | Rodinný dům Na vinici | vedoucí práce: Luboš Knytl Polerecký Matej | Rodinný dům se stomatologickou ambulancí | vedoucí práce: Běla Menčlová Škrábek Jiří | Rodinný dům s vinařským provozem | vedoucí práce: Jaroslav Sýkora Večeře Vojtěch | Rodinný dům s výrobou a degustací vína | vedoucí práce: Jaroslav Sýkora 2011 / 2012

Hrdličková Tereza | Rodinný dům v Bubenči | vedoucí práce: Petr Šikola Novák Jakub | Rodinný dům I vedoucí práce: Iva Knappová Ptáček David | Rodinný dům | vedoucí práce: Luboš Knytl

59 |

ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 59

26.9.2012 20:37:19


ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 60

| 60

26.9.2012 20:37:28


Hrdličková Tereza | Rodinný dům v Bubenči

vedoucí práce: Petr Šikola

61 |

ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 61

26.9.2012 20:37:31


Ptáček David Rodinný dům vedoucí práce: Luboš Knytl

ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 62

| 62

26.9.2012 20:37:32


ATELIÉR TVORBY – MAGISTERSKÝ 1 … specializovaný architektonický ateliér, v rámci kterého si mohou studenti volit například mezi ateliéry se zaměřením na rekonstrukce a konverze historických objektů zejména průmyslových, či ateliéry zabývajícími se návrhem nízkoenergetických budov. 2010 / 2011

Bauerová Monika | Konverze pivovaru Buštěhrad | ateliér: Vladimír Gleich, Jaroslav Franče Černá Barbora | Šlechtova restaurace | ateliér: Mikuláš hulec, Jiří Pošmourný Koutníková Žaneta | Golfový klub Beroun | ateliér: Ladislav Stupka, Jan Šabart Moravcová Monika | Konverze buštěhradského pivovaru | ateliér: Tomáš Šenberger, Daniel Smitka Nácovský Michal | Wellness centrum Vlašim | ateliér: Miloš Kopřiva, Jitka Paroubková, Jan Hořejší Nesměrák Milan | Betlém - Kuks | ateliér: Mikuláš Hulec, Jiří Pošmourný Parýzek Petr | Wellness centrum Vlašim | ateliér: Miloš Kopřiva, Jitka Paroubková, Jan Hořejší Tomková Táňa | Konverze buštěhradského pivovaru | ateliér: Tomáš Šenberger, Daniel Smitka Toušek Jan | Konferenční centrum „Burák“ - Vlašim | ateliér: Miloš Kopřiva, Jitka Paroubková, Jan Hořejší Zeman Jiří | Wellness centrum Vlašim | ateliér: Miloš Kopřiva, Jitka Paroubková, Jan Hořejší 2011 / 2012

Kahlová Veronika | Energeticky šetrná administrativní budova Brno | ateliér: P. Šikola, P. Lédl, J. Tywoniak Netolická Dominika | Energeticky šetrné bydlení Nottingham | ateliér: Petr Šikola, Petr Lédl, Jan Tywoniak Padruňková Miroslava | Konverze nákladového nádraží Žižkov | ateliér: Tomáš Šenberger, Daniel Smitka Staroňová Hana | Energeticky šetrné bydlení Nottingham | ateliér: Petr Šikola, Petr Lédl, Jan Tywoniak Voleková Klára | Velín s kavárnou u jezu Klecany | ateliér: Zdeněk Rychtařík, Tomáš Med

63 |

ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 63

26.9.2012 20:37:32


Moravcová Monika | Konverze buštěhradského pivovaru ateliér: Tomáš Šenberger, Daniel Smitka

ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 64

| 64

26.9.2012 20:37:41


Tomková Táňa | Konverze buštěhradského pivovaru ateliér: Tomáš Šenberger, Daniel Smitka

65 |

ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 65

26.9.2012 20:38:01


Kahlová Veronika Energeticky šetrná administrativní budova Brno ateliér: Petr Šikola, Petr Lédl, Jan Tywoniak

ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 66

| 66

26.9.2012 20:38:14


Netolická Dominika | Energeticky šetrné bydlení Nottingham ateliér: Petr Šikola, Petr Lédl, Jan Tywoniak

67 |

ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 67

26.9.2012 20:38:28


Padruňková Miroslava | Konverze nákladového nádraží Žižkov

ateliér: Tomáš Šenberger, Daniel Smitka

ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 68

| 68

26.9.2012 20:38:39


URBANISTICKÝ ATELIÉR … urbanistická studie obce (města), nebo jejích vybraných částí, na jejichž konkrétním případě si student osvojuje metodiku urbanistického navrhování: pokouší se vlastním návrhem přispět k vyřešení problémů (nebo alespoň některých z problémů), které sám v předchozí etapě nalezl, popsal a klasifikoval. 2010 / 2011

Divišová Lenka | Slapy | ateliér: Daniel Stojan, Karin Dvořáková Hrušecký Jan | Roztyly | ateliér: Jan Mužík Křížová Veronika | Palmovka | ateliér: Ivan Kaplan Parýzek Petr | Sluneční náměstí – Nové Butovice | ateliér: Jan Mužík, Daniel Stojan Rychnovský Ondřej | Urbanistická studie Nové Butovice | ateliér: Karin Dvořáková, Jiří Kupka 2011 / 2012

Bartoš David | Návrh konceptu rozvojového území Hostavice | ateliér: Petr Durdík, Jan Mužík Kutěj Ondřej | Urbanistická koncepce Na Petynce | ateliér: Jan Mužík Lajda Štěpán | Urbanistická studie radlice | ateliér: Daniel Stojan, Karin Dvořáková Medunová Marie | Waltrovka | ateliér: Ivan Kaplan,Karin Dvořáková

69 |

ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 69

26.9.2012 20:38:40


Medunová Marie Waltrovka ateliér: Ivan Kaplan, Karin Dvořáková

ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 70

| 70

26.9.2012 20:38:49


ATELIÉR KONSTRUKČNÍ … hledání optimální rovnováhy mezi architektonickou formou a konstrukčními možnostmi . 2010 / 2011

Besedová Dagmar | Rozhledna na Smrku | ateliér: Václav Dvořák, Petr Šikola, Luboš Podolka Ira Pavel | Lávka pro pěší ve Velké Chuchli | ateliér: Petr Lédl, J. Sedláček Jarolímová Lucie | Rozhledna v Mostě | ateliér: Petr Lédl, Ladislav Kalivoda Kolínský Vojtěch | Lávka Holešovice | ateliér: Pavel Čajka, Vladimír Milunič, Jaromír Tomek Koutová Radka | Vzdušný dok – přístaviště vzducholodí, Let. pláň Praha 7 | ateliér: T. Šenberger, D. Smitka Vodička Miroslav | Lávka přes Smědou – Frýdlant v Čechách | ateliér: Václav Dvořák, Petr Šikola, Luboš Podolka 2011 / 2012

Hinke Marek | Zastřešení sportoviště | ateliér: Luboš Knytl, Miloš Kopřiva Holub Tomáš | Info konstrukt – Praha Staroměstské náměstí | ateliér: Tomáš Šenberger, Daniel Smitka Lajda Štěpán | Skokanský můstek Holmenkollen | ateliér: Václav Dvořák, Petr Šikola, Luboš Podolka Němeček Lukáš | Silniční most Ostrov nad Ohří | ateliér: Ladislav Kalivoda, Petr Lédl Voleková Klára | ateliér: Zdeněk Rychtařík

71 |

ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 71

26.9.2012 20:38:49


Besedová Dagmar | Rozhledna na Smrku ateliér: Václav Dvořák, Petr Šikola, Luboš Podolka

ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 72

| 72

26.9.2012 20:38:59


Koutová Radka | Vzdušný dok – přístaviště vzducholodí, Letenská pláň Praha 7 | ateliér: T. Šenberger, D. Smitka

73 |

ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 73

26.9.2012 20:39:06


Hinke Marek | Zastřešení sportoviště

ateliér: Luboš Knytl, Miloš Kopřiva

ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 74

| 74

26.9.2012 20:39:11


Holub Tomáš Info konstrukt – Praha Staroměstské náměstí ateliér: Tomáš Šenberger, Daniel Smitka

75 |

ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 75

26.9.2012 20:39:20


Lajda Štěpán | Skokanský můstek Holmenkollen ateliér: Václav Dvořák, Petr Šikola, Luboš Podolka

ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 76

| 76

26.9.2012 20:39:34


ATELIÉR INTERIÉROVÉ TVORBY … na základě poznatků o použití různých materiálů při návrhu interiérů podle účelu, znalostí o dosažení estetického působení v prostoru a o konkrétní aplikaci architektonických detailů řeší studenti konkrétní architektonický projekt. 2010 / 2011

Dvořák Andrej | Hotel Clarion | ateliér: Břetislav Malinovský, Emílie Doležalová Chára Martin | Hotel Clarion | ateliér: Simona Vališová, Zdenka Nováková Kolínský Vojtěch | Hudební klub Clam-Gallasův palác | ateliér: Mikuláš Hulec, Jiří Pošmourný Koutová Radka | Hotel Clarion | ateliér: Vladimír Gleich, Vít Domkář Michalová Daniela | Hotel Clarion | ateliér: Simona Vališová, Vít Domkář Řepíková Zuzana | Hotel Clarion | ateliér: Vladimír Gleich Vodička Miloslav | Hotel Clarion | ateliér: Vladimír Gleich, Vít Domkář Vybíralíková Irena | Hotel Clarion | ateliér: Vladimír Gleich, Zdenka Nováková Zdeňková Hana | Hotel Clarion | ateliér: Vladimír Gleich, Zdenka Nováková 2011 / 2012

Fialová Eva | Interiér rodinného domu v Košířích | ateliér: Simona Vališová, Zdenka Nováková Fidler Jan | Interiér rodinného domu | ateliér: Vladimír Gleich Netolická Dominika | Interiér rodinného domu |ateliér: Vladimír Gleich Pražáková Jana | Kostel Jedlová | ateliér: Jindřich Synek, Jindřich Svatoš Večeře Vojtěch | Interiér rodinného domu | ateliér: Vladimír Gleich

77 |

ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 77

26.9.2012 20:39:34


Koutová Radka | Hotel Clarion | ateliér: Vladimír Gleich, Vít Domkář

ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 78

| 78

26.9.2012 20:39:46


ATELIÉR TVORBY – MAGISTERSKÝ 2 … v posledním z cyklu ateliérů, tzv. předdiplomním projektu, student zpracovává objemovou architektonickou studii souboru staveb s urbanistickými vazbami (mikrourbanismus) a s reakcí na širší společenské otázky. Tématem mohou být bytové, občanské i výrobní stavby - od novostaveb až po rekonstrukce památkově chráněných objektů a konverze objektů průmyslových a zemědělských. 2010 / 2011

Faltová Lenka | Zastavovací studie Evropská - Veleslavín | ateliér: Mikuláš Hulec, Jiří Pošmourný, Jaroslav Daďa Hamatová Petra | Revitalizace a konverze průmyslového areálu F.L.Popper v Chrudimi ateliér: Tomáš Šenberger, Daniel Smitka, Michal Šourek

Herčíková Hana | Konverze areálu lihovaru Zlíchov | ateliér: Václav Dvořák, Petr Šikola, Ludmila Čajková, Běla Menčlová Chotěborská Lucie | Konverze areálu lihovaru Zlíchov | ateliér: V. Dvořák, P. Šikola, L. Čajková, B. Menčlová Chvostíková Radka | Revitalizace a konverze továrního areálu F.L.Popper v Chrudimi | ateliér: Tomáš Šenberger, Daniel Smitka, Michal Šourek

Janošková Kateřina | Revitalizace a konverze továrního areálu F.L.Popper v Chrudimi ateliér: Tomáš Šenberger, Daniel Smitka, Michal Šourek Kvintová Darina | Centrum Barrandov | ateliér: Jindřich Synek Svobodová Jana | Barrandov – revitalizace sídliště | ateliér: Jindřich Synek Šimánková Jana | ateliér: Milan Kvíz Šinágl Marek | ateliér: Milan Kvíz 2011 / 2012

Čičala Michal | (Re)new of public space and Horizontal hybrid | ateliér: Luboš Knytl Kvasničková Lenka | (Re)new of public space and Horizontal hybrid | ateliér: Luboš Knytl Svačinová Nika | Hotel &Spa v Českém Krumlově | ateliér: Vladimír Gleich

79 |

ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 79

26.9.2012 20:39:46


Hamatová Petra Revitalizace a konverze průmyslového areálu v Chrudimi ateliér: Tomáš Šenberger, Daniel Smitka, Michal Šourek

ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 80

| 80

26.9.2012 20:39:51


Chotěborská Lucie | Konverze areálu lihovaru Zlíchov ateliér: Václav Dvořák, P. Šikola, L. Čajková, B. Menčlová

81 |

ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 81

26.9.2012 20:40:07


Janošková Kateřina Revitalizace a konverze továrního areálu F.L.Popper v Chrudimi ateliér: Tomáš Šenberger, Daniel Smitka, Michal Šourek

ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 82

| 82

26.9.2012 20:40:19


Svobodová Jana | Barrandov – revitalizace sídliště ateliér: Jindřich Synek

83 |

ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 83

26.9.2012 20:40:30


Kvasničková Lenka (Re)new of public space and Horizontal hybrid | ateliér: Luboš Knytl

ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 84

| 84

26.9.2012 20:40:45


DIPLOMOVÁ PRÁCE … samostatná závěrečná práce po dvouletém magisterském studiu, která má podobu architektonicko - konstrukčního projektu souboru staveb s urbanistickými vazbami a s reakcí na širší společenské otázky, ve kterém student osvědčí schopnost samostatné práce při komplexním koncepčním návrhu provozně složitějšího souboru. Řešení projektu student obhajuje před komisí. Nejlepším projektům je udělena pochvala děkana fakulty.

85 |

ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 85

26.9.2012 20:40:45


Bc. Miloslav Vodička Komunitní centrum s kostelem vedoucí diplomové práce: Ing. arch. Jindřich Synek

ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 86

| 86

26.9.2012 20:40:49


Jiří Rys Konverze nákladového nádraží Žižkov vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger

87 |

ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 87

26.9.2012 20:40:54


Tomáš Kolářík | Koncertní síň v Plzni

vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc.

ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 88

| 88

26.9.2012 20:40:57


Petra Hamatová | Konverze výrobní budovy „Popper“, Chrudim

vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger

89 |

ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 89

26.9.2012 20:41:01


Bc. Michal Rouha | Hotel na Smíchově

vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger

ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 90

| 90

26.9.2012 20:41:05


DOSLOV Autoři publikace děkují všem kolegům z Katedry architektury a Katedry urbanismu a územního plánování za poskytnuté podklady a spolupráci. Stejný dík patří i všem externistům a dalším spolupracovníkům za čas, který jsou ochotni věnovat diskusím o současné podobě a dalším směřování programu Architektura a stavitelství na FSv ČVUT v Praze. Děkujeme i našim absolventům – zejména těm, kteří neztrácí kontakt se svou Alma mater ani po promoci, jsou ochotni vyjádřit svůj názor na školu i strukturu výuky a kteří tak rovněž nemalým dílem přispívají k neustálé sebereflexi, nutné k trvalému zlepšování výuky a jejích výstupů. Vážíme si všech názorů, které nám mohou v naší práci pomoci. Věříme, že tato kniha může pomoci každému, kdo si chce vytvořit komplexnější názor na výuku v jednom z programů Stavební fakulty ČVUT v Praze - jediném, který je akreditovaný v oboru architektura a je tedy ve svém magisterském stupni ukončený udělením titulu Ing. arch. Rozsah publikace pochopitelně neumožňuje podělit se podrobnější formou i o výsledky z dalších oblastí činnosti katedry architektury– jen velmi okrajově jsme se zmínili o doktorském studiu, není zde prostor pro prezentaci výsledků vědecko – výzkumné činnosti, publikační činnosti některých členů katedry, o jejich zapojení do expertních skupin či poradních orgánů významných institucí. Tyto informace ovšem může zájemce získat na webových stránkách fakulty či katedry či ve veřejně přístupných databázích. Cíl této knížky je trochu jiný – zaměřuje se spíše na základní dva stupně výuky (bakalářský a magisterský) a podává ucelenější představu o vývoji programu a jeho pedagogickém působení. Možná, že v dalších edicích najdeme prostor i pro jinak zaměřené zprávy a informace, především ale věříme, že již za další dva roky budeme moci nabídnout čtenářům ukázky ještě lepších studentských projektů a prezentovat řadu dalších úspěchů studentů i absolventů v soutěžích, workshopech a přehlídkách.

91 |

ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 91

26.9.2012 20:41:05


LITERATURA A PRAMENY [1]

Směrnice Evropské komise 2005/36/ES.

[2]

České vysoké uční technické v Praze studijní programy 1994 / 1995 – 2011 / 2012, část 1 – 4, fakulta stavební

[3]

Knytl, Luboš. Architektonické návrhy z ČVUT dostaly Žlutou kartu! Tecnicall, 2010, I, str. 17.

[4]

Knytl, Luboš. Dům budoucnosti? To je Bambusová škola podle inženýrů ČVUT. Tecnicall, 2010, I, str. 20-21.

[5]

Pešková, Zuzana. Mateřská škola očima mladých architektů. TecniCall, 2011, I, str.6.

[6]

ADGnews. Atelier D- velkoprostorová učebna katedry architektury Fakulty stavební ČVUT. [online]. C2012, last revision 7th of September 2012 [cit. 2012-0907]. Dostupné na World Wide Web: <http://stavitel.ihned.cz/c1-46287220-krizovatky-architektury-2010>.

[7]

Bilková, Eva. 4-construction. Univerzální velkoprostorová učebna. [online]. C2009, last revision 24th of July 2009 [cit. 2009-07-24]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.4-construction.com/cz/clanek/univerzalni-velkoprostorova-ucebna/>.

[8]

DesignMagazín. Stavební fakulta ČVUT má nové studijní prostory. [online]. C2008, last revision 20th of September 2008 [cit. 2008-09-20]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.designmagazin.cz/interier/3543-stavebni-fakulta-cvut-ma-nove-studijni-prostory.html>.

[9]

Tutter, Michal. Archiweb. Zastřešení západního atria budovy D fakulty stavební ČVUT Hala pro výuku atelierové tvorby. [online]. C2008, last revision 29th of October 2008 [cit. 2008-10-29]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.archiweb.cz/buildings.php?action=show&id=1807>.

[10] Vaněk, Petr. Earch.cz – architektura online. Ateliér D od VYŠEHRAD atelieru slavnostně otevřen. [online]. C2008, last revision 23th of June 2008 [cit. 2008-0623]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.earch.cz/clanek/96-atelier-d-od-vysehrad-atelieru-slavnostne-otevren.aspx>. Články o velkoprostorové učebně - AtelieruD byly publikovány v následujících odborných periodicích Detail (Vol. 2010, 1), A10 (jan/feb 2009), architectura (mai 2009), era21 (04/2008), Stavebnictví (10/2008), Stavba (2/2009). O způsobu výuky architektury na Fakultě stavební ČVUT v Praze byly publikovány Václavem Dvořákem a Bedřichem Košatkou články v odborných periodikách Architekt, ročník 2002 a Zprávy a informace ČKAIT Z+i 3/02. [11] Archív doc. Ing. Bedřicha Košatky, CSc. [12] Archív udělených Žlutých karet vedený Ing. arch. Ladislavem Kalivodou, CSc. [13] ZDROJE K VÝSTAVÁM, WORKSHOPŮM, PŘEDNÁŠKÁM, SOUTĚŽÍM A JINÝM AKCÍM: [14] ABS. Studenti architektury navrhovali koncertní síň pro plzeňské filharmoniky. [online]. C2011, last revision 03th of May 2011 [cit. 2011-05-03]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.asb-portal.cz/architektura/souteze/studenti-architektury-navrhovali-koncertni-sin-pro-plzenske-filharmoniky-2532.html>. [15] Allplan Campus News. Soutěž Superstudio. [online]. C2012. Dostupné na World Wide Web: <http://www.allplan-campus.com/cz/zpravy/detailni-pohled/browse/1/ news/soutěž superstudio/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=7&cHash=f5cc77cfb95b56881addf8e63d98220f>. [16] ARCH FOR PEOPLE [online]. Mezinárodní odborná konference Beton v architektuře. C2011. Dostupné na World Wide Web: < http://www.archforpeople.cz/uvod. aspx>. [17] Archiweb. 6. ročník architektonické soutěže KOMA MODULAR - návrhy domu seniorů v Praze – Strašnicích. [online]. C2012, last revision 9th of February 2012 [cit. 2012-02-09]. Dostupné na World Wide Web: <http://archiweb.cz/news.php?action=show&id=11369&type=4>. [18] Bartošová, Nina – Hořická, Jana. Earch.cz – architektura online. Konference Průmyslové dědictví – na hraně… online]. C2011, last revision 8th of November 2011 [cit. 2011-11-08]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.earch.cz/clanek/6787-bim-day-na-arch-for-people.aspx>. [19] Čermák, Michal. Earch.cz – architektura online. BIM Day na ARCH FOR PEOPLE. [online]. C2011, last revision 9th of September 2011 [cit. 2011-09-09]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.earch.cz/clanek/6787-bim-day-na-arch-for-people.aspx>. [20] Česká komora architektů. XIII. přehlídka diplomových prací 2012. C2012. Dostupné na World Wide Web: <http://www.diplomy.cz/>. [21] České vysoké učení technické v Praze – Fakulta stavební [online]. C2012. Dostupné na World Wide Web: <http://www.fsv.cvut.cz/public/public.php?Detail=2762>. [22] Earch.cz – architektura online. Konference a výstava Pražská nádraží ne/využitá [online]. C2012, last revision 1th of March 2012 [cit. 2012-03-01]. Dostupné na World Wide Web: < http://www.earch.cz/clanek/7309-konference-a-vystava-prazska-nadrazi-nevyuzita.aspx>. [23] Earch.cz – architektura online. Nová pražská rozhledna [online]. C2012, last revision 14th of March 2012 [cit. 2012-03-14]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.earch.cz/clanek/7344-nova-prazska-rozhledna.aspx>. [24] Earch.cz – architektura online. Přednáška Evy Jiřičné. [online]. C2010, last revision 7th of December 2010 [cit. 2010-12-07]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.earch.cz/clanek/6123-prednaska-evy-jiricne.aspx>. ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 92

| 92

26.9.2012 20:41:05


[25] Earch.cz – architektura online. Soutěž Metrostav Composite Solution : Sportovní hala [online]. C2012, last revision 9th of March 2012 [cit. 2012-03-09]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.earch.cz/clanek/7333-soutez-metrostav-composite-solution-sportovni-hala.aspx>. [26] Earch.cz – architektura online. Workshop na záchranu Nákladového nádraží Žižkov [online]. C2011, last revision 20th of October 2011 [cit. 2011-10-20]. Dostupné na World Wide Web: < http://www.earch.cz/clanek/6887-workshop-na-zachranu-nakladoveho-nadrazi-zizkov.aspx>. [27] Gleich, Vladimír – Hotový, Pavel. Sklo v architektuře. ERA 21 5/2012. V době zpracovávání publikace AbStrakt´12 přijato k tisku. [28] Hejtmánek, Jiří. Stavebnictvi3000.cz. Tvýma Očima 2011 – výsledky fotografické soutěže. [online]. C2012, last revision 29th of January 2012 [cit. 2012-01-29]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/tvyma-ocima-2011-vysledky-fotograficke-souteze/>. [29] Isover. Mezinárodní studentská soutěž 2012. [online]. C2012. Dostupné na World Wide Web: <http://www.isover.cz/studentska-soutez-2012>. [30] Isover. Vítězné projekty mezinárodní studentské soutěže MCH Isover 2011. [online]. C2011, last revision 24th of May 2011 [cit. 2011-05-24]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.isover.cz/vitezne-projekty-mezinarodni-studentske-souteze-mch-isover-2011>. [31] Křižovatky architektury [online]. C2011. Dostupné na World Wide Web: <http://www.krizovatkyarchitektury.cz/2011/cz/intercept.asp>. [32] Křižovatky architektury [online]. C2012. Dostupné na World Wide Web: <http://www.krizovatkyarchitektury.cz/2012/cz/intercept.asp>. [33] Kubát, Vojtěch. Ihned.cz. Studenti navrhovali dostavbu Staroměstské radnice. Přejí si novou ikonu Prahy. [online]. C2012, last revision 21st of June 2012 [cit. 2012-06-21]. Dostupné na World Wide Web: <http://art.ihned.cz/architektura/c1-56228220-studenti-navrhovali-dostavbu-staromestske-radnice-preji-si-novou-ikonu-prahy>. [34] Kučera, Jiří. Stavitel.ihned.cz [online]. Křižovatky architektury 2010. C2012, last revision 15th of September 2010 [cit. 2012-09-15]. Dostupné na World Wide Web: <http://stavitel.ihned.cz/c1-46287220-krizovatky-architektury-2010>. [35] Ledax. VI. ročník konference SENIOR LIVING. [online]. C2012. Dostupné na World Wide Web: <http://www.ledax.cz>. [36] MALTA – pevný základ studia [online]. C2012. Dostupné na World Wide Web: <http://www.malta.iaeste.cz/information >. [37] Maršík, Lubomír. Národní zemědělské muzeum [online]. KOUZLO ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY v kresbách studentů - V. C2011. Dostupné na World Wide Web: <http:// www.nzm.cz/kalendar-udalosti/%E2%80%9Chttp:/www.nzm.cz/%E2%80%9C/?id=157&t=archive>. [38] Muzeum Karlova mostu. Výstava Velín 21. století. C2012. Dostupné na World Wide Web: <http://www.muzeumkarlovamostu.cz/akce/muzeu/vernisaz-vystavy-velin-21-stoleti-91/>. [39] Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. Panelový dům 21. století. [online]. C2012. Dostupné na World Wide Web: <http://www.abf-nadace.cz/web/web/ nadace/soutezP21.html>. [40] Obec Úholičky [online]. Úholičky 2011 – mezinárodní studentský workshop. C2011. Dostupné na World Wide Web: < obec-uholicky-cz.doyle.netservis.cz/admin/ files/.../Poster2.pdf>. [41] Obec Úholičky [online]. Úholičky 2012 – mezinárodní studentský workshop. C2012. Dostupné na World Wide Web: < www.obec-uholicky.cz/obec-uholicky/obecni-noviny/>. [42] Odbor vnějších vztahů. Praha 5. Porotce nejvíce zaujal projekt smíchovské náplavky v barvách. [online]. C2012, last revision 27th of June 2012 [cit. 2012-06-27]. Dostupné na World Wide Web: < http://www.praha5.cz/cs/dokument/209433-porotce-nejvice-zaujal-projekt-smichovske-naplavky-v-barvach?print=1>. [43] Oficiální server MČ Praha 6. Výstava Rodinné bydlení podle bakalářů. [online]. C2012, last revision 13 of August 2012 [cit. 2012-08-13]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.praha6.cz/aktuality/vystava-rodinne-bydleni-podle-bakalaru-2012-08-13.html?&String=>. [44] Pragueout.cz [online]. Kouzlo historické techniky VI. c2012, [cit. 2012-05-02]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.pragueout.cz/mesto/articles/kouzlo-historicke-techniky>. [45] Praha5.cz. 2. část výstavy „Studenti pro Prahu 5“ představuje další projekty. [online]. C2012, last revision 22nd of March 2012 [cit. 2012-02-19]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.praha5.cz/cs/dokument/209258-2-cast-vystavy-studenti-pro-prahu-5-predstavuje-dalsi-projekty>. [46] Praha5tv.cz. Výstava architektonických projektů a vizí Prahy 5. [online]. C2012. Dostupné na World Wide Web: < http://www.p5tv.cz/archiv/volny-cas/studenti-pro-prahu-5/>. [47] Praha5tv.cz. Výstava vítězných prací workshopu Zelená čtvrť. [online]. C2012. Dostupné na World Wide Web: < http://www.p5tv.cz/archiv/kultura/na-brehu-reky/>. [48] SKAS – Fakulta stavební ČVUT [online]. C2012. Dostupné na World Wide Web: <http://skas.fsv.cvut.cz/cinnost.html>. [49] Telč [online]. TELČ 11‘ . c2011. Dostupné na World Wide Web: <www.telc.eu>. Telč [online].TELČ 12´.c2012. Dostupné na World Wide Web: <www.telc.eu>. [50] Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA Čvut v Praze. Vyhlášení studentské soutěže - konverze a dostavba areálu bývalého císařského pivovaru v Buštěhradě. [online]. C2010. Dostupné na World Wide Web: <http://vcpd.cvut.cz/1-327-a-k-t-u-a-l-i-t-y-vyhlaseni-studentske-souteze-konverze-a-dostavba-arealu-byvaleho-cisarskeho-pivovaru-v-bustehrade.aspx>. [51] Workshop Studentské bydlení [online]. C2012, last revision 06th of September 2012 [cit. 2012-09-06]. Dostupné na World Wide Web: <http://studentske-bydleni. blog.cz/>. [52] Ytong. 17. Ročník studentské soutěže. [online]. C2012. Dostupné na World Wide Web: <http://www.ytong.cz/cs/content/17-rocnik-studentske-souteze-xella.php>. [53] ČVUT v Praze. Fakulta stavební. [online]. C2012. Dostupné na World Wide Web: <http://www.fsv.cvut.cz/> [54] ČVUT v Praze. Fakulta stavební. Katedra architektury [online]. C2012. Dostupné na World Wide Web: <http://www.fsv.cvut.cz/> [55] Sýkora, Jaroslav: ODBORNÉ KRESLENÍ. Grada Publishing, a.s., Praha 2011. ISBN 978–80–247–3635–8.

93 |

ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 93

26.9.2012 20:41:06


Souhrn Kniha AbStrakt 12 je vydávána jako kritický katalog k výstavě Studenti programu Architektura a stavitelství Fakulty stavební ČVUT v Praze a jejich hosté, prezentující především studentské práce, vytvořené v rámci studijního programu Architektura a stavitelství na Stavební fakultě Českého vysokého učení technického v Praze v letech 2010-2012. Historie výuky stavitelství na ČVUT je spojena již se založením Stavovské inženýrské školy v Praze v roce 1707. Architektura se pak vyučovala na samostatné škole, která byla v roce 1920 včleněna do ČVUT a v roce 1948 reformována do podoby Fakulty architektury a pozemního stavitelství. Ta byla vřazena v roce 1960 do nově vzniklé Fakulty stavební. V roce 1976 vzniká bez odborné diskuse samostatná Fakulta architektury, nepochopitelně odtržená výuka stavitelství zůstává pod názvem Pozemní stavby na Fakultě stavební. Po roce 1991 se výuka architektury na stavební fakultu opět vrací a postupně rozvíjí, především zásluhou vedoucích Katedry architektury - B. Rákosníka, S. Voděry a posléze V. Dvořáka. V roce 1994 byl akreditován studijní program Pozemní stavby a architektura PSA) a od roku 2003 je vyučován nový architektonický program Architektura a stavitelství (A+S). Pravidelné výroční přehlídky studentských prací se na těchto programech konají od roku 1998, vždy za účasti dalších spolupracujících škol. V souvislosti s rozvojem programu se rozrůstá i Katedra architektury až do dnešního počtu 56 zaměstnanců a desítek externistů, množí se také její aktivity. Od roku 2005 jsou nejlepší studentské práce oceňovány tzv. Žlutou kartou, od r. 2007 jsou vydávány studentské diáře, od. r. 2008 Skicáře architekta, od r. 2010 publikace AbStrakt. První absolvent s titulem Ing. arch. promoval v roce 2009. Dnes má program Architektura a stavitelství akreditovány všechny 3 stupně studia (bakalářský, magisterský a doktorský) a od roku 2011 má i právo vykonávat habilitační a jmenovací řízení. Přijímáno je přes 300 studentů do 1. ročníku bakalářského programu, navazující magisterské studium nyní absolvuje okolo 130 studentů ročně Hlavním výukovým prostorem je od roku 2008 velkoprostorová multifunkční učebna Atelier D, jejíž realizace byla několikrát oceněna (např. Grand Prix architektů 2009, Contractworld 2010) i publikována (časopisy Detail, A10, era21, Stavba a další). Na ní navazují i modelovna či PC učebny, k dispozici jsou konzultační boxy či respirium a Atelier D tak tvoří jádro nových forem výuky. Jedním z hlavních kurzů je výuka architektonického kreslení, při které mají studenti k dispozici nejen povinné, ale i volitelné hodiny i kurzy kreslení v plenéru. Výsledky prací jsou pravidelně prezentovány v Telči (v místě letních kurzů) nebo v Národním zemědělském muzeu či Národním technickém muzeu. Studenti programu A+S se zapojují do činnosti studentských organizací i akademického senátu, účastní se mezinárodních konferencí a spolupořádají akce velkého dosahu. Rovněž sama Katedra architektury, hlavní garant výuky programu A+S, pořádá či podporuje řadu konferencí, workshopů, seminářů či soutěží a spolupořádá výstavy, prezentující studentské práce. Absolventi nachází velmi dobře uplatnění, ať již v projekčních týmech (včetně proslulých kanceláří) nebo v jiných oblastech architektonické činnosti. Ze zkušeností absolventů, ale i z prověřování zkušeností jiných škol či profesních sdružení se čerpají náměty na zdokonalování struktury a obsahu výuky. Publikace v hlavní části přináší ukázky oceněných prací vzniklých v rámci předmětu Ateliérová tvorba, strukturované podle jednotlivých předmětů. V rámci bakalářského studia je zařazeno 6 ateliérů (Ateliér kompozice, Ateliér architektonické tvorby 1,2 a 3, Ateliér konstrukční a Bakalářská práce), v rámci magisterského programu studenti absolvují dalších 6 ateliérů (Ateliér architektonické tvorby 1, Ateliér urbanistický, Ateliér konstrukční - speciální, Ateliér interiéru, Ateliér architektonické tvorby 2 a Diplomní projekt). Nejlepší projekty běžných ateliérů jsou oceňovány tzv. Žlutou kartou, nejlepší diplomní a bakalářské projekty pochvalou děkana. Tato publikace vznikla za široké podpory členů katedry architektury, katedry urbanismu a územního plánování a dalších spolupracujících odborníků a je věnována především těm, kdož se podíleli na úspěšném rozvoji výuky architektury na Stavební fakultě ČVUT v Praze. ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 94

| 94

26.9.2012 20:41:06


The Summary The book called AbStrakt 12 has been published as a critical catalogue of the exhibition Students of Architecture and Building Engineering of Faculty of Civil Engineering CTU in Prague and their guests. AbStrakt 12 presents primarily student projects created within the study programme Architecture and Building Engineering at the Faculty of Civil Engineering CTU in Prague in years 2010 – 2012. History of education of civil engineering at CTU has already been connected with foundation of School of Engineering in Prague in 1707. AËer that architecture was taught in an independent school, which was integrated to CTU in 1920 and later in 1948 reformed to Faculty of Architecture and Building Construction, which was incorporated to the new Faculty of Civil Engineering in 1960. In 1976 the Faculty of Architecture arose without any professional discussion and incomprehensibly separated education of building structures remained as study programme Building Constructions at Faculty of Civil Engineering. AËer 1991 the teaching of architecture has gradually been returned to the Faculty of Civil Engineering and developed, especially thanks to heads of the department B. Rákosník, S. Voděra and then V. Dvořák. In 1994 study programme Building Constructions and Architecture was accredited and since 2003 new architectural program Architecture and Building Engineering has been taught. Regular annual exhibitions of student projects have been held in these programmes since 1998, always with participation of other cooperating schools. Concurrently with development of the programme also the Department of Architecture is growing - currently 56 employees, tens of externes and others ensure many activities. Since 2005 the best student works has regularly been awarded a „Yellow Card“, since 2007 student diaries have been published, since 2008 architectural sketchbooks and since 2010 publication AbStract. The very first graduate with the title Ing. arch. graduated in 2009. Today the programme Architecture and Building Engineering has accreditation for all three degrees of study (bachelor, master and doctoral degree) and since 2011 has the right to perform habilitation and appointment management. Over 300 students are accepted to the 1st year of the bachelor programme and about 130 students graduate with master degree every year. From 2008 the main educational space is openspace multifunctional class Atelier D, whose realization has several times been awarded (f.e. Grand Prix of Architects 2009, Contractworld 2010) and also published (magazines Detail, A10, era21, Stavba and others). Workshop for models and PC lab are connected to the Atelier D, students and teachers can use consulting boxes or respirium. Atelier D is a core of new forms of education. Lessons of architectural drawing are one of the main courses. There are both compulsory and elective lessons and courses in open air available for students. Results of student works are regularly presented in Telč (where summer courses are held) or in National Agricultural Museum or National Technical Museum. The publication shows samples of awarded projects created within subject Design Studio. There are 6 Design Studios within bachelor degree (Architectural Composition Studio, Design Studio 1, 2, 3, Construction Design Studio and Bachelor Project) and other 6 within master degree (Design Studio 1, Urban Design Studio, Construction Design Studio – special, Interior Design Studio, Design Studio 2 and Diploma Project). The best projects are awarder „Yellow Card“, the best diploma and bachelor project are valued praise Dean. Students of programme Architecture and Building Engineering are involved to activities of student organizations and academic senat, they also take part in international conferences and coorporate at big events. Also the Department of Architecture itself, the main garant of programme Architecture and Civil Engineering, holds and support many conferences, workshops, seminars, competitions or take part in organization of exhibitions presenting student projects. Graduated students find very good positions both in project teams or other fields of architecture. Lots of experience and suggestions for improvement are taken from the graduates as well as from experience of other schools.

95 |

ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 95

26.9.2012 20:41:06


OBSAH PŘEDMLUVA

1

HISTORIE VÝUKY ARCHITEKTURY NA FAKULTĚ STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

3

SOUČASNÝ STAV PROGRAMU A+S

7

KATEDRA ARCHITEKTURY 10 SOUČASNÉ SLOŽENÍ PEDAGOGICKÉHO SBORU KATEDRY 13 ATELIÉR D 23 ARCHITEKTONICKÉ KRESLENÍ 24 POŘÁDANÉ VÝSTAVY KRESEB POSLUCHAČŮ PROGRAMU A+S V ROCE 2011 A 2012 26 AKTIVITY NAŠICH STUDENTŮ V RÁMCI DĚNÍ NA FAKULTĚ STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE 29 KONFERENCE, WORSHOPY, VÝSTAVY, SOUTĚŽE 31 UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ V PRAXI 37 ATELIEROVÁ TVORBA JAKO ZÁKLAD VÝUKY ARCHITEKTA 39 ATELIÉR ARCHITEKTONICKÉ KOMPOZICE 43 ATELIÉR ARCHITEKTONICKÉ TVORBY – NÁVRH BYTOVÉHO DOMU 45 ATELIÉR ARCHITEKTONICKÉ TVORBY – OBČANSKÝCH STAVEB 1 49 ATELIÉR ARCHITEKTONICKÉ TVORBY – OBČANSKÝCH STAVEB 2 53 ATELIÉR ARCHITEKTONICKÉ TVORBY – KONSTRUKČNÍM PROJEKTU 57 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 59 ATELIÉR TVORBY – MAGISTERSKÝ 1 63 URBANISTICKÝ ATELIÉR 69 ATELIÉR KONSTRUKČNÍ 71 ATELIÉR INTERIÉROVÉ TVORBY 77 ATELIÉR TVORBY – MAGISTERSKÝ 2 (. PŘEDDIPLOMNÍ PROJEKTU) 79 DIPLOMOVÁ PRÁCE 85 DOSLOV 91 LITERATURA A PRAMENY 92 SOUHRN / THE SUMMARY 94 ABSTRAKT12

AbStrakt_12__5_tisk.indd 96

| 96

26.9.2012 20:41:06


Katedra architektury FSv ČVUT v Praze: Luboš Knytl – Zuzana Pešková – Petr Šikola

Abstrakt´12 vydalo České vysoké učení technické v Praze zpracovala Fakulta stavební Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice tel. 224354717 recenzenti Ing. arch. Martin Perlík Ing. Simona Losmanová, Ph.D. grafická úprava a sazba Jiří Mezera vytiskla Nová tiskárna Pelhřimov Krasíkovická 1787, 393 01 Pelhřimov e-mail: ntp@ntp.cz počet stran 96 náklad 300 výtisků vydání první mediální partner

www.ADGnews.com

studentské práce oceněné žlutou kartou 2010 – 2012 katedra architektury FSv ČVUT v Praze

ISBN 978-80-01-05123-8

AbStrakt_12__obalka.indd 1

26.9.2012 21:01:24


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.