AbStrakt 18

Page 1

AbStrakt‘18


AbStrakt‘18KATEDRA ARCHITEKTURY FAKULTA STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE


Velkoporostorovou učebnu Ateliér D navrhli architekti Smolík a Rychtařík (Vyšehrad atelier). Mottem návrhu přestavby bývalého hospodářského dvora se stalo heslo „továrnba na nápady“. Slavnostně byl Ateliér D otevřen 23. června 2008. Za deset let nepřetržitého provozu zde prošlo ateliérovou tvorbou 1402 inženýrů architektů a vzniklo zde více jak 20 000 studentských ateliérových projektů. (Foto Filip Šlapal)


AbStrakt’18 Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra architektury Praha, 2019


AbStrakt‘18 Zuzana Pešková Grafika a sazba 5p / vysázeno písmem Technika. Recenze Ing. Miluše Drmlová, Ph.D. Počet stran 192. Vydalo České vysoké učení technické v Praze, zpracovala Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29, Praha 6, v roce 2019. Tisk Nová tiskárna Pelhřimov spol., s. r. o. Krasíkovická 1787, 393 01 Pelhřimov Náklad 250 kusů, vydání první. ISBN 978-80-01-06553-2


Obsah 9 11 15 17 21 27 29 33 37 49 59 63

___ AbStrakty 2008 – 2018 ___ Studijní program Architektura a stavitelství ___ Katedra architektury ___ Konference ___ Školy architektury ___ Exkurze, zájezdy ___ Přednášky hostů ___ Workshopy ___ Úspěchy studentů A+S ___ Výstavy ___ Souhrn ___ Katalog


8

Na studijním programu Architektura a stavitelství (bakalářském a magisterském stupni) vzniká na 1 000 ateliérových projektů za semestr, tj. přes 2 000 prací ročně. AbStrakt’18 je katalog, který představuje průřezový výběr nejlepších studentských prací za období akademických let 2016/2017 a 2017/2018 včetně komentářů ke způsobu výuky a prezentace prací. Obsahuje výčet výstav, workshopů, soutěží, exkurzí, stáží, konferencí a přednášek odborníků z praxe mimo výuku včetně krátkého popisu. Navazuje na publikace AbStrakt’10, AbStrakt’12, AbStrakt’14 a AbStrakt’16.

AbStrakt‘18 _ text _česky


1

Školy architektury se prezentují zejména výstavami studentských prací a jejich katalogy. Proto se začalo v roce 2010 diskutovat na katedře architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, že je potřeba také kromě organizací výstav studentských prací, ať již v budově fakulty nebo mimo ni, začít vydávat publikace, které by představily výběr nejlepších projektů studentů programu Architektura a stavitelství (A+S). Bylo domluveno, že budou vydávány jednou za dva akademické roky. Název publikace AbStrakt navrhl prof. Tomáš Šenberger, její koncept byl výsledkem diskuzí ediční skupiny. První publikace vyšla na podzim 2010 a byla k dispozici na veletrhu For Arch. Její rozsah byl 48 stran, projekty vybrala ediční rada ve složení Václav Dvořák, Tomáš Šenberger, Luboš Knytl, Zuzana Pešková a Petr Šikola. Grafickou podobu AbStraktu dal Jiří Mezera. AbStrakt’10 se ohlížel zpět a prezentoval výběr projektů za akademické roky 2008/2009 a 2009/2010. Úvod k publikaci napsal doc. Václav Dvořák, tehdejší vedoucí katedry architektury. Zmínil v něm, že studijní program Architektura a stavitelství prochází bouřlivým rozvojem [1]. Stejně tak vyjádřil přání, aby se AbStrakt’12 stal „papírovým“ průvodcem široké internetové prezentace, což se povedlo až pro AbStrakt’14. Webová galerie A+S archgalerie.fsv.cvut.cz byla spuštěna od roku 2013. AbStrakt’12 se ohlížel za akademickými roky 2010/2011 a 2011/2012. Svým rozsahem zdvojnásobil počet stran, katalog prací byl opatřen textovým komentářem, který se zabýval historií výuky architektury na Fakultě stavební ČVUT v Praze, současným stavem programu Architektura a stavitelství, katedrou architektury, představil Ateliér D, koncepci výuky architektonického kreslení, pořádané výstavy prací posluchačů A+S, aktivity studentů v rámci dění na fakultě, konference, workshopy a soutěže, uplatnění absolventů v praxi a ateliérovou tvorbu jako základ výuky architekta. Katalog prací pak byl průřezem celým strukturovaným studiem od prvního ročníku bakalářského studia do druhého ročníku magisterského studia. Jeho autory byli Luboš Knytl, Zuzana Pešková a Petr Šikola. Publikaci recenzovali Martin Perlík a Simona Losmanová [2]. AbStrakt’14 se zaměřil na inovace programu Architektura a stavitelství, 96 stran bylo věnováno popsání výuky ateliérové tvorby, přednáškám odborníků z praxe, zahraničním stážím, úspěchům studentů v soutěžích, interním oceněním studentských projektů, workshopům a výstavám studentských prací. Katalog vybraných projektů za akademické roky 2012/2013 a 2013/2014 představoval druhou část publikace, také o rozsahu 96 stran. Publikaci sestavila Zuzana Pešková a recenzovala ji Miluše Drmlová [3]. Nosným tématem AbStraktu’16 se stalo 25. výročí renezance výuky architektury na Fakultě stavební ČVUT v Praze a vznik katedry architektury. Představeny byly též výrazné úpravy studijního programu Architektura a stavitelství, pořádané konference, letní škola architektury, zájezdy, exkurze a stáže, přednášky hostů, workshopy, úspěchy studentů ve studentských soutěžích, výstavy studentských prací a katalog projektů za akademické roky 2014/2015 a 2015/2016. Rozsah publikace se ustálil na 192 stranách, autorem byla Zuzana Pešková, recenzentkou Miluše Drmlová [4]. AbStrakt’18 je retrospektivou akademických roků 2016/2017 a 2017/2018. Již tradičně obsahuje katalog studentských prací s komentářem ke způsobu výuky, struktuře katedry, konferencím, školám architektury, exkurzím, přednáškám, workshopům, soutěžím a výstavám. Navazuje na předchozí publikace a společně tak dokumentují dekádu vývoje výuky architektury na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

AbStrakty 2008 – 2018


10

Státní závěrečné zkoušky studentů programu Architektura a stavitelství, červen 2018. (Foto Ilona Sochorová)

[1]

Pešková, Z.; Dvořák, V.; Šenberger, T.; Knytl, L.; Šikola, P.; Mezera, J. Abstrakt 10 Praha: Nakladatelství ČVUT, 2010. ISBN 978-80-01-04579-4.

[2]

Pešková, Z.; Knytl, L.; Šikola, P. Abstrakt‘12 Praha: Nakladatelství ČVUT, 2012.ISBN 978-80-01-05123-8.

[3]

Pešková, Z. AbStrakt‚14 Praha: Nakladatelství ČVUT, 2014. ISBN 978-80-01-05625-7.

[4]

Pešková, Z. AbStrakt‚16 Praha: Nakladatelství ČVUT, 2016. ISBN 978-80-01-06043-8.

AbStrakt‘18 _ text _česky


2

Z iniciativy Josefa Christianna Willenberga byla na základě česky psané zakládací listiny (reskriptu) císaře Josefa I. z 18. ledna 1707 založena první veřejná inženýrská škola střední Evropy pod názvem Stavovská ingenieurská škola v Praze, ze které se postupně transformovalo dnešní České vysoké učení technické v Praze. Mezi první vyučované odborné oblasti patřila znalost opevňování, tj. vojenské stavitelství. Poměrně záhy za působení druhého profesora J. F. Schora, umělce–malíře a architekta–teoretika, přerostla Stavovská inženýrská škola ve školu civilní inženýrskou. Stavitelství bylo tudíž jedním z prvních oborů vyučovaných na škole [1]. Dnešní fakulta stavební vznikla v roce 1960 sloučením samostatných fakult architektury a pozemního stavitelství, inženýrského stavitelství, fakulty zeměměřické a ze stavebního směru zrušené fakulty ekonomického inženýrství. V roce 1976 se z ní vyčlenila fakulta architektury. V roce 1991 začal opět převládat názor, že striktní oddělení architektury a stavitelství není správné, proto se výuka architektury začala vracet i na fakultu stavební. Byla založena katedra základů architektury (záhy přejmenovaná na katedru architektury), rozeběhla se výuka architektury – nejprve na modulu Architektura pozemních staveb (1991–1993) v rámci oboru Pozemní stavitelství, poté na samostatném inženýrském oboru Pozemní stavby a architektura (1993–2010). Veškeré úsilí o znovuzavedení výuky architektury a vzdělávání architektů vyvrcholilo realizací strukturovaného studijního programu Architektura a stavitelství (od 2003), jehož absolventi mají titul Ing. arch. (od 2009) a jsou Českou komorou architektů (ČKA) uznáváni jako plnohodnotně vzdělaní architekti (od 2013) [1]. Cílem studia architektury na Fakultě stavební ČVUT v Praze je vychovávat odborníky s architektonickým vzděláním rozšířeným o dostatečný technický základ. Studium je proto koncipováno jako strukturované čtyřleté bakalářské, dvouleté navazující magisterské a studium doktorské. Rozvoj studijního programu je postaven na filozofii, která vychází z historických souvislostí a důrazu na rozšíření vzdělání absolventů programu Architektura a stavitelství o stavebně technické disciplíny, přičemž architektura je hlavní složkou studia. Studium je vyvážené, pokud jde o teoretickou a praktickou stránku přípravy v architektuře, a zaručuje získání dovedností a schopností dle Směrnice evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU. Při výuce je zohledněno sledování nových architektonických a urbanistických tendencí, technických a technologických postupů v inženýrských oborech. Důraz je kladen na znalosti architektonických (včetně širších kulturních a environmentálních souvislostí), technických a technologických, uměleckých, ekologických, sociologických, demografických a ekonomických disciplín, včetně dalších disciplín seznamujících s psychickými a fyzickými potřebami uživatele architektonického díla, znalosti právních předpisů pro architektonickou praxi, znalosti o užívání prostředí osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Jedním ze základních principů strukturovaného studia programu Architektura a stavitelství na Fakultě stavební ČVUT v Praze je vyvážený obsah povinných a povinně volitelných předmětů, v rámci kterých získávají studenti znalosti v základních teoretických předmětech profilujícího základu a předmětech profilujícího základu, jakými jsou především ateliéry architektonické tvorby, architektonické kreslení, modelové projektování, počítačová grafika, architektonická kompozice, dějiny architektury, navrhování staveb, nauka o budovách, ochrana a obnova památek, urbanismus a předměty stavebně inženýrské (stavební fyzika, statika, navrhování stavebních konstrukcí z různých materiálů, navrhování základových konstrukcí, navrhování technických zařízení budov, technologie staveb, ekonomika a management).

Studijní program Architektura a stavitelství


12

Studium je vyváženě doplněno o předměty humanitního zaměření, ekonomického zaměření, o předměty se vztahem k numerickým metodám a aktivnímu využívání výpočetní techniky v inženýrské praxi včetně projektování. Student si může v závěru bakalářského studia zvolit směr architektonický a zpracovat bakalářskou práci na katedře architektury nebo směr stavebně technický a zpracovat bakalářskou práci na katedře konstrukcí pozemních staveb nebo katedře technických zařízení budov. Absolvování čtyřletého bakalářského studia zakládá Akademický rok 2016/2017 Přijímací řízení do bakalářského studia přihlášení / přijatí / zapsaní 418 / 231 / 208 Přijímací řízení do magisterského studia přihlášení / přijatí / zapsaní 231 / 163 / 132 Absolventi magisterského studia: 117 / 22 vyznamenání Absolventi bakalářského studia: 182 / 5 vyznamenání Celkový počet bakalářských studentů: 717 Celkový počet magisterských studentů: 266 předpoklady pro výkon regulovaného povolání autorizovaný technik (ČKAIT) a autorizovaný inženýr (ČKAIT) [2]. Absolvent navazujícího dvouletého magisterského studia získává titul Ing. arch. a uplatní se zejména jako tvůrčí projektant – architekt v oblasti koncepčního navrhování a projektování všech druhů pozemních staveb a jako hlavní koordinátor a inženýr projektu včetně realizací staveb. Další možnost odborného uplatnění je ve správních institucích a úřadech zabývajících se problematikou výstavby včetně památkové péče, ve stavebním výzkumu a v odborném školství. Úspěšné absolvování magisterského studia je podmínkou pro případné pokračování v doktorském studiu. Architektonické a urbanistické znalosti jsou rozšířeny o základní znalosti dalších profesí ve stavebnictví tak, aby mohl absolvent programu Architektura a stavitelství kvalifikovaně posoudit optimální technické řešení a byl schopen architektonický koncept převést v kvalitní stavební technický návrh. Absolvování studijního programu dává předpoklad pro vykonávání regulovaného povolání autorizovaný architekt (ČKA) či autorizovaný inženýr (ČKAIT) [3]. Absolvent doktorského studia (standardní doba studia 4 roky) je erudovaným odborníkem s komplexními znalostmi architektonické a konstrukční tvorby, historických a teoretických kořenů architektury a urbanizmu. Rovněž je seznámen nejen se soudobými, ale i historickými konstrukcemi (s teorií a technologií konstrukcí) a materiály staveb, s technologickými postupy jejich zabezpečení a je připraven řešit i úkoly regenerace a rozvoje městského a venkovského prostoru. Nalezne uplatnění především jako koncepční pracovník v důležitých institucích zabývajících se rozvojem sídel, jejich regenerací a obnovou včetně tvorby koncepce krajiny, dále

AbStrakt‘18 _ text _česky


Akademický rok 2017/2018 Přijímací řízení do bakalářského studia přihlášení / přijatí / zapsaní 349/ 224/ 195 Přijímací řízení do magisterského studia přihlášení / přijatí / zapsaní 212/ 165/ 135 Absolventi magisterského studia: 129 / 7 vyznamenání Absolventi bakalářského studia: 140 / 6 vyznamenání Celkový počet bakalářských studentů: 597 Celkový počet magisterských studentů: 274 programy byly akreditovány do roku 2028. Od akademického roku 2019/20 bude zahájena jejich výuka [2, 3]. Nová koncepce doktorského studia bude stávající doktorský studijní program Architektura a stavitelství o dvou oborech Architektura a stavitelství a Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví dělit na dva samostatné studijní programy [4, 5], ke kterým přibydou ještě dva nové studijní programy Ochrana a obnova památek a Architecture and Landscape Heritage.

[1]

Pešková, Z. AbStrakt‚16 Praha: Nakladatelství ČVUT, 2016. ISBN 978-80-01-06043-8.

[2]

Žádost o akreditaci bakalářského studijního programu Architektura a stavitelství. Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2018. www.fsv.cvut.cz [online]. Dostupné 11. 2. 2019. https://www.fsv.cvut.cz/akredit/

[3]

Žádost o akreditaci magisterského studijního programu Architektura a stavitelství. Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2018. www.fsv.cvut.cz [online]. Dostupné 11. 2. 2019. https://www.fsv.cvut.cz/akredit/

[4]

Žádost o akreditaci doktorského studijního programu Architektura a stavitelství. Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2018. www.fsv.cvut.cz [online]. Dostupné 11. 2. 2019. https://www.fsv.cvut.cz/akredit/

[5]

Žádost o akreditaci doktorského studijního programu Průmyslové dědictví. Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2018. www.fsv.cvut.cz [online]. Dostupné 11. 2. 2019. https://www.fsv.cvut.cz/akredit/

AbStrakt‘18 _ text _ česky

13

pak v řídících a rozhodovacích funkcích orgánů státní správy, v pedagogických a vědeckých funkcích na vysokých školách a výzkumných pracovištích [4]. V roce 2017/2018 byly připraveny a podány nové akreditace bakalářského a magisterského studijního programu, které vycházejí ze struktury programu realizované od roku 2015. Do magisterského studia byla zařazena nová skupina povinně volitelných předmětů zaměřená na problematiku ochrany a obnovy památek. Žádosti o akreditace byly schváleny a studijní


14

U příležitosti 25 let existence katedry architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze vystoupila 8. března 2017 v Ateliéru D jedna z největších žákovských a studentských hudebních kapel v Praze – Big Band Biskupská. (Foto Miloš Sedláček)

AbStrakt‘18 _ text _česky


Na realizaci studijního programu Architektura a stavitelství se spolupodílí 18 kateder fakulty stavební a na 150 vyučujících, nejužší vazba však existuje ke katedře architektury, která zajišťuje majoritní podíl výuky architektonických předmětů a ateliérové tvorby, proto je publikace AbStrakt tak úzce provázána na aktivity a činnost této katedry. Katedra architektury se na uskutečňování jiných studijních programů na fakultě stavební prakticky nepodílí [1].

Vedení katedry

3 Katedra architektury

vedoucí katedry: prof. akad. arch. Mikuláš Hulec zástupci vedoucího katedry: doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. (do 2/2018) doc. Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D. (do 2/2018) Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D. Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D. Počet interních zaměstnanců katedry architektury 2016/2017: 68 2017/2018: 69 podle Bílé knihy 2016/2017 a 2017/2018. Výše úvazků zamestnanců není zohledněna.

Katedra architektury zabezpečuje již 25 let výuku architektonických předmětů teoretického a aplikovaného charakteru na FSv ČVUT v Praze. Cílem výuky je výchova absolventů – architektů s rozšířeným inženýrským vzděláním, garantuje výuku v bakalářském a magisterském studijním programu Architektura a stavitelství, oboru Architektura a stavitelství. Dále garantuje výuku studia doktorského studijního programu Architektura a stavitelství se studijními obory Architektura a stavitelství a Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví [2]. Na katedře architektury je cíleně podporován výzkum architektury a konstrukcí, průmyslového dědictví, ochrany a obnovy památek a venkovského prostoru [2]. Z iniciativy vedoucího katedry prof. Hulce došlo rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 11. 1. 2016 k rozšíření znaleckého oprávnění fakulty v rámci oboru stavebnictví o tyto oblasti: architektura a stavitelství, architektura veřejného prostoru, památková péče – obnova nemovitých kulturních a národních kulturních památek, architektonické realizace v památkově chráněných územích, architektura krajiny a sídel, a dále o obor projektování s rozsahem znaleckého oprávnění pro architektonické návrhy a projekty, návrhy a projektování veřejného prostoru, památková péče – návrhy a projekty nemovitých kulturních a národních kulturních památek, architektonické projekty v památkově chráněných územích, předprojektová příprava – stavebně­‑technické a stavebně­‑historické průzkumy, návrhy a projekty krajiny a sídel [3]. Katedra architektury se významným způsobem podílela na realizaci Scoly Telcz a podpisu memoranda o spolupráci šesti významných vzdělávacích a výzkumných institucí, které v Telči působí (Masarykovy univerzity, Dunajské univerzity v Kremži, Českého vysokého učení technického v Praze, Slovenské technické


16

univerzity v Bratislavě, Národního památkového ústavu a Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR). Dokument obsahuje ujednání o výměně akademických a neakademických pracovníků, výměně studentů, spolupráci učitelů, spolupráci na vědeckém výzkumu a sdílení společných výsledků výzkumu mezi jednotlivými institucemi [4]. Předměty ateliérové tvorby byly oživeny zavedením dvou soutěží v konceptu Design and Build, jejichž předmětem byl návrh dočasného multifunkčního objektu k archeologickému

Momentky z konference A+S‘ 16 Architektura a veřejný prostor – specifika, výzvy a limity. (Foto Oleg Fetisov)

výzkumu v prostoru mezi Masarykovým nádražím a ulicí na Florenci v Praze a návrh vstupní brány festivalu Rock for People [5, 6]. Studenti magisterského studia mohli absolvovat své ateliéry ve společnosti Jakub Cigler Architects.

[1]

Žádost o akreditaci bakalářského studijního programu Architektura a stavitelství. Fakulta stavební ČVUT v Praze,

[2]

Výroční zpráva Fakulty stavební ČVUT v Praze 2016 – 2017. Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2018. www.fsv.cvut.cz

2018. www.fsv.cvut.cz [online]. Dostupné 11. 2. 2019. https://www.fsv.cvut.cz/akredit/ [online]. Dostupné 11. 2. 2019. https://www.fsv.cvut.cz/vyrocni/zpravy.php [3]

Znalecká činnost. Stránky spravované katedrou architektury. K129.cz [online]. Dostupné 11. 2. 2019. http://k129.cz/znalecka­‑cinnost/

[4]

Scola Telcz. Oficiální stránky akce [online]. Dostupné 12. 1. 2018. https://www.scola­‑telcz.net/

[5]

Vyhlášení výsledků Penta. Stránky katedry architektury FSv ČVUT v Praze. K129.cz [online]. Zveřejněno 17. 1. 2017. http://k129.cz/vyhlaseni­‑vysledku­‑penta/

[6]

Studentská soutěž. Oficiální webové stránky Fakulty stavební ČVUT v Praze. www.fsv.cvut.cz [online]. Dostupné 19. 8. 2018. https://web.fsv.cvut.cz/aktuality/327/

AbStrakt‘18 _ text _česky


Konference jsou vázány především na doktorský studijní program Architektura a stavitelství s obory Architektura a stavitelství a Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví, ale otevřeny jsou i studentům bakalářského a magisterského studia Architektury a stavitelství. Pořádají je školící pracoviště katedry architektury a školící pracoviště katedry urbanismu a územního plánování. V rozmezí akademických let 2016/17 a 2017/18 bylo uspořádáno pět konferencí: tři katedrou architektury a dvě katedrou urbanismu a územního plánování. Katedra urbanismu a územního plánování tradičně pořádá konference Člověk, stavba a územní plánování [1]. Katedra architektury uspořádala konference A+S, které byly tematicky zaměřeny na veřejný prostor [2] a železnici [4]. Na první ročník konference membránových konstrukcí (2012) navázal v roce 2016 velmi úspěšně ročník druhý [3].

4

KONFERENCE ČLOVĚK, STAVBA, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 10

Konference

katedra urbanismu a územního plánování FSv ČVUT v Praze Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D., doc. Ing. arch. Jiří Kupka, Ph.D., doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc., Ing. Václav Jetel, Ph.D., Ing. Pavel Holubec, Ph.D., Ing. arch. Jiří Kugl, Ing. arch. Daniela Štegerová, Ph.D. 19. 10. 2016 Fakulta stavební ČVUT v Praze, B-169

Konference byla tradičně určena zejména vědecko­‑výzkumným pracovníkům, studentům doktorských studijních programů, pracovníkům veřejné správy, odborníkům z praxe, ale též zástupcům firem a představitelům občanské společnosti, kteří jsou zváni zejména k diskusi nad konferenčními příspěvky na témata město jako objekt zkoumání, moderní město, stavební a územně­‑plánovací praxe a historická zkoumání [1].

KONFERENCE A+S‘16 Architektura a veřejný prostor – specifika, výzvy, limity katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze 3. 11. 2016 Fakulta stavební ČVUT v Praze, B-168 Cílem konference bylo vytvořit platformu pro předávání odborných znalostí, otevřít diskuzi mezi studenty doktorských oborů, akademickými pracovníky a odborníky z praxe. Konference prezentovala vědecké výsledky doktorských studijních oborů Architektura a stavitelství a Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví, z tohoto důvodu byly voleny i specifické tematické okruhy: Veřejný prostor v souvislostech městské zástavby Veřejný prostor v souvislostech venkovské zástavby a krajiny Veřejný prostor ve vztahu k průmyslovému dědictví Veřejný prostor a komunikace, umělecké aktivity apod. Cílem konference bylo pojednat o výzvách a limitech zaniklých, existujících či plánovaných veřejných prostor, které jsou specifické zejména ve vztahu k industriálnímu a vesnickému prostředí [2].


DRUHÁ MEZINÁRODNÍ MEMBRÁNOVÁ KONFERENCE

18

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, VŠTVS Palestra doc. Ing. arch. Miloš Kopřiva, doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D., Ing. arch. Aleš Vaněk. M.Eng. 24. a 25. 11. 2016 Ateliér D, Akvárium D-1124 Vědecký výbor konference A+S‘16 prof. akad. arch. Mikuláš Hulec prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc. prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc. doc. Ing. arch., Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. doc. Ing. arch. Jiří Kupka, Ph.D. doc. Ing. arch. Michal Šourek doc. Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D. doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D. Ing. arch. Eva Dvořáková Ing. arch. Vlasta Poláčková PhDr. Benjamin Fragner Organizační výbor konference A+S‘16 doc. Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D. Ing. arch. Nikolay Brankov Ing. Jan Bartoníček Ing. arch. Iva Dvořáková Ing. arch. Oleg Fetisov Ing. arch. Jiří Moos Ing. arch. Martin Lapšanský Ing. arch. Lenka Zelená

Dne 24. 11. 2016 od 9.00 (souběžně s programem na VŠTVS Palestra – zaměření na nové trendy ve wellness) proběhlo v Akváriu (D1124) promítání filmu Frei Otto a prezentace studentů doktorského studijního programu a dalších účastníků z praxe v oboru lehkých konstrukcí. Dne 25. 11. 2016 proběhla druhá část konference. Hlavní téma bylo Dynamická architektura s membránovými konstrukcemi. Profesor Martin Rajniš a jeho Huť architektury představila svou nejnovější práci, vzducholoď Gulliver. Ze Stuttgartu přijel Jürgen Hennicke, přímý spolupracovník Freie Otta, architekt Petr Franta přednášel o plášti nové budovy Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky v Praze Dejvicích. Z Londýna přicestoval architekt Pavel Hladík se svou přednáškou o sportovních stadionech s ikonickou architekturou. Celkem vystoupilo 11 přednášejících, z toho 6 ze zemí Evropské unie a 5 z České republiky [3].

KONFERENCE A+S’17 Železnice specifika, výzvy a limity katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze 20. 10. 2017 Studio ALTA

Konference byla uvedena přednáškami Axele Föhla, významného německého odborníka v oblasti industriálního dědictví, na téma Příklady znovuvyužití železničních staveb a prof. Franzisky Bollerey z Fakulta architektury TU Delft na téma Hotely a kavárny jako historické součásti nádraží. Cílem konference bylo vytvořit platformu pro předávání odborných znalostí, otevřít diskuzi mezi studenty doktorských oborů, akademickými pracovníky a odborníky z praxe. Konference prezentovala vědecké výsledky doktorských studijních oborů Architektura a stavitelství a zejména na industriální dědictví zaměřeného oboru Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví. Témata příspěvků se zaměřila na nejrůznější měřítka železničních staveb – od jednotlivého objektu k dopravní infrastruktuře, dobu a místo vzniku objektů i proměnu způsobu vnímání železničních staveb [4].

AbStrakt‘18 _ text _česky


katedra urbanismu a územního plánování FSv ČVUT v Praze doc. Ing. arch. Jiří Kupka, Ph.D., Ing. arch. Šárka Kubátová, Ing. arch. Daniela Štegerová, Ph.D., Ing. arch. Simona Vondráčková, Ing. arch. Irena Klingorová, Ing. arch. Jiří Kugl, Ing. arch. Renata Koubková, Ing. arch. Kateřina Vetešníková, Ing. arch. Eva Petrů, doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc. 1. 11. 2017 Fakulta stavební ČVUT v Praze, B-169 Vědecký výbor konference A+S‘17 Konference byla již tradičně určena zejména vědecko­‑výzkumným pracovníkům, studentům doktorských studijních programů nejen na FSv ČVUT, pracovníkům veřejné správy, odborníkům z praxe, ale též zástupcům firem a představitelům občanské společnosti – kteří jsou zváni zejména k diskusi nad konferenčními příspěvky. Tématy byly sídla v pohybu, veřejné prostory a prostranství, pohledy na veřejný prostor, ochrana dědictví, historická zkoumání [1].

prof. akad. arch. Mikuláš Hulec prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc. doc. Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D., doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D. doc. Ing. arch. Jiří Kupka, Ph.D. doc. Ing. arch. Michal Šourek Ing. arch. Eva Dvořáková Organizační výbor konference A+S‘17 prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger doc. Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D. Ing. arch. Nikolay Brankov Ing. arch. Iva Dvořáková Ing. arch. Martin Lapšanský Ing. Jan Bartoníček Ing. arch. Hana Boříková Ing. arch. Edita Cestrová Ing. arch. Oleg Fetisov Ing. arch. Jiří Moos Ing. arch. Lenka Zelená Ing. arch. Stanislava Šulcová

Výřez pozvánky na 2. membránovou konferenci.

[1] [2]

Konference Člověk, stavba, územní plánování. Oficiální stránky konference. www.csup.uzemi.eu [online]. Dostupné 30. 6. 2016. http://www.csup.uzemi.eu Konference A+S’16 Architektura a veřejný prostor – specifika, výzvy a limity. Oficiální stránky konference. Konferenceas.webnode.cz [online]. Dostupné 30. 6. 2016. http://konferenceas.webnode.cz/

[3]

Nové trendy v plánování ploch a zařízení pro sport a wellness v Praze. Oficiální stránky konference. www.palestra‑conference.cz [online]. Dostupné 20. 11. 2016. http://www.palestra­‑conference.cz/nove­‑trendy­‑v­‑planovani­‑ploch­‑a­‑zarizeni­‑pro­‑sport­‑a­‑wellness­‑v­‑praze/

[4]

Železnice – specifika, výzvy a limity. Oficiální stránky konference [online]. Dostupné 30. 7. 2017. http://konferenceas2017.webnode.cz

AbStrakt‘18 _ text _ česky

19

KONFERENCE ČLOVĚK, STAVBA, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 11


20

Letní škola architektury a stavitelství 2018 Ateliér D: První republika, účastníci workshopu. (Foto Ilona Sochorová)

AbStrakt‘18 _ text _česky


5

Katedra architektury začala v roce 2016 pořádat letní školu architektury a stavitelství Ateliér D [1], která má otevřený koncept a je otevřena jak studentům fakulty, tak veřejnosti, k níž se v roce 2017 přidaly ještě zimní a letní škola v Telči, určené studentům Architektury a stavitelství [2]. Zimní a letní Scola Telcz jsou zavedeny do nabídky volitelných předmětů katedry architektury jako Architektonická dílna 1 a 2. Jde o společnou aktivitu ČVUT v Praze, Dunajské univerzity Krems, Masarykovy univerzity, Slovenské technické univerzity, Národního památkového ústavu a Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR (Centrum Excelence Telč). Zázemí mezinárodní aktivity Scola Telcz je v objektech Univerzitního Centra Masarykovy univerzity v Telči (v bývalé jezuitské koleji) a v telčském centru Českého vysokého učení technického v Praze, tedy v objektech v samotném centru města Telč. Objekty jsou renovované a moderně vybavené, obě budovy poskytují potřebnou infrastrukturu pro práci na projektech a současně jsou konferenčním a ubytovacím místem. Záměrem školy je rozvíjení holistických konceptů podložených reálnými potřebami obyvatel, státní správy a samosprávy, a to na příkladech řešení úprav konkrétních objektů, urbanistických projektů či požadavků na změny stávající situace. Cílem školy je zprostředkovat účastníkům složitost a vzájemné souvislosti v koncepčních návrzích a urbanistických úlohách v prostředí historických center a jejich okolí. Nejedná se pouze o technické, ekonomické a funkční aspekty, ale i o kulturní a sociální potřeby. Zvláštním přínosem celé aktivity je pochopení, argumentace a spolupráce mezi různými obory při plnění konkrétního úkolu, a to formou odborných přednášek, exkurzí nebo různých akcí s účastí veřejnosti. Ve skupinách účastníků z různých zemí a odlišných oborů činnosti pak pod odborným dohledem probíhá koncepční projektová práce. Výsledky jsou prezentovány veřejnosti i odpovědným orgánům, příslušným organizacím a odborníkům, a to včetně prostoru na vzájemné diskuse. Výstupy jednotlivých projektů a aktivit mají podobu konkrétních návrhů a napomáhají k zachování a rozvoji města. Škola je určena zejména studentům magisterských a doktorských studijních programů a vědeckým pracovníkům z různých oborů jako je architektura, stavební inženýrství, ekonomika, geografie, sociologie, dějiny umění, vzdělávání a další příbuzné obory [2]. Program letní školy architektury a stavitelství Ateliér D je koncipován do pěti pracovních dnů v kombinaci třídenního semináře a dvoudenního tvůrčího workshopu. Letní škola je otevřena všem, kdo mají zájem dozvědět se něco zajímavého a netradičního k předem danému tématu. Účastní se jí pracovníci památkové péče, městských úřadů, archivu ČVUT, projektanti, architekti, studenti různých středních a vysokých škol a nadšenci se zájmem o poznání [1].

Školy architektury

ZIMNÍ ŠKOLA TELČ 2017 katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, Donau Universität Krems (DUK), Masarykova universita v Brně (MUNI), Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Telči (NPÚ) a Centrum excelence Telč ÚTAM AV ČR (CET) prof. akad. arch. Mikuláš Hulec, Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D., Ing. Klára Kroftová, Ph.D., Ing. arch. Oleg Fetisov, Ing. arch. Iva Dvořáková 13. 2. 2017 – 18. 2. 2017 Telč


22

Zimní škola v Telči byla pilotní aktivitou intenzivní spolupráce šesti institucí, jejímž předmětem bylo zpracování koncepční studie obnovy a rozšíření památkově chráněných objektů č. p. 70 (bývalý měšťanský dům) a č. p. 71 (bývalá panská sýpka) na Náměstí Zachariáše z Hradce. Úkolem studentů bylo navrhnout řešení, které by lépe vyhovovalo současným potřebám a prostorovým nárokům Městské knihovny a Základní umělecké školy. Zimní školy se účastnili studenti různých oborů DUK, studenti Semináře dějin umění Filosofické fakulty a Výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MUNI a studenti programu Architektura a stavitelství Fakulty stavební ČVUT v Praze, kteří vytvořili mezioborové týmy. Těžištěm byla skupinová práce, založená PŘEDNÁŠKY ATELIÉR D: POD PAROU na diskuzi napříč obory, vedená navíc v angličtině. V úvodu a potom v průběhu, byl program akce doplněn tematickými odbornými Václav Hanka… a nejen on přednáškami a exkurzemi. Práce studentů sestávala ze stavebně doc. Dr. Ing. Václav Liška, MBA historické analýzy objektů a pozemků, koncepce provozního členění Plagiát v architektuře objektů a architektonického konceptu novostavby a současných inprof. akad. arch. Mikuláš Hulec tervencí v historických objektech. Ve svých návrzích se nevyhýbali ani Město nad nádražím aneb jeden trvalý námět komplikovaným tématům vycházejícím ze současné legislativy jako v pracích Karla Pragera například bezbariérový přístup, požární bezpečnost nebo energeticdoc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc. ká efektivita navrhovaných řešení. Závěrečná prezentace vlastních Doprava a dopravní stavby návrhů, která byla otevřená veřejnosti, prověřila prezentační doveddoc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D. nosti zapojených studentů [2], [3], [4]. Ztracené pražské mosty PhDr. Rudolf Pošva, CSc. Železniční mosty 19. stol. na území Českých zemí LETNÍ ŠKOLA ARCHITEKTURY A STAVITELSTVÍ doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc. ATELIÉR D: POD PAROU Modely starších železničních mostů i s vlaky z 3D tiskárny katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, Omnium z. s., doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D. Památková komora ČR, Národním technické muzeum Urbanismus Prahy 19. století a ovlivnění rozvoje města příchodem železnice Odborný výbor doc. Ing. arch. Petr Durdík prof. akad. arch. Mikuláš Hulec, doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Působení českých odborníků v Bulharsku Pešková, Ph.D., doc. Dr. Ing. Václav Liška, MBA, Ing. Jakub Děd, Ing. arch. Nikolay Brankov Mgr. Barbora Větrovská Pod parou k architektuře 21. století akad. arch. Aleš Brotánek Organizační zajištění Jak jsme na tom s párou? Architektura v oparu doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D., doc. Dr. Ing. Václav doc. Ing. arch. Michal Šourek Liška, MBA, Ing. Jakub Děd, Mgr. Barbora Větrovská, Pára v konstrukcích Mgr. Jana Dobisíková, Ing. Klára Kroftová, Ph.D., Ing. arch. Jiří Ing. arch. Josef Smola Pošmourný, Ing. arch. Iva Dvořáková, Ing. arch Nikolay Brankov, Dobrodružství kriminalistiky: Padělek Ing. arch. Stanislava Šulcová, Ing. arch. Jiří Moos, Josef Zach, Martin Mgr. Zdeněk Marek Horešovský Charakter architektury 19. století (zaměřeno na 28. 8. 2017 – 1. 9. 2017 téma symboliky a plagiátorství v architektuře) Ateliér D, centrum Prahy, Národní technické muzeum Ph.Dr. Rudolf Pošva, CSc. Připomenuty byly dvě události z roku 1817: první Božkovo veřejné předvedení parníku na Vltavě v Praze a „objev“ Rukopisu královédvorského. Tyto události inspirovaly dvě nosná témata letní školy: Století páry (nejen architektura a urbanismus, ale i mosty, průmyslové stavby,

AbStrakt‘18 _ text _česky


LETNÍ SCOLA TELCZ 2017 katedra architektury FSv ČVUT v Praze, Masarykova univerzita Brno, Dunajské univerzita v Kremži, Centrum Excelence Telč ÚTAM AV ČR, Národní památkový ústav prof. akad. arch. Mikuláš Hulec, Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D., Ing. Klára Kroftová, Ph.D., Ing. arch. Iva Dvořáková 18. 9. 2017 – 23. 9. 2017 Telč Cílem Letní školy bylo zpracování koncepční studie regenerace městského a venkovského prostředí Telč – Staré Město, které je městskou památkovou zónou. Úkolem studentů bylo zdůraznění hodnoty místa, objasnění a obhájení důvodů ochrany, oživení kulturního života a posílení místní komunity. Cílem neměl být „pouze“ opravený dům. Program letní školy se skládal z přednášek odborníků zaměřených na problematiku historických sídel z hlediska památkové péče i sociálních aspektů života v nich, lokálních exkurzí, diskusí s experty i obyvateli, ukázek terénní práce a zejména samostatné práce studentských týmů. Práce studentů byla založena na formulaci konceptu rozvoje prostředí a definování potenciálu místa s ohledem na cestovní ruch, malý podnik, rekreaci, dopravu (především pěší) a poskytnutí nápadů na zlepšení sousedského prostoru. Navrhovaný vývoj měl respektovat přiměřenou míru hustoty území a prezentovat Staré Město jako součást města UNESCO Telč. V úvodu byla studentům zprostředkována problematika sousedské sociologie a analýzy životního prostředí. Důraz byl kladen na porozumění sousedství jako prostoru semi­‑privátních vazeb a prostoru posilování důležité kompetence městského člověka, který disponuje schopností zvládat setkávání s cizincem. Těžištěm workshopu bylo provedení analýzy prostředí a následný návrh regenerace městské

AbStrakt‘18 _ text _ česky

23

železnice, doprava apod.) a Symboly a plagiátorství v architektuře. Výchozí témata představovala pobídku pro přednášející, aby je rozvinuli až do dnešních problémů i budoucích výhledů. První dva dny probíhaly přednášky, třetí den procházka Prahou vedená PhDr. Rudolfem Pošvu, CSc. a poslední dva dni byly věnovány ideovému workshopu Zde pustil Božek parník na Vltavu. V rámci workshopu vznikl návrh naučné cesty po nalezených artefaktech z 19. století Božkovy stopy v mlze. Dále vizionářský 200 metrů vysoký objekt Božkovy hory se stanicí hyperloopu, zdrojem energie – geotermálním vrtem s parním generátorem, čistírnou odpadních vod, zázemím pro techniku a zaměstnance, technické muzeum a industriální galerii, obchodní centrum, hotel a sjezdovou dráhu na střeše objektu. Součástí tohoto projektu bylo i řešení ostrova, kde je situován park, pláž, přístav a napojení na MHD. Nebo Cimrmanovsky pojatá rozhledna, která přivede návštěvníka pod hladinu Vltavy, aby tak připomenula okamžik Božkova předvádění parní lodě ve Stromovce. Návrh uvažuje i s výročním připomenutím akce formou představení, které by diváci sledovali z vorů na vodě. V závěru letní školy byly zástupkyní Památkové komory ČR organizátorům předány diplomy za úspěšné umístění v soutěži Má vlast v srdci Evropy – Poznej ji a chraň, kterou vyhlašuje Památková komora ČR spolu s Českou radou dětí a mládeže (ČRDM) a dalšími subjekty. Fakulta stavební ČVUT v Praze zvítězila v rámci 8. ročníku této soutěže v oblasti Zahraniční partnerství, kategorii kolektiv s akcí Letní škola architektury a stavitelství Ateliér D: Letní architektonická etuda v duchu Karla IV. [1]


24

památkové rezervace Telč – Staré Město, včetně analýzy komunikační sítě. Úkolem studentů bylo identifikovat slabá a silná místa, historické komunikace, naznačit doplnění pěších cest k usnadnění městského tranzitu, rekreaci městských a městských návštěvníků. (pěší prohlídka města, rehabilitace křížové výpravy v krajině atd.). Studentům bylo touto cestou přiblíženo téma „historického urbanismu“, jak jej vnímáme v současném stavu Starého města v Telči, jaké jsou základní principy „historického urbanismu“ a jak se s nimi pracuje, proč je tato otázka důležitá při přípravě obnovy centra města [2]. Součástí programu byla veřejná prezentace výsledků studentských dílen v pátek 22. září 2017. Paralelně s letní školou byla zahájena také výstava výsledků studentských projektů ze zimní školy pořádané v Telči v únoru 2017. Výstava proběhla od 18. do 23. září v prostorách radnice - náměstí Zachariáše z Hradce 10 [5], [6].

ZIMNÍ SCOLA TELCZ 2018 katedra architektury FSv ČVUT v Praze, Masarykova univerzita Brno, Dunajské univerzita v Kremži, Centrum Excelence Telč ÚTAM AV ČR, Národní památkový ústav Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D., Ing. Klára Kroftová, Ph.D. 5. 2. 2018 – 9. 2. 2018 Telč Hlavním tématem Zimní školy 2018 bylo hledání budoucnosti a místa na mentální mapě historického centra Telče pro bývalou sakrální stavbu poznamenanou společensko­‑politickým vývojem a řadou necitlivých fyzických stavebních zásahů. Podtextem workshopu byly podpora učení a porozumění historii, sociálně­‑politickému kontextu, budování a struktuře prostoru. Mezi úkoly, které účastníci workshopu měli řešit, patřilo na straně jedné definování nehmotné hodnoty a na straně druhé hodnotných prostor a konstrukcí, které mají být zachovány a tvoří nedílnou součást historie stavby. Účastníci workshopu se snažili formulovat, resp. definovat koncept užívání (opětovného využití) budovy na základě stanovených historických a památkových hodnot vyplývajících ze strategických cílů Úmluvy o světovém dědictví – tzv. Pět článků: „důvěryhodnost“, „zachování“, „budování kapacit“, „komunikace“, „společenství“. Výstupem workshopu byla site­‑specific instalace přímo v Synagoze s cílem oživit zapomenutý sakrální prostor, která zprostředkovala historii, architekturu a možnosti jejího budoucího využití. Součástí instalace byla také elektronická prezentace konceptu budoucího využití a případných úprav objektu, která vycházela z analytické části práce [2], [7].

AbStrakt‘18 _ text _česky


LETNÍ ŠKOLA ARCHITEKTURY A STAVITELSTVÍ ATELIÉR D: PRVNÍ REPUBLIKA

Odborný výbor prof. akad. arch. Mikuláš Hulec, doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D., doc. Dr. Ing. Václav Liška, MBA, Ing. Jakub Děd, Mgr. Barbora Větrovská, BcA. Michaela Caranová Organizační zajištění doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D., doc. Dr. Ing. Václav Liška, MBA, Ing. Jakub Děd, Mgr. Barbora Větrovská, BcA. Michaela Caranová, Ing. arch. Jiří Pošmourný, Ing. arch Nikolay Brankov, Ing. arch. Stanislava Šulcová, Ing. arch. Jiří Moos, Ing. arch. Anna Marie Černá 27. 8. 2018 – 31. 8. 2018 Ateliér D, Dejvice, Bubeneč, Středočeské muzeum v Roztokách, Tiché Údolí Odkaz první republiky jsme si připomněli v rámci třetí letní školy architektury a stavitelství. V duchu dobré tradice bylo výchozí téma základní inspirací, které bylo v rámci přednášek a workshopu dále rozvíjeno až do dnešních problémů či budoucích výhledů. Program letní školy byl koncipován do pěti pracovních dní v kombinaci třídenního semináře a dvoudenního tvůrčího workshopu. PhDr. Rudolf Pošvova, CSc. na středeční procházce připomněl rondokubismus a věnoval se výstavbě Dejvic a Bubenče. Ve Středočeském muzeu v Roztokách měli účastníci letní školy možnost navštívit komentovanou výstavu Československý kolek… milovník nejen rumu a tabáku a expozici Život v letovisku aneb jak se jezdilo do Roztok. Námětem pro workshop se stal nápad pojmenovat posluchárny fakulty po význačných osobnostech, které jsou spojeny s Fakultou stavební ČVUT v Praze. Cílem workshopu bylo získat náměty, jak přiblížit významnou osobnost více lidštěji a promítnout tak jejího „ducha“ do samotné posluchárny, aby prostor posluchárny získal osobitý charakter. Konkrétní vybranou osobností pro tento úkol se stala Milada Petříková Pavlíková, první žena, která absolvovala na ČVUT. Z hlediska využití nebyla definována přesná forma a náplň ani konkrétní místo realizace výstupu workshopu. Místně byl omezen na budovu Fakulty stavební ČVUT v Praze a její bezprostřední okolí. Návrhy byly instalovány přímo na zvolené místo na fakultě stavební formou modelu v měřítku 1:1 [1].

AbStrakt‘18 _ text _ česky

PŘEDNÁŠKY ATELIÉR D: PRVNÍ REPUBLIKA Nový stát, nová církev Sbory Církve československé husitské prof. akad. arch. Mikuláš Hulec, Ing. arch. Nikolay Brankov Úsilí o vybudování Státní galerie, Josef Gočár doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc. Státní regulační komise pro HMP Okrašlovací hnutí doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D. Dopravní stavby a jejich soulad s novou dobou doc. Ing. arch, Karel Hájek, Ph.D. Co s konstrukcemi, které mám zůstaly? Konstrukční odkaz meziválečného období Ing. Karel Mikeš, Ph.D. Státní symboly z méně známé stránky – návrhy, státní vlajky, rozbor československé hymny, legionářské tradice při vzniku ČSR doc. Dr. Ing. Václav Liška Urbanismus Prahy první republiky doc. Ing. arch. Petr Durdík Funkcionalismus v Brně Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D „Moderní bydlení“ Moderní architektura mezi válkami - a dnes doc. Ing. arch. Michal Šourek Státní podpora sociálního bydlení a výstavby bytů za první republiky Ing. arch. Anna Marie Černá Stavby pro volný čas doc. Ing. arch. Jindřich Svatoš Život v Československu Mgr. Radmila Kaděrová Nacionální styl (rondokubismus) Ph.Dr. Rudolf Pošva, CSc.

25

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, Omnium z. s., Památková komorou ČR, Středočeské muzeum v Roztokách


SCOLA TELCZ 2018 Katedra architektury FSv ČVUT v Praze, Masarykova univerzita Brno, Dunajské univerzita v Kremži, Centrum Excelence Telč ÚTAM AV ČR, Národní památkový ústav prof. akad. arch. Mikuláš Hulec, Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D., Ing. Klára Kroftová, Ph.D. 17. 9. 2018 – 21. 9. 2018 Telč. 26

Slavnostní podpis memoranda, při kterém jednotlivé instituce zastupovali rektor Dunajské univerzity Krems Friedrich Faulhammer, prorektorka Masarykovy univerzity Naděžda Rozehnalová, děkan Fakulty architektury Slovenské technické univerzity v Bratislavě Pavel Gregor, děkan Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze Jiří Máca, generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková a ředitel Centra excelence Telč Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR Jakub Novotný, bylo výsledkem několikaleté spolupráce těchto institucí. Obsahuje výměnu akademických a neakademických pracovníků, výměnu studentů, spolupráci učitelů, spolupráci na vědeckém výzkumu a sdílení společných výsledků výzkumu mezi jednotlivými institucemi. Z české strany jde o instituce, které v Telči mají své pracoviště a spolupracují již několik let. Dokladem výsledků jejich dlouhodobé kooperace na poli památkové péče jsou např. realizované letní a zimní školy s názvem SCOLA TELCZ, které probíhaly za účasti odborníků jednotlivých institucí a vybraných studentů vysokých škol z České republiky i ze zahraničí. Program se skládal z přednášek odborníků, ukázek terénní práce a zejména samostatné práce studentských týmů. Součástí byla rovněž podrobná prohlídka historického centra města Telče, jeho podzemí a návštěva čtvrti Staré město. Účastníci měli jedinečnou možnost setkávání, přístupu na jinak nedostupná místa a zejména spolupráce se specialisty z různých oborů jako jsou památkáři, architekti, zástupci přírodovědeckých disciplín či historikové umění. Různorodé byly i vlastní studentské týmy, což účastníkům umožnilo vyzkoušet si mezioborovou spolupráci, která je pro památkovou praxi příznačná. Cílem aktivity SCOLA TELCZ, která bude v Telči probíhat i v dalších letech, je nejenom prohloubení kontaktů mezi jednotlivými institucemi a frekventanty akce, ale i jakési názorové fórum přístupů a řešení konkrétních problémů v oblasti péče o zachování kulturního dědictví z pohledu různých oborů se zohledňováním místních podmínek a obyvatel. Jde tedy o příklad oboustranně přínosné spolupráce mezi akademickou sférou a výkonnou praxí na mezinárodní úrovni [8].

[1]

Letní škola architektury a stavitelství Ateliér D: Pod parou. Oficiální stránky akce [online]. Dostupné 12. 1. 2016. http://apluses.cz/letni­‑skola­‑architektury/

[2]

Scola Telcz. Oficiální stránky akce [online]. Dostupné 12. 1. 2018. https://www.scola­‑telcz.net/

[3]

Oficiální facebooková stránka akce. Facebook: https://www.facebook.com/Winter­‑School­‑Tel%C4%8D-1830285447228370/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf

[4]

Winter School in Telč. Stránky katedry architektury FSv ČVUT v Praze. K129.cz [online]. Zveřejněno 15. 12. 2016. http://k129.cz/winter­‑school­‑in­‑telc/

[5]

SCOLA TELCZ 2017 – týdenní letní škola se bude věnovat Starému Městu v Telči. Národní památkový ústav. npu.cz [online]. Zveřejněno 11. 9. 2017.

[online].

https://www.npu.cz/cs/pro­‑media/28983-scola­‑telcz-2017-tydenni­‑letni­‑skola­‑se­‑bude­‑venovat­‑staremu­‑mestu­‑v­‑telci [6]

Majdičová, M. Letní škola naučí studenty pečovat o památky. Jihlavský deník [online]. Zveřejněno 14. 9. 2017. https://jihlavsky.denik.cz/zpravy_region/letni­‑skola­‑nauci­‑studenty­‑pecovat­‑o­‑pamatky-20170914.html

[7]

Workshop Scola Telcz 2018. Kudyznudy.cz [online]. Dostupné 9. 2. 2018.http://www.kudyznudy.cz/aktivity­‑a­‑akce/akce/workshop­‑scola­‑telcz-2018.aspx

AbStrakt‘18 _ text _česky


6

Studenti A+S mohou využívat možnosti zahraničních pobytů v rámci programu Erasmu+ a bilaterálních dohod. V akademickém 2016/2017 vycestovalo celkem 25 studentů (Erasmus+ 22, bilaterální dohody 3) a v akademickém roce 2017/2018 celkem 31 studentů (Erasmus+ 21, bilaterální dohody 10), další studenti využili možnosti pracovních stáží v rámci programu Athens. V organizaci zahraničních exkurzí pro studenty Architektury a stavitelství pokračovali i nadále Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D. a Ing. Jan Pustějovský, Ph.D., kteří v září 2017 uskutečnili cestu do Slovinska [1] a o rok později do Hamburku [2]. Dobrou tradicí se stalo, že na cesty navazuje setkání účastníků zájezdu s promítáním fotografií a sdílením zkušeností ve formátu Pecha Kucha Night [6]. Exkurze do Dánska v roce 2017 se nenaplnila, přestože fakulta na cestu studentům přispívala [3]. Nabídka akcí pro studenty mimo výuku se zvýšila natolik, že přesytila trh. Možnosti a dostupnost vycestovat do zahraničí je vysoká. Uspořádána byla též exkurze do Plaského kláštera [4] a komentovaná prohlídka kostela Neposkvrněného početí Panny Marie ve Strašnicích [5]. Řadu dalších zajímavých exkurzí pořádal studentský klub ŠTUK. Exkurze bývají standardně zahrnuty i do výuky, zejména do předmětu Úvod do profesní praxe nebo Interiér. Pro potřebu AbStraktu jsou upřednostněny informace o zahraničních výjezdech či exkurzích mimo výuku.

Exkurze, zájezdy

EXKURZE DO PLASKÉHO KLÁŠTERA PRO STUDENTY A+S katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, katedra konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze doc. Ing Eva Burgetová, CSc. 28. 11. 2016 Plaský klášter Prohlídka stavebního řešení navrženého a realizovaného Giovanni Santinim v 18. století zahrnující založení, větrání a odvlhčení kláštera. Tato část kláštera není běžně přístupná veřejnosti, šlo o jedinečnou příležitost vidět unikátní historické řešení stavby, vyslechnout odborný výklad, návštívit Centrum stavitelského dědictví NTM s odborným komentářem [4].

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze Ing. arch. Jindřich Synek 9. 6. 2017 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie ve Strašnicích Autorsky komentovaná prohlídka kostela Neposkvrněného početí Panny Marie ve Strašnicích v rámci Noci kostelů [5].


SLOVINSKO 17

28

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D., Ing. Jan Pustějovský, Ph.D. 26. 9. 2017–1. 10. 2017 Cesta za zahraniční architekturou do Slovinska se zastávkami v Rakousku. Navštíven byl Krems, Graz, Maribor, Celje, Valenje, Lublanja, Bled, Kranjska Gora, Salzburg, Linz. Exkurze se zúčastnilo na tři desítky studentů [1].

PECHA KUCHA SLOVENIA katedra architektury FSv ČVUT v Praze Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D., Ing. Jan Pustějovský, Ph.D. 30. 10. 2017 Ateliér D Promítání fotografií ze zářijové cesty za architekturou do Slovinska [6].

EXKURZE HAMBURK katedra architektury FSv ČVUT v Praze Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D., Ing. Jan Pustějovský, Ph.D. 22. 9. 2018–27. 9. 2018 Exkurze pro studenty programu Architektura a stavitelství za zahraniční architekturou. Tentokrát do Hamburku exkurze se zúčastnilo na tři desítky studentů, připojili se i další pedagogové katedry architektury [2].

PECHA KUCHA HH katedra architektury FSv ČVUT v Praze Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D., Ing. Jan Pustějovský, Ph.D. 5. 12. 201 Ateliér D Promítání fotografií z exkurze do Hamburku ve formátu Pecha Kucha, tj. 20 snímků za 20 vteřin.

[1]

Cesta za architekturou – Slovinsko. Katedra architektury FSv ČVUT v Praze. K129.cz [online]. Zveřejněno 6. 5. 2017. http://k129.cz/cesta­‑za­‑architekturou­‑slovinsko/10. 2017

[2]

Exkurze Hamburk. Apluses.cz [online]. Zveřejněno 6. 6. 2018. http://apluses.cz/exkurze­‑hamburk/

[3]

K129_denmark_2017. Facebooková událost akce [online]. https://www.facebook.com/events/1485072511554126/?fref=ts

[4]

Exkurze do Plaského kláštera pro studenty A+S. Apluses.cz [online]. Zveřejněno 8. 11. 2016. http://apluses.cz/exkurze­‑do­‑plaskeho­‑klastera­‑pro­‑studenty­‑as/

[5]

Komentovaná prohlídka kostela. Katedra architektury FSv ČVUT v Praze. K129.cz [online]. Zveřejněno 7. 6. 2017. http://k129.cz/komentovana­‑prohlidka­‑kostela/

[6]

Pecha Kucha Slovenia. Katedra architektury FSv ČVUT v Praze. K129.cz [online]. Zveřejněno 17. 10. 2017. http://k129.cz/pecha­‑kucha­‑slovenja/

AbStrakt‘18 _ text _česky


7

V roce 2016 zavedla katedra architektury pravidelný cyklus přednášek Co je architektura?, který organizuje Ing. arch. Iva Dvořáková ve spolupráci se studentským spolkem AS+. Tím byl oproti uplynulým letům zvýšen počet přednášek hostů mimo výuku. V roce 2016/17 se uskutečnilo deset přednášek a v roce 2017/2018 osm přednášek. V rámci prvního cyklu přednášek Co je architektura? se v zimním semestru 2016/2017 představili Josef Pleskot, H3T, Jakub Cigler a Lenka Křemenová z A1 Architects, letní semestr zahájila předpřednáška Marco Maia a následovaly přednášky Evy Jiřičné, Jaroslava Zimy, Petra Kučery a Mjölk architekti, v zimním semestru akademického roku 2017/2018 proběhly přednášky Martina Gsandtnera, Martina Rajniše, Vladimíra Šlapety, Filipa Hejzlara, v letním semestru navázaly přednášky Václava Aulického a BOD architektů [20]. Kromě cyklu Co je architektura? přednášel nejen studentům Architektury a stavitelství o stavebním právu JUDr. Jiří Plos [3]. Návštěva z Auburn univerzity v Alabamě představila projekt Rural Studia, který je realizován na jejich škole architektury [14]. Jindřich Svatoš přednášel o kampusu Technické univerzity ve Vídni.

Přednášky hostů

CO JE ARCHITEKTURA? PŘEDNÁŠKA JOSEFA PLESKOTA katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze
 Ing. arch. Iva Dvořáková, Spolek AS+ 11. 10. 2016 Ateliér D Architekt Josef Pleskot představil práci svého ateliéru [1], [2].

VEŘEJNÁ PŘEDNÁŠKA NA TÉMA PRAŽSKÉ STAVEBNÍ PŘEDPISY katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze doc. Ing. arch. Luboš Knytl, Ing. arch. Petr Lédl, Ph.D. 7. 11. 2016 D-1122 V rámci předmětu Úvod do profesní praxe se konala veřejná přednáška na téma Pražské stavební předpisy. Téma přednesl JUDr. Plos, právní poradce České komory architektů. Účast byla doporučena především studentům vyšších ročníků [3].

CO JE ARCHITEKTURA? PŘEDNÁŠKA H3T katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze
 Ing. arch. Iva Dvořáková, Spolek AS+ 15. 11. 2016 Ateliér D Martina Kubešová a Tomáš Madra představili tvorbu ateliéru H3T Architekti [4].


30

CO JE ARCHITEKTURA? PŘEDNÁŠKA JAKUBA CIGLERA

CO JE ARCHITEKTURA? PŘEDNÁŠKA JAROSLAVA ZIMY (D3A)

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze Ing. arch. Iva Dvořáková, Spolek AS+ 29. 11. 2016 Ateliér D Jakub Cigler z ateliéru Jakub Cigler Architekti představil nejen realizace The Park na Chodově, Florentinum či administrativní budovu Aviatica na Radlické [5].

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze Ing. arch. Iva Dvořáková, Spolek AS+ 12. 4. 2017 Ateliér D Jaroslav Zima přednášel o urbanismu, veřejném prostoru a jejich souvislosti [9].

CO JE ARCHITEKTURA? PŘEDNÁŠKA LENKY KŘEMENOVÉ (A1 ARCHITECTS) katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze Ing. arch. Iva Dvořáková, Spolek AS+ 13. 12. 2016 Ateliér D Přednáška architektky Lenky Křemenové z A1 Architects. Mezi jejich výrazné projekty patří např. interiér 66 gallery, několik čajových domů, kinobar Aero nebo architektonické řešení výstavy Národní styl [6].

ARCHITEKT MARCO MAIA V ATD katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze Ing. arch. Iva Dvořáková, Spolek AS+ 15. 3. 2017 Ateliér D „Warm up“ přednáška portugalského architekta Marca Maia o vývoji současné portugalské architektury. Přednáška proběhla v angličtině [7].

CO JE ARCHITEKTURA? PŘEDNÁŠKA EVY JIŘIČNÉ katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze Ing. arch. Iva Dvořáková, Spolek AS+ 29. 3. 2017 Ateliér D Architektka a designérka Eva Jiřičná přednášela o období 60. až 80. let, kdy působila mimo jiné s architekty jako Richard Rogers nebo Norman Foster [8].

CO JE ARCHITEKTURA? PŘEDNÁŠKA PETRA KUČERY katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze Ing. arch. Iva Dvořáková, Spolek AS+ 26. 4. 2017 Ateliér D Přednáška Petra Kučery byla věnovaná historické architektuře a urbanismu v současných podmínkách [10].

CO JE ARCHITEKTURA? PŘEDNÁŠKA MJÖLK ARCHITEKTI katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze Ing. arch. Iva Dvořáková, Spolek AS+ 10. 5. 2017 Ateliér D Studio Mjölk představilo své projekty založené na severské koncepční jednoduchosti, materiálové pravdivosti a mladické rozvernosti [11].

CO JE ARCHITEKTURA? PŘEDNÁŠKA MARTINA GSANDTNERA katedra architektury FSv ČVUT v Praze Ing. arch. Iva Dvořáková, Spolek AS+ 23. 10. 2017 Ateliér D Martin Gsandtner představil experimentální architekturu a nejen ji [12].

AbStrakt‘18 _ text _česky


katedra architektury FSv ČVUT v Praze Ing. arch. Iva Dvořáková, Spolek AS+ 6. 11. 2017 Ateliér D Martin Rajniš přednášel o atélieru Huť architektury, nové Poštovně na Sněžce, dřevěné vzducholodi v DOXu a dalších projektech [13].

PŘEDNÁŠKA KAMPUS WU VÍDEŇ katedra architektury FSv ČVUT v Praze doc. Ing. arch. Jindřich Svatoš 7. 3. 2018 Posluchárna C-208 Přednáška spojená s debatou o jednom z nejnovějších univerzitních kampusů v Evropě. [17]. 31

CO JE ARCHITEKTURA? PŘEDNÁŠKA MARTINA RAJNIŠE

RURAL STUDIO katedra architektury FSv ČVUT v Praze, Auburn University Alabama prof. akad. arch. Mikuláš Hulec 20. 11. 2017 Ateliér D, D­‑A8 Návštěva z Auburn University v Alabamě představila jejich unikátní a inspirativní program Rural Studio mimo kampus na americkém venkově, kde studenti navrhují a realizují své projekty ve spolupráci s místní samosprávou a komunitou [14].

Přednáška Václava Aulického. (Foto Miloš Sedláček)

CO JE ARCHITEKTURA? PŘEDNÁŠKA VLADIMÍRA ŠLAPETY

CO JE ARCHITEKTURA? PŘEDNÁŠKA VÁCLAVA AULICKÉHO

katedra architektury FSv ČVUT v Praze Ing. arch. Iva Dvořáková, Spolek AS+ 27. 11. 2017 Ateliér D Vladimír Šlapeta přednášel o moderní architektuře a urbanismu [15].

katedra architektury FSv ČVUT v Praze Ing. arch. Iva Dvořáková, Spolek AS+ 14. 3. 2018 Ateliér D Václav Aulický přednášel nejen o Žižkovské televizní věži, Transgasu či Automatické telefonní ústředně v Dejvicích [18].

CO JE ARCHITEKTURA? PŘEDNÁŠKA FILIPA HEJZLARA

CO JE ARCHITEKTURA? PŘEDNÁŠKA BOD ARCHITEKTI

katedra architektury FSv ČVUT v Praze Ing. arch. Iva Dvořáková, Spolek AS+ 11. 12. 2017 Ateliér D Filip Hejzlar představil tvorbu architektonického a designérského studia de.fakto [16].

katedra architektury FSv ČVUT v Praze Ing. arch. Iva Dvořáková, Spolek AS+ 4. 4. 2018 Ateliér D Jáchym Svoboda, Jakub Straka a Vojtěch Sosna představili své projekty a realizace, například návrh radnice pro Prahu 7, víceúčelovou sportovní halu v Modřicích či návrh sportovního centra v Chrudimi [19].

AbStrakt‘18 _ text _ česky


[1]

Co je architektura? / Josef Pleskot přednáší na FSv ČVUT. Oficiální facebooková událost akce. www.facebook.com [online]. Dostupné 21. 10. 2016. https://www.facebook.com/events/543284319211114/

[2]

Co je architektura? přednáška Josefa Pleskota na FSv ČVUT. Archiweb. www.archiweb.cz [online]. Zveřejněno 10. 11. 2016. http://www.archiweb.cz/news.php?action=show&type=8&id=20299

[3]

Veřejná přednáška na téma Pražské stavební předpisy. Facebook apluses. www.facebook.com/aplusesFSv [online]. Zveřejněno 31. 10. 2016 na https://www.facebook.com/aplusesFSv

[4]

Co je architektura? / H3T Architekti přednášejí na FSv ČVUT. Oficiální facebooková událost akce. www.facebook.com

32

[online]. Dostupné 1. 11. 2016. https://www.facebook.com/events/1786864534925993/ [5]

Co je architektura? / Jakub Cigler přednáší na FSv. Oficiální facebooková událost akce. www.facebook.com [online]. Dostupné 23. 11. 2016. https://www.facebook.com/events/565596703635883/

[6]

Co je architektura? / Lenka Křemenová přednáší na FSv. Oficiální facebooková událost akce. www.facebook.com [online]. Dostupné 8. 12. 2016. https://www.facebook.com/events/1783785108549508/

[7]

Warm up lecture Marco Maio/ Contemporary Portuguese Architecture. Oficiální facebooková událost akce [online].

[8]

Co je architektura? / Eva Jiřičná přednáší na FSv. Oficiální facebooková událost akce [online]. Dostupné 29. 3. 2017.

Dostupné 15. 3. 2017. https://www.facebook.com/events/177013029465892/ https://www.facebook.com/events/406701766363414/ [9]

Co je architektura? / Jaroslav Zima prednáší na FSv. Oficiální facebooková událost akce [online]. Dostupné 12. 4. 2017.

[10]

Co je architektura? / Petr Kučera přednáší na FSv Oficiální facebooková událost akce [online]. Dostupné 26. 4. 2017.

[11]

Co je architektura? / Mjölk architekti přednášejí na FSv. Oficiální facebooková událost akce [online]. Dostupné

https://www.facebook.com/events/359571181104775/ https://www.facebook.com/events/299837910451633/ 10. 5. 2017. https://www.facebook.com/events/277473655996964/ [12]

Co je architektura? / Martin Gsandtner. Oficiální facebooková událost akce [online]. Dostupné 23. 10. 2017. https://www.facebook.com/events/276759449394759/

[13]

Co je architektura? / Martin Rajniš. Oficiální facebooková událost akce [online]. Dostupné 23. 10. 2017. https://www.facebook.com/events/131871354238588/

[14]

Rural Studio. Katedra architektury FSv ČVUT v Praze. K129.cz [online]. Zveřejněno 20. 11. 2017.

[15]

Co je architektura? / Vladimír Šlapeta. Oficiální facebooková stránka akce [online]. Dostupné 27. 11. 2017.

http://k129.cz/1936-2/ https://www.facebook.com/prednasky.architektury/ [16]

Co je architektura? / Filip Hejzlar. Oficiální facebooková událost akce [online]. Dostupné 11. 12. 2017. ttps://www. facebook.com/events/361377517606942/

[17]

Přednáška Kampus WU Vídeň. Apluses.cz [online]. Zveřejněno 26. 2. 2018.

[18]

Co je architektura? / Václav Aulický. Oficiální facebooková událost akce [online]. Dostupné 14. 3. 2018.

http://apluses.cz/prednaska­‑kampus­‑wu­‑viden/ https://www.facebook.com/events/339371699902822/ [19]

Co je architektura? / BOD architekti. Oficiální facebooková událost akce [online]. Dostupné 4. 4. 2018. https://www.facebook.com/events/2017663321783647/

[20]

Co je architektura? Přednášky architektury na Fakultě stavební ČVUT. Oficiální facebooková stránka akce [online]. Dostupné 13. 1. 2019.https://www.facebook.com/prednasky.architektury/

AbStrakt‘18 _ text _česky


8

Workshopy, nebo spíše architektonické dílny, se staly oblíbenými aktivitami, na kterých jsou postaveny jak Scola Telcz, tak letní škola architektury a stavitelství Ateliér D. V akademických letech 2016/2017 a 2017/2018 proběhly tři workshopy v Telči a dva workshopy v rámci letní školy architektury a stavitelství v Praze. Podrobněji se školám architektury věnuje samostatná kapitola této publikace. Úvodním workshopem je také doprovázena studentská soutěž Český ostrovní dům, na které participuje Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D. Kromě těchto workshopů proběhlo ještě dalších šest: pět jich pořádala katedra architektury, jeden katedra urbanismu a územního plánování. Dva workshopy se zabývaly problematikou center malých obcí Tmaň [1] a Chotíkov [4], jeden workshop byl zaměřen na řešení fasády bytového domu [2]. Další dva workshopy byly vázány na probíhající projekty NAKI II – tématem jednoho byly tovární komíny [3] a druhý byl zaměřen na výtvarné umění jako součást architektury 60. a 70. let 20. století [5]. Výzva kreativní recyklace byla vyhlášena společně se společností Skanska Reality a v konceptu Design and Build byl navržen a realizován exteriérový mobiliář z odpadních a obalových materiálů ve stavebnictví, dostupných v českém prostředí [6]. Počet pořádaných workshopů na programu Architektura a stavitelství se tak stále průměrně zvyšuje, což dokládá vzrůstající oblibu této formy aktivity. Motivační a často užívaný je koncept soutěžního workshopu.

Workshopy

VYTVOŘ OBEC katedra urbanismu a územního plánování, obec Tmaň, studentský klub ŠTUK 20.–23. 10. 2016 Obec Tmaň Tématem workshopu bylo vytvoření funkčního centrálního veřejného prostoru obce Tmaň a zapojení nové moderní „návsi“ a okolí obytných domů do každodenního života místních obyvatel. Obnovení života „na ulici“ s pocitem bezpečí a sounáležitosti. Cílem workshopu bylo v první řadě nalezení způsobu, jak zklidnit dopravu, což umožní vytvoření moderní fungující návsi navazující na budovy s kulturní a administrativní funkcí (obecní úřad, knihovna, obchod a kulturní dům). Nová náves by měla sloužit pro všechny skupiny místních občanů – od nejmenších předškolních dětí po seniory. Dalším cílem bylo vytvoření veřejného prostoru v okolí bytových domů, kde vznikne zázemí pro aktivity občanů, jako je zahrádkaření, venčení psů i odpočinek. Čtvrteční odpoledne v úvodní části workshopu bylo věnováno cyklu teoretické přípravy a diskuzí zaměřených na problematiku vesnického veřejného prostoru. V úvodu workshopu byla „field“ analýza vsi a pojmenování problematických prostor intravilánu. Následovala skupinová práce na koncepci zvolené části veřejného prostoru. Metody práce byly volitelné – přes ruční skici po detailně zpracované koncepční plány území. Výsledkem práce každé skupiny byl plakát a digitální prezentace. V neděli odpoledne proběhla závěrečná prezentace studentských prací za účasti starosty Tmaně, konzultantů a široké veřejnosti. Workshop byl určen studentům architektury a urbanismu či příbuzných oborů. Týmy byly minimálně dvoučlenné [1].


VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ FASÁDY BYTOVÉHO DOMU

34

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, společnost KASTEN, spol. s r. o., portál Careermarket Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D., Ing. arch. Ivo Chvojka 22. 3. 2017 Ateliér D 1. místo Alice Svobodová / Michal Fousek řešení fasády domu v ulici Pod Lysinami 482 a 483, Praha 4. 2. místo Phuong Linh Vu / Adam Zajaček dům na nám. Na Balabence 1431–1433, Praha 10. 3. místo Lenka Mandelová / Pavel Jelínek / Daniel Boruch řešení fasády domu v ulici Pod Lysinami 482 a 483, Praha 4. Čestná uznání: Alice Svobodová/Michal Fousek Lenka Mandelová/Pavel Jelínek/Daniel Boruch René Provazník Melina Toumpaniari / Anna Kudynová / Mariam Dzneladze Valeriia Chernukhina / Anna Myts

Předmětem soutěžního workshopu bylo zpracování ideového návrhu výtvarného řešení dvou bytových domů v Praze, které v nejbližší době projdou kompletní revitalizací fasády. Cílem workshopu bylo na odlišných zadáních ukázat potřebu individuálního přístupu k výtvarnému řešení fasády objektu v kontextu s charakterem okolní zástavby. Soutěžní návrhy hodnotila odborná porota pod vedením zástupců katedry architektury Ing. arch. Jana Kašpara, Ph.D. a Ing. arch. Ivo Chvojky. Členy poroty byly dále zástupci investora domu Náměstí Na Balabence 1431 až 1433, 1438 a 1437, Praha 9 – Ing. Gabriela Mumba, Jiří Cibulec a Pavel Vomáčko, zástupci investora domu Pod Lysinami 482, 483, Praha 4 – prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D., Mgr. Simona Goddardová a Ing. David Drda a zástupci zhotovitele ze společnosti KASTEN, spol. s r. o. Ing. Aleš Kocourek, Ing. Jiří Bureš a Mgr. Vlastimil Pokrupa. Porota ocenila návrhy přinášející nové pohledy na danou problematiku, reálnou realizovatelnost návrhu a přínos řešení obyvatelům rekonstruovaných domů. Vyhlášení výsledků workshopu proběhlo ve středu 10. května 2017 na Fakultě stavební ČVUT v Praze [2].

TOVÁRNÍ KOMÍNY CUKROVAR MODŘANY. KOMÍN VE VEŘEJNÉM PROSTORU katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, Ministerstvo kultury ČR, SKANSKA, Platforma Industriální stopy (v rámci projektu NAKI II) Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D., Ing. Jan Pustějovský, Ph.D. 23. 6. 2017 Ateliér D, cukrovar Modřany Předmětem workshopu bylo zapojení továrního komína (a zachovaných podzemních částí kotelny) do veřejného prostoru nově budované čtvrti [3].

AbStrakt‘18 _ text _česky


CHOTÍKOV

Cílem workshopu bylo nalezení možného využití pro chátrající objekty urbanisticky, architektonicky a historicky cenného panského statku v návesním prostoru obce Chotíkov. Jde o soubor s rozsáhlým potenciálem v budoucím rozvoji obce. Nejen vzhledem ke své poloze má místo ambice stát se do budoucna skutečným centrem obce – společenským, kulturním, poskytovat potřebné zázemí místním obyvatelům i turistům. Workshopu se zúčastnilo 11 studentů studijního programu Architektura a stavitelství FSv ČVUT v Praze pod vedením Ing. arch Jana Kašpara, Ph.D. [4].

WORKSHOP NAKI II katedra architektury FSv ČVUT v Praze prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc., doc. Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D. 21. 9. 2017 Fakulta stavební, místnost B-169 Interní workshop na téma Výtvarné umění jako součást architektury 60. a 70. let 20. století. Konal se jako jeden z řešitelských výstupů grantu NAKI II Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součást národní a kulturní identity ČR, na němž se pracovníci katedry podíleli spolu s Národním památkovým ústavem, Vysokým učením technickým v Brně a Ústavem teoretické a aplikované mechaniky AV ČR [5].

KREATIVNÍ RECYKLACE 2018 katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, Skanska Reality Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D., Ing. Jan Pustějovský, Ph.D. 19. 4. 2018 a 19. 5. 2018 pod komínem bývalého Cukrovaru v Modřanech Adresátem výzvy ve formátu Design and Build byli studenti architektury, umění a designu. Předmětem výzvy se stal návrh exteriérového mobiliáře z odpadních a obalových materiálů ve stavebnictví, dostupných v českém prostředí, např. sedací mobiliář, infopanely, květináče, nebo cokoli dalšího, co patří do veřejného prostoru. Návrhy byly odevzdány do 19. 4. 2018. Výroba prototypů dle odevzdaných návrhů proběhla na workshopu pod komínem bývalého Cukrovaru v Modřanech o měsíc později. Svoje návrhy realizovali studenti Jiří Petrželka a Milan Čáslavský [6].

AbStrakt‘18 _ text _ česky

35

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, obec Chotíkov Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D. 26. 6. 2017–28. 6. 2017 Chotíkov


36

Vítěz soutěže PENTA Investments Petr Brzobohatý při převzetí ceny v únoru 2017. (Foto PENTA)

[1]

Workshop Tmaň. Oficiální facebooková stránka akce. www.facebook.com/TMAN2016 [online]. Dostupné 4. 10. 2016.

[2]

Soutěžní workshop Cena Kasten. Portál Careermarket. www.careermarket.cz [online]. Dostupné 16. 9. 2017.

[3]

Workshop. Katedra architektury FSv ČVUT v Praze. K129.cz [online]. Zveřejněno 23. 5. 2017. http://k129.cz/workshop/

[4]

Workshop Chotíkov. Oficiální webová prezentace workshopu [online]. Dostupné 16. 9. 2017.

[5]

Workshop NAKI II. Katedra architektury FSv ČVUT v Praze. K129.cz [online]. Zveřejněno 15. 9. 2017.

https://www.facebook.com/TMAN2016 https://www.careermarket.cz/careermarket/cena­‑kasten

http://workshopchotikov.webnode.cz http://k129.cz/workshop­‑naki­‑ii/ [6]

Výzva pro studenty: Kreativní recyklace 2018. Czech Design. www.czechdesign.cz [online]. Dostupné 15. 4. 2018. http://www.czechdesign.cz/souteze/vyzva­‑pro­‑studenty­‑kreativni­‑recyklace-2018

AbStrakt‘18 _ text _česky


Úspěchy studentů programu Architektura a stavitelství lze rozdělit do tří skupin: 1/ Interní ocenění semestrálních prací nebo závěrečných prací; 2/ ocenění studentských prací v soutěžích, které katedra architektury, resp. fakulta stavební, pořádala ve spolupráci s jiným subjektem; 3/ ocenění v externích soutěžích.

9 Úspěchy studentů A+S

Vítěz soutěže PENTA Petr Brzobohatý před realizovaným „oknem“, červen 2018. (Foto autor)

Mezi hlavní interní ocenění patří tzv. Žluté karty [1] pro ateliérové projekty a bakalářské práce a Cena za nejlepší diplomovou práci Fakulty stavební ČVUT v Praze v kategorii Architektura a stavitelství – Cena profesora Voděry [4]. Soutěž studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) společně pořádají fakulty stavební z České republiky a Slovenské republiky. Studenti v sekci Pozemní stavby a architektura mohou v této soutěži uplatnit své vynikající seminární práce nebo projekty [7]. Katedra architektury pořádala ve spolupráci s jinými subjekty soutěže a soutěžní workshopy. Soutěžním workshopům se věnují jiné kapitoly této knihy. Velmi zajímavou novou aktivitou byly dvě soutěže v konceptu Design and Build, které se podařilo realizovat ve spolupráci se společností Penta Investments [9–13] a festivalem Rock for People [14–16]. Katedra architektury dále společně vyhlásila studentské soutěže s AFI Europe [17–18], Palácem Koruna [19, 20], společností KASTEN [20], Městskou částí Praha 4 a firmou Capexus [21]. Studenti programu Architektura a stavitelství byli úspěšní v soutěžích Modul Arch 2016 [22], národním kole soutěže Multi Comfort House Student Contests Saint Gobain Isover 2017 [23] a 2018 [24], Mezinárodní studentské soutěži Xella 2017 [25], soutěži Stavby s vůní dřeva 2017 [26], anketě Dřevěná stavba roku 2018 [27] a soutěži Český ostrovní dům 2017 [28] a 2018 [29]. Ateliér D tradičně hostil ideovou soutěž Superstudio [30].


38

STUDENTI OCENĚNÍ ŽLUTOU KARTOU Ateliér arch. kompozice 2016/2017 Iveta Bernatová Sára Buršíková Pavel Chudý Martina Jarošová Anna Karbanová Kristýna Klúsová Anna Kulbashna Jindřich Pavlišta Klára Slavkovská Jan Zelený 2017/2018 Šimon Bukovský Veronika Doubková Jan Dürrer Eliška Uhlířová Jaroslav Novotný Anna Vobecká Laura Vohryzková Ateliér základní 1 2016/2017 Jakub Ficenec Anna Myts Adam Rössler Michal Tomášek Tomáš Vojtíšek Martin Žambůrek 2017/2018 Veronika Doubková Eliška Ptáčková Jan Vařečka Ateliér základní 2 2016/2017 Ondřej Čeliš Lenka Dědinová Adam Hodek Pavel Janeček Eliška Jarolímová Ema Krakovská Kateřina Svatoňová

ŽLUTÉ KARTY Ocenění zvané Žlutá karta uděluje od roku 2005 kolektiv pracovníků katedry architektury a katedry urbanismu a územního plánování vynikajícím studentským projektům zhotoveným v rámci předmětů architektonická kompozice, ateliérová a urbanistická tvorba, bakalářská práce a předdiplomní projekt. Žluté karty jsou udělovány bez určení pořadí. Ocenění studenti obdrží mimořádné stipendium dle aktuálního řádu. Sekretářem akce je Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc. Udělení Žlutých karet je vázáno na výstavy ateliérové tvorby po každém semestru. Ocenění jsou předávána v rámci výstavy Studenti A+S a hosté. Od roku 2013 funguje internetová Galerie A+S (archgalerie.fsv.cvut.cz), do které mají ocenění studenti povinnost vkládat své projekty [1]. V akademickém roce 2016/2017 získalo Žlutou kartu 65 studentských prací a v roce 2017/18 to bylo 58 prací. Ateliér architektonické kompozice / AAKO První ateliér přímo směřovaný k projektové činnosti v následujících ateliérech. Od nich se ale zásadně odlišuje absencí konkrétních podmínek pro řešení jednotlivých úloh. V ateliéru architektonické kompozice student pracuje v abstraktní poloze, která umožňuje rozvíjet kreativitu bez dalších znalostí nutných k řešení úkolů na konkrétní bázi [2]. Ateliér základní 1 / ATZ1 První zkušenost studenta s návrhem konkrétního objektu na konkrétním místě. Předmět navazuje na Ateliér architektonické kompozice. Nejvýznamnější odlišností předmětu ateliéru základního od výuky ateliéru architektonické kompozice je konkretizace zadání, které musí dávat jasné odpovědi na 3 otázky: KDE? (místo / lokalita / parcela), CO? (objekt / prostor), PRO KOHO? (funkce / účel). Stěžejní náplní předmětu je proces architektonického navrhování aplikovaný při návrhu jednoduchého objektu [2]. Ateliér základní 2 / ATZ2 Projekt malé stavby, do návrhu vstupují otázky typologické a ergonomické. Logicky je pro tuto fázi studia zvolena problematika bydlení ve své elementární formě: weekend house, studio, apartmán. Cílem předmětu je komplexní návrh „malé“ stavby obsahující prvek bydlení. Studie je dopracována do úrovně interiéru, exteriérového prostoru a jednoduchého konstrukčního detailu [2]. Ateliérová tvorba – bytový dům / AT01 Ateliérová tvorba je aplikační předmět, ve kterém studenti propojí získané poznatky ze širokého spektra architektonických disciplín s vlastním výtvarným názorem a kreativitou. Tématem ateliéru je návrh bytového domu, s důrazem na ideu, koncept řešení, vztah řešeného objektu k okolí, vlastní prostorovou strukturu objektu, dispoziční řešení a konstrukční proveditelnost. Po diskusích, úvahách a hodnoceních prací jiných architektů studenti předkládají vlastní návrhy ve formě architektonické studie [2]. Ateliérová tvorba – občanská vybavenost I /AT02 Předmět navazuje na ateliér, jehož náplní je bytový dům. Tématem tohoto ateliéru je budova některého z běžných druhů občanské vybavenosti malé velikosti s jedním hlavním provozním okruhem. Nedílnou součástí tématu je i navazující veřejný prostor. Cílem předmětu je

AbStrakt‘18 _ text _česky


Ateliérová tvorba – občanská vybavenost II / AT3, AT03 Tématem ateliéru je budova většího rozsahu s více provozními okruhy v konkrétním prostředí. Jde o budovu běžného druhu občanské vybavenosti střední velikosti. Nedílnou součástí tématu je i navazující venkovní prostor. Cílem předmětu je rozvinout získané dovednosti studentů a prohloubit jejich znalosti zejména z nauky o budovách, o rozvoji území, o architektonické a výtvarné kompozici, o konstrukcích pozemních staveb, o technických zařízeních budov a energetické efektivitě staveb [2]. Ateliér konstrukční / ATV4 Smyslem tohoto ateliéru je naučit posluchače vnímat základní souvislosti, vazby a ovlivňování mezi architektonickým a konstrukčním řešením včetně zapojení dalších potřebných specializací (statika, TZB, případně provádění) na základě jejich předchozího architektonického návrhu. Měl by je naučit vytvořit základní stavební dokumentaci jak ve výkresové, tak v textové podobě včetně prověření úzké vazby mezi stavebním a architektonickým detailem a vlivem řešení na energetickou úspornost staveb [2]. Baklářská práce /, BPA Závěrečná práce bakalářského studijního programu. Student využívá veškeré znalosti, nabyté v dosavadním studiu a zkušenosti získané v předchozí ateliérové výuce. Student zpracováním bakalářské práce prokazuje, že je schopen vytvořit samostatně architektonicky kvalitní projekt menší stavby v kontextu zadaného místa, včetně základního konstrukčního řešení a formulace požadavků na materiálové řešení a schopnosti orientace v nárocích dílčích projekčních profesí, že je schopen tyto nároky koordinovat, zahrnovat do stavebního projektu a zohledňovat v architektonickém řešení stavby. Prokazuje, že zná nároky kladené na projekt pro stavební řízení a umí takový projekt sestavit včetně potřebných příloh. Jde o samostatnou práci, metodicky vedenou pedagogem [2]. Ateliér magisterský 1 / AMG1 Výuka navazuje na zkušenosti studentů získané v bakalářském stupni studia – v oblasti architektonické tvorby, typologie, technických předmětů, TZB a prezentace rozpracovanosti i finální podoby navrhovaného řešení. Tématy ateliéru jsou rekonstrukce, dostavby historických areálů, konverze a ochrana nevyužitých průmyslových areálů, energeticky úsporné stavby v konceptu trvale udržitelného rozvoje, občanské stavby. Cílem předmětu je důsledné uplatnění analytických poznatků, znalostí a schopností v procesu architektonického návrhu [3]. Ateliér architektonicko­‑konstrukční / AAKA Zadání v atelieru je zaměřeno na takové typy staveb, u kterých konstrukce do značné míry ovlivňuje celkové řešení nebo se může stát inspiračním zdrojem či dokonce výrazným prvkem architektonického řešení. Projekt pak studenti předkládají ve formě studie stavby, doplněné o konstrukční koncept, předběžné výpočty, skici detailů a vybraných konstrukčních prvků.

AbStrakt‘18 _ text _ česky

Linh Vu Phuong Adam Zajaček 2017/2018 Jakub Ficenec Radek Jakeš Mayia Zhyburtovich Anna Karbanová Michal Muzika Ateliérová tvorba bytový dům 2016/2017 Valeriya Sundeyeva Ondřej Čeliš Jana Doležalová 2017/2018 Jakub Ficenec Michal Horák Lucie Ostatnická Jindřich Pavlišta Mayia Zhyburtovich Ateliérová tvorba občanská vybavenost I 2016/2017 Denis Beliaev Josef Posel Martin Stropnický Valeriya Tepaeva Anh Tuan Tran 2017/2018 Lucie Hoidekrová Natálie Pěgřímková Valeriya Sundeyeva Ateliérová tvorba občanská vybavenost II 2016/2017 David Černík Václav Šimeček Petr Štoček 2017/2018 Ondřej Čeliš Martin Decký Ema Krakovská Tadeáš Slavkovský

39

rozvinout a prohloubit dovednosti studentů, které získali v předchozí ateliérové výuce, na praktických příkladech uplatnit a upevnit teoretické znalosti z předchozích přednášek a cvičení a prohloubit znalost, chápání a schopnost praktického uplatnění principů architektonického myšlení [2].


40

Ateliér konstrukční 2016/2017 Dušana Andrášová Lukáš Bakši Lucie Janovičová Jitka Mazurková Jan Novotný 2017/2018 Gabriela Brázdilová Matyáš Medek Petr Štoček Michal Šubrt Baklářská práce 2016/2017 Jakub Kochman Marie Magdaléna Malatová Michaela Novotná Karolína Stehlíková Karolína Vacová 2017/2018 Ondřej Slavíček Tran Anh Tuan Stanislav Lenert Václav Šimeček Tereza Šírerová Eliška Holcová Aneta Závodná Ateliér magisterský 1 2016/2017 Eva Bouchnerová Jan Červenka Oleksandra Derkach Nicole Erbesová Marek Mach 2017/2018 Lukáš Bakši Alice Husáková Jan Kuták Kristína Pevná David Skalický Hana Vočková Dušana Andrášová Kateřina Cvejnová

Důležitou součástí vývoje projektu jsou fyzické modely [3]. Ateliér urbanistický / ATUR Zadání v ateliéru jsou zaměřena na specifické urbanistické problémy, které jsou dopracovány až do detailu inženýrského řešení [3]. Ateliér magisterský 2 – předdiplom / AMG2 V předdiplomním projektu je na vybrané území zpracována komplexně pojatá urbanistickoarchitektonická studie. Významnou část práce tvoří sběr a studium podkladů k lokalitě, průzkumy, analýzy historických dat, rešerše s rozborem analogických příkladů. Tvůrčí práce spočívá v návrhu širšího souboru objektů a řešení navazujících prostorů na existující urbanistické struktury sídel, prostředí. Práce plyne od úvodního konceptu ke konkrétnímu návrhu staveb a prostranství, s důrazem na kvalitu architektonického a technického řešení, v podrobnosti projektového stupně urbanistické architektonické studie. Cílem práce je zvládnout návrh souboru objektů v kontextu daného prostředí [3]. Interiér a design / XIND Volitelný ateliér interiérové tvorby zaměřený na řešení interiéru staveb, praktickou aplikaci materiálů a řešení architektonických detailů včetně návrhu mobiliáře.

CENA PROFESORA VODĚRY Od roku 2016 uděluje fakulta stavební ceny za nejlepší diplomovou práci. Nominují je komise pro státní závěrečné zkoušky, z těchto prací vybírají vítěze vyzvaní členové pedagogické rady oboru. Ceny se udělují v jednotlivých kategoriích, přičemž každá nese jméno profesora, který v příslušné oblasti působil na fakultě stavební. Ceny jsou předávány u příležitosti slavnostních promocí absolventů magisterského studia v Betlémské kapli. Ocenění za rok 2017 získala v kategorii Architektura a stavitelství Anna Laiblová za návrh Víceúčelového objektu na výstavišti Holešovice. Hlavním podkladem pro diplomovou práci byl urbanistický návrh z předdiplomního projektu. Prostorové řešení stavby plně respektuje nový urbanistický plán. Celková hmota je dělena na tři samostatné celky, které zohledňují hlavní komunikační proudy a pohledové cíle. Výškové řešení stavby není jednotné. Každý celek je řešen jinak dle okolí a funkčních návazností. Hmotovému dělení stavby odpovídá i funkční dělení: nákupní centrum a bar, víceúčelový sál a kinosály, supermarket, knihovna a zázemí sálu. Nosná konstrukce stavby byla navržena jako železobetonový skelet s doplňujícími ocelovými konstrukcemi. Fasáda je předsazená ocelová konstrukce s polykarbonátovými panely. Vedoucí práce prof. Ing. arch. Miloš Kopřiva. Odborní konzultanti doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc. (TZB), Ing. Iva Broukalová, Ph.D. (betonové a zděné konstrukce). Hodnotící komise: doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D. (poradce doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc.), prof. akad. arch. Mikuláš Hulec, doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D., doc. Ing. arch. Luboš Knytl, doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc. [5]

AbStrakt‘18 _ text _česky


SOUTĚŽ STUDENTSKÉ VĚDECKÉ A ODBORNÉ ČINNOSTI SVOČ Soutěž je pořádána ve spolupráci Fakulty stavební ČVUT v Praze, Stavební fakulty VUT v Brně, Stavební fakulty VŠB TU Ostrava, Stavebné fakulty STU v Bratislave, Stavebné fakulty ŽU v Žiline a Stavebné fakulty TU v Košiciach. V sekci Pozemní stavby a architektura spolupracují katedra architektury a katedra konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze, odpovědnou osobou je Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D. Do soutěže se mohou přihlásit studenti bakalářského studia a studenti magisterského studia s výjimkou posledního ročníku. Přijímány jsou práce studentů v rozsahu maximálně 20 stran textu včetně příloh. Možná témata jsou vynikající seminární práce ze cvičení, zajímavý projekt, práce ze spolupráce na grantových a výzkumných úkolech katedry, obhájené nebo rozpracované bakalářské práce aj. Vlastní prezentace soutěžní práce probíhají ústně v den konání fakultního kola. Odměny ve fakultním kole jsou součástí ceny architekta, stavitele a mecenáše Josefa Hlávky, které sponzoruje nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Dvě nejlepší práce postupují do mezinárodního kola soutěže. Ze studentů A+S uspěl v roce 2017 Filip Med s prací Komunitní centrum Archa, která se umístila na druhém místě ve fakultním kole [7]. V rámci mezinárodního kola, které se konalo v Košicích, získal Filip Med první cenu a zvítězil i ve studentském hlasování o nejlepší práci v sekci Pozemní stavby a architektura [8]. V roce 2018 uspěl Otto Urbanec, který v mezinárodním kole soutěže stavebních fakult v kategorii Pozemní stavby a architektura získal se svým rodinným domem Blatce / Houska 3. cenu [7].

SOUTĚŽ PENTA Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze společně s PENTA Investments vypsala studentskou architektonickou školní soutěž ve formátu Design and Build pro magisterský studijní program Architektura a stavitelství. Předmětem soutěže byl návrh dočasného multifunkčního objektu k archeologickému výzkumu v prostoru mezi Masarykovým nádražím a ulicí na Florenci v Praze.

AbStrakt‘18 _ text _ česky

Ateliér architektonickokonstrukční 2016/2017 Jiří Bouška Michal Karpel Jitka Mácová Shota Pertenava Anna Peteráková Dagmar Pokšteflová Alžběta Vachelová 2017/2018 Tereza Hlavsová Tomáš Krupička Petr Mandík Martin Šebek Ateliér urbanistický 2016/2017 František Brynda Vojtěch Kořalka Ateliér magisterský 2 předdiplom 2016/2017 Kristýna Bednářová Tereza Čivrná Vojtěch Lichý Lucie Martínková Jakub Mizera 2017/2018 Lucie Baumová Oleksandra Derkach Filip Gottschalk Roman Školník František Brynda Interiér a design 2017/2018 Veronika Svobodová Barbora Holubová Markéta Válková [1]

41

Ocenění za rok 2018 získal Marek Mach za projekt Konverze bývalé plechárny Poldi – Kladno. Objekt se nachází v severní části území kdysi světoznámé Poldiny hutě v Kladně, na které spolu s dvěma kolegy v předdiplomní práci zpracovávali celkový urbanistický plán. Cílem projektu je návrh modelu nového využití jednopodlažního halového objektu dovedeného do konkrétního architektonického řešení. Jako nová náplň je v uzavřené části haly Centrum současného umění Plechárna a celek sportovního a relaxačního vyžití. Otevřená část slouží jako víceúčelový volný prostor pro trhy, výstavy, sportovní akce či koncerty s možností přestavět prostor pomocí původních mostových jeřábů. Vedoucí práce prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger. Hodnotící komise: doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D. (poradce doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc.), prof. akad. arch. Mikuláš Hulec, doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D, doc. Ing. arch. Luboš Knytl, doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc. [6]


NOMINACE NA CENU PROFESORA VODĚRY 2017

42

Jakub Mizera Koncertní síň Avia doc. Ing. arch. Michal Šourek Petr Šťovíček Zámek Liteň – Nové centrum obce prof. akad. arch. Mikuláš Hulec Monika Bieliková Jablonec na Nisou, polyfunkční dům doc. Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D. Nina Novotná Zámek Liteň – Nové centrum Ing. arch. Jiří Pošmourný Kristýna Bednářová Jablonec na Nisou, polyfunkční dům doc. Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D. Vojtěch Lichý Kulturní centrum Avia doc. Ing. arch. Michal Šourek Jana Kopecká Plzeň, studie Korzo nádraží – centrum doc. Ing. arch. Ivan Kaplan Josef Hoffmann Výstaviště Praha Holešovice, Galerie Alfonse Muchy Ing. arch. Vladimír Gleich [5]

Soutěžní porota zasedala ve složení Ing. Petr Palička, Managing Director, PENTA Investments, PhDr. Pavel Streblov, Msc., PENTA Investments, akad. arch. Martin Němec, ADNS Architekti, prof. akad. arch. Jindřich Smetana, rektor VŠUP, Ing. arch. Petr Stolín, PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D., NPÚ, porotce/konzultant – archeologie. Sekretářem soutěže byl doc. Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D. Odevzdáno bylo celkem 195 návrhů, ze kterých porota vybrala oceněné a odměněné projekty: 1. místo: Petr Brzobohatý „Fokus“, zaostření, směřování pohledů optimálním směrem – jak do staveniště, tak i zpět včetně posezení. Kompaktní, dobře realizovatelné řešení, provedeno čistě a elegantně. 2. místo: Jiří Houška 3. místo: Roman Školník Odměny: Jaroslav Koška, Jan Rychlík, Marek Novák [9] Vítězný návrh Petra Brzobohatého se rozhodla skupina Penta realizovat, a tak od 26. 6. 2018 mohou jeho prostřednictvím kolemjdoucí nahlížet do staveniště obchodně administrativního centra vedle Masarykova nádraží a seznámit se s budoucím záměrem v informačním centru [10, 11, 12, 13].

BRÁNA ROCK FOR PEOPLE Fakulta stavební ČVUT v Praze ve spolupráci s festivalem Rock for People vyhlásila architektonickou, studentskou, neanonymní soutěž určenou pro studenty vybraných ateliérů programu A+S. Studenti odevzdávali jeden návrh jako součást ateliérové výuky. Účast na soutěži nebyla pro všechny ateliéry povinná, o účasti rozhodovali vedoucí ateliérů. Předmětem soutěže bylo zpracování návrhu vstupní brány do areálu festivalu Rock for People 2018. Odborná porota ve složení prof. akad. arch. Mikuláš Hulec, Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D., Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D., Pavel Kleník, Milan Paul a Michal Kopic ve dvou kolech hodnotila celkem 57 projektů, z nichž vybrala ty nejlepší: 1. místo: Barbora Markovová 2. místo: Michal Rešetár 3. místo: Oleksandra Derkach 4. místo: Monika Škardová 5. místo: Maryna Fedorová U vítězného návrhu porota ocenila nápad s využitím festivalového prvku (nádrž na vodu), který byl povýšen na jednoduchý stavební prvek a současně na výtvarný princip celého návrhu. Návrh má potenciál dalšího architektonického rozvoje v rámci programu festivalu [14]. Vítězný návrh Barbory Markovové, vyrobený z několika desítek velkoobjemových kontejnerů na vodu, které byly poskládány na sebe a zpevněny lešením a zároveň potažené barevnými fóliemi, aby evokovaly hudební zvukové spektrum, byl realizován a ve dnech 4. 7. až 6. 7. 2018, vstupovali jím návštěvníci festivalu Festival Rock for People v Hradci Králové [15, 16].

ART­‑WALL Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze ve spolupráci s AFI EUROPE vyhlásila studentskou soutěž, jejímž tématem byl návrh designu umělecké stěny („Art­‑wall“) pro vstupní prostory budovy A a budovy B projektu administrativně­‑komerčního centra AFI Karlín – Butterfly. Předmětem soutěže byl koncepční návrh grafického a materiálového

AbStrakt‘18 _ text _česky


NOMINACE NA CENU PROFESORA VODĚRY 2018 Michaela Horáková Polyfunkční dům Liberec, Jablonecká ulice doc. Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D. Dagmar Pokšteflová Konverze elektrárny Holešovice Ing. arch. Petr Lédl, Ph.D. Markéta Šornová Koncertní sál pro Prahu Ing. arch. Petr Lédl, Ph.D. Andrea Vášková Viceúčelový objekt velodromu a atletiky v areálu Strahov prof. Ing. arch. Miloš Kopřiva Alžběta Vachelová Zámecký areál Liteň prof. akad. arch. Mikuláš Hulec Jan Kyselý Zákaznické centrum Škoda auto Ing. arch. Eva Linhartová MonikaRadová Hotel **** Ing. arch. Vladimír Gleich

Realizovaný vítězný návrh soutěže Brána Rock for People od Barbory Markovové. (Foto archiv PR oddělení FSv ČVUT v Praze)

Andrea Pagáčová Budova školy v Praze 7 doc. Ing. arch. Luboš Knytl Anna Čechová IQ Park Škoda Auto Ing. arch. Eva Linhartová

AbStrakt‘18 _ text _ česky

43

pojednání celkově čtyř stěn rozměrů 8,25 x 3,75 m, nacházejících se ve dvou vstupních lobby v přízemí budovy A a budovy B. Návrh musel respektovat koncept ostatních povrchů v lobby, které byly popsány v zadávacích podkladech, dané půdorysné i výškové rozměry prostoru, motiv Art­‑wall měl mít vazbu na projekt nebo lokalitu, každá stěna měla být pojednána individuálně, ale s určitým spojujícím prvkem [17]. Porota ve složení David Chisholm, Pavel Jelínek, Jiří Vlasák a Zuzana Pešková hodnotila celkem 5 návrhů, z nichž se rozhodla ocenit: 1.místo: Josef Hoffmann Motiv návrhu byl inspirací pro rozpracování skutečného provedení stěny. Porota ocenila vysokou grafickou úroveň a snahu autora řešit problematiku komplexně včetně návrhu konkrétních materiálů a prováděcích detailů. 2. místo: Michaela Záhorovská 3. místo: Mikuláš Wittlich a Barbora Janů [18]


44

Simona Pacáková Budovy obecního úřadu a občanské vybavenosti v Tuchoměřicích doc. Ing. arch. Michal Šourek Nela Nebojsová Městská knihovna v Mladé Boleslavi Ing. arch. EvaLinhartová

REKONSTRUKCE ESKALÁTOROVÉ HALY – PALÁC KORUNA Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze ve spolupráci se společností Koruna Palace Management vyhlásila studentskou soutěž na řešení rekonstrukce eskalátorové haly v Paláci Koruna. Porota ve složení Tomáš Plachý, Ph.D., PhDr. Marek Moravec, Ph.D., prof. akad. arch. Mikuláš Hulec, doc. Ing. arch. Jakub Cigler, Ing. arch. Petr Malinský posoudila celkem 30 návrhů. Sekretářem soutěže byl doc. Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D. 1. cena: Tomáš Vaněček Porota ocenila zejména jasný koncept, citace a motivy prvků Paláce Koruna, vhodné materiály, předpoklad budoucího kvalitního provedení. 2. cena: Alžběta Vachelová 3. cena: Jitka Mácová odměny: Michal Smola, David Kindl, Ondřej Kroužel [19, 20]

BYTOVÝ DŮM PRAHA­–SMÍCHOV Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze ve spolupráci se společností KASTEN vyhlásila studentskou soutěž, jejímž předmětem bylo řešení bytového domu. Pětičlenná porota ve složení doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc., akad. arch. Jan Kerel, doc. Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D., Ing. Aleš Kocourek, Mgr. Vlastimil Pokrupa posuzovala celkem 60 návrhů. 1. cena: Valeriya Sundeyeva Porota ocenila zejména kontext okolního prostředí, hravost členění uliční fasády i vnitrobloku. 2. cena: Pavla Hanousková dělená 3. cena: Marek Saňa dělená 3. cena: Jana Doležalová odměna: Ondřej Čeliš [20]

JAK VYUŽÍT PROLUKU U PARKU JEZERKA?

Olexandra Derkah, návrh proluky u parku Jezerka

V rámci předdiplomního ateliéru uspořádali doc. Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D., doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc. a Ing. arch. Adam Bohatý ve spolupráci s MČ Praha 4 a firmou Capexus malou architektonickou soutěž. Aktuálně nevyužitá proluka se nachází naproti tramvajové zastávce Pod Jezerkou, cílem soutěže bylo propojení parku Jezerka s tramvajovou zastávkou s vhodným doplněním proluky. Všech 12 prací bylo odborně posouzeno hned 3 subjekty. Pedagogové katedry architektury FSv ČVUT v Praze nejvíce ocenili návrh od Olexandry Derkach s názvem THE BOX – pop­‑up divadlo v proluce. Ta zadanou proluku pojala jako improvizovanou kulisu, která má svou záměrnou jednoduchostí povzbuzovat zvědavost a zároveň být „čistým plátnem“ pro uměleckou reprezentaci. Vítězným návrhem za Městskou část Praha 4 se stal návrh Tuana Nguyena Manha, který ve svém projektu doplnil propojení také o možnost posezení přímo ve svahu parku, o kavárnu, stojany pro kola a prostor pro setkávání. Vítězným návrhem za CAPEXUS se stal projekt Michala Kodýdka s názvem Zkratka pod Jezerkou, která ulici propojuje pomocí schodů, výtahu i originální skluzavky [21].

AbStrakt‘18 _ text _česky


8. ročník architektonické soutěže. Vypisovatel KOMA. Cílem architektonické soutěže bylo přinést zajímavá ideová řešení na návrh nové víceúčelové budovy filharmonie v Českých Budějovicích. Tématem soutěže bylo navrhnout víceúčelový komplex Jihočeské komorní filharmonie s variabilním sálem až pro tisíc diváků v kombinaci s otevřenou scénou pro venkovní koncerty pod širým nebem s nezbytným komfortním zázemím jak pro účinkující, tak i pro budoucí návštěvníky kulturního stánku Jihočeské komorní filharmonie. Soutěž byla vyhlášena jako veřejná anonymní, ideová, jednokolová, určená pro studenty architektury a stavitelství, absolventy architektury do 5 let od ukončení studia, architektonické týmy, které mohly být doplněné jinými odborníky, ale minimálně 50 % týmu museli tvořit studenti či mladí absolventi. Student Architektury a stavitelství Tomáš Jelínek získal třetí cenu. Jiří Kugl ve spolupráci s Annou Marií Černou a Kristýnou Schulzovou získali zvláštní ocenění [22].

Tomáš Jelínek, 3. cena MODUL ARCH

MULTI COMFORT HOUSE STUDENT CONTEST SAINT GOBAIN ISOVER Ve všech zemích, kde ISOVER působí, pořádá každoročně mezinárodní soutěž pro studenty architektury, designu a stavitelství s názvem Multi­‑Komfortní dům. Tato soutěž soustředěně cílí na talentované studenty, kteří slučují svůj architektonický talent se stavební fyzikou, a hlavně s trvale udržitelným rozvojem v zadané oblasti, která je každý rok jiná. Soutěž je dvoukolová, národní kolo probíhá v rámci České republiky, kde se utkávají studenti napříč univerzitami, ať už v rámci standardní výuky či mimo výuku. V mezinárodním kole jsou pozváni soutěžící, kteří se umístí na prvních třech místech národních kol, spolu se svými vyučujícími do řešené destinace, kde mají možnost reprezentovat Českou republiku a obhajovat své návrhy před mezinárodní porotou složenou z odborníků z celého světa a ostatními soutěžícími. Úkolem 13. ročníku této mezinárodní soutěže, který připravil ISOVER v úzké spolupráci s oddělením architektury magistrátu v Madridu, je městská regenerace komunity v rámci oblasti Gran San Blas v Madridu. Účastníci soutěže museli navrhnout udržitelnou architekturu integrovanou do městského prostoru, přičemž reagovali na program MAD­‑RE a Saint­‑Gobain MULTICOMFORT kritéria a museli zohlednit klimatické podmínky a regionální kontext Madridu. Vedle konstrukčních aspektů bylo třeba brát v úvahu a respektovat sociální a ekonomická hlediska, navrhované řešení mělo dát nový impuls pro stávající městskou oblast. Celkovým úkolem byl konstruktivní přístup k problematice renovace a aktivní zapojení do formování budoucí obnovy evropských měst. V národním kole uspěli studenti Architektury a stavitelství. 1. místo: Martin Truxa 3. místo: Josef Hoffmann, Martin Stark Vítězové národních kol se sešli na mezinárodním finále soutěže v květnu v Madridu. Posluchači A+S však na medailové pozice v mezinárodní konkurenci 60 týmů nedosáhli. Zadání 14. ročníku soutěže cílilo na rozvojovou polyfunkční multikulturní oblast v Dubaji lokalizovanou v oblasti Al Jaddaf. Nepopiratelnou výzvou bylo nejen podnebí, ale i dynamická a kreativní architektura místa, na kterou z naší kulturní oblasti nebylo jednoduché reagovat. Celkově se účastnilo soutěže 29 studentů, kteří mohli soutěžit jako jednotlivci nebo i jako až

AbStrakt‘18 _ text _ česky

Účastníci mezinárodního kola soutěže MCH 2017 v Madridu

45

MODUL ARCH 2016


tříčlenné týmy, a to z fakult architektury a stavební z ČVUT v Praze, fakulty architektury z VUT Brno, TU Liberec a UJAK v Praze. Na druhém a třetím místě národního kola se umístily týmy studentů A+S: 2. místo: Hana Vočková a Sára Šnejdarová 3. místo: Terezie Cahová s Oldřich Mervart [24].

46

22. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ STUDENSTSKÉ SOUTĚŽE XELLA Jakub Vašek, 3. místo Xella

Studenti českých a slovenských škol architektury se zabývali pozemkem v sousedství Místodržitelské paláce Moravské galerie v Brně, kam měli navrhnout novou budovu pro sbírky současného umění. 3.cenu získal Jakub Vašek, student A+S [25].

STUDENTSKÁ SOUTĚŽ STAVBY S VŮNÍ Nadace Dřevo pro život vypisuje studentskou soutěž, do níž se v roce 2017 přihlásilo 50 návrhů od 66 studentů z 9 fakult ČR a SR, mezi nimiž uspěli studenti programu Architektura a stavitelství. Kategorie Návrhy dřevěných staveb Cena odborné poroty
1. místo: Rodinný dům u Lipna, Matyáš Vrtiška Cena veřejnosti: Rekreačně ubytovací areál Kokořín, Václav Šimeček Kategorie Návrhy dřevěných konstrukcí Cena odborné poroty
1. místo: Jezdecká hala v Pardubicích, Vojtěch Slavík Cena veřejnosti: Jezdecká hala v Pardubicích, Vojtěch Slavík [26].

DŘEVĚNÁ STAVBA ROKU Nadace Dřevo pro život vypisuje též anketu Dřevěná stavba roku, v níž v roce 2018 zvítězil absolvent Architektury a stavitelství Vojtěch Slavík v kategorii Dřevěné konstrukce – návrhy, ve které úspěšně uplatnil svůj školní projekt Jezdecké haly v Pardubicích. Soutěžilo se v osmi kategoriích, přičemž kromě malých a velkých dětských hřišť si svého vítěze vybírá zvlášť veřejnost a zvlášť jedenáctičlenná odborná porota. Do ankety bylo přihlášeno 95 dřevěných staveb. Nad anketou převzal záštitu ministr zemědělství Jiří Milek, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR a Svaz měst a obcí České republiky [27].

ČESKÝ OSTROVNÍ DŮM

Vojtěch Slavík, 1. místo Stavby s vůní dřeva, Dřevěná stavba roku 2018

Český ostrovní dům kromě jiného organizuje stejnojmennou soutěž pro studenty architektury a stavebnictví, díky níž každoročně vzniká velký počet neotřelých projektových studií šetrných staveb v různých velikostech a podobách. Veškeré tyto koncepty jsou pro veřejnost i firmy zdarma ke stažení a replikaci. Studenti programu Architektura a stavitelství uspěli v ročníku 2017 i 2018. Ročník 2017 1. místo: Matouš Juráň, Josef Konečný, Kristýna Ulrychová 2. místo: Tadeáš Hlaváček

AbStrakt‘18 _ text _česky


[1] [2]

Galerie A+S. Internetová galerie studijního programu Architektura a stavitelství. Archgalerie.fsv.cvut.cz [online].

Matouš Juráň, Josef Konečný, Kristýna

Dostupné 18. 1. 2019. http://archgalerie.fsv.cvut.cz

Ulrychová, 1. místo český ostrovní

Výuka. Katedra architektury FSv ČVUT v Praze. Stránky udržované katedrou. K129.cz [online]. Dostupné 9. 1. 2019.

dům 2018

http://k129.cz/predmety­‑bakalarskeho­‑studia/ Výuka. Katedra architektury FSv ČVUT v Praze. Stránky udržované katedrou. K129.cz [online]. Dostupné 9. 1. 2019.

[3]

http://k129.cz/predmety­‑magisterskeho­‑studia/ [4]

Nejlepší diplomové práce Fakulty stavební. Fakulta stavební ČVUT v Praze. www.fsv.cvut.cz [online]. Dostupné 27. 9. 2018. http://www.fsv.cvut.cz/dp/index.php Cena profesora Voděry 2017. Apluses.cz [online]. Zveřejněno 20. 9. 2017.

[5]

http://apluses.cz/cena­‑profesora­‑vodery-2017/ [6]

Cena profesora Voděry 2018. Apluses.cz [online]. Zveřejněno 17. 9. 2018. http://apluses.cz/cena­‑profesora­‑vodery-2018/ Studentská vědecká odborná činnost. Fakulta stavební ČVUT v Praze. www.fsv.cvut.cz [online]. Dostupné 16. 1. 2019.

[7]

http://www.fsv.cvut.cz/svoc/ [8]

XVIII. ročník súťaže Študentskej vedeckej a odbornej činnosti stavebných fakúlt Českej a Slovenskej republiky. Stavební fakulta Technické univerzity v Košicích. www.svf.tuke.sk [online]. Dostupné 16. 9. 2017. http://www.svf.tuke.sk/svoc/ Vyhlášení výsledků Penta. Stránky katedry architektury FSv ČVUT v Praze. K129.cz [online]. Zveřejněno 17. 1. 2017.

[9]

http://k129.cz/vyhlaseni­‑vysledku­‑penta/ [10]

Nosek, N.: Penta otevřela industriální okno na budoucí staveniště. Podívejte se. e15.cz [online]. Zveřejněno 27. 6. 2018. https://www.e15.cz/byznys/reality­‑a­‑stavebnictvi/penta­‑otevrela­‑industrialni­‑okno­‑na­‑budouci­‑

staveniste­‑u­‑masarykova­‑nadrazi­‑podivejte­‑se-1348351 [11]

Šťastný, D.: Okno do budoucnosti. Z vyhlídkové plošiny bude vidět do vznikajícího centra. Pražský deník [online]. Zveřejněno 26. 6. 2018. https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/okno­‑do­‑budoucnosti­‑z­‑vyhlidkove­‑plosiny­‑ bude­‑videt­‑vznikajici­‑centrum-20180626.html

[12]

Kopačková, D.: Praha projedná změny územního plánu. TZB info [online]. Zveřejněno 25. 7. 2018.

[13]

Mimořádný obraz na Masarykově nádraží. Penta Investments [online]. Zveřejněno 26. 6. 2018.

https://stavba.tzb­‑info.cz/architektura­‑staveb/17677-praha­‑projedna­‑zmeny­‑uzemniho­‑planu http://www.pentainvestments.com/cs/press­‑release/mimoradny­‑obraz­‑na­‑masarykove­‑nadrazi-0mMEB7.aspx [14]

Studentská soutěž. Oficiální webové stránky Fakulty stavební ČVUT v Praze. www.fsv.cvut.cz [online]. Dostupné 19. 8. 2018. https://web.fsv.cvut.cz/aktuality/327/

[15]

ČVUT: Návštěvníky Rock for People přivítá unikátní vstupní brána, postavená z kontejnerů na vodu. Parlamentní listy [online]. Zveřejněno 1. 7. 2018 https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/

CVUT­‑Navstevniky­‑Rock­‑for­‑People­‑privita­‑unikatni­‑vstupni­‑brana­‑postavena­‑z­‑kontejneru­‑na­‑vodu-542275

[16]

Studentka rozzáří Rock for People pomocí velkých nádrží na vodu. Radiožurnál. radiozurnal.rozhlas.cz [online]. Zveřejněno 1. 7. 2018.

[17]

https://radiozurnal.rozhlas.cz/studentka­‑rozzari­‑rock­‑people­‑pomoci­‑velkych­‑nadrzi­‑na­‑vodu-7557592

Vítězové soutěže Stavby s vůní dřeva

Art­‑wall. Apluses.cz [online]. Zveřejněno 20. 11. 2017. http://apluses.cz/art­‑wall/

2017

AbStrakt‘18 _ text _ česky

47

3. místo: Nikoleta Slováková, Tomáš Vaněček 4. místo: Petr Hora, Martin Valášek, Jan Mašek [28] Ročník 2018 5. místo: Josef Mikeš, Kateřina Stoulilová [29]


[18]

Art­‑wall výsledky. Apluses.cz [online]. Zveřejněno 31. 1. 2017. http://apluses.cz/art­‑wall­‑vysledky/

[19]

Jednání poroty – palác Koruna. Katedra architektury FSv ČVUT v Praze. K129.cz [online]. Zveřejněno 9. 6. 2017.

[20]

Vyhlášení výsledků soutěží – Palác Koruna a KASTEN. Katedra architektury FSv ČVUT v Praze. K129.cz [online].

http://k129.cz/jednani­‑poroty­‑palac­‑koruna/

48

Zveřejněno 16. 6. 2017. http://k129.cz/vyhlaseni­‑vysledku­‑soutezi­‑palac­‑koruna­‑a­‑kasten/

Ateliér D v době konání výstav. (Foto autor) [21]

Jak využít proluku u parku Jezerka? Apluses.cz [online]. Zveřejněno 6. 12. 2017. http://apluses.cz/vyuzit­‑proluku­‑u­‑parku­‑jezerka/

[22]

8. ročník|2016. Oficiální stránky soutěže Modul­‑Arch. http://www.modularch.cz [online]. Dostupné 8. 11. 2016.

[23]

Multi Comfort House Students Contest. Oficiální stránky soutěže [online]. Edition 2017.

[24]

Vítězné týmy soutěže Multi­‑Komfortní dům ISOVER se podívají do Dubaje. Apluses.cz [online]. Zveřejněno 3. 5. 2018.

[25]

22. ročník Mezinárodní studenstské soutěže Xella. Oficiální stránky soutěže [online]. Dostupné 16. 9. 2017.

http://www.modularch.cz/soutez/8-rocnik http://www.isover­‑students.com http://apluses.cz/vitezne­‑tymy­‑souteze­‑multi­‑komfortni­‑dum­‑isover­‑se­‑podivaji­‑dubaje/ http://www.ytong.cz/22-rocnik­‑mezinarodni­‑studentske­‑souteze­‑xella.php [26]P Prohlédněte si nejlepší studentské Stavby s vůní dřeva 2017. Nadace Dřevo pro život. www.drevoprozivot.cz [online]. Dostupné 12. 9. 2017. https://www.drevoprozivot.cz/novinky/stavby­‑s­‑vuni­‑dreva/

prohlednete­‑si­‑nejlepsi­‑studentske­‑stavby­‑s­‑vuni­‑dreva-2017 [27]

Letošní ročník ankety Dřevěná stavba roku zná své vítěze. novinky.cz [online]. Zveřejněno 5. 8. 2018. https://www.novinky.cz/bydleni/tipy­‑a­‑trendy/

468145-letosni­‑rocnik­‑ankety­‑drevena­‑stavba­‑roku­‑zna­‑sve­‑viteze.html [28]

Český ostrovní dům. Oficiální stránky projektu www.ceskyostrovnidum.cz [online]. Dostupné 18. 1. 2019.

[29]

Český ostrovní dům. Oficiální stránky projektu www.ceskyostrovnidum.cz [online]. Dostupné 18. 1. 2019.

[30]

Superstudio. Oficiální stránka soutěže [online]. Dostupní 18. 1. 2019. http://www.superstudio.cz

http://www.ceskyostrovnidum.cz/soutez-2017.html http://www.ceskyostrovnidum.cz/soutez-2018.html

AbStrakt‘18 _ text _česky


10

Výstavy pořádané nebo spolupořádané katedrou architektury lze dělit dle různých kritérií: podle akademických roků, zda jde o výstavy pořádané na fakultě stavební nebo mimo ni, případně podle tématu (ateliérové projekty, kresby a jiné). Celkový počet výstav v akademickém roce 2016/2017 představoval 26. V zimním semestru bylo realizováno 9 výstav a 17 výstav v letním semestru. Celkem 21 výstav prezentovalo výstupy ateliérové tvorby, přičemž výroční výstava Studenti A+S a hosté tradičně ukázala průřez nejlepšími projekty za uplynulý rok [4]. Byl to poslední ročník, který organizovala Ing. Klára Kroftová, Ph.D. Po 18 letech předala organizaci výstav studijního programu Ing. arch. Petře Novotné a Ing. arch. Ladislavu Kalivodovi, CSc. Výstava vázaná na soutěž PENTA [5] oživila Den otevřených dveří Fakulty stavební ČVUT a návštěvníci se v rámci hlasování mohli též vyjádřit k tomu, jaký projekt je nejvíce zaujal. Proběhly tři výstavy kreseb posluchačů Architektury a stavitelství, dvě vázané na plenéry v Telči [11, 23] a jedna na kreslení v Národním zemědělském muzeu a Národním technickém muzeu v Praze [16]. Dále katedra architektury spolupracovala na výstavě, na níž byly ukázány modely staveb doby Karla IV. [6] Výročí 25 let od obnovení výuky architektury na Fakultě stavební ČVUT v Praze a vzniku katedry architektury připomněla samostatná venkovní výstava před vstupem do budovy fakulty. Celkem 15 výstav bylo uspořádáno mimo budovu fakulty stavební. V akademickém roce 2017/2018 proběhlo 23 výstav, v zimním semestru 10 a v letním semestru 13. Celkem 18 výstav prezentovalo výstupy ateliérové tvorby, tři kresby studentů, dvě výstavy byly instalovány v nově otevřené Galerii FSv, představily modely doby Karla IV. [34] a fotografie studentů [36]. Tradičně proběhla výroční výstava Studenti A+S a hosté [27]. Inspirativní bylo vystavení všech projektů přihlášených do 18. ročníku přehlídky diplomových prací pořádaných Českou komorou architektů v Ateliéru D [28]. Celkem 12 výstav bylo uspořádáno mimo budovu fakulty stavební. Studenti programu Architektura a stavitelství se v roce 2016 i 2017 aktivně účastnili přehlídky mladé architektury Pokoje. Počet pořádaných výstav byl v těchto akademických letech nižší než v letech dřívějších. Výstavy v budově fakulty a výstavy kreseb jsou stabilizované, sestupnou tendenci mají výstavy ateliérové tvorby pořádané mimo fakultu, přestože od roku 2012/2013 do roku 2015/2016 byl počet výstav kontinuálně stoupající.

Výstavy

PODĚBRADY – HUDEBNÍ PAVILON V LÁZEŇSKÉM PARKU Městský úřad Poděbrady, Městské kulturní centrum, katedra architektury Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze
 Ing. akad. arch. Jiří Pošmourný 4. 11. 2016 foyer divadla Na kovárně Konkrétní historický kontext Poděbrad se stal rámcem pro teoretické, podnětné i kontroverzní architektonické návrhy hudebního pavilonu [1, 2].


50

ZASTŘEŠENÍ RESTAURACE GOLFOVÉHO KLUBU V HOSTIVAŘI katedra architektury FSv ČVUT v Praze, golfový klub Hostivař doc. Ing. arch. Miloš Kopřiva, doc. Ing. arch. Luboš Knytl, Ing. arch. Jan Vecko, Ing. David Jermoljev 10. 11. 2016 – 31. 12. 2016 Hostivař Zadáním bylo vyřešit zastřešení prostor před golfovým klubem v Praze-Hostivaři. Další omezení již studentům zadávána nebyla, představené práce proto zahrnují velmi široké spektrum, od vcelku klidných studií až po velkorysé návrhy, vždy však jsou to náměty, které se snaží navazovat na kontext místa a řeší architektonicko-konstrukční detail provedení [3].

18.ROČNÍK VÝSTAVY „STUDENTI PROGRAMU ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ FAKULTY STAVEBNÍ ČVUT A JEJICH HOSTÉ“ katedra architektury FSv ČVUT v Praze Ing. Klára Kroftová, Ph.D., doc. Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D., Ing. arch. Petra Novotná, Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc. Ing. arch. Štěpán Lajda, Ing. Michal Chalupa, Ing. arch. Aleš Vaněk, Ing. arch. Jakub Zoula 22. 11. 2016 – 16. 12. 2016 Vernisáž 22. 11. 2016 Atrium Fakulty stavební ČVUT v Praze Výstava tradičně představila zejména práce studentů programu Architektura a stavitelství FSv ČVUT v Praze, které byly v loňském roce oceněny tzv. Žlutou kartou za vynikající studentský projekt. Hosty tohoto ročníku výstavy byli studenti katedry urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT v Praze [4].

VÝSTAVA SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ PENTA katedra architektury FSv ČVUT v Praze, PENTA Investments 29. 11. 2016 – 5. 12. 2016 Ateliér D Výstava soutěžních návrhů prvního ročníku soutěže typu Design and Build na návrh vyhlídkové plošiny/věže u Masarykova nádraží. Vybraný vítězný návrh zrealizovala jako dočasnou stavbu společnost Penta ve spolupráci s katedrou architektury. Vyhlídka umožňuje přístup veřejnosti nad plochu probíhajícího archeologického

výzkumu v prostoru u východu z metra mezi Masarykovým nádražím a ulicí Na Florenci v Praze 1. Soutěžní návrhy byly vypracovány v rámci zadání ve všech magisterských ateliérech v zimním semestru. Vyhlídka zároveň slouží jako společná prezentace FSv ČVUT a společnosti Penta [5].

VÝSTAVA PRAHA KARLA IV. katedra architektury FSv ČVUT v Praze, Magistrát hlavního města Praha Ing. arch. Vojtěch Dvořák, Ing. Přemysl Kraus, Ing. Michal Chalupa, Jiří Sodomek 13. 12. 2016 – 21. 3. 2019 Vernisáž 13. 12. 2016 Dům U Zlatého prstenu, Týnská 6, Praha 1 V rámci oslav sedmistého výročí narození Karla IV. otevřelo Muzeum hlavního města Prahy novou expozici zaměřenou na urbanismus pražského území a jeho proměnu ve 14. století. Hlavní důraz byl kladen na dobu panování Karla IV. a lucemburské dynastie. Na přípravě této unikátní výstavy spolupracoval i tým odborníků z katedry architektury FSv ČVUT v čele s Vojtěchem Dvořákem. Pro výstavu vytvořili virtuální i hmotové modely důležitých karlovských založení, zástavby celé aglomerace i jednotlivých staveb přibližujících podobu města v době Lucemburské [6].

VÝSTAVA PROJEKTŮ AAKO A ATZ2 katedra architektury FSv ČVUT v Praze 11. 1. 2017 – 17. 1. 2017 Ateliér D Výstava projektů ateliérové tvorby za zimní semestr 2016/17 [7].

VÝSTAVA PROJEKTŮ ATV2 A ERASMUS katedra architektury FSv ČVUT v Praze 18. 1. 2017 – 24. 1. 2017 Ateliér D Výstava projektů ateliérové tvorby za zimní semestr 2016/17 [7].

AbStrakt‘18 _ text _česky


KATEDRA ARCHITEKTURY 1991–2016

katedra architektury FSv ČVUT v Praze, Městská část Praha 8 Ing. arch. Ludmila Čajková, Ing. arch. Štěpán Lajda 26. 1. 2017 – 26. 2. 2017 Vernisáž 26. 1. 2016 Galerie u lávky Výstavy Trojské plány se za dekádu své existence staly již tradicí a zároveň ideální příležitostí přiblížit místním občanům připravované návrhy spojené s trojskou kotlinou a jejich domovy. Základ X. výstavy tvořily projekty v Troji a jejím okolí, plány a studie Městské části Praha-Troja, prezentace výsledků studie k Císařskému ostrovu, plány ZOO, Botanické zahrady, Generel hlavního města Prahy, návrh tramvajového propojení Podbaba – Troja – Praha 8, informace o činnosti škol, trojských spolků a občanských sdružení [8].

katedra architektury FSv ČVUT v Praze doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D., Jiří Mezera, Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D. 10. 2. 2017 – 21. 6. 2017 Vstupní parter před Fakultou stavební ČVUT v Praze a Národní technickou knihovnou Výstava připomínala 25 let existence katedry architektury na FSv ČVUT v Praze a renesanci výuky architektury na fakultě stavební. Představuje hlavní pedagogické a publikační činnosti katedry, pravidelné výstavy a ocenění nejlepších studentských prací.

VÝSTAVA PROJEKTŮ AMG1 A AMG2 katedra architektury a katedra urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT v Praze 1. 2. 2017 – 7. 2. 2017 Ateliér D Výstava projektů ateliérové tvorby za zimní semestr 2016/17 [7].

VÝSTAVA BOHDALEC-SLATINY katedra architektury FSv ČVUT v Praze, MÚČ Praha 10 doc. Ing. arch. Zdeněk Jiran, Ing. arch Petra Novotná 15. 2. 2017 – 15. 3. 2017 Vernisáž 15. 2. 2017 Středisko územního rozvoje v budově Úřadu městské části Praha 10 Studenti A+S se ve svých semestrálních ateliérových pracích zabývali zadáními vycházejícími z návrhu urbanistické studie Bohdalec-Slatiny – brownfield Strašnice. Návrh studie zakládá novou městskou čtvrť Nové Slatiny mezi dvěma významnými přestupními uzly veřejné dopravy – železniční zastávkou Eden a Zahradní Město. Zástavba překonává jednotící urbanistickou strukturou barieru železničního koridoru a spojuje tak mosty, pěšími lávkami, podjezdy a parkovou platformou lokality Pod Vrchou a Na Slatinách [9].

AbStrakt‘18 _ text _ česky

VIZE 3000 PRO ŠKODA AUTO A MLADOU BOLESLAV katedra architektury FSv ČVUT v Praze, Škoda auto, a. s., MěÚ Mladá Boleslav prof. Ing. arch. Michal Hlaváček, Ing. arch. Eva Linhartová, Ing. arch. Hana Boříková 26. 2. 2017 – 10. 3. 2017 Atrium Fakulty stavební ČVUT v Praze Výstava vybraných prací studentů atelieru AMG2 (předdiplomní projekt) a Design studio (studenti programu Erasmus+ a AT3), kteří zpracovávali koncept urbanistických a architektonických vizí s tématem předzávodního prostoru dominantní městské třídy V. Klementa (TVK) a části tzv. starého závodu lemovaného ulicemi Laurinova a Dukelská [10].

TELČ’16 katedra architektury FSv ČVUT v Praze doc. akad. mal. Vratislav Ševčík, akad. soch. Ctibor Havelka, Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D. 13. 3. 2017 – 24. 3. 2017 Vernisáž 13. 3. 2017 Atrium Fakulty stavební ČVUT v Praze Výstava kreseb posluchačů programu Architektury a stavitelství ze zářijového plenéru v Telči [11].

51

TROJSKÉ PLANY X.


52

VÝSTAVA NÁVRHŮ KONVERZE PIVOVARU V KRALUPECH NAD VLTAVOU katedra architektury FSv ČVUT v Praze prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, Ing. Jan Pustějovský, Ph.D. 20. 3. 2017 – 30. 4. 2017 Vernisáž 20. 3. 2017 Radnice Kralupy nad Vltavou Výstava studentských prací posluchačů navazujícího magisterského studia Architektura a stavitelství, které se zabývaly problematikou nového využití pivovaru v Kralupech nad Vltavou. Každý ze studentů na tento projekt nahlížel z různé perspektivy, a tak vzniklo mnoho variant architektonických studií. Většina z dvaadvaceti studentů ponechala pivovarský komín jako upomínku na průmyslovou minulost města [12, 13].

BYTOVÉ DOMY LIBEŇ. DOSTAVBY BLOKŮ V ULICI ZENKLOVA katedra architektury FSv ČVUT v Praze, Městská část Praha 8 Ing. arch. Jindřich Synek, Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D. 22. 3. 2017 – 28. 4. 2017 Bílá galerii v budově Úřadu městské části Praha 8, tzv. Bílý dům Výstava studentských prací na téma dostavby bloků v ulici Zenklova se konala pod záštitou Radomíra Nepila, radního městské části Praha 8. Studenti v rámci úvodních urbanistických analýz vyhledávali zajímavé prostory umožňující dostavby volných proluk s cílem dotvoření urbanistické struktury území Libně a vznik nových veřejných prostranství pro občany městské části. Výraz a náplň domů uchopili jednotliví studenti odlišně, vždy však s nutností reakce na nově vznikající veřejný prostor formou funkčního pobytového či komerčního parteru [14].

VÝSTAVA VIZE 3000 – VIZE PRO ŠKODA AUTO A MĚSTO MLADÁ BOLESLAV VE 3. TISÍCILETÍ katedra architektury FSv ČVUT v Praze, Škoda auto, a. s., MěÚ Mladá Boleslav prof. Ing. arch. Michal Hlaváček, Ing. arch. Eva Linhartová, Ing. arch. Hana Boříková 11. 4. 2017 – 30. 4. 2017 Vzdělávací centrum Škoda Na Karmeli

Výstava vybraných prací studentů atelieru AMG2 (předdiplomní projekt) a Design studio (studenti programu Erasmus+ a AT3), kteří zpracovávali koncept urbanistických a architektonických vizí s tématem předzávodního prostoru dominantní městské třídy V. Klementa (TVK) a části, starého závodu, lemovaného ulicemi Laurinova a Dukelská.

KOUZLO HISTORICKÉ TECHNIKY katedra architektury FSv ČVUT v Praze, Národní zemědělském muzeum Praha doc. akad. arch. Vratislav Ševčík, akad. soch. Ctibor Havelka, Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D. 26. 4. 2017 – 11. 6. 2017 Vernisáž 26. 4. 2017 Národní zemědělské muzeum v Praze XI. ročník výstavy kreseb zemědělské techniky – prací posluchačů studijního programu Architektura a stavitelství pražské ČVUT [16].

VÝSTAVA PROJEKTŮ ATZ1 A AT01 katedra architektury FSv ČVUT v Praze 31. 5. 2017 – 6. 6. 2017 Ateliér D Výstava projektů ateliérové tvorby za letní semestr 2016/17 [7].

VÝSTAVA PROJEKTŮ AT3, AAKA, ATUR A ERASMUS katedra architektury a katedra urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT v Praze 7. 6. 2017 – 13. 6. 2017 Ateliér D Výstava projektů ateliérové tvorby za letní semestr 2016/17 [7].

PŘEHLÍDKA ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ katedra architektury a katedra urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT v Praze 14. 6. 2017 – 20. 6. 2017 Ateliér D Výstava bakalářských a diplomových prací zpracovaných v letním semestru 2016/17 [7].

AbStrakt‘18 _ text _česky


katedra architektury FSv ČVUT v Praze, Dům řemesel Arcadis, hrad Kokořín doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D., doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc. Ing. arch. Vojtěch Dvořák, Ing. arch. Pavel Filsak 22. 6. 2017 – 1. 10. 2017 Vernisáž 22. 6. 2017 Hrad Kokořín Tři desítky studentů 3. ročníku bakalářského studia programu Architektury a stavitelství na Fakultě stavební ČVUT v Praze zpracovávali jako svůj ateliérový projekt areál Zámecká, coby místo ubytování, stravování a zábavy pro návštěvníky Kokořínska. Vznikly tak architektonické studie, které vycházejí z pravidel pro výstavbu v CHKO Kokořínsko nebo naopak zkouší něco zcela nového a netradičního. Výběr patnácti nejlépe hodnocených studentských prací byl přes celé léto vystaven přímo na hradě Kokořín [17–19].

CENTRUM HOLEŠOVICE – HASIČSKÁ ZBROJNICE katedra architektury FSv ČVUT v Praze, Úřad městské části Praha 7 prof. Ing. arch. Josef Pospíšil, CSc. Ing. arch. Vojtěch Dvořák, Ing. arch. Pavel Filsak 28. 6. 2017 – 14. 7. 2017 Vernisáž 28. 6. 2017 Radnice Prahy 7 Předmětem zadání bylo území v návaznosti na křižovatku ulic Argentinská a Plynární – jihovýchodní část. Záměrem návrhu byl objekt hasičské zbrojnice s doplňkovým vybavením občanské vybavenosti a prostorem pro administrativu. Stávající stanice bude odstraněna. V rámci úlohy se počítalo se zpracováním komplexního návrhu zástavby v rámci území stávající hasičské zbrojnice [20].

VÝSTAVA NOVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA TUCHOMĚŘICE katedra architektury FSv ČVUT v Praze, obec Tuchoměřice doc. Ing. arch. Michal Šourek, Ing. arch. Štěpán Lajda 28. 6. 2017 – 30. 8. 2017 Vernisáž 28. 6. 2017 Obecní úřad Tuchoměřice

AbStrakt‘18 _ text _ česky

Výstava projektů studentů Architektury a stavitelství, kteří zpracovávali podobu nové školy v Tuchoměřicích, kterou bude s rostoucí obcí nutné vybudovat [21].

LETNÍ SCÉNA NA SKALCE V MNÍŠKU POD BRDY katedra architektury FSv ČVUT v Praze, Město Mníšek pod Brdy Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D., Ing. arch. Jiří Pošmourný 9. 7. 2017 – 27. 8. 2017 Vernisáž 9. 7. 2017 Barokní areál Skalka, klášter Letní kulturní dění na Skalce se stalo podnětem pro témata prací studentů architektury. Ti ve svých projektech analyzovali prostor barokního areálu a následně vytvořili konkrétní návrhy dočasných instalací a drobných či rozsáhlejších stavebních zásahů, které by vytvořily podmínky pro konání nejrůznějších kulturních akcí – koncertů, divadel či projekcí filmů [22].

VÝSTAVA TELČ’16 V TELČI katedra architektury FSv ČVUT v Praze, město Tělč doc. akad. mal. Vratislav Ševčík, akad. soch. Ctibor Havelka, Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D. 4. 9. 2017 – 1. 10. 2017 Vernisáž 4. 9. 2017 Vstupní síň radnice XI. ročník výstavy kreseb posluchačů studijního programu Architektura a stavitelství, které vznikly v rámci plenérů v září 2016 v Telči [23].

VÝSTAVA IDEOVÝCH STUDENTSKÝCH NÁVRHŮ NA REKONSTRUKCI ESKALÁTOROVÉ HALY PALÁCE KORUNA katedra architektury FSv ČVUT v Praze, Koruna Palace Management 18. 9. 2017 – 31. 10. 2017 Vitríny pasáže Paláce Koruna Soutěžní projekty rekonstrukce eskalátorové haly Paláce Koruna, které byly zpracovány v rámci ateliéru architektonicko­‑konstrukčního v 1. ročníku magisterského studia programu Architektura a stavitelství [24].

53

VÝSTAVA STUDENTSKÝCH PRACÍ KOKOŘÍN ZÁMECKÁ


54

DESIGNBLOK katedra architektury FSv ČVUT v Praze, Designblok prof. Ing. arch. Miloš Kopřiva, Ing. arch. Vladimír Gleich 26. 10. 2017 – 30. 10. 2017 Pravá část foyeru Průmyslového palác V rámci Designbloku na Výstavišti Praha byla k vidění i výstava diplomových projektů vedených prof. Kopřivou a Ing. arch. Gleichem, které řeší budoucnost Výstaviště Praha [25].

VÝSTAVA PŘÁDELNA DE LISER, SLANÝ KVÍČEK katedra architektury FSv ČVUT v Praze, město Slaný, Knihovna Václava Štecha ve Slaném prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, Ing. Jan Pustějovský, Ph.D. 1. 11. 2017 – 30. 11. 2017 vstupní prostora knihovny Václava Štecha ve Slaném Studentské projekty z ateliéru Šenberger–Puspějovský na téma Přádelna de Liser, Slaný Kvíček. Nový život pro opuštěný průmyslový areál. Setkání a beseda k tématu se konala 14. 11. 2017 [26].

VÝSTAVA STUDENTI PROGRAMU ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ A HOSTÉ katedra architektury FSv ČVUT v Praze Ing. arch. Petra Novotná, Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc. 6. 11. 2017 – 23. 11. 2017 Atrium 19. ročník výstavy tradičně mapoval výběr nejlepších studentských prací, které byly oceněny Žlutou kartou. Právě v rámci vernisáže byly studentům slavnostně předána ocenění. Hostem výstavy byla prezentace soutěže Stavba roku [27].

18. ROČNÍK PŘEHLÍDKY DIPLOMOVÝCH PRACÍ katedra architektury FSv ČVUT v Praze, ČKA doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. 1. 12. 2017 – 3. 1. 2018 Ateliér D Česká komora architektů pravidelně pořádá Přehlídku diplomových prací jako soutěžní přehlídku úspěšně obhájených diplomových prací absolventů vysokých škol, kteří v příslušném školním roce úspěšně obhájili

svoji diplomovou práci. Po celý prosinec bylo v Ateliéru D vystaveno všech 67 diplomových prací přihlášených do 18. ročníku, 4 projekty byly práce studentů A+S [28].

CO S VÝCHODNÍM NÁDRAŽÍM katedra architektury FSv ČVUT v Praze, Oblastní muzeum v Děčíně doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D. 14. 12. 2017 – 31. 3. 2017 Oblastní muzeum v Děčíně Výstava představila dosavadní výsledky dlouhodobého úsilí o záchranu a nalezení nového využití jedinečné drážní stavby. Součástí výstavy byly diplomní projekty studentů Architektury a stavitelství, kteří navrhli možnou budoucí podobu této stavby [29].

VÝSTAVA STUDENTSKÝCH BAKALÁŘSKÝCH PROJEKTŮ ZÁSTAVBY LOKALITY NA VINICI V KLECANECH katedra architektury FSv ČVUT v Praze, obec Klecany doc. Ing. arch. Zdeněk Jiran, Ing. arch. Petra Novotná 15. 1. 2018 – 28. 2. 2018 Vernisáž 10. 1. 2018 Radnice Klecany Výstava studentských bakalářských projektů z ateliéru Jiran– Novotná zástavby lokality Na Vinici v Klecanech [30].

VÝSTAVA PROJEKTŮ AAKO A ATZ2 katedra architektury FSv ČVUT v Praze 17. 1. 2018 – 23. 1. 2018 Ateliér D Výstava projektů ateliérové tvorby za zimní semestr 2017/18 [31].

VÝSTAVA PROJEKTŮ AT02 + ERASMUS A ATV4 katedra architektury FSv ČVUT v Praze 24. 1. 2018 – 30. 1. 2018 Ateliér D Výstava projektů ateliérové tvorby za zimní semestr 2017/18 [31].

AbStrakt‘18 _ text _česky


katedra architektury FSv ČVUT v Praze, Obecní úřad Horoměřice doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D., doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc., doc. Ing. arch. Luboš Knytl, Ing. arch. Petr Lédl, Ph.D. 25. 1. 2018 – 22. 5. 2018 Galerie Orchidea, knihovna v Horoměřicích Výstava představila výběr studentských prací, které ukazují možnosti různého řešení centra obce – horoměřického statku. První skupina prací se zabývá využitím dvora uvnitř statku jako tržnice s možností sezónních akcí, druhá skupina projektů řeší širší urbanistickou koncepci a možnost využití objektů. Studentské práce ukázaly celou řadu nápadů, které lze využít pro další rozvoj obce – pro zahájení diskuze k možnému novému využití prostoru horoměřického statku a jeho okolí [32].

VÝSTAVA PROJEKTŮ AMG1 A AMG2 katedra architektury a katedra urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT v Praze 31. 1. 2018 – 6. 2. 2018 Ateliér D Výstava projektů ateliérové tvorby za zimní semestr 2017/18 [31].

TELČ’17 katedra architektury FSv ČVUT v Praze doc. akad. mal. Vratislav Ševčík, akad. soch. Ctibor Havelka, Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D. 27. 2. 2018 – 16. 3. 2018 Vernisáž 27. 2. 2018 Atrium Fakulty stavební ČVUT v Praze Výstava kreseb studentů Architektury a stavitelství z plenéru v Telči.

DOBA KARLA IV. V MODELECH katedra architektury FSv ČVUT v Praze Ing. arch. Vojtěch Dvořák, Ing. Michal Chalupa, Ing. Přemysl Kraus 10. 4. 2018 – 10. 5. 2018

AbStrakt‘18 _ text _ česky

Vernisáž 10. 4. 2018 Galerie FSv Fyzické a virtuální modely epochy Lucemburků v zemích Koruny České. Panelová výstava představila modely virtuální i reálné a výběr z fotografií modelů připravovaných mimo jiné pro výstavu Magičtí Lucemburkové a trvalou expozici Praha Karla IV. – Velkolepé staveniště Evropy. Výstavu doplnily studentské modely vybraných známých staveb [34].

KOUZLO HISTORICKÉ TECHNIKY 2018 katedra architektury FSv ČVUT v Praze, Národní zemědělské muzeum doc. akad. mal. Vratislav Ševčík, akad. soch. Ctibor Havelka, Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D. 24. 4. 2018 – 10. 6. 2018 Vernisáž 24. 4. 2018 Národní zemědělské muzeum, expozice Jede traktor XII. ročník výstavy kreseb posluchačů 2. ročníku studijního programu Architektura a stavitelství Výstava se uskutečnila v prostorách stálé expozice Jede traktor, kde se studenti již tradičně kreslení věnují. Nejlepší práce studentů ČVUT v Praze, vystavené v předchozích letech, trvale zdobí některé muzejní expozice Národního zemědělského muzea v Praze i jeho mimopražských poboček [35].

FOTOGRAFIE POSLUCHAČŮ FOTOGRAFICKÝCH PŘEDMĚTŮ FSV katedra architektury FSv ČVUT v Praze Miloš Sedláček 15. 5. 2018 – 30. 5. 2018 Vernisáž 15. 5. 2018 Galerie FSv Snímky studentů pod vedením fotografa Miloše Sedláčka. Předmětem vystavených fotografií nebyla výlučně architektura a stavby, dominovalo zejména zdůraznění linií, tónů a kompozice fotografiím. Téma semestrálních prací si studenti volili sami. Úroveň studentských fotografií ocenili při vernisáži ve svých projevech i hosté z řad fotografických profesionálů Ivana Matějková Havlíková, QEP a Roman Sejkot [36].

55

JAK STUDENTI ARCHITEKTURY VIDÍ CENTRUM HOROMĚŘIC


VÝSTAVA PROJEKTŮ ATZ1 A AT01

56

katedra architektury FSv ČVUT v Praze 30. 5. 2018 – 5. 6. 2018 Ateliér D Výstava projektů ateliérové tvorby za letní semestr 2017/18 [31].

VÝSTAVA PROJEKTŮ 129AT3 + ERASMUS, 129AAKA A 127ATUR katedra architektury a katedra urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT v Praze 6. 6. 2018 – 12. 6. 2018 Ateliér D Výstava projektů ateliérové tvorby za letní semestr 2017/18 [31].

KAVÁRNA NA VLTAVSKÉ katedra architektury FSv ČVUT v Praze, Městská část Praha 7 Ing. arch. Nikolay Brankov, Ing. arch. Štěpán Lajda 6. 6. 2018 – 31. 8. 2018 Vernisáž 6. 6. 2018 Úřad městské části Praha 7 Výstava prací studentů prvního ročníku bakalářského studia oboru Architektura a stavitelství na téma kavárny na Vltavské [37].

PŘEHLÍDKA ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ katedra architektury a katedra urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT v Praze 13. 6. 2018 – 19. 6. 2018 Ateliér D Výstava bakalářských a diplomových prací za letní semestr 2017/18 [31].

BYTOVÁ VÝSTAVBA A PARKOVÉ ÚPRAVY V LOKALITĚ „BRANICKÝ PIVOVAR“ katedra architektury FSv ČVUT v Praze Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D., Ing. arch. Jiří Pošmourný, Ing. arch. Richard Bártík, Ing. arch. Lenka Zelená 18. 6. 2018 – 1. 9. 2018 Vernisáž 18. 6. 2018

Park před Branickým pivovarem Studenti A+S navrhovali v rámci svých ateliérových projektů podobu nové bytové výstavby a parkové výstavby v lokalitě Branické nádraží [38].

REVITALIZACE „STRAŠNICKÉHO BROWNFIELDU“ A REKONSTRUKCE OBJEKTU ÚZEMNÍHO PRACOVIŠTĚ PRAŽSKÉ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ V KORYTECH katedra architektury FSv ČVUT v Praze, Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) doc. Ing. arch. Luboš Knytl, Ing. arch. Jan Šabart 13. 8. 2018 – 30. 9. 2018 Vernisáž 18. 6. 2018 Hlavní klientské centrum ČSSZ v Praze 5 V rámci naplňování Memoranda o vzájemné spolupráci, které mezi sebou uzavřely Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) a Fakulta stavební ČVUT v Praze, dostali studenti 3. ročníku A+S zadanou semestrální práci, jejímž předmětem byl návrh na revitalizaci strašnického „brownfieldu“ a rekonstrukci objektu Územního pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení na adrese V Korytech 1536/8, Praha 10, a jeho začlenění do okolního prostoru. Výstava studentských prací se konala pod záštitou ředitele sekce ekonomicko­‑správní ČSSZ Ing. Jana Halíře [39].

BYTOVÝ DŮM DEJVICKÁ BRÁNA katedra architektury FSv ČVUT v Praze, Magistrát Prahy 6 Ing. arch. Jaromír Kročák 23. 8. 2018 – 30. 9. 2018 Vernisáž 23. 8. 2018 Magistrát Prahy 6 Výstava studentských prací, které vznikly v ateliéru vedeném Ing. arch. Jaromírem Kročákem, jejichž tématem byl bytový dům v Praze-Dejvicích [40].

VÝSTAVA TELČ’17 V TELČI katedra architektury FSv ČVUT v Praze, město Tělč doc. akad. mal. Vratislav Ševčík, akad. soch. Ctibor Havelka, Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D. 3. 9. 2018 – 30. 9. 2018 Vernisáž 3. 9. 2018 Vstupní síň radnice

AbStrakt‘18 _ text _česky


XII. ročník výstavy kreseb posluchačů studijního programu Architektura a stavitelství, které vznikly v rámci plenérů v září 2017 v Telči [41].

katedra architektury FSv ČVUT v Praze, Hornický skanzen Mayrau prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, Ing. Jan Pustějovský, Ph.D. 16. 9. 2018 – 28. 9. 2018 Vernisáž 15. 9. 2018 Hornický skanzen Mayrau Výstava studentských projektů z atelieru Šenberger–Pustějovský (ATKS a diplomové práce) věnované kladenskému industriálu. Kladenská průmyslová architektura na hranici zachování a nového využití [42].

[1]

Poděbrady – hudební pavilon v lázeňském parku. Stránky katedry architektury FSv ČVUT v Praze. K129.cz [online]. Zveřejněno 28. 10. 2016. http://k129.cz/vystava­‑v­‑podebradech/

[2]

Poděbrady – hudební pavilon v lázeňském parku. Apluses.cz [online]. Zveřejněno 28. 10. 2016. http://apluses.cz/podebrady­‑hudebni­‑pavilon­‑v­‑lazenskem­‑parku/

[3]

Výstava Hostivař. Stránky katedry architektury FSv ČVUT v Praze. K129.cz [online]. Zveřejněno 10. 11. 2016. http://k129.cz/vystava­‑hostivar/

[4]

Studenti programu Architektura a stavitelství Fakulty stavební ČVUT a jejich hosté. Apluses.cz [online]. Zveřejněno 16. 11. 2016. http://apluses.cz/studenti­‑programu­‑architektura­‑a­‑stavitelstvi­‑fakulty­‑stavebni­‑cvut­‑a­‑jejich­‑hoste-2/ Soutěž Penta. Stránky katedry architektury FSv ČVUT v Praze. K129.cz [online]. Zveřejněno 24. 11. 2016.

[5]

http://k129.cz/studentska­‑architektonicka­‑skolni­‑soutez/ [6]

Praha Karla IV. – velkolepé staveniště Evropy. Muzeum hlavního města Prahy. www.muzeumprahy.cz [online]. Dostupné 1. 12. 2016. http://www.muzeumprahy.cz/praha­‑karla­‑iv­‑velkolepe­‑staveniste­‑evropy/

[7]

Termíny odevzdání ateliérové tvorby v akademickém roce 2017/18. Apluses.cz [online]. Zveřejněno 9. 9. 2016. http://apluses.cz/terminy­‑odevzdani­‑atelierove­‑tvorby­‑v­‑akademickem­‑roce-201617/

[8]

Účast na vernisáži Trojské plány X. Proti plotu. www.protiplotu.cz [online]. Zveřejněno 30. 1. 2017. https://protiplotu.wordpress.com/2017/01/30/ucast­‑na­‑vernisazi­‑trojske­‑plany­‑x/

[9]

Výstava studentských prací na téma Bohdalec-Slatiny. Oficiální stránky Městské části Praha 10. www.praha10.cz [online]. Zveřejněno 8. 2. 2017. http://www.praha10.cz/urad­‑mc/tiskove­‑zpravy­‑a­‑aktuality/artmid/

4284/articleid/1434/vystava­‑studentskych­‑praci­‑na­‑tema­‑bohdalec­‑slatiny.aspx [10]

Vize 3000 pro Škoda auto a Mladou Boleslav. Apluses.cz [online]. Zveřejněno 26. 2. 2017.

[11]

Výstava kreseb Telč ’16. Apluses.cz [online]. Zveřejněno 28. 2. 2017. http://apluses.cz/vystava­‑kreseb­‑telc-16/

http://apluses.cz/event/vize-3000-skoda­‑auto­‑mladou­‑boleslav/ [12]

Pivovar se mění na městské kulturní centrum. Kralupský zpravodaj. Měsíčník města Kralupy nad Vltavou. Červenec až srpen 2017. Str. 1, 10-13. [online]. Dostupné 16. 9. 2017. http://www.kralupskyzpravodaj.cz/wp­‑content/uploads/2014/04/KZ_leto.pdf

[13]

Kralupy TV: Návrhy konverze budovy pivovaru (23. 3. 2017). Youtube [online]. Dostupné 16. 9. 2017. https://www.youtube.com/watch?time_continue=180&v=dk-5NzT5eBU

[14]

Výstava: Bytové domy – Libeň. Pražský patriot. www.prazskypatriot.cz [online]. Zveřejněno 23. 3. 2017. http://www.prazskypatriot.cz/vystava­‑bytove­‑domy­‑undefined­­­-liben/

AbStrakt‘18 _ text _ česky

57

INDUSTRIÁLNÍ ARCHITEKTURA JAKO EXPONÁT


[15]

Výstava na Karmeli představuje smělé vize proměn Mladé Boleslavi. Mladá Boleslav. Oficiální web statutárního města. www.mb­‑net.cz [online]. Zveřejněno 12. 4. 2017. http://www.mb­‑net.cz/vystava%2Dna%2Dkarmeli%2Dpredstavuje%2Dsmele%2Dvize%2Dpromen%2Dmlade%2Dboleslavi/d-50219

[16]

Kouzlo historické techniky. Národní zemědělské muzeum Praha. nzm.cz [online]. Dostupné 26. 4. 2017. http://nzm.cz/nzm­‑praha/kouzlo­‑historicke­‑techniky-2/

[17]

Výstava studentských prací Kokořín Zámecká. Fakulta stavební ČVUT v Praze. www.fsv.cvut.cz Dostupné 16. 9. 2017. http://web.fsv.cvut.cz/aktuality/255/

[18]

Zámecká dolina. Kokořín info. www.kokorin.info [online]. Dostupné 16. 9. 2017. https://www.kokorin.info/sluzby/zamecka­‑dolina/

[19]

Reportéři ČT. V zámku a v podhradí. Odvysíláno 19. 6. 2017 [online].

[20]

Centrum Holešovice – hasičská zbrojnice. Facebooková událost akce [online]. Dostupné 28. 6. 2017. https://www.facebook.com/events/1385899708190386/

[21]

Výstava – Nová základní škola v Tuchoměřicích. Tuchoměřice společně. www.tuspolecne.cz [online]. Dostupné 16. 9. 2017.

[22]

Letní scéna na Skalce v Mníšku pod Brdy. Mníšek pod Brdy. www.mnisek.cz [online]. http://www.mnisek.cz/obcan/kultura/?ftshow=1335&archiv=true#ka1335

[23]

Telč 16’ Oficiální stránky města Telč. telc.eu [online]. http://www.telc.eu/kalendar/1052

[24]

Výstava ideových studentských návrhů na rekonstrukci eskalátorové haly Paláce Koruna. www.koruna­‑palace.cz [online].

[25]

Designblok. Oficiální stránky přehlídky. www.designblok.cz [online].https://www.designblok.cz

58

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803-reporteri­‑ct/217452801240020/obsah/552459-v­‑zamku­‑a­‑v­­‑podhradi

http://www.tuspolecne.cz/vystava­‑nova­‑zakladni­‑skola­‑v­‑tuchomericich/

[26]

Výstava studenstkých prací Přádelna de Liser ve Slaném. Katedra architektury FSv ČVUT v Praze. K129.cz [online]. Zveřejněno 25. 10. 2017. http://k129.cz/vystava­‑studenstkych­‑praci­‑pradelna­‑de­­­-liser­‑ve­‑slanem/

[27]

Výstava Studenti programu A+S. Katedra architektury FSv ČVUT v Praze. K129.cz [online]. Zveřejněno 23. 10. 2017. http://k129.cz/vystava­‑studenti­‑programu­‑as/

[28]

18. ročník Přehlídky diplomových prací v AtD. Katedra architektury FSv ČVUT v Praze. K129.cz [online]. Zveřejněno 28. 11. 2017. http://k129.cz/18-rocnik­‑prehlidky­‑diplomovych­‑praci­‑v­‑atd/

[29]

Co s Východním nádražím? Oficiální stránky Oblastního muzea v Děčíně muzeumdc.cz [online]. Dostupné 14. 12. 2017. http://muzeumdc.cz/article/co­‑s­‑vychodnim­‑nadrazim/165/1/0

[30]

Výstava bakalářských projektů. Oficiální webové stránky Fakulty stavební ČVUT v Praze. www.fsv.cvut.cz [online]. Dostupné 20. 1. 2018.

[31]

Termíny odevzdání ateliérové tvorby v akademickém roce 2017/18. K129.cz [online]. Dostupné 1. 10. 2017.http://k129.cz/vyuka/odevzdani/

[32]

Netradiční výstava Jak studenti architektury vidí centrum Horoměřic? Horoměřický zpravodaj. Vydává obec Horoměřice. 16. 2. 2018. str. 6 -7.

[33]

Výstava kreseb Telč ’17. Oficiální webové stránky Fakulty stavební ČVUT v Praze. www.fsv.cvut.cz [online]. Dostupné 27. 2. 2018.

https://web.fsv.cvut.cz/aktuality/317/

http://www.horomerice.cz/assets/File.ashx?id_org=4477&id_dokumenty=61140 https://web.fsv.cvut.cz/aktuality/325/ [34]

Výstava Doba Karla IV. v modelech. Oficiální webové stránky Fakulty stavební ČVUT v Praze. www.fsv.cvut.cz [online]. Dostupné 10. 4. 2018. https://web.fsv.cvut.cz/aktuality/343/

[35]

Výstava Kouzlo historické techniky Oficiální webové stránky Národního technického muzea. www.nzm.cz [online]. Dostupné 25. 4. 2018.

[36]

Fotografie posluchačů fotografických předmětů FSv. World Web Photo Galery. www.wwg.cz [online]. Zveřejněno 2. 6. 2018.

https://www.nzm.cz/akce/vystava­‑kouzlo­‑historicke­‑techniky http://www.wwg.cz/aktuality/fotografie­‑posluchacu­‑fotografickych­‑predmetu­‑fsv [37]

Výstava prací studentů Katedry architektury ČVUT na téma kavárna na Vltavské. Oficiální stránky Městské části Praha 7. www.praha7.cz [online]. Zveřejněno 31. 5. 2018. https://www.praha7.cz/vystava­‑praci­‑studentu­‑katedry­‑architektury­‑cvut­‑na­‑tema­‑kavarna­‑na­‑vltavske/

[38]

Kopáčková, D.: Lokalita Branické nádraží – výstava studentských projektů. Portál TZB Info. stavba.tzb­‑info.cz [online]. Zveřejněno 10. 6. 2018.

[39]

Pozvánka na výstavu semestrálních prací studentů programu Architektura a stavitelství Revitalizace „strašnického brownfieldu“ a objektu ÚP PSSZ. Oficiální

[40]

Facebook apluses [online]. Dostupné 23. 8. 2018. https://www.facebook.com/aplusesFSv/timeline

[41]

Telč 17’ Oficiální stránky města Telč. telc.eu [online]. https://www.telc.eu/kalendar/1349

[42]

Nová výstava: Industriální architektura jako exponát. Hornický skanzen Mayrau. mayrau.omk.cz [online].

https://stavba.tzb­‑info.cz/architektura­‑staveb/17741-lokalita­‑branicke­‑nadrazi­‑vystava­‑studentskych­‑projektu webové stránky Fakulty stavební ČVUT v Praze. www.fsv.cvut.cz [online]. Dostupné 13. 8. 2018. https://web.fsv.cvut.cz/aktuality/366/

http://mayrau.omk.cz/rubriky/aktuality/nova­‑vystava­‑industrialni­‑architektura­‑jako­‑exponat/

AbStrakt‘18 _ text _česky


11

Abstrakt znamená stručný výtah a má sloužit především jako pomoc rychle se zorientovat v dané práci. Proto i Abstrakt’18 je pouze pomocníkem v orientaci napříč rozsáhlou produkcí studentských ateliérových projektů programu Architektura a stavitelství (A+S) na Fakultě stavební ČVUT v Praze (FSv ČVUT) a činností katedry architektury, která již více jak 25 let zabezpečuje výuku architektonických předmětů teoretického a aplikovaného charakteru na FSv ČVUT. Cílem výuky studijního programu je výchova architektů s rozšířeným inženýrským vzděláním. Katedra architektury garantuje výuku v bakalářském i magisterském studijním programu Architektura a stavitelství, oboru Architektura a stavitelství. Dále garantuje výuku studia doktorského studijního programu Architektura a stavitelství se studijními obory Architektura a stavitelství a Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví. V rámci předmětů architektonické tvorby vznikne na 1000 studentských projektů za semestr. Publikace AbStrakt’18 je retrospektivou akademických roků 2016/2017 a 2017/2018. Obsahuje katalog úzkého výběru studentských prací s komentářem ke způsobu výuky, struktuře katedry, konferencím, školám architektury, exkurzím, přednáškám, workshopům, soutěžím a výstavám. Navazuje na předchozí publikace AbStrakt’10, AbStrakt’12, AbStrakt’14 a AbStrakt’16 a společně tak dokumentují dekádu vývoje výuky architektury na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Konference pořádají školící pracoviště katedry architektury a školící pracoviště katedry urbanismu a územního plánování. V rozmezí akademických let 2016/17 a 2017/18 jich bylo uspořádáno pět. Katedra architektury začala v roce 2016 pořádat letní školu architektury a stavitelství Ateliér D, která má otevřený koncept a je otevřena jak studentům fakulty, tak veřejnosti, k ní se v roce 2017 přidaly ještě zimní a letní škola v Telči, určené studentům Architektury a stavitelství. Zimní a letní Scola Telcz jsou zavedeny do nabídky volitelných předmětů katedry architektury jako Architektonická dílna 1 a 2. Jde o společnou aktivitu ČVUT v Praze, Dunajské univerzity Krems, Masarykovy univerzity, Slovenské technické univerzity, Národního památkového ústavu a Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR (Centrum Excelence Telč). V roce 2018 bylo podepsáno memorandum těchto institucí o vzájemné spolupráci. Studenti A+S mohou využívat možnosti zahraničních pobytů v rámci programu Erasmu+, bilaterálních dohod. Mimo to mohou využít zahraničních exkurzí pro studenty pořádaných katedrou architektury, na které již tradičně navazuje promítání fotografií z cest. Kromě zahraničních exkurzí jsou pořádány i exkurze tuzemské. V roce 2016 zavedla katedra architektury pravidelný cyklus přednášek Co je architektura? Tím byl oproti uplynulým letům zvýšen počet přednášek hostů mimo výuku. V roce 2016/17 to bylo 10 přednášek a v roce 2017/2018 celkem 8 přednášek. Mimo tento cyklus proběhly ještě tři další přednášky. Na formátu workshopu jsou partikulárně postaveny jak Scola Telcz, tak letní škola architektury a stavitelství Ateliér D. V akademických letech 2016/2017 a 2017/2018 proběhly tři workshopy v Telči a dva workshopy v rámci letní školy architektury a stavitelství v Praze. Mimo to bylo pro studenty Architektury a stavitelstvím připraveno ještě pět dalších workshopů. Počet pořádaných workshopů na programu Architektura a stavitelství se tak stále průměrně zvyšuje, což dokládá vzrůstající oblibu této formy aktivity. Motivační a často užívaný je koncept soutěžního workshopu. Studenti programu Architektura a stavitelství byli úspěšní v soutěžích, ať již pořádaných či spolupořádaných katedrou architektury, resp. fakultou stavební nebo soutěže externí. Novinkou se staly dvě soutěže formátu Design and Build, jejichž vítězné návrhy byly realizovány v Praze a Hradci Králové.

Souhrn


11. 10. 2016 (p) Co je architektura? Přednáška Josefa Pleskota

od 13. 12. 2016 (v) Výstava Praha Karla IV.

3. 11. 2016 (k) Konference A+S 16 4. 11. 2016 (v) Poděbrady – hudební pavilon v lázeňském parku

18. 1. 2017 – 24. 1. 2017 (v) Výstava projektů ATV2 a ERASMUS 26. 1. 2017 – 26. 2. 2017 (v) Trojské plany X.

3. 3. 2017 (s) Superstudio

1. 3. 2017 (w) Úvodní workshop pro soutěž Český ostrovní dům

26. 2. 2017 – 10. 3. 2017 (v) Vize 3000 pro Škoda auto a Mladou Boleslav

20. 2. 2017 (š) Začátek výuky letního semestru 2016/17

30. 11. 2016 (r) Den otevřených dveří

29. 11. 2016 – 5. 12. 2016 (v) výstava soutěžních návrhů PENTA

29. 11. 2016 (p) Co je architektura? Přednáška Jakuba Ciglera

28. 11. 2016 (e) Exkurze do Plaského kláštera pro studenty A+S

24. a 25. 11. 2016 (k) 2. Mezinárodní membránová konference

22. 11. 2016 – 16. 12. 2016 (v) 18.ročník výstavy Studenti programu Architektura a stavitelství Fakulty stavební ČVUT a jejich hosté

15. 11. 2016 (p) Co je architektura? Přednáška H3T

10. 11. 2016 (v) Zastřešení restaurace golfového klubu v Hostivaři

s / soutěž š / školní událost

18. 2. 2017 (š) Konec zkouškového období zimního semestru 2016/17.

17. 2. 2017 – 21. 6. 2017 (v) Katedra architektury (1991–2016)

15. 2. 2017 – 15. 3. 2017 (v) Výstava Bohdalec-Slatiny

13. 2. 2017 – 18. 2. 2017 (w) Winter school Telč 2017

1. 2. 2017 (s) Vyhlášení výsledků soutěže Penta

8. 11. 2016 (s) Modul­‑Arch 2016 vyhlášení výsledků 8. ročníku architektonické soutěže.

p / přednáška r / různé

1. 2. 2017 – 7. 2. 2017 (v) Výstava projektů AMG1 a AMG2

31. 1. 2017 (s) Art­‑wall

7. 11. 2016 (p) Veřejná přednáška na téma Pražské stavební předpisy. Přednášející JUDr. Plos.

20. – 23. 10. 2016 (w) Vytvoř obec

11. 1. 2017 – 17. 1. 2017 (v) Výstava projektů AAKO a ATZ2

e / exkurze k / konference

27. 1. 2017 (r) Den otevřených dveří

20. 10. 2016 (p) Pecha Kucha Super Bardzo Fajna

9. 1. 2017 (š) Začátek zkouškového období zimního semestru 2016/17.

19. 10. 2016 (k) Konference Člověk, stavba, územní plánování 10

3. 10. 2016 (š) Začátek výuky zimního semestru 2016/17

13. 12. 2016 (p) Co je architektura? Přednáška Lenky Křemenové

6. 1. 2017 (š) Konec výuky zimního semestru 2016/17.

1. 10. 2016 (š) Začal akademický rok 2016/17

5. 12. 2016 (s) Hodnocení Soutěže PENTA

60

V akademickém roce 2016/2017 bylo uspořádáno 26 výstav studentských prací a v akademickém roce 2017/2018 to bylo 23 výstavy. Téměř polovina byla mimo budovy fakultu stavební. Největší návštěvnost měla výstava zaměřena na znovuobnovení areálu Zámecká pod hradem Kokořín, která byla instalována přímo na hradě Kokořín a vidělo ji přes 40 000 návštěvníků hradu. Celkově byl však počet pořádaných v těchto akademických letech nižší než v letech dřívějších. Katalog je sestaven z výběru ateliérových projektů, které byly oceněny interními cenami katedry architektury nebo fakulty stavební. Všechny práce byly vystaveny v Ateliéru D, na výstavě Studenti A+S a hosté a některé ještě navíc na dalších dílčích výstavách tematicky zaměřených podle zadání daného ateliérového projektu.

KALENDÁRIUM AKCÍ 2016/2017 a 2017/2018 v / výstava w / workshop

2016/2017

AbStrakt‘18 _ text _česky


AbStrakt‘18 _ text _ česky 6. 11. 2017 (p) Co je architektura? Přednáška Martina Rajniše

6. 11. 2017 – 23. 11. 2017 (v)19. ročník výstavy Studenti programu Architektura a stavitelství a hosté

1. 11. 2017 – 30. 11. 2017 (v) Výstava Přádelna de Liser, Slaný Kvíček

1. 11. 2017 (k) Konference Člověk, stavba, územní plánování 11

30. 10. 2017 (e, p) Pecha Kucha Slovenia

26. 10. 2017 – 30. 10. 2017 (v) Designblok

23. 10. 2017 (p) Co je architektura? Přednáška Martina Gsandtnera

20. 10. 2017 (k) Konference A+S’17 Železnice – specifika, výzvy a limity

4. 10. 2017 (š) Imatrikulace 1. ročníků bakalářského studia v Betlémské kapli

2. 10. 2017 (š) Začátek výuky zimního semestru 2017/2018

1. 10. 2017 (š) Začátek akademického roku 2017/2018

26. 9. 2017 – 1. 10. 2017 (e) Slovinsko 17

25. 9. 2017 – 27. 9. 2017 (š) Státní závěrečné zkoušky z tématických okruhů Architektonické navrhování budov a technické navrhování budov

21. 9. 2017 (w) Workshop NAKI II Výtvarné umění jako součást architektury 60. a 70. let 20. století

19. 9. 2017 (š) Promoce absolventů bakalářského studia v Betlémské kapli

18. 9. 2017 – 23. 9. 2017 (p, w) SCOLA TELCZ 2017

18. 9. 2017 – 31. 10. 2017 (v) Výstava ideových studentských návrhů na rekonstrukci eskalátorové haly Paláce Koruna

2017/2018

18. 5. 2017 (s) Soutěž studentské vědecké a odborné činnosti v sekci Pozemní stavby a architektura - mezinárodní kolo

18. 9. 2017 (š) Promoce absolventů magisterského studia v Betlémské kapli (s) Předání Ceny profesora Voděry 2017

61

10. 5. 2017 (p) Co je architektura? Přednáška Mjölk architekti

9. 5. 2017 (s) 22. ročník Mezinárodní studenstské soutěže Xella ¬ předání cen 4. 9. 2017 – 1. 10. 2017 (v) Výstava Telč’16 v Telči

28. 8. 2017 – 1. 9. 2017 (p, w) Letní škola architektury a stavitelství Ateliér D: Pod parou

26. 4. 2017 (p) Co je architektura? Přednáška Petra Kučery

26. 4. 2017 – 11. 6. 2017 (v) Kouzlo historické techniky

30. 6. 2017 (š) Konec zkouškového období letního semestru 2016/17 9. 7. 2017 – 27. 8. 2017 (v) Letní scéna na Skalce v Mníšku pod Brdy

25. 4. 2017 (s) SVOČ - Soutěž studentské vědecké a odborné činnosti v sekci Pozemní stavby a architektura - národní kolo

12. 4. 2017 (p) Co je architektura? Přednáška Jaroslava Zimy (D3A)

12. 4. 2017 (s) Vyhlášení výsledků národního kola MCH Student Contest Saint Gobain Isover

11. 4. 2017 – 30. 4. 2017 (v) VIZE 3000 Vize pro Škoda Auto a město Mladá Boleslav ve 3. tisíciletí

29. 3. 2017 (p) Co je architektura? Přednáška Evy Jiřičné

24. 3. 2017 (š) Prezentace navazujících magisterských oborů na FSv

22. 3. 2017 – 28. 4. 2017 (v) Bytové domy Libeň. Dostavby bloků v ulici Zenklova

22. 3. 2017 (w) Výtvarné řešení fasády bytového domu

20. 3. 2017 – 30. 4. 2017 (v) Výstava návrhů konverze pivovaru v Kralupech nad Vltavou

28. 6. 2017 – 30. 8. 2017 (v) Výstava Nová základní škola Tuchoměřice

28. 6. 2017 – 14. 7. 2017 (v) Centrum Holešovice – Hasičská zbrojnice

26. 6. 2017 – 28. 6. 2017 (w) Chotíkov

23. 6. 2017 (w) Tovární komíny. Cukrovar Modřany. Komín ve veřejném prostoru.

22. 6. 2017 – 1. 10. 2017 (v) Výstava studentských prací Kokořín – Zámecká

21. 6. 2017 (s) Vyhlášení výsledků soutěží – Palác Koruna a KASTEN

14. 6. 2017 – 20. 6. 2017 (v) Přehlídka závěrečných prací

9. 6. 2017 (e) Komentovaná prohlídka kostela Neposkvrněného početí Panny Marie ve Strašnicích

7. 6. 2017 – 13. 6. 2017 (v) Výstava projektů AT3, AAKA, ATUR a ERASMUS

15. 3. 2017 (p) Přednáška Marco Maia v atD

13. 3. 2017 – 24. 3. 2017 (v) Telč’16

22. 5. 2017 (š) Začátek zkouškového období letního semestru 2016/17 31. 5. 2017 – 6. 6. 2017 (v) Výstava projektů ATZ1 a AT01

8. 3. 2017 (r) Big Band v atD

19. 5. 2017 (š) Konec výuky letního semestru 2016/17


AbStrakt‘18 _ text _česky

13. 6. 2018 – 19. 6. 2018 (v) Přehlídka závěrečných prací

6. 6. 2018 – 31. 8. 2018 (v) Kavárna na Vltavské

16. 2. 2018 (š) Konec zkouškového období zimního semestru 2017/2018

5. 2. 2018 – 9. 2. 2018 (w) Zimní Scola Telcz 6. 6. 2018 – 12. 6. 2018 (v) Výstava projektů 129AT3 + Erasmus, AAKA a ATUR 22. 9. 2018 – 27. 9. 2018 (e) Exkurze Hamburk

24. 9. 2018 – 26. 9. 2018 (š) Státní zkoušky z tématických okruhů Architektonické navrhování budov a technické navrhování budov studentů bakalářského studia A+S

31. 1. 2018 – 6. 2. 2018 (v) Výstava projektů AMG1 a AMG2 30. 5. 2018 – 5. 6. 2018 (v) Výstava projektů ATZ1 a AT01

19. 9. 2018 (š) Promoce absolventů magisterského studia A+S

25. 1. 2018 – 22. 5. 2018 (v) Jak studenti architektury vidí centrum Horoměřic

24. 1. 2018 – 30. 1. 2018 (v) Výstava projektů AT02 + ERASMUS a ATV4

17. 1. 2018 – 23. 1. 2018 (v) Výstava projektů AAKO a ATZ2

15. 1. 2018 – 28. 2. 2018 (v) Výstava studentských bakalářských projektů zástavby lokality Na Vinici v Klecanech

12. 1. 2018 (r) Den otevřených dveří

8. 1. 2018 (š) Začátek zkouškového období zimního semestru 2017/2018

5. 1. 2018 (š) Konec výuky zimního semestru 2017/2018

23. 12. 2017 – 1. 1. 2018 (š) Zimní prázdniny

14. 12. 2017 – 31. 3. 2018 (v) Co s východním nádražím

11. 12. 2017 (p) Co je architektura? Přednáška Filipa Hejzlara

5. 12. 2017 (s) Soutěž Jak využít proluku u parku Jezerka?

1. 12. 2017 – 3. 1. 2018 (v) 18. ročník Přehlídky diplomových prací

21. 5. 2018 (š) Začátek zkouškového období letního semestru 2017/2018

19. 5. 2018 (w) Kreativní recyklace 2018

18. 5. 2018 (š) Konec výuky letního semestru 2017/2018

15. 5. 2018–30. 5. 2018 (v) Fotografie posluchačů fotografických předmětů FSv

24. 4. 2018 – 10. 6. 2018 (v) Kouzlo historické techniky 2018

20. 4. 2018 (s) Národní kolo soutěže MCH Saint Gobain Isover 2018

19. 4. 2018 (s) Brána Rock for People vyhlášení výsledků

18. 4. 2018 (s) Fakultní kolo SVOČ

10. 4. 2018 – 10. 5. 2018 (v) Doba Karla IV. v modelech

4. 4. 2018 (p) Co je architektura? Přednáška BOD architekti (s) Dřevěná stavba roku

26. 3. 2018 (š) Promoce absolventů mgr studia

14. 3. 2018 (p) Co je architektura? Přednáška Václava Aulického

27. 11. 2017 (p) Co je architektura? Přednáška Vladimíra Šlapety

23. 11. 2017 (r) Den otevřených dveří

20. 11. 2017 (p) Rural Studio

17. 9. 2018 – 21. 9. 2018 (p, w) SCOLA TELCZ 2018

15. 9. 2018 – 28. 9. 2018 (v) Industriální architektura jako exponát

12. 9. 2018 (š) Promoce absolventů magisterkého studia A+S

3. 9. 2018 – 30. 9. 2018 (v) Výstava Telč’17 v Telči

27. 8. 2018 – 31. 8. 2018 (p, w) Letní škola architektury a stavitelství Ateliér D: První republika

23. 8. 2018 – 30. 9. 2018 (v) Bytový dům Dejvická brána

13. 8. 2018 – 30. 9. 2018 (v) Revitalizace „strašnického brownfieldu“ a rekonstrukce objektu Územního pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení V Korytech

4. 7. – 6. 7. 2018 (s) Rock for People realizovaná brána

2. 7. 2018 – 2. 9. 2018 (š) Letní prázdniny

29. 6. 2018 (š) Konec zkouškového období letního semestru 2017/2018

26. 6. 2018 (s) Archeologické okno Penta - slavnostní otevření

26. 6. 2018 – 27. 6. 2018 (š) Obhajoby bakalářských prací studentů A+S

27. 2. 2018 – 16. 3. 2018 (v) Telč’17

25. 6. 2018 (š) Obhajoby diplomových prací studentů A+S 7. 3. 2018 (p) Přednáška Kampus WU Vídeň

19. 2. 2018 (š) Začátek výuky letního semestru 2017/2018

18. 6. 2018 – 1. 9. 2018 (v) Bytová výstavba a parkové úpravy v lokalitě Branický pivovar

62


Vedoucí ateliéru Předmět česky / anglicky Semestr, akademický rok (ZS – zimní semestr; LS – letní semestr)

Jméno studenta

Název projektu česky/ anglicky

Katalog 12

Katalog je sestaven z výběru ateliérových projektů, které byly oceněny interními cenami katedry architektury Žlutými kartami nebo fakulty stavební – nominace a vítězové Ceny za nejlepší diplomo­vou práci Fakulty stavební ČVUT v Praze v kategorii Architektura a stavitelství. Všechny práce byly vystaveny v Ateliéru D, na výstavě Studenti programu Architektura a stavitelství na Fakultě stavební ČVUT v Praze a hosté a některé ještě navíc na dalších dílčích vý­stavách tematicky zaměřených podle zadání daného ateliérového projektu. Každý semestr vznikne na studijním programu Architektura a stavitelství téměř 1 000 studentských ateliérových projektů. Katalog představuje jen velmi úzký výběr ze široké a rozmanité ateliérové tvorby programu Archi­tektura a stavitelství. U ukázky projektu je vždy uveden jeho název, autor, vedoucí práce, v rámci kterého předmětu atelié­rové tvorby projekt vznikl, příslušný semestr a akademický rok. Celé projekty si lze prostudovat na Galerii A+S [1] nebo v Digitální knihovně ČVUT [2] v případě závěrečných prací.

[1]

Galerie A+S. Internetová galerie studijního programu Architektura a stavitelství. archgale­rie.fsv.cvut.cz [online]. Dostupné 19. 1. 2019. http://archgalerie.fsv.cvut.cz

[2]

Digitální knihovna ČVUT. institucionální repozitář ČVUT. dspace.cvut.cz [online]. Dostupné 19. 1. 2019. https://dspace.cvut.cz


64

Pavel Chudý

Ing. arch. Vojtěch Dvořák, Ing. arch. Pavel Filsak

Sára Buršíková

Martina Jarošová

doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc. Ateliér architektonické kompozice Architectural Composition Studio ZS 2016/2017

Ing. arch. Ludmila Čajková Ing. arch. Aleš Vaněk

Anna Karbanová

Anna Kulbashna

doc. Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D.

Ing. arch., akad. arch. Jiří Pošmourný, Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D.

Klára Slavkovská

AbStract‘18 _ catalogue

Ing. arch. Ludmila Čajková Ing. arch. Aleš Vaněk

Jindřich Pavlišta

Ing. arch. Vojtěch Dvořák Ing. arch. Pavel Filsak

Jan Zelený

doc. Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D.


Veronika Doubková

Ing. arch. Vojtěch Dvořák, Ing. arch. Pavel Filsak AbStrakt‘18 _ katalog

Jan Dürrer

Ing. arch. Štěpán Lajda, Ing. arch. Adam Bohatý

Anna Vobecká

Ing. arch. Jiří Trojan

Šimon Bukovský

Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ing. arch. Jiří Trojan Ateliér architektonické kompozice Architectural Composition Studio ZS 2017/2018

Jaroslav Novotný

Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D. Ing. arch. Vojtěch Pošmourný

Laura Vohryzková

doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc. Ing. arch. Aleš Vaněk

65


66

AbStract‘18 _ catalogue

Kaple na Prokopském jezírku | Prokop Lake Chapel Tomáš Vojtíšek Ing. arch. Jakub Zoula, Ing. arch. Petra Lenz Ateliér architektonické tvorby – základní 1 | Design Studio – Basic 1 LS 2016/2017


AbStrakt‘18 _ katalog

Vyhlídka Violík | Lookout Violik Michal Tomášek Ing. arch. Jakub Zoula, Ing. arch. Petra Lenz Ateliér architektonické tvorby – základní 1 | Design Studio – Basic 1 LS 2016/2017

67


68

Horská Útulna | Mountain Shelter Martin Žambůrek Ing. Klára Kroftová, Ph.D., doc. Ing. arch. Petr Mezera, CSc. Ateliér architektonické tvorby – základní 1 | Design Studio – Basic 1 LS 2016/2017

AbStract‘18 _ catalogue


AbStrakt‘18 _ katalog

Letní scéna na Skalce | Summer Scene Skalka Adam Rössler Ing. arch. akad. arch. Jiří Pošmourný, Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D. Ateliér architektonické tvorby – základní 1 | Design Studio – Basic 1 LS 2016/2017

69


70

AbStract‘18 _ catalogue

Vyhlídka na Dívčích hradech | Lookout Dívčích hrady Jan Vařečka Ing. arch. Petra Novotná, Ing. arch. Vojtěch Taraba Ateliér architektonické tvorby – základní 1 | Design Studio – Basic 1 LS 2017/2018


AbStrakt‘18 _ katalog

Pozorovatelna | Observatory Eliška Ptáčková Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D., Ing. arch. Filip Klozar, Ing. arch. Martin Lapšanský Ateliér architektonické tvorby – základní 1 | Design Studio – Basic 1 LS 2017/2018

71


72

Proluka Výtoň | Blank Space Výtoň Adam Zajaček Ing. arch. Michal Šmolík, Ing. arch. Radek Zykan Ateliér architektonické tvorby – základní 2 | Design Studio – Basic 2 ZS 2016/2017

AbStract‘18 _ catalogue


AbStrakt‘18 _ katalog

Proluka Výtoň | Blank Space Výtoň Phuong Linh Vu Ing. arch. Michal Šmolík, Ing. arch. Radek Zykan Ateliér architektonické tvorby – základní 2 | Design Studio – Basic 2 ZS 2016/2017

73


74

Studentské bydlení | Student Housing Adam Hodek Ing. arch. Vojtěch Dvořák, Ing. arch. Pavel Filsak, prof. Ing. arch. Josef Pospíšil, CSc. Ateliér architektonické tvorby – základní 2 | Design Studio – Basic 2 ZS 2016/2017

AbStract‘18 _ catalogue


AbStrakt‘18 _ katalog

Studentské bydlení | Student Housing Ondřej Čeliš Ing. arch. Vojtěch Dvořák, Ing. arch. Pavel Filsak, prof. Ing. arch. Josef Pospíšil, CSc. Ateliér architektonické tvorby – základní 2 | Design Studio – Basic 2 ZS 2016/2017

75


76

Studentské bydlení v Podolí | Student Housing in Podolí Pavel Janeček Ing. arch. Petra Novotná, Ing. arch. Vojtěch Taraba Ateliér architektonické tvorby – základní 2 | Design Studio – Basic 2 ZS 2016/2017

AbStract‘18 _ catalogue


AbStrakt‘18 _ katalog

Yachtařské bydlení v Praze – Podolí | Yacht Housing in Prague – Podolí Eliška Jarolímová Ing. arch. Petra Novotná, Ing. arch. Vojtěch Taraba Ateliér architektonické tvorby – základní 2 | Design Studio – Basic 2 ZS 2016/2017

77


78

AbStract‘18 _ catalogue

Ateliér pro architekta s bydlením | Architectural Studio with Housing Lenka Dědinová Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ing. arch. Jiří Trojan Ateliér architektonické tvorby – základní 2 | Design Studio – Basic 2 ZS 2016/2017


AbStrakt‘18 _ katalog

Malešický trh | Malešice Market Ema Krakovská doc. Ing. arch. Luboš Knytl, Ing. arch. Jan Šabart Ateliér architektonické tvorby – základní 2 | Design Studio – Basic 2 ZS 2016/2017

79


80

AbStract‘18 _ catalogue

Fotoateliéry s otevřenými dveřmi | Photoateliers with Open Doors Kateřina Svatoňová Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D., Ing. Jan Pustějovský, Ph.D. Ateliér architektonické tvorby – základní 2 | Design Studio – Basic 2 ZS 2016/2017


AbStrakt‘18 _ katalog

Okno do vinice | Window to the Vineyard Jakub Ficenec Ing. arch. Jakub Zoula, Ing. arch. Petra Lenz Ateliér architektonické tvorby – základní 2 | Design Studio – Basic 2 ZS 2017/2018

81


82

Ubytování s občerstvením, Troja | Accommodation with Refreshment, Troja Radek Jakeš Ing. arch. Petr Lédl, Ph.D., Ing. arch. Štěpánka Hájková Ateliér architektonické tvorby – základní 2 | Design Studio – Basic 2 ZS 2017/2018

AbStract‘18 _ catalogue


AbStrakt‘18 _ katalog

Útulna pro cyklisty, Troja | Shelter for Cyclists, Troja Anna Karbanová Ing. arch. Petr Lédl, Ph.D., Ing. arch. Štěpánka Hájková Ateliér architektonické tvorby – základní 2 | Design Studio – Basic 2 ZS 2017/2018

83


84

AbStract‘18 _ catalogue

Bytový dům Smíchov | Apartment Building Smíchov Ondřej Čeliš doc. Ing. arch. Ladislav Tichý, CSc., Ing. arch. Jiří Trojan Ateliér architektonické tvorby 1 | Design Studio 1 LS 2016/2017


AbStrakt‘18 _ katalog

Bytový dům Smíchov | Apartment Building Smíchov Jana Doležalová Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D., Ing. arch. Lenka Zelená, Ing. arch. Richard Bartík Ateliér architektonické tvorby 1 | Design Studio 1 LS 2016/2017

85


86

Bytový dům Hostivař | Apartment Building Hostivař Michal Horák Ing. arch. Petr Lédl, Ph.D., Ing. arch. Štěpánka Hájková Ateliér architektonické tvorby 1 | Design Studio 1 LS 2017/2018

AbStract‘18 _ catalogue


AbStrakt‘18 _ katalog

Hostivařské Terasy | Terraces Hostivař Jakub Ficenec, Jindřich Pavlišta Ing. arch. Petr Lédl, Ph.D., Ing. arch. Štěpánka Hájková Ateliér architektonické tvorby 1 | Design Studio 1 LS 2017/2018

87


88

AbStract‘18 _ catalogue

Flatfloe Lucie Ostatnická doc. Ing. arch. Luboš Knytl, doc. Ing. arch. Jindřich Svatoš Ateliér architektonické tvorby 1 | Design Studio 1 LS 2017/2018


AbStrakt‘18 _ katalog

Bytový dům Bubeneč | Apartment Building Bubeneč Mayia Zhyburtovich Ing. arch. Josef Smola, akad. arch. Aleš Brotánek Ateliér architektonické tvorby 1 | Design Studio 1 LS 2017/2018

89


90

AbStract‘18 _ catalogue

Divadlo na vodě, Smíchov | Theater on the Water, Smíchov Denis Beliaev Ing. arch. Zora Martinová, Ing. arch. Jindřich Synek Ateliér architektonické tvorby 2 | Design Studio 2 ZS 2016/2017


AbStrakt‘18 _ katalog

Místní knihovna v Klánovicích | Local Library in Klánovice Josef Posel Ing. arch. Zdeněk Rychtařík, Ing. arch. Tomáš Med, Ph.D. Ateliér architektonické tvorby 2 | Design Studio 2 ZS 2016/2017

91


92

AbStract‘18 _ catalogue

Výletní restaurace na Štvanici | Trip Restaurant Štvanice Anh Tuan Tran Ing. arch. Vladimír Gleich, Ing. arch. Jiří Němeček Ateliér architektonické tvorby 2 | Design Studio 2 ZS 2016/2017


AbStrakt‘18 _ katalog

Tržnice Horoměřice | Marketplace Horoměřice Valeriya Tepaeva doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc., doc. Ing. arch., Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. Ateliér architektonické tvorby 2 | Design Studio 2 ZS 2016/2017

93


94

Centrum „Zikův mlýn“ Karlík | „Zika’s Mill“ Centre in Karlík Martin Stropnický Ing. arch. Petr Housa, Ing. arch. Petr Lédl, Ph.D. Ateliér architektonické tvorby 2 | Design Studio 2 ZS 2016/2017

AbStract‘18 _ catalogue


AbStrakt‘18 _ katalog

Knihovna v Hostivaři | Library in Hostivař Lucie Hoidekrová doc. Ing. arch. Luboš Knytl, Ing. arch. Jan Šabart Ateliér architektonické tvorby 2 | Design Studio 2 ZS 2017/2018

95


96

AbStract‘18 _ catalogue

Proluka Na Perštýně | Blank Space Na Perštýně Valeriya Vecerova Ing. arch. Petra Novotná, Ing. arch. Vojtěch Taraba Ateliér architektonické tvorby 2 | Design Studio 2 ZS 2017/2018


AbStrakt‘18 _ katalog

Průmyslová škola TOS Varnsdorf | Industrial School TOS Varnsdorf Natálie Pěgřímková doc. Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D., Ing. arch. Jan Kerel Ateliér architektonické tvorby 2 | Design Studio 2 ZS 2017/2018

97


98

STROMSTORY Divadlo | STROMSTORY Theatre Petr Štoček doc. Ing. arch. Luboš Knytl, Ing. arch. Jan Šabart Ateliér architektonické tvorby 3 | Design Studio 3 LS 2016/2017

AbStract‘18 _ catalogue


AbStrakt‘18 _ katalog

Koncertní síň, Výstaviště Praha Holešovice | Concert Hall, Prague Holešovice Tadeáš Slavkovský prof. Ing. arch. Miloš Kopřiva, Ing. arch. Vladimír Gleich Ateliér architektonické tvorby 3 | Design Studio 3 LS 2017/2018

99


100

Rekreačně ubytovací areál Kokořín | Holiday Accommodation Kokořín Václav Šimeček doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc., doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. Ateliér architektonické tvorby 3 | Design Studio 3 LS 2016/2017

AbStract‘18 _ catalogue


AbStrakt‘18 _ katalog

Rekreačně ubytovací areál Kokořín | Holiday Accommodation Kokořín Ondřej Čeliš Ing. arch. Vojtěch Dvořák, Ing. arch. Pavel Filsak Ateliér architektonické tvorby 3 | Design Studio 3 LS 2017/2018

101


102

Galerie kubizmu, Vyšehrad | Gallery of Cubism, Vyšehrad Martin Decký Ing. arch. Michal Šmolík, Ing. arch. Radek Zykan Ateliér architektonické tvorby 3 | Design Studio 3 LS 2017/2018

AbStract‘18 _ catalogue


AbStrakt‘18 _ katalog

Muzeum kubizmu / MUKU | Museum of Cubism / MUKU Ema Krakovská Ing. arch. Michal Šmolík, Ing. arch. Radek Zykan Ateliér architektonické tvorby 3 | Design Studio 3 LS 2017/2018

103


104

WELLNESS Strašnická Dušana Andrášová Ing. arch. Milan Kvíz, doc. Ing. Šárka Šilarová Ateliér konstrukční | Architecture Engineering Studio ZS 2016/2017

AbStract‘18 _ catalogue


VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

´

AbStrakt‘18 _ katalog VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

L

´

Zpracoval Předmět: Stupeň: Výkres:

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

Bytový dům, ulice Nuselská, Praha 4 | Residential Building, Nuselská Street, Prague 4 Lucie Janovičová Ing. arch. Petra Novotná, doc. Ing. arch. Eva Burgetová Ateliér konstrukční | Architecture Engineering Studio ZS 2016/2017

105

Konzultant


106

AbStract‘18 _ catalogue

Bytový dům Trutnov | Residential Building Trutnov Petr Štoček Ing. arch. Štěpán Lajda, Ing. Eva Pazderková Ateliér konstrukční | Architecture Engineering Studio ZS 2017/2018


AbStrakt‘18 _ katalog

Bytový dům pod Vyšehradem | Residential Building under Vyšehrad Michal Šubrt Ing. arch. Petr Housa, Ing. Stibůrek Ateliér konstrukční | Architecture Engineering Studio ZS 2017/2018

107


108

Rodinný dům Houska – Blatce | Family House in Houska – Blatce Jakub Kochman Ing. arch. Ing. Hořická Jana, Ph.D. Bakalářská práce | Bachelor thesis LS 2016/2017

AbStract‘18 _ catalogue

PŘÍČNÝ ŘEZ A-A'

M 1_100 23


AbStrakt‘18 _ katalog

Rodinný dům Jičín | Family House in Jičín Marie Magdaléna Malatová doc. Ing. arch. Michal Šourek Bakalářská práce | Bachelor thesis LS 2016/2017

109


110

Rodinný dům v Mělníku | Family House in Mělník Michaela Novotná prof. akad. arch. Mikuláš Hulec Bakalářská práce | Bachelor thesis LS 2016/2017

AbStract‘18 _ catalogue


AbStrakt‘18 _ katalog

Rodinný dům v Mělníku | Family House in Mělník Karolína Vacová prof. akad. arch. Mikuláš Hulec Bakalářská práce | Bachelor thesis LS 2016/2017

111


112

Rodinný dům v Jizerských horách | Family House in the Jizera Mountains Karolína Stehlíková doc. Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D. Bakalářská práce | Bachelor thesis LS 2016/2017

AbStract‘18 _ catalogue


AbStrakt‘18 _ katalog

Rodinný dům v Hostivaři | Family House in Hostivař Ondřej Slavíček Ing. arch. Petr Lédl, Ph.D. Bakalářská práce | Bachelor thesis LS 2017/2018 113


114

Rodinný dům v Pitkovicích | Family House in Pitkovice Tran Anh Tuan Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D. Bakalářská práce | Bachelor thesis LS 2017/2018

AbStract‘18 _ catalogue


AbStrakt‘18 _ katalog

Rodinný dům v Pitkovicích | Family House in Pitkovice Stanislav Lenert doc. Ing. arch. Ladislav Tichý, CSc. Bakalářská práce | Bachelor thesis LS 2017/2018

115


116

Rodinný dům Sýkořice | Family House in Sýkořice Václav Šimeček doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. Bakalářská práce | Bachelor thesis LS 2017/2018

AbStract‘18 _ catalogue


AbStrakt‘18 _ katalog

Rodinný dům Mšeno – Romanov | Family House in Mšeno – Romanov Eliška Holcová Ing. Jan Pustějovský, Ph.D. Bakalářská práce | Bachelor thesis LS 2017/2018

117


118

AbStract‘18 _ catalogue

Rodinný dům v Praze 4 | Family House in Prague 4 Tereza Šírerová Ing. arch. akad. arch. Jiří Pošmourný Bakalářská práce | Bachelor thesis LS 2017/2018


AbStrakt‘18 _ katalog

Rodinný dům v Praze 5 – Radlicích | Family House in Prague 5 – Radlice Aneta Závodná Ing. arch. Petr Housa Bakalářská práce | Bachelor thesis LS 2017/2018

119


120

AbStract‘18 _ catalogue

Revitalizace bytových domů Madrid | Revitalization of Apartment Buildings in Madrid Eva Bouchnerová a Nicole Erbesová Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc., Ing. arch. Josef Smola, akad.arch. Aleš Botánek, Ing. Jiří Novák, Ph.D. Ateliér tvorby – magisterský 1 | Master Design Studio 1 ZS 2016/2017


AbStrakt‘18 _ katalog

Akademie České Architektury Praha 6 | Academy of Czech Architecture Prague 6 Oleksandra Derkach doc. Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D., akad. arch. Jan Kerel, Ing. arch. Aleš Vaněk Ateliér tvorby – magisterský 1 | Master Design Studio 1 ZS 2016/2017

121


122

Střední odborná škola a odborné učiliště Bohdalec | Bohdalec Vocational School Jan Červenka prof. Ing. arch. Zdeněk Jiran, Ing. arch. Petra Novotná Ateliér tvorby – magisterský 1 | Master Design Studio 1 ZS 2016/2017

AbStract‘18 _ catalogue


AbStrakt‘18 _ katalog

Konverze parostrojního pivovaru se sladovnou v Kralupech nad Vltavou Conversion of a Parrot Brewery with a Malt House in Kralupy nad Vltavou Marek Mach prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, Ing. Jan Pustějovský,Ph.D. Ateliér tvorby – magisterský 1 | Master Design Studio 1 ZS 2016/2017

123


124

AbStract‘18 _ catalogue

Konverze bývalého nuselského pivovaru | Conversion of the Former Brewery in Nusle David Skalický prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, prof. Ing. Petr Hájek, CSc., Ing. Jan Pustějovský, Ph.D. Ateliér tvorby – magisterský 1 | Master Design Studio 1 ZS 2017/2018


AbStrakt‘18 _ katalog

Moldavská dráha | Moldavian Railway Jan Kuták doc. Ing. arch. Patrik Kotas, doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D., doc. Ing. Vladimír Žďára, CSc. Ateliér tvorby – magisterský 1 | Master Design Studio 1 ZS 2017/2018

125


126

AbStract‘18 _ catalogue

Urbanistická studie Praha - Libuš | Urban study Prague - Libuš Kateřina Cvejnová doc. Ing. arch. Ivan Kaplan Ateliér tvorby – magisterský 1 | Master Design Studio 1 ZS 2017/2018


AbStrakt‘18 _ katalog

Rezidenční čtvrť Dubaj | Residential district in Dubai Alice Husáková a Hana Vočková Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc., Ing. arch. Josef Smola, akad. arch. Aleš Brotánek, Ing. Jiří Novák, Ph.D. Ateliér tvorby – magisterský 1 | Master Design Studio 1 ZS 2017/2018

127


128

AbStract‘18 _ catalogue

Optimalizace a revitalizace bytového domu v Madridu Optimization and revitalization of a residential building in Madrid Michal Karpel Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc., Ing. arch. Josef Smola, Ing. Jiří Novák, Ph.D. Ateliér architektonicko-konstrukční magisterský | Master Structure Design Studio LS 2016/2017


AbStrakt‘18 _ katalog

Rekonstrukce eskalátorové haly Palác Koruna Reconstruction of the Koruna Palace Escalator Hall Alžběta Vachelová Ing. arch. Vladimír Gleich, Ing. arch. Petr Lédl , Ph.D. Ateliér architektonicko-konstrukční magisterský | Master Structure Design Studio LS 2016/2017

129


130

Lávka pro pěší a cyklisty | Footbridge for Pedestrians and Cyclists Dagmar Pokšteflová Ing. arch. Petr Lédl, Ph.D., Ing. Jaroslav Vácha, Ph.D., Ing. arch. Jiří Moos Ateliér architektonicko-konstrukční magisterský | Master Structure Design Studio LS 2016/2017

AbStract‘18 _ catalogue


AbStrakt‘18 _ katalog

Lávka pro pěší Císařský ostrov | Footbridge Císařský ostrov Jiří Houška Ing. arch. Petr Lédl, Ph.D., Ing. Jaroslav Vácha, Ph.D., Ing. arch. Jiří Moos Ateliér architektonicko-konstrukční magisterský | Master Structure Design Studio LS 2016/2017

131


132

AbStract‘18 _ catalogue

Domy nad domy FORUM FERRA | Houses over Houses FORUM FERRA Anna Peteráková prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, Ing. Jan Pustějovský, Ph.D., doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D., Ing. Jiří Prchlík Ateliér architektonicko-konstrukční magisterský | Master Structure Design Studio LS 2016/2017


AbStrakt‘18 _ katalog

Rud(n)ý zásobník | Ore Reservoir Martin Šebek prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, Ing. Jan Pustějovský, Ph.D., doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D. Ateliér architektonicko-konstrukční magisterský | Master Structure Design Studio LS 2017/2018

133


134

AbStract‘18 _ catalogue

Trojská lávka | Troja Footbridge Tomáš Krupička doc. Ing. arch. Patrik Kotas, Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D. Ateliér architektonicko-konstrukční magisterský | Master Structure Design Studio LS 2017/2018


AbStrakt‘18 _ katalog

Festivalová věž Tanečnice | Festival Tower Dancer Tereza Hlavsová doc. Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D., akad. arch. Jan Kerel , Ing. Michal Netušil, Ph.D. Ateliér architektonicko-konstrukční magisterský | Master Structure Design Studio LS 2017/2018

135


136

Bydlení pod jabloneckými věžáky | Housing under the Jablonec Towers Kristýna Bednářová doc. Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D., doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc. Ateliér tvorby – magisterský 2 | Master Design Studio 2 ZS 2016/2017

AbStract‘18 _ catalogue


AbStrakt‘18 _ katalog

AVIA Letňany Jakub Mizera, Vojtěch Lichý doc. Ing. arch. Michal Šourek, Ing. arch. Jaromír Kročák Ateliér tvorby – magisterský 2 | Master Design Studio 2 ZS 2016/2017

137


138

AbStract‘18 _ catalogue

Revitalizace Letenské pláně | Revitalization of Letná Lucie Martínková doc. Ing. arch. Ladislav Tichý, CSc., Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D. Ateliér tvorby – magisterský 2 | Master Design Studio 2 ZS 2016/2017


AbStrakt‘18 _ katalog

Urbanistické řešení zámeckého areálu Liteň Urban Solution of the Castle Complex Liteň Tereza Čivrná prof. akad. arch. Mikuláš Hulec, Ing. Klára Kroftová, Ph.D., Ing. arch. akad. arch. Jiří Pošmourný Ateliér tvorby – magisterský 2 | Master Design Studio 2 ZS 2016/2017

139


140

Na Florenci | Urban Study Florence František Brynda doc. Ing. arch. Petr Durdík Ateliér tvorby – magisterský 2 | Master Design Studio 2 ZS 2017/2018

AbStract‘18 _ catalogue


AbStrakt‘18 _ katalog

Revitalizace severní části areálu Strahov Revitalization of the Northern Part of the Strahov Areal Lucie Baumová a Filip Gottschalk prof. Ing. arch. Miloš Kopřiva, Ing. arch. Vladimír Gleich Ateliér tvorby – magisterský 2 | Master Design Studio 2 ZS 2017/2018

141


142

Koncertní síň Avia | Avia Concert Hall Jakub Mizera doc. Ing. arch. Michal Šourek Diplomová práce; nominace na Cenu profesora Voděry 2017 Diploma thesis; Professor Voděra Award 2017 nomination LS 2016/2017

AbStract‘18 _ catalogue


AbStrakt‘18 _ katalog

Kulturní centrum Avia | Avia Cultural Center Vojtěch Lichý doc. Ing. arch. Michal Šourek Diplomová práce; nominace na Cenu profesora Voděry 2017 Diploma thesis; Professor Voděra Award 2017 nomination LS 2016/2017

143


144

„Letní škola umělců“ součást bývalé stodoly

„Start-up office“

urbanistické řešení | architektonická část | stavební část | statická část | technická část | technické zprávy

AbStract‘18 _ catalogue

Zámek Liteň – Nové centrum obce | Liteň Castle - New Village Center Petr Šťovíček prof. akad. arch. Mikuláš Hulec Diplomová práce; nominace na Cenu profesora Voděry 2017 Diploma thesis; Professor Voděra Award 2017 nomination LS 2016/2017

objekt DP (studie + DSP)

stránka 27


AbStrakt‘18 _ katalog

Zámek Liteň – Nové centrum | Liteň Castle - New Center Nina Novotná Ing. arch. akad. arch. Jiří Pošmourný Diplomová práce; nominace na Cenu profesora Voděry 2017 Diploma thesis; Professor Voděra Award 2017 nomination LS 2016/2017

145


146

Polyfunkční dům v Jablonci nad Nisou | Polyfunctional House in Jablonec nad Nisou Monika Bieliková doc. Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D. Diplomová práce; nominace na Cenu profesora Voděry 2017 Diploma thesis; Professor Voděra Award 2017 nomination LS 2016/2017

AbStract‘18 _ catalogue


AbStrakt‘18 _ katalog

Polyfunkční dům v Jablonci nad Nisou | Polyfunctional House in Jablonec nad Nisou Kristýna Bednářová doc. Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D. Diplomová práce; nominace na Cenu profesora Voděry 2017 Diploma thesis; Professor Voděra Award 2017 nomination LS 2016/2017

147


148

AbStract‘18 _ catalogue

Plzeň, studie Korzo nádraží – centrum | Pilsen, Study Korzo Railway Station – Center Jana Kopecká doc. Ing. arch. Ivan Kaplan Diplomová práce; nominace na Cenu profesora Voděry 2017 Diploma thesis; Professor Voděra Award 2017 nomination LS 2016/2017


AbStrakt‘18 _ katalog

Výstaviště Praha Holešovice, Galerie Alfonse Muchy Prague Holešovice Exhibition Grounds, Alfons Mucha Gallery Josef Hoffmann Ing. arch. Vladimír Gleich Diplomová práce; nominace na Cenu profesora Voděry 2017 Diploma thesis; Professor Voděra Award 2017 nomination LS 2016/2017

149


150

AbStract‘18 _ catalogue


AbStrakt‘18 _ katalog

Víceúčelový objekt na Výstavišti Holešovice Multifuncional Building, Holešovice Exhibition Grounds Anna Laiblová prof. Ing. arch. Miloš Kopřiva Diplomová práce; Cena profesora Voděry 2017 Diploma thesis; Professor Voděra Award 2017 winner LS 2016/2017

151


152

Polyfunkční dům v Jablonci nad Nisou | Polyfunctional House in Jablonec nad Nisou Michaela Horáková doc. Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D. Diplomová práce; nominace na Cenu profesora Voděry 2018 Diploma thesis; Professor Voděra Award 2018 nomination LS 2017/2018

AbStract‘18 _ catalogue


AbStrakt‘18 _ katalog

Viceúčelový objekt velodromu a atletiky v areálu Strahov Multifuncional Velodrome and Athletics Complex in Strahov Andrea Vášková prof. Ing. arch. Miloš Kopřiva Diplomová práce; nominace na Cenu profesora Voděry 2018 Diploma thesis; Professor Voděra Award 2018 nomination LS 2017/2018

153


154

Konverze elektrárny Holešovice | Conversion of the Holešovice Power Station Dagmar Pokšteflová Ing. arch. Petr Lédl, Ph.D. Diplomová práce; nominace na Cenu profesora Voděry 2018 Diploma thesis; Professor Voděra Award 2018 nomination LS 2017/2018

AbStract‘18 _ catalogue


AbStrakt‘18 _ katalog

Koncertní sál pro Prahu | Concert Hall for Prague Markéta Šornová Ing. arch. Petr Lédl, Ph.D. Diplomová práce; nominace na Cenu profesora Voděry 2018 Diploma thesis; Professor Voděra Award 2018 nomination LS 2017/2018

155


156

Zámecký areál Liteň | The Castle Area Liteň Alžběta Vachelová prof. akad. arch. Mikuláš Hulec Diplomová práce; nominace na Cenu profesora Voděry 2018 Diploma thesis; Professor Voděra Award 2018 nomination LS 2017/2018

AbStract‘18 _ catalogue


AbStrakt‘18 _ katalog

Budova SPŠ oděvní v Praze 7 | High School of Fashion Industries in Prague 7 Andrea Pagáčová doc. Ing. arch. Luboš Knytl Diplomová práce; nominace na Cenu profesora Voděry 2018 Diploma thesis; Professor Voděra Award 2018 nomination LS 2017/2018

157


158

Zákaznické centrum Škoda auto | Škoda Customer Service Center Jan Kyselý Ing. arch. Eva Linhartová Diplomová práce; nominace na Cenu profesora Voděry 2018 Diploma thesis; Professor Voděra Award 2018 nomination LS 2017/2018

AbStract‘18 _ catalogue


AbStrakt‘18 _ katalog

IQ Park Škoda Auto | IQ Park Škoda Anna Čechová Ing. arch. Eva Linhartová Diplomová práce; nominace na Cenu profesora Voděry 2018 Diploma thesis; Professor Voděra Award 2018 nomination LS 2017/2018 159


160

AbStract‘18 _ catalogue

Městská knihovna v Mladé Boleslavi | Municipal Library in Mladá Boleslav Nela Nebojsová Ing. arch. Eva Linhartová Diplomová práce; nominace na Cenu profesora Voděry 2018 Diploma thesis; Professor Voděra Award 2018 nomination LS 2017/2018


AbStrakt‘18 _ katalog

Obecní úřad a občanská vybavenost v Tuchoměřicích Municipal Office and Civic amenities in Tuchoměřice Simona Pacáková doc. Ing. arch. Michal Šourek Diplomová práce; nominace na Cenu profesora Voděry 2018 Diploma thesis; Professor Voděra Award 2018 nomination LS 2017/2018

161


162

Hotel **** Monika Radová Ing. arch. Vladimír Gleich Diplomová práce; nominace na Cenu profesora Voděry 2018 Diploma thesis; Professor Voděra Award 2018 nomination LS 2017/2018

AbStract‘18 _ catalogue


AbStrakt‘18 _ katalog

Konverze bývalé plechárny Poldi – Kladno Adaptive Reuse of Metal Sheet Works POLDI – Kladno Marek Mach prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger Diplomová práce; Cena profesora Voděry 2018 Diploma thesis; Professor Voděra Award 2018 winner LS 2017/2018

163


AbStract‘18


AbStract‘18DEPARTEMENT OF ARCHITECTURE FACULTY OF CIVIL ENGINEERING CTU IN PRAGUE


Open space classroom called Atelier D was designed by architects Smolík and Rychtarik (Vyšehrad atelier). The motto of the redevelopment of the original courtyard has become „factory of ideas“. Atelier D was officially opened on June 23, 2008. In ten years of continuous education in this space 1402 architects passed there Design Studios and more than 20,000 projects were created there. (Photo Filip Šlapal)


AbStract’18 Faculty of Civil Engineering, Departement of Architecture Prague, 2019


AbStrakt‘18 Zuzana Pešková Graphics and rate 5p / font Technika. Reviewed by Ing. Miluše Drmlová, Ph.D. Number of pages 192. The Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering, Thákurova 7, 166 29, Prague 6, in 2019. Print Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r. o., Krasíkovická 1787, 393 01 Pelhřimov 250 copies, first edition. ISBN 978-80-01-06553-2


Content 9 11 15 17 18 19 20 21 23 25 27 29

___ AbStracts 2008–2018 ___ Architecture and Building Engineering ___ Departement of Architecture ___ Conferences ___ Schools of Architecture ___ Excursions, Internships ___ Guest Lectures ___ Workshops ___ A+BE Student’s Achievements ___ Exhibitions ___ Summery ___ Catalogue


AbStract‘18 _ text _english

8

Over 1,000 architecture design studio projects are developed during every term as part of the Architecture and Building Engineering Programme (during the Bachelor’s and Master’s degree studies), i.e. we have over 2,000 projects every year. The AbStrakt’18 is a catalogue that brings together a careful selection of the best student works for the academic years 2016/17 and 2017/18, including comments on the teaching methods and presentation of the works. It contains a list of exhibitions, workshops, competitions, educational excursions, internships, conferences and guest lectures by experts with outstanding practical experience, including brief descriptions. As such, it continues the successful series of AbStract’10, AbStract’12, AbStract’14 and AbStract’16 catalogues.


1

Schools of Architecture are usually presented by exhibitions of students’ works and their catalogues. For this reason, a discussion was held at the Department of Architecture, the Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague in 2010 about the need to start issuing publications that would present selections of the best student projects in the study programme of Architecture and Building Engineering (A + BE), alongside student works’ exhibitions organized in the Faculty building or elsewhere. It was agreed that the catalogues would be published once in two academic years. The publication’s name, AbStrakt, was made up and carried through by prof. Tomáš Šenberger based on a concept resulting from discussions within the editorial group. The first publication came out in autumn 2010 and was available at the For Arch trade fair. It included 48 pages, the projects were selected by the editorial board comprising Václav Dvořák, Tomáš Šenberger, Luboš Knytl, Zuzana Pešková and Petr Šikola. The graphic designer of AbStrakt’10, AbStrakt’12, AbStrakt’14 and AbStrakt’16 was Jiří Mezera. AbStrakt’10 looked back presenting the selection of projects covering the 2008/2009 and 2009/2010 academic years. The introduction to the publication was written by doc. Václav Dvořák, the Head of the Department of Architecture of that time. He pointed out in it that the study programme of Architecture and Building Engineering was going through a turbulent development [1]. Indeed, until 2018, both the study programme and the Department of Architecture had really gone through dramatic changes. He also expressed a wish that AbStrakt’12 would become a “paper” companion of a wide Internet presentation, which, however, only came true for AbStrakt’14. The A+BE web gallery, archgalerie.fsv.cvut.cz, was launched in 2013. AbStrakt’12 looked back at the 2010/2011 and 2011/2012 academic years. Its volume had doubled, the catalogue of works was supplied with a text commentary describing the history of teaching architecture at the Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague, the current situation in the programme of Architecture and Building Engineering, the Department of Architecture, presenting Studio D, the concept of teaching Architectural Drawing, the recent exhibitions of A+BE students’ works, students’ activities within the Faculty, conferences, workshops and competitions, graduates’ career prospects and studio work as the basis of architectural education. The catalogue of works, in turn, was an overview of the whole structured study from the first year of the Bachelor’s Degree study to the second year of the Master’s Degree study. Its authors were Luboš Knytl, Zuzana Pešková and Petr Šikola. The publication was reviewed by Martin Perlík and Simona Losmanová [2]. AbStrakt’14 focused on innovations in the programme of Architecture and Building Engineering, its 96 pages were devoted to the description of Studio Design courses, lectures presented by professionals from practice, foreign internships, students’ achievements in competitions, internal awards of student projects, workshops, exhibitions of students’ works. The catalogue of selected projects for the 2012/2013 and 2013/2014 academic years represented the second part of the publication, also expanded to 96 pages. The publication was compiled by Zuzana Pešková and reviewed by Miluše Drmlová [3]. The main topic of AbStrakt’16 was the 25th anniversary of the revival of architectural studies at the Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague and the establishment of the Department of Architecture. It also presented significant modifications in the study programme of Architecture and Building Engineering, recent conferences, the Summer School of Architecture, trips, educational excursions and internships, guests’ lectures, workshops, students’ achievements in competitions, exhibitions of students’ works and

AbStracts 2008–2018


AbStract‘18 _ text _english

the catalogue of projects for the 2014/2015 and 2015/2016 academic years. The volume of the publication had stabilized at 192 pages, the author was Zuzana Pešková, and the reviewer Miluše Drmlová [4]. AbStrakt’18 is a retrospective of the 2016/2017 and 2017/2018 academic years. Its traditional content includes the catalogue of students’ works with a commentary on the teaching methods, the Department of Architecture structure, conferences, Schools of Architecture, educational excursions, lectures, workshops, competitions and exhibitions. It is a follow­‑up to the preceding publications and, together, they document the whole decade of the development of architectural studies at the Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague.

[1]

Pešková, Z.; Dvořák, V.; Šenberger, T.; Knytl, L.; Šikola, P.; Mezera, J. Abstrakt 10 Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. ISBN 978-80-01-04579-4. Pešková, Z.; Knytl, L.; Šikola, P. Abstrakt‘12 Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. ISBN 978-80-01-05123-8.

[3]

Pešková, Z. AbStrakt'14 Praha: Czech Technical University in Prague, 2014. ISBN 978-80-01-05625-7.

[4]

Pešková, Z. AbStrakt'16 Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. ISBN 978-80-01-06043-8.

10

[2]

School living exams. Students of the Architecture and Building Engineering programme, June 2018. (Photo Ilona Sochorová)


2

On the initiative of Josef Christian Willenberg and based on the Charter (rescript) written in Czech and signed by the Emperor Joseph I on the 18th of January 1707, the first public engineering school in Central Europe was founded under the name of the Estates School of Engineering in Prague to be later gradually transformed into today’s Czech Technical University in Prague. Among the first professional disciplines taught, there were fortification arts, i.e. military engineering, but it was relatively soon, under the management of the second professor, an artist–painter and architect–theoretician, J. F. Schor, that the Estates School of Engineering developed into a School of Civil Engineering. Thus, Civil Engineering became one of the first subjects taught at the school, and, therefore, civil engineering studies are rightfully dated back to the very beginning of the university in 1707. Today’s Faculty of Civil Engineering came into existence in 1960 by merging the separate Faculties of Architecture and Building Construction, the Faculty of Civil Engineering, the Faculty of Land Surveying and by adding the civil engineering branch of study of the dissolved Faculty of Economic Engineering. In 1976, the Faculty of Architecture broke away to gain independence. In 1991, an opinion once again prevailed that a strict boundary between architecture and civil engineering was not right, and, therefore, architectural studies started to be gradually reintroduced at the Faculty of Civil Engineering: the Department of Fundamentals of Architecture (soon renamed into the Department of Architecture) was established and began to run courses in architecture – first within the professional module of Architecture in Building Construction (1991–1993) as part of the branch of Building Construction, to be followed by an autonomous engineering branch of Building Construction and Architecture (1993–2010). All the efforts to reintroduce the courses in architecture and the education of architects culminated by the implementation of a structured study programme called Architecture and Building Engineering (since 2003), whose graduates are awarded the degree of Ing. arch. (since 2009)and are recognized as fully qualified architects by the Czech Chamber of Architects (since 2013). The mission of architectural studies at the Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague is to educate fully qualified architects with enhanced knowledge in technical fundamentals. For this reason, the studies are designed as a structured four­‑year Bachelor’s Degree, a two­‑year follow­‑up Master’s Degree and a PhD. degree study. Unlike the Architecture and Town Planning study at the Faculty of Architecture, CTU in Prague, they are enriched with a wider portfolio of civil engineering technical courses. To this end, the study programme development is based on a philosophy building on historical contexts and stressing the enhanced qualifications of the graduates of the study programme of Architecture and Building Engineering, who have mastered civil engineering technical disciplines together with architecture as the main component of study. The studies must be well balanced in terms of combining the theory and the practical aspects of architectural studies, and must guarantee the mastering of the skills and capabilities pursuant to the Directive No. 2013/55/EU of the European Parliament and the Council. The objective of the study programme of Architecture and Building Engineering is the education of specialists in the field of architecture and building engineering with balanced knowledge of architectural and technical civil engineering disciplines that will allow fully qualified careers in the field of designing and building structures so that the graduates can work as designers in architectural and design offices and studios or as members of implementation teams in the construction process. The education of specialists with architectural fundamentals enhanced by

Architecture and Building Engineering


12

AbStract‘18 _ text _english

basic civil engineering technical knowledge of the other professional specializations in the building industry, who are able to take, on a rational basis, responsible decisions about the optimum technical solutions to problems with a sense of aesthetics respecting the function of the work. Their most important qualities must be attention to architectural detail and the ability to find final technical solutions to it. The instruction focuses on following the latest architectural and town planning trends, technical and technological procedures in engineering branches. The emphasis is on the knowledge of architectural (including wider cultural and environmental) contexts, technical and technological, artistic, ecological, sociological, demographic and economic disciplines, including disciplines studying emotional and physical needs of the users of architectural works relevant for architectural practice, the knowledge of the legislation relevant for architectural practice, the knowledge of the use of the environment by people with limited movement or orientation skills. One of the fundamental principles of the structured study content in the programme of Architecture and Building Engineering at the Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague is a balanced mix of compulsory and compulsory elective courses in which the students acquire knowledge in the basic theoretical courses of the specialized core and the specialized core courses, such as e.g. Studio Design, Architectural Drawing, Model Design, Computer Graphics, Composition in Architecture, History of Architecture, Design of Buildings, Theory of Buildings, Heritage Conservation and Restoration and Town Planning plus civil engineering courses (Building Physics, Structural Engineering, Design of Building Structures using different materials, Design of Building Services and Building Technology, Economics and Management). The studies are further complemented with courses in humanities and economics, with courses related to nu2016/2017 academic year merical methods and active use of computer technology in engineering practice. In their studies, the students can Admission procedure for Bachelor’s Degree study enhance their knowledge by choosing from groups of applicants / admitted / enrolled students compulsory elective courses, which are complementary to 418 / 231 / 208 the compulsory core in a balanced way. The Bachelor’s Degree study is a four­‑year programme. The Admission procedure for Master’s Degree study graduates of the Bachelor’s Degree study have acquired applicants / admitted / enrolled students the necessary knowledge in the branches of architecture, 231 / 163 / 132 town planning, design and construction of buildings to be able to continue in the follow­‑up Master’s Degree study Graduates of Master’s Degree study: 117 / 22 with distinction in the branch of Architecture and Town Planning or Civil Graduates of Bachelor’s Degree study: 182 / 5 with distinction Engineering, to work in the above fields as designers in architectural and design offices and studios or as members Bachelor’s Degree students in total: 717 of implementation teams in the construction process. The Master’s Degree students in total: 266 completed education will also allow their professional activity in the state administration, mainly in building departments, institutes for spatial development and heritage conservation organizations. The graduates are able to analyse and synthesise issues in construction management and building production and in architectural practice; under the leadership of an authorised person they are able to perform design and planning activities associated with providing related professional services, elaborate spatial planning documentation, including spatial planning background materials, develop project documentation of buildings (except for engineering


structures), conduct building architectural or town planning surveys, elaborate project documentation of building interiors, perform author or technical supervision during the building process, issue expert opinions within the state administration competences. The architectural and town planning knowledge is enhanced by the basic knowledge in other professions in the building industry so that the graduates of the Architecture and Building Engineering programme can competently assess the optimum technical solutions and are able to transform an architectural concept into a high­‑quality civil engineering technical design. In the final part of their studies, the students can specialize in more detail in the architectural or technical sphere to be better prepared for the respective follow­‑up Master’s degree study. The graduates of a four­‑year Bachelor’s Degree study are qualified for the execution of a regulated profession of an authorized technician (Czech Chamber of Chartered Engineers and Technicians - ČKAIT) and an authorized engineer (ČKAIT). The graduates of a two­‑year Master’s Degree study are awarded the degree of Ing. arch. They are typically employed as creative designers – architects in the area of conceptual planning and the design of all types of buildings and as senior coordinators and project engineers, including the implementation phase of buildings. Another option are professional careers in the state administration and offices dealing with issues related to the construction process, including heritage conservation, in construction research and in professional school education. The successful completion of the Master’s Degree study is necessary for a potential follow­‑up, Ph.D. study. The architectural and town planning knowledge is enhanced by basic knowledge in other professions in the building industry so that the graduates of the programme of Architecture and Building 2017/2018 academic year Engineering can competently assess the optimum technical solutions and are able to transform an architectural Admission procedure for Bachelor’s Degree study concept into a high­‑quality civil engineering technical deapplicants / admitted / enrolled students sign. The graduates of the study programme are qualified 349/ 224/ 195 for the execution of a regulated profession of an authorized architect or an authorized engineer. Admission procedure for Master’s Degree study The graduates of the, Ph.D. study (standard time of stuapplicants / admitted / enrolled students dy – 4 years) are specialists with a deep insight in their 212/ 165/ 135 field of study, with complex knowledge in architectural and structural design, historical and theoretical roots of Graduates of Master’s Degree study: 129 / 7 with distinction architecture and town planning. They are familiar with Graduates of Bachelor’s Degree study: 140 / 6 with distinction present­‑day, but also historical structures (with theory and technology of structures) and materials used in Bachelor’s Degree students in total: 597 buildings, with technological procedures that guarantee Master’s Degree students in total: 274 their serviceability, and they will also be prepared to solve tasks related to the regeneration and development of the urban and rural space. Unlike the graduates of the Master’s Degree study, they have mastered holistic research and theoretical core knowledge allowing them to adopt innovative attitudes, create novel methods and solutions to newly arising issues within sustainable development, all with a view to the ecological consequences of the development of urban and rural spaces. They are primarily qualified for careers of conceptual specialists in major institutions dealing with municipal strategic development, municipal regeneration and renewal, including landscape planning concepts, and also as

13

AbStract‘18 _ text _ english


AbStract‘18 _ text _english

14

managers and decision­‑makers in the state administration, as teachers and researchers at universities and in research establishments. In 2017–2018, new accreditation documents for the Bachelor’s and Master’s Degree study programme were prepared and submitted for approval, based on the structure of the programme implemented since 2015. A new group of compulsory elective courses focusing on the issues of heritage conservation and restoration was included in the Master’s degree study. The applications for the accreditations were granted and the study programmes have been accredited until 2028. Teaching in these programmes will start in the 2019/20 academic year. In the new, Ph.D. study concept, the existing doctoral degree programme of Architecture and Building Engineering with two branches of Architecture and Building Engineering and Sustainable Development and Industrial Heritage will be divided into two separate study programmes, and another two new programmes will be added, Heritage Conservation and Restoration and Architecture and Landscape Heritage.

On the occasion of the 25th anniversary of the existence of the Department of Architecture at the Faculty of Civil Engineering in Prague, one of the biggest student music bands in Prague – Big Band Biskupská concerted on 8th March 2017 in Atelier D. (Photo by Milos Sedlacek)


The study programme of Architecture and Building Engineering is taught with the participation of 18 departments of the Faculty of Civil Engineering and 150 staff members, although its major administrator is the Department of Architecture, which guarantees the teaching in the majority of architectural and studio design courses. Thus, the AbStrakt publication is closely connected with the activities carried out at this department. The Department of Architecture practically does not participate in the teaching of other study programmes at the Faculty of Civil Engineering. The Department of Architecture has administered the teaching of both theoretical and applied architectural courses at FCE CTU in Prague for 25 years. The instruction aims at educating graduates – architects with an enhanced engineering focus, covering studies in the Bachelor’s and Master’s Degree study programme of Architecture and Building Engineering, in the branch of Architecture and Building Engineering. It also includes instruction in the, Ph.D. study Programme of Architecture and Building Engineering with branches of study of Architecture and Building Engineering and Sustainable Development and Industrial Heritage. The Department of Architecture consistently supports research into architecture and building structures, industrial heritage, heritage conservation and restoration and the rural environment. On the initiative of the Head of Department, prof. Hulec, the scope of the Faculty expert authorization in the building industry was further extended to the following areas: architecture and building engineering, public space architecture, heritage conservation – restoration of cultural and national cultural heritage buildings, architectural implementations in protected or conservation areas, landscape and urban architecture and to the area of design with an expert authorization for architectural designs and

Department Management

3 Departement of Architecture

Head of Department: prof. akad. arch. Mikuláš Hulec Deputy Heads of Department: doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. (until 2/2018) doc. Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D. (until 2/2018) Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D. Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D. The number of internal staff members of the Department of Architecture according to the White Book 2016/2017: 68 2017/2018: 69 The staff workload is not taken into account.

projects, public space designs and projects, heritage conservation – designs and projects of cultural and national cultural heritage buildings, architectural projects in protected or conservation areas, project pre­‑planning – structural and technical and structural and historical surveys, landscape and urban designs and projects. The Department of Architecture had a significant share in the establishment of Scola Telcz and in


AbStract‘18 _ text _english

16

concluding the Memorandum of Cooperation of six prominent educational and research institutions engaged in Telč (Masaryk University, the Danube University Krems, the Czech Technical University in Prague, the Slovak University of Technology in Bratislava, the National Heritage Institute and the Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences). The document declares agreement on the exchange of academic and non­ ‑academic staff, student exchanges, teacher cooperation, co­‑operation in scientific research and in sharing joint research achievements among the above institutions. The courses in Studio Design were made more attractive by the introduction of two competitions in the Design and Build concept whose subject was to design a temporary multifunctional building for archaeological research in the space between Masaryk Station and Na Florenci Street in Prague, and the entrance gate for the Rock for People festival. The students of the Master’s Degree study could also do their Studio Work in the Jakub Cigler Architects studio.

Conference A + BE‘16 Architecture and Public Space - Specifics, Challenges and Limits. (Photo by Oleg Fetisov)


Conferences Bibliography and Resources [1]

Konference Člověk, stavba, územní plánování. Official website of conference. www.csup.uzemi.eu [online]. Available 30. 6. 2016. http://www.csup.uzemi.eu

[2]

Konference A+S’16 Architektura a veřejný prostor – specifika, výzvy a limity. Official website of conference. Konferenceas.webnode. cz [online]. Available 30. 6. 2016. http://konferenceas.webnode.cz/

[3]

Nové trendy v plánování ploch a zařízení pro sport a wellness v Praze. Official website of conference. www.palestra­‑conference.cz [online]. Available 20. 11. 2016. http://www.palestra­‑conference.cz/nove­‑trendy­‑v-planovani­‑ploch­‑a-zarizeni­‑pro­‑sport­‑a-wellness­‑v-praze/

[4]

Železnice – specifika, výzvy a limity. Official website of conference [online]. Available 30. 7. 2017. http://konferenceas2017.webnode.cz

4 Conferences

Conferences are mostly tied up with the, Ph.D. study programme of Architecture and Building Engineering with two branches of Architecture and Building Engineering and Sustainable Development and Industrial Heritage, but they are also open to the Bachelor’s and Master’s Degree students of Architecture and Building Engineering. They are organized by the training workplaces of the Department of Architecture and the Department of Urban Design, Town and Regional Planning. In the 2016/17 and 2017/18 academic years, five conferences took place: three organized by the Department of Architecture and two by the Department of Urban Design, Town and Regional Planning. The Department of Urban Design, Town and Regional Planning traditionally hosts conferences on Man, Building and Urban Planning [1], whose two annual sessions were also held in the last two academic years. The Department of Architecture has established a tradition of A+BE conferences thematically focused on the public space [2] and railways [4]. The first annual conference on membrane structures (2012) was followed by the second, very successful, conference in 2016 [3].


In 2016, the Department of Architecture started running the Summer School of Architecture and Building Engineering Atelier D [1], which has an open concept and is open to both the Faculty students and the general public. In 2017, the Winter and Summer School in Telč were added and offered to the students of Architecture and Building Engineering [2]. The Winter and Summer Scola Telcz became part of the elective courses offered by the Department of Architecture as Architectural Workshop 1 and 2. They represent a joint venture of the CTU in Prague, the Danube University Krems, Masaryk University, the Slovak University of Technology in Bratislava, the National Heritage Institute and the Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences (Telč Centre of Excellence). The support facilities of the Scola Telcz international activities are situated in the complex of the University Centre of Masaryk University in Telč (a former Jesuit college) and in the Telč Centre of the Czech Technical University in Prague, i.e. in buildings located in the very centre of the town of Telč, which is a UNESCO World Heritage Site. The facilities have been renovated and fitted with the latest equipment. The intention of the school is the development of holistic concepts supported by actual needs of the inhabitants, the state administration and local government, using examples of designing adaptations of specific buildings, town planning projects or demands for changes of the existing situation. The school objective is to present the participants the complexity and mutual correlations in conceptual designs and town planning tasks in the environment of historical centres and their surroundings. They involve not only technical, economic and functional aspects, but also cultural and social needs. A special contribution of the whole activity is to promote the understanding, argumentation and cooperation among different branches in fulfilling specific tasks by attending professional lectures, educational excursions or different events with the participation of the public. The conceptual project work runs in groups of participants from different countries and different branches of activity under professional supervision. The results are presented to the general public and to responsible bodies, corresponding organizations and professionals, and there is also space for mutual discussions. The outputs of individual projects and activities are in the form of specific designs contributing to the preservation and development of the town. The school is primarily aimed at the students of the Bachelor’s, Master’s and doctoral degree study programmes and researchers in different branches, e.g. architecture, civil engineering, economics, geography, sociology, art history, education and other related branches [2]. The programme of the Summer School of Architecture and Building Engineering Atelier D is divided into five working days combining a three­‑day seminar and a two­‑day creative workshop. The Summer School is open to all who are interested in learning new, interesting, untraditional facts on a previously specified topic. It is attended by the heritage conservation, municipal administration staff, the CTU archive staff, designers, architects, students of different secondary schools and universities and enthusiasts eager to learn [1].

5

Schools of Architecture


Schools of Architecture Bibliography and Resources [1]

Letní škola architektury a stavitelství Ateliér D: Pod parou. Official website [online]. Available 12. 1. 2016. http://apluses.cz/letni­‑skola­‑architektury/

[2]

Scola Telcz. Official website [online]. Available 12. 1. 2018. https://www.scola­‑telcz.net/

Excursions, Interships Bibliography and Resources [1]

Cesta za architekturou – Slovinsko. Departement of Architecture FCE CTU in Prague K129.cz [online]. Published 6. 5. 2017. http://k129.cz/cesta­‑za­‑architekturou­‑slovinsko/10. 2017

[2]

Exkurze Hamburk. Apluses.cz [online]. Published 6. 6. 2018. http://apluses.cz/exkurze­‑hamburk/

[3]

K129_denmark_2017. Facebook event [online]. https://www.facebook.com/events/1485072511554126/?fref=ts

[4]

Exkurze do Plaského kláštera pro studenty A+S. Apluses.cz [online]. Published 8. 11. 2016. http://apluses.cz/exkurze­‑do­‑plaskeho­‑klastera­‑pro­‑studenty­‑as/

[5]

Komentovaná prohlídka kostela. Departement of Architecture FCE CTU in Prague K129.cz [online]. Published 7. 6. 2017. http://k129.cz/komentovana­‑prohlidka­‑kostela/

[6]

Pecha Kucha Slovenia. Departement of Architecture FCE CTU in Prague K129.cz [online]. Published 17. 10. 2017. http://k129.cz/pecha­‑kucha­‑slovenja/

6

The A+BE students can participate in exchange study stays abroad organized within the Erasmus+ programmes, in bilateral agreements. In the 2016/2017 academic year, a total of 25 students used this opportunity (Erasmus+ 22, bilateral agreements 3), and in the 2017/2018 academic year, a total of 31 students left to study abroad (Erasmus+ 21, bilateral agreements 10), while other students participated in the internships offered by the Athens programmes. Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D. and Ing. Jan Pustějovský, Ph.D. continued organizing educational excursions abroad for the students of Architecture and Building Engineering; in September 2017 there was an excursion to Slovenia [1] and, the following year, to Hamburg [2]. It has become a good tradition to hold follow­‑up after parties for those who participated in the excursions connected with photo shows and sharing experience in the Pecha Kucha Night format [6]. The excursion to Denmark in 2017 was cancelled due to not enough participants although the Faculty contributed to the travel costs [3]. The offer of off­‑programme events for students had increased so much that it oversaturated the market; the opportunities and the availability of travelling abroad are extensive. The organized events also included an educational excursion to the Plasy Monastery [4], and a guided tour of the church of Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary in Strašnice [5]. Numerous other interesting educational excursions were held by the ŠTUK Student Club. Educational excursions are traditionally included in the curriculum, too, mainly in the course of Introduction to Professional Practice or Interior Design. The information preferred for publication in the AbStrakt covers internships abroad or off­‑programme educational excursions.

Excursions, Internships


7

In 2016, the Department of Architecture introduced a regular lecture cycle on What is Architecture?, organized by Ing. arch. Iva Dvořáková in cooperation with the AS+ Student Club. In this way, the number of off­‑programme guest lectures increased compared to the previous years. 10 lectures were held in the 2016/17 academic year, and 8 lectures in the 2017/2018 academic year. The first lecture cycle on What is Architecture? running in the winter semester of the 2016/2017 academic year presented Josef Pleskot, H3T, Jakub Cigler and Lenka Křemenová, while the spring semester was opened by an introductory lecture by Marco Maia to be followed by Eva Jiřičná, Jaroslav Zima, Petr Kučera and Mjölk architects, and the lectures in the winter semester of the 2017/2018 academic year were presented by Martin Gsandtner, Martin Rajniš, Vladimír Šlapeta, Filip Hejzlar, and, in the spring semester, by Václav Aulický and BOD architects [20]. Apart from the cycle on What is Architecture?, there was a lecture on Construction Law presented by JUDr. Jiří Plos and attended not only by the students of Architecture and Building Engineering [3]. The visitors from Auburn University in Alabama presented the Rural Study project, which is implemented at their School of Architecture [14]. Jindřich Svatoš, in turn, introduced the campus of the Vienna University of Technology in his lecture.

Guest Lectures

Guests Lectures Bibliography and Resources [3]

Veřejná přednáška na téma Pražské stavební předpisy. Facebook apluses. www.facebook.com/

[14]

Rural Studio. Departement of Architecture FCE CTU in Prague K129.cz [online]. Published

[17]

Přednáška Kampus WU Vídeň. Apluses.cz [online]. Published 26. 2. 2018.

aplusesFSv [online]. Published 31. 10. 2016 na 20. 11. 2017. http://k129.cz/1936-2/ http://apluses.cz/prednaska­‑kampus­‑wu­‑viden/ [20]

Co je architektura? Přednášky architektury na Fakultě stavební ČVUT. Oficiální facebooková stránka akce [online]. Available 13. 1. 2019. https://www.facebook.com/prednasky.architektury/


Workshops Bibliography and Resources [1]

Workshop Tmaň. Oficial facebook page. www.facebook.com/TMAN2016 [online]. Available 4. 10. 2016.

[2]

Soutěžní workshop Cena Kasten. Portal Careermarket. www.careermarket.cz [online]. Available 16. 9. 2017.

https://www.facebook.com/TMAN2016 https://www.careermarket.cz/careermarket/cena­‑kasten [3]

Workshop. Departement of Architecture FCE CTU in Prague K129.cz [online]. Published 23. 5. 2017. http://k129.cz/workshop/

[4]

Workshop Chotíkov. Oficiální webová prezentace workshopu [online]. Available 16. 9. 2017. http://workshopchotikov.webnode.cz

[5]

Workshop NAKI II. Departement of Architecture FCE CTU in Prague K129.cz [online]. Published 15. 9. 2017. http://k129.cz/workshop­‑naki­‑ii/

[6]

Výzva pro studenty: Kreativní recyklace 2018. Czech Design. www.czechdesign.cz [online]. Available 15. 4. 2018. http://www.czechdesign.cz/souteze/vyzva­‑pro­‑studenty­‑kreativni­‑recyklace-2018

8

The workshops, or rather architectural workshops, have become popular activities from which both Scola Telcz and the Summer School of Architecture and Building Engineering Atelier D can profit. In the 2016/2017 and 2017/2018 academic years, three workshops were held in Telč and two workshops in Prague as part of the Summer School of Architecture and Building Engineering. The Schools of Architecture are presented in more detail in a separate chapter of this publication. An introductory workshop also accompanied the Czech Off­‑Grid House student competition, running with the participation of Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D. from the Department of Architecture. In addition to the above workshops, another six workshops were held: five organized by the Department of Architecture, one by the Department of Urban Design, Town and Regional Planning. Two workshops addressed the issues of the centres of small municipalities of Tmaň [1] and Chotíkov [4], one workshop was devoted to the design of a façade of a residential building [2]. Another two workshops were linked to the on­‑going NAKI II projects – one topic covered factory chimneys [3] and the other was focused on fine arts as part of the 1960 s and 1970 s architecture [5]. The Creative Recycling Challenge was declared together with the Skanska Reality Company, and the Design and Build concept included the design and installation of outdoor movables made from waste and packaging materials in the building industry available in the Czech environment [6]. In this way, the average number of workshops organized in the programme of Architecture and Building Engineering is continuously rising, which testifies to the growing popularity of this type of activity. The concept of competitive workshops is often used for its motivational role.

Workshops


AbStract‘18 _ text _english

A+BE Student‘s Achievements Bibliography and Resources [1]

Galerie A+S. Website galery of Architecture and Building Engineering Study Programme. Archgalerie.fsv.cvut.cz [online]. Available 18. 1. 2019. http://archgalerie.fsv.cvut.cz

[4]

Nejlepší diplomové práce Fakulty stavební. FCE CTU in Prague. www.fsv.cvut.cz [online]. Available 27. 9. 2018.

[7]

Studentská vědecká odborná činnost. FCE CTU in Prague. www.fsv.cvut.cz [online]. Available 16. 1. 2019.

[9]

Vyhlášení výsledků Penta. Website od Departement of Architecture FCE CTU in Prague. K129.cz [online]. Published

http://www.fsv.cvut.cz/dp/index.php http://www.fsv.cvut.cz/svoc/ 17. 1. 2017. http://k129.cz/vyhlaseni­‑vysledku­‑penta/ [10]

Nosek, N.: Penta otevřela industriální okno na budoucí staveniště u Masarykova nádraží. e15.cz [online]. Published 27. 6. 2018. https://www.e15.cz/byznys/reality­‑a-stavebnictvi/ penta­‑otevrela­‑industrialni­‑okno­‑na­‑budouci­‑staveniste­‑u-masarykova­‑nadrazi­‑podivejte­‑se-1348351

[11]

Šťastný, D.: Okno do budoucnosti. Z vyhlídkové plošiny bude vidět do vznikajícího centra. Prague Daily [online]. Published 26. 6. 2018. https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/ okno­‑do­‑budoucnosti­‑z-vyhlidkove­‑plosiny­‑bude­‑videt­‑vznikajici­‑centrum-20180626.html

[12]

Kopačková, D.: Praha projedná změny územního plánu. TZB info [online]. Published 25. 7. 2018.

[13]

Mimořádný obraz na Masarykově nádraží. Penta Investments [online]. Published 26. 6. 2018.

https://stavba.tzb­‑info.cz/architektura­‑staveb/17677-praha­‑projedna­‑zmeny­‑uzemniho­‑planu http://www.pentainvestments.com/cs/press­‑release/mimoradny­‑obraz­‑na­‑masarykove­‑nadrazi-0mMEB7.aspx [14]

Studentská soutěž. Oficial website of FCE CTU in Prague. www.fsv.cvut.cz [online]. Available 19. 8. 2018. https://web.fsv.cvut.cz/aktuality/327/

[15]

ČVUT: Návštěvníky Rock for People přivítá unikátní vstupní brána, postavená z kontejnerů na vodu. Parlamentní listy [online]. Published 1. 7. 2018. https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/ CVUT­‑Navstevniky-Rock­‑for­‑People­‑privita­‑unikatni­‑vstupni­‑brana­‑postavena­‑z-kontejneru­‑na­‑vodu-542275

[16]

Studentka rozzáří Rock for People pomocí velkých nádrží na vodu Radiožurnál. radiozurnal.rozhlas.cz [online]. Published 1. 7. 2018. https://radiozurnal.rozhlas.cz/studentka­‑rozzari­‑rock­‑people­‑pomoci­‑velkych­‑nadrzi­‑na­‑vodu-7557592

[17]

Art­‑wall. Apluses.cz [online]. Published 20. 11. 2017. http://apluses.cz/art­‑wall/

[18]

Art­‑wall výsledky. Apluses.cz [online]. Published 31. 1. 2017. http://apluses.cz/art­‑wall­‑vysledky/

[19]

Jednání poroty – palác Koruna. Departement of Architecture FCE CTU in Prague K129.cz [online]. Published 9. 6. 2017.

[20]

Vyhlášení výsledků soutěží – Palác Koruna a KASTEN. Departement of Architecture FCE CTU in Prague K129.cz

[21]

Jak využít proluku u parku Jezerka? Apluses.cz [online]. Published 6. 12. 2017.

[22]

8. ročník|2016. Official website Modul­‑Arch. http://www.modularch.cz [online]. Available 8. 11. 2016.

[23]

Multi Comfort House Students Contest. Official website of competition [online]. Edition 2017.

[24]

Vítězné týmy soutěže Multi­‑Komfortní dům ISOVER se podívají do Dubaje. Apluses.cz [online]. Published 3. 5. 2018.

[25]

22. ročník Mezinárodní studenstské soutěže Xella. Official website of competition [online]. Available 16. 9. 2017.

http://k129.cz/jednani­‑poroty­‑palac­‑koruna/

22

[online]. Published 16. 6. 2017. http://k129.cz/vyhlaseni­‑vysledku­‑soutezi­‑palac­‑koruna­‑a-kasten/ http://apluses.cz/vyuzit­‑proluku­‑u-parku­‑jezerka/ http://www.modularch.cz/soutez/8-rocnik http://www.isover­‑students.com http://apluses.cz/vitezne­‑tymy­‑souteze­‑multi­‑komfortni­‑dum­‑isover­‑se­‑podivaji­‑dubaje/ http://www.ytong.cz/22-rocnik­‑mezinarodni­‑studentske­‑souteze­‑xella.php


[26]

Prohlédněte si nejlepší studentské Stavby s vůní dřeva 2017. Nadace Dřevo pro život. www.drevoprozivot.cz [online]. Available 12. 9. 2017. https://www.drevoprozivot.cz/novinky/stavby­‑s-vuni­‑dreva/prohlednete­‑si­‑nejlepsi­‑studentske­‑stavby­‑s-vuni­‑dreva-2017

[27]

Letošní ročník ankety Dřevěná stavba roku zná své vítěze. novinky.cz [online]. Published 5. 8. 2018. https://www.novinky.cz/bydleni/tipy­‑a-trendy/468145-letosni­‑rocnik­‑ankety­‑drevena­‑stavba­‑roku­‑zna­‑sve­‑viteze.html

[28]

Český ostrovní dům. Official website of the project. www.ceskyostrovnidum.cz [online]. Available 18. 1. 2019. http://www.ceskyostrovnidum.cz/soutez-2017.html

[29]

Český ostrovní dům. Official website of the project. www.ceskyostrovnidum.cz [online]. Available 18. 1. 2019. http://www.ceskyostrovnidum.cz/soutez-2018.html

[30]

9

Superstudio. Oficial website of competion [online]. Dostupní 18. 1. 2019. http://www.superstudio.cz

The achievements of the students of Architecture and Building Engineering can be divided into three groups: internal awards of semester or graduation projects; awards granted to student works in the competitions organized by the Department of Architecture or the Faculty of Civil Engineering in cooperation with another institution; awards from external competitions. Among the major internal awards there are the so­‑called Yellow Cards [1] granted to studio projects and Bachelor theses, the Best Diploma Project Award granted at the Faculty of Civil Engineering in the category of Architecture and Building Engineering – Professor Voděra Prize [4]. The competitions of student research and professional activity, SVOČ, are organized jointly by the Faculties of Civil Engineering of the Czech Republic and the Slovak Republic. In the category of Building Construction and Architecture, students can compete with their excellent seminar works or projects [7]. The Department of Architecture has organized competitions and competitive workshops in cooperation with other institutions. Competitive workshops are referred to in more detail in other chapters of this publication. Two competitions in the Design and Build concept, successfully organized in cooperation with the Penta Investments Company [9–13] and the Rock for People festival [14–16], attracted a lot of interest. The Department of Architecture also announced student competitions organized jointly with AFI Europe [17-18], Koruna Palace [19, 20], the KASTEN Company [20], the Municipality of Prague 4 and the Capexus Company[21]. The students of Architecture and Building Engineering achieved success in the Modul Arch 2016 competition [22], the National Stage of the Saint Gobain Isover Multi Comfort House Student Contests 2017 [23] and 2018 [24], the Xella 2017 International Student Competition [25], the Buildings Smelling of Wood 2017 competition [26], the Timber Building of the Year 2018 survey [27] and in the Czech Off­‑Grid House competitions 2017 [28] and 2018 [29]. Atelier D has traditionally hosted the Superstudio idea competition [30].

A+BE Student’s Achievements


AbStract‘18 _ text _english

24

Design and Build PENTA Competition, Archeological Window Opening Ceremony, June 2018. (Photo by Miloš Sedláček)


10

The exhibitions organized or co­‑organized by the Department of Architecture can be classified according to different criteria: the academic years, whether they take place at the Faculty of Civil Engineering or elsewhere, by the topic (studio projects, drawings and others). The total number of exhibitions held in the 2016/2017 academic year came up to 26; 9 exhibitions took place in the winter semester and 17 exhibitions in the spring semester. 21 exhibitions presented the outputs of studio design among which the A+BE Students and Guests annual exhibition traditionally presented the selection of the best projects of the past year [4]. It was the last annual exhibition organized by Ing. Klára Kroftová, Ph.D. After 18 years, she entrusted Ing. arch. Petra Novotná and Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc with the organization of exhibitions in the study programme. The exhibition linked to the PENTA competition [5] freshened up the Open Day of the Faculty of Civil Engineering, and the visitors could also vote for the project that had impressed them the most. Three exhibitions of drawings of the Architecture and Building Engineering students took place. Two presented plein­‑air drawings from Telč [11, 23] and one drawings from the National Museum of Agriculture and the National Technical Museum in Prague [16]. The Department of Architecture also cooperated on an exhibition presenting models of buildings of the times of Charles IV [6]. The 25th anniversary of the revival of architectural studies at the Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague and the establishment of the Department of Architecture were commemorated by a separate outdoor exhibition situated in front of the entrance to the Faculty building. A total of 15 exhibitions were held off the Faculty campus. In the 2017/2018 academic year, 23 exhibitions were held, of them 10 in the winter semester and 13 in the spring semester. 18 exhibitions presented the outputs of studio design, three student drawings, two exhibitions were installed in the newly opened FCE Gallery presenting models of the times of Charles IV [34] and student photographs [36]. The A+BE Students and Guests annual exhibition has become a tradition [27]. The presentation of all projects registered for the 18th annual exhibition of diploma projects organized by the Czech Chamber of Architects in Atelier D was inspiring [28]. 12 exhibitions were installed off the Faculty campus. The students of the programme of Architecture and Building Engineering also actively participated in the presentation of young architecture, the Rooms, in 2016 and 2017. The number of exhibitions organized in these two academic years was lower than in the previous years. The exhibitions installed in the Faculty building and the exhibitions of drawings have stabilized in number, while the exhibitions of studio works installed outside the Faculty premises have generally been declining despite the fact that the number of exhibitions was continuously rising from the 2012/2013 to the 2015/2016 academic years.

Exhibitions

[4]

Studenti Programu Architektura a stavitelství Fakulty stavební ČVUT a jejich hosté. Apluses.cz [online]. Published 16. 11. 2016. http://apluses.cz/studenti­‑Programmeu­‑architektura­‑a-stavitelstvi­‑fakulty­‑stavebni-cvut­‑a-jejich­‑hoste-2/

[5]

Soutěž Penta. Website of Departement of Architecture FCE CTU in Prague K129.cz [online]. Published 24. 11. 2016. http://k129.cz/studentska­‑architektonicka­‑skolni­‑soutez/


AbStract‘18 _ text _english

[6]

Praha Karla IV. – velkolepé staveniště Evropy. Muzeum hlavního města Prahy. www.muzeumprahy.cz [online].

[11]

Výstava kreseb Telč ’16. Apluses.cz [online]. Published 28. 2. 2017. http://apluses.cz/vystava­‑kreseb­‑telc-16/

[16]

Kouzlo historické techniky. Národní zemědělské muzeum Praha. nzm.cz [online]. Available 26. 4. 2017.

[23]

Telč 16. Official website of city Telč. telc.eu [online]. http://www.telc.eu/kalendar/1052

[27]

Výstava Studenti Programmeu A+S. Departement of Architecture FCE CTU in Prague K129.cz [online]. Published

Available 1. 12. 2016. http://www.muzeumprahy.cz/praha­‑karla­‑iv­‑velkolepe­‑staveniste­‑evropy/

http://nzm.cz/nzm­‑praha/kouzlo­‑historicke­‑techniky-2/

23. 10. 2017. http://k129.cz/vystava­‑studenti­‑Programmeu­‑as/ [28]

18. ročník Přehlídky diplomových prací v AtD. Departement of Architecture FCE CTU in Prague K129.cz [online]. Published 28. 11. 2017. http://k129.cz/18-rocnik­‑prehlidky­‑diplomovych­‑praci­‑v-atd/

[34]

Výstava Doba Karla IV. v modelech. Oficial website of FCE CTU in Prague. www.fsv.cvut.cz [online]. Available

[36]

Fotografie posluchačů fotografických předmětů FSv. World Web Photo Galery. www.wwg.cz [online]. Published

10. 4. 2018. https://web.fsv.cvut.cz/aktuality/343/

26

2. 6. 2018. http://www.wwg.cz/aktuality/fotografie­‑posluchacu­‑fotografickych­‑predmetu­‑fsv

Design Blok Exhibition, October 2017. (Photo by Miloš Sedláček)


11

The abstract means a brief outline that should mainly help to find the essential features of a respective work in a short time. Therefore, the Abstrakt’18 as well is only a mere helper in guiding the readers through the extensive production of student studio projects generated in the programme of Architecture and Building Engineering (A+BE) at the Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague (FCE CTU) and the activity of the Department of Architecture that has administered the teaching of theoretical as well as applied architectural courses at the Faculty of Civil Engineering for more than 25 years. The instruction in the study programme is aimed at educating architects with enhanced engineering qualifications. The Department of Architecture administers instruction in the Bachelor’s and Master’s Degree programme of Architecture and Building Engineering, the branch of Architecture and Building Engineering. It further administers instruction in the, Ph.D. study programme of Architecture and Building Engineering with the branches of study of Architecture and Building Engineering and Sustainable Development and Industrial Heritage. In the courses of architectural design, about 1000 student projects are created per semester. The AbStrakt’18 publication is a retrospective of the 2016/2017 and 2017/2018 academic years. It contains a catalogue of a careful selection of student works with a commentary on the teaching methods, the Department of Architecture structure, conferences, Schools of Architecture, educational excursions, lectures, workshops, competitions and exhibitions. It is a follow­‑up to the previous publications AbStrakt’10, AbStrakt’12, AbStrakt’14 and AbStrakt’16, which, in their entirety, document a decade of the development of architectural studies at the Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague. The conferences are organized by the training workplaces of the Department of Architecture and the Department of Urban Design, Town and Regional Planning. Five conferences were held in the 2016/17 and 2017/18 academic years. In 2016, the Department of Architecture started organizing the Summer School of Architecture and Building Engineering Atelier D, which has an open concept and is open to both the Faculty students and the general public, and, in 2017, the Winter and Summer School in Telč were added catering for the students of Architecture and Building Engineering. The Winter and Summer Scola Telcz became part of the elective courses offered by the Department of Architecture as Architectural Workshop 1 and 2. It is a joint venture of the CTU in Prague, the Danube University Krems, Masaryk University, the Slovak University of Technology in Bratislava, the National Heritage Institute and the Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences (Telč Centre of Excellence). In 2018, a memorandum of mutual cooperation of these institutions was concluded. The A+BE students can participate in exchange study stays abroad within the Erasmus+ programmes, in bilateral agreements. Besides, they can participate in educational excursions to foreign countries offered to the students by the Department of Architecture, which are traditionally followed by photo shows from the trips. The Department also organizes domestic educational excursions. In 2016, the Department of Architecture launched a regular lecture cycle on What is Architecture? It increased the number of off­‑programme guest lectures compared to the previous years. 10 lectures were held in the 2016/17 academic year, and 8 lectures in the 2017/2018 academic year. Another three lectures were organized outside this cycle. The workshop format is partially used in both Scola Telcz and the Summer School of Architecture and Building Engineering Atelier D. In the 2016/2017 and 2017/2018 academic years, three workshops were organized in Telč and two in Prague as part of the Summer School of Architecture and Building

Summery


AbStract‘18 _ text _english

28

Engineering. Alongside that, another five workshops were prepared for the students of Architecture and Building Engineering. Thus, the number of workshops organized within the programme of Architecture and Building Engineering has been continuously rising, which testifies to the growing popularity of this type of activity. The concept of competitive workshops is often used for its motivational role. The students of Architecture and Building Engineering have also won numerous awards in the competitions organized or co­‑organized by the Department of Architecture or the Faculty of Civil Engineering, or in external competitions. The novelty in this area were two competitions in the Design and Build format, whose winning designs were implemented in Prague and Hradec Králové. 26 exhibitions of student works were held in the 2016/2017 academic year, and 23 exhibitions in the 2017/2018 academic year. Nearly a half of them took place off the Faculty campus. The most popular among the visitors was the exhibition focused on the reestablishment of the Zámecká complex below Kokořín Castle, which was installed directly at Kokořín Castle and seen by more than 40 000 castle visitors. In total, however, the number of exhibitions organized in these two academic years was lower than in the previous ones. The catalogue presents a selection of studio projects that were granted internal awards by the Department of Architecture or by the Faculty of Civil Engineering. All the works were exhibited at Atelier D, at the A+BE Students and Guests exhibition, and some of them also at other partial exhibitions thematically oriented towards particular studio project assignments.

Design Studio Exhibition preparation, June 2017. (Photo by autor)


Catalogue Bibliography and Resources [1]

Galerie A+S. Website Galery of Architecture and Building Engineering Study Programme. archgalerie.fsv.cvut.cz [online]. Available 19. 1. 2019. http://archgalerie.fsv.cvut.cz

[2]

Digital Library of CTU. Institutional Repository of CTU. dspace.cvut.cz [online]. Available 19. 1. 2019. https://dspace.cvut.cz

The catalogue presents a selection of studio projects that were granted internal awards by the Department of Architecture, Yellow Cards, or by the Faculty of Civil Engineering, and the nominated and winning projects of the Faculty of Civil Engineering Best Diploma Project Award in the category of Architecture and Building Engineering. All the works were exhibited at Atelier D, at the A+BE Students and Guests exhibition and some of them also at other partial exhibitions thematically oriented towards particular studio project assignments. Nearly 1,000 student studio projects are produced in the study programme of Architecture and Building Engineering per semester. The catalogue only presents a very careful selection from the wide scope of diverse studio projects created in the programme of Architecture and Building Engineering. For each selected project, the catalogue lists its name, author, project supervisor, the studio design course in which the project was created, the respective semester and the academic year. Complete projects can be studied at the A+BE Gallery [1] or at the CTU Digital Library [2] in the case of graduation projects.

Project Name – Czech / English

Author

Project supervisior Studio Design Course – Czech / English Semester – Academic year (ZS – Winter Term; LS – Summer Term)

12 Catalogue