AbStrakt 16

Page 1

AbStrakt ’16AbStrakt’16


AbStrakt’16 Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra architektury Praha, 2016


AbStrakt‘16 Zuzana Pešková Grafika a sazba Jiří Mezera. Vysázeno písmem Technika. Recenze Ing. Miluše Drmlová, Ph.D. Počet stran 192. Vydalo České vysoké učení technické v Praze, zpracovala Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29, Praha 6, v roce 2016. Tisk Nová tiskárna Pelhřimov spol., s. r. o. Krasíkovická 1787, 393 01 Pelhřimov. Náklad 250 kusů, vydání první. ISBN 978-80-01-06043-8

„Generaci zakladatelů“

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 9

Obsah Departement of Architecture 1991 – 2016_____14 Katedra architektury 1991 – 2016_____15 Architecture and Building Engineering 2014 – 2016_____30 Architektura a stavitelství 2014 – 2016_____31 Conferences_____38 Konference_____39 Summer Scool of Architecture_____42 Letní škola architektury_____43 Excursions, Tours, Internships_____46 Exkurze, zájezdy, stáže_____47 Lectures of Guests_____50 Přednášky hostů_____51 Workshops_____54 Workshopy_____55 Competitions_____60 Soutěže_____61 Exhibitions_____78 Výstavy_____79 Catalog of Projects / Katalog_____107 Summary_____178 Souhrn_____179 Bibliography and Resources / Bibliografie a zdroje_____185


Over 1,000 architecture design studio projects are developed during every term as part of the Architecture and Building Engineering program (during the Bachelor’s and Master’s degree studies), i.e. we have over 2,000 projects every year. The AbStrakt’16 is a catalogue that brings together a careful selection of the best student works for the academic years 2014/15 and 2015/16, including comments on the teaching methods and presentation of the works. It contains a list of exhibitions, workshops, competitions, educational excursions, internships, conferences and off-program lectures by experts with outstanding practical experience, including brief descriptions. As such, it continues the successful series of AbStrakt’10, AbStrakt’12 and AbStrakt’14 catalogues. The topics of the AbStrakt’16 focus on the 25th anniversary of the foundation of the Department of Architecture, which is closely linked with the “renaissance” of the architectural studies at the Faculty of Civil Engineering of the Czech Technical University in Prague (CTU).

Na studijním programu Architektura a stavitelství (bakalářském a magisterském stupni) vzniká více než 1000 ateliérových projektů za semestr, tj. přes 2 000 prací ročně. AbStrakt’16 je katalog, který představuje průřezový výběr nejlepších studentských prací za období akademických let 2014/2015 a 2015/2016 včetně komentářů ke způsobu výuky a prezentace prací. Obsahuje výčet výstav, workshopů, soutěží, exkurzí, stáží, konferencí a mimo výukových přednášek odborníků z praxe včetně krátkého popisu. Navazuje na publikace AbStrakt’10, AbStrakt’12 a AbStrakt’14. Tematicky je AbStrakt’16 zaměřen na 25. výročí od založení katedry architektury na Fakultě stavební ČVUT v Praze a s tím spojenou „renesanci“ výuky architektury na fakultě stavební.


Založena katedra základů architektury na FSv ČVUT, vedoucí Ing. arch. Boris Rákosník.

Vedoucím katedry se stal prof. Ing. arch. Svatopluk Voděra, CSc., katedra přejmenována na katedru architektury

1991

1992

Vedoucím katedry architektury se stal doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc.

91 92 91

Výuka na modulu Architektura pozemních staveb

1993

Zahájena výuka v Ateliéru D

08

01 1994/95

1996/97

1998

1999

2000

2001

2002

Vedoucím katedry architektury se stal prof. akad. arch. Mikuláš Hulec

2003

2004

93

96

99

03

Zahájena výuka šestiletého magisterského studia Pozemní stavby a architektura (PSA, Ing.)

Oborovým proděkanem pro PSA se stal doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc

První absolventi Ing. (PSA)

Zahájena výuka čtyřletého bakalářského studia Architektura a stavitelství (A+S, Bc.)

2005

2006

2007

2008

06 07 První absolventi Bc. (A+S)

2009

2010

09 10 První absolventi Ing. arch. (A+S)

Zahájena výuka dvouletého magisterského studia Architektura a stavitelství (A+S, Ing. arch.) Zástupcem ped. proděkana pro program A+S se stal doc. Ing. arch. Luboš Knytl

15

Poslední absolventi Ing. (PSA)

2011

2012

2013

2014

12 13 ČKA uznala mgr A+S jako plnohodnotné architektonické vzdělání Zástupkyní ped. proděkana pro program A+S se stala doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.

2015

2016


Department of Architecture 1991 – 2016

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 15

The Department of Architecture at the CTU Faculty of Civil Engineering in Prague celebrates 25 years of existence in 2016. The start date was February 1st, 1991. The teacher recruitment notification for the new department no. 129 at the Faculty of Civil Engineering was issued in November 1990. A competition for the post of the first Head of Department that was called “Fundamentals of Architecture” at that time was opened at the same time. The successful applicant was Ing.arch. Boris Rákosník. Other participants in the competition were prof. Ing. arch. Jaroslav Sýkora, DrSc. and associate professor Bedřich Košatka, CSc. The Department was chaired by 5 heads in a quarter of century: Ing. arch Boris Rákosník (1991), prof. Ing. arch. Svatopluk Voděra, CSc. (1992 – January 2001), doc. Ing. arch. Václav Dvořák (2001 – 2015), prof. Ing. arch. Petr Urlich (March – September 2015, delegated head) and prof. akad. Arch. Mikuláš Hulec since October 2015. The duties of the Deputy Head of the Department were assigned to Ing. arch. Jitka Paroubková (2001 – 2006), Ph.D., prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger (2006 – 2012), doc. Ing. arch. Luboš Knytl (2012) doc. Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D. (since 2013), doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. (since 2015), Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D. (since 2015), Ing. arch. Jaroslav Daďa (since 2015). Assistants of the Department were Ing. arch. Jitka Paroubková, Ph.D. (2006 – 2012) and Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D. (since 2012). The Department had 106 permanent staff members (most of them had worked as visiting lecturers before being employed within the Faculty) and approximately the same number of outside collaborators. From 9 people who gathered at the foundation meeting of the Department, the staff expanded to 70 members [1]. In 1991 – 1993, the Department offered architecture courses based on the professional module “Architecture in Building Construction”, which was part of the field of study “Building Construction” and prepared accreditation for a new field of study called “Building Construction and Architecture”. Since 1993, the Department has been a guarantor of professional courses in a six-year Master’s degree program “Building Construction and Architecture” and has contributed to the education of graduates with extensive architectural knowledge. At the beginning of the Millennium, the Department of Architecture participated in the accreditation of a new structured study program “Architecture and

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 14

Katedra architektury 1991 – 2016 Katedra architektury na Fakultě stavební ČVUT v Praze si v roce 2016 připomíná 25 let své existence. Svou činnost začala 1. 2. 1991, přičemž výběrové řízení na pedagogy nově vznikající katedry s číslem 129 na fakultě stavební bylo vypsáno v listopadu 1990. Souběžně byl vypsán i konkurz na prvního vedoucího katedry – tehdy pojmenované katedra základů architektury. Ve výběrovém řízení uspěl Ing. arch. Boris Rákosník. Dále se konkurzu účastnili prof. Ing. arch. Jaroslav Sýkora, DrSc. a doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc. Za čtvrt století se na katedře vystřídalo 5 vedoucích: Ing. arch Boris Rákosník (1991), prof. Ing. arch. Svatopluk Voděra, CSc. (1992 – leden 2001), doc. Ing. arch. Václav Dvořák (2001 – 2015), prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc. (březen – září 2015, pověřený vedoucí) a od října 2015 prof. akad. arch. Mikuláš Hulec. V pozicích zástupců vedoucího katedry působili Ing. arch. Jitka Paroubková, Ph.D(2001 – 2006)., prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger (2006 – 2012), doc. Ing. arch. Luboš Knytl (2012), doc. Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D. (od roku 2013), doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. (od roku 2015), Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D. (od roku 2015), Ing. arch. Jaroslav Daďa (od roku 2015). Tajemnicemi katedry byly Ing. arch. Jitka Paroubková, Ph.D. (2006 – 2012) a Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D. (od roku 2012). Katedrou prošlo 106 interních zaměstnanců (z nichž většina působila před přijetím na fakultu jako externisté) a přibližně stejné množství externích pracovníků. Z 9 lidí, kteří se sešli na zakládající schůzi katedry, se katedra za 25 let své existence rozrostla na 70 pracovníků [1].

V létech 1991 – 1993 zajišťovala katedra architektonické předměty na profesním modulu Architektura pozemních staveb, který byl součástí oboru Pozemní stavby a připravovala akreditaci nového studijního oboru Pozemní stavby a architektura. Od roku 1993 garantovala výuku architektonických předmětů šestiletého magisterského studijního oboru Pozemní stavby a architektura a podílela se tak na výchově inženýrů s rozšířenými architektonickými znalostmi. Na počátku milénia se katedra architektury podílela na akreditaci nového studijního programu strukturovaného studia Architektura a stavitelství (A+S, 4 roky bakalářského studia a 2 roky magisterského studia), ve kterém garantuje veškerou architektonickou výuku. Předměty jiných studijních programů již dlouhodobě katedra architektury negarantuje, proto bývají často studijní program Architektura a stavitelství a katedra architektury ztotožňovány. Katedra architektury zajišťuje v bakalářském studiu A+S 43 % výuky (z čehož 61 % představuje ateliérová tvorba a 39 % teoretické architektonické předměty) a v magisterském studiu A+S 78 % výuky na zaměření Architektura a stavitelství (z čehož 71 % představuje ateliérová tvorba a 29 % teoretické architektonické předměty) [2]. Katedra architektury a výuka architektury jsou na fakultě stavební od počátku úzce provázány.


prof. Ing. arch. Svatopluk Voděra, CSc. (foto: archiv Věry Kučové)

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 17

Building Engineering” (A+BE, a four-year Bachelor‘s degree program and a two-year Master‘s degree program), in which it guarantees a full scope of architectural studies. The Department of Architecture does not guarantee any courses belonging to other programs of study any more, and therefore the Architecture and Building Engineering program and the Department of Architecture are often equated. The courses focused on Architecture and Building Engineering at the Department of Architecture represent 43 percent in the Bachelor’s degree program (of which 61 percent are design studio projects and 39 percent are theoretical architectural subjects) and 78 percent in the Master’s degree program (of which 71 percent are design studio projects and 29 percent are theoretical architectural subjects) [2]. The Department of Architecture and the teaching of architecture are closely linked to each other, one depends on the other.

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 16

Vzpomínky na začátky Prof. Sýkora použil termín „generace zakladatelů“, z nichž po celých 25 pět let působili na katedře architektury Ing. arch. Ludmila Čajková, doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc., Ing. arch. Běla Menčlová a prof. Ing. arch. Jaroslav Sýkora, DrSc. Ti, kteří se podíleli na budování katedry architektury již od samého začátku, byli po vydání publikace AbStrakt’12 [3] požádáni, aby zavzpomínali na své začátky na katedře. Z katedry konstrukcí pozemních staveb přešly v roce 1991 na katedru základů architektury (záhy přejmenovanou na katedru architektury) doc. Ing. arch. Jana Semeráková, CSc., Ing. arch. Ludmila Čajková, Ing. arch. Běla Menčlová. Ing. arch. Ludmila Čajková vzpomíná: „Společným názorem bylo přesvědčení, že k výuce stavebního inženýra patří znalost typologie a architektonické tvorby, jak to bylo v dlouhodobé historii naší země i Evropy přirozené. Začátky zrodu této katedry probíhaly ve velkém nadšení po Sametové revoluci v listopadu 1989, kdy se zdálo všechno možné. Otevřené hranice nám umožnily vidět v reálu díla světově uznávaných architektů a inženýrů, která většina z nás znala jen z málo dostupných časopisů. Díky menšímu počtu studentů v ročníku (60) byl kontakt mezi nimi a pedagogy bezprostřednější a umožňoval také většině studentů absolvovat poznávací zájezdy za současnou i historickou architekturou Evropy, nejčastěji pod profesionálním vedením paní doc. PhDr. Marie Benešové, CSc. Přínos těchto objevných cest bylo možné okamžité pozorovat v dalším semestru jako inspiraci při ateliérově tvorbě. Také letní veselé cesty pod vedením kolegy doc. Ing. arch. Milana Nesměráka, CSc. do Řecka jsou nezapomenutelné. Velmi sugestivní a zábavnou formou učil studenty objevovat dávnou kulturní minulost této kolébky architektury a umění. Od akademického roku 1992/93 se stal vedoucím katedry prof. Ing. arch. Svatopluk Voděra, CSc. – historik architektury, vzdělaný a nesmírně pracovitý člověk, kterého jsme si všichni vážili. V té době jsme byli téměř všichni jeho bývalými posluchači. Měl cit a šťastnou ruku pro výběr zkušených spolupracovníků. Atmosféra na katedře byla velmi přátelská. Společné výlety se studenty, kolegy i přáteli vytvářely příjemné ovzduší, ve kterém se s radostí pracovalo na vývoji a zlepšení výuky, která byla v začátcích nového systému velmi sledována a kritizována. Nemoc a předčasný odchod prof. Voděry v lednu 2001 znamenal konec jednoho období, plného elánu a nadějí. Po delším přemlouvání vzal na sebe těžkou úlohu vedení katedry kolega doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc., který v tomto období kromě pedagogické činnosti vedl s doc. Ing. arch. Ladislavem Tichým, CSc. svůj prosperující architektonický ateliér. Přesto stačil s velkým nasazením úspěšně pokračovat v rozvoji studia. Vytvoření příjemného prostředí pro ateliéry a neustálé zdokonalování výuky je především jeho zásluha. Přínosem k rozšíření zkušeností byly reciproční studijní pobyty v rámci evropského programu Erasmus. Kromě ostatních zemí využívali naši studenti rádi pobyt na L‘école d‘architecture v Marne la Valée v Paříži. Desítky posluchačů této fakulty se seznámili s výukou na naší katedře a s akademickým prostředím v ČR.“


AbStrakt‘16 _ text _ stránka 19

„Začátkem roku 1991 jsem v novinách objevila inzerát, že Fakulta stavební ČVUT v Praze vypisuje konkurz na obsazení míst pedagogů pro nově zakládanou katedru základů architektury. Protože jsem byla přesvědčena, že po 12 letech praxe v projektových ústavech je můj odborný rozhled už tak široký, že si můžu dovolit poučovat jiné, do konkurzu jsem se přihlásila. Že je to s tím rozhledem trochu složitější, jsem samozřejmě zjistila později. Informace, že jsem v konkurzu na fakultu stavební uspěla, mě trochu zaskočila, ale potěšila. Takže od října 1991 jsem byla členkou katedry architektury. Když jsme se sešli v září 1991 na „zakládací schůzi“ katedry, sedělo nás tam devět. Vedl to tehdy celé Ing. arch. Boris Rákosník, který před tím působil v KPÚ (Krajský projektový ústav). Studium, které jsme zajišťovali, bylo definováno jako „modul“ na oboru Pozemních staveb. A v tom modulu studovalo 40 studentů, tj. 2 Obdivuji vrcholové sportovce a olympioniky, kteří dokázali svoje studium kroužky. Tehdy to byla vysloveně idyla. zdárně ukončit i při časově velmi zatěžující přípravě jako například jachtař Když prof. Voděra odešel na věčnost, Patrik Hrdina v 90. letech a účasti sester Antošových na OH v Pekingu a Londýně vedení katedry se ujal doc. Vašek Dvořák v současnosti. Jitka Antošová obhájila svoji diplomovou práci a spolu s dobrým a pěkně to „roztočil“. S doc. Bedřichem umístěním na Olympijských hrách si mohla připsat titul Ing. arch. Košatkou dali dohromady studijní Těší mě výsledky našich absolventů, kteří vzhledem k možnosti svého širokého plán a s nasazením velkého úsilí uplatnění pracují úspěšně ve význačných ateliérech doma i zahraničí a zůstávají se jim podařilo akreditovat obor s námi v kontaktu. Pozemní stavby a architektura. Atd… K radostem patří také osobní návštěvy i dopisy těch, kteří nezapomínají na až do dnešního strukturovaného A+S. náročné, ale zajímavé studium na katedře architektury na ČVUT v Praze. A katedra se rozrostla, do neskutečných Za sebe a jsem přesvědčená, že i za kolegy, kteří zde prožili část profesního rozměrů. O počtu studentů to platí života a pedagogické činnosti, mohu říct, že i přes velký nárůst práce při stejně. zvětšujícím se počtu studentů, vyučujících (dnes už i našich absolventů) Původně jsme učili všichni všechno a dalších spolupracovníků – modelářů, techniků a externistů je stále potěšením (všechny ateliéry, cvičení), dělali jsme na této katedře pracovat. to rádi a bavilo nás to. Teď se to mění. Trochu je mi to líto a myslím si, že je to Ing. arch. Ludmila Čajková ke škodě.“

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 18

K prvním, kteří na novou katedru přišli z profesní praxe, patřila Ing. arch. Jitka Paroubková. Po absolvování vysoké školy pracovala nejdříve 7 let v „Obchodním projektu“. Ten patřil Svazu spotřebních družstev a byl zaměřen na projektování zejména prodejen, nákupních středisek a restaurací, které se stavěly či rekonstruovaly v menších obcích a poté ve Sportprojektu až do začátku roku 1991, kdy byl zrušen.

„Jedna roztomilá vzpomínka : Katedra ještě nebyla tak početná. Láďa Kalivoda se rozhodl, že „vánoční katedra“ bude se vším všudy – s kapry, se salátem a s cukrovím. A do mě hučel tak dlouho, až jsem se od něj nechala přemluvit, že pro celou katedru připravím ty kapry. Vzpomínka na to, jak jsem doma porcovala sedm velkých kaprů, mi nikdy nevymizí. Jirka Tencar, tehdy doktorand, nesl do školy moji mikrovlnku, aby bylo možné kapříky ohřát. Ale všichni byli spokojeni, katedra měla tu správnou atmosféru.“

Prvním profesorem na katedře architektury byl prof. Ing. arch. Jaroslav Sýkora, DrSc., absolvent fakulty architektury a pozemního stavitelství (1957), projektant Státního ústavu pro typizaci zemědělských staveb (1957 – 1964), odborný asistent katedry staveb na Zemědělské univerzitě v Praze (1964 – 1971), odborný asistent, docent Ing. arch. Jitka Paroubková, Ph.D. a profesor na Fakultě architektury ČVUT v Praze (do roku 1991). Kromě pedagogické činnosti spolupracoval se zemědělskými výzkumnými ústavy, Výzkumným ústavem výstavby a architektury, s Agroprojektem, s ministerstvem zemědělství na tématech zemědělské výstavby, venkovského bydlení a urbanismu. Čtyři roky předsedal asociaci IFLA (krajinářští architekti), osm let pracoval v architektonicko-urbanistických komisích Správ CHKO Český kras a Křivoklátsko. Od roku 1991 profesor na katedře architektury. „Byl jsem účasten vzniku nové katedry – tenkrát se ještě jmenovala základů architektury a vyučovala asi 60 studentů v ročníkovém modulu oboru Pozemního stavitelství. Tvořili jsme nové osnovy a obsah architektonických předmětů a vzhledem k tomu, že nás pedagogů bylo asi deset, učili jsme každý více předmětů. Já jsem tvořil osnovy předmětů architektonické kreslení a urbanismus venkova. Navíc jsem učil v předmětech architektonická tvorba, konstrukční projekt, předdiplomní a diplomní projekt. Posluchače modulu jsme vychovávali v duchu vyvážených znalostí provozních, konstrukčních a výtvarně architektonických. Po zrušení oboru Pozemní stavitelství (což považuji osobně vzhledem k jeho tradicím a výsledkům činnosti v praxi za chybu) postupně narůstal počet studentů na 120, 150, 200 a více v ročníku a postupně narůstal počet pedagogů, kteří k nám přicházeli jednak z fakulty architektury a jednak z praxe. Z modulu se stal obor Pozemní stavby a architektura, doplnily se předměty a já učil zase poměrně velký počet předmětů. Dneska jsem nejstarším pedagogem katedry, což zní sice hrozně, ale protože se na to necítím, tak mi to nevadí. Aspoň mohu porovnávat, co a jak vznikalo, co se změnilo a jakou to má hodnotu. Máme hodně studentů, obor Architektura a stavitelství a výsledky katedrové pedagogické práce považuji za velmi dobré. Jsem rád, že i přes některé odchylky se stále snažíme dodržet to krédo vyvážených znalostí provozně dispozičních, konstrukčních a výtvarně architektonických, které jsme si vytyčili u vzniku katedry. Já pod pojmem architektonické navrhování tu vyváženost pokládám za jedině možnou – koneckonců mě v tom utvrdily dva poznatky: Názor rektora TU Kaiserslautern, který mi při návštěvě v roce 1995 řekl, že v praxi SRN se více prosazují absolventi s takovými vyváženými znalostmi, o jakých jsem mluvil. A názor bývalého diplomanta, který pracuje v USA a který mi doslova napsal, že absolventi amerických škol v našem oboru se s absolventy Fakulty stavební ČVUT nedají vůbec srovnávat. Že až v USA zjistil, jak kvalitní škola fakulta stavební je, což není jen jeho osobní názor. To je pro mne výzva, abych to základní krédo vzniku


AbStrakt‘16 _ text _ stránka 21

Do svého působení na katedře ve funkci docent je nutno zahrnout kromě vlastní pedagogické činnosti na katedře (přednášky a cvičení ze zemědělských Dalším z „generace zakladatelů“ byl staveb, ateliérová výuka bytových a občanských doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc., který řídil obory staveb, vedení závěrečných prací) i působení ve Pozemní stavby a architektura a Architektura funkcích na fakultě. V roce 1996 jsem byl jmenován a stavitelství. Položil tím základ pro vzdělávání oborovým proděkanem pro obor Pozemní stavby architektů na Fakultě stavební ČVUT v Praze. a architektura a při přípravě rozdělení studia na bakalářský a magisterský stupeň jsem se stal „Od listopadu 1960, ještě jako dálkově studující, hlavním koordinátorem pro vznikající učební plány jsem pracoval na fakultě stavební, obor architektura. nového programu a oboru Architektura a stavitelství. Státnici s vyznamenáním jsem V roce 2003 jsem byl vyzván obhájil v roce 1961. Pracoval „Odchází generace zakladatelů.“ nově zvoleným děkanem jsem na ústavu zemědělských prof. Bittnarem, abych staveb prof. Šnajdra jako asistent prof. Ing. arch. Jaroslav Sýkora, DrSc. v jeho kolegiu převzal a posléze odborný Výroční schůze katedry architektury, nově vytvořenou funkci asistent, vedl jsem cvičení, červen 2016 proděkana pro strukturované konzultoval ateliéry ze studium, jehož hlavní náplní zemědělských staveb a přestavby vesnice, práce bylo dovést celý program A+S po šest let účastnil se řady vědecko-výzkumných úkolů až k diplomní práci a následnému zhodnocení z této problematiky i projekčních akcí pro venkov. studia. Tuto práci jsem vykonával po obě volební Po vzniku Fakulty architektury na ČVUT jsem období prof. Bittnara. Během druhého období pracoval na nově vzniklé katedře průmyslových jsem předal funkci oborového proděkana (nyní a zemědělských staveb a zabýval jsem se stejnou zástupce pedagogického proděkana pro obor) problematikou. Po roce 1989 zavládla na fakultě Ing. arch. Knytlovi, ale ponechal jsem si agendu architektury atmosféra zbytečnosti typologie vyřizování zahraničních stáží (Erasmus, výměnné i navrhování zemědělských staveb, tak jsem přešel pobyty, Athens, aj.). V roce 2010 jsem byl zvolen do s dalšími kolegy na Fakultu stavební ČVUT, na akademického senátu FSv a stal se místopředsedou katedru základů architektury. V tomto roce jsem jeho pedagogické komise, od roku 2013 předsedám rovněž obhájil habilitační práci a byl jmenován akademickému senátu fakulty.“ docentem. K mému rozhodnutí přejít na fakultu stavební mě kromě výše uvedeného důvodu doc. Ing. arch. Petr Mezera, CSc. vzpomíná na raná přivedlo i postupně se vytvářející složení pedagogů 90. léta: nově vznikající katedry, které především pod „Co mě přivedlo na katedru architektury Fakulty vedením prof. Voděry se stalo zárukou dalšího stavební ČVUT v Praze? V podstatě jistá nelibost rozvoje výuky architektury na fakultě stavební s vývojem (ne)koncepce výuky (fungování) Fakulty a vrcholícího za vedení katedry doc. Dvořákem architektury ČVUT v Praze. A mé představy o výuce vytvořením programu Architektura a stavitelství a výchově architektů obecně. Po dlouhé době a pro absolventy získáním titulu inženýr – architekt. působení na FA (1969 – 1992) jsem se domníval

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 20

naší katedry stále prosazoval a hájil proti různým módním trendům.“

(a domnívám se dodnes), že architektura a její výuka nejsou líbivé obrázky, ale že prvořadým hlediskem je solidní základ technický – ve vyvážených poměrech se všemi ostatními složkami plnokrevného architektonického díla, a to od výuky přes projekční praxi a realizaci. Přestože konkurzy na vypsaná místa pro vyučující na FA jsem v prvních letech zdárně absolvoval, bylo jistě otázkou času, kdy další výběr již zdárně neabsolvuji: Jistě bylo nezbytné a správné pedagogický sbor radiálně přestavět. Pro mne důležitější část otázky – kdo mě přivedl na katedru architektury FSv zodpovídám jednoduše a rád: prof. Voděra. Sváťa Voděra – snad to tak můžu napsat – mě někdy na jaře 1992 nabídl, abych uvážil, jestli bych nepřešel na FSv na katedru tehdy základů architektury. Asi po týdnu přemýšlení jsem kývl. Znal jsem „lidské“ obsazení katedry a do určité míry i odborné zaměření katedry z hlediska výuky a její začlenění do systému fakulty stavební v oboru Pozemní stavby. Obě skutečnosti mi vyhovovaly, a tak jsem byl na základě konkurzu přijat na katedru základů architektury fakulty stavební a nastoupil jsem od zimního semestru 1992/1993. Krátce po mém příchodu byl na základě dohody se Sváťou změněn název katedry na katedru architektury. Jaképak základy – architektura se vším všudy, tedy i s tou složkou technickou, typologickou, historickou, atd. atd… řemeslo, invence, kreativita, erudice, „výtvarno“, kontinuita, koncept, vědomí souvislostí… Tato základní hlediska byla výchozími body úvah o koncepci oboru a katedry a jejich vývoji, úvah o zaměření a profilu absolventa a možnostech jeho uplatnění: tedy úvah o systému studia i v širších souvislostech, konkrétních studijních plánech, mezioborových a mezipředmětových vztazích atd. Tyto a další úvahy byly základem rozpracování budoucích koncepcí oboru a katedry, které se v době od roku 1992/1993 začaly formovat a vyvíjet ve vzájemných vazbách a souvislostech. Původci a hlavními aktéry koncepce oboru a katedry byli zejména prof. Witzany a prof. Voděra. Ostatní (neformální) členové týmu byli prof. Ing. arch. Vladislav Dlesek, DrSc., doc. Ing. arch Václav Dvořák, CSc., doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc., doc. Ing. arch. Petr Mezera, CSc., prof. Ing. arch. Jaroslav Sýkora, CSc., doc. Ing. Milena Pavlíková, CSc. a další. V diskuzích o variantách koncepce i v detailních rozpisech studijních plánů jsme pomáhali, seč jsme mohli. Jednalo se prvotně o nový systém tzv. modulů. Jedním z nich byl i modul Architektura pozemních staveb – nebyl to ale studijní obor, byl součástí oboru Pozemní stavby. Podstatou nové koncepce studia na FSv bylo členění předmětů do tzv. povinného kmene a do tzv. profesních modulů, resp. volitelných předmětů. V roce 1993 se pak dále připravoval záměr FSv rozšířit výuku o studijní obor Pozemní stavby a architektura. Jaký poprask a reakce tyto záměry a následné skutečnosti vyvolaly, je jistě všeobecně známo. Proces jisté transformace oboru a katedry po roce 1993 byl složitý, vyvolával (a dosud vyvolává) různé – i protichůdné – reakce. Pravděpodobně vrcholily v roce 2001 na valné hromadě České komory architektů, pokračovaly však dál a zesílily po ustanovení oboru Architektura a stavitelství, aby znovu kulminovaly po udělení akreditace a přiznání titulu Ing. arch. pro absolventy oboru A+S.“ Po odchodu prof. Voděry se doc. Mezera v roce 2001 účastnil společně s doc. Dvořákem a doc. Nesměrákem konkurzu na vedoucího katedry. Na katedře architektury vede přednášky a cvičení z typologie, ateliéry, závěrečné práce. Podílel se na grantech, výzkumu, návrhu akreditace doktorského


studia architektury v rámci doktorského studijního programu Stavební inženýrství (2000 – 2002). Člen řady odborných komisí. Člen akademického senátu FSv v letech 1999 – 2001.

doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc. (foto: archiv katedry architektury)

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 23

Obdobně jako byl pro katedru architektury náročný rok 2001, kdy byl hledán nástupce profesora Voděry, tak tomu bylo i v roce 2015, kdy v únoru odstoupil z funkce vedoucího katedry doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc. Za jeho 14letého vedení se z katedry architektura stala jedna z největších kateder na fakultě stavební, program Architektura a stavitelství (bakalářský a magisterský) představuje čtvrtinu studentů na fakultě, a finance z A+S přibližně třetinu všech financí fakulty na pedagogiku. Zasloužil se o vybudování plnohodnotného vzdělání architektů na fakultě stavební. Díky jeho nasazení byl vybudován Ateliér D, zavedeno interní ocenění pro studenty tzv. Žluté karty, diáře pro studenty programu Architektura a stavitelství, Skicáře architektů, stál u zrodu publikací AbStrakt. Zastával oddělení státních závěrečných zkoušek u bakalářského studia A+S, což se povedlo realizovat od akademického roku 2013/2014. Vychoval řadu absolventů bakalářského, magisterského i doktorského studia, v čemž bude i nadále na katedře pokračovat. Prozatímním vedoucím katedry byl děkankou fakulty prof. Kohoutkovou jmenován prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc., který především dokončil s pomocí prof. Šenbergera sestavení nového studijního plánu A+S a řídil katedru od března do září 2015. K jeho hlavním úkolům patřila příprava výběrového řízení na pozici vedoucího katedry architektury. V květnu byl vypsán konkurz na nového vedoucího katedry, do kterého se přihlásili prof. akad. arch. Mikuláš Hulec a doc. Ing. arch. Luboš Knytl. Výběrová komise složená jak ze zástupců fakulty, tak významných externích odborníků doporučila paní děkance jmenovat novým vedoucím katedry prof. Mikuláše Hulce, který se ujal své funkce od nového akademického roku 2015/16. Své vize a perspektivy programu Architektura a stavitelství a katedry architektury, které členům katedry představil na schůzi katedry v září 2015, rozdělil prof. Hulec na krátkodobé a dlouhodobé.

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 22

Současnost a vize do budoucna

„Krátkodobé cíle, úkoly a vize: Směřovat způsob vedení katedry k zastupitelnosti a k přenesení dílčích pravomocí a odpovědnosti na zástupce, resp. garanty (předpokládané oblasti pravomocí a odpovědnosti: výuka a rozvrh, granty a zahraniční kontakty, správa RIV/RUV, přijímací řízení, státní závěrečné zkoušky, státní doktorské zkoušky, technické vybavení katedry ad.). Organizační a kompetenční uspořádání, resp. reorganizaci katedry považuji „Václav Dvořák svojí energií a vitalitou proměnil za technický předpoklad, aby takto velká katedra katedru architektury během let coby její vedoucí mohla i nadále obstát a fungovat jako jeden ve funkční a specifickou školu, neodmyslitelnou, samosprávný a především snadno identifikovatelný důležitou a úspěšnou součást Fakulty stavební. celek v rámci fakulty. Případné rozdělení oboru mezi Položil důraz na praktickou výuku oboru více kateder by mohlo snadno oslabit jeho vnímání a přivedl do školy řadu mladých i renomovaných navenek jakožto výrazné a neopominutelné školy praktikujících architektů. Katedra je přes svoji architektury a stavitelství v rámci univerzity, ale velikost interakčním, týmovým prostředím i českého architektonického školství jako celku. a v jejím hlavním, otevřeném výukovém prostoru, Rozvoj grantové činnosti v rámci katedry ve vazbě Ateliéru D, od rána do večera probíhá živý na další obory a pracoviště univerzity (v současné akademický i společenský ruch. Václav Dvořák byl době např. granty NAKI, Erasmus+, Strategická shodou okolností jedním z mých prvních pedagogů partnerství a další). na Fakultě architektury, když byl vedoucím ateliéru Průběžná činnost pro zajišťování pravidelné v prvním ročníku mého studia v roce 1983. O to akreditace oboru Akreditační komisí MŠMT ČR větší je radost a čest pokračovat ve spolupráci s ním ve spolupráci s ČKA (v úzké vazbě na Náležitosti i na půdě katedry architektury FSv, o jejíž dnešní vzdělání pro obor architektura dle § 3 a § 4 podobu se výrazně zasloužil.“ Autorizačního řádu ČKA) i jeho nostrifikace v rámci Evropské unie. prof. akad. arch. Mikuláš Hulec Intenzivní kontakty vedení katedry a fakulty s národními institucemi, které mají vliv na uplatnění absolventů oboru, získávání profesní způsobilosti – autorizace a na podmínky akreditace oboru apod. (ČKA, ČKAIT, MK ČR, MŠMT ČR, MMR ČR, MO ČR ad.). Totéž posléze ve spolupráci a fakultou a s univerzitou na mezinárodní úrovni. Zasazovat výuku vývoje a teorie architektury vždy do kontextu dalších disciplín a souvislostí, především uměleckých, historicko-politických, ale i filosofických, ekonomických, sociologických a dalších. Vazba teorie a výuky na praxi architekta a další související společensko-správní činnosti (legislativa, státní stavební správa, památková péče, rozvoj a plánování měst, ekologie a ochrana přírody a krajiny). Propojení výuky, profese a praxe. Chápaní architektury jako koncepční uměleckovědecko-společenské disciplíny, zahrnující v rámci projektové i předprojektové přípravy mj. stavebně-technické, stavebně-historické, archívní průzkumy, tedy aktivní spolupráci s řadou oborů a exaktních vědeckých disciplín.


Základní teze k rozvoji a koncepci programu A+S a katedry architektury na FSv ČVUT: Obor a katedra jsou v současném stavu funkční, moderní a perspektivní školou architektury v rámci národního i evropského vysokoškolského vzdělávacího systému. Konkurence (nikoli konfrontace!) a konkurenceschopnost českých škol architektury je předpokladem pro rozvoj jejich kvality a pro vymezení jejich individuálních charakteristik, a to i v mezinárodním měřítku. V rámci výuky architektury jako komplexní umělecko-vědeckospolečenské disciplíny je třeba jednoznačně hierarchizovat a specifikovat koncepci a náplň bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu, od pochopení principů a základních pravidel stavitelství a základů architektury, přes rozvoj tvůrčí, společenské a filosofické osobnosti až po profesní a akademickou specializaci posluchačů a absolventů oboru. Posilovat a rozvíjet grantovou, vědeckou a aplikovanou činnost v rámci katedry i mezi katedrové spolupráce na FSv. Rozvinout specializaci oboru ve společensky významných a perspektivních disciplínách (udržitelnost, energetická i ekonomická efektivita, konverze, rekonstrukce a památková péče atd.) Hlavní devizou oboru a katedry je multidisciplinární zázemí velké a tradiční technické fakulty stavební

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 25

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 24

Dlouhodobé cíle a vize: Jasné vymezení profilu bakalářského i magisterského studijního programu, zefektivnění a zkvalitnění doktorských programů s jednoznačným směrováním doktorandů ke konkrétním, případně i aplikovaným tématům jejich disertačních prací. Jasnější definování předmětů, případně studijních programů pro zahraniční studenty a jejich zakotvení ve výukovém systému fakulty. Výuka oboru v angličtině jakožto současném mezinárodním jazyce, možnost získávání zahraničních studentů, rozvoj mezinárodních kontaktů, výměna akademických pracovníků i studentů v rámci Evropy i rozvinutých zámořských států. Společná zadání semestrálních nebo i absolventských prací v rámci mezinárodní výměny a spolupráce. Rozvíjet a podporovat specializaci v rámci oboru na památkovou péči - rekonstrukce památek, ale i na technickou a morální obnovu zastaralé výstavby z nedávných období, specializaci na trvale udržitelný rozvoj a úsporné resp. udržitelné a nízkoenergetické způsoby navrhování a výstavby a technologie, využívat maximálně multidisciplinárního zlepšení výtvarné úrovně posluchačů a jejich návrhů/projektů jakožto předpokladu k úspěšnému a konkurenceschopnému řešení soutěžních projektů. Rozvoj tzv. aplikovaného výzkumu, hledání možností jeho naplnění formou vazby akademické architektonické profese na praxi, pravděpodobně v úzké návaznosti na kulturně-vzdělávací granty a také granty v oblasti odborných aplikovaných činností (např. péče o památky či granty národní kulturní identity). Péče o údržbu a rozvoj prostorů v rámci FSv, využívaných oborem Architektura a stavitelství a především pak katedrou architektury. Pod tímto stručným heslem je nezbytné si představit základní i výhledově optimální prostorové potřeby a nároky katedry. Tedy například úpravu akustických podmínek ve velkoplošném Ateliéru D, rekonstrukci hygienického zázemí, rozšíření a průběžnou modernizaci prostorů pro modelování a výtvarnou přípravu, zvyšování kvality i kvantity prezentační techniky, ale i vhodných prezentačních a konzultačních prostorů.

v rámci ČVUT („rodinné stříbro“) a mezioborová spolupráce v rámci fakulty a univerzity; kvalita katedry (a tedy i základní výuky oboru) je pak přímo úměrná odborné, vědecké i praktické, osobnostní kvalitě zaměstnanců a pracovníků katedry („rodinné zlato“). Předpokladem pro úspěšnou aplikaci výše uvedených principů může být jedině koncepční, postupné a citlivé (evoluční) rozvíjení potenciálu oboru i katedry, tedy nikoli okamžitá a chaotická (revoluční) změna kursu v jejím směřování.“ Prakticky bez meškání začal profesor Hulec své vize naplňovat: V říjnu 2015 byli jmenováni 4 zástupci vedoucího katedry – Ing. arch. Jana Hořická, Ph.D., doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D., Ing. arch. Jaroslav Daďa, doc. Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D., mezi něž byly rozděleny jednotlivé kompetence. Ustavena byla odborná rada katedry ve složení Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc., doc. Ing. arch. Luboš Knytl, Ing. arch. Jaromír Kročák, Ing. Klára Kroftová, Ph.D., Ing. arch. Petra Novotná, Ing. arch. Josef Smola, prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, doc. Ing. arch. Michal Šourek, doc. Ing. arch. Ladislav Tichý, CSc., prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc. Jednací řád odborné rady a zápisy z jednání rady jsou zveřejněny na novém webu katedry k129.cz, který byl zprovozněn v únoru 2016. Posláním rady je přispívat k odbornému rozvoji katedry architektury i studijního oboru A+S, k přípravě národní i evropské akreditace, notifikace a nostrifikace, vyjadřovat se ke studijnímu plánu, ke změnám výuky, na žádost vedoucího katedry se vyjadřovat také ke kvalitě výuky i jednotlivých studentských prací. Přijaté závěry a doporučení Rady slouží jako podklad pro další rozhodování vedoucího katedry a jeho zástupců [4]. Od ledna 2016 získala fakulta stavební, jakožto kvalifikovaný znalecký ústav II. stupně, díky katedře architektury rozšíření znaleckého oprávnění o obory Stavebnictví s rozšířením znaleckého oprávnění pro architekturu a stavitelství, památkovou péči – obnovu nemovitých kulturních a národních kulturních památek, architektonické realizace v památkově prof. akad. arch. Mikuláš Hulec (foto: Miloš Sedláček)


Katedrový výlet do Berlína v roce 2007 (foto: Dušan Štětina)

projekty v památkově chráněných územích, předprojektovou přípravu – stavebně-technické a stavebně-historické průzkumy, návrhy a projekty krajiny a sídel. Katedra neprodleně zahájila svou znaleckou činnost. Byla uzavřena dohoda s Magistrátem hl. města Praha a Muzeem hlavního města Prahy o spolupráci při výrobě modelů pro stálou expozici o Karlu IV., na které se podílí modelová laboratoř, zejména Ing. arch. Vojtěch Dvořák, Ing. Michal Chalupa a Ing. Přemysl Kraus. Zahájena byla Letní škola architektury a vyrovnávací

kurzy kreslení pro přijaté studenty do prvního ročníku bakalářského studia A+S. Dne 17. 2. 2016 rozhodlo vedení fakulty na základě žádosti katedry architektury o přidělení objektu H katedře architektury, o prosazení se zasloužil prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger. Ihned začala projektová příprava a v září 2016 byla podána žádost o stavební povolení na rekonstrukci objektu. Přípravou projektu byli pověření Ing. arch. Jaroslav Daďa a doc. Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D. Byla ustanovena grantová skupina katedry. Katedra se významně podílela na přípravě projektů tzv. čtyř výzvy Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Zapracovány byly především vize výuky v angličtině, ochrany a obnovy památek, zázemí pro výtvarnou průpravu architektů a rekonstrukce objektu H. Zahájena byla i spolupráce s Donau Universität v Kremsu na přípravě společných studijních programů v oblasti památkové péče. Proběhla setkání se zástupci Ministerstva kultury ČR a americkým spolkem přátel České republiky AFoCR. Navázána byla spolupráce se společností Penta a Jakub Cigler architekti. Na základě rozpočtu katedry proběhly změny úvazků, některé pracovní smlouvy akademických pracovníků – seniorů byly převedeny po předchozím projednání na externí spolupráci. prof. Ing. arch. Jaroslav Sýkora, DrSc. a prof. Ing. arch. Petr Pospíšil, CSc. byli jmenováni emeritními profesory. [5]

1991/1992

13

1992/1993

15

1993/1994

18

1994/1995

21

1995/1996 1996/1997 1997/1998

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 26

chráněných územích, architekturu krajiny a sídel. Projektování s rozsahem znaleckého oprávnění pro architektonické návrhy a projekty, návrhy a projektování veřejného prostoru, památkovou péči – návrhy a projekty nemovitých kulturních a národních kulturních památek, architektonické

23 22 23

1998/1999

25

1999/2000

25

2000/2001

26

2001/2002

26

2002/2003

26

2003/2004

31

2004/2005

35

2005/2006

39 2006/2007

48

2007/2008

50

2008/2009

54

2009/2010 2010/2011

55 56

2011/2012

55

2012/2013

55 2013/2014

65

2014/2015

67

2015/2016

70

Počet interních zaměstnanců katedry architektury v jednotlivých akademických letech podle Bílých knih 1991/1992 až 2015/2016. Výše úvazku zaměstnanců není zohledněna.


Působení jednotlivých interních zaměstnanců na katedře architektury dle Bílých knih 1991/1992 až 2015/2016. Ladislav Kalivoda, Ing. arch. CSc. (2004)

Zora Martinová, Ing. akad. arch. (2006)

Petra Lenz (Krobotová), Ing. arch. (2015)

Lajda Štěpán, Ing. arch. (2014)

Kročák Jaromír, Ing. arch. (2014)

Patrik Kotas, doc. Ing. arch. (2013)

Lenka Popelová, Ing. arch. Ph.D. (2007 Jiří Pošmourný, Ing. arch. akad. arch. (2008)

Josef Pospíšil, prof. Ing. arch. CSc. (2006)

Věra Suchá, Ing. akad. arch. (1993–2012)

Ladislav Stupka, Ing. arch. (2006–2015)

Daniel Smitka, Ing. arch. Ph.D. (2006–2012)

Jiří Trojan, Ing. arch. (2008)

Ivan Vorel, doc. Ing. arch. CSc. (2007–2008)

Radek Zykan, Ing. arch. (2014)

Jakub Zoula, Ing. arch. (2013)

Aleš Vaněk, Ing. arch. (2013)

Vojtěch Taraba, Ing. arch. (2015)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Helena Žofková, Ing. arch. (2006 - 2007)

Tomáš Welz, doc. Ing. arch. CSc. (2001–2010)

Renée Weichertová (2002)

Svatopluk Voděra ,prof. Ing. arch. CSc. (1991–2001)

Michal Šmolík, Ing. arch. (2014) Michal Šourek, doc. Ing. arch. (2013)

Ladislav Tichý, doc. Ing. arch. CSc. (2008)

Petr Urlich, prof. Ing. arch. CSc. (2006)

Marie Tuláčková, Ing. arch. (2001–2015)

Ladislav Těšínský, Ing. arch. (1994–2003)

Dušan Štětina, Ing. arch. Ing. Ph.D. (2005–2012)

František Štědrý, doc. Ing. arch. CSc. (1994–1996)

Petr Šikola, doc. Ing. arch. Ing. Ph.D. (2006)

Vratislav Ševčík, doc. akad. mal. (2005)

Tomáš Šenberger, prof. Ing. arch. (2006)

Jan Šafránek, akad. mal. (1996–2014)

Jiří Smolík, Ing. arch. (2013)

Josef Smola, Ing. arch. (2015)

Jan Pustějovský, Ing. Ph.D. (2013)

Pavel Škranc, PhDr. (2010)

Radomíra Sedláková, doc. Ing. arch. CSc. (2007)

Jindřich Synek, Ing. arch. (2003–2016)

Jaroslav Sýkora, prof. Ing. arch. DrSc. (1991)

Hermína Suková, Ing. arch. CSc. (1991–1996

Zdeněk Rychtařík, Ing. arch. (2005) Luděk Rýzner, Ing. (2004–2006)

Jiří Skácilík, Ing. Ph.D. (2002)

Jana Semeráková ,doc. Ing. arch. CSc. (1991–2010)

Boris Rákosník, Ing. arch. (1991–2002)

Jiří Mezera (2009) Petr Neřold, Ing. arch. (2010–2013)

Zuzana Pešková, doc. Ing. arch. Ing. Ph.D. (2006)

Jan Pacák, akad. mal. (2004–2007)

Vladimír Přeučil, doc. Ing. DrDc. (1995–1996)

Pošva Rudolf, PhDr. CSc. (1998)

Irena Pátková, Ing. arch. (1992–2015)

Jitka Paroubková, Ing. arch. Ph.D. (1991–2014)

Petra Novotná, Ing. arch. (2003)

Zdeňka Nováková, doc. Ing. arch. CSc. (2004)

Milan Nesměrák, doc. Ing. arch. CSc. (1994–2011)

Vlado Milunić, Ing. arch. (2003–2015)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Petr Mezera, doc. Ing. arch. CSc. (1992)

Běla Menčlová, Ing. arch. (1991)

Hana Klapalová, Ing. arch. (2015)

Eva Linhartová, Ing. arch. (2012) Břetislav Malinovský, Ing. arch. (2008–2013)

Petr Lédl, Ing. arch. Ph.D. (2005)

Kvíz Milan, Ing. arch. (2003)

Jiří Kupka, doc. Ing. arch. ThLic. PhD. (2007–2008)

Jaromír Křemen, doc. Ing. CSc. (1995–2011) Zdena Křížová (1991–2002, 2005–2015)

Lenka Jeníková, DiS. (2015) Jan Kašpar, Ing. arch. Ph.D. (2013)

Miloš Kopřiva, doc. Ing. arch. (2011)

Přemysl Kraus, Ing. (2006) Klára Kroftová (Witzanyová), Ing. PhD. (2003)

Bedřich Košatka, doc. Ing. CSc. (1991)

Luboš Knytl, doc. Ing. arch. (2003)

Iva Knappová, Ing. arch. (1993–2016)

Kletenská Jana, Ing. arch. (1991–1994)

Jana Jalčová, Ing. arch. (1997–2007)

Mikuláš Hulec, pro. akad. arch. (2008)

Petr Housa, Ing. arch. (2010)

Jana Hořická, Ing. arch. Ing. Ph.D. (2013)

Jan Hořejší, Ing. arch. (2013–2014)

Michal Hlaváček, prof. Ing. arch. (2012)

Ctibor Havelka, akad. soch. (2010)

Karel Hájek, doc. Ing. arch. Ph.D. (2014)

Vladimír Gleich, Ing. arch. (2010)

Pavel Filsak, Ing. arch. (2008)

Simona Felixová (Vališová), Ing. arch. (2010)

Jan Dvořák, Ing. Ph.D. (2013)

Vojtěch Dvořák, Ing. arch. (2009)

Zbyněk Duda, PhDr. (2000–2001)

Jaroslav Daďa, Ing. arch. (2008)

Michal Chalupa, Ing. (2006)

Josef Horný, akad.arch. (2004–2006)

Vladimír Hamata, Ing. CSc. (1995)

Václav Dvořák, doc. Ing. arch. CSc. (1992)

Alena Dufková, Ing. arch. (1991–2005)

Ladislav Dufek, Ing. arch. (1994–2004)

Karel Daneš, Ing. arch. CSc. (1991–1992)

Ludmila Čajková, Ing. arch. (1991–1996)

Pavel Čajka, Ing. arch. (2001–2016)

Jakub Cigler, doc. Ing. arch. (2005–2009)

Štěpánka Chapmanová (Staňková), Mgr. (1993–1995, 1998–2001)

Světozar Bojanič, prof. Dipl. Ing. arch. DrSc. (1996–1997)

Marie Benešová, doc. Dr. DrSc. (1997–2008)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


Architecture and Building Engineering Programme in 2014–2016

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 31

The academic year 2013–2014 was a preparation year for the extension of accreditation of the A+BE Bachelor’s and Master’s degree programs of study, including an in-depth audit and substantial changes in the programs towards modern education of architects. The proposal for re-accreditation was submitted to the Academic Senate of the Faculty of Civil Engineering, which recommended it to the Scientific Board of the Faculty for approval at its October meeting. [1], [2], [3] The accreditation of the programs of study was extended until June 2018 and another extension until 2019 was granted upon the amendment of the Universities Act [4]. In February 2015, the Pedagogical Council of the A+BE program held talks on a new plan of study within the Bachelor’s degree and Master’s degree programs, which was approved at its March session. The start date for the new plans of study was the academic year 2015/16. [5]

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 30

Architektura a stavitelství 2014–2016 Rok 2013/2014 byl rokem přípravy prodloužení akreditace bakalářského i magisterského studijního programu Architektura a stavitelství, jejich hloubkové revize a zásadních úprav studia v duchu moderního vzdělávání architektů. V září 2014 byl návrh prodloužení akreditace předložen Akademickému senátu FSv, který jej doporučil Vědecké radě fakulty ke schválení na svém říjnovém zasedání [1], [2], [3]. Akreditace studijních programů byla prodloužena do června 2018 a následně s novelou vysokoškolského zákona do roku 2019 [4]. V únoru 2015 projednávala Pedagogická rada programu Architektura a stavitelství nový studijní plán bakalářského a magisterského studia, který schválila na svém březnovém zasedání. Nové studijní plány začaly být realizovány od akademického roku 2015/16 [5].

Úprava bakalářského studijního programu Architektura a stavitelství (A+S), studijního oboru Architektura a stavitelství (A) Filozofie změn 1 – teoretické znalosti potřebné k úspěšnému absolvování jednotlivých předmětů typu ateliér musí studenti získávat nejpozději současně se zpracováváním příslušného ateliérového projektu. 2 – v závěru bakalářského studia více umožnit studentům profilovat se formou zápisu povinně volitelných předmětů. 3 – vytvoření větších předmětových bloků, které umožňují jednak optimalizovat obsah vyučované látky a množství domácích úloh zadávaných studentům a současně snižují celkový počet klasifikovaných zakončení v průběhu studia [5].


Byl vytvořen prostor tří hodin pro ateliér v prvním semestru (hodiny získány převedením jedné hodiny z přednášek Architektonické kompozice, jedné hodiny z Nauky o budovách 1 a jedné hodiny z rezervy povinně volitelných předmětů). Obsahově ateliér odpovídá Ateliéru architektonické

44 1993/94

191

1994/95

296

1995/96

Počty studentů ve studijních programech

392

551

1996/97

1997/98

1998/99

PSA

A+S bc

A+S mgr

630

1999/00

641

2000/01

643

2001/02

640

2002/03

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 33

Studijní plán bakalářského studijního programu Architektura a stavitelství

kompozice. Nauka o budovách 1 byla vrácena do prvního semestru, Stavební mechanika 1 se posunula do druhého semestru. Z přednášek Nauky o budovách 1 a Architektonické kompozice byl vytvořen předmětový blok Úvod do architektonického navrhování o rozsahu čtyř hodin. Předmětový blok Grafická prezentace architektury, který spojuje Architektonické kreslení 1 a Počítačovou grafiku 1 je novým předmětem, který má především naučit studenty využívat nástroje pro rychlé zobrazení svých myšlenek tak, aby byli schopni zvládnout rychlé prezentování svého návrhu v nadcházejících Celkově magisterské studium obsahuje ateliérech. 31 % hodin ateliérové tvorby, Ateliér architektonické tvorby – základní 1 je 22 % architektonických předmětů, zařazen již do druhého semestru a následuje jej 20 % technických předmětů, zcela nový předmět Ateliér architektonické tvorby 3 % předmětů humanitních, základní 2. Tím je v každém semestru bakalářského 24 % hodinové dotace představuje diplomová práce. studia zařazena ateliérová výuka [5]. V magisterském studiu je složka architektonická silně převládající, doplněná solidním rozšířením technického vzdělání z předcházejícího bakalářského studia [5].

473

Úprava magisterského studijního programu Architektura a stavitelství (A+S), studijního oboru Architektura a stavitelství (A)

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 32

Celkově bakalářské studium obsahuje 18 % hodin ateliérové tvorby, dle volby volitelných předmětů a profilování více technickým či více architektonickým směrem: 18 – 21 % architektonických předmětů, 43 – 47 % technických předmětů, 6 – 7 % předmětů humanitních, 3 % povinné praxe a 8 % hodinové dotace obsahuje bakalářská práce. Čili by se dalo shrnout, že pro ty, kteří si volí architektonický směr studia, je složka architektonického a technického vzdělání vyrovnaná, přičemž ta architektonická je mírně převažující [5].

Studijní plán pro první ročník bc A+S platný pro akademický rok 2015/2016 [5a]: 1. semestr K129 - Ateliér architektonické kompozice, 0+3 hodiny, klasifikovaný zápočet (stávající předmět s nižší hodinovou dotací) K101 - Matematika 1, 2+2 hodiny, zápočet, zkouška (beze změny) K123 - Stavební hmoty, 2+1 hodiny, zápočet, zkouška (beze změny) K124 - Pozemní stavby 1, 2+2 hodiny, zápočet, zkouška (bývalé 124KP1) K129 - Úvod do navrhování architektury, 4+0 hodiny, zkouška (nový předmětový blok, spojuje přednášky Architektonické kompozice a Nauky o budovách 1) K129 - Grafická prezentace architektury, 0+5 hodin, klasifikovaný zápočet (nový předmětový blok, spojuje Architektonické kreslení 1 a Počítačovou grafiku 1)

Filosofie změn 1 – zatraktivnit studijní program. Zaměřit se více na problematiku rekonstrukcí a udržitelného rozvoje. Eliminovat dva předměty typu ateliér v jednom semestru. 2 – nabídnout větší variabilitu studia. 3 – lépe připravit studenty pro přechod do praxe. Zaměření Architektura a stavitelství a Architektura a urbanismus byla zachována. Ateliérová tvorba v magisterském studiu je garantována katedrou architektury a katedrou urbanismu a územního plánování dle zaměření, které si student zvolil [5].

Studenti si dále zapisují jeden z povinně volitelných předmětů:
 K124 - Zakreslování stavebních konstrukcí, 0+2 hodiny, zápočet (stávající předmět, povinný pro absolventy středních škol nestavebního zaměření) K101 - Počítačové zobrazení objektů, 0+2 hodiny, zápočet (nový předmět) K105 - Digitální fotografie, 0+2 hodiny, zápočet (stávající předmět) K105 - Právo 0+2, hodiny, zápočet (stávající předmět) K105 - Rétorika 0+2, hodiny, zápočet (stávající předmět)

Studijní plán magisterského studijního programu Architektura a stavitelství V magisterském studiu si studenti volí zaměření Architektura a stavitelství a Architektura a urbanismus, tj. sadu povinně volitelných předmětů, které podmiňují zapsání diplomní práce na katedře architektury nebo na katedře urbanismu a územního plánování. Studenti si volí zaměření při podání přihlášky ke studiu, volbu zaměření mohou změnit při zápise a po prvním semestru studia s podmínkou

261 508

2003/04

545 384

2004/05

779

299

2005/06

989

119 1039

226

2006/07

151 2007/08

290 996

343

1020

51

15

2008/09

2009/10

345

1089

2010/11

348

1091

2011/12

Tělesná výchova 1, 0+2, zápočet (stávající předmět) [5a]

327

1090

2012/13

271 1060

2013/14

254 947

2014/15

249 841

2015/16


Sada povinně volitelných předmětů počítačové grafiky (student si během studia musí zapsat minimálně jeden z těchto předmětů): K129 - Revit, 0+2 hodiny, zápočet K129 - ArchiCad, 0+2 hodiny, zápočet K129 - 3D max, 0+2 hodiny, zápočet K129 - Cinema, 0+2 hodiny, zápočet (původní Počítačová grafika 1, 2) Tělesná výchova 2 0+2 hodiny, zápočet (stávající předmět) [5a] (K129 – katedra architektury, K101 – katedra matematiky, K104 – katedra jazyků, K105 – katedra sociálních věd, K123 – katedra materiálového inženýrství a chemie, K124 – katedra pozemních staveb, K132 – katedra mechaniky)

2014/2015 [6] Počet zapsaných studentů bc A+S: 254 Počet přijatých studentů bc A+S: 285 Počet přihlášek na bc A+S: 472 2015/2016 [6] Počet zapsaných studentů bc A+S: 239 Počet přijatých studentů bc A+S: 260 Počet přihlášek na bc A+S: 440

studium A+S. Jako problémovější trend lze považovat procentuální pokles přijatých studentů, kteří se zapsali ke studiu v prvním ročníku. Tento trend v roce 2015 poklesl až na čtvrtinu studentů, kteří úspěšně složili přijímací řízení, ale ke studiu nenastoupili [6], [7], [8].

Absolventi

Počty přijatých studentů Bakalářské studium Počet zapsaných studentů v bakalářském studiu dosáhl svého historického minima. Do akademického roku 2015/16 se zapsalo 239 studentů a podáno bylo pouze 440 přihlášek, což představuje 40 % pokles oproti vrcholu v roce 2010. V následujícím akademickém roce (2016/17) bude klesající tendence ještě pokračovat. Úbytek zájemců o studium je dán především poklesem populační křivky a projevuje se ve všech oborech. Přesto se daří držet dlouhodobý standard, při kterém je ke studiu přijato 50 – 60 % uchazečů. Z přijatých uchazečů se dle dlouhodobé statistiky přibližně 90 % zapíše do studia prvního ročníku. V roce 2016 si 88 % studentů zvolilo bakalářskou práci na katedře architektury, 12 % studentů upřednostnilo techničtější směr vzdělání na katedrách konstrukcí pozemních staveb a technického zařízení budov [6], [7], [8].

Magisterské studium Počet studentů magisterského studia je dlouhodobě vyrovnaný, oproti vrcholu 2008–2011 v poklesu cca 30%, což odpovídá křivce absolventů bakalářského studia. Pozitivní je tendence, že se z počátečních dob realizace magisterského studia v roce 2007–2011, kdy se 90 % těch, kteří se k magisterskému studiu přihlásili, byli ke studiu přijati, tento stav snižuje a jsou aktuálně přijímány tři čtvrtiny uchazečů, přičemž již byly roky (2012, 2013), kdy se přijímalo i pod 60 % uchazečů. To znamená základ výběrovosti magisterského studia. Pozitivní je i zájem bakalářských absolventů jiných architektonických škol o magisterské

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 35

K129 - Ateliér architektonické tvorby – základní 1, 0+4 hodiny, klasifikovaný zápočet (stávající předmět) K101 - Matematika 2, 2+2 hodiny, zápočet, zkouška (stávající předmět) K101 - Konstruktivní geometrie, 2+2 hodiny, zápočet, zkouška (stávající předmět) K104 - Cizí jazyk 1, 0+2 hodiny, zápočet (stávající předmět) K124 - Pozemní stavby 2, 2+2 hodiny, zápočet, zkouška (původní 124KP2) K129 - Architektonické kreslení, 0+3 hodiny, klasifikovaný zápočet (původní Architektonické kreslení 2) K132 - Stavební mechanika 1, 2+2 hodiny, zápočet, zkouška (stávající předmět)

dodatečného zapsání chybějícího předmětu zaměření z prvního semestru. Od druhého semestru je zaměření neměnné. Studenti si mohou zapisovat i předměty z druhého zaměření, ale nad rámec předepsaného povinného studijního plánu pro zvolené zaměření. Dlouhodobá statistika říká, že přibližně 80 % studentů si volí zaměření Architektura a stavitelství a přibližně 20 % zaměření architektura a urbanismus. Nově je zaveden do výuky povinný předmět Úvod do profesní praxe [5].

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 34

2. semestr

Počet absolventů bakalářského studia se od roku 2007 pohybuje kolem hodnoty 200. Úspěšnost bakalářského studia je průměrně 64 % [6]. V roce 2014/15 absolvovalo 193 bakalářů, 2 s vyznamenáním, žádný s pochvalou [6]. V roce 2015/16 absolvovalo 208 bakalářů, 2 s vyznamenáním, 9 s pochvalou [6]. Počet absolventů magisterského studia má sestupnou tendenci, což je dáno počtem zapsaných studentů. Úspěšnost magisterského studia je průměrně 90 % [6]. V roce 2014/15 absolvovalo 119 inženýrů architektů, 20 s vyznamenáním [6]. V roce 2015/16 absolvovalo 109 inženýrů architektů, 16 s vyznamenáním, 12 s pochvalou [6].

Novinky ve výuce 2014/15 V zimním semestru byl stále ještě realizován projekt Inovace studijního programu Architektura a stavitelství, OPPA – OPPA – operační program Praha – Adaptibilita, Strukturální fondy EU, CZ.2.17/3. 1. 00/36043, o kterém podrobně pojednává publikace AbStrakt’14 [9]. Zaveden byl nový předmět Ateliér architektonické tvorby – základní, který si klade za cíl zvolnit obsahový přechod mezi Ateliérem architektonické kompozice a Ateliérem architektonické tvorby 1 (bytovým domem). Předmět připravil a garantuje Ing. arch. Jaroslav Daďa. Od října 2014 byla zavedena možnost pro studenty 3. ročníku bakalářského studia absolvovat ateliér občanské stavby v zimním i letním semestru také v angličtině společně se zahraničními studenty. Specificky koncipované výuky se ujali prof. Ing. arch. Michal Hlaváček a Ing. arch. Eva Linhartová. Kapacita ateliéru je omezená a studenti procházejí výběrem na základě předchozích výsledků studia v předmětech ateliérové tvorby a jazyků.

Studijní plán pro první ročník mgr A+S platný pro akademický rok 2015/2016 [5a]: 1. semestr K124 - Historické konstrukce a rekonstrukce budov, 4+2 hodiny, zápočet, zkouška (učí též K129, nový předmětový blok, který v sobě spojuje problematiku rekonstrukcí, ochrany a obnovy památek) K124 - Systémy budov, 4+0 hodiny, zkouška (učí též K125, předmět převzat z programu Budov a prostředí) Předměty zaměření A+S: K129 - Ateliér tvorby magisterský 1, 0+12 hodin, klasifikovaný zápočet (učí též K124 a K125, nový předmět) K129 – Interiér, 2+2 hodiny, zápočet, zkouška (stávající předmět) Předměty zaměření A+U: K127 - Ateliér tvorby magisterský 1, 0+12 hodin, klasifikovaný zápočet (nový předmět) K127 - Urbanistické struktury a rozvoj měst, 4+0 hodiny, zkouška (nový předmětový blok) [5a]

2014/2015 [6] Počet zapsaných studentů mgr A+S: 129 Počet přijatých studentů mgr A+S: 164 Počet přihlášek na mgr A+S: 240 2015/2016 [6] Počet zapsaných studentů mgr A+S: 119 Počet přijatých studentů mgr A+S: 160 Počet přihlášek na mgr A+S: 216


Předměty zaměření A+S: K129 - Ateliér architektonicko – konstrukční, 0+7 hodin, klasifikovaný zápočet (učí též K124, K125, K133 a K134, stávající předmět, zvýšena hodinová dotace) K126 – Management, 2+0 hodiny, zkouška (stávající předmět) K133 - Architektura a statika, 2+2 hodiny, zápočet, zkouška (učí též K134, nový předmětový blok) Předměty zaměření A+U K127 - Ateliér urbanistický, 0+7 hodin, klasifikovaný zápočet (nový předmět) K127 - Urbanistická tvorba a informační systémy, 2+2 hodiny, zápočet, zkouška (nový předmětový blok) K127 - Urbanistická a krajinářská kompozice 2+0 hodiny, zkouška (stávající předmět) [5a] (K105 – katedra sociálních věd, K124 – katedra konstrukcí pozemních staveb, K125 – katedra technických zařízení budov, K126 – katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, K127 – katedra urbanismu a územního plánování, K 129 – katedra architektury, K133 – katedra betonových a zděných konstrukcí, K134 – katedra ocelových a dřevěných konstrukcí)

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 37

S poklesem populační křivky byly zintenzivněny aktivity související s propagací a popularizací studijního programu Architektura a stavitelství. Kromě výstav a Letní školy architektury, kterým se věnují samostatné kapitoly, byly zahájeny návštěvy středních škol (Jihlava, Kolín, Kladno) a exkurze středoškoláků na fakultě (Jihlava, Kolín, Plzeň, Praha, Třebíč), k tradičním aktivitám směrovaným na uchazeče o studium patří Dny otevřených dveří fakulty stavební, na jejichž přípravě se katedra architektury zejména v roce 2015/16 intenzivně podílela a zpracovala jednotnou grafickou koncepci akce. 22. 10. 2014: Při Dni otevřených dveří FSv nechyběla prezentace studijního programu Architektura a stavitelství. Uchazeče o studium a další návštěvníky přivítala ve vstupní hale výstava Studenti programu A+S a jejich hosté (z FA ČVUT v Praze), v Ateliéru D byl připraven oborový stánek, volně přístupná byla modelovna, počítačová učebna, pracovna membránových konstrukcí a kreslírny, do kterých byly zorganizovány navíc dvě speciální exkurze. V posluchárně D1 proběhly dvě oborové prezentace, na které se přišlo podívat přibližně 150 a 50 návštěvníků (z odhadovaných 700 celkově). Program Architektura a stavitelství se těšil velkému zájmu veřejnosti. Při odchodu si mohli všichni prohlídnout i výstavu studentských projektů Jezdecké haly v Pardubicích, která byla během dopoledne převezena z pardubického závodiště a instalována před budovou fakulty [10]. 23. 1. 2015: V Ateliéru D byl připraven oborový stánek Architektury a stavitelství, volně přístupná byla modelovna, počítačová učebna, pracovna membránových konstrukcí a kreslírny, do kterých byly zorganizovány navíc dvě speciální exkurze. Studenti připravili pro

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 36

Propagace A+S

2. semestr K105 - Estetika a sociologie, 2+1 hodiny, zápočet (stávající předmět) K127 - Urbanismus a veřejná infrastruktura, 4+0 hodiny, zkouška (nový předmětový blok) K129 - Současná architektura, 2+2 hodiny, zápočet, zkouška (nový předmětový blok)

uchazeče kvíz a vlastnoručně vyrobené Jednu z hlavních příležitostí, jak se může studijní odznaky A+S. V posluchárně D1 proběhly dvě program Architektura a stavitelství prezentovat, oborové prezentace, na které se přišlo podívat představují žebříčky škol architektury, které přibližně 200 a 30 návštěvníků. Při odchodu si připravují každoročně Hospodářské noviny. mohli všichni stále ještě prohlídnout výstavu V roce 2015 stanul studijní program Architektura Jezdecké haly v Pardubicích ve vstupním a stavitelství v čele tohoto žebříčku. Výrazný skok parteru před budovou fakulty [10]. přišel díky zlepšení hned v několika ohledech: 27. 11. 2015: Uchazeče o studium a další více studentů i profesorů se bylo vzdělávat nebo návštěvníky přivítal ve vstupní hale nový přednášet na zahraničních univerzitách, na jednoho infostánek navržený Ing. arch. Jakubem akademika připadá méně studentů a má také Zoulou, v Ateliéru D byl připraven oborový nejlepší vědecké výsledky ze všech posuzovaných stánek tentokrát zaměřený na návrh svítidel škol v tomto oboru [11]. a nábytku, volně přístupná byla modelovna, O rok později, v lednu 2016, se Architektura počítačová učebna, pracovna membránových a stavitelství umístila na bronzovém místě, za konstrukcí a kreslírny, do kterých byly Vysokou školou uměleckoprůmyslovou a Fakultou zorganizovány navíc dvě speciální exkurze. architektury ČVUT v Praze [12]. V posluchárnách D1 a B–280 proběhly dvě oborové prezentace, na které se přišlo podívat přibližně 110 a 120 návštěvníků. Listopadový Den otevřených dveří měl inovovaný koncept, na němž se výrazně podíleli studenti A+S a pedagogové katedry architektury [10]. 22. 1. 2016: Uchazeče o studium a další návštěvníky čekaly tradiční oborové prezentace, které si vyslechlo celkem přes 200 zájemců. Prezentace všech oborů dostaly novou grafickou podobu. Proběhly exkurze do kreslíren, počítačové učebny a modelovny. V doprovodném programu akce byla výstava Studenti programu Architektura a stavitelství a hosté [10]. Při natáčení přímého přenosu pořadu Fokus Václava Moravce nazvaného Společnost (ne)vzdělanosti v Ateliéru D dne 9. 2. 2016 vystoupili i dva studenti programu Architektura a stavitelství Petr Šťovíček a Alice Svobodová. V jejich vstupu pozitivně zhodnotili svou volbu studia na Fakultě stavební ČVUT v Praze [13].

790

78

152

A+S – absolventi Ing. arch.

553 130

119

119

128

125

589 472

440

A+S bc – přijatí studenti

144

320 153

261

299

311

284 140

A+S bc – zapsaní studenti

2007/2008

2006/2007

2005/2006

2004/2005

2003/2004

2002/2003

2001/2002

2000/2001

1999/2000

1998/1999

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

2005/2006

2004/2005

2003/2004

2002/2003

2001/2002

2000/2001

1999/2000

692

554

119

1998/1999

632

630

440

PSA – zapsaní studenti 4

647

A+S bc – přihlášky

501 364

36

19

590

569

109

648

262

346

367

195

204

190

343 211

172

163

159

170

333 247

319

254

239

244

240

216 A+S mgr – přihlášky

134

114

129

119 A+S mgr – zapsaní studenti

2015/2016

61

156

208

2014/2015

74

160

193

2013/2014

76

157

218

2012/2013

77

91

113

192

725

2011/2012

49

87

100

193

726

PSA – přihlášky

2010/2011

PSA – absolventi Ing.

202

225

2009/2010

144

A+S – absolventi Bc.

2008/2009

202

226

A+S mgr – přijatí studenti


Conferences

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 39

The conferences organized by the Department of Architecture are mainly tied up with the PhD’s degree program in Architecture and Building Engineering, but they are also open to students of the Bachelor’s degree and Master’s degree programs. Two conferences were organized in the academic years 2014/15 and 2015/16: Architecture and Sustainable Development in 2014 and Rural Area and Regional Planning in 2015.

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 38

Konference Konference, které jsou pořádány katedrou architektury, jsou vázány především na doktorský studijní program Architektura a stavitelství, ale otevřeny jsou i studentům bakalářského a magisterského studia. V rozmezí akademických let 2014/15 a 2015/16 byly uspořádány dvě.

Konference AUR 14 14. 11. 2014, Fakulta stavební ČVUT v Praze, místnost B–169
 Vědecký výbor: doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc., prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc., prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D., Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D., Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D., Ing. Jan Pustějovský, Ph.D. Organizační výbor: Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D., prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc., prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D., Ing. Jan Pustějovský, Ph.D., Ing. arch. Nikolay Brankov, Ing. arch. Oleg Fetisov Konference AUR 14 se zabývala aktuálními otázkami identifikace, metodického hodnocení, evidence a ochrany kulturního dědictví v souvislostech udržitelného rozvoje. Chtěla upozornit na nutnost chápání kulturního dědictví v širších souvislostech - urbanistických, architektonických, konstrukčních, technologických, historických, uměleckých, sociálních, ekonomických ad. Zaměřila se jak na teoretickou


VÚP’15 Venkov a územní plánování 16. 10. 2015, Fakulta stavební ČVUT v Praze, Ateliér D, D–A7/8 Odborný výbor konference: prof. Ing. arch. Jaroslav Sýkora, DrSc., doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D., doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D., doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc., Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D., MgA. Bc. Jan Trejbal Organizační výbor konference: Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D., Ing. arch. Martina Vlčková, MgA. Bc. Jan Trejbal, Ing. arch. Oleg Fetisov, Ing. arch. Milan Nesměrák

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 41

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 40

Katedra urbanismu a územního plánování pořádá tradiční konference Člověk, stavba a územní plánování [3] a Perspektivy území [4].

rovinu dané problematiky, tak na konkrétní případové studie. Cílem konference bylo ukázat na potenciální, mnohdy dosud skryté hodnoty kulturního dědictví. Toto dědictví se v kontextu současné reality dostává do nových, často nečekaných souvislostí a vyžaduje tedy aktualizované a alternativní přístupy zkoumání a ochrany. Toto se týká zejména průmyslového dědictví, jehož zvláštní postavení v oblasti památkové péče konference zdůraznila. Konferenci zahájila přednáška předního německého památkáře v oblasti průmyslových staveb Axela Föhla na téma Čtyřicet let ochrany průmyslových památek v Evropě – teorie a praxe.
Tematické sekce konference: Udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví, Novodobý brownfield, 
Průmyslové dědictví a umění, Ochrana kulturních hodnot sídel a krajiny.
Akce vznikla za podpory grantu SVK 06/14/F1 z prostředků ČVUT na specifický výzkum. Konference byla připravována ve spolupráci s Výzkumným centrem průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze a navázala na aktivity platformy Industriální stopy [1].

Cílem doktorandské konference studijního programu Architektura a stavitelství na Fakultě stavební ČVUT v Praze s názvem „Venkov a územní plánování“ byla prezentace vědeckých výstupů na aktuální témata z oblasti venkovského urbanismu a architektury, s podtitulem: Revize současných územně plánovacích podkladů na příkladech maloměstského a venkovského prostředí. Prezentace vědeckých výstupů doktorandů doplnily příspěvky akademických pracovníků a jiných významných přednášejících z odborné a profesní sféry [2].

Konference VUP‘15 (foto: vup.fsv.cvut.cz)


Summer School of Architecture Letní škola architektury 2016 (foto: archiv Letní školy, různí autoři)

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 43

The Department of Architecture together with Omnium Society organized the first Summer School of Architecture and Building Engineering under the name Atelier D: Summer Architecture Etude in the Spirit of Charles IV [1]. The year 2016 is full of notable events to mark 700 years since the birth of Charles IV, King of Bohemia and Holy Roman Emperor, and therefore the summer school could not leave such motif aside. The title “Atelier D: Summer Architecture Etude in the Spirit of Charles IV” suggests that the central theme of “Vita Caroli” brought the component parts together in one principal thematic link. Charles IV was above all a visionary, a pioneer of modern technologies and modern conception of the world, a timeless personality ... and that is what was highlighted as his lasting legacy during the event. The Summer School was open to all, regardless of profession, specialty or age, who wished to learn more about the Architecture and Building Engineering beyond the scope of normal educational practice. It was a combination of a seminar and a follow-up workshop. Altogether 21 participants attended at the Summer School courses (high school students, college students, educators, designers, specialists in monumental care and heritage preservation, officers of local and national authorities and enthusiasts) [1]. The agenda was divided into five working days in the period from 29. 8. to 2. 9.2016, combining the presentation of theoretical knowledge and a creative workshop. The attendance at the workshop was not mandatory for all participants, intended only for those interested in [1].

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 42

Letní škola architektury Katedra architektury ve spolupráci s Omnium z. s. ve dnech 29. 8. – 2. 9. 2016 poprvé pořádala Letní školu architektury a stavitelství s názvem Ateliér D: Letní architektonická etuda v duchu Karla IV [1]. Rok 2016 je rokem, který je spojen s oslavou 700 let od narození Karla IV., proto ani Letní škola nemohla stát stranou. Název „Ateliér D: Letní architektonická etuda v duchu Karla IV.“ napovídá, že ústřední motiv „Vita Caroli“ svázal dílčí části do tematického celku. Karel IV. byl především vizionář, průkopník moderních technologií a moderního pojetí světa, nadčasová osoba… a to je hlavní, co bylo z jeho odkazu v rámci akce využito. Letní škola byla otevřena všem bez rozdílu profese, zaměření či věku, kteří se chtěli dozvědět něco nad běžný rámec vzdělávání v oblasti architektury a stavitelství. Kombinovala seminář a navazující workshop. Letní školu absolvovalo 21 účastníků (středoškoláci, vysokoškoláci, pedagogové, projektanti, pracovníci památkové péče, státní správy, nadšenci) [1]. Program byl koncipován do pěti pracovních dní v termínu 29. 8. – 2. 9. 2016 v kombinaci teoretických poznatků a tvůrčího workshopu. Účast na workshopu nebyla povinná pro všechny účastníky, ale jen pro zájemce [1].

Přednáškový cyklus prvního dne představil podobu Prahy za vlády Lucemburků (přednášející O. Šefců, NPÚ) a podobu umění v době Karla IV. (O. Faktor, ÚDU AV ČR). Samostatný blok byl věnován památkové péči a jejím vizím ve vztahu k Praze (M. Hulec, FSv ČVUT v Praze) a moderním možnostem rekonstrukce památek (J. Pazderka, FSv ČVUT v Praze) i s ukázkami realizací. Večerní program byl tematicky zaměřen na odívání v době Karla IV. [3] Katedra architektury Úvod druhého dne přednáškového cyklu byl ve znamení přednášky na Fakulty stavební ČVUT v Praze téma Praha a její proměny zaměřené na proměny městské aglomerace na přípravě a realizaci akce a urbanistického vývoje (J. Durdík, FSv ČVUT v Praze). Dále se posluchači spolupracovala s OMNIUM z. s., seznámili s problematikou energeticky efektivního plánování a stavění Památkovou komorou ČR, (J. Smola, FSv ČVUT v Praze), Smart Cities (M. Šourek, K. Hájek, J. Tencar, Národním technickým muzeem FSv ČVUT v Praze). Celodenní program byl zakončen večerním a Magistrátem hl. m Prahy, workshopem na téma 3D dokumentace a digitalizace v památkové za finanční podpory péči připravený ve spolupráci s Z. Markem a firmou Prima Bilavčík. Ministerstva kultury ČR. Součástí workshopu byly také ukázky skeneru FARO Focus, FARO


AbStrakt‘16 _ text _ stránka 45

Freestyle a PreciSCAN. Jako praktické ukázky digitalizace byly prezentovány výsledky skenování kaple pod kostelem Panny Marie Pod řetězy v areálu Velkopřevorství Řádu maltézských rytířů na Malé Straně. Zároveň si účastníci mohli prakticky vyzkoušet skenování na keramické bustě Karla IV. vyrobené speciálně pro Letní školu architektury [3]. Třetí den byl zahájen přednáškou na Organizační tým: téma Možnosti poznání a rekonstrukcí doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D., doc. Dr. Ing. Václav Liška, jednotlivých stavebních fází katedrály Ing. Jakub Děd., Mgr. Barbora Větrovská, studentský spolek AS+ sv. Víta (J. Maříková–Kupková z Archeologického ústavu AV ČR). Následovala celodenní komentovaná prohlídka Prahy vedená R. Pošvou (FSv ČVUT v Praze), zakončená prohlídkou areálu Velkopřevorství Řádu maltézských rytířů na Malé Straně, zvláště pak kaple pod kostelem Panny Marie Pod řetězy, jejíž architektonické řešení bylo vybráno jako téma pro nadcházející workshop [3]. Letní škola byla zakončena komentovanou prohlídkou výstavy Karel IV. a stavebnictví v Národním technickém muzeu pod vedením M. Ebela z NTM. Nejodvážnější účastníci si také vyzkoušeli práci na středověkém šlapacím jeřábu a získali certifikát práceschopné „sslapky nebo sslapáka“ pro všechny středověké kamenické dílny ve šlapacím jeřábu [3]. V rámci letní školy architektury proběhl také den a půl trvající workshop, jehož předmětem byl návrh úpravy presbytáře Johanitské komendy na Malé Straně, kde údajně bylo roku 1378 vystaveno na den a noc tělo zesnulého Karla IV. Cílem bylo získání námětů pro využití prostoru ve vztahu k připomenutí osobnosti Karla IV., vzdání pocty Otci vlasti. Návrh byl zúžen na prostor presbytáře a vstupu do něj. Z hlediska využití nebyla definována přesná funkční náplň. Záleželo na tom, co v tvůrcích návrhu prostor evokuje. Pro složitější provoz mohly být pro pomocné provozy zvažovány prostory mimo presbytář a vstupní chodbu, které však nebyly předmětem řešení v rámci workshopu. Výstupem byl ideový Soutěžní týmy: návrh, který neřeší veškeré provozní, Tým č. 1/2 - Klára Škodová, Jan Jírů, Radmila Kaděrová, Josef Zach funkční a konstrukční aspekty návrhu. Lektor: Ing. arch. Jiří Pošmourný, Ing. arch. Aleš Vaněk Hlavní organizátoři se nezavázali k realizaci vítězného návrhu. Tým č. 3 - Michaela Trávníčková, Lucia Feiglová, Martin Horešovský Zadání bylo předáno soutěžícím 31. 8 Lektor: Ing. arch. Václav Pavlík Každý předem stanovený soutěžní tým měl možnost navštívit řešenou lokalitu Tým č. 4 - Anna Seimlová, Lenka Nyklová, Petr Šťovíček ve středu 31. 8. od 15.30 do 18. 00. Lektor: Ing. arch. Nikolay Brankov Prostor kaple byl zaměřen (3D scan). Podklady byly účastníkům workshopu Speciální konzultant pro všechny týmy: Bc. MgA. Jan Trejbal.

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 44

Přednášející a lektoři: prof. akad. arch. Mikuláš Hulec, Ing. arch. Ondřej Šefců, Mgr. Ondřej Faktor, doc. Dr. Ing. Václav Liška, doc. Ing. arch. Michal Šourek, doc. Ing. arch. Petr Durdík, doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D., doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D., Ing. Jiří Tencar, Ph.D., Ing. arch. Josef Smola, Dr. Maříková – Kubková, PhDr. Rudolf Pošva,CSc., Ing. arch. Jiří Pošmourný, Bc. mgA Jan Trejbal, Ing. arch. Vašek Pavlík, Ing. arch. Nikolay Brankov, Ing. arch. Aleš Vaněk.

poskytnuty. Stejně tak byla poskytnuta základní fotodokumentace. Samotná práce na návrhu začala ve čtvrtek 1. 9. od 9. 00. Veškeré stanovené výstupy byly předány organizátorům v pátek 2. 9. do zahájení prezentací v Národním technickém muzeu. Porota zasedla v pátek 2. 9. 2016 v Národním technickém muzeu v Praze bezprostředně po skončení prezentací jednotlivých týmů. V prvním kole hlasovali V. Liška, Z. Pešková a J. Děd. Každý sestavil tajně pořadí týmů od prvního po třetí. Každému z týmů byl přidělen počet bodů (1. místo = 1 bod, 2. místo = 2 body, 3. místo = 3 body). B. Větrovská sečetla body přidělené v prvním kole návrhům. Tým číslo 4 získal 4 body, týmy 3 a 1/2 shodně po 7 bodech. Vítězem se po prvním kole stal tým č. 4 se soutěžním návrhem Pieta u maltézských rytířů. Ve druhém kole porota rozhodovala o 2. a 3. místě. Každý z porotců vyjádřil svůj názor a porota aklamací dospěla k závěru, že na 2. místě se umístil se svým návrhem tým číslo 1/2 a na místě třetím tým číslo 3. Výsledky byly sděleny v závěru letní školy soutěžním týmům. Mezi členy týmů byla rozdělena finanční odměna poskytnutá Ministerstvem kultury ve výši 5 000 Kč pro tým na prvním místě, 3 000 Kč pro tým na druhém místě, 1 000 Kč pro tým na třetím místě.

Výsledky workshopu 1. místo Tým č. 4 2. místo Tým č. 1/2 3. místo Tým č. 3 [1]

Přednášky: Praha v době Lucemburků Ing. arch. Ondřej Šefců (Národní památkový ústav) Umění a Karel IV. Mgr. Ondřej Faktor (Ústav dějin umění Akademie věd) Ochrana a obnova památek prof. Mikuláš Hulec (FSv ČVUT v Praze) Poruchy a rekonstrukce zděných konstrukcí historických budov doc. Jiří Pazderka (FSv ČVUT v Praze) Odívání v době Karla IV. Richard Rosenberg (Doba Karlova, z. s.), Ing. Iva Dvořáková (FSv ČVUT v Praze) Praha a její proměny doc. Petr Durdík (FSv ČVUT v Praze) Energeticky efektivní plánování / stavění Ing. arch. Josef Smola (FSv ČVUT v Praze) Chytrá města a veřejný prostor: udržitelný rozvoj v kontextu urbánní komunikace doc. Michal Šourek (FSv ČVUT v Praze) Středověké město jako předobraz „chytrých měst - smart cities“ budoucnosti doc. Karel Hájek (FSv ČVUT v Praze) Smart Cities Ing. arch. Jiří Tencar (FSv ČVUT v Praze) 3D technologie s praktickými ukázkami skennerů a výstupů ze skenování Mgr. Zdeněk Marek, PRIMA Bilavčík, s. r. o. Možnosti poznání a rekonstrukcí jednotlivých stavebních fází katedrály sv. Víta. Mgr. Jana Maříková–Kubková, Ph.D. (Archeologický ústav AV Oddělení záchranných výzkumů - pracoviště Pražský hrad) Procházka Prahou (nejen) Lucemburskou Ph.Dr. Rudolf Pošva, CSc. (FSv ČVUT v Praze) Civitas Carolina aneb stavitelství doby Karla IV. Ph.Dr. Martin Ebel, Ph.D. (Národní technické muzeum)


Excursions, Tours, Internships

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 47

In addition to the study visits included in the Erasmus Plus program, bilateral agreements or the Athens program, students of Architecture and Building Engineering could participate in a short-term internship in the Challenger, the head office of Bouygues Construction in France during autumn 2014 [1]. The internship was part of the project “Innovation of the Architecture and Building Engineering program of study” under the Operational Programme Prague-Adaptability (OPPA). Further information about the internships can be found in AbStrakt‘14 [2]. The experience of the students from short-term internships abroad was presented at a specialized exhibition [3]. The organization of excursions abroad for the students of Architecture and Building Engineering was successfully continued under the guidance of Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D. a Ing. Jan Pustějovský, Ph.D., who made a journey to Austria in September 2015 and to Poland a year later [5], [8]. The Expo Milano 2015 was the destination of a student excursion organized by Ing. arch. Hana Klapalová and Ing. arch. Štěpán Lajda [4]. A rather unusual excursion was the visit to the Strahov Monastery organized by doc. Ing. Vít Šmilauer, Ph.D from the Department of Mechanics. The excursion was specifically intended for students with excellent results in building mechanics, elasticity and strength courses to motivate the architecture students and to encourage them to study Structural Engineering [6]. Other interesting excursions for the students are organized, for example, by STUK Student Club [9]. The excursions use to become part of the educational program. For the purposes of the AbStrakt catalogue, priority is given to study trips abroad or excursions that are not part of the study program.

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 46

Exkurze, zájezdy, stáže Kromě studijních pobytů v rámci programu Erasmu+, bilaterálních dohod či programu Athens se mohli studenti Architektura a stavitelství na podzim 2014 zúčastnit krátkodobé zahraniční stáže v Challengeru společnosti Bouygues ve Francii [1]. Stáž byla součástí projektu OPPA Inovace studijního programu Architektura a stavitelství. Podrobněji o těchto stážích pojednávala publikace AbStrakt‘14 [2]. Tématu zahraničních zkušeností studentů z krátkodobých stáží byla věnována samostatná výstava [3]. V organizaci zahraničních exkurzí pro studenty Architektury a stavitelství pokračovali i nadále Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D. a Ing. Jan Pustějovský, Ph.D., kteří v září 2015 uskutečnili cestu do Rakouska a o rok později do Polska [5], [8]. Expo Milano 2015 bylo cílem zájezdu pro studenty, který zorganizovali Ing. arch. Hana Klapalová a Ing. arch. Štěpán Lajda [4]. Svého druhu netypickou exkurzí byla návštěva Strahovského kláštera, kterou uspořádal doc. Ing. Vít Šmilauer, Ph.D. z katedry mechaniky. Exkurze byla určena pro studenty s výbornými výsledky z předmětů stavební mechanika a pružnost a pevnost a měla sloužit jako motivace studentů architektury pro studium statiky [6]. Další zajímavé exkurze pro studenty pořádá například studentský klub ŠTUK [9]. Exkurze bývají zahrnuty i do výuky. Pro potřebu AbStraktu jsou upřednostněny informace o zahraničních výjezdech či exkurzích mimo výuku.

Krátkodobá zahraniční stáž pro magisterské studenty programu Architektura a stavitelství v Challengeru společnosti Bouygues ve Francii. 27. 11. – 30. 11. 2014 Účastníci stáže: Simona Belicová, Kitty Horváthová, Sara Al-Wahaishiová, Barbora Pazdźiorová; doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D., Jiří Mezera, Ing. arch. Vojtěch Dvořák Studenti a pedagogové dostali příležitost navštívit Challenger skupiny Bouygues ve Francii [1].

1

1

2

2

2012/2013

2013/2014

1

2014/2015

1

2015/2016

Graf počtu exkurzí a zahraničních stáží v období 9/2012 – 9/2016 (Pro srovnávací grafy byly použity pro akademické roky 2012/13 a 2013/14 informace uvedené v AbStraktu’14.)


EXPO Milano 2015

25. 9. 2015 – 30. 9. 2015 Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D., Ing. Jan Pustějovský, Ph.D. Exkurze pořádaná katedrou architektury pro studenty programu Architektura a stavitelství. Navštívená místa: Bregenz, Dornbirn, Schwarzenberg, Lochau, Lustenau, Lauterach, Fussach, Hard, Bezau, Vaduz. Studenti viděli díla uznávaných architektů jako je Zumthor, Baumschleger & Eberle, Kaufmann, Nouvel, Marte.Marte, Dietrich – Untertrifaller a dalších [5].

Exkurze Strahovský klášter 2. 10. 2015 doc. Ing. Vít Šmilauer, Ph.D., PhDr. Rudolf Pošva, CSc. Katedra mechaniky uspořádala pro studenty Architektury a stavitelství s výbornými výsledky v předmětech stavební mechanika a pružnost a pevnost speciální exkurzi do Strahovského kláštera [6].

Exkurze do Černínského paláce 13. 4. 2016 doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D., Ing. Renata Vlčková (oddělení doplňkové činnosti FSv ČVUT v Praze). Exkurze do Černínského paláce, Ministerstva zahraničních věcí s komentovanou prohlídkou bytu Jana Masaryka [7].

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 48

Rakousko: Voralberg 15

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 49

27. 6. 2015 – 30. 6. 2015 Ing. arch. Hana Klapalová, Ing. arch. Štěpán Lajda Zájezd organizovaná katedrou architektury pro studenty programu Architektura a stavitelství na EXPO v Miláně [4].

Exkurze Polsko 16 24. 9. 2016 – 1. 10. 2016 Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D., Ing. Jan Pustějovský, Ph.D. Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze Exkurze pro studenty Architektury a stavitelství. Navštívené oblasti: Německá Lužice IBA, Wroclaw, Lodž, Siechnice, Opole, Katowice, Krakow, Kielce, Ostrava [8]. Na exkurzi navázala 20. 10. Beseda s promítáním fotografií ve formátu Pecha Kucha Night, tj. 20 lidí / 20 snímků / 20 vteřin.

Plakáty na zájezdy do Rakouska a Polska (autor: Jan Pustějovský)


Guest Lectures

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 51

Guest lectures outside of the standard university curriculum, which were given during the last two academic years, can be divided into three major fields: the first of them are two remaining lectures from the cycle linked with the OPPA Innovation of the Architecture and Building Engineering Study Program [1, 2, 3]; the second one is a cycle of lectures “Sustainable Energy-Efficient Architecture” [5], and the third field is represented by free lectures [4, 6, 7], topics of which are not linked to the cycle. Lectures associated with the seminars of the Summer School of Architecture 2016 [8], which is described in a separate chapter, represent a specific set of lectures. With more than 350 listeners, the most visited lecture became unquestionably the lecture given by David Vávra [3].

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 50

Přednášky hostů Přednášky hostů mino standardní výuku v uplynulých dvou akademických letech lze rozdělit do tří hlavních okruhů: prvním jsou ještě dobíhající dvě přednášky cyklu vázaného na OPPA Inovace studijního programu architektura a stavitelství [1, 2, 3], druhým cyklus přednášek Udržitelná energeticko-efektivní architektura [5] a třetí okruh představují přednášky volné [4, 6, 7], tematicky nepropojené do cyklu. Specifickým souborem přednášek jsou přednášky vázané na část semináře Letní školy architektury 2016 [8], které je věnována samostatná kapitola. Nejvíce navštívenou přednáškou byla bezesporu přednáška Davida Vávry, na kterou přišlo přes 350 posluchačů [3].

Světové stavby skupiny Bouygues Přednáška Ing. Vladimíra Ujce. 26. 9. 2014 Ing. Ujec představil skupinu Bouygues, společnost VCES, a. s. a soutěž Le Défi. Prakticky okamžitě po přednášce se zformoval český tříčlenný tým pro Défi 2014, přičemž dva studenti (Petr Šťovíček a Antónia Pohanková) jsou z programu Architektura a stavitelství. Studenti do 5. 10. zpracovali svou prezentaci a do soutěže se přihlásili. Fakulta stavební ČVUT v Praze, Ateliér D [2].

1

7

2012/2013

3

2013/2014

3

2014/2015

2015/2016

Graf počtu přednášek hostů v období 9/2012 – 9/2016 (Pro srovnávací grafy byly použity pro akademické roky 2012/13 a 2013/14 informace uvedené v AbStraktu’14.)


Přednáška Davida Vávry. 16. 10. 2014 Pátou přednáškou z cyklu přednášek Inovace studijního programu Architektura a stavitelství bylo vystoupení Davida Vávry. Zájem posluchačů trojnásobně předčil očekávání organizátorů, přednáška musela být přesunuta z komorního prostředí posluchárny C-217 do největší posluchárny D1, jejíž kapacita byla využita bezezbytku. Pan architekt představil svou vlastní tvorbu se zaměřením na práci se sklem a po krátké přestávce se podělil o fotografie a zážitky z cesty do Afganistánu, kde hráli s divadlem Sklep pro české vojáky. Bohužel se nepodařilo v předpremiéře pustit nejnovější díl Šumných stop, na ten si posluchači museli počkat do skutečné televizní premiéry. Místo toho se otevřela možnost otázek a odpovědí, které studenti rádi využili [3].

Přednáška Václava Jandáčka. 1. 12. 2015 Druhá přednáška z cyklu přednášek Udržitelná energeticko efektivní architektura. Fakulta stavební ČVUT v Praze, Ateliér D [5].

Přednášky o současné polské architektuře Přednášky Romany Cielatkowske a Doroty Wojtovicz – Janowske z Faculty of Architecture, Gdańsk University of Technology. 20. 5. 2015 Dvě přednášky Polish Conterporary architecture od prof. Romany Cielatkowske a Alternative exposition spaces od Doroty Wojtovicz – Janowske, Ph.D. v rámci stáže zahraničních pedagogů na katedře architektury. Fakulta stavební ČVUT v Praze, posluchárna C–219 [4].

Pasivní domy jako ekologické stavby? Přednáška Aleše Brotánka. 24. 11. 2015 První přednáška z cyklu přednášek Udržitelná energeticko efektivní architektura, které probíhaly v rámci výuky magisterské Ateliérové tvorby 1 v Ateliéru Kalivoda – Smola ve spolupráci s Centrem pasivního domu. Fakulta stavební ČVUT v Praze, Ateliér D [5]. Plakáty na cyklus přednášek v rámci projektu OPPA (autor: Jiří Mezera)

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 53

Energetická náročnost v historii architektury

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 52

… něco vlastního… něco šumného

Dřevěné pasivní domy – výzva i úskalí Přednáška Martina Růžičky. 8. 12. 2015 Třetí přednáška z cyklu přednášek Udržitelná energeticko efektivní architektura. Fakulta stavební ČVUT v Praze, Ateliér D [5].

O principech fungování a navrhování Smart Cities Přednáška doc. Ondřeje Přibyla z Dopravní fakulty ČVUT. 8. 12. 2015 Přednáška zaměřená na moderní dopravní struktury byla určena především (ale nejen) studentům magisterského Ateliéru Šenberger – Šourek. Fakulta stavební ČVUT v Praze, Ateliér D [6].

Vady a poruchy energeticky efektivních staveb Přednáška Ladislava Bukovského. 15. 12. 2015 Čtvrtá přednáška z cyklu přednášek Udržitelná energeticko efektivní architektura. Fakulta stavební ČVUT v Praze, Ateliér D [5].

Tvorba kvalitních veřejných prostranství Přednášející Ing. arch. Pavla Melková, ředitelka Sekce detailu města, IPR Praha. 16. 12. 2015 Přednáška (nejen) pro studenty magisterského studia Architektury a stavitelství v Ateliéru D. V rámci přednášky byly představeny principy obsažené v Manuálu tvorby veřejných prostranství. Fakulta stavební ČVUT v Praze, Ateliér D [7].

Role státu při podpoře energeticky efektivních staveb Přednáška Jiřího Koliby. 22. 12. 2015 Pátá přednáška z cyklu přednášek Udržitelná energeticko efektivní architektura, které probíhaly v rámci výuky magisterské Ateliérové tvorby 1 v Ateliéru Kalivoda – Smola ve spolupráci s Centrem pasivního domu. Fakulta stavební ČVUT v Praze, Ateliér D [5].


Workshops

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 55

The workshops have become a popular activity beyond the normal curriculum. Their popularity continues to grow, in particular, if we speak about competition workshops. At some events, the boundary between a competition workshop and a regular competition is very slight. Compared to competitions, educational projects are always an inherent part of the workshops. The Department organized 6 such events [1-7] during the academic years 2014/15 and 2015/16. The most frequent topic was the membrane architecture [1, 3]. Another specific workshop was the Tribute to Charles IV as a sideline project to the Summer School of Architecture and to official celebrations of 700 years since the birth of the Father of the Homeland. It is appreciable that the students of the Architecture and Building Engineering program also participate in the workshops with no direct or indirect involvement of the Department of Architecture.

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 54

Workshopy Workshopy se staly oblíbenou aktivitou nad rámec běžné výuky. Jejich popularita stále roste, zejména pokud jde o workshopy soutěžní. U některých akcí je hranice mezi soutěžním workshopem a soutěží velmi tenká. Workshop má oproti samostatným soutěžím v sobě vždy i vzdělávací složku. V akademických letech 2014/15 a 2015/16 uspořádala katedra architektury 6 takovýchto akcí [1-7]. Nejčastějším námětem byla membránová architektura [1, 3]. Specifický workshop byla Pocta Karlu IV., navázaná na Letní školu architektury a oslavy 700. výročí narození Otce vlasti [7]. Pozitivní je, že se studenti Architektury a stavitelství účastní i workshopů, které přímo nepořádá či nespolupořádá katedra architektury. Příkladem takové akce byl ve dnech 23. 4. 2015 – 25. 4. 2015 studentský workshop ModulARCH 2015 v Brně, který se zabýval extrémními možnostmi modulární architektury. Zúčastnili se jej i studenti A+S Petr Šťovíček, Petra Holasová a Julie Čeřovská. Workshop se věnoval konkrétní kontroverzní lokalitě v Brně - obchodnímu domu Centrum. Studenti a čerství absolventi architektury pracovali pod vedením chilských architektů Sebastiana Irarrazavala a Ximeny Garcia Huidobro na vizi další věže v Brně. Studenti se v akademické úloze zabývali myšlenkou, jakým způsobem by se dalo problematické místo oživit, a to právě pomocí vytvoření dalšího účelu, vzniku veřejných prostorů v horních patrech či prostoupením stávající stavby dalším domem. To vše za použití modulární architektury.

Finální prezentaci nakonec dokončilo pět skupin, kteří po dvou dnech práce a konzultací představili vize nového mrakodrapu. Viktor Cojocaru a Petr Šťovíček budovu otevřeli ze západní strany a v ulici Pohořelec tak vytvořili nový veřejný prostor stoupající až do šestého podlaží. Tam potom vznikla veřejná zahrada, do které se obracely nové byty a kancelářské prostory. Petra Holasová a Julie Čeřovská pracovaly s myšlenkou hlavní fasády domu, kterou sjednotily a stávající dům propojily s novou věží v průčelí [8].

3

2012/2013

1

3

4

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Graf počtu workshopů v období 9/2012 – 9/2016 (Pro srovnávací grafy byly použity pro akademické roky 2012/13 a 2013/14 informace uvedené v AbStraktu’14.)


Obce 2015: Chlumín u Neratovic
 Katedra architektury FSv ČVUT v Praze, platforma Neolokátor Organizátoři: MgA. Jan Trejbal, Ing. arch. Jan Kašpar 24. 4. 2015–26. 4. 2015 Chlumín u Neratovic
 Workshop pro studenty Architektury a stavitelství na téma identifikace potenciálu na podkladě metody IPOM a představení mezioborové spolupráce tak, jak ji realizuje Neolokátor [2].

Postery k workshopu Lehká membránová architektura (autor: Aleš Vaněk)

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 57

Katedra architektury FSv ČVUT v Praze Organizátoři: Ing. arch. Aleš Vaněk, Ing. Jan Vecko, Ing. arch. Pavel Jurčík, Ing. arch. Simona Vališová Studenti: J. Beneš, A. Čechová, T. Faltysová, T. Gloser, T. Jech, P. Kavulok, J. Koštýř, P. Malý, R. Ott, M. Ševic, T. Těšíková, J. Truneček, T. Truneček, K. Ulrychová, M. Valášek 28. 11. – 29. 11. 2014 Ateliér D a atrium Fakulty stavební ČVUT v Praze Workshop byl přednostně určen pro studenty, kteří se chtěli zdokonalit ve znalostech z oblasti jednovrstvých textilních membrán, především v jejich architektonickém návrhu. Po zahájení workshopu a seznámení se základní problematikou následovalo fyzické modelování. Poté se studenti zúčastnili montáže jednoduché čtyřbodové membrány v prostoru vstupního atria. Dále byli studenti seznámeni se softwarem Formfinder a Easy, které jsou určeny k architektonickému a statickému navrhování jednovrstvých membrán. Každý student si poté navrhl svoji membránu, kterou by umístil v atriu fakulty stavební v návaznosti na již instalovanou. Po hlasování byl vybrán návrh Jakuba Trunečka, realizace začala v sobotu ráno a zahrnovala optimalizaci tvaru a návrhu střihů v softwaru Easy. Získané střihy se následně promítnuly v měřítku na materiál, studenti je obkreslili, vystříhali a sešili. Samotná montáž vyrobené membrány proběhla v sobotu večer.

Workshop lehké membránové konstrukce

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 56

Workshop na téma lehká membránová archtektura: „Lehkost v prostoru“

Katedra architektury FSv ČVUT v Praze Organizátoři: Ing. arch. Aleš Vaněk, Ing. Jan Vecko, Ing. arch. Pavel Jurčík, Ing. arch. Marie Janoušková, Bc. Radek Podorský 22. 5. 2015–23. 5. 2015 Ateliér D a atrium Fakulty stavební ČVUT v Praze Workshop zaměřený na lehké membránové konstrukce s cílem navrhnout a realizovat lehké zastřešení. Studenti se seznámili s problematikou lehkých membránových konstrukcí, systémem „grid shell“ a sofwarem pro 3D modelování. V rámci workshopu byly navrženy dvě konstrukce, které pak účastníci workshopu realizovali [3].

Iniciační workshop k soutěži Český ostrovní dům Katedra architektury FSv ČVUT v Praze, VŠTE v Českých Budějovicích, pod záštitou Ministerstva životního prostředí a Jihočeského kraje Organizace za katedru architektury: Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D. 29. 2. 2016 Ateliér D. Fakulta stavební svým studentům přinesla příležitost stát se součástí unikátního projektu Český ostrovní dům 2016. Šlo se o ojedinělou studentskou architektonickou soutěž na vytvoření ideové studie off-grid (ostrovní) stavby v kontextu šumavské krajiny. Na úvodním workshopu se účastníci setkali s lidmi, kteří za Českým ostrovním domem (ČOD) stojí a vyslechli první tematické odborné přednášky: Pavel Podruh: filozofie projektu ČOD
 Jana Hořická: podstata a zadání studentské soutěže Aleš Brotánek: optimalizace v navrhování energeticky efektivních budov
 Štěpán Mančík: ostrovní systémy a jejich udržitelnost [4].

Workshop café_Čítárna Katedra architektury FSv ČVUT, AS+, ŠTUK Organizátoři: Petr Šťovíček, Martin Horešovský, Josef Zach Přednášející, konzultanti a porotci: Ing. arch. Partik Tichý, Ing. arch. Jakub Zoula, Michal Kantor, doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D., Ing. arch. Jan Kšpar, Ph.D., Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D., Ing. arch. Eva Bradáčová, Rudolf Samohejl 12. 3. 2016–13. 3. 2016 Ateliér D Soutěžní workshop trval 36 hodin. Předmětem byl návrh interiéru čítárny na fakultě stavební pro novou


Katedra architektury FSv ČVUT v Praze, Omnium z.s., Památková komora ČR, Národní technické muzeum, za finanční podpory Ministerstva kultury ČR Organizátoři a porotci: doc. Dr. Ing. Václav Liška, doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D., Ing. Jakub Děd, Mgr. Barbora Větrovská 1. 9. – 2. 9. 2016 Ateliér D V rámci letní školy architektury a stavitelství 2016 Ateliér D: Letní architektonická etuda v duchu Karla IV. proběhl den a půl trvající soutěžní workshop, jehož předmětem byl návrh úpravy presbytáře Johanitské komendy na Malé Straně, kde údajně bylo roku 1378 vystaveno na den a noc tělo zesnulého Karla IV. Cílem bylo získání námětů pro využití prostoru ve vztahu k připomenutí osobnosti Karla IV., vzdání pocty Otci vlasti. Výsledky workshopu: 1. místo: Tým č. 4: Anna Seimlová, Lenka Nyklová, Petr Šťovíček, lektor Ing. arch. Nikolay Brankov 2. místo: Tým č. 1/2: Klára Škodová, Jan Jírů, Radmila Kaděrová, Josef Zach, lektoři Ing. arch. Jiří Pošmourný a Ing. arch. Aleš Vaněk 3. místo: Tým č. 3: Michaela Trávníčková, Lucia Feiglová, Martin Horešovský, lektor Ing. arch. Václav Pavlík Speciální konzultant pro všechny týmy: Bc. MgA. Jan Trejbal [7].

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 58

Workshop Pocta Karlu IV.

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 59

funkci kavárny. Cílem bylo získání kvalitních návrhů a podkladů pro realizaci daného prostoru. Vítězné návrhy byly vybrány porotou ustanovenou organizátory. Hlavní organizátoři se nezavázali k realizaci vítězného návrhu či jeho realizaci v plném rozsahu. Celkem se akce zúčastnilo 63 studentů ve 24 týmech. Zastoupeny byly týmy z FSv ČVUT v Praze, FA ČVUT v Praze, FUA TUL Liberec a FA VUT Brno. Vítezné projekty: Tým Bí-DA Michal Bílek, Jakub Daniel, FA ČVUT v Praze Tým DES9N Kristina Fadejeva a Marek Novák, FSv ČVUT v Praze Tým 2 Dora Talacková, Jan Rajtmajer, Sarah Rechtigová, David Černík, FSv ČVUT v Praze Čestná uznání: Tým 10 Dominik Vácha, FA ČVUT v Praze Tým 21 Anna Křížová, Julie Kopecká, Fa ČVUT v Praze Tým 24 Pavel Haniš, FSv ČVUT v Praze [5, 6]

ModulARCH 2015, Lehké membrínové konstrukce, Café Čítárna, Letní škola architektury (foto: archiv katedry architektury a Magistrátu hlavního města Prahy)


Competitions

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 61

The achievements of the students of or graduates from the Architecture and Building Engineering program in architecture competitions can be divided into those gained in the competitions that are held openly for students of or graduates from different Architecture and Building Engineering schools, and those gained internally in limited competitions for the A+BE students or for the students at the CTU Faculty of Civil Engineering. The first category is represented by competitions such as Young Architecture Award, Le Défi, Superstudio, Isover Multi – Comfort House Students Contest, Timber Structure of the Year and Student’s Scientific and Research Work that are repeatedly opened and popular with students, together with one-time or specialpurpose competitions such as Work&Chill, Běchovice Old School, Chýně New School, etc. Internal awards include Yellow Cards since January 2005 as well as best diploma project awards granted at the Faculty of Civil Engineering since June 2016. The Professor Voděra Prize is granted in the category of Architecture and Building Engineering

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 60

Soutěže Úspěchy studentů či absolventů programu Architektura a stavitelství v architektonických soutěžích lze rozdělit na úspěchy v soutěžích, které jsou pořádány otevřeně pro studenty či absolventy různých architektonických a stavebních škol a ocenění interní pouze pro studenty A+S nebo Fakulty stavební ČVUT v Praze. První kategorii představují opakovaně vypisované a studenty vyhledávané soutěže jako Young Architecture Award, Le Défi, Superstudio, Isover Multi – Comfort House Students Contest, Dřevěná stavba roku, SVOČ a pak i soutěže jednorázového či účelového typu jako například Work & Chill, stará škola Běchovice, Nová škola Chýně, apod. Interní ocenění jsou již od ledna 2005 Žluté karty a od června 2016 ceny pro nejlepší diplomové práce fakulty stavební, v kategorii Architektura a stavitelství je to Cena profesora Voděry.

Young Architecture Award

Ondřej Zámečník přebírá od prof. Lábuse cenu (foto: yaa.cz)

„Téma ročníku 2014 soutěže byla Bolavá místa měst a obcí – opuštěný industriál obeslalo celkem 54 autorů, převážně studentskými projekty z České republiky a ze Slovenska. Výběr lokalit a rozsahu projektu byl široký – od návrhů drobných rekonstrukcí až po velkorysé úpravy územních plánů. Mezi návrhy byla i řada velmi kvalitních projektů konverzí jednotlivých bývalých výrobních budov včetně jedné zdařilé realizace. Při výběru nominovaných prací se porota rozhodla podržet co nejvíce tématu a vybírala projekty, ve kterých byly vyhledány a pojmenovány deprivované („bolavé“) lokality, a v návrhu propojeny snahy o jejich oživení s návrhem nového využití existujících budov. Pro porotu pak nebyl rozhodující absolutní rozsah práce, takže nakonec ocenila návrhy ze všech úrovní. V jednom případě – návrh konverze výrobních budov OP Prostějov – byla nominace ovlivněna i barbarskou likvidací prostějovské továrny v létě 2014. Řada kvalitních návrhů od začínajících architektů dává naději do budoucna, že mladá generace bude s kulturním dědictvím, včetně průmyslového, zacházet lépe než my.“ Prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, předseda poroty.


Petr Šťovíček a Antónia Pohanková na Le Défi ve Francii (foto: archiv katedry architektury)

Le Défi V úterý 25. 11. 2014 odcestoval soutěžní tým Srdce Evropy ve složení Petr Šťovíček (4. ročník bc A+S), Antónia Pohanková (4. ročník bc A+S) a Kateřina Urbancová (2. ročník mgr obor Příprava a realizace staveb) na finále soutěže Le Défi ve Francii. Trojice studentů se dala dohromady již na přednášce zástupce stavebního koncernu VCES, a. s., Ing. Vladimíra Ujce, v pátek 26. 9. 2014. Natočili nápadité video, které je bezpečně posunulo v náročném výběru ze 175 týmů (ze 172 škol a 38 národů, tj. celkem 440 studentů a čerstvých absolventů) do druhého kola. Pro druhé kolo si měli studenti připravit prezentaci na téma Sousedství zítřka, ve které se objevovaly především principy udržitelného rozvoje, šetrnost k životnímu prostředí a moderní technologie pro život. Ve druhém kole vybírala porota ze 40 týmů finálních 20. Našim studentům

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 63

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 62

Cenu rektora ČVUT za školní práci a nominace na titul Beton Brož Young Architect Award 2014 získal Ondřej Zámečník za svou diplomovou práci na programu Architektura a stavitelství, vedenou na katedře Architektury. Porota zhodnotila, že z předložené práce je patrné, že k celému území autor přistupuje komplexně. Urbanistické řešení – dnes již částečně opuštěného průmyslového areálu – i jeho nové funkční využití je pozitivním příspěvkem k začlenění celého problematického území do struktury města. Téma soutěžní přehlídky 2015 byla Nový život pro stará místa a Udržitelný rozvoj prostředí. Výběr lokalit, které byly z pohledu tématu aktuální, doporučili zástupci měst, kde sídlí fakulty s výukou architektury. Soutěžící mohli vybírat z doporučených lokalit nebo přijít s originálním návrhem jimi zvoleného problematického místa v rámci tématu soutěže. Cenu CPI získal Petr Vacek, bakalářský absolvent A+S, který na magisterském studiu pokračoval na FUA TUL Liberec. Rok 2016 měl téma Architektura mimo čas. Cenu časopisu ERA21za kvalitní prezentaci zvolené architektonické myšlenky, nikoliv v efektní grafické podobě, ale ve smyslu sdělnosti, přesvědčivosti a srozumitelnosti odborné i laické veřejnosti získal absolvent bakalářského studia A+S, který pokračoval ve studiu na VŠUP v Praze, Vojtěch Tecl se svým projektem Autentické město [1].

se podařilo postoupit díky vtipu a nadhledu v prezentaci do finále a přijmout tak letošní výzvu Défi. V inspirativním prostředí Chateau form u Paříže strávili společně s novými třemi francouzskými členy týmu (z university Centrale Paris a Mines Paris Tech) 24 hodin nad návrhem obytné lokality zítřka. Na rozdíl od předchozích ročníků soutěže bylo zadání tentokrát hodně ideové. V uplynulých dvou letech, kterých se studenti FSv účastnili [2], bylo zadání zcela konkrétní případové studie, kterou již odborníci skupiny Bouygues řešili a v rámci slavnostního vyhlášení výsledků soutěže prezentovali své profesionální a optimální řešení. Letos si soutěžící mohli zvolit lokalitu i přístup k problému Sousedství zítřka poměrně volně. Tým Srdce Evropy, obohacený o nové francouzské posily, prošel třemi „před soutěžemi“, ve kterých se členové nové soutěžní skupiny měli společně sžít. Dvě ze tří (Jenga, kvíz, ping - pong) soutěží spolehlivě vyhráli. Finále bylo odstartováno ve středu 26. 11. 2014 ve 13. 00. Soutěžní týmy se okamžitě musely pustit do práce, nebylo času nazbyt. Průběžné prezentace a upřesňující pokyny dělily 24 hodinový úsek na dílčí celky. „Persovalisté“ a „píáristé“ skupiny Bouygues sledovali týmy při práci a radili jim jak vylepšit prezentace projektů. Všechny týmy ze sebe vydávaly maximum, hlavní cena (zájezd do Asie) byla silnou motivací. Jako v uplynulých ročnících i letos se pořadatelé soutěže starali o co největší komfort soutěžících, ale opět – přestože šlo o soutěž mezinárodní, vyhlášenou v angličtině – převládala na všech úrovních francouzština. Soutěž skončila ve čtvrtek 27. 11. v jednu hodinu odpoledne. Soutěžícím byl dopřán krátký čas na občerstvení, sprchu a převlečení a již museli první týmy začít s prezentacemi. Tentokrát před dvěma paralelně pracujícími porotami. Celkový čas pro tým před porotou byl 30 minut, z čehož přibližně 20 minut bylo na prezentaci projektu a 10 minut na často záludné dotazy porotců. „Náš“ soutěžní tým s číslem 3 přišel s návrhem tří věží v Londýně. Lokalita řešila komfortní bydlení šetrné k životnímu prostředí. Porotce zaujala zejména architektonická koncepce projektu. Obě poroty vybraly dva týmy pro zkrácené prezentace v rámci slavnostního večera. Z těchto týmů pak byli veřejným hlasováním voleni vítězové. Všechny postupující týmy byly francouzsky mluvící. Smíšený tým číslo 3, který prezentoval v angličtině, zůstal pod vítěznými stupni. V rámci večera několikrát organizátoři vyzdvihli soutěžící, kteří komunikovali v týmech jiným, než svým rodným jazykem – angličtinou, přesto však se i hlavní vyhlášení vedlo hlavně ve francouzském jazyce. Organizátoři soutěže shrnuli, že je mile překvapilo, s kolika nápady studenti přišli, kolik profesionální práce dokázali ve stresových podmínkách odvést a že další ročník soutěže byl úspěšný. Zklamání těch, kterým nakonec nepatřily vavříny, se rázem rozplynulo na společenském večeru, při kterém se podařilo navázat nejeden zajímavý kontakt pro budoucí spolupráci. Kvalitní reprezentace fakulty stavební a ČVUT jako celku v mezinárodní soutěži byla i tento rok hlavním úspěchem našich studentů. Po skončení soutěže se soutěžící studenti přidali ke skupině studentů - stážistů a navštívili společně Challenger společnosti Bouygues a další zajímavé stavby v Paříži [3]. V letech 2015 a 2016 nebyla soutěž organizátory pořádána. Fakulta stavební se účastnila soutěže v letech 2012, 2013 [2] a 2014 [3].


Ateliér D již od samého začátku soutěže hostí Superstudio, což není náhodou: Organizátor soutěže David Neuhäusl je absolventem A+S. Akce vznikla původně v Austrálii, kde ji pořádá organizace SONA (Student Organised Network for Architecture) při Australian Institute of Architects. Tam ji také jeden z organizátorů poznal a domluvil možnost přenést ji i do ČR. A tady se v průběhu let utěšeně rozrostla. Zatímco prvního ročníku v roce 2011 se zúčastnilo 17 týmů, složených výhradně ze studentů FA a FSv ČVUT, od roku 2014 akce probíhá ve 4 městech současně (Praha, Liberec, Brno a Ostrava) a ročníku 2015 se zúčastnilo již celkem 61 dvou až tříčlenných týmů, z nichž 11 nejlepších postupuje do celorepublikového finálního kola. Soutěž je otevřená pro všechny studenty architektonických programů v ČR [4]. O zajištění akce za katedru architektury FSv ČVUT v Praze se pravidelně starají doc. Ing. arch. Luboš Knytl a Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D.

V pátek až sobotu 13. – 14. března se během 24 hodin odehrála ideová architektonicko–urbanistická soutěž Superstudio. Pátý ročník přinesl posun konceptu, kdy se všechna lokální kola uskutečnila ve stejný čas se společným zadáním a nejúspěšnější lokální týmy postoupily do druhého online kola, z nějž vzešli celkoví vítězové. Zúčastnit se mohli dvou–tříčlenné týmy složené ze studentů architektury, které mohou být doplněné o studenty jiných vysokoškolských oborů [4]. Týmy Praha měly vysoké zastoupení studentů či absolventů A+S. Do oceněných pozic ve druhém kole se však žádný ze studentů či absolventů A+S neprobojoval [5, 6]. Zadání, které pro soutěž zformulovali ve 4AM, znělo: Vyberte si konkrétní stavbu (či soubor staveb), která 1) se nachází na území ČR
 2) je stará maximálně 70 let
 3) její současná náplň je ve městě/krajině v blízké budoucnosti podle vás problematická a navrhněte její konverzi pro vhodnější využití. Soutěžící ve čtyřiadvacetihodinové lhůtě téma zpracovali z nejrůznějších úhlů pohledu a často i s velkou invencí i vtipem, takže porota ve složení Kamila Amblerová, Marek Šilar a Adam Wlazel měla nelehkou práci [4, 5, 6].

Superstudio 2016 První kolo se uskutečnilo během 24 hodin 26. a 27. 2. ve všech městech s výukou architektury a nejlepší týmy z Prahy, Brna, Ostravy i Liberce představili své projekty před veřejností a odbornou porotou o týden později na finále v brněnském prostoru Praha/Fórum pro architekturu a média, kde byli vyhlášeni vítězové. Zúčastnit se mohli dvou až tříčlenné týmy vysokoškolských studentů. Pražské kolo probíhalo v Ateliéru D. Zúčastnilo se 62 týmů. Pro Prahu působila porota ve složení: Jan Jehlík, Kateřina Vídenová, Josef Kocián. Do finále postoupilo 10 nejlepších, které odprezentovaly své projekty před publikem a porotou ve

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 64

Superstudio 2015

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 65

Superstudio

složení Monika Mitášová, Yvette Vašourková a Michal Palaščák. Porotci se shodli, že úroveň projektů byla vyrovnaná, a proto se rozhodli udělit dvě druhá místa a jedno čestné ocenění. Autorem zadání byl Maarten Gielen: „Nalezněte a určete stavbu nebo její část, která je určena k odstranění anebo to lze v krátkodobém horizontu reálně předpokládat. Navrhněte nové využití pro jakékoli její příslušenství, stavební výrobky, materiály či konstrukce, které z ní lze získat. Uvažujte ideálně celý proces od způsobu jejich extrakce po uvedení do provozu v budoucí funkci. Je možná jakákoli změna využití či kontextu daných prvků v rámci ČR, přičemž celkové náklady operace by neměly přesáhnout její přínosy.“ Zatímco první kolo soutěže bylo zastoupeno studenty A+S, do oceněných pozic v kole druhém se žádný z nich neprobojoval [5].

Isover Multi comfort House Contests Účast studentů A+S ve studentské soutěži pořádané společností Saint – Gobain Isover je již od roku 2008, kdy se Česká republika k soutěži připojila [7], vždy silná. Studenti A+S se pravidelně umísťují na „medailových pozicích“. Vyhlášení výsledků českého národního kola spojené s výstavou soutěžních prací je tradičně v atriu Fakulty stavební ČVUT v Praze. Za českou pobočku společnosti Saint - Gobain Isover soutěž organizuje absolvent studijního programu Pozemní stavby a architektura Ing. Karel Sedláček, Ph.D., což je jedním z důvodů, proč má soutěž na fakultě stavební tak silné zázemí, druhým (a hlavnějším) důvodem je, že obsah soutěže v sobě spojuje jak složky architektonickou tak technickou, a to v poměrně velkém rozsahu. Tedy svou náplní odpovídá zaměření vzdělávání studentů Architektury a stavitelství. O soutěž se za katedru architektury staral nejprve doc. Ing. arch. Petr Mezera, CSc. a později Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc. a Ing. arch. Josef Smola, kteří soutěžní zadání spojili s výukou ateliérové tvorby zaměřené na energeticko-efektivní budovy.

ISOVER Multi Comfort House Students Contest, Edition 2015 v Astaně Úkolem 11. mezinárodní studentské soutěže o nejlepší Multi-Komfortní dům, kterou společnost ISOVER připravila v úzké spolupráci s oddělením architektury národního podniku Astana EXPO-2017, bylo navrhnout rezidenční budovy v kazašské Astaně. Budovy vyrostou po mezinárodní výstavě EXPO-2017 v oblasti k tomu určené. Účastníci soutěže měli za úkol vytvořit udržitelný architektonický návrh v souladu s tématem Future Energy, který bude integrován do nového městského prostoru, bude respektovat Multi-Komfortní kritéria společnosti Saint-Gobain a zohlední extrémní klimatické podmínky Astany i regionální kontext. Soutěž byla určena studentům architektury a stavebního inženýrství z vysokých škol ve všech zemích, kde společnost ISOVER působí. Soutěže se mohli zúčastnit pouze studenti bakalářského či magisterského programu. Účastníky mohli být jednotlivci i týmy v počtu max. 3 osob. Každý účastník (jednotlivec či tým) mohl do soutěže přihlásit pouze jeden projekt. Každý účastník (jednotlivec, tým či člen týmu) se mohl


ISOVER Multi Comfort House Students Contest, Edition 2016 v Minsku Dvanáctý ročník mezinárodní studentské soutěže ISOVER Multi Comfort House Students Contest. Úkolem soutěže bylo navrhnout developerský projektu v Brestu (Bělorusko), který splňuje nejvyšší požadavky, pokud jde o energetickou efektivnost a zároveň poskytuje nejvyšší možný komfort pro obyvatele lokality. Město Brest bude v roce 2019 slavit milénium od svého založení, a to je silná motivace proto, aby se zastupitelstvo města věnovalo hlubšímu průzkumu možností rozvoje udržitelné výstavby a definování budoucího energeticko-efektivního rezidenčního modulu města. Vše je založeno na návrhu vícegeneračního modulu rodinného bydlení. Modul je strukturní plánovaná jednotka o rozloze 15–20 ha. Území je po obvodu vymezeno hlavními dopravními tepnami a uvnitř je členěno obslužnými komunikacemi. Modul je relativně soběstačnou součástí městské struktury, které zahrnuje rezidenční čtvrti, veřejné služby, vzdělávací instituce a výrobní subjekty. Obytný prostor je vybaven parkovacími místy – podzemními či nadzemními, parkování pro návštěvníky je vymezeno mimo dvory bytových domů, na hranici modulu. Přízemí je věnováno občanské vybavenosti. Silný důraz je kladen na rozvoj komunity. Na zadání mezinárodní soutěže úzce spolupracovala katedra architektury Brestské státní technické univerzity. Úkolem soutěžících bylo především navrhnout udržitelnou architekturu v souladu s brestským

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 67

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 66

národního kola soutěže zúčastnit pouze v jedné zemi. Studentská soutěž návrhu Multi-Komfortního domu ISOVER probíhala ve dvou kolech: – V prvním kole šlo o národní soutěž v každé ze zúčastněných zemí (celkem se přihlásilo 1300 studentů z více než 90 univerzit), kde byly vybrány tři nejlepší projekty. První, druhé a třetí místo bylo oceněno na slavnostním vyhlášení, které se pro Českou republiku konalo 22. 4. 2015 v atriu Fakulty stavební ČVUT v Praze. V českém národním kole se umístily soutěžní projekty těchto tří soutěžních týmů: 1. Martin Stark, Josef Hoffmann (studenti A+S)
 2. Zuzana Zelingerová, Jakub Med, Barbora Medová
 3. Michaela Záhorovská, Roman Belov (studenti A+S) Všichni tito studenti postoupili do mezinárodního kola, které se konalo v 27. – 29. května v hlavním městě Kazachstánu, Astaně. – Ve druhém kole se tři nejlepší projekty z každé země zúčastnily mezinárodního finále. Celkem šlo o 51 studentských týmů z 20 zemí, 29 národností – účastníci přijeli z Běloruska, Belgie, Bulharska, Řecka, České republiky, Estonska, Finska, Francie, Kazachstánu, Kyrgistánu, Litvy, Polska, Rumunska, Ruska, Slovenska, Slovinska, Španělska, Turecka, Velké Británie a Ukrajiny. To se uskutečnilo formou gala večera, kam byli účastníci soutěže pozváni spolu se svými vyučujícími. Během večera byly jednotlivé projekty vystaveny k prohlídce a diskuzi. Navíc měli autoři projektu možnost během pětiminutové prezentace porotě a ostatním účastníkům přiblížit hlavní koncept svého projektu. Všechny prezentace byly vysílány živě na mezinárodních stránkách soutěže www.isover-students.com. Po prezentacích následovalo rokování poroty a slavnostní předání cen vítězům. Tým studentů z České republiky (Zelingerová, Medová, Med) si domů odvezl speciální cenu [7, 8, 9, 10, 11].

energeticko-efektivním rezidenčním modulem, integrovaným do městského prostoru, při respektování Saint-Gobain multi-komfortních kritérií a s přihlédnutím ke klimatickým podmínkám a regionálnímu kontextu Brestu. Na stránkách www.isover-students.com byly pro všechny účastníky soutěže připraveny veškeré podklady pro zdárné zvládnutí úkolu. Soutěž probíhala ve většině zemí jako dvoukolová, tj. nejdříve museli studenti uspět v národním kole, aby mohli reprezentovat svou zemi v kole mezinárodním, které se konalo v Minsku, hlavním městě Běloruska. V ČR se do soutěže přihlásilo celkem 18 studentských týmů: z Fakulty stavební ČVUT v Praze (9 týmů), Fakulty architektury ČVUT v Praze (6 týmů), Fakulty architektury VUT v Brně (2 týmy) a Fakulty stavební VŠB TU Ostrava (1 tým). Soutěž je náročná svým obsahem a vyžaduje vyrovnané architektonické a technické propracování, proto tradičně nejeden přihlášený tým svůj úkol nedokončí a soutěžní návrh ve stanoveném termínu neodevzdá. I letos z 18 týmů pět nedošlo do dílčího cíle národního kola. Největší zastoupení měla v počtu Česká reprezentace MCH Isover v Minsku soutěžních projektů národního (foto: archiv katedry architektury) kola Fakulta stavební ČVUT v Praze (FSv ČVUT), studenti programu Architektura a stavitelství odevzdali 8 soutěžních projektů. Zadání soutěže se totiž již tradičně stalo i zadáním pro ateliérovou tvorbu, a to zejména v ateliéru Kalivoda – Smola, který se specializuje na energeticko–efektivní výstavbu. 13. dubna proběhlo v atriu FSv ČVUT slavnostní vyhlášení vítězů českého národního kola. Tentokrát všechny tři první příčky obsadily týmy studentů navazujícího magisterského programu Architektura a stavitelství, realizovaného FSv ČVUT. Na prvním místě se umístili Josef Hoffmann a Martin Stark (pod vedením Ing. arch. Vladimíra Gleicha) – „veteráni“ soutěže, kteří již loni reprezentovali ČR v Astaně. Na druhém místě Tomáš Papoušek (vedoucí práce Ing. arch. Josef Smola a Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc.) a na třetím místě Tomáš Moravec a Daniel Zygula (vedoucí práce Ing. arch. Ladislav Kalivoda., CSc., Ing. arch. Josef Smola). O průběh českého kola se již tradičně velmi odpovědně staral Ing. Karel Sedláček, Ph.D., absolvent programu Pozemní stavby a architektura na FSv ČVUT. Všechny tři vítězné týmy odcestovaly 25. května na mezinárodní finále soutěže do Brestu. Celkově se národních kol soutěže účastnilo 23 zemí, více než 1600 studentů z více jak 100 univerzit.


Sandra Schwerzová přebírá cenu Dřevěná stavba roku (foto: Nadace pro život)

Dřevěná stavba roku a Stavby s vůní dřeva

Nadace Dřevo pro život pořádá soutěžní anketu Dřevěná stavba roku a studentskou soutěž Stavby s vůní dřeva [14, 15]. Dřevěná stavba roku je soutěžní anketa podporující dřevo jako obnovitelný stavební materiál. Cílem projektu je vysvětlit široké veřejnosti, že využíváním dřeva se chrání životní prostředí. Anketa zdůrazňuje, že dřevo je naší nejvýznamnější domácí obnovitelnou surovinou, materiálem budoucnosti, čímž vytváří příznivé podmínky pro zvýšení jeho využívání v ČR. Anketa představuje dřevěné stavby ve všech jejich podobách, je unikátní svým zaměřením právě a výhradně na dřevo a zdůrazňuje obrovskou variabilitu této suroviny pro každodenní využití [14]. Záměrem studentské soutěže Stavby s vůní dřeva je motivovat studenty vyšších a vysokých odborných škol, aby ve svých školních pracích využívali dřevo. Soutěž je zároveň propojuje s odborníky z oboru. Soutěž umožňuje studentům ukázat veřejnosti své návrhy dřevěných staveb a konstrukcí a porovnat své dovednosti získané studiem.
Vítěze soutěže vybírá odborná porota ve dvou kategoriích, a to Návrhy dřevěných konstrukcí a Návrhy moderních dřevostaveb [15].

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 69

Dřevěná stavba roku 2015 a Stavby s vůní dřeva 2015

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 68

Do mezinárodního finále se dostalo 54 týmů o 31 národnostech z 34 univerzit. Mezinárodní porota byla sedmičlenná, složená z architektů a inženýrů z Běloruska, Švédska, Kazachstánu, Slovenska, Polska a Německa. V průběhu čtvrtka 26. května týmy v pěti minutách představily své projekty před porotou i publikem. Prezentace probíhaly v prostředí národní knihovny v Minsku, celou akci bylo možné sledovat i on-line. Poté měla porota čas do pátku večer na vyhodnocení soutěžních návrhů, což nebyl vůbec úkol záviděníhodný, protože úroveň prací byla výjimečně vyrovnaná a nesmírně kvalitní. Rozhodovaly proto drobné detaily a nuance. Porota bodovala vyváženým způsoben jak složku architektonicko-urbanistickou, tak technickou, zejména splnění pasivního standardu a multi-komfortního řešení. České týmy zaujaly nápaditostí a vtipem prezentací, což bylo vítané osvěžení v rámci dlouhého maratonu všech prezentací soutěžních týmů. Slavnostní večer s vyhlášením cen probíhal v luxusním prostředí hotelu Marriott za přítomnosti významně postavených hostů z mezinárodní státní i průmyslové sféry. Projekt Tomáše Papouška s názvem Wave porotce zaujal a postoupil do užšího výběru cen, ale bohužel nakonec na žádnou z cen nedosáhl. I tak dostal jeho autor mnoho pozitivních zpětných vazeb a nabídku pracovní stáže [7, 12, 13].

Absolventka Architektury a stavitelství Ing. arch. Sandra Schwarzová uspěla v soutěži Dřevěná stavba roku již v roce 2013, kdy zvítězila ve veřejném hlasování se svou bakalářskou prací Rodinný dům s kavárnou ve Znojmě. V roce 2015 získala hned další dva tituly: titul „Vítěz vítězů“ Dřevěné stavby roku za již zmíněný bakalářský projekt Rodinného domu s kavárnou ve Znojmě a 1. místo ve studentské soutěži Stavby s vůní dřeva za diplomní projekt Pavilonu slonů [14]. „Je to vše pro mě neuvěřitelný úspěch a ačkoliv jsem svou cestu ke dřevu nějaký čas během školních let hledala, vyplatilo se a budu v tom pokračovat nadále,“ okomentovala ocenění svých projektů Sandra Schwarzová.

Dřevěná stavba roku 2016 Do soutěžní ankety Dřevěná stavba roku 2016 přihlásila absolventka A+S Ing. arch. Sandra Schwarzová svůj diplomní projekt – Pavilon slonů. S tímto projektem vyhrála již v září studentskou soutěž Stavby s vůní dřeva, nyní jej ale mohla přihlásit do této soutěžní ankety a vyhrála opět 1. místo v kategorii Moderní dřevostavby - návrhy. Navíc jí chybělo pouhých 41 hlasů na 1. místo ve veřejném hlasování. Jiné než první místo se sice nevyhlašuje, ale i tak je „pomyslné“ stříbro velkým úspěchem [16].

Stavby s vůní dřeva 2016 Do studentské soutěže Stavby s vůní dřeva se v jejím 4. ročníku přihlásilo 68 studentů z 11 českých a slovenských univerzit s 55 soutěžními díly, což představuje velký nárůst zájmu o tuto soutěž (v roce 2015 se přihlásilo 12 prací, z toho 2 z Fakulty stavební ČVUT v Praze). Studenti navrhovali dřevěné domy a konstrukce s tématem Nadějné vyhlídky. Jejich díla hodnotila odborná porota a ve čtvrtek 15. 9. proběhlo na Brněnském výstavišti vyhlášení vítězů. Slavnostní den nabídl studentům také bohatý doprovodný program zaměřený na osobní a profesní růst soutěžících. Akce se také zúčastnili významní představitelé lesnicko-dřevařského sektoru. Mezi nejlepšími projekty se umístily práce studentů A+S: 1. místo: Kristýna Ulrychová – Rodinný dům v Lipně nad Vltavou 3. místo: Tomáš Papoušek – Vlna [17, 18].

European BEST Engineering Competition 2014 Tým studentů programu Architektura a stavitelství se účastnil studentské soutěže EBEC v roce 2014 v Národní technické knihovně v Praze. EBEC neboli European BEST Engineering Competition je technickou soutěží čtyřčlenných týmů složených ze studentů ČVUT, kterou pořádá studentská organizace BEST Prague. Tato soutěž probíhá na mnoha


Rychlosoutěž o návrh interiéru WORK & CHILL

školách po celé Evropě, výherci z každé školy postupují do regionálních kol. Vítězové regionálních kol se pak utkají v prestižním celoevropském finále EBEC Final. Soutěžilo se se ve dvou kategoriích – Team design a Case study. Tým A+S zůstal bez umístění [19].

Revitalizace bývalého areálu zemědělského družstva v historickém centru městyse Doubravník Zařazeno do projektu Ceny Petra Parléře 2015. Předmětem soutěže bylo zpracování ideového architektonického návrhu revitalizace bývalého areálu zemědělského družstva v historickém centru městyse Doubravník. Jednokolová veřejná ideová architektonická soutěž. Vyhlašovatel Společnost Petra Parléře, o. p. s. Spoluvyhlašovatel Městys Doubravník 1. místo: Jaroslav Sixta, Marek Tůma, Jan Procházka, Michal Kuřík, Ondřej Zámečník (absolventi A+S) [21].

Nová škola Chýně Mezinárodní jednokolová veřejná projektová architektonická soutěž. Předmětem soutěže bylo zhotovení návrhu nové základní školy, která bude umístěna v rozvíjející se části obce Chýně (Středočeský kraj, okres Praha-Západ, k. ú. Chýně). Základní škola by měla kromě vzdělávání dětí sloužit i jako společenské a kulturní centrum místa a zajistit prostor pro setkávání oficiálních i neoficiálních komunitních skupin. Vyhlašovatel Obec Chýně. 3. místo: Martin Neruda, Jana Šťastná, Zuzana Boháčová (absolventi A+S) [22].

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 70

Vyhlašovatel MČ Praha-Běchovice.
Ideový architektonický návrh nádvoří objektu Stará pošta v Praze – Běchovicích. 
2. místo získali studenti Architektury a stavitelství Marek Raab, Jan Šembera, Jaroslav Vorlíček, Kryštof Peřestý [20].

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 71

Stará pošta Běchovice – nádvoří

Ve spolupráci s katedrou architektury připravili studenti rychlo-soutěž o návrh interiéru WORK & CHILL místnosti na fakultě stavební. Místnost B-167 kousek od bufetu bude sloužit studentům pro práci i relax, zbývalo už ji jen vybavit nábytkem. A to byl úkol soutěže. Po vybrání porotou byly autorky vítězných návrhů Alice Svobodová, Alžběta Vachelová a Michaela Bartuňková osloveny, aby společně vytvořily konečný návrh místnosti, který bude zrealizován. Na soutěž navazuje workshop na podzim 2016, při kterém se boudou studenti podílet na realizaci svého díla. [24]

Challenge Cup of Solar Building Design and Engineering 2016 (SBDE 2016) Osvědčený tým Martin Stark a Josef Hoffmann získali 3. místo se svým projektem Bridge to the future v soutěži 2016 Challenge Cup of Solar Building Design and Engineering (SBDE2016) [25].

Revitalizace historického centra města Písek Předmětem soutěže bylo zpracování soutěžního návrhu na urbanisticko-výtvarné řešení revitalizace prostoru historického centra města Písek (městské lokality Velkého náměstí, Alšova náměstí a přilehlého uličního parteru), zahrnující funkční využití území, prostorové a architektonicko-urbanistické řešení skladby řešeného území – (vyjma přilehlých objektů), zeleně, dopravních vztahů - včetně řešení dopravní obsluhy a dopravy v klidu v návaznosti na celkovou městskou dopravu, při respektování daného stavebního programu. Jednokolová veřejná projektová urbanisticko-výtvarná soutěž. Vyhlašovatel Město Písek. Odměnu poroty získali absolventi A+S a pedagog katedry architektury Ing. arch. Luboš Knytl, Ing. arch. Jan Svoboda, Ing. arch. Martin Svoboda, Ing. arch. Václav Pavlík [26].

POROTHERM DŮM 2015 – „Bydlení ve vatě“

Studentské vědecké odborné činnosti stavebních fakult (SVOČ) 2016

Předmětem soutěže Porotherm dům 2015 „Bydlení ve vatě“ byly architektonické studie rodinných domů nabízejících vysoký komfort bydlení s nízkými provozními, zejména energetickými náklady. Vyhlašovatel Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Zvláštní cena vydavatelství BUSINESS MEDIA CZ: Miroslava Padruňková, Jan Fiedler (absolventi A+S) [23].

Se svou prací Vápenky v Kladně – Analýza stavu a varianty postupu sanace vybraných poruch získal student A+S Vítek Pavelec 3. místo v sekci Pozemní stavby a architektura. ČVUT v Praze celkově zvítězilo k konkurenci dalších pěti technických univerzit z České republiky a Slovenska [27].


Tvýma očima 2014 Kategorie studenti fakulty stavební s tématem Ráj srdce a labyrint světa 1. místo Bc. Ondřej Novák 3. místo Monika Radová Kategorie studenti středních škol a fakulty stavební s tématem Stavba součást přírody 1. místo (Cena publika a zvláštní cena poroty) Bc. Jan Svoboda 2. místo (Cena publika) Jakub Materna [29] Tvýma očima 2015 Kategorie studenti fakulty stavební s tématem Horizontály a vertikály života 1. místo Bc. Michael Ondra Kategorie studenti středních škol a fakulty stavební s tématem Horizontály a vertikály života 2. místo Matyáš Vrtiška 3. místo Šárka Trousílková Kategorie studenti v zahraničí fakulty stavební 1. místo Bc. Ondřej Novák 2. místo Martina Matějková [29]

Český ostrovní dům vznikl v roce 2015 jako logický důsledek této doby plné neuvěřitelných inovací, pokroku a myšlenkové otevřenosti. Slovo ostrovní v tomto kontextu vyjadřuje směřování k nezávislosti na inženýrských sítích za užití moderních metod nakládání s přírodními zdroji a architekturou. Cílem projektu je spojovat plně funkční, pokroková a důmyslná řešení v krásných, soběstačných a vysoce šetrných budovách nové generace. V rámci své filozofie Český ostrovní dům vytvořil stejnojmennou soutěž pro magisterské studenty architektury, kteří měli za úkol vytvořit projektové studie off-grid (ostrovní) stavby (typický, menší, rodinný dům). Soutěž proběhla na Fakultě stavební ČVUT v Praze a na VŠTE v Českých Budějovicích pod záštitou Ministerstva životního prostředí a Jihočeského kraje. Společným úsilím aktuálních špiček v oboru s nadějnými talenty vznikne veřejně přístupný prototyp ostrovního domu. Samotný vznik, realizace a poté provoz bude jednou velkou vzdělávací příležitostí, nejen pro veřejnost, ale i pro studenty a odborníky. I domov může dýchat a starat se sám o sebe, stačí společně vykročit čistším a udržitelným směrem. Projekt Český ostrovní dům chce být užitečný a pomáhat takovému vývoji.

Tvýma očima Fotografická soutěž pořádaná Fakultou stavební ČVUT v Praze pro studenty středních škol a studenty, zaměstnance a od roku 2016 také absolventy Fakulty stavební ČVUT v Praze. Cílem soutěže je upoutat zájem o hmotné prostředí, ve kterém žijeme, o architekturu, budovy a stavby, jejich kvality technické a konstrukční i o jejich aspekty kulturní a sociální. Současně chce upozornit na kreativní možnosti studia na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Samozřejmou součástí soutěže je i rozvoj fotografických dovedností a tvořivosti. Ve fotografické soutěži pravidelně „bodují“ studenti A+S [29].

Cena profesora Voděry Od roku 2016 uděluje fakulta stavební cenu za nejlepší diplomovou práci. Nominují komise pro Státní závěrečné zkoušky, z těchto prací vybírají vítěze vyzvaní členové pedagogické rady oboru. Ceny se udělují v jednotlivých kategoriích, přičemž každá nese jméno dle profesora, který v příslušné oblasti působil na fakultě stavební. Cena je spojena s finanční odměnou 5 000  Kč.

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 73

Společné 1. místo získaly projekty studentů A+S Vojtěcha Lichého a Daniela Brýdy. O druhé místo se dělí projekty Martiny Urbanové a Šimona Jiráčka, Petra Čmelíka a Martina Starka, Terezy Čivrné a Markéty Fraňkové [28].

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 72

Český ostrovní dům 2016

První ocenění bylo uděleno v kategorii Architektura a stavitelství Bc. Kateřině Mišákové za návrh Galerie u Vltavy v Praze, ulice Lannova – Revoluční. Cena v této kategorii nese jméno profesora Svatopluka Voděry, vedoucího katedry architektury v letech 1992 až 2001, který se významně podílel na obnově výuky architektury na fakultě stavební. Kateřina Mišáková navrhla novostavbu galerie s doplňujícími provozy včetně předpolí Štefánikova mostu v lokalitě Lannova – Revoluční v Praze 1. Diplomová práce vychází z ideového řešení urbanistického návrhu zpracovaného v předdiplomním projektu. Studie čerpá z historie daného místa a její snahou je navrátit lokalitě původní industriální charakter, a to nejen zvolenou formou, ale také zaměřením samotné galerie na průmyslový design. Návrh reflektuje předurčenou palácovou zástavbu – tolik typickou pro břehovou linii Vltavy a propojuje ji s drobným měřítkem staré Prahy. V rámci projektu byly navrženy nové prostory pro veřejnost, kterými jsou nejen výstavní galerie, ale také tvůrčí dílny, kavárna, čítárna, klub a další. Hlavním cílem bylo spojení soudobé architektury s odkazem na historii periférie Petrské čtvrti a důstojné začlenění budov do struktury města. Vedoucí práce prof. akad. arch. Mikuláš Hulec. Odborní konzultanti Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D. (konstrukce pozemních staveb), doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc. (technická zařízení budov), Ing. Karel Mikeš, Ph.D. (ocelové a dřevěné konstrukce), Ing. Josef Novák (betonové a zděné konstrukce). Další nominované práce: Martina Danielová – Administrativní centrum Liberec, Perštýn (vedoucí práce doc. Šikola) Tomáš Gloser – Wellness centrum Hagibor (vedoucí práce doc. Kopřiva) Marko Guziar – Konverze bývalé teplárny ve Veleslavíně (vedoucí práce Ing. arch. Linhartová) Jakub Jaroš – Masarykovo nádraží (vedoucí práce doc. Durdík) Ondřej Kuptík – Polyfunkční centrum Liberec, Perštýn (vedoucí práce doc. Dvořák) Hodnotící komise: doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D. (poradce doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc.) prof. akad. arch. Mikuláš Hulec doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D doc. Ing. arch. Luboš Knytl doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc. [30]

Žluté karty Ocenění, které uděluje vynikajícím studentským semestrálním ateliérovým projektům katedra architektury, zastoupená pětičlennou komisí. Návrhy na udělení, tzv. nominace udělují pedagogové příslušného ateliéru během katedrového hodnocení. Komise pro výběr z nominací je sestavována ad hoc. Žluté karty jsou udělovány bez určení pořadí. Oceněný projekt obdrží finanční odměnu, při slavnostní příležitosti diplom a je prezentován na výstavách a v časopisech. Nejvyšším možným oceněním je tzv. Zlatá karta, která je udělena v případě předchozího udělení 2 Žlutých karet. Kategorie odpovídají


nastartovaným v kompozici. Konkrétním cílem práce je návrh drobné stavby – provozně jednoduchého objektu v kontextu konkrétně zadaných podmínek [32].

vyučované ateliérové tvorbě. Od roku 2013 funguje internetová Galerie A+S (archgalerie.fsv.cvut.cz),do které mají od roku 2014/15 povinnost vkládat všichni nositelé Žlutých karet své oceněné projekty. Galerie je otevřena nahrávání projektům všem studentům A+S [31].

Ateliér architektonické tvorby (bytový dům)

2015/2016: Lukáš Burda, Tomáš Hlach, Lujza Hoffmanová, Lucie Hoidekrová, Pavel Janeček, Semen Pastukhov, Tereza Podroužková, Valeriya Sundeyeva, Adam Zajaček [31]

Je vstupem studenta do světa architektova myšlení a uvažování. Je to první ateliér přímo směřovaný k budoucí projektové činnosti v ateliérech následujících. Od nich se ale zásadně odlišuje, a to absencí konkrétních podmínek pro řešení jednotlivých úloh. V ateliéru architektonické kompozice student pracuje v abstraktní poloze, která umožňuje rozvíjet kreativitu bez dalších znalostí nutných k řešení úkolů na konkrétní bázi. Ateliér architektonické kompozice se věnuje formě architektonického díla. Forma je vedle účelu, technických a ekonomických možností zásadní složkou architektury. Cvičení z architektonické kompozice není komplexním pohledem na architektonickou tvorbu, zabývá se právě jen touto jednou její složkou. Náplní předmětu je řešení několika menších samostatných úloh, které by měly obsahovat: Plošnou abstraktní kompozici na zadané téma. Předmětem je forma a idea díla a její ztvárnění. Plošnou kompozici (mělký reliéf) vlastní. Bez měřítka, na stanovené téma. Prostorovou kompozici náročnější, na abstraktních principech, ale bližší architektuře. Prostorová kompozici evokující objekt, resp. prostor. Poslední zadání je již úlohou „architektonickou“ – měřítkem tedy musí být člověk – je vhodné do modelu umístit postavu [32].

Ateliér tvorby – základní 2014/2015: Jakub Michálek, Romana Vokálová, Martin Holinka, Martin Ludvík, Martin Lyga, David Skalický, Martin Šebek [31] 2015/2016: Tomáš Čunderlík, Petr Hora, Marie Kubátová, Pavla Maříková, Zuzana Mastná, Jan Vojtíšek, Lucie Hoidekrová, Lilya Gaynutdinova, Adam Zajaček [31]

Je první zkušeností studenta s návrhem konkrétního objektu na konkrétním místě. Předmět navazuje na Ateliér architektonické kompozice, která se věnuje tvorbě kompozice jako abstraktní skladby menších částí ve vztahu k většímu celku. Nejvýznamnější odlišností předmětu ateliéru základního od výuky ateliéru architektonické kompozice je konkretizace zadání, které již není abstraktní a musí tedy dávat jasné odpovědi na 3 otázky: KDE? (místo / lokalita / parcela), CO? (objekt / prostor), PRO KOHO? (funkce / účel). Stěžejní náplní předmětu je proces architektonického navrhování aplikovaný při návrhu jednoduchého objektu. Hledání vztahů a souvislostí mezi vnitřním a vnějším prostředím. Hlavním cílem výuky v obecné rovině je ovládnutí postupů architektonického navrhování spolu s dalším rozvojem kreativity

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 75

2014/2015: Laurence Bérille, Adam Blažek, Maxim Dinunyk, Klára Doležalová, Mariia Kaganovich, Fariza Kalitzova, Stanislav Lenert, Quang Dat Pham, Tadeáš Slavkovský, Anh Tuan Tran, Jiří Ullwer [31]

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 74

Ateliér architektonické kompozice

Ateliérová tvorba je aplikační předmět, ve kterém studenti propojí získané poznatky ze širokého spektra architektonických disciplín s vlastním výtvarným názorem a kreativitou. Tématem ateliéru je návrh bytového domu uchopitelné velikosti, s důrazem na ideu, koncept řešení, vztah řešeného objektu k okolí, vlastní prostorovou strukturu objektu, dispoziční řešení, konstrukční proveditelnost. Po širokých diskusích, úvahách a hodnoceních prací jiných architektů studenti předkládají vlastní návrhy ve formě architektonické studie.

2014/2015: Vít Jurica, Jakub Kozler, Tomáš Krupička, Barbora Krýdová, Zuzana Lahodová, David Petr [31] 2015/2016: Olivia Sukhanova, Michal Šubrt, Jakub Denk, Petr Štoček [31]

Ateliér architektonické tvorby („malá“ občanská stavba) Předmět navazuje na ateliér, jehož náplní je bytový dům. Tématem tohoto ateliéru je budova některého z běžných druhů občanské vybavenosti malé velikosti s jedním provozním okruhem. Nedílnou součástí tématu je i navazující veřejný prostor. Cílem předmětu je rozvinout a prohloubit dovednosti studentů, které získali v předchozí ateliérové výuce, na praktických příkladech uplatnit a upevnit teoretické znalosti z předchozích přednášek a cvičení a prohloubit znalost, chápání a schopnost praktického uplatnění principů architektonického myšlení [32].

2014/2015: Filip Gottschalk, Filip Med, Nikoleta Slováková, Aneta Strouhalová, Martin Valášek, Josef Zach [31] 2015/2016: Erik Ebringer, Michaela Ferebauerová, Lenka Kinclová, Martin Lyga, David Petr [31]

Ateliér architektonické tvorby („velká“ občanská stavba) Tématem ateliéru je budova většího rozsahu s více provozními okruhy v konkrétním prostředí. Jde o budovu běžného druhu občanské vybavenosti střední velikosti. Nedílnou součástí tématu je i navazující venkovní prostor. Cílem předmětu je rozvinout získané dovednosti studentů a prohloubit jejich znalosti zejména z nauky o budovách, o rozvoji území, o architektonické a výtvarné kompozici, o konstrukcích pozemních staveb, o technických zařízeních budov a energetické efektivitě staveb.

2014/2015: Dong Duc Pham, Martin Hlusička, Jan Horký, Tomáš Vaněček [31] 2015/2016: Tomáš Krupička, Lukáš Bakši, Nicoll Šiková, Tomáš Rollo, Michaela Doležalová, Erik Ebringer [31]

Ateliér tvorby – konstrukční Smyslem tohoto ateliéru je naučit posluchače vnímat základní souvislosti, vazby a ovlivňování mezi architektonickým a konstrukčním řešením včetně zapojení dalších potřebných specializací (statika, TZB,

2014/2015: Vojtěch Lichý, Matin Maj, Daniel Mudra, Jakub Novotný, Daniel Zygula [31]


2015/2016: Oleksandra Derkach, Jitka Mácová [31]

zdrojem či dokonce výrazným prvkem architektonického řešení. Projekt pak studenti předkládají ve formě studie stavby, doplněné o konstrukční koncept, předběžné výpočty, skici detailů a vybraných konstrukčních prvků. Důležitou součástí vývoje projektu jsou fyzické modely [32].

Bakalářská práce

Použití různých materiálů při návrhu interiérů podle účelu a dosažení estetického působení v prostoru. Řešení architektonických detailů s konkrétní aplikací. Přenesení získaných poznatků při řešení konkrétního architektonického projektu [32].

Závěrečná práce bakalářského studijního programu. Student využívá veškeré znalosti, nabyté v dosavadním studiu a zkušenosti, získané v předchozí ateliérové výuce. Zpracováním bakalářské práce s tématem rodinného domu prokazuje, že je schopen vytvořit samostatně architektonicky kvalitní projekt menší stavby v kontextu zadaného místa, včetně základního konstrukčního řešení a formulace požadavků na materiálové řešení. Rovněž prokazuje, že je schopen orientace v nárocích dílčích projekčních profesí, je schopen tyto nároky koordinovat a zahrnovat do stavebního projektu a zohledňovat v architektonickém řešení stavby. Prokazuje, že zná nároky kladené na projekt pro stavební řízení a umí takový projekt sestavit včetně potřebných příloh. Jedná se o samostatnou práci, metodicky vedenou pedagogem [32].

Ateliér tvorby – magisterský 1 2014/2015: Pavel Frýdl, Tomáš Gloser, Kateřina Mišáková, Jiří Moos [31] 2015/2016: Lenka Gliganičová, Lukáš Skládal, Barbora Šádková, Jakub Šebek, Martin Štibor, Petr Šťovíček [31]

Výuka navazuje na zkušenosti studentů získané v bakalářském stupni v oblasti architektonické tvorby, typologie, technických předmětů, TZB a prezentace rozpracovanosti i finální podoby navrhovaného řešení. Tématy ateliéru jsou rekonstrukce, dostavby historických areálů, konverze a ochrana nevyužitých průmyslových areálů, energeticky úsporné stavby v konceptu trvale udržitelného rozvoje, občanské stavby. Cílem předmětu je důsledné uplatnění analytických poznatků, znalostí a schopností v procesu architektonického návrhu [32].

Urbanistický ateliér 2014/2015: Soňa Formanová, Renata Koubková, Tomáš Medek, Jiří Moos, Patrik Šarmir [31]

Tématem ateliéru je řešení urbanistické studie zadané lokality včetně všech provozních, funkčních a prostorových vazeb [32].

2014/2015: Martina Frýbová, Renata Koubková, Lucie Opluštilová, Lien Tranová, Michaela Záhorovská [31]

Zadání v ateliéru je zaměřeno na takové typy staveb, u kterých konstrukce do značné míry ovlivňuje celkové řešení nebo se může stát inspiračním

Ateliér architektonicko-konstrukční

2015/2016: Eva Bartošová, Jaroslav Kedaj, Lucie Martínková, Josef Černý, Jiří Opelka, Lenka Gliganičová [31]

Ateliér interiéru AbStrakt‘16 _ text _ stránka 77

2014/2015: Gabriela Buzková, Adam Hochmuth, Jaroslav Krejska, Jakub Mizera, Antónia Pohanková, Lucie Šilarová, Pavel Šimák, Tomáš Tichava [31]

případně provádění) na základě jejich předchozího architektonického návrhu. Měl by je naučit vytvořit základní stavební dokumentaci jak ve výkresové, tak v textové podobě včetně prověření úzké vazby mezi stavebním a architektonickým detailem. Podkladem pro zpracování konstrukčního projektu je vlastní návrh posluchače z ateliérové tvorby s tématem bytového domu či občanské stavby [32].

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 76

2015/2016: Vojtěch Brynda, Halámek Přemysl, Filip Med, Libor Tomášek [31]

2014/2015: Tomáš Gloser, Ondřej Kuptík, Andrea Lacinová, Kateřina Mišáková, Marek Novotný, Jan Radosta [31]

Ateliér tvorby – magisterský 2 (předdiplom) Zadáním je zpravidla řešení širšího území rozvojových ploch v urbanistických souvislostech. V předdiplomním projektu je na vybrané území zpracována komplexně pojatá urbanisticko-architektonická studie. Významnou část práce tvoří sběr a studium podkladů k lokalitě, průzkumy, analýzy historických dat, rešerše s rozborem analogických příkladů. Tvůrčí práce spočívá v návrhu širšího souboru objektů a řešení navazujících prostorů na existující urbanistické struktury sídel, prostředí. Práce plyne od úvodního konceptu ke konkrétnímu návrhu staveb a prostranství, s důrazem na kvalitu architektonického a technického řešení, v podrobnosti projektového stupně urbanistické-architektonické studie. Cílem práce je zvládnout návrh souboru objektů v kontextu daného prostředí [32].

2014/2015: Štěpán Svejkovský, Sara Al-Wahaishiová, Šárka Kubátová [31] 2015/2016: Ondřej Kuptík, Ondřej Lovíšek, Kateřina Mišáková, Jiří Moos, Tereza Čuhaničová, Kateřina Vetešníková [31]


Exhibitions

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 79

The outcomes of design studio projects include posters and models, and therefore it is quite natural that exhibitions represent the largest part of the presentation activities organized by the Department of Architecture and closely associated with the Architecture and Building Engineering program. Similarly, architectural drafting outputs, namely the sketches created by students are another suitable exhibition material. The two main groups of exhibition items represent a major percentage of the total number of exhibitions organized within the A+BE program. A minor percentage is reported for exhibitions linked to the outputs of student competitions, for which the enlisted – and thus also exhibited – architectural designs had not always been produced as part of design studio work (exhibition of the designs shortlisted for the national round of the student competition “Multi Comfort House Isover”) or as part of workshops (exhibition of the designs from the Reading Room workshop), or to the outputs from the types of subjects other than design studio work or drafting (exhibition of subject-related end-of-term works for foreign students called Composition and Theory of Architecture). A completely unique exhibition presented professional experience that the students gained during their short-term internships abroad, which were given support from the OPPA Innovation of the Architecture and Building Engineering Study Program. The organization of exhibitions is the domain of the Department of Architecture and its pedagogical staff who closely cooperate with the Prague districts (in particular districts no. 5, 6, 7 and 10) and other municipalities (Mníšek pod Brdy, Votice and Lužná, etc.). Since 2016, active students have been getting ahead as initiators and organizers of thematic exhibitions. An illustrative example of such events can be the aforementioned Reading Room workshop with exhibition of designs, which was organized fully independently by the AS+ Society (Petr Šťovíček, Josef Zach, Martin Horešovský) or another exhibition and discussion devoted to the future of the Vltava River Embankment at Smíchov, initiated and performed by our students Martin Hlusička and Nikoleta Slováková. Although such activities are mainly organized by students, they are guaranteed by teachers of the Department of Architecture. Another criterion for the classification of exhibitions can be the placing of exhibited items on or outside of the premises of the Faculty of Civil Engineering in Prague-Dejvice. In fact, all design studio projects and sketches created by our students are always exhibited on the Faculty premises, and selected works are then exhibited outside of the school. An exceptional position among the exhibitions held on the Faculty

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 78

Výstavy Výstupem ateliérové tvorby jsou postery a modely, proto je zcela přirozené, že výstavy tvoří největší část prezentačních aktivit spojených s programem Architektura a stavitelství, organizovaných katedrou architektury. Obdobně je tomu i s výstupem architektonického kreslení – kresbami studentů, které jsou též vhodným tématem výstav. Tyto dvě hlavní skupiny předmětů výstav tvoří hlavní podíl celkového počtu výstav pořádaných ve vazbě na studijní program Architektura a stavitelství. V menšině lze zaznamenat výstavy vázané na výstupy studentských soutěží, kdy ne vždy byly soutěžní – a tudíž vystavované – návrhy zpracované v rámci hodin ateliérové tvorby (přehlídka návrhů národního kola studentské soutěže Multi Comfort House Isover), workshopů (výstava návrhů z workshopu Čítárna) či výstupy jiných typů předmětů než je ateliér nebo kreslení (výstava semestrálních prací předmětů pro zahraniční studenty Composition and Theory of Architecture). Ojedinělá byla výstava představující zahraniční zkušenosti, které studenti získali v rámci krátkodobých stáží podporovaných z projektu OPPA Inovace studijního programu Architektura a stavitelství.

Organizace výstav je doménou katedry architektury, respektive jejích pedagogů, ve spolupráci s městskými částmi Prahy (zejména 5, 6, 7 a 10) a dalšími obcemi (Mníšek pod Brdy, Votice, Lužná, aj.). Od roku 2016 se začínají prosazovat aktivní studenti, kteří iniciují a organizují i tématické výstavy. Příkladem může být již zmiňovaný workshop Čítárna a na něj navazující výstava návrhů, kterou zajišťoval zcela samostatně spolek AS+ (Petr Šťovíček, Josef Zach, Martin Horešovský) a výstava s diskuzí Budoucnost smíchovské náplavky, kterou iniciovali a realizovali studenti Martin Hlusička a Nikoleta Slováková. Přestože jsou tyto aktivity hlavně v gesci studentů, garantují je pedagogové katedry architektury. Dalším pomyslným hlediskem klasifikace výstav je jejich umístění v rámci komplexu fakulty stavební v pražských Dejvicích nebo mimo něj. Reálně jsou ale veškeré ateliérové projekty a kresby studentů vždy vystaveny na fakultě a pak vybrané práce i mimo fakultu. Výjimečné postavení mezi výstavami na


AbStrakt‘16 _ text _ stránka 81

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 80

premises has a permanent and continually varied exhibition of design studio projects, which were granted an internal Yellow Card award. The projects are installed on the gallery of Design studio D. Responsibility for the exhibition lies with Ing. arch. Petra Novotná and Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc. Analogous event is a permanent exhibition of the models inside the connecting neck between Design studio D and Building B on the Faculty premises. The person in charge of the models is Ing. Michal Chalupa. When comparing the number of exhibitions over the past years, there is an obvious decrease in the number of exhibitions focused on design studio projects at the Faculty of Civil Engineering. This is because of reducing the number of design studio-work submission deadlines to only three per term in order to keep the examination period as much untouched as possible. This measure was first adopted for the academic year 2015/16 so that the lowest years of the Bachelor’s degree program deliver their projects as the first ones, followed by the higher years of the Bachelor’s degree program and the students of the Master’s degree program. On the contrary, a slightly increasing tendency can be observed on exhibitions held outside of the Faculty premises, which is a very important factor for the promotion and popularization of the A+BE program of study and related activities of the Department of Architecture. Among the performed exhibitions, the most comprehensive exhibition in terms of presentation of the design studio projects tutored by the Department of Architecture is the exhibition “Students of the Architecture and Building Engineering Program at the Faculty of Civil Engineering and Their Guests”, which has been held since 1998 (at its very beginning, the exhibition was known under the name “Students of the Building Engineering and Architecture Program and Their Guests”) and which has been prepared with the long-term participation of Ing. Klára Kroftová, Ph.D. Guests in its 16th year were students from the Department of Urban and Regional Planning of CTU Faculty of Civil Engineering in Prague and students from the CTU Faculty of Architecture in Prague. The 17th year was visited by students from the Department of Urban and Regional Planning of CTU Faculty of Civil Engineering in Prague and students from the Erasmus Plus program in partnership with the University of Hunan, School of Architecture in China. Another exhibition devoted to the collaboration between Czech and Chinese students of architecture was held separately. Considering the number of visitors who could see the exhibited projects, a completely unique event was the outdoor exhibition that was held on the racecourse in Pardubice during the 124th Velká pardubická cross-country steeplechase. The principal theme of the exhibition was the riding hall in Pardubice. The Department of Architecture participated in the European Habitat conference with the exhibition “The Art of Living through the Eyes of the Students of the Department of Architecture”, which presented projects of the students of Architecture and Building Engineering focused not only on residential buildings but also on a vision for the City of Prague. The other exhibitions were held mainly in partnership with municipal councils, within which the municipality came up with the proposals for topic ideas for a variety of design studio projects, which the students completed as part of their program of study and presented publicly to the “client”. An interesting and unique experiment was a single topic idea submitted by the Town Hall of Prague 10 for all the thirdyear students of the Bachelor’s degree program in the summer term 2014/15.

fakultě stavební má stálá a průběžně obměňovaná výstava ateliérových projektů, za které jejich autoři získali interní ocenění tzv. Žlutou kartu. Projekty jsou instalovány na ochozu Ateliéru D, expozici má na starosti Ing. arch. Petra Novotná a Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc. Obdobou je permanentní výstava modelů na spojovacím můstku mezi Ateliérem D a budovou B fakulty. O modely se stará Ing. Michal Chalupa. Při porovnání počtu výstav lze zaznamenat pokles počtu výstav ateliérové tvorby pořádaných na fakultě stavební, to je dáno snížením počtu termínů odevzdání ateliérové tvorby na tři za semestr, aby bylo dokončováním projektu co nejméně dotčeno zkouškové období. K tomuto opatření bylo přistoupeno od akademického roku 2015/16 s tím, že jako první odevzdávají projekty nejnižší ročníky bakalářského studia, jako druzí vyšší ročníky bakalářského studia a jako poslední studenti magisterští. Naopak lehce zvyšující se tendenci má počet výstav pořádaných mimo komplex fakulty stavební, což je velmi důležité z hlediska propagace a popularizace studijního programu Architektura a stavitelství a činnosti katedry architektury. Z realizovaných výstav jsou z hlediska představení ateliérových projektů vyučovaných katedrou architektury nejkomplexnější výstavy Studenti programu Architektura a stavitelství fakulty stavební a jejich hosté, konají se od roku 1998 (ze začátku to byly výstavy Studenti Pozemních staveb a architektury a jejich hosté), na jejichž přípravě se dlouhodobě podílí Ing. Klára Kroftová, Ph.D. Hosty 16. ročníku byli studenti katedry urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT v Praze a studenti Fakulty architektury ČVUT v Praze, 17. ročníku studenti katedry urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT v Praze a studenti výměnného pobytu Erasmus+ ve spolupráci s University of Hunan, School of Architecture v Číně. Na téma česko-čínské spolupráce studentů architektury byla pak uspořádána ještě jedna samostatná výstava.

26

2012/2013

27

2013/2014

33

2014/2015

27

2015/2016

Celkové počty výstav v jednotlivých akademických letech

13

2012/2013

13

15

2013/2014

12

16

2014/2015

17

17

10

2015/2016

Počet výstav na fakultě / počet výstav mimo fakultu

3

2

3

1

4

21

2013/2014

24

2014/2015

28

2

2012/2013

3

22

2015/2016

Počet výstav na ateliérů / kresby / jiných Graf počtu výstav dle různých kritérií v období 9/2012 – 9/2016 (Pro srovnávací grafy byly použity pro akademické roky 2012/13 a 2013/14 informace uvedené v AbStraktu’14 [1].)


Vernisáž v NZM (Foto: Miloš Sedláček)

Své jubileum oslavily v roce 2016 výstavy kreseb posluchačů Architektury a stavitelství z předmětů volitelného kreslení na katedře architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze Kouzlo historické techniky a Telč. Studenti programu Architektura a stavitelství mají výuku kreslení rozdělenou na dva semestry povinného kreslení v prvním ročníku bakalářského studia a dva semestry volitelného kreslení ve druhém ročníku bakalářského studia. Zatímco povinné kreslení se soustředí především na základy kresebných dovedností architekta, tj. zvládnutí základních zobrazovacích metod a rychlé skicování myšlenek i reality, volitelné kreslení tyto základní znalosti rozvíjí do výtvarnější podoby a učí studenty používat i jiné techniky než základní kresbu tužkou. V roce 2005 převzal volitelné kreslení doc. akad. mal. Vratislav Ševčík a díky jeho aktivitě byly hodiny kreslení přeneseny i do prostor Národního technického muzea a posléze Národního zemědělského muzea Praha a byla založena tradice zářijových plenérů v Telči, kde fakulta stavební v roce 2006 otevřela rekonstruovaný objekt č. p. 3 jako své výukové středisko. Již od prvního ročníku nově koncipované volitelné výuky byly realizovány výstavy kreseb, přičemž výstupy studentů byly vždy instalovány nejprve na půdě fakulty stavební a poté na místě vzniku kreseb – v Národním technickém muzeu, Národním zemědělském muzeu Praha a městě Telč. U příležitosti 10. ročníku konání výstav byly vydány katalogy Kouzlo historické zemědělské techniky – 10 let kreslení v muzeu [2] a 10 let kreslení v Telči [3]. Obě publikace editoval doc. akad. mal. Vratislav Ševčík, jednotnou grafickou podobu jim vtiskl Jiří Mezera a byly vydány za spolupráce fakulty stavební a Národního zemědělského muzea v Praze, Ministerstva zemědělství ČR – pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky (Kouzlo historické zemědělské techniky) a města Telč (10 let kreslení v Telči). Slavnostní vernisáž 10. ročníku výstavy Kouzlo historické techniky proběhla v Národním zemědělském

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 83

Jubileum výstav volitelného kreslení

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 82

Co do počtu lidí, kteří mohli výstavu projektů shlédnout, byla unikátní venkovní výstava v rámci 124. Velké pardubické přímo na závodišti v Pardubicích. Tématem výstavy byla jezdecká hala v Pardubicích. Ke konferenci Evropský habitat přispěla katedra architektury výstavou Umění bydlet očima studentů katedry architektury FSv ČVUT v Praze, na které byly prezentovány projekty studentů Architektury a stavitelství nejen s náplní bytového domu, ale i vizí pro Prahu. Ostatní výstavy byly pořádány zejména ve vazbě na spolupráci s obecními zastupitelstvy, kdy obec přišla s námětem na téma zadání pro ateliérovou tvorbu, toto téma pak studenti v rámci výuky zpracovali a následně veřejně prezentovali před „zadavatelem“. Zajímavý a ojedinělý experiment představovalo zadání jednotného tématu radnice Prahy 10 pro celý třetí ročník bakalářského studia v letním semestru 2014/2015.

muzeu Praha tradičně v prostorách expozice Jede traktor dne 28. 4. 2016 za přítomnosti zástupců vedení fakulty stavební, NZM Praha a Ministerstva zemědělství ČR. U příležitosti vernisáže byla pokřtěna zmiňovaná publikace mapující desetiletou spolupráci ČVUT, NZM a NTM. Ve středu 7. 9. 2016 proběhla slavnostní vernisáž 10. ročníku výstav kreseb ve vstupních prostorách Telčského domu. Výstavu zahajovali zástupci vedení fakulty stavební ČVUT v Praze a starosta města Telč. Současně byly vystaveny také plakáty k výstavám ve vstupních prostorám Základní umělecké školy v Telči. Výstava byla tradičně zahájena v době, kdy v Telči probíhal další ročník výuky kreslení v plenéru, takže návštěvníci letošní výstavy měli současně možnost sledovat, jak vznikají exponáty pro příští ročník výstavy. Na výuce kreslení v muzeu se podíleli doc. akad. mal. Vratislav Ševčík, akad. mal. Jan Šafránek, akad. soch. Ctibor Havelka, Ing. arch. Marie Tuláčková. Autoři plakátů Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D., Ing. arch. Ing. Dušan Štětina, Ph.D. Na plenérech v Telči působili doc. akad. mal. Vratislav Ševčík, akad. mal. Jan Šafránek, akad. soch. Ctibor Havelka, Ing. arch. Marie Tuláčková, doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. Autoři plakátů Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D., Ing. arch. Ing. Dušan Štětina, Ph.D.

Výstavy v roce 2014/15 Praha budoucnosti očima studentů experimentálního ateliéru katedry architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze 1/A/E doc. Ing. arch. Miloš Kopřiva, Ing. arch. Vladimír Gleich Katedra architektury FSv ČVUT v Praze, Magistrát Hlavního města Praha 29. 9. 2014 – 24. 10. 2014 Kód Magistrát Hl. m. Prahy, přízemí budovy Nové radnice na Mariánském nám. 2, A – ateliér Praha 1 B – výroční výstava Vernisáž 29. 9. 2014 K – výstava kreseb Cílem výstavy bylo představit úvahy studentů Architektury a stavitelství na E – výstava mimo budovu FSv téma možného vývoje Prahy v budoucnosti, při použití nových technologii F – výstava v budově FSv nebo jejím a materiálů, někdy až futuristických forem objektů na netradičních místech parteru v Praze a na téma zlepšení dopravní infrastruktury opět navržením experimentálně vykalkulovaných způsobů přepravy turistů i obyvatel Prahy. Ve vystavených projektech se experimentuje s fenoménem pohyblivosti v architektuře, odstraňující morfologické i dopravní bariéry města. Nejde jen o fyzické bariéry, ale studenti se snaží bourat i bariéry ve stereotypu v myšlení při procesu urbanistické a architektonické tvorby. Součástí výstavy byl i experimentální model lanovky nad centrem Prahy, který byl umístěn ve vestibulu Nové radnice [V1].


Jezdecká hala v Pardubicích 3/A/E doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc., doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. Katedra architektury FSv ČVUT v Praze, Dostihové závodiště Pardubice 10. 10. 2014 – 22. 10. 2014 Dostihové závodiště Pardubice, vchod do tribuny A Fakulta stavební ČVUT v Praze dostala v únoru 2014 pro studenty programu Architektura a stavitelství zadání na architektonickou studii jezdecké haly na závodišti v Pardubicích. Budoucí architekti se do Pardubic vypravili, areál závodiště si prohlédli a zpracovali své vize jezdeckých hal. Některé návrhy jsou poměrně netradiční a na české poměry až vizionářské, jiné se naopak drží více „při zemi“ a v realizovatelné formě [V6], [V7], [V8], [V9], [V10].

Kouzlo historické techniky 4/K/F Ing. arch. Marie Tuláčková, akad. soch. Ctibor Havelka, Ing. arch. Jan Kašpar Katedra architektury FSv ČVUT v Praze 13. 10. 2014 – 17. 10. 2014 Vstupní atrium Fakulty stavební ČVUT v Praze Vernisáž 13. 10. 2014 Výstava kreseb studentů nejen z Národního zemědělského muzea v Praze a Národního technického muzea [V11].

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 85

2/A/E Ing. arch. Ing. Tomáš Med, Ing. arch. Jiří Smolík, Ing. arch. Luboš Knytl, Ing. arch. Jan Šabart Katedra architektury FSv ČVUT v Praze, MČ Praha 10 1. 10. 2014 – 31. 10. 2014 Středisko územního rozvoje Prahy 10, budova radnice ve Vršovické ulici Vernisáž 1. 10. 2014 „Dům Barikádníků, lidově zvaný „Barča“, je legendární kulturní zařízení. Byl postaven v letech 1945–1946 svépomocí účastníků pražského povstání z Prahy 10, dodnes je provizorní stavbou. Praha 10 přestavbu domu zatím neplánuje, ale studentské vize jsou dozajisté cenným vkladem do diskuse o možné budoucí podobě „Barči“ i jejího okolí,“ uvedla v této souvislosti místostarostka Prahy 10 Ivana Carbrnochová (SZ). Téma novostavby kulturního domu Barikádníků včetně revitalizace prostoru bývalého tržiště si vybrali konkrétně studenti z ateliérů Med - Smolík a Knytl – Šabart. Cílem bylo získat od studentů náměty a impulzy nezatížené běžnou realitou [V2], [V3], [V4], [V5].

Studenti programu Architektura a stavitelství fakulty stavební a jejich hosté

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 84

Výstava studentských prací Kulturní dům Barikádníků

5/A/B/F Ing. Klára Kroftová, Ph.D., Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D., Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc., Ing. Jan Pustějovský, Ing. Michal Chalupa Katedra architektury FSv ČVUT v Praze 20. 10. 2014 – 14. 11. 2014 Vstupní atrium Fakulty stavební ČVUT v Praze Vernisáž 20. 10. 2014 16. ročník. Výstava tradičně představila zejména práce studentů programu Architektura a stavitelství FSv ČVUT v Praze, které byly oceněny tzv. „Žlutou kartou“ za vynikající studentský projekt. Hosty výstavy byli studenti katedry urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT v Praze a studenti Fakulty architektury ČVUT v Praze [V12], [V13], [V14].

Jezdecká hala v Pardubicích 6/A/F doc. Ing arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D., doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc., Ing. arch. Jan Kašpar, Tomáš Krupička Katedra architektury FSv ČVUT v Praze 22. 10. 2014 – 13. 5. 2015 Parter před hlavním vstupem do budovy fakulty stavební Výstava studentských projektů jezdecké haly v Pardubicích, která byla přivezena z pardubického závodiště [V15].

Telč ’14 7/K/F Ing. arch. Marie Tuláčková, akad. soch. Ctibor Havelka, Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D. Katedra architektury FSv ČVUT v Praze 1. 12. 2014 – 19. 12. 2014 Vstupní atrium Fakulty stavební ČVUT v Praze Vernisáž 1. 12. 2014 Výstava kreseb studentů programu Architektura a stavitelství z letního plenéru v Telči [V16].

Akademický rok 2014/15 16. 9. 2014 (s) Young Architecture Award 2014 vyhlášení výsledků 22. 9. 2014 (š) Začátek akademického roku, začátek zimního semestru 24. 9. 2014 (š) AS FSv doporučil Vědecké radě fakulty ke schválení prodloužení akreditace bc i mgr studijního programu Architektura a stavitelství 25. 9. 2014 (š) Promoce absolventů mgr studia v Betlémské kapli 26. 9. 2014 (š) Imatrikulace 1. ročníků bc studia v Betlémské kapli 26. 9. 2014 (p) Světové stavby skupiny Bouygues. Přednáška Ing. Vladimíra Ujce 29. 9. 2014 (v) Výstava Praha budoucnosti očima studentů experimentálního ateliéru katedry architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze 1. 10. 2014 – 31. 10. 2014 (v) Výstava studentských prací Kulturní dům Barikádníků 2. 10. 2014 (š) Vědecká rada fakulty schválila návrh prodloužení akreditace bc i mgr studijního programu Architektura a stavitelství


10. 10. 2014 (š) První “podzimní” termín státních závěrečných zkoušek na bc A+S – ústní zkoušky z tematických okruhů Architektonické navrhování budov a Technické navrhování budov 10. 10. 2014 – 22. 10. 2014 (v) Výstava Jezdecká hala v Pardubicích v areálu pardubického závodiště 13. 10. 2014 – 17. 10. 2014 (v) Výstava Kouzlo historické techniky v atriu fakulty stavební

projektu OPPA Inovace studijního programu Architektura a stavitelství [V18].

8/A/E akad. arch. Jan Kerel, Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D., Ing. arch. Ludmila Čajková, Ing. arch. Vítězslav Táborský Katedra architektury FSv ČVUT v Praze, MČ Praha 5 1. 12. 2014 – 2. 1. 2015 Malá výstavní síň ÚMČ Prahy 5, Štefánikova 15, Praha 5 Výstava navazuje na úzkou spolupráci mezi FSv ČVUT v Praze a MČ Praha 5. Na předchozích výstavách, které se v roce 2013 konaly dvě, byly představeny projekty - kompozice na umístění ekologické stavby na Pavím vrchu a v Prokopském údolí. Všechny výstavy, včetně této, měly za úkol představit um a fantazii mladých lidí – budoucích architektů, v oblasti moderních a ekologických staveb, splňující ty nejvyšší požadované standardy. Výstava představila návrhy bytových domů, které nejsou určeny k realizaci, ale pro představení individuálních nápadů jednotlivých autorů na dané téma. Deset návrhů bylo situováno do proluky v ulici Radlická a deset do ulice Vrchlického. Současně ke každému návrhu byl k dispozici model této stavby. Zajímavostí expozice byla anketa pro návštěvníky, kteří mohli ohodnotit nejlepší návrhy vhozením hlasu do připravené schránky nebo napsat připomínky k jednotlivým návrhům přímo do knihy návštěv [V17].

Výstava studentských projektů 129ATM1, 129ATM2 a 127ATM2 (ateliér architektonické tvorby magisterský 1 a 2)

Výstava studentských projektů 129ATAZ (ateliér architektonické tvorby – základní) 9/A/F Katedra architektury FSv ČVUT v Praze 7. 1. 2015 – 13. 1. 2015 Ateliér D Výstava studentských projektů ateliérové tvorby ze zimního semestru 2014/15. Výuku garantuje a výstavu pořádá katedra architektury [V18].

Výstava studentských projektů 129ATV2 (ateliér architektonické tvorby - občanská stavba) 10/A/F Katedra architektury FSv ČVUT v Praze 14. 1. 2015 – 21. 1. 2015 Ateliér D Výstava studentských projektů ateliérové tvorby ze zimního semestru 2014/15. Výuku garantuje a výstavu pořádá katedra architektury. Součást

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 87

9. 10. 2014 (r) Fotograf Ministerstva pro místní rozvoj ČR fotil v Ateliéru D inovovanou výuku ATV2, jako jeden z úspěšných projektů Operačního programu Praha Adaptabilita

Dostavba bytových domů ve stávajících prolukách MČ Praha 5

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 86

6. 10. 2014 (š) Žádost o prodloužení akreditace bc i mgr studijního programu Architektura a stavitelství byla předána na rektorát ČVUT

13. 10. 2014 (s) Tým studentů FSv postoupil do druhého kola soutěže Le Défi 16. 10. 2014 (p) Přednáška Davida Vávry

11/A/F Katedra architektury FSv ČVUT v Praze 28. 1. 2015 – 4. 2. 2015 Ateliér D Výstava studentských projektů ateliérové tvorby ze zimního semestru 2014/15. Výuku garantuje a výstavu pořádá katedra architektury a katedra urbanismu a územního plánování [V18].

17. 10. 2014 (š) Druhý “podzimní” termín státních závěrečných zkoušek na bc A+S – ústní zkoušky z tematických okruhů Architektonické navrhování budov a Technické navrhování budov

Výstava studentských projektů 127URA ateliér urbanistické tvorby

20. 10. 2014 (v) 16. ročník výstavy Studenti programu Architektura a stavitelství fakulty stavební a jejich hosté

12/A/F Katedra architektury FSv ČVUT v Praze 5. 2. 2015 – 11. 2. 2015 Ateliér D Výstava studentských projektů ateliérové tvorby ze zimního semestru 2014/15. Výuku garantuje a výstavu pořádá katedra urbanismu a územního plánování [V18].

Nový Sedlec – studie zástavby v pracích studentů katedry architektury 13/A/E doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc., Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D. Katedra architektury FSv ČVUT v Praze, MČ Praha 6 5. 2. 2015 – 10. 3. 2015 Galerie Chodník, Skleněný palác, Náměstí svobody, Praha 6 Vernisáž 5. 2. 2015 Studenti magisterského programu Architektura a stavitelství Fakulty stavební ČVUT v Praze představují svůj pohled na možnost zástavby nádherné, přitom zcela neznámé lokality Sedlec – jižní část – území podél komunikace Kamýcká. Možnost zástavby je zde výrazně ovlivněna nejen přírodními památkami, ale i umístěním tramvajového tělesa uvažovaného prodloužení tratě z Podbaby do Suchdola. Prezentováno dvanáct vybraných studentských prací [V19], [V20].

22. 10. 2014 (š) Den otevřených dveří 22. 10. 2014 – květen 2015 (v) Jezdecká hala v Pardubicích před vstupem do budovy fakulty stavební 24. 10. 2014 (š) Třetí “podzimní” termín státních závěrečných zkoušek na bc A+S – ústní zkoušky z tematických okruhů Architektonické navrhování budov a Technické navrhování budov


5. 11. 2014 (s) Tým studentů programu Architektura a stavitelství se účastnil studentské soutěže EBEC 14. 11. 2014 (k) Konference AUR 14
 25. 11. – 30. 11. 2014 (s) Mezinárodní finále soutěže Le Défi ve Francii 27. 11. – 30. 11. 2014 (r) Krátkodobá zahraniční stáž pro magisterské studenty programu Architektura a stavitelství v Challengeru společnosti Bouygues ve Francii 28. 11. – 29. 11. 2014 (w) Workshop na téma lehká membránová architektury: „Lehkost v prostoru“ 1. 12. 2014 – 19. 12. 2014 (v) Výstava Telč ’14 v atriu Fakulty stavební

Úřad MČ Praha 7, 2. patro Vernisáž 18. 3. 2015 Výstava studentských projektů z ateliéru Martinová – Synek – Zoula na téma bydlení pro bezdomovce [V25].

4/A/E doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D., doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc., Ing. arch. Jan Kašpar, Ing. arch. Petra Novotná, Ing. arch. Irena Pátková Katedra architektury FSv ČVUT v Praze, Městská knihovna Roztoky 17. 2. 2015 – 10. 6. 2015 Městská knihovna Roztoky Vernisáž 17. 2. 2015
 Výstava architektonických projektů posluchačů studijního programu Architektura a stavitelství FSv ČVUT v Praze z ateliéru Pešková, Košatka, Kašpar a Novotná, Pátková ve spolupráci s Městkou knihovnou Roztoky.

Řešení proluky na nároží ulic Budějovické a Harantovy v Písku 15/A/E Ing. arch. Miroslav Kročák, Ing. arch. Petr Housa Katedra architektury FSv ČVUT v Praze, město Písek 5. 3. 3015 – 26. 3. 2015 Galerie Sladovna, Písek Vernisáž 5. 3. 2015 Výstava studentských projektů zástavby proluky v existující struktuře města na nároží ulic Budějovické a Harantovy v Písku [V23].

Dům pro seniory – DPS v Lužné u Rakovníka 16/A/E Ing. arch. Pavel Čajka, akad. arch. Jan Kerel, Ing. Lukáš Srch Katedra architektury FSv ČVUT v Praze, obec Lužná 13. 3. 2015 – 10. 4. 2015 Sál místní knihovny v části obce Lužná II, v blízkosti známého železničního muzea, po týdnu byla výstava přesunuta do prostor Domu hasičů v Lužné I. Vernisáž 13. 3. 2015, slavnostní ukončení s vyhlášením vítězů ankety občanů 10. 4. 2015. Výstava studentských projektů z ateliéru Čajka – Kerel – Srch [V24].

Domov pro lidi bez domova 17/A/E Ing. arch. Zora Martinová, Ing. arch. Jindřich Synek, Ing. arch. Jakub Zoula Katedra architektury FSv ČVUT v Praze, MČ Praha 7 18. 3. 2015 – 30. 3. 2015

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 89

5. 11. 2014 (s) Studenti A+S se probojovali až do finále prestižní mezinárodní soutěže Le Défi ve Francii

Víceúčelový objekt v Roztokách u Prahy

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 88

31. 10. 2014 (š) Čtvrtý „podzimní“ termín státních závěrečných zkoušek na bc A+S ústní zkoušky z tematických okruhů Architektonické navrhování budov a Technické navrhování budov

Výstava studentských posterů se zkušenostmi z krátkodobých zahraničních stáží v rámci projektu „Inovace studijního programu Architektura a stavitelství“. 18/F Ing. arch. Jan Kašpar Katedra architektury FSv ČVUT v Praze 24. 3. 2015 – 24. 4. 2015 Klubovna Studentského klubu Fakulty stavební ČVUT v Praze – ŠTUK, As-140 Vernisáž 24. 3. 2015 Výstava posterů, které shrnují zahraniční zkušenosti studentů v rámci krátkodobých zahraničních stáží projektu OPPA Inovace studijního programu Architektura a stavitelství ve Francii a Rakousku [V26].

Rekonstrukce a dostavba panského hostince na Skalce a novostavba plovárny u Zadního rybníka v Mníšku pod Brdy 19/A/E Ing. arch. Jan Kašpar, Ing. arch. Milan Nesměrák, Ing. arch. Iva Knappová, Ing. arch. Pavel Filsak Katedra architektury FSv ČVUT v Praze, město Mníšek pod Brdy 4. 4. 2015 – 3. 5. 2015 Klášter na Skalce, Mníšek pod Brdy Vernisáž 5. 4. 2015 Výstava studentských projektů z ateliérů Kašpar – Nesměrák a Knappová – Filsak. První téma se zabývá návrhem dostavby torza původního panského hostince a úprav souvisejícího veřejného prostoru. Novou náplní by mohlo být zázemí pro občany města a návštěvníky v podobě informačního centra s obsluhou, veřejného WC, krytého sezení, ubytování apod. Druhým tématem je obnova rekreačního využití okolí Zadního rybníka formou novostavby objektu plovárny, který by poskytl formou dostatečného zázemí celoroční využití lokality. Doplňkovou funkcí by mohla být kavárna/bar, galerie, pronajímatelná klubovna pro místní spolky, půjčovna lodí apod. [V27].

1. 12. 2014 – 2. 1. 2015 (v) Dostavba bytových domů ve stávajících prolukách MČ Praha 5 18. 12. 2014 (r) Vyšel AbStrakt’14 7. 1. 2015 – 13. 1. 2015 (v) Výstava studentských projektů 129ATAZ (ateliér architektonické tvorby – základní) 8. 1. 2015 (š) Prodloužena akreditace studijních programů bc a mgr studia A+S 14. 1. 2015 – 21. 1. 2015 (v) Výstava studentských projektů 129ATV2 ateliér architektonické tvorby občanská stavba 1 22. 1. 2015 (š) Obhajoby DP a BP na A+S 22. 1. 2015 (r) V čele žebříčků škol architektury dle Hospodářských novin je Architektura a stavitelství na FSv ČVUT v Praze 23. 1. 2015 (š) Den otevřených dveří 28. 1. 2015 – 4. 2. 2015 (v) Výstava studentských projektů 129ATM1, 129ATM2 a 127ATM2 (ateliér architektonické tvorby magisterský 1 a 2) 5. 2. 2015 – 11. 2. 2015 (v) Výstava studentských projektů 127URA (ateliér urbanistické tvorby)


16. 2. 2015 (š) Začátek letního semestru 17. 2. 2015 – 10. 6. 2015 (v) Výstava Víceúčelový objekt v Roztokách u Prahy 1. 3. 2015 (š) doc. Ing. arch. Dvořák, CSc. ukončil své působení ve funkci vedoucího katedry architektury, pověřeným vedoucím se od 1. 3. 2015 stal prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc. 4. 3. 2015 (š) Pedagogická rada studijního programu A+S schválila novou podobu studijního plánu pro bakalářský i magisterský stupeň 5. 3. 3015 – 26. 3. 2015 (v) Výstava Řešení proluky na nároží ulic Budějovické a Harantovy v Písku 6. 3. 2015 (š) Informační schůzka pro studenty 4. ročníku bc A+S k přijímacímu řízení do magisterského studia 9. 3. 2015 (š) Katedrová schůze – oficiální poděkování doc. Dvořákovi za jeho práci ve funkci vedoucího katedry 13. 3. 2015 – 14. 3. 2015 (s) Superstudio

Pracovní výstava modelů zpracovaných studenty A+S

20/K/E Ing. arch. Jan Kašpar, Ing. arch. Marie Tuláčková, doc. akad. mal. Vratislav Ševčík, akad. soch. Ctibor Havelka Katedra architektury FSv ČVUT v Praze, Národní technické muzeum a Národní zemědělské muzeum Praha 15. 4. 2015 – 14. 6. 2015 Národní zemědělské muzeum Praha Vernisáž 15. 4. 2015 Ve spolupráci s ČVUT v Praze zahájilo Národní zemědělské muzeum Praha na Letné již IX. ročník výstavy kreseb posluchačů 2. ročníku studijního programu Architektura a stavitelství. Autoři – studenti zde již tradičně představili své práce, které vznikly přímo v expozicích a výstavách Národního technického muzea a Národního zemědělského muzea v minulém roce. Jejich společným znakem je originální autorské vyjádření řady vystavených exponátů, v případě NZM Praha především traktorů i dalších zemědělských strojů a techniky. Nejlepší práce studentů ČVUT v Praze vystavené v předchozích letech již trvale zdobí některé muzejní expozice Národního zemědělského muzea v Praze i jeho mimopražských poboček [V28], [V29].

22/A/F Ing. arch. Michal Chalupa, doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc. Katedra architektury FSv ČVUT v Praze 23. 4. 2015 Ateliér D Modely zhotovené pro výstavu „Ing. arch. Lubor Marek, představitel ztracené generace architektů“, naplánovanou Národní galerií do Veletržního paláce. Jde o většinou nerealizované návrhy, které byly ve své době progresivní, ale doba jim nepřála. Nerealizovanými díly Lubora Marka prováděla doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc. [V32].

Vyhlášení výsledků a výstava národního kola mezinárodní soutěže Saint-Gobain ISOVER 21/A/F doc. Ing. arch. Petr Mezera, CSc., doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D., doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc., Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc., Ing. arch. Josef Smola FSv ČVUT v Praze, Saint-Gobain ISOVER 22. 4. 2015 – 18. 5. 2015 Vstupní atrium Fakulty stavební ČVUT v Praze
a následně v Ateliéru D Vernisáž 22. 4. 2015 Výstava soutěžních návrhů 11. mezinárodní studentské soutěže o nejlepší Multi-Komfortní dům, kterou společnost ISOVER připravila v úzké spolupráci s oddělením architektury národního podniku Astana EXPO-2017. Úkolem bylo navrhnout rezidenční budovy v kazašské Astaně. U příležitosti vernisáže výstavy byli vyhlášeni vítězové národního kola [V30], [V31].

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 91

13. 2. 2015 (š) Konec zimního semestru

Výstava kouzlo historické techniky

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 90

5. 2. 2015 – 10. 3. 2015 (v) Výstava Nový Sedlec

Výstava studentských projektů 129ATAK (ateliér architektonické kompozice) 23/A/F Katedra architektury FSv ČVUT v Praze 20. 5. 2015 – 26. 5. 2015 Ateliér D Výstava studentských projektů ateliérové tvorby z letního semestru 2014/15. Výuku garantuje a výstavu pořádá katedra architektury [V33].

Výstava studentských projektů 129ATA1 (ateliér architektonické tvorby – bytový dům) a 129ATKS (ateliér architektonicko-konstrukční) 24/A/F Katedra architektury FSv ČVUT v Praze 27. 5. 2015 – 2. 6. 2015 Ateliér D Výstava studentských projektů ateliérové tvorby z letního semestru 2014/15. Výuku garantuje a výstavu pořádá katedra architektury [V33].

13. 3. 2015 – 10. 4. 2015 (v) Výstava Dům pro seniory - DPS v Lužné u Rakovníka 18. 3. 2015 – 30. 3. 2015 (v) Výstava Domov pro lidi bez domova na úřadě Městské části Praha 7 24. 3. 2015 – 24. 4. 2015 (v) Výstava studentských posterů se zkušenostmi z krátkodobých zahraničních stáží v rámci projektu "Inovace studijního programu Architektura a stavitelství" 4. 4. 2015 – 3. 5. 2015 (v) Výstava Rekonstrukce a dostavba panského hostince na Skalce a novostavba plovárny u Zadního rybníka v Mníšku pod Brdy 15. 4. 2015 – 14. 6. 2015 (v) Výstava kouzlo historické techniky v Národním zemědělském muzeu

Výstava studentských projektů Železnice a město 25/A/E doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D., Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D, doc. Ing. arch. Luboš Knytl, Ing. arch. Petr Lédl, Ph.D. Katedra architektury FSv ČVUT v Praze, MČ Praha 10 27. 5. 2015 – 30. 6. 2015 Středisko územního rozvoje, přízemí budovy B, ÚMČ Praha 10 Vernisáž 27. 5. 2015

22. 4. 2015 (s, v) Vyhlášení výsledků a výstava národního kola mezinárodní soutěže Saint - Gobain ISOVER


18. 5. 2015 (š) Přijímací řízení do magisterského studijního programu A+S 20. 5. 2015 (p) Přednášky o současné polské architektuře: Polish Conterporary architecture od prof. Romany Cielatkowske a Alternative exposition spaces od Doroty Wojtovicz – Janowske, Ph.D. 20. 5. 2015 – 26. 5. 2015 (v) Výstava studentských projektů 129ATAK (ateliér architektonické kompozice) 22. 5. 2015–23. 5. 2015 (w) Workshop lehké membránové konstrukce 27. 5. 2015 – 2. 6. 2015 (v) Výstava studentských projektů 129ATA1 (ateliér architektonické tvorby – bytový dům) a 129ATKS 27. 5. 2016 – 29. 5. 2016 (s) ISOVER MCH Students Contest, Edition 2015 v Astaně

Domov pro lidi bez domova 26/A/E Ing. arch. Jinřich Synek, Ing. arch. akad. arch. Zora Martinová, Ing. arch. Jakub Zoula Katedra architektury FSv ČVUT v Praze, UKRA 28. 5. 2015 Ukradená galerie, UKRA modul pod Železničním mostem (na Náplavce Rašínova nábřeží, Výtoň) Vernisáž s přednáškou 28. 5. 2015 V rámci Cyklu architektura neziskově byly představeny studentské projekty, jejichž zadáním byl návrh komunitního bydlení pro lidi bez domova - jako podaná ruka společnosti potřebným. Předpokládá se svobodná spoluúčast těchto lidí, budování kultury sdílení. Bydlení řeší vznik malé komunity a je děleno na část soukromou a společnou. Mohlo by být situováno na jinak nevyužívaných pozemcích ve spolupráci s městem. Studentské návrhy jsou příklady umístění do různých prostředí, za použití různých technologií, které se snaží využít dostupný odpadový materiál. Navrženy jsou i různé pracovní příležitosti, v centru města je navržen objekt první pomoci s dispečinkem [V35].

Výstava studentských projektů 129AT3 (ateliér architektonické tvorby – občanská stavba) 27/A/F Katedra architektury FSv ČVUT v Praze 3. 6. 2015 – 9. 6. 2015 Ateliér D Výstava studentských projektů ateliérové tvorby z letního semestru 2014/15. Výuku garantuje a výstavu pořádá katedra architektury. Tento semestr bylo pro celý ročník zadáno experimentálně jednotné zadání radnice Prahy 10. V praxi se tak ověřilo, že jednotné celo-ročníkové zadání nedopadlo optimálně a nadále budou podporována zadání různorodá, i když pak vznikají rozdíly mezi rozsahem práce v jednotlivých ateliérech [V33].

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 93

23. 4. 2015 – 25. 4. 2015 (w) Workshop ModulARCH 2015 
 24. 4. 2015–26. 4. 2015 (w) Obce 2015: Chlumín u Neratovic

Výstava kreseb Architektonického kreslení 2

Prezentované práce studentů programu Architektura a stavitelství přibližují soudobé trendy v navrhování dopravních staveb ve světle měnících se potřeb cestujících a nového způsobu fungování železniční dopravy, včetně hledání nového využití pro dopravu nadále nepotřebných budov a území. Nádraží jako spojnice tří základních funkcí – dopravní (stanice), společenské (obchod, služby, volný čas, kultura) a urbanistické (městská a lokální centra) [V34].

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 92

23. 4. 2015 (v) Pracovní výstava modelů zpracovaných studenty A+S pro výstavu "Ing. arch. Lubor Marek, představitel ztracené generace architektů"

28/K/F Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D., akad. soch. Ctibor Havelka Katedra architektury FSv ČVUT v Praze 8. 6. 2015 – 30. 6. 2015 Vstupní atrium Fakulty stavební ČVUT v Praze Výstava kreseb studentů prvního ročníku bakalářského studia Architektury a stavitelství z letního semestru 2014/15 [V18].

Výstava studentských projektů 129INT (ateliér interiéru) 29/A/F Katedra architektury FSv ČVUT v Praze 10. 6. 2015 – 15. 6. 2015 Ateliér D Výstava studentských projektů ateliérové tvorby z letního semestru 2014/15. Výuku garantuje a výstavu pořádá katedra architektury [V33].

Výstava studentských projektů na zámečku Pakoměřice 30/A/E doc. Ing. arch. Miloš Kopřiva, doc. Ing. arch. Luboš Knytl, Ing. Jan Vecko Katedra architektury FSv ČVUT v Praze, obec Pakoměřice 14. 6. 2015 Areál zámečku Pakoměřice Vernisáž 14. 6. 2015 Součástí programu Dne otevřených dveří na zámečku Pakoměřice bylo i zahájení výstavy studentských projektů z ateliéru membránových konstrukcí magisterského architektonicko-konstrukčního ateliéru [V33].

Výstava závěrečných prací 31/A/F Katedra architektury FSv ČVUT v Praze 16. 6. 2015 – 19. 6. 2015 Ateliér D Výstava bakalářských a diplomních projektů z letního semestru 2014/15. Výuku garantuje a výstavu pořádá katedra architektury a katedra urbanismu a územního plánování [V33].

27. 5. 2015 – 30. 6. 2015 (v) Výstava projektů studentů Architektury a stavitelství Železnice a město 28. 5. 2015 (v) Výstava Domov pro lidi bez domova v Ukradené galerii 3. 6. 2015 – 9. 6. 2015 (v) Výstava studentských projektů 129AT3 (ateliér architektonické tvorby – občanská stavba) 8. 6. 2015 – 30. 6. 2015 (v) Výstava kreseb Architektonického kreslení 2 9. 6. 2015–11. 6. 2015 (š) Přijímací řízení do bakalářského studijního programu Architektura a stavitelství – I. kolo 10. 6. 2015 – 15. 6. 2015 (v) Výstava studentských projektů 129INT (Interiér) 14. 6. 2015 (v) Výstava studentských projektů na zámečku Pakoměřice 16. 6. 2015 – 19. 6. 2015 (v) Výstava závěrečných prací - bakalářských a diplomních projektů z letního semestru 2014/15, zpracovaných na katedře architektury a katedře urbanismu a územního plánování 17. 6. 2015 (š) Státní závěrečné zkoušky – ústní část z tematického okruhu Technické navrhování budov


23. 6. 2015 (š) Státní závěrečné zkoušky – obhajoby bakalářských prací na katedře architektury a diplomních prací na katedře urbanismu a územního plánování 24. 6. 2015 (š) Státní závěrečné zkoušky – obhajoby bakalářských prací na katedře architektury 26. 6. 2015–20. 9. 2015 (v) Výstava Architekt Lubor Marek (š) Konec letního semestru 27. 6. 2015 – 30. 6. 2015 (r) EXPO Milano 2015 31. 8. 2015 (š) Zápis 1. ročníků magisterského studia Architektura a stavitelství 1. 9. 2015 – 3. 9. 2015 (š) Zápis 1. ročníků bakalářského studia Architektura a stavitelství 2. 9. 2015 (š) Přijímací řízení do bakalářského studijního programu Architektura a stavitelství – II. kolo

32/A/E doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., Ing. Michal Chalupa Katedra architektury FSv ČVUT v Praze, Národní galerie 26. 6. 2015 – 20. 9. 2015 Veletržní palác Vernisáž 26. 6. 2015 Studenti bakalářského programu Architektura a stavitelství vytvořili modely staveb dle plánů architekta Marka pro výstavu v Národní galerii. Architekti, kteří vstoupili do praxe těsně před začátkem 2. světové války, se stali většinou „ztracenou generací“. Patří k nim i Lubor Marek (1915–2000), který vytvořil v prvních letech své kariéry zajímavé návrhy rozmanitých staveb, po válce se pak podílel na horských stavbách především v Nízkých Tatrách a také na mnoha průmyslových objektech i v zahraničí. Po roce 1950 se stal zaměstnancem státní instituce, kde navrhl typizovaný objekt populárních „školiček“, a pak jeho tvůrčí činnost, kromě účasti v řadě soutěží, víceméně skončila [V37].

Bytový dům Dejvická Brána 33/A/E doc. Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D., akad. arch. Jan Kerel, Ing. arch. Štěpán Lajda Katedra architektury FSv ČVUT v Praze, MČ Praha 6 14. 9. 2015 – 8. 10. 2015 Galerie Chodník, Skleněný palác, Náměstí Svobody 1, Praha 6 Dernisáž 8. 10. 2015 Otázku dostavby druhé strany ulice Podbabské naproti objektu Keramoprojektu a náhradu administrativního objektu Dopravních podniků řešili v letním semestru 2015 studenti ateliéru Šikola – Kerel – Lajda [V38].

Výstavy v roce 2015/16 Architecture and Its Composition 34/E Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D.
 Katedra architektury FSv ČVUT v Praze, CTU in Prague International Students Club 13. 10. 2015 – 14. 10. 2015

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 95

22. 6. 2015 (š) Státní závěrečné zkoušky – obhajoby diplomních prací na katedře architektury

Architekt Lubor Marek

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 94

18. 6. 2015 (š) Státní závěrečné zkoušky – ústní část z tematického okruhu Architektonické navrhování budov

Dvorana Národní technické knihovny Prezentace grafických výsledků zahraničních studentů ČVUT na Fakultě stavební katedře architektury v rámci předmětu Composition and Theory of Architecture. Studenti se zde seznamují se základními kompozičními principy, prostorovými koncepty a jejich teoretickým zdůvodněním. Práce se zaměřují na pražské stavby, přičemž cílem je studovat je přímo na místě a tak se dozvědět něco více o kvalitách architektury v Praze [V39].

2. 9. 2015 – 28. 9. 2015 (v) Výstava Telč ’14 ve vstupních prostorách Telčského domu

Poděbrady – polyfunkční zástavba na břehu Labe

14. 9. 2015 – 8. 10. 2015 (v) Výstava Bytový dům Dejvická Brána

35/A/E prof. akad. arch. Mikuláš Hulec, Ing. akad. arch. Jiří Pošmourný Katedra architektury FSv ČVUT v Praze, Městský úřad Poděbrady, Lázně Poděbrady, a. s., Městské kulturní centrum 16. 10. 2015 – 13. 11. 2015 Foyer divadla Na kovárně 
Vernisáž 16. 10. 2015 Ateliérové úlohy, osvobozené zatím od omezujících podmínek reálné architektonické a památkové praxe, využívají historický kontext města jako inspirativní prostředí pro vznik nových námětů, pohledů, myšlenek, jako hypotetickou platformu pro tříbení výtvarného a kompozičního cítění soudobých návrhů v kontrastu i v kontextu starobylého prostředí. Studenti přidávají, případně vkládají do historické struktury nové prvky, prostory a konstrukce, přičemž původní historická materie zůstává zachována. Posluchače nižších ročníků vede takové zadání navíc atraktivním způsobem k jejímu základnímu poznání, pochopení a analýze. Návrhy nemají prvoplánově provokovat nebo šokovat. Konkrétní historický kontext Poděbrad je v tomto případě rámcem pro teoretické, podnětné i kontroverzní architektonické návrhy, které na svobodnou univerzitní půdu neodmyslitelně patří [V40].

Telč ’15 36/K/F doc. akad. mal. Vratislav Ševčík, akad. soch. Ctibor Havelka, Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D. Katedra architektury FSv ČVUT v Praze 26. 10. 2015 – 10. 11. 2015 Vstupní atrium Fakulty stavební ČVUT v Praze Vernisáž 26. 10. 2015 Jubilejní 10. výstava kreseb posluchačů programu Architektura a stavitelství z plenéru v Telči [V41].

11. 9. 2015 (š) Promoce absolventů bakalářského studia A+S

21. 9. 2015 (š) Náhradní termín zápisu do 1. ročníku magisterského studia A+S 23. 9. 2015 (š) Náhradní termín zápisů do 1. ročníku bakalářského studia A+S 25. 9. 2015 – 30. 9. 2015 (r) Rakousko: Voralberg 15 29. 9. 2015 (š) Imatrikulace 1. ročníku bakalářského studia A+S akademický rok 2015/16 1. 10. 2015 (š) Začátek akademického roku, začátek Zimního semestru. Do funkce vedoucího katedry architektury jmenován prof. akad. arch. Mikuláš Hulec, vedoucím katedry urbanismu a územního plánování se stává doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D. 2. 10. 2015 (r) Exkurze Strahovský klášter


16. 10. 2015 (k) Konference VÚP’15 Venkov a územní plánování 22. 10. 2015 (s) Vyhlášení výsledků Dřevěná stavba roku 2015 26. 10. 2015 (v) Výstava Telč ’15 na fakultě stavební

37/A/E doc. Ing. arch. Luboš Knytl, Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D., Ing. arch. Nikolay Brankov Katedra architektury FSv ČVUT v Praze, MČ Praha 10 11. 11. 2015 – 31. 12. 2015 Středisko územního rozvoje ÚMČ Praha 10 Vernisáž 11. 11. 2015 Ateliér Luboš Knytl – Lenka Popelová představuje práce studentů druhého ročníku bakalářského studia Architektura a stavitelství, kteří na tématu pracovali ze začátku ve skupinách tak, že se snažili v daném prostoru vymyslet „tematický park“ – tématy byla: život, příroda, umění, vztahy. Později každý student vypracoval v rámci celkově rozvrženého území projekt malého pavilonu. Ateliér Lenka Popelová – Nikolay Brankov prezentuje pouze modely, a to studentů prvního ročníku bakalářského studia Architektura a stavitelství. Zadáním byla Informační platforma – otevřený prostor informačního „boxu/boxů/platforem“, prostorová struktura umístěná u vstupu do území. Studenti neomezení konkrétním programem měli za úkol prostor vymezit a snažit se aplikovat základní kompoziční pravidla na reálné stavbě v reálném kontextu okolí [V42].

Studenti programu Architektura a stavitelství fakulty stavební a jejich hosté

11. 11. 2015 (v) Výstava Park v Olšinách 24. 11. 2015 (p) Pasivní domy jako ekologické stavby? Přednáška Aleše Brotánka 27. 11. 2015 (š) Den otevřených dveří 1. 12. 2015 (p) Energetická náročnost v historii architektury. Přednáška Václava Jandáčka

38/A/B/F Ing. Klára Kroftová, Ph.D., Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D., Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc., Ing. Jan Pustějovský, Ing. Michal Chalupa Katedra architektury FSv ČVUT v Praze 5. 1. 2016 – 29. 1. 2016 Vstupní atrium Fakulty stavební ČVUT v Praze Vernisáž 5. 1. 2016 17. ročník výstavy. Výstava představila zejména práce studentů programu Architektura a stavitelství FSv ČVUT v Praze, které byly v roce 2014/15 oceněny tzv. „Žlutou kartou“ za vynikající studentský projekt. Hosty 17. ročníku výstavy byli studenti katedry urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT v Praze a studenti výměnného pobytu Erasmus+ ve spolupráci University of Hunan, School of Architecture Čína – Changsha | Komunitní a informační centrum —‘Setkání nového a starého’ [V43], [V44].

Výstava vybraných prací z ateliérů AT3 se společným tématem Nové budovy radnice Prahy 10

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 97

16. 10. 2015–13. 11. 2015 (v) Výstava Poděbrady – polyfunkční zástavba na břehu Labe

Park v Olšinách

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 96

13. 10. 2015 – 14. 10. 2015 (v) Výstava Architecture and its Composition

39/A/E Ing. arch. Radek Zykan, Ing. arch. Michal Šmolík Katedra architektury FSv ČVUT v Praze, MČ Praha 10 6. 1. 2016 – 31. 3. 2016 Přízemí budovy B ve Středisku územního rozvoje Prahy 10 ve Vršovické ulici Vernisáž 6. 1. 2016 Vybrané projekty společného zadání pro celý 3. ročník bakalářského studia Architektury a stavitelství v rámci ateliérové tvorby občanské stavby většího rozsahu v letním semestru 2014/15. Dle společného zadání by měla být radnice administrativním a společenským centrem komunity, měla by tvořit společně s doprovodnými funkcemi živý polyfunkční komplex tak, jako je tomu ve vyspělých zemích, kde radnice odráží směřování společnosti k otevřenosti a transparentnosti. Nedílnou součástí studentských návrhů jsou nejrůznější doplňkové funkce, zejména společenské a shromažďovací prostory pro formální i neformální setkání, knihovna – mediatéka, galerie, vzdělávací a volnočasové centrum a podobně. V návrzích nalezneme restaurace, poštu, Czech point, maloobchodní jednotky atd. [V45].

Výstava studentských projektů 129AAKO (ateliér architektonické kompozice) a ATAZ (ateliér architektonické tvorby – základní) 40/A/F Katedra architektury FSv ČVUT v Praze 13. 1. 2016 – 19. 1. 2016 Ateliér D Výstava studentských projektů ateliérové tvorby ze zimního semestru 2015/16. Výuku garantuje a výstavu pořádá katedra architektury [V46].

8. 12. 2015 (p) Dřevěné pasivní domy – výzva i úskalí. Přednáška Martina Růžičky 8. 12. 2015 (p) Přednáška doc. Ondřeje Přibyla z Dopravní fakulty ČVUT o principech fungování a navrhování Smart Cities 15. 12. 2015 (p) Vady a poruchy energeticky efektivních staveb. Přednáška Ladislava Bukovského 16. 12. 2015 (p) Tvorba kvalitních veřejných prostranství. Přednáška Pavly Melkové 22. 12. 2015 (p) Role státu při podpoře energeticky efektivních staveb. Přednáška Jiřího Koliby 5. 1. 2016 – 29. 1. 2016 (v) 17. ročník výstavy Studenti programu Architektura a stavitelství fakulty stavební a jejich hosté

Výstava studentských projektů 129ATV2 (ateliér architektonické tvorby – občanská stavba) a 129AMG1 (ateliér architektonické tvorby – magisterský 1) 41/A/F Katedra architektury FSv ČVUT v Praze 27. 1. 2016 – 2. 2. 2016 Ateliér D

6. 1. 2016 – 31. 3. 2016 (v) Výstava vybraných prací z ateliérů AT3 se společným tématem Nové budovy radnice Prahy 10


22. 1. 2016 (š) Den otevřených dveří 27. 1. 2016 – 2. 2. 2016 (v) Výstava studentských projektů 129ATV2 (ateliér architektonické tvorby - občanské stavby) a 129AMG1 (ateliér architektonické tvorby magisterský 1) 27. 1. 2016 (v) Výstava Komunitní bydlení – Libeň 3. 2. 2016 – 8. 2. 2016 (v) Výstava studentských projektů 129ATM2 (ateliér architektonické tvorby magisterský 2) a 127AMG1 (ateliér architektonické tvorby magisterský 1) a 127URA (urbanistický ateliér) 9. 2. 2016 (r) Natáčení pořadu Fokus Václava Moravce v Ateliéru D 7. 2. 2016 – 14. 2. 2016 (s) Rychlosoutěž o návrh interiéru WORK & CHILL 10. 2. 2016 (v) Výstava Prostor pro volný čas

Výstava Komunitní bydlení – Libeň 42/A/E Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D., Ing. arch. Jindřich Synek Katedra architektury FSv ČVUT v Praze, MČ Praha 8 27. 1. 2016 – 18. 3. 2016 Bílá galerie v budově ÚMČ Prahy 8, U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň Vernisáž 27. 2. 2016 Výstava zaměřená na fenomén komunitního bydlení, tzv. cohousing. V rámci expozice byly představeny studentské semestrální práce a návrhy budov umožňující tento novodobý způsob soužití. Výstava se konala pod záštitou radního pro bytovou politiku MČ Praha 8 pana Radomíra Nepila. Expozice představila práce studentů, kteří měli za úkol zpracovat projekty staveb komunitního bydlení v prolukách městské části Praha 8, konkrétně v oblasti tramvajové zastávky U Kříže. Jejich zpracování nabízí pohled na využití nezastavěných městských ploch originálním a přitom velmi funkčním způsobem [V47], [V48]. Výstava studentských projektů 129ATM2 (ateliér tvorby magisterský 2) a 127AMG1 (ateliér tvorby magisterský 1) a 127URA (ateliér urbanistický) 43/A/F Katedra architektury FSv ČVUT v Praze 3. 2. 2016 – 8. 2. 2016 Ateliér D Výstava studentských projektů ateliérové tvorby ze zimního semestru 2015/16. Výuku garantuje a výstavu pořádá katedra architektury a katedra urbanismu a územního plánování [V46].

Výstava projektů studentů A+S Prostor pro volný čas 44/A/E Ing. arch. Iva Knappová, Ing. arch. Ludmila Čajková Katedra architektury FSv ČVUT v Praze, město Votice 10. 2. 2016 Společenský sál ve Voticích Vernisáž 10. 2. 2016 Výstava studentských prací z ateliéru Čajková – Knappová na téma volnočasového centra ve Voticích. Obyvatelé města se mohli zapojit do diskuze, jak využít areál bývalého sídla společnosti Compag v Kaplířově ulici. Studie, co by ho mohlo nahradit, zpracovali studenti třetího ročníku Fakulty stavební ČVUT v Praze. V rámci výstavy probíhalo hlasování

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 99

21. 1. 2016 (r) Výsledky žebříčku Hospodářských novin. Architektura a stavitelství na 3. místě

Výstava studentských projektů ateliérové tvorby ze zimního semestru 2015/16. Výuku garantuje a výstavu pořádá katedra architektury [V46].

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 98

13. 1. 2016 – 19. 1. 2016 (v) Výstava studentských projektů 129AAKO (ateliér architektonické kompozice) a 129ATAZ (ateliér architektonické tvorby – základní)

veřejnosti o nejlepší návrh. [V49] Ohlasy na studentské práce ve Voticích. 
Ve sborovně v ateliéru D proběhlo dne 28. 4. 2016 předávání cen starosty města Votic třem oceněným studentům - Janu Slavíčkovi, Janu Skálovi a Andree Babákové. Účastnil se starosta Martin Rataj [V50], [V51], [V52].

19. 2. 2016 (š) Obhajoby závěrečných prací bakalářských a magisterských studentů A+S

Přádelna de Liser, Slaný Kvíček: nový život pro opuštěný průmyslový areál

21. 2. 2016 (š) Konec zimního semestru

45/A/E prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, doc. Ing. arch. Michal Šourek, Ing. Jan Pustějovský, Ph.D. Katedra architektury FSv ČVUT v Praze, Knihovna Václava Štecha ve Slaném 10. 3. 2016 – 30. 4. 2016 Knihovna Václava Štecha ve Slaném Vernisáž 10. 3. 2016 Výstava studentských projektů magisterského studijního programu Architektura a stavitelství na téma konverze opuštěného areálu přádelny de Liser ve Slaném Kvíčku [V53].

22. 2. 2016 (š) Začátek letního semestru

Umění bydlet očima studentů katedry architektury FSv ČVUT v Praze 46/A/E Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D., Ing. arch. Nikolay Brankov Katedra architektury FSv ČVUT v Praze, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 16. 3. 2016 – 18. 3. 2016 Kongresové centrum Praha Výstava byla doprovodnou akcí konference Evropský habitat. Tématy výstavy se staly projekty oceněné Žlutou kartou, Bytový dům Dejvická brána, Současné otázky bydlení v rozborech studentů Erasmus+, Můj prostor, Experimantální projekty, Komunitní bydlení, Nové vize pro Prahu [V54].

Výstava studentských projektů na Skalce, tentokrát na téma rozhledny v Mníšku pod Brdy 47/A/E doc. Ing. arch. Zuzana Pešková, Ph.D., Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D. Katedra architektury FSv ČVUT v Praze, město Mníšek pod Brdy 20. 3. 2016 – 1. 5. 2016 Barokní areál Skalka, klášter

26. 2. 2016 – 27. 2. 2016 (s) Superstudio 2016 29. 2. 2016 (w) Iniciační workshop k soutěži Český ostrovní dům 10. 3. 2016 – 30. 4. 2016 (v) Výstava Přádelna de Liser, Slaný Kvíček: nový život pro opuštěný průmyslový areál 12. 3. 2016 – 13. 3. 2016 (w) Workshop café_Čítárna 16. 3. 2016 – 18. 3. 2016 (v) Výstava Umění bydlet očima studentů katedry architektury FSv ČVUT v Praze 17. 3. 2016 (s) Výsledky soutěže Dřevěná stavba roku 2016 18. 3. 2016 (š) Informační schůzka pro 4. ročník bc A+S k navazujícímu magisterskému studiu na FSv


31. 3. 2016–24. 4. 2016 (v) Výstava Letní scéna Národopisného muzea 13. 4. 2016 (r) Exkurze do Černínského paláce (s, v) Vyhlášení výsledků a výstava národního kola mezinárodní soutěže Saint-Gobain ISOVER 15. 4. 2016 – 13. 5. 2016 (v) Výstava Vítkova Hora 28. 4. 2016 (v) Výstava Ohlasy na studentské práce ve Voticích 28. 4. 2016 – 11. 6. 2016 (v) Výstava Kouzlo historické techniky 2016 v Národním zemědělském muzeu Praha

13. 5. 2016 – 13. 6. 2016 (v) Výstava Současný skautský areál v novém

Výstava prací z workshopu café Čítárna 48/E Studentský klub AS+ 21. 3. 2016 – 31. 3. 2016 Atrium Národní technické knihovny Výstupy z workshopu café_Čítárna byly přeneseny z budovy fakulty stavební do Národní technické knihovny, aby se tak s nápady studentů mohla seznámit širší veřejnost [V56].

Letní scéna Národopisného muzea 49/A/E akad. arch. Jan Kerel, Ing. arch. Štěpán Lajda Katedra architektury FSv ČVUT v Praze, MČ Praha 5 31. 3. 2016 – 24. 4. 2016 Letohrádek Kinských, Kinského zahrada 98, Praha 5 – Smíchov Vernisáž 31. 3. 2016 Semestrální projekty studentů 2. ročníku bakalářského studia Architektura a stavitelství. Zadání bylo navrženo Městskou částí Praha 5 a následně konzultováno s Etnografickým oddělením Národopisného muzea. Základní myšlenkou návrhu bylo doplnění prostoru před Letohrádkem Kinských letní scénou, jež by rozšiřovala aktivity Národopisného muzea a zároveň sloužila k rekreaci. Vzhledem k sezónnímu využití bylo několik konceptů amfiteátru pojato jako variabilní, demontovatelný objekt, který může být upraven, případně rozložen a uskladněn [V57].

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 101

21. 3. 2016 – 31. 3. 2016 (v) Výstava prací z workshopu café_Čítárna

Vyhlášení výsledků a výstava národního kola mezinárodní soutěže Saint-Gobain ISOVER

Vernisáž 20. 3. 2016 Výstava posluchačů studijního programu Architektura a stavitelství Fakulty stavební ČVUT v Praze z ateliéru Pešková – Kašpar na téma rozhledna v Mníšku pod Brdy. Studenti ve svých projektech analyzovali krajinu v okolí města, následně navrhli vhodná místa pro rozhlednu a vytvořili konkrétní návrhy staveb, které mohou být v budoucnosti realizovány blízko barokního areálu na Skalce či v lokalitě Včelník. Téma rozhledny se nabízí nejen kvůli nově vznikající CHKO Brdy. Rozhledny se významně podílí na podpoře turistického ruchu, a tím pádem i na rozvoji místní ekonomiky apod. Pro místní i turisty jsou nejen prostředníkem spojení s krajinou, ale i místem setkávání, klidu a relaxace. Mohou však nabízet i jiné doplňující provozy spojené se sportem či kulturou [V55]. AbStrakt‘16 _ text _ stránka 100

20. 3. 2016 – 1. 5. 2016 (v) Výstava studentských projektů na Skalce, tentokrát na téma rozhledny v Mníšku pod Brdy

50/A/F doc. Ing. arch. Petr Mezera, CSc., Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc., Ing. arch. Josef Smola, Ing. arch. Vladimír Gleich FSv ČVUT v Praze, Saint-Gobain ISOVER 13. 4. 2016 – 30. 5. 2016 Vstupní atrium Fakulty stavební ČVUT v Praze a následně Ateliér D Vernisáž 13. 4. 2015 Výstava soutěžních návrhů národního kola soutěže ISOVER Multi Comfort House Students Contest, Edition 2016 s vyhlášením vítězů [V58].

Vítkova Hora

23. 5. 2016 (š) Přijímací řízení do magisterského studijního programu A+S 25. 5. 2016 – 28. 5. 2016 (s) ISOVER Multi Comfort House Students Contest, Edition 2016 v Minsku 27. 5. 2016 (s) Vyhlášení výsledků soutěže Challenge Cup of Solar Building Design and Engineering 2016 (SBDE 2016)

51/A/E prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, Ing. Jan Pustějovský, Ph.D. Katedra architektury FSv ČVUT v Praze, Krajský úřad Karlovarského kraje 15. 4. 2016 – 13. 5. 2016 Vstupní prostor Krajského úřadu Karlovarského kraje Vernisáž 15. 4. 2016 Výstava architektonických návrhů studentů Fakulty stavební ČVUT v Praze, která byla věnována architektonickým návrhům rozhledny a lanovky na Vítkově hoře. U jejich představení nechyběl hejtman Karlovarského kraje Martin Havel a jeho náměstek Jakub Pánik. Na projektech pracovalo v uplynulém roce dvaadvacet studentů z ateliéru Šenberger – Pustějovský. Jejich úkolem bylo navrhnout rozhlednu spolu s dalšími objekty, které by měly doplnit stávající turisticko-rekreační areál na hřebeni hory a které by měly respektovat charakteristiky a limity dané lokality. Katedru architektury se záměrem oslovil manažer hotelu Vítkova hora Jiří Dufek. Na výstavě byly k vidění nejenom výkresy studentů, ale také dřevěné modely v měřítku 1:100 [V59], [V60].

31. 5. 2016 – 6. 6. 2016 (v) Výstava studentských projektů 129ATZ1 (ateliér architektonické tvorby – základní 1) a 129AT01 (ateliér architektonické tvorby 1 – bytový dům)

Výstava Kouzlo historické techniky 2016

14. 6. 2016 – 20. 6. 2016 (v) Přehlídka bakalářských a diplomových prací zpracovaných na katedře architektury a katedře urbanismu a územního plánování z letního semestru 2015/16

52/K/E doc. akad mal. Vratislav Ševčík, akad. soch. Ctibor Havelka, Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D. Katedra architektury FSv ČVUT v Praze, Národní zemědělské muzeum Praha 28. 4. 2016 – 11. 6. 2016 Národní zemědělské muzeum Praha

7. 6. 2016 – 13. 6. 2016 (v) Výstava studentských projektů 129AT3 (ateliér architektonické tvorby – občanské stavby) a 129AAKA (ateliér architektonickokonstrukční) a Erasmus 13. 6. 2016 – 15. 6. 2016 (š) Přijímací řízení do bakalářského studijního programu Architektura a stavitelství – I. kolo


29. 6. 2016 (š) Státní závěrečné zkoušky – obhajoby bakalářských prací na katedře architektury 30. 6. 2016–14. 7. 2016 (v) Výstava česko-čínské spolupráce studentů

Současný skautský areál v novém 53/A/E doc. Ing. arch. Miloš Kopřiva, Ing. arch. Pavel Jurčík, Ing. arch. Ing. Dušan Štětina, Ph.D. Katedra architektury FSv ČVUT v Praze, Městský úřad Lysá nad Labem, Skautské středisko Lysá nad Labem 13. 5. 2016 – 13. 6. 2016 První patro městského úřadu Lysá nad Labem Vernisáž 13. 5. 2016 v městské knihovně Studenti programu Architektura a stavitelství z ateliéru Kopřiva – Štětina – Jurčík uspořádali výstavu studentských projektů na téma nového pojetí skautského areálu v Lysé nad Labem [V62].

Výstava studentských projektů 129ATZ1 (ateliér architektonické tvorby – základní) a 129AT01 (ateliér architektonické tvorby – bytový dům) 3. 7. 2016 (š) Konec letního semestru 3. 7. 2016–28. 8. 2016 (v) Výstava studentských projektů na Skalce na téma revitalizace bývalé hájovny a panského hostince 29. 8. – 2. 9. 2016 (p, w) Letní škola architektury Ateliér D: Letní architektonická etuda v duchu Karla IV.

54/A/F Katedra architektury FSv ČVUT v Praze 31. 5. 2016 – 6. 6. 2016 Ateliér D Výstava studentských projektů ateliérové tvorby ze letním semestru 2015/16. Výuku garantuje a výstavu pořádá katedra architektury [V63].

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 103

28. 6. 2016 (š) Státní závěrečné zkoušky – obhajoby bakalářských prací na katedře architektury

Výstava studentských projektů 129AT3 (ateliér architektonické tvorby – občanská stavba) a 129AAKA (ateliér architektonicko-konstrukční) a Erasmus

Vernisáž 28. 4. 2016 X. ročník výstavy kreseb posluchačů 2. ročníku studijního programu Architektura a stavitelství katedry architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze. Autoři – studenti zde již tradičně představili své práce, které vznikly přímo v expozicích a výstavách Národního technického muzea a Národního zemědělského muzea v minulém roce. Jejich společným znakem je originální autorské vyjádření řady vystavených exponátů, v případě NZM Praha především traktorů i dalších zemědělských strojů a techniky. Kouzlo historické zemědělské techniky není jenom název výstavy kreseb studentů ČVUT – budoucích architektů, ale také publikace, kterou NZM u příležitosti 10. ročníku výstavy ve spolupráci s ČVUT vydalo [V60], [V61]. AbStrakt‘16 _ text _ stránka 102

27. 6. 2016 (š) Státní závěrečné zkoušky – obhajoby diplomních prací na katedře architektury a katedře urbanismu a územního plánování

55/A/F Katedra architektury FSv ČVUT v Praze 7. 6. 2016 – 13. 6. 2016 Ateliér D Výstava studentských projektů ateliérové tvorby ze letním semestru 2015/16. Výuku garantuje a výstavu pořádá katedra architektury [V63].

Přehlídka bakalářských a diplomových prací 56/A/F Katedra architektury FSv ČVUT v Praze 14. 6. 2016 – 20. 6. 2016 Ateliér D Výstava závěrečných prací zprac. na katedře architektury a katedře urbanismu a územního plánování z letního semestru 2015/16 [V63].

Výstava česko-čínské spolupráce studentů 57/A/F prof. Ing. arch. Michal Hlaváček, Ing. arch. Eva Linhartová Katedra architektury FSv ČVUT v Praze, Škola architektury Univerzity v Hunan v Číně 30. 6. 2016 – 14. 7. 2016 Vstupní atrium Fakulty stavební ČVUT v Praze Vernisáž 30. 6. 2016 Výstava prací studentů architektury vzniklých během česko-čínské spolupráce mezi katedrou architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze a Školy architektury Univerzity v Hunan v Číně. Součástí výstavy byly i práce studentů programu Erasmus+, které vznikaly v rámci předmětu Design studio pod vedením pana prof. Hlaváčka a paní architektky Linhartové [V64], [V65].

31. 8. 2016 (š) Přijímací řízení do bakalářského studijního programu Architektura a stavitelství – II. kolo 1. 9. – 2. 9. 2016 (w) Workshop Pocta Karlu IV. 5. 9. 2016 (š) Promoce absolventů mgr studia na A+S 5. 9. 2016 (s) Předání první Ceny profesora Voděry 6. 9. 2016 – 8. 9. 2016 (š) Zápis studentů 1. ročníku bakalářského studia A+S 9. 9. 2016 (š) Zápis studentů 1. ročníku magisterského studia A+S 7. 9. 2016 – 2. 10. 2016 (v) Telč ’15 ve vstupních prostorách Telčského domu a Lidové školy umění v Telči

Výstava studentských projektů na Skalce na téma revitalizace bývalé hájovny a panského hostince 58/A/E Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D., Ing. arch. Jiří Pošmourný Katedra architektury FSv ČVUT v Praze, Město Mníšek pod Brdy 3. 7. 2016 – 28. 8. 2016

15. 9. 2016 (s) Vyhlášení vítězů soutěže Stavby s vůní dřeva


24. 9. 2016 – 1. 10. 2016 (r) Exkurze Polsko 16 26. 9. 2016 – 30. 9. 2016 (š) Státní zkoušky z tematických okruhů Architektonické navrhování budov a Technické navrhování budov bakalářských studentů A+S (š) Náhradní zápis studentů 1. ročníku bakalářského studia A+S 27. 9. 2016 (š) Náhradní zápis studentů 1. ročníku magisterského studia A+S 30. 9. 2016 (š) Imatrikulace 1. ročníků bakalářského studia A+S

Telč ’15 59/K/E doc. akad. mal. Vratislav Ševčík, akad. soch. Ctibor Havelka, Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D. Katedra architektury FSv ČVUT v Praze, město Telč 7. 9. 2016 – 2. 10. 2016 Vstupní síň radnice v Telči, vestibul Základní umělecké školy v Telči Vernisáž 7. 9. 2016 10. výstava kreseb studentů programu Architektura a stavitelství z letního plenéru v Telči. U příležitosti výstavy byla vydána publikace mapující dekádu plenérů v Telči. Výstava měla dvě části: kresby studentů z loňského plenéru a přehlídku plakátů k výstavám [V67].

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 105

22. 9. 2016 (v) Výstava a diskuze Budoucnost Smíchovské náplavky

Barokní areál Skalka, klášter, Mníšek pod Brdy Vernisáž 3. 7. 2016. Výstava posluchačů studijního programu Architektura a stavitelství Fakulty stavební ČVUT v Praze z ateliéru Jana Kašpara a Jiřího Pošmourného na téma: Revitalizace hájovny a panského hostince na Skalce. Dlouhodobě chátrající objekty bývalé hájovny a panského hostince na Skalce byly podnětem pro témata letošních studentských prací. Studenti ve svých projektech analyzovali prostor barokního areálu a následně vytvořili konkrétní návrhy dočasných instalací a drobných či rozsáhlejších stavebních zásahů, které by umožnily využití těchto míst návštěvníky [V66].

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 104

19. 9. 2016 (š) Promoce absolventů Bc studia na A+S

Budoucnost Smíchovské náplavky 60/A/E Martin Hlusička, Nikoleta Slováková Katedra architektury FSv ČVUT v Praze, Kobka 15 22. 9. 2016 Kobka 15, Hořejší nábřeží 170 00 Praha 7 Vernisáž 22. 9. 2016 Výstava výběru studentských prací, které vznikly pod vedením Ing. arch. Michala Šmolíka a Ing. arch. Radka Zykana. Východní břeh Vltavy je oživují restaurace, galerie, ‘toitoiky’ a divadla ve formě kotvících lodí, dočasných stánků a znovu využitých prostor ve zdi. Využití a forma rozvoje protějšího břehu, Smíchovské náplavky, není však doposud jasně definovaná. Urbanistické studie zde prezentují například M. Hlusička, J. Chudobová, K. Žižková a J. Barták. Většina návrhů počítá se zachováním letního kina, novým posezením a promenádou vedoucí od náplavky až k železničnímu mostu [V68].

Architektonická kompozice a Ateliér architektonické tvorby – základní 1 (foto: archiv katedry architektury)


AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 107

AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 106

Catalog of Projects Katalog projektů


AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 109

AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 108 Ateliéry architektonické kompozice (foto: archiv katedry architektury)

Vyhlídka a informační centrum Tomáš Čunderlík Vedoucí práce – Ing. arch. Vojtěch Dvořák, Ing. arch. Pavel Filsak Ateliér architektonické tvorby – základní 1 – ZS 2015/2016 projekt oceněný Žlutou kartou


Liya Gaynutdinova Vedoucí práce – Ing. arch. Vojtěch Dvořák, Ing. arch. Pavel Filsak Ateliér architektonické tvorby – základní 1 – LS 2015/2016 projekt oceněný Žlutou kartou

AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 111

AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 110

Vyhlídka

Rozšíření tribuny v Troji Lucie Hoidekrová Vedoucí práce – Ing. arch. Ludmila Čajková Ateliér arch. tvorby – základní 1 – LS 2015/2016 projekt oceněný Žlutou kartou


Martin Holinka Vedoucí práce – Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ing. arch. Vojtěch Pošmourný Ateliér architektonické tvorby – základní 1 – ZS 2014/2015 projekt oceněný Žlutou kartou

AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 113

AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 112

Greenhouse Obora

Nová tržnice Marie Kubátová Vedoucí práce – doc. Ing. arch. Luboš Knytl, Ing. arch. Jan Šabart Ateliér arch. tvorby – základní 1 – ZS 2015/2016 projekt oceněný Žlutou kartou


Pavla Maříková Vedoucí práce – Ing. arch. Petra Novotná, Ing. arch. Vojtěch Taraba Ateliér architektonické tvorby – základní 1 – ZS 2015/2016 projekt oceněný Žlutou kartou

AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 115

AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 114

Terasy

Rozhledna v Mníšku pod Brdy Zuzana Mastná Vedoucí práce – doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D., Ing. arch. Jan Kašpar , Ph.D. Předmět: Ateliér architektonické tvorby – základní 1 – ZS 2015/2016 projekt oceněný Žlutou kartou


Naučná stezka v Divoké Šárce David Skalický

Vyhlídka s přívozem Podhoří Jakub Michálek Vedoucí práce – Ing. arch. Petr Lédl, Ph.D., Ing. arch. Vojtěch Taraba Ateliér architektonické tvorby – základní 1 – ZS 2014/2015 projekt oceněný Žlutou kartou

AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 117

AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 116

Vedoucí práce – Ing. arch. Vojtěch Dvořák, Ing. arch. Pavel Filsak Ateliér architektonické tvorby – základní 1 – ZS 2014/2015 projekt oceněný Žlutou kartou


Jan Vojtíšek Vedoucí práce – doc. Ing. arch. Luboš Knytl, Ing. arch. Jan Šabart Ateliér arch. tvorby – základní 1 – ZS 2015/2016 projekt oceněný Žlutou kartou

AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 119

AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 118

Brána stadionu Bohemians 1905

Bytový dům pod Vyšehradem Vít Jurica Vedoucí práce – doc. Ing. arch. Ladislav Tichý, CSc., Ing. arch. Jiří Trojan Ateliér architektonické tvorby 1 – LS 2014/2015 projekt oceněný Žlutou kartou


Bytový dům Plzeňská – Holečkova Tomáš Krupička

Bytový dům Pod Vyšehradem Jakub Kozler Vedoucí práce – doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D., Ing. arch. Petra Novotná Ateliér architektonické tvorby 1 – LS 2014/2015 projekt oceněný Žlutou kartou

AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 121

AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 120

Vedoucí práce – Ing. Klára Kroftová, Ph.D., Ing. arch. Vojtěch Taraba Ateliér architektonické tvorby 1 – LS 2014/2015 projekt oceněný Žlutou kartou


Zuzana Lahodová Vedoucí práce – prof. akad. arch. Mikuláš Hulec, Ing. arch. akad. arch. Jiří Pošmourný Ateliér architektonické tvorby 1 – LS 2014/2015 projekt oceněný Žlutou kartou

AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 123

AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 122

Bytový dům Nuselská

Bydlení pro rodiny v historickém centru Trutnova Petr Štoček Vedoucí práce – Ing. arch. Ing. Jana Hořická,Ph.D., Ing. Jan Pustějovský, Ph.D. Ateliér architektonické tvorby 1 – LS 2015/2016 projekt oceněný Žlutou kartou


Michal Šubrt Vedoucí práce – Ing. arch. Petra Novotná, doc. Ing. arch., Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. Ateliér arch. tvorby 1 – LS 2015/2016 projekt oceněný Žlutou kartou

AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 125

AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 124

Bytový dům Pod Vyšehradem

Bytový dům Na Knížecí, Praha 5 Oliviia Sukhanova Vedoucí práce – doc. Ing. arch., Ing. Petr Šikola, Ph.D., akad. arch. Jan Kerel Ateliér arch. tvorby – základní 2 – LS 2015/2016 projekt oceněný Žlutou kartou


Komunitní dům – Vinoř Erik Ebringer

AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 127

AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 126

Vedoucí práce – Ing. arch. Jindřich Synek, Ing. arch. Tomáš Kubal Ateliér architektonické tvorby 2 – ZS 2015/2016 projekt oceněný Žlutou kartou

Výtvarné dílny – Holešovice Lenka Kinclová Vedoucí práce – Ing. arch. Petra Novotná, Ing. arch. Michal Šmolík Ateliér arch. tvorby 2 – ZS 2015/2016 projekt oceněný Žlutou kartou


AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 129

AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 128

Little Boxes On a Hill Side Martin Lyga

Punk cohousing – Domov na okraji Filip Med Vedoucí práce – Ing. arch. Zora Martinová, Ing. arch. Jindřich Synek, Ing. arch. Jakub Zoula Ateliér architektonické tvorby 2 – ZS 2013/2014 projekt oceněný Žlutou kartou

Vedoucí práce – Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D., doc. Ing. arch. Luboš Knytl Ateliér arch. tvorby 2 – ZS 2015/2016 projekt oceněný Žlutou kartou


AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 131

AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 130

Pavilon slonů v ZOO Praha Filip Gottschalk Vedoucí práce – prof. Ing. arch. Michal Hlaváček, Ing. arch. Eva Linhartová Ateliér arch. tvorby 2 – ZS 2013/2014 projekt oceněný Žlutou kartou

Infocentrum Holešovice David Petr Vedoucí práce – Ing. arch. Zora Martinová, Ing. arch. Jakub Zoula Ateliér architektonické tvorby 2 – ZS 2015/2016 projekt oceněný Žlutou kartou


Vedoucí práce – Ing. arch. Michal Šmolík, Ing. arch. Radek Zykan Ateliér arch. tvorby 2 – ZS 2014/2015 projekt oceněný Žlutou kartou

AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 133

Nikoleta Slováková

AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 132

Letní kino s restaurací – Smíchov

Návštěvnické centrum CHKO Železné Hory Aneta Strouhalová Vedoucí práce – Ing. arch. Zdeněk Rychtařík, Ing. arch. Ing. Tomáš Med, Ph.D. Ateliér architektonické tvorby 2 – ZS 2014/2015 projekt oceněný Žlutou kartou


Jan Horký Vedoucí práce – Ing. arch. Jiří Smolík, Ing. arch. Tomáš Med Ateliér arch. tvorby 3 – LS 2014/2015 projekt oceněný Žlutou kartou

AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 135

AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 134

Radnice Praha 10

Radnice Prahy 10 Martin Hlusička Vedoucí práce – Ing. arch. Jiří Smolík, Ing. arch. Radek Zykan Ateliér arch. tvorby 3 – LS 2014/2015 projekt oceněný Žlutou kartou


AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 137

AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 136

Mediatéka_M12 Michaela Doležalová Vedoucí práce – Ing. arch. Jiří Smolík, Ing. arch. Tomáš Med Ateliér architektonické tvorby 3 – LS 2015/2016 projekt oceněný Žlutou kartou

Obecní úřad a kulturní centrum Popovičky Tomáš Krupička Vedoucí práce – Ing. arch. Pavel Čajka, Ing. arch. Petr Lédl, Ph.D. Ateliér arch. tvorby 3 – LS 2015/2016 projekt oceněný Žlutou kartou


Hasičská stanice a polyfunkční areál v Holešovicích

Centrum 112, Hostivice u Prahy Tomáš Rollo Vedoucí práce – Doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc., Doc. Ing. arch., Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. Ateliér arch. tvorby 3 – LS 2015/2016 projekt oceněný Žlutou kartou

AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 139

AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 138

Nicoll Šiková Vedoucí práce – prof. Ing. arch. Josef Pospíšil, CSc., Ing. arch. Vojtěch Dvořák, Ing. arch. Pavel Filsak Ateliér architektonické tvorby 3 – LS 2015/2016 projekt oceněný Žlutou kartou


Tomáš Vaněček Vedoucí práce – Ing. arch. Zora Martinová, Ing. arch. Petra Novotná Ateliér arch. tvorby 3 – LS 2014/2015 projekt oceněný Žlutou kartou

AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 141

AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 140

Radnice městské části Praha 10

Rodinný dům Lom Mramorka Pavel Šimák Vedoucí práce – Ing. arch. Jaromír Kročák Bakalářská práce – LS 2014/2015, projekt oceněný Žlutou kartou


AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 143

AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 142

Městský rodinný dům, Jičín Rodinný dům – Jičín, Pod Čeřovkou Jakub Mizera Vedoucí práce – Prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger Bakalářská práce – LS 2014/2015 projekt oceněný Žlutou kartou

Jaroslav Krejska Vedoucí práce – Prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger Bakalářská práce – LS 2014/2015 projekt oceněný Žlutou kartou


Rodinný dům Jitka Mácová

Rodinný dům

AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 145

AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 144

Vedoucí práce – doc. Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D. Bakalářská práce – LS 2015/2016, projekt oceněný Žlutou kartou Návrh rodinného domu na zalesněném pozemku v obci Jevany, jehož jižní hranici tvoří břeh místního rybníka. Koncept domu vychází z respektu ke vzrostlým stromům a využívá přímé návaznosti na vodní hladinu. Dům je tvořen menšími objemy, tak aby zachoval maximum stávajících stromů a zároveň poskytoval výhledy na rybník či průhledy do lesa.

Oleksandra Derkach Vedoucí práce – doc. Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D. Bakalářská práce – LS 2015/2016 projekt oceněný Žlutou kartou Úkolem bylo navrhnout dům pro život čtyřčlenné rodiny. Mou snahou bylo navrhnout dům vycházející ze základní tradiční hmoty, dům hravý, přehledný, zjednodušený, zbavený zbytečných detailů. Přesto funkční a přinášející komfortní bydlení. Tvarosloví je inspirováno tradičním venkovským domem, který ale*, byl transformován podle potřeb konkrétní rodiny a byl rozdělen do samostatných funkčních celků. Hlavním požadavkem byl velký prostor pro každého člena rodiny i návštěvy a propojení oùle^]gù moZk všech pokojů s exteriérem. Základem jsou samostatné jednotky pro rodiče, děti a obývací pokoj.

*+

ʋYHONë RE\WQë SURVWRU ʋMtGHOQD V SRŎiGQĕ GORXKëP VWROHP D V SŎtVWXSHP QD ]DKUDGX

mkZgl_hkfZ\^

ʋRGGĕOHQp PtVWQRVWL QD VSDQt D QD KUDQt ʋNRQWDNW VH ]DKUDGRX

ʊVRXNURPt ʊPRæQRVŘ SUDFRYDW ] GRPRYD VWiOë NRQWDNW V GĕWPL

ub]^Z g§okanu

ub]^Z g§okanu


AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 147

AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 146

Konverze a dostavba továrny Mastných Bc. Jiří Moos Vedoucí práce – Prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, Ing. Jan Pustějovský, Ph.D. Ateliér tvorby – magisterský 1 – ZS 2014/2015, projekt oceněný Žlutou kartou

Dům a poutní místo u Anežského kláštera Bc. Kateřina Mišáková Vedoucí práce – prof. akad. arch. Mikuláš Hulec, Ing. arch. akad. arch. Jiří Pošmourný Ateliér tvorby – magisterský 1 – ZS 2014/2015 projekt oceněný Žlutou kartou


Bc. Barbora Šádková Vedoucí práce – prof. akad. arch. Mikuláš Hulec, Ing. arch. Petr Lédl, Ph.D., Ing. arch. akad. arch. Jiří Pošmourný Ateliér tvorby – magisterský 1 – ZS 2015/2016 projekt oceněný Žlutou kartou

AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 149

AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 148

Galerie na Františku

Průmyslový areál Blaupunkt, území bývalé Textilany, Liberec Bc. Jakub Šebek Vedoucí práce – doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc., doc. Ing. arch., Ing. Petr Šikola, Ph.D., Ing. arch. Jaroslav Daďa Ateliér tvorby – magisterský 1 – ZS 2015/2016 projekt oceněný Žlutou kartou


Bc. Lenka Gliganičová Vedoucí práce – Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc., Ing. arch. Josef Smola Ateliér tvorby - magisterský 1 – ZS 2015/2016 projekt oceněný Žlutou kartou

AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 151

AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 150

Multikomfortní rodinný dům Brest Bělorusko

Multikomfortní bytový dům Brest Bělorusko Bc. Lukáš Skládal Vedoucí práce – Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc., Ing. arch. Josef Smola Ateliér tvorby – magisterský 1 – ZS 2015/2016 projekt oceněný Žlutou kartou


Konverze přádelny ve Slaném Bc. Martin Štibor

AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 153

AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 152

Vedoucí práce – prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, doc. Ing. arch. Michal Šourek, Ing. Jan Pustějovský, Ph.D. Ateliér tvorby – magisterský 1 – ZS 2015/2016, projekt oceněný Žlutou kartou

Náměstí Pankrác – Plavecký bazén Bc. Petr Šťovíček Vedoucí práce – Ing. arch. Vladimír Gleich, doc. Ing. arch. Miloš Kopřiva, Ing. arch. Aleš Vaněk Ateliér tvorby – magisterský 1 – ZS 2015/2016 projekt oceněný Žlutou kartou


Bc. Tomáš Medek Vedoucí práce – Ing. arch. Daniel Stojan, Ing. arch. Karin Dvořáková Urbanistický ateliér – ZS 2014/2015 projekt oceněný Žlutou kartou

AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 155

AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 154

Urbanistická studie Jesenice

Urbanistická koncepce území Hagibor Bc. Jiří Moos Vedoucí práce – doc. Ing. arch. Petr Durdík, doc. Ing. arch. Ivan Kaplan, Ing. arch. Jiří Kugl Urbanistický ateliér – ZS 2014/2015 projekt oceněný Žlutou kartou


Bc. Eva Bartošová Vedoucí práce – prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, Ing. Jan Pustějovský, Ph.D. Ateliér architektonicko-konstrukční – LS 2015/2016 projekt oceněný Žlutou kartou

AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 157

AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 156

Depo Kutná Hora – Malín Dílna na repasování historických strojů

Pěší lávka Jablonec nad Nisou Bc. Josef Černý Vedoucí práce – doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc., doc. Ing. arch., Ing. Petr Šikola, Ph.D. Ateliér architektonicko-konstrukční – LS 2015/2016 projekt oceněný Žlutou kartou


AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 159

AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 158

Zastřešení golfového klubu – Hostivař Bc. Lucie Martínková Vedoucí práce – doc. Ing. arch. Luboš Knytl, doc. Ing. arch. Miloš Kopřiva Ateliér architektonicko-konstrukční – LS 2015/2016 projekt oceněný Žlutou kartou

Rozhledna Ressl v Mostě Bc. Jiří Opelka Vedoucí práce – Ing. arch. Pavel Čajka, Ing. arch. Petr Lédl, Ph.D. Ateliér architektonicko-konstrukční – LS 2015/2016 projekt oceněný Žlutou kartou


AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 161

AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 160

Stanice lanové dráhy s rozhlednou Vítkova hora Bc. Lien Tranová

Rozhledna na starém drážním vodojemu Běchovice Bc. Lucie Opluštilová Vedoucí práce – doc. Ing. arch. Patrik Kotas, doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D. Ateliér architektonicko-konstrukční – ZS 2013/2014 projekt oceněný Žlutou kartou

Vedoucí práce – prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, Ing. Jan Pustějovský, Ph.D Ateliér architektonickokonstrukční LS 2014/2015 projekt oceněný Žlutou kartou


Bc. Ondřej Kuptík Vedoucí práce – Ing. arch. Zora Martinová, Ing. arch. Jakub Zoula Předmět: Ateliér interiéru – LS 2014/2015 projekt oceněný Žlutou kartou

AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 163

AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 162

Štencův dům – byt designéra

Pivnice Litavka, Beroun Bc. Andrea Lacinová Vedoucí práce – doc. Ing. arch. Zdenka Nováková, Ing. arch. Simona Vališová Ateliér interiéru – LS 2014/2015 projekt oceněný Žlutou kartou


Vinařské centrum Vysočany Bc. Kateřina Mišáková

AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 165

AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 164

Vedoucí práce – Ing. arch. Iva Knappová, Ing. arch. Simona Vališová Ateliér interiéru – LS 2014/2015, projekt oceněný Žlutou kartou

Interiér Štencova domu Bc. Jan Radosta Vedoucí práce – Ing. arch. Jakub Zoula Ateliér interiéru – LS 2014/2015 projekt oceněný Žlutou kartou


AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 167

AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 166

Rohanský ostrov dostavba území Bc. Sara Al-Wahaishiová Vedoucí práce – doc. Ing. arch. Petr Durdík Ateliér tvorby – magisterský 2 ZS 2014/2015 projekt oceněný Žlutou kartou

Územní studie lokality Liberec – Pod Perštýnem Bc. Ondřej Kuptík Vedoucí práce – doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc., doc. Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D. Ateliér tvorby – magisterský 2 ZS 2015/2016 projekt oceněný Žlutou kartou


Bc. Ondřej Lovíšek Vedoucí práce – Ing. arch. Luboš Knytl, Ing. arch. Petr Lédl, Ph.D. Ateliér tvorby – magisterský 2 – ZS 2015/2016 Projekt oceněný Žlutou kartou

AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 169

AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 168

Jablonec nad Nisou, urbanisticko – architektonická studie jižního centra

Jablonec nad Nisou urbanisticko-architektonické řešení jižního centra Bc. Jiří Moos Vedoucí práce – doc. Ing. arch. Luboš Knytl, Ing. arch. Petr Lédl, Ph.D. Ateliér tvorby – magisterský 2 – ZS 2015/2016 projekt oceněný Žlutou kartou


Bc. Kateřina Vetešníková Vedoucí práce – doc. Ing. arch. Petr Durdík Ateliér tvorby – magisterský 2 ZS 2015/2016 projekt oceněný Žlutou kartou

AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 171

AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 170

Hradčanská

Administrativní centrum Liberec, Perštýn Bc. Martina Danielová Vedoucí práce – doc. Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D. diplomová práce LS 2015/2016 nominace na Cenu profesora Voděry Architektonicko – stavební návrh novostavby administrativního centra v Liberci – Perštýn. Umístění a hmotový koncept vychází z urbanistického návrhu řešené oblasti Pod Perštýnem, zpracované v rámci předdiplomního projektu. Hmotové řešení reaguje na výraznou morfologii terénu, orientaci a okolní zástavbu. Budova je navržena se zřetelnou identitou brány, jakožto vstupu do budoucí navržené rozvojové oblasti. Celý stavební program kancelářských ploch je doplněn o provoz kavárny, komerčních ploch, přednáškových sálů a venkovního náměstí s parkovou úpravou.


Konverze bývalé teplárny ve Veleslavíně

Wellness centrum Hagibor Bc. Tomáš Gloser Vedoucí práce – doc. Ing. arch. Kopřiva Miloš diplomová práce – LS 2015/2016 nominace na Cenu profesora Voděry. Diplomová práce se zabývá řešením souboru wellness centra v Paze 10, Strašnice na území Hagibor. Wellness centrum se skládá ze dvou budov, které obsahují restauraci, squashové centrum, masáže, sauny, solária a veřejný bazén, severní budova slouží pro volnčasové sporty, spinning, posilovnu, heat, lezeckou stěnu a tělocvičnu.

AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 173

AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 172

Bc. Marko Guziar Vedoucí práce – Ing. arch. Linhartová diplomová práce LS 2015/2016 nominace na Cenu profesora Voděry. Návrh konverze objektu bývalé teplárny Veleslavín, která se má stát centrem revitalizovaného území. Za tímto účelem bylo v objektu navržené komunitní a coworkingové centrum, které bude sloužit obyvatelům z blízkého, ale i širšího okolí. Objekt si zachoval původní industriální výraz, který byl ješte podpořený použitím fotovoltaických panelů na jižní dvojité fasádě. Předmětem zpracování byla i čásť projektové dokumentace v rozsahu pro stavební povolení, statické a konstrukční rešení objektu a studie umělého osvětlení.


Bc. Jakub Jaroš Vedoucí práce – doc. Ing. arch. Petr Durdík diplomová práce – LS 2015/2016 nominace na Cenu profesora Voděry Návrh přináší zelenou osu, která propojí přírodu Vítkova s centrem města a po celé délce na sebe naváže rozvětvenou soustavu veřejných prostorů. Nejvýznamnějším z nich je nové náměstí obklopující konec Negrelliho viaduktu, který nyní ponese jen zřídka využívanou kolej k železničnímu muzeu, a tak může být přeměněn na exkluzivní městský park. Kolem náměstí se nachází hotel a administrativní budovy, z nichž jedna v sobě nese také zastávku nové rychlodráhy. Budova je pojata ve dvou plánech - na dvoupodlažním soklu z režného zdiva, formovaném do ostrých masivních tvarů, spočívá éterický skleněný kvádr. Rychlodráha je k soklu připojena jako tubus z cortenových panelů, souznících s řešením náměstí.

AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 175

AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 174

Masarykovo nádraží

Polyfunkční centrum Liberec, Perštýn Bc.Ondřej Kuptík Vedoucí práce – doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc. diplomová práce – LS 2015/2016 nominace na Cenu profesora Voděry. Návrh polyfunkčního centra v Liberci vychází z urbanistických vztahů lokality Perštýn, zpracovaných v rámci předdiplomního projektu. Původně navržená hmota je rozdělena na dva objekty, které zvýrazňují průhled na vršek se stávající vzrostlou zelení. Menší černá hmota je určena pro bydlení a otáčí se směrem do zeleně, zatímco větší bílá hmota administrativní budovy s komerčními plochami je otočena směrem do města a zároveň svým tvarem doplňuje ulici Na Perštýně. Mezi navrženými objekty je veřejný prostor, který je pomocí teras propojen se spodním náměstím.


AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 177

AbStrakt‘16 _ katalog _ stránka 176

Galerie Lannova – Revoluční Bc. Kateřina Mišáková Vedoucí práce – prof. akad. arch. Mikuláš Hulec diplomová práce – LS 2015/2016 Cena profesora Voděry 2016 Diplomová práce vychází z ideového řešení urbanistického návrhu zpracovaného v předdiplomním projektu. Studie čerpá z historie daného místa a její snahou je navrátit lokalitě původní industriální charakter, a to nejen zvolenou formou, ale také zaměřením samotné galerie na průmyslový design. Návrh reflektuje předurčenou palácovou zástavbu – tolik typickou pro břehovou linii Vltavy a propojuje ji s drobným měřítkemstaré Prahy. V rámci projektu byly navrženy nové prostory pro veřejnost, kterými jsou nejen výstavní galerie, ale také tvůrčí dílny, kavárna, čítárna, klub a další. Hlavním cílem bylo spojení soudobé architektury s odkazem na historii periférie Petrské čtvrti a důstojné začlenění budov do struktury města.


Summary

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 179

There are many anniversaries worth commemorating in 2016. In academic circles of architects and civil engineers, one such notable anniversary is the quarter century since the foundation of the Department of Architecture at the CTU Faculty of Civil Engineering, which is closely linked with the “renaissance” of the architectural studies at the Faculty of Civil Engineering. On the initiative of Josef Christiann Willenberg and based on the Charter (rescript) written in Czech and signed by the Emperor Joseph I on January 18, 1707, the first public engineering school in Central Europe was founded under the name “Professional Engineering School” in Prague, which has been gradually transformed into the Czech Technical University as it is known today. Among the first taught subjects was the professional knowledge of fortification, i.e. military construction engineering. As early as under the guidance of the second professor J.F. Schor, an artist - painter and architect - theoretic, the Professional Engineering School developed into a civil engineering school. Thus, civil engineering became one of the first subjects taught at the School, and therefore the teaching of civil engineering is rightfully dated back to the very beginning of the University in 1707. Today’s Faculty of Civil Engineering was established in 1960 by the merger of the Faculty of Architecture and Building Construction, Faculty of Civil Engineering and Faculty of Land Surveying, and by adding the construction-oriented program from the dissolved Faculty of Economic Engineering. The Faculty of Architecture (which marks 40 years since its foundation this year) broke away in 1976. During 1991, an opinion has once again prevailed that a strict boundary between Architecture and Building Engineering is not correct, and therefore architecture courses began to be reintroduced at the Faculty of Civil Engineering. The Department of the Fundamentals of Architecture(soon renamed the Department of Architecture) was established and began to run courses in architecture - initially based on the teaching module Architecture of Buildings as part of the Civil Engineering studies (1991-1993) and followed by an autonomous engineering program in Building Construction and Architecture (19932010). All efforts to reintroduce courses in architecture and education of architects were topped off by the implementation of a structured program called Architecture and Building Engineering (since 2003), graduates from which are granted “Ing. arch.” degree (since 2009) and are recognized as fully qualified

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 178

Souhrn Rok 2016 je spojen s řadou výročí, které si stojí za to připomenout. Pro akademický svět oboru Architektura a stavitelství je jedním z takových výročí čtvrtstoletí od založení katedry architektury na Fakultě stavební ČVUT v Praze a s tím spojená obnova (renesance) výuky architektury na fakultě stavební. Z iniciativy Josefa Christianna Willenberga byla na základě česky psané zakládací listiny (reskriptu) císaře Josefa I. z 18. ledna 1707 založena první veřejná inženýrská škola střední Evropy pod názvem Stavovská ingenieurská škola v Praze, ze které se postupně transformovalo dnešní České vysoké učení technické v Praze, mezi něhož první vyučované odborné oblasti patřila znalost opevňování, tj. vojenské stavitelství. Poměrně záhy, za působnosti druhého profesora J. F. Schora, umělce - malíře a architekta – teoretika, přerostla Stavovská inženýrská škola ve školu civilní inženýrskou. Stavitelství bylo tudíž jedním z prvních oborů vyučovaných na škole, a proto se výuka stavitelství právem datuje k samotnému počátku univerzity v roce 1707. Dnešní fakulta stavební vznikla v roce 1960 sloučením samostatných fakult architektury a pozemního stavitelství, inženýrského stavitelství, fakulty zeměměřické a ze stavebního směru zrušené fakulty ekonomického inženýrství. V roce 1976 se z ní opět vyčlenila fakulta architektury (která letos oslavila 40. výročí od svého založení).

V roce 1991 začal opět převládat názor, že striktní oddělení architektury a stavitelství není správné, proto se výuka architektury začala vracet i na fakultu stavební. Byla založena katedra základů architektury (záhy přejmenovaná na katedru architektury), rozeběhla se výuka architektury – nejprve na modulu Architektura pozemních staveb (1991–1993) v rámci oboru Pozemní stavitelství, poté na samostatném inženýrském oboru Pozemní stavby a architektura (1993–2010), veškeré úsilí o znovuzavedení výuky architektury a vzdělávání architektů vyvrcholila zahájením realizace strukturovaného studijního programu Architektura a stavitelství (od 2003), jehož absolventi mají titul Ing. arch. (od 2009) a jsou Českou komorou architektů uznáni jako plnohodnotně vzdělaní architekti (od 2013). Za čtvrt století se na katedře vystřídalo 5 vedoucích: Ing. arch Boris Rákosník (1991), prof. Ing. arch. Svatopluk Voděra, CSc. (1992 – leden 2001), doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc. (2001–2015), prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc. (březen – září 2015, pověřený vedoucí) a od října 2015 prof. akad. arch. Mikuláš Hulec. Katedra se rozšířila z 9 členů na první ustanovující schůzi na 70 zaměstnanců. Prošlo jí 106 interních zaměstnanců a přibližně stejné množství externích spolupracovníků. Podílela se na vzdělání 735 absolventů Pozemních staveb a architektury (titul Ing.),


AbStrakt‘16 _ text _ stránka 181

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 180

architects by the Czech Chamber of Architects (since 2013). The Department was chaired by 5 heads in a quarter of century: Ing. arch. Boris Rákosník (1991), prof. Ing. arch. Svatopluk Voděra, CSc. (1992 – January 2001), doc. Ing. arch. Václav Dvořák (2001-2015), prof. Ing. arch. Petr Urlich (March – September 2015, delegated head) and prof. akad. arch. Mikuláš Hulec since October 2015. The Department has gradually expanded its staff from 9 people who gathered at the foundation meeting to 70 employees. It had 106 internal staff members and about the same number of external collaborators. The Department provided professional education to 735 graduates from the Building Construction and Architecture program (“Ing.” degree) as well as to 2,003 graduates from the Bachelor’s degree program in Architecture and Building Engineering (“Bc.” degree) and to 1,096 graduates from the Master’s degree program in Architecture and Building Engineering (“Ing. arch.” degree). The Architecture and Building Engineering program has undergone significant changes since 2014. Since academic year 2015/16, a new study plan for the Bachelor’s and Master’s degrees has been applied, introducing design studio projects into each term. The courses focused on Architecture and Building Engineering at the Department of Architecture represent 43 percent in the Bachelor’s degree program (of which 61 percent are design studio projects and 39 percent are theoretical architectural subjects) and 78 percent in the Master's degree program (of which 71 percent are design studio projects and 29 percent are theoretical architectural subjects). The Department of Architecture and the teaching of architecture are closely linked to each other, one depends on the other. The AbStrakt’16 publication continues the successful series of AbStrakt’10, AbStrakt’12 and AbStrakt’14 catalogues. It provides an overview of conferences, lectures, internships and excursions as well as of workshops, competitions and exhibitions. It also gives comments on the activities of the Department of Architecture and initiatives of the students of Architecture and Building Engineering and presents the best design studio projects for the past two academic years (2014/2015 and 2015/2016). During the monitored periods of 2014/2015 and 2015/2016, about 900 students were enrolled in the Bachelor's degree program and 250 students were studying in the Master’s degree program. The number of successful graduates was 401 in the Bachelor’s degree

2003 absolventů bakalářského studijního programu Architektura a stavitelství (titul Bc.) a 1096 absolventů magisterského studijního programu Architektura a stavitelství (titul Ing. arch.). Studijní program Architektura a stavitelství prošel od roku 2014 významnou úpravou. Od akademického roku 2015/16 je uskutečňován nový studijní plán bakalářského i magisterského stupně, který zavádí ateliérovou tvorbu do každého semestru. Katedra architektury zajišťuje v bakalářském studiu A+S 43 % výuky (z čehož 61 % představuje ateliérová tvorba a 39 % teoretické architektonické předměty) a v magisterském studiu A+S 78 % výuky na zaměření Architektura a stavitelství (z čehož 71 % představuje ateliérová tvorba a 29 % teoretické architektonické předměty). Katedra architektury a výuka architektury jsou na fakultě stavební úzce provázány. Publikace AbStrakt’16 navazuje na publikace AbStrakt’10, AbStrakt’12 a AbStrakt’14. Mapuje konference, přednášky, stáže a exkurze, workshopy, soutěže a výstavy, komentuje aktivity katedry architektury a studentů programu Architektura a stavitelství, představuje nejlepší ateliérové projekty za uplynulé dva akademické roky (2014/2015 a 2015/2016). Ve sledovaném období 2014/2015 a 2015/2016 studovalo v bakalářské studijním programu přibližně 900 studentů a v magisterském 250 studentů. Absolvovalo 401 bakalářských studentů a 228 magisterských. Bylo uspořádáno 10 přednášek odborníků z praxe, 4 zahraniční stáže a exkurze, 7 workshopů a 60 výstav. Studenti zaznamenali úspěchy v tuzemských i mezinárodních soutěžích, bylo uděleno 116 interních ocenění pro nejlepší ročníkové projekty (Žluté karty) a první cena za nejlepší diplomovou práci na fakultě stavební v kategorii

AbStrakt’14


AbStrakt‘16 _ text _ stránka 183

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 182

program and 228 in the Master’s degree program. The school events included 10 lectures held by experienced practitioners out of the normal curriculum, 4 internships and excursions abroad, 7 workshops and 60 exhibitions. The students’achievements included successful participation in domestic and international competitions, 116 internal awards for the best projects of the year (Yellow Cards) and first prize for the best diploma project at the Faculty of Civil Engineering in the category of Architecture and Building Engineering (Professor Voděra Award). Other anniversaries that are closely associated with the activities of the Department of Architecture and its Architecture and Building Engineering program are the tenth anniversaries of the exhibitions of drawings, among them the exhibition known as The Charm of Historical Technique and another one organized in the Town of Telč, accompanied by decade-long optional courses in plein-air painting or depicting of objects from the collections of the National Technical Museum and National Museum of Farming, ten years of issuing personal diaries for the students of the Architecture and Building Engineering program, and last but not least, ten years of Yellow Card awards (the first awards were granted in January 2005). At the turn of August and September 2016, the first summer school of Architecture and Building Engineering was held and important professional relationships were established with both national organisations (Czech Ministry of Culture, Faculty of Restoration of the Pardubice University or Donau Universität in Krems) and industries (Jakub Cigler Architects, Penta, Kasten) during 2016.

Architektura a stavitelství (Cena profesora Voděry). K dalším výročím, které se váží k činnosti katedry architektury a studijního programu Architektura a stavitelství, patří desátá výročí výstav kreseb Kouzlo historické techniky a Telč a s nimi spojená dekáda výuky volitelného kreslení v plenéru a Národním technickém a Národním zemědělském muzeu, deset let vydávání diářů pro studenty programu Architektura a stavitelství a lze připočítat i 10 let Žlutých karet (první ocenění byla udělena v lednu 2005). Na přelomu srpna a září 2016 proběhla první Letní škola architektury a stavitelství a v průběhu roku 2016 byla navázána řada významných spoluprací se státní (Ministerstvo kultury ČR, Fakulta restaurování Univerzity v Pardubicích, Donau Univerzität Krems) i architektonickou a stavební praxí (Jakub Cigler Architekti, Penta, Kasten).


Ateliér D během vyvěšování studentských projektů (foto: archiv katedry architektury)

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 185

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 184

Bibliography and Resources Bibliografie a zdroje

Katedra architektury 1991 – 2016

[1]

České vysoké učení technické v Praze. Studijní programy. (Tzv. „Bílé knihy“.) 1990/1991 – 2015/2016. Část 1 – 4. Fakulta stavební. Praha, CZ: Nakladatelství ČVUT. 1990 – 2015.

[3]

[2]

Studijní plán bakalářského programu Architektura a stavitelství 2015/16 a studijní plán bakalářského programu Architektura a stavitelství 2015/16. Fakulta stavební ČVUT v Praze. www.fsv.cvut.cz [online]. Dostupné 9. 10. 2016. http://www.fsv.cvut.cz/bk/bk2015/bc/ba.pdf, http://www.fsv. cvut.cz/bk/bk2015/mgr/ma.pdf

Zápis č. 3 ze 3. zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, které se konalo dne 2. října 2014. Fakulta stavební ČVUT v Praze. www.fsv.cvut.cz [online]. Dostupné 31. 10. 2014. http://www.fsv.cvut.cz/vr/vr2014/vr14-3.pdf

[4]

Sbírka zákonů č. 137 / 2016. Zákon ze dne 2. března 2016, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Článek II., přechodná ustanovení, odstavec 4

[5]

Zápisy z jednání Pedagogické rady programu Architektura a stavitelství ze dne 8. 1. 2014, 9. 4. 2014, 5. 2. 2015 a 4. 3. 2015. Interní dokumenty FSv ČVUT v Praze.

[3]

Pešková, Z.; Knytl, L.; Šikola, P. Abstrakt‘12. Praha, CZ: Nakladatelství ČVUT. 2012. 96 stran. ISBN 978-80-01-05123-8.

[4]

Odborná rada katedry. Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze. K129.cz [online]. Dostupné 9. 10. 2016. http://k129.cz/informace-o-katedre/odborna-rada-katedry/

[5]

Zápisy ze zasedání katedry architektury ze dne 22. 2. 2016 a 22. 9. 2016. Interní dokument katedry.

Poznámka k datům v grafech počtu pracovníků na katedře architektury: Nástup jednotlivých pracovníků je převzat z tzv. Bílých knih[1], které jsou vydávány pro jednotlivé akademické roky, připravovány jsou vždy v březnu akademického roku předchozího. Proto jsou data nástupu a ukončení činnosti jednotlivých zaměstnanců „zaokrouhlována“ na celé akademické roky. Seznamy zaměstnanců v těchto publikacích nezohledňují výši úvazků zaměstnanců. Přepočtený počet zaměstnanců katedry je tedy vždy nižší než uváděné počty fyzických zaměstnanců.

Studijní program Architektura a stavitelství 2014 – 2016

[1]

Žádost o prodloužení akreditace studijního bakalářského i navazujícího magisterského programu „Architektura a stavitelství“. Fakulta stavební ČVUT v Praze. www.fsv.cvut.cz [online]. Dostupné 24. 9. 2014. http://www.fsv.cvut.cz/akredit/as2014/index.php

[2]

Akademický senát FSv ČVUT. Zápis z 5. zasedání AS FSv, které se konalo dne 24. 9. 2014. Fakulta stavební ČVUT v Praze.

www.fsv.cvut.cz [online]. Dostupné 30. 9. 2014. http://www.fsv.cvut.cz/senat/as2014/z6.pdf

[5a] Studijní plán bakalářského programu Architektura a stavitelství 2015/16 a studijní plán bakalářského programu Architektura a stavitelství 2015/16. Fakulta stavební ČVUT v Praze. www.fsv.cvut.cz [Online]. Dostupné 9. 10. 2016. http://www.fsv.cvut.cz/bk/bk2015/bc/ba.pdf, http://www.fsv.cvut.cz/bk/bk2015/mgr/ma.pdf [6]

Informace proděkana pro pedagogickou činnost. Statistika absolventů a příjímacího řízení. 2005 – 2016. Fakulta stavební ČVUT v Praze. www.fsv.cvut.cz [online]. Dostupné 9. 10. 2016. http://www.fsv.cvut.cz/student/bakalmag/prodekan/ prodekan.php

[7]

Výroční zprávy Fakulty stavební ČVUT v Praze. 1997 – 2015. Fakulta stavební ČVUT v Praze. www.fsv.cvut.cz [online]. Dostupné 9. 10. 2016. http://www.fsv.cvut.cz/vyrocni/zpravy.php

[8]

Matrika ČVUT ke dni 31. 10. v létech 2004 – 2015. Interní dokument.

[9]

Pešková, Z. AStrakt‚14. Praha, CZ: Nakladatelství ČVUT. 2014. 192 stran. ISBN 978-80-01-05625-7.

[10] Den otevřených dveří na Fakultě stavební ČVUT. Fakulta stavební ČVUT v Praze. www.fsv.cvut.cz [online]. Dostupné 9. 10. 2016.http://www.fsv.cvut.cz/pr/dod.php


[11] Kaményová, Z.: Vítězí ČVUT, výběrová VŠUP skončila třetí. Hospodářské noviny. www.ihned.cz. Zveřejněno 22. 1. 2015. http://archiv.ihned.cz/c1-63417630-vitezi cvut-vyberovavsup-skoncila-treti

[4]

Expo Miláno 2015. Apluses.cz [online]. Zveřejněno 14. 5. 2015. http://apluses.cz/expo-milano-2015/

10. 4. 2015. http://apluses.cz/workshop-chlumin-u-neratovic/

http://view.ceros.com/expodata/esb-03-2015/p/28

[3]

Workshop Lehké membránové konstrukce. Apluses.cz [online]. Zveřejněno29. 4. 2015. http://apluses.cz/workshop-membrany-2/

[11] Kalivoda, L.; Smola, J.; Hoffmann J.; Stark M. Mezinárodní Studentská soutěž Multi-Komfortní dům. Tepelná ochrana budov 2/2016. Pp. 14 – 21. ISSN 1213-0907 [12] Rozvoj komunitní zástavby města Brest v Bělorusku. Bc. Lukáš Skládal, Bc. Lenka Gliganičová - magisterský ateliér, semestrální práce. Zveřejněno 10. 5. 2016. http://stavbaweb.dumabyt.cz/rozvoj-komunitnizastavby-msta-brest-v-blorusku-14345/clanek. html?newsletterid=5372 & utm_source=newsletter & utm_ medium=email & utm_campaign=2016-05-10

[6]

Zimní semestr 2015/2016. Apluses.cz [online]. Dostupné 9. 10. 2016. http://apluses.cz/zs15_16/

[4]

Český ostrovní dům. www.ceskyostrovnidum.cz [online]. Dostupné 9. 10. 2016. http://www.ceskyostrovnidum.cz

[7]

[5]

[13] Fokus Václava Moravce. Společnost (ne)vzdělanosti. Česká televize. www.ceskatelevize.cz [online]. Zveřejněno 9. 2. 2016. http://www.ceskatelevize.cz/porady/11054978064-fokusvaclava-moravce/216411030530002/

Exkurze do Černínského paláce. Facebook apluses [online]. Zveřejněno 30. 3. 2016. https://www.facebook.com/ aplusesFSv/posts/686645694808353

café_ČÍTÁRNA. Bydlení IQ. www.bydleni-iq.cz [online]. Zveřejněno 18. 2. 2016. http://www.bydleni-iq.cz/cafe-citarna/

[8]

Exkurze Polsko 2016. Apluses.cz [online]. Zveřejněno 9. 5. 2016. http://apluses.cz/exkurze-polsko-2016/

[6]

[9]

Exkurze. Studentský klub fakulty stavební ŠTUK. Stuk.fsv.cvut. cz [online]. Dostupné 9. 10. 2016. http://stuk.fsv.cvut.cz/category/probehlo/exkurze/

Šťovíček, P. (ed). Workshop | café_Čítárna. Nakladatelství ČVUT v Praze. CZ. Praha, 2016. 49 stran. ISBN 978-80-01-05947. Publikace též odstupná online na https://issuu.com/asplus/ docs/caf___citarna_cvut_fsv_as_as__300dp

Data pro grafy za roky 2012/2013 a 2013/2014 byly převzaty z publikace AbStrakt’14 (Pešková, Z. AStrakt‚14. Praha, CZ: Nakladatelství ČVUT. 2014. 192 stran. ISBN 978-80-01-05625-7).

Grafy byly sestaveny na základě [6, 7 a 8].

Konference [1]

AUR 14. Architektura a udržitelný rozvoj. Oficiální stránky konference. udrzitelnyrozvoj.webnode.cz [online]. Dostupné 14. 11. 2014. http://udrzitelnyrozvoj.webnode.cz

[2]

Venkov a územní plánování. Oficiální stránky konference. vup. fsv.cvut.cz Dostupné 16. 10. 2015. http://vup.fsv.cvut.cz

Přednášky

[3]

Člověk stavba a územní plánování. Katedra urbanismu a územního plánování. www.uzemi.eu [online]. Dostupné 9. 10. 2016. http://www.csup.uzemi.eu

[4]

Perspektivy území. Katedra urbanismu a územního plánování. www.uzemi.eu [online]. Dostupné 9. 10. 2016. http://www.uzemi.eu/akce/exkurze-konference-akce/-7perspektivy-uzemi-iii-verejne-prostory-a-prostranstvi.html

Letní škola architektury

[1]

Letní škola architektury. Ateliér D. Letní architektonická etuda v duchu Karla IV. Apluses.cz [online]. Dostupné 9. 10. 2016. http://apluses.cz/letni-skola-architektury/

[2]

Letní škola architektury a stavitelství. Česká komora architektů. www.cka.cz [online]. Dostupné 28. 9. 2016. https://www.cka.cz/cs/svet-architektury/akce/letni-skolaarchitektury-a-stavitelstvi

[3]

Letní škola architektury a stavitelství 2016. Ateliér D - Letní architektonická etuda v duchu Karla IV. Omnium z. s. [online]. Dostupné 28. 9. 2016. http://www.omniumos.cz/cz/detail-projektu/45

[4]

Ateliér D: Letní architektonická etuda v duchu Karla IV. EARCH. Archicakes. www.archicakes.cz [online]. Dostupné 28. 9. 2016. http://www.archicakes.cz/cs/ateliér-d-letni-architektonickaetuda-v-duchu-karla-iv

Exkurze, zájezdy, stáže

[1]

Stáž Challenger. Apluses.cz [online]. Dostupné 11. 12. 2014. http://apluses.cz/staz-challenger/

[2]

Pešková, Z. AStrakt‚14. Praha, CZ: Nakladatelství ČVUT. 2014. 192 stran. ISBN 978-80-01-05625-7.

[3]

Výstava zahraniční stáže OPPA. Apluses.cz [online]. Zveřejněno 23. 3. 2015. http://apluses.cz/vystava-zahranicni-staze/

[1]

Pešková, Z. AStrakt‚14. Praha, CZ: Nakladatelství ČVUT. 2014. 192 stran. ISBN 978-80-01-05625-7.

[2]

Přednáška z cyklu přednášek projektu Inovace programu A+S. Apluses.cz [online]. Zveřejněno 22. 9. 2014. http://apluses.cz/prednaska-bouygues/

[3]

David Vávra… něco vlastního… něco šumného. Earch. Earch.cz [online]. Zveřejněno 30. 9. 2014. http://www.earch.cz/cs/akce/ david-vavra-neco-vlastniho-neco-sumneho

[4]

Přednášky o současné polské architektuře. Apluses.cz [online]. Zveřejněno 14. 5. 2015. http://apluses.cz/prednasky-o-soucasne-polske-architekture/

[5]

Odborné přednášky Udržitelná energeticky efektivní architektura. Apluses.cz [online]. Publikováno 23. 11. 2015. http://apluses.cz/prednasky_energie/

[6]

Zimní semestr 2015/2016. Apluses.cz [online]. Dostupné 9. 10. 2016. http://apluses.cz/zs15_16/

[7]

Tvorba veřejných prostranství. Apluses.cz [online]. Publikováno 11. 12. 2015. http://apluses.cz/tvorba-kvalitnich-verejnych-prostrnstvi/

[8]

Letní škola architektury. Ateliér D. Letní architektonická etuda v duchu Karla IV. Apluses.cz [online]. Dostupné 9. 10. 2016. http://apluses.cz/letni-skola-architektury/

Data pro grafy za roky 2012/2013 a 2013/2014 byly převzaty z publikace AbStrakt’14 (Pešková, Z. AStrakt‚14. Praha, CZ: Nakladatelství ČVUT. 2014. 192 stran. ISBN 978-80-01-05625-7).

Workshopy [1]

Workshop Lehká membránová architektura: Lehkost v prostoru. Apluses.cz [online]. Dostupné 11. 12. 2014. http://apluses.cz/ workshop-membrany/

[2]

Workshop Chlumín u Neratovic. Apluses.cz [online]. Zveřejněno

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 187

Exkurze Voralberg 2015. Apluses.cz [online]. Zveřejněno 9. 4. 2015.http://apluses.cz/vorarlberg/

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 186

[5]

[12] Hronová, M.: Žebříčky HN: Výběrová architektura na Vysoké škole uměleckoprůmyslové se znovu umístila na první příčce. Hospodářské noviny. www.ihned.cz. Zveřejněno 21. 1. 2016. http://archiv.ihned.cz/c1-65114400-vyberova-architekturaznovu-na-prvni-pricce

[7]

Letní škola architektury 2016. Workshop pocta Karlu IV. Apluses.cz [online]. Zveřejněno 6. 9. 2016. http://apluses.cz/workshop-pocta-karlu-iv/

[8]

Ohlédnutí za workshopem ModulARCH 2015. Archiweb. www. archiweb.cz [online]. Zveřejněno 30. 4. 2015.http://www. archiweb.cz/news.php?type=1 & action=show & id=17527

Data pro grafy za roky 2012/2013 a 2013/2014 byly převzaty z publikace AbStrakt’14 (Pešková, Z. AStrakt‚14. Praha, CZ: Nakladatelství ČVUT. 2014. 192 stran. ISBN 978-80-01-05625-7).

Soutěže [1]

Young Architecture Award. Cena pro mladé a začínající architekty. Yaa.cz [online]. Dostupné 9. 10. 2016. http://yaa.cz

[2]

Pešková, Z. AStrakt‚14. Praha, CZ: Nakladatelství ČVUT. 2014. 192 stran. ISBN 978-80-01-05625-7.

[3]

Finále soutěže Défi 2014. Apluses.cz [online]. Dostupné 11. 12. 2014. http://apluses.cz/finale-souteze-defi-2014/

[4]

Knytl, L. Superstudio 2015. www.apluses.cz [online]. Publikováno 16. 3. 2015. http://apluses.cz/superstudio-2015/

[5]

Superstudio. Oficiální stránky soutěže. www. superstudiocontest.cz [online]. Dostupné 9. 10. 2016. http://www.superstudiocontest.cz

[6]

Suprestudio 2015. Archiweb. www.archiweb.cz [online]. Zveřejněno 1. 3. 2015. http://www.archiweb.cz/ newsphp?action=show & id=17137 & type=1

[7]

ISOVER Multi - Comfort House Students Contests. Oficiální webové stránky soutěže. Dostupné 30. 4. 2015. http://www.isover-students.com

[8]

Mezinárodní studentská soutěž 2015. Webové stránky Isover. cz. Dostupné 15. 6. 2015. http://www.isover.cz/mezinarodni-studentska-soutez-2015

[9]

Pražanová, M. Jak se na Fakultě stavební ČVUT vyučují principy energeticky udržitelné výstavby? Rozhovor s Ladislavem Kalivodou. Energeticko soběstačné budovy 3/2015, str. 32 - 33. http://view.ceros.com/expodata/esb-03-2015/p/32

[10] Pražanová, M. Čeští studenti uspěli při navrhování pro areál Expo 2017 v Kazachstánu. Energeticko soběstačné budovy 3/2015, str. 28 - 31.

[13] Studenti A+S reprezentovali ČR na mezinárodní soutěži v Bělorusku. Apluses.cz [online]. Zveřejněno 30. 5. 2016. http:// apluses.cz/mch2016/ [14] Dřevěná stavba roku. Oficiální stránky soutěžní ankety [online]. Dostupné 9. 10. 2016. http://www.drevoprozivot.cz/drevenastavba-roku [15] Stavby s vůní dřeva. Oficiální stránky soutěže [online]. Dostupné 9. 10. 2016. http://www.drevoprozivot.cz/projekty/stavby-s-vuni-dreva [16] Reportáž ze slavnostního vyhlášení vítězů DSR 2016. Nadace Dřevo pro život [online]. Zveřejněno 22. 4. 2016. http://www. drevoprozivot.cz/novinky/drevena-stavba-roku/reportaz-zeslavnostniho-vyhlaseni-vitezu-dsr-2016-ve-krtinach [17] Známe nejlepší studentské návrhy dřevěných staveb. Nadace Dřevo pro život. www.drevoprozivot.cz [online]. Publikováno 15. 9. 2016. http://www.drevoprozivot.cz/novinky/stavby-s-vuni-dreva/tzzname-nejlepsi-studentske-navrhy-drevenych-staveb [18] Známe nejlepší studentské návrhy dřevěných staveb. Parlamentní listy. www.parlamentnilisty.cz [online]. Publikováno 16. 9. 2016. http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Znamenejlepsi-studentske-navrhy-drevenych-staveb-454012 [19] EBEC. Ofidiální stránky. ebec.bestprague.cz [online]. Dostupné 9. 10. 2016. http://ebec.bestprague.cz [20] Stará pošta Běchovice – nádvoří. Česká komora architektů. www.cka.cz [online]. Dostupné 9. 10. 2016. https://www.cka. cz/cs/souteze/vysledky/stara-posta-bechovice-2013-nadvori [21] Revitalizace bývalého areálu zemědělského družstva v historickém centru městyse Doubravník. Česká komora architektů. www.cka.cz [online]. Dostupné 9. 10. 2016. https://www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/revitalizacebyvaleho-arealu-zemedelskeho-druzstva-v-historickemcentru-mestyse-doubravnik [22] Nová škola Chýně. Česká komora architektů. www.cka.cz [online]. Dostupné 9. 10. 2016. https://www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/nova-skola-chyne [23] POROTHERM DŮM 2015 - „Bydlení ve vatě“. Česká komora architektů. www.cka.cz [online]. Dostupné 9. 10. 2016. https://www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/porotherm-dum2015-bydleni-ve-vate [24] Soutěž: Návrh WORK & CHILL místnosti. Studentský klub


[26] Revitalizace historického centra města Písek. Česká komora architektů. www.cka.cz [online]. Dostupné 9. 10. 2016. https://www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/revitalizacehistorickeho-centra-mesta-pisek [27] Studentská vědecká odborná činnost. Fakulta stavební ČVUT v Praze. www.fsv.cvut.cz [online]. Dostupné 9. 10. 2016. http://www fsv.cvut.cz/svoc/2016/registre.php [28] Český ostrovní dům. Oficiální stránky. www.ceskyostrovnidum. cz [online]. Dostupné 9. 10. 2016. http://www.ceskyostrovnidum.cz/stavby.html [29] Tvýma očima. Fotografická soutěž. tvymaocima.fsv.cvut.cz [online]. Dostupné 9. 10. 2016. https://tvymaocima.fsv.cvut.cz [30] Nejlepší diplomové práce Fakulty stavební. Fakulta stavební ČVUT v Praze. www.fsv.cvut.cz [online]. Zveřejněno 27. 9. 2016. http://www.fsv.cvut.cz/dp/index.php [31] Galerie A+S. Internetová galerie studijního programu Architektura a stavitelství. archgalerie.fsv.cvut.cz [online]. Dostupné 9. 10. 2016. http://archgalerie.fsv.cvut.cz [32] Výuka. Katedra architektury FSv ČVUT v Praze. Stránky udržované katedrou. K129.cz [online]. Dostupné 9. 10. 2016. http://k129.cz/vyuka/ Výstavy

[V6] Dostihový víkend doplní i výstava studentů architektury. Agrofert park. Závodiště Pardubice. www.pardubiceracecourse.cz [online]. Zveřejněno 10. 10. 2014. http://www.pardubice-racecourse.cz/kratke-zpravy-zezavodiste/dostihovy-vikend-doplni-i-vystava-projektustudentu-architektury

[V8] 124. Velká pardubická - měl by to být opět skvělý zážitek. Jezdectví - měsíšník jezdců, chovatelů a milovníků koní. www. jezdectvi.cz [online]. Zveřejněno 10. 10. 2014. http://www.jezdectvi.cz/kategorie.aspx/dostihy/clanek/vprvnim-kole-se-do-velke-pardubicke-hlasi-61-koni [V9] Vrchol překážkové sezóny je tady, v Pardubicích finišují s přípravami. Equichannel. www.equichannel.cz [online]. Zveřejněno 10. 10. 2014. http://www.equichannel.cz/vrchol-prekazkove-sezony-jetady-v-pardubicich-finisuji-s-pripravami [V10] 124. Velká pardubická - měl by to být opět skvělý zážitek. Turf sport. Turfsport.eu [online]. Dostupné 12. 10. 2014. http://turfsport.eu/cz-sk/news/cesko/124-velka-pardubickam-l-by-to-byt-op-t-skv-ly-za-itek/ [V11] Kouzlo historické techniky. Apluses.cz [online]. Dostupné 13. 10. 2014. http://apluses.cz/event/kouzlo-historicke-techniky

[2]

Ševčík, V. (ed). Kouzlo historické zemědělské techniky – 10 let kreslení v muzeu. Praha, CZ: Národní zemědělské muzeum, s. p. o. 2016. 68 stran. ISBN – 978-80-86874-66-1

[V12] 16. ročník výstavy studentů. Česká komora architektů. www. cka.cz [online]. Dostupné 20. 10. 2014. https://www.cka.cz/cs/ objevujte-architekturu/akce/16-rocnik-vystavy-studentu

[3]

Ševčík, V. (ed). 10 let kreslení v Telči. Spolupráce katedry architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze a města Telč. Telč, CZ. 2016. 20 stran.

[V13] Studenti programu architektura a stavitelství fakulty stavební ČVUT a jejich hosté - výstava. Earch. www.earch.cz [online]. Zveřejněno 19. 10. 2014. http://www.earch.cz/cs/akce/ studenti-programu-architektura-stavitelstvi-fakulty-stavebnicvut-jejich-hoste-vystava

[V3] Budoucnost KD barikádníků očima studentů architektury. Pražský patriot. www.prazskypatriot.cz [online]. Zveřejněno 29. 9. 2014. http://www.prazskypatriot.cz/budoucnost-kd-barikadnikuocima-studentu-architektury/

[V18] Akademický rok 2014/15. Webové stránky udržované katedrou architektury. k129.cz [online]. http://k129.cz/wp-content/ uploads/2016/02/2014_2015_AS.pdf

[V7] Jak by mohla vypadat nová jezdecká hala na závodišti v Pardubicích? Pražská technika. 5/2014, listopad 2014, 16. ročník. České vysoké učení technické v Praze, Česká technika – nakladatelství ČVUT. ISSN 1213-5348. Strana 9.

Pešková, Z. AStrakt‚14. Praha, CZ: Nakladatelství ČVUT. 2014. 192 stran. ISBN 978-80-01-05625-7.

[V2] Budoucnost KD Barikádníků očima studentů architektury. Městská část Praha 10. www.praha10.cz [online]. Zveřejněno 29. 9. 2014. http://www.praha10.cz/urad-mc/tiskove-zpravy-aaktuality/TabId/74/ArtMID/4284/ArticleID/767/BudoucnostKD-Barik225dn237ků-očima-studentů-architektury.aspx

[V17] Výstava prací studentů Fakulty architektury ČVUT. Kulturapraha5.cz [online]. Dostupné 11. 12. 2014. http://kultura-praha5.cz/index.php/8-aktuality/169-vystavapraci-studentu-fakulty-architektury-cvut

[V5] Dny Prahy 10: program 1. - 10. října. Praha 10. www.desítka.cz [online]. Dostupné 1. 10. 2014. http://www.desitka.cz/33-dnyprahy-10-program-1-10-rijna.html

[1]

[V1] Výstava Praha budoucnosti očima studentů ČVUT. Portál hlavního města Prahy. www.praha.eu [online]. Zveřejněno 24. 9. 2014. http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/ tiskovy_servis/aktuality_z_prahy/vystava_praha_ budoucnosti_ocima_studentu.html

[V16] Telč 2014 - výstava kreseb studentů AS. Oficiální stránky FSv ČVUT v Praze. www.fsv.cvut.cz [online].Dostupné 11. 12. 2014. http://www.fsv.cvut.cz/konfer/telc2014.jpg

[V14] Výstava Studenti programu Architektura a stavitelství fakulty stavební a jejich hosté. Dům a byt. Imaterialy.dumabyt.cz [online]. Zveřejněno 16. 10. 2014. http://imaterialy.dumabyt. cz/rubriky/aktuality/veletrhy-a-vystavy/vystava-studentiprogramu-architektura-a-stavitelstvi-fakulty-stavebni-cvut-ajejich-hoste_41631.html Výstava: Studenti programu architektura a stavitelství fakulty stavební ČVUT a jejich hosté. Stavba WEB. Stavbaweb.dunabyt. cz [online]. Zveřejněno 16. 10. 2014. http://stavbaweb. dumabyt.cz/Studentske-projekty/ [V15] Studenti A+S na Velké pardubické. Apluses.cz [online]. Zveřejněno 10. 10. 2014. http://apluses.cz/studenti-as-na-velke-pardubicke/

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 189

[25] 2016 Challenge Cup of Solar Building Design and Engineering. Oficiální stránky akce. www.sbde.org [online]. Dostupné 9. 10. 2016. http://www.sbde.org/newsDetailen.aspx?id=15 & lang=en

[V4] Budoucnost KD barikádníků očima studentů architektury. Pražské novinky. www.prazskenovinky.cz [online]. Zveřejněno 29. 9. 2014. http://www.prazskenovinky.cz/zpravy/regiony/ budoucnost-kd-barikadniku-ocima-studentu-architektury/

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 188

fakulty stavební ŠTUK. Stuk.fsv.cvut.cz [online]. Dostupné 9. 10. 2016. http://stuk.fsv.cvut.cz/soutez-navrh-workchill-mistnosti/

[V19] Městská část Praha 6. [online]. Dostupné 5. 2. 2015. http://mestska-cast-praha-6.takeit.cz/produkt/sestka-novinymestske-casti-praha-6-wwwsestkacz-5258818 [V20] Šestka, noviny městské části Praha 6. www.sestka.cz [online]. Zveřejněno 4. 2. 2015. http://www.sestka.cz/index.php?clanek=4178 [V21] Výstava studentských projektů. Knihovna Roztoky Knihovna. roztoky.cz [online]. Dostupné 17. 2. 2015. http://knihovna.roztoky.cz/index.php/udalosti [V22] Nová budova. Knihovna Roztoky. Knihovna.roztoky.cz [online]. Dostupné 2. 10. 2016. http://knihovna.roztoky.cz/index.php/nova-budova [V23] Výstava studentských prací FSv ČVUT katedry architektury v Praze. Galerie Sladovna. www.sladovna.cz [online]. Dostupné 15. 3. 2015. http://www.sladovna.cz/akce/vystava-studentskych-praci-fsvcvut-katedry-architektury-v-praze-1719 [V24] Dům pro seniory v Lužné. Apluses.cz [online]. Zveřejněno 18. 3. 2015. http://apluses.cz/dum-pro-seniory-v-luzne/ [V25] Galerie na úřadě – Domov pro lidi bez domova. Městská část Praha 7. www.praha7.cz [online]. Zveřejněno 17. 3. 2015. http://www.praha7.cz/17888_Galerie-na-urade-Domov-prolidi-bez-domova [V26] Výstava zahraniční stáže OPPA. Apluses.cz [online]. Zveřejněno 23. 3. 2015. http://apluses.cz/vystava-zahranicni-staze/ [V27] Vernisáž výstavy studentských projektů na Skalce. Oficiální stránky města Mníšek pod Brdy. www.mnisek.cz [online]. Dostupné 4. 4. 2015. http://www.mnisek.cz/obcan/kultura/?ftshow=911#ka911 [V28] Výstava kouzlo historické techniky IX. ročník v NZM Praha. Oficiální stránky Národního zemědělského muzea. www.nzm. cz [online]. Dostupné 15. 4. 2015 http://www.nzm.cz/praha/vystavy/?id=502 & id303= [V29] Objev kouzlo historické techniky tak trochu jinak. Sedm statečných z ČVUT. www.sedmstatecnych.cz [online].Dostupné 29. 4. 2015. http://www.sedmstatecnych.cz/clanek/objevkouzlo-historicke-techniky-tak-trochu-jinak/

Dostupné 30. 4. 2015. http://www.isover-students.com [V32] Pracovní výstava modelů. Apluses.cz [online]. Dostupné 23. 4. 2015. http://apluses.cz/vystava-zahranicni-staze/ [V33] Výstavy ateliérové tvorby LS 2015/16. Apluses.cz [online]. Zveřejněno 7. 5. 2016. http://apluses.cz/odevzdani_ateliéry_ls15/ [V34] Výstava studentských prací Železnice a město. Městská část Praha 10. www.praha 10.cz [online]. Publikováno 21. 5. 2015. http://www.praha10.cz/urad-mc/tiskove-zpravy-a-aktuality/ TabId/74/ArtMID/4284/ArticleID/959/V221STAVASTUDENTSK221CH-PRAC205.aspx [V35] Domov pro lidi bez domova. Facebook [online]. Dostupné 28. 5. 2015. https://www.facebook.com/events/427287980784771/ [V36] Den otevřených dveří v areálu Pakoměřického zámku. Oficiální stránky obce Bořanovice. www.boranovice.cz [online]. Publikováno 4. 6. 2015. http://www.boranovice.cz/?id=123034 & action=detail [V37] Architekt Lubor Marek. Oficiální stránky Národní galerie v Praze. www.ngprague.cz [online]. Dostupné 26. 6. 2015. http://www.ngprague.cz/exposition-detail/architekt-lubormarek/ [V38] Výstava Bytový dům Dejvická Brána. Apluses.cz [online]. Zveřejněno 5. 10. 2015. http://apluses.cz/vystava_brana/ [V39] Study abroad fair. Program. International Students Club CTU in Prague. www.isc.cvut.cz [online] Dostupné 13. 10. 2015. https://www.isc.cvut.cz/saf/cs/program.php [V40] Architektonická výstava. Městské kulturní centrum Poděbrady. www.ipodebrady.cz [online]. Dostupné 26. 10. 2015. http://www.ipodebrady.cz [V41] Výstava kreseb Telč’15. Fakulta stavební ČVUT v Praze. Web.fsv. cvut.cz [online]. Dostupné 26. 10. 2015. http://web.fsv.cvut.cz/aktuality/81/ [V42] Středisko územního rozvoje ÚMČ Praha 10. 
2 výstavy studentských prací. Webové stránky Úřadu městské části Praha 10. www.praha10.cz [online]. Publikováno 29. 10. 2015. http://www.praha10.cz/urad-mc/tiskove-zpravy-a-aktuality/ TabId/74/ArtMID/4284/ArticleID/1057/2-V221STAVYSTUDENTSK221CH-PRAC205.aspx [V43] 17. ročník výstavy studentů FSv ČVUT. Earch. www.earch.cz [online]. Zveřejněno 17. 12. 2015. http://www.earch.cz/cs/ akce/17-rocnik-vystavy-studentu-fsv-cvut [V44] 17. ročník výstavy studentů FSv ČVUT. Archinews. www. archinews.cz [online]. Zveřejněno 28. 12. 2015. http://www.archinews.cz/1-759-aktualne-17-rocnik-vystavystudentu-fsv-cvut.aspx

[V30] Mezinárodní studentská soutěž 2015. Saint – Gobain Isover. www.isover.cz [online]. Dostupné 15. 6. 2015. http://www.isover.cz/mezinarodni-studentska-soutez-2015

[V45] Výstava studentských prací. Městská část Praha 10. www.praha 10.cz [online]. Zveřejněno 4. 1. 20016. http://www.praha10.cz/ urad-mc/tiskove-zpravy-a-aktuality/TabId/74/ArtMID/4284/ ArticleID/1102/V253stava-studentsk253ch-prac237.aspx

[V31] ISOVER Multi - Comfort House Students Contests. Oficiální webové stránky soutěže. www.isover-students.com [online].

[V46] Termíny odevzdání ateliérové tvorby v zimním semestru 2015/16. Apluses.cz [online]. Zveřejněno 2. 12. 2015.


[V49] Prostor pro volný čas: Město Votice. www.mesto-votice.cz [online]. Zveřejněno 4. 2. 2016. http://www.mesto-votice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_ org=18504 & id=43501 & cookiesAllowed=1 [V50] Studenti dostali volnou ruku, co by si Votice mohly nechat postavit. Benešovský deník. Benesovky.denik.cz [online]. Zveřejněno 22. 2. 2016. http://benesovsky.denik.cz/zpravy_ region/laj-studenti-dostali-volnou-ruku-co-by-si-voticemohli-nechat-postavit-20160222.html [V51] Votické nejvíce zaujal projekt wellness, fitness a kavárny. Benešovský deník. Benesovky.denik.cz [online]. Zveřejněno 5. 4. 2016. http://benesovsky.denik.cz/kultura_region/ laj-voticke-nejvice-zaujal-projekt-wellness-fitness-akavarny-20160405.html [V52] Špačková, J. Tisková zpráva ze dne 4. 4. 2016: Projekty budoucích architektů zaujaly. Město Votice. www.mesto-votice. cz [online]. Dostupné 24. 5. 2016. http://www.mesto-votice.cz/VismoOnline_ActionScripts/File. ashx?id_org=18504 & id_dokumenty=43667 [V53] Nový život pro opuštěný průmyslový areál - Přádelna de Liser. Město Slaný. www.infoslany.cz [online]. Zveřejněno 1. 3. 2016. http://www.infoslany.cz/cs/modul/web/akce/11445-novyzivot-pro-opusteny-prumyslovy-areal-pradelna-de-liser/ [V54] Evropský habitat. Program. Europenhabitat.cz [online]. Přístupné 16. 3. 2016. http://www.europeanhabitat.com/programy/ [V55] Vernisáž výstavy Rozhledna v Mníšku pod Brdy. Město Mníšek pod Brdy. www.mnisek.cz [online]. Dostupné 20. 3. 2016. http://www.mnisek.cz/obcan/kultura/?ftshow=1081#ka1081 [V56] Facebook AS+ [online]. Zveřejněno 21. 3. 2016. https://www.facebook.com/hashtag/asplus?source=feed_ text & story_id=680230925449830 [V57] Malá galerie představuje: Letní scéna národopisného muzea v Letohrádku Kinských. Městská část Praha 5. www.praha5. cz [online]. Zveřejněno 2. 5. 2016. http://www.praha5.cz/cs/ dokument/211584-mala-galerie-predstavuje-letni-scenanarodopisneho-muzea-v-letohradku-kinskych?print=1 [V58] Studenti A+S reprezentovali ČR na mezinárodní soutěži v Bělorusku. Apluses.cz [online]. Zveřejněno 30. 5. 2016. http://apluses.cz/mch2016/ [V59] Vize rozhledny a lanovky na Vítkově hoře. Živý kraj. Oficiální průvodce Karlovarskem. www.zivykraj.cz [online]. Dostupné 15. 4. 2016. http://www.zivykraj.cz/cz/akcevypis/vize-rozhledny-alanovky-na-vitkove-hore-62345

[V60] Kouzlo historické zemědělské techniky 28. 4. 2016. Národní zemědělské muzeum Praha. Nzm.cz [online]. Dostupné 24. 5. 2016. http://nzm.cz/nzm-praha/kouzlo-historickezemedelske-techniky-28-4-2016/ [V61] Výstava Kouzlo historické techniky (X.ročník) v NZM Praha. Národní zemědělské muzeum Praha. Nzm.cz [online]. Dostupné 24. 5. 2016. http://nzm.cz/nzm-praha/vystava-kouzlo-historicke-techniky/ [V62] Výstava: Současný skautský areál v novém. Skaut Lysá. Skautlysa.cz [online]. Zveřejněno 3. 5. 2016. http://skautlysa.cz/vystava-soucasne-skautske-stredisko-vnovem/ [V63] Termíny odevzdání ateliérů a výstavy závěrečných prací LS 2015/16. Apluses.cz [online]. Zveřejněno 1. 4. 2016. http://apluses.cz/terminy-odevzdani-ls-201516/ [V64] Vernisáž výstavy studentů v rámci česko - čínské spolupráce. FSv ČVUT v Praze. Web.fsv.cvut.cz [online]. Dostupné 30. 6. 2016. http://web.fsv.cvut.cz/aktuality/181/ [V65] Česko - čínská výstava. Katedra architektury FSv ČVUT v Praze. K129.cz [online]. Zveřejněno 27. 6. 2016. http://k129.cz/cesko-cinska-vystava/ [V66] Kašpar, J. Výstava studentských projektů na Skalce na téma revitalizace bývalé hájovny a panského hostince. Zpravodaj městečka pod skalou. Ročník 41, číslo 251-2. Mníšek pod Brdy. 2016. Str. 11. [V67] Telč ’15. Oficiální stránky města Telč www.telc.eu [online]. Dostupné 7. 9. 2016. http://www.telc.eu/kalendar/419 [V68] Krynek, O. Studenti navrhli novou podobu Smíchovské náplavky. DesignMag. www.designmagazin.cz [online]. Publikováno 22. 9. 2016. http://www.designmagazin.cz/architektura/64120-studentinavrhli-novou-podobu-smichovske-naplavky.html

Data pro grafy za roky 2012/2013 a 2013/2014 byly převzaty z publikace AbStrakt’14 (Pešková, Z. AStrakt‚14. Praha, CZ: Nakladatelství ČVUT. 2014. 192 stran. ISBN 978-80-01-05625-7).

Jako ukázky studentských prací jsou použity projekty uložené na Galerii A+S (http://archgalerie.fsv.cvut.cz) a v archivu katedry architektury (závěrečné práce).

Použité fotografie pochází z archivu Fakulty stavební ČVUT v Praze, katedry architektury FSv ČVUT v Praze a ze soukromých archivů členů katedry architektury a Ing. arch. Věry Kučové.

Speciální poděkování patří doc Ing. Bedřichu Košatkovi, CSc. za podporu a pomoc při sestavování publikace a doc. Ing. Josefu Kopejskovi, CSc. za poskytnutí archivních dat týkajících se počtu studentů a absolventů PSA a A+S.

Přednáška Josefa Pleskota v Ateliéru D… viz AbStrakt‘18 (foto: Miloš Sedláček)

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 191

[V48] Vernisáž výstavy Komunitní bydlení – Libeň. Facebook MČ Praha 8 [online]. Zveřejněno 28. 1. 2016. https://www.facebook.com/media/set/ ?set =a.549049015269604.1073741949.208856822622160 & type=3

[V60] Severová, V. Budoucí architekti vystavují na krajském úřadě. Krajské listy. Karlovarský kraj. www.kr-karlovarsky.cz [online]. Zveřejněno 26. 4. 2016. http://www.kr-karlovarsky.cz/krajske_ listy/Stranky/160426-Vystava.aspx#.V0RrVGNlUcw

AbStrakt‘16 _ text _ stránka 190

http://apluses.cz/terminy-odevzdani_zs201516/ [V47] Výstava komunitní bydlení Libeň. Městská část Praha 8. www. praha8.cz [online]. Zveřejněno 22. 1. 2016. http://www.praha8.cz/Vystava-Komunitni-bydleni-Liben.htmlTurn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.