AbStrakt 14

Page 1

AbStrakt’14Zuzana Pešková

AbStrakt’14


2

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ FAKULTA STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE


2 Přednášky 3 Zahraniční stáže 4 Úspěchy v soutěžích 5 Ocenění pro studenty 6 Workshopy 7 Výstavy

3

1 O AbStraktu


AbStrakt’14

AbStract’14

7 O AbStraktu About AbStract_____8 9

Projekt Inovace studijního programu Architektura a stavitelství

12

Výuka atelierové tvorby na fakultě stavební

16

Inovovaná výuka atelierové tvorby

16

I. fáze: Příprava (pedagog + „zadavatel“)

16

II. fáze: Výuka (pedagog + student + „zadavatel“)

17

III. fáze: Prezentace

20

Přednášky odborníků z praxe

4

Architecture and Civil Engineering Study Programme Innovation______10 Teaching studio work on the Faculty of Civil Engineering______13

Lectures by accomplished experts in the field____20 21

Foliové konstrukce v architektuře

21

Světové stavby skupiny Bouygues

21

Eva Jiřičná

23

Difficuties of spatial planning

23

Jakub Cigler

26

Zahraniční stáže Internships abroad____26

27

Letní škola architektury, Villach

28

CoopHimmel(b)lau, Vídeň

32

Úspěchy studentů programu Architektura a stavitelství v soutěžích pro studenty architektonických a stavebních směrů Successes of Architecture and Civil Engineering students in competitions____33


Sumarizační přehled úspěchů studentů programu Architektura a stavitelství v letech 2006 — 2014

34

2006/2007 (2 evidované úspěchy)

34

2007/2008 (9 evidovaných úspěchů)

34

2008/2009 (11 evidovaných úspěchů)

34

2009/2010 (11 evidovaných úspěchů)

34

2010/2011 (7 evidovaných úspěchů)

34

2011/2012 (12 evidovaných úspěchů)

34

2012/2013 (11 evidovaných úspěchů)

35

2013/2014 (11 evidovaných úspěchů)

35

Konkrétní úspěchy v letech 2012/2013 a 2013/2014

46

Interní ocenění pro studenty programu Architektura a stavitelství

5

34

Internal awards for the Architecture and Civil Engineering programme students____46 47

Žlutá karta

47

Žluté karty 2012/13

47

ATK atelier architektonické kompozice

47

ATA1 atelier architektonické tvorby (bytový dům)

47

ATV2 atelier architektonické tvorby (malá občanská stavba)

47

ATV3 atelier architektonické tvorby (velká občanská stavba)

47

ATV4 atelier tvorby – konstrukční

48

ATM1 atelier tvorby – magisterský 1

48

URA urbanistický atelier

48

ATKS atelier konstrukční

48

IN2 atelier interiéru

48

ATM2 atelier tvorby – magisterský 2 (předdiplomní projekt)

48

Žluté karty 2013/14

48

ATK atelier architektonické kompozice

48

ATA1 atelier architektonické tvorby (bytový dům)

48

ATV2 atelier architektonické tvorby (malá občanská stavba)

48

AT3 atelier architektonické tvorby (velká občanská stavba)

48

ATV4 atelier tvorby – konstrukční

49

Bakalářská práce

49

ATM1 atelier tvorby – magisterský 1

49

URA urbanistický atelier

49

ATKS atelier konstrukční

49

INT2 atelier interiéru

49

ATM2 atelier tvorby – magisterský 2 (předdiplomní projekt)


52

Cena projektu Inovace A+S

52

ATA1 – atelier bytového domu, letní semestr 2013/14

52

ATV2 – atelier občanské stavby 1, zimní semestr 2013/14

52

AT3 – atelier občanské stavby 2, zimní semestr 2013/14

54 Workshopy

6

Workshops____54 55

Workshop Studentské bydlení

56

Workshop Ideový návrh studentského klubu FSv ČVUT v Praze

57

Workshop Výhledové uspořádání vesnice a krajiny obce Desná u Litomyšle

58

Workshop Nerudova

62

Výstavy prací studentů programu Architektura a stavitelství Students’ works exhibitions____64

68

Chronologický přehled výstav studentských projektů posluchačů Architektury a staviteltví 2012/2013 a 2013/2014

85 Shrnutí Summary____87 90 Bibliografie

?


O AbStraktu Myšlenka vydávat katalogy studentských prací posluchačů programu Architektura a stavitelství byla poprvé uskutečněna v září roku 2010. Publikace nazvaná AbStrakt‘10 představovala sestavený katalog výběru studentských atelierových projektů, které vznikly v akademických letech 2008/2009 [1]. Byla opatřena úvodem a soupisem všech oceněných projektů. O dva roky později následoval AbStrakt’12 [2], který již lze nazývat monografií ve smyslu komentovaného kritického katalogu výstav pořádaných katedrou architektury. Kromě výběru studentských projektů obsahoval i historii výuky architektury na Fakultě stavební Českého vysokého učení technického v Praze, ohlédnutí za vznikem a vývojem katedry architektury a představil způsob výuky atelierové tvorby na programu Architektura a stavitelství. AbStrakt’14 se tak vývojově řadí na třetí místo této edice. Je koncipován jako komentovaný katalog vybraných projektů studentů

programu Architektura a stavitelství, přičemž největší důraz je v této monografii kladen na aktivity pořádané pro studenty a na způsoby prezentace výstupů výuky: přednášky odborníků z praxe, stáže, workshopy, soutěže, výstavy. Publikaci lze rozdělit na dvě hlavní části: textovou část komentující jednotlivé aktivity a čistě obrazovou samotného katalogu. V textové části jsou jednotlivé oddíly uvedeny hodnotícím komentářem, který porovnává stav za poslední dva akademické roky s předchozími lety a vyhodnocuje jej. Tato porovnání vycházejí z analýzy evidovaných výstupů, které jsou vedeny na katedře architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, nebo byly publipinterest.com/aplusesfsv

kovány v tisku či zveřejněny na oficiálních webových stránkách různých institucí. Obrazová část je sestavena jako průřez atelierovou tvorbou v ukázkách výběru oceněných ročníkových projektů. Hlavním zdrojem pro výběr projektů byl archiv studentských prací oceněných tzv. Žlutou kartou – cenou, kterou udílí pedagogové katedry architektury nejlepším ročníkovým atelierovým projektům. V digitální podobě si lze atelierové projekty studentů programu Architektura a stavitelství veřejně prohlédnout i na galerii A+S (archgalerie.fsv.cvut.cz) a na pinterestu (http://www.pinterest.com/aplusesfsv/). Sestavení AbStraktu’14 bylo možné díky podpoře z projektu OPPA Inovace studijního programu Architektura a stavitelství a dofinancování ze zdrojů Fakulty stavební ČVUT v Praze.

7

archgalerie.fsv.cvut.cz


archgalerie.fsv.cvut.cz

8

About AbStract The notion to publish catalogues of Architecture and Civil Engineering students’ works first became reality in September 2010. The publication named AbStract’10 was a catalogue digesting the studio projects from the academic years of 2008/2009 [1], and contained an introduction and a list of all awarded projects. Two years later, AbStract’12 [2] followed. This could already be called a monograph proper, in the sense of commentary-endowed critical catalogue of exhibitions organized by the Department of Architecture. Aside from the selection of students’ projects, it also contained the history of education in architecture at the Faculty of Civil Engineering at Czech Technical University in Prague, as well as a retrospective look at the establishment and development of the Department of Architecture. It also introduced the teaching style of studio work training in the Architecture and Civil Engineering study programme. AbStract’14 then takes the third place in this edition. It is conceived as a commented catalogue of the chosen projects, specifically focusing on activities organized for the students, and on ways of representing output of the programme, including the in-the-field experts’ lectures, internships, workshops, competitions and exhibitions. The publication can be divided into two main parts: the textual part commenting on the individual activities, and the imagery of the catalogue itself. In the textual part, individual sections are introduced by commentaries

which evaluate the last two academic years, comparing it to the previous periods. This comparison stems from an analysis of the output either recorded on the Faculty of Civil Engineering at Czech Technical University in Prague, or published in press and official webpages of various institutions. The catalogue of images was compiled as a crosssection of studio works, represented by awarded year projects of students. The chosen projects were picked mainly from the archive of works which were awarded the so-called Yellow Card – a prize granted by the teachers of the Department of Architecture to the best studio year projects. The studio projects made by programme’s students are also publicly accessible in the A+S digital gallery (see archgalerie.fsv.cvut. cz) and on pinterest (http://www.pinterest. com/aplusesfsv/). pinterest.com/aplusesfsv

The compilation of AbStract’14 was made possible thanks to the support of the Operation Programme Prague Adaptability (OPPA) fund project “Architecture and Civil Engineering Study Programme Innovation” (CZ.2.17/3. 1. 00/36043) and was additionally financed by the Faculty of Civil Engineering at Czech Technical University in Prague.


Registrační číslo: CZ.2.17/3. 1. 00/36043 Program: OP Praha Adaptabilita Název prioritní osy: Modernizace počátečního vzdělávání Žadatel: České vysoké učení technické v Praze Výše schválené podpory: 1 700 000,04 Kč Harmonogram: zahájení 1. 7. 2013, ukončení 31. 3. 2015 Nositel projektu: doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. Koordinátor projektu: Ing. arch. Jan Kašpar Projekt pro vysokoškolské studenty a akademické pracovníky. Hlavní záměr projektu spočívá v zavedení nových aktivit do studijního programu Architektura a stavitelství. Byly stanoveny tři hlavní oblasti, na které se bylo nutné v rámci realizace projektu cíleně zaměřit: 1. posílení spolupráce s praxí – projekčními a stavebními firmami a státní správou, 2. otevření větší možnosti čerpání zkušeností ze zahraničí studentům především Mgr. stupně programu a akademickým pracovníkům, 3. upravení obsahu předmětů typu atelier v bakalářském stupni programu v souladu s požadavky EU na vzdělání architektů. První oblast se dotkla především výuky atelierové tvor-

by v bakalářském stupni studijního programu a uspořádání přednášek odborníků z praxe. V zimním semestru 2013/14 byla zahájena výuka atelieru tzv. “malé” občanské stavby (129ATV2, garantka předmětu doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.), která již byla postavena na užší spolupráci školy a praxe. V letním semestru pak pokračovaly inovace v atelieru bytového domu (129ATA1, garant Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D.) a v atelieru tzv. “velké” občanské stavby (129AT3, garant doc. Ing. arch. Miloš Kopřiva). Zadání pro studenty vycházela z aktuálních potřeb především městských částí a obcí, jejichž zástupci se podíleli na konzultování studentských projektů vždy v klíčových fázích semestru. V závěru semestru proběhla celková výstava všech studentských prací v atelieru D, kterou navštívili i zástupci “zadavatelů” a v rámci závěrečné rozpravy se studenty prodiskutovali výsledné návrhy. Skupina pedagogů vybrala nejlepší

1 O AbStraktu 2 Přednášky 3 Zahraniční stáže 4 Úspěchy v soutěžích 5 Ocenění pro studenty 6 Workshopy 7 Výstavy

9

Projekt Inovace studijního programu Architektura a stavitelství


10

ročníkové projekty, které získaly motivační odměnu (podrobněji viz Cena projektu Inovace A+S). Řada zpracovaných témat pak byla vystavena přímo v místech, pro která byla navrhována, čímž se pozitivně zvýšil počet výstav studentských prací pořádaných mimo budovu školy (viz kapitola o výstavách). Pro náhledy studentských projektů byla vytvořena speciální galerie na pinterestu, aby si mohl kdokoli prohlédnout výstupy výuky. Akademický rok 2013/14 zahájila přednáška Světové stavby skupiny Bouygues, před Vánoci přijala pozvání přednášet v Praze v Atelieru D prof. Eva Jiřičná a v prvních jarních dnech měli studenti možnost setkat se s doc. Jakubem Ciglerem. Všechna setkání byla velmi inspirativní, jak Eva Jiřičná, tak Jakub Cigler rádi přijali pozvání k následné besedě s pedagogy na katedře (podrobněji viz kapitola Přednášky odborníků z praxe). Pro podzim 2014 jsou domluvena setkání opět se zástupci skupiny

Bouygues, s Davidem Vávrou a pomyslným vyvrcholením cyklu přednášek v rámci projektu OPPA bude předadventní setkání s Wolfem D. Prixem. Druhou oblast inovací naplnily krátkodobé zahraniční stáže (Summer School of Architecture ve Villachu, Coop Himmel(b) lau ve Vídni, Challenger ve Francii) a účast na mezinárodní soutěži Défi ve Francii (viz kapitola Stáže). Pracovníkem projektu pro stáže a soutěž Défi byl MgA. Jan Trejbal. Skupiny stážistů byly sestaveny ze studentů a prioritně mladých akademických pracovníků. Zážitky a zkušenosti ze stáží jsou neocenitelné a posouvají jak studenty, tak pedagogy dále v jejich profesní sféře. Celkově lze zhodnotit, že se intenzivní spolupráce školy a praxe osvědčila a bude se i nadále v takto koncipované výuce pokračovat. Do sylabů výuky byly zapracovány změny vyplývající z inovace, do připravové reakreditace se také promítly zkušenosti

získané při uskutečňování projektu. Návrh na reakreditaci studijního programu Architektura a stavitelství byl zpracováván a projednáván průběžně od ledna do října 2014. Tím byla naplněna i třetí oblast pro realizaci projektu. Pro lepší předávání informací o aktivitách pro studenty programu Architektura a stavitelství byly zřízeny webové stránky programu apluses.cz, které byly spuštěny poslední den roku 2013. Facebooková verze se přidala 16. 1. 2014 a do září 2014 si získala přes 700 fanoušků. Publikace AbStrakt’14 představuje jeden z výstupů projektu Inovace studijního programu Architektura a stavitelstvíí

Architecture and Civil Engineering Study Programme Innovation Registration no.: CZ.2.17/3. 1. 00/36043 Programme: OP Prague – Adaptability Priority Axis: Modernisation of the initial education Petitioner: Czech Technical University in Prague Approved financial support: 1 700 000,04 CZK Time Schedule: commences on 1. 7. 2013, terminates on 31. 3. 2015 Project owner: doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. Project coordinator: Ing. arch. Jan Kašpar Project for university students and academics. The main purpose of this project is to introduce new activities into the Architecture and Civil Engineering study


1. Strengthening cooperation with project design and engineering businesses, as well as with state administration, so as to provide practical development opportunities. 2. Providing master’s degree students and academics more opportunities to draw experience from abroad. 3. Adjusting studio work courses at bachelor’s degree studies so as to meet the European standards for education of future architects. The first area mainly influenced the studio work teaching process at the level of bachelor’s degree studies, and introduced lectures given by accomplished experts in the field. In the winter term of 2013/2014, the department commenced a new studio course under the title of “Small civil constructions” (129ATV2, supervised by doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.), which was based on tight cooperation with the market. The summer term then proceeded in innovating the Residential House studio (129ATA1, under the supervision of Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D.) and in the “Large civil constructions” studio (129AT3, course supervisor doc. Ing. arch. Miloš Kopřiva). The tasks for students were based upon the actual needs issued by city districts and municipalities, the representatives of which were always present at the consultations of students’ projects during the key

phases of the given term. Each end of the term then saw an exhibition of all students’ works in the studio D, visited by the representatives of the “clients”, who discussed the presented suggestions with students in a debate. An ensemble of teachers then chose the best year projects, which were motivationally rewarded (see chapter A+S Innovation Awards for details). A number of processed themes were then exhibited directly on the places they were originally intended for, which positively increased the number of students’ works exhibited outside the building of the school (see the chapter on exhibitions). A separate virtual gallery was created on pinterest in order to provide the public with an accessible way to preview students’ projects. The academic year of 2013/2014 was opened by a lecture on World Constructions by representatives of the Bouygues group. A guest lecture by Dr. Eva Jiřičná was held just before Christmas, and our students had the opportunity to meet Jakub Cigler during the first days of spring. All of these encounters were greatly inspiring, and both Eva Jiřičná and Jakub Cigler gladly accepted the invitation to a debate with the department’s teachers (see the chapter ‘Lectures’ for details). More meetings have already been arranged for autumn 2014: among our guests will be David Vávra, and another visit will be paid by the representatives of the Bouygues group. The

1 O AbStraktu 2 Přednášky 3 Zahraniční stáže 4 Úspěchy v soutěžích 5 Ocenění pro studenty 6 Workshopy 7 Výstavy

11

programme. We have established three key areas that require direct focus-on:


12

OPPA project’s lecture cycle will then culminate in a pre-Advent meeting with Wolf D.Prix. The second area of innovation was projected into realization of shortterm internships abroad (Summer School of Architecture in Villach, Coop Himmel(b)lau in Vienna, Challenger in France), and in our presence on the international competition Défi in France (see chapter Internships). The project of internships and Défi competition was supervised by MgA. Jan Trejbal. The groups of interns included students together with predominantly young academic workers. The internship experiences were invaluable, and helped develop the professional skills of both the students and teachers alike. It is generally plausible to claim that school’s cooperation with the professional field proved successful, and that we will surely continue in teaching in this manner.

Innovative changes were successfully implemented into the course syllabi, and the experience gained during the project’s realization have also projected into the upcoming re-accreditation. The proposal of re-accreditation of the Architecture and Civil Engineering study programme was being continually discussed from January to October 2014. Thus were also fulfilled the goals of the third area of project realization. In order to improve accessibility of information about the activities for the programme’s students, we have established a new website (www.apluses.cz), which was brought to life on the last day of 2013. A Facebook version followed on 16. 1. 2014, and gathered over 650 fans by September. The publication AbStract’14 represents one of the outputs of the Architecture and Civil Engineering Study Programme Innovation project.

Výuka atelierové tvorby na fakultě stavební Způsobu výuky v atelierové tvorbě a katedře architektury, jako hlavnímu garantovi výuky atelierů na fakultě stavební, se věnovala publikace AbStrakt’12 [2]. Specifika atelierů vedených prof. Šenbergerem shrnují rozhovory pro EARCH [3], [4]. Změny v personálním obsazení katedry se v letech 2012/13 a 2013/14 odehrály následující: 2012/13 Nastoupili: doc. Ing. arch. Michal Hlaváček, Ing. arch. Jan Hořejší, Ing. arch. Eva Linhartová, doc. Ing. arch. Ladislav Tichý, CSc., Ing. arch. Aleš Vaněk. Odešli: Ing. arch. Petr Neřold, doc. Ing. arch. Milan Nesměrák, CSc., Ing. arch. Daniel Smitka, Ing. arch. Věra Suchá, Ing. Dušan Štětina, Ph.D. Zástupcem vedoucího katedry se stal Ing. arch. Luboš Knytl, kterého od začátku roku 2013 ve funkci vystřídal Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D. Zástupkyní proděkana pro pedagogickou činnost pro studijní program Architektura a stavitelství se stala doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. 2013/14 Nastoupili: Ing. arch. Jan Kašpar, doc. Ing. arch. Patrik Kotas, Ing. arch. Petra Krobotová, Ing. Jan Pustějovský, Ing. arch. Michal Šmolík, Ing. arch. Michal Šourek, Ing. arch. Jakub Zoula, Ing. arch. Radek Zykan.


AbStrakt’14 se soustředí na popsání inovace v bakalářských atelierech a představení pomůcek pro navrhování, které od roku 2007 připravuje katedra architektura pro studenty programu Architektura a stavitelství.

Teaching studio work on the Faculty of Civil Engineering The teaching style of studio work on the Department of Architecture as the main supervisor of studio work training on the Faculty of Civil Engineering is discussed in detail in AbStract’12 [2]. Details on studios supervised by prof. Šenberger can be found summarized in his interviews for ERACH [3], [4]. Department’s personnel changes in 2012/13 and 2013/14: 2012/13 Arriving: doc. Ing. arch. Michal Hlaváček, Ing. arch. Jan Hořejší, Ing. arch. Eva

Linhartová, doc. Ing. arch. Ladislav Tichý, CSc., Ing. arch. Aleš Vaněk. Departing: Ing. arch. Petr Neřold, doc. Ing. arch. Milan Nesměrák, CSc., Ing. arch. Daniel Smitka, Ing. arch. Věra Suchá, Ing. Dušan Štětina, Ph.D. Ing. arch. Luboš Knytl became a new Deputy Head of Department, later substituted by Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D. at the beginning of 2013. New vice Dean for Education for Architecture and Civil Engineering study programme: doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. 2013/14 Arriving: Ing. arch. Jan Kašpar, doc. Ing. arch. Patrik Kotas, Ing. arch. Petra Krobotová, Ing. Jan Pustějovský, Ing. arch. Michal Šmolík, Ing. arch. Michal Šourek, Ing. arch. Jakub Zoula, Ing. arch. Radek Zykan. Departing: Ing. arch. Jan Hořejší, Ing. arch. Břetislav Malinovský, akad. mal. Jan Šafránek. AbStract’14 focuses on description of innovations in the studios for bachelor’s degree studies, and on introducing designing tools, which the department has been developing for the students of Architecture and Civil Engineering since 2007.

1 O AbStraktu 2 Přednášky 3 Zahraniční stáže 4 Úspěchy v soutěžích 5 Ocenění pro studenty 6 Workshopy 7 Výstavy

13

Odešli: Ing. arch. Jan Hořejší, Ing. arch. Břetislav Malinovský, akad. mal. Jan Šafránek.


14


15

foto archiv


Inovovaná výuka

16

atelierové tvorby Novinky ve výuce byly zavedeny do atelierů bytového domu a občanské stavby malého i velkého rozsahu v akademickém roce 2013/14 ve vazbě na realizaci projektu OPPA Inovace studijního programu Architektura a stavitelství a celkově se dotkly 458 studentů. Cílem inovace byla větší spolupráce školy a praxe. Kromě tradičních rolí ve výuce ateliérové tvorby, které představují pedagogové a studenti, tak vstupila do vzdělávacího procesu studenta osoba třetí – „zadavatel“. Ten je představován zástupcem obce, státní správy, zájmové organizace, podnikatelského subjektu, apod. Jeho úlohou je předložení námětu projektu pro studenty, spolupráce při formulování přesného zadání a poskytnutí podkladů, konzultace projektu v rozpracovanosti a účast na závěrečné výstavě studentských prací se zhodnocením studentských výstupů. Ve výuce je zjednodušeně modelován kontakt architekta se “zadavatelem“ zakázky. Zadání projektů jsou na konkrétních lokalitách a vycházejí z reálných potřeb praxe. Řešení vazby projektu v kontextu k řešené lokalitě se stává výchozím prvkem celého projektu. Nabízí se širší možnost publikování výstupů ateliérové tvorby (výstavy mimo školní budovu, články, apod.), což vede k pozitivní propagaci programu Architektura

a stavitelství. Některé myšlenky studentských prací mohou být dále dopracovány a realizovány. Harmonogram průběhu výuky lze rozdělit do tří základních fází:

I. fáze: Příprava (pedagog + „zadavatel“) Všem pedagogům předmětu jsou nabídnuty náměty “zadavatelů“ na studentské projekty. Garant předmětu má k dispozici základní nabídku projektů. Pokud chtějí ostatní vyučující předmětu přispět se svými zadáními, které splňují podmínky inovace výuky, poskytují je ostatním buď přímo nebo prostřednictvím garanta předmětu. V atelieru řeší všichni studenti jedno společné zadání. Ve vazbě na schůzi katedry probíhá schůzka vyučujících předmětu. Z každého atelieru se musí zúčastnit alespoň jeden pedagog. Jednotlivé ateliery nahlásí témata, na nichž budou pracovat. Témata jednotlivých ateliérů jsou zveřejněna studentům. Pedagogové kontaktují “zadavatele“, upřesní si rámcová zadání a připraví si výchozí podklady pro zahájení výuky.

II. fáze: Výuka (pedagog + student + „zadavatel“) Představení zadání studentům. Typologický úvod ke zvolenému druhu stavby. Diskuze. Zadání rešerší formou analýzy zvolených objektů.

Návštěva řešené lokality (doporučeno ve skupině s pedagogem, ale možno řešit i individuální formou). Setkání se “zadavatelem“. Průzkumy a rozbory na místě. Diskuze o kladech a záporem místa. Doplnění a zpřesnění rámcového zadání. Vyhodnocení rešerší (lze rozdělit i do více hodin za sebou). Společný model lokality s vazbou na okolní zástavbu. Skica vazeb na okolí. Vyhodnocení silných a slabých stránek. První pracovní modely. Práce na koncepci. Koncepční modely, varianty řešení. Stanovení hlavních myšlenek, nutných vazeb na okolí, nejdůležitějších bodů, které musí projekt splňovat. Diskuze. Upřesňování koncepce projektu. Hmotové řešení podložené hrubým provozním ověřením na základě zjištěných kapacit provozů. Vazby na okolí. Diskuze. První ateliérová kontrola: Každý student prezentuje svou koncepci projek-


Individuální práce na projektu v rozsahu tří až čtyř týdnů. Upřesňování formy, funkce, konstrukce včetně řešení okolního parteru a urbanistických vazeb. Výklad ke správné prezentaci projektu. Co má obsahovat situace, jak správně kreslit půdorysy, řezy a pohledy. Grafické tipy. Zopakování zásad pro tvorbu perspektivy/ vizualizace. Druhá ateliérová kontrola: Prezentace rozpracovaných projektů před dokončením za účasti “zadavatele“. Každý student představuje svůj projekt v digitální podobě. Prezentace obsahuje vysvětlení myšlenky projektu, jeho koncepci, dořešenou situaci, jednotlivé půdorysy, řezy, pohledy, perspektivu z normálního horizontu a případně další doplňující zobrazení. Před odevzdáním projektu je doporučeno nabídnout studentům ještě alespoň jeden konzultační termín.

III. fáze: Prezentace Každý atelier vystavuje studentské projekty v atelieru D ve vymezené části. Skupinu projektů stejného zadání uvádí společný poster („plachta“), který obsahuje zadání projektu – situaci s vymezeným řešeným územím, fotografii stávajícího stavu, shrnutí hlavních úkolů a stavební program. Soupis všech studentů daného atelieru a zmenšené perspektivy ze stejného stanoviště pro lepší porovnání jednotlivých řešení. Doporučen je i společný model řešené lokality s vazbou na okolní zástav-

bu. Ideální je vyjímatelná část, do které lze vkládat jednotlivé modely dílčích řešení. Vedoucí každého atelieru zodpovídá za kulturní prezentování studentských projektů až do ukončení výstavy. V době trvání výstavy je pozván „zadavatel“, který se setkává se studenty a slovně zhodnotí výsledky jejich práce. Doporučeno je, aby si mohl „zadavatel“ nejprve výstavu prohlédnout pouze v doprovodu pedagogů a pak teprve sdělil své poznatky studentům. Pedagogové domluví se “zadavatelem“ způsob poskytnutí výstupů studentských prací. Ideální formou je uspořádání výstavy v místě řešené lokality a umožnění přímého kontaktu studentů a místních obyvatel. Zajímavé studentské projekty je doporučeno publikovat. Nemusí jít vždy o odborné časopisy. Nabízí se i regionální periodika. Elaborát odevzdaný studenty se skládá ze čtyř částí - prezentačního posteru (jeden nebo dva) v předem domluvené grafice, pracovního modelu,

1 O AbStraktu 2 Přednášky 3 Zahraniční stáže 4 Úspěchy v soutěžích 5 Ocenění pro studenty 6 Workshopy 7 Výstavy

17

tu – prezentace v digitální podobě. Musí obsahovat analýzu lokality, z ní vycházející koncepci řešení projektu představenou situací, hmotovým návrhem, provozním rozložením, koncepcí nosné konstrukce a ukázkou architektonického výrazu, ke kterému by měl výsledek směřovat.


brožury o projektu - skicáře, který obsahuje postupný vývoj projektu od začátku po finální podobu a digitální podoby posteru pro účely zveřejnění [5].

18

Studentské projekty si lze prohlédnout na galerii na pinterestu http://www. pinterest.com/aplusesfsv. Výstavám projektů, které studenti navrhli v rámci inovované výuky se podrobněji věnuje kapitola Výstavy prací studentů programu Architektura a stavitelství.

pinterest.com/aplusesfsv


17

Přednášky odborníků z praxe Vítané zpestření standardní výuky představují vyzvané přednášky odborníků z architektonické a stavební praxe, které jsou pořádány mimo standardní rozvrhovanou výuku.


18

Přednášky odborníků z praxe Vítané zpestření standardní výuky představují vyzvané přednášky odborníků z architektonické a stavební praxe, které jsou pořádány mimo standardní rozvrhovanou výuku. Zejména díky realizaci projektu Inovace studijního programu Architektura a stavitelství se tato aktivita v roce 2013/14 znásobila a proběhly celkem čtyři přednášky, z nichž tři byly vázány na projekt OPPA. Mezi největší zážitky bezesporu patřilo setkání s Evou Jiřičnou. Při její přednášce byla do krajního limitu otestována kapacita Atelieru D. Eva Jiřičná sice již v Atelieru D přednášela v roce 2011, ale tentokrát byl o její slova zájem téměř dvojnásobný: v atelieru se sešlo přes 600 posluchačů. Častější setkání se s odborníky z praxe je další novinkou, která bude rozhodně podporována; pro akademický rok 2014/15 již přislíbili svou přednášku opět zástupci skupiny Bouygues, architekt David Vávra a Wolf D. Prix [6] - [11].

Lectures by accomplished experts in the field Guest lectures by accomplished experts in the area of architecture and engineering are certainly a welcomed addition to the standard curriculum of studies. It is mainly thanks to the study programme innovation project that this activity has grown considerably, and in 2013/2014, four such lectures, three of which were tied to the OPPA project, took place. One of the greatest experiences was, quite undoubtedly, meeting Eva Jiřičná, whose lecture put the capacity of the studio D to test. Eva Jiřičná has already lectured in this studio before, in 2011, however, this time around, her words have met with twice the interest, as she gathered over 600 attendants. More frequent meetings with experts in the business are another novelty, which will be certainly supported in the future. Lecturers confirmed for the academic year 2014/2015 already list the re-visiting representatives of the Bouygues group, David Vávra and Wolf D. Prix [6]-[11].


Ing. Jaroslav Hruška 5. 2. 2013 FSv ČVUT v Praze, C-217 Uplatnění foliových konstrukcí v zastřešení různých typů staveb s ukázkami jejich realizací.

Světové stavby skupiny Bouygues Ing. Vladimír Ujec, Alexandre Charron, Ing. Jan Kaňka 30. 9. 2013 FSv ČVUT v Praze, Atelier D Cyklus přednášek projektu Inovace studijního programu Architektura a stavitelství Přednášku uvedl Ing. Vladimír Ujec ze společnosti VCES a.s., který předal slovo Alexandru Charronovi – francouzskéhu hostu, představiteli společnosti Bouygues Bâtiment International. Alex Charron představil společnost v anglič-

tině. Zajímavé byly zejména krátké filmy zaznamenávající realizaci významných objektů skupiny. Ing. Ujec se ve své části prezentace, která pokračovala již v češtině, soustředil na české stavby realizované společností VCES a.s. Bezprostředně na přednášku navazovala prezentace soutěže Le Défi, tu vedl loňský soutěžící Ing. Jan Kaňka – nyní zaměstnanec společnosti VCES a.s. Nechyběli ani další bývalí soutěžící Ing. arch. Štěpán Lajda a Ing. arch. Dominik Syrový. Zájem studentů byl nad očekávání vysoký. Přednášku si přišlo vyslechnout 83 studentů fakulty stavební [6].

Eva Jiřičná prof. Ing. arch. Eva Jiřičná 11. 12. 2013 FSv ČVUT v Praze, Atelier D Cyklus přednášek projektu Inovace studijního programu Architektura a stavitelství Zájem o setkání s Evou Jiřičnou byl vysoký. V Atelieru D, který paní profesorka ocenila pochvalnými slovy, se sešlo více jak 600 posluchačů – nejen studentů a pedagogů programu Architektura a stavitelství. Eva Jiřičná představila své projekty, poodhalila tajemství svých inspirací a s jemným humorem pobavila posluchače některými úskalími, které realizace staveb provázely. Po skončení přednášky studenti paní profesorku jen tak nepustili:

1 O AbStraktu

2 Přednášky 3 Zahraniční stáže 4 Úspěchy v soutěžích 5 Ocenění pro studenty 6 Workshopy 7 Výstavy

19

Foliové konstrukce v architektuře


20

ochotně podepisovala knihy a fotila se se studenty. Předvánoční setkání s Evou Jiřičnou bylo milé a inspirativní pro všechny. Nezbývá než si přát, aby se i následující přednášky cyklu setkaly s podobným úspěchem [7], [8], [9], [10].

“Honza Kašpar šel vyzvednout Evu Jiřičnou k hlavní vrátnici. Šla jsem jim naproti před Atelier D. Překvapilo mě, jak je Eva Jiřičná drobná a křehká. Představili jsme se a doprovázela jsem ji horem po galerii k nám do kanceláře, aby si mohla odložit. Viděla tu spoustu lidí, co na ní čekali a téměř plaše řekla: “To přišli všichni kvůli mě? Vy jste tak hodní!” Byla trošku nastydlá, uvařili jsme jí čaj. Dala si jej do řečnického pultíku a celou přednášku, ani tu dlouhou dobu po ní, kdy se fotografovala a rozdávala podpisy, se téměř nenapila. Po přednášce jsme seděli ještě na katedře v kanceláři doc. Dvořáka. Skoro nic nejedla, vypila kávu a jen trošičku si usrkla vína. Byla moc milá a naprosto přirozená. Měla radost, že se potkala s prof. Pospíšilem, svým spolužákem. Když si na to setkání vzpomenu, vybaví se mi ta nesmírná skromnost této architekty světového formátu.” Zuzana Pešková

foto J. Ryszawy


Jakub Cigler

prof. David Ortega 18. 12. 2013 FSv ČVUT v Praze, C-223 Metropolitan scale projekt, strategic urban planning and design, practice of public sector (Mexico City), Development of master plan (Mexico City).

Cyklus přednášek projektu Inovace studijního programu Architektura a stavitelství Docent Cigler, úspěšný architekt, držitel řady prestižních ocenění, který působil v minulosti i na katedře architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, přijal pozvání opět přednášet studentům programu Architektura a stavitelství. Přednáška se konala ve středu 23. 4. 2014 v rekonstruované posluchárně C-215, jejíž kapacitu 130 míst studenti plně využili. Řeč byla strukturována do tří částí. V první Jakub Cigler představil hlavní projekty architektonické kanceláře Cigler – Marani a. s.: Florentinum, Com City, Digital Park, rezidence Boháčky, Klokovo, Aviatica, The Park, Nad Holým vrchom, rezidence Nad Závěrkou či sídlo společnosti Penta. Druhá část byla věnována právě dokončenému prováděcímu projektu Florentina a třetí charitativním projektům kanceláře v Africe. Pan docent si posluchače získal svou skromností, hned v úvodu zdůraznil, že vše je prací stočlenného týmu kanceláře, jehož členy jsou mnozí absolventi fakulty stavební. Důraz byl kladen na spojení práce architektů a specialistů, umění koordinace při procesu realizace díla. Výklad oživily zážitky a zkušenosti z výstavby v Rusku a laskavý humor přednášejícího [11].

“Se jménem Jakub Cigler se mi okamžitě vybaví jeho klukovsky plachý úsměv. To jak hned v úvodu své přednášky řekl studentům, že se nebude vůbec zlobit, když v průběhu odejdou, nebude - li je jeho povídání bavit. Neodešel žádný. Odlesk starostí v očích, když mluvil o velkých zakázkách a radost, když nám vyprávěl o charitativních aktivitách své kanceláře. Skromnost, plachost a přitom zvláštní vnitřní síla, tak bych charakterizovala Jakuba Ciglera.” Zuzana Pešková

1 O AbStraktu

2 Přednášky 3 Zahraniční stáže 4 Úspěchy v soutěžích 5 Ocenění pro studenty 6 Workshopy 7 Výstavy

21

Difficuties of spatial planning

doc. Ing. arch. Jakub Cigler, Int’L. Assoc. AIA 23. 4. 2014 FSv ČVUT v Praze, C-215


22


23

Zahraniční stáže Studenti programu Architektra a stavitelství se mohou hlásit na zahraniční stáže v rámci programu Erasmus nebo na základě bilaterálních dohod mezi fakultami. Ku příkladu v akademickém roce 2012/2013 využilo možnosti vyjet na alespoň jednosemestrální stáž 17 studentů bakalářského studia a 12 studentů navazujícího magisterského studia a v roce 2013/14 vycestovalo celkem 28 studentů.


24

Zahraniční stáže Studenti programu Architektra a stavitelství se mohou hlásit na zahraniční stáže v rámci programu Erasmus nebo na základě bilaterálních dohod mezi fakultami. Ku příkladu v akademickém roce 2012/2013 využilo možnosti vyjet na alespoň jednosemestrální stáž 17 studentů bakalářského studia a 12 studentů navazujícího magisterského studia a v roce 2013/14 vycestovalo celkem 28 studentů. Možnosti krátkodobých stáží či exkurzí do zahraničí byly pro studenty velmi omezené. Proto byly do projektu OPPA Inovace studijního programu Architektura a stavitelství začleněny (jako jedna z aktivit projektu) právě možnost výjezdu studentů magisterského studijního programu na krátkodobé tématické zahraniční stáže. O prázdninách akademického roku 2013/14 byly uskutečněny dva výjezdy. Jeden do Villachu v rámci Summer School of Architecture, kterou pořádá Carinthia University of Applied Studies a druhý do Vídně přimo do architektonického atelieru Coop-Himmel(b)au, ve kterém si pro studenty a pedagogický doprovod připravili třídenní workshop. Na podzim roku 2014 je pro studenty ještě plánována návštěva Challengeru skupiny Bouygues ve Francii. Celkově lze shrnout, že účastníci zahraničních stáží se vrátili zpět do Čech plni nových impulsů, které jistě zúročí jak v závěrečné fázi svých studií, tak při vstupu do profesní praxe. Všichni hodnotí zahraniční zkušenosti pozitivně a doporučují je ostatním [12], [13]. Kromě stáží byly Ing. arch. Janou Hořickou a Ing. Janem Pustějovským uspořádány i dvě zahraniční exkurze. Na sklonku léta 2013 to byla cesta do Emscher Parku a v září 2014 studijní zájezd do Skandinávie.

Internships abroad The students of Architecture and Civil Engineering can enroll in internships either via bilateral agreements between faculties, or via the Erasmus programme. For instance, in 2012/2013, 17 students of our bachelor’s study programme and 12 students of master’s used the opportunity to study abroad for at least one semester. In 2013/2014, 28 students (in total) travelled. Due to the opportunities to travel abroad for short-term internships or excursions being significantly limited, the OPPA project Architecture and Civil Engineering Studies Innovation integrated such opportunities for master’s degree students as one of its’ activities. During the summer break of 2013/2014 two trips were organized. One of them headed for the Summer School of Archi-


tecture in Villach, organized by Carinthia University of Applied Studies. An ensemble of our students alongside with their teachers then also visited the architectural studio Coop-Himmel(b)au in Vienna, where they threw a three-days-long workshop. A visit to the Bouygues group’s Challener in France is also planned for autumn 2014.

Letní škola architektury, Villach

In summary, we can confidently claim that students, who had participated in the internships abroad returned back home full of new impulses they will surely utilize in the final stages of their studies, as well as in their initial professional engagements. All of them evaluated these experiences in a very positive manner, and recommend them to others.

Účastníci stáže: Tereza Čuhaničová, Iva Matějovská, Soňa Formanová, Ing. Jan Pustějovský (akademický pracovník).

1 O AbStraktu 2 Přednášky

3. 7.–14. 7. 2014

3 Zahraniční stáže

Apart from the internships, Ing. arch. Jana Hořická and Ing. Jan Pustějovský also organized two excursions abroad: A trip to Emscher Park at the end of the summer 2013, and a study excursion to Scandinavia in September 2014 [12], [13].

“Stáž mi přinesla vyšší sebevědomí, zdokonalení se v komunikaci v angličtině, poznání nových přátel a kontaktů, nový pohled na architekturu a studium v zahraničí, nové možnosti atd. Doporučuji všem, i těm, kteří se bojí, že na to nemají.” Tereza Čuhaničová [12] “Získala jsem širší rozhled v oblasti architektury a poznání, jak se pracuje v jiných zemích. Poznání odlišného přístupu zahraničních vyučujících. Mimo jiné spoustu novách známých a kamarádů. Stáž ve Villachu byla má první zahraniční zkušenost tohoto druhu a můžu ji všem vřele doporučit. Jak z hlediska profesní náplně, tak z hlediska osobního. Kvalitní profesoři nám ukázali i jiné cesty práce, než jaké známe ze školy různí lidé z celého světa mi otevřeli oči z hlediska předsudků k odlišným kulturám.” Iva Matějovská [12]

5 Ocenění pro studenty 6 Workshopy 7 Výstavy

25

4 Úspěchy v soutěžích


26

“Užasná zkušenost hlavně proto, že člověk viděl, jak se na daný problém divají lidé jinde ve světě. Nutnost spolupráce. Domluvy a kompromisu. Zároveň nové zkušenosti a jiné pohledy na věc. Spolupráce s uspěšnými kantory a do budoucna mnoho kontaktu po celém světě. Super skvělý, nechtělo se mi domů.” Soňa Formanová [12]

“Co mi stáž přinesla? Osobní seznámení s odborníky - architekty i nearchitekty z Rakouska a jiných zemí, zkušenosti s organizací podobného workshopu, srovnání s podobnými akcemi u nás, seznámení s jinými způsoby práce při analýzách i tvorbě návrhu, drobnostmi, které rasantně ovlivnily kvalitu konceptu, výstupu, ale také osobní přínos pro účastníky akce.Ocenil bych intenzitu práce na workshopu, důraz na prezentace, osobní přístup lektorů a zejména živou diskusi, která doprovázela tvorbu. Velmi vysoká byla kvalita výstupů workshopu, návrhy měly silný koncept a široký přesah. Všechny lze označit za realizovatelné.” Jan Pustějovský [12]

CoopHimmel(b)lau, Vídeň Coop – Himmelb(l)au 10. – 16. 9. 2014 Účastníci stáže: Ondřej Kaška, Stanislav Hýbl, Ondřej Novák, David Ďurčík, Daniela Barancová, Josef Hoffmann, Jan Školník, Jan Antoš, Petr Skala, Radek Smrčina, Ing. arch. Jan Kašpar (akademický pracovník), Ing. arch. Petra Krobotová (akademický pracovník) Ing. Veronika Janovská, absolventka studijního programu Pozemní stavby a architektura na Fakultě stavební ČVUT v Praze a dlouholetá pracovnice atelieru (nyní ředitelka kanceláře v Pekingu), dala skupině nahlédnout do zákulisí týmu, který navrhl stavby jako BMV Welt v Mnichově, Musée des Confluences v Lyonu, střešní nástavba na Falkenstrasse ve Vídni a další. Část realizací atelieru Coop-Himmelb(l)au viděli účastníci stáže na vlastní oči přímo ve Vídni, např. administrativně obytný komplex na Schlachthausgasse nebo Gasometer B s přistavenou obytnou budovou. Kromě návštěv realizací Coop-Himmelb(l)au byla inspirativní exkurze do nově vzniklého areálu ekonomické university (Wirtschaftsuniversität Wien), mimo jiné se zajímavým objektem knihovny a studijního centra od Zahy Hadid.

Tři dny byly věnovány studentskému workshopu, jehož cílem byla analýza části centrální Vídně dle vlastního výběru. Studenti měli za úkol nalézt příklady inspirací pro Prahu a doložit je rychlými skicami. Dále zpracovali „myšlenkovou mapu“ kladů a záporů řešené lokality z pohledu turisty – architekta. Práce probíhala ve dvou pětičlenných skupinách. Každý den dopoledne byl věnován krátkému brainstormingu pod vedením akademických pracovníků. V pondělí 15. 9. 2014 proběhly prezentace výstupů za účasti dvou pracovníků Coop-Himmelb(l)au Ing. Veroniky Janovské a Stephana Sobla. Na pozvání se zúčastnil i bývalý pracovník Wolfgang Reicht, který dnes vede vlastní studio (Wolf Reicht Architects). Prezentace probíhaly v angličtině. Týmy se zaměřily kupříkladu na rozbor dopravy, přístupy k historické zástavbě nebo na úpravy parteru. Hlavním přínosem byla zajímavá a inspirativní zpětná vazba od zkušených odborníků [13].


“Stáž mi umožnila nahlédnout do procesu fungování a práce architektonického studia v zahraniční zemi, a to i v praktické rovině v rámci návštěvy atelieru a referenčních staveb. Pohled na práci ve světovém architektonickém studiu. Prezentaci projektu v angličtině.” Ondřej Kaška [12]

1 O AbStraktu 2 Přednášky

3 Zahraniční stáže

“Stáž mi přinesla rozdílný pohled na vídeňskou architekturu oproti výstavbě v Praze. Seznámení se s činností prestižního světového atelieru. Zamyšlení se nad možnostmi zlepšení života v Praze pomocí prvků a řešení, které již v zahraničí fungují.Stáž byla z hlediska rozvoje architektonického myšlení a poznání velice přínosná. Velmi pozitivně hodnotím přístup a organizaci akademických pracovníků a zaměstnanců Coop Himmelb(l)au. Děkuji.” Ondřej Novák [12]

“Stáž mi přinesla větší rozhled o současné architektuře. Inspiraci pro budoucí školní projekt.” David Ďurčík [12]

“Stáž mi dala cenné informace jak funguje jedna z top světových kanceláří. Způsob práce atelieru, jak probíhá dloouhodobá stáž. Možnost diskuze o architektuře s kreaivními architekty týmu. Výborná zkušenost, kterou bych všem doporučila.” Daniela Barancová [12]

4 Úspěchy v soutěžích 5 Ocenění pro studenty 6 Workshopy 7 Výstavy

27

“Dostal jsem možnost nahlédnout do pracovního zázemí architektonického studia na světové úrovni. Seznámit se se stylem práce v takovémto studiu. Možnost zpracovávat architektonické téma v cizí metropoli s velkou mírou vlastní invence. Zajímavá zkušenost, setkání s velmi zajímavými lidmi. Akce podobného stylu bych určitě doporučil.” Stanislav Hýbl [12]


28

“Co mi dala stáž? Nové poznatky načerpané v prostředí Vídně a atelieru Coop-Himmelb(l)au. Nové pohledy a nové směry myšlení a uvažování nad řešením architektonických úloh. Parádní stáž, supr program, obohacující setkání s prací světového architekta. Mít možnost, jel bych znovu.” Josef Hoffmann [12]

“Dozvěděl jsem se mnoho zajímavých věcí o architektuře a práci v atelieru. Stáž probíhala bez problémů. Vše bylo v pořádku, čímž děkuji doprovodu (vedení stáže).” Jan Školník [12]

“Co mi dala stáž? Inspiraci, náhled do práce světového architektonického týmu, osvojení práce v týmu, procvičení angličtiny při prezentaci designu. Skvěle strávený týden v inspirativním prostředí Vídně byl skvělým úvodem do posledního roku studia. Návštěva atelieru Coop - Himmelb(l)au nám velmi rozšířila obzory ohledně toho, co je v dnešní TOP architektuře možné. Následná diskuse s hlavními designéry atelieru (po prezentaci našeho workshopu) byla pro náš další profesní rozvoj velmi zajimavá. Stáž podobného typu doporučuji všemi deseti.” Jan Antoš [12]

“ Získal jsem nový vhled do práce architekta a jak fungují velká studia. Že nás ve škole stlačí do méně napaditých projektů, pokud se necháme a že je to škoda.” Petr Skala [12]

“Získal jsem nový pohled na práci ve významné architektonické firmě se zaměstnanci různých států, nové postupy a přístupy k práci atd. poznání současné a historické architektury Vídně v kontextu společenského dění (návštěva výstav).” Jan Kašpar [12]

“Aktivní přístup je v naší (ale nejen naší) profesi naprosto zásadní věc, bez které se nikdo, kdo chce v životě něčeho dosáhnout, neobejde. S každou přibývající zkušeností roste Váš chtíč po dalších a dalších akcí,a s tím i Vaše zdravé sebevědomí. Jak jsem již psal ve svém motivačním listu při výběrovém řízení na stáž, atelier Coop - Himmelb(l)au je mi svou filozofií poněkud vzdálen, přesto návštěvu a možnost komunikovat s lidmi z tohoto světoznámého atelieru považuji za nesmírně inspirativní a přínosnou. Mít příležitost nahlédnout „pod pokličku nejlepším kuchařům“ se nenaskytuje každý den a já jsem za ni velice vděčný. Ochotná a sympatická slečna Veronika, která se nám po dobu pobytu věnovala a zodpovídala naše zvídavé dotazy, mi navíc vsadila brouka do hlavy a na sobě samotné dokazovala, že pro člověka s kuráží nejsou ani sebevětší dveře zavřené. Děkuji.” Radek Smrčina [12]


29

Úspěchy studentů Úspěchy studentů programu Architektura a stavitelství v soutěžích pro studenty architektonických a stavebních směrů. Soutěže, vyhlašované pro studety architektonických a stavebních směrů, představují jakési pomyslné kolbiště, na kterém se pravidelně utkávají jednotlivé univerzity.


30

Úspěchy studentů programu Architektura a stavitelství v soutěžích pro studenty architektonických a stavebních směrů Soutěže, vyhlašované pro studety architektonických a stavebních směrů, představují jakési pomyslné kolbiště, na kterém se pravidelně utkávají jednotlivé univerzity. Studenti programu Architektura a stavitelství jsou v účasti na soutěžích fakultou podporováni a pokud to rámec zadání soutěže umožňuje, často jsou soutěžní zadání využívána i jako zadání pro atelierovou tvorbu. Zejména u magisterských ročníků se tak dlouhodobě daří zapojovat studenty do aktuálně vypsaných soutěží. Úspěchy studentů jsou na katedře architektury evidovány Ing. arch. Petrou Novotnou a od roku 2007 výročně sumarizovány v diářích pro studenty programu Architektura a stavitelství. Celkově lze konstatovat, že se studenti účastní soutěží: —— opakovaně vypisovaných stavebními a developerskými společnostmi, koncerny produkujícími materiály pro stavbu (Central Group, Bouygues, Xella, Koma, Saint - Gobain ISOVER, Porotherm, Cembrit, Velux, apod.), —— opakovaně vypisovanými nadacemi a časopisy (nadace ABF, Bydlení IQ, apod.),

—— soutěží pravidelně vypisovaných mezi vysokými školami (Studentské vědecké odborné činnosti stavebních fakult ČR a SR - SVOČ), —— soutěží vypisovaných jednorázově a cíleně. Studentské projekty přihlášené do soutěží v akademických letech 2006/2007 až 2013/2014 dosáhly slušných úspěchů, přičemž pravidelně studenti programu Architektura a stavitelství získávali ocenění zejména v soutěžích Xella a Saint - Gobain ISOVER. Od roku 2009/2010 se více otevírá pole soutěží, do kterých studenti přihlašují své projekty. V průměru lze konstatovat, že se od roku 2010 studenti úspěšně umisťují v sedmi různých soutěžích ročně a že počet evidovaných úspěchů katedrou architektury se pohybuje téměř stabilně kolem čísla jedenáct.


Successes of Architecture and Civil Engineering students in competitions

1 O AbStraktu 2 Přednášky 3 Zahraniční stáže

4 Úspěchy v soutěžích

The successes of our students are recorded on the department by Ing. arch. Novotná, and have been annually summarized in department-published journals for the students of Architecture and Civil Engineering since 2007. Generally speaking, students take part in: Competitions repeatedly launched by construction and development companies and concerns producing construction materials (Central Group, Bouygues, Xella, Koma, Saint - Gobain ISOVER, Porotherm, Cembrit, Velux, etc.), Competitions repeatedly launched by foundations and magazines (the ABF foundation, Bydlení IQ, etc.), Competitions repeatedly organized among universities (Students’ scientific activity forums organized by engineering faculties in Czech and Slovak Republic),

One-time competitions launched for specific purposes. Our students’ projects competing since 2006/2007 have been plausibly successful, regularly achieving good results especially in the competitions Xella and Saint – Globain ISOVER. The field of competitions participated in by our students has been opening up since 2009/2010. Averagely speaking, ever since then they annually score in seven different competitions a year, and the number of successes recorded by the Department of Architecture in total moves around eleven every year.

6 Workshopy 7 Výstavy

31

5 Ocenění pro studenty

Student competitions in the areas of architecture and engineering can be imagined as a certain kind of arenas, where universities regularly joust. Our faculty actively encourages the students of Architecture and Civil Engineering programme to participate on these competitions, and, as far as the competition framework allows it, the given tasks are often adopted as the curriculum tasks for students’ studio work. This goes especially for our master’s degree students, who are thus being continuously involved in the current competitions on long-term basis.


32

Sumarizační přehled úspěchů studentů programu Architektura a stavitelství v letech 2006 — 2014

2009/2010 (11 evidovaných úspěchů) Porotherm - ocenění Cembrit: 2. a 3. místo Panelový dům 21. století (nadace ABF): 1. místo Saint - Gobain ISOVER: 3. místo Bydlení IQ: 1. cena, další dva projekty mezi finalisty, KOMA: 2. místo SVOČ - národní kolo: 3. a 4./5. místo

2010/2011 (7 evidovaných úspěchů) 2006/2007 (2 evidované úspěchy) Xella: 1. cena udílená veřejností a 1. cena časopisu realizace staveb

2007/2008 (9 evidovaných úspěchů) Xella: 3. cena, dvě ceny časopisů, 1 odměna KOMA : jeden projekt postupující do druhého kola Saint - Gobain ISOVER: 1. a 2. místo SVOČ - národní kolo: 1. a 3. místo

2008/2009 (11 evidovaných úspěchů) Xella: 2., 3., 5./6. místo Panelový dům pro 21. stoleti (nadace ABF): 1. a 2. místo Saint - Gobain ISOVER: 2. a 3. místo SVOČ - národní kolo: 1., 2. a 3. místo SVOČ - mezinárodní kolo: 1. místo

Xella: dvě ceny institucí a medií Panelový dům 21. století (nadace ABF): 1., 2. a 3. cena Saint - Gobain ISOVER: 2. a 3. cena

2011/2012 (12 evidovaných úspěchů) Xella: 3. cena Saint - Gobain ISOVER: 2. a 4. místo KOMA: zvláštní ocenění Central Group: 3. místo Metrostav Composit Solution: 1., 2. a 3. místo Sklo v architektuře (AGC Glass): 1., 2. a 3. cena Superstudio: 1. místo

2012/2013 (11 evidovaných úspěchů) Active House Award: dvě uznání poroty [25], [26] Fierligerova vila (město Sezimovo Ústí): 2. cena [14], [15], [16] Helika: dvě zvláštní ocenění [17], [18], [19] Saint - Gobain ISOVER: 1., 2. a 3. místo [24] Central Group: jeden dále hodnocený projekt [21], [22] Le Défi (skupina Bouygues): 4. místo [20] SVOČ - mezinárodní kolo: 2. místo [27]


2013/2014 (11 evidovaných úspěchů) Helika: jeden ze tří vítězných projektů (bez určení pořadí) [28], [29]

[30], [31], [32]

SVOČ – fakultní kolo: 1. a 3. místo [27] SVOČ – márodní kolo: 1. místo [27]

Konkrétní úspěchy v letech 2012/2013 a 2013/2014 Fierlingerova vila 2012 Architektonicky – urbanistická soutěž pro studenty VŠ Vyhlašuje: město Sezimovo Ústí Účelem a posláním soutěže bylo nalézt zajímavé návrhy a názory na formu a funkční využití areálu o rozloze 28 877 m2, zahrnujícího kromě vily a hospodářských stavení z první poloviny 30. let 20. století také rozsáhlý park. Termín konání soutěže: 15. 2. – 31. 7. 2012 2. cena: David Grulich – areál pro rekreaci, sportovní vyžití a kulturu [14], [15], [16].

1 O AbStraktu

Světovar – Kulturní fabrika Plzeň 4. ročník architektonické soutěže HELIKA pro vysokoškolské studenty Vyhlašuje: HELIKA, a. s. Předmětem soutěže byla revitalizace vymezeného území v areálu bývalého plzeňského pivovaru Světovar. Na řešeném území se nachází vícepodlažní objekt bývalých ležáckých skladů, ledárny a jednopodlažní halový objekt bývalé požahovny a výstavu piva, vyznačená část objektu ležáckých skladů bude využívána pro účely městského historického archivu a nebyla součástí zadání soutěže. Termín konání soutěže: 16. 4. – 30. 9. 2012 zvláštní ocenění: Zuzana Šikulová, Filip Šefl, Radek Podorský zvláštní ocenění: Petr Vacek, Jakub Kopecký, Jan Gašpárek [17], [18], [19].

2 Přednášky 3 Zahraniční stáže

4 Úspěchy v soutěžích 5 Ocenění pro studenty 6 Workshopy 7 Výstavy

33

Bydlení IQ: jeden projekt v užším výběru poroty [34] Swedish Innovation Prize: 1. cena [33] Moderní koupelna (AGC Flat Glass, SIKO koupelny): 1., 2., a 3. místo [36], [37] Dřevěná stavba roku 2013: 1. cena ve veřejném hlasování [35] Le Défi (skupina Bouygues): účast v mezinárodním kole


34

Mezinárodní soutěž Le Défi 2012 Vyhlašuje: skupina Bouygues Termín konání soutěže: 27. 11. 2012 – 30. 11. 2012 zámek Rochefort, Francie Fakulta stavební ČVUT v Praze byla oslovena zástupci stavebního koncernu VCES a.s., aby sestavila čtyřčlenný tým ze studentů programů Architektura a stavitelství, Stavební inženýrství a Budovy a prostředí, kteří by reprezentovali Českou republiku na mezinárodní soutěži Le Défi ve Francii. Po náročném dvoukolovém výběrovém řízení, kterého se osobně zúčastnil i generální ředitel stavebního koncernu VCES a.s. Bruno Moyne, byli vybráni dva studenti magisterského programu Architektura a stavitelství Štěpán Lajda a Dominik Syrový a dva studenti magisterského programu Budovy a prostředí Jan Kaňka a Eva Sýkorová. Studenti byli stavebním koncernem VCES a.s. vysláni do Francie, kde v honosném prostředí zámku Rochefort probíhalo ve dnech 27. – 30. 11. 2012 letošní kolo soutěže Le Défi. Soutěže se účastnilo celkem 11 šestičlenných týmů z více jak dvaceti univerzit. Devět týmů bylo složených čistě ze studentů univerzit ve francouzsky mluvících zemích, jeden tým byl ze Spojeného království a jeden tým česko–francouzský. FSv ČVUT v Praze byla první česká univerzita, která kdy na Le Défi participovala. Předmětem soutěže bylo během 24 hodin zpracovat případovou studii obchodního domu zítřka. Hodnotila se technická stránka projektu, ekonomická stránka (pro tuto oblast byl tým posílen dvěma francouzskými studentkami ekonomiky z univerzity v Nice), prezentace a práce v týmu. Naši studenti prokázali své odborné znalosti, kreativitu a týmového ducha. V celkovém hodnocení skončili na čtvrtém místě, přičemž od pomyslného bronzu je dělily pouhé dva body. Pořadatelé soutěže byli s výkonem studentů FSv ČVUT v Praze nadmíru spokojeni [20].

Architektonická soutěž Central Group 2013

Superstudio 2013

Vyhlašuje: společnost Central Group a.s. Jednokolová ideová anonymní architektonicko – urbanistická soutěž pro VŠ studenty oboru architektura a příbuzných oborů. Téma tohoto ročníku bylo „CENTRUM ARCHITEKTURY A DESIGNU“. Soutěžní návrhy přinesly celou škálu nejrůznějších přístupů v rozmanitých lokalitách, často i nečekaných, ale inspirativních. Soutěžící navíc volili řešení realizovatelná, vyhnuli se efektním, ale prázdným gestům. Termín konání soutěže: 1. 10. 2012 – 16. 1. 2013

Organizují: Krasní architekti, sponzory byly společnost Nemetschek a Atelier Acht. Projekt podpořily Red Bull a katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze zosobněná především již tradičně Ing. arch. Lubošem Knytlem a Ing. arch. Janou Hořickou. Termín konání soutěže: 1. 3. 2013 – 2. 3. 2013 Atelier D, FSv ČVUT v Praze Ve dnech 1. – 2. 3. 2013 proběhl v prostoru Atelieru D na FSv ČVUT 3. ročník ideové architektonicko-urbanistické soutěže Superstudio. Zúčastnilo se jej 20 tříčlenných týmů z FA, FSv ČVUT v Praze a Archipu. Zadání soutěže: Most pro Prahu. Mezi oceněné projekty se zařadil návrh trojice Gašpárek – Vacek – Kopecký postavený na prohlubování mezilidských vztahů, přičemž vztah je tím pomyslným mostem mezi lidmi [23].

Projekt Jana Novotného byl ohodnocen porotou jako zajímavý puristický návrh citlivě zakomponovaný do urbanismu městských vil pod Vyšehradem [21], [22].


Saint – Gobain ISOVER Mezinárodní studentská soutěž 2013

V národním kole se na prvních třech místech umístili tito soutěžící: 1. místo Ivona Klimošová 2. místo Petr Květoň 3. místo Jan Havelka Všichni tři studenti postoupili do mezinárodního kola, které se konalo letos v květnu v srbském Bělehradě [24].

Active House Award 2013 Vyhlašuje: společnost VELUX Česká republika pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu Předmětem soutěže bylo zpracování objektu v aktivním standardu, který je definován kvalitou vnitřního prostředí, ohleduplností k životnímu prostředí a energetickou efektivitou. Soutěžilo se v kategoriích novostavby a rekonstrukce. Aktivní domy integrují požadavky pohodlí, klimatu, energetiky, životního prostředí a ekologie. Disponují architektonickou kvalitou a umožňují pohodlné užívání. Jejich prostory a interaktivní systémy přinášejí radost z bydlení a podporují šetrný způsob života. Termín konání soutěže: 31. 12. 2012 – 15. 5. 2013 Uznání poroty Eva Eisenreichová a Tomáš Eckschlager za projekt Cohousing Vinoř. Uznání poroty Vojtěch Šedý za projekt Štěpánovský špalíček [25], [26].

2 Přednášky 3 Zahraniční stáže

Mezinárodní konference SVOČ – Studentské vědecké odborné činnosti stavebních fakult ČR a SR Soutěž studentské vědecké odborné činnosti fakult České a Slovenské republiky se mohou zúčastnit studenti a studentské týmy z řad studentů bakalářského a magisterského studia stavebních fakult ČVUT v Praze, STU v Bratislavě, VUT v Brně, TU Košice, VŠB–TU Ostrava a ŽU v Žilině. Soutěží se v deseti různých sekcích. Termín konání soutěže: 9. 4. 2013 – 16. 5. 2013 V sekci Pozemní stavby a architektura se na druhém místě v mezinárodním kole umístil Pavel Jurčík se svým projektem (Bleriot) Hangár pro sportovní letadla-Letiště Vrchlabí [27].

4 Úspěchy v soutěžích 5 Ocenění pro studenty 6 Workshopy 7 Výstavy

35

Vyhlašuje: společnost Saint – Gobain ISOVER Předmětem soutěže byl návrh budoucího rozvoje oblasti města Mannheim v Německu. Termín konání soutěže: ukončení 25. 3. 2013

1 O AbStraktu


Dostavba základní školy Roztoky u Prahy

36

Vyhlašuje: Helika a.s. Předmětem pátého ročníku architektonické soutěže HELIKA, byl architektonický návrh dostavby budovy základní školy Roztoky (Praha-západ). Soutěž pro vysokoškolské studenty architektonických oborů. Termín konání soutěže: 29. 4. 2013 – 30. 9. 2013 Mezi třemi odměněnými pracemi (bez určení pořadí) se umístil návrh Zuzany Tlachové a Ondřeje Falce. Soutěžní návrh představuje dostavbu školy jako soudobou architektonickou kompozici tří (postupně směrem od stávající školy se zmenšujících) hmot oddělených od sebe navzájem pomocí vložených kontrastních prosklených objemů. Porota ocenila tento návrh jako příklad sebevědomého a kompozičně zvládnutého řešení úlohy vztahu historické a soudobé architektury. Přínosem návrhu je práce s architektonickým objemem novostavby tak, aby odpovídal měřítku okolní zástavby rodinnými domky. Barevné kompozice na fasádách objetu novostavby porota chápe jako grafickou zkratku možného barevného ztvárnění architektury objektu [28], [29].

Mezinárodní soutěž Le Défi 2013 Vyhlašuje: skupina Bouygues Termín konání soutěže: 28. 11. 2013 – 29. 11. 2013 Chateauform, Paříž, Francie Účast studentů na této soutěži byla podpořena z projektu OPPA Inovace studijního programu Architektura a stavitelství. Od 7. do 17. 11. 2013 probíhala elektronická registrace do prvního kola výběru. Soutěž byla vyhlášena pro studenty magisterských studijních oborů architektonického, stavebního a ekonomického zaměření. Studenti zasílali motivační list a životopis. Sešlo se 22 přihlášek, z nichž 14 bylo od studentů oboru Architektura a stavitelství a 4 od studentů konstrukčních oborů a 4 od studentů oborů ekonomických. Dne 18. 10. 2013 proběhlo první (interní) kolo výběru, z nějž postoupilo do druhého kola deset studentů. Jejich životopisy byly zaslány zástupcům společnosti VCES a.s. Dopoledne 30. 10. 2013 se konalo na půdě FSv druhé kolo výběru. Studenti prošli náročnými pohovory před mezinárodní komisí složenou z pedagogů FSv a zástupců skupiny Bouygues. Oficiál-

ním jazykem pohovorů byla angličtina. Po živé diskuzi a zohlednění loňských zkušeností ze soutěže, komise vybrala čtyřčlenný tým ve složení: Patricie Chrásková – Konstrukce a dopravní stavby, Eliška Šabartová – Projektový management a inženýring, Lenka Marečková – Architektura a stavitelství, Lukáš Hrudička – Architektura a stavitelství. V úterý 26. 11. 2013 odletěla čtveřice našich reprezentantů do Paříže, aniž by pořádně tušila, co je vlastně čeká. Letošní Défi byla totiž plná změn a inovací. První, co všechny zaskočilo, bylo rozhodnutí pořadatelů soutěže rozdělit univerzitní týmy a promíchat soutěžící. Vytvořeny byly dva speciální mezinárodní týmy, které v soutěži komunikovali pouze v angličtině. Ostatní týmy tvořily francouzsky mluvící většinu. Přísně hlídány byly rovné příležitosti, tj. polovina soutěžících v týmech musely být ženy. Naše dvojice Chrásková – Hrdlička byli členy týmu 6 a Marečková – Šabartová posílily tým číslo 12. První šok tak měli naši studenti za sebou a čekalo je sžití se s ostatními členy týmu, kteří byli také z různých univerzit. K tomu sloužily team-buildingové aktivity, pro které bylo speciálně vybrané nové místo konání soutěže Campus Chateau Form v Les


První otázka se týkala problematiky technické a řešila jak zvýšit výhledově rychlost trati z 220 km/hod na 300 km/hod. Druhá otázka neměla jednoznačnou odpověď. Tým se měl rozhodnout, zda investorům doporučit klasické konstrukční řešení železniční trati ve štěrku či nové, ale ve Francii dosud nepoužité, řešení z betonu. Třetím okruhem problémů, kterým se měl tým zabývat, byl dopad na životní prostředí a čtvrté téma byl opět diskutabilní bod způsobu financování: bankovní úvěr či dluhopis? Týmy si měly vymyslet také název své společnosti a její logo.

Čas neúprosně běžel a západ slunce nad Seinou vystřídalo svítání. Hned po ránu čekala studenty první prezentace před porotci. Žádný tým nevěděl, co dělají ostatní. Porotci nedali na sobě nic znát. Nikdo nevěděl, zda jsou jejich úvahy správné, výpočty reálné… Stres stoupal, únava si vybírala svou daň. Když byla soutěž ve dvě hodiny odpoledne ukončena, soutěžící byli doslova vyčerpáni. Přesto jim na regeneraci sil nebylo dopřáno více než dvě hodiny. Pak nastoupila fáze nejdůležitější – prezentace. Od tří hodin probíhala instruktáž porotců, při které se dozvěděli, dle jakých kritérií týmy posuzovat, jak byla soutěž organizována a jak byl vyřešen konkrétní projekt případové studie specialisty z praxe. Od čtyř hodin začaly prezentace soutěžních týmů. Vždy dva týmy předstoupily před jednu ze šesti skupin porotců, kteří jim přidělili bodové hodnocení. Předsedové všech šesti dílčích komisí se po dvou hodinách sešli, aby vyhodnotili celkové bodování a vybrali první tři vítězné týmy. Dva anglicky mluvící týmy, v nichž soutěžili čeští studenti, se těšili velkému zájmu hostů soutěže. I sám hlavní vedoucí týmu pořadatelů soutěže velmi pozorně sledoval výkony všech našich studentů. Dle jeho pozdějšího zhodnocení ho čeští studenti překvapili svou profesionalitou při prezentaci, vysokou úrovní znalostí a schopností zapojit se rychle do práce v dosud nesehrané skupině. Za slabou stránku považoval nízké povědomí

1 O AbStraktu 2 Přednášky 3 Zahraniční stáže

4 Úspěchy v soutěžích 5 Ocenění pro studenty 6 Workshopy 7 Výstavy

37

Berges de Seine u Paříže. Účastníci soutěže byli také na výletě v Challengeru společnosti Bouygues, což byl pro všechny velmi inspirativní zážitek. Ve středu 27. 11. 2013 proběhla velká zahajovací prezentace a konečně bylo odtajněno téma soutěže: trať TGV mezi Nîmes a Marseille. To bylo pro všechny další velké překvapení, protože se obecně nepředpokládala stavba liniová. Všechny týmy dostaly k dispozici obsáhlý manuál, ve kterém byly popsány všechny důležité body projektu. A protože byl celý ve francouzštině, naši studenti začali být rádi, že jsou rozděleni a že spolupracují s těmi, pro něž je francouzština mateřským jazykem. Ve 14.00 byl odstartován závod projekčních týmů. Za 24 hodin měli studenti zpracovat projekt, ve kterém zodpoví 4 zásadní otázky případové studie a přesvědčí investory (zastoupené porotci), že právě jejich tým je ten pravý pro realizaci projektu.


38


39

foto archiv


40

o práci skupiny Bouygues. Vyjádřil přání další spolupráce, diskutována byla i možnost krátkodobých stáží v Challengeru. Žádný z týmů – díky systému prezentací a hodnocení – neviděl, co udělaly týmy ostatní. Hosté soutěže mohli stihnout maximálně dvě prezentace týmů, takže porovnání bylo poměrně úzké. Týmy, ve kterých pracovali čeští studenti, došly ke dvěma zcela protichůdným postojům k řešení problematiky případové studie. Zatímco tým číslo 6 radil porotcům – investorům jít do rizika a průkopnicky použít inovativní metody – jak technické tak v oblasti financování, tým 12 naopak nabádal k opatrnosti a neriskování. Skutečné řešení problému

navrhované experty kombinovalo jak míru jistoty, tak rizika. Večer následovalo vyhlášení výsledků ve velkém stylu. Studentům bylo předvedeno, jak problém řešili v praxi. Při vyhlašování výsledků bylo v sále obrovské napětí. Vyhrát chtěli všichni, všichni pro to udělali, co bylo v jejich silách, přesto však vítězné stupně čekaly pouze na tři týmy. Ačkoli naši studenti nebyli mezi vyhlášenými vítězi, pro ty, kteří viděli jejich práci v soutěži, vítězové byli. Mnohokrát kladně vyřčené spojení La République Tchèque, CVUT, pozvání na další ročník soutěže i zájem o naše studenty na pracovní pozice v rámci různých sekcí skupiny Bouygues představuje onen pomyslný vavřín, který jsme si z Francie přivezli [30], [31], [32].

Swedish Innovation Prize 2014 Vyhlašuje: pod záštitou švédské ambasády v Praze vypisují IKEA, Skanska Reality a SAAB Cena má za cíl podporovat talentované české studenty techniky a designu a posílit vztahy a spolupráci mezi Českou republikou a Švédskem. Je otevřená pro všechny studenty prezenční formy studia bakalářských a magisterských studijních programů na českých vysokých školách. Termín konání soutěže: 31. 12. 2013 – 31. 1. 2014 V kategorii Lepší domovy pro každého (Better homes for Everybody) zvítězili Jan Havelka a Jakub Novák se společným projektem „Ideální dispoziční řešení bytu neexistuje“ (“There Is No Ideal Apartment Layout”) [33].

5. ročník soutěže časopisu Bydlení IQ

Dřevěná stavba roku 2013

Vyhlašuje: Bydlení IQ. Termín konání soutěže: ukončení 28. 2. 2014

Vyhlašuje: nadace Dřevo pro život pod záštitou Ministerstva zemědělství, Ministerstva průmyslu a obchodu a Svazu měst a obcí ČR Dřevěná stavba roku je mezinárodní anketa dřevěných konstrukcí, návrhů, projektů a realizací staveb, které byly postaveny na území České a Slovenské republiky, anebo je čeští a slovenští autoři navrhli pro jinou zemi EU. Anketa je určena pro studenty, projektanty, architekty i realizační firmy, kteří působí v dřevozpracujícím průmyslu. Cílem je veřejnosti představit a ukázat

Soutěže se mohli zúčastnit studenti architektury svým školním projektem na téma bydlení zpracovaným v některém z posledních dvou semestrů (letní semestr 2013 a zimní semestr akademického roku 2013/14). Přihlásilo se 148 studentů se 133 projekty. Do užšího výběru poroty postoupil František Sulzer se svou bakalářskou prací rodinného domu s kavárnou ve Znojmě [34].


možnosti a výhody uplatnění dřeva ve stavitelství. Termín konání soutěže: 7. 9. 2013 – 23. 3. 2014

Studentská soutěž na téma Moderní Koupelna Vyhlašuje: AGC Flat Glass Czech a SIKO koupelny & kuchyně, ve spolupráci s katedrou architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze Téma soutěže „Moderní koupelna“. Vyhlášení vítězů studentské soutěže slavnostně proběhlo ve stylovém showroomu SIKO na Zličíně. Součástí celé akce byl i odborný seminář „Moderní trendy v interiéru”. Termín konání soutěže: ukončení 23. 5. 2014 1. místo: Jana Compel‘ová 2. místo: Martina Frýbová 3. místo: Šárka Tomášová a Josef Vild [36], [37].

Mezinárodní konference SVOČ – Studentské vědecké odborné činnosti stavebních fakult ČR a SR Soutěž studentské vědecké odborné činnosti fakult České a Slovenské republiky se mohou zúčastnit studenti a studentské týmy z řad studentů bakalářského a magisterského studia stavebních fakult ČVUT v Praze, STU v Bratislavě, VUT v Brně, TU Košice, VŠB–TU Ostrava a ŽU v Žilině. Soutěží se v deseti různých sekcích. Termín konání soutěže: 9. 4. 2014 – 15. 5. 2014 V sekci Pozemní stavby a architektura zvítězil v národním i mezinárodním kole Jakub Mizera s projektem Zastávka Eden, Praha 10 – městská železniční doprava. Martina Vlčková získala třetí místo v národním kole s projektem Lesní školy Zichovec [27].

1 O AbStraktu 2 Přednášky 3 Zahraniční stáže

4 Úspěchy v soutěžích 5 Ocenění pro studenty 6 Workshopy 7 Výstavy

41

Sandra Schwarzová se stala se svým bakalářským projektem rodinného domu s kavárnou ve Znojmě vítězkou veřejného hlasování [35].


42


43

Interní ocenění Kromě ocenění, o které studenti usilují v rámci soutěží a workshopů s externími vypisovateli, na jejichž organizaci se katedra architektury případně podílí, jsou pro studenty připraveny interní (katedrové) motivační odměny udílené na základě hodnocení nejlepších semestrálních atelierových projektů.


44

Interní ocenění pro studenty programu Architektura a stavitelství Kromě ocenění, o které studenti usilují v rámci soutěží a workshopů s externími vypisovateli, na jejichž organizaci se katedra architektury případně podílí, jsou pro studenty připraveny interní (katedrové) motivační odměny udílené na základě hodnocení nejlepších semestrálních atelierových projektů. Tradičně takovéto ocenění představuje Žlutá karta, kterou pedagogové katedry udělují již od roku 2005 [2]. Pro školní rok 20013/14 přibyla ještě Cena projektu Inovace A+S – motivační odměna v rámci projektu OPPA Inovace studijního programu Architektura a stavitelství pro nejlepší projekty, které studenti vytvořili během inovované výuky atelierové tvorby bytového domu a občanské stavby tzv. “malé” a “velké”. Do soutěžení o interní ocenění se studenti speciálně nepřihlašují - stačí si řádně zapsat předmět a úspěšně jej absolvovat. Pomyslné soutěžní kategorie pro hodnocení pak představují jednotlivé předměty. Přestože jde o hodnocení školní, interní, pro studenty představuje určitou prestiž jej získat a jako motivace k lepším výsledkům funguje skvěle.

Internal awards for the Architecture and Civil Engineering programme students Besides the awards students strive for in the competitions and workshops launched outside the school, participation in which is optional for the department, there are also motivational rewards offered by the department itself, based on evaluation of the best semester studio projects. This traditionally includes the Yellow Card, awarded by department’s teachers since 2005 [2]. In 2013/2014 the A+S Innovation Award was added. This is a motivational prize covered by the OPPA Architecture and Civil Engineering Study Programme Innovation project, which rewards the best projects created by students during the innovated “Small” and “Large civil constructions” studio classes. The students do not need to register into these competitions: they are automatically included after having enrolled in the courses, and successfully finishing them. The ‘competition categories’ are then basically equivalent to the enrolled courses. Despite the fact that this evaluation limits itself inside the walls of our school, it is of certain prestige for a student to achieve such an award, and thus functions perfectly as a motivation for achieving further results.


Žlutá karta 1 O AbStraktu

Žluté karty 2012/13 ATK atelier architektonické kompozice Buzková Gabriela, Čeřovská Julie, Hrochová Jolana, Lichý Vojtech, Macková Michaela, Martínková Lucie, Pertenava Shota, Pešek Ivo, Sovová Anna, Šťovíček Petr, Zítek Martin

ATA1 atelier architektonické tvorby (bytový dům) Čivrná Tereza, Dolný Lukáš, Mizera Jakub, Mudra Daniel, Papoušek Tomáš, Šťovíček Petr

2 Přednášky 3 Zahraniční stáže 4 Úspěchy v soutěžích

5 Ocenění pro studenty

ATV2 atelier architektonické tvorby (malá občanská stavba) Krajdl Ondřej, Lacinová Andrea, Radosta Jan, Šteflová Romana, Štojdlová Veronika, Tecl Vojtěch, Tomášová Šárka

ATV3 atelier architektonické tvorby (velká občanská stavba) Hejzlar Tomáš, Jelínek Tomáš, Kúdela Matúš, Šteflová Romana, Vild Josef, Voborský Tomáš

ATV4 atelier tvorby – konstrukční Čekal Tomáš

6 Workshopy 7 Výstavy

45

Žlutá karta je oceněním, které uděluje katedra architektury vynikajícím studentským semestrálním atelierovým projektům. Kolektiv pedagogů příslušného atelieru nominuje vynikající projekt na ocenění během katedrového hodnocení projektů. Vlastní výběr z nominovaných projektů provádí pětičlenná komise, jejíž složení není dopředu studentům známo. Žluté karty jsou udělovány bez určení pořadí. Autor oceněného projektu obdrží při slavnostní příležitosti (výroční výstavě Studenti programu Architektura a stavitelství a hosté) diplom a finanční odměnu, dále je prezentován na výstavách a v časopisech. Nejvyšším možným oceněním je tzv. Zlatá karta, ta je udělována v případě předchozího udělení 2 Žlutých karet. Celkem bylo v akademickém roce 2012/13 uděleno 62 ocenění a v akademickém roce 2013/14 získalo Žlutou kartu 58 studentů.


ATM1 atelier tvorby – magisterský 1

Žluté karty 2013/14

Baroch Jiří, Bartošová Radka, Jurčík Pavel, Tůma Marek

URA urbanistický atelier

46

Aligerová Lenka, Filipová Andrea, Hrdličková Tereza, Schubert Walter, Zámečník Ondřej, Závodná Iveta

ATKS atelier konstrukční Bartošová Radka, Cyrus Jan, Doláková Erika, Jurčík Pavel, Květoň Petr, Marečková Lenka, Tůma Marek, Vaněk Karel, Zajíc Jiří

IN2 atelier interiéru Homolková Pavla, Mikovcová Ilona, Ohrová Michaela, Ptáček David, Tůma Marek

ATM2 atelier tvorby – magisterský 2 (předdiplomní projekt) Fiedler Jan, Padruňková Miroslava, Talaša Miroslav, Tůma Lukáš, Kugl Jiří, Staroňová Hana, Voceďálek Jaroslav

ATK atelier architektonické kompozice Boušková Zuzana, Dvořáková Barbora, Gottschalk Filip, Göttler Tadeáš, Holan Ladislav, Konečný Josef, Koštýr Jakub, Med Filip, Pokšteflová Dagmar, Stambolijská Tereza, Špičková Lenka, Zach Josef

ATA1 atelier architektonické tvorby (bytový dům) Blažek Oliver, Gottschalk Filip, Kaletová Šárka, Stambolijská Tereza, Zmeškalová Irena

ATV2 atelier architektonické tvorby (malá občanská stavba) Laiblová Anna, Mizera Jakub, Šebek Jakub, Šimák Pavel, Šťovíček Petr

AT3 atelier architektonické tvorby (velká občanská stavba) Bartošová Eva, Černý Josef, Krejska Jaroslav, Lichý Vojtěch, Mizera Jakub, Mudra Daniel, Šebek Jakub, Vykypělová Dominika, Zítek Martin

ATV4 atelier tvorby – konstrukční Bockschneiderová Šárka, Gloser Tomáš, Vízek Michal, Vlk Aleš


Bakalářská práce Vild Josef, Vörös Štefan

1 O AbStraktu 2 Přednášky

ATM1 atelier tvorby – magisterský 1 Svejkovský Štěpán, Šembera Jan

3 Zahraniční stáže 4 Úspěchy v soutěžích

5 Ocenění pro studenty

Janoušek Patrik, Matějovská Iva, Svejkovský Štěpán, Šembera Jan

ATKS atelier konstrukční Jurica Antonín, Matějovská Iva, Svoboda Jan, Vorlíček Jaroslav

INT2 atelier interiéru Compel‘ová Jana, Grulich David, Matějovská Iva, Podorský Radek

ATM2 atelier tvorby – magisterský 2 (předdiplomní projekt) Bohatý Adam, Dvořák Josef, Prokopová Martina, Tůma Marek, Valentová Markéta, Houštecká Klára, Křižan Luboš

7 Výstavy

47

6 Workshopy

URA urbanistický atelier


48


49

foto archiv


50

Cena projektu Inovace A+S Součástí projektu Inovace studijního programu Architektura a stavitelství byly i motivační odměny pro studenty, kteří v rámci inovovaných hodin atelierové tvorby dosáhli nejlepších výsledků. Pro každý z inovovaných atelierů byla vyčleněna částka 50 000,– Kč, o kterou se autoři nejzdařilejších projektů podělili. Nejlepší projekty vybírala komise složená z pedagogů katedry architektury, z nichž alespoň jeden byl aktuálně zaměstnancem projektu, z prací klasifikovaných A – výborně, čímž sami vyučující dali dostatečně najevo, že jde o studenta výjimečného a projekt vynikající. Hlavním hlediskem komise pak byla následná prezentovatelnost projektu, tj. jeho srozumitelnost, čitelnost, grafické podání, zpracování modelu. U vybraných projektů nebylo stanoveno pořadí. Z počtu 261 studentů, kteří si zapsali v letním semestru 2013/14 ATA1 (atelier bytového domu) bylo známkou A ohodnoceno 45 studentů, odměněno bylo 5 prací. Celkem si předmět ATV2 (atelier “malé” občanské stavby) zapsalo 215, známku A získalo 33 studentů, odměněno bylo 5 prací. Ze 188 studentů předmětu AT3 (atelier “velké” občanské stavby), bylo známkou A ohodnoceno 33 studentů, odměněno bylo 8 prací [38].

ATA1 – atelier bytového domu, letní semestr 2013/14 Oliver Blažek Filip Gottschalk Šárka Kaletová Tereza Stambolijská Irena Zmeškalová

ATV2 – atelier občanské stavby 1, zimní semestr 2013/14 Anna Laiblová Jakub Mizera Jakub Šebek Pavel Šimák Petr Šťovíček

AT3 – atelier občanské stavby 2, zimní semestr 2013/14 Julie Čeřovská Vojtěch Lichý Jakub Mizera Daniel Mudra Antónia Pohanková Anna Sovová Jakub Šebek Petr Šťovíček


51

Workshopy Chápeme - li označení “workshop” pro společné setkání, při kterém jsou v rámci řízené činnosti sdíleny účastníky nápady a myšlenky, které spojuje dané téma, je zřejmé, v čem je hlavní rozdíl mezi workshopem a soutěží, přestože při obou mohou být udílena v závěru ocenění.


52

Workshopy Chápeme - li označení “workshop” pro společné setkání, při kterém jsou v rámci řízené činnosti sdíleny účastníky nápady a myšlenky, které spojuje dané téma, je zřejmé, v čem je hlavní rozdíl mezi workshopem a soutěží, přestože při obou mohou být udílena v závěru ocenění. Narozdíl od soutěžících, kteří se prioritně soustředí na to, aby získali něco, čeho je pro všechny málo, ideálně první cenu, účastníci workshopu se snaží společnou cestou o zadaném problému přemýšlet a najít nápady pro nová řešení - případné ocenění jejich práce má pak spíše charakter motivační. Workshop je řízen lektory, kteří svými otázkami účastníky posouvají a snaží se jim rozevřít úhel pohledu. Z hlediska aktivit na katedře architektury je pořádání workshopů aktivitou mladou. Do roku 2012 se studenti programu Architektura a stavitelství účastnili workshopů pořádaných jinými organizacemi, ve kterých byla katedra architektury v pozici partnera či spoluorganizátora. Z tohoto pohledu lze rok 2012 považovat za zlomový, s workshopem Studentské bydlení [39] na sebe katedra architektury vzala hlavní díl odpovědnosti při takovéto akci a v dalších workshopech, jakými byl Ideový návrh studentského klubu [40], Desná - výhledové uspořádání venkova a krajiny [41] či Nerudova [42] už byli zaměstnanci katedry architektury hlavními organizátory. Přestože se forma workshopů ukázala jako velmi vhodná zejména pro hledání ideového řešení, katedra architektury zatím pořádá workshopů relativně málo. Slibný začátek v roce 2012/2013, ve kterém proběhly celkem tři takovéto akce, vystřídal rok 2013/2014 s jediným workshopem v samém závěru akademického roku. Šťastnou shodou okolností se podařilo dva roky

po sobě zorganizovat workshopy těsně před prázdninami v posledním týdnu zkouškového období letního semestru. Bylo by velmi přínosné, kdyby se tím založila tradice předprázdninových workshopů na aktuální témata. Jak již bylo uvedeno v kapitole o zahraničních stážích, studentský workshop byl i “kořením” zahraniční stáže v atelieru Coop – Himmel(b)lau.

Workshops If we take “workshop” for an organized and guided session, where ideas and notions on common topics are shared, it is not difficult to distinguish it from the competition format, even though the possibility of awarding participants at the end is present here as well. However, while competitors strive to obtain something that is obviously not for everyone, ideally the first prize, workshop participants cooperate in the effort to find new ideas and solutions to a given problem. A prospective reward then rather holds a motivational character. Workshops are steered by lecturers, who encourage students’ own development by asking questions and broadening their horizons. Organizing workshops on our department is a relatively recent activity. Up until 2012, our students only participated in workshops launched by other organizations, where the Department of Architecture played either the role of a partner or that of a co-organizer. In this respect, the year 2012 witnessed a breakthrough, as the department took the main part in organizing the Students’ Housing workshop, and its’ employees


Although introducing the workshop platform has proven to be a productive change in ways of developing a conceptual design, our department still launches only a relatively small amount of workshops. While the promising beginnings in 2012/2013 saw three such events, the next academic year had only one workshop by the end of the second term. A fortunate turn of events allowed for throwing a workshop just before the summer break, in the last week of exam period, twice in two successive years. It would be even more fortunate if this marked the beginning of a new tradition of pre-holiday workshops concerned with the up-to-date topics. Having already mentioned the Coop – Himmel(b)lau studio workshop in the internships section, it is necessary to add that it was exactly the students’ workshop that spiced up the experience.

Workshop Studentské bydlení Pořadatelé: Ing. arch. Vladimír Gleich, Ing. arch. Jan Hořejší, Vysoká škola chemicko–technologická v Praze Termín konání: 6. 10. 2012 – 7. 10. 2012 Místo konání: Atelier D V úvodu workshopu stručně nastínil situaci v zahraničí Ing. arch. Jan Hořejší a společně s Ing. arch. Vladimírem Gleichem přiblížili problematiku studentského bydlení v Čechách. Velmi zjednodušeně se dá hovořit o úplném zastavení vývoje v dané oblasti na území ČR. V ČR se prakticky žádné nové ubytovací kapacity pro studenty nebudují a výstavba je omezena převážně na rekonstrukce. Tento fakt je překvapivý v porovnání s tím, že za posledních 20 let počet studujících vzrostl několikanásobně. Vývoji kolejního bydlení brání i fakt, že česká legislativa nezná pojem studentské koleje a pro jejich výstavbu jsou používány legislativní opatření (normy) na hotely, ubytovny a bytové domy, přestože způsob užívání těchto provozů je odlišný. Zde je však nutné upozornit, že koleje jsou v určitých obdobích využívány i pro krátkodobé ubytování hotelového typu, zejména v létě nebo na krátkodobé stáže. Cílem workshopu tedy bylo nalezení optimální obytné buňky, která bude odpovídat v první řadě potřebám studentů. Z výše uvedených důvodů tato buňka nemusí a ani nemůže splňovat všechny legislativní požadavky na ní kladené.

1 O AbStraktu 2 Přednášky 3 Zahraniční stáže 4 Úspěchy v soutěžích 5 Ocenění pro studenty

6 Workshopy 7 Výstavy 53

became the main organizers of other workshops such as the Conceptual Design of a Students’ Club, Nerudova, or Desná – Sightseeing Arrangement of the Countryside.


Workshop byl uspořádán jako soutěžní a výsledkem bylo 15 odevzdaných návrhů, které hodnotila porota v pátek 12. 10. 2012.

54

Na doporučení poroty byly oceněny návrhy takto: 1. cena: Jiří Ptáček, Michal Štěpař (FA ČVUT, 3. ročník) 2. cena: Petr Vacek, Jan Gašpárek, Jakub Kopecký (FSv ČVUT v Praze, 4. ročník) 3. cena: Šárka Tomášová, Vojtěch Tecl, Josef Vild (FSv ČVUT v Praze, 3. ročník) Celkově se dá hovořit o třech základních přístupech k věci.

autorů spojuje pokoje v rámci buňky do centrálního „otevřeného prostoru“. Porota se shodla na tom, že žádný z návrhů, který řeší buňku jako „dvojpokojový byt“ nepřinesl tak přesvědčivé řešení, které by opodstatňovalo razanci zásahů, které se v návrzích objevují, nebo naopak problémy současného stavu potvrzují. U řešení „hotelového typu“ se objevují spíše komplikace technického rázu, zejména s napojením na kanalizaci, ale též problémy prostorové. Autoři navrhující „otevřený prostor“ vnáší na věc nejvíc inovativní pohled se vším, co k tomu náleží, tedy i jistou míru rizika, že návrh bude obtížně realizovatelný [39].

Jedna skupina autorů řešila obytnou buňku jako „dvojpokojový byt“, tedy 2 pokoje se společným zázemím. Druhá skupina autorů zvolila řešení buňky dělené na dva samostatné pokoje „hotelového typu”. Třetí skupina

Workshop Ideový návrh studentského klubu FSv ČVUT v Praze Pořadatelé: Ing. arch. Jan Kašpar, Vojtěch Tecl, Tomáš Nováček Termín konání: 30. 11. 2012 – 1. 12. 2012 Místo konání: Atelier D, FSv ČVUT v Praze

Workshop byl pořádán nově vzniklým Studentským klubem FSv, Studentskou komorou AS FSv a katedrou architektury. Tématem byl ideový návrh prostoru studentského klubu, který měl přinést celkový pohled na místnost a její náplň. Workshopu se zúčastnilo celkem 40 studentů v 2–3 členných skupinách. Vítězem workshopu se stala skupina č. 4 (Radek Smrčina, Jaroslav Vorlíček), o 2. a 3. místo se dělily skupiny 3 (Pavel Korda, Vojtěch Luxemburk, Lucie Bílá) a 10 (Roman Belov, Josef Hoffmann, Martin Košťal) [40].


Workshop Výhledové uspořádání vesnice a krajiny obce Desná u Litomyšle

1 O AbStraktu 2 Přednášky 3 Zahraniční stáže 4 Úspěchy v soutěžích 5 Ocenění pro studenty

6 Workshopy

Skupina č. 1: František Sulzer (FSv ČVUT v Praze), Michal Fišer (FSv ČVUT v Praze), Tereza Pragerová (ČZU),

Termín konání: 25. 6. 2013 – 27. 6. 2013 Místo konání: Desná u Litomyšle Cílem workshopu bylo vytvoření koncepčních studií řešení venkovského prostoru a krajiny obce Desná u Litomyšle. Na základě podrobných analýz byla navržena opatření ke zvýšení obytných hodnot a rekreačního potenciálu území. Workshop přinesl možnost spolupráce studentů napříč různými obory a konfrontace jejich názorů a způsobů přístupu k zadanému tématu. Práce probíhala ve tříčlenných smíšených týmech, složených ze studentů Fakulty stavební ČVUT v Praze a Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze. Studenti měli možnost prezentace a obhajoby svých návrhů před odbornou komisí, která byla složena z odborníků a zástupců obce. Ačkoli byl workshop původně uspořádán jako soutěžní, nakonec se – na základě jednomyslného rozhodnutí poroty – o první místo podělily všechny týmy rovným dílem.

Skupina č. 2: Marek Tůma (FSv ČVUT v Praze), Ondřej Zámečník (FSv ČVUT v Praze), Karolína Šlémendová (ČZU), Skupina č. 3: Jan Gašpárek (FSv ČVUT v Praze), Petr Vacek (FSv ČVUT v Praze), Jana Syrová (ČZU), Skupina č. 4: Vojtěch Luxembur (FSv ČVUT v Praze), Vojtěch Šedý (FSv ČVUT v Praze), Eliška Vaňková (ČZU), Skupina č. 5: Lucie Bílá (FSv ČVUT v Praze), Vít Vondráček (FSv ČVUT v Praze), Šimon Jandl (ČZU) [41].

7 Výstavy 55

Pořadatelé: doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D., Ing. arch. Jan Kašpar, ČZÚ v Praze, obec Desná u Litomyšle


Workshop Nerudova

56

Pořadatelé: doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D., doc. Dr. Ing. Václav Liška, Ing. Jan Pustějovský, Ing. arch. Simona Vališová, rektorát ČVUT v Praze, Ing. Jitka Trevisan Porota: doc. Dr. Ing. Václav Liška, doc. Ing. arch.,Ing. Zuzana Pešková, Ph.D., Ing. arch. Simona Vališová, Ing. Jan Pustějovský Termín konání: 27. 6. 2014 Místo konání: Nerudova ulice, FSv ČVUT v Praze – Atelier D 25. února 1948 vyvrcholila v Československu vládní krize a ozbrojeným pučem se k moci dostali komunisté. Tisíce studentů pražských vysokých škol chtěly vyjádřit podporu Benešovi a dalšímu demokratickému vývoji v poválečném Československu. V Nerudově ulici jim cestu zastoupily policejní oddíly s ostře nabitými zbraněmi. Třiadvacetiletý student ČVUT Josef Řehounek byl na místě postřelen a během příštích týdnů byla pozatýkána a perzekvována většina účastníků této pokojné studentské demonstrace. Protikomunistickou demonstraci studentů z února roku 1948 připomíná pamětní deska v horní části Nerudovy ulice. V současné době lze okolí pamětní desky označit jako podhodnocené a prostorově nevyhovující zejména při pietních a vzpomínkových shromážděních. Rektor ČVUT v Praze prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. inicioval diskusi o úpravách prostoru.

Jako nejvhodnější způsob k úvodním úvahám a ověření možného přístupu ke změnám zvolil formu studentského workshopu. Se žádostí o jeho uspořádání oslovil katedru architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze. Jednodenní „Workshop Nerudova“ se konal poslední den letního semestru akademického roku 2013/14, v pátek 27. 6. 2014. Akce se zúčastnilo 22 studentů Fakulty stavební ČVUT v Praze od “prváků” po čerstvé absolventy. Studenti vytvořili celkem 7 týmů, v rámci kterých vypracovali 7 různých odpovědí na zadané téma. Úkolem studentů bylo nalezení vhodného koncepčního přístupu k důstojné úpravě okolí pamětní desky v horní části Nerudovy ulice na Malé Straně. Předpokládalo se ověření spektra možností od minimálního zásahu po rasantní architektonický vstup do veřejného prostoru. Studenti nebyli zásadně omezováni v kreativitě,

workshop byl nastaven jako ideový. Sraz studentů s lektory byl v pátek ráno přímo na místě v Nerudově ulici, kde probíhala dopolední část workshopu. Studenti tak měli možnost poznat a zažít prostor v proměnách několika hodin, od tiché ranní ulice po rušné poledne, kdy místem proudí tisíce turistů na Pražský hrad. Studenti místo i jeho širší okolí analyzovali, dokumentovali a tvořili první koncepční úvahy a skicy. S historickými souvislostmi ale i s průběhem vzpomínkových akcí studenty seznámil vedoucí katedry společenských věd FSv ČVUT v Praze doc. Dr. Ing. Václav Liška. Po poledni se workshop přesunul na fakultu stavební. Odpolední část začala krátkou prezentací a diskuzí nad výstupy teoretické přípravy před workshopem. Poté již studenti intenzivně pra-


Jako nejlepší byla vyhodnocena práce týmu posluchaček 1. ročníku Mgr. studia ve složení: Sara Al-wahaishiová, Martina Kubešová a Petra Jirásková. Porota ocenila kvalitní prostorové řešení celého prostranství a silnou koncepci dvou nově vkládaných vrstev: „bod zlomu“ a „linie života“, souvisejících s událostmi, na něž upomíná pamětní deska. Ojedinělá byla představená koncepce vytvoření soustavy tematicky přetvořených veřejných prostorů na celé Malé Straně, řešený prostor v Nerudově ulici se zde stává první, „pionýrskou“ úpravou. Druhou cenu získal návrh týmu č. 2: studentů 2. a 3. ročníku Josefa Zacha, Jakuba Mizery, Petra Šťovíčka a Dominiky Vykypělové. Návrh představuje kultivovanou úpravu veřejného prostoru, dává maximální prostor

pěším a vhodným doplněním atypického mobiliáře dělá z průchozího bodu příjemné místo pro odpočinek před posledním úsekem stoupání k Pražskému hradu. Návrh předpokládá podstatnější doplnění vzrostlé zeleně. Předprostor pamětní desky je upraven lapidárně, nechává vyniknout jak samotnou desku, tak sousední sochu Toiletty v nice valu stoupání k Hradu. Třetí cenu získal tým č. 1 složený ze studentů Martina Lygy, Petra Moschnera a Tomáše Ploce. Porota zde ocenila vysokou úroveň konceptu i samotného zpracování, které dosáhli tito studenti 1. ročníku. Návrh předpokládá zásadnější parterové úpravy, kolizní bod v ohybu ulice směrem k hradu změkčuje kruhovou odpočivnou platformou „Nekruhda“, která vytváří také důstojné předpolí pamětní desce. Platforma je vhodně doplněna vzrostlou zelení a vodním prvkem. Porota se navíc rozhodla ocenit práci čerstvých absolventů Marka Tůmy, Ondřeje Zámečníka a Michala Kuříka, kteří představili koncept minimálních zásahů do veřejného prostoru a propojení pamětní desky s místem, kde skutečně k zásahu policie proti demonstrujícím studentům došlo. Přestože původním záměrem bylo uspořádat jednorázový workshop, studenti ve většině případů představili návrhy s velkým přesahem a potenciálním přínosem širší lokalitě. Předložené návrhy se tak stanou podkladem pro další diskusi nejen o úpravě v okolí pamětní desky, ale i případných větších architektonických úpravách prostoru horní Nerudovy ulice. Již první ohlasy na výsledky workshopu jsou pozitivní. Připravuje se výstava výstupů na Praze 1, spojená s prezentací zastupitelům městské části. Podle rektora ČVUT v Praze prof. Konvalinky je vůle a tedy i reálná šance úpravy na základě myšlenek formulovaných při workshopu realizovat.

1 O AbStraktu 2 Přednášky 3 Zahraniční stáže 4 Úspěchy v soutěžích 5 Ocenění pro studenty

6 Workshopy 7 Výstavy 57

covali na návrzích, které průběžně konzultovali s lektory. Výsledkem práce byly presentační postery a modely.


58


59

Výstavy prací studentů Pořádání výstav prací studentů představuje zcela přirozený způsob propagace a popularizace výstupů výuky škol architektury po celém světě. Výstavy pořádané nebo spolupořádané katedrou architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze v akademických letech 2012/13 a 2013/14 lze rozdělit do tří základních skupin.


60

Výstavy prací studentů programu Architektura a stavitelství Pořádání výstav prací studentů představuje zcela přirozený způsob propagace a popularizace výstupů výuky škol architektury po celém světě. Výstavy pořádané nebo spolupořádané katedrou architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze v akademických letech 2012/13 a 2013/14 lze rozdělit do tří základních skupin. První skupinu představují výstavy uspořádané v budově fakulty stavební, zejména Atelieru D, po odevzdání jednotlivých atelierových předmětů. Struktura a forma výstav se s léty ustálila. Vystavuje se po jednotlivých atelierech (kroužcích), které spojuje stejné zadání zpracovávané úlohy. Pro každý atelier bývá zpracován společný poster, na kterém je popsáno zadání a představen náhled řešení problému všemi studenty, kteří předmět dokončili. Jednotlivé projekty jsou pak představeny na jednom papírovém posteru ve formátu 500 × 1500 mm pro projekty bytových domů a na dvou posterech 700 × 1000 mm pro atelierovou tvorbu vyšší. Před posterem je umístěn model řešení, součástí odevzdání je i skicář, ve kterém jsou zachyceny jednotlivé fáze vývoje projektu včetně dílčích skic a úvah, analýz

a rešerší. Všechny tyto části předepsaného elaborátu jsou volně k nahlédnutí a slouží jako výchozí podklad pro hodnocení projektů, do kterého se ještě promítá práce studenta během semestru, jeho kreativita, přístup, pracovitost. Výstava projektů jednotlivých atelierových předmětů trvá většinou 4–7 dní a její součástí jsou tři fáze hodnocení projektů. První je hodnocení vyučujícími dílčích atelierů, po kterém následuje hodnocení zvané katedrové, v jehož závěru je ustanovena skupina pedagogů, kteří rozhodnou, které z nominovaných projektů získají ocenění katedry architektury tzv. Žlutou kartu. Poté je výstava včetně zveřejněné klasifikace zpřístupněna studentům i veřejnosti a těsně před demontáží výstavy probíhá tzv. závěrečné hodnocení, při kterém se sejdou vyučující atelieru se svými studenty a rozeberou průběh semestru a výslednou klasifikaci jednotlivých projektů. Studenti mají příležitost vyjádřit se ke způsobu vedení atelieru. Od roku 2013 jsou pořádány i přehlídky závěrečných prací (bakalářských a diplomních projektů vedených na katedře architektury a na katedře urbanismu a územního plánování) ještě před jejich obhajobami. Tyto výstavy mají velký přínos pro celkové vzájemné porovnání kvality závěrečných prací, které v době, kdy byly práce prezentovány pouze po skupinkách (maximálně dvanácti) před jednotlivými komisemi, nebylo možné. Vyvrcholením těchto dílčích výstav je pak výstava oborová nazvaná Studenti programu Architektura a stavitelství a hosté, která navazuje na cykly výstav Studenti PSA a jejich hosté. Tato výstava je uspořádána vždy jednou do roka na podzim jako ohlédnutí za uplynulým akademickým rokem. Hlavní organizátorkou výstavy je od prvního ročníku Ing. Klára Kroftová, Ph.D. Výstava je instalována do vstupního atria fakulty stavební a ukazuje nejlepší ročníkové projekty oceněné Žlutou kartou ve všech atelierových předmětech najednou. Tradičně jsou k výstavě přizváni i hosté z jiných škol architektury či designu. Součástí výstavy je vyhlášení oceněných studentů v jednotlivých atelierech a předání diplomů.


Novou formou výstav je od jara 2014 prezentace nejzajímavějších projektů před budovou fakulty stavební na venkovních výstavních stojanech. Takto lze vystavovat prakticky kontinuálně a přitom zcela neformálně seznamovat veřejnost s výstupy výuky programu Architektura a stavitelství. Do skupiny výstav prezentující výsledky výuky, které jsou pořádané v budově fakulty stavební, lze přičíst i výstavy kreseb studentů. Celkově bylo za poslední dva roky uspořádáno 22 výstav tohoto „prvního“ typu, z nichž dvě výstavy byly výstavy kreseb z plenérů v Telči, dvě výstavy výroční a jedna, která zahájila „maraton“ výstav venkovních. Pokud budeme dále pokračovat v kategorizaci výstav, za druhou skupinu lze pokládat výstavy organizované mimo budovu fakulty stavební, přičemž jde o studentské práce, které vznikaly ve vzájemné spolupráci školy a nějaké další instituce, často městských či obecních úřadů. Zejména díky projektu OPPA Inovace studijního programu Architektura a stavitelství, jehož jedním z cílů bylo v rámci inovované výuky posílit spolupráci praxe a školy, se počet takto koncipovaných výstav zvýšil. Model bývá obdobný: studenti v rámci výuky dostanou zadané konkrétní téma pro konkrétní lokalitu. Po zpracování svých projektů jsou výstupy jednak prezentovány ve škole v rámci výstav uváděných v předchozí skupině, a pak buď všechny, nebo výběr tematicky propojených prací je vystavován většinou přímo v blízkosti lokality, kterou projekty řeší. Do roku 2013 byly takto prezentovány zejména výstupy atelierů vedených doc. Dvořákem

a prof. Šenbergerem, od roku 2013 se připojila řada dalších pedagogů a proběhly výstavy nejen projektů magisterských studentů, ale i bakalářských. Velkou výhodou je jednak již zmíněná spolupráce školy a praxe, reálná zadání, řešení skutečných problémů, setkání se „„zadavatelem“, ale především neocenitelná zpětná vazba, která se dostává jak studentům, tak pedagogům ze strany potencionálních uživatelů jejich díla. Dalším pozitivním aspektem je popularizace studijního programu zejména v regionálním tisku a na regionálních serverech, i když poměrně často dochází ke komolení oficiálního názvu instituce i studijního programu. Celkem bylo uspořádáno 28 výstav, které by bylo možné zařadit do druhé skupiny, přičemž 25 jich bylo zaměřeno na prezentování architektonických projektů a tři na výstavu kreseb studentů programu Architektura a stavitelství z plenérů v Telči a kreslení v Národním technickém Muzeu a Národním zemědělském

1 O AbStraktu 2 Přednášky 3 Zahraniční stáže 4 Úspěchy v soutěžích 5 Ocenění pro studenty 6 Workshopy

7 Výstavy 61

Výstava je veřejně přístupná a trvá přibližně tři týdny až měsíc, vždy přes Den otevřených dveří pořádaný fakultou stavební. Nejlepší semestrální projekty si lze v průběhu celého roku prohlédnout přímo na ochozu Atelieru D.


62

muzeu v Praze. Z 25 výstav architektonických projektů bylo 7 výstav spojených se zadáními inovované výuky atelierů bytového domu a občanské stavby v rámci projektu OPPA. Od března roku 2014 bylo uspořádáno 5 lokálních výstav studentských projektů občanské stavby menšího rozsahu, tj. výstupy práce ze zimního semestru 2013/14 a v červnu a srpnu 2014 dvě výstavy prezentující projekty bytových domů, tj. práce z letního semestru 2013/14. Počet výstav architektonických prací studentů programu Architektura a stavitelství, které jsou pořádány mimo budovu fakulty stavební, se oproti za období akademických let 2012/13 až 2013/14 téměř ztrojnásobil. V publikaci AbStrakt’12 [2], která sleduje rozsah akademických let 2010/11 a 2011/12, je uvedeno 9 výstav studentských prací pořádaných mimo budovu fakulty, z nichž 3 představovaly práce bakalářských studentů a 6 práce studentů magisterských. Výstavy kreseb jsou dlouhodobě konstantní a postavené na stabilní spolupráci s městem Telč a Národním technickým muzeem a Národním zemědělským muzeem v Praze. Třetí skupinu výstav představují výstupy workshopů a soutěží, které nejsou běžnou součástí výuky a z pohledu dlouhodobějšího sledování je lze považovat za akce jednorázového a účelového charakteru. Takové výstavy byly celkem tři. Následuje chronologicky sestavený přehled evidovaných výstav. U každé výstavy je uveden její název, jména organizátorů za katedru architektury a případná spolupracující organizace, termín konání výstavy, místo konání výstavy, datum slavnostního zahájení, anotace výstavy a odkaz na externí zdroj informací o výstavě. Většinou jde o zdroje internetové, o některých výstavách proběhla informace i v regionálním či univerzitním tisku. Každá výstava je opatřena kódem, přičemž první číslice odkazuje na pořadové číslo výstavy, druhá na zatřídění do výše popsaných tří skupin, třetí uvádí pořadové číslo

v dané skupině. Písmenný kód znamená a – výstava projektů předmětu typu atelier, b – výroční výstava programu A+S, c – výstava projektů v exteriéru budovy fakulty stavební, d – výstava kreseb, I – výstupy inovované atelierové výuky v rámci projektu OPPA Inovace studijního programu Architektura a stavitelství.

Students’ works exhibitions Exhibiting works of students publicly is a natural way to promote the fruits of their educative efforts for probably all the architecture schools around the world. The exhibitions organized or co-organized by the Department of Architecture at the Faculty of Civil Engineering at the Czech Technical University in Prague in the academic years of 2012/13 and 2013/14 can be divided into three basic categories: First, there are the exhibitions held in the faculty’s building, namely in the studio D, after collecting the output of the individual studio courses in a given term. The structure of these exhibitions has become stable with the years passed. The students’ works are exhibited studio by studio (each studio forming its’ own circle); all of them issued with the same task. Each studio usually creates a mutual poster, which presents a preview of solutions created by the students who had finished the course. The individual projects are then separately presented on one or two additional 500 × 1500 mm posters for the projects of residential buildings, and 700 × 1000 – 2000 mm posters for the higher studio


These partial events then culminate in an exhibition titled Students of Architecture and Engineering and their Guests, which is connected to the Students of Building structures and Architecture and their Guests exhibition cycle. This exhibition is organized annually in autumn as a retrospective of the last academic year. The main organizer of the exhibition has, ever its first year, been Ing. Klára Kroftová, Ph.D. It is installed into the entrance hall of the Faculty of Civil Engineering, and

represents the best, Yellow Card awarded year projects from all the studio courses at once. Traditionally, guests from other schools of architecture or design are invited. Part of the exhibition is dedicated to announcing the awarded students and handing them their diplomas. The exhibition is open to the public, and lasts for approximately three to four weeks, always during the Faculty Open Days. The best term projects can be seen during the entire year on the studio D gallery walls. A new exhibition platform introduced in spring 2014 takes the most interesting projects right into the front of our faculty’s doors. The outdoor banner installations allow for a practically continuous exposition, which introduces the output of our study programme to the broad audience of everyday by–passers. Further exhibitions organized within the internal

1 O AbStraktu 2 Přednášky 3 Zahraniční stáže 4 Úspěchy v soutěžích 5 Ocenění pro studenty 6 Workshopy

7 Výstavy 63

works. A model of the solution is presented in front of the poster. Students also hand out their sketchbook, which records the individual phases of the project development, as well as additional and partial sketches, reflections, analyses, and research. All these parts of the requisite elaborate are free to preview and serve as a background for evaluation of projects, which also considers student’s ongoing efforts, creativity and diligence. The projects are usually exhibited for 4–7 days, and evaluated in three phases. First, the projects are judged by the teachers of the individual studios. The next phase is done on the department level. At the end of this phase an ensemble of chosen teachers select the projects to be awarded the Yellow Card from a set of nominees. The exhibition is then opened to the public (along with the publicized evaluation), and shortly prior to its dismantling, the final phase takes place. Here, the teachers meet up with their students and discuss the course of the term and the final grades. The students are given an opportunity to express their opinions on the studio supervision. Since 2013, exhibitions of students’ final theses (bachelor’s and diploma theses supervised on the Department of Architecture and the Department of Urban Design, Town and Regional Planning) are also organized prior to their final defence. These exhibitions open up possibilities for general quality comparison, which was, at the time when the theses were presented only in small groups of students (max. 20) in front of individual committees, not possible.


scope of the faculty are the exhibitions of the students’ drawings.

64

To sum up, in the past two years, 22 of these ‘internal’ exhibitions took place, including two drawing exhibitions en plein air in Telč, two anniversary exhibitions, and one that kick-started a marathon of outdoor exhibitions. Another category of exhibitions are the exhibitions organized outside the Faculty of Civil Engineering, which include students’ works that were created within the framework of school’s cooperation with other institutions (usually municipal authorities). It was mostly thanks to the OPPA study programme innovation project – which took strengthening such cooperative ties for one of its goals – that the amount of thus conceived exhibitions significantly increased. The general model is that the students obtain a specific theme for a specific location within the curriculum of their courses. After having processed their projects, they present them in the school. Later on, a selection of thematically interconnected works (or, if possible, all of them) is exhibited mostly at the direct location the projects concern themselves with. Up until 2013, such output presentations were coming exclusively out of doc. Dvořák’s and prof. Šenberger’s studios. Since then, a number of other teachers have joined them, not only with projects of master’s degree students, but also of those studying on the bachelor’s degree level. This entails several great advantages: the already mentioned school – market cooperation, tackling real issues and orders, meeting with ‘clients’, but most importantly of all, the invaluable feedback for both students and teachers, coming from prospective consumers of their work. Another positive aspect is the popularization of the study programme in the regional press and on various web servers, even though the official titles of our institutions and the programme itself sometimes come out a little bit mangled.

In total, 28 such outreaching exhibitions were organized. Twenty-five of them focused on presenting architectural projects and three of them exhibited Architecture and Civil Engineering students’ drawings en plein air in Telč and in the National Technical Museum and the National Agricultural Museum in Prague. Seven out of twenty-five exhibitions of architectural projects were based on the tasks of the innovated studio courses of Residential House and Civil Construction 1, covered by the OPPA project. Since March 2014, five local exhibitions of students’ projects in small-scale civil construction (i.e. output works of winter term 2013/2014) took place. Another two such exhibitions presenting projects of residential houses (i.e. output of the summer term 2013/2014) were held in June and August. The amount of exhibitions presenting our students’ works organized outside the building of the faculty has almost tripled in comparison with the academic years of 2012/13 – 2013/14. AbStract’12 [2], which maps the period of 2010/11 – 2011/12, lists 9 projects exhibited outside the faculty, three of which were works of bachelor’s degree students, and six of master’s. The drawings exhibitions are held continuously in long term, being based on a stable cooperation with the municipality of Telč, National Technical Museum and National Agricultural Museum in Prague. The third category of exhibitions is made up of workshop and competition outputs, and are not a part of standard school curriculum. In the long term, they may be considered instances of one-time events with specific purposes. Three such exhibitions took place. The following is a chronologically compiled list of the recorded exhibitions. Each entry lists the title of the exhibition, names of organizers from the Department of Architecture and co-organizers (if present), the date and venue of exhibition, the date of opening ceremony,


a – An exhibition of projects made in a studio course b – The annual exhibition of the Architecture and Civil Engineering study programme c – An exhibition outside the faculty d – Drawings exhibition l – Output of the innovated studio courses covered by the OPPA project Architecture and Civil Engineering Study Programme Innovation

1 O AbStraktu 2 Přednášky 3 Zahraniční stáže 4 Úspěchy v soutěžích 5 Ocenění pro studenty 6 Workshopy

7 Výstavy 65

annotation, and a source of external information about the exhibition. Most of these sources are on the internet, some exhibitions were mentioned in regional and university press. Each entry furthermore lists a numeric code, where the first digit refers to the serial number of the exhibition, the second classifies it into one of the categories described above and the third denotes the serial number within the given category. The written code denotes:


66

Chronologický přehled výstav studentských projektů posluchačů Architektury a staviteltví 2012/2013 a 2013/2014 14. ročník výstavy Studenti programu Architektura a stavitelství Fakulty stavební ČVUT v Praze a jejich hosté 1/1/1/b Ing. Klára Kroftová, Ph.D. 15. 10. 2012 – 9. 11. 2012 Vstupní hala FSv ČVUT v Praze Vernisáž 15. 10. 2012 Výstava představila práce studentů programu Architektura a stavitelství FSv ČVUT v Praze, které byly oceněny tzv.“Žlutou kartou“ za vynikající studentský projekt a studentské soutěžní projekty. Hosty tohoto ročníku výstavy byli studenti katedry urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT v Praze a dále katedry architektury Stavební fakulty VUT Brno. Účastnila se též Nadace Proměny, která pomáhá s rozvojem městské zeleně [43].

Výstava studentských prací z mezinárodních workshopů Úholičky ’11 a Úholičky ’12 2/3/1

Telč’12 3/1/2/d akad. soch. Ctibor Havelka, akad. mal. Jan Šafránek 21. 11. 2012 – 14. 12. 2012 Vstupní hala FSv ČVUT v Praze Vernisáž 21. 11. 2012 Výstava kreseb posluchačů studijního programu Architektura a stavitelství z plenéru v Telči [45].

Výstava ideových návrhů studentského klubu FSv ČVUT v Praze 4/3/2 Ing. arch. Jan Kašpar, Vojtěch Tecl, Tomáš Nováček 5. 12. 2012 – 4. 1. 2013 Atelier D, FSv ČVUT v Praze Výstava ideových návrhů, které vzešly ze stejnojmenného workshopu. Podrobněji viz kapitola Workshopy [40].

Rozhledna na Stropníku 5/2/1/a

Ing. arch. Jan Kašpar, katedra zahradní a krajinné architektury FAPPZ ČZÚ v Praze 14. 11. 2012 – 5. 12. 2012 Vstupní hala FSv ČVUT v Praze Vernisáž 14. 11. 2012 [44]

doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc., Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D., obec Osek 4. 1. 2013 – 30. 1. 2013 Informační a turistické centrum, Osek


Výstava soutěžních návrhů workshopu studentské bydlení

1 O AbStraktu 2 Přednášky 3 Zahraniční stáže 4 Úspěchy v soutěžích

Atelier architektonické kompozice

5 Ocenění pro studenty

7/1/3/a

6 Workshopy

9. 1. 2013 – 15. 1. 2013 FSv ČVUT v Praze, Atelier D Výstava všech ročníkových projektů posluchačů programu Architektura a stavitelství v atelierech garantovaných katedrou architektury.

Atelier občanské stavby 1 a 2 8/1/4/a 16. 1. 2013 – 23. 1. 2013 FSv ČVUT v Praze, Atelier D

6/3/3 Ing. arch. Vladimír Gleich, Ing. arch. Jan Hořejší, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 7. 1. 2013 – 31. 1. 2013 přízemí Národní technické knihovny (NTK), Praha 6 – Dejvice Vernisáž 7. 1. 2013 v NTK Návrhy byly též vystaveny v průběhu října a listopadu 2012 v prostoru Atelieru D na FSv ČVUT v Praze. Podobněji viz kapitola o workshopech [39].

Výstava všech ročníkových projektů posluchačů programu Architektura a stavitelství v atelierech garantovaných katedrou architektury.

Atelier architektonické tvorby magisterský 1 a 2 9/1/5/a 30. 1. 2013 – 8. 2. 2013 FSv ČVUT v Praze, Atelier D Výstava všech ročníkových projektů posluchačů programu Architektura a stavitelství v atelierech garantovaných katedrou architektury.

7 Výstavy 67

Město Osek oslovilo sousední obce sdružené v mikroregionu Stropník s myšlenkou na výstavbu nové rozhledny na vrcholu stejnojmenné hory Stropník. Architektonické studie se v rámci své výuky zhostili studenti Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze, kteří vytvořili velmi zdařilé návrhy. Spolupráce, která se osvědčila, by mohla pokračovat i při pořizování vlastní projektové dokumentace. V tamním Informačním a turistickém centru byla po celý leden instalována a veřejnosti přístupná výstava Rozhledna na Stropníku, kde své vize představili i studenti ČVUT v Praze. Ta měla za úkol mimo jiné zahájit diskuzi o tom, jakou podobu by nová rozhledna vlastně měla mít [46].


Laboratoře Ústavu technické a experimentální fyziky / konverze a dostavba bývalé kotelny ve dvoře areálu ČVUT, Karlovo náměstí 13, Praha 2

68

10/2/2/a prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, Ing. Jan Pustějovský 6. 2. 2013 – 8. 3. 2013 Společenská hala ČVUT, Fakulta strojní, Karlovo náměstí 13, Praha 2 Vernisáž 6. 2. 2013 Výstava projektů atelierové tvorby magisterské 1 pod vedením pedagogického týmu Šenberger – Pustějovský [47] .

Proluka Štítného. Co by zde mělo být? 12/2/4/a Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D., Ing. arch. Jaromír Kročák, město České Budějovice 7. 2. 2013–21. 2. 2013 DK Metropol, České Budějovice Výstava prací studentů katedry architektury FSv ČVUT v Praze z atelieru Šikola -Kročák [49].

Holešovice Bubny / revitalizace a konverze bývalého nádraží Praha–Bubny, Praha 7 11/2/3/a prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, Ing. arch. Michal Šourek 6. 2. 2013 – 28. 2. 2013 Magistrát Hlavního města Prahy, Mariánské náměstí Praha 1, 2. patro Vernisáž 6. 2. 2013 Výstava předdiplomních projektů atelieru Šenberger – Šourek [48].

Atelier urbanistický 13/1/6/a 11. 2. 2013 – 15. 2. 2013 FSv ČVUT v Praze, Atelier D Výstava všech ročníkových projektů posluchačů programu Architektura a stavitelství v atelierech garantovaných katedrou urbanismu a územního plánování.

Praha staro/nová 14/2/5/a doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc, Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D., prof. akad. arch. Mikuláš Hulec, Ing. arch., akad. arch. Jiří Pošmourný a tým studentů 19. 2. 2013 – 31. 3. 2013 Staroměstská radnice, Praha 1 Vernisáž 19. 2. 2014

Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze představila nezávislý pohled studentů a diplomantů na novou architekturu v historickém prostředí Prahy. Atelierové úlohy, osvobozené zatím od omezujících podmínek architektonické a projekční praxe, využívají historický kontex města jako inspirativní prostředí pro vznik nových námětů, pohledů, myšlenek jako hypotetickou platformu pro třídění výtvarného a kompozičního cítění soudobých návrhů v kontrastu i kontextu starobylého prostředí [50].


Ing. arch. Petr Šikola, Praha 6 13. 3. 2013 – 13. 4. 2013 Galerie Chodník, Praha 6 Vernisáž 14. 3. 2013 Projekty šestnácti studentů katedry architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze řešily dostavbu objektu do proluky v ulici Generála Píky v Praze 6. Zadáním bylo řešení objektu bytového domu, parteru, ulice a vnitrobloku, dopravního napojení a parkovací kapacity pro okolní objekty [51].

Centrum obce Hybrálec 16/2/7/a doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D., doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc., Ing. arch. Jan Kašpar, obec Hybrálec 15. 3. 2013 – 29. 3. 2013 Obecní sál, Hybrálec Vernisáž 15. 3. 2013 Výstava projektů studentů programu Architektura a stavitelství z atelieru Pešková - Košatka - Kašpar [52].

Kulturní stánek Václava Havla v České Skalici 17/2/8/a Ing. arch. Iva Knappová 27. 4. 2013 – 18. 5. 2013 Informační centrum v České Skalici

V létě roku 2012 požádala Česká Skalice prostřednictvím svého zastupitele pana Bc. Petra Fejfara o pomoc při řešení části náměstí a pozemku na náměstí v České Skalici. Volné téma bylo nakonec upřesněno na kulturní stánek pro cca 100 lidí, který by sloužil pro malé akce, spolkovou činnost a dětskou činnost [53].

Atelier interiéru 18/1/7/a 22. 5. 2013 – 27. 5. 2013 FSv ČVUT v Praze, Atelier D Výstava všech ročníkových projektů posluchačů programu Architektura a stavitelství v atelierech garantovaných katedrou architektury.

Atelier bytového domu 19/1/8/a 28. 5. 2013 – 3. 6. 2013 FSv ČVUT v Praze, Atelier D Výstava všech ročníkových projektů posluchačů programu Architektura a stavitelství v atelierech garantovaných katedrou architektury.

Sportovní letiště Vrchlabí 20/2/9/a doc. Ing. arch. Miloš Kopřiva 1. 6. 2013 Městský úřad Vrchlabí

1 O AbStraktu 2 Přednášky 3 Zahraniční stáže 4 Úspěchy v soutěžích 5 Ocenění pro studenty 6 Workshopy

7 Výstavy 69

Variace jednoho domu 15/2/6/a


Atelier občanské stavby 2 a atelier architektonicko-konstrukční

Studenti při projektování maximálně využili lehké membránové materiály. Jejich návrhy počítají s pevnou letištní dráhou, novým hangárem, školou pro piloty, ale také s výstavbou zázemí pro nejrůznější aktivity, které by zajistily celoroční návštěvnost a využití areálu [54], [55], [56].

70

21/1/9/a 4. 6. 2013 – 12. 6. 2013 FSv ČVUT v Praze, Atelier D Výstava všech ročníkových projektů posluchačů programu Architektura a stavitelství v atelierech garantovaných katedrou architektury.

Přehlídka závěrečných prací

Radnice v Radnicích 23/2/10/a

?

doc. Ing. arch. Zuzana Pešková, Ph.D., doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc., město Radnic 15. 6. 2013 – 30. 9. 2013 Kostel v Radnicích, okres Rokycany

22/1/10/a 13. 6. 2013 – 17. 6. 2013 FSv ČVUT v Praze, Atelier D

Výstava studentských projektů přestavby zámku v Radnicích na nové kulturně administrativní centrum města z atelieru Košatka - Pešková. Výstava byla zahájena v rámci festivalu Radnické sedlo [57].

Inspirováno Vltavou 24/2/11/a

Výstava bakalářských a diplomních projektů posluchačů programu Architektura a stavitelství vedených pedagogy katedry architektury a katedry urbanismu a územního plánování (pouze diplomní projekty).

doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc., Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D., Ing. arch. Petra Housa, MČ Praha 5 1. 8. 2013 – 30. 8. 2013 Výstavní síň ÚMČ Praha 5, Štefánikova 15 Vernisáž 5. 8. 2013 Výstava prací studentů katedry architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze z atelieru Dvořák - Šikola - Housa [58].


Telč’12

1 O AbStraktu

25/2/12/d

2 Přednášky

Výstava kreseb posluchačů studijního programu Architektura a stavitelství z plenéru v Telči [59].

Hradčanská očima studentů architektury FA a FSv ČVUT v Praze 26/2/13/a Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D., MČ Praha 6 6. 9. 2013 – 11. 10. 2013 Galerie Chodník, Praha 6 Vernisáž 5. 9. 2013 Diplomní a předdiplomní projekty šesti studentů vedených Ing. arch. Ing. Petrem Šikolou, Ph.D. se zabývají koncepčním řešením lokality Hradčanská–Špejchar [60].

Proluka Rudolfovská - nové místo starého 27/2/14/a akad. arch. Jan Kerel, Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D., Ing. arch. Vojtěch Pošmourný, Ing. arch. Petr Lédl, Ing. arch. Petra Novotná, Ing. arch. Jaromír Kročák, město České Budějovice 26. 9. 2013 – 11. 10. 2013 DK Metropol, České Budějovice Na vystavených panelech bylo prezentováno mnoho zajímavých myšlenek a názorů na řešení vnitroměstského prostoru od širších urbánních souvislostí až po koncepci a detailní rozpracování jednotlivých objektů v invenčním a netradičním pojetí [61].

3 Zahraniční stáže 4 Úspěchy v soutěžích 5 Ocenění pro studenty 6 Workshopy

7 Výstavy 71

akad. soch. Ctibor Havelka, akad. mal. Jan Šafránek, město Telč 4. 9. 2013 – 30. 9. 2013 Vstupní síň radnice, Telč Vernisáž 4. 9. 2013


Cesta z města/ nové bydlení pro Mšeno 28/2/15/a

72

Ing. arch. Ladislav Stupka, Ing. Jan Pustějovský, Ing. arch. Pavel Filsak, obec Mšeno 5. 10. 2013 – 25. 10. 2013 sál MěÚ Mšeno u Mělníka Vernisáž výstavy 5. 10. 2013, v rámci programu akce „Den architektury 2013: Dubá - Lobeč - Mšeno” Studenti atelieru hledali odpověď na téma nové bytové výstavby v kontextu městské památkové zóny v lokalitách městem aktuálně připravovaných k přestavbě [62], [63].

15. ročník výstavy Studenti programu Architektura a stavitelství Fakulty stavební ČVUT v Praze a jejich hosté 29/1/11/b Ing. Klára Kroftová, Ph.D. 14. 10. 2013 – 8. 11. 2013 Vstupní hala FSv ČVUT v Praze Vernisáž 14. 10. 2013 Výstava tradičně představila zejména práce studentů programu Architektura a stavitelství FSv ČVUT v Praze, které byly oceněny tzv.“Žlutou kartou“ za vynikající studentský projekt. Hosty tohoto ročníku výstavy byli studenti katedry urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT v Praze a „Interier design škola Intermezzo” [64].


73

foto archiv


Telč’13

Výstaviště Holešovice

30/1/12/d

34/2/16/a

74

akad. soch. Ctibor Havelka, Ing. arch. Jan Kašpar 2. 12. 2013 – 13. 12. 2013 Vstupní hala FSv ČVUT v Praze Vernisáž 2. 12. 2013 Výstava kreseb posluchačů studijního programu Architektura a stavitelství z plenéru v Telči [65].

Atelier architektonické kompozice 31/1/13/a 8. 1. 2014 – 14. 1. 2014 FSv ČVUT v Praze, Atelier D Výstava všech ročníkových projektů posluchačů programu Architektura a stavitelství v atelierech garantovaných katedrou architektury.

Atelier občanské stavby 1 32/1/14/a/I 15. 1. 2014 – 22. 1. 2014 FSv ČVUT v Praze, Atelier D Výstava všech ročníkových projektů posluchačů programu Architektura a stavitelství v atelierech garantovaných katedrou architektury.

Atelier magisterský 1 a 2 33/1/15/a 28. 1. 2014 – 5. 2. 2014 FSv ČVUT v Praze, Atelier D Výstava ročníkových projektů studentů Architektury a stavitelství v atelierech katedry architektury.

prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, Ing. arch. Michal Šourek 5. 2. 2014 – 28. 2. 2014 Nová Radnice, Praha 1 Vernisáž 5. 2. 2014 Veřejnosti se prostřednictvím výstavy studentských prací naskytla příležitost posoudit, jakou tvář by areálu vetkli budoucí absolventi Fakulty stavební ČVUT v Praze [66], [67] .

Atelier urbanistický 35/1/16/a 6. 2. 2014 – 14. 2. 2014 FSv ČVUT v Praze, Atelier D Výstava všech ročníkových projektů posluchačů programu Architektura a stavitelství v atelierech garantovaných katedrou urbanismu a územního plánování.

Pavilon ekologické výchovy 36/2/17/a/I Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D., Ing. arch. Jaromír Kročák, Ing. arch. Petr Housa, MČ Praha 5 3. 3. 2014 – 31. 3. 2013 Výstavní síň ÚMČ Praha 5, Štefánikova 15 Vernisáž 3. 3. 2014 Expozice s názvem Pavilon ekologické výchovy prezentuje semestrální práce studentů, kteří si pro situování návrhů Pavilonu ekologické výchovy vybrali západní část Pavího vrchu [68].


37/2/18/a Ing. arch. Tomáš Med, Ing. arch. Jiří Smolík, doc. Ing. arch. Miloš Kopřiva, Ing. arch Aleš Vaněk, doc. Ing. arch. Ivan Kaplan, město Pardubice 25. 3. 2014 – 31. 3. 2014 Machoňova pasáž, Pardubice

1 O AbStraktu 2 Přednášky 3 Zahraniční stáže 4 Úspěchy v soutěžích 5 Ocenění pro studenty 6 Workshopy

7 Výstavy 75

Nábřeží Labe, závodiště, mlýny pohledem budoucích architektů

Výstava studentských prací na tři témata: revitalizace nábřeží Labe (atelier Smolík – Med), dostihové závodiště Pardubice (atelier Kopřiva – Vaněk), konverze Automatických mlýnů (atelier Kaplan) v Pardubicích [69].

AtAS *13/14 38/1/17/c/I doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D., Ing. arch. Jan Kašpar, Mg.A. Jan Trejbal, Jiří Mezera 26. 3. 2014 – 9. 4. 2014 Od 9. 4. 2014 byla výstava na dva týdny přesunuta do prostor před NTK. Vstupní parter FSv ČVUT v Praze Dejvickým kampusem prochází denně mnoho lidí, kteří často jen rámcově tuší, co se děje v budovách jednotlivých fakult. Proto hlavní myšlenkou výstavy na exteriérových panelech před budovou fakulty je představit alespoň část toho, co se děje v rámci atelierové tvorby na studijním programu Architektura a stavitelství na Fakultě stavební ČVUT v Praze. První výstava z cyklu výstav „at’AS“ (zkratka slova ateliery a názvu studijního programu Architektura a stavitelství) je věnována zejména aktivitám spojeným s projektem OPPA Inovace studijního programu Architektura a stavitelství. Po skončení výuky atelierových projektů v letním semestru 2013/14 byla expozice aktualizována [70].

?


Kulturní centrum v Mníšku pod Brdy předzámčí 39/2/19/a/I

76

doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D., doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc., Ing. arch. Jan Kašpar, město Mníšek pod Brdy 29. 3. 2014 – 18. 4. 2014 obřadní síň městského úřadu v Mníšku pod Brdy Vernisáž 29. 3. 2014 Výstava projektů posluchačů studijního programu Architektura a stavitelství na téma řešení prostoru předzámčí v Mníšku pod Brdy [71].

Centrum volného času – Obříství 40/2/20/a/I Ing. arch. Pavel Čajka, akad. arch. Jan Kerel, Ing. Lukáš Srch, obec Obříství 4. 4. 2014 – 11. 4. 2014 Obecní úřad Obříství Vernisáž 4. 4. 2014 Výstava studentských prací na téma „Centrum volného času – Obříství” [72].

Slezská plovárna v novém 41/2/21/a/I Ing. arch. Petra Novotná, Ing. arch Zora Martinová, Ing. arch. Jakub Zoula, RSC Slezská plovárna 9. 4. 2014 – 30. 4. 2014 Magistrát města Hradce Králové Vernisáž 9. 4. 2014 Studie podoby vodáckého areálu zpracované studenty se netýkají pouze revitalizace a rozvoje stávajícího areálu Slezské plovárny, ale věnují se i dalšímu rozvoji a lepší dopravní obslužnosti lokality [73], [74], [75].


42/2/22/a Ing. arch. Luboš Knytl, Ing. arch. Petr Lédl 16. 4. 2014 – 14. 5. 2014 Výstavní prostory Střediska územního rozvoje Prahy 10 Vernisáž 16. 4. 2014 Projekty řeší území tzv. „strašnického brownfieldu“ podél rušené části železniční trati okolo ulice V Korytech [76].

Koupaliště Lhotka 43/2/23/a/I doc. Ing. arch. Miloš Kopřiva, Ing. arch. Jitka Paroubková, Ph.D., Ing. Jan Vecko, MČ Praha 4 18. 4. 2014 – 14. 5. 2014 Kulturní centrum Novodvorská, Praha 4 Námětem studentských projektů bylo téma revitalizace a budoucího využití koupaliště Lhotka [77], [78], [79].

Kouzlo historické techniky 44/2/24/d Ing. arch. Marie Tuláčková, akad. soch. Ctibor Havelka, Ing. arch. Jan Kašpar, Národní zemědělské muzeum Praha, Národní technické muzeum 25. 4. 2014 – 15. 6. 2014 Vstupní vestibul Národního zemědělského muzea v Praze na Letné Vernisáž 24. 4. 2013 Ve spolupráci s ČVUT v Praze pořádá NZM Praha již VIII. ročník výstavy kreseb posluchačů 2. ročníku. Autoři – studenti zde tradičně představují své práce, které vznikly přímo v expozicích a výstavách Národního technického muzea a Národního zemědělského muzea v minulém roce [80].

1 O AbStraktu 2 Přednášky 3 Zahraniční stáže 4 Úspěchy v soutěžích 5 Ocenění pro studenty 6 Workshopy

7 Výstavy 77

Výstava prací předdiplomního atelieru Knytl – Lédl na téma „strašnického brownfieldu“


Atelier občanské stavby 2 a atelier interieru 48/1/21/a/I 10. 6. 2014 – 16. 6. 2014 FSv ČVUT v Praze, Atelier D

Atelier architektonické kompozice

78

45/1/18/a Výstava všech ročníkových projektů posluchačů programu Architektura a stavitelství v atelierech garantovaných katedrou architektury.

21. 5. 2014 – 26. 5. 2014 FSv ČVUT v Praze, Atelier D Výstava všech ročníkových projektů posluchačů programu Architektura a stavitelství v atelierech garantovaných katedrou architektury.

Atelier architektonicko - konstrukční 46/1/19/a

?

27. 5. 2014 – 2. 6. 2014 FSv ČVUT v Praze, Atelier D Výstava všech ročníkových projektů posluchačů programu Architektura a stavitelství v atelierech garantovaných katedrou architektury.

Atelier bytového domu

Blíže k sobě - přes Bělehradskou pěšky i na kole 49/2/25/a doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc., Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D., MČ Praha 2 16. 6. 2014 – 31. 7. 2014 Úřad městské části Praha 2 Vernisáž 16. 6. 2014 Název má vyjadřovat nejen snahu o bližší propojení akademické půdy s realitou územní samosprávy, hledání optimální spolupráce mezi zájmovými komunitami, ale i hledání řešení možností podpory prosazení priorit pěších a bezbariérových propojení územím centra města [81].

Přehlídka závěrečných prací 50/1/22/a

47/1/20/a/I 3. 6. 2014 – 9. 6. 2014 FSv ČVUT v Praze, Atelier D Výstava všech ročníkových projektů posluchačů programu Architektura a stavitelství v atelierech garantovaných katedrou architektury.

17. 6. 2014 – 20. 6. 2014 FSv ČVUT v Praze, Atelier D Výstava bakalářských a diplomních projektů posluchačů programu Architektura a stavitelství vedených pedagogy katedry architektury a katedry urbanismu a územního plánování (pouze diplomní projekty).


Bytový dům v proluce na Mírovém náměstí v Dobříši

1 O AbStraktu

51/2/26/a/I

2 Přednášky

Na výstavě bylo představeno celkem 17 výstavní posterů, které občanům města prezentovaly pohledy současných studentů na možnou dostavbu volného městského prostoru [82].

Bytový dům v ulici Generála Píky 52/2/27/a/I Ing. arch Ladislav Kalivoda, CSc., Ing. arch. Josef Smola, doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D., Ing. arch. Irena Pátková, Ing. arch. Jitka Paroubková, Ph.D. 6. 8. 2014 – 31. 8. 2014 Galerie Chodník, Praha 6 Vernisáž 7. 8. 2014 Jednotlivé návrhy vycházely ze základního předpokladu, že parkování bude řešeno ve společných podzemních garážích ve vnitrobloku, přičemž vjezd do garáží bude pod navrhovaným objektem. Studenti zkoušeli variabilní řešení dispozic bytů, různé formy hmotového a materiálového řešení objektu [83], [84].

Telč’13 53/2/28/d akad. soch. Ctibor Havelka, Ing. arch. Jan Kašpar 1. 9. 2014 – 28. 9. 2014 Vstupní síň radnice, Telč Vernisáž 1. 9. 2014 Výstava kreseb posluchačů studijního programu Architektura a stavitelství z plenéru v Telči [85].

3 Zahraniční stáže 4 Úspěchy v soutěžích 5 Ocenění pro studenty 6 Workshopy

7 Výstavy 79

Ing. arch. Jan Kašpar, Ing. arch. Hoffmann, město Dobříš 28. 6. 2014 – 25. 7. 2014 Café Velbloud, Dobříš


?

80


81

Shrnutí Přibližně 1300 bakalářských a magisterských studentů studijního programu Architektura a stavitelství na Fakultě stavební Českého vysokého učení technického (FSv ČVUT) v Praze vypracuje přes 2300 studentských projektů ročně.


82


Přibližně 1300 bakalářských a magisterských studentů studijního programu Architektura a stavitelství na Fakultě stavební Českého vysokého učení technického (FSv ČVUT) v Praze vypracuje přes 2300 studentských projektů ročně. Abstrakt’14 je sestaven jako kritický katalog výběru těch nejlepších prací, které vznikly v akademických letech 2012/13 a 2013/14. V textové části jsou uvedeny komentáře k aktivitám studentů a pro studenty, které byly sestaveny na principu deskripce a klasifikace s cílem kvantifikovat jednotlivé výstupy a porovnat jejich četnost vzhledem k předchozím letům. Souhrnně lze konstatovat, že v popisovaném časovém úseku proběhlo 5 vyzvaných přednášek odborníků z praxe, 2 krátkodobé zahraniční stáže, 2 zahraniční zájezdy pro studenty, bylo evidováno celkem 22 úspěchů (11 ročně) studentů v soutěžích, bylo uděleno přes 120 interních motivačních ocenění studentům, tzv. Žlutých karet a v roce 2013/14 navíc ještě 18 projektů získalo cenu projektu Inovace A+S, která byla vázána na projekt Operačního programu Praha adaptabilita (OPPA) Inovace studijního programu Architektura a stavitelství, uspořádány byly 4 studentské workshopy a celkem 53 výstav studentských prací: 22 výstav atelierových projektů a kreseb v budově FSv, 28 výstav atelierových projektů a kreseb mimo univerzitní kampus a 3 výstavy výstupů ze soutěží a workshopů. Inovována byla výuka atelierové tvorby v bakalářském stupni programu, přičemž hlavním cílem se stala užší spolupráce školy a praxe. Oproti předchozím letům významně stoupl podíl výstav studentských prací mimo univerzitní kampus, škola začala pořádat vlastní ideové workshopy a zvýšil se počet vyzvaných přednášek všeobecně uznávaných odborníků z architektonické a projekční praxe. Studentům se otevřela možnost krátkodobých zahraničních stáží hrazených z prostředků projektu OPPA. Grafickou část tvoří katalog výběru studentských projektů v průřezu atelierové tvorby od prvního bakalářského projektu po diplomní práce magisterského stupně programu. Publikace představuje a hodnotí vzdělávání architektů na Fakultě stavební ČVUT v Praze, sumarizuje výstupy studijního programu Architektura a stavitelství v rozmezí let 2012 – 2014.

83

Shrnutí


84


In total numbers, approximately 1,300 students of bachelor’s and master’s degree studies in the Architecture and Civil Engineering study programme at the Faculty of Civil Engineering at the Czech Technical University in Prague elaborate more than 2,300 student projects a year. AbStract’14 is compiled as a critical catalogue of the best selected works from the academic years of 2012/13 and 2013/2014. The textual part includes commentary on activities of and for students. The commentaries were compiled on the basis of description and classification, with the aim to quantify the individual outputs, and compare their quantity with the state of previous periods. In summary, during the described period, following activities were recorded: 5 guest lectures by accomplished experts in the field, 2 short-term internships abroad, and 2 students’ excursions abroad. 22 successful student participations in competitions (11 a year) were recorded. Over 60 internal motivational rewards, so-called Yellow Cards, were handed to students, and 18 projects were awarded the A+S Innovation Prize, which is connected to the Operation Programme Prague – Adaptability (OPPA) project Architecture and Civil Engineering Study Programme Innovation. 4 students’ workshops, and 53 projects exhibitions were organized, including 22 exhibitions of projects and drawings in the building of the Faculty of Civil Engineering, 28 exhibitions of studio projects and drawings outside the university campus and 3 exhibitions of outputs from competitions and workshops. The teaching process in studio work training on the level of bachelor’s studies was innovated, with the main goal to strengthen the cooperation between the school and the profession-connected field of market. Compared to the previous years, the rate of students’ works exhibitions outside the university campus increased significantly, the school has begun organizing its own conceptual workshops, and the amount of guest lectures by accomplished experts has grown as well. Students are now free to participate in the short-term internships abroad, which are financially covered by the OPPA project. The graphic part of AbStract’14 contains a catalogue of selected students’ projects in a cross-section from their first bachelor’s studies projects to their diploma theses at the end of master’s. The publication represents and evaluates the education of future architects on the Faculty of Civil Engineering at the Czech Technical University in Prague, and summarizes the output of the Architecture and Civil Engineering study programme in the period of 2012 – 2014.

85

Summary


86


87

Bibliografie Literatura, prameny, zdroje


[1] Pešková, Z. – Dvořák, V. – Šenberger, T. – Knytl, L. – Ši-

[10] Pešková, Z.: Eva Jiřičná přednášela v Atelieru D. Pražská

kola, P. - et al.: Abstrakt’10. 1. vyd. Praha: České vysoké

technika. 1/2014, únor 2014, 16. ročník. ČVUT v Praze,

učení technické v Praze, 2010. 52 s. ISBN 978-80-01-

Praha. Str. 9. ISSN 1213-5348.

04579-4. [11] Přednáška Jakuba Ciglera na FSv. Apluses.cz [online]. [2] Pešková, Z. – Knytl, L. – Šikola, P. : Abstrakt’12. 1. vyd. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2012. 96 s. ISBN 978-80-01-

Dostupné 2014-09-30. http://apluses.cz/prednaska-jakuba-ciglera-na-fsv-2

05123-8.

88

[12] Nebojte se zahraniční zkušenosti! Apluses.cz [online]. [3] Tomáš Šenberger: Používáme model jako nástroj navrhování - ne jen jako reprezentanta návrhu. Earch [online].

Dostupné 2014-09-30. http://apluses.cz/zahranicni_zkusenosti

Dostupné 2014-06-24. http://www.earch.cz/cs/revue/ tomas-senberger-pouzivame-model-jako-nastroj-navrhovani-ne-jen-jako-reprezentant-navrhu

[13] Studenti programu A+S v Coop – Himmel(b)lau. Apluses. cz [online]. Dostupné 2014-09-30. http://apluses.cz/stazcoop-himmelbau

[4] Jaké je to v atelieru Tomáše Šenbergera. Earch [online]. Dostupné 2014-06-27. http://www.earch.cz/cs/revue/ jake-je-v-atelieru-tomase-senbergera [5] Sylaby předmětů ATA1, ATV2, AT3. Apluses.cz [online]. Dostupné 2014-09-30. http://apluses.cz/ateliery

[14] Fierlingova vila 2012. Oficiální stránky Sezimova ústí [online]. Dostupné 2014-09-30. www.sezimovo-usti.cz [15] Fierlingova vila 2012. Oficiální stránky České komory architektů [online]. Dostupné 2014-09-12. http://www. cka.cc/souteze/vysledky/fierlingerova-vila-2012

[6] Přednáška světové stavby skupiny Bouygues. Apluses.cz [online]. Dostupné 2014-09-30. http://apluses.cz/prednaska-svetove-stavby-skupiny-bouygues

[16] Fierlingova vila 2012 - oceněné soutěžní návrhy. Archiweb [online]. Dostupné 2014-09-30. http://www.archiweb.cz/ news.php?action=show & type=4 & id=12586

[7] Přednáška Evy Jiřičné na FSv v Praze. Oficiální stránky České komory architektů [online]. Dostupné 2013-12-15.

[17] Studentská soutěž Helika. Helika.cz [online]. Dostupné

http://www.cka.cc/ostatni/akce/prednaska-evy-jiricne-na-

2014-09-05. http://www.helika.cz/info/?id=stude

-fsv-v-praze [18] Světovar - kulturní fabrika Plzeň. Oficiální stránky České [8] Přednáška Evy Jiřičné na FSv v Praze. Earch [online].

komory architektů [online]. Dostupné 2014-09-12. http://

Dostupné 2013-12-15. http://www.earch.cz/cs/akce/

www.cka.cc/souteze/vysledky/svetovar-2013-kulturni-fab-

prednaska-evy-jiricne-na-fsv-v-praze

rika-plzen

[9] Přednáška Evy Jiřičné. Stavbaweb [online]. Dostupné

[19] Výsledky soutěže na kulturní fabriku Světovar v Plzni.

2013-12-15. http://stavbaweb.dumabyt.cz/Prednasky-

Archiweb [online]. Dostupné 2014-09-30. http://www.

diskuzni-porady/Prednaska-Evy-Jiricne.html

archiweb.cz/news.php?type=&action=show & id=12897


[20] Blahopřejeme našim studentům k úspěšnému reprezen-

[29] Dostavba základní školy Roztoky u Prahy. Oficiální strán-

tování FSv na mezinárodní soutěži Le Défi ve Francii.

ky České komory architektů [online]. Dostupné 2014-09-

Oficiální stránky Fakulty stavební ČVUT v Praze [online].

12. http://www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/dostavba-za-

Dostupné 2014-09-30. http://www.fsv.cvut.cz/fotofsv/

kladni-skoly-roztoky-u-prahy

uspechy/defi/ledefi12.pdf [30] Défi. Bouygues Construction. Oficiální facebooková [21] Architektonická soutěž Central Group. Central-group.cz [online]. Dostupné 2014-09-15. http://www.central-group.

stránka [online]. Dostupné 2014-09-12. https:/ /www. facebook.com/Defi.Bouygues.Construction [31] Podruhé na Défi. Oficiální stránky Fakulty stavební ČVUT

[22] Centrum architektury a designu. Oficiální stránky České komory architektů [online]. Dostupné 2014-09-12. http://

v Praze [online]. Dostupné 2014-09-12. http://www.fsv. cvut.cz/fotofsv/uspechy/defi/ledefi13.pdf

www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/centrum-architektury-a-designu

[32] Stalo se. Oficiální stránky ČVUT v Praze [online]. Dostupné 2013-12-10. http://www.cvut.cz/

[23] Superstudio. Krasní architekti [online]. Dostupné 2014-

stalose?p_p_id=csassetpublisher_WAR_CSAsset-

09-12. http://krasniarchitekti.charliemonroe.net/stu-

Publisherportlet_INSTANCE_coHO3WKPalha & p_p_li-

dio/2013.php

fecycle=0 & p_p_state=normal & p_p_mode=view & p_p_ col_id=column-2 & p_p_col_pos=1 & p_p_col_count=3 & _

[24] Mezinárodní studentská soutěž 2013. Saint-Gobain ISO-

csassetpublisher_WAR_CSAssetPublisherport-

VER [online]. Dostupné 2014-09-12. http://www.ISOVER.

let_INSTANCE_coHO3WKPalha_struts_action=%2Fcsa-

cz/mezinarodni-studentska-soutez-2013

sset%2FviewDetail & _csassetpublisher_WAR_CSAssetPublisherportlet_INSTANCE_coHO3WKPalha_jsp-

[25] Active House Award. Velux [online]. Dostupné 2014-09-

Page=%2Fhtml%2Fcsassetpublisher%2FviewDetail.

12. http://www.velux.cz/odbornici/architekti-a-projektan-

jsp & _csassetpublisher_WAR_CSAssetPublisherportlet_IN-

ti/souteze/active-house-award

STANCE_coHO3WKPalha_assetEntryId=635035 & _csassetpublisher_WAR_CSAssetPublisherportlet_INSTAN-

[26] Active House Award 2012 - 2013. Oficiální stránky

CE_coHO3WKPalha_page=0 & _csassetpublisher_WAR_

České komory architektů [online]. Dostupné 2014-09-12.

CSAssetPublisherportlet_INSTANCE_coHO3WKPalha_ur-

http://www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/active-house-a-

lTitle=Studenti+%C4%8CVUT+reprezentovali+na+-

ward-2012-2013

sout%C4%9B%C5%BEi+Le+D%C3%A9fi

[27] Studentská věděcká odborná činnost. Oficiální stránky

[33] Swedish Inovation Prize 2014. Embassy of Sweden Pra-

Fakulty stavební ČVUT v Praze [online]. Dostupné 2014-

gue [online]. Dostupné 2014-09-12. http://www.swede-

09-12. http://www.fsv.cvut.cz/svoc

nabroad.com/cs-CZ/Embassies/Prague/Zpravy-a-aktivity/ Swedish-Innovation-Prize-2014-sys

[28] Studentská soutěž. Helika [online]. Dostupné 2014-0912. http://www.helika.cz/info/?id=stude

89

cz/page.aspx?page=architekt-soutez-2013-09 & jv=1


[34] Soutěž pro studenty architektury. Bydlení IQ [online].

[43] Výstava: Studenti programu Architektura a stavitelství.

Dostupné 2014-09-12. http://www.bydleni-iq.cz/soutez-

Earch [online]. Dostupné 2013-12-15. http://www.earch.

-pro-studenty-architektury

cz/cs/akce/vystava-studenti-programu-architektura-stavitelstvi

[35] Dřevěná stavba roku 2014. Dřevostavba roku [online]. Dostupné 2014-09-12. http://www.drevenastavbaroku. eu/

[44] Workshop se studenty. Obec Úholičky [online]. Dostupné 2013-12-15. http://www.obec-uholicky.cz/m/obec-uholicky/fotogalerie/workshop-se-studenty/

90

[36] Vyhlášení studentské soutěže na téma moderní koupelna. Parlamentní listy [online]. Dostupné 2014-09-12. http://

[45] Výstava kreseb posluchačů studijního programu Archi-

www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Vyhlaseni-

tektura a stavitelství z plenéru v Telči. Oficiální stránky

-studentske-souteze-na-tema-Moderni-koupelna-325164

Fakulty stavební ČVUT v Praze [online]. Dostupné 201409-12. http://www.fsv.cvut.cz/nastenka

[37] Vyhlášení studentské soutěže na téma moderní koupelna. ArchSta servis [online]. Dostupné 2014-09-12. http://

[46] Osek by chtěl obnovit rozhlednu Stropník. Mostecký

www.archsta.cz/vyhlaseni-studentske-souteze-na-tema-

deník [online]. Dostupné 2013-03-02. http://mostecky.

moderni-koupelna

denik.cz/z-regionu/osek-by-chtel-obnovit-rozhlednu-stropnik-20130203.html

[38] Cena projektu Inovace A+S. Apluses.cz [online]. Dostupné 2014-09-30. http://apluses.cz/cena-projektu-inovace-as

[47] Laboratoře ústavu technické a experimentální fyziky. Oficiální facebook Katedry architektury FSv ČVUT v Praze

[39] Workshop Studentské bydlení. Oficiální stránky worksho-

[online]. Dostupné 2014-09-12. https://www.facebook.

pu [online]. Dostupné 2014-09-30. studentske-bydleni.

com/382944378398573/photos/a.517181571641519

blog.cz

.137137.382944378398573/601323479893994/?type=1 & theater

[40] Workshop. Blog studentů [online]. Dostupné 2014-09-30. workfsv.blogspot.cz

[48] Bubny – Zátory pohledem mladých architektů. Stavební fórum [online]. Dostupné 2014-09-12. http://www.sta-

[41] Webová prezentace výsledků studentského workshopu na téma výhledové uspořádání vesnice a krajiny obce Desná

vebni-forum.cz/cs/article/22091/bubny-zatory-pohledem-mladych-architektu

u Litomyšle. Oficiální stránky workshopu [online]. Dostupné 2014-09-30. workshopdesna.webnode.cz

[49] Budoucí architekti se poprali s prázdnotou ve Štítného ulici. Deník Českobudějovicko. 9. února 2013, str. 8.

[42] Workshop Nerudova. Apluses.cz [online]. Dostupné 201409-30. http://apluses.cz/workshop-nerudova

[50] Praha staro/nová. Oficiální facebook katedry architektury FSv ČVUT v Praze [online]. Dostupné 2014-09-12. https://www.facebook.com/382944378398573/photos/ a.517181571641519.137137.382944378398573/828 654050494268/?type=1 & theater


[51] Halmoši, A.: Ve skleněném paláci v Praze 6 začínají dvě

[58] Inspirováno Vltavou. P5TV [online]. Dostupné 2014-09-

unikátní výstavy. Novinky. cz [online]. Dostupné 2014-

12. http://www.p5tv.cz/archiv/kultura/inspirovano-vlta-

09-12. http://www.novinky.cz/vase-zpravy/praha/praha-

vou

-6/3782-16021-ve-sklenenem-palaci-v-praze-6-zacinaji-dve-unikatni-vystavy.html

[59] Telč ’12. České dědictví UNESCO [online]. Dostupné 2014-09-12. www.unesco-czech.cz/telc/akce

[52] Pešková, Z.: Centrum obce Hybrálec. In: Člověk, stavba (2013). Str. 135-144. ISBN: ISBN: 978-80-01-05225-9

[60] Hradčanská očima studentů architektury. Oficiální stránky městského úřadu Prahy 6 [online]. Dostupné 2014-09-12. http://www.praha6.cz/akce/hradcanska-ocima-studentu-

[53] Šnajdar, H.: V České Skalici představují sedm návrhů studentů na podobu sálu Václava Havla. Náchodské.info

-architektury-2013-09-05.html?&q= https://www.youtube.com/watch?v=_7BNaXgTqBE

[online]. Dostupné 2014-09-12. http://www.nachodske. info/nachodsko/v-ceske-skalici-predstavuji-sedm-navrhu-studentu-na-podobu-salu-vaclava-havla.html

[61] Proluka Rudolfská - nové místo starého. Oficiální facebook katedry architektury FSv ČVUT v Praze [online]. Dostupné 2014-09-12. https://www.facebook.

[54] Pošmura, L.: Tryskáčem z Prahy do Krkonoš? Snad už za

com/382944378398573/photos/a.517181571641519

několik let. Dnes. Kraj liberecký [online]. 23. 6. 2013. 2B.

.137137.382944378398573/725961070763567/?ty-

Dostupné 2014-09-12. http://www.lunaria-jindrichovice.

pe=1 & theater

cz/projekty/2012-krajina-na-dlani.docs/noticka_v_mfdnes. pdf

[62] Říha, J.: Studenti stavební fakulty zpracovali využití dvou mšenských lokalit. Mělnický deník [online]. 9. 10. 2013.

[55] Připravuje se letiště Vrchlabí. Městský úřad Vrchlabí [onli-

Dostupné 2014-09-12. http://melnicky.denik.cz/zpravy_re-

ne]. Dostupné 2014-09-12. http://www.muvrchlabi.cz/cz/

gion/studenti-stavebni-fakulty-zpracovali-vyuziti-dvou-m-

mestsky-urad/rozvoj-mesta/pripravuje-se/letiste-vrchlabi/

senskych-lokalit-20131009.html

sportovni-letiste-vrchlabi-prace-studentu-cvut-doc4039. html

[63] Studenti katedry architektury ČVUT vystavují ve Mšeně. 5plus2 [online]. Dostupné 2014-09-12. http://stredoces-

[56] Plecháč, T.: Vizi letiště už vrchlabská radnice má, inves-

ky-kraj.5plus2.cz/studenti-katedry-architektury-cvut-vysta-

tora zatím ne. 5plus2 [online]. 21. 6. 2013. Dostup-

vuji-ve-msene-pjj-/melnik.aspx?c=A131011_131606_ppd-

né 2014-09-12. http://kralovehradecky-kraj.5plus2.

-melnik_41408

cz/vizi-letiste-uz-maji-investora-ne-dlu-/trutnov. aspx?c=A130618_160701_ppd-trutnov_16033, http:// www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/1262211

[64] 15. ročník výstavy Studenti programu Architektura a stavitelství a hosté. Oficiální stránky Fakulty stavební ČVUT v Praze [online]. Dostupné 2014-09-12. http://www.fsv.

[57] Radnické sedlo [online]. Dostupné 2014-09-12. http:// www.radnickesedlo.cz

cvut.cz/konfer/20131014.jpg

91

a územní plánování VII. ČVUT v Praze, Fakulta stavební


[65] Telč’13. Oficiální stránky Fakulty stavební ČVUT v Praze

[73] Záleský, P. : Rozmarné léto může začít, zapomenutá

[online]. Dostupné 2014-09-12. http://www.fsv.cvut.cz/

plovárna v Hradci ožívá. iDnes - Hradecký kraj [online].

hlavni/events.php

12. 4. 2014. Dostupné 2014-09-12. http://hradec.idnes. cz/slezska-plovarna-v-hradci-kralove-oziva-f0u-/hradec-

[66] Tradiční i provokativní. Studenti navrhli podoby areálu

-zpravy.aspx?c=A140411_2055333_hradec-zpravy_kvi

Výstaviště. iDnes [online]. 7. 2. 2014. Dostupné 2014-09-

92

12. http://praha.idnes.cz/studenti-navrhli-podobu-prazske-

[74] Skřivanová, V.: Zašlou slávu Slezské plovárny by mohl

ho-vystaviste-fli-/praha-zpravy.aspx?c=A140207_143505_

obnovit vodácký klub. Hradecký deník [online]. 4. 4. 2014.

praha-zpravy_bur

Dostupné 2014-09-12. http://hradecky.denik.cz/zpravy_region/zaslou-slavu-slezske-plovarny-by-mohl-obnovit-

[67] Jak vidí pražské výstaviště studenti. Magistrát hlavního

-vodacky-klub-20140404.html

města Prahy [online]. Dostupné 2014-09-12. http://www. praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/jak_vidi_prazske_vystaviste_studenti.html

[75] Vernisáž architektonických studií areálu Slezská plovárna na MMHK 9. 4. 2014 od 14. 30. Slezská plovárna [online]. Dostupné 2014-09-12. http://www.slezskaplovarna.cz

[68] Výstava pavilon ekologické výchovy. Pětka pro Vás [online]. Dostupné 2014-09-12. http://www.ipetka.cz/event/ vystava-pavilon-ekologicke-vychovy

[76] Středisko územního rozvoje. Městská část Praha 10 [online]. Dostupné 2014-09-12. http://www.praha10.cz/ mestska-cast/rozvoj-prahy-10/stredisko-uzemniho-rozvo-

[69] Výstava studenstkých prací v Pardubicích. Apluses.cz

je.aspx

[online]. Dostupné 2014-09-12. http://apluses.cz/vystava-studentskych-praci-v-pardibucich

[77] Studenti navrhli novou podobu koupaliště Lhotka. Tučňák. Magazín obyvatel městské části Praha 4. Březen 2014.

[70] Výstava At’AS. Pražská technika. 2/2014, duben 2014,

Ročník XXIV. Str. 7.

16. ročník. Obálka 2. ISSN 1213-5348. [78] Koupaliště Lhotka očima studentů. Metropol [online]. [71] Zápal, J.: Kulturní centrum v Mníšku pod Brdy - předzámčí. Zpravodaj městečka pod skalkou. Ročník 39. Číslo

Dostupné 2014-09-12. www.metropol.cz/videa/udalostizprahy/koupaliste-lhotka-ocima-studentu-cvut

225. Březen 2014 str. 14. [79] Budoucnost koupaliště Lhotka očima studentů. S.O.S. [72] Výstava studenstkých prací studentů katedry architektury FSv ČVUT v Praze. Obecní úřad Obříství [online]. Dostup-

koupaliště Lhotka [online]. Dostupné 2014-09-12. http:// www.sos-koupaliste-lhotka.cz/?p=910

né 2014-09-12. www.obristvi.cz/2014/14-03-27_vystava_cvut.doc

[80] Kouzlo historické techniky. Národní zemědělské muzeum [online]. Dostupné 2014-09-12. http://www.nzm.cz/ vystavy/?id=417 & t=archive


[81] Výstava Blíže k sobě. Městská část Praha 2 [online]. Dostupné 2014-09-12. http://www.praha2.cz/Vernisazvystavy-Blize-k-sobe [82] Výstava projektů studentů A+S v Dobříši. Apluses.cz [online]. Dostupné 2014-09-12. http://apluses.cz/vystava-projektu-studentu-as-v-dobrisi [83] Výstava projektů studentů A+S – bytové domy v ulici 93

gen. Píky. Apluses.cz [online]. Dostupné 2014-09-12. http://apluses.cz/vystava-projektu-gen-piky [84] Dostavba ulice gen. Píky očima studentů FSv ČVUT. Městská část Praha 6 [online]. Dostupné 2014-09-30. http://

?

www.praha6.cz/akce/dostavba-ulice-gen-piky-ocima-studentu-fsv-cvut-2014-08-07.html [85] Telč’13. Město Telč [online]. Dostupné 2014-09-12. http://www.telc.eu/kalendar/419

?


Zuzana Pešková

94

AbStrakt’14 Grafický návrh a sazba Jiří Mezera Recenze Ing. Miluše Drmlová, Ph.D. Počet stran 192 Vydalo České vysoké učení technické v Praze, zpracovala fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, tel.: 224 355 301 v roce 2014 Tisk Nová tiskárna Pelhřimov spol. s r.o., Krasíkovická 1787, 393 01 Pelhřimov Náklad 450 kusů

Vysázeno z písem Etelka (F. Štorm, 2005) a Juvenis (J. Týfa, F. Štorm, 2002). Tři důvody pro Etelku —— AbStrakt je průvodcem projekty studentů architektury, Etelka je vhodná pro orientační systémy v architektuře. —— Atelier D je přezdíván “továrna na architekturu”, Etelka má “chladnou industriální náladu”. —— Abstrakt má i svou elektronickou podobu, Etelka je dobře čitelná pro elektronické knihy.

Pořadí vydání: 1 Tři důvody pro Juvenis ISBN 978-80-01-05625-7 —— Abstrakt je katalogem projektů zrozených ze spojení učitele a žáka, Juvenis je výsledkem spolupráce “učitele” a ”žáka”. —— Při projektování je potřeba neustále sledovat soudobost návrhu a neváhat aktualizovat detaily, stejně jako tomu bylo při procesu vzniku písma Juvenis. —— “Škola hrou" … Juvenis je hravý.
obsah

1_atelier architektonické kompozice

Různí autoři

Koláž ze studentských prací

2_bytový dům

14

15

16

17

18

Libor Oliver Blažek

Bytový dům Vrchlického, Praha 5

Filip Gottschalk

Bytový dům v ulici Generála Píky

Tereza Čivrná

Bytový dům na Rudolfovské třídě, České Budějovice

Šárka Kaletová

Bytový dům k Botiči

Jakub Mizera

Dům pro komunitu umělců

1

12


obsah

19

2

20

21

22

Tereza Stambolijská

Bytový dům Vršovická spojka

Tomáš Papoušek

Bytový dům Strom

Petr Šťovíček

Bytový dům v proluce v Českých Budějovicích

Irena Zmeškalová

Bytový dům Plzeňská Holečkova

3_“malá“ občanská stavba

24

25

26

Ondřej Krajdl

Centrum českého kubismu

Anna Laiblová

Centrum ekologické výchovy na Pavím vrchu

Jakub Mizera

Zastávka Eden


obsah

28

29

30

31

32

Jakub Šebek

Pavilon ekologické výchovy Paví vrch

Pavel Šimák

Rekonstrukce Točnického dvora

Petr Šťovíček

Plovárna a vodácký klub v Hradci Králové

Vojtěch Tecl

Proluka Štítného, České Budějovice

Šárka Tomášová

Centrum obce Hybrálec

Veronika Štojdlová

Negrelliho viadukt – veslařský klub, Štvanice

4_“velká“ občanská stavba

34

Julie Čeřovská

Divadlo Strašnice

3

27


obsah

35

4

36

37

38

39

40

41

42

Vojtěch Lichý

Nové kulturní centrum pro Prahu Strašnice

Jakub Mizera

Nové centrum Hostivař

Daniel Mudra

Kostel a komunitní centrum Paleta na Černém Mostě

Antónia Pohanková

Jezdecká hala Pardubice

Jakub Šebek

Kostel a komunitní centrum Černý Most

Anna Sovová

Nové centrum Hostivař

Romana Šteflová

Radnice v Radnicích

Petr Šťovíček

Jezdecká hala Pardubice


obsah

44

Josef Vild

Experimentální divadelní prostor

Tomáš Voborský

Lázně – Štvanice

5_konstrukční projekt

46

Tomáš Čekal

Senior centrum – Dejvice

6_bakalářská práce

48

49

50

Petra Holasová

Rodinný dům

Ondřej Kuptík

Rodinný dům

Jan Radosta

Rodinný dům

5

43


obsah

51

6

52

53

54

Martin Stark

Rodinný dům

Josef Vild

Dům pro kajakáře

Tomáš Voborský

Rodinný dům

Štefan Vöröš

Rodinný dům

7_atelier tvorby magisterský 1

56

57

58

Pavel Jurčík

Hangár pro sportovní letadla „BLERIOT“ letiště Vrchlabí

Štěpán Svejkovský

Chata 4 554

Marek Tůma

Laboratoře ÚTEF ČVUT


obsah

8_urbanistický atelier

61

62

Iva Matějovská

Velké Přílepy

Štěpán Svejkovský

Urbanistická koncepce Strakonická

Tereza Hrdličková

Nákladové nádraží Žižkov

9_atelier architektonicko konstrukční

64

65

66

Adam Bohatý

Vyhlídková konzola Vyšehrad

Jan Cyrus

Zastřešení skateparku Gutovka

Jan Svoboda

Hangár a muzeum automobilových veteránů Vrchlabí

7

60


obsah

67

8

68

69

70

71

72

Antonín Jurica

Pěší lávka Bělehradská, Praha 2

Lenka Marečková

Vyhlídková konzola Vyšehrad

Karel Vaněk

Volejbalová hala

Elena Seregina

Vězení na bývalé ropné plošině

Iva Matějovská

Pavilon České republiky na EXPO 2015

Jaroslav Vorlíček

Pavilón ČR – EXPO Miláno 2015

10_atelier interierové tvorby

74

Iva Matějovská

Dvougenerační rodinný dům na Hanspaulce


obsah

76

Ilona Mikovcová

Hudební klub pod Clam – Gallasovým palácem

Jana Compeľová

Akademická restaurace Masarykova kolej

11_atelier tvorby magisterský 2

78

79

80

81

82

Adam Bohatý

Konverze území Zlíchovského lihovaru

Martina Prokopová, Josef Dvořák

Revitalizace brownfields Strašnice

Jan Fiedler

Holešovice – Bubny

Klára Houštecká

Masarykovo nádraží

Tereza Hrdličková

Nákladové nádraží Žižkov

9

75


obsah

83

10

84

85

86

Hana Staroňová

Masarykovo nádraží Florenc, revitalizace území

Marek Tůma

Výstaviště sever

Miroslav Talaša

Konverze území Špechar – Prašný most

Markéta Valentová

Konverze Zlíchovského lihovaru

12_diplomová práce

88

89

90

Jiří Baroch

Radnice Praha 10

Adam Bohatý

Polyfunkční dům Praha 5, Zlíchov

Josef Dvořák

Kulturní centrum Strašnice


obsah

92

93

94

95

96

Erika Doláková

Polyfunkční dům Praha 5, Smíchov

Petr Holada

Koncertní síň pro Prahu

Michaela Ohrová

Kulturně vzdělávací centrum

Roman Polehla

Koncertní síň pro Prahu

Marek Tůma

Městská knihovna, Holešovice – sever

Lucie Vonášková

Polyfunkční dům Praha 5, Zlíchov

11

91


12

1_atelier architektonické kompozice Aplikování teoretických znalostí o kompozičních principech, tvůrčí uvolnění, rozvoj fantazie, vnímání a chápání základních architektonických zákonitostí, příprava k následujícím atelierům, jejichž náplní je řešení zcela konkrétního zadání projektu.


13

2_bytový dům Atelier architektonické tvorby. Cílem atelierů architektonické tvorby je návrh stavby nejen z hlediska estetického a provozního, ale též z hlediska funkčního a ekonomického. Toho docílí student na základě syntézy výtvarného názoru a dosud získaných teoretických znalostí.


14

Libor Oliver Blažek

Bytový dům Vrchlického, Praha 5 Návrh bytového domu v ulici Vrchlického, Praha 5.

A t e l i e r Š i k o l a — K e r e l 2 0 1 3  /  2 0 1 4


15

A t e l i e r P e š k o v á — P a r o u b k o v á — P á t k o v á 2 0 1 3  /  2 0 1 4

Filip Gottschalk

Bytový dům v ulici Generála Píky Bytový dům je navržen do proluky v ulici Generála Píky v Praze 6, Dejvicích. Šestipodlažní objekt se třemi byty na podlaží (dvěma v 6. NP). Hmotový koncept reaguje na jméno ulice, ve které se stavba nachází. Forma stínících prvků postranních bytů 2 a 3+kk vychází z tvaru vnitřku hlavně zbraně a je tak vojenským motivem.


16

Tereza Čivrná

Bytový dům na Rudolfovské třídě, České Budějovice Návrh bytového domu v proluce ve starší městské zástavbě. Objekt je rozdělen do tří bloků s šesti nadzemními podlažími (z toho dvě podkrovní) – v prostředním bloku se nachází výtah a schodiště, které je s byty v postranních blocích propojeno skleněnými můstky. V konceptu bytů je kladen důraz na vzdušnost a variabilnost prostoru, a to jak v jednopodlažních bytech, tak v mezonetech. Výměra bytů se pohybuje od 64 do 150 m2. Ochranu proti přehřívání a nadměrnému oslunění zajišťují dřevěné žaluzie, instalované na samostatné předsazené konstrukci na celé jižní fasádě. Parkování je řešeno automatickým parkovacím systémem, nacházejícím se ve dvou podzemních podlažích na celou šířku proluky.

A t e l i e r Š i k o l a — K e r e l — P o š m o u r n ý 2 0 1 2  /  2 0 1 3


A t e l i e r K r o č á k — L é d l 2 0 1 3  /  2 0 1 4

Šárka Kaletová

Bytový dům k Botiči

17

Architektonická studie bytového domu.


A t e l i e r M e z e r a — K r o f t o v á — F r a n č e 2 0 1 2  /  2 0 1 3

Jakub Mizera

Dům pro komunitu

18

umělců Startovní dům pro začínající umělce, kteří nemají mnoho peněz a možností najít místo pro bydlení, tvoření, nerušenou práci. Na severní straně do ulice ateliery, na jižní klidné straně byty. Mezi nimi poloveřejný prostor, místo setkávání mezi obyvateli domu.


+13,800

+10,600

+7,400

+4,200

0,000

-3,200

JIŽNÍ POHLED

+13,800

KA 2,9 METRU. NA JIŽNÍ FASÁDĚ JSOU UMÍSTĚNY POSUVNÉ PANELY,KTERÉ TVOŘÍ BARIÉRU JAK HLUKOVOU TAK PROTI VNĚJŠÍM VLIVŮM, JAKO NAPŘÍKLAD DÉŠŤ, SLUNCE, VÍTR A SNÍH. PANELY JSOU VYROBENY V ODSTÍNECH MĚDI. MATERIÁLOVÉ POJETÍ JE INSPIROVÁNO HISTORIÍ MÍSTA. V 18. STOLETÍ TU BÝVAL VRŠOVICKÝ PIVOVAR. PROLAMOVANÁ JIŽNÍ FASÁDA ODRÁŽÍ RUŠNOST VRŠOVICKÉ ULICE. NAOPAK SEVERNÍ FASÁDA SITUOVANÁ DO VNITROBLOKU KORESPONDUJE S RÁZEM OKOLÍ.

+10,600

DETAIL FASÁDY +7,400

+4,200

0,000

Tereza Stambolijská -3,200

Bytový dům Vršovická spojka SEVERNÍ POHLED

A t e l i e r T i c h ý — T r o j a n 2 0 1 3  /  2 0 1 4

19

Studie bytového domu. Hlavní myšlenkou bylo uvolnit řadovou zástavbu a umožnit průchod mezi bytovými domy, zpřístupnit území vnitrobloku, vytvořit spojku mezi bytovou zástavbou a ulicí Vršovickou.


20

Tomáš Papoušek

Bytový dům Strom Maximální propojení bydlení s přírodou.

A t e l i e r T i c h ý — H o ř e j š í — B u b e n í č k o v á 2 0 1 2  /  2 0 1 3


Bytový dům v proluce v Českých Budějovicích Architektonická studie bytového domu.

21

A t e l i e r L é d l — N o v o t á — K r o č á k 2 0 1 2  /  2 0 1 3

Petr Šťovíček


22

A t e l i e r F i l s a k — K n a p p o v á 2 0 1 3  /  2 0 1 4

Irena Zmeškalová

Bytový dům Plzeňská Holečkova Bytový dům na nároží je navržen s využitím nestandardních proporcí pozemku, kontrastu mezi jižní a severní částí. Zdůrazněn je obytný účel budovy.


23

3_“malá“ občanská stavba Atelier architektonické tvorby, jehož zadáním je méně složitý objekt, případně soubor objektů, v oblasti občanských staveb.


24

Ondřej Krajdl

Centrum českého kubismu Moderně pojatá budova střediska kubistického umění slouží k prezentaci tohoto avantgardního uměleckého hnutí přímo v centru historicky důležitého architektonického území Prahy.

A t e l i e r Z y k a n — Š m o l í k — T á b o r s k ý 2 0 1 2  /  2 0 1 3


25

A t e l i e r Š i k o l a — H o u s a — K r o č á k 2 0 1 3  /  2 0 1 4

Anna Laiblová

Centrum ekologické výchovy na Pavím vrchu Projekt centra ekologické výchovy, restaurace a vyhlídkové plošiny.


26

A t e l i e r P o s p í š i l — F r a n č e — H o ř i c k á 2 0 1 3  /  2 0 1 4

Jakub Mizera

Zastávka Eden Železniční zastávka Praha Eden je koncipována jako zastávka městských S-linek jako součást revitalizace železničního koridoru z Hlavního nádraží na Zahradní Město. Eden je navržen jako přestupní zastávka mezi vlaky a autobusy. Zastávka je umístěna na mostě v zatáčce v místě křížení s ulicí U Slavie. Prostor nástupišť autobusů se nachází pod mostem, který je rozdělen průrvou mezi druhou a třetí kolejí na dvě části. Mezi nástupiště autobusů a vlaků je vložena výšková meziúroveň, která dává prostoru lidské měřítko. Vlastní zastřešení nástupišť tvoří rotační membrány nesené linií sloupů. Membrány se naklání do zatáčky spolu s vlaky a vytváří tak silný dynamický moment.


Jakub Šebek

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Pavilon ekologické výchovy Paví vrch

27 PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

ATIONAL PRODUCT

KONSTRUKČNÍ SCHÉMA, rovina řezu v úrovni stropní desky

POHLED JIH 1:200

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Cílem projektu bylo na zadané parcele vytvořit stavbu, která v sobě bude spojovat pavilon ekologické výchovy, restauraci a vyhlídku. Dvoupodlažní budova vychází z konceptu souladu mezi stavbou a terénem. Na jedné straně budova svou svažitou zelenou střechou kopíruje sklon svahu a na druhé se opět vrací k povrchu.

PŮDORYS 2NP 1:200

POHLED VÝCHOD 1:200

POHLED ZÁPAD 1:200

A - PAVILON EKOLOGICKÉ VÝCHOVY 1.1 vstupní prostor 1.2 recepce 1.3 učebna 1.4 kabinet 1.5 tech. místnost 1.6 toalety ženy 1.7 toalety muži 1.8 úklidová místnost B - RESTAURACE 1.01 zádveří 1.02 vstupní prostor 1.03 sezení pro hosty 1.04 venkovní sezení 1.05 toalety ženy 1.06 toalety muži 1.07 úklidová komora 1.08 vstup zaměstnanci 1.09 šatna s wc 1.10 tech. místnost 1.11 sklady 1.12 kuchyň s mytím 1.13 ofis 1.14 výčep

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PŮDORYS 1NP 1:200; rovina řezu ve výšce 1800 mm

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

POHLED SEVER 1:200

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

A t e l i e r Š i k o l a — H o u s a — K r o č á k 2 0 1 3  /  2 0 1 4

a snaze přizpůsobit mu tvar budovy. V souladu s touto myšlenkou vznikla zelená svažitá střecha na západní straně budovy, která pokračuje vzhůru a je ěvníky. Pod tímto bodem byl vytvořen prostor, který odlehčuje celkovou hmotu, dává vzniknout průhledu a odděluje dva provozy - pavilon ekologické výchovy a hřebenu budovy je zasazeno schodiště, po kterém návštěvníci mohou vystoupat na vyhlídku. Výsledná struktura povrchu se skládá z polygonů, které dohromady teriál Corian, okna jsou tvořena v souladu s lomy povrchu. Vstupy do budovy jsou ze severu, kde jsou umístěny komunikace jak pro pěší, tak pro vozidla.


28

Pavel Šimák

Rekonstrukce Točnického dvora Architektonická studie se zabývá rekonstrukcí a konverzí Točnického dvora v Točníku. Rekonstrukce poskytne obci kulturní a topologické centrum, které je potřebné pro její další možný urbanistický rozvoj. Hlavním rekonstruovaným objektem je barokní sýpka z osmnáctého století, která byla ze strany dvora zčásti otevřena a rozšířena proskleným skeletem s fotochromatickým sklem. A t e l i e r K n a p p o v á — F i l s a k — B u b e n í č k o v á 2 0 1 3  /  2 0 1 4


Plovárna a vodácký klub v Hradci Králové Hlavní myšlenkou mého projektu bylo zachovat původní vzhled Slezské plovárny, která se skládala z klasických dřevěných kabin k převlékání a úschově věcí. Plovárna nahrazuje svou částí stávající, chátrající kabiny, které jsou obnoveny a jsou doplněny o centrální budovu s hygienickým zázemím, saunou a posilovnou. Dále je zde navržen vodácký klub s klubovnou, vlastní posilovnou a skladem lodí. Do celého komplexu Slezské plovárny se vstupuje budovou ze západu, která je dělena na letní a zimní vstup.

29

A t e l i e r N o v o t n á — M a r t i n o v á — Z o u l a 2 0 1 3  /  2 0 1 4

Petr Šťovíček


A t e l i e r Š i k o l a — K r o č á k 2 0 1 2  /  2 0 1 3

Vojtěch Tecl

Proluka Štítného, České Budějovice

30

Řešení proluky a zejména vnitrobloku v Českých Budějovicích.


31

Šárka Tomášová

Centrum obce Hybrálec Obec Hybrálec leží v nadmořské výšce 510 m nad mořem, 5 km severně od města Jihlavy s počtem obyvatel 425. Objekt je rozdělen na dvě budovy, budova A nabízí obchod, lékaře, knihovnu a kancelář starosty v přízemí, v prvním patře dva obecní byty. Budova B je určena pro společenskou zábavu, nabízí společenský sál s barem a galerií. Obě tyto budovy komunikují s venkovním prostředím. A t e l i e r K o š a t k a — P e š k o v á — K a š p a r 2 0 1 2  /  2 0 1 3


Negrelliho viadukt – veslařský klub, Štvanice Architektonická studie veslařského klubu, která řešila i návaznost na navrhovanou pěší komunikaci po Negrelliho viaduktu. Objekt má dvě funkce: zázemí veslařského klubu pro členy a veřejnou kavárnu s terasou pro návštěvníky.

A t e l i e r M a r t i n o v á — N o v o t n á 2 0 1 2  /  2 0 1 3

32

Veronika Štojdlová


33

4_“velká“ občanská stavba Atelier architektonické tvorby, jehož zadáním je s různými funkcemi občanské vybavenosti.


Julie Čeřovská

Pozemek se nachází v Praze 10 na místě bývalé tržnice a kulturního domu Barikádníků. Cílem našeho projektu byl návrh nového centra tance a nonverbálního divadla pro Prahu 10. Konceptem mého návrhu je propojení venkovního parteru s interiérem prostorné haly s barem a galerie, která láká svojí otevřeností návštěvníky k prozkoumání divadla. Hlavní veřejný prostor před divadlem je ohraničen vysokými stupni a poskytuje prostor pro setkávání i venkovní představení divadla. Další vchody pro účastníky a do prostorů pro semináře a zkušeben jsou z východní i západní strany budovy. Vjezd do podzemního parkoviště je z ulice Bečvářova a je zde 38 parkovacích stání, dalších 8 venkovních stání je u východní fasády divadla. Restaurace s cukrárnou se nachází v objektu naproti divadlu a je zde 80 míst k sezení a zahrádka.

A t e l i e r K n y t l — Š a b a r t 2 0 1 3  /  2 0 1 4

34

Divadlo Strašnice


35

A t e l i e r S m o l í k — M e d 2 0 1 3  /  2 0 1 4

Vojtěch Lichý

Nové kulturní centrum pro Prahu Strašnice Architektonická studie kulturního centra.


A t e l i e r P o s p í š i l — D v o ř á k V o j . 2 0 1 3  /  2 0 1 4

Jakub Mizera

36

Nové centrum Hostivař Koncepce vychází z propojení pěších tras procházejících přes pozemek v parteru a vytvoření nového městského prostoru uprostřed stabilizované čtvrti na okraji Prahy. Ten se tak se stává nedílnou součástí svého místa a zároveň zaujímá postavení těžiště obchodů, služeb a kulturního vybavení nejbližšího okolí. Prostorová kompozice budov je tvořena z administrativní budovy úřadu Prahy 15, kulturního centra a kavárny s klubem.


37

A t e l i e r S y n e k — M a r t i n o v á 2 0 1 3  /  2 0 1 4

Daniel Mudra

Kostel a komunitní centrum Paleta na Černém Mostě Areál se skládá ze tří základních hmot, které urbanisticky tvoří polootevřený celek. Novostavba přináší do sídliště nové měřítko a snaží se nabídnout alternativu k typickému sídlištnímu prostoru.


Strecha +15,000m

Strecha +15,000m

0

10

5

15

20

trecha +15,000m

Strecha +15,000m

NP +3,850m

2.NP +3,000m

NP

1.NP

+0,000m

38

+0,000m

S

0

2.NP +3,850m

1.NP

+0,000m

0

Rez boxami

M1:250

0

2,5

5

5

10

2,5

5

7,5

10

15

7,5

S

20

10

S

S

2.NP +3,850m

2.NP +3,000m

1.NP

1.NP

+0,000m

+0,000m

2.NP +3,850m

1.NP

+0,000m

Rez hotelom

M1:250

0

2,5

5

7,5

10

S

ý priehradový nosník sa skladá z dutých ocových trubiek rôznych priemerov. Napojenie priehradového nosníku na stĺpy je kĺbove. Stĺpy profilu HEB, rovnako ako aj nosník sú z ocele a sú zakotvené do železobetónových patku umiestnená aj pilota. Stĺpy sú kotvené štandardným spôsobom, pomocu hrubého pätného plechu, U profilov a tiahel. Jednotlivé priečle sú od seba vzdialené 6m, v niektorých miestach 5m vzhľadom na dispozičné plášť a zároveň vytvárajú oblúkový tvar zastrešenia haly. Väznice sú od seba vzdialené 2,5m a na ne je uložené plné bednenie, tepelná izolácia z minerálnej vlny spolu s ostatnými izoláciami. Strešný plášť je pokrytý trešenie, ale zaťaženie snehom. Pri výpočte s maximálnym nahodilým zaťažením vyšiel priehyb konštrukcie až 12,7cm, čo by mohlo viesť k poruche zasklenia svetlíkov. Svetlíky sú preto oddelené od plášťa dilatovaním.

ý systém haly

Konštrukčný systém haly

PARDUBICE

Komplex tří budov (jezdeckénosníku haly, Vykreslenie vnútorných síl priehradového stájí a hotelu) navazuje na stávající alej starých stromů a na linii tribun. Střecha ve tvaru vlny sjednocuje dílčí provozní celky. V prostoru mezi objekty je zastřešení navrženo jako pohyblivé textilní. Konstrukční systém tvoří příčné ocelové příhradové vazníky. Vnější výraz jezdeckého areálu sjednocuje předsazená fasáda z dřevěných lamel.

Antónia Pohanková

Antónia POHANKOVÁ

Jezdecká hala ateliér-PEŠKOVÁ/KOŠATKA ATV3-LS 2013/2014 Pardubice

A t e l i e r K o š a t k a — P e š k o v á 2 0 1 3  /  2 0 1 4


Jakub Šebek

Kostel a komunitní centrum Černý Most Základní myšlenkou bylo oddělení rušného prostředí od klidného prostoru, který byl navržen v rámci objektu a určen k odpočinku návštěvníků. Tato dvě kontrastní prostředí byla ztvárněna formou parku a náměstí. Rozvržení objektů a jejich vstupů je navrženo s ohledem na provoz, který skýtají, a uzavřenost komunity. Objekty, kde se schází větší množství lidí, kteří se všichni zpravidla neznají, jsou přístupné z náměstí (ruch); objekty s menšími a pravidelně se scházejícími komunitami jsou napojeny na park (klid). Byla též vytvořena meziúroveň, která propojuje náměstí s parkem pomocí ramp a dělá překonání úrovní jednodušší a rychlejší. Náměstí je otevřeno do sídliště Černý Most I, naopak park je orientován k sídlišti Černý Most II. Skrze komplex byla vytvořena nová cesta, která tato sídliště spojuje jako pomyslný most. Hmota kostela je vytvořena na základě inspirace trojlodními kostely. Boční lodě se opírají ke střední, ta pomalu stoupá k východu, kde je umístěn oltář. U vstupu do kostela je na náměstí umístěna zvonice. Celý areál je místy dotvářen vodními plochami, které reflektují nedaleké rybníky..

39

A t e l i e r S y n e k — M a r t i n o v á 2 0 1 3  /  2 0 1 4


A t e l i e r P o s p í š i l — D v o ř á k V o j . 2 0 1 3  /  2 0 1 4

40

SOVOVÁ ANNA _FSV ČVUT V PRAZE ATV3_LS 2013/2014

ozdl, do něhož je plánován podota budovy je tak rozdělena na tři ytvoření výrazné fasády. Ta je tvovětší dopravní ruch, a budova tak

ělení funkčních celků

podélný řez / M1_400

Anna Sovová

Nové centrum Hostivař Nové centrum v Pražské Hostivaři je situováno v oblasti huské dopravy, která ohraničuje zadanou parcelu. Dalším kritériem, které bylo třeba zohlednit svažitost terénu, který má značný výškový rozdl, do něhož je plánován podchod v úrovni 1nadzemního podlaží. Konceptuální řešení proto spočívalo ve vytvoření hlavních pěších os (od hromadné dopravy), které zároveň utvářejí prostor náměstí, odděleného od rušné dopravy. Hmota budovy je tak rozdělena na tři samostatné funkční celky, které gradují spolu s terénem v rostoucích nadzemních podlaží. Přestože nejvyšší budovou je úřad Prahy 15, nejvíce vyniká budova kulturního centra, a to z důvodu vytvoření výrazné fasády. Ta je tvořena bílým lesklým perforovaným plechem nepravidelných tvarů, který má zároveň stínící funkci. Důležitým hlediskem návrhu bylo dosažení zajímavého pohledu od Průmyslové ulice, kde je největší dopravní ruch, a budova tak může upoutat pozornost.


41

A t e l i e r P e š k o v á — K o š a t k a 2 0 1 2  /  2 0 1 3

Romana Šteflová

Radnice v Radnicích Revitalizace území v centru města Radnice v podobě multikulturního centra s radnicí, knihovnou, ZUŠ, divadlem, přednáškovým sálem a parkovištěm. Nynější stav zámku je dezolátní a mnoha rekonstrukcemi architektonicky narušený. V projektu je brána v úvahu demolice stávající zástavby kromě zrekonstruovaného muzea. Záměrem projektu bylo vnést rozruch, diskuzi a kulturní rozvoj do Radnic.


42

ty jsOu v dezOlátním stavu, není tudíž mOžné navazOvat střecha vzniká rOzsegmentOváním jedné velké hmOty na ikmé plOše. uvnitř pak člOvěk k tribunám nepřekOnává

a výchoDní straně se nachází parkOviště prO veřejnOst teru, který vzniká segmentací budOvy. jak se jednOtlivé up umOžněn jezdcům, kOním a persOnálu. z tétO strany

Jezdecká hala je řešena jako monoblok, který svou formou připomíná pásovce. Do jinak rovinného pozemku pardubického závodiště je tímto projektem vnešen dynamičtější tvar, který vyrůstá z terénu a zase se do něj noří. Konstrukčně je objekt řešen pomocí ocelových příhradových konstrukcí, které zastřešují rozpon 60 m. Jezdecká hala pojme 1000 diváků, lze se zde očerstvit a ubytovat koně i jezdce.

Petr Šťovíček

Jezdecká hala Pardubice A t e l i e r K o š a t k a — P e š k o v á 2 0 1 3  /  2 0 1 4


43

A t e l i e r M a r t i n o v á — S y n e k 2 0 1 2  /  2 0 1 3

Josef Vild

Experimentální divadelní prostor Využití pražského ostrova Štvanice. Architektonická studie solitéru.


44

A t e l i e r P a r o u b k o v á — N o v o t n á 2 0 1 2  /  2 0 1 3

Tomáš Voborský

Lázně – Štvanice Návrh sportovního objektu na východním cípu Štvanice s úzkou vazbou na Negreliho viadukt, který je v rámci projektu uvažován pochozí.


45

5_konstrukční projekt Atelier tvorby, ve kterém se studenti učí hledat optimální rovnováhu mezi architektonickou formou a konstrukčními možnostmi.


A t e l i e r K o š a t k a — P a p e ž — K a d l e c 2 0 1 2  /  2 0 1 3

Tomáš Čekal

Senior centrum – Dejvice

46

Projekt Senior centra v Dejvicích (rozsah dokumentace pro stavební povolení), které bude sloužit k volnočasovým aktivitám seniorů a jejich setkávání.


47

6_bakalářská práce Studie menší stavby, obvykle rodinného domu s doplňkovou funkcí, doprovázená rozvahou konstrukčního řešení s podrobnějším technickým řezem průčelí stavby. Práce obsahujíce i popis koncepce celkového technického řešení objektu, tj. vytápění, větrání, zdravotnické instalace, řešení dopravy v klidu, apod. Nejlepší bakalářské práce zpracované na katedře architektury mohou získat ocenění Žlutá karta. Děkan fakulty udílí výjimečným studentským projektům pochvalu za zpracování bakalářské práce.


48

Petra Holasová

Rodinný dům Místo pro stavbu rodinného domu se nachází v Praze 6 v ulici Na Špitálce. V této lokalitě jsou především stavby určené pro bydlení. Většinou jde o 3 – 4 podlažní zástavbu s různými tvary střech a s odlišným architektonickým ztvárněním. Řešenou parcelu z jihozápadní strany obklopuje Mölzerova vila a ze strany severovýchodní usedlost Špitálka. Z místa staveniště je pěkný výhled na panorama Prahy.

V e d o u c í p r á c e I n g .  a k a d .  a r c h .  J i ř í P o š m o u r n ý 2 0 1 3  /  2 0 1 4


V e d o u c í p r á c e d o c .  I n g .  a r c h .  V á c l a v D v o ř á k , C S c . 2 0 1 3  /  2 0 1 4

Ondřej Kuptík

Rodinný dům

49

Rodinný dům se nachází uprostřed lesa, ale zároveň v těsné blízkosti rybníka. Je rozdělen do dvou horizontálních hmot a tvoří tak protiváhu vzrostlým stromům. Veškeré obytné místnosti jsou orientovány směrem k rybníku a využívají průhledů mezi stromy na rybník. Nejhezčí průhled je umocněn molem a proskleným krčkem v jedné z hmot. Obytné místnosti jsou pomocí posuvných oken maximálně propojeny s venkovní terasou a přírodou.


Rodinný dům Navržený dům se nachází v Praze 5 - Smíchově, v ulici U starého židovského hřbitova. Parcela je dostupná ze dvou stanic metra, a to Radlická (B) a Smíchovské nádražní (B). Jde o třípodlažní objekt se sedlovou střechou. V budově se nachází dvougaráž, technické zázemí, obytný prostor, pracovna/pokoj pro hosty, dva pokoje, a ložnice. Do budoucna se počítá s přestavbou pracovny na garsoniéru pro prarodiče případně jako pronájem. Tato úprava oddělí provozně dva celky.

V e d o u c í p r á c e I n g .  a r c h .  L u b o š K n y t l 2 0 1 3  /  2 0 1 4

50

Jan Radosta


51

Martin Stark

Rodinný dům Obsahem práce je návrh rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu; otec je architekt a amatérský filmař. Rodina je společenská, ale klade důraz na soukromí, což respektuje koncept, který umožňuje společenské soužití, pořádání večírků apod. Pokud rodina chce, pokud ne, dům působí uzavřeně světu, samotní členové rodiny se celý den nemusí potkat, pokud nechtějí. Dům je dále navržen tak, aby poskytl velké množství prostoru pro různé činnosti. Člověk si může vybrat z rozmanitého množství možností, kde chce činnost vykonávat. Dům rozmanitosti nabízí mnoho příležitostí. V e d o u c í p r á c e d o c .  I n g .  a r c h .  P e t r M e z e r a , C S c . 2 0 1 3  /  2 0 1 4


V e d o u c í p r á c e d o c .  I n g .  a r c h .  V á c l a v D v o ř á k , C S c . 2 0 1 3  /  2 0 1 4

Josef Vild

Dům pro kajakáře

52

Dům v lese, dům s výhledem, dům u rybníka, dům nad vodou, dům s molem, dům pro čtyřčlennou rodinu, dům pro kajakáře. Parcela se nachází v obci Jevany, přibližně čtyřicet kilometrů východně od Prahy.


V e d o u c í p r á c e p r o f .  I n g .  a r c h .  T o m á š Š e n b e r g e r 2 0 1 3  /  2 0 1 4

Rodinný dům Zadáním bylo navrhnout městský dům v lokalitě bývalých Jičínských kasáren tak, aby respektoval a zároveň podporoval motiv obytné ulice, který stanovila urbanistická studie. Dům je na rohu ulice, přisunut na hranu obou komunikací a svým tvarem reflektuje tupý úhel, který komunikace svírají. Vzniká výrazný třípodlažní hranol při křížení ulic, který je doplněn menšími objemy.

53

Tomáš Voborský


54

Štefan Vöröš

Rodinný dům Předmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu s pracovní částí pro pianistu a s garsoniérou určenou k pronájmu. Objekt je navržen do vilové čtvrti v Šárecké ulici v Praze na Hanspaulce. Projekt vychází z kontextu místa a hledá správný charakter kvalitního rodinného domu tak, aby splňoval vyšší nároky uživatele a byl přínosem pro prostředí s bohatou historií. Místo je definované morfologií terénu. Pozemek se nachází v území bývalých vinic.

V e d o u c í p r á c e I n g .  a r c h .  L a d i s l a v S t u p k a 2 0 1 3  /  2 0 1 4


55

7_atelier tvorby magisterský 1 Specializovaný architektonický atelier, v rámci kterého si mohou studenti volit například mezi ateliery se zaměřením na rekonstrukce a konverze historických objektů zejména průmyslových, či ateliery zabývajícími se návrhem nízkoenergetických budov.


56

A t e l i e r K o p ř i v a — H o ř e j š í — V a n ě k — V e c k o — J e r m o l j e v 2 0 1 2  /  2 0 1 3

Pavel Jurčík

Hangár pro sportovní letadla „BLERIOT“ letiště Vrchlabí Stavba nového hangáru pro sportovní letadla za použití membránové technologie PVC, PTFE a ETFE folií. Přidružené provozy jsou řešeny sestavou kontejnerů a pohyblivých ETFE konstrukcí.


57

Štěpán Svejkovský

Chata 4 554 Architektonická a energetická koncepce horské chaty v extrémních podmínkách.

A t e l i e r Š i k o l a — L é d l — R ů ž i č k a — T y w o n i a k 2 0 1 3  /  2 0 1 4


-

Laboratoře ÚTEF ČVUT

ÚTEF ČVUT - NEBOLI ÚSTAVTEORETICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ FYZIKY ČVUT V PRAZE - VZNIKL JAKO EXPERIMENTÁ ZÁKLADNA ČVUT PRO VÝZKUM V ČÁSTICOVÉ A JADERNÉ FYZICE, KTERÝ JE REALIZOVÁN PŘEDEVŠÍM V MEZINÁRODNÍ EXPERIMENTECH. IDEA NÁVRHU VZNIKALA NA ZÁKLADĚ DVOU HLAVNÍCH ASPEKTŮ. TATO INSTITUCE PŮSOBÍ V DYNAMICKY ROZVÍJEJÍCM OBORU - LZE ŘÍCI, ŽE SVÝM VÝKUMEM PŘEDSTAVUJESVĚTU BUDOUCNOST. A NEMÉNĚ VIZONÁŘSKY TVO DÍLA KONSTRUKTIVISTICKÝ ARCHITEKT IAKOV CHERNIKHOV (1889-1951). NÁVRH NOVÉ BUDOVY PRO ÚTEF MÁ B ENERGICKY PŮSOBÍCÍM OBJEKTEM, KDE SAMOTNÁ KONSTRUKCE DEFINUJE ESTETIKU DANÉHO STAVEBNÍHO PROGRAM STĚŽEJNÍM PRVKEM STUDIE JE SKLÁDÁNÍ PROSTOROVÉ STRUKTURY VOLNĚ PŘECHÁZEJÍCÍ Z NÁVRHU VNITŘNÍ USPOŘÁDÁNÍ DO VNĚJŠÍ CELKOVÉ PODOBY PODÉL DVOU VÝRAZNÝCH OS V PODOBĚ OCELOVÝCH VIERENDEELOVÝ NOSNÍKŮ. MOMENT STARÉ (KOTELNA) - NOVÉ JE ŘEŠEN PRONIKNUTÍM TĚCHTO POLÉNÝCH KOMPOZIČNÍCH OS STÁVAJÍCÍ A HMOTNĚJŠÍ STRUKTURY. NOVÁ ČÁST JE NAOPAK POMOCÍ SKLADÁNÍ MATERIÁLŮ BETON - SKLO PROSTOROVÉHO ŘEŠENÍ POJATAJAKO SMĚR VÝVOJE VYCHÁZEJÍCÍ Z PEVNÝCH ZÁKLADŮ POZNANÉHO. PŘÍČNĚ JE NA HLAVNÍ PODÉLNOU HMOTU UMÍSTĚNA POŽADOVANÁ PRŮHLEDOVÁ OSA VEDOUCÍ KE VSTUPNÍ PORTÁLU NA BUDOVĚ E FEL ČVUT. ZÁROVEŇ JE TOUTO OSOU OBJEKT DĚLEN NA ČÁST ÚTEF A ČÁST S OBJEKT KAVÁRNYSLOUŽÍCÍ CELÉMU AREÁLU ČVUT.

Reanimace dvora významného areálu ČVUT, jeho vyčištění od nevhodných staveb a v rozhodující části vrácení do původní podoby volného parku. Část dvora je využita pro potřeby Ústavu teoretické a experimentální fyziky. Základem pro umístění ústavu je bývalá kotelna doplněná o přístavby podobě samotného ústavu a dalšího objektu s funkcí kavárny.

PAMÁTKOVĚCHRÁNĚNÁ ZEĎ

LÁVKA PRO PĚŠÍ

PARTER V ÚROVNÍ 1. PP

VODNÍ PRVEK

NOVĚ NAVRŽENÁ OKRASNÁ ZELEŇ

NOVÁ PARKOVACÍ PLOCHA V MÍSTĚ BÝVALÉ TRAFOSTANICE

BUDOVA E - FEL ČVUT

NOVÁ PARKOVACÍ PLOCHA PRO BUDOVU G NADHLEDOVÁ PERSPEKTIVA

-1,000

BUDOVA G - VÝZKUMNÝ ÚSTAV FEL ČVUT

KOMÍN BÝVALÉ KOTELNY (PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝ )

6 300

5 700

C

B

VJEZD DO AREÁLU Z UL. NA ZDERAZE

BUDOVA B - FAKULTASTROJNÍ ČVUT

NÁKLADNÍ VÝTAH

OBJEKT VRÁTNICE -4,000 -0,800 A

±0,000

NOVÝ OBJEKT KAVÁRNY

1 350

±0,000

VÝSTAVNÍ PROSTORY

VÝTAH DO TECH. ZÁZEMÍ

±0,000

4 400

5

10

25

4 300

4 300

4 300

2 850

4 200

VSTUP DO PODZEMNÍ GARÁŽE

SÁL PRO VÝUKU

SKLAD

5 000

CHLAD. BOX

SKLAD

4 500

4 300

ŘEZ

C

1:250

5 000

ÚKLID

B

10 000

ZACHOVANÁ PŮVODNÍ ZELEŇ 0

SKLAD

ŠATNA - ZAM.

ZÁZEMÍ VRÁTNICE

VSTUP DO BUDOVY B S PRŮCHODEM NA KARLOVO NÁMĚSTÍ

MYTÍ

ÚKLID

LEHKÉ LABORATOŘE 118 m2

BUDOVA D FAKULTASTROJNÍ ČVUT

M

PŘÍPRAVA

8 900

OPENSPACE EXTERNÍ PRACOVNÍCI

-4,000

3 800

NOVÁ PARKOV. PLOCHA

SEMINÁNÍ MÍSTNOST

6 550

A

+11,750

POJEZD. PLOCHY - VELKOFORMÁT. BETONOVÁ DLAŽBA

A t e l i e r Š e n b e r g e r — P u s t ě j o v s k ý 2 0 1 2  /  2 0 1 3 B

+11,300

C

STRUKTURÁLNÍ PROSKL. FASÁDA NOSNÝ SYS. SLOUPEK - SLOUPEK WICOMA WICTEC 50

VSTUP DO BUDOVY D A

ZÁSOBOVACÍ VSTUP KAVÁRNY

KOSTEL SV. CYRILA A METODĚJE A

SITUACE SE VSTUPNÍM PODLAŽÍM 10 M 1:200 0 2 ZASEDACÍ MÍST.

PERSPEKTIVA Z POHL. CHODCE

OPEN SPACE KANCELÁŘE

LEHKÉ LABORATOŘE 81 m2

OBJEKT BÝVALÉ KOTELNY

20

CHILL OUT

OPEN SPACE - EXT. PRAC.

OPEN SPACE KANCELÁŘE

HLAVNÍ VSTUP ÚTEF

VJEZD DO PODZEMNÍ GARÁŽE

ZACHOVANÁ KOMPOZIČNÍ OSA

BETON. MAZANI HLAZENÝ HRUBÝM RÝŽÁKEM

VSTUP DO BUDOVY B BUDOVA B - FAKULTASTROJNÍ ČVUT

IZOLAČ. DVOJSKLO AGC STOPRAY LIME 61T

INSTALAČNÍ PROSTOR V PODLAZE ŽB KONSTRUKCE STROPU NEREZOVÝ PERFOROVANÝ PLECH LEŠTĚNÝ PERFOLINEA QG

B

58

-

-

LABORATORE UTEF CVU

Marek Tůma

+8,000

+7,500


59

8_urbanistický atelier Urbanistická studie obce, nebo její vybrané části. Na konkrétním případě si student osvojuje metodiku urbanistického navrhování: pokouší se vlastním návrhem přispět k vyřešení problémů, které sám v předchozí etapě popsal a klasifikoval.


60

Iva Matějovská

Velké Přílepy Zpracování zastavovacího plánu okrajové části Velkých Přílep.

A t e l i e r D v o ř á k o v á — S t o j a n 2 0 1 3  /  2 0 1 4


Urbanistická koncepce Strakonická Urbanistický návrh oblasti Prahy 5 – Smíchov, podél ulice Strakonické a Nádražní. Komplexní revitalizace území. Hlavním záměrem navrhovaného řešení bylo navrhnout klidné a atraktivní obytné území s možností rekreace na nově vzniklém vltavském nábřeží. Vytvoření veřejných prostor na vltavském nábřeží a objektů sloužící pro veřejnost a obyvatele území a zároveň kvalitní řešení dopravy širšího okolí, při snížení dopravní zátěže území. Samotné nábřeží, Císařská louka a panoramatické výhledy předurčují koncept navržené zástavby.

61

A t e l i e r D v o ř á k o v á — S t o j a n 2 0 1 3  /  2 0 1 4

Štěpán Svejkovský


Atelier Kaplan 2012 / 2013

Tereza Hrdličková

Nákladové nádraží Žižkov

62

Návrh nové převážně rezidenční zástavby a revitalizace území nákladového nádraží na Žižkově, které by mohlo vytvořit nové centrum rozvíjející se čtvrti.


63

9_atelier architektonicko konstrukční Cílem je hledání optimální rovnováhy mezi architektonickou formou a konstrukčními možnostmi.


64

A t e l i e r D v o ř á k — Š i k o l a — P o d o l k a 2 0 1 2  /  2 0 1 3

Adam Bohatý

Vyhlídková konzola Vyšehrad Klikatá cesta procházející skrz nároží vyšehradského opevnění tvoří spojující článek mezi stávajícími vyhlídkami a prostory gotických sklepů. Spolu s navrženou kavárnou a slunnou terasou doplňuje toto již dnes nádherné místo.


Zastřešení skateparku Gutovka Navrhovaný objekt se nachází v Praze 10 – Strašnice, deset minut od stanice metra Strašnická. Park Gutovka je místo s mnoha volnočasovými aktivitami a jedním z nich je bazénový skatepark, jehož zastřešení je hlavním tématem návrhu. Problémem bylo umístění nosné konstrukce, které jsem zvolil tak, že nosné sloupy jsou v jediném možném místě uprostřed parku.Při návrhu zastřešení bylo hlavní myšlenkou pracovat s osluněním a rozdělením skateparku na zóny, jednu podélnou na východní straně, která je složená hlavně ze streetových překážek a pak na další dvě, které jsou tvořeny bazény na západní straně. Při zkoušení několika variant jsem nakonec zvolil návrh zastřešení streetové části a bazénu na jižní straně. Snažil jsem se zachovat zelený val na západní straně a zastřešit vchod do skateparku, což bylo dodrženo, další podmínkou bylo, aby žádny konstrukční prvek nepřekážel a samotný skatepark byl dostatečně přehledný. A t e l i e r K o p ř i v a — K n y t l — V e c k o 2 0 1 2  /  2 0 1 3

65

Jan Cyrus


66

Jan Svoboda

Hangár a muzeum automobilových veteránů Vrchlabí Zadání v atelieru je zaměřeno na takové typy staveb, u kterých konstrukce do značné míry ovlivňuje celkové řešení, nebo se může stát inspiračním zdrojem či dokonce výrazným prvkem architektonického řešení. A t e l i e r K n y t l — K o p ř i v a — J e r m o l j e v — V e c k o 2 0 1 3  /  2 0 1 4


67

A t e l i e r D v o ř á k — Š i k o l a — P o d o l k a 2 0 1 3  /  2 0 1 4

Antonín Jurica

Pěší lávka Bělehradská, Praha 2 Návrh a konstrukční řešení přemostění ulic Wenzigova a U Zvonařky na Praze 2 pomocí.nové lávky.


Lenka Marečková

Vyhlídková konzola Vyšehrad

A t e l i e r D v o ř á k — Š i k o l a — P o d o l k a 2 0 1 2  /  2 0 1 3

68

Zadáním konstrukčního atelieru byl návrh vyhlídkové konzoly na Vyšehradě umístěné na nároží barokní hradební fortifikace v jihozápadní části knížecí a královské akropole. Navržený projekt tvoří dvě vzájemně propojené nad sebou umístěné konzoly, které respektují tvar a směr zdí bastionu. Vrchní konzola, směřující na východ tyčící se nad Podolským nábřežím, je místem k pozastavení a nabízí nové možnosti výhledů. Má dvě výškové úrovně, z nichž vrchní navazuje přímo v úrovni současného ochozu.


A t e l i e r K a l i v o d a — L é d l 2 0 1 2  /  2 0 1 3

Karel Vaněk

Zadání v atelieru je zaměřeno na takové typy staveb, u kterých konstrukce do značné míry ovlivňuje celkové řešení, nebo se může stát inspiračním zdrojem či dokonce výrazným prvkem architektonického řešení. Projekt pak studenti předkládají ve formě studie stavby, doplněné o konstrukční koncept, předběžné výpočty, nákresy detailů a vybraných konstrukčních prvků.

69

Volejbalová hala


70

Elena Seregina

Vězení na bývalé ropné plošině Architektonicko – konstrukční projekt, který řeší vězení na ropné plošině.

A t e l i e r Š e n b e r g e r — P u s t ě j o v s k ý 2 0 1 2  /  2 0 1 3


Iva Matějovská

na EXPO 2015

A t e l i e r Š e n b e r g e r — P u s t ě j o v s k ý 2 0 1 3  /  2 0 1 4

Návrh českého pavilonu pro světovou výstavu EXPO2015 s důrazem na konstrukční stránku projektu.

71

Pavilon České republiky


72

A t e l i e r Š e n b e r g e r — P u s t ě j o v s k ý 2 0 1 3  /  2 0 1 4

Jaroslav Vorlíček

Pavilón ČR – EXPO Miláno 2015 Návrh českého pavilonu pro EXPO 2015 Miláno s důrazem na rozebiratelnost konstrukce.


73

10_atelier interierové tvorby Na základě poznatků o použití různých materiálů při návrhu interiérů podle účelu, znalostí o dosažení estetického působení v prostoru a o konkrétní aplikaci architektonických detailů řeší studenti zadaný prostor.


74

A t e l i e r K r o b o t o v á — Z o u l a 2 0 1 3  /  2 0 1 4

Iva Matějovská

Dvougenerační rodinný dům na Hanspaulce Návrh interiéru rodinného domu zpracovávaného v rámci bakalářské práce.


75

Ilona Mikovcová

Hudební klub pod Clam – Gallasovým palácem Studie interiéru žánrového hudebního klubu v historických prostorách sklepa Clam – Gallasova paláce.

A t e l i e r H u l e c — P o š m o u r n ý 2 0 1 2  /  2 0 1 3


76

Jana Compeľová

Akademická restaurace Masarykova kolej Návrh rekonstrukce interiéru Akademické restaurace, Praha 6, Dejvice.

A t e l i e r G l e i c h — D o m k á ř 2 0 1 3  /  2 0 1 4


77

11_atelier tvorby magisterský 2 V posledním z cyklu atelierů, tzv. předdiplomním projektu, student zpracovává objemovou a architektonickou studii souboru staveb s urbanistickými vazbami (mikrourbanismus) a s reakcí na širší společenské otázky. Tématem mohou být bytové, občanské i výrobní stavby - od novostaveb až po rekonstrukce památkově chráněných objektů a konverze objektů průmyslových a zemědělských.


78

A t e l i e r D v o ř á k — Š i k o l a 2 0 1 3  /  2 0 1 4

Adam Bohatý

Konverze území Zlíchovského lihovaru Prostor pro zadání je v současnosti zdevastován předchozím průmyslovým využitím a lodní dopravou. Území je členěno dvěma podélnýmí a několika svislými osami, které ho vymezují prostorově, tak aby vznikla nová multifunkční městská zóna s důrazem na kvalitní bydlení s dostatkem zeleně i administrativních ploch k pronájmu.


Martina Prokopová, Josef Dvořák

Hlavní ideou návrhu administrativní části je vytvoření co nejpříjemnějších prostorů jak pro obyvatele města, tak i pro pracující ve vlastních administrativních budovách. 79

A t e l i e r K n y t l — L é d l 2 0 1 3  /  2 0 1 4

Revitalizace brownfields Strašnice


80

Jan Fiedler

Holešovice – Bubny Revitalizace brownfieldu na území nádraží Bubny v Praze Holešovicích. Navrhuje novou urbanistickou strukturu, která navazuje na původní zástavbu Holešovic. V území navrhuje funkce obytné, administrativní, kulturní, vzdělávací i sportovní. Projekt využívá původních industriálních staveb v území a využívá blízkosti řeky. V projektu se uvažuje i s umístěním nových významných budov pro Prahu, například s budovou filharmonie.

A t e l i e r Š e n b e r g e r — Š o u r e k 2 0 1 2  /  2 0 1 3


Klára Houštecká

Masarykovo nádraží Urbanistický návrh zástavby nevyužívaných ploch Masarykova nádraží.

MASARYKOVO NÁDRAŽÍ - FLORENC TEŠNOV

NÁMÉSTÍ REPUBLIKY

MASARYKOVO NÁDRAŽÍ

VYMEZENÍ ÚZEMÍ

MORFOLOGIE TERÉNU, VÝŠKOVÉ ÚROVNÉ MOSTU M 1:1500

PAMÁTKOVÉ CHRÁNENÉ OBJEKTY, VÝHLEDY, DOMINANTY

MORFOLOGIE, TERÉNNÍ ZLOMY

HLAVNÍ NÁDRAŽÍ

FLORENC

VÍTKOV

KARLÍNSKÉ NÁMÉSTÍ

ŠIRŠÍ VZTAHY

VÝŠKOVÉ ÚROVNÉ BUDOV A VEREJNÝCH PROSTOR M 1:1500

Řešené území je vymezeno ze západu stavbou Masarykova nádraží, z východu úpatím svahu Vítkov, ze severu pak ulicí Křižíkova a Karlínským divadlem. Z jižní strany je oblast ukončena ulicí Husitká, která zároveň v tomto místě tvoří terénní zlom. Významnou pohledovou bariérou je zde magistrála, která však umožňuje prostupnost území na terénu, a proto v návrhu nejsou uvažovány zásadnější změny této dopravní tepny. Urbanistický koncept je založen na etapizaci území, neboť je zde plánováno tzv. Nové spojení II. a tím i zrušení stávajícího Masarykova nádraží. Realizace tohoto projektu však není jistá, a proto je brána v úvahu i varianta jeho zachování. První etapa výstavby je přizpůsobena stávajícímu stavu a doplňuje území o administrativní a nebytové funkce ze severní strany, dále je navržená úprava stávajícího autobusového nádraží Florenc a z jižní strany se jedná o konverzi stávajících nádražních budov. Vymezené plochy pro nové spojení jsou nezastavěné. Ve druhé etapě je plánována částečná dostavba objektů v místě kolejí a výstavba bytových domů s nebytovými prostory v parteru. Značnou část kolejních ploch pak tvoří hlavní zelená osa propojující centrum Prahy s Vítkovem, která je v území zakončena pěší lávkou pro překonání nově vzniklé bariéry již zmíněného Nového spojení.

81

Atelier Kaplan 2013 / 2014


82

Tereza Hrdličková

Nákladové nádraží Žižkov Návrh nové převážně rezidenční zástavby a revitalizace území nákladového nádraží na Žižkově. Atelier Kaplan 2012 / 2013


Hana Staroňová

Masarykovo nádraží Florenc, revitalizace území Projekt řeší nevhodně využívané území v oblasti stávajícího Masarykova nádraží, navrhuje nové dopravní řešení, zprostupňuje území, ozeleňuje a oživuje novou zástavbou.

83

Atelier Durdík 2012 / 2013


84

Marek Tůma

Výstaviště sever Urbanisticko – architektonická studie oblasti severně od Průmyslového paláce. Dílčí součást v týmu řešené úlohy s cílem přeměny areálu Výstaviště a sousedního výrobního areálu Holešovické elektrárny areálu panelárny Prefa Wolf v plnohodnotný městský prostor s udržitelným mixem funkcí. Jasnější napojení na okolní oblasti má zajistit výstavba železniční estakády místo stávajícího valu. Potenciál území je podpořen také dostatečnou kapacitou krátkodobých i dlouhodobých parkovacích stání.

A t e l i e r Š e n b e r g e r — Š o u r e k — K r o č á k 2 0 1 3  /  2 0 1 4


Konverze území Špechar – Prašný most Konverze prostoru areálu vlakového nádraží Praha – Dejvice vymezeného ulicemi Milady Horákové, Svatovítská, Václavkova, Dejvická, Muchova a Pelléova. Jde o atraktivní lokalitu s železniční zastávkou, stanicí metra, tramvajovou a autobusovou zastávkou. Územím prochází jednokolejná neelektrifikovaná železniční trať 120 Praha – Kladno, která s přihlédnutím k již dohodnutým nebo navrhovaným záměrům města bude zrušena.

85

A t e l i e r D v o ř á k — Š i k o l a — M e n č l o v á — Č a j k o v á 2 0 1 2  /  2 0 1 3

Miroslav Talaša


86

A t e l i e r T i c h ý — D a ď a 2 0 1 3  /  2 0 1 4

Markéta Valentová

Konverze Zlíchovského lihovaru Urbanistické řešení lokality od Smíchovského nádraží po Dobříšskou ulici.


87

12_diplomová práce Samostatná závěrečná práce, která má podobu architektonicko - konstrukčního projektu souboru staveb s urbanistickými vazbami a s reakcí na řirší společenské otázky, ve kterém student osvědčí schopnost samostatné práce při komplexním koncepčním návrhu provozně složitějšího souboru. Řešení projektu student obhajuje před komisí. Nejlepším projektům je udělena pochvala děkana fakulty za zpracování diplomní práce.


V e d o u c í p r á c e d o c .  I n g .  a r c h .  M i c h a l H l a v á č e k 2 0 1 3  /  2 0 1 4

Jiří Baroch

88

Radnice Praha 10 Cílem diplomového projektu bylo navrhnout radnici městské části Praha 10, která by se stala dominantou a místem setkávání pro nově vznikající centrum Strašnic. Řešená lokalita se nachází na dopravním uzlu Strašnic; stanici metra, autobusové a tramvajové dopravy. Radnice je navržena tak, že v sobě spojuje jak funkce administrativně správní, tak další občanské vybavenosti.


PŮVODNÍ ZASTÁVKA MHD JE SOUČÁSTÍ NOVĚ NAVRŽENÉ TRAMVAJOVÉ TRATĚ PROCHÁZEJÍCÍ ÚZEMÍM

Polyfunkční dům Praha 5, Zlíchov

PODPIS:

Záměrem bylo navrhnout funkční řešení souboru staveb, které bude navazovat na urbanistickou koncepci území, vychází z jejích předností, a zároveň zohledňuje další aspekty v podobě soukromí, orientace ke světovým stranám a udržitelnosti. Hlavní myšlenkou návrhu je multifunkční blok staveb s polo-soukromým vnitroblokem, který nabízí svým obyvatelům příjemné soukromí a zároveň podporuje udržitelnost návrhu velkým počtem komerčních ploch.

Adam Bohatý

.................................

E-MAIL:

bohaty.a@gmail.com

UNIVERZITA:

ČVUT V PRAZE

FAKULTA:

FAKULTA STAVEBNÍ THÁKUROVA 7, 166 29 PRAHA 6

STUDIJNÍ PROGRAM:

ARCHITEKTURA A STAVITELSTV Í NÁDRAŽNÍ ZASTÁVKA MHD JE SOUČÁSTÍ NOVĚ NAVRŽENÉ TRAMVAJOVÉ TRATĚ PROCHÁZEJÍCÍ ÚZEMÍM

CENTRÁLNÍ PROSTOR NÁMĚSTÍ - NAVAZUJE NA HLAVNÍ PĚŠÍ KOMUNIKACE, ZASTÁVKU TRAMVAJE A VYBÍZÍ K PROPOJENÍ S PROTĚJŠÍM BŘEHEM OSTROVA

PĚŠÍ LÁVKA - SLOUŽÍ PRO PŘÍSTUP NA CÍSAŘSKOU LOUKU, PROPOJUJE OBĚ ÚZEMÍ VE STŘEDNÍ ČÁSTI

TRAMVAJOVÁ TRAŤ VEDOUCÍ V RÁMCI MODERNÍ KONCEPCE Z ČÁSTI PO PĚŠÍ ZÓNĚ OŽIVUJE ÚZEMÍ NÁMĚSTÍ A PŘILEHLÉ PROSTORY.

PĚŠÍ ZÓNA - BOULEVARD PODÉLNÁ OSA VEDOUCÍ SKRZ CELÉ ÚZEMÍ. POSKYTUJE DOSTATEK PŘÍLEŽITOSTÍ K NÁKUPŮM ODPOČINKU

CYKLOSTEZKA VEDOUCÍ PO NÁBŘEŽÍ DOPLŇUJE SOUBĚŽNOU HLAVNÍ TRASU NA CÍSAŘSKÉ LOUCE

NAVRHOVANÝ OBJEKT POLYFUNKČNÍHO BYTOVÉHO DOMU JE ZASAZEN DO NOVĚ NAVRŽENÉHO OBYTNÉHO BLOKU

PŘÍRODNÍ PARK CÍSAŘSKÁ LOUKA - ČÁST PŘÍRODY PŘÍMO V CENTRU PRAHY

VEŘEJNÝ PROSTOR NÁMĚSTÍ NAVRŽENÝ PŘI PŘÍJEZDU DO ÚZEMÍ. SLOUŽÍ PRO OBYVATELE OBCHODNĚ ADMINISTRATIVNÍHO CENTRA.

KOMUNIKACE TYPU C - JEDNOSMĚRNÁ KOMUNIKACE VEDOUCÍ SKRZ PRVNÍ ČÁST ÚZEMÍ

PARKOVACÍ DŮM NAVRŽENÝ PŘI PŘÍJEZDU DO ÚZEMÍ. VHODNĚ DOPLŇUJE OBCHODNĚ ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM.

89

Vedoucí práce doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc.2013  /  2014

DIPLOMNÍ PROJEKT

AKADEMICKÝ ROK:

2013 - 2014

JMÉNO A PŘÍJMENÍ STUDENTA:

ADAM BOHATÝ

VIZUALIZACE PARTER

31


Rockwool Steprock ND hydroizolace Siplast Parafor Solo S penetrační nátěr Siplast Primer železobetonová deska nasypaná zemina původní terén

200mm 4mm 200mm 200mm

S2

+9,850

kotvení do stropu závěsy profily CD nosné profily CD montážní sádrokartonové desky Rigips

350

65mm 70mm 30mm

S3 1 500

10mm 40mm 1mm 100mm 350mm 10mm

2 830

Cemix samonivelační polymercementová stěrka 20 Cemix samonivelační anhydritový potěr 20 jemný separační papír Cemix potažený PE fólií Rockwool Steprock ND nosná železobetonová konstrukce MVC omítka

S4

+8,000

250mm 2mm

S2

min. 50mm-max. 200mm

Navrhovaný objekt se nachází v městské části Praha 10 Strašnice, v nově budované lokalitě brownfields Strašnice, katastrální území Strašnice. Parcely dříve sloužily jako parkovací a skladové plochy. Okolní zástavbu v rámci nového urbanistického návrhu tvoří obchodní centrum na jižní straně, polyfunkční zástavba na severní straně a výškové a administrativní objekty na východní straně. Západní část objektu sousedí s parkem. Návrh počítá s rozdělením objektu na dvě hmoty divadla a galerie, které budou zakryté společným obvodovým trojúhelníkovým pláštěm z komorových nosníků. Ze severní a západní strany v úrovni prvního podzemního podlaží k objektu přiléhá podzemní parkoviště, které tvoří pochozí plochu bulváru.

S3

+5,000

400mm

15mm 300mm 20mm 600mm

S7

1 500

2x150mm

2 980

5mm 5mm

S7

+3,000 600mm 5mm

4 500

300mm 1,5mm

5 000

S2 200mm

2 020

100

100 100

S5 1%

-1,000

3 958

4 000 3 500

4 000

S2

3 050

3 050

3 000

S6

S4

650

-4,050

-4,800

číslo výkresu

GSPublisherEngine 0.6.100.100

+18,865

+10,000

+10,000

+5,000

+5,000

±0,000

±0,000

-4,000

-4,000

Vedoucí práce doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc. 2013  /  2014

200 200 250

500

Komplexní řez

1%

100

200 200

300

250

50

S1

Konstrukční část

-0,100

200200 400

500

500

100 50

S3

900

100mm 200mm

2 020

3 000

S8

velkoformátová dlažba Godelmann Decaston, 200x200mm až 800x800mm štěrkopískový podsyp původní terén

+2,095

100mm 15mm

350

nosná konstrukce z ocelových komorových nosníků 200x600mm pohledový záklop z hliníkového plechu nosný rošt z ocelových profilů 100x100mm na rektifikovatelných podložkách tepelná izolace z kamenné vlny Rockwool Airrock ND FB1 hydroizolační střešní fólie Monarplan FM nosná trubková konstrukce obvodového pláště s bodovými úchyty sklovláknobetonové desky Polycon

100

90

Kulturní centrum Strašnice

11 000

4mm

S6 omítka vnitřní - vápenocementová železobetonová stěna dilatační mezera železobetonová stěna Baumit ProContact 2x fasádní desky XS 022 hmoždinky STR U Baumit StarTex Baumit UniPrimer Baumit SilikonTop

2 020

200mm

150

Josef Dvořák

30mm 64mm 4mm 8mm

500

dlažba na podložkách (vymývaný beton) 400x400 rektifikační terče Akcept H 65-100 separační textilie vodotěsná izolace Expandrit-Plus živicí nakašírovaná tepelná izolace z pěnových plastů Polar-EPS 30/35 (pěnový polystyren s nakašírovaným pásem Polar) parotěsná zábrana Alu-Villatherm penetrační asfaltový nátěr spádová vrstva betonová mazanina ve spádu nosná železobetonová konstrukce

3 000

S5

8 883

4 800

2mm 2mm 200mm 200mm

4 500

2mm

350

vymývaný beton Granisol (C25/30) výztuž separační textilie Siplast Geofelt 300 vodotěsná izolace dvouvrstvá Siplast Paradiene S R3 plnoplošně navařená na podkladní Siplast Paradiene S R3, v přesazích svařená, volně pokládaná, v detailech přivařená k podkladu separační textilie Siplast Verecran 100 železobetonová deska nasypaná zemina původní terén

04.3


AKADEMICKÝ ROK:

2013 - 2014 JMÉNO A PŘÍJMENÍ STUDENTA:

ERIKA DOLÁKOVÁ

V e d o u c í p r á c e I n g .  a r c h .  L u b o š K n y t l 2 0 1 3  /  2 0 1 4

Erika Doláková

K-omplexní návrh polyfunkčního objektu navazující na předdiplomní projekt urbanistické koncepce na území kompletně neurbanizovaného prostoru v Praze 5, Smíchov. Hlavním záměrem bylo navrhnout stavbu, která zachovává koncepci stávající zástavby Smíchova. Je navržen blokový objekt, který je vlivem dalších aspektů (sluneční paprsky, výhledy, přítomnost nábřeží a náměstí) nadeformován. PODPIS: Základní půdorysnou geometrii domu určují osy nově navržených ulic, cyklotrasa ................................. a nábřeží. Specifický tvar objektu vytváří hmota bloku s klesajícími rameny směrem k jihozápadu. Toto řešení poskytuje oslunění všech částí bloku, otevření bydlení E-MAIL: erika.dolakova@fsv.cvut.cz k vodě a v neposlední řadě nádherné výhledy na panorama Prahy. Klesající terasy jsou doplněny o šikmé zelené střechy, které vytváří přírodní kulisu a poskytují soukromí. UNIVERZITA: Objekt zahrnuje tři hlavní provozy, jež definují jeho polyfunkční využití. Jsou jimi ČVUT V PRAZE bytové prostory, komerční plochy a podzemní garáže. FAKULTA:

FAKULTA STAVEBNÍ THÁKUROVA 7, 166 29 PRAHA 6 STUDIJNÍ PROGRAM:

ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ STUDIJNÍ OBOR:

ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ ZADÁVACÍ KATEDRA:

KATEDRA ARCHITEKTURY VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE:

Doc.Ing.arch. VÁCLAV DVOŘÁK, CSc. NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE:

POLYFUNKČNÍ DŮM PRAHA 5, SMÍCHOV

91

Polyfunkční dům Praha 5, Smíchov


V e d o u c í p r á c e I n g .  a k a d .  a r c h .  J i ř í P o š m o u r n ý 2 0 1 3  /  2 0 1 4

Petr Holada

Koncertní síň pro Prahu

92

Nová koncertní síň pro Prahu navazuje na tradici historických pražských koncertních sálů a naplňuje současné potřeby pro pořádání koncertů klasické hudby na světové úrovni. Umístěním stavby v lokalitě při Nábřeží Ludvíka Svobody je doplněna osa významných budov při břehu Vltavy a je tak zceleno panorama břehu při pohledu z Letné.


DIPLOMOVÁ PRÁCE 5.NP víceúčelový sál

2013 – 2014 1.PP parkování, tzb, sklady

JMÉNO A PŘIJMENÍ STUDENTA:

2.PP parkování

4.NP knihovna, víceúčelový sál

3.NP knihovna, sály, administrativa

2.NP galerie, sály

1.NP místo setkávání, kavárna, galerie

MICHAELA OHROVÁ

chráněné únikové cesty, evakuační výtah hlavní schodiště, další vertikální komunikace

VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE

PROVOZNÍ SCHÉMA SCHEMA

AKADEMICKÝ ROK:

30

93

Michaela Ohrová

Kulturně vzdělávací centrum Návrh kulturně vzdělávacího centra v Praze. Stavba se nachází v revitalizovaném území brownfields ve Strašnicích, které bylo řešeno v rámci předdiplomního projektu. Diplomová práce se zabývá koncepcí multifunkční stavby, která odpovídá na současné lokální potřeby kulturního a společenského života. Budova nabízí prostory pro každodenní volnočasové aktivity.

V e d o u c í p r á c e I n g .  a r c h .  P e t r L é d l 2 0 1 3  /  2 0 1 4

PODPIS:

………………………………………… E-MAIL: michaela.ohrova@gmail.com UNIVERZITA:

ČVUT V PRAZE FAKULTA:

FAKULTA STAVEBNÍ

THÁKUROVA 7, 166 29 PRAHA 6 STUDIJNÍ PROGRAM:

ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ STUDIJNÍ OBOR:

ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ ZADÁVAJÍCÍ KATEDRA:

KATEDRA ARCHITEKTURY VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE:

ING. ARCH. PETR LÉDL NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE:

KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM

47


E

DIPLOMOVÁ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK:

2013 - 2014 LS JMÉNO A PŘIJMENÍ STUDENTA:

94

Bc. Roman Polehla 36,200

20,625

20,625

16,000

16,000 12,000

10,000

VIZUALIZACE

DIPLOMOVÁ PRÁCE BC. ROMAN POLEHLA

4,000 ±0,000

VEDOUCÍ6,000 DPM.

KATEDRA ARCHITEKTURY FSV ČVUT

DOC.AKAD.ARCH. MIKULÁŠ HULEC

LETNÍ SEMESTR 2013/2014

NOVÁ KONCERTNÍ SÍŇ PRO PRAHU ±0,000

-4,327

ZÁPADNÍ POHLED M 1:450

PODPIS:

Roman Polehla

E-MAIL: atticusroman@seznam.cz

Koncertní síň pro Prahu

20,625

UNIVERZITA:

ČVUT V PRAZE Koncertní síň je umístěna v ulici Nábřeží Ludvíka

16,000 12,000 8,000

FAKULTA:

Svobody v Praze 1 na Novém Městě. Navržená FAKULTA STAVEBNÍ podoba koncertní síně reaguje svým řešením na okolní rozmanitou zástavbu. Právě THÁKUROVA 7, 166 29 PRAHA 6 její různorodost, JIŽNÍ POHLED M 1:450 STUDIJNÍ PROGRAM: v rámci které se snoubí monobloková zástavba ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ doplněná drobnou roztroušenou architekturou, DIPLOMOVÁ PRÁCE POHLEDY M 1:450 STUDIJNÍ OBOR: BC. ROMAN POLEHLA vytvářející pestrost celé lokality, se promítá na hmotě, ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ materiálovém řešení i provozu budovy. Stavba svou ZADÁVAJÍCÍ KATEDRA: pravidelnou prosklenou částí reaguje na monoblokové K129 - KATEDRA ARCHITEKTURY kvádry v okolí a svojí transparentností vyvolává lehký VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: vjem rovných linií. Tyto linie jsou narušeny hmotou sálu, Doc.Akad.arch.Mikuláš Hulec který tvoří srdce budovy a narušuje pravidelnost stavby dynamičností. NÁZEVsvou DIPLOMOVÉ PRÁCE: Tvar hmoty koncertního sálu reaguje nejen na tvarosloví drobné zástavby s šikmými stříškami Nová koncertní síň pro Prahu ale také na hudbu jakožto živý a dynamický element. VEDOUCÍ DPM.

DOC.AKAD.ARCH. MIKULÁŠ HULEC

NOVÁ KONCERTNÍ SÍŇ PRO PRAHU

V e d o u c í p r á c e p r o f .  a k a d .  a r c h . M i k u l á š H u l e c 2 0 1 3  /  2 0 1 4 DIPLOMOVÁ PRÁCE BC. ROMAN POLEHLA

VEDOUCÍ DPM.

DOC.AKAD.ARCH. MIKULÁŠ HULEC

NOVÁ KONCERTNÍ SÍŇ PRO PRAHU

KATEDRA ARCHITEKTURY FSV ČVUT LETNÍ SEMESTR 2013/2014

26

4,000 ±0,000

KATEDRA ARCHITEKTURY FSV ČVUT LETNÍ SEMESTR 2013/2014

24


V e d o u c í p r á c e p r o f .  I n g .  a r c h .  T o m á š Š e n b e r g e r DIPL 2 0OMOVÁ 1 3  /PRÁCE  2 0 1 4 AKADEMICKÝ ROK:

2013 – 2014 LS JMÉNO A PŘIJMENÍ STUDENTA:

Bc. Marek Tůma

DIPL OMOVÁ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK:

…………………………………………

2013 – 2014 LS JMÉNO A PŘIJMENÍ STUDENTA:

PODPIS:

E-MAIL: marek.tuma@gmail.com UNIVERZITA:

ČVUT V PRAZE FAKULTA:

FAKULTA STAVEBNÍ

THÁKUROVA 7, 166 29 PRAHA 6 STUDIJNÍ PROGRAM:

ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ STUDIJNÍ OBOR:

ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ

Bc. Marek Tůma

ZADÁVAJÍCÍ KATEDRA:

K129 - KATEDRA ARCHITEKTURY VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE:

…………………………………………

prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE:

Městská knihovna, Holešovice - sever Library, Holešovice - North

95

Marek Tůma

Městská knihovna, Holešovice – sever

um

T

…………………………………………

Nová hlavní ulice s tramvaj. tratí

25

Novostavba budovy městské knihovny situované v lokalitě Výstaviště

Bývalé divadlo Spirála

Navrhovaná budova městské knihovny Holešovice - sever

v Praze – Holešovicích. Umístění a hmotový koncept vychází z urbanistického ………………………………………… PODPIS:

E-MAIL: marek.tuma@gmail.com UNIVERZITA:

ČVUT V PRAZE

konceptu oblasti Výstaviště, zpracovaném v předdiplomním projektu. Budova tvoří významný solitér v těžišti nového centra dolní oblasti Výstaviště. Celý program je doplněn o provoz kavárny, přednáškového sálu, výukových prostor a prostoru pro výstavní a osvětové účely. V objektu jsou dva pronajímatelné komerční prostory a informační centrum městské části Prahy 7.

FAKULTA:

FAKULTA STAVEBNÍ

THÁKUROVA 7, 166 29 PRAHA 6 STUDIJNÍ PROGRAM:

ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ STUDIJNÍ OBOR:

ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ ZADÁVAJÍCÍ KATEDRA:

K129 - KATEDRA ARCHITEKTURY VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE:

prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE:

Městská knihovna, Holešovice - sever Library, Holešovice - North


96

DIPLOMNÍ PROJEKT AKADEMICKÝ ROK

2013 - 2014 JMÉNO A PŘÍJMENÍ STUDENTA

LUCIE VONÁŠKOVÁ VIZUALIZACE EXTERIÉRU

4.01 D

POLYFUNKČNÍ DŮM ZLÍCHOV DIPLOMNÍ PROJEKT Bc. LUCIE VONÁŠKOVÁ

Lucie Vonášková

PODPIS:

....................................

Polyfunkční dům Praha 5, Zlíchov

E-MAIL:

LUCKAVONASKOVA@SEZNAM.CZ

Návrh polyfunkčního domu v Praze v blízkosti bývalého Zlíchovského Lihovaru a řeky Vltavy. Uvnitř

UNIVERZITA:

ČVUT objektuVsePRAZE nachází komerční prostory a bytové jednotky. Hmotu domu tvoří čtyři části, které jsou FAKULTA:

uspořádané do čtvercového bloku s centrálním volným prostorem. Vnitroblok je oproti půdorysu FAKULTA STAVEBNÍ bloku pootočený. Tyto6 THÁKUROVA 7, 166 29 PRAHA

čtyři sekce jsou propojeny ve dvou společných podzemních podlažích. Fasády vnitrobloku jsou porostlé zelení.

STUDIJNÍ PROGRAM:

ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ STUDIJNÍ OBOR:

Vedoucí práce doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc. 2013  /  2014 ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ ZADÁVAJÍCÍ KATEDRA:

K129 - KATEDRA ARCHITEKTURY VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE:

Doc.Ing.arch. VÁCLAV DVOŘÁK, CSc. NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE:

POLYFUNKČNÍ DŮM PRAHA 5, ZLÍCHOV
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.