Page 1

Y PRZYGOTOWAWCZE GRUNDTVIGA AKCJA WIZYT Cel/założenia

Kilkudniowe indywidualne wyjazdy pracowników organizacji zajmujących się edukacją dorosłych w celu poznania zagranicznego partnera do projektu i pracy nad założeniami planowanego projektu. Wizyty uprawnione są do Projektów Partnerskich Grundtviga, Projektów Wolontariatu Seniorów, Projektów Wielostronnych, Sieci Grundtviga i Działań Towarzyszących.

Działania, jakie są uprawnione do dofinansowania Uprawnione są dwa 2 typy wyjazdów: na seminarium kontaktowe organizowane przez Narodowe Agencje na indywidualne spotkanie z partnerami planowanego projektu

Wizyta przygotowawcza umożliwia spotkanie potencjalnych partnerów w celu: zdefiniowania celów, założeń i metodologii przyszłego partnerstwa, projektu lub sieci zdefiniowania ról, zakresu obowiązków i zadań partnerów, którzy ustanowią partnerstwo, projekt lub sieć opracowania planu pracy przyszłego partnerstwa, projektu lub sieci, z uwzględnieniem metod monitorowania, ewaluacji i upowszechniania wypełnienia wspólnego wniosku aplikacyjnego

Długość trwania działania Od 1 do 5 dni

Finansowanie

Na pokrycie kosztów podróży i utrzymania

Wnioskowanie

Do Narodowej Agencji – organizacja edukacji dorosłych, przygotowująca się do realizacji projektu w ramach programu Grundtvig składa wniosek o dofinansowanie wyjazdu swojego pracownika. Rekomendujemy składanie wniosków na minimum 10 tygodni przed wyjazdem.

RSY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KADRY U K A J C K A DLA EDUKACJI DOROSŁYCH Cel/założenia

Indywidualne wyjazdy nauczycieli osób dorosłych i innych przedstawicieli kadry edukacji dorosłych na zagraniczne kursy doskonalenia zawodowego.

Osoby uprawnione

nauczyciele, kadra kierownicza i inni pracownicy organizacji prowadzących edukację ogólną dorosłych - formalną, pozaformalną lub nieformalną (np. osoby pracujące z dorosłymi mającymi specjalne potrzeby edukacyjne, osobami zagrożonymi marginalizacją lub patologią, doradcy rozwoju osobowego i zawodowego, przedstawiciele władz edukacyjnych i inspektorzy/wizytatorzy/kuratorzy działający w obszarze edukacji dorosłych) osoby prowadzące doskonalenie takich nauczycieli i pracowników osoby z kwalifikacjami do pracy w edukacji dorosłych, które chcą rozpocząć/wznowić karierę w tym obszarze osoby, które są w stanie wykazać w jasny sposób chęć pracy w obszarze edukacji dorosłych, ale które obecnie są w innej sytuacji zawodowej (praca w innym obszarze niż edukacja dorosłych, emerytura, brak aktywności zawodowej ze względu na obowiązki rodzinne, bezrobocie itd.) ewentualnie inni przedstawiciele kadry edukacyjnej w obszarze edukacji dorosłych

Przykładowe obszary tematyczne kursu

treści i organizacja edukacji dorosłych, szczególnie programy kursów i metodologia nauczania sposoby poprawy dostępu do edukacji osób dorosłych, szczególnie z grup defaworyzowanych zarządzanie w edukacji dorosłych, w tym na poziomie lokalnym i regionalnym, jakość w edukacji dorosłych, poradnictwo zawodowe, współpraca ze społecznością lokalną na rzecz edukacji dorosłych aspekty polityki edukacyjnej: strategie, modele finansowania, rozwój współpracy pomiędzy różnymi organizacjami zajmującymi się edukacją dorosłych, kryteria odniesienia dla edukacji dorosłych, wskaźniki

Działania, jakie są uprawnione do dofinansowania

Wyjazdy na zagraniczne kursy z zakresu szeroko rozumianej edukacji dorosłych. Kurs musi trwać minimum 5 dni roboczych i dotyczyć doskonalenia osób pracujących w obszarze ogólnej niezawodowej edukacji dorosłych. Ofertę kursów można znaleźć w Katalogu Kursów Grundtviga: http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/, jak również można korzystać z innych szkoleń w formie kursu, które spełniają wymogi programu.

Finansowanie

Na pokrycie kosztów podróży, utrzymania, opłaty za zajęcia i w uzasadnionych przypadkach - przygotowania językowego.

Długość trwania działania Od 5 dni do 6 tygodni

AKCJA WIZYTY I WYMIANA KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH Cel/założenia

Indywidualne wyjazdy nauczycieli osób dorosłych i innych przedstawicieli kadry edukacji dorosłych (oraz studentów ostatniego roku studiów magisterskich z zakresu edukacji dorosłych) na zagraniczne wyjazdy o charakterze edukacyjnym, takie jak realizowanie zadań edukacyjnych w organizacji edukacji dorosłych za granicą, poznawanie różnych aspektów dotyczących edukacji dorosłych, „job shadowing” w organizacji edukacyjnej, udział w seminarium/konferencji.

Osoby uprawnione

Takie same jak w akcji Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych oraz studenci ostatniego roku studiów magisterskich z zakresu edukacji dorosłych.

Działania, jakie są uprawnione do dofinansowania Wyjazdy za granicę o charakterze edukacyjnym w celu: realizowania zadań edukacyjnych związanych z nauczaniem dorosłych poznawania różnych aspektów dotyczących edukacji dorosłych i służenia swoim doświadczeniem w tej dziedzinie odbycia praktyki „job shadowing” w organizacji edukacyjnej wzięcia udziału w seminarium lub konferencji

Finansowanie

AKCJA ASYSTENTURY GRUNDTVIGA Cel/założenia

Dłuższe pobyty kadry edukacji dorosłych (oraz studentów ostatniego roku studiów magisterskich z zakresu edukacji dorosłych) w zagranicznej organizacji edukacji dorosłych jako Asystent Grundtviga. Asystent może pełnić pomocniczą rolę asystując w nauczaniu lub zarządzaniu organizacją lub jego asystentura może mieć charakter ekspercki i wtedy bierze pełną odpowiedzialność za jedno lub więcej szkoleń lub wybrany aspekt zarządzania organizacją. Asystenci Grundtviga powinni być w pełni włączeni w życie organizacji goszczącej.

Osoby uprawnione

Takie same jak w akcji Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych oraz studenci ostatniego roku studiów magisterskich z zakresu edukacji dorosłych.

Działania, jakie są uprawnione do dofinansowania

Wyjazdy za granicę do organizacji edukacji dorosłych w celu wykonywania zadań takich jak: asystowanie we wspieraniu uczenia się osób dorosłych lub w wybranych aspektach zarządzania edukacją dorosłych wspieranie osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przekazywanie informacji o ojczyźnie Asystenta i asystowanie w nauczaniu jego języka ojczystego wprowadzanie lub wzmacnianie wymiaru europejskiego w organizacji goszczącej inicjowanie, opracowywanie i asystowanie w realizacji projektów edukacyjnych

Na pokrycie kosztów podróży, utrzymania, opłaty konferencyjnej/seminaryjnej i ewentualnego przygotowania językowego, kulturowego lub pedagogicznego.

Finansowanie

Długość trwania działania

Długość trwania działania

Od 1 dnia do 12 tygodni

Wnioskowanie

Do Narodowej Agencji – osoba indywidualna poprzez organizację, na rzecz której pracuje (jeśli dotyczy) Składanie wniosków do: 15 stycznia 2010 (wyjazdy od 1 maja 2010 do 30 kwietnia 2011) 30 kwietnia 2010 (wyjazdy od 1 września 2010 do 30 kwietnia 2011) 15 września 2010 (wyjazdy od 1 stycznia 2011 do 30 kwietnia 2011)

2010 edukacja dorosłych

Na pokrycie kosztów podróży, utrzymania i ewentualnego przygotowania językowego, kulturowego lub pedagogicznego. Od 12 tygodni + 1 dzień do 45 tygodni Asystentura musi się zakończyć do 31 lipca 2011 roku. Narodowa Agencja rekomenduje planować wyjazd nie wcześniej niż od sierpnia 2010.

Wnioskowanie

Do Narodowej Agencji – osoba indywidualna poprzez organizację, na rzecz której pracuje (jeśli dotyczy) Składanie wniosków do 31 marca 2010

Wnioskowanie

Do Narodowej Agencji – osoba indywidualna poprzez organizację, na rzecz której pracuje (jeśli dotyczy) Składanie wniosków do: 15 stycznia 2010 (wyjazdy na kursy od 1 maja 2010 do 30 kwietnia 2011) 30 kwietnia 2010 (wyjazdy na kursy od 1 września 2010 do 30 kwietnia 2011) 15 września 2010 (wyjazdy na kursy od 1 stycznia 2011 do 30 kwietnia 2011)

MOŻLIWOŚĆ ZGŁASZANIA KURSÓW DO KATALOGU KURSÓW GRUNDTVIGA Organizacje doświadczone w prowadzeniu ciekawych szkoleń dla przedstawicieli kadry edukacji dorosłych, które są zainteresowane rozszerzeniem swojej oferty w całej Europie, mogą zgłosić kurs do katalogu. Po opublikowaniu kursu organizacja prowadzi rekrutację i realizuje szkolenie. Na jego organizację nie przyznaje się dofinansowania organizatorzy pokrywają koszty z opłat uczestników. Potencjalni uczestnicy kursu mogą ubiegać się o dofinansowanie udziału w szkoleniu składając wnioski do swoich Narodowych Agencji w ramach akcji Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych.

org.pl . g i v ndt u r g w. w w


ORMACJE O PROGRAMIE GRUNDTVIG OGÓLNE INF Program Grundtvig dotyczy szeroko rozumianej edukacji ogólnej (niezawodowej) osób dorosłych* i wspiera

współpracę na poziomie europejskim w tym obszarze. Skierowany jest do różnego typu organizacji zajmujących się ogólną edukacją dorosłych - ich słuchaczy i pracowników. Promuje przede wszystkim współpracę w zakresie edukacji tych osób dorosłych, które są z grup wymagających szczególnego wsparcia, takich jak: osoby niepełnosprawne, osoby starsze, mniejszości narodowe i etniczne, osoby o niskich kwalifikacjach, a także zamieszkujące tereny o utrudnionym dostępie do oferty edukacyjnej dla dorosłych. Program dofinansowuje wymianę doświadczeń między europejskimi organizacjami oraz wspólne tworzenie nowych rozwiązań i nowej oferty edukacyjnej dla dorosłych w obszarze edukacji ogólnej: formalnej, pozaformalnej i nieformalnej. Program Grundtvig istnieje od 2000 roku, początkowo jako część programu Socrates II, realizowanego w latach 2000 - 2006. Począwszy od roku 2007 jest częścią następnego siedmioletniego programu o jakże bliskiej idei Grundtviga nazwie „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme – LLP).

Cele programu Grundtvig

odpowiadanie na wyzwania edukacyjne związane ze starzeniem się społeczeństwa w Europie pomoc w zapewnieniu osobom dorosłym ścieżek poprawy ich wiedzy i kompetencji

Osoba dorosła w rozumieniu programu Grundtvig to każda osoba, która zakończyła już edukację formalną w szkole i ewentualnie ukończyła studia wyższe, niezależnie od tego, czy otrzymała czy nie świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły. Działania programu Grundtvig mogą dotyczyć również młodych osób dorosłych, które jeszcze się uczą w szkołach lub studiują, o ile działania te dotyczą oferty edukacyjnej dla dorosłych, a nie programu nauczania w szkole czy uczelni (np. wieczorowe kursy językowe, komputerowe, zajęcia dotyczące rozwoju osobistego, edukacji międzypokoleniowej, edukacji międzykulturowej, itd.). Kto może korzystać z programu Grundtvig

dorośli słuchacze różnego typu organizacje oferujące możliwości edukacji dorosłych oraz kadra tych organizacji placówki zajmujące się kształceniem lub doskonaleniem kadry edukacji dorosłych inne podmioty zajmujące się kwestiami edukacji dorosłych, np. świadczące usługi doradztwa zawodowego i poradnictwa, odpowiedzialne za systemy i strategie dotyczące dowolnych aspektów edukacji dorosłych stowarzyszenia związane z edukacją dorosłych i ich przedstawiciele

Kraje uprawnione w programie

27 krajów UE oraz: Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Turcja W roku 2010 dopuszczono częściowo udział Chorwacji i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (FYROM) w akcjach: Projekty Partnerskie Grundtviga, Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych, Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych, Wizyty Przygotowawcze Grundtviga.

* Program Grundtvig wspiera działania dotyczące ogólnej edukacji dorosłych (niezawodowej) w bardzo szerokim rozumieniu. Może to być zarówno: – edukacja formalna (np. nauka w liceum dla dorosłych funkcjonującym samodzielnie lub w strukturze Centrum Kształcenia Ustawicznego); – edukacja pozaformalna (w formie szkoleń zorganizowanych, kursów, seminariów, itp., prowadzonych np. przez Uniwersytet Trzeciego Wieku, Uniwersytet Ludowy, Dom Kultury lub dowolną inną placówkę edukacji ogólnej dorosłych); – edukacja nieformalna (nie w formie zorganizowanych kursów, ale np. w rodzinie, realizowana przez biblioteki, muzea i inne instytucje kultury, media, itd.). Uwaga: Edukacja na poziomie wyższym, podobnie jak edukacja zawodowa nie należy do obszaru edukacji dorosłych objętej programem Grundtvig.

LONTARIATU SENIORÓW AKCJA PROJEKTY WO

TNE AKCJA PROJEKTY PAR RSKIE GRUNDTVIGA Cel/założenia

Są to projekty na niewielką skalę zakładające wymianę doświadczeń organizacji partnerskich w obszarze szeroko rozumianej edukacji dorosłych oraz wyjazdy kadry i dorosłych słuchaczy do zagranicznych partnerów. Projekty partnerskie są zorientowane raczej na proces niż wypracowanie innowacyjnego produktu.

Przykładowe obszary tematyczne

sposoby motywowania osób dorosłych do nauki metodyka uczenia się i nauczania osób dorosłych rozwijanie kompetencji kluczowych u dorosłych (np. nauka języków obcych, TIK, kompetencje obywatelskie) zagadnienia interkulturowe sztuka, muzyka i kultura edukacja osób w starszym wieku zdrowie i zagadnienia konsumenckie edukacja rodziców

Przykłady działań, jakie są uprawnione do dofinansowania wyjazdy do organizacji partnerskich kadry i dorosłych słuchaczy uczestniczących w projekcie organizowanie seminariów, konferencji dotyczących realizacji projektu opracowanie, publikacja i rozpowszechnianie materiałów i dokumentacji dotyczących działań prowadzonych w ramach współpracy organizowanie wystaw, przedstawień, festynów; wykonywanie prac artystycznych i innych dotyczących tematyki projektu przygotowanie językowe osób zaangażowanych w realizację projektu, aby zapewnić dobrą komunikację z partnerami w języku roboczym projektu

Liczba zaangażowanych krajów/partnerów

Projekty wielostronne – uczestniczą minimum 3 organizacje z minimum 3 krajów, w tym przynajmniej 1 kraj musi być z UE.

Długość trwania projektu

2 lata - od 1 sierpnia 2010 do 31 lipca 2012

Finansowanie

W postaci ryczałtu, którego wysokość uzależniona jest od wybranego typu projektu. Istnieją 4 typy projektów, które różnią się liczbą obowiązkowych do zorganizowania „osobowyjazdów” dla słuchaczy i kadry oraz wysokością możliwego dofinansowania. GRU-4 : 6 000 Euro, GRU-8: 12 000 Euro, GRU-12: 18 000 Euro GRU-24: 25 000 Euro (ten typ projektu wymaga zrealizowania wyjazdów minimum 16 różnych (osób) - dorosłych słuchaczy)

Wnioskowanie

Do Narodowej Agencji – każda organizacja partnerska we własnym kraju Składanie wniosków do 19 lutego 2010

Przykłady dobrej praktyki

Prosimy o zapoznanie się z przykładami dotychczas zrealizowanych projektów na stronie www.grundtvig.org.pl

Cel/założenia

Projekty mają na celu współpracę dwóch organizacji partnerskich z dwóch krajów w celu umożliwienia zrealizowania wolontariatu za granicą osobom 50+. Dwie organizacje partnerskie przygotowują i realizują wyjazdy seniorów na 3 – 8 tygodni do kraju partnera w celu świadczenia wolontariatu, dzielenia się swoimi doświadczeniami, umiejętnościami i wiedzą z lokalną społecznością. Każda z organizacji jest zarówno organizacją wysyłającą jak i przyjmującą/goszczącą. Współpraca organizacji trwa 2 lata i dotyczy zarówno przygotowania seniorów, organizacji pobytu jak i specyficznego tematu wolontariatu. Praca wolontariuszy nie może przynosić zysku i nie może być zastępstwem w pracy. Realizacja projektu jest okazją do uczenia się zarówno dla wyjeżdżających seniorów oraz goszczącej społeczności, jak i dla samych organizacji partnerskich.

Przykładowe obszary tematyczne wolontariatu

Działania, w jakie zaangażowani są wolontariusze, powinny być dla nich okazją do uczenia się - czy to w obszarze edukacji formalnej, pozaformalnej czy (zapewne najczęściej) nieformalnej. Seniorzy przyjeżdżający do krajów partnerskich nie muszą wykonywać identycznych działań. Tematem wolontariatu może być np.: dzielenie się umiejętnościami i wiedzą w dowolnym obszarze (muzyka, teatr, malowanie, zdrowy tryb życia) z lokalną społecznością praca na rzecz osób wymagających opieki (np. organizowanie dla nich zajęć artystycznych) inne działania na rzecz lokalnej społeczności wg ustaleń partnerów

Działania, jakie są uprawnione do dofinansowania

rekrutacja uczestników wolontariatu działania przygotowawcze przed wyjazdem seniorów (językowe i kulturowe) podróż i utrzymanie seniorów przyjeżdżających z kraju partnera ubezpieczenie seniorów i wsparcie/mentoring upowszechnianie informacji o odbytym wolontariacie, ewaluacja

Długość trwania projektu

2 lata (przy czym sam wyjazd trwa od 3 – 8 tygodni) - od 1 sierpnia 2010 do 31 lipca 2012

Liczba zaangażowanych krajów/partnerów

Projekty dwustronne – uczestniczą 2 organizacje z 2 krajów, w tym minimum 1 kraj musi być z UE (liczba wyjeżdżających na wolontariat słuchaczy: 2 – 6 osób)

Finansowanie

Dofinansowanie w postaci zryczałtowanych stawek (na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z goszczeniem i wysyłaniem wolontariuszy, pobyt uczestników z zagranicy) oraz rzeczywistych kosztów podróży własnych wolontariuszy. Dofinansowanie zależne od liczby wyjeżdżających seniorów, długości trwania pobytu i kraju organizatora.

Wnioskowanie

Do Narodowej Agencji – każda organizacja partnerska we własnym kraju Składanie wniosków do 31 marca 2010

AKCJA WARSZTATY GRUNDTVIGA Cel/założenia

Celem akcji jest umożliwienie dorosłym słuchaczom wzięcia udziału w edukacyjnych warsztatach tematycznych odbywających się w innym kraju europejskim. Warsztaty trwają od 5 do 10 dni i organizowane są dla 10 – 20 dorosłych słuchaczy przyjeżdżających indywidualnie z zagranicy. Uczestnicy muszą reprezentować minimum 3 kraje (oprócz kraju organizatora), przy czym żaden kraj nie może mieć więcej niż 1/3 uczestników. Uczestnicy z kraju organizatora mogą brać udział w warsztatach, ale bez dofinansowania z programu Grundtvig i nie może być ich więcej niż 1/3. Organizator warsztatu wnioskuje do Narodowej Agencji w swoim kraju o jego dofinansowanie, a w przypadku pozytywnego wyniku selekcji, zawiera umowę z Agencją na pokrycie kosztów, m. in. podróży i pobytu uczestników oraz kosztów związanych z realizacją warsztatu. Słuchacze wyjeżdżający na warsztaty nie ponoszą żadnych kosztów.

Warsztaty nie mogą dotyczyć doskonalenia umiejętności zawodowych i nie mogą być skierowane do jakiejkolwiek grupy zawodowej. Przykładowe obszary tematyczne warsztatów

sztuki wizualne, muzyka, kreatywność, zajęcia manualne, nauki ścisłe oraz inne tematy, które w mniejszym stopniu wymagają znajomości języka obcego nauka języków obcych, szczególnie rzadziej używanych i rzadziej nauczanych tematyka europejska, aktywne obywatelstwo, dialog międzykulturowy, integracja

Działania, jakie są uprawnione do dofinansowania

działania promocyjne dotyczące organizacji warsztatów oraz rekrutacja i ewentualne przygotowanie pedagogiczne, językowe i kulturowe uczestników warsztatów podróż i pobyt uczestników realizacja i ewaluacja warsztatu

Liczba zaangażowanych krajów/partnerów

Warsztat organizuje 1 organizacja dla 10-20 słuchaczy z minimum 3 krajów innych niż kraj organizatora. Przynajmniej 2/3 słuchaczy musi być z innych krajów niż kraj organizatora.

Długość trwania działania

Warsztat trwa 5 – 10 dni + działania przygotowawcze - w okresie od 1 września 2010 do 31 sierpnia 2011.

Finansowanie

Organizator warsztatu otrzymuje dofinansowanie w postaci zryczałtowanych stawek na pokrycie kosztów organizacyjnych oraz kosztów podróży, utrzymania i przygotowania uczestników. Dofinansowanie zależne od liczby słuchaczy, długości trwania warsztatu i kraju organizatora.

STRUKTURA PROGRAMU GRUNDTVIG Program Grundtvig składa się z 10 akcji podzielonych na dwa zasadnicze typy działań, na realizację których można ubiegać się o dofinansowanie: tzw. akcje zdecentralizowane obsługiwane przez Narodowe Agencje w poszczególnych krajach oraz tzw. akcje scentralizowane obsługiwane przez Agencję Wykonawczą w Brukseli.

AKCJE ZDECENTRALIZOWANE Akcje zarządzane i obsługiwane na szczeblu krajowym przez Narodowe Agencje: trzy pierwsze mają charakter projektów (i towarzyszą im wizyty przygotowawcze do projektów) oraz warsztatów dla słuchaczy. Akcje te nastawione są na aktywne zaangażowanie dorosłych słuchaczy - wnioski składane są przez organizacje. Trzy ostatnie akcje dotyczą natomiast zagranicznych wyjazdów edukacyjnych kadry edukacji dorosłych - wnioski składane są przez osoby indywidualne przedstawicieli kadry w obszarze ogólnej edukacji osób dorosłych.

Projekty i warsztaty Grundtviga PROJEKTY PARTNERSKIE GRUNDTVIGA PROJEKTY WOLONTARIATU SENIORÓW WARSZTATY GRUNDTVIGA oraz WIZYTY PRZYGOTOWAWCZE GRUNDTVIGA

Mobilności edukacyjne kadry Grundtviga KURSY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH WIZYTY I WYMIANA KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH ASYSTENTURY GRUNDTVIGA Szczegółów dotyczących akcji zdecentralizowanych należy szukać na stronie: www.grundtvig.org.pl

AKCJE SCENTRALIZOWANE

Wnioskowanie

Do Narodowej Agencji – wnioskuje o dofinansowanie tylko organizator warsztatu, we własnym kraju. Słuchacze – uczestnicy warsztatu wnioskują bezpośrednio do organizatora. Składanie wniosków do 19 lutego 2010

WYJAZDY POLSKICH SŁUCHACZY NA ZAGRANICZNE WARSZTATY

Akcje zarządzane i obsługiwane przez Agencję Wykonawczą w Brukseli (Executive Agency) działającą przy Komisji Europejskiej PROJEKTY WIELOSTRONNE GRUNDTVIGA SIECI GRUNDTVIGA DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE GRUNDTVIGA Szczegółów dotyczących akcji scentralizowanych należy szukać na stronie: www.eacea.ec.europa.eu

Kto może wyjechać na Warsztaty Grundtviga organizowane zagranicą?

Słuchacze indywidualni wnioskujący o uczestnictwo w warsztatach muszą mieć ukończone 18 lat. Uwaga: Obywatele polscy ani osoby na stałe przebywające w Polsce nie mogą uczestniczyć w warsztatach organizowanych w Polsce - dla tych osób przeznaczone są warsztaty organizowane w innych krajach.

Finansowanie udziału słuchacza w warsztatach

Indywidualny słuchacz nie ubiega się o dofinansowanie z Narodowej Agencji w swoim kraju, lecz w całości jego udział w warsztacie (podróż, zakwaterowanie, wyżywienie) jest finansowany przez organizatora z otrzymanego od Narodowej Agencji dofinansowania.

Jaka jest oferta Warsztatów Grundtviga w Europie i jak z niej skorzystać?

Na stronie www.grundtvig.org.pl jest opublikowany Katalog Warsztatów Grundtviga, który zawiera wszystkie zaakceptowane do dofinansowania w Europie warsztaty. Katalog jest stale aktualizowany. Osoby zainteresowane udziałem w wybranym warsztacie powinny się skontaktować bezpośrednio z jego organizatorem. Kopię zgłoszenia wysłanego do organizatora warsztatu należy przesłać do polskiej Narodowej Agencji oraz do Narodowej Agencji kraju organizatora.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” – Program Grundtvig ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa tel. (22) 46 31 354; (22) 46 31 355, faks (22) 46 31 021

www.grundtvig.org.pl www.frse.org.pl wydano w grudniu 2009

Grundtvig 2010  

Program Grundtvig dotyczy szeroko rozumianej edukacji ogólnej (niezawodowej) osób dorosłych* i wspiera współpracę na poziomie europejskim w...

Advertisement