Page 1

Wspólne studia – udział polskich uczelni w programie Erasmus Mundus

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2010


Wspólne studia – udział polskich uczelni w programie Erasmus Mundus


Redakcja i opracowanie tekstu: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Zespół Programów Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Eksperci Bolońscy Korekta: Agnieszka Pawłowiec Opracowanie graficzne: Eliza Goszczyńska Druk: Drukarnia TOP DRUK Zelkowski Ryszard ul. Wojska Polskiego 122 18-402 Łomża Nakład: 1 000 szt. Wydawca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa 22 46 31 000 kontakt@frse.org.pl www.frse.org.pl Program Erasmus Mundus www.mundus.org.pl

Publikacja sfinansowana z funduszy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Erasmus Mundus. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i MNiSW nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną. PUBLIKACJA BEZPŁATNA © Copyright by Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2010


Spis treści Wstęp

..........................................................................................................

Program Erasmus Mundus z polskiej perspektywy

............................................

5 6

Jak zostać uczelnią „Mundusową”, czyli taką, która wchodzi w skład konsorcjum realizującego wspólne studia dofinansowane z budżetu programu Erasmus Mundus? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Czym charakteryzują się wspólne studia magisterskie/ doktoranckie programu Erasmus Mundus? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ..................................

10

...............................................................

11

Terminologia związana z realizacją wspólnych studiów Jak zostać stypendystą programu?

Warunki przyjęcia na studia i ubiegania się o stypendium

..............................

12

CEMACUBE: Common European Master’s Course in Biomedical Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 EMLE: European Master in Law and Economics

............................................

EMGS: Global Studies – a European Perspective

..........................................

EMSHIP: European Education in Advanced Ship Design

................................

19 20 22

ECOHYD: The Erasmus Mundus Master of Science in Ecohydrology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 EMMAPA: Erasmus Mundus Master in Adapted Physical Activity. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 INTERZONES: Cultural Studies in Literary Interzones

Erasmus Mundus

.....................................

27

3


Załączniki Wykres 1. Udział poszczególnych krajów Unii Europejskiej w realizacji studiów magisterskich EMMC, 2004-2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Wykres 2. Udział poszczególnych krajów Unii Europejskiej w realizacji studiów magisterskich EMMC, 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Wykres 3. Udział poszczególnych krajów trzecich w realizacji studiów magisterskich EMMC, 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Wykres 4. Udział poszczególnych krajów w realizacji studiów doktoranckich EMJD, 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Tabela 1. Liczba studentów–stypendystów, wg kontynentów, 2004-2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Tabela 2. Liczba nauczycieli–stypendystów wg kontynentów, 2004-2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

4


Wstęp W roku 2009 rozpoczęła się druga edycja programu Erasmus Mundus, ustanowiona na podstawie decyzji Parlamentu Europejskiego, która potrwa do roku 2013. Program został wzbogacony o nowe możliwości i działania będące wynikiem ewaluacji pierwszej fazy programu zakończonej w roku 2008. Obecnie program jeszcze bardziej odpowiada potrzebom zarówno uczelni europejskich, jak i realizuje cele Unii Europejskiej związane ze stałym podnoszeniem jakości, atrakcyjności i innowacyjności kształcenia w Europie. Do programu włączono inicjatywę Okno Współpracy Zewnętrznej (Erasmus Mundus External Cooperation Window) funkcjonującą od 2006 roku jako odrębny program, którego celem było zwiększenie mobilności studentów i pracowników między uczelniami z krajów europejskich a uczelniami ze zdefiniowanych obszarów geograficznych znajdujących się poza terytorium Unii Europejskiej. W latach 2009-2013 działania programu Erasmus Mundus dzielą się na trzy niezależne grupy: Akcja 1. – tworzenie wspólnych europejskich studiów magisterskich i doktoranckich (studia II i III stopnia) przez konsorcja uczelni europejskich i (ewentualnie) uczelni z krajów trzecich oraz finansowanie stypendiów dla studentów z Europy i z państw trzecich na realizację studiów, które posiadają „certyfikat” programu Erasmus Mundus oraz stypendia dla nauczycieli akademickich na realizację wyjazdów w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach tych studiów; Akcja 2. – tworzenie projektów partnerskich, których celem jest realizacja mobilności studentów na wszystkich poziomach studiów oraz mobilności pracowników uczelni zarówno dydaktycznych, jak i administracyjnych. W ramach tej inicjatywy tworzone są szerokie partnerstwa między uczelniami europejskimi a uczelniami zlokalizowanymi w wybranych rejonach świata, w ramach których realizowane są wyjazdy zgodnie z zaakceptowanym planem; Akcja 3. – wspiera realizację projektów promujących program Erasmus Mundus oraz zwiększających atrakcyjność szkolnictwa wyższego w Europie. W ramach tego działania uczelnie wyższe i inne instytucje działające w sektorze szkolnictwa wyższego mogą realizować projekty związane z różnorodnymi potrzebami tego sektora, takimi jak: promocja, dostępność do oferty dydaktycznej, zapewnienie jakości oferowanych programów kształcenia, uznawalność akademicka, rozwój programów nauczania, kultura jakości, kultura mobilności.

Erasmus Mundus

5


Jak pokazują przeprowadzone na zlecenie Komisji Europejskiej badania, program Erasmus Mundus znacznie się przyczynił do popularyzacji wspólnych studiów w Europie oraz do popularyzacji wymiany studentów pomiędzy krajami trzecimi a Europą. W drugiej edycji programu finansowane są także (po raz pierwszy w roku akademickim 2010/11) stypendia dla studentów europejskich podejmujących naukę na wspólnych studiach magisterskich lub doktoranckich programu Erasmus Mundus.

Program Erasmus Mundus z polskiej perspektywy Polskie uczelnie doceniły zalety programu Erasmus Mundus już w pierwszej fazie programu (2004-2008), kiedy to osiem polskich uczelni publicznych1 rozpoczęło realizację piętnastu programów wspólnych studiów magisterskich programu Erasmus Mundus i osiem różnych instytucji szkolnictwa wyższego2, w głównej mierze uczelni wyższych, rozpoczęło realizację dwunastu projektów promujących europejskie szkolnictwo wyższe. Program w drugiej fazie swojego funkcjonowania jest otwarty zarówno dla polskich uczelni i instytucji szkolnictwa wyższego, jak i polskich obywateli, jako kandydatów ubiegających się o stypendia umożliwiające realizację wspólnych studiów magisterskich lub doktoranckich, którym nadano „certyfikat zgodności” z założeniami programu.

Jak zostać uczelnią „Mundusową”, czyli taką, która wchodzi w skład konsorcjum realizującego wspólne studia dofinansowane z budżetu programu Erasmus Mundus? Uczelnie zainteresowane przystąpieniem do programu Erasmus Mundus w pierwszej kolejności powinny: • nawiązać kontakt z uczelniami w Europie, i ewentualnie poza nią, w celu

stworzenia wspólnego programu kształcenia;

• wyznaczyć osobę kontaktową lub zespół osób odpowiedzialnych za realizację

określonego zadania, jakim jest opracowanie i w dalszej kolejności realizacja wspólnego programu studiów;

6

1

Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Lubelska, Politechnika Gdańska

2

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Szczeciński, Politechnika Opolska, Politechnika Poznańska, Politechnika Warszawska, Fundacja Instytutu Praw Publicznych w Warszawie


• ustalić warunki i zasady współpracy między partnerami; • uzyskać wsparcie i potwierdzenie przystąpienia do projektu ze strony władz

wydziału i uczelni;

• zabezpieczyć zasoby osobowe i finansowe na realizację projektu.

Podstawą do opracowania wspólnych studiów zgodnych z założeniami programu Erasmus Mundus może być program wspólnego kształcenia już realizowany przez grupę uczelni niezależnie od programu Erasmus Mundus.

Czym charakteryzują się wspólne studia magisterskie/ doktoranckie programu Erasmus Mundus? Program Erasmus Mundus promuje studia wspólne (czyli realizowane w formule tzw. wspólnego kształcenia) na poziomie: a) studiów drugiego stopnia (tzn. otwartych dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia); b) studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). W grupie uczelni, które zdecydują się na przygotowanie i realizację wspólnych studiów, muszą znaleźć się co najmniej trzy uczelnie z trzech różnych krajów Unii Europejskie oraz/lub krajów EOG-EFTA (Norwegia, Islandia i Liechtenstein)3. Studia zgodne z założeniami programu Erasmus Mundus powinny charakteryzować się następującymi cechami: • wspólny (zintegrowany), uznany przez wszystkie uczelnie wchodzące w skład

konsorcjum, program studiów. Każda uczelnia wchodząca w skład konsorcjum realizującego wspólny program kształcenia uznaje wszystkie zajęcia dydaktyczne wraz z przypisanymi do nich efektami uczenia się, formami zaliczeń i/lub egzaminów za spełniające określone w legislacji jej kraju wymagania formalne i jakościowe. Każda uczelnia wchodząca w skład konsorcjum powinna posiadać potwierdzenie zgodności założeń programowych programu wspólnych studiów z wymaganiami legislacji w danym kraju;

• wspólne kryteria naboru studentów, przejrzyste procedury rekrutacji kandyda-

tów (europejskich oraz z krajów trzecich) wypracowane przez konsorcjum;

3

Po podpisaniu stosownych porozumień kraje zachodnich Bałkanów (Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Kosowo, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Czarnogóra i Serbia), Turcja i Szwajcaria będą traktowane jak kraje UE

Erasmus Mundus

7


• wspólne metody egzaminowania i pełne wzajemne uznanie wyników spraw-

dzania efektów uczenia się (egzaminów, zaliczeń) przez uczelnie – członków konsorcjum;

• spójne kryteria pobierania opłat za studia – jednakowa kwota czesnego okre-

ślana i pobierana przez konsorcjum niezależnie od wybranej przez studenta ścieżki kształcenia. Dopuszczalne jest jedynie zróżnicowanie kwoty czesnego w odniesieniu do dwóch grup osób: studentów europejskich i studentów z krajów trzecich;

• obowiązkowa mobilność studentów – ścieżka studiowania studenta przewi-

duje zrealizowanie programu kształcenia w co najmniej dwóch uczelniach europejskich wchodzących w skład konsorcjum i znajdujących się w dwóch różnych krajach Unii Europejskiej;

• możliwość uzyskania określonej w opisie studiów liczby punktów ECTS w każ-

dej uczelni wchodzącej w skład konsorcjum, w zależności od zdefiniowanej ścieżki kształcenia;

• uzyskanie wspólnego, wielokrotnego lub co najmniej podwójnego dy-

plomu4

• kontakt z co najmniej dwoma językami europejskimi (niekoniecznie muszą to

być dwa języki wykładowe, a język wykładowy nie musi być językiem oficjalnym danego kraju);

• wysokie standardy obsługi studentów i wykładowców z krajów trzecich w każ-

dej uczelni wchodzącej w skład konsorcjum.

Możliwość realizacji studiów wspólnych (wspólnego kształcenia) jest przewidziana w polskiej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Artykuł 168 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku określa zasady prowadzenia studiów w formule wspólnego kształcenia, a mianowicie: 1. Studia mogą być prowadzone wspólnie przez różne uczelnie i instytucje naukowe, w tym zagraniczne, na podstawie zawartego przez nie porozumienia. 2. Zasady i tryb organizacji studiów, o których mowa w ust. 1, oraz zasady wydawania wspólnego dyplomu ukończenia tych studiów określa regulamin tych studiów ustalony w porozumieniu, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem art. 167 ust. 3

4

Dyplom wspólny: jeden dokument wydany przez min. 2 uczelnie prowadzące wspólne studia i uznawany w krajach, w których realizowane są wspólne studia; Dyplom podwójny: dwa osobne dyplomy krajowe uczelni prowadzących wspólne studia wydawane absolwentom tych studiów i uznawane w krajach, które realizują wspólny program kształcenia; Dyplom wielokrotny: więcej niż dwa dyplomy krajowe lub/i wspólne, które otrzyma absolwent wspólnych studiów, i które są uznawane w krajach, w których realizowane są wspólne studia;

8


3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, może być wydany dyplom jednej uczelni. Informacje o udziale pozostałych uczelni i instytucji naukowych w realizacji programu studiów zawiera suplement do tego dyplomu. 4. Zawarcie porozumienia, o którym mowa w ust. 1, oraz wydanie dyplomu, o którym mowa w ust. 3, przez uczelnię niespełniającą wymagań określonych w art. 56 ust. 2 lub w art. 58 ust. 4 wymaga zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Artykuł 167 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym daje delegację ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego do określenia warunków wydawania i wzorów dyplomów ukończenia studiów prowadzonych wspólnie przez różne uczelnie i instytucje naukowe, również zagraniczne. Zawartość porozumienia o wspólnym kształceniu studentów, o którym mowa w artykule 168 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym nie jest określona przepisami prawa. Wydaje się jednak, że aby porozumienie to spełniało swoją rolę, powinny w nim być zawarte następujące informacje: • nazwa studiów (wspólnego programu kształcenia), nazwa kierunku, na jakim

studia są prowadzone w każdym kraju (jeżeli dotyczy, tzn. jeżeli w danym kraju kształcenie prowadzi się na kierunkach studiów);

• nazwa kwalifikacji (tytułu zawodowego/stopnia naukowego) w oryginalnym

brzmieniu zgodnym z przepisami prawa każdego z krajów realizujących wspólny program kształcenia;

• język prowadzenia studiów (język prowadzenia zajęć oraz język sprawdzania

kompetencji, czyli prac zaliczeniowych, testów, egzaminów itp.);

• kryteria naboru kandydatów na studia, kryteria sprawdzenia ich kompetencji; • status studenta w każdej uczelni wchodzącej w skład konsorcjum i związane

z tym wymagania dotyczące dokumentacji przebiegu studiów;

• określenie warunków uzyskania tytułu/stopnia (jeżeli dotyczy: określenie za-

sad wyboru uczelni, w której odbywać się będzie obrona pracy dyplomowej, projektu dyplomowego lub innej formy egzaminu końcowego);

• regulamin studiów (m.in. warunki akumulacji i przenoszenia osiągnięć, wa-

runki ukończenia studiów);

• stosowana skala ocen oraz (jeżeli dotyczy) sposób ich przeliczania na skale

krajowe;

• rodzaj dyplomu, jaki będzie wydawany studentom, którzy ukończą kształcenie

oparte na wspólnym programie studiów, zgodnie z możliwościami określonymi przez przepisy krajowe poszczególnych członków konsorcjum;

• forma i kwota odpłatności za studia.

Załącznikiem do porozumienia o prowadzeniu wspólnych studiów powinien być opis programu kształcenia (plan i program studiów wraz ze wskazaniem miejsca

Erasmus Mundus

9


realizacji poszczególnych komponentów edukacyjnych przez studenta oraz uczelni odpowiedzialnej za ich realizację, efekty uczenia się przypisane do programu studiów oraz poszczególnych przedmiotów/zajęć). Zawartość każdego porozumienia o prowadzeniu wspólnych studiów jest zawsze wynikiem ustaleń pomiędzy uczelniami – stronami porozumienia.

Terminologia związana z realizacją wspólnych studiów: Joint programme – wspólny program studiów. Termin ten oznacza program kształcenia opracowany wspólnie przez nauczycieli akademickich pochodzących z różnych uczelni partnerskich. Wspólnie przygotowany program nauczania może być realizowany zarówno samodzielnie, przez każdą uczelnię – współautora programu, lub wspólnie, przez kilka lub wiele uczelni. Zjawisko wspólnego kształcenia zyskuje w Europie (i na świecie) na popularności wraz ze zwiększeniem się roli internacjonalizacji kształcenia i znaczenia tzw. wymiaru międzynarodowego wprowadzanego do treści i metod kształcenia. Od początku lat 90. różne instytucje aktywne na polu współpracy międzynarodowej tworzyły definicje wspólnych studiów, wspólnych tytułów i wspólnych dyplomów5. Joint degree – wspólny tytuł/stopień. Wyrażenie to sprawia najwięcej trudności interpretacyjnych. Oznaczać bowiem może zarówno „wspólny program kształcenia/wspólne studia”, jak również wspólny dokument potwierdzający uzyskanie odpowiednich kwalifikacji (czyli zdobycie tytułu/stopnia). Pierwsze znaczenie określenia joint degree jest tożsame z wyrażeniem joint programme, drugie zaś z joint diploma.

5

Council of Europe/UNESCO: A joint degree should be understood as referring to a HE qualification issued jointly by at least two HEIs or jointly by one or more HEIs and other awarding bodies, on the basis of a study programme developed and/or provided jointly by the HEIs. Joint degree may be issued as: • A joint diploma in addition to one or more national diplomas; • A joint diploma issued by the institutions offering the study programme without being accompanied by any national diploma; • One or more national diplomas issued officially as the only attestation of joint qualification. http://www.coe.int/t/dg4/highereducation/ehea2010/stakeholderscepes_EN.asp Erasmus Mundus : A joint degree is defined as a joint diploma (a single document) issued by at least two of the institutions offering an integrated study programme http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php

10


Program Erasmus Mundus czerpie z dorobku i doświadczenia instytucji i ekspertów zajmujących się zagadnieniami wspólnego kształcenia, podaje własną definicję wspólnego dyplomu, która wydaje się najbardziej wymagająca, ale w bezpośredni sposób realizująca ideę Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. W programie Erasmus Mundus wspólny dyplom to: Joint diploma – wspólny dyplom. To jeden dokument potwierdzający zdobycie kwalifikacji i uzyskanie tytułu/stopnia, wydany przez co najmniej dwie uczelnie. Dyplom taki musi spełniać wymagania legislacyjne obydwu lub wszystkich państw, w których znajdują się uczelnie realizujące wspólne studia i wydające wspólny dyplom. Wspólny program kształcenia (joint programme) może zakończyć się uzyskaniem przez studenta dyplomu jednej, macierzystej uczelni, lub uzyskaniem oddzielnych dwóch albo wielu dyplomów uczelni zaangażowanych w program wspólnego kształcenia, lub też uzyskaniem jednego wspólnego dyplomu wydawanego przez te uczelnie. Stąd też często spotykane wyrażenia: double, multiple, joint degree czy też double, multiple, joint diploma (podwójny, wielokrotny, wspólny dyplom).

Jak zostać stypendystą programu? Polscy obywatele mogą ubiegać się o przyjęcie na Europejskie Studia Erasmus Mundus na takich samych zasadach, jak pozostali kandydaci z krajów Unii Europejskiej. W tym celu osoby zainteresowane podjęciem studiów „Mundusowych” powinny: • zapoznać się z wykazem studiów drugiego i trzeciego stopnia, zatwierdzonych

przez Komisję Europejską jako europejskie studia magisterskie/doktoranckie Erasmus Mundus. Lista wszystkich dostępnych programów magisterskich i doktoranckich dostępna jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej (http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_ projects_en.php);

• zapoznać się z warunkami przyjęcia na studia, którymi jest się zainteresowa-

nym (sprawdzając opis programu studiów dostępny na stronie internetowej właściwej dla danego programu studiów).

Opis studiów powinien zawierać informacje o wysokości opłat za studia oraz o możliwościach ubiegania się o wsparcie finansowane oferowane czy to z budżetu programu Erasmus Mundus, czy to przez samo konsorcjum lub niektóre uczelnie

Erasmus Mundus

11


wchodzące w jego skład, czy to przez sponsorów zewnętrznych. Stypendia, które mogą być wypłacane z budżetu programu Erasmus Mundus, są przyznawane na zasadzie konkursowej. Przyjęcie na studia „Mundusowe” nie oznacza automatycznie przyznania stypendium, z którego będzie można opłacić koszty nauki i pokryć koszty utrzymania.

Warunki przyjęcia na studia i ubiegania się o stypendium W przypadku studiów drugiego stopnia warunkiem przyjęcia w każdym przypadku będzie: • posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia

(w Polsce: posiadanie tytułu licencja/ inżyniera). Dalsze warunki przyjęcia (studia ukończone na konkretnym kierunku studiów, średnia ocen, wykaz przedmiotów zrealizowanych w ramach dotychczasowego kształcenia, opis posiadanych kompetencji) są już zależne od konkretnego programu studiów, których ukończenie powinno wyposażyć absolwenta w określoną w opisie programu kształcenia wiedzę, umiejętności i inne kompetencje. Analogiczne zasady odnoszą się do studiów trzeciego stopnia z tą różnicą, że potencjalny kandydat musi posiadać dyplom uprawniający do podjęcia studiów doktoranckich (najczęściej posiadać tytuł magistra lub inny równoważny, szczegóły wymagań odnoszących się do konkretnego programu studiów doktoranckich znajdują się w ich opisie). Jednym z niezbędnych warunków ubiegania się o stypendium Komisji Europejskiej przez kandydata na studenta studiów magisterskich lub doktoranckich jest to, aby kraje europejskie, w których student będzie realizował ścieżkę kształcenia, były inne niż kraj, w którym student uzyskał dyplom uprawniający do rozpoczęcia kolejnego cyklu studiów. Szczegółowe informacje na temat procedury ubiegania się o stypendium dostępne są na stronie opisującej warunki przyjęcia i studiowania określonych studiów „Mundusowych”. Kryteria decydujące o przyznaniu stypendium z budżetu programu Erasmus Mundus europejskim studentom przyjętym przez konsorcjum na te studia określa konsorcjum uczelni prowadzące wspólne studia.

12


Polskie uczelnie uczestniczą w realizacji następujących wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus6: Europejskie studia magisterskie Erasmus Mundus (EMMC – Erasmus Mundus Master Course)

Lp.

Tytuł projektu (wspólnych studiów)

Polska uczelnia zaangażowana w realizację wspólnych studiów

Rok rozpoczęcia studiów „Mundusowych”

1.

EMLE – European Master in Law and Economics

Szkoła Główna Handlowa

2010/11 (do 2014/15)

2.

EMGS – Global Studies – a European Perspective

Uniwersytet Wrocławski (Wydział Nauk Społecznych)

2010/11 (do 2014/15 – sukcesor programu European Master in Global Studies, realizowanego w pierwszej fazie programu 2004-2008

3.

EMSHIP – European Education in Advanced Ship Design

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (Wydział Techniki Morskiej)

2010/11 (do 2014/15)

4.

CEMACUBE – Common European Master’s Course in Biomedical Engineering

Polska Akademia Nauk w Warszawie (Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej)7

2010/11 (do 2014/15)

5.

ECOHYD – The Erasmus Mundus Master of Science and Ecohydrology

Uniwersytet Łódzki (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska) Polska Akademia Nauk w Łodzi8

2010/11 (do 2014/15)

6.

EMMAPA – Erasmus Mundus Akademia Wychowania Fizycznego Master in Adapted Physical w Warszawie (Wydział Rehabilitacji)9 Activity

2010/11 (do 2014/15)

7.

ASC – Master of Science: Advanced Spectroscopy in Chemistry

Uniwersytet Jagielloński (Wydział Chemii) 2008/09 (do 2012/13)

8.

EMARO – European Master on Advanced Robotics

Politechnika Warszawska (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych/ Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)

2008/09 (do 2012/13)

9.

EMMEP – Erasmus Mundus Minerals and Environmental Programme

Politechnika Wrocławska (Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii)

2008/09 (do 2012/13)

6

Stan na kwiecień 2010

7

Partner stowarzyszony

8

jw.

9

jw.

Erasmus Mundus

13


Lp.

Tytuł projektu (wspólnych studiów)

Polska uczelnia zaangażowana w realizację wspólnych studiów

Rok rozpoczęcia studiów „Mundusowych”

10.

EMQAL – European Joint Master in Quality in Analytical Laboratories

Politechnika Gdańska (Wydział Chemiczny)

2008/09 (do 2012/13)

11.

MATHMODS – Mathematical Modelling in Engineering: Theory, Numerics, Applications

Politechnika Gdańska (Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej)

2008/09 (do 2012/13)

12.

EMIDReB – European Master in Diagnosis and Repair of Buidlings

Politechnika Lubelska (Wydział Budownictwa i Architektury)

2008/09 (do 2012/13)

13.

GEMMA – Mater’s Degree in Women’s and Gender Studies

Uniwersytet Łódzki (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych)

2007/08 (do 2011/12)

14.

IMESS: International Masters in Economy, State and Society

Uniwersytet Jagielloński (Centrum Studiów Europejskich)

2007/08 (do 2011/12)

15.

OPSCITECH – Optics in Science and Technology

Politechnika Warszawska (Wydział Mechatroniki)

2007/08 (do 2011/12)

16.

MONABIPHOT – Molecular nano- and bio-photonics for telecommunications and biotechnologies

Politechnika Wrocławska (Wydział Chemiczny) Uniwersytet Wrocławski (Wydział Chemii)

2006/07 (do 2010/11)

17.

EUROPUBHEALTH – European Public Health Master

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum (Wydział Nauk o Zdrowiu)

2006/07 (do 2010/11)

18.

M.E.S.C. – Materials for Energy Storage and Conversion

Politechnika Warszawska (Wydział Chemiczny)

2006/07 (do 2010/11)

19.

EUROCULTURE

Uniwersytet Jagielloński (Centrum Studiów Europejskich)

2006/07 (do 2010/11)

20.

GEM – Goe-Information Science and Earth Observation for Environmental Modelling and Management10

Uniwersytet Warszawski (Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska)

2010/11 (ale bez stypendiów KE), sukcesor programu GEM realizowanego w pierwszej fazie programu 2004-2008

W drugiej edycji programu Erasmus Mundus, w konkursie wniosków zorganizowanym w roku 2009, uczelnie miały po raz pierwszy możliwość wnioskowania o uzy-

10

14

Brak stypendiów „Mundusowych” dla studentów tego programu


skanie dofinansowania na prowadzenie wspólnych studiów doktoranckich Erasmus Mundus. Polska uczelnia uczestniczy w realizacji jednego programu wspólnych studiów doktoranckich Erasmus Mundus11, jako instytucja posiadająca status „partnera stowarzyszonego”, co oznacza, że polska instytucja może nie wydawać dyplomu ukończenia studiów i nadawać tytułu naukowego „doktora”, a spełnia jedynie wyznaczone jej w procesie kształcenia zadania. Europejskie studia doktoranckie Erasmus Mundus (EMJD – Erasmus Mundus Joint Doctorate)

Lp.

1.

Polska uczelnia zaangażowana w realizację wspólnych studiów

Tytuł projektu (wspólnych studiów) INTERZONES – Cultural Studies in Literary Interzones

Uniwersytet Jagielloński (Wydział Polonistyki)12

Rok rozpoczęcia studiów „Mundusowych” 2010/11 (do 2014/15)

O tym, że program Erasmus Mundus zyskuje na popularności świadczą wyniki konkursów – ostatniego w fazie I (rok 2007) i pierwszego w fazie II (rok 2009). ROK 2007 Europejskie studia magisterskie – EMMC

ROK 2009 Europejskie studia magisterskie – EMMC

ROK 2009 Europejskie Studia Doktoranckie – EMJD

Liczba wszystkich złożonych projektów.

176

182

135

Liczba projektów zaakceptowanych w konkursie

23

50

13

Liczba złożonych projektów z udziałem polskiej uczelni

24

21

13

Liczba projektów zaakceptowanych z udziałem polskiej uczelni

6

6

1

Konkurs wniosków.

Na podstawie dostępnych dla nas danych można stwierdzić, że o miejsce w konsorcjach realizujących studia „Mundusowe” zabiegały od początku realizacji programu łącznie 33 polskie uczelnie (w tym 25 uczelni publicznych, 4 instytuty PAN i 4 uczelnie niepubliczne). 11 12

stan na kwiecień 2010 Partner stowarzyszony

Erasmus Mundus

15


16

Nazwa instytucji/uczelni

Uniwersytet Jagielloński

Politechnika Warszawska

Uniwersytet Wrocławski

Politechnika Gdańska

Politechnika Wrocławska

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

MONABIPHOT: Molecular nano- and biophotonics for telecommunications and biotechnologies EMMEP: Erasmus Mundus Minerals and Environmental Programme

MATHMODS: Mathematical Modelling in Engineering: Theory, Numerics, Applications EMQAL: European Joint Master in Quality in Analytical Laboratories

European Master in Global Studies MONABIPHOT: Molecular nano- and biophotonics for telecommunications and biotechnologies

M.E.S.C.: Materials for Energy Storage and Conversion OPSCITECH: Optics in Science and Technology EMARO: European Master on Advanced Robotics

EUROCULTURE Europubhealth – European Public Health Master IMESS: International Masters in Economy, State and Society ASC: Master of Science – Advanced Spectroscopy in Chemistry INTERZONES: Cultural Studies in Literary Interzones

Tytuł studiów „Mundusowych”

Wydział Chemiczny Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologi

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Wydział Chemiczny

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Wydział Chemii

Wydział Chemiczny Wydział Mechatroniki Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych/ Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Centrum Studiów Europejskich Collegium Medicum – Wydział Nauk o Zdrowiu Centrum Studiów Europejskich Wydział Chemii Wydział Polonistyki

Jednostka organizacyjna w uczelni

2

2

3

3

5

Liczba realizowanych programów wspólnych studiów Erasmus Mundus

W wyniku oceny złożonych propozycji dotychczasowy udział polskich uczelni w realizacji studiów „Mundusowych” przedstawia się następująco:


Erasmus Mundus

17

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Instytut Biocybertnetyki i Inżynierii Biomedycznej PANw Warszawie

Politechnika Lubelska

Polska Akademia Nauk w Łodzi

Szkoła Główna Handlowa

Uniwersytet Warszawski

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

EMSHIP: European Education in Advanced Ship Design

GEM: Geo – Information Science and Earth Observation for Environmental Modelling and Management

EMLE: European Master in Law and Economics

ECOHYD: The Erasmus Mundus Master of Science in Ecohydrology

EMIDIReB: European Master in Diagnosis and Repair of Buildings

CEMACUBE: Common European Master’s Course in Biomedical Engineering

EMMAPA: Erasmus Mundus Master in Adapted Physical Activity

GEMMA: Master’s Degree in Women’s and Gender Studies ECOHYD: The Erasmus Mundus Master of Science in Ecohydrology

Wydział Techniki Morskiej

Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska

Wydział Budownictwa i Architektury

Wydział Rehabilitacji

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

1

1

1

1

1

1

1

2

Opisy programów wspólnych studiów zaprezentowane na kolejnych stronach są przygotowane na podstawie streszczeń projektów opracowanych przez wnioskujących i stanowiących integralną część formularza wniosku.

Na następnych stronach przedstawiamy opisy wspólnych studiów Erasmus Mundus zaakceptowane w pierwszym konkursie wniosków w roku 2009.

Uniwersytet Łódzki

6.


1

Europejskie Studia Magisterskie Erasmus Mundus

CEMACUBE: Common European Master’s course in Biomedical Engineering Czas trwania: 2 lata Cel: Europejskie Studia Magisterskie Erasmus Mundus CEMACUBE przygotowują studentów z Europy i spoza niej do pracy w zawodach w sektorze inżynierii biomedycznej. Struktura: Inżynieria Biomedyczna to multidyscyplinarna dziedzina wiedzy, która obejmuje wiele zagadnień, takich jak: • medycyna regeneracyjna, • projektowanie implantów, • obrazowanie w technologii pozytonowej tomografii emisyjnej (PET), • czujniki biologiczne. Na pierwszym roku studiów (semestr 1 i 2), student będzie uczęszczać na wykłady ze wszystkich przedmiotów z zakresu inżynierii biomedycznej na jednym z sześciu uniwersytetów. Podczas trzeciego semestru przeniesie się do jednego z uczestniczących uniwersytetów, gdzie będzie uczestniczyć w wykładach specjalizacyjnych, poświęconych np. obrazowaniu medycznemu, inżynierii tkankowej lub sztucznym organom. Podczas ostatniego semestru zostanie zrealizowany projekt magisterski w dziedzinie specjalizacyjnej na jednym z 6 uczestniczących uniwersytetów lub na jednym z 7 stowarzyszonych uniwersytetów: ETH Zurich (Szwajcaria), Calabria (Włochy), Aalborg (Dania), Strathclyde (UK), Compiegne (Francja), Patras (Grecja), Warszawa (Polska). Każdy student otrzyma podwójny dyplom. Absolwenci Europejskich Studiów Magisterskich w zakresie Inżynierii Biomedycznej mają wykształcenie obejmujące wymiar europejski, doświadczenie w pracy zespołowej o wymiarze interkulturowym i interdyscyplinarnym, są dokładnie zaznajomieni ze wszystkimi dziedzinami inżynierii biomedycznej oraz są przygotowani do samodzielnej specjalizacji w określonej dziedzinie inżynierii biomedycznej. Język wykładowy: angielski Planowana liczba studentów: 35 studentów europejskich i 15 studentów z krajów trzecich Wymagania stawiane kandydatom: Licencjat (Bachelor) w dziedzinie inżynierii i dobra znajomość języka angielskiego (wszystkie zajęcia będą prowadzone w języku angielskim), przekonywujący list motywacyjny i referencje.

18


Europejskie Studia Magisterskie Erasmus Mundus

Strona internetowa: www.biomedicaltechnology.eu Koordynator projektu: University of Groningen, Holandia Polska uczelnia zaangażowana w realizację programu kształcenia: Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie

2

Partnerzy konsorcjum realizującego program kształcenia: Free University of Brussels (VUB), Belgia Czech Technical University Prague, Czechy Trinity College Dublin, Irlandia Aachen University, Niemcy Ghent University, Belgia

EMLE: European Master in Law and Economics Czas trwania: 10 miesięcy Cel: Wspólne Europejskie Studia Magisterskie w zakresie prawa i ekonomii (European Master in Law and Economics – EMLE) mają na celu przekazanie studentom zaawansowanej wiedzy z dziedziny ekonomicznej analizy prawa, z uwzględnieniem wykorzystania metod ekonomicznych do wyjaśnienia i oceny skutków regulacji prawnych. Struktura: Program EMLE obejmuje wszystkie główne dziedziny ekonomicznej analizy prawa, od prawa prywatnego przez prawo publiczne do regulacji ekonomicznych. Studia wyposażają studentów w umiejętności niezbędne w pracy w: • spółkach prywatnych, • organizacjach publicznych, • firmach doradczych, • wielkich międzynarodowych kancelariach prawnych. Absolwenci zyskają również gruntowne przygotowanie do studiów doktoranckich w zakresie prawa i ekonomii. Program studiów trwa jeden rok akademicki podzielony na trzy trymestry. Podczas pierwszego i drugiego trymestru prowadzone są zajęcia na poziomie podstawowym i zaawansowanym w zakresie głównych przedmiotów, które obejmuje ekonomiczna analiza prawa. Studenci wybierają jeden przedmiot specjalizacyjny, który ma związek z dalszym wyborem uczelni. Podczas trzeciego trymestru studenci uczęszczają na zajęcia specjalizacyjne i piszą pracę magisterską.

Erasmus Mundus

19


Europejskie Studia Magisterskie Erasmus Mundus

Każdy z uniwersytetów partnerskich przyznaje dyplom magistra studentom, którzy spędzili przynajmniej jeden semestr na danej uczelni i ukończyli z wynikiem pozytywnym roczny program studiów. Dyplom jest oficjalnie uznawany we wszystkich zaangażowanych krajach. Język wykładowy: angielski Planowana liczba studentów: 55 studentów europejskich i 25 studentów z krajów trzecich Wymagania stawiane kandydatom: Kandydaci na studia muszą posiadać dyplom uznanego uniwersytetu w zakresie prawa lub ekonomii. W procesie rekrutacji pierwszeństwo przysługuje studentom z najlepszymi ocenami. Strona internetowa: www.emle.org Koordynator projektu: Erasmus School of Law, Rotterdam Institute of Law and Economics, Erasmus University Rotterdam, Holandia Polska uczelnia zaangażowana w realizację programu kształcenia: Szkoła Główna Handlowa Partnerzy konsorcjum realizującego program kształcenia: University of Aix-Marseille III Paul Cézanne, Francja University of Bologna, Włochy Ghent University, Belgia University of Hajfa, Izrael University of Hamburg, Niemcy Indira Gandhi Institute of Development Research, Indie University of Vienna, Austria

3

EMGS: Global Studies – a European Perspective Czas trwania: 10 miesięcy Cel: W ciągu ostatniego dwudziestolecia XX wieku obserwowano coraz silniejsze współzależności pomiędzy krajami. Wynikały one z gwałtownego wzrostu znaczenia

20


Europejskie Studia Magisterskie Erasmus Mundus

zjawisk, których skutków nie można przypisać ani do konkretnych państw, ani regionów. Proces ten nazwano „globalizacją”. Nie stwarza ona korzystnych warunków do koordynowania działań przez podmioty działające we współczesnym świecie, dlatego strategie społeczne, polityczne i kulturowe radykalnie różnią się między sobą. To zróżnicowanie i jego często dramatyczne skutki, wywołało dyskusję o potrzebie poszukiwania odpowiednich paradygmatów, języka, narzędzi, dzięki którym można analizować procesy globalne. Studia magisterskie Global Studies nie ograniczają się do jednej metody pozwalającej na interpretację tych zjawisk, nie stawiają sobie za cel przekonania studentów do jednej metody rozumienia globalizacji. Mają natomiast wyposażyć studentów w wiedzę na temat różnych podejść i paradygmatów oraz wykształcić umiejętności posługiwania się nimi w debacie na temat przyszłości globalizacji. Jest to kwalifikacja, która istotnie wpływa na szanse znalezienia zatrudnienia na rynku pracy, coraz bardziej zależnym od tego, co jest zewnętrzne, ponadnarodowe. Struktura: Program ma na celu wykształcenie studentów, którzy będą potrafili w odpowiedzialny sposób i na zaawansowanym poziomie naukowym analizować fenomen globalizacji i towarzyszące mu procesy w krajach Północy i Południa na podstawie wyników badań, teorii i metod z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, historii i kulturoznawstwa. W zależności od wybranej ścieżki mobilności pomiędzy uczelniami konsorcjum możliwa jest specjalizacja w określonych dziedzinach badań nad globalizacją, takich jak analiza historyczna i porównawcza globalnych powiązań, gospodarcza i społeczna historia globalizacji, światowa ekonomia polityczna, analiza procesów transformacji gospodarczej, politycznej i społecznej oraz badania nad rozwojem. Uczestnicy programu Global Studies studiują na dwóch spośród pięciu europejskich uczelni konsorcjum. Studenci z Europy dodatkowo mają możliwość zaliczenia jednego semestru na jednej z uczelni pozaeuropejskich. W trakcie pierwszego roku studiów wszyscy uczestnicy programu mają okazję spotkań i wymiany poglądów w trakcie szkoły zimowej oraz szkoły letniej. Konsorcjum wydaje zależnie od ścieżki mobilności wspólny lub podwójny dyplom. Po ukończeniu programu studiów magisterskich studenci powinni posiadać umiejętności akademickie umożliwiające przyjęcie na studia doktoranckie. Poza karierą akademicką studia przygotowują absolwentów do pracy w instytucjach międzynarodowych i ponadnarodowych, organizacjach pozarządowych, w charakterze mediatora międzykulturowego lub w dziedzinie współpracy rozwojowej, ekonomii i zarządzania. Język wykładowy: angielski i niemiecki

Erasmus Mundus

21


Europejskie Studia Magisterskie Erasmus Mundus

Planowana liczba studentów: około 60 studentów europejskich i 60 studentów z krajów trzecich Wymagania stawiane kandydatom: dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, bardzo dobra znajomość języka angielskiego Strona internetowa: http://www.uni-leipzig.de/gesi/emgs/ Koordynator projektu: University of Leipzig, Niemcy Polska uczelnia zaangażowana w realizację programu kształcenia: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Studiów Międzynarodowych Partnerzy konsorcjum realizującego program kształcenia: London School of Economics and Political Science, Wielka Brytania Macquarie University, Australia University of Stellenbosch, Republika Południowej Afryki University of Vienna, Austria Roskilde University, Dania Dalhousie University, Kanada University of California, Santa Barbara, USA Jawaharlal Nehru University, Indie Fudan University, Chiny

4

EMSHIP: European Education in Advanced Ship Design Czas trwania: 1 rok i 6 miesięcy Cel: Celem Wspólnych Europejskich Studiów Magisterskich EMSHIP jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia w zakresie budownictwa okrętowego i projektowania okrętów w trybie 1,5-rocznych studiów drugiego stopnia, którym odpowiada 90 punktów ECTS. Struktura: EMSHIP daje studentom wiele możliwości rozwoju i wyposaża w umiejętności niezbędne do pracy w wymagającej branży. Program mobilności obejmuje 3 semestry w 3 różnych krajach o odmiennej kulturze:

22


Europejskie Studia Magisterskie Erasmus Mundus

Semestr 1.: Universite de Liege (ULG – ANAST) – teoria okrętu, podstawy konstrukcji i technologii okrętów, podstawy projektowania okrętów, wyposażenie i silniki okrętowe, statki szybkie; Semestr 2.: Ecole Centrale de Nantes (ECN) – falowanie i stany morza, własności morskie, hydrodynamika eksperymentalna i numeryczna, optymalizacja w projektowaniu okrętów; Semestr 3.: Możliwość wyboru jednej z czterech lokalizacji: • Galati (UGAL, Rumunia) – właściwości manewrowe, napędy okrętowe, • Genua (UNIGE, Włochy) – teoria i projektowanie jachtów żaglowych i motorowych • Rostock (URO, Niemcy) – technologia informacyjna w projektowaniu i budowie okrętów, budowa okrętów • Szczecin (ZUT, Polska) – mechanika konstrukcji okrętów, projektowanie konstrukcji okrętów, technologia budowy okrętów Poza sześcioma znanymi uniwersytetami europejskimi w skład konsorcjum EMSHIP wchodzi sześciu partnerów stowarzyszonych z całego świata: Uniwersytet w Michigan (USA), Uniwersytet w Osace (Japonia), Federalny Uniwersytet Amazonii (Brazylia), VIMARU (Wietnam), Uniwersytet Nowej Południowej Walii (Australia) i Uniwersytet Techniczny w Oranie (Algeria), które pełnią rolę doradczą i służą pomocą w procesie rekrutacji i oceny, przy wsparciu ze strony Strategicznej Grupy Doradczej. Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów Kształcących w Okrętownictwie (WEGEMT) służy konsorcjum pomocą przy zarządzaniu, prowadzeniu strony internetowej i rozpowszechnianiu informacji pośród potencjalnych kandydatów na studia. Po ukończeniu studiów przyznawany jest podwójny dyplom magisterski Universite de Liege (Belgia) i Ecole Centrale de Nantes (Francja). W suplemencie do dyplomu znajduje się natomiast informacja o przebiegu studiów z uwzględnieniem trzeciego semestru w jednej z czterech uczelni: University of Galati Dunarea de Jos (Rumunia), Universita Degli Studi di Genova (Włochy), Universität Rostock (Niemcy) i Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Język wykładowy: angielski Planowana liczba studentów: 10 studentów z krajów niebędących w Unii Europejskiej, 8 studentów europejskich i 2 studentów z krajów stowarzyszonych z UE (Turcja, Chorwacja) Wymagania stawiane kandydatom: ukończenie wyższych studiów technicznych na poziomie magisterskim (5 lat studiów lub uzyskanie 300 punktów ECTS).

Erasmus Mundus

23


Europejskie Studia Magisterskie Erasmus Mundus

Studia przeznaczone są dla: • absolwentów innych kierunków technicznych, posiadających tytuł magistra, którzy chcieliby uzupełnić swoje wykształcenie o zagadnienia związane z okrętownictwem, • aktywnych zawodowo oficerów mechaników, którzy mają 3–5 letnie doświadczenie w pracy na morzu i chcieliby poszerzyć swoją wiedzę, aby dalej rozwijać karierę. Istnieje duże zapotrzebowanie ze strony armatorów i władz portowych na usługi oficerów mechaników, którzy posiadają wiedzę nt. serwisowania okrętów i którzy potrafią zarządzać i utrzymywać flotę, • absolwentów studiów technicznych, zainteresowanych dodatkowym wykształceniem w zakresie jachtów żaglowych, jachtów motorowych i mega jachtów, jak również bezpieczniejszego i bardziej przyjaznego dla środowiska transportu morskiego i rzecznego, • inżynierów poszukujących zaawansowanej wiedzy w zakresie hydrodynamiki okrętowej, projektowania okrętów, CAD, technologii informacyjnych w budownictwie okrętowym a także mechaniki, konstrukcji i technologii okrętów. Strona internetowa: www.emship.eu Koordynator projektu: University of Liege (ULG) – ANAST, Belgia Polska uczelnia zaangażowana w realizację programu kształcenia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Techniki Morskiej Partnerzy konsorcjum realizującego program kształcenia: University of Liège (ULG), Belgia Ecole Centrale de Nantes (ECN), Francja University of Galati Dunarea de Jos (UGAL), Rumunia University of Rostock (URO), Niemcy University of Genova (UNIGE), Włochy

5

ECOHYD: The Erasmus Mundus Master Of Science in Ecohydrology Czas trwania: 2 lata Cel: Na całym świecie wody śródlądowe, ujścia rzek i wody przybrzeżne ulegają degradacji środowiskowej. Obecne działania naprawcze, które opierają się głównie na

24


Europejskie Studia Magisterskie Erasmus Mundus

technologiach inżynieryjnych, nie umożliwiają odtworzenia naturalnych procesów ekologicznych i przywrócenia funkcji i właściwości zdegradowanym ekosystemom wodnym. Niniejszy program studiów ma na celu umożliwienie studentom zdobycia gruntownej wiedzy i zrozumienia procesów ekologicznych, które wspierają odporność ekosystemów wodnych na stres wynikający z degradacji, jak również zapoznanie się z metodami harmonizacji tych procesów z infrastrukturą inżynieryjną w dorzeczach oraz sposobami ich wykorzystania do podnoszenia jakości ekosystemów wodnych i odwracania procesów degradacyjnych. Struktura: Europejskie studia magisterskie Erasmus Mundus w zakresie ekohydrologii to wynik doświadczeń i wiedzy konsorcjum, w skład którego wchodzą szkoły wyższe z czterech krajów europejskich; Portugalii, Polski, Holandii i Niemiec oraz jeden uniwersytet z kraju trzeciego (Argentyna). • Uniwersytet w Algarve (Portugalia) ma bogate doświadczenie w kształceniu w zakresie ekohydrologii ekosystemów ujść rzek i wód przybrzeżnych; • Uniwersytet Łódzki (Polska) ma osiągnięcia w kształceniu w zakresie ekohydrologii ekosystemów słodkowodnych i ekohydrologii obszarów miejskich; • UNESCO-IHE Institute for Water Education (Holandia) i Uniwersytet w Kiel (Niemcy) zapewniają kształcenie w zakresie inżynierii wodnej i zarządzania. Studia trwają 2 lata i są prowadzone w języku angielskim. Dwie grupy liczące po 15 studentów rozpoczną studia na Uniwersytecie w Algarve i na Uniwersytecie Łódzkim. Pierwszej części studiów magisterskich odpowiada 50 punktów ECTS. Drugi rok studiów będzie prowadzony na Uniwersytecie La Plata lub w Instytucie Oceanografii i Rybołówstwa (Chorwacja), gdzie studenci zapoznają się i dokonają oceny geograficznych i klimatycznych różnic, jakie należy uwzględnić przy opracowywaniu rozwiązań z zakresu ekohydrologii. Tej części studiów odpowiada 10 punktów ECTS. Następnie studenci przeniosą się na Uniwersytet w Kiel lub do Instytutu UNESCO-IHE w Delft, gdzie zdobędą kompetencje w zakresie zarządzania zasobami wodnymi i inżynierii wodnej. Temu komponentowi odpowiada 30 punktów ECTS. Na zakończenie studiów, studenci zobowiązani są napisać pracę magisterską w jednej z europejskich uczelni wchodzących w skład konsorcjum, za co otrzymają 30 punktów ECTS. Po uzyskaniu pozytywnej oceny i spełnieniu wszystkich wymogów, studenci uzyskają dyplomy instytucji wchodzących w skład konsorcjum. Język wykładowy: angielski Planowana liczba studentów: 5 studentów europejskich i 25 studentów z krajów trzecich

Erasmus Mundus

25


Europejskie Studia Magisterskie Erasmus Mundus

Wymagania stawiane kandydatom: Wymagania stawiane kandydatom: • ukończone studia licencjackie (lub ich ekwiwalent) w takich dziedzinach, jak: biologia, ekologia, nauki o ziemi, nauki o środowisku, limnologia, oceanografia, nauki o morzu, inżynieria wodna, oraz inne pokrewne, i uzyskanie w ich toku co najmniej 180 punktów ECTS • biegła znajomość języka angielskiego, przynajmniej na poziomie C1 w skali europejskiej • list motywacyjny od kandydata • dwa listy rekomendacyjne od nauczycieli akademickich lub uznanych na świecie naukowców z zakresu wymienionych dziedzin naukowych. Strona internetowa: http://www.ecohyd.org/ Koordynator projektu: University of Algarve, Portugalia Polska uczelnia zaangażowana w realizację programu kształcenia: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Partnerzy konsorcjum realizującego program kształcenia: Christian Albrechts University of Kiel, Niemcy UNESCO-IHE Institute for Water Education, Delft, Holandia National University of La Plata, Argentyna

6

EMMAPA: Erasmus Mundus Master in Adapted Physical Activity Czas trwania: 2 lata Cel: Wspólne Europejskie Studia Magisterskie w zakresie adaptowanej aktywności fizycznej to program studiów drugiego stopnia, który oferuje najnowocześniejsze metody badawcze i metody kształcenia w dziedzinie adaptowanej aktywności fizycznej (adapted physical activity – APA) oraz w zakresie społecznych, pedagogicznych i technicznych aspektów aktywności fizycznej zaadaptowanej dla osób za specjalnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych. Struktura: Studia magisterskie trwają dwa lata, odpowiadają 120 punktom ECTS i są prowadzone w języku angielskim. Kompetencje zdobyte podczas studiów EMMAPA dają studentom unikalną możliwość zdobycia zaawansowanej wiedzy w zakresie:

26


Europejskie Studia Magisterskie Erasmus Mundus

• ruchu, • nauki

o ćwiczeniach fizycznych, analizy behawioralnej do celów przygotowywania programów adaptowanej aktywności fizycznej dla osób ze specjalnymi potrzebami. Pierwszy rok studiów realizowany jest na Catholic University of Leuven (KUL), a drugi rok na jednym z europejskich uniwersytetów wchodzących w skład konsorcjum, przy czym do wyboru są 4 różne modele mobilności. Konsorcjum EMMAPA Master przyznaje wspólny dyplom: Erasmus Mundus Master in Adapted Physical Activity (europejski magister w zakresie adaptowanej aktywności fizycznej), który wystawia koordynator studiów (KUL). Na dyplomie widnieją loga czterech uniwersytetów wchodzących w skład konsorcjum i podpis Rektora KUL złożony w imieniu pozostałych rektorów. • stosowanej

Język wykładowy: angielski Planowana liczba studentów: 18 studentów europejskich i 22 studentów z krajów trzecich Wymagania stawiane kandydatom: Minimalne wymagania wobec kandydatów na studia to posiadanie dyplomu licencjata w dziedzinie wychowania fizycznego, fizjoterapii, nauk o sporcie/ruchu fizycznym i kinezjologii. Strona internetowa: http://www.erasmusmundus.be Koordynator projektu: Catholic University of Leuven, Belgia Polska uczelnia zaangażowana w realizację programu kształcenia: Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji Partnerzy konsorcjum realizującego program kształcenia: Stellenbosch University, Republika Południowej Afryki University of Queensland, Australia Norwegian Sschool of Sport Science, Norwegia University of Limerick, Irlandia Palacky University of Olomouc, Republika Czeska University of Virginia, USA

Erasmus Mundus

27


Europejskie Studia Doktoranckie Erasmus Mundus

7

INTERZONES: Cultural Studies in Literary Interzones Czas trwania: 3 lata Cel: Celem studiów Cultural Studies in Literary Interzones jest przygotowanie uzdolnionych doktorantów do pracy w charakterze pracowników naukowo-dydaktycznych z dziedziny komparatystyki literackiej i kultury europejskiej lub konsultantów w sektorze prywatnym koncentrujących się na globalnych fenomenach kulturowych. Głównym celem programu jest przekraczanie dyscyplinarnych barier w oparciu o nowatorskie curriculum, dla którego punktem odniesienia pozostają komparatystyka literacka, badania nad kulturą obrazu i antropologia. W ramach Interzones Centrum Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego zaproponowało unikatową, modułową formułę studiów w oparciu o cztery pasma intelektualne: literatura (pasmo główne), media, filozofia, polityka. Szczegóły programu znaleźć można na stronie internetowej Centrum w zakładce Doktorat/PhD: www.cash.polonistyka.uj.edu.pl. Struktura: Studia prowadzone są w języku francuskim i angielskim. Studenci będą mogli nieodpłatnie korzystać z pomocy językowych na każdym z uniwersytetów. Program mobilności studentów podczas 6 kolejnych semestrów obejmuje naukę na 3–4 uniwersytetach, a studenci z Europy będą studiować PRZYNAJMNIEJ w jednej z uczelni spoza Europy. • Pierwszy semestr wszyscy studenci spędzą w Bergamo, gdzie zapoznają się z najnowszymi trendami w teorii „migracji kulturowych”. • Następnie studenci wybiorą dwie główne uczelnie spośród pięciu instytucji partnerskich, od których uzyskają dyplomy: Tübingen, Bergamo, Perpignan oraz Universidade Federal Fluminense w Brazylii lub Jawaharlal Nehru University w Indiach, w których spędzą po dwa kolejne semestry: 2. i 3. oraz 5. i 6. • W zależności od wybranego profilu badawczego semestr 4. będzie realizowany w jednej z uczelni partnerskich; może to być trzecia lub czwarta instytucja partnerska lub jedna ze stowarzyszonych szkół: Aix, Barcelona, Brown, Buenos Aires, Kraków, Meksyk, Paris Sorbonne Nouvelle 3, Paris 10, Sydney, Petersburg lub Zürich. (Nazwy uniwersytetów są podane do celów orientacyjnych, gdyż w każdym z przypadków to wyspecjalizowana jednostka badawcza zaprasza studenta do prowadzenia badań). Ze 180 punktów ECTS 120 przypada na pracę doktorską, a 60 jest przyznawanych w wyniku realizacji wielu działań mających na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia przyszłych globalnych pracowników naukowo-dydaktycznych.

28


Po ukończeniu studiów doktoranci otrzymają podwójny dyplom od głównych uczelni oraz suplementy do dyplomu potwierdzające osiągnięcia z trzeciej i czwartej uczelni, na której realizowane były studia doktoranckie. Język wykładowy: angielski i francuski Planowana liczba studentów: 6 studentów europejskich i 10 studentów z krajów trzecich Wymagania stawiane kandydatom: Kandydaci powinni wykazać się znajomością przynajmniej 3 języków europejskich, aby mogli skutecznie prowadzić badania w dziedzinie komparastyki literackiej i kultury wizualnej. Strona internetowa: http://www.mundusphd-interzones.eu Koordynator projektu: University of Bergamo, Włochy Polska uczelnia zaangażowana w realizację programu kształcenia: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Centrum Studiów Humanistycznych Partnerzy konsorcjum realizującego program kształcenia: Jawaharlal Nehru University, Indie University of Perpignan, Francja Fluminense Federal University, Brazylia Eberhard Karl University of Tübingen, Niemcy University of Provence Aix-Marseille 1, Francja Hermeneia Group – University of Barcelona, Hiszpania The Graduate School of Brown University, USA Entre Rios National University, Argentyna The Iberoamerican University, Meksyk The New Sorbonne University - Paris 3, Francja The Western University - Paris 10, Francja The European University of Petersburg, Rosja The University of Sydney, Australia The University of Zurich, Szwajcaria Opisy studiów spełniających kryteria programu Erasmus Mundus zaakceptowanych w konkursie w latach 2004-2008 można znaleźć w broszurce „Programy wspólnego kształcenia w programie Erasmus Mundus realizowane przy współudziale polskich uczelni, 2004-2008” dostępnej także na stronie http://www.erasmusmundus.org.pl/files/mundus.pdf.

Erasmus Mundus

29


Załączniki Wykres 1. Udział poszczególnych krajów Unii Europejskiej w realizacji studiów magisterskich EMMC, lata 2004-2008 53

Hiszpania

11

Niemcy

42

12

Francja

35

Włochy

8

Wielka Brytania

35

7

Holandia

21

8

Portugalia

21

5

Szwecja Polska

20

3 16

0

Norwegia

12

2

Węgry

12

1

Dania

10

4

Belgia

9

Finlandia

9

Czechy Austria Irlandia Grecja Słowenia Estonia Litwa

3

11

9

0 7

0 6

0 5

0 3 0 3

0 1

Słowacja

1 0

Malta

1 0

Luksemburg

1 0

2

udział jako koordynator

30

38

27

udział jako partner


Wykres 2. Udział poszczególnych krajów Unii Europejskiej w realizacji studiów magisterskich EMMC, 2009 r. Niemcy

26

3

14

Francja

10

Hiszpania

7

Szwecja

12

5

8 9

2 2

Wielka Brytania

9

1

4

Belgia

6

Grecja

0

6

Irlandia

0 0

6

1

Dania

1

Norwegia

1 0

Węgry

0

Austria 0

Rumunia

0

Słowenia

0

Malta Islandia Łotwa

0 0 0 0 0 0 0 0

Litwa

0 0

Bułgaria

0 0

5

2 4 4 4 2 4

5 4 1 3

1

Czechy

7 7

3

Finlandia

Polska

13

7

5

Portugalia

Słowacja

8 15

3

Holandia

12 15

6

Włochy

15

3 3 3

1 1 2 1 1 1

1

1 1

udział jako partner stowarzyszony

udział jako koordynator

Erasmus Mundus

udział jako partner projektu

31


Wykres 3. Udział poszczególnych krajów trzecich w realizacji studiów magisterskich EMMC, 2009 Stany Zjednoczone Indie RPA Kanada Japonia Australia Szwajcaria Brazylia Chiny Argentyna Meksyk Rosja Izrael Peru Kolumbia Filipiny Chile Turcja Tajlandia Singapur Serbia Mołdawia Liban Korea Płd. Ekwador Egipt Arabia Saudyjska Wietnam Maroko Algeria Wenezuela Uzbekistan Ukraina Tunezja Tajwan Pakistan Nowa Zelandia Kamerun Ghana Chorwacja

32

7

10

7

3 6

0 3 3 3

5 4 4

3 3 2

7

2 2

0 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

0

0

3 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1

0

0

5

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

udział jako partner projektu udział jako partner stowarzyszony


Wykres 4. Udział poszczególnych krajów w realizacji studiów doktoranckich EMJD, 2009 r. Francja Niemcy

4

8

0

4

Włochy

0

Wielka Brytania

0

Szwecja

0

Brazylia

0

Szwajcaria

0

1 2 1

2 2

1 1 0

Austria

0 0

Dania

3 2 2

0 0

Stany Zjednoczone

Japonia

3 2 2

0 0

Belgia

Estonia

4 1

1

Kanada

Portugalia

4 4

1

1 1

Hiszpania

Chiny

5

1

Indie

0 0 0 0 0

Australia

0 0

Meksyk

0 0

Argentyna

0 0

Czechy

0 0

Indonezja

0 0

Kenia

0 0

Polska

0 0

Rosja

0 0

Serbia

0 0

Tajlandia

0 0

6

4

2

Holandia

8 5

3

1 3 1 1 1 1

2 2 2

1

udział jako partner stowarzyszony

1 1

udział jako koordynator projektu

1 1

udział jako partner projektu, również stowarzyszony

1 1 1

Erasmus Mundus

33


Tabela 1. Liczba studentów-stypendystów wg kontynentów*, lata 2004–2008

AFRYKA

Lp.

Liczba studentów, w tym:

kobiety

mężczyźni

1.

Etiopia

Kraj

242

18

224

2.

Nigeria

84

10

74

3.

Ghana

71

6

65

4.

Kenia

54

22

32

5.

Kamerun

54

18

36

6.

Uganda

37

17

20

7.

RPA

31

16

15 19

8.

Egipt

31

12

9.

Maroko

23

8

15

10.

Algieria

23

13

10

Liczba studentów, w tym:

kobiety

mężczyźni 127

AMERYKA POŁUDNIOWA

Lp.

Kraj

1.

Brazylia

267

140

2.

Kolumbia

132

62

70

3.

Argentyna

81

35

46

4.

Chile

58

29

29

5.

Peru

48

26

22

6.

Wenezuela

29

15

14 13

7.

Ekwador

24

11

8.

Boliwia

19

11

8

9.

Paragwaj

7

6

1

10.

Urugwaj

2

2

0

11,

Gujana

2

1

1

AMERYKA PÓŁNOCNA

Lp.

Liczba studentów, w tym:

kobiety

mężczyźni

1.

Meksyk

Kraj

174

72

102

2.

USA

160

85

75

3.

Kanada

122

62

60

4.

Gwatemala

17

8

9

5.

Kostaryka

14

3

11

6.

Kuba

12

5

7

7.

Salwador

11

7

4

* kraje danego kontynentu, z których rekrutowała się największa liczba stypendystów programu Erasmus Mundus

34


8.

Nikaragua

9

2

7

9.

Trynidad i Tobago

8

6

2

10.

Honduras

7

4

3

11,

Haiti

7

2

5t

AUSTRALIA i OCEANIA

Lp.

Liczba studentów, w tym:

kobiety

mężczyźni

1.

Australia

Kraj

57

35

22

2.

Nowa Zelandia

21

7

14

3.

Fidżi

2

0

2

4.

Papua Nowa Gwinea

2

1

1

5.

Samoa

2

2

0

6.

Vanuatu

1

1

0

7.

Niue

1

0

1

Liczba studentów, w tym:

kobiety

mężczyźni

1109

308

801

Lp.

AZJA

1.

Kraj Indie

2.

Chiny

694

379

315

3.

Pakistan

204

23

181

4.

Tajlandia

179

114

65

5.

Bangladesz

160

21

139

6.

Wietnam

150

72

78

7.

Indonezja

142

67

75

8.

Malezja

119

73

46

9.

Filipiny

102

60

42

10.

Iran

EUROPA

Lp.

Kraj

101

42

59

Liczba studentów, w tym:

kobiety

mężczyźni

140

67

1.

Rosja

207

2.

Ukraina

102

63

39

3.

Serbia

76

46

30

4.

Albania

56

42

14

5.

Mołdawia

25

15

10

6.

Białoruś

24

12

12

7.

Kosowo

18

3

15

8.

Bośnia i Hercegowina

15

11

4

14

9

5

12

8

4

9. 10.

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii Chorwacja

Erasmus Mundus

35


Tabela 2. Liczba nauczycieli-stypendystów wg kontynentów*, lata 2004-2008 AFRYKA Lp.

Kraj

Liczba nauczycieli, w tym:

kobiety

mężczyźni

1.

RPA

33

13

20

2.

Maroko

15

3

12

3.

Algieria

8

2

6

4.

Etiopia

6

0

6

5.

Kamerun

6

0

6

Liczba nauczycieli, w tym:

AMERYKA POŁUDNIOWA Lp.

Kraj

kobiety

mężczyźni

1.

Brazylia

70

27

43

2.

Argentyna

36

9

27

3.

Chile

22

4

18

4.

Kolumbia

12

0

12

5.

Urugwaj

11

3

8

Liczba nauczycieli, w tym:

kobiety

mężczyźni

AMERYKA PÓŁNOCNA Lp.

Kraj

1.

USA

199

32

167

2.

Kanada

65

18

47

3.

Meksyk

27

4

23

4.

Kuba

5

0

5

5.

Kostaryka

3

1

2

AUSTRALIA i OCEANIA Lp.

Liczba nauczycieli, w tym:

kobiety

mężczyźni

1.

Australia

Kraj

53

8

45

2.

Nowa Zelandia

5

1

4

Liczba nauczycieli, w tym:

EUROPA Lp.

Kraj

kobiety

mężczyźni

1.

Rosja

59

12

47

2.

Ukraina

19

6

13

3.

Szwajcaria

10

3

7

4.

Serbia

7

5

2

5.

Albania

3

1

2

* kraje danego kontynentu, z których rekrutowała się największa liczba stypendystów programu Erasmus Mundus

36


Biuro Krajowe Programu Erasmus Mundus ul. Mokotowska 43 00 - 551 Warszawa www.frse.org.pl www.mundus.org.pl

Wspólne studia– udział polskich uczelni w programieErasmus Mundus  
Wspólne studia– udział polskich uczelni w programieErasmus Mundus  

W roku 2009 rozpoczęła się druga edycja programu Erasmus Mundus, ustanowiona na podstawie decyzji Parlamentu Europejskiego, która potrwa do...

Advertisement