Page 1

projekt贸w programu Leonardo da Vinci


2010

Kompendium projekt贸w programu Leonardo da Vinci

Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci


Zespó∏ redakcyjny

Klaudyna Sznajder, Anna Kowalczyk, Agnieszka Paw∏owiec Projekt, opracowanie graficzne, sk∏ad

Assi Kootstra (eufloria design s.c.) Druk

Drukarnia Top Druk Zelkowski Ryszard, ¸om˝a Wydawca

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa

ISBN: 978-62634-26-2

Nak∏ad: 1000 sztuk Publikacja sfinansowana ze Êrodków Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie si´ przez ca∏e ˝ycie” – Leonardo da Vinci. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialnoÊci za umieszczonà w niej zawartoÊç merytorycznà oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

Publikacja bezp∏atna


Spis treÊci Wst´p

5

Projekty MobilnoÊci

7

– Projekty IVT

13

– Projekty PLM

39

– Projekty VETPRO

47

Projekty Partnerskie

67

Projekty Transferu Innowacji

89

Indeksy

Lista projektów wed∏ug typów

104

Alfabetyczna lista beneficjentów

118

Lista beneficjentów wed∏ug województw

121

Lista beneficjentów wed∏ug typów instytucji

125

Alfabetyczna lista partnerów

129

Lista partnerów wed∏ug krajów

139


Wst´p gotowanych wniosków projekty przechodzà ocen´ formalnà i merytorycznà. Ocena formalna jest prowadzana przez pracowników Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci. Oceny merytorycznej dokonujà eksperci zewn´trzni. Ka˝dy projekt jest oceniany niezale˝nie przez dwie osoby. Ocena koƒcowa ekspertów decyduje o miejscu projektu na liÊcie rankingowej. Na jej podstawie Komitet Ewaluacyjny rekomenduje projekty do realizacji. Decyzj´ o ostatecznym zatwierdzeniu wskazanych projektów do realizacji podejmuje Zarzàd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Program Leonardo da Vinci jest cz´Êcià programu edukacyjnego Unii Europejskiej “Uczenie si´ przez ca∏e ˝ycie” (Lifelong Learning Programme – LLP), który jest realizowany od 1 stycznia 2007 r. i b´dzie trwa∏ do koƒca grudnia 2013 r. WczeÊniej program Leonardo da Vinci istnia∏ samodzielnie pod tà samà nazwà. Polskie instytucje mog∏y braç w nim udzia∏ ju˝ od 1998 roku. Obecnie rol´ Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci pe∏ni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Program Leonardo da Vinci dzia∏a w obszarze kszta∏cenia i szkolenia zawodowego. Promuje innowacyjne sposoby podejÊcia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w celu zwi´kszenia ich atrakcyjnoÊci i skutecznoÊci oraz mo˝liwie najwi´kszego zbli˝enia efektów kszta∏cenia do potrzeb rynku pracy. Program wspiera tak˝e mobilnoÊç pracowników na europejskim rynku pracy, by umo˝liwiç absolwentom i pracownikom zdobywanie nowych kwalifikacji w czasie sta˝y i praktyk zawodowych oraz doskonalenie umiej´tnoÊci wed∏ug nowoczesnych standardów. Przyczynia si´ jednoczeÊnie do kszta∏towania otwartoÊci i wra˝liwoÊci mi´dzykulturowej, nauki j´zyków obcych oraz umiej´tnoÊci adaptowania si´ do warunków ˝ycia i pracy w innych krajach europejskich. Program Leonardo da Vinci wspiera tak˝e rozwiàzania zwi´kszajàce przejrzystoÊç i uznawalnoÊç kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich (np. transfer punktów kredytowych w kszta∏ceniu i szkoleniu zawodowym ECVET, dokumenty EUROPASS), a tak˝e dzia∏ania wzmacniajàce jakoÊç kszta∏cenia zawodowego i ustawicznego (np. europejskie i narodowe ramy kwalifikacji EQF/NQF czy europejskie systemy oceny jakoÊci EQARF). Rozwój innowacji i modernizacja systemów kszta∏cenia ustawicznego sà realizowane w programie Leonardo da Vinci w ramach projektów transferu innowacji, natomiast wspieranie mobilnoÊci na europejskim rynku pracy odbywa si´ w ramach projektów wymian i sta˝y (zwanych te˝ projektami mobilnoÊci). Od 2008 roku w programie realizowane sà projekty partnerskie, umo˝liwiajàce realizacj´ wspólnych dzia∏aƒ na poziomie europejskim w obszarze kszta∏cenia i doskonalenia zawodowego. Sà to projekty tzw. ma∏ej skali, zawierajàce równie˝ komponent mobilnoÊci. Od 2009 roku istnieje mo˝liwoÊç ubiegania si´ o certyfikat dla projektów mobilnoÊci, który potwierdza, ˝e dana organizacja posiada doÊwiadczenie i zdolnoÊci do realizacji projektów o wysokiej jakoÊci. Posiadanie certyfikatu u∏atwia ubieganie si´ o dofinansowanie kolejnych projektów. W ramach akcji Wizyty Przygotowawcze przyszli wnioskodawcy majà mo˝liwoÊç wnioskowania o dofinansowanie dwóch form wyjazdów zagranicznych majàcych na celu przygotowanie przysz∏ych projektów: wizyt przygotowawczych dajàcych mo˝liwoÊç spotkania z partnerem planowanego projektu i opracowania jego szczegó∏ów oraz seminariów kontaktowych organizowanych przez Narodowe Agencje programu w ró˝nych krajach w celu umo˝liwienia znalezienia partnera do projektu. W programie Leonardo da Vinci mogà braç udzia∏ ró˝nego rodzaju podmioty, zarówno publiczne, jak i prywatne. Mogà to byç np.: szko∏y zawodowe, instytucje kszta∏cenia ustawicznego, firmy szkoleniowe, przedsi´biorstwa, partnerzy spo∏eczni i ich organizacje, izby rzemieÊlnicze, izby przemys∏owo-handlowe, organizacje bran˝owe, podmioty Êwiadczàce us∏ugi doradztwa i poradnictwa zawodowego, oÊrodki badawcze, organizacje non profit i organizacje pozarzàdowe, jak równie˝ jednostki administracji rzàdowej i samorzàdowej.

Wyniki konkursu w roku 2010 Terminy sk∏adania wniosków w konkursie w roku 2010 wyznaczone zosta∏y na: 5 lutego dla projektów wymian i sta˝y, 19 lutego dla projektów partnerskich i 26 lutego dla projektów transferu innowacji. Ogó∏em do polskiej Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci z∏o˝ono 762 projekty, w tym 578 projektów wymian i sta˝y, 143 projekty partnerskie oraz 41 projektów transferu innowacji. W wyniku selekcji do realizacji zatwierdzono w sumie 261 projektów: 193 projekty wymian i sta˝y, 17 projektów transferu innowacji oraz 51 projektów partnerskich, realizowanych przy udziale 58 instytucji z Polski. Ogó∏em, w wyniku konkursu z roku 2010, realizowanych jest 268 umów z beneficjentami. Powy˝sze dane mogà ulegaç zmianom w procesie kontraktowania. W miejsce projektów, które z jakichÊ powodów nie mogà byç realizowane, a tak˝e w miar´ przyznawania dodatkowych Êrodków, kontraktowane sà inne projekty z listy rezerwowej. Niniejsze kompendium odzwierciedla stan danych na koniec 2010 roku. Przedstawiono w nim opisy 261 projektów zaakceptowanych do realizacji przez Narodowà Agencj´ Programu Leonardo da Vinci w ramach konkursu w roku 2010. Kompendium jest podzielone na trzy cz´Êci. Pierwsza zawiera opisy projektów wymian i sta˝y (mobilnoÊci) prowadzonych przez instytucje z Polski, w drugiej przedstawiono projekty partnerskie realizowane przy wspó∏udziale instytucji z Polski, zaÊ cz´Êç trzecia zawiera opisy projektów transferu innowacji, których koordynatorami sà polscy beneficjenci. Bud˝ety projektów zatwierdzonych w konkursie 2010 r. wed∏ug typów projektów Dofinansowanie przyznane (w projektach zatwierdzonych) EUR

Projekty mobilnoÊci (wymian i sta˝y)

11 807 398

Projekty partnerskie

1 196 000

Projekty transferu innowacji

4 245 396

Wizyty przygotowawcze Razem

115 206 17 364 000

Bud˝ety projektów zatwierdzonych w konkursie 2010 r. wed∏ug typów projektów

68%

r r r r

Procedura selekcji wniosków Co roku w ramach programu Leonardo da Vinci og∏aszany jest konkurs projektów. W celu dokonania wyboru najlepiej przy5

Projekty wymian i sta˝y (mobilnoÊci) Projekty partnerskie Projekty transferu innowacji Wizyty przygotowawcze

7%

24%

1%


przez podmioty pochodzàce z województw: Êlàskiego (42), mazowieckiego (38) i ma∏opolskiego (28). Szczegó∏y obrazujà tabela oraz mapka poni˝ej.

Suma dofinansowania przeznaczona na projekty zatwierdzone do realizacji do koƒca 2010 r. wynios∏a 17 364 000 euro. Suma ta obejmuje tak˝e kwot´ przeznaczonà na finansowanie wizyt przygotowawczych. Najwi´cej projektów realizowanych jest

Projekty zatwierdzone w konkursie 2009 roku wed∏ug województw Województwo

Projekty mobilnoÊci (wymian i sta˝y)

Projekty partnerskie

Projekty transferu innowacji

Razem

Êlàskie

35

6

1

42

mazowieckie

22

7

9

38

ma∏opolskie

17

8

3

28

dolnoÊlàskie

18

7

0

25

pomorskie

16

6

1

23

Êwi´tokrzyskie

19

2

0

21

wielkopolskie

15

4

2

21

podkarpackie

12

2

0

14

lubelskie

9

3

1

13

opolskie

5

3

0

8

kujawsko-pomorskie

7

0

0

7

warmiƒsko-mazurskie

5

2

0

7

podlaskie

4

3

0

7

∏ódzkie

3

4

0

7

zachodniopomorskie

5

0

0

5

lubuskie

1

1

0

2

Razem

193

58

17

268

pomorskie

23

warmiƒsko-mazurskie

zachodniopomorskie

7

5 podlaskie kujawsko-pomorskie

mazowieckie

7

7 wielkopolskie

38

lubuskie

2

21

∏ódzkie

7

lubelskie

dolnoÊlàskie

25

13

Êwi´tokrzyskie

opolskie Êlàskie

8

21 podkarpackie

42

ma∏opolskie

14 28

6


Projekty MobilnoĂŠci


Projekty MobilnoÊci

Projekty wymian i sta˝y Celem projektów wymian i sta˝y jest wspieranie mi´dzynarodowej mobilnoÊci osób w trakcie szkolenia zawodowego oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie takich szkoleƒ. G∏ównym za∏o˝eniem projektów tego typu jest po∏àczenie teorii z praktykà, a zatem wzmocnienie wi´zi mi´dzy Êwiatem edukacji i pracy. Projekty dajà beneficjentom mo˝liwoÊç nawiàzania wspó∏pracy mi´dzynarodowej i organizacji wyjazdów na sta˝e zagraniczne, pozwalajà doskonaliç warsztat metodyczny nauczycielom, trenerom i instruktorom. Projekty wymian i sta˝y (zwane te˝ projektami mobilnoÊci) dzielà si´ na trzy grupy w zale˝noÊci od grupy docelowej, do której sà skierowane.

Projekty wymiany doÊwiadczeƒ mogà uzyskaç dofinansowanie do 100% kosztów uprawnionych. Czas pobytu za granicà mo˝e wynosiç od 1 do 6 tygodni.

Priorytety narodowe W konkursie w 2010 r. obowiàzywa∏y zaproponowane przez Narodowà Agencj´ Programu Leonardo da Vinci narodowe priorytety dla projektów wymian i sta˝y. Priorytety te nie by∏y obowiàzkowe. Punkty za spe∏nienie priorytetów krajowych by∏y dodawane do punktacji ogólnej przyznawanej wnioskowi, wp∏ywa∏y zatem na ocen´ koƒcowà wniosku zg∏oszeniowego. Maksymalna liczba punktów za spe∏nienie priorytetów krajowych nie mog∏a przekroczyç ∏àcznie 15 punktów.

Sta˝e zagraniczne dla pracowników (PLM) i praktyki zawodowe dla uczniów (IVT)

Priorytety narodowe w 2010 r.: r wspieranie ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw (zwi´kszenie udzia∏u pracowników MÂP w projektach mobilnoÊci, wspieranie MÂP jako beneficjentów projektów mobilnoÊci zarówno jako wnioskodawców, jak i jako partnerów) – maksymalnie 3 punkty r wspieranie projektów dla osób bezrobotnych i powracajàcych na rynek pracy – maksymalnie 4 punkty r wspieranie beneficjentów z terenów s∏abiej rozwini´tych (wschodnia cz´Êç Polski, obszary ze strukturalnym bezrobociem, wed∏ug wskaênika bezrobocia oraz wskaênika najni˝szego dochodu gmin) – maksymalnie 5 punktów r promowanie elastycznych form zatrudnienia i wspieranie absolwentów/bezrobotnych w zak∏adaniu w∏asnych firm (organizowanie sta˝y w firmach z doÊwiadczeniem w tym zakresie, promowanie przedsi´biorczoÊci) – maksymalnie 3 punkty.

Sta˝ lub praktyka zawodowa jest formà nauki zawodu polegajàcà na zdobywaniu doÊwiadczenia zawodowego w miejscu pracy. Projekty sta˝y w ramach programu Leonardo da Vinci polegajà na organizacji praktyk zawodowych za granicà. Odbywajà si´ one w organizacjach partnerskich w innym kraju, w ramach wspó∏pracy mi´dzy instytucjami szkolàcymi i przedsi´biorstwami. Sta˝ musi stanowiç integralnà cz´Êç szkolenia zawodowego. Celem sta˝y jest rozwijanie konkretnych umiej´tnoÊci zawodowych uczestników oraz umo˝liwienie im zastosowania posiadanej wiedzy w praktyce, podwy˝szenia kwalifikacji, rozwoju zawodowego oraz lepszego funkcjonowania na rynku pracy. Grupy docelowe w projektach sta˝y to: r osoby w trakcie wst´pnego kszta∏cenia zawodowego (IVT) r osoby pracujàce i poszukujàce pracy (PLM). Projekty sta˝owe mogà uzyskaç dofinansowanie do 100% kosztów uprawnionych, czas pobytu za granicà mo˝e wynosiç od 2 do 39 tygodni dla uczniów i od 2 do 26 tygodni dla osób pracujàcych i poszukujàcych pracy.

Dane statystyczne Wyniki konkursu Na konkurs w roku 2010 wp∏yn´∏o ∏àcznie 578 wniosków. Najwi´cej projektów – 409 (70%) zosta∏o z∏o˝onych przez instytucje edukacyjno-szkoleniowe. WÊród z∏o˝onych wniosków 462 dotyczy∏y sta˝y zagranicznych, a 116 – wymiany doÊwiadczeƒ. WÊród projektów sta˝y 377 wniosków dotyczy∏o sta˝y zawodowych dla uczniów, 85 – sta˝y dla m∏odych pracowników i bezrobotnych. WÊród z∏o˝onych wniosków 7 ubiega∏o si´ o certyfikat. Z∏o˝one wnioski dotyczy∏y ∏àcznie 15 838 uczestników.

Wymiana doÊwiadczeƒ (VETPRO) Termin „wymiana” w projektach programu Leonardo da Vinci odnosi si´ do transferu wiedzy, doÊwiadczenia lub innowacyjnych metod i praktyk w zakresie kszta∏cenia i szkolenia zawodowego. Projekty wymiany doÊwiadczeƒ to wyjazdy zagraniczne osób odpowiedzialnych za kszta∏cenie i szkolenie zawodowe lub rozwój zasobów ludzkich w instytucjach szkoleniowych i przedsi´biorstwach w celu poznania i przeniesienia ciekawych rozwiàzaƒ, a tak˝e doskonalenia i modernizacji metod oraz praktyk w zakresie kszta∏cenia zawodowego. Majà na celu zarówno osobisty rozwój zawodowy uczestników, jak i popraw´ systemów kszta∏cenia i szkolenia zawodowego przez wprowadzanie nowych rozwiàzaƒ w instytucji wysy∏ajàcej.

W wyniku oceny jakoÊciowej oraz decyzjà Komitetu Ewaluacyjnego programu Leonardo da Vinci zatwierdzono do realizacji 182 projekty (+ dodatkowo 35 na liÊcie rezerwowej). Nast´pnie, ze wzgl´du na zwi´kszenie przez Komisj´ Europejskà bud˝etu w programie Leonardo da Vinci oraz rezygnacj´ kilku beneficjentów z realizacji projektu, zatwierdzono do realizacji 11 projektów z listy rezerwowej. Tak wi´c w wyniku konkursu z roku 2010 ostatecznie realizowane b´dà 193 projekty. WÊród zatwierdzonych projektów 3 otrzyma∏y certyfikaty dla projektów mobilnoÊci.

Grupa docelowa w projektach wymian to osoby odpowiedzialne za kszta∏cenie i szkolenie zawodowe lub za rozwój kadr w instytucji: r nauczyciele zawodu r instruktorzy zawodu r doradcy zawodowi r osoby odpowiedzialne za szkolenia r kierownicy dzia∏ów kadr r kadra zarzàdzajàca instytucji i przedsi´biorstw (szczególnie sektora MÂP). 9


Projekty MobilnoÊci

Partnerzy zagraniczni Projekty wymian i sta˝y sà realizowane przy wspó∏udziale co najmniej jednego partnera zagranicznego. Partnerzy mogà pochodziç z krajów cz∏onkowskich Unii Europejskiej, krajów stowarzyszonych (nale˝àcych do EEA i EFTA) oraz niektórych krajów kandydujàcych do Unii. Najcz´Êciej na partnerów wybierane by∏y organizacje z Niemiec (115), a tak˝e z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i W∏och (pow. 40). Szczegó∏owe dane obrazuje wykres poni˝ej.

Poni˝sze dane statystyczne odnoszà si´ do stanu na koniec roku 2010. Wyniki konkursu z 2010 r.

578 r Wnioski r Projekty zatwierdzone

Partnerzy zagraniczni w projektach wymian i sta˝y zatwierdzonych do realizacji w konkursie z 2010 roku wed∏ug krajów

377

Niemcy

115 64

Wielka Brytania

59

Hiszpania W∏ochy

46 25

Holandia Francja

24

Belgia

193

16

Portugalia

16

Austria

116

104

85 70

11

Norwegia

7

Turcja

7

Czechy

6

S∏owacja

19 Ogó∏em

IVT

PLM

VETPRO

Uczestnicy Ogó∏em w ramach projektów wymian i sta˝y zatwierdzonych do realizacji w konkursie z 2010 r. w zagranicznych wyjazdach weêmie udzia∏ 4732 uczestników, w tym 3105 (tj. 66%) uczniów, 449 (9%) absolwentów, pracowników i osób poszukujàcych pracy oraz 1178 (25%) osób odpowiedzialnych za kszta∏cenie i szkolenie zawodowe oraz rozwój kadr.

Liczba zatwierdzonych projektów

123

3554

Uczniowie – IVT

104

3105

Osoby na rynku pracy (pracownicy, absolwenci, osoby bezrobotne) – PLM

19

449

Wymiana doÊwiadczeƒ (nauczyciele zawodu, szkoleniowcy, kadra zarzàdzajàca) – VETPRO

70

1178

193

4732

RAZEM

VETPRO 36%

PLM 10%

Liczba uczestników

IVT 66%

PLM 9%

4 4

Irlandia

4 4 3

W´gry

3

Estonia

2

Cypr

1

Finlandia

1

¸otwa

1

Rumunia

1

S∏owenia

1

Szwecja

1

Bud˝et Bud˝et projektów wymian i sta˝y zatwierdzonych do realizacji w 2010 r. wyniós∏ ogó∏em 11 807 398 euro, z czego zdecydowana wi´kszoÊç (ponad 8 mln) przypada na projekty sta˝y dla osób w trakcie wst´pnego szkolenia zawodowego (grupa IVT). Projekty sta˝y dla absolwentów, pracowników i osób poszukujàcych pracy oraz projekty wymian dla osób odpowiedzialnych za kszta∏cenie i szkolenie zawodowe wykorzystajà po nieca∏e 2 mln euro. Zmniejszy∏a si´ nieco w stosunku do ubieg∏ego roku liczba projektów o wysokim bud˝ecie. Spowodowa∏o to wzrost ogólnej liczby projektów wymian i sta˝y w stosunku do lat poprzednich. Zaledwie 32 projekty zak∏ada∏y bud˝et przekraczajàcy 100 tys. euro, zaÊ a˝ 107 projektów nie planuje bud˝etu przekraczajàcego 50 tys. euro. Najmniejszy bud˝et projektu mobilnoÊci (VETPRO) wyniesie nieca∏e 4 tys. euro.

Liczba zatwierdzonych projektów

IVT 54%

Dania Grecja

Litwa

Liczba uczestników

Sta˝e

4

Malta

Zestawienie projektów mobilnoÊci LdV zatwierdzonych do realizacji w konkursie z 2010 r. Konkurs z 2010 r.

6

Bu∏garia

VETPRO 25%

10


Projekty MobilnoÊci Bud˝et w euro projektów i sta˝y zatwierdzonych do realizacji w konkursie z 2010 r. wed∏ug typów projektów

IVT 68%

PLM 16%

r IVT – _ 8 023 266 (68%) r PLM – _ 1 864 184 (16%)

VETPRO 16%

r VETPRO – _ 1 919 947 (16%)

Liczba projektów wymian i sta˝y zatwierdzonych do realizacji w konkursie z 2010 r. wed∏ug wysokoÊci bud˝etu WysokoÊç bud˝etu

Liczba projektów wymian i sta˝y

0-50 tys. euro

107

50-100 tys. euro

54

100-250 tys. euro

32

Razem

193

Udzia∏ w ca∏oÊci bud˝etu projektów wymian i sta˝y zatwierdzonych do realizacji w konkursie z 2010 r. wed∏ug wysokoÊci bud˝etu

25%

35%

40%

r 0-50 tys. euro – _ 2 974 859 (25%) r 50-100 tys. euro – _ 4 164 276 (35%) r 100-250 tys. euro – _ 4 824 058 (40%)

U˝ywane skróty W opisach projektów wymian i sta˝y (mobilnoÊci) pojawiajà si´ nast´pujàce skróty oznaczajàce typ projektu w zale˝noÊci od jego grupy docelowej: IVT Praktyki zawodowe i sta˝e dla osób w trakcie wst´pnego kszta∏cenia zawodowego Persons in Initial Vocational Training PLM Projekty sta˝owe dla osób pracujàcych i poszukujàcych pracy People on the Labour Market VETPRO Wymiana doÊwiadczeƒ dla osób odpowiedzialnych za kszta∏cenie i szkolenie zawodowe Professionals in Vocational Education and Training

Informacje na temat projektów wymian i sta˝y Nast´pujàce elementy sk∏adajà si´ na informacj´ o ka˝dym z projektów wymian i sta˝y: r numer projektu (typ projektu) r tytu∏ projektu r dane beneficjenta (organizacji realizujàcej projekt) r dane osoby kontaktowej w projekcie r liczba uczestników r wysokoÊç dofinansowania (w euro) r partnerzy r opis projektu.

11


Projekty MobilnoÊci

Praktyki zawodowe i sta˝e dla osób w trakcie wst´pnego kszta∏cenia zawodowego

IVT


Praktyki zawodowe i sta˝e dla osób w trakcie wst´pnego kszta∏cenia zawodowego y 2010-1-PL1-LEO01-10039

Osoba kontaktowa

Europejski mechatronik – sta˝e w zakresie nowoczesnych technologii w mechatronice

Stanis∏aw Stykowski 71 392 03 73 stanislaw.stykowski@wp.pl Liczba uczestników 6 D o f i n a n s o w a n i e 12 381 euro

Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim ul. Poznaƒska 43, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Partnerzy

• Justus-von-Liebig-Schule – Niemcy

Osoba kontaktowa

Marcin Woliƒski 62 737 84 31

Uczestnikami projektu sà uczniowie kszta∏càcy si´ w zawodzie technika rolnika, którzy w przysz∏oÊci zamierzajà prowadziç w∏asne gospodarstwo. Zgodnie z za∏o˝eniami projektu uczniowie odb´dà w Niemczech praktyki zawodowe majàce na celu zapoznanie ich z produkcjà rolnà i umo˝liwienie im zdobycia podstawowych umiej´tnoÊci zwiàzanych z tym zagadnieniem. Sta˝ rozpocznie si´ od spotkania uczniów z przedstawicielem Izb Rolniczych oraz z rolnikami prowadzàcymi szkolenie praktyczne. Sta˝yÊci zostanà skierowani do rodzinnych gospodarstw rolnych, gdzie wspólnie z niemieckimi rolnikami b´dà wykonywaç prace zwiàzane z produkcjà roÊlinnà i zwierz´cà, zgodnie z wymogami technologii produkcji i harmonogramem prac w rolnictwie.

ie@powiat-ostrowski.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 15 D o f i n a n s o w a n i e 27 718 euro Partnerzy

• Staatliche Berufsbildende Schule Sonneberg – Niemcy Przyszli elektronicy i mechatronicy z Zespo∏u Szkó∏ Technicznych wezmà udzia∏ w projekcie sta˝y zawodowych. Partnerska instytucja – Paƒstwowa Szko∏a Zawodowa w Sonneberg jest jednà z najnowoczeÊniejszych na terenie Turyngii placówek kszta∏càcych w zawodzie mechatronika. Posiada nowoczesnà baz´ sprz´towà oraz dobrze wyszkolonà kadr´. G∏ównym celem projektu jest poznanie przez uczniów innowacji w zakresie mechatroniki, terminologii fachowej oraz kultury partnerskiego kraju. Owocem przedsi´wzi´cia b´dzie wykonanie przez uczestników projektu logo szko∏y przy u˝yciu maszyn CNC. Czas trwania sta˝u wynosi dwa tygodnie.

y 2010-1-PL1-LEO01-10049

Zostaƒmy profesjonalistami – zawodowe mosty w Europie Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ Licealnych i Technicznych nr 1 ul. WiÊniowa 56, 02-520 Warszawa

y 2010-1-PL1-LEO01-10045

Osoba kontaktowa

Europejskie sta˝e dla przysz∏ych techników

Ewa Ru∏an 22 649 04 40

Beneficjent

ewa.rulan@gmail.com 32 D o f i n a n s o w a n i e 90 308 euro

Zespó∏ Szkó∏ Technicznych ul. Rybnicka 44, 43-190 Miko∏ów

Liczba uczestników

Osoba kontaktowa

Partnerzy

El˝bieta Jab∏oƒska 32 226 20 28

• Centro Integrado de Formacion Profesional (CIFP) de Fene – Hiszpania

ela@zst.edu.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 18 D o f i n a n s o w a n i e 37 860 euro

Celem projektu jest zapoznanie uczniów kszta∏càcych si´ w zawodach technika informatyka oraz technika mechatronika z najnowszymi technologiami wykorzystywanymi w Hiszpanii oraz zweryfikowanie i pog∏´bienie wiedzy nabytej przez nich w szkole. Dwie grupy sta˝ystów zdob´dà praktyczne doÊwiadczenie zawodowe w hiszpaƒskich firmach, specjalizujàcych si´ w dzia∏alnoÊci zgodnej z ich profilem kszta∏cenia. Istotnym zamierzeniem organizatorów przedsi´wzi´cia jest po∏o˝enie nacisku na doskonalenie przez uczestników sta˝u umiej´tnoÊci w zakresie praktycznego wykorzystania j´zyka angielskiego, w szczególnoÊci s∏ownictwa zwiàzanego z wykonywaniem przysz∏ego zawodu. Nabyte przez uczniów kompetencje potwierdzone zostanà uznawanymi na rynku krajowym i europejskim certyfikatami Europass MobilnoÊç.

Partnerzy

• Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH – Niemcy Projekt zak∏ada realizacj´ dwutygodniowych sta˝y skierowanych do przysz∏ych techników kszta∏càcych si´ na ró˝nych specjalizacjach (elektronika, informatyka i mechatronika). Jego celem jest zwi´kszenie mobilnoÊci uczniów oraz podniesienie ich kompetencji zawodowych. Etap projektu obejmujàcy praktyk´ zosta∏ podzielony na dwie cz´Êci. W pierwszej cz´Êci sta˝u uczniowie zapoznajà si´ z funkcjonowaniem systemu szkolnictwa i systemu pracy w Niemczech. B´dà tak˝e uczestniczyç w przygotowaniu j´zykowym i kulturowym. Drugi etap zak∏ada zdobycie przez uczniów doÊwiadczeƒ i umiej´tnoÊci zawodowych w Centrum Szkolenia Praktycznego w Lipsku oraz w wyznaczonych zak∏adach pracy, a tak˝e wykorzystanie posiadanej ju˝ wiedzy i umiej´tnoÊci w praktyce.

y 2010-1-PL1-LEO01-10050

Uniwersalne kompetencje – trend i koniecznoÊç Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ Gospodarczych im. Miko∏aja Spytka Lig´zy ul. Spytka Lig´zy 12, 35-055 Rzeszów

y 2010-1-PL1-LEO01-10048

Osoba kontaktowa

Sta˝e dla uczniów szkó∏ rolniczych

Agnieszka Czach 17 748 34 93

Beneficjent

leonardodv@interia.pl 90 D o f i n a n s o w a n i e 202 720 euro

Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 2 w Ludowie Polskim im. prof. Tadeusza Konopiƒskiego Ludów Polski 16, 57-100 Strzelin

Liczba uczestników

15

IVT


Projekty MobilnoÊci

Partnerzy

ul. Staromiejska 3, 58-560 Jelenia Góra

• Akademie für Berufsförderung und Umschulung GmbH – Niemcy • F+U Gemeinnützige Bildungseinrichtung für Fortbildung und Umschulung, Sachsen GmbH – Niemcy • Centro Superior de Hostelería y Turismo de Valencia – Hiszpania • Centre de Formation d’Apprentis d’Ambérieu-en-Bugey – Francja • Stowarzyszenie Wspierania M∏odych Talentów „¸owcy pere∏” – Polska • Stredná´ odborná´ s˘kola obchodu a slu˘zieb – S∏owacja

Osoba kontaktowa

Jolanta Czarnecka-Ma∏ek 75 642 58 11 jczm56@wp.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 40 D o f i n a n s o w a n i e 75 469 euro Partnerzy

Zakladni umelecka s˘kola – Czechy Projekt przewiduje nabycie przez uczniów praktycznych umiej´tnoÊci oraz doskonalenie ich warsztatu w zakresie techniki wydobywania dêwi´ku i wykonawstwa utworów Fryderyka Chopina oraz wybranych polskich kompozytorów wspó∏czesnych XX wieku. Grupowe çwiczenia z chórem oraz indywidualne zaj´cia pianistów w zakresie teorii i praktycznego wykonawstwa przeprowadzà nauczyciele zawodu Základni umûlecká s˘kola w Libercu. Uczniowie b´dà pracowaç nad estetykà brzmienia utworów, sposobem prowadzenia kantyleny, wyrazistà artykulacjà, wzbogaceniem umiej´tnoÊci technicznych, poprawnà interpretacjà, stylowoÊcià wykonywanej formy instrumentalnej i chóralnej. Nabyte praktyczne umiej´tnoÊci majà zwi´kszyç szanse m∏odzie˝y na podj´cie nauki w szkole muzycznej II stopnia oraz kontynuacj´ nauki na studiach w Polsce i za granicà.

W ramach projektu uczniowie kszta∏càcy si´ w zawodach kucharza, kelnera, hotelarza, a tak˝e organizatora us∏ug gastronomicznych oraz organizatora obs∏ugi turystycznej odb´dà praktyk´ zawodowà w wybranych zak∏adach gastronomicznych w krajach partnerskich. Podczas trzytygodniowego sta˝u we Francji, Niemczech, Hiszpanii i S∏owacji uczestnicy b´dà mieli szans´ zapoznaç si´ z odmiennymi zwyczajami kulinarnymi, a tak˝e metodami i technikami pracy obowiàzujàcymi w zagranicznych zak∏adach gastronomicznych. Dzi´ki udzia∏owi w projekcie uczniowie zwi´kszà umiej´tnoÊç adaptacji do specyficznych warunków pracy w odmiennym kulturowo Êrodowisku i rozszerzà swoje kompetencje j´zykowe.

y 2010-1-PL1-LEO01-10076

Zdobywamy doÊwiadczenie zawodowe za granicà y 2010-1-PL1-LEO01-10062

Beneficjent

Praktyka zagraniczna jako sposób na rozbudzenie kreatywnoÊci i rozwój umiej´tnoÊci zawodowych

Zespó∏ Szkó∏ Rolniczych im. W∏adys∏awa Reymonta ˚∏obizna 80, 49-305 Brzeg

Beneficjent

Osoba kontaktowa

Zespó∏ Szkó∏ nr 7 ul. Browarowa 1a, 43-100 Tychy

El˝bieta Jurkowska 77 416 23 70 ejurko@wp.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 26 D o f i n a n s o w a n i e 70 318 euro

Osoba kontaktowa

Halina Pokorska 32 227 36 32

halina.pokorska@wp.pl 72 D o f i n a n s o w a n i e 178 560 euro

Partnerzy

Liczba uczestników

• EuroPartnership Agency Ltd. – Wielka Brytania

Partnerzy

W projekcie biorà udzia∏ m∏odzi ludzie uczàcy si´ na kierunku architektura krajobrazu. Projekt ma na celu wspieranie przysz∏ych absolwentów w zak∏adaniu w∏asnych firm oraz u∏atwienie zainicjowania kontaktów mi´dzy nimi a firmami z Wielkiej Brytanii. KorzyÊcià dla osób uczestniczàcych w projekcie ma byç poznanie zasad wspó∏pracy z du˝ymi przedsi´biorstwami, które poszukujà partnerów i podwykonawców wÊród MÂP z krajów Unii Europejskiej. Celem projektu jest tak˝e zach´cenie sta˝ystów do wykorzystywania mo˝liwoÊci, jakie dajà technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) w przedsi´biorstwach. Uczniowie, którzy chcà w przysz∏oÊci za∏o˝yç w∏asnà firm´ zajmujàcà si´ architekturà krajobrazu, aran˝acjà i piel´gnacjà terenów zieleni lub produkcjà roÊlin ozdobnych, b´dà mieli szans´ na poznanie dobrych praktyk stosowanych w tym zakresie w kraju partnerskim.

• Formazione Professionale Alba Barolo S.c.a.r.l. – W∏ochy Celem organizowanych praktyk jest pobudzenie kreatywnoÊci i przedsi´biorczoÊci uczestników oraz umo˝liwienie im nabycia nowych doÊwiadczeƒ podczas poznawania przez nich specyfiki regionalnej kuchni w∏oskiej. M∏odzie˝ odb´dzie sta˝ we w∏oskich restauracjach i hotelach. Praktyki przewidziane sà na okres wzmo˝onego ruchu turystycznego, kiedy lokalna spo∏ecznoÊç obchodzi festyn zwiàzany z obchodami Dni Trufli, a hotele i restauracje majà zwi´kszone zapotrzebowanie na pracowników znajàcych j´zyk angielski. Uczniowie b´dà mieli mo˝liwoÊç zapoznania si´ ze sposobami przyrzàdzania regionalnych potraw w∏oskich, organizacjà pracy w restauracji i hotelu, a tak˝e z zasadami przyjmowania i obs∏ugi goÊci zagranicznych oraz standardami HACCP.

y 2010-1-PL1-LEO01-10091

Praktyka zagraniczna szansà na mobilnà i konkurencyjnà karier´ zawodowà

y 2010-1-PL1-LEO01-10075

Interpretacja i wykonawstwo utworów Fryderyka Chopina i polskich kompozytorów wspó∏czesnych XX wieku

Beneficjent

Beneficjent

Osoba kontaktowa

Paƒstwowa Szko∏a Muzyczna I stopnia w Jeleniej Górze im. Janiny GarÊci

El˝bieta G´bura 41 274 72 52

Zespó∏ Szkó∏ Zawodowych nr 3 w Starachowicach ul. Szkolna 10, 27-200 Starachowice

16

elagebura@interia.pl


Praktyki zawodowe i sta˝e dla osób w trakcie wst´pnego kszta∏cenia zawodowego Liczba uczestników

Partnerzy

Dofinansowanie

• Goldschmiedeschule mit Uhrmacherschule Pforzheim – Niemcy • Istituto Statale d’Arte – W∏ochy

32 76 376 euro

Partnerzy

• Internationaler Bund e.V. – Niemcy • Sistema Turismo s.r.l. – W∏ochy

W przedsi´wzi´ciu biorà udzia∏ szko∏y Êrednie z Polski, Niemiec i W∏och, kszta∏càce przysz∏ych jubilerów. Celem uczestników z Polski jest poszerzenie swojej wiedzy o znajomoÊç urzàdzeƒ i procesów technologicznych, niedost´pnych w naszym kraju. Istotnym za∏o˝eniem projektu jest zapoznanie uczestników z obs∏ugà optografu laserowego i z wachlarzem mo˝liwoÊci, jakie daje to urzàdzenie, zw∏aszcza w zakresie rytowania wg∏´bnego na powierzchniach wkl´s∏ych, a tak˝e poznanie specyfiki i metod kszta∏cenia w europejskim przemyÊle jubilerskim. Sta˝ ma tak˝e umo˝liwiç zdobycie umiej´tnoÊci dekorowania wyrobów jubilerskich, g∏ównie korpusowych, wewn´trznym reliefem wg∏´bnym, z wykorzystaniem nowoczesnego oprzyrzàdowania, jakim jest w∏aÊnie optograf laserowy.

Zagraniczne praktyki dla uczniów zdobywajàcych wiedz´ i kwalifikacje w zawodzie kucharza ma∏ej gastronomii i technologa robót wykoƒczeniowych w budownictwie majà zaowocowaç zwi´kszeniem kompetencji zawodowych oraz mobilnoÊci uczestników projektu. Uczniowie wyjadà na sta˝ do Niemiec i W∏och. Podczas praktyk przyszli kucharze b´dà mieli okazj´ poznaç specyfik´ kuchni niemieckiej i w∏oskiej oraz metody sporzàdzania potraw regionalnych, a tak˝e udoskonaliç swoje umiej´tnoÊci zawodowe w zakresie obs∏ugi konsumenta i technologii sporzàdzania potraw. Natomiast uczniowie klasy budowlanej zdob´dà wiedz´ z zakresu nowoczesnych technologii wykonania prac budowlanych, ze szczególnym uwzgl´dnieniem pos∏ugiwania si´ nowoczesnymi urzàdzeniami. Sta˝ odb´dà w warsztatach i firmach budowlanych.

y 2010-1-PL1-LEO01-10099

M∏odzi i konkurencyjni technicy doskonalà umiej´tnoÊci zawodowe na niemieckim rynku pracy

y 2010-1-PL1-LEO01-10092

Granice ksià˝ki wobec zmian w percepcji przekazu graficznego s∏owa

Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ Zawodowych i Ogólnokszta∏càcych ul. Poprzeczna 1a, 43-225 Wola

Beneficjent

Osoba kontaktowa

Zespó∏ Szkó∏ Plastycznych im. Jacka Malczewskiego ul. Pu∏askiego 15, 42-200 Cz´stochowa

Joanna Jochanczyk 32 211 80 33

zszwola@poczta.fm 20 D o f i n a n s o w a n i e 49 514 euro

Osoba kontaktowa

Maria Fedorowicz 34 324 12 06

Liczba uczestników

Liczba uczestników

Partnerzy

plastyk@plsp.ids.czest.pl 15 D o f i n a n s o w a n i e 35 163 euro

• Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte GmbH – Niemcy

Partnerzy

Poznanie nowoczesnych metod sprzeda˝y, dzia∏aƒ marketingowych, sposobów magazynowania towarów i obs∏ugi urzàdzeƒ wykorzystywanych w handlu to najwa˝niejsze za∏o˝enia sta˝u organizowanego dla uczniów klas drugich i trzecich, kszta∏càcych si´ w zawodzie technika handlowca. Miesi´czne praktyki odb´dà si´ w niemieckich hurtowniach i placówkach handlu detalicznego. Drugà grup´ uczestników stanowià przyszli informatycy, którzy praktycznà nauk´ zawodu b´dà zdobywaç w niemieckich firmach zajmujàcych si´ projektowaniem i administrowaniem profesjonalnych stron internetowych. Sta˝ zagraniczny ma za zadanie uzupe∏niç i wzbogaciç proces kszta∏cenia praktycznego uczniów.

• Schule für Farbe und Gestaltung – Niemcy • CENCAL – La Centre de Formation para Industria de la Ceramique – Portugalia Projekt ma na celu praktyczne przygotowanie uczniów kierunku grafika do wykonywania zawodu, jednoczeÊnie poszerzajàc ich wiedz´ na temat nowych form przekazu, wspó∏czesnych technologii obrazowania oraz najnowszych wersji profesjonalnych programów graficznych i multimedialnych wykorzystywanych w zakresie projektowania na rynku wydawniczym, takich jak Adobe Photoshop Extended, Adobe InDesign czy Adobe Dreamweaver. Partnerami w projekcie sà oÊrodki portugalskie i niemieckie prowadzàce kszta∏cenie w zakresie projektowania graficznego, liternictwa, fotografii, technologii druku, animacji i multimediów. Posiadajà one nowoczesne, doskonale wyposa˝one pracownie prowadzone przez wyspecjalizowanych fachowców, których standardy sà nieosiàgalne w polskich placówkach szkoleniowych.

y 2010-1-PL1-LEO01-10101

Sta˝ zagraniczny jako inwestycja w sukces zawodowy Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ Ekonomicznych im. Oskara Langego ul. Urbanowicza 2, 41-500 Chorzów Osoba kontaktowa

y 2010-1-PL1-LEO01-10096

Halina ¸oskoczyƒska 32 241 17 23 zse@poczta.onet.eu L i c z b a u c z e s t n i k ó w 24 D o f i n a n s o w a n i e 77 694 euro

Nowoczesne zdobienie grawerowaniem powierzchni wyrobów srebrnych Beneficjent

Partnerzy

Zespó∏ Szkó∏ Plastycznych im. Jacka Malczewskiego ul. Pu∏askiego 15, 42-200 Cz´stochowa

• EuroPartnership Agency Ltd. – Wielka Brytania

Osoba kontaktowa

M∏odzie˝ przygotowujàca si´ do wykonywania zawodu technika ekonomisty weêmie udzia∏ w projekcie majàcym na celu praktycznà nauk´ wybranego zawodu. Praktyki w Wielkiej Brytanii majà umo˝liwiç wyje˝d˝ajàcym zdobycie dodatkowych kompetencji

Maria Fedorowicz 34 324 12 28

plastyk@plsp.ids.czest.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 13 D o f i n a n s o w a n i e 31 060 euro 17

IVT


Projekty MobilnoÊci

zawodowych. B´dzie to mo˝liwe dzi´ki wykonywaniu przez nich czynnoÊci takich jak odczytywanie, segregowanie, archiwizacja, ewidencja i edycja dokumentów z wykorzystaniem systemów komputerowych oraz obs∏uga sprz´tu i urzàdzeƒ biurowych za pomocà innych ni˝ wyuczone w warunkach polskich standardów i procedur. Celem projektu jest tak˝e doskonalenie znajomoÊci j´zyka angielskiego, w tym szczególnie s∏ownictwa zawodowego.

uczniom na zdobycie praktycznych umiej´tnoÊci i b´dzie polega∏a na pracy w przedsi´biorstwach dzia∏ajàcych w bran˝y logistycznej i zwiàzanej z logistykà transportu oraz przep∏ywu informacji.

y 2010-1-PL1-LEO01-10123

Praktyka zawodowa – programista obrabiarek CNC na europejskim rynku pracy Beneficjent

y 2010-1-PL1-LEO01-10103

Zespó∏ Szkó∏ Mechaniczno-Elektrycznych ul. Kiliƒskiego 25, 41-200 Sosnowiec

Praktyka zagraniczna poczàtkiem mojej europejskiej kariery zawodowej

Osoba kontaktowa

Micha∏ Wilk 32 266 11 80

Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ Budowlanych nr 1 w P∏ocku ul. Ignacego MoÊcickiego 4, 09-400 P∏ock

wilk@kilinski.edu.pl 16 D o f i n a n s o w a n i e 36 784 euro Liczba uczestników

Osoba kontaktowa

Bogus∏aw Sukiennik 24 366 03 80 b.sukiennik@op.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 105 D o f i n a n s o w a n i e 220 825 euro

Partnerzy

• Lycée André Malraux – Francja Uczestnikami projektu sà uczniowie technikum mechanicznego oraz technikum mechatronicznego, zainteresowani zdobyciem nowych kompetencji i planujàcy po ukoƒczeniu szko∏y za∏o˝enie w∏asnej firmy. Jednym z celów projektu jest umo˝liwienie uczniom poznania zagadnieƒ zwiàzanych z programowaniem oraz obs∏ugà obrabiarek sterowanych numerycznie. Nowoczesne technologie zwiàzane z in˝ynierià i technikà wytwarzania zmieniajà si´ w bardzo szybkim tempie, a konstrukcja i mo˝liwoÊci obrabiarek CNC stajà si´ coraz bardziej zaawansowane. Uczniowie b´dà mieli mo˝liwoÊç zdobycia dodatkowych umiej´tnoÊci poprzez udzia∏ w zaj´ciach edukacyjnych odbywajàcych si´ w znakomicie wyposa˝onych warsztatach szkolnych w Remiremont we Francji. Kolejnym celem projektu jest zapoznanie uczniów z procedurami zak∏adania firmy w innym kraju europejskim.

Partnerzy

• Internationaler Bund e.V. Verbund Brandenburg – Niemcy Adresatami przedsi´wzi´cia sà uczniowie technikum budownictwa, technikum ochrony Êrodowiska oraz technikum urzàdzeƒ sanitarnych. G∏ównym celem praktyk w Niemczech jest poznanie i porównanie przez uczestników materia∏ów i technologii, w tym w zakresie ochrony Êrodowiska, stosowanych w innych krajach, a tak˝e przyswojenie zasad dotyczàcych organizacji pracy na budowie, dokumentacji budowy, procedur zak∏adania w∏asnej firmy oraz kszta∏towanie umiej´tnoÊci zastosowania posiadanej wiedzy podczas konkretnej budowy. Uczestnicy b´dà równie˝ doskonaliç swoje umiej´tnoÊci j´zykowe, poznajàc s∏ownictwo techniczne. Praktyki odbywaç si´ b´dà w warsztatach partnerskiego oÊrodka oraz w firmach zewn´trznych, wytypowanych przez Internationaler Bund.

y 2010-1-PL1-LEO01-10135

Otwarci na europejski rynek pracy y 2010-1-PL1-LEO01-10106

Beneficjent

M∏odzi logistycy uczà si´ w Niemczech

Starostwo Powiatowe w Ostródzie ul. Grunwaldzka 19a, 14-100 Ostróda

Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ im. Hugona Ko∏∏àtaja ul. Miodowa 1, 42-400 Zawiercie

Osoba kontaktowa

Stanis∏aw Lech 32 67 238 03

Dorota Szczurowska 89 642 98 32 dorota@powiat.ostroda.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 20 D o f i n a n s o w a n i e 62 758 euro

Liczba uczestników

Partnerzy

Osoba kontaktowa

stanlech@op.pl 36 D o f i n a n s o w a n i e 87 200 euro

• EuroPartnership Agency Ltd. – Wielka Brytania

Partnerzy

• Industrie- und Handelskammer Erfurt – Niemcy • Hotel Rennsteig – Niemcy • Logistik Center Berka GmbH – Niemcy • Scholz Recycling GmbH Standort Eisfeld – Niemcy • Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH – Niemcy • MSM – International Consulting Poland Sp. z o.o. – Polska

W wybranych firmach Wielkiej Brytanii, dostosowanych do profilu zawodowego uczestników projektu, sta˝ odb´dà uczniowie klas drugich i trzecich, kszta∏càcy si´ w zawodzie technika ekonomisty i technika handlowca. G∏ównym za∏o˝eniem projektu jest doprowadzenie do pokonania przez uczniów l´ku przed wyjazdem do obcego kraju oraz zwi´kszenie praktycznych umiej´tnoÊci i mobilnoÊci uczestników w celu podniesienia ich potencjalnej atrakcyjnoÊci na rynku pracy. Uczestnicy projektu podejmà wyzwanie konfrontacji zdobytej wiedzy z praktycznym jej wykorzystaniem w realiach obcego kraju – Wielkiej Brytanii. KorzyÊcià dla wyje˝d˝ajàcych osób ma byç nie tylko poznanie obcego j´zyka i mo˝liwoÊç pracy za granicà, ale tak˝e nawiàzanie nowych kontaktów i uzyskanie potwierdzajàcego udzia∏ w programie certyfikatu Europass MobilnoÊç.

Uczniowie kszta∏càcy si´ w zawodzie technika logistyka wyjadà na czterotygodniowe sta˝e do Turyngii. Praktyki podzielone zosta∏y na dwie cz´Êci. W pierwszym okresie pobytu m∏odzie˝ skoncentruje si´ na odwiedzaniu przedsi´biorstw i instytucji zwiàzanych z logistykà i zapoznaniu si´ ze sposobem ich dzia∏ania. B´dzie tak˝e uczestniczy∏a w zaj´ciach teoretycznych prowadzonych przez polskich i niemieckich logistyków, mogàcych pochwaliç si´ du˝ym doÊwiadczeniem zawodowym. Druga cz´Êç pobytu pozwoli 18


Praktyki zawodowe i sta˝e dla osób w trakcie wst´pnego kszta∏cenia zawodowego y 2010-1-PL1-LEO01-10140

Liczba uczestników

Mobilny informatyk – nowe technologie, nowe mo˝liwoÊci

Dofinansowanie

Beneficjent

• Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) gemeinnutzige GmbH Akademie Chemnitz Ausbildungszentrum Zwickau – Niemcy • Iniciativas de Proyectos de Formación – Hiszpania

40 99 900 euro

Partnerzy

Zespó∏ Szkó∏ Technicznych im. E. Kwiatkowskiego ul. Matuszczaka 7, 35-084 Rzeszów Osoba kontaktowa

Oferta organizowanych w Niemczech i Hiszpanii praktyk skierowana jest do uczniów klas trzecich. Celem projektu jest kszta∏towanie (w oparciu o najnowsze technologie) umiej´tnoÊci praktycznych uczestników w zakresie elektroniki, informatyki, teleinformatyki i mechatroniki. Podczas sta˝u zagranicznego uczniowie poszerzà wiedz´ merytorycznà w swoim zawodzie oraz zdob´dà umiej´tnoÊci z dziedziny organizacji i techniki pracy. Wzbogacà si´ o nowe doÊwiadczenia zawodowe oraz zapoznajà si´ z zakresem norm, przepisów i procedur stosowanych w krajach UE. Zadania realizowane przez uczniów podczas sta˝u majà na celu zwi´kszenie ich przedsi´biorczoÊci. Pozwolà tak˝e na lepsze przygotowanie uczestników projektu do wejÊcia na rynek pracy oraz umo˝liwià im bardziej Êwiadome kierowanie przysz∏à karierà zawodowà.

Wanda Chodur-Filip 17 748 31 40 ednim@wp.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 30 D o f i n a n s o w a n i e 79 520 euro Partnerzy

• Sistema Turismo s.r.l. – W∏ochy Uczestnikami sta˝u we W∏oszech sà m∏odzi ludzie przygotowujàcy si´ do wykonywania zawodu technika informatyka, technika teleinformatyka oraz technika elektronika. Praktyki realizowane b´dà w czterech du˝ych firmach i potrwajà trzy tygodnie. Udzia∏ w projekcie umo˝liwi m∏odzie˝y zapoznanie si´ z nowoczesnà technikà i technologià stosowanà w ich bran˝y. Celem sta˝u jest rozwijanie umiej´tnoÊci zawodowych uczestników oraz umo˝liwienie im zastosowania posiadanej wiedzy teoretycznej w praktyce, a jednoczeÊnie dostosowanie ich wiadomoÊci i doÊwiadczenia praktycznego do wyzwaƒ stawianych przez gwa∏townie zmieniajàcy si´ rynek bran˝y informatycznej i teleinformatycznej.

y 2010-1-PL1-LEO01-10171

Praktyka zagraniczna dla techników Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ nr 3 w Ostrowcu Âwi´tokrzyskim ul. Sandomierska 2, 27-400 Ostrowiec Âwietokrzyski

y 2010-1-PL1-LEO01-10147

Osoba kontaktowa

Sta˝ z kosmetologii i fryzjerstwa szansà na sukces na europejskim rynku pracy

Alicja ˚uchowska 41 265 45 81

alzucho5@op.pl 36 D o f i n a n s o w a n i e 107 900 euro

Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ nr 5 w Sanoku im. Ignacego ¸ukasiewicza ul. Jagielloƒska 22, 38-500 Sanok

Liczba uczestników

Osoba kontaktowa

Partnerzy

Katarzyna Michalak 13 46 323 85 zs5sanok@wp.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 16 D o f i n a n s o w a n i e 28 252 euro

• ESMOVIA (Sistema Practices s.l.) – Hiszpania • Associac¸a˜ o p/ Formac¸a˜ o Profissional e Desenvolvimento do Montijo – Portugalia

Partnerzy

Mo˝liwoÊç odbycia praktyki zawodowej w Hiszpanii i Portugalii zosta∏a zaoferowana uczniom kszta∏càcym si´ w specjalnoÊciach technik logistyk i technik informatyk. Projekt zak∏ada zorganizowanie sta˝y w firmach o rozbudowanych komórkach logistycznych w Walencji oraz przedsi´biorstwach o specjalnoÊci informatycznej znajdujàcych si´ w pobli˝u Lizbony. G∏ównym celem projektu jest aktywny udzia∏ uczestników w zaj´ciach zorganizowanych podczas zagranicznej praktyki zawodowej oraz nabycie przez nich nowych umiej´tnoÊci i kompetencji. Podczas praktyk uczniowie zdob´dà umiej´tnoÊci z dziedziny organizacji, techniki pracy, poznajà zasady funkcjonowania przedsi´biorstw w Hiszpanii i Portugalii. Zwi´kszy si´ ich mobilnoÊç na rynku pracy oraz poczucie pewnoÊci siebie w sytuacjach zawodowych.

• Stredná odborná s˘kola – S∏owacja W projekcie b´dzie uczestniczyç grupa uczennic pobierajàcych nauk´ w zawodzie technika us∏ug fryzjerskich. Za∏o˝enia przedsi´wzi´cia sà zgodne zarówno z edukacyjnymi potrzebami uczestniczek, jak równie˝ odpowiadajà oczekiwaniom potencjalnych klientów. G∏ównym celem projektu jest doskonalenie systemu kszta∏cenia zawodowego obejmujàcego wykszta∏cenie umiej´tnoÊci wykonywania fryzur karnawa∏owych i awangardowych oraz nabycie podstawowych umiej´tnoÊci kosmetycznych w zakresie piel´gnacji twarzy i paznokci. Sta˝ b´dzie prowadzi∏ do poszerzenia umiej´tnoÊci uczestniczek w zakresie: nowoczesnej stylizacji w∏osów, projektowania i wykonywania zdobienia typu body painting, piel´gnacji twarzy, doboru i wykonania makija˝u.

y 2010-1-PL1-LEO01-10172

Praktyka techników informatyków w Anglii drogà do w∏asnej firmy

y 2010-1-PL1-LEO01-10164

Praktyka zagraniczna szansà na zdobycie doÊwiadczeƒ zawodowych

Beneficjent

Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ Rolniczych im. Tadeusza KoÊciuszki ul. Pu∏askiego 3, 46-100 Namys∏ów

Zespó∏ Szkó∏ nr 3 w Ostrowcu Âwi´tokrzyskim ul. Sandomierska 2, 27-400 Ostrowiec Âwi´tokrzyski

Osoba kontaktowa

Osoba kontaktowa

Adam Hubicki 77 41 00 432

Mariola LeÊniewska 41 249 11 82

Liczba uczestników

adam.hubicki@wp.pl 20 D o f i n a n s o w a n i e 63 418 euro

mariolales@interia.pl

19

IVT


technika ekonomisty. G∏ównym jego celem jest zwi´kszenie atrakcyjnoÊci systemu kszta∏cenia i szkolenia zawodowego oraz poprawa mobilnoÊci osób bioràcych udzia∏ we wst´pnym etapie szkolenia i kszta∏cenia zawodowego. Dzi´ki udzia∏owi w przedsi´wzi´ciu m∏odzie˝ b´dzie mia∏a szans´ na poszerzenie swojej wiedzy, umiej´tnoÊci zawodowych i j´zykowych oraz zwi´kszenie szans na przysz∏e zatrudnienie. WÊród korzyÊci, jakie majà odnieÊç uczniowie z organizowanego w Niemczech sta˝u, znajduje si´ równie˝ zdobycie doÊwiadczenia zawodowego popartego otrzymaniem certyfikatu Europass MobilnoÊç.

Partnerzy

Projekty MobilnoÊci

• EuroPartnership Agency Ltd. – Wielka Brytania Uczestnicy przedsi´wzi´cia odb´dà praktyki zawodowe w wybranych firmach w Wielkiej Brytanii. Projekt zak∏ada indywidualizacj´ programu sta˝u dzi´ki przedstawieniu zagranicznemu partnerowi szczegó∏owych uzdolnieƒ, zainteresowaƒ i poziomu umiej´tnoÊci zawodowych i j´zykowych poszczególnych uczestników, a nast´pnie dobór odpowiednich stanowisk pracy w wybranych firmach. Dzia∏aniem majàcym na celu podwy˝szenie jakoÊci projektu jest przeprowadzenie bogatych merytorycznie zaj´ç z uczestnikami w ramach przygotowania j´zykowego, kulturowego i pedagogicznego. Nauka j´zyka angielskiego b´dzie realizowana przed wyjazdem m∏odzie˝y przez native speakera, a sta∏y monitoring nabywanych osiàgni´ç ma umo˝liwiç uczniom czerpanie wi´kszych korzyÊci podczas realizacji sta˝u.

y 2010-1-PL1-LEO01-10203

Poprzez mobilnoÊç do rozwoju w dziedzinie elektroniki i IT Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ Elektronicznych ul. Hetmaƒska 120, 35-078 Rzeszów y 2010-1-PL1-LEO01-10181

Osoba kontaktowa

Kierunek W∏ochy – sta˝ uczniów Zespo∏u Szkó∏ nr 1

Stanis∏aw Augustyn 17 748 30 40

augustus@o2.pl 30 D o f i n a n s o w a n i e 88 824 euro

Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ nr 1 im. Miko∏aja Kopernika Osiedle S∏oneczne 33, 27-400 Ostrowiec Âwi´tokrzyski

Liczba uczestników

Osoba kontaktowa

Partnerzy

Ewa Skr´t 41 263 08 60

• LHL – Hiszpania • Bergarako Udaletxea – Hiszpania • GAMAK – Hiszpania • Instituto Específico de Formacion Profesional Superior Miguel Altuna – Hiszpania • Matz-Erreka – Hiszpania • Ni.Ce.INFORMATICA – W∏ochy • Nic Italia S.R.L – W∏ochy • Sistema Turismo s.r.l. – W∏ochy • Staff Ice System s.r.l. – W∏ochy • Alpha Talk Ltd. – Wielka Brytania • Bits Computers – Wielka Brytania • Britannic Fire and Security Systems Ltd. – Wielka Brytania • European Training Services Ltd. – Wielka Brytania • Hunter Systems Ltd. – Wielka Brytania • Lobster IT Ltd. – Wielka Brytania

ewaskret@gmail.com L i c z b a u c z e s t n i k ó w 32 D o f i n a n s o w a n i e 99 920 euro Partnerzy

• Sistema Turismo s.r.l. – W∏ochy W projekcie weêmie udzia∏ grupa uczniów kszta∏càcych si´ w zawodach technika ekonomisty, technika hotelarstwa, technika ˝ywienia i gospodarstwa domowego. Zagraniczny sta˝ ma si´ przyczyniç do podniesienia jakoÊci kszta∏cenia uczniów poprzez lepsze ich przygotowanie do podj´cia zatrudnienia. W czasie praktyk w Rimini we W∏oszech uczestnicy sta˝u b´dà pracowaç w hotelach, restauracjach, firmach cateringowych oraz w dzia∏ach marketingowych, ksi´gowoÊci i sekretariatach wybranych firm. Uczniowie poszerzà znajomoÊç j´zyka angielskiego oraz poznajà podstawy j´zyka w∏oskiego. Dobrze wykszta∏cona kadra w zakresie hotelarstwa, gastronomii i marketingu jest szansà na rozwój turystyki regionu, z którego pochodzà uczestnicy projektu, atrakcyjnego pod wzgl´dem przyrodniczym i kulturowym.

Efektem praktyk odbywajàcych si´ w trzech krajach (Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i W∏oszech) ma byç rozwój kwalifikacji zawodowych uczniów z zakresu elektroniki i informatyki w zagranicznych ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstwach. Zapoznanie uczestników projektu z wymaganiami pracodawców, nowymi technologiami oraz warunkami i organizacjà pracy ma stanowiç istotny krok w wykszta∏ceniu wartoÊciowej kadry technicznej, zdolnej prowadziç w∏asnà firm´ i konkurowaç na europejskim rynku. Podczas sta˝u m∏odzie˝ podniesie swoje umiej´tnoÊci porozumiewania si´ w j´zyku angielskim, szczególnie w zakresie poj´ç technicznych, a tak˝e poszerzy swojà wiedz´ na temat bogatej kultury, historii i ˝ycia codziennego Hiszpanów, Brytyjczyków oraz W∏ochów.

y 2010-1-PL1-LEO01-10195

Doskonalenie kwalifikacji zawodowych techników ekonomistów w Niemczech Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ Ekonomicznych im. Miko∏aja Kopernika ul. Powstaƒców Warszawy 11, 26-110 Skar˝ysko-Kamienna Osoba kontaktowa

Iwona D´biƒska 41 253 86 72

iwona.debinska@gazeta.pl 18 D o f i n a n s o w a n i e 41 660 euro

y 2010-1-PL1-LEO01-10208

Partnerzy

Beneficjent

• WBS Training AG – Niemcy • Centrum Kszta∏cenia Praktycznego w Skar˝ysku-Kamiennej – Polska • Starostwo Powiatowe w Skar˝ysku-Kamiennej – Polska • Wy˝sza Szko∏a Ekonomii i Innowacji w Lublinie – Polska Uczestnikiem projektu b´dzie grupa osób uczàcych si´ w zawodzie

Powiat S´poleƒski: Zespó∏ Szkó∏ – Centrum Edukacyjne ul. Pocztowa 14b, 89-410 Wi´cbork

Liczba uczestników

W drodze po sukces zawodowy

Osoba kontaktowa

Ewa Tomaszewska 52 389 70 55 20

malwa-biuro@o2.pl


Praktyki zawodowe i sta˝e dla osób w trakcie wst´pnego kszta∏cenia zawodowego 15 34 432 euro

Projekt skierowany jest do uczniów klas trzecich i czwartych, kszta∏càcych si´ w zawodzie technika hotelarstwa oraz technika ˝ywienia i gospodarstwa domowego. Celem przedsi´wzi´cia jest poszerzenie wiedzy m∏odzie˝y i zdobycie przez nià praktycznych umiej´tnoÊci zawodowych w zakresie sporzàdzania oraz podawania typowych potraw i napojów kuchni hiszpaƒskiej. Uczestnictwo w projekcie ma tak˝e pozwoliç uczniom na poznanie sposobu obs∏ugi goÊcia w barze i restauracji zgodnie ze standardami obowiàzujàcymi w hotelach na Balearach. Wa˝nym celem sta˝u jest rozwój uczestników i sprawdzenie przez nich w∏asnych kompetencji zawodowych w nowym Êrodowisku pracy, poznanie struktury organizacyjnej, zasad funkcjonowania hoteli oraz zetkni´cie si´ z pracownikami i goÊçmi pochodzàcymi z ró˝nych krajów Êwiata.

Liczba uczestników Dofinansowanie Partnerzy

• Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte GmbH – Niemcy Za∏o˝eniem projektu jest zorganizowanie praktyk zawodowych w Niemczech, przeznaczonych dla uczniów klasy trzeciej. Ich realizacja ma zaowocowaç zwi´kszeniem kompetencji kadry zwiàzanej z hotelarstwem. Odbycie praktyk w niemieckich hotelach pozwoli uczestnikom zapoznaç si´ z elastycznymi formami zatrudnienia, które od dawna sà z powodzeniem stosowane przez naszych sàsiadów. Podniesienie kompetencji zawodowych m∏odzie˝y oraz doskonalenie znajomoÊci j´zyka niemieckiego, zw∏aszcza zawodowego, ma zaowocowaç zwi´kszeniem praktycznych kompetencji j´zykowych, a w przysz∏oÊci tak˝e znalezieniem lepszego zatrudnienia. Nowe doÊwiadczenia pozwolà uczestnikom na zmian´ postawy biernoÊci na podejÊcie aktywne i bardziej przedsi´biorcze.

y 2010-1-PL1-LEO01-10218

Sta˝e hotelarzy Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie ul. Dworcowa 3, 74-500 Chojna

y 2010-1-PL1-LEO01-10210

Poznanie ró˝norodnych form zaj´ç z wykonywaniem zadaƒ wykraczajàcych poza miejsce nauki w celu kszta∏towania umiej´tnoÊci praktycznych

Osoba kontaktowa

Janusz Salamoƒczyk 91 414 14 69 cesal@interia.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 24 D o f i n a n s o w a n i e 68 204 euro

Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 15 ul. Kopciƒskiego 5/11, 90-242 ¸ódê

Partnerzy

• Hotel „Am Seetor” – Niemcy • Hotel „Generator Berlin” – Niemcy • Hotel „Gut Kerkow” – Niemcy • Hotel „Eastbury” – Wielka Brytania • Hotel „Sherborne” – Wielka Brytania • Hotel „The Bakehouse” – Wielka Brytania • Hotel „The Crown Inn” – Wielka Brytania

Osoba kontaktowa

El˝bieta Kuskowska 42 678 19 20

elzbieta-kuskowska@o2.pl 40 D o f i n a n s o w a n i e 95 948 euro Liczba uczestników

Partnerzy

• Bildungswerk BAU Hessen-Thüringen e.V. – Niemcy Uczestnikami projektu sà uczniowie technikum budowlanego i zasadniczej szko∏y zawodowej. Przedsi´wzi´cie nakierowane jest na rozszerzenie ich kwalifikacji i umiej´tnoÊci, doskonalenie jakoÊci w zakresie budownictwa drewnianego zarówno tradycyjnego, jak i nowoczesnego, suchej zabudowy wn´trz oraz budowy szalunków ciesielskich i systemowych. Poznawanie nowych technik i technologii przy renowacji budynków drewnianych i po∏àczeƒ ciesielskich oraz przy wykonywaniu szalunków tradycyjnych i systemowych daje mo˝liwoÊç utrzymania zasobów budowlanych we w∏aÊciwym stanie technicznym. Realizacja projektu ma tak˝e pozwoliç na opracowanie zestawu çwiczeƒ praktycznych z zakresu suchej zabudowy, po∏àczeƒ elementów konstrukcji drewnianych i systemów szalunkowych, które b´dà wdro˝one do praktyki szkolnej w ZSP nr 15.

Miesi´czne sta˝e dla przysz∏ych hotelarzy zostanà zorganizowane w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Uczestnicy projektu to w wi´kszoÊci m∏odzi ludzie pochodzàcy z rodzin znajdujàcych si´ w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej, spowodowanej wysokim bezrobociem oraz sytuacjà spo∏eczno-ekonomicznà wyst´pujàcà na terenach popegeerowskich. Projekt umo˝liwia nawiàzywanie kontaktów szko∏y z sektorem przedsi´biorstw, co jest wa˝nym elementem procesu wspó∏dzia∏ania na rzecz mobilnoÊci pracowników. Instytucja wnioskujàca b´dzie mog∏a weryfikowaç program szkolenia zawodowego, realizowanego w szkole, dzi´ki konfrontacji z wymaganiami stawianymi przez komercyjnie funkcjonujàce hotele. Wzrost kompetencji uczniów w obszarze przedmiotów zawodowych i j´zyków obcych ma im tak˝e pozwoliç na znalezienie odpowiedniego zatrudnienia.

y 2010-1-PL1-LEO01-10216

Kulinarne tajemnice hiszpaƒskich wysp

y 2010-1-PL1-LEO01-10220

Beneficjent

Nowoczesne techniki przetwarzania danych

Zespó∏ Szkó∏ Gastronomiczno-Hotelarskich im. W∏adys∏awa Reymonta ul. Reymonta 2, 43-460 Wis∏a

Beneficjent

Osoba kontaktowa

Osoba kontaktowa

Anna Janik 33 855 24 74

a.janik@vp.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 20 D o f i n a n s o w a n i e 94 252 euro

Wanda Chodur-Filip 17 748 31 40 ednim@wp.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 60 D o f i n a n s o w a n i e 156 672 euro

Partnerzy

Partnerzy

• ROSU Promociones S.A. – Hiszpania

• Academia Córdoba – Hiszpania

Zespó∏ Szkó∏ Technicznych im. E. Kwiatkowskiego ul. Matuszczaka 7, 35-084 Rzeszów

21

IVT


Projekty MobilnoÊci

Uczniowie kszta∏càcy si´ w zawodzie technika informatyka, technika teleinformatyka oraz technika elektronika w ramach organizowanego w Hiszpanii projektu b´dà nabywaç umiej´tnoÊci z zakresu pos∏ugiwania si´ j´zykami SQL oraz PL/SQL. Zdob´dà wiedz´ z zakresu instalacji, konfiguracji i eksploatacji oprogramowania serwerów bazodanowych i analizy systemów obliczeniowych wysokiej wydajnoÊci. Projekt pozwoli na przybli˝enie uczestnikom europejskich standardów kszta∏cenia oraz zasad organizacji pracy w hiszpaƒskich przedsi´biorstwach bran˝y informatycznej. Za∏o˝eniem przedsi´wzi´cia jest zapoznanie uczestników z nowoczesnymi technologiami informatycznymi i podniesienie ich kompetencji w zakresie zastosowania nowoczesnych systemów przetwarzania danych w przedsi´biorstwach.

jàcymi uregulowaniami formalnoprawnymi oraz zasadami dzia∏ania przedsi´biorstwa w zakresie logistyki. Uczniowie b´dà odbywaç sta˝ w przedsi´biorstwach brytyjskich zajmujàcych si´ transportem i prowadzeniem magazynów. Podczas praktyk mogà poszerzyç wiedz´ teoretycznà zdobytà w szkole i skonfrontowaç jà z realiami rynkowymi.

y 2010-1-PL1-LEO01-10239

Specjalistyczna praktyka zawodowa z zakresu rolnictwa i ogrodnictwa dla uczniów szkó∏ zawodowych z Dolnego Âlàska w Saksonii Beneficjent

Po∏udniowo-Zachodnie Forum Samorzàdu Terytorialnego Pogranicze ul. Armii Krajowej 30, 59-800 Lubaƒ

y 2010-1-PL1-LEO01-10227

Sta˝ zawodowy we Francji przepustkà do zaistnienia na unijnym rynku pracy

Osoba kontaktowa

Marek Kar∏owski 75 721 50 77

karlowski@pogranicze-csb.home.pl 28 D o f i n a n s o w a n i e 47 260 euro

Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ i Placówek OÊwiatowych ul. J. Wierzbickiego 3a, 11-100 Lidzbark Warmiƒski

Liczba uczestników

Osoba kontaktowa

Partnerzy

Adam Brodowski 89 767 31 38

• Christlich Soziales Bildungswerk Sachsen e. V. – Niemcy • Powiatowy Zespó∏ Szkó∏ nr 1 w Krzy˝owicach – Polska • Zespó∏ Szkó∏ im. Tadeusza KoÊciuszki – Polska • Zespó∏ Szkó∏ Przyrodniczych im. Macieja Rataja – Polska • Zespó∏ Szkó∏ Rolniczych im. Wincentego Witosa – Polska • Zespó∏ Szkó∏ w Chróstniku – Polska

adam-brodowski1@wp.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 16 D o f i n a n s o w a n i e 46 326 euro Partnerzy

• Lycé´e d’Enseignement Général et Technologique Agricole de Chateauroux – Francja M∏odzie˝ wybrana do odbycia sta˝u zawodowego we Francji pochodzi z terenów wiejskich, na ogó∏ obszarów s∏abo rozwini´tych, cz´sto popegeerowskich wsi dotkni´tych problemem du˝ego bezrobocia. Realizacja projektu stanowi efektywnà form´ walki ze strukturalnym bezrobociem, które w województwie warmiƒsko-mazurskim osiàga ciàgle najwy˝szy wskaênik w kraju. Sta˝ zawodowy pozwoli uczniom technikum ˝ywienia rozwinàç umiej´tnoÊci zwiàzane z organizacjà i prowadzeniem us∏ug agroturystycznych we Francji, co zwi´kszy ich kompetencje zawodowe i pozwoli na skonfrontowanie dotychczasowej wiedzy z zakresu agroturystyki z doÊwiadczeniami przedstawicieli organizacji goszczàcych.

Mo˝liwoÊç realizacji specjalistycznych praktyk zawodowych w Niemczech skierowana zosta∏a do uczniów Êrednich szkó∏ zawodowych, zg∏´biajàcych wiedz´ na temat ogrodnictwa i piel´gnacji krajobrazu oraz rolnictwa. Sta˝ b´dzie mia∏ miejsce w wybranych saksoƒskich przedsi´biorstwach i zak∏adach, w których uczestnicy projektu zdob´dà nowe doÊwiadczenia zawodowe. Przed rozpocz´ciem sta˝u uczniowie wezmà udzia∏ w przygotowaniu realizowanym przez Saksoƒskie Ponadzak∏adowe OÊrodki Kszta∏cenia, w ramach którego odb´dà si´ praktyczne çwiczenia zawodowe oraz wyjazdy studyjne. Za∏o˝eniem projektu jest budowanie trwa∏ego partnerstwa mi´dzy instytucjami kszta∏cenia zawodowego z Dolnego Âlàska i Saksonii.

y 2010-1-PL1-LEO01-10233

y 2010-1-PL1-LEO01-10248

Praktyka zawodowa za granicà szansà na lepszà przysz∏oÊç

Sta˝e budowlane w Niemczech Êcie˝kà rozwoju kariery zawodowej na europejskim rynku pracy

Beneficjent

Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ Mechanicznych ul. Pu∏askiego 10, 46-100 Namys∏ów

Zespó∏ Szkó∏ Architektoniczno-Budowlanych ul. Braci Mieroszewskich 42, 41-219 Sosnowiec

Osoba kontaktowa

Osoba kontaktowa

Renata Koziarska 77 410 16 27

El˝bieta Maksymow 32 269 95 50

elkamaks@wp.pl 34 D o f i n a n s o w a n i e 74 780 euro

rkoziarska@o2.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 20 D o f i n a n s o w a n i e 61 944 euro

Liczba uczestników

Partnerzy

Partnerzy

• Tellus Group Ltd. – Wielka Brytania

• Berufsförderungswerk e.V. des Bauindustrieverbandes BerlinBrandenburg e.V. – Niemcy

W ramach projektu dla uczniów technikum logistycznego zostanie zorganizowany sta˝ zawodowy w firmach na terenie Wielkiej Brytanii. Celem sta˝u b´dzie podniesienie kompetencji zawodowych m∏odzie˝y, zapoznanie jej z europejskim rynkiem pracy oraz doskonalenie umiej´tnoÊci pos∏ugiwania si´ j´zykiem obcym. Ponadto istotà projektu jest zapoznanie uczestników z obowiàzu-

W projekcie wezmà udzia∏ grupy uczniów klasy drugiej i trzeciej technikum budowlanego i zasadniczej szko∏y zawodowej o profilach malarz i technolog robót wykoƒczeniowych w budownictwie. G∏ównym celem szkolenia b´dzie podniesienie posiadanych kwalifikacji i zdobycie nowych umiej´tnoÊci praktycznych w rzemioÊle 22


Praktyki zawodowe i sta˝e dla osób w trakcie wst´pnego kszta∏cenia zawodowego malarskim. Uczniowie zapoznajà si´ z najnowszymi technologiami i rozwiàzaniami materia∏owymi, a tak˝e poznajà nowoczesny sprz´t i narz´dzia s∏u˝àce do wykonywania robót wykoƒczeniowych. Uczestnicy sta˝u b´dà mieli mo˝liwoÊç praktycznej obs∏ugi sprz´tu i maszyn oraz wykonywania dekoracyjnych technik zdobienia, takich jak tepowanie, technika nawijania i wycierania, malowanie czesankowe, lazurowanie, zdobienie za pomocà wzorników oraz wykonywanie imitacji piaskowca, drewna i marmuru.

i rozbudzenie w nich ch´ci rozwoju zawodowego i mobilnoÊci zawodowej. W czasie trzytygodniowego wyjazdu m∏odzi rzemieÊlnicy odb´dà praktyki zawodowe w kilku zagranicznych przedsi´biorstwach, podnoszàc przy tym tak˝e swoje kwalifikacje j´zykowe. Po powrocie do kraju podczas spotkaƒ Klubu Euro-Praktyk cz∏onkowie poszczególnych grup wymienià si´ informacjami i doÊwiadczeniami na temat pracy w krajach, które odwiedzili.

y 2010-1-PL1-LEO01-10277 y 2010-1-PL1-LEO01-10250

Praktyka m∏odego elektryka w Moguncji

Wspó∏czesne techniki pomiarowe w geodezji, ze szczególnym uwzgl´dnieniem specyfiki rynku irlandzkiego

Beneficjent

Beneficjent

Osoba kontaktowa

Zespó∏ Szkó∏ Technicznych i Ogólnokszta∏càcych im. gen. S. Kaliskiego ul. Techników 9, 40-326 Katowice

Konrad Hajdasz 32 415 33 88

Zespó∏ Szkó∏ Mechanicznych im. Arki Bo˝ka ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz

konhaj@interia.pl 20 D o f i n a n s o w a n i e 49 940 euro Liczba uczestników

Osoba kontaktowa

Pawe∏ Popielski 32 256 61 33

Partnerzy

pawel@popielski.info Liczba uczestników 8 D o f i n a n s o w a n i e 26 412 euro

• Berufsbildende Schule 1 Mainz – Niemcy • Elektro Bruderle GmbH – Niemcy • Elektro Dorr Gmbh & CO. KG Mainz – Niemcy • Handwerkskammer Rheinhessen Mainz – Berufsbildungszentrum Niemcy

Partnerzy

• Apex Surveys Ltd. – Irlandia Zagraniczne sta˝e zawodowe majà za zadanie uzupe∏niç praktyki programowe o znajomoÊç obs∏ugi instrumentów pomiarowych wykorzystywanych za granicà oraz pog∏´biç znajomoÊç procesów technologicznych wdro˝onych w zagranicznych przedsi´biorstwach. Celem praktyk jest tak˝e zapoznanie uczestników projektu z procesami produkcyjnymi wyst´pujàcymi w innych krajach. W ramach projektu organizowanego w Irlandii uczniowie b´dà zdobywaç nowe umiej´tnoÊci podczas codziennego asystowania w pracy in˝ynierów i korzystaç z mo˝liwoÊci obserwacji dzia∏aƒ in˝yniera prowadzàcego. Cz´Êç z nich b´dzie tak˝e samodzielnie wykonywaç pomiary geodezyjne na wskazanym przez przedsi´biorstwo obszarze. Celem sta˝u b´dzie doskonalenie przez uczniów umiej´tnoÊci obs∏ugi instrumentów pomiarowych oraz opanowanie przez nich czynnoÊci technologicznych wchodzàcych w sk∏ad procesu produkcji geodezyjnej.

Oferta odbycia miesi´cznej praktyki w Niemczech skierowana zosta∏a do m∏odzie˝y z zespo∏u szkó∏ mechanicznych. Celem projektu jest zdobycie przez m∏odych ludzi doÊwiadczenia zawodowego u zagranicznego partnera, którego zaplecze techniczne umo˝liwia kszta∏cenie ucznia na najwy˝szym europejskim poziomie. Wzbogacenie wiedzy zwiàzanej z bran˝à elektrycznà i uÊwiadomienie uczestnikom sta˝u koniecznoÊci sta∏ego poszerzania swoich umiej´tnoÊci i kwalifikacji zawodowych to najwa˝niejsze za∏o˝enia realizowanego projektu. Dzi´ki niemu uczestnicy zdob´dà szans´ na po∏àczenie poznanych teorii z praktykà zawodowà, zapoznanie si´ z funkcjonowaniem firm na rynku niemieckim w kontekÊcie ewentualnych przysz∏ych dzia∏aƒ rynkowych oraz poznajà normy techniczne i bhp obowiàzujàce w Unii Europejskiej.

y 2010-1-PL1-LEO01-10278 y 2010-1-PL1-LEO01-10272

EuroPraktyki II

Bogatsi o doÊwiadczenia z praktyk – bardziej mobilni na rynku pracy

Beneficjent

Beneficjent

Izba Rzemios∏a i Przedsi´biorczoÊci w Lublinie Rynek 2, 20-111 Lublin

Zespó∏ Szkó∏ Technicznych im. Hipolita Cegielskiego ul. Staszica 3, 63-100 Ârem

Osoba kontaktowa

Osoba kontaktowa

Justyna ˚elazo 81 532 80 11

El˝bieta Michalska 61 283 76 35

jzelazo@o2.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 48 D o f i n a n s o w a n i e 130 440 euro

elzbieta-michalska@wp.pl 20 D o f i n a n s o w a n i e 65 618 euro Liczba uczestników

Partnerzy

Partnerzy

• Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte GmbH – Niemcy • ESMOVIA (Sistema Practices s.l.) – Hiszpania • Training Vision Ltd. – Wielka Brytania

• EuroPartnership Agency Ltd. – Wielka Brytania Uczestnikiem projektu b´dzie dwudziestoosobowa grupa uczniów klas trzecich technikum. Celem praktyk organizowanych w Plymouth (Wielka Brytania) jest zdobycie przez uczniów kierunkowych umiej´tnoÊci zawodowych w firmach produkujàcych urzàdzenia elektroniczne lub je stosujàcych. Program sta˝u obejmuje zaj´cia zwiàzane z produkcjà, instalacjà, obs∏ugà i naprawà urzàdzeƒ elektronicznych. M∏odzie˝ b´dzie mog∏a wykazaç si´ nabytymi w szkole umiej´tnoÊciami w zakresie obs∏ugi przyrzàdów pomia-

Projekt adresowany jest do przysz∏ych rzemieÊlników – mechaników, stolarzy, cukierników, piekarzy, kucharzy, rzeêników i fryzjerów. Zostanà oni podzieleni na trzy grupy i przez okres trzech tygodni b´dà doskonaliç swój warsztat pracy pod okiem zagranicznych fachowców w Niemczech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Program praktyk zagranicznych b´dzie mia∏ na celu aktywizacj´ uczniów 23

IVT


Projekty MobilnoÊci

rowych i testerów u˝ywanych podczas napraw. W jednym z zak∏adów uczestnicy projektu b´dà mieli mo˝liwoÊç zapoznania si´ z produkcjà ˝yroskopów pó∏przewodnikowych, które znajdujà szerokie zastosowanie m.in. w samochodach.

y 2010-1-PL1-LEO01-10287

Mieszkaj w Polsce, pracuj w Europie Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego ul. Wojska Polskiego 50, 59-500 Z∏otoryja Osoba kontaktowa

Agnieszka Markiewicz 76 878 36 47 zszzlotoryja@op.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 30 D o f i n a n s o w a n i e 115 008 euro

y 2010-1-PL1-LEO01-10282

Europejskie sta˝e formà rozwoju zawodowego Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ Zawodowych nr 1 im. mjra Henryka Dobrzaƒskiego „Hubala” ul. Radomska 72, 27-200 Starachowice

Partnerzy

• Tellus Group Ltd. – Wielka Brytania

Osoba kontaktowa

W planowanym przedsi´wzi´ciu wezmà udzia∏ uczniowie specjalizacji aplikacje internetowe oraz multimedia i grafika komputerowa. G∏ównym celem projektu jest doskonalenie i rozwijanie umiej´tnoÊci praktycznych w dziedzinie technologii informatycznej, a w konsekwencji przygotowanie m∏odzie˝y do przysz∏ej pracy freelancera (tzw. wolnego strzelca). Najwi´kszà grupà osób wykonujàcych prac´ w formie freelancingu sà informatycy, programiÊci i specjaliÊci od grafiki komputerowej oraz marketingu i reklamy. Uczniowie b´dà realizowaç zadania polegajàce na wykonaniu witryny internetowej dla konkretnego klienta. W trakcie sta˝u b´dà mogli poznaç praktycznà stron´ swojego przysz∏ego zawodu, rozwijaç umiej´tnoÊci w zakresie swoich specjalizacji poprzez realizacj´ rzeczywistych zleceƒ w firmach zagranicznych.

Ewa Góêdê 41 274 52 74

gozdzewa@interia.pl 36 D o f i n a n s o w a n i e 89 100 euro Liczba uczestników

Partnerzy

• Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte GmbH – Niemcy • Sistema Turismo s.r.l. – W∏ochy Organizowane przedsi´wzi´cie zak∏ada przeprowadzenie w Niemczech i we W∏oszech praktyk zawodowych uczniów kszta∏càcych si´ w zawodzie technika hotelarstwa oraz technika ˝ywienia i gospodarstwa domowego. Sta˝e odb´dà si´ w wybranych zak∏adach hotelarskich i gastronomicznych w Lipsku i Rimini. Projekt umo˝liwi uczestnikom uzyskanie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych odpowiednimi zaÊwiadczeniami i certyfikatem Europass MobilnoÊç. Nabyte doÊwiadczenia i umiej´tnoÊci zawodowe oraz j´zykowe podwy˝szà kompetencje uczniów i zwi´kszà ich szanse na znalezienie interesujàcego zatrudnienia. Wymiernym efektem projektu b´dzie podniesienie jakoÊci kszta∏cenia zawodowego, a tym samym wzrost presti˝u szko∏y na rynku edukacyjnym.

y 2010-1-PL1-LEO01-10300

Otwarci na Europ´ Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ Gastronomiczno-Us∏ugowych im. Marii Dàbrowskiej ul. Katowicka 64, 41-500 Chorzów Osoba kontaktowa

Natalia Zieliƒska 32 241 17 25

nmziel@poczta.onet.pl 96 D o f i n a n s o w a n i e 249 991 euro

y 2010-1-PL1-LEO01-10284

Liczba uczestników

Ku nowym doÊwiadczeniom Beneficjent

Partnerzy

Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych “Cogito” ul. Matejki 5, 41-100 Siemianowice Âlàskie

• Clubhaus Maximiliansau Inh. Fam. Zimmermann Wolf – Niemcy • Anadrasis Initiative Information – Grecja • Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione „Filippo Buscemi” – W∏ochy • Chef Solutions – Wielka Brytania

Osoba kontaktowa

Joanna Paê 32 220 06 91

atenusia@wp.pl 20 D o f i n a n s o w a n i e 48 414 euro Liczba uczestników

W projekcie wezmà udzia∏ uczniowie klas drugich i trzecich kszta∏càcy si´ w zawodzie technika hotelarstwa, technika organizacji us∏ug gastronomicznych oraz technika kucharza i handlowca. Udzia∏ w praktykach zawodowych za granicà da im szans´ na zdobycie doÊwiadczenia na europejskim rynku pracy i nabycie nowych umiej´tnoÊci potrzebnych po ukoƒczeniu szko∏y do rozpocz´cia pracy. Podczas sta˝u jego uczestnicy b´dà mogli podnieÊç swoje kompetencje zawodowe i j´zykowe. Celem projektu jest tak˝e rozbudzenie w m∏odzie˝y ducha przedsi´biorczoÊci. Projekt stwarza mo˝liwoÊç nawiàzania kontaktów osobistych z pracownikami bran˝y i skorzystania z ich bogatych doÊwiadczeƒ.

Partnerzy

• Berufsverband der Restaurant- und Hotelfachkräfte – Niemcy Szko∏a realizujàca projekt zak∏ada uzyskanie przez uczniów klas hotelarsko-gastronomicznych nowych kwalifikacji zawodowych, nabycie umiej´tnoÊci z zakresu serwowania daƒ oraz sporzàdzania nowo poznanych potraw wed∏ug receptur regionalnych. W trakcie praktyk zawodowych organizowanych w Niemczech m∏odzie˝ uczestniczyç b´dzie w szkoleniach z zakresu struktury organizacyjnej zak∏adów hotelarsko-gastronomicznych. Zapozna si´ równie˝ z systemami rezerwacji w zak∏adach hotelarskich innego kraju, a tak˝e weêmie udzia∏ w organizacji przyj´ç okolicznoÊciowych, konferencji i bankietów. W ramach praktyk uczestnicy skorzystajà z mo˝liwoÊci zwiedzenia najlepszych zak∏adów hotelarsko-gastronomicznych znajdujàcych si´ w rejonie placówki partnerskiej.

y 2010-1-PL1-LEO01-10315

Sta˝ zagraniczny gwarancjà sukcesu zawodowego Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ Ekonomiczno-Rolniczych im. Stanis∏awa Staszica ul. Derdowskiego 3, 77-100 Bytów 24


Praktyki zawodowe i sta˝e dla osób w trakcie wst´pnego kszta∏cenia zawodowego Osoba kontaktowa

• B&K Autohaus Norden GmbH Opel – Niemcy • Conerus-Schule Norden – Niemcy • Gunther Eisenhauer Straßen- und Tiefbau GmbH – Niemcy • Mammen M. GmbH Bauunternehmung – Niemcy • Ostfriesland Hotel – Niemcy • Stadthotel Smutje – Niemcy • Cech Rzemios∏ Ró˝nych w K´pnie – Polska

Ewa Werra 59 822 30 14

ewawer23@wp.pl 40 D o f i n a n s o w a n i e 107 498 euro Liczba uczestników

Partnerzy

• FAA Bildungsgesellschaft GmbH – Niemcy • EuroPartnership Agency Ltd. – Wielka Brytania

W projekcie b´dzie uczestniczyç grupa uczniów zespo∏u szkó∏ ponadgimnazjalnych kszta∏càcych si´ w ró˝nych zawodach. Pomys∏odawca przedsi´wzi´cia chce umo˝liwiç m∏odzie˝y odbycie zagranicznych praktyk, które majà na celu uzupe∏nianie kwalifikacji uczniów i zmobilizowanie ich do dalszego planowania rozwoju zawodowego. Technicy pojazdów samochodowych, hotelarstwa i budownictwa rozpocznà swój sta˝ w niemieckich przedsi´biorstwach wspó∏pracujàcych z partnerskà szko∏à Conerus Schule w Norden. Praktyki majà im umo˝liwiç porównanie warunków pracy w Niemczech i w Polsce. NowoczeÊnie wyposa˝one zak∏ady niemieckiego partnera pozwolà uczniom poznaç najnowsze technologie, zapoznaç si´ ze standardami jakoÊci wymaganymi w krajach Unii Europejskiej i zwi´kszà mobilnoÊç zawodowà uczniów.

Miesi´czne sta˝e dla uczniów klas trzecich technikum ekonomicznego b´dà mia∏y miejsce w niemieckich przedsi´biorstwach. W tym czasie uczniowie technikum hotelarstwa i obs∏ugi turystycznej odb´dà praktyk´ zawodowà w hotelach Wielkiej Brytanii. Organizacja praktyk zawodowych w nowoczesnych firmach europejskich ma zaowocowaç wzrostem praktycznych umiej´tnoÊci uczniów i dostosowaniem kwalifikacji sta˝ystów do oczekiwaƒ europejskiego rynku pracy. Istotnym za∏o˝eniem projektu jest tak˝e rozwój kompetencji spo∏ecznych, interpersonalnych oraz j´zykowych uczniów na poziomie, który nie by∏by mo˝liwy do osiàgni´cia w kraju ojczystym.

y 2010-1-PL1-LEO01-10317 y 2010-1-PL1-LEO01-10331

Technicy architektury krajobrazu i agrobiznesu na europejskim rynku pracy

Praktyka zawodowa w Portugalii drogà do europejskiego rynku pracy

Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ Rolniczych im. Tadeusza KoÊciuszki ul. Pu∏askiego 3, 46-100 Namys∏ów

Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ Elektronicznych i Informatycznych im. KEN ul. Mickiewicza 27, 11-500 Gi˝ycko

Osoba kontaktowa

Adam Hubicki 77 410 04 32

Osoba kontaktowa

adam.hubicki@wp.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 35 D o f i n a n s o w a n i e 99 965 euro

Iwona Kamiƒska 87 428 30 21

ikam1@poczta.onet.pl 40 D o f i n a n s o w a n i e 101 960 euro Liczba uczestników

Partnerzy

• Regionalbauernverband Starkenburg e.V. – Niemcy • EuroPartnership Agency Ltd. – Wielka Brytania

Partnerzy

Uczestnikami projektu sà uczniowie technikum agrobiznesu oraz technikum architektury krajobrazu. Celem przedsi´wzi´cia jest przygotowanie uczniów do wyjazdu i odbycie przez nich miesi´cznych praktyk zawodowych w gospodarstwach rolnych w po∏udniowej Hesji oraz w przedsi´biorstwach projektowania i urzàdzania terenów zielonych w Wielkiej Brytanii. Program sta˝u dotyczy poszerzenia wiedzy i umiej´tnoÊci zwiàzanych z produkcjà rolnà, agrobiznesem i urzàdzaniem terenów oraz zarzàdzaniem ma∏ym przedsi´biorstwem. Dodatkowymi rezultatami projektu b´dà opanowanie przez uczniów umiej´tnoÊci porozumiewania si´ w j´zyku niemieckim i angielskim oraz poznanie kultury i historii tych krajów.

Uczniowie klas trzecich w ramach realizacji projektu odb´dà sta˝ w portugalskich zak∏adach produkcyjnych zwiàzanych z profilami ich kszta∏cenia. Praktyki odb´dà si´ w mieÊcie Braga, w wysokowyspecjalizowanych placówkach. Przyszli informatycy, teleinformatycy i elektronicy z obszaru Polski Pó∏nocno-Wschodniej (gdzie wyst´puje najwy˝sze w kraju bezrobocie) b´dà mieli mo˝liwoÊç poszerzenia wiedzy i rozbudowania swoich kompetencji zawodowych. Projekt ma za zadanie przybli˝yç uczestnikom realia pracy w wybranym zawodzie, rozwinàç umiej´tnoÊci komunikowania si´ w obcym j´zyku, a tak˝e wyrobiç motywacj´ do nauki j´zyków obcych.

• Braga Leonardo da Vinci – Portugalia

y 2010-1-PL1-LEO01-10338 y 2010-1-PL1-LEO01-10325

Kszta∏cenie zawodowe fryzjerów w kontekÊcie europejskiej mody

Praktyki zagraniczne szansà na mobilnoÊç na europejskim rynku pracy

Beneficjent

Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ nr 5 im. Józefa Rymera ul. Rymera 24a, 44-270 Rybnik

Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 2 ul. Przemys∏owa 10c, 63-600 K´pno

Osoba kontaktowa

Osoba kontaktowa

Marzena Fojcik 32 421 16 30

Ewa Jobczyk 62 782 27 21

marzenafojcik@interia.pl 32 D o f i n a n s o w a n i e 101 792 euro

agnesj2@wp.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 10 D o f i n a n s o w a n i e 22 335 euro

Liczba uczestników

Partnerzy

• North West Academy of English – Wielka Brytania

Partnerzy

• Autohaus Tekken BMW – Niemcy

25

IVT


Projekty MobilnoÊci

Uczestnikami projektu sà uczniowie technikum us∏ug fryzjerskich zainteresowani zdobyciem za granicà praktycznych umiej´tnoÊci. Zostali oni wyselekcjonowani przez inicjatora projektu w drodze konkursu ocen z przedmiotów zawodowych i testów j´zykowych. Uczniowie pragnà rozwijaç swoje zainteresowania zawodowe poprzez bezpoÊrednià obserwacj´ europejskich fachowców. Uczestnictwo w sta˝u zagranicznym umo˝liwi m∏odzie˝y zaznajomienie si´ z metodami pracy i nowoczesnymi technikami, stosowanymi w tej dziedzinie w Wielkiej Brytanii. Celem projektu jest równie˝ zwi´kszenie mobilnoÊci zawodowej przysz∏ych fryzjerów, zwi´kszenie ich motywacji do dzia∏ania oraz zaufania we w∏asne si∏y.

y 2010-1-PL1-LEO01-10348

Europejski zawód przysz∏oÊci Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ nr 1 im. Powstaƒców Wielkopolskich osiedle Miel˝yƒskiego 5a, 62-020 Swarz´dz Osoba kontaktowa

Wies∏aw Âwiat∏owski 61 815 90 46 swiatlowski2@wp.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 32 D o f i n a n s o w a n i e 73 460 euro Partnerzy

• Kreishandwerkerschaft Waldeck Frankenberg – Niemcy Grup´ docelowà projektu stanowi m∏odzie˝ kszta∏càca si´ w klasach o specjalnoÊciach mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych. G∏ównym celem przedsi´wzi´cia jest dokszta∏cenie uczniów z zakresu mechatroniki pojazdów. Uczniowie zapoznajà si´ z mo˝liwoÊciami, jakie daje u˝ycie nowoczesnych technologii informatycznych, i zdob´dà dodatkowà umiej´tnoÊç pos∏ugiwania si´ wysokospecjalistycznym sprz´tem z zakresu diagnostyki pojazdów. Wdro˝enie projektu pozwoli wyposa˝yç jego uczestników w umiej´tnoÊci praktyczne, które sà aktualnie preferowane i wymagane na rynku pracy, a jednoczeÊnie wzmocni pozycj´ szko∏y jako nowoczesnego oÊrodka kszta∏càcego specjalistów.

y 2010-1-PL1-LEO01-10342

Nowoczesne technologie uprawy roÊlin okopowych Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ Centrum Kszta∏cenia Praktycznego ul. Klonowa 4 – Stare Lubiejewo, 07-300 Ostrów Mazowiecka Osoba kontaktowa

Tadeusz Budzisz 29 745 32 66

tbudzisz@op.pl 17 D o f i n a n s o w a n i e 28 485 euro Liczba uczestników

Partnerzy

• Deutsche Lehranstalt für Agratechnik DEULA – Niemcy Celem przedsi´wzi´cia jest doskonalenie umiej´tnoÊci teoretycznych i praktycznych przysz∏ych rolników. Program i zagadnienia merytoryczne sta˝u stwarzajà uczniom szans´ poznania nowych rozwiàzaƒ konstrukcyjnych stosowanych w maszynach i urzàdzeniach rolniczych, wp∏ywajàcych na bezpieczeƒstwo eksploatacji i w∏aÊciwà ochron´ Êrodowiska. Podczas sta˝u m∏odzie˝ b´dzie mog∏a zapoznaç si´ tak˝e z nowymi trendami i technologiami w siewie i sadzeniu roÊlin okopowych, nabyç umiej´tnoÊci obs∏ugi i eksploatacji nowoczesnych urzàdzeƒ do siewu i sadzenia oraz poznaç najbardziej przyjazne dla Êrodowiska naturalnego techniki chemicznej ochrony roÊlin przed chorobami i szkodnikami.

y 2010-1-PL1-LEO01-10352

W pogoni za ginàcym zawodem – otwieramy drzwi w s∏onecznej Hiszpanii Beneficjent

Centrum Kszta∏cenia Zawodowego ul. G∏owaczowska 41, 26-900 Kozienice Osoba kontaktowa

Angelika Sobkiewicz 48 614 67 72 kozienice-szkola@zdz.kielce.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 20 D o f i n a n s o w a n i e 55 036 euro Partnerzy

• ESMOVIA (Sistema Practices s.l.) – Hiszpania y 2010-1-PL1-LEO01-10343

Dwudziestu uczniów odb´dzie trzytygodniowy sta˝ w siedmiu zak∏adach Êlusarskich w Hiszpanii. Przyszli Êlusarze skorzystajà z mo˝liwoÊci poznania technologii, metod i narz´dzi niezb´dnych do wykonywania wybranego zawodu. Jednym z za∏o˝eƒ projektu jest nawiàzywanie przez uczestników nowych kontaktów zawodowych, które u∏atwià im znalezienie swojego miejsca na rynku pracy. Nabycie nowych doÊwiadczeƒ ma si´ przyczyniç równie˝ do wzbogacenia kompetencji uczniów odpowiadajàcych standardom Unii Europejskiej i zwi´kszyç mo˝liwoÊç znalezienia przez nich zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, a tak˝e zmotywowaç do dalszego kszta∏cenia si´.

MobilnoÊç i aktywnoÊç zawodowa uczniów technikum Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ Zawodowych i Ogólnokszta∏càcych w ˚ukowie ul. Gdyƒska 5, 83-330 ˚ukowo Osoba kontaktowa

Magdalena Rotter 58 681 85 12

m.rotter.zszio@o2.pl 36 D o f i n a n s o w a n i e 129 960 euro Liczba uczestników

Partnerzy

• Tellus Group Ltd. – Wielka Brytania Projekt skierowany jest do uczniów pobierajàcych nauk´ w zawodzie technika ekonomisty, technika informatyka i technika logistyka. Miesi´czne praktyki zawodowe b´dà mia∏y miejsce w nowoczesnych zak∏adach pracy w Plymouth. Uczestnicy zmierzà si´ z wyzwaniem, jakim jest praca w mi´dzynarodowym Êrodowisku i skonfrontujà nabytà wczeÊniej wiedz´ teoretycznà z praktykà. Istotne dla uczniów b´dà tak˝e: mo˝liwoÊç obserwacji praktycznego wykorzystania ICT w biznesie, praktyczne wykorzystanie znajomoÊci j´zyków obcych oraz porównanie organizacji pracy w Polsce do rozwiàzaƒ stosowanych w innych krajach Unii Europejskiej.

y 2010-1-PL1-LEO01-10354

Poznajmy Normandi´, jej sztuk´ hotelarskà, histori´ i kultur´ Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera ul. Wojska Polskiego 13, 34-100 Wadowice Osoba kontaktowa

Alicja Michniak 33 823 41 86

26

zespolszkolnr3@poczta.fm


Praktyki zawodowe i sta˝e dla osób w trakcie wst´pnego kszta∏cenia zawodowego 10 28 886 euro

budowlanych. Podczas pobytu w Niemczech uczniowie b´dà mieli okazj´ do zapoznania si´ z materia∏ami budowlanymi i technologiami stosowanymi w tym kraju, poznajà zasady organizacji pracy na budowie i wykorzystajà swoje doÊwiadczenia zawodowe wyniesione z zaj´ç praktycznych. Dzi´ki realizacji projektu szko∏a pozna potrzeby pracodawców dzia∏ajàcych na rynku europejskim i dostosuje kszta∏cenie zawodowe do tych wymagaƒ, aby stworzyç swoim absolwentom jak najwi´ksze szanse na rynku pracy.

Liczba uczestników Dofinansowanie Partnerzy

• Lycé´e Polyvalent Privé Jeanne d’Arc – Francja W projekcie biorà udzia∏ uczniowie przygotowujàcy si´ do podj´cia zatrudnienia w Unii Europejskiej w bran˝y hotelarsko-turystycznej. Celem przesi´wzi´cia jest przygotowanie uczestników do wykonywania pracy w kraju i na europejskim rynku pracy. Poznanie kultury i zawodu hotelarza we Francji, zakresu obowiàzków na poszczególnych stanowiskach i organizacji pracy, a tak˝e porównanie ich z zasadami i organizacjà pracy w Polsce b´dzie dla uczniów cennym doÊwiadczeniem, które w przysz∏oÊci ma u∏atwiç im podejmowanie dzia∏aƒ zawodowych. Zapoznanie si´ z potrzebami i specyfikà francuskiego rynku pracy pozwoli uczestnikom lepiej odnaleêç si´ na europejskim rynku pracy.

y 2010-1-PL1-LEO01-10371

Promocja i reklama warunkiem sukcesu firmy Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ Ekonomicznych im. Miko∏aja Kopernika ul. Kopernika 8, 25-336 Kielce Osoba kontaktowa

Ewa Borkowska 41 344 30 39

ewa.bor@interia.pl 54 D o f i n a n s o w a n i e 150 440 euro

y 2010-1-PL1-LEO01-10361

Liczba uczestników

Wi´cej Êwiat∏a w Unii Europejskiej! Bezpieczne instalacje elektryczne

Partnerzy

• Sistema Turismo s.r.l. – W∏ochy • Polaris Enterprise – Wielka Brytania

Beneficjent

Powiatowy Zespó∏ Szkó∏ w L´dzinach ul. Pokoju 4, 43-140 L´dziny

Organizowane we W∏oszech sta˝e dla przysz∏ych organizatorów reklamy, ekonomistów i handlowców sk∏adajà si´ z dwóch etapów. Pierwszy obejmuje warsztaty zaj´ciowe, podczas których uczniowie wykorzystajà nowoczesne technologie do przygotowania internetowej kampanii reklamowej dla European Training Network. W drugiej cz´Êci sta˝u uczestnicy odb´dà praktyk´ w firmach zajmujàcych si´ promocjà regionów, turystyki, imprez i wydarzeƒ kulturalnych. Natomiast sta˝ w Wielkiej Brytanii zak∏ada przeprowadzenie warsztatów, podczas których uczniowie zaprojektujà kampani´ reklamowà firmy handlowej. Drugim etapem b´dzie odbycie przez uczniów praktyki zawodowej w wybranych jednostkach handlu detalicznego.

Osoba kontaktowa

Ewa Matusik 32 216 62 41

ewamariola5@wp.pl 5 D o f i n a n s o w a n i e 16 904 euro Liczba uczestników

Partnerzy

• Sentrum Viderega˚ ende Skole – Norwegia Planowany projekt b´dzie polega∏ na realizacji w Norwegii miesi´cznej praktyki zawodowej przewidzianej w ramowym planie nauczania przez uczniów klas trzecich, kszta∏càcych si´ w zawodzie technika elektryka. Za∏o˝eniem przedsi´wzi´cia jest zwi´kszenie mobilnoÊci m∏odzie˝y kszta∏càcej si´ zawodowo oraz podwy˝szenie jej kwalifikacji zawodowych. Zdobycie przez uczestników praktycznych umiej´tnoÊci pracy w zespole osób z ró˝nych krajów oraz korzystanie ze wsparcia partnerów zagranicznych podczas jej wykonywania wzbogaci kompetencje zawodowe uczniów. Poznanie kultury kraju goszczàcego, jego zwyczajów, tradycji, a tak˝e elementów historii u∏atwi osobisty rozwój uczniów i zwi´kszy ich szans´ na uczestnictwo w europejskim rynku pracy.

y 2010-1-PL1-LEO01-10376

Rozwój kompetencji zawodowych hotelarza drogà do europejskiego rynku pracy Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ Ogólnokszta∏càcych i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego ul. Komuny Paryskiej 6, 59-700 Boles∏awiec Osoba kontaktowa

y 2010-1-PL1-LEO01-10368

Mobilni we wspólnej Europie

Barbara Smoleƒska 75 732 40 09

Beneficjent

Liczba uczestników

Zespó∏ Szkó∏ In˝ynierii Ârodowiska i Us∏ug im. Miko∏aja Kopernika ul. Obroƒców Pokoju 44, 82-300 Elblàg

Partnerzy

bsmolenska@interia.pl 15 D o f i n a n s o w a n i e 33 152 euro • F+U Gemeinnützige Bildungseinrichtung für Fortbildung und Umschulung, Sachsen GmbH – Niemcy

Osoba kontaktowa

Dorota Bajor 55 234 06 64

dorota.elblag@wp.pl 16 D o f i n a n s o w a n i e 35 470 euro

Projekt polega na zorganizowaniu dla pi´tnastu uczniów klasy trzeciej technikum hotelarskiego praktyki zawodowej w Centrum Kszta∏cenia Praktycznego w Niemczech. W czasie realizacji programu praktyki w organizacji przyjmujàcej uczniowie b´dà pog∏´biali wiedz´ i doskonalili umiej´tnoÊci z zakresu organizacji pracy hotelu, kompleksowej obs∏ugi goÊcia hotelowego i jego rozliczenia, organizacji pracy s∏u˝by pi´ter oraz gastronomii hotelowej. Uczestnicy zostanà podzieleni na trzy pi´cioosobowe grupy, ka˝da osoba na swoim stanowisku pracy b´dzie mia∏a szereg zadaƒ do

Liczba uczestników

Partnerzy

• Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte GmbH – Niemcy Grupa sk∏adajàca si´ z uczniów klasy drugiej i trzeciej przygotowujàcych si´ do wykonywania zawodów: murarza, cieÊli i technologa robót wykoƒczeniowych w budownictwie rozpocznie praktyki zawodowe, by zwi´kszyç swoje mo˝liwoÊci zatrudnienia w firmach 27

IVT


Projekty MobilnoÊci

wykonania. Wszystkie grupy odb´dà praktyk´ w recepcji i cz´Êci mieszkalnej hotelu oraz w kuchni i restauracji.

ró˝nych narodów. Projekt zak∏ada tak˝e opracowanie przewodników poruszania si´ po europejskim i regionalnym rynku pracy, kart menu, planu organizacji dwóch bankietów oraz pokaz nabytych przez uczniów umiej´tnoÊci w zakresie przyrzàdzania i serwowania potraw.

y 2010-1-PL1-LEO01-10383

Sta˝ we W∏oszech sposobem na zwi´kszenie mobilnoÊci i podwy˝szenie jakoÊci kszta∏cenia przysz∏ych pracowników sektora us∏ug bran˝y hotelarskogastronomicznej i fryzjerskiej

y 2010-1-PL1-LEO01-10386

Praktyki w rzemioÊle w krajach europejskich

Beneficjent

Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ Technicznych i Ogólnokszta∏càcych im. Stefana ˚eromskiego al. Niepodleg∏oÊci 16/18, 42-200 Cz´stochowa

DolnoÊlàska Izba RzemieÊlnicza we Wroc∏awiu Plac Solny 13, 50-061 Wroc∏aw

Osoba kontaktowa

Marta Zajàc 71 344 86 91 wew.29 m.zajac@izbarzemieslnicza.com.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 111 D o f i n a n s o w a n i e 249 849 euro

Osoba kontaktowa

Urszula Martyka-Wiecha 34 322 05 72 ulaa@poczta.onet.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 50 D o f i n a n s o w a n i e 148 150 euro

Partnerzy

Partnerzy

• Handwerkskammer Dresden – Niemcy • Handwerkskammer für Ostthüringen – Niemcy • Industrie- und Handelskammer Ostthüringen zu Gera – Niemcy • Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Nord Pas de Calais – Francja • T.O. Williams of Wem – Wielka Brytania

• Sistema Turismo s.r.l. – W∏ochy Uczestnikami projektu b´dà uczniowie, którzy po ukoƒczeniu nauki otrzymajà tytu∏ technika hotelarstwa, technika organizacji us∏ug gastronomicznych oraz technika fryzjerstwa. Odb´dà oni czterotygodniowà praktyk´ w obiektach turystycznych, gastronomicznych oraz zak∏adach fryzjerskich w Rimini. Partner umo˝liwia przysz∏ym hotelarzom odbycie praktyk w atrakcyjnej miejscowoÊci nadmorskiej, w której b´dà oni mogli poznawaç wymagania i upodobania kulinarne turystów z ca∏ego Êwiata oraz poznajà specyfik´ i regionalne potrawy kuchni w∏oskiej. Sta˝ dla uczniów technikum fryzjerskiego ma na celu zapoznanie ich z najnowszymi trendami, stylizacjà fryzur i wizerunku, jak i zaznajomienie z tamtejszymi standardami obs∏ugi klienta.

Z projektu skorzysta stu jedenastu uczniów szkó∏ zawodowych ró˝nych specjalnoÊci z terenu Dolnego Âlàska. Przyszli piekarze, cukiernicy, mechanicy samochodowi, fryzjerzy, kucharze, stolarze, hydraulicy, fotografowie oraz z∏otnicy b´dà doskonaliç umiej´tnoÊci zawodowe we francuskich, niemieckich i angielskich firmach. Praktyki wszystkich osób odb´dà si´ w najwy˝szej jakoÊci zak∏adach rzemieÊlniczych doÊwiadczonych w realizacji sta˝y zawodowych dla uczniów oraz sprawdzonych podczas poprzednich wymian m∏odzie˝y. G∏ównym celem projektu jest umo˝liwienie jego uczestnikom poznania nowych trendów i porównania ich z technologià stosowanà w polskich zak∏adach, zdobycie przez nich nowych doÊwiadczeƒ zawodowych w nowym Êrodowisku pracy, doskonalenie umiej´tnoÊci oraz przygotowanie do zak∏adania w∏asnych firm na rynku europejskim.

y 2010-1-PL1-LEO01-10384

Absolwent z Somonina na europejskim i regionalnym rynku pracy Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. Józefa Wybickiego ul. WolnoÊci 39, 83-314 Somonino

y 2010-1-PL1-LEO01-10395

Wspieranie mobilnoÊci uczniów z Subregionu Zachodniego Województwa Âlàskiego

Osoba kontaktowa

El˝bieta Âwi´toƒ 58 684 11 91

eswieton@poczta.onet.pl 20 D o f i n a n s o w a n i e 61 650 euro

Beneficjent

Liczba uczestników

˚orska Izba Gospodarcza al. Wojska Polskiego 4, 44-240 ˚ory

Partnerzy

Osoba kontaktowa

• Hotel de la Poste – Belgia • Lycée du Cleusmeur – Francja • Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione „Karol Wojtyla” – W∏ochy • Us¸ ak Ticaret Meslek Anadolu Ticaret Meslek Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi – Turcja

Aneta Bagiƒska 32 435 03 06

biuro@zorig.zory.pl 12 D o f i n a n s o w a n i e 27 420 euro Liczba uczestników

Partnerzy

• Eichenbaum GmbH – Niemcy • Fa. AMBOSS – Niemcy • G.K.Z. Bau GmbH & Co.KG – Niemcy • HSH Heizungs- und Sanitärtechnik Hoppe Gotha GmbH – Niemcy • Limprecht & Sohn GmbH Heizungs- und Sanitärtechnik – Niemcy • Zespó∏ Szkó∏ Budowlano-Informatycznych im. Miko∏aja Kopernika – Polska

Dwudziestu uczestników sta˝y podwy˝szy swoje kompetencje i umiej´tnoÊci w bran˝y gastronomicznej i hotelarskiej. W projekcie uczestniczyç b´dà uczniowie klasy drugiej i trzeciej kszta∏càcy si´ w zawodzie technika hotelarstwa i organizacji us∏ug gastronomicznych, którzy wczeÊniej odbyli praktyk´ zawodowà w kraju. Celem projektu jest podwy˝szenie kwalifikacji zawodowych uczniów w zakresie gastronomii i obs∏ugi konsumenta, jak równie˝ poszerzenie wiedzy na temat przyrzàdzania i serwowania potraw kuchni

Projekt mobilnoÊci, w którym uczestniczy trzech partnerów strategicznych, jest skierowany do osób kszta∏càcych si´ w zawodzie 28


Praktyki zawodowe i sta˝e dla osób w trakcie wst´pnego kszta∏cenia zawodowego technika budownictwa, technika drogownictwa oraz technika urzàdzeƒ sanitarnych. Trzytygodniowe sta˝e w niemieckich przedsi´biorstwach z terenu Turyngii majà na celu rozszerzenie wiedzy teoretycznej uzyskanej przez uczniów w technikum. Nadrz´dnym celem przedsi´wzi´cia jest umo˝liwienie uczestnikom zdobycia mi´dzynarodowego doÊwiadczenia oraz praktycznej wiedzy i nowych kwalifikacji zawodowych, a tak˝e stworzenie warunków do doskonalenia znajomoÊci j´zyków obcych. Istotà projektu jest równie˝ wzrost zdolnoÊci adaptacyjnych m∏odzie˝y oraz umo˝liwienie jej nawiàzania nowych kontaktów zawodowych.

zawodowej o specjalnoÊci technolog robót wykoƒczeniowych. Uczniowie b´dà uczestniczyç w kursach praktycznej nauki zawodu i zdobywaç wiedz´ na temat rzemios∏a murarskiego oraz kafelkowania ∏azienek, w szczególnoÊci pryszniców i wanien. Poszerzà tak˝e swoje wiadomoÊci na temat rzemios∏a malarskiego i nowoczesnego nak∏adania warstw farby. Praktyki zostanà zorganizowane w oÊrodku szkoleniowym we Frankfurcie nad Odrà.

y 2010-1-PL1-LEO01-10404

Mi´dzynarodowy sta˝ rozwoju kompetencji zawodowych drogà do wspólnego europejskiego rynku pracy

y 2010-1-PL1-LEO01-10402

Profesjonalna praktyka zagraniczna techników informatyków i techników hotelarzy w Niemczech kluczem do mobilnoÊci zawodowej

Beneficjent

Beneficjent

Osoba kontaktowa

Zespó∏ Szkó∏ Ekonomicznych im. Miko∏aja Kopernika ul. Powstaƒców Warszawy 11, 26-110 Skar˝ysko-Kamienna

Wojciech Janos 32 422 22 79

Osoba kontaktowa

Liczba uczestników

Halina Stradowska 41 253 86 72

Partnerzy

Zespó∏ Szkó∏ Budowlanych w Rybniku ul. Âwierklaƒska 42, 44-200 Rybnik

wojtekjanos@gmail.com 17 D o f i n a n s o w a n i e 38 055 euro

hstr@wp.pl 38 D o f i n a n s o w a n i e 87 986 euro

• F+U Gemeinnützige Bildungseinrichtung für Fortbildung und Umschulung, Sachsen GmbH – Niemcy

Liczba uczestników

Partnerzy

• WBS Training AG – Niemcy • Centrum Kszta∏cenia Praktycznego w Skar˝ysku-Kamiennej Polska • Starostwo Powiatowe w Skar˝ysku-Kamiennej – Polska • Wy˝sza Szko∏a Ekonomii i Innowacji w Lublinie – Polska

W sta˝u weêmie udzia∏ siedemnastu uczniów technikum budowlanego. G∏ównym za∏o˝eniem praktyk jest nabycie przez uczniów umiej´tnoÊci z zakresu przygotowania placu budowy, prac zbrojeniowych, prac murarskich i betoniarskich oraz tynkowania i ocieplania budynków. Uczestnicy projektu zapoznajà si´ tak˝e z metodami prac ok∏adowych i fugowania, strukturà zarzàdzania przedsi´biorstwem, organizacjà miejsca pracy oraz planowaniem procesu budowlanego z uwzgl´dnieniem przepisów BHP. Sta˝ umo˝liwi im poznanie zarówno tradycyjnych, jak i innowacyjnych technologii stosowanych w przemyÊle budowlanym w partnerskim kraju.

Uczestnikami projektu b´dà uczniowie z klas trzecich kszta∏càcy si´ w zawodzie technika hotelarstwa oraz technika informatyka na specjalizacji multimedia i grafika komputerowa. Do odbycia sta˝u zostanie wybrana grupa 38 uczniów. Dla tej grupy m∏odzie˝y udzia∏ w projekcie to jedyna mo˝liwoÊç zdobycia ciekawego doÊwiadczenia zawodowego za granicà. Wi´kszoÊç uczestników pochodzi ze Êrodowisk wiejskich, z rodzin dotkni´tych bezrobociem, utrzymujàcych si´ z zasi∏ków z pomocy spo∏ecznej. Realizacja projektu ma si´ przyczyniç do poprawy mobilnoÊci osób bioràcych udzia∏ w poczàtkowym etapie szkolenia i kszta∏cenia zawodowego oraz zwi´kszyç szans´ m∏odzie˝y na zatrudnienie w Polsce i na europejskim rynku pracy.

y 2010-1-PL1-LEO01-10406

Profesjonalny fryzjer Beneficjent

Zak∏ad Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce Osoba kontaktowa

Zbigniew Ciupiƒski 41 366 49 71

zciupinski@zdz.kielce.pl 40 D o f i n a n s o w a n i e 95 948 euro

y 2010-1-PL1-LEO01-10403

Liczba uczestników

Poznajemy nowe technologie budowlane i korzystamy z doÊwiadczeƒ Unii Europejskiej

Partnerzy

• Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte GmbH – Niemcy

Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ nr 7 im. Bronis∏awa Bukowskiego ul. Orlàt Lwowskich 18, 75-522 Koszalin

Celem projektu jest doskonalenie umiej´tnoÊci zawodowych m∏odzie˝y oraz zwi´kszanie ich kompetencji spo∏ecznych i j´zykowych. Uczniowie, kszta∏càcy si´ w zawodzie technika us∏ug fryzjerskich, wyjadà na czterotygodniowà praktyk´ do Niemiec. Podczas trwania sta˝u odwiedzà Centrum Edukacji dla fryzjerów w Schkeuditz i Centrum Szkoleniowe dla fryzjerów w Lipsku, w którym zapoznajà si´ z niemieckim systemem kszta∏cenia i mo˝liwoÊciami kariery zawodowej. Sta˝ b´dzie realizowany w salonach fryzjerskich, w których uczestnicy b´dà mieli mo˝liwoÊç sprawdziç w praktyce swojà wiedz´ teoretycznà i zdobyç nowe doÊwiadczenia, które w przysz∏oÊci wykorzystajà w pracy zawodowej.

Osoba kontaktowa

Barbara S´k 94 342 70 31

lesinska.sek@gmail.com 80 D o f i n a n s o w a n i e 157 760 euro Liczba uczestników

Partnerzy

• Berufsförderungswerk e.V. des Bauindustrieverbandes BerlinBrandenburg e.V. – Niemcy Celem projektu jest przeprowadzenie praktyki w Niemczech dla oÊmiu dziesi´cioosobowych grup uczniów klas drugich technikum budowlanego oraz klas drugich i trzecich zasadniczej szko∏y 29

IVT


Projekty MobilnoÊci

y 2010-1-PL1-LEO01-10409

Partnerzy

Gastronomia francuska – nowe doÊwiadczenia

• l.E.S. Feria del Atlántico – Hiszpania

Beneficjent

Dwie grupy m∏odzie˝y – uczniowie kszta∏càcy si´ w zawodzie technika informatyka na specjalizacji grafika komputerowa oraz systemy i sieci komputerowe wraz z uczniami kszta∏càcymi si´ w zawodzie technika mechatronika wyjadà na sta˝ do hiszpaƒskich firm. Najwa˝niejsze cele projektu to umo˝liwienie uczestnikom zweryfikowania nabytej w szkole wiedzy teoretycznej i umiej´tnoÊci zawodowych z praktykà na konkretnym stanowisku pracy, zapoznanie uczniów z nowoczesnymi technologiami i strukturà organizacyjnà hiszpaƒskich firm oraz obowiàzujàcymi metodami organizacji pracy. M∏odzie˝ zmierzy si´ tak˝e z pokonywaniem barier j´zykowych, pracujàc w Êrodowisku wielonarodowym i wielokulturowym.

Zak∏ad Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce Osoba kontaktowa

Micha∏ Malesza 41 378 28 74

mmalesza@zdz.kielce.pl 20 D o f i n a n s o w a n i e 60 932 euro Liczba uczestników

Partnerzy

• Lycé´e des Métiers Hôteliers Quercy-Périgord – Francja Projekt przewiduje organizacj´ miesi´cznych praktyk zawodowych dla osób kszta∏càcych si´ w systemie dziennym w zawodzie technika organizacji us∏ug gastronomicznych. Sta˝ b´dzie realizowany w regionie Midi-Pyrenees, posiadajàcym wielkie tradycje kulinarne. Praktyki odb´dà si´ w przedsi´biorstwach dzia∏ajàcych w bran˝y gastronomicznej. M∏odzie˝ zapozna si´ zarówno z kuchnià francuskà, jak i z procedurami zapewnieƒ systemów jakoÊci z zakresu gastronomii, takimi jak Dobra Praktyka Higieniczna (GHP), Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) czy Systemy Analizy Zagro˝eƒ Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP), obowiàzujàcymi w krajach Unii Europejskiej.

y 2010-1-PL1-LEO01-10412

Praktyka w nowoczesnych firmach szansà dla absolwentów technikum Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ Ekonomicznych im. Marii Sk∏odowskiej-Curie ul. Hoffmanowej 13, 35-016 Rzeszów Osoba kontaktowa

Grzegorz Sarama 17 748 30 00

Komputerowe wspomaganie projektowania

zse@interia.pl 15 D o f i n a n s o w a n i e 39 930 euro

Beneficjent

Partnerzy

Zespó∏ Szkó∏ In˝ynierii Ârodowiska i Melioracji ul. U∏anów 9, 31-450 Kraków

• Städtische Fachoberschule für Wirtschaft, Verwaltung und Rechtspflege – Niemcy

y 2010-1-PL1-LEO01-10410

Liczba uczestników

Osoba kontaktowa

Przedsi´wzi´cie zak∏ada wyjazd przysz∏ych ekonomistów i handlowców na praktyk´ zawodowà. Uczestnicy, którzy wezmà w nim udzia∏, posiadajà ju˝ wiedz´ z zakresu ekonomiki, rachunkowoÊci i marketingu. Pracujàc w ró˝nych komórkach organizacyjnych, uczniowie b´dà rozszerzaç nabytà wiedz´ i sprawdzaç swoje umiej´tnoÊci w sprawnie dzia∏ajàcych i dobrze zorganizowanych niemieckich firmach. Opiekun uczniów b´dzie uczestniczy∏ w zaj´ciach lekcyjnych szko∏y partnerskiej i spotkaniach z nauczycielami i pracodawcami, a pozyskanà wiedzà podzieli si´ z nauczycielami w kraju. Pozwoli to wypracowaç nowe metody pracy i lepiej dostosowaç system kszta∏cenia zawodowego do potrzeb europejskiego rynku pracy.

Marta Kopeç 12 411 76 11

kopec.marta@onet.eu 32 D o f i n a n s o w a n i e 71 284 euro Liczba uczestników

Partnerzy

• Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte GmbH – Niemcy W przedsi´wzi´ciu b´dà uczestniczyli uczniowie kszta∏càcy si´ w zawodzie technika architektury krajobrazu. W ciàgu dwóch tygodni b´dà nabywaç wiedz´ na temat projektowania ogrodów w programie informatycznym AutoCad. Ka˝dy z uczestników b´dzie mia∏ przydzielone zadanie zwiàzane z projektowaniem elementów ma∏ej architektury ogrodowej we fragmencie i otoczeniu ogrodu. W ostatnim, trzecim tygodniu sta˝u uczniowie zdob´dà doÊwiadczenie podczas praktyk w firmach zajmujàcych si´ urzàdzaniem i piel´gnacjà zieleni parków i ogrodów, a ponadto wykonajà dokumentacj´ fotograficznà elementów ma∏ej architektury ogrodowej w niemieckich parkach i ogrodach.

y 2010-1-PL1-LEO01-10416

Do hoteli w Hiszpanii po nowe umiej´tnoÊci zawodowe Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ nr 2 im. Emilii Plater Al. Brzóz 26, 05-501 Piaseczno Osoba kontaktowa

y 2010-1-PL1-LEO01-10411

Anna Szczepanek 22 756 73 05

Zielone Êwiat∏o dla m∏odych profesjonalistów – europejskie doÊwiadczenia zawodowe

szczepanek.a@op.pl 40 D o f i n a n s o w a n i e 109 955 euro Liczba uczestników

Beneficjent

Partnerzy

Zespó∏ Szkó∏ Licealnych i Technicznych nr 1 ul. WiÊniowa 56, 02-520 Warszawa

• Instituto Europeo de Lenguas Modernas – Hiszpania

Osoba kontaktowa

Projekt jest skierowany do uczniów kszta∏càcych si´ w technikum hotelarskim. Autor projektu chce umo˝liwiç m∏odzie˝y udzia∏ w miesi´cznym sta˝u zagranicznym zorganizowanym w hotelach w Granadzie. Podstawowym zamierzeniem przedsi´wzi´cia jest

Alicja Karczmarczyk 22 646 44 98 alicja.karczmarczyk@staff.edu.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 32 D o f i n a n s o w a n i e 95 348 euro 30


Praktyki zawodowe i sta˝e dla osób w trakcie wst´pnego kszta∏cenia zawodowego osiàgni´cie przez uczestników umiej´tnoÊci niezb´dnych do wykonywania pracy w recepcji, gastronomii i housekeepingu. Autor przewiduje, ˝e uczniowie po wczeÊniejszym odbyciu praktyk w krajowych hotelach samodzielnie wybiorà dzia∏ i stanowisko pracy, na którym b´dà szkoliç si´ podczas praktyk w Hiszpanii. Wi´kszoÊç zakwalifikowanych na wyjazd uczniów nigdy nie by∏a poza granicami Polski.

kszta∏towanie przedsi´biorczoÊci i zwi´kszenie mobilnoÊci zawodowej uczestników.

y 2010-1-PL1-LEO01-10432

Poszerzanie horyzontów kulturowo-zawodowych w innowacyjnych metodach edukacji w ramach projektu LdV Beneficjent

y 2010-1-PL1-LEO01-10424

Zespó∏ Szkó∏ Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego ul. Milewskiego 3b, 62-700 Turek

Doskonalenie umiej´tnoÊci zawodowych na podstawie tradycji kuchni francuskiej

Osoba Kontaktowa

Krzysztof Âwierk 63 280 36 12

Beneficjent

krzysztof.swierk@wp.pl 10 D o f i n a n s o w a n i e 19 763 euro

Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych ul. Pionierów 16, 84-300 L´bork

Liczba uczestników

Osoba kontaktowa

Partnerzy

Anna Rutecka 59 862 16 67

• Robert Bosch GmbH – Niemcy • Werner von Siemens Schule Hildesheim – Niemcy

sekretariat@zsp.2com.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 16 D o f i n a n s o w a n i e 39 044 euro

Uczestnikami projektu sà uczniowie zdobywajàcy wiedz´ z zakresu programowania i obs∏ugi maszyn numerycznych i konwencjonalnych, a tak˝e automatyzacji i robotyzacji produkcji. G∏ównym zamierzeniem projektu jest wykorzystanie w praktyce wiedzy teoretycznej uczniów z zakresu automatyzacji produkcji. Uczestnicy skorzystajà równie˝ z mo˝liwoÊci poszerzania umiej´tnoÊci pos∏ugiwania si´ j´zykiem angielskim i niemieckim zarówno podczas wykonywania pracy zawodowej, jak i w codziennych sytuacjach. Sta˝ zagraniczny, zgodny z programem kszta∏cenia uczniów, b´dzie zorganizowany w profesjonalnych zak∏adach i fabrykach znajdujàcych si´ na terenie Niemiec.

Partnerzy

• Lycé´e Jean-Monnet – Francja Planowana dwutygodniowa praktyka zawodowa skierowana jest do uczniów kszta∏càcych si´ w zawodzie technika organizacji us∏ug gastronomicznych. Uczestnicy sta˝u b´dà braç udzia∏ w zaj´ciach teoretycznych i praktycznych we francuskiej szkole gastronomiczno-hotelarskiej oraz wybranych zak∏adach gastronomicznych. Podczas praktyki uczniowie zweryfikujà swoje dotychczasowe kwalifikacje, b´dà nabywaç nowe doÊwiadczenia zawodowe zwiàzane z technologià i przygotowywaniem potraw tradycyjnej kuchni francuskiej, poznajà obs∏ug´ nowoczesnych urzàdzeƒ i sprz´tu stosowanego w bran˝y gastronomicznej oraz zapoznajà si´ z funkcjonowaniem i zarzàdzaniem zak∏adami gastronomicznymi we Francji.

y 2010-1-PL1-LEO01-10444

Obs∏uga obrabiarek CNC i wykorzystanie programów wspomagajàcych procesy technologiczne CAD/CAM Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ Zawodowych i Ogólnokszta∏càcych w Su∏kowicach ul. Szkolna 34, 32-440 Su∏kowice

y 2010-1-PL1-LEO01-10427

Podnoszenie poziomu umiej´tnoÊci zawodowych w bran˝y budowlanej

Osoba kontaktowa

Aleksandra Korpal 12 273 20 08

korpal_zszilo@wp.pl 12 D o f i n a n s o w a n i e 32 620 euro

Beneficjent

Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych ul. Pionierów 16, 84-300 L´bork

Liczba uczestników

Osoba kontaktowa

• CENFIM Centro de Formaca˜ o Profissional da Indústria Metalú´rgica e Metalomeca ˆ nica – Portugalia

Partnerzy

El˝bieta Krystek-Chudziaszek 59 862 16 67 sekretariat@zsp.2com.pl Liczba uczestników 5 D o f i n a n s o w a n i e 12 790 euro

Projekt przeznaczony jest dla uczniów kszta∏càcych si´ w zawodzie technika mechanika. Organizacja praktyk zagranicznych w Portugalii ma umo˝liwiç uczestnikom wykorzystanie nabytej wiedzy i umiej´tnoÊci w naturalnych warunkach dzia∏ania przemys∏u metalowego w innych paƒstwach europejskich. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej uczniów poprzez zapoznanie ich z nowoczesnymi technologiami wykorzystywanymi przy obróbce metalu, stosowanymi w zak∏adach pracy oraz umo˝liwienie im zdobycia umiej´tnoÊci i doÊwiadczenia w zakresie projektowania, wykonywania operacji z zastosowaniem typowych procesów technologicznych obróbki metalu. Uczestnicy poszerzà swà wiedz´ na temat doboru narz´dzia skrawajàcego i parametrów skrawania do wykonania okreÊlonych operacji technologicznych z zastosowaniem obrabiarek sterowanych numerycznie.

Partnerzy

• ROC West-Brabant – Holandia Poznanie nowoczesnych technologii stosowanych w budownictwie holenderskim to jedno z za∏o˝eƒ sta˝u, w którym wezmà udzia∏ uczniowie klasy trzeciej technikum budownictwa. M∏odzie˝ pog∏´bi wiedz´ i umiej´tnoÊci w zakresie stosowania nowoczesnych technologii, materia∏ów oraz sprz´tu budowlanego. Celem projektu jest wykorzystanie w praktyce dotychczasowych umiej´tnoÊci zawodowych uczniów i okreÊlenie obszarów, w których powinni si´ dokszta∏ciç. Uczestniczàc w zagranicznym sta˝u, m∏odzie˝ pog∏´bi ogólnà wiedz´ z zakresu budownictwa, a tak˝e pozna kultur´ innego kraju. Zamierzeniem projektu jest tak˝e 31

IVT


Projekty MobilnoÊci

y 2010-1-PL1-LEO01-10449

Beneficjent

Poprawa wizerunku hotelarza

Zespó∏ Szkó∏ Ekonomicznych im. Jana Paw∏a II ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów

Beneficjent

Osoba kontaktowa

Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. Józefa Wybickiego ul. WolnoÊci 39, 83-314 Somonino

Kamila Szewczyk 15 864 31 18

k_szewczyk@onet.eu 20 D o f i n a n s o w a n i e 58 160 euro Liczba uczestników

Osoba Kontaktowa

El˝bieta Âwi´toƒ 58 684 11 91

Partnerzy

eswieton@poczta.onet.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 12 D o f i n a n s o w a n i e 35 695 euro

• Sistema Turismo s.r.l. – W∏ochy Na poczàtku sezonu turystycznego sta˝e zawodowe we W∏oszech odb´dà uczniowie kszta∏càcy si´ w zawodzie technika hotelarza i technika organizacji us∏ug gastronomicznych. Miejscem praktyk b´dà w∏oskie hotele: Hotel Trieste, Hotel Continental e Dei Congressi, Ceccarini Hotels, Hotel Adriatic, Ascot Hotel i restauracje: Hotel Bamby, il Ristorante Club Nautico Rimini, La taverna degli artisti, Ristorante Zi Rosa i Ristorante il Casale. G∏ównym celem projektu jest przygotowanie przysz∏ego pracownika do wykonywania zawodu. Udzia∏ w przedsi´wzi´ciu ma si´ tak˝e przyczyniç do uzyskania przez uczniów lepszych wyników z egzaminu potwierdzajàcego kwalifikacje zawodowe, który wymaga posiadania wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz znajomoÊci j´zyka obcego.

Partnerzy

• Iniciativas de Proyectos de Formación – Hiszpania • Future Focus Ltd. – Malta • Us¸ak Ticaret Meslek Anadolu Ticaret Meslek Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi – Turcja Projekt skierowany jest do uczniów drugiej i trzeciej klasy technikum kszta∏càcego w zawodzie technika hotelarstwa. Jego celem jest podwy˝szenie motywacji uczestników i podniesienie atrakcyjnoÊci zawodu, dzi´ki zdobyciu nowych i doskonaleniu ju˝ posiadanych umiej´tnoÊci i doÊwiadczeƒ zwiàzanych z kompleksowà obs∏ugà goÊci w recepcji. Podczas sta˝y organizowanych w Hiszpanii, Turcji i na Malcie uczniowie b´dà przyjmowaç, anulowaç i potwierdzaç rezerwacj´ zagranicznych klientów, obs∏ugiwaç goÊci indywidualnych i grupowych. W dziale gastronomicznym zadaniem m∏odzie˝y b´dzie serwowanie daƒ i napojów typowych dla kraju partnerskiego oraz przygotowywanie sali konsumenckiej do potrzeb goÊci.

y 2010-1-PL1-LEO01-10472

Urzàdzanie i piel´gnacja terenów zieleni w obr´bie obiektów historycznych Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ Rolniczych im. W∏adys∏awa Grabskiego S´dziejowice Kolonia 10, 98-160 S´dziejowice y 2010-1-PL1-LEO01-10462

Osoba kontaktowa

Bezpieczeƒstwo ˝ywnoÊci i regionalny charakter jej przetwarzania cechami przemys∏u spo˝ywczego w Unii Europejskiej

Piotr Bendkowski 43 677 10 04

benski@poczta.onet.pl 21 D o f i n a n s o w a n i e 65 040 euro Liczba uczestników

Beneficjent

Partnerzy

Zespó∏ Szkó∏ Przemys∏u Spo˝ywczego ul. Biskupa Bednorza 15, 40-384 Katowice

• Tellus Group Ltd. – W∏ochy

Osoba kontaktowa

Za∏o˝eniem projektu jest organizacja we W∏oszech miesi´cznych praktyk zawodowych dla uczniów technikum architektury krajobrazu. M∏odzie˝ zapozna si´ z przepisami prawa mi´dzynarodowego dotyczàcymi odnowy i konserwacji obiektów historycznych oraz z zasadami kszta∏towania krajobrazu, poznajàc typowe elementy przestrzenne i roÊlinnoÊç charakterystycznà dla terenów i obiektów historycznych w poszczególnych epokach. Plan praktyk przewiduje zaznajomienie uczniów z zasadami planowania, organizowania i wykonywania prac zwiàzanych z urzàdzaniem, piel´gnowaniem i konserwacjà terenów zieleni w obr´bie obiektów zabytkowych.

Ewa R´bacz 12 283 91 96

rebacz@poczta.onet.pl 20 D o f i n a n s o w a n i e 58 248 euro Liczba uczestników

Partnerzy

• Interns International – Irlandia W projekcie uczestniczyç b´dzie grupa uczniów kszta∏càcych si´ w zawodzie technika technologii ˝ywnoÊci. Sta˝ odb´dzie si´ w irlandzkich ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstwach przetwórstwa spo˝ywczego o profilu piekarskim, ciastkarskim i przetwórstwa mi´sa, zgodnie ze specjalizacjà uczniów. MÂP stanowià znaczàcà wi´kszoÊç firm bran˝y spo˝ywczej, zarówno w Polsce, jak i innych krajach Êwiata i to przede wszystkim w takich firmach b´dà w przysz∏oÊci pracowaç uczestnicy sta˝u. W czasie praktyk zawodowych uczestnicy zapoznajà si´ z organizacjà i asortymentem produkcji oraz ze stosowanymi w Irlandii rozwiàzaniami technologicznymi, technicznymi i logistycznymi.

y 2010-1-PL1-LEO01-10475

Zagraniczna praktyka szansà na zdobycie doÊwiadczenia zawodowego oraz lepszej pracy w przysz∏oÊci Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 5 w KroÊnie ul. Rzeszowska 10, 38-404 Krosno Osoba kontaktowa

Józef Bek 13 436 55 64 w. 275 jbek@poczta.onet.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 32 D o f i n a n s o w a n i e 125 084 euro

y 2010-1-PL1-LEO01-10468

UgoÊcimy Ci´ w Europie – mobilni absolwenci na mi´dzynarodowym rynku pracy

32


Praktyki zawodowe i sta˝e dla osób w trakcie wst´pnego kszta∏cenia zawodowego podwy˝szeniu znajomoÊci j´zyka obcego, ze szczególnym uwzgl´dnieniem terminologii zawodowej, stosowanej w wykonawstwie, projektowaniu i dokumentacji technicznej. Sta˝ zak∏ada tak˝e nabycie przez uczestników umiej´tnoÊci organizowania pracy w∏asnej i zespo∏owej, a przebywanie w Êrodowisku wielokulturowym i kontakt z zagranicznymi rówieÊnikami ma zaprocentowaç wzrostem motywacji do nauki.

Partnerzy

• Tellus Group Ltd. – Wielka Brytania W projekcie wezmà udzia∏ uczniowie kszta∏ceni w kierunkach elektrycznych, elektronicznych, telekomunikacyjnych, teleinformatycznych i informatycznych. Zasadniczym celem praktyk organizowanych w Wielkiej Brytanii jest zdobycie przez uczestników nowych doÊwiadczeƒ zawodowych zwiàzanych przede wszystkim z wykorzystaniem technologii informatycznych w dzia∏alnoÊci us∏ugowej i produkcyjnej, obejmujàcej serwisowanie i wytwarzanie urzàdzeƒ gospodarstwa domowego, audio-wideo, urzàdzeƒ telekomunikacyjnych i komputerowych. Istotne jest tak˝e zdobycie przez uczniów doÊwiadczeƒ w prowadzeniu takiej dzia∏alnoÊci, optymalnej konfiguracji sprz´tu i oprogramowania, czytelnego prowadzenia dokumentacji i podniesienia jakoÊci pracy.

y 2010-1-PL1-LEO01-10483

Funkcjonowanie przedsi´biorstw w paƒstwach strefy euro na przyk∏adzie praktyki we W∏oszech Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanis∏awa Staszica ul. S∏owiaƒska 17, 82-500 Kwidzyn Osoba kontaktowa

Aleksandra Czarnobaj 602 255 075 aleksandra.czarnobaj@wp.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 10 D o f i n a n s o w a n i e 29 630 euro

y 2010-1-PL1-LEO01-10480

Dodatkowe umiej´tnoÊci, dodatkowe szanse Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ Budowlanych ul. Legionów 15, 33-100 Tarnów

Partnerzy

• Sistema Turismo s.r.l. – W∏ochy

Osoba kontaktowa

Przyszli ekonomiÊci z zespo∏u szkó∏ ponadgimnazjalnych odb´dà sta˝ w ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstwach w Rimini. Praktyka zawodowa ma im przede wszystkim umo˝liwiç zdobycie fachowej wiedzy na temat zasad funkcjonowania przedsi´biorstw w Unii Europejskiej, co stworzy szans´ na lepsze przygotowanie m∏odzie˝y do pracy w jednostkach organizacyjnych funkcjonujàcych w strefie euro. Rezultatem sta˝u ma byç poznanie przez przysz∏ych absolwentów aktualnej wiedzy niezb´dnej do sprawnego i efektywnego dzia∏ania na jednolitym rynku unijnym, w szczególnoÊci praktyczne przygotowanie uczestników do prawid∏owego funkcjonowania w systemie instytucjonalnym, prawnym i finansowym Unii Europejskiej.

Dariusz Zaucha 14 630 42 90

achuaz@o2.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 40 D o f i n a n s o w a n i e 89 590 euro Partnerzy

• Stredná´ odborná´ s˘kola – S∏owacja Przedsi´wzi´cie przewiduje uczestnictwo m∏odzie˝y uczàcej si´ w zawodzie technologa robót wykoƒczeniowych w budownictwie oraz murarza w praktykach zawodowych. Sta˝ odb´dzie si´ w Êredniej szkole zawodowej na S∏owacji, placówce o podobnym profilu kszta∏cenia. Partnerska szko∏a wyposa˝ona jest w nowoczesne maszyny, urzàdzenia i stanowiska szkoleniowe stworzone z myÊlà o przygotowaniu uczniów do prac ciesielskich i dekarskich. Trzytygodniowe sta˝e zawodowe odb´dà si´ w halach çwiczeniowych, co pozwoli uczestnikom na wykonywanie pracy w warunkach zbli˝onych do tych, które istniejà na prawdziwych budowach. Dodatkowe przygotowanie teoretyczne i praktyczne wzbogaci uczniów, podobnie jak nabycie przez nich nowych kwalifikacji oraz umiej´tnoÊci spo∏ecznych i j´zykowych.

y 2010-1-PL1-LEO01-10486

Organizacja chowu zwierzàt gospodarskich oraz nadzór sanitarno-weterynaryjny Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie Trzciana 193, 36-071 Trzciana Osoba kontaktowa

y 2010-1-PL1-LEO01-10482

Anna Czarniak 17 851 40 77

Wiedza i umiej´tnoÊci gwarancjà lepszej pracy

Liczba uczestników

anna_czarniak@wp.pl 16 D o f i n a n s o w a n i e 41 410 euro

Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ Technicznych i Licealnych ul. Kiliƒskiego 31, 41-200 Sosnowiec

Partnerzy

• St. Helens College – Wielka Brytania

Osoba kontaktowa

W przedsi´wzi´ciu b´dà uczestniczyç uczniowie klas trzecich i czwartych technikum weterynarii. Celem sta˝u organizowanego w Wielkiej Brytanii jest zapoznanie m∏odzie˝y ze standardami obs∏ugi weterynaryjnej, stosowanymi w kraju partnerskim. Po doÊwiadczeniach z chorobà BSE oraz ogniskami pryszczycy nadzór sanitarno-weterynaryjny w Wielkiej Brytanii wprowadzi∏ szczególne procedury monitoringu i diagnozowania stad. Sta˝ zawodowy w szkole partnerskiej St. Helen’s College umo˝liwi uczestnikom poznanie tych zagro˝eƒ, sposobów reagowania na nie oraz przybli˝y uczniom zagadnienia zwiàzane z rolà biotechnologii w procesie ochrony zdrowia zwierzàt.

Ewa Bartosiƒska 32 266 07 34

e.bartosinska@wp.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 24 D o f i n a n s o w a n i e 67 580 euro Partnerzy

• Sistema Turismo s.r.l. – W∏ochy Uczniowie odb´dà praktyk´ w paƒstwowych i prywatnych firmach zlokalizowanych na terenie W∏och. Przedsi´wzi´cie jest kierowane do m∏odzie˝y kszta∏càcej si´ w zawodzie technika drogownictwa, technika spedytora i technika transportu kolejowego. Poza podnoszeniem kompetencji zawodowych projekt koncentruje si´ na 33

IVT


Projekty MobilnoÊci

y 2010-1-PL1-LEO01-10490

Osoba kontaktowa

Praktyka zagraniczna uczniów technikum – lepszy start w doros∏e ˝ycie zawodowe

Izabela Gumula 32 266 06 82

zsz9@sosnowiec.edu.pl 20 D o f i n a n s o w a n i e 50 193 euro Liczba uczestników

Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ nr 1 im. prof. Boles∏awa Krupiƒskiego ul. KoÊciuszki 9, 59-300 Lubin

Partnerzy

• Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte GmbH – Niemcy • European Projects Development Unipessoal Lda – Portugalia

Osoba kontaktowa

Danuta CieÊlak 76 746 30 50

danutacieslak@interia.pl 12 D o f i n a n s o w a n i e 25 405 euro

Uczestnikami przedsi´wzi´cia b´dà uczniowie kszta∏càcy si´ w zawodzie technika us∏ug fryzjerskich. M∏odzie˝ bioràca udzia∏ w projekcie w wi´kszoÊci pochodzi z ma∏ych miejscowoÊci i wsi, po∏o˝onych wokó∏ miasta Sosnowiec oraz powiatów b´dziƒskiego i zawierciaƒskiego. Przyszli absolwenci odb´dà sta˝ w niemieckich i portugalskich zak∏adach fryzjerskich. Przed wyjazdem uczniowie wezmà udzia∏ w przygotowaniu kulturowym, j´zykowym i pedagogicznym w celu poszerzenia wiedzy na temat kraju partnera. W trakcie sta˝u zostanie opracowany s∏ownik terminów i poj´ç fryzjerskich, który b´dzie stanowi∏ u∏atwienie w komunikacji zawodowej polskich fryzjerów pracujàcych w ró˝nych paƒstwach UE.

Liczba uczestników

Partnerzy

• Handwerkskammer Cottbus – Niemcy Dwunastu uczniów klas trzecich kszta∏càcych si´ w zawodzie technika górnictwa podziemnego, a tak˝e technika elektronika, mechanika i elektryka wyjedzie na sta˝ do Niemiec. Izba RzemieÊlnicza w Cottbus, wspó∏pracujàca z koncernem energetycznym Vattenffal, posiada bardzo nowoczesnà baz´, przystosowanà do kszta∏cenia praktykantów. Podczas zagranicznego sta˝u uczniowie wzbogacà si´ o nowe doÊwiadczenia zawodowe, poszerzà wiedz´ merytorycznà w swoim zawodzie, a tak˝e zdob´dà dodatkowe umiej´tnoÊci praktyczne. Uczestnicy b´dà mieli okazj´ uczestniczyç w nowoczesnych multimedialnych szkoleniach, a dodatkowo zapoznajà si´ z nowoczesnà organizacjà oraz standardami pracy – zakresem norm, przepisów i procedur stosowanych w krajach UE.

y 2010-1-PL1-LEO01-10508

W drodze do kariery Beneficjent

Centrum Kszta∏cenia Zawodowego w Radomiu ul. Saska 4/6, 26-600 Radom Osoba kontaktowa

Agnieszka Gadawska 48 331 05 23 radom-szkola@zdz.kielce.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 36 D o f i n a n s o w a n i e 80 830 euro

y 2010-1-PL1-LEO01-10496

Ochrona Êrodowiska w Unii Europejskiej na przyk∏adzie brytyjskim Beneficjent

Partnerzy

Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach Al. Legionów 4, 25-035 Kielce

• Sistema Turismo s.r.l. – W∏ochy

Osoba kontaktowa

Projekt jest skierowany do uczniów kszta∏càcych si´ w zawodzie technika us∏ug fryzjerskich. Partnerem w realizacji przedsi´wzi´cia jest w∏oska firma wchodzàca w sk∏ad European Training Network Group i posiadajàca wieloletnie doÊwiadczenie w organizacji mi´dzynarodowych przedsi´wzi´ç. G∏ównym jego celem jest sta˝ zagraniczny, pozwalajàcy na zapoznanie uczniów z nowymi technologiami fryzjerskimi, a nast´pnie wdro˝enie nowo poznanych metod pracy do praktyki zawodowej. Poznanie obowiàzujàcych we W∏oszech zasad i metod pracy w bran˝y fryzjerskiej pozwoli uczestnikom na lepsze przygotowanie si´ do profesjonalnego wykonywania zawodu na poziomie europejskich fachowców.

El˝bieta Kular 41 361 99 12

ekular@wp.pl 36 D o f i n a n s o w a n i e 107 280 euro Liczba uczestników

Partnerzy

• Polaris Enterprise – Wielka Brytania Uczestnikami projektu sà uczniowie kszta∏càcy si´ w zawodzie technika ochrony Êrodowiska i technika analityka. M∏odzie˝ odb´dzie praktyk´ w brytyjskich wydzia∏ach jednostek administracji paƒstwowej odpowiedzialnych za ochron´ Êrodowiska oraz zajmujàcych si´ usuwaniem odpadów, odprowadzaniem Êcieków, kontrolà czystoÊci wód i powietrza, usuwaniem porzuconych samochodów, skargami na ha∏as i aktami okrucieƒstwa wobec zwierzàt. Cz´Êç uczniów odb´dzie praktyk´ w oddziale Wild Life Trust, sprawujàcym opiek´ nad obiektami dzikiej przyrody. Inni uczestnicy odb´dà sta˝ w oddziale Forestry Commission, b´dàcym odpowiednikiem polskiego nadleÊnictwa. Pozostali uczniowie b´dà praktykami w rezerwacie przyrody w Cannock Chase Forest – najwi´kszym na terenie West Midlands obszarze chronionej fauny i flory.

y 2010-1-PL1-LEO01-10512

Dolce vita – sta˝ zagraniczny mojà szansà na lepsze jutro Beneficjent

Zak∏ad Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce Osoba kontaktowa

Robert Gajek 41 354 27 07

rgajek@zdz.kielce.pl 57 D o f i n a n s o w a n i e 149 745 euro Liczba uczestników

y 2010-1-PL1-LEO01-10506

Praktyka czyni mistrza – sta˝e fryzjerskie w Niemczech i w Portugalii

Partnerzy

• Universita´ dei Sapori – W∏ochy

Beneficjent

Inicjatywa adresowana jest do uczniów kszta∏càcych si´ w zawodzie technika ˝ywienia i gospodarstwa domowego oraz technika orga-

Zespó∏ Szkó∏ Projektowania i Stylizacji Ubioru ul. Gen. Grota Roweckiego 64, 41-200 Sosnowiec 34


Praktyki zawodowe i sta˝e dla osób w trakcie wst´pnego kszta∏cenia zawodowego y 2010-1-PL1-LEO01-10522

nizacji us∏ug gastronomicznych. G∏ównym celem projektu jest podniesienie jakoÊci kszta∏cenia zawodowego oraz kszta∏towanie postaw przedsi´biorczoÊci i mobilnoÊci na rynku pracy. Sta˝ odb´dzie si´ w restauracjach we W∏oszech. Podczas jego realizacji uczniowie nauczà si´ sporzàdzania narodowych i regionalnych potraw kuchni w∏oskiej oraz poznajà zasady systemu obs∏ugi konsumentów. Uczestniczyç b´dà tak˝e w Europejskim Âwi´cie Czekolady, jednej z najwa˝niejszych imprez bran˝owych we W∏oszech.

Zarzàdzanie stronà internetowà i administrowanie platformà e-learning Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych im. mjra H. Sucharskiego ul. Mazowiecka 25, 06-300 Przasnysz Osoba kontaktowa

Ma∏gorzata Sobiesiak 29 752 23 00 malgorzata.sobiesiak@gmail.com L i c z b a u c z e s t n i k ó w 36 D o f i n a n s o w a n i e 86 680 euro

y 2010-1-PL1-LEO01-10514

Partnerzy

Poznajemy Ba∏kany

• Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte GmbH – Niemcy

Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ Spo˝ywczych ul. Warszawska 20, 35-205 Rzeszów

M∏odzi informatycy rozpocznà miesi´czne praktyki zawodowe w nowoczesnym centrum kszta∏cenia zawodowego w Lipsku. Wsparcie w zdobywaniu przez nich nowej wiedzy i umiej´tnoÊci b´dzie dotyczyç planowania i wykonania stron internetowych, tworzenia i aktualizacji stron WWW z wykorzystaniem j´zyka HTML, a tak˝e tworzenia i zarzàdzania bazami danych – MySQL, Uczestnicy poznajà zastosowania j´zyka PHP, nauczà si´ zarzàdzania stronami internetowymi z dost´pem do platformy edukacyjnej (e-learning) oraz pog∏´bià wiedz´ na temat sposobów tworzenia, przetwarzania i zamieszczania elementów graficznych i multimedialnych na stronach WWW. Poznajà równie˝ nowe metody i narz´dzia pracy stosowane w niemieckich firmach, Êwiadczàcych us∏ugi hostingowe.

Osoba kontaktowa

Aleksandra Wanic 17 748 31 00

olawanic@o2.pl 45 D o f i n a n s o w a n i e 90 960 euro Liczba uczestników

Partnerzy

• Bulgarian Gateway Ltd. – Bu∏garia Uczestnikami zagranicznych praktyk b´dà uczniowie kszta∏càcy si´ w zawodzie kucharza, kelnera i hotelarza. Sta˝e b´dà realizowane w ekskluzywnym hotelu “Kempinski Hotel Zografski Sofia”. G∏ównym celem projektu jest ∏àczenie teorii z praktykà oraz wzmocnienie wi´zi mi´dzy Êwiatem edukacji i pracy. Oczekiwanym rezultatem sta˝u jest poszerzenie przez uczestników wiedzy, nabycie nowych umiej´tnoÊci i kwalifikacji zawodowych w mi´dzynarodowym otoczeniu, zwi´kszenie szansy na zatrudnienie i lepsze funkcjonowanie na europejskim rynku pracy bran˝y gastronomiczno-hotelarskiej. Dodatkowà korzyÊcià dla m∏odzie˝y b´dzie poznanie podstaw j´zyka bu∏garskiego oraz kultury i tradycji ba∏kaƒskiej.

y 2010-1-PL1-LEO01-10527

Nie jesteÊmy teoretykami lecz praktykami Beneficjent

Starostwo Powiatowe w Ostródzie ul. Grunwaldzka 19a, 14-100 Ostróda Osoba kontaktowa

Catering szansà dla przedsi´biorczego gastronoma

Dorota Szczurowska 89 642 98 00 dorota@powiat.ostroda.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 30 D o f i n a n s o w a n i e 83 412 euro

Beneficjent

Partnerzy

Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych im. mjra H. Sucharskiego ul. Mazowiecka 25, 06-300 Przasnysz

• Sistema Turismo s.r.l. – W∏ochy • Fundacja DobroczynnoÊci i Pomocy „Dom Kultury Polskiej w Wilnie” – Litwa • EuroPartnership Agency Ltd. – Wielka Brytania

y 2010-1-PL1-LEO01-10519

Osoba kontaktowa

Krystyna Soliwodzka 29 752 23 00 krystynasoliwodzka@wp.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 36 D o f i n a n s o w a n i e 100 200 euro

W projekcie weêmie udzia∏ trzydziestu uczniów kszta∏càcych si´ w zawodzie technika hotelarza, kelnera i kucharza. Zostanà oni podzieleni na trzy grupy. Praktyki zawodowe dla kucharzy odb´dà si´ na Litwie. Podczas pobytu m∏odzie˝ zdob´dzie doÊwiadczenie w przygotowywaniu litewskich potraw. Sta˝ dla kelnerów zostanie zorganizowany w Wielkiej Brytanii, gdzie uczestnicy szkoliç b´dà zarówno j´zyk angielski, jak i zdobywaç praktyczne umiej´tnoÊci potrzebne do wykonywania wybranego zawodu. Hotelarze zdob´dà doÊwiadczenie w wybranym zawodzie podczas sta˝u we W∏oszech. Za∏o˝eniem projektu jest zwi´kszenie praktycznych umiej´tnoÊci i mobilnoÊci uczestników w celu podniesienia ich atrakcyjnoÊci na rynku pracy.

Partnerzy

• Sistema Turismo s.r.l. – W∏ochy Projekt skierowany jest do uczniów klas drugich i trzecich kszta∏càcych si´ w zawodzie technika ˝ywienia i gospodarstwa domowego oraz technika organizacji us∏ug gastronomicznych. Firma Sistema Turismo zorganizuje dla uczestników trzytygodniowe sta˝e we w∏oskich firmach cateringowych w Rimini. Cele wyjazdu obejmujà poznanie nowych stanowisk pracy i firm cateringowych dzia∏ajàcych w kraju partnerskim. Uczniowie b´dà uczyç si´ samodzielnego rozwiàzywania problemów wynikajàcych ze specyfiki us∏ug cateringowych, zapoznajà si´ z wyposa˝eniem firm i nab´dà umiej´tnoÊci sporzàdzania potraw kuchni w∏oskiej. Poznajà tak˝e nawyki ˝ywieniowe w∏oskich konsumentów.

35

IVT


Projekty MobilnoÊci

y 2010-1-PL1-LEO01-10531

Osoba kontaktowa

Nowoczesne technologie i rozwiàzania stosowane w chowie byd∏a mlecznego szansà na rozwój terenów s∏abo rozwini´tych

Ewa J´drychowska 12 422 02 84

zsekon1@bci.krakow.pl 30 D o f i n a n s o w a n i e 76 152 euro Liczba uczestników

Beneficjent

Partnerzy

Zespó∏ Szkó∏ Centrum Kszta∏cenia Rolniczego im. W∏adys∏awa Stanis∏awa Reymonta ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Soko∏ów Podlaski

• Malta Hotels and Restaurants Association – Malta Sta˝e na Malcie skierowane sà do trzydziestu uczniów kszta∏càcych si´ w zawodzie technika hotelarza. Celem inicjatora projektu jest zapewnienie m∏odzie˝y dobrych miejsc odbywania praktyk, podczas których m∏odzi ludzie nab´dà nowe, przydatne umiej´tnoÊci zawodowe. Zakres obowiàzków b´dzie obejmowa∏ obs∏ug´ goÊci podczas pracy w recepcji, wykonywanie codziennych zadaƒ zwiàzanych z obs∏ugà zagranicznych klientów, organizowanie imprez okolicznoÊciowych oraz pomoc innym s∏u˝bom hotelowym w okresie wzmo˝onego ruchu turystycznego. Udzia∏ w przedsi´wzi´ciu ma zaowocowaç zwi´kszeniem praktycznych umiej´tnoÊci uczniów i wykorzystaniem w praktyce posiadanej ju˝ wiedzy zawodowej i j´zykowej.

Osoba kontaktowa

Katarzyna Rytel 25 787 21 37

krytel@op.pl 18 D o f i n a n s o w a n i e 38 200 euro Liczba uczestników

Partnerzy

• Deutsche Lehranstalt für Agratechnik DEULA – Niemcy Projekt zak∏ada nabycie przez uczestników dodatkowych umiej´tnoÊci dotyczàcych poznania warunków koniecznych do prowadzenia chowu i hodowli zwierzàt zgodnie z normami europejskimi. Wa˝nym celem sta˝u jest nabycie przez uczniów umiej´tnoÊci oceny i pomiarów parametrów mikroklimatu pomieszczeƒ inwentarskich oraz sposobów utrzymania ich na odpowiednim poziomie. Uczniowie opanujà tak˝e umiej´tnoÊç wykonywania zabiegów profilaktycznych w chowie i w hodowli zwierzàt oraz poznajà sposoby utrzymania higieny w pomieszczeniach inwentarskich. Zdob´dà tak˝e wiedz´ z zakresu obs∏ugi systemów zadawania pasz, doboru komponentów i ich iloÊci.

y 2010-1-PL1-LEO01-10539

Ciesielstwo – dodatkowe kwalifikacje technologa drewna Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych w Czaplinku ul. Grunwaldzka 1, 78-550 Czaplinek Osoba kontaktowa

El˝bieta Chomicz 94 375 52 39

y 2010-1-PL1-LEO01-10537

liceumtech@pro.onet.pl 10 D o f i n a n s o w a n i e 23 657 euro

Udzia∏ w zagranicznych sta˝ach zawodowych uczniów ZSE w Staszowie wyrównaniem szans na europejskim rynku pracy

Liczba uczestników

Partnerzy

Beneficjent

• Berufsförderungswerk e.V. des Bauindustrieverbandes Berlin-Brandenburg e.V. – Niemcy

Zespó∏ Szkó∏ Ekonomicznych im. Jana Paw∏a II ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów Osoba kontaktowa

W ramach projektu m∏odzie˝ przygotowujàca si´ do wykonywania zawodu stolarza i technika technologii drewna b´dzie uczestniczy∏a w sta˝u organizowanym przez niemieckie Centrum Kompetencji. Uczestnicy przedsi´wzi´cia podczas zaj´ç teoretycznych i praktycznych poznajà tajniki tradycyjnego budownictwa drewnianego. Podczas praktyk uczniowie b´dà mogli poznaç nieznane w Polsce nowoczesne technologie obróbki drewna, podpatrujàc ró˝ne metody pracy przy wykorzystaniu nowoczesnych maszyn. W Polsce nie majà oni mo˝liwoÊci korzystania z tak rozwini´tej bazy technicznej, jakà dysponuje zachodni partner. Projekt przyczyni si´ do podniesienia poziomu atrakcyjnoÊci wybranych zawodów.

Aneta Podkowa 15 864 31 18

podkowaaneta@gmail.com 42 D o f i n a n s o w a n i e 97 622 euro Liczba uczestników

Partnerzy

• Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte GmbH – Niemcy Trzydziestu dwóch uczniów technikum ekonomicznego i dziesi´ciu uczniów technikum handlowego, którzy chcà pog∏´biç zdobytà w szkole wiedz´ i umiej´tnoÊci z zakresu przygotowania zawodowego, wyjedzie na sta˝e do Niemiec. Uczniowie pod opiekà nauczycieli b´dà odbywaç praktyk´ w wybranych firmach. Najwa˝niejsze cele i oczekiwane rezultaty projektu to zwi´kszenie motywacji do uczenia si´ j´zyków obcych, doskonalenie znajomoÊci j´zyka niemieckiego, kszta∏towanie kreatywnoÊci i systematycznoÊci, a tak˝e wyposa˝enie uczestników w wiedz´ z zakresu przedsi´biorczoÊci. Za∏o˝eniem praktyk jest przygotowanie przysz∏ego pracownika do wykonywania wyuczonego zawodu na terenie zjednoczonej Europy.

y 2010-1-PL1-LEO01-10552

Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów Zespo∏u Szkó∏ Ekonomicznych w Âwidnicy Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ Ekonomicznych im. Wincentego Stysia ul. Ks. Agnieszki 2, 58-100 Âwidnica Osoba kontaktowa

Miros∏awa RyÊ 74 85 266 41

y 2010-1-PL1-LEO01-10538

miravip@interia.pl 28 D o f i n a n s o w a n i e 80 070 euro

Wspó∏czesne hotele maltaƒskie jako dobry przyk∏ad do naÊladowania najnowszych trendów organizacji pracy w hotelarstwie

Liczba uczestników

Partnerzy

Beneficjent

• Training Vision Ltd. – Wielka Brytania

Zespó∏ Szkó∏ Ekonomicznych nr 1 ul. Kapucyƒska 2, 31-113 Kraków 36


Praktyki zawodowe i sta˝e dla osób w trakcie wst´pnego kszta∏cenia zawodowego Przyszli ekonomiÊci i handlowcy przystàpià do realizacji czterotygodniowych praktyk zawodowych. Sta˝e b´dà mia∏y miejsce w brytyjskich przedsi´biorstwach produkcyjnych, handlowych, us∏ugowych i instytucjach publicznych. Uczestnicy projektu sprawdzà swoje umiej´tnoÊci zawodowe w bran˝y administracyjnej, finansowej, ubezpieczeƒ oraz marketingu i handlu. M∏odzie˝ zdob´dzie umiej´tnoÊç zak∏adania przedsi´biorstwa poza granicami kraju, zwi´kszy swojà mobilnoÊç na europejskim i krajowym rynku pracy, podniesie znajomoÊç j´zyka angielskiego oraz pozna tradycje i kultur´ spo∏eczeƒstwa brytyjskiego.

sowaniem nowoczesnych systemów rezerwacji, pos∏ugiwaniem si´ nowymi metodami zagospodarowania czasu wolnego goÊcia, wykorzystaniem urzàdzeƒ rekreacyjnych oraz z wieloma innymi istotnymi aspektami funkcjonowania hoteli w Unii Europejskiej. Celem projektu jest tak˝e praktyczne sprawdzenie wiedzy nabytej przez uczniów w trakcie nauki szkolnej.

y 2010-1-PL1-LEO01-10583

Praktyka zawodowa dla stolarzy i kucharzy Beneficjent

y 2010-1-PL1-LEO01-10553

Zespó∏ Szkó∏ Zawodowych w Gostyniu ul. Tuwima 44, 63-800 Gostyƒ

Praktyka zagraniczna – wi´ksze szanse na rynku pracy

Osoba kontaktowa

Beneficjent

Maciej Marcinkowski 65 572 05 94 zszgostyn1@poczta.onet.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 20 D o f i n a n s o w a n i e 38 426 euro

Zespó∏ Szkó∏ Ekonomiczno-Us∏ugowych Plac Traugutta 1, 41-800 Zabrze Osoba kontaktowa

El˝bieta Lewaczek-Lubczyƒska 32 271 48 23 zseu@zseu.zabrze.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 20 D o f i n a n s o w a n i e 63 278 euro

Partnerzy

Partnerzy

Kucharz ma∏ej gastronomii, stolarz oraz technik handlowiec poszerzà swojà wiedz´ teoretycznà zdobytà na zaj´ciach szkolnych oraz zastosujà jà w praktyce. Uczniowie b´dà odbywaç sta˝ w sali stolarskiej i w kuchni. Grupa pracujàca w stolarni b´dzie pracowaç nad stworzeniem altany ogrodowej wraz z zadaszeniem, pod∏o˝em i miejscami siedzàcymi. Druga grupa, odbywajàca praktyk´ w kuchni, stworzy s∏ownik polsko-niemiecki zawierajàcy nazwy produktów, których b´dzie u˝ywaç podczas dwutygodniowej praktyki. Dwuj´zyczna ksià˝ka kucharska, którà przygotujà uczniowie, zawieraç b´dzie przepisy potraw wykonanych w trakcie praktyk oraz liczne wskazówki kulinarne.

• Berufsförderungswerk e.V. des Bauindustrieverbandes Berlin-Brandenburg e.V. – Niemcy

• North West Academy of English – Wielka Brytania Wyjazd na praktyki zagraniczne dla wielu uczestników b´dzie okazjà do pierwszej podró˝y poza granice kraju. Sta˝ zawodowy zostanie zorganizowany dla dwudziestu uczniów kszta∏càcych si´ w zawodzie technika ekonomisty, technika handlowca, sprzedawcy, fryzjera oraz pracownika socjalnego. Miejsca praktyk zostanà dopasowane do profilu zawodowego uczestników. Poza praktykà zawodowà uczniowie zapoznajà si´ z historià, kulturà i obyczajami panujàcymi w Wielkiej Brytanii. Umo˝liwi to nawiàzanie mi´dzynarodowych kontaktów. Przyszli specjaliÊci b´dà mogli zwi´kszyç swoje szanse na rynku pracy oraz otworzyç si´ na nowe êród∏a inspiracji zawodowych.

y 2010-1-PL1-LEO01-10622

Moje miejsce na europejskim rynku pracy Beneficjent

y 2010-1-PL1-LEO01-10571

Zespó∏ Szkó∏ nr 1 w Piekarach Âlàskich ul. M. Sk∏odowskiej-Curie 49, 41-949 Piekary Âlàskie

Kszta∏cenie nowoczesnych technik pracy w hotelarstwie i turystyce

Osoba kontaktowa

Katarzyna Ducka 32 288 40 13

Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ im. Juliana Tuwima ul. Jaskrowa 13, 43-382 Bielsko-Bia∏a

kasiaducka@tlen.pl 25 D o f i n a n s o w a n i e 82 063 euro Liczba uczestników

Osoba kontaktowa

Jaros∏aw Pniok 33 496 81 64

Partnerzy

pnioku@wp.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 50 D o f i n a n s o w a n i e 154 096 euro

• EuroPartnership Agency Ltd. – Wielka Brytania Idea projektu powsta∏a na podstawie przeprowadzonej analizy potrzeb rynku pracy oraz podsumowania dzia∏aƒ wynikajàcych ze wspó∏pracy szko∏y z lokalnymi zak∏adami. Projekt jest skierowany do uczniów kierunku informatycznego i ekonomicznego, a jego za∏o˝eniem jest realizacja sta˝u zawodowego w ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstwach w Wielkiej Brytanii. Do priorytetowych celów przedsi´wzi´cia mo˝na zaliczyç zapoznanie uczestników z wymogami stawianymi Êredniemu personelowi technicznemu przez pracodawców europejskich oraz poznanie zasad funkcjonowania i zarzàdzania firmà. Zadaniem nauczycieli przedmiotów zawodowych b´dzie dokonanie analiz dotyczàcych wymogów stawianych uczestnikom projektu w celu dopasowania nauczanych treÊci do potrzeb pracodawców dzia∏ajàcych na rynkach europejskich.

Partnerzy

• Höhere Lehranstalt und Fachschule für wirtschaftliche Berufe, HLW - FW Zwettl – Austria • F+U Gemeinnützige Bildungseinrichtung für Fortbildung und Umschulung, Sachsen GmbH – Niemcy • Grantham College – Wielka Brytania • Huddersfield New College – Wielka Brytania W projekt zaanga˝owane sà szko∏y zawodowe z Wielkiej Brytanii, Austrii i Niemiec. Wszystkie placówki bioràce udzia∏ w projekcie ÊciÊle wspó∏pracujà z hotelami o wysokim standardzie, w których realizowane b´dà sta˝e polskich uczestników. Sà nimi uczniowie klas drugich i trzecich technikum hotelarstwa i obs∏ugi turystycznej. Sta˝ stwarza uczestnikom mo˝liwoÊç zapoznania si´ z zasto37

IVT


Projekty MobilnoÊci

y 2010-1-PL1-LEO01-10640

y 2010-1-PL1-LEO01-11158

Ekologiczna eksploatacja silników szansà na zmniejszenie bezrobocia wÊród absolwentów szkó∏ rolniczych

Kuchnia fusion – nowatorskie techniki ∏àczenia smaków

Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ nr 7 ul. Browarowa 1a, 43-100 Tychy

Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ Centrum Kszta∏cenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego ul. Kazimierza Wielkiego 9, 87-820 Kowal

Osoba kontaktowa

Joanna ˚ebrowska 32 227 36 32

j_zebrowska@poczta.fm 46 D o f i n a n s o w a n i e 134 896 euro

Osoba kontaktowa

Ma∏gorzata Muraczewska 54 284 22 19 malgorzatamuraczewska@onet.eu L i c z b a u c z e s t n i k ó w 18 D o f i n a n s o w a n i e 38 000 euro

Liczba uczestników

Partnerzy

• Malta Hotels and Restaurants Association – Malta • Hotel Kystthotell – Norwegia • Melissa Restaurant – Norwegia

Partnerzy

• Deutsche Lehranstalt für Agratechnik DEULA – Niemcy Grupa osiemnastu uczniów kszta∏càcych si´ w zawodzie mechanika operatora pojazdów i maszyn rolniczych wyjedzie na dwutygodniowy sta˝ zawodowy do niemieckiego oÊrodka DEULA Hildesheim. Podczas sta˝u uczniowie b´dà wykonywaç czynnoÊci zwiàzane z naprawà samochodów. Zetknà si´ te˝ z diagnostykà uk∏adów zasilania, której celem jest zmniejszenie przez silniki emisji dwutlenku w´gla i innych szkodliwych zwiàzków. Wa˝nym tematem szkolenia b´dzie tak˝e recykling zu˝ytych materia∏ów oraz mo˝liwoÊç stosowania biopaliw. Po zrealizowaniu projektu uczestnicy sta˝u b´dà potrafili samodzielnie naprawiç samochód oraz odpowiednio wyregulowaç i zregenerowaç okreÊlone jego podzespo∏y.

W trakcie kszta∏cenia uczniowie klas drugich i trzecich, przygotowujàcy si´ do wykonywania zawodu kucharza, majà obowiàzek odbycia praktyki zawodowej w restauracjach, kuchni i przy obs∏udze klientów. Projekt nastawiony jest na zdobycie wiedzy i praktycznych umiej´tnoÊci w zakresie nowatorskich technik sporzàdzania potraw wed∏ug zasad obowiàzujàcych w kuchni fusion. Kuchnia fusion to nowatorskie podejÊcie do sporzàdzania potraw, które stanowi przeglàd Êwiatowych trendów i upodobaƒ kulinarnych. Uczestnicy poznajà techniki sporzàdzania tradycyjnych oraz regionalnych potraw maltaƒskich i norweskich. Zapoznajà si´ równie˝ z ró˝nymi technikami wykonania i podawania potraw, w których zastosowano po∏àczenie smaków kuchni wielu narodów.

y 2010-1-PL1-LEO01-10645 y 2010-1-PL1-LEO01-11491

Zagraniczne Praktyki Zawodowe dla uczniów Zespo∏u Szkó∏ nr 26 w Warszawie

StaroÊç okresem jest z∏otym – modelowanie postaw uczniów wobec seniorów jako Êwiadczeniobiorców us∏ug paramedycznych

Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ nr 26 w Warszawie ul. Urbanistów 3, 02-397 Warszawa

Beneficjent

Medyczna Szko∏a Policealna Województwa Âlàskiego nr 1 im. Zofii Szlenkierówny ul. Wiertnicza 3, 40-304 Katowice

Osoba kontaktowa

Wies∏awa MoÊcicka-Filipczak 22 823 30 99 wiesmosfil@wp.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 30 D o f i n a n s o w a n i e 95 946 euro

Osoba kontaktowa

Partnerzy

Beata Malina 32 256 61 00

• EuroPartnership Agency Ltd. – Wielka Brytania

Liczba uczestników

W projekcie b´dà uczestniczyç uczniowie klas trzecich technikum oraz s∏uchacze dwuletniej szko∏y policealnej, uczàcy si´ w zawodzie technika informatyka o specjalnoÊciach grafika komputerowa i administrator sieci komputerowych oraz baz danych. Celem czterotygodniowych praktyk zawodowych w Plymouth (Wielka Brytania) jest zapoznanie uczestników z administrowaniem sieciami komputerowymi w du˝ych instytucjach i przedsi´biorstwach oraz zaznajomienie uczniów z najnowszymi programami graficznymi i mo˝liwoÊciami ich zastosowania w ró˝nych dziedzinach gospodarki. Poza umo˝liwieniem uczniom nabycia umiej´tnoÊci zawodowych istotà projektu jest podwy˝szenie ich umiej´tnoÊci pos∏ugiwania si´ j´zykiem angielskim, który jest niezb´dny w zawodzie technika informatyka.

Partnerzy

beata.malina@poczta.fm 16 D o f i n a n s o w a n i e 49 996 euro • Red Oaks Care Home – Wielka Brytania Grupa uczestników zrealizuje praktyki zawodowe w Domu Opieki Red Oaks w Henfield (Wlk. Brytania). Uczniowie kierunków technik masa˝ysta i technik us∏ug kosmetycznych odb´dà szkolenie pedagogiczno-merytoryczne, które ma ich wyposa˝yç w umiej´tnoÊci z zakresu podstawowej wiedzy gerontologicznej, a tak˝e umiej´tnoÊci spo∏eczne i mened˝erskie. G∏ówny cel projektu to modelowanie postaw osób m∏odych wobec seniorów, przysz∏ych Êwiadczeniobiorców us∏ug paramedycznych. W trakcie pobytu w Wielkiej Brytanii uczestnicy projektu opracujà prezentacj´ dotyczàcà charyzmatów staroÊci, czyli zalet wieku póênej doros∏oÊci. Efekty projektu b´dà upowszechniane zarówno w Êrodowisku lokalnym, jak i regionalnym.

38


Projekty MobilnoÊci

Praktyki zawodowe i sta˝e dla osób pracujàcych i poszukujàcych pracy

PLM


Praktyki zawodowe i sta˝e dla osób pracujàcych i poszukujàcych pracy

y 2010-1-PL1-LEO02-10073

Dofinansowanie

Liga zawodowców

Partnerzy

14 508 euro

• Association Pomost-Passerelle – Francja

Beneficjent

Powiatowy Urzàd Pracy Plac WolnoÊci 1, 22-400 ZamoÊç

SzeÊciu cz∏onków fundacji Cor Cordis b´dzie podnosiç kompetencje zawodowe podczas dwutygodniowego sta˝u w Stowarzyszeniu Passerelle w Pary˝u. Uczestnicy sta˝u na co dzieƒ wykonujà zadania zwiàzane z obszarem pomocy spo∏ecznej. Sà to pracownicy socjalni, doradcy zawodowi, psychologowie. Zawodowo zajmujà si´ realizacjà projektów na rzecz osób zagro˝onych wykluczeniem spo∏ecznym. Sta˝ umo˝liwi podniesienie kompetencji uczestników oraz pozwoli im nabraç wi´kszego doÊwiadczenia w pracy w Êrodowisku mi´dzykulturowym. Jest to szczególnie istotne, gdy˝ na terenie warszawskiej Pragi, na którym dzia∏a stowarzyszenie, zamieszkuje wiele mniejszoÊci etnicznych, takich jak Romowie, Wietnamczycy, Arabowie, które stanowià grupy szczególnie zagro˝one wykluczeniem spo∏ecznym z powodu bezrobocia.

Osoba kontaktowa

Renata Kondraciuk 84 638 33 31 renakondr@op.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 45 D o f i n a n s o w a n i e 131 715 euro Partnerzy

• VFBQ Bad Freienwalde e.V. – Niemcy Inicjatywa jest skierowana do m∏odych osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urz´dzie Pracy w ZamoÊciu. Sta˝e b´dà organizowane w Niemczech, a ich zadaniem b´dzie przyuczenie uczestników projektu do wykonywania takich zawodów, jak: cukiernik, piekarz, kucharz, barman, kelner, robotnik budowlany, specjalista do prac wykoƒczeniowych w budownictwie, cieÊla budowlany, monter instalacji sanitarnej, elektryk, opiekun spo∏eczny, mechanik samochodowy, elektryk samochodowy i florysta. Profil realizowanych sta˝y wynika z zapotrzebowania pracodawców na fachowców w wybranych dziedzinach, których brakuje na lokalnym rynku pracy.

y 2010-1-PL1-LEO02-10232

Euroanimator I – rozwijanie kompetencji w zawodzie animatora kultury i turystyki Beneficjent

Fundacja Cracovitalia ul. Nowohucka 3/27, 31-580 Kraków Osoba kontaktowa

Artur Wawryszuk 660 797 374

y 2010-1-PL1-LEO02-10151

artur.wawryszuk@cracovitalia.org 40 D o f i n a n s o w a n i e 242 400 euro

Przekraczamy granice – uczestnictwo w projekcie mobilnoÊci szansà na rozwój zawodowy i osobisty

Liczba uczestników

Beneficjent

Partnerzy

IDEA! Management Consulting Sp. z o.o. ul. Flory 9/10, 00-586 Warszawa

• Associazione WID – W∏ochy • Centro Italiano di Studi Superiori sul Turismo e sulla Promozione Turistica – W∏ochy • Istituto Europeo per il Turismo – W∏ochy • Universita´ degli Studi ROMA III, Master in Linguaggi del Turismo e Comunicazione Interculturale – W∏ochy

Osoba kontaktowa

Anna Szmigiel 22 331 66 99

asz@idea-mc.pl 1 D o f i n a n s o w a n i e 3 831 euro Liczba uczestników

Partnerzy

Przedsi´wzi´cie odpowiada na potrzeby podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników ma∏ych i Êrednich przedsiebiorstw w zakresie innowacyjnych kompetencji zwiàzanych z zawodem animatora kultury i turystyki. Projekt skierowany jest do absolwentów kierunków turystycznych oraz kierunków kszta∏càcych w zakresie zjawisk kulturowych oraz do osób bezrobotnych, poszukujàcych pracy w zawodzie animatora kultury i turystyki. Przewidziano w nim tak˝e udzia∏ m∏odych sta˝em pracowników przedsi´biorstw o profilu turystycznym oraz w∏aÊcicieli ma∏ych firm pragnàcych poszerzyç swoje kompetencje zawodowe. Oprócz uzyskania nowych umiej´tnoÊci i wiedzy w zawodzie animatora kultury i turystyki uczestnicy b´dà lepiej potrafili samodzielnie funkcjonowaç na rynku pracy i wp∏ywaç na jego kszta∏t poprzez efektywnà dzia∏alnoÊç przedsi´biorstw.

• Fundacion Comunidad Valenciana Región Europea – Hiszpania Uczestnikiem przedsi´wzi´cia jest pracownik firmy IDEA! realizujàcy projekty wspó∏finansowane z funduszy unijnych. Sta˝ odb´dzie si´ w biurze Fundacji Regionu Walencji. Przedsi´wzi´cie odpowiada na potrzeby dostosowania kompetencji pracownika do wykonywanych przez niego obowiàzków zwiàzanych z realizacjà projektów non profit. G∏ównym celem sta˝u jest podniesienie zawodowych kompetencji uczestnika, a tak˝e wymiana doÊwiadczeƒ, ze szczególnym uwzgl´dnieniem tematu tworzenia partnerstwa oraz upowszechniania i mainstreamingu. Efektem projektu b´dzie równie˝ opracowanie dwóch przewodników zawierajàcych opis zebranych doÊwiadczeƒ z zakresu upowszechniania i mainstreamingu oraz najlepszych i najgorszych praktyk zebranych w partnerskim kraju.

y 2010-1-PL1-LEO02-10193

y 2010-1-PL1-LEO02-10242

Akompaniator – francuska metoda towarzyszenia osobom zagro˝onym wykluczeniem spo∏ecznym

Kszta∏cenie zawodowe w mi´dzynarodowym Êrodowisku sposobem na pokonanie bariery wejÊcia na rynek pracy absolwentów WWSIS

Beneficjent

Beneficjent

Fundacja Cor Cordis ul. Osmaƒczyka 14c/11, 01-494 Warszawa

Wroc∏awska Wy˝sza Szko∏a Informatyki Stosowanej (WWSIS) ul. S∏ubicka 29-33, 53-615 Wroc∏aw

Osoba kontaktowa

Osoba kontaktowa

Marta Chojnowska 604 335 968 cor.cordis@wp.pl Liczba uczestników 6

Aleksandra Habiak 71 799 19 37 wew. 33

41

kariera@wwsis.pl

PLM


20 95 640 euro

• The Beatson Institute for Cancer Research – Wielka Brytania • University of Nottingham – Wielka Brytania • WHAT_Architecture – Wielka Brytania

Liczba uczestników

Projekty MobilnoÊci

Dofinansowanie Partnerzy

• Tellus Group Ltd. – Wielka Brytania Inicjatywa adresowana jest do absolwentów wszystkich wydzia∏ów Politechniki Wroc∏awskiej, którzy osiàgn´li najlepsze wyniki w nauce i zak∏ada realizacj´ praktyk zawodowych w europejskich przedsi´biorstwach. D∏ugoÊç sta˝y b´dzie wahaç si´ od 13 do 24 tygodni. Partnerstwo projektu tworzy 35 organizacji goszczàcych z 11 krajów UE i EOG, z których wi´kszoÊç wspó∏pracowa∏a z uczelnià w ramach programu Leonardo da Vinci i Erasmus w poprzednich latach. Podstawowym celem projektu jest podniesienie jakoÊci kszta∏cenia i kwalifikacji absolwentów oraz dostosowanie ich do realnych potrzeb rynku pracy, co w wymiarze praktycznym oznaczaç b´dzie znalezienie przez nich zatrudnienia po powrocie ze sta˝u.

Projekt adresowany jest do absolwentów kierunku informatyka oraz turystyka i rekreacja. Skonfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktykà i zdobycie doÊwiadczenia zawodowego za granicà przyczyni si´ do zwi´kszenia adaptacji uczestników do stale zmieniajàcych si´ regu∏ rynku pracy. W ramach projektu dwudziestu absolwentów WWSIS odb´dzie trzymiesi´czny sta˝ w przedsi´biorstwach brytyjskich. Poziom praktyk oraz tematyka programów sta˝owych b´dà skorelowane z kierunkiem ukoƒczonych studiów, predyspozycjami i indywidualnymi zainteresowaniami absolwenta. Pozwoli to na praktyczne utrwalenie zdobytych umiej´tnoÊci i wiedzy uczestników oraz jej efektywne wykorzystanie w pracy zawodowej.

y 2010-1-PL1-LEO02-10274 y 2010-1-PL1-LEO02-10255

Uczenie si´ poprzez praktyk´ wsparciem dla osób bezrobotnych

Wymiana sta˝owa w Europie dla zarzàdzajàcych in˝ynierów

Beneficjent

Stowarzyszenie „Euro-Partner” Kwieciszowice 9, 59-630 Mirsk

Beneficjent

Politechnika Wroc∏awska Wybrze˝e Wyspiaƒskiego 27, 50-370 Wroc∏aw

Osoba kontaktowa

Teodora Buksa 75 783 92 97

Osoba kontaktowa

Izabela Hutchins 71 320 41 14

buksateodora@op.pl 40 D o f i n a n s o w a n i e 153 600 euro

izabela.hutchins@pwr.wroc.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 24 D o f i n a n s o w a n i e 124 991 euro

Liczba uczestników

Partnerzy

• Contec Holding B.V. – Holandia • Crooijmans & zn B.V. – Holandia • O.D.I- DE Dageraad B.V. – Holandia • Verbeek BV Biologisch Tuinbouwbedrijf Gebr – Holandia

Partnerzy

• Gharakhanzadeh Sandbichler Architekten zt GmbH – Austria • SUE Architekten ZT KG – Austria • KaHo Sint-Lieven R&D (CBOK) – Belgia • Porta Capena NV – Belgia • Tyco Electronics Raychem N.V. – Belgia • Vreys Business Partners – Belgia • Vrije Universiteit Brussel, Department of Applied Physics and Physics and Photonics – Belgia • CPM Architekten GmbH – Niemcy • Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research – Niemcy • ArquEHa arquitectura y urbanismo s.l.p. – Hiszpania • Arriola & Fiol arquitectes – Hiszpania • Carlos Ferrater Partnership (OAB) – Hiszpania • Datapixel S.L. – Hiszpania • Institute for Advanced Architecture of Catalonia – Hiszpania • Miquel Angel Lacomba ARCHITECTURE – Hiszpania • PO2 arquitectos – Hiszpania • Software Quality Systems – Hiszpania • TRIMEK S.A. – Hiszpania • UNIMETRIK S.A. – Hiszpania • Universidad de Almeria – Hiszpania • Vicente Guallart Office – Hiszpania • Architecture Studio – Francja • Station Biologique de Roscoff – Francja • Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse – Francja • Azotel Technologies Ltd. – Irlandia • Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna – W∏ochy • Monolab Architects – Holandia • Noble Products Twente B.V. – Holandia • University of Groningen, Zernike Institute for Advanced Materials – Holandia • Wetsus – Holandia • Nofima Mat As – Norwegia • Universidade do Porto – Portugalia

Z myÊlà o osobach bezrobotnych oraz poszukujàcych mo˝liwoÊci podniesienia kwalifikacji lub przekwalifikowania si´, pochodzàcych z terenów wiejskich i ma∏ych miejscowoÊci, powsta∏ projekt majàcy na celu nabycie i doskonalenie umiej´tnoÊci zawodowych uczestników, które umo˝liwi∏yby dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy. Szkolenie zawodowe b´dzie polega∏o na realizacji sta˝u w przedsi´biorstwach w Holandii. Celem projektu jest zwi´kszenie mobilnoÊci osób poszukujàcych zatrudnienia, uczestnictwo w szkoleniu zawodowym o wymiarze mi´dzynarodowym oraz zwi´kszenie szansy na samozatrudnienie osób bioràcych udzia∏ w projekcie.

y 2010-1-PL1-LEO02-10312

SEAM – Super Euro Auto Mechanik – spoina wspó∏pracy Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ Samochodowych (ZSS) ul. Elblàska 54/64, 80-724 Gdaƒsk Osoba kontaktowa

Barbara Dembek-Bochniak 58 301 20 17 bdb@wp.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 12 D o f i n a n s o w a n i e 25 896 euro Partnerzy

• Str˘ední s˘kola zahradnická´ – Czechy Sta˝e zagraniczne przeznaczone sà dla pracowników i absolwentów Zespo∏u Szkó∏ Samochodowych (ZSS). Projekt b´dzie realizowany w czeskiej szkole zawodowej, kszta∏càcej mi´dzy innymi mechaników samochodowych. Praktyki zawodowe odb´dà si´

42


Praktyki zawodowe i sta˝e dla osób pracujàcych i poszukujàcych pracy y 2010-1-PL1-LEO02-10323

w szkole oraz w warsztatach szkolnych. Celem przedsi´wzi´cia jest nabywanie i doskonalenie umiej´tnoÊci uczestników w obszarach, w których ZSS nie prowadzi bezpoÊredniego kszta∏cenia. Projekt odpowiada tak˝e potrzebom ustawicznego dokszta∏cania kadry szkolnej, modernizacji metod nauczania zawodowego, a w szczególnoÊci stosowania nowoczesnych technologii oraz tworzenia wieloj´zycznych pomocy dydaktycznych dla potrzeb przysz∏ych mechaników samochodowych.

Pod okiem mistrza Beneficjent

Fundacja Dom Pokoju ul. Kosynierów Gdyƒskich 78/4, 51-687 Wroc∏aw Osoba kontaktowa

Karolina Mróz 507 145 265

k.mroz@dompokoju.org 12 D o f i n a n s o w a n i e 71 232 euro Liczba uczestników

Partnerzy

y 2010-1-PL1-LEO02-10316

• Gremio Artesano de Sastres y Modistas – Hiszpania

Euronauta – sta˝e zawodowe w turystyce Beneficjent

W projekcie pó∏rocznych sta˝y grupowych w Akademii Krawiectwa Wy˝szego w Walencji uczestniczyç b´dzie dwunastu laureatów konkursu Cracov Fashion Awards z roku 2009 i 2010. G∏ównym celem projektu jest realizacja przez m∏odych projektantów d∏ugoterminowego sta˝u i przygotowanie przez nich autorskiej kolekcji sukien. Uczestnicy zdob´dà nowe doÊwiadczenia zawodowe w mi´dzynarodowym Êrodowisku pracy oraz poznajà trendy i metody z zakresu haute couture, a tak˝e zdob´dà wiedz´ na temat zak∏adania w∏asnych firm na rynku europejskim. Rezultatem projektu b´dzie nabycie przez uczestników kluczowych umiej´tnoÊci w zakresie innowacyjnej techniki haute couture, niestosowanej dotàd w Polsce.

Powiatowy Urzàd Pracy Al. Armii Krajowej 70, 82-200 Malbork Osoba kontaktowa

Justyna Fischer 55 272 33 51 wew. 328 j_fischer@pup.malbork.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 14 D o f i n a n s o w a n i e 49 126 euro Partnerzy

• Stowarzyszenie M∏ody Malbork – Polska • Tellus Group Ltd. – Wielka Brytania G∏ównym celem projektu jest wsparcie osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urz´dzie Pracy w Malborku w zdobyciu wiedzy, umiej´tnoÊci i kwalifikacji zawodowych w bran˝y turystycznej. Dzia∏ania w projekcie skierowane zostanà do tych osób bezrobotnych, które posiadajà doÊwiadczenie lub wykszta∏cenie w bran˝y turystycznej. OÊmiotygodniowy sta˝ b´dzie mia∏ miejsce w angielskich hotelach. Uczestnicy projektu mogà liczyç na kompleksowe wsparcie obejmujàce poradnictwo zawodowe z elementami coachingu, przygotowanie j´zykowe oraz profesjonalne us∏ugi poÊrednictwa pracy. Zwi´kszy to ich konkurencyjnoÊç na rynku i zaowocuje znalezieniem przez nich zatrudnienia.

y 2010-1-PL1-LEO02-10337

Pierwsze kroki w bioprzemyÊle Beneficjent

Centrum Innowacyjnego Rozwoju Spo∏eczeƒstwa ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków Osoba kontaktowa

Patrycja Or∏owska 12 292 20 50

patrycja.orlowska@cirs.pl 30 D o f i n a n s o w a n i e 174 114 euro Liczba uczestników

Partnerzy

y 2010-1-PL1-LEO02-10320

• Analytik Jena AG – Niemcy • Center for Cooperative Research in Biosciences (CIC bioGUNE) – Hiszpania • Genovax s.r.l. – W∏ochy • Applied Enzyme Technology Ltd. – Wielka Brytania

O staroÊci inaczej – nowe kwalifikacje personelu medycznego w obszarze opieki d∏ugoterminowej Beneficjent

Club Silesius Sp. z o.o. ul. Ozimska 7, 45-057 Opole Osoba kontaktowa

Projekt skierowany jest do osób poszukujàcych pracy oraz absolwentów, którzy posiadajà wykszta∏cenie wy˝sze w dziedzinie szeroko rozumianych nauk biologicznych. Partnerskie instytucje przyjmujàce to pr´˝nie rozwijajàce si´ przedsi´biorstwa, które w praktyce skutecznie wykorzystujà ró˝norodne metody biochemiczne oraz nowoczesnà aparatur´. Rezultatem odbycia sta˝u b´dzie podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu dzi´ki doskonaleniu ich warsztatu pracy. Praktyki zawodowe zostanà zorganizowane w firmach i placówkach zajmujàcych si´ szeroko poj´tym bioprzemys∏em w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej.

Katarzyna Szajca 77 441 24 50

ks@clubsilesius.com.pl 10 D o f i n a n s o w a n i e 22 900 euro Liczba uczestników

Partnerzy

• Sonnenland Betreuungs-GesmbH – Austria Uczestnikami projektu b´dà g∏ównie m∏odzi ludzie pracujàcy w zawodzie piel´gniarza, oraz osoby poszukujàce zatrudnienia. Sta˝ b´dzie mia∏ miejsce w oÊrodku Sonnenhof nale˝àcym do grupy Sonnenland w Semriach (Austria). W dwutygodniowym programie sta˝owym weêmie udzia∏ dziesi´ç osób. Celem projektu jest nabycie przez uczestników wiedzy, umiej´tnoÊci i kwalifikacji w zakresie piel´gnacji, ˝ywienia i aktywizacji osób starszych. Zakres programowy praktyk zak∏ada równie˝ zapoznanie sta˝ystów z praktycznymi aspektami zarzàdzania placówkà opiekuƒczoleczniczà. WartoÊcià dodanà projektu b´dzie ukoƒczenie przez sta˝ystów kursu specjalistycznego j´zyka niemieckiego.

y 2010-1-PL1-LEO02-10370

Europejski fach – osoby bezrobotne na sta˝u w Niemczech Beneficjent

Powiatowy Urzàd Pracy ul. Wyzwolenia 17, 41-103 Siemianowice Âlàskie

43

PLM


Projekty MobilnoÊci

Osoba kontaktowa

• Paragon Ltd. – Malta • Claim Today Solicitors – Wielka Brytania

Iwona Piàtkowska-Lipka 32 765 29 54 programy@pup.siemianowice.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 78 D o f i n a n s o w a n i e 228 306 euro

Dwudziestu siedmiu bezrobotnych absolwentów prawa, ekonomii, stosunków mi´dzynarodowych oraz zarzàdzania ma szans´ na zdobycie doÊwiadczenia zawodowego, które pozwoli im na podj´cie pracy w swoim zawodzie. Sta˝ zagraniczny ma na celu umo˝liwiç uczestnikom zwi´kszenie konkurencyjnoÊci na rynku pracy poprzez jednoczesne zdobywanie doÊwiadczenia zawodowego i podnoszenie kompetencji j´zykowych. Dobór partnerów z kilku krajów ma na celu zapewnienie ró˝norodnoÊci doÊwiadczeƒ zawodowych i mo˝liwoÊci skonfrontowania ich z realiami panujàcymi w ró˝nych cz´Êciach kontynentu. Sta˝ potrwa cztery tygodnie.

Partnerzy

• Verein zur Förderung von Beschäftigung Und Qualifizierung Bad Freienwalde e.V. – Niemcy Projekt skierowany do m∏odych bezrobotnych osób. Grupà docelowà przedsi´wzi´cia b´dà osoby nieposiadajàce wyuczonego zawodu, niepotrafiàce znaleêç pracy w dotychczas wykonywanym lub wyuczonym zawodzie, chcàce podnieÊç swoje kwalifikacje. G∏ównym celem przedsi´wzi´cia jest umo˝liwienie uczestnikom praktycznej nauki w zawodzie barmana, cukiernika, florysty, kelnera, kucharza, a tak˝e mechanika samochodowego, montera instalacji sanitarnych, ogrodnika, opiekuna spo∏ecznego, piekarza, przedszkolanki oraz spawacza i stolarza meblowego. Praktyczne zaj´cia odbywaç si´ b´dà w firmach o ró˝nych specjalnoÊciach, w zale˝noÊci od kierunku sta˝u, jaki wybierze ka˝dy z uczestników.

y 2010-1-PL1-LEO02-10451

Wymiana doÊwiadczeƒ w Europie – wspomaganie mobilnoÊci profesjonalistów z muzeów-rezydencji Beneficjent

Muzeum Pa∏ac w Wilanowie ul. S.K. Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa Osoba kontaktowa

y 2010-1-PL1-LEO02-10431

Aleksandra G∏owacz 22 842 81 01 wew. 156 Liczba uczestników 8 D o f i n a n s o w a n i e 21 058 euro

Kraina ogrodników Beneficjent

Powiatowy Urzàd Pracy Plac WolnoÊci 1, 22-400 ZamoÊç

aglowacz@muzeum-wilanow.pl

Partnerzy

Osoba kontaktowa

• Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsgesellschaft m.b.H. – Austria • Royal Copenhagen Rosenborg Castle – Dania • Royal Residence in Versailles – Francja • Palácio Nacional de Mafra – Portugalia • Historic Royal Palaces – Wielka Brytania

Renata Kondraciuk 84 638 33 31

renakondr@op.pl 20 D o f i n a n s o w a n i e 74 800 euro Liczba uczestników

Partnerzy

• St.E.P.S Stowarzyszenie Europejskich Praktyk Studenckich – Holandia

Muzeum Pa∏ac w Wilanowie wspó∏pracuje z muzeami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Europejskich Rezydencji Królewskich (ARRE). W ramach projektu etatowi pracownicy z ró˝nych dzia∏ów muzeum b´dà uczestniczyç w czterotygodniowych sta˝ach w podobnych instytucjach w Europie. Celem przedsi´wzi´cia jest poznanie przez uczestników mi´dzynarodowych standardów zarzàdzania projektami w muzeach i wymiana doÊwiadczeƒ na tej p∏aszczyênie, nabycie umiej´tnoÊci pracy w zespole zadaniowym, promocji projektów i wspó∏pracy z mediami przy realizacji w∏asnych przedsi´wzi´ç, a tak˝e rozszerzenie oferty muzealnej o elementy dostosowane do osób ze specjalnymi potrzebami i publicznoÊci mi´dzynarodowej. Jednym z celów projektu jest te˝ zmiana spo∏ecznego odbioru muzeum z instytucji postrzeganej jako anachroniczna na instytucj´ nowoczesnà, dynamicznà, z doÊwiadczeniem w realizacji mi´dzynarodowych projektów oraz osób w nim zatrudnionych jako pracowników cenionych na rynku pracy.

Uczestnikami projektu b´dà m∏ode osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urz´dzie Pracy w ZamoÊciu, absolwenci szkó∏ Êrednich i wy˝szych z wykszta∏ceniem ogrodniczym lub rolniczym. Trzymiesi´czne sta˝e dla dwudziestu osób zwiàzane b´dà z pracà w sektorze ogrodniczym. Projekt wychodzi naprzeciw m∏odzie˝y, która po ukoƒczeniu szkó∏ rolniczych i ogrodniczych potrzebuje inspiracji i zaznajomienia si´ z przyk∏adami nowatorskich rozwiàzaƒ. Zaplanowane w projekcie kompleksowe wsparcie ma byç odpowiedzià na potrzeby aktywnego zaanga˝owania si´ w nowoczesnà gospodark´ rolnà. Zdobyte doÊwiadczenie ma pomóc uczestnikom projektu w podj´ciu decyzji zawodowych i znalezieniu zatrudnienia.

y 2010-1-PL1-LEO02-10442

Europejski wymiar rozwoju osobistego i zawodowego absolwentów Wy˝szej Szko∏y Handlu i Prawa Beneficjent

y 2010-1-PL1-LEO02-10453

Wy˝sza Szko∏a Handlu i Prawa im. Ryszarda ¸azarskiego ul. Âwieradowska 43, 02-662 Warszawa

Absolwentki Politechniki Wroc∏awskiej w europejskich przedsi´biorstwach

Osoba kontaktowa

Beneficjent

Karolina Jasiewicz 22 543 54 30

Politechnika Wroc∏awska Wybrze˝e Wyspiaƒskiego 27, 50-370 Wroc∏aw

k.jasiewicz@lazarski.edu.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 27 D o f i n a n s o w a n i e 126 456 euro

Osoba kontaktowa

Ewelina Kaczmarek 71 320 41 63 ewelina.kaczmarek@pwr.wroc.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 31 D o f i n a n s o w a n i e 124 986 euro

Partnerzy

• Institute for Cultural Diplomacy – Niemcy • Leszek J. Olejniczak – Niemcy • Iberalta Group – Hiszpania

44


Praktyki zawodowe i sta˝e dla osób pracujàcych i poszukujàcych pracy Partnerschaftsgesellschaft – Niemcy • Abama Golf i Spa Resort – Hiszpania • AKIBA – Hiszpania • Greek Atomic Energy Commission – Grecja • Karalis D. - Anastasakis K. & Sia O.E. – Grecja • Associazione Artistica Culturale a Rocca – W∏ochy • Museu Nacional de Soares dos Reis – Portugalia

Partnerzy

• Gharakhanzadeh Sandbichler Architekten zt GmbH – Austria • Conix Architects CVBA – Belgia • KaHo Sint-Lieven R&D (CBOK) – Belgia • Porta Capena NV – Belgia • Tyco Electronics Raychem N.V. – Belgia • Vrije Universiteit Brussel, Department of Applied Physics and Physics and Photonics – Belgia • CPM Architekten GmbH – Niemcy • Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research – Niemcy • Arriola & Fiol arquitectes – Hiszpania • Institute for Advanced Architecture of Catalonia – Hiszpania • Miquel Angel Lacomba Architecture – Hiszpania • PO2 arquitectos – Hiszpania • Software Quality Systems – Hiszpania • Universidad de Almeria – Hiszpania • Vicente Guallart Office – Hiszpania • Architecture Studio – Francja • Station Biologique de Roscoff – Francja • Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse – Francja • Azotel Technologies Ltd. – Irlandia • Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna – W∏ochy • KCAP Architects & Planners – Holandia • Monolab Architects – Holandia • Noble Products Twente B.V. – Holandia • University of Groningen, Zernike Institute for Advanced Materials – Holandia • Wetsus – Holandia • Nofima Mat As – Norwegia • Universidade do Porto – Portugalia • PolyTherics Ltd. – Wielka Brytania • The Beatson Institute for Cancer Research – Wielka Brytania • WHAT_Architecture – Wielka Brytania

Ideà przedsi´wzi´cia jest wsparcie absolwentów w zdobyciu umiej´tnoÊci praktycznych, niezb´dnych w procesie poszukiwania sta∏ego zatrudnienia. Uczestnicy projektu odb´dà sta˝e w instytucjach, których dzia∏alnoÊç pokrywa si´ z profilem ukoƒczonych przez nich kierunków studiów. Partnerami projektu jest jedenaÊcie europejskich instytucji o ró˝nych profilach dzia∏alnoÊci. Zadania sta˝ystów b´dà zatem bardzo zró˝nicowane i obejmà: zapoznanie si´ z pracà w organizacji pozarzàdowej o profilu ekologicznym, wspó∏prac´ w rozwijaniu projektów internetowych zwiàzanych z turystykà, zapoznanie si´ z funkcjonowaniem centrum m∏odzie˝owego, praktyk´ w centrum badania i hodowli egzotycznych roÊlin oraz sta˝ w kompleksie hotelowym. Uzyskane podczas sta˝u kompetencje uczynià uczestników konkurencyjnymi na rynku pracy.

y 2010-1-PL1-LEO02-10484

Zagraniczne praktyki zawodowe dla absolwentów Politechniki Warszawskiej Beneficjent

Politechnika Warszawska, Centrum Wspó∏pracy Mi´dzynarodowej Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa Osoba kontaktowa

Agnieszka Bursztyƒska 22 234 51 15 abursztynska@cwm.pw.edu.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 20 D o f i n a n s o w a n i e 126 709 euro Partnerzy

Za∏o˝eniem projektu jest zorganizowanie sta˝y dla m∏odych kobiet, które ukoƒczy∏y kierunki techniczne i które pragnà pracowaç w swoim zawodzie. Uczestnictwo w projekcie ma zapewniç trzydziestu jeden najlepszym absolwentkom dwunastu wydzia∏ów szans´ podniesienia jakoÊci wykszta∏cenia i kwalifikacji, zdobycie pierwszego doÊwiadczenia zawodowego w mi´dzynarodowym Êrodowisku, co ma w konsekwencji pozytywnie wp∏ynàç na sytuacj´ absolwentek na rynku pracy. Partnerstwo tworzy trzydzieÊci organizacji (przedsi´biorstwa przemys∏owe, firmy budowlane, pracownie architektoniczne, laboratoria itp.) z jedenastu europejskich paƒstw, z których wi´kszoÊç wspó∏pracowa∏a ju˝ wczeÊniej z uczelnià.

• BEP - Büro für Europäische Programme – Austria • CATT Innovation Management GmbH – Austria • JDS Architects – Belgia • Laser Zentrum Hannover e.V. – Niemcy • Leonardo Office Saxony Anhalt – Niemcy • Leonardo Office Thuringia – Niemcy • Alba Cells – Hiszpania • AMP Arquitectos S.L. – Hiszpania • Fundación Universidad de La Rioja – Hiszpania • University of Córdoba, Department of Organic Chemistry – Hiszpania • Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique IRCAM – Francja • Massimo Adario Architetto – W∏ochy • Regionaal Leonardo Bureau Eindhoven – Holandia • Universidade do Minho, International Relations Office – Portugalia • Universidade do Minho, TecMinho-University-Enterprise Association for Development – Portugalia • Atkins Highway & Transportation Ltd. – Wielka Brytania • English Heritage – Wielka Brytania • Oxford Catalysts Group Plc. – Wielka Brytania

y 2010-1-PL1-LEO02-10457

Praktyka bez granic – zdobywanie umiej´tnoÊci zawodowych w instytucjach zagranicznych Beneficjent

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznaƒ Osoba kontaktowa

Patrycja Milecka 61 829 43 39

davinci@amu.edu.pl 11 D o f i n a n s o w a n i e 59 555 euro

Projekt b´dzie skierowany do najlepszych absolwentów architektury, chemii, in˝ynierii làdowej, administracji, informatyki oraz in˝ynierii Êrodowiska, in˝ynierii produkcji, transportu, geodezji, mechaniki i lotnictwa. Realizacja przedsi´wzi´cia b´dzie polega∏a na organizowaniu praktyk zawodowych dla absolwentów w przedsi´biorstwach przemys∏owych, firmach budowlanych, biurach i pracowniach architektonicznych w krajach Unii Europejskiej. GotowoÊç do pracy przy realizacji projektu zg∏osi∏o osiemnastu partnerów z dziewi´ciu krajów UE.

Liczba uczestników

Partnerzy

• Demokratiezentrum Wien – Austria • Plantentuin Universiteit Gent – Belgia • Jugendbildungsstätte Unterfranken – Niemcy • Europa Programm Center im Freistaat Thüringen – Niemcy • Harnisch Preiss & Partner Rechtsanwälte

45

PLM


Projekty MobilnoÊci

Wymiana doÊwiadczeƒ dla osób odpowiedzialnych za kszta∏cenie i szkolenie zawodowe

VETPRO


Wymiana doÊwiadczeƒ dla osób odpowiedzialnych za kszta∏cenie i szkolenie zawodowe

y 2010-1-PL1-LEO03-10051

Beneficjent

Stworzenie zespo∏u szkoleniowego z zakresu praktycznej ochrony przyrody

Zespó∏ Szkó∏ im. Stanis∏awa Miko∏ajczyka ul. Parkowa 1, 62-860 Opatówek Osoba kontaktowa

Beneficjent

Marek Janiak 62 761 85 40

Stowarzyszenie Ekologiczne “Etna” ul. Chopina 25/7, 55-200 O∏awa

zsogrodnik@neostrada.pl 8 D o f i n a n s o w a n i e 15 420 euro Liczba uczestników

Osoba kontaktowa

Roman Guziak 600 878 006

Partnerzy

rguziak@eko.org.pl Liczba uczestników 9 D o f i n a n s o w a n i e 20 106 euro

• Clusius College w Heerhugowaard – Holandia OÊmioro nauczycieli b´dzie doskonaliç techniki dydaktyczne kszta∏cenia zawodowego i j´zykowego w szkole ogrodniczej Clusius College, a tak˝e w gospodarstwach ogrodniczych wspó∏pracujàcych ze szko∏à holenderskà. Wytypowani nauczyciele przedmiotów zawodowych b´dà brali bezpoÊredni udzia∏ w zaj´ciach dydaktycznych, co pozwoli im na dokonanie analizy programu nauczania, poznanie bazy dydaktycznej i skorzystanie z doÊwiadczeƒ holenderskich nauczycieli. Rezultatem projektu b´dzie podniesienie kwalifikacji pedagogicznych nauczycieli oraz przygotowanie nowych planów nauczania, dostosowanych do nowej podstawy programowej.

Partnerzy

• Butterfly Conservation Dorset Branch – Wielka Brytania Projekt ma na celu przeszkolenie organizatorów kursów praktycznej ochrony przyrody, którzy chcà zdobyç wiedz´ w zakresie ró˝nych aspektów planowania i organizowania dzia∏aƒ s∏u˝àcych ochronie Êrodowiska naturalnego. Uczestnikami przedsi´wzi´cia majà byç osoby z organizacji spo∏ecznych, uczelni, szkó∏ i instytucji ochrony przyrody. W trakcie szkolenia b´dà poznawaç aspekty logistyki, szacowania nak∏adów, organizacji pracy pojedynczych osób i zespo∏ów, doboru metod i sprz´tu. Zapoznajà si´ tak˝e z programem Natura 2000. Poza zagadnieniami przyrodniczymi i technicznymi w zakresie ochrony oraz kszta∏towania gatunków i siedlisk uczestnicy poznajà zasady udost´pniania zwiedzajàcym, w tym tak˝e osobom niepe∏nosprawnym, obszarów cennych pod wzgl´dem bogactwa przyrody.

y 2010-1-PL1-LEO03-10108

Poprawa systemu szkolenia technik jazdy dla funkcjonariuszy s∏u˝b publicznych Beneficjent

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

y 2010-1-PL1-LEO03-10054

Osoba kontaktowa

Uczymy na poziomie europejskim

Pawe∏ Karnas 12 615 51 03

Beneficjent

p.karnas@malopolska.policja.gov.pl 14 D o f i n a n s o w a n i e 17 108 euro

Zespó∏ Szkó∏ Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów ul. Bernardyƒska 14, 20-109 Lublin

Liczba uczestników

Osoba kontaktowa

Partnerzy

Dorota Soko∏ek 81 532 53 13

• Thüringer Innenministerium – Niemcy

dsokolek@vetter.zse.lublin.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 11 D o f i n a n s o w a n i e 27 770 euro

Grupa policjantów i pracowników cywilnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wyjedzie na tygodniowà wymian´ do oÊrodka szkoleniowego podlegajàcego Ministerstwu Spraw Wewn´trznych landu Turyngii w Meiningen, gdzie zapozna si´ z niemieckim modelem kszta∏cenia kierowców prowadzàcych pojazdy w trudnych warunkach drogowych, przy wielkich pr´dkoÊciach i w stanie silnego stresu. Podstawowym celem projektu jest podniesienie umiej´tnoÊci edukacyjnych osób odpowiedzialnych za szkolenie i rozwój zawodowy pracowników i policjantów garnizonu ma∏opolskiego, przede wszystkim w zakresie szkolenia technik kierowania pojazdami. Uczestnikami projektu b´dà decydenci, w gestii których pozostaje nadzór nad systemem kszta∏cenia oraz wp∏yw na jego kszta∏t.

Partnerzy

• Dirección General de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente – Hiszpania • Aformac – Francja • Institut Vatel – Francja • Lycé´e Jules-Ferry-La Colline – Francja Uczestnikami projektu b´dà nauczyciele przedmiotów zawodowych i j´zyków obcych, uczàcy na kierunkach: technik hotelarstwa i technik obs∏ugi turystycznej. Projekt jest odpowiedzià na zapotrzebowanie rynku lokalnego – biur turystycznych, które nie posiadajà specjalistów w zakresie obs∏ugi goÊci zagranicznych. Szko∏a postanowi∏a otworzyç nowy kierunek i specjalizacj´, co wymaga opracowania programu do nauczania nowego przedmiotu. W tym celu nauczyciele b´dà zdobywaç odpowiednie umiej´tnoÊci i doÊwiadczenie podczas pobytu we francuskich i hiszpaƒskich szko∏ach, które szczycà si´ wysokim poziomem kszta∏cenia m∏odzie˝y na podobnych specjalizacjach.

y 2010-1-PL1-LEO03-10109

Podniesienie jakoÊci kszta∏cenia akademickiego w zakresie geodezyjnego urzàdzania obszarów wiejskich w oparciu o doÊwiadczenia praktyki i szkolnictwa wy˝szego Bawarii Beneficjent

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Ko∏∏àtaja Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

y 2010-1-PL1-LEO03-10058

Wymiana doÊwiadczeƒ naukowych nauczycieli odpowiedzialnych za wprowadzenie nowej reformy edukacyjnej

Osoba kontaktowa

Jacek Pijanowski 12 633 13 36

49

j.pijanowski@ur.krakow.pl

VETPRO


Projekty MobilnoÊci

20 25 440 euro

Liczba uczestników

Dofinansowanie

Dofinansowanie

Partnerzy

38 709 euro

• Grupo de Investigación en Interacción y eLearning – Hiszpania

Partnerzy

• Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten – Niemcy • Technische Universität München – Niemcy

Przedsi´wzi´cie zak∏ada wymian´ doÊwiadczeƒ oraz nawiàzanie d∏ugofalowej wspó∏pracy przedstawicieli Polskiej Izby Firm Szkoleniowych oraz jej firm cz∏onkowskich, skupionych przy Komisji ds. e-learningu, z podmiotami zajmujàcymi si´ podobnà tematykà w Hiszpanii. Celem projektu jest wymiana doÊwiadczeƒ i wiedzy na temat wspierania rozwoju e-learningu, diagnozowania barier w rozwoju i rozpowszechnieniu e-learningu i b-learningu, a tak˝e na temat kwestii zwiàzanych z promowaniem szkoleƒ opartych na technologii ICT oraz pracà nad standardami szkoleƒ e-learningowych. Realizacja projektu ma si´ przyczyniç do wzrostu konkurencyjnoÊci kszta∏cenia na rynku szkoleniowym osób doros∏ych.

W projekcie weêmie udzia∏ dwudziestu pracowników dydaktycznonaukowych kierunku geodezja i kartografia Wydzia∏u In˝ynierii Ârodowiska i Geodezji, zajmujàcych si´ kszta∏ceniem w zakresie geodezyjnego urzàdzania obszarów wiejskich. Projekt ma umo˝liwiç konfrontacj´ wiedzy teoretycznej uczestników z bawarskimi rozwiàzaniami w zakresie geodezyjnego urzàdzania obszarów wiejskich, które uchodzà za jedne z najnowoczeÊniejszych nie tylko w Niemczech, ale i w ca∏ej Europie. Projekt stworzy mo˝liwoÊç zapoznania uczestników z metodami kszta∏cenia stosowanymi na Uniwersytecie Technicznym w Monachium. Realizacja zadaƒ projektu powinna podnieÊç jakoÊç ich dzia∏alnoÊci dydaktycznej.

y 2010-1-PL1-LEO03-10125

Przedsi´biorczoÊç m∏odzie˝y Beneficjent

y 2010-1-PL1-LEO03-10112

Wy˝sza Szko∏a Ekonomii i Innowacji w Lublinie ul. Me∏giewska 7/9, 20-209 Lublin

Pompier i ogniomistrz – adaptacja francuskich wzorców szkoleniowych na potrzeby ma∏opolskich jednostek ratowniczych

Osoba kontaktowa

Komenda Wojewódzka Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w Krakowie ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków

Ewelina Iwanek-Chachaj 81 749 32 39 ewelina.iwanek@wsei.lublin.pl Liczba uczestników 5 Dofinansowanie 9 875 euro

Osoba kontaktowa

Partnerzy

Monika Bukowska 12 639 92 42

• INSUP Formation – Francja

Beneficjent

mbukowska@straz.krakow.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 10 D o f i n a n s o w a n i e 15 950 euro

Uczestnikami inicjatywy sà pracownicy odpowiedzialni za przygotowywanie programów i projektów szkoleniowych. Celem wyjazdu jest poznanie przez nich nowoczesnych metod pracy i narz´dzi stosowanych przez zagraniczne organizacje szkoleniowe w procesie zarzàdzania, przygotowania i realizacji dzia∏aƒ ukierunkowanych na promocj´ przedsi´biorczoÊci oraz szkoleƒ, przygotowujàcych absolwentów szkó∏ zawodowych i uczelni wy˝szych do zak∏adania firm. Wymiana b´dzie mia∏a miejsce w INSUP Formation (instytucji szkoleniowej) oraz we wspó∏pracujàcych z nià placówkach, które realizujà dzia∏ania ukierunkowane na promocj´ przedsi´biorczoÊci wÊród m∏odzie˝y, stosujà nowoczesne programy szkoleniowe i metody zarzàdzania zasobami ludzkimi przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych.

Partnerzy

• Service Départemental d’Incendie et de Secours de Seine-etMarne – Francja • Komenda G∏ówna Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej – Polska • Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie – Polska Popraw´ skutecznoÊci dzia∏aƒ ma∏opolskich s∏u˝b w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego ma zapewniç wizyta szkoleniowa polskich funkcjonariuszy w komendzie stra˝y po˝arnej w Seine-et-Marne. W prowadzeniu dzia∏aƒ z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego francuskie formacje prezentujà jeden z najwy˝szych poziomów w Europie. W czasie wizyty uczestnicy projektu poznajà system kszta∏cenia oraz specjalistyczne procedury, wytyczne i wyposa˝enie techniczne, które sà stosowane przez francuskie formacje. Dodatkowo jako obserwatorzy wezmà udzia∏ w manewrach taktyczno-bojowych z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego z udzia∏em ponad stu francuskich ratowników, które zostanà przeprowadzone na obszarze strefy przemys∏owej, niedaleko Lotniska Charlesa de Gaulle’a w Pary˝u.

y 2010-1-PL1-LEO03-10127

RzemieÊlniku, zainwestuj w siebie! – wiedza i doÊwiadczenie kluczem do sukcesu Beneficjent

Cech RzemieÊlników i Innych Przedsi´biorców w Wodzis∏awiu Âlàskim ul. Zamkowa 5, 44-300 Wodzis∏aw Âlàski Osoba kontaktowa

y 2010-1-PL1-LEO03-10115

E-learning w rytmie flamenco. Wizyta Polskiej Izby Firm Szkoleniowych w Obserwatorium e-learningu przy uniwersytecie w Salamance

Martyna Owczarczyk 32 455 49 85 martyna.owczarczyk@cech.wodzislaw.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 15 D o f i n a n s o w a n i e 20 205 euro

Beneficjent

Partnerzy

Polska Izba Firm Szkoleniowych ul. Bracka 25 lok. 502, 00-028 Warszawa

• Kreishandwerkerschaft Recklinghausen – Niemcy • Cech Rzemios∏ oraz Ma∏ej i Âredniej Przedsi´biorczoÊci w Rybniku – Polska

Osoba kontaktowa

Izabela Supera 22 692 15 20 Liczba uczestników

iza.supera@pifs.org.pl 23

Niemiecki system rzemieÊlniczego kszta∏cenia czeladniczego oraz mistrzowskiego nale˝y do najlepszych w Unii Europejskiej. Projekt

50


Wymiana doÊwiadczeƒ dla osób odpowiedzialnych za kszta∏cenie i szkolenie zawodowe zak∏ada organizacj´ tygodniowego wyjazdu do Niemiec dla pi´tnastu uczestników – wspó∏w∏aÊcicieli lub pracowników zak∏adów rzemieÊlniczych bran˝y budowlanej. Rekrutacja zostanie przeprowadzona wÊród przedsi´biorców z okolic Rybnika i Wodzis∏awia Âlàskiego. Uczestnicy poznajà system rzemieÊlniczego kszta∏cenia czeladniczego oraz mistrzowskiego podczas obserwacji prac zarówno w niemieckich firmach rzemieÊlniczych, jak i podczas wymiany doÊwiadczeƒ organizowanej w nowoczesnym centrum szkoleniowym. Zdob´dà równie˝ wiedz´ na temat wykorzystania nowoczesnych technologii w bran˝y budowlanej. Nabyte kwalifikacje zostanà wykorzystane w zak∏adach pracy uczestników.

i wymiana doÊwiadczeƒ z zakresu nauczania zawodowego oraz wizyty w instytucjach, szko∏ach i firmach bran˝y elektrycznej. Wymiana doÊwiadczeƒ stworzy mo˝liwoÊç podniesienia procesu kszta∏cenia w miejscu pracy nauczycieli.

y 2010-1-PL1-LEO03-10148

Biblioteki publiczne Wroc∏awia otwarte na wielokulturowoÊç: wymiana doÊwiadczeƒ zawodowych pomi´dzy MBP we Wroc∏awiu i Chester Library Beneficjent

Miejska Biblioteka Publiczna we Wroc∏awiu ul. Sztabowa 98, 53-310 Wroc∏aw

y 2010-1-PL1-LEO03-10131

Europejski standard jakoÊciowy kszta∏cenia doros∏ych w formach pozaszkolnych motorem rozwoju MÂP

Osoba kontaktowa

Beneficjent

Liczba uczestników

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsi´biorczoÊci ul. Mieszka I 1, 26-200 Koƒskie

Partnerzy

Jolanta Grzelczyk 71 364 69 68

jgrzelczyk@biblioteka.wroc.pl 2 D o f i n a n s o w a n i e 5 402 euro • Cheshire West and Chester Council – Wielka Brytania

Osoba kontaktowa

Beata Napiera∏a 41 375 14 55

b-napierala@kswp.org.pl 15 D o f i n a n s o w a n i e 26 745 euro

Za∏o˝eniem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i j´zykowych bibliotekarzy Miejskiej Biblioteki Publicznej w celu polepszenia jakoÊci us∏ug skierowanych do mi´dzynarodowej spo∏ecznoÊci mieszkajàcej we Wroc∏awiu. Wy∏onieni w konkursie bibliotekarze z doÊwiadczeniem w pracy z czytelnikami obcoj´zycznymi oraz z odpowiednim przygotowaniem j´zykowym, odpowiedzialni za prowadzenie szkoleƒ zawodowych i koordynacj´ projektów, przez cztery tygodnie b´dà zdobywaç doÊwiadczenie zawodowe, pracujàc w filiach wchodzàcych w sk∏ad systemu bibliotecznego Chehire West and Chester. DoÊwiadczenia zdobyte podczas pobytu bibliotekarzy w Chester pozwolà na opracowanie kompleksowego projektu szkoleniowego dotyczàcego obs∏ugi czytelników obcoj´zycznych.

Liczba uczestników

Partnerzy

• ESMOVIA (Sistema Practices s.l.) – Hiszpania • Euroform RFS – W∏ochy • Tellus Group Ltd. – Wielka Brytania Uczestnikami projektu sà trenerzy posiadajàcy doÊwiadczenie w realizacji szkoleƒ i doradztwa. Cele przedsi´wzi´cia skupiajà si´ na podniesieniu umiej´tnoÊci zawodowych osób projektujàcych szkolenia, wymianie doÊwiadczeƒ w zakresie wspó∏pracy i zwi´kszenia skutecznoÊci propagowania idei nauki przez ca∏e ˝ycie oraz pobudzania przedsi´biorczoÊci. Uczestnicy poszerzà wiedz´ na temat mo˝liwoÊci wspierania rozwoju zawodowego pracowników zatrudnionych w ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstwach. Wa˝nym aspektem projektu b´dzie tak˝e ukszta∏towanie wspó∏pracy mi´dzynarodowej pomi´dzy organizacjami partnerskimi w celu realizacji wspólnych przedsi´wzi´ç w przysz∏oÊci.

y 2010-1-PL1-LEO03-10150

Profesjonalizacja kszta∏cenia oficerów dy˝urnych drogà do paneuropejskiego systemu zarzàdzania kryzysowego Beneficjent

y 2010-1-PL1-LEO03-10139

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

Euro-edukacja zawodowa – wymiana doÊwiadczeƒ

Osoba kontaktowa

Beneficjent

Pawe∏ Karnas 12 615 51 03

Zespó∏ Szkó∏ nr 12 im. Jana III Sobieskiego ul. Stawowa 41, 85-323 Bydgoszcz

p.karnas@malopolska.policja.gov.pl 24 D o f i n a n s o w a n i e 34 314 euro Liczba uczestników

Osoba kontaktowa

Kamila Erdmaƒska 52 373 88 78

Partnerzy

kamla1@o2.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 16 D o f i n a n s o w a n i e 22 512 euro

• Policejní prezidium âeské republiky – Czechy • Politie Hollands-Midden – Holandia • Komenda Wojewódzka Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w Krakowie – Polska • Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy – Polska • Comando Metropolitano Do Porto – Portugalia • Avon and Somerset Constabulary – Wielka Brytania

Partnerzy

• Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte GmbH – Niemcy Projekt skierowany jest do nauczycieli zajmujàcych si´ szkoleniem zawodowym uczniów technikum elektryczno-energetycznego. Pobyt w centrum kszta∏cenia zawodowego oraz w instytucjach i w firmach dzia∏ajàcych w bran˝y elektrycznej ma na celu zapoznanie uczestników z metodami i programem kszta∏cenia zawodowego w Niemczech. G∏ównym celem szkolenia b´dzie poznanie przez uczestników struktur i organizacji niemieckiego systemu kszta∏cenia, udzia∏ w warsztatach z niemieckimi ekspertami

Uczestnikami projektu b´dà osoby kszta∏tujàce system szkoleniowy policji i stra˝y po˝arnej, w tym tak˝e osoby zajmujàce si´ wspó∏pracà mi´dzynarodowà. Celem projektu jest rozwój umiej´tnoÊci szkoleniowych pracowników odpowiedzialnych za kszta∏cenie zawodowe oficerów dy˝urnych policji i stra˝y po˝arnej. Obecne zagro˝enia oraz wyzwania w zakresie zarzàdzania

51

VETPRO


Projekty MobilnoÊci

kryzysowego majà cz´sto charakter ponadkrajowy, co wymusza popraw´ znajomoÊci przepisów prawnych, procedur post´powania, algorytmów dzia∏aƒ regulujàcych kooperacj´ unijnà. Planowane tygodniowe wymiany w instytucjach partnerskich (policja czeska, portugalska, angielska, holenderska) pozwolà uczestnikom na zapoznanie si´ z innowacyjnymi rozwiàzaniami szkoleniowymi, stosowanymi w najbardziej doÊwiadczonych organizacjach, które nadzorowa∏y przebieg szeregu imprez masowych na swoim terenie lub zarzàdza∏y sytuacjami kryzysowymi o du˝ej skali. Kolejnym krokiem b´dzie transfer tych metod i praktyk do systemu kszta∏cenia s∏u˝b porzàdku publicznego w Polsce.

wià baz´ w kszta∏ceniu wielu przedmiotów zawodowych. Projekt ma umo˝liwiç wymian´ spostrze˝eƒ, uwag i wniosków w mi´dzynarodowym gronie i pozwoliç uczestnikom na zapoznanie si´ z nowymi metodami i sposobami podniesienia atrakcyjnoÊci zaj´ç i zainteresowania m∏odzie˝y przedmiotami Êcis∏ymi. Partnerem projektu jest szko∏a techniczna z Turcji oraz instytucje poÊredniczàce z Hiszpanii, Niemiec i Szwecji, odpowiedzialne za przygotowanie spotkaƒ ze szko∏ami Êrednimi kszta∏càcymi na podobnych profilach.

y 2010-1-PL1-LEO03-10249

Europejskie laboratoria kryminalistyczne – wymiana doÊwiadczeƒ w zakresie badaƒ Êladów i dowodów rzeczowych

y 2010-1-PL1-LEO03-10153

Jak osiàgnàç sukces zawodowy na europejskim rynku pracy?

Beneficjent

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznaƒ

Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ Gastronomiczno-Hotelarskich (ZSG-H) ul. Osikowa 15, 87-100 Toruƒ

Osoba kontaktowa

¸ukasz Dobrucki 61 84 128 77

Osoba kontaktowa

El˝bieta Flizikowska 56 657 37 77 fli0@poczta.onet.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 14 D o f i n a n s o w a n i e 23 818 euro

l.dobrucki@wielkopolska.policja.gov.pl 12 D o f i n a n s o w a n i e 18 924 euro Liczba uczestników

Partnerzy

• Hessisches Landeskriminalamt – Niemcy

Partnerzy

• Financovo-stopanska gimnazia, „Vasil Levski” – Bu∏garia • Regional Education Centre in Leiden – Holandia

Celem projektu jest podniesienie kompetencji funkcjonariuszy i cywilnych ekspertów Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w zakresie badaƒ Êladów i dowodów rzeczowych pozostawionych przez sprawców w miejscu pope∏nienia przest´pstwa. Program wymiany pozwoli uczestnikom na zapoznanie si´ z systemem automatycznej identyfikacji daktyloskopijnej, badaniami materia∏ów wybuchowych, Êrodków ∏atwopalnych i dra˝niàcych oraz badaniami identyfikacyjnymi pojazdów samochodowych. Celem wyjazdu b´dzie tak˝e poznanie metodyki badaƒ narz´dzi u˝ytych do pope∏niania przest´pstw, zabezpieczania Êladów biologicznych na miejscu przest´pstwa oraz metodyki badaƒ broni i amunicji. Uzyskanie tej wiedzy ma si´ przyczyniç do zwi´kszenia wykrywalnoÊci przest´pców.

Czternastu nauczycieli przedmiotów zawodowych i j´zyka obcego w ramach projektu odwiedzi szko∏y partnerskie w Holandii i Bu∏garii. Wspó∏praca mi´dzy szko∏ami ma na celu wymian´ doÊwiadczeƒ mi´dzy nauczycielami ró˝nych przedmiotów zawodowych, dotyczàcà kszta∏cenia umiej´tnoÊci praktycznych uczniów, zapoznanie uczestników projektu z holenderskimi i bu∏garskimi metodami nauczania oraz stworzenie sta∏ej wspó∏pracy z partnerami projektu. Rezultatem przedsi´wzi´cia b´dzie opracowanie broszury „Mój sukces zawodowy na europejskim rynku pracy – kompendium doradztwa zawodowego dla absolwenta ZSG-H w Toruniu” oraz poprawa jakoÊci kszta∏cenia zawodowego i j´zykowego, a co za tym idzie zwi´kszenie szans uczniów na osiàgni´cie sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy.

y 2010-1-PL1-LEO03-10252 y 2010-1-PL1-LEO03-10158

Kompetentny europejski nauczyciel drogowskazem wspó∏czesnego absolwenta szko∏y zawodowej

Kreujemy w∏asnà przysz∏oÊç

Beneficjent

Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ im. ks. Stanis∏awa Staszica ul. Kopernika 1, 39-400 Tarnobrzeg

Elektroniczne Zak∏ady Naukowe ul. Braniborska 57, 53-680 Wroc∏aw

Osoba kontaktowa

Teresa ˚ygu∏a 15 822 12 16

Osoba kontaktowa

Rafa∏ Siczek 71 363 11 15

teresazygula@interia.pl 6 D o f i n a n s o w a n i e 16 698 euro

rsiczek@ezn.edu.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 20 D o f i n a n s o w a n i e 26 060 euro

Liczba uczestników

Partnerzy

• ESMOVIA (Sistema Practices s.l.) – Hiszpania

Partnerzy

• The Institute for Lifelong Learning in Europe – Niemcy • International Consulting – Hiszpania • AMLEDO & CO – Szwecja • Bergama Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi – Turcja

Wyjazd nauczycieli przedmiotów zawodowych i j´zyków obcych w celu podwy˝szenia kompetencji to g∏ówne za∏o˝enie projektu. Pobyt b´dzie realizowany w hiszpaƒskich zak∏adach przemys∏owous∏ugowych i w szko∏ach zawodowych. Nauczyciele b´dà mieli mo˝liwoÊç uczestniczenia w zaj´ciach dydaktycznych i zapoznania si´ z ró˝nymi formami praktycznej nauki zawodu m∏odzie˝y. Odwiedzà szko∏y zawodowe oraz spotkajà si´ z przedstawicielami organizacji odpowiedzialnych za szkolnictwo zawodowe. Podczas trwania projektu uczestnicy wzbogacà swojà wiedz´ i zdob´dà

W projekcie wezmà udzia∏ nauczyciele przedmiotów zawodowych, odpowiedzialni za kszta∏cenie uczniów. Od kilku lat spada zainteresowanie m∏odzie˝y kierunkami technicznymi. Jednym z powodów takiej sytuacji jest spadek motywacji uczniów do nauki i poszerzania zainteresowaƒ zwiàzanych z fizykà i matematykà, które stano-

52


Wymiana doÊwiadczeƒ dla osób odpowiedzialnych za kszta∏cenie i szkolenie zawodowe nowe doÊwiadczenia, co ma si´ przyczyniç do uatrakcyjnienia procesu kszta∏cenia w placówce macierzystej.

y 2010-1-PL1-LEO03-10266

Brytyjski system kszta∏cenia zawodowego Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanis∏awa Staszica ul. WiÊniowa 23, 29-100 W∏oszczowa

y 2010-1-PL1-LEO03-10261

Osoba kontaktowa

Doskonalenie kompetencji policji w zakresie zabezpieczania mi´dzynarodowych imprez masowych

Monika Bartocha 41 394 27 77

monikabartocha@poczta.fm 15 D o f i n a n s o w a n i e 39 000 euro

Beneficjent

Liczba uczestników

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznaƒ

Partnerzy

Osoba kontaktowa

• Polaris Enterprise – Wielka Brytania

Dariusz Kalinowski 61 841 28 77 d.kalinowski@wielkopolska.policja.gov.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 27 D o f i n a n s o w a n i e 47 457 euro

Zaj´cia warsztatowe w Stafford College skierowane b´dà do nauczycieli przedmiotów zawodowych. Ideà projektu jest zapoznanie polskich nauczycieli z funkcjonowaniem szko∏y brytyjskiej o podobnym profilu dzia∏alnoÊci, zaznajomienie z nowymi metodami nauczania i zach´cenie do ich stosowania. Uczestnicy b´dà braç udzia∏ w ró˝norodnych formach zaj´ç zwiàzanych z tematykà zarzàdzania, ekonomii, biznesu, marketingu, reklamy i public relations. Nauczyciele zapoznajà si´ tak˝e z najnowszymi technikami i Êrodkami dydaktycznymi oraz ze sposobami pozyskiwania Êrodków finansowych na rzecz dzia∏alnoÊci szko∏y.

Partnerzy

• Hessisches Landeskriminalamt – Niemcy • Police Hague Region – Holandia • Hampshire Constabulary – Wielka Brytania Celem projektu jest podniesienie kompetencji funkcjonariuszy wielkopolskiej policji w zakresie zabezpieczania imprez masowych i mi´dzynarodowych. Poznaƒ jako miejsce wielu rozgrywek sportowych na poziomie europejskim i Êwiatowym oraz gospodarz wielu konferencji o znaczeniu mi´dzynarodowym musi zapewniç bezpieczeƒstwo uczestnikom tych wydarzeƒ. Projekt skierowany jest do osób bezpoÊrednio zaanga˝owanych w realizacj´ zadaƒ zwiàzanych z zapewnianiem bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego w zwiàzku z masowymi imprezami sportowymi, zgromadzeniami publicznymi i innymi dzia∏aniami, które wymagajà zespo∏owej pracy policji. W trakcie wizyt w trzech partnerskich krajach uczestnicy b´dà mogli wymieniaç doÊwiadczenia z miejscowymi specjalistami w tej dziedzinie.

y 2010-1-PL1-LEO03-10268

Nowoczesne formy organizacji s∏u˝by prewencyjnej Beneficjent

Komenda Wojewódzka Policji we Wroc∏awiu ul. Podwale 31/33, 50-040 Wroc∏aw Osoba kontaktowa

Ewelina KoÊmider 71 340 22 29

ewelina.kosmider@dolnoslaska.policja.gov.pl 20 D o f i n a n s o w a n i e 31 020 euro Liczba uczestników

Partnerzy

y 2010-1-PL1-LEO03-10264

• Polizeipräsidium Westhessen – Niemcy • Politie Midden en West Brabant – Holandia • Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy – Polska • Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu – Polska

Wiedza w bitach – metody kszta∏cenia z wykorzystaniem innowacyjnych technologii Beneficjent

Powiatowy Urzàd Pracy ul. Wyzwolenia 17, 41-103 Siemianowice Âlàskie

Za∏o˝eniem projektu jest poznanie przez uczestników nowoczesnych metod organizacji s∏u˝by prewencyjnej i poszukiwanie skutecznych rozwiàzaƒ, które przyczynia∏yby si´ do poprawy stanu bezpieczeƒstwa publicznego. Aby to osiàgnàç, niezb´dne jest ciàg∏e podnoszenie kwalifikacji funkcjonariuszy. W ramach projektu zaplanowano dwie siedmiodniowe wymiany doÊwiadczeƒ policjantów polskich w Prezydium Policji Hesji Zachodniej oraz Policji Ârodkowej i Zachodniej Brabancji. Organizacje te, w ramach swoich zadaƒ ustawowych, zajmujà si´ zabezpieczaniem porzàdku publicznego i posiadajà wieloletnie doÊwiadczenie w zakresie organizacji s∏u˝by prewencyjnej.

Osoba kontaktowa

Iwona Piàtkowska-Lipka 32 765 29 54 programy@pup.siemianowice.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 12 D o f i n a n s o w a n i e 18 708 euro Partnerzy

• Bit Schulungscenter Nfg GmbH & Co KG – Austria Celem projektu jest zapoznanie uczestników z nowoczesnymi technikami szkoleniowymi, innowacyjnymi metodami i narz´dziami pracy, które u∏atwiajà osobom bezrobotnym dostosowanie si´ do wymagaƒ pracodawców. Rozwój technologii informatycznych, upowszechnienie Internetu otwierajà mo˝liwoÊci Êwiadczenia us∏ug szkoleniowych na odleg∏oÊç. Partnerem projektu jest firma posiadajàca bogate doÊwiadczenia we wdra˝aniu nowoczesnych rozwiàzaƒ szkoleniowych skierowanych do osób majàcych trudnoÊci z odnalezieniem si´ na rynku pracy. W ramach projektu odb´dà si´ warsztaty, seminaria i dyskusje, majàce na celu wymian´ doÊwiadczeƒ w zakresie dobrych praktyk, a nast´pnie wykorzystanie elementów mo˝liwych do wdro˝enia w warunkach lokalnych.

y 2010-1-PL1-LEO03-10270

Wymiana nowych doÊwiadczeƒ zawodowych Beneficjent

Izba RzemieÊlnicza w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 19, 35-959 Rzeszów Osoba kontaktowa

Jerzy G∏odowski 17 853 62 88 Liczba uczestników

53

izba.rze2@interia.pl 10

VETPRO


Dofinansowanie

14 890 euro

Udzia∏ w projekcie wezmà nauczyciele przedmiotów zawodowych, pracownicy pedagogiczni odpowiedzialni za promocj´ szko∏y oraz kadra kierownicza. W ramach projektu uczestnicy zostanà zapoznani z metodami i formami kszta∏cenia zawodowego na ró˝nych poziomach edukacyjnych, ze szczególnym uwzgl´dnieniem kszta∏cenia teoretycznego i praktycznego w zawodach mechanicznych. Uczestnicy projektu b´dà wizytowaç w∏oskie placówki kszta∏cenia zawodowego, centra kszta∏cenia praktycznego, zak∏ady pracy realizujàce praktyki zawodowe oraz odb´dà spotkania z przedstawicielami oÊwiaty. Projekt zak∏ada tak˝e nawiàzanie wspó∏pracy z placówkami kszta∏cenia zawodowego oraz zak∏adami pracy, w których uczniowie polskiej szko∏y mogliby w przysz∏oÊci odbywaç praktyki zawodowe.

Projekty MobilnoÊci

Partnerzy

• Eskis¸ ehir Atatürk Anatolian Vocational Technical and Industrial Vocational High School – Turcja • The Chamber of Tradesmen and Craftsmen in Eskisehir – Turcja Partnerem projektu jest Izba Kupców i RzemieÊlników w Eskisehir, a jego uczestnikami z polskiej strony – pracownicy i w∏aÊciciele zak∏adów rzemieÊlniczych z ró˝nych bran˝. Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania, elektrycy, mechanicy pojazdów samochodowych, monterzy instalacji gazowych, stolarze i Êlusarze, którzy prowadzà praktyczne kszta∏cenie m∏odocianych uczniów rzemios∏a b´dà nabywaç nowe doÊwiadczenia edukacyjne w tureckich zak∏adach rzemieÊlniczych oraz w centrum szkolenia praktycznego Anatolijskiej Wy˝szej Szko∏y Techniczno-Zawodowej i Przemys∏owej im. Ataturka w Eskisehir. Za∏o˝eniem przedsi´wzi´cia jest podniesienie kompetencji uczestników i nawiàzanie nowych kontaktów zawodowych.

y 2010-1-PL1-LEO03-10286

Wymiana doÊwiadczeƒ kadry zarzàdzajàcej w stosowaniu innowacyjnych materia∏ów i koncepcji w kszta∏ceniu zawodowym Beneficjent

y 2010-1-PL1-LEO03-10279

Centrum Kszta∏cenia Ustawicznego w Bia∏ymstoku ul. ˚abia 5, 15-448 Bia∏ystok

Internacjonalizacja kszta∏cenia zawodowego w Wy˝szej Szkole Przedsi´biorczoÊci i Administracji w Lublinie

Osoba kontaktowa

Jerzy Mantur 85 651 58 55

mantur@poczta.onet.pl 15 D o f i n a n s o w a n i e 22 858 euro

Beneficjent

Wy˝sza Szko∏a Przedsi´biorczoÊci i Administracji ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin

Liczba uczestników

Osoba kontaktowa

Partnerzy

Piotr Muryjas 81 740 84 10

• Gonen District Directorate of National Education – Turcja

piotrm@pluton.pol.lublin.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 24 D o f i n a n s o w a n i e 35 360 euro

Przedsi´wzi´cie skierowane jest do osób zarzàdzajàcych oÊwiatà, nauczycieli zajmujàcych si´ kszta∏ceniem zawodowym, doradców zawodowych oraz nauczycieli z Centrum Kszta∏cenia Ustawicznego w Bia∏ymstoku. Osoby te wyjadà na oÊmiodniowà wymian´ doÊwiadczeƒ do tureckiej instytucji. Za∏o˝eniem projektu jest szkolenie uczestników w zakresie edukacji zawodowej, które pozwoli na skonfrontowanie polskiego i tureckiego systemu oraz wprowadzenie innowacyjnych technik i metod w kreowaniu polityki w zakresie kszta∏cenia zawodowego w szko∏ach ponadgimnazjalnych. Projekt przyczyni si´ tak˝e do wzrostu poziomu wiedzy i umo˝liwi wymian´ doÊwiadczeƒ organizacji partnerskich w zakresie stosowania nowoczesnych technologii informatycznych w zarzàdzaniu i administrowaniu szko∏ami.

Partnerzy

• Universidad de Alicante – Hiszpania • Université´ Pierre Mende` s France – Francja • University Center for Euro-Mediterranean Studies – S∏owenia Uczestnikami projektu b´dà nauczyciele zawodu, zaanga˝owani w opracowanie strategii edukacji zawodowej skierowanej do obcokrajowców. Celem projektu jest opracowanie strategii kszta∏cenia obcokrajowców w Wy˝szej Szkole Przedsi´biorczoÊci i Administracji w Lublinie (WSPA) oraz uÊwiadomienie jej pracownikom koniecznoÊci aktywizacji dzia∏aƒ, zmierzajàcych do zdobycia wiedzy i umiej´tnoÊci umo˝liwiajàcych funkcjonowanie uczelni w Êrodowisku wielokulturowym. Strategia ta pozwoli na szersze w∏àczenie WSPA w realizacj´ Procesu Boloƒskiego. BezpoÊrednim rezultatem projektu b´dzie transfer wiedzy i doÊwiadczeƒ w zakresie kszta∏cenia osób pochodzàcych z ró˝nych krajów i regionów kulturowych.

y 2010-1-PL1-LEO03-10310

Poprawa jakoÊci systemu kszta∏cenia i doskonalenia zawodowego stra˝aków woj. lubelskiego Beneficjent

Komenda Powiatowa Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w Lubartowie ul. Jana Paw∏a II 14, 21-100 Lubartów

y 2010-1-PL1-LEO03-10285

Poznanie unijnych systemów edukacji zawodowej szansà podniesienia jakoÊci pracy szko∏y

Osoba kontaktowa

Agnieszka G∏os 81 535 12 44

aglos@kwpsp.lublin.pl 40 D o f i n a n s o w a n i e 47 920 euro

Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ nr 10 im. Boles∏awa Chrobrego ul. Gnieênieƒska 8, 75-736 Koszalin

Liczba uczestników

Osoba kontaktowa

Partnerzy

Krzysztof Bielicki 94 342 28 61

• Hivatásos Önkormányzati Tızoltóságok Országos Szövetsége (HÖTOSZ) – Zwiàzek Stra˝y Po˝arnej na W´grzech – W´gry • Komenda Wojewódzka Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w Lublinie – Polska

krzysztofbe@wp.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 16 D o f i n a n s o w a n i e 29 424 euro Partnerzy

• Tellus Group Ltd. – W∏ochy

Uczestnikami projektu b´dzie kadra szkoleniowa i instruktorzy kunsztu stra˝ackiego z terenu ca∏ego województwa lubelskiego.

54


Wymiana doÊwiadczeƒ dla osób odpowiedzialnych za kszta∏cenie i szkolenie zawodowe y 2010-1-PL1-LEO03-10324

Celem realizacji szkolenia jest zdobycie wiedzy i podwy˝szanie umiej´tnoÊci praktycznych stra˝aków, gwarantujàcych efektywne prowadzenie dzia∏aƒ ratowniczych. Projekt zak∏ada zapoznanie uczestników wymiany z nowoczesnymi formami uczenia i doskonalenia zawodowego stra˝aków, realizowanymi przez Zwiàzek Stra˝y Po˝arnych na W´grzech. Wymiana doÊwiadczeƒ ma na celu pomoc we wprowadzeniu nowych metod nauczania i szkolenia, zapewniajàcych prawid∏owà realizacj´ dzia∏aƒ ratowniczych oraz analiz´ metod zmniejszania wyst´powania zagro˝eƒ po˝arowych i innych miejscowych zagro˝eƒ dla ˝ycia, zdrowia oraz Êrodowiska.

Zastosowanie platformy e-learningowej Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ nr 1 ul. Towarnickiego 4, 35-010 Rzeszów Osoba kontaktowa

Magdalena Wrzesieƒ 17 748 21 50 magda.wrzesien@gmail.com L i c z b a u c z e s t n i k ó w 10 D o f i n a n s o w a n i e 16 390 euro Partnerzy

• Berufsschule für Informationstechnik – Austria y 2010-1-PL1-LEO03-10313

Przedsi´wzi´cie b´dzie dotyczyç wymiany doÊwiadczeƒ w zakresie zdalnego nauczania, ze szczególnym naciskiem na umiej´tnoÊç tworzenia i wykorzystywania platformy e-learningowej w dydaktyce. Nauczyciele zdob´dà wiedz´ na temat wzbogacenia warsztatu pracy o nowatorskie metody pracy z uczniem i zastosowania nowoczesnych mediów w dydaktyce, poznajà techniczne wymagania dotyczàce budowy platformy e-learningowej oraz praktyczne zastosowanie jej w procesie nauczania. Zapoznajà si´ tak˝e z mo˝liwoÊciami, jakie daje wykorzystanie platformy Moodle i systemów alternatywnych. Tematem spotkaƒ b´dzie te˝ wykorzystywanie na platformie witryn zewn´trznych umo˝liwiajàcych komunikacj´ przez czat czy tworzenie bloga.

Korzystajmy z doÊwiadczeƒ – mi´dzynarodowe partnerstwo w edukacji drogà do poprawy efektywnoÊci europejskiego szkolnictwa zawodowego Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ Budowlanych nr 1 w P∏ocku ul. Ignacego MoÊcickiego 4, 09-400 P∏ock Osoba kontaktowa

Bogus∏aw Sukiennik 24 366 03 80 b.sukiennik@op.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 20 D o f i n a n s o w a n i e 25 940 euro Partnerzy

• Internationaler Bund e.V. Verbund Brandenburg – Niemcy y 2010-1-PL1-LEO03-10351

Nauczyciele kszta∏cenia zawodowego b´dà uczestniczyç w wymianie doÊwiadczeƒ i poznajà przyk∏ady dobrych praktyk i narz´dzi przyczyniajàcych si´ do dostosowania kszta∏cenia zawodowego do potrzeb wspó∏czesnego rynku pracy w Europie. Uczestnicy szkolenia rozwinà swoje umiej´tnoÊci pedagogiczne potrzebne mi´dzy innymi w trakcie kszta∏towania treÊci programów nauczania oraz podniosà swojà wiedz´ na temat specyfiki funkcjonowania rynku pracy w innym europejskim kraju. Realizacja projektu wzmocni powiàzania pomi´dzy osobami zajmujàcymi si´ zawodowo kszta∏ceniem i szkoleniem zawodowym a Êwiatem pracy – przedsi´biorstwami.

Bezpieczne drogi Europy – wypracowanie wspólnego systemu bezpieczeƒstwa ruchu drogowego Beneficjent

Komenda Sto∏eczna Policji ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa Osoba kontaktowa

Olga Czuba-Czubiak 22 603 68 80 olga.czuba@policja.waw.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 12 D o f i n a n s o w a n i e 21 132 euro Partnerzy

y 2010-1-PL1-LEO03-10319

• Der Polizeipräsident in Berlin – Niemcy • National Police Directorate Oslo – Norwegia

Nowe metody zarzàdzania i rozwoju firmy szkoleniowej Beneficjent

Efektem realizacji projektu b´dzie przeszkolenie grupy ekspertów – trenerów zajmujàcych si´ szkoleniem oraz pracà prewencyjnà w dziedzinie bezpieczeƒstwa ruchu drogowego. Celem projektu jest umo˝liwienie uczestnikom wspó∏pracy z partnerskimi instytucjami z Berlina i Oslo oraz przeszkolenie policjantów w celu wypracowania wspólnych zasad i metod systemu bezpieczeƒstwa ruchu drogowego. Policjanci zapoznajà si´ z zagadnieniami zwiàzanymi z dzia∏aniem monitoringu, a w szczególnoÊci jego uk∏adem organizacyjnym, regulacjami prawnymi zwiàzanymi z ponoszeniem odpowiedzialnoÊci za wykroczenie zarejestrowane automatycznie oraz kwestiami administracyjnymi.

Nowe Motywacje Sp. z o.o. ul. Ehrenberga 15, 31-309 Kraków Osoba kontaktowa

Joanna Zwoliƒska 12 626 76 50

joanna.zwolinska@nm.com.pl 9 D o f i n a n s o w a n i e 19 737 euro Liczba uczestników

Partnerzy

• Granaforma S.L. – Hiszpania W projekcie wezmà udzia∏ pracownicy firmy, zajmujàcy si´ przygotowywaniem, organizacjà i prowadzeniem szkoleƒ. Realizacja projektu z partnerem hiszpaƒskim da im mo˝liwoÊç zapoznania si´ z rozwiàzaniami metodycznymi w zakresie realizacji szkoleƒ w bran˝y turystycznej i rolno-spo˝ywczej. Dla uczestników b´dzie to szansa na wzbogacenie oferty firmy o nowe obszary szkoleniowe. Program wizyty obejmie tak˝e spotkania z przedstawicielami 13 firm i instytucji. Wizyty w organizacjach otoczenia biznesu, zwiàzkach pracodawców oraz instytucjach samorzàdowych pozwolà na przyjrzenie si´ ró˝nym formom wspó∏pracy firmy szkoleniowej i instytucji. Projekt b´dzie równie˝ okazjà do zawiàzania wspó∏pracy mi´dzynarodowej w sektorze szkoleniowym i zwi´kszenia mobilnoÊci pracowników firmy nale˝àcej do sektora MÂP.

y 2010-1-PL1-LEO03-10362

Rola wywiadu kryminalnego w skutecznym zwalczaniu korupcji Beneficjent

Komenda Wojewódzka Policji we Wroc∏awiu ul. Podwale 31/33, 50-040 Wroc∏aw Osoba kontaktowa

Ewelina KoÊmider 71 340 22 29 55

ewelina.kosmider@dolnoslaska.policja.gov.pl

VETPRO


24 31 212 euro

W zwiàzku z organizacjà przez Polsk´ i Ukrain´ Euro 2012 funkcjonariusze b´dà poszerzaç wiedz´ na temat innowacyjnych sposobów post´powania podczas imprez sportowych o randze mistrzowskiej oraz zdob´dà umiej´tnoÊci w zakresie zabezpieczania imprez masowych. Uczestnicy projektu realizowanego w Belgii, Hiszpanii i Holandii poznajà teori´ i praktyk´ dotyczàcà planowania i przygotowania zabezpieczania przejazdów zorganizowanych grup kibiców, metod identyfikacji kibiców podwy˝szonego ryzyka i sposobów neutralizacji negatywnych zachowaƒ skutkujàcych zbiorowym naruszeniem prawa. Przyjrzà si´ tak˝e zagadnieniu funkcjonowania stanowisk kierowania w czasie zabezpieczania imprez sportowych i przejazdów kibiców oraz taktykom dzia∏ania policji podczas przywracania naruszonego porzàdku publicznego.

Liczba uczestników

Projekty MobilnoÊci

Dofinansowanie Partnerzy

• Police Department under the Minisry of Interior, Lithuania – Litwa • Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy – Polska • Ministerstvo vnú´tra Slovenskej republiky Prezídium Policajného zboru – S∏owacja Polska jest jednym z najbardziej zagro˝onych korupcjà krajów Unii Europejskiej. Za∏o˝eniem projektu b´dzie poznanie efektywnych rozwiàzaƒ s∏u˝àcych zwalczaniu korupcji, stosowanych przez policj´ litewskà i s∏owackà. Uczestnicy przedsi´wzi´cia skupià si´ m.in. na roli wywiadu kryminalnego, a w szczególnoÊci analizy kryminalnej oraz werbunku kierunkowego jako jednych z najbardziej skutecznych narz´dzi s∏u˝àcych minimalizacji tego rodzaju przest´pczoÊci. W wymianie wezmà udzia∏ pracownicy Wydzia∏u do Walki z Korupcjà, Wydzia∏u Wywiadu Kryminalnego, Wydzia∏u Kryminalnego oraz Wydzia∏u Zamówieƒ Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP we Wroc∏awiu.

y 2010-1-PL1-LEO03-10415

Wymiana doÊwiadczeƒ polsko-niemieckich w obszarach wewn´trznej ewaluacji jakoÊci pracy szko∏y zawodowej Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta Al. Mickiewicza 5, 31-120 Kraków

y 2010-1-PL1-LEO03-10372

Osoba kontaktowa

Kompetencje i przedsi´biorczoÊç

Barbara Szymoniak 12 422 68 04

Beneficjent

b.szymoniak@wp.pl 16 D o f i n a n s o w a n i e 24 880 euro

Polska Fundacja OÊrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” ul. Me∏giewska 7/9, 20-209 Lublin

Liczba uczestników

Partnerzy

Osoba kontaktowa

• Aufsichts-und Dienstleistungsdirektion ADD – Niemcy • Berufsbildende Schule 1, Gewerbe und Technik – Niemcy • Gewerbliche Schule Bad Saulgau – Niemcy • Spohns Haus – Niemcy

Ewelina Iwanek-Chachaj 81 749 32 39 ewelina.iwanek@oic.lublin.pl Liczba uczestników 5 D o f i n a n s o w a n i e 9 195 euro Partnerzy

Oczekiwanym rezultatem projektu jest stworzenie narz´dzi do przeprowadzania wewn´trznej ewaluacji jakoÊci pracy szko∏y w obszarze zawodowym, wychowawczym, pedagogicznym i dotyczàcym promocji. Projekt b´dzie realizowany w trzech niemieckich szko∏ach i trzech instytucjach oÊwiatowych, a jego uczestnikami b´dà nauczyciele. Celem wyjazdu jest porównanie obu systemów kszta∏cenia zawodowego, popularyzacja kszta∏cenia zawodowego w zawodzie mechatronika, specjalisty ds. diagnostyki i elektroniki samochodowej, a tak˝e poznanie niemieckich narz´dzi do wewn´trznej ewaluacji jakoÊci pracy szko∏y zawodowej oraz porównanie programów wychowawczych i profilaktycznych polskich i niemieckich szkó∏ zawodowych.

• Sistema Turismo s.r.l. – W∏ochy W realizacji projektu b´dzie uczestniczyç pi´ciu pracowników fundacji, na co dzieƒ zajmujàcych si´ zarzàdzaniem, przygotowywaniem i realizacjà projektów szkoleniowych i edukacyjnych skierowanych do osób planujàcych za∏o˝enie firmy i pracowników MÂP. Uczestnicy wymiany poznajà metody i narz´dzia stosowane przez instytucje szkoleniowe w procesie zarzàdzania, przygotowania i realizacji szkoleƒ dla osób zak∏adajàcych w∏asne firmy. Zajmà si´ tak˝e nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i mo˝liwoÊciami ich wykorzystywania w szkoleniach skierowanych do wymienionej grupy beneficjentów (e-learning), a tak˝e metodami ewaluacji realizowanych dzia∏aƒ. Pracownicy podniosà swoje kwalifikacje, zdob´dà nowe doÊwiadczenia i wiedz´, którà b´dà mogli zastosowaç w swojej pracy.

y 2010-1-PL1-LEO03-10419

Gospodarka wodna na obszarach wiejskich Beneficjent

y 2010-1-PL1-LEO03-10379

Grajmy do jednej bramki – Bezpieczne Euro 2012

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Ko∏∏àtaja Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

Beneficjent

Osoba kontaktowa

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin

Agnieszka Policht-Latawiec 12 662 41 48 a.policht@ur.krakow.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 25 D o f i n a n s o w a n i e 30 675 euro

Osoba kontaktowa

Justyna Pliszczyƒska 81 535 51 99 integracja@kwp.lublin.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 24 D o f i n a n s o w a n i e 37 192 euro

Partnerzy

• Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt – Niemcy W projekcie weêmie udzia∏ dwudziestu pi´ciu pracowników dydaktyczno-naukowych Wydzia∏u In˝ynierii Ârodowiska i Geodezji, którzy zajmujà si´ nowoczesnà in˝ynierià Êrodowiska. Projekt

Partnerzy

• Belgian Federal Police – Belgia • Spanish National Police – Hiszpania • Politie Gelderland-Midden – Holandia 56


Wymiana doÊwiadczeƒ dla osób odpowiedzialnych za kszta∏cenie i szkolenie zawodowe

umo˝liwi po∏àczenie teorii z praktykà, dzi´ki czemu uczestnicy b´dà mogli udoskonaliç swój warsztat dydaktyczny. Celem przedsi´wzi´cia jest podniesienie jakoÊci kszta∏cenia na wszystkich stopniach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych uczelni. Uczestnicy zapoznajà si´ z praktycznymi dzia∏aniami bran˝y in˝ynierii Êrodowiska w Niemczech, która jest jednà z wiodàcych nie tylko w Unii Europejskiej, ale i na Êwiecie, zapoznajà si´ tak˝e z przyk∏adami nowoczesnych rozwiàzaƒ i technologii z zakresu obszaru swoich zainteresowaƒ.

ny proces wprowadzania ZIMS w polskich ogrodach zoologicznych i zacznie realizowaç dalsze szkolenia, dzi´ki którym liczba osób zaznajomionych z obs∏ugà systemu b´dzie systematycznie ros∏a. Wprowadzenie programu ZIMS pozwoli zrealizowaç wytyczne EAZA (European Association of Zoos and Aquaria).

y 2010-1-PL1-LEO03-10443

Kszta∏cenie zawodowe m∏odzie˝y i doros∏ych – wymiana doÊwiadczeƒ Beneficjent

y 2010-1-PL1-LEO03-10422

Starostwo Powiatowe w S∏upcy ul. Poznaƒska 20, 62-400 S∏upca

Organizacja procesu reintegracji zawodowej osób zagro˝onych wykluczeniem spo∏ecznym – wymiana doÊwiadczeƒ kadry edukacyjnej

Osoba kontaktowa

W∏adys∏aw Pietras 63 275 86 00

pietwladek@wp.pl 60 D o f i n a n s o w a n i e 89 130 euro

Beneficjent

Internationaler Bund Polska ul. Bronowicka 42/602, 30-091 Kraków

Liczba uczestników

Osoba kontaktowa

Partnerzy

Grzegorz Grzonka 12 633 25 73

• Deutsche Lehranstalt für Agratechnik DEULA – Niemcy • Erhvervs Uddannelses Center Syd EUC SYD – Dania

grzegorz.grzonka@ib-polska.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 24 D o f i n a n s o w a n i e 33 874 euro

Najwa˝niejsze cele projektu to poznanie i porównanie systemów kszta∏cenia i szkolenia zawodowego w Niemczech i Danii oraz absorpcja dobrych praktyk na teren powiatu s∏upeckiego. W ramach realizacji projektu uczestnicy zapoznajà si´ z kwestiami zwiàzanymi z prawodawstwem, finansowaniem, przebiegiem egzaminów zawodowych, treÊciami programowymi i sposobem uznawania kwalifikacji w partnerskich krajach oraz wymienià si´ doÊwiadczeniami z zakresu kszta∏cenia i przekwalifikowywania zawodowego osób doros∏ych, w tym osób ze specjalnymi potrzebami. Wsparcie osób odpowiedzialnych za kszta∏cenie zawodowe w nabywaniu umiej´tnoÊci i kompetencji ma zaowocowaç wypracowaniem procedur skutkujàcych zwi´kszeniem efektywnoÊci kszta∏cenia zawodowego w powiecie s∏upeckim.

Partnerzy

• Internationaler Bund e.V. Verbund Brandenburg – Niemcy • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przedsi´biorczoÊci Spo∏ecznej – Polska • Stowarzyszenie REDA – Centrum Integracji Spo∏ecznej – Polska Inicjatywa dotyczy podnoszenia kwalifikacji pracowników zaanga˝owanych w integracj´ zawodowà i spo∏ecznà osób zagro˝onych wykluczeniem spo∏ecznym. Wymiana doÊwiadczeƒ dotyczyç b´dzie metod i form aktywizacji zawodowej oraz dzia∏aƒ wspomagajàcych, takich jak psychoterapie, çwiczenie umiej´tnoÊci kluczowych, grupy wsparcia czy nauka aktywnego poszukiwania pracy. Uczestnicy b´dà zapoznawaç si´ z niemieckimi przyk∏adami tworzenia subsydiowanych miejsc pracy i porównywaç je z polskimi rozwiàzaniami. Projekt adresowany jest przede wszystkim do pracowników Centrów Integracji Spo∏ecznej, realizujàcych program reintegracji spo∏ecznej i zawodowej.

y 2010-1-PL1-LEO03-10450

Promocja potraw regionalnych – co nas ∏àczy a co dzieli? Beneficjent

y 2010-1-PL1-LEO03-10426

Centrum Kszta∏cenia Praktycznego (CKP) ul. Koszaliƒska 5, 76-200 S∏upsk

Szkolenie z zakresu obs∏ugi systemu ZIMS dla pracowników kadry kierowniczej Polskich Ogrodów Zoologicznych

Osoba kontaktowa

Rozalia Bisek 59 845 70 00

rozi158@wp.pl 24 D o f i n a n s o w a n i e 50 064 euro

Beneficjent

Fundacja Rozwoju Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego Panda ul. Ratuszowa 1/3, 03-461 Warszawa

Liczba uczestników

Osoba kontaktowa

Partnerzy

Ewa Zbonikowska-Rembiszewska 22 619 40 41 wew. 141 ewa.zbonikowska@zoo.waw.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 25 D o f i n a n s o w a n i e 45 975 euro

• Vys˘s˘í odborná´ s˘ kola Havír˘ov s.r.o – Czechy • ESMOVIA (Sistema Practices s.l.) – Hiszpania • Azzurra Societa’ Cooperativa Sociale – W∏ochy • Sistema Turismo s.r.l. – W∏ochy

Partnerzy

• International Species Information System – Holandia • Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie – Polska

Projekt adresowany jest do nauczycieli gastronomii z Centrum Kszta∏cenia Praktycznego w S∏upsku. Wymiana stwarza mo˝liwoÊç przeszkolenia oraz uzupe∏nienia kwalifikacji kadry uczàcej przysz∏ych gastronomów. Projekt b´dzie realizowany we W∏oszech, Hiszpanii i Czechach. Uczestnicy poznajà potrawy kuchni regionalnych, a tak˝e zdob´dà wiedz´ na temat ich serwowania i promocji. Swoje doÊwiadczenia przeka˝à uczniom, którzy wià˝à swojà przysz∏oÊç z gastronomià. Dzi´ki realizacji projektu b´dzie mo˝liwe przygotowanie przewodnika zawierajàcego przepisy potraw i napoi regionalnych krajów goszczàcych oraz materia∏ów poglàdowych do prowadzenia zaj´ç praktycznych.

Dwudziestu pi´ciu pracowników polskich ogrodów zoologicznych zajmujàcych si´ tematykà wymiany danych i wspó∏pracy mi´dzynarodowej zostanie przeszkolonych w zakresie obs∏ugi programu ZIMS (Zoo Information Management System). Program ten zalecany jest do wdro˝enia we wszystkich europejskich ogrodach zoologicznych. Pi´ciodniowe warsztaty z zakresu obs∏ugi i wdra˝ania systemu ZIMS umo˝liwià stworzenie grupy osób, która rozpocznie trud-

57

VETPRO


Projekty MobilnoÊci

7 12 572 euro

y 2010-1-PL1-LEO03-10454

Liczba uczestników

Europejska pe∏nia smaków – stó∏ weselny

Dofinansowanie Partnerzy

Beneficjent

• Tellus Group Ltd. – Wielka Brytania

Centrum Kszta∏cenia Praktycznego (CKP) ul. Koszaliƒska 5, 76-200 S∏upsk

Uczestnikami projektu b´dà nauczyciele, którzy wyjadà do instytucji partnerskiej na szkolenie umo˝liwiajàce zapoznanie si´ z systemem oÊwiaty funkcjonujàcym we W∏oszech, kwestiami gospodarczymi i rozwiàzaniami w zakresie kszta∏cenia i poradnictwa zawodowego w tym kraju. Pierwszy tydzieƒ programu szkolenia b´dzie obejmowa∏ nauk´ j´zyka angielskiego w celu nabycia umiej´tnoÊci efektywnej komunikacji oraz zapoznanie si´ z kulturà W∏och. Nauczyciele odwiedzà równie˝ szko∏´ ponadgimnazjalnà, a tak˝e spotkajà si´ z dyrektorami szkó∏, doradcami zawodowymi oraz mened˝erami du˝ych i ma∏ych firm w celu wymiany doÊwiadczeƒ zawodowych i nawiàzania mi´dzynarodowej wspó∏pracy.

Osoba kontaktowa

Rozalia Bisek 59 845 73 33

rozi158@wp.pl 24 D o f i n a n s o w a n i e 49 122 euro Liczba uczestników

Partnerzy

• ESMOVIA (Sistema Practices s.l.) – Hiszpania • Azzurra Societa’ Cooperativa Sociale – W∏ochy • Sistema Turismo s.r.l. – W∏ochy • Zdruz˘ená´ stredná´ s˘kola hotelovy´ch sluz˘eb a obchodu S∏owacja Podstawowym celem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli gastronomii, instruktorów, osób odpowiedzialnych za szkolenie w zawodach gastronomicznych i hotelarskich w zakresie kompleksowej organizacji przyj´ç weselnych w aspekcie wielokulturowoÊci oraz poszerzenie oferty CKP i s∏upskich restauracji o potrawy weselne ró˝nych narodów. W projekcie uczestniczà nauczyciele praktycznej nauki zawodu z Centrum Kszta∏cenia Praktycznego, osoby odpowiedzialne za szkolenie zawodowe ze wspó∏pracujàcych restauracji, instruktorzy w zawodach gastronomicznych i hotelarskich oraz kadra zarzàdzajàca ma∏ych i Êrednich przedsiebiorstw z tej bran˝y.

y 2010-1-PL1-LEO03-10504

Wymiana doÊwiadczeƒ z Technology College Aalborg w zakresie programowania i robotyki Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak ul. ¸opuskiego 13, 78-100 Ko∏obrzeg Osoba kontaktowa

Dariusz Antkiewicz 94 354 05 83 cku.da@zse-h.neostrada.pl Liczba uczestników 5 D o f i n a n s o w a n i e 13 285 euro Partnerzy

y 2010-1-PL1-LEO03-10465

• Technology College Aalborg – Dania

Europejskie Systemy Kszta∏cenia Zawodowego w Polsce i w Niemczech

Celem projektu jest poznanie duƒskiego systemu kszta∏cenia informatyków i uzyskanie praktycznej wiedzy i umiej´tnoÊci dotyczàcych tamtejszego modelu dydaktycznego w kontekÊcie nauczania programowania na poziomie technikum w zawodzie technika informatyka. Uczestnikami wymiany b´dzie pi´ciu nauczycieli informatyki. Poznanie i transfer elementów duƒskiego modelu kszta∏cenia informatyków w zakresie programowania na przyk∏adzie robotów Lego Mindstorms NXT b´dzie stymulatorem podnoszàcym jakoÊç nauczania w newralgicznym obszarze kszta∏cenia informatyków. Rezultatami projektu b´dà zbiór konspektów zaj´ç praktycznych z programowania robotów oraz kurs e-learningowy „Podstawy programowania robotów w systemie Lego Mindstorms NXT”.

Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego ul. Harcerska 12, 44-335 Jastrz´bie-Zdrój Osoba kontaktowa

Zbigniew Pa∏asz 32 471 72 64

zbigniew.palasz@gmail.com 11 D o f i n a n s o w a n i e 15 697 euro Liczba uczestników

Partnerzy

• Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte GmbH – Niemcy Realizacja projektu pozwoli na porównanie polskiego i niemieckiego systemu kszta∏cenia w zawodzie elektryka, elektronika i mechanika. Mo˝liwoÊç uczestnictwa w zaj´ciach w firmach bran˝owych na terenie Niemiec ma umo˝liwiç polskim nauczycielom obserwacj´, a nast´pnie zastosowanie dobrych rozwiàzaƒ edukacyjnych w przygotowaniu programów nauczania we wspomnianych zawodach. Szko∏a chce tak˝e otworzyç nowy kierunek kszta∏cenia w zawodzie technika mechatronika. Projekt pozwoli stworzyç odpowiedni program nauczania, powiàzany z wymaganiami firm i potrzebami rynku bran˝y elektronicznej, elektrycznej i mechanicznej.

y 2010-1-PL1-LEO03-10541

Wprowadzenie europejskich standardów edukacji do kszta∏cenia zawodowego i szkoleƒ Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ Ekonomicznych w Toruniu ul. Grunwaldzka 39, 87-100 Toruƒ Osoba kontaktowa

Teresa Buczyƒska 56 654 46 13 y 2010-1-PL1-LEO03-10467

buczynska1@op.pl 18 D o f i n a n s o w a n i e 30 408 euro

Wymiana doÊwiadczeƒ priorytetem Europejczyków

Partnerzy

Beneficjent

• Berufsbildende Schulen Syke – Niemcy • Instituto de Educación Secundaria Comercio IES Comercio – Hiszpania • ROC Menso Alting – Holandia • Augusto-Frost sp.j. Krystyna i Aleksander Komorowscy – Polska • Energia-Operator S.A. – Polska

Liczba uczestników

Zespó∏ Szkó∏ Agrobiznesu w Rogoênie ul. KoÊciuszki 41, 64-610 Rogoêno Osoba kontaktowa

Inna Melnyk 67 261 81 60

innamelnyk@op.pl 58


Wymiana doÊwiadczeƒ dla osób odpowiedzialnych za kszta∏cenie i szkolenie zawodowe • Interest Sp. z o.o. – Polska • ThyssenKrupp Energostal S.A. – Polska • Zespó∏ Szkó∏ Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra Kaliskiego – Polska

Wymiana doÊwiadczeƒ pozwoli personelowi kuratorium oÊwiaty poznaç nowe metody i formy pracy zwiàzane z kszta∏ceniem ogólnym i zawodowym oraz opiekà i wychowaniem dzieci i m∏odzie˝y. Realizacja projektu ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników instytucji, a wymiana doÊwiadczeƒ z profesjonalistami pracujàcymi w bliêniaczych instytucjach europejskich stwarza szans´ takiego rozwoju. Uczestnicy projektu poznajà innowacyjne rozwiàzania technologiczne wspierajàce proces kszta∏cenia, zdob´dà umiej´tnoÊci w zakresie wychowania i doradztwa zawodowego. Wymiernym efektem projektu b´dzie opracowanie pt. „Biuletyn z wymiany doÊwiadczeƒ w programie Leonardo da Vinci”, który zostanie udost´pniony podleg∏ym szko∏om i placówkom oÊwiatowym oraz organom je prowadzàcym.

W ramach projektu odb´dà si´ tygodniowe wizyty w Niemczech, Hiszpanii i Holandii w partnerskich szko∏ach zawodowych oraz w firmach wspó∏pracujàcych z tymi szko∏ami. Wezmà w nich udzia∏ nauczyciele i przedsi´biorcy organizujàcy praktyki zawodowe dla uczniów. Uczestnicy zapoznajà si´ ze szkolnym systemem kszta∏cenia zawodowego wyst´pujàcym w danym kraju oraz poznajà organizacj´ i program praktyk organizowanych w przedsi´biorstwach. Pozwoli to na opracowanie raportu zawierajàcego podobieƒstwa i ró˝nice (wyst´pujàce zarówno w szko∏ach, jak i w przedsi´biorstwach podczas trwania praktyk zawodowych) w kszta∏towaniu umiej´tnoÊci zawodowych niezb´dnych na rynku pracy we wszystkich krajach, które biorà udzia∏ w projekcie. Raport pozwoli na modyfikacj´ programów nauczania w macierzystych szko∏ach i programów praktyk u przedsi´biorców.

y 2010-1-PL1-LEO03-10549

Program The Gateway Award jako forma aktywizacji zawodowej uczniów z upoÊledzeniem umys∏owym w stopniu umiarkowanym lub znacznym Beneficjent

Specjalny OÊrodek Szkolno-Wychowawczy (SOSW) nr 3 ul. Praska 64, 30-322 Kraków

y 2010-1-PL1-LEO03-10547

Wymiana doÊwiadczeƒ w zakresie funkcjonowania systemów wspomagania dowodzenia, dysponowania zasobami ratowniczymi i ∏àcznoÊci

Osoba kontaktowa

Beneficjent

Liczba uczestników

Komenda Wojewódzka Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w ¸odzi ul. Wólczaƒska 111/113, 90-521 ¸ódê

Partnerzy

Ma∏gorzata Kulka 12 269 35 50

malgorzata-kulka@wp.pl 13 D o f i n a n s o w a n i e 26 091 euro • Gateway Award National Office – Wielka Brytania • Round Oak School and Support Service – Wielka Brytania

Osoba kontaktowa

Andrzej Skowroƒski 42 631 51 47 a.skowronski@straz.lodz.pl Liczba uczestników 8 D o f i n a n s o w a n i e 14 856 euro

Projekt ma za zadnie umo˝liwiç uczestnikom zdobycie nowych umiej´tnoÊci zawodowych oraz u∏atwiç dokonanie transferu specjalistycznej wiedzy i doÊwiadczeƒ w obszarze metodyki pracy z upoÊledzonymi umys∏owo do Êrodowiska pedagogów specjalnych pracujàcych w Polsce. Angielski program The Gateway Award (TGA) przeznaczony jest dla osób upoÊledzonych umys∏owo w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Autor projektu planuje sukcesywnie wdra˝aç go na wszystkich etapach edukacyjnych, zw∏aszcza w Szkole Przysposabiajàcej do Pracy. Rezultatem wymiany doÊwiadczeƒ majà byç dobre praktyki zdobyte przez uczestników podczas trwania projektu, które zostanà opracowane w formie „Poradnika Metodycznego TGA”, b´dàcego podstawowà pomocà strukturalizujàcà dzia∏anie nauczycieli Szko∏y Przysposabiajàcej do Pracy.

Partnerzy

• Shropshire Fire and Rescue Service – Wielka Brytania Projekt zosta∏ opracowany w celu umo˝liwienia pracownikom Komendy Wojewódzkiej Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i jednostek podleg∏ych zapoznania si´ z innymi sposobami pracy w odmiennej kulturze i Êrodowisku. Wzajemne partnerstwo z brytyjskim Shropshire Fire and Rescue Service (SFRS) wspiera rozwój strategii i inicjatyw majàcych na celu zmniejszenie cz´stoÊci wyst´powania przypadków Êmiertelnych i obra˝eƒ powsta∏ych w wyniku po˝aru oraz innych miejscowych zagro˝eƒ wÊród polskich obywateli. Uczestnicy poszerzà swojà wiedz´ z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów wspomagania dowodzenia, dysponowania zasobami ratowniczymi i ∏àcznoÊci. Zapoznajà si´ równie˝ z zasadami funkcjonowania stra˝y po˝arnej w Shropshire, a tak˝e zwi´kszà swoje kompetencje potrzebne do wspó∏pracy z osobami angloj´zycznymi.

y 2010-1-PL1-LEO03-10557

Rozwój zawodowy doradcy Beneficjent

Wojewódzki Urzàd Pracy ul. Pogodna 22, 15-354 Bia∏ystok

y 2010-1-PL1-LEO03-10548

Doskonalenie kompetencji pracowników nadzoru pedagogicznego

Osoba kontaktowa

Kuratorium OÊwiaty w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

Kinga Kaja Brajczewska 85 749 72 43 kaja.brajczewska@wup.wrotapodlasia.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 16 D o f i n a n s o w a n i e 33 904 euro

Osoba kontaktowa

Partnerzy

Maciej D∏ugosz 41 342 16 34

• SBK Scandinavia A/S – Dania

Beneficjent

maciej.dlugosz@kuratorium.kielce.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 10 D o f i n a n s o w a n i e 18 190 euro

W ramach projektu doradcy zawodowi i kadra zarzàdzajàca procesami poradnictwa zawodowego z urz´dów pracy województwa podlaskiego odb´dà tygodniowà wizyt´ w Aarhus w celu wymiany doÊwiadczeƒ z duƒskimi instytucjami zajmujàcymi si´ poradnictwem

Partnerzy

• Sistema Turismo s.r.l. – W∏ochy

59

VETPRO


Projekty MobilnoÊci

zawodowym i kszta∏ceniem ustawicznym. Celem projektu jest doskonalenie zawodowe uczestników, polepszenie standardów i jakoÊci us∏ug doradczych w urz´dach pracy w województwie podlaskim oraz rozwój innowacyjnych dzia∏aƒ w zakresie doradztwa zawodowego. W trakcie tygodniowego pobytu uczestnicy projektu wymienià si´ informacjami zwiàzanymi ze Êwiadczeniem us∏ug doradczych dla osób bezrobotnych i poszukujàcych pracy. B´dà mieli tak˝e okazj´ do poznania specyfiki doradztwa zawodowego w kraju instytucji partnerskiej.

jàcych kursy doskonalenia zawodowego dla przedsi´biorców oraz kadr MÂP i wykorzystujàcych nowoczesne aktywne formy dydaktyczne.

y 2010-1-PL1-LEO03-10677

Wymiana doÊwiadczeƒ w zakresie doskonalenia zawodowego stra˝aków Komendy Powiatowej Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej z Ostrowa Wielkopolskiego Beneficjent

Komenda Powiatowa Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w Ostrowie Wielkopolskim ul. Batorego 21, 63-400 Ostrów Wielkopolski

y 2010-1-PL1-LEO03-10573

Wymiana doÊwiadczeƒ w kszta∏ceniu zawodowym na potrzeby rynku pracy

Osoba kontaktowa

Roman Matecki 62 737 50 50

Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ Zawodowych nr 1 ul. Radomska 72, 27-200 Starachowice

kppspostrow@psp.wlkp.pl 12 D o f i n a n s o w a n i e 18 348 euro Liczba uczestników

Osoba kontaktowa

Ewa Góêdê 41 274 52 74

Partnerzy

gozdzewa@interia.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 30 D o f i n a n s o w a n i e 46 554 euro

• Stadtverwaltung Suhl – Niemcy • Szentendre Város Önkormányzata. Hivatásos Tızoltósága – Komenda Miejska Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w Szentendre – W´gry

Partnerzy

• Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte GmbH – Niemcy • European Projects Development Unipessoal Lda – Portugalia

Uczestnikami projektu b´dà stra˝acy odpowiedzialni za szkolenie i doskonalenie zawodowe personelu Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim, a tak˝e cz∏onkowie jednostek Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych (OSP) na terenie powiatu ostrowskiego. Celem projektu jest rozwój innowacyjnych praktyk w dziedzinie szkolenia i kszta∏cenia zawodowego stra˝aków, dzi´ki którym wzroÊnie standard oraz jakoÊç organizowanych szkoleƒ zawodowych. Poznane podczas wymian w Szentendre (W´gry) i Suhl (Niemcy) nowe, innowacyjne metody szkoleniowe zostanà trwale wdro˝one do procesu szkolenia zawodowego stra˝aków z powiatu ostrowskiego.

Za∏o˝eniem przedsi´wzi´cia jest wymiana doÊwiadczeƒ w kszta∏ceniu zawodowym w zakresie hotelarstwa, gastronomii i przedsi´biorczoÊci w innych krajach Unii Europejskiej. Projekt zak∏ada organizacj´ dwóch tygodniowych wymian, w których weêmie udzia∏ pi´tnastu nauczycieli przedmiotów zawodowych, specjalistów w powy˝szych bran˝ach. Uczestnicy odb´dà wizyty w firmach i oÊrodkach kszta∏cenia w Portugalii i Niemczech. Zak∏adanym rezultatem jest uzyskanie wiedzy na temat metod kszta∏cenia i uznawania kwalifikacji w bran˝y hotelarsko-gastronomicznej i zaadaptowanie niektórych rozwiàzaƒ na gruncie szko∏y i regionu, a tak˝e nawiàzanie nowych kontaktów zawodowych.

y 2010-1-PL1-LEO03-10687

Energia ze êróde∏ odnawialnych – wymiana doÊwiadczeƒ nauczycieli szkó∏ rolniczych

y 2010-1-PL1-LEO03-10578

Beneficjent

Polityka regionalna UE w ramach mi´dzynarodowej wspó∏pracy

Towarzystwo Umiej´tnoÊci Rolniczych w Poznaniu ul. Mickiewicza 33, 60-837 Poznaƒ

Beneficjent

Osoba kontaktowa

Paƒstwowa Wy˝sza Szko∏a Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim ul. Teatralna 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Piotr Pietrzak 61 814 26 38

Osoba kontaktowa

Liczba uczestników

piopietrzak@wp.pl 30 D o f i n a n s o w a n i e 51 150 euro

Przemys∏aw Nisiewicz 95 736 36 10 nisiewicz@op.pl Liczba uczestników 4 D o f i n a n s o w a n i e 8 720 euro

Partnerzy

• Deutsche Lehranstalt für Agratechnik DEULA – Niemcy

Partnerzy

W projekcie wezmà udzia∏ nauczyciele szkó∏ rolniczych z Wielkopolski i kilku sàsiednich województw, zajmujàcy si´ w swojej pracy zawodowej problematykà ekologii i odnawialnych êróde∏ energii. Projekt b´dzie dotyczy∏ wymiany doÊwiadczeƒ w zakresie kszta∏cenia m∏odzie˝y szkó∏ rolniczych i innych mieszkaƒców wsi odnoÊnie problematyki odnawialnych êróde∏ energii. Najwa˝niejsze cele przedsi´wzi´cia to wymiana doÊwiadczeƒ dotyczàcych dualnego systemu kszta∏cenia w zwiàzku z problematykà odnawialnych êróde∏ energii oraz poznanie zadaƒ i funkcji teoretycznej cz´Êci kszta∏cenia w zakresie odnawialnych êróde∏ energii, dotyczàcej produkcji energii z biogazu, biopaliw i biomasy oraz produkcji energii wiatrowej i s∏onecznej.

• Fachhochschule Koblenz – Niemcy • Märkisches Institut für Technologieund Innovationsförderung e.V. – Niemcy Adresatami projektu sà osoby posiadajàce doÊwiadczenie dydaktyczne i zaanga˝owane w kszta∏cenie pracowników sektora MÂP w ramach studiów podyplomowych i kursów zawodowych. Podstawowym celem przedsi´wzi´cia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników w obszarze wykorzystania nowoczesnych metod dydaktycznych. Wymiana obejmuje wizyty w firmach szkoleniowych, instytucjach wsparcia biznesu (centra szkoleniowe, urz´dy administracji paƒstwowej, stowarzyszenia przedsi´biorców) i uniwersytetach dzia∏ajàcych na terenie kraju goszczàcego, oferu-

60


Wymiana doÊwiadczeƒ dla osób odpowiedzialnych za kszta∏cenie i szkolenie zawodowe y 2010-1-PL1-LEO03-10712

Osoba kontaktowa

Modu∏owe kszta∏cenie kadr dla hotelarstwa i gastronomii

Joanna Parka 32 259 62 61 wew. 105 joanna.parka@ir.katowice.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 20 D o f i n a n s o w a n i e 47 660 euro

Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych im. Stanis∏awa Staszica K∏anino 22, 84-107 K∏anino

Partnerzy

• Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife – Hiszpania

Osoba kontaktowa

Iwona Domachowska 58 673 7 38 iidd@wp.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 12 D o f i n a n s o w a n i e 27 396 euro

Poznanie nowych metod opracowywania szkoleƒ oraz wymiana doÊwiadczeƒ w zakresie szkoleƒ zawodowych to za∏o˝enia projektu skierowanego do pracowników katowickiej Izby RzemieÊlniczej oraz zrzeszonych w niej cechów, zajmujàcych si´ kszta∏ceniem zawodowym w bran˝y rzemieÊlniczej. Przedsi´wzi´cie odpowiada potrzebom uczestników, z których najwa˝niejsze to koniecznoÊç modyfikowania metod opracowywania programów szkoleniowych oraz samych metod szkolenia. Partnerem projektu jest organizacja majàca du˝e doÊwiadczenie w planowaniu i organizowaniu szkoleƒ zawodowych. Projekt b´dzie stanowi∏ okazj´ do zdobycia przez uczestników nowych kompetencji oraz zwi´kszy ich motywacj´ w do nauki j´zyków obcych.

Partnerzy

• ESMOVIA (Sistema Practices s.l.) – Hiszpania KoniecznoÊç dostosowania polskiego szkolnictwa zawodowego, tak aby odpowiada∏o europejskim ramom kwalifikacji, wymaga solidnego przygotowania kadry uczàcej i zarzàdzajàcej szko∏à. Nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz kadra kierownicza, widzàc potrzeb´ tych zmian, b´dà korzystaç z doÊwiadczeƒ wypracowanych przez partnera w zakresie kszta∏cenia zawodowego. Uczestnicy projektu zapoznajà si´ z przyj´tymi rozwiàzaniami strukturalnymi i organizacyjnymi oraz ich praktycznà realizacjà, aby w ten sposób ∏atwiej i szybciej wprowadziç zmiany polegajàce na wzbogaceniu praktycznej strony szkolenia zawodowego i wdro˝eniu programów modu∏owych w szkole.

y 2010-1-PL1-LEO03-10760

Europejskie Standardy Kszta∏cenia Zawodowego – system brytyjski Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ Ekonomicznych im. Miko∏aja Kopernika ul. Kopernika 8, 25-336 Kielce

y 2010-1-PL1-LEO03-10757

Osoba kontaktowa

Przedsi´biorczoÊç i wsparcie sektora ma∏ych i Êrednich firm na obszarach wiejskich w Portugalii i na Górnym Âlàsku

Ewa Borkowska 41 344 59 98

ewa.bor@interia.pl 15 D o f i n a n s o w a n i e 36 000 euro Liczba uczestników

Beneficjent

Wojewódzki Urzàd Pracy w Katowicach ul. KoÊciuszki 30, 40-048 Katowice

Partnerzy

• Polaris Enterprise Group Inc. – Wielka Brytania

Osoba kontaktowa

Ilona Wiàcek 32 757 33 84

Grup´ uczestników stanowià nauczyciele przedmiotów zawodowych, kszta∏càcy w zawodzie technika ekonomisty, technika handlowca, technika organizacji reklamy, technika agrobiznesu, technika administracji i technika informatyka. Nauczyciele b´dà wizytowaç szko∏y angielskie kszta∏càce w ekonomicznych profilach zawodowych (Stafford College, Stafordshire University), obserwowaç prowadzone przez angielskà kadr´ pedagogicznà lekcje i uczestniczyç w zaj´ciach warsztatowych. Podczas wyjazdu nastàpi wymiana doÊwiadczeƒ uczestników w dziedzinie szkolnictwa zawodowego. Nauczyciele zapoznajà si´ z brytyjskim systemem szkolnictwa zawodowego i poznajà system organizacji praktyk zawodowych w Wielkiej Brytanii.

iwiacek@wup-katowice.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 11 D o f i n a n s o w a n i e 22 231 euro Partnerzy

• ADRIMAG – Associac¸a˜o de Desenvolvimento Rural Integrado das Serras de Montemuro, Gralheira e Arada – Portugalia Uczestnicy projektu to jedenaÊcie osób reprezentujàcych instytucje, organizacje i podmioty dzia∏ajàce na rzecz wpierania oraz rozwoju obszarów wiejskich na obszarze województwa Êlàskiego. Celem projektu jest wymiana doÊwiadczeƒ i poglàdów na temat promocji przedsi´biorczoÊci oraz mo˝liwoÊci wspierania rozwoju sektora ma∏ych i Êrednich firm na obszarach wiejskich. Rezultatem przedsi´wzi´cia ma byç zdobycie przez uczestników wiedzy na temat form wspierania sektora MÂP i przedsi´biorczoÊci przez portugalskie instytucje i organizacje dzia∏ajàce na rzecz rozwoju tego sektora oraz znalezienie rozwiàzaƒ mo˝liwych do zaadaptowania na wiejskich obszarach województwa Êlàskiego, a tak˝e nawiàzanie wspó∏pracy mi´dzynarodowej mi´dzy Êlàskimi i portugalskimi przedstawicielami.

y 2010-1-PL1-LEO03-10764

Podnoszenie kwalifikacji instruktorów strzelectwa Beneficjent

Szko∏a Policji w S∏upsku ul. Kiliƒskiego 42, 76-200 S∏upsk Osoba kontaktowa

Bogus∏aw Jaremczak 59 841 74 33 bjaremczak@slupsk.szkolapolicji.gov.pl Liczba uczestników 9 D o f i n a n s o w a n i e 14 031 euro

y 2010-1-PL1-LEO03-10759

Kszta∏cenie zawodowe – droga do sukcesu

Partnerzy

Beneficjent

• Turkish National Police, Headquarters of Special Police Forces – Turcja

Izba RzemieÊlnicza oraz Ma∏ej i Âredniej Przedsi´biorczoÊci w Katowicach Plac WolnoÊci 12, 44-078 Katowice 61

VETPRO


Projekty MobilnoÊci

Jednym z g∏ównych celów projektu jest wymiana doÊwiadczeƒ w zakresie technik i taktyki prowadzenia szkolenia i treningu strzeleckiego dla policjantów. Uczestnikami b´dà instruktorzy treningu strzeleckiego, prowadzàcy na co dzieƒ zaj´cia szkoleniowe ze s∏uchaczami ró˝nych specjalistycznych kursów zawodowych, przeprowadzanych w Szkole Policji w S∏upsku. Projekt zostanie zrealizowany w formie tygodniowego wyjazdu dziewi´ciu przedstawicieli szko∏y do Turcji. Dzi´ki obserwacji zagranicznych rozwiàzaƒ w zakresie technik szkoleniowych oraz metodyki prowadzenia treningu strzeleckiego uczestnicy wymiany zyskajà nowe doÊwiadczenia, przydatne przy realizacji codziennych zaj´ç szkoleniowych z policjantami.

niu trwa∏ych rezultatów projektu b´dzie pe∏ni∏a napisana po powrocie do kraju publikacja pt. „Hiszpaƒskie doÊwiadczenia. Mo˝liwoÊci dywersyfikacji dzia∏aƒ na terenach wiejskich”.

y 2010-1-PL1-LEO03-10801

Nowoczesny system zarzàdzania jednostkà policji Beneficjent

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy Al. Powstaƒców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz Osoba kontaktowa

Izabela Adamczak-Garstecka 52 525 52 30 izabela.adamczak@kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

y 2010-1-PL1-LEO03-10771

18 31 818 euro

Liczba uczestników

Internetowe wspomaganie nauczania

Dofinansowanie

Beneficjent

Partnerzy

Szko∏a Policji w S∏upsku ul. Kiliƒskiego 42, 76-200 S∏upsk

• Police Locale – Belgia • Ministry of Interior – Bu∏garia • Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie – Polska • Komenda Wojewódzka Policji we Wroc∏awiu – Polska • Polícia de Seguranc¸a Pública Comando Metropolitano do Porto – Portugalia

Osoba kontaktowa

Bogus∏aw Jaremczak 59 841 74 33 bjaremczak@slupsk.szkolapolicji.gov.pl Liczba uczestników 9 D o f i n a n s o w a n i e 13 635 euro Partnerzy

Uczestnikami projektu b´dà policjanci i pracownicy cywilni jednostek policji, którzy pe∏nià funkcje kierownicze, sà odpowiedzialni za zarzàdzanie i kszta∏cenie zawodowe oraz prowadzà polityk´ kadrowà w swoich jednostkach. Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i umiej´tnoÊci kadry kierowniczej w zakresie skutecznego zarzàdzania policjà oraz podniesienie gotowoÊci jednostek policji do dzia∏ania w sytuacjach kryzysowych. Ponadto wymiana ma umo˝liwiç uczestnikom poznanie metod zapobiegania i zwalczania przest´pczoÊci, sposobów rozpoznawania oczekiwaƒ spo∏ecznych oraz kreowania wizerunku policji jako urz´du przyjaznego obywatelowi.

• Estonian Public Service Academy – Estonia Estonia jest wiodàcym krajem Unii Europejskiej w dziedzinie wdra˝ania technik internetowych i nauczania na odleg∏oÊç przy zaawansowanym technologicznie wykorzystaniu szybkich sieci przesy∏ania danych typu Internet i Intranet. Projekt przewiduje zorganizowanie wymiany doÊwiadczeƒ i zdobycie nowych umiej´tnoÊci praktycznych zwi´kszajàcych kompetencje grupy wyk∏adowców Szko∏y Policji w dziedzinie wykorzystania Internetu na potrzeby szkolenia zawodowego policjantów. Przedsi´wzi´cie zostanie zrealizowane w formie tygodniowego wyjazdu dziewi´ciu przedstawicieli szko∏y do Estoƒskiej Akademii S∏u˝b Publicznych w Tallinie.

y 2010-1-PL1-LEO03-10813

Przest´pstwa teleinformatyczne – sprz´t i narz´dzia wykorzystywane do pope∏niania przest´pstw – wymiana doÊwiadczeƒ jednostek policji

y 2010-1-PL1-LEO03-10794

Beneficjent

Dodatkowe dochody – êród∏o utrzymania dla mieszkaƒców wsi

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy Al. Powstaƒców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz

Beneficjent

Osoba kontaktowa

Wielkopolski OÊrodek Doradztwa Rolniczego (WODR) w Poznaniu ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznaƒ

Izabela Adamczak-Garstecka 52 525 52 30

Osoba kontaktowa

izabela.adamczak@kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

Krzysztof Graf 61 868 01 62

Liczba uczestników

Liczba uczestników

Dofinansowanie

krzysztof.graf@wodr.poznan.pl 10 D o f i n a n s o w a n i e 16 430 euro

6 7 812 euro

Partnerzy

• Der Polizeipräsident in Berlin – Niemcy • Wy˝sza Szko∏a Policji w Szczytnie – Polska

Partnerzy

• Conselleria d’Educació i Cultura; Direcció General de Formació Professional – Hiszpania

Podczas wymiany doÊwiadczeƒ uczestnicy projektu poznajà sposoby pracy niemieckiej policji w obszarze zwalczania przest´pczoÊci teleinformatycznej. Projekt zak∏ada przygotowanie szeÊcioosobowej grupy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych do wymiany doÊwiadczeƒ na temat nowych metod zwalczania przest´pstw komputerowych. G∏ównym celem przedsi´wzi´cia jest obserwacja zagranicznych rozwiàzaƒ w zakresie: ujawniania, zwalczania, gromadzenia i zabezpieczania dowodów oraz badania zabezpieczonych elektronicznych noÊników informacji u˝ytych w tego typu przest´pstwach. Ponadto projekt ma na celu wymian´

W projekcie organizowanym w Hiszpanii weêmie udzia∏ dziesi´ciu doradców Wielkopolskiego OÊrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu (WODR). Przeszkoleni doradcy przejdà proces specjalizacji w zakresie dywersyfikacji obszarów wiejskich. Zdobyta wiedza zostanie wykorzystana w codziennej pracy doradców w kontaktach z rolnikami oraz podczas licznych szkoleƒ prowadzonych poza projektem w ramach planu dzia∏ania WODR na terenie województwa wielkopolskiego. Du˝à rol´ w upowszechnianiu osiàgni´ç i wykorzysta-

62


Wymiana doÊwiadczeƒ dla osób odpowiedzialnych za kszta∏cenie i szkolenie zawodowe wiedzy na temat nowych metod pope∏niania przest´pstw przy u˝yciu komputerów w sieci Internet oraz przy u˝yciu telefonów komórkowych.

w instytucjach przyjmujàcych metodologie, nowoczesny sprz´t i techniki, b´dà mogli wzbogaciç programy szkoleƒ, które prowadzà w ramach Centrum Edukacyjnego Nauk Sàdowych, a tak˝e wdro˝yç zdobytà wiedz´ i umiej´tnoÊci do codziennej pracy bieg∏ych sàdowych.

y 2010-1-PL1-LEO03-10818

Doradca – trener – konsultant. Europejskie poradnictwo zawodowe

y 2010-1-PL1-LEO03-10883

Jak dobrze uczyç przedsi´biorczoÊci – kurs dla polskich nauczycieli przedmiotów zawodowych

Beneficjent

Wy˝sza Szko∏a Finansów i Zarzàdzania w Bia∏ymstoku ul. Ciep∏a 40, 15-472 Bia∏ystok

Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego ul. 11 Listopada 20, 07-410 Ostro∏´ka

Osoba kontaktowa

Joanna Boboryko 85 678 58 38

foreign@wsfiz.edu.pl 10 D o f i n a n s o w a n i e 17 390 euro

Osoba kontaktowa

Liczba uczestników

Cezary Pilcicki 605 247 483

Partnerzy

Liczba uczestników

cpd2mac@os.home.pl 24 D o f i n a n s o w a n i e 61 920 euro

• Assoform – Consorzio di Confindustria Rimini per la Formazione Professionale – W∏ochy • Centro per l’Impiego Rimini – W∏ochy • Cooperativa Il Millepiedi – W∏ochy • Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini – W∏ochy • ITIS Leonardo da Vinci Rimini – W∏ochy • Sistema Turismo s.r.l. – W∏ochy • Wy˝sza Szko∏a Finansów i Zarzàdzania w Bia∏ymstoku – Polska

Partnerzy

• Management and Language Specialists International College – Wielka Brytania Wymiana b´dzie szansà dla nauczycieli przedmiotów zawodowych na poznanie procesu przygotowywania m∏odzie˝y angielskiej do przysz∏ej kariery zawodowej, wymagaƒ stawianych absolwentom wchodzàcym na brytyjski rynek pracy, popularny wÊród Polaków. Tematem warsztatów b´dzie rozwój praktycznych aspektów kszta∏cenia przedmiotów zawodowych, takich jak zwi´kszanie motywacji do podnoszenia kwalifikacji, rozwijanie przedsi´biorczoÊci, w tym za∏o˝enia i prowadzenia w∏asnej dzia∏alnoÊci gospodarczej. Wa˝nym elementem projektu b´dzie tak˝e wizyta nauczycieli na Uniwersytecie w Bournemoth. Spotkanie z pracownikami i rozmowy ze studentami pozwolà uczestnikom zapoznaç si´ z warunkami podejmowania i kontynuowania przez polskà m∏odzie˝ nauki na uczelni brytyjskiej.

Uczestnikami projektu sà doradcy zawodowi oraz psychologowie specjalizujàcy si´ w poradnictwie i diagnozie predyspozycji zawodowych. Projekt zak∏ada organizacj´ tygodniowego sta˝u w ró˝norodnych w∏oskich instytucjach Êwiadczàcych us∏ugi doradcze. Sta˝ obejmuje zapoznanie si´ z metodami i formami aktywizacji zawodowej, ze szczególnym uwzgl´dnieniem metod i narz´dzi diagnozowania kompetencji i predyspozycji osób doros∏ych i uczniów, w tym osób ze specjalnymi potrzebami wynikajàcymi np. z niepe∏nosprawnoÊci. Oczekiwane rezultaty to podniesienie jakoÊci us∏ug Êwiadczonych przez doradców i psychologów na rzecz osób bezrobotnych, m∏odzie˝y oraz osób ze specjalnymi potrzebami doradczymi.

y 2010-1-PL1-LEO03-10910

Wybrane aspekty wspó∏czesnej kryminalistyki

Alfa i Omega – greckie doÊwiadczenia w organizowaniu osobom bezrobotnym szkoleƒ motywacyjnych i zawodowych

Beneficjent

Beneficjent

Instytut Ekspertyz Sàdowych im. prof. dra Jana Sehna ul. Westerplatte 9, 31-033 Kraków

Powiatowy Urzàd Pracy ul. Opolska 19, 41-500 Chorzów

Osoba kontaktowa

Osoba kontaktowa

Ma∏gorzata Wojciechowska 12 4228755 wew. 126 mwojciechowska@ies.krakow.pl Liczba uczestników 5 D o f i n a n s o w a n i e 9 040 euro

Joanna Badura-Sitko 32 349 71 18 projekty@pupchorzow.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 26 D o f i n a n s o w a n i e 43 550 euro

Partnerzy

Partnerzy

• Toxicology Laboratory of Gent University Hospital – Belgia • Institute of Criminalistics Prague – Czechy • Abteilung Experimentelle und Klinische Toxikologie, Universitaetsklinikum des Saarlandes – Niemcy • Bundeskriminalamt, Division KT-34, Forensic Science Institute – Niemcy

• Center of Vocational Training Aegeas – Grecja

y 2010-1-PL1-LEO03-10877

Udzia∏ w projekcie ma zapewniç uczestnikom zdobycie wiedzy z zakresu aktywizacji osób bezrobotnych, w szczególnoÊci kreowania planów szkoleniowych i doboru szkoleƒ adekwatnych do potrzeb rynku pracy. Ma tak˝e umo˝liwiç wyje˝d˝ajàcym zapoznanie si´ z nowymi metodami i rozwiàzaniami stosowanymi w krajach Unii Europejskiej. Uczestnikami projektu b´dà cz∏onkowie kadry kierowniczej i pracownicy powiatowego urz´du pracy, majàcy bezpoÊredni wp∏yw na aktywizacj´ zawodowà osób bezrobotnych. Po ukoƒczeniu wizyt powstanie raport „Greckie doÊwiadczenia”, stanowiàcy wsparcie w zakresie kreowania szkoleƒ i poradnictwa biznesowego oraz dotyczàcy nowych kierunków dzia∏alnoÊci gospodarczych, podejmowanych przez osoby bezrobotne.

Projekt dotyczy organizacji dwutygodniowych wyjazdów pi´ciu ekspertów sàdowych do instytucji partnerskich w Niemczech, Belgii i Republice Czeskiej. Podczas zaplanowanych wymian uczestnicy zapoznajà si´ z programami szkoleniowymi dla pracowników wymiaru sprawiedliwoÊci, oferowanymi przez partnerskie oÊrodki, a tak˝e zdob´dà wiedz´ i umiej´tnoÊci zwiàzane z reprezentowanymi przez nich dziedzinami nauk sàdowych: toksykologià i informatykà sàdowà. Poznajàc i stosujàc u˝ywane

63

VETPRO


Projekty MobilnoÊci

y 2010-1-PL1-LEO03-10919

y 2010-1-PL1-LEO03-10928

Transfer wiedzy, metodyka i innowacyjnoÊç w dwuj´zycznym kszta∏ceniu zawodowym

Europejska Karta Broni – szkolenie w zakresie sprawowania nadzoru nad bronià i amunicjà w krajach UE

Beneficjent

Zespó∏ Szkó∏ Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego ul. Tysiàclecia Paƒstwa Polskiego 14, 15-111 Bia∏ystok

Beneficjent

Komedna Sto∏eczna Policji ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Osoba kontaktowa

Renata Kukie∏ko 69 147 73 81

Osoba kontaktowa

kszk@zse.biaman.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 10 D o f i n a n s o w a n i e 15 270 euro

Olga Czuba-Czubiak 22 603 68 80 olga.czuba@policja.waw.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 54 D o f i n a n s o w a n i e 76 902 euro

Partnerzy

• Herich-Büssing-Schule, Berufsbildende Schulen Technik Braunschweig – Niemcy

Partnerzy

• Security Police Directorate – Bu∏garia • Policie C˘eské republiky, Policejní prezidium – Czechy • Northern Police Prefecture in Tallinn – Estonia • Helsinki Police Department – Finlandia • Budapest Police Comissioner – W´gry • Police Department under the Minisry of Interior, Lithuania – Litwa • Riga Municipal Police – ¸otwa • General Directorate of Bucharest Police – Rumunia • Prezidium policajneho zboru Bratislava – S∏owacja

Projekt skierowany jest do nauczycieli przedmiotów zawodowych, j´zyka niemieckiego i angielskiego. Uczestnicy b´dà obserwowaç zaj´cia lekcyjne, odb´dà wspólne warsztaty w celu skonstruowania kart pracy i innych Êrodków dydaktycznych, niezb´dnych do wprowadzania innowacyjnoÊci na lekcjach przedmiotów zawodowych. Zostanà tak˝e zapoznani ze stosowanymi rozwiàzaniami technologicznymi i informatycznymi w zak∏adach produkcyjnych w Braunschweig, w szczególnoÊci w firmie SIEMENS oraz w zak∏adach Êwiadczàcych us∏ugi w zakresie pomiarów, automatyki i sterowaƒ, prac elektrycznych, teletechnicznych i informatycznych oraz instalacyjnych w ró˝norodnych bran˝ach przemys∏u.

Za∏o˝eniem projektu jest udoskonalenie nadzoru nad przewozem broni przez terytorium RP oraz jej wywozem poza teren Polski. Udzia∏ w projekcie weêmie 54-osobowa grupa z garnizonu warszawskiego, która realizuje w swojej codziennej pracy zadania zwiàzane z posiadaniem broni, handlem nià i przewozem przez osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze. W trakcie realizacji projektu w siedmiu krajach Europy Ârodkowej uczestnicy poszerzà wiedz´ dotyczàcà regulacji prawnych, obowiàzujàcych procedur zwiàzanych z nabywaniem i posiadaniem broni i amunicji oraz jej przewozem przez osoby fizyczne i podmioty gospodarcze w partnerskich krajach Unii Europejskiej.

y 2010-1-PL1-LEO03-10925

Nowe umiej´tnoÊci w nowych miejscach pracy – podniesienie jakoÊci i innowacyjnoÊci kszta∏cenia i szkolenia osób doros∏ych Beneficjent

Fundacja Gaudete ul. Francuska 31/4, 40-028 Katowice Osoba kontaktowa

y 2010-1-PL1-LEO03-10932

Magdalena R´ka 79 559 11 51

gaudete@katowice.opoka.org.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 36 D o f i n a n s o w a n i e 84 900 euro

Dzia∏ania policji ruchu drogowego w celu ograniczenia niebezpiecznych zachowaƒ kierowców

Partnerzy

Komenda Wojewódzka Policji w Gdaƒsku ul. Okopowa 15, 80-819 Gdaƒsk

Beneficjent

• Research and Consultancy Institute Ltd. – Cypr • Arendal Adult Learning Centre – Norwegia • Braga Leonardo da Vinci – Portugalia

Osoba kontaktowa

Agnieszka Jaruminowska 58 321 56 25 ajaruminowska@pomorska.policja.gov.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 18 D o f i n a n s o w a n i e 30 210 euro

Uczestnikami projektu sà doradcy zawodowi i osoby odpowiedzialne za szkolenia. Celem przedsi´wzi´cia jest wymiana doÊwiadczeƒ doradców zawodowych i osób odpowiedzialnych za szkolenia zawodowe oraz transfer istniejàcych w trzech krajach partnerskich inicjatyw na polski grunt. Wymiana doÊwiadczeƒ stworzy mo˝liwoÊç spotkania si´ specjalistów z krajów europejskich, którzy na co dzieƒ pracujà w podobnych obszarach. Wieloletnie doÊwiadczenie partnerów projektu w szkoleniu osób doros∏ych (Norwegia), badaniach nad nowymi metodami stosowanymi w systemie rynku pracy (Cypr) oraz wielop∏aszczyznowa edukacja zawodowa (Portugalia) sprzyjajà zapewnieniu wysokiej jakoÊci realizacji przedsi´wzi´cia.

Partnerzy

• Bologna Municipal Police – W∏ochy • Politie Haaglanden – Holandia • Merseyside Police – Wielka Brytania Projekt zak∏ada zorganizowanie tygodniowych szkoleƒ w Merseyside Police w Liverpoolu, Haaglanden Politie w Hadze i Polizia Municipale w Bolonii. W ka˝dej z wymian weêmie udzia∏ szeÊcioosobowa grupa uczestników. Celem projektu jest zapoznanie uczestników z programami realizowanymi przez policj´ w innych krajach UE, zarówno prewencyjnymi, jak i kontrolnymi, oraz wymiana doÊwiadczeƒ na temat rozwiàzywania g∏ównych problemów bezpieczeƒstwa w ruchu drogowym. Efektem wspó∏pracy b´dzie wdro˝enie przez policj´ pomorskà sprawdzonych rozwiàzaƒ prowadzàcych do zwi´kszenia bezpieczeƒstwa na polskich drogach i do ograniczenia niebezpiecznych zachowaƒ kierowców.

64


Wymiana doÊwiadczeƒ dla osób odpowiedzialnych za kszta∏cenie i szkolenie zawodowe y 2010-1-PL1-LEO03-10935

Przeciwdzia∏anie przest´pstwom pope∏nionym z nienawiÊci oraz ich zwalczanie Beneficjent

Komenda Wojewódzka Policji w Gdaƒsku ul. Okopowa 15, 80-819 Gdaƒsk Osoba kontaktowa

Karolina Ewertowska 58 321 56 25 prezydialna_gdansk@pomorska.policja.gov.pl L i c z b a u c z e s t n i k ó w 16 D o f i n a n s o w a n i e 20 976 euro Partnerzy

• Kriminalamt – Die Landespolizei des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern – Niemcy • Direction Générale de la Police Nationale, Service de Coopération Technique Internationale de Police – Francja Przeciwdzia∏anie przest´pstwom pope∏nionym z nienawiÊci, pomoc dla osób i Êrodowisk nara˝onych na przemoc motywowanà uprzedzeniami, skuteczne Êciganie i resocjalizacja sprawców to g∏ówne tematy wspó∏pracy partnerów projektu. Celem przedsi´wzi´cia jest poszerzenie wiedzy uczestników oraz wymiana doÊwiadczeƒ z partnerami z Niemiec i Francji w zakresie przeciwdzia∏ania i zwalczania przest´pstw motywowanych uprzedzeniami, w tym uprzedzeniami rasistowskimi i religijnymi, a tak˝e wymiana doÊwiadczeƒ na temat pozyskiwania informacji wywiadowczych, dochodzenia, interwencji, Êcigania, sankcji stosowanych w sytuacji wyst´powania przedmiotowych przest´pstw oraz wspó∏pracy z innymi instytucjami w walce z tymi przest´pstwami.

65

VETPRO


Projekty Partnerskie


Projekty Partnerskie

Projekty Partnerskie Dane statystyczne

Projekty partnerskie to projekty wspó∏pracy wielostronnej o ma∏ej skali finansowania. Polegajà one na tworzeniu mi´dzynarodowych partnerstw ró˝norodnych instytucji podejmujàcych wspó∏prac´ nad wspólnymi zagadnieniami w obszarze kszta∏cenia i doskonalenia zawodowego. Ich efektem sà produkty wypracowane przez wszystkich uczestników projektu (grup´ projektowà). Projekty partnerskie zak∏adajà aktywny udzia∏ osób szkolonych, a tak˝e wspierajà mobilnoÊç i wymian´ doÊwiadczeƒ mi´dzy partnerami na poziomie europejskim.

Wyniki konkursu Na konkurs w roku 2010 wp∏yn´∏y ∏àcznie 143 wnioski, z czego 21 pochodzi∏o od instytucji pe∏niàcych w grupie partnerskiej rol´ koordynatora, natomiast 122 od instytucji polskich pe∏niàcych w projekcie rol´ partnera. W wyniku oceny jakoÊciowej i procesu tzw. konsultacji mi´dzyagencyjnych oraz decyzjà Komitetu Ewaluacyjnego programu Leonardo da Vinci ostatecznie, wed∏ug stanu na koniec 2010 roku, realizowanych b´dzie 51 projektów, co wià˝e si´ z zawarciem 58 umów z polskimi beneficjentami na ∏àcznà kwot´ dofinansowania w wysokoÊci 1 196 000,00 euro.

Przyk∏ady obszarów/dziedzin tematycznych projektów partnerskich LdV: r rozwój doradztwa w dziedzinie kszta∏cenia i doskonalenia zawodowego r otwarcie kszta∏cenia i doskonalenia zawodowego na elastyczne Êcie˝ki kariery zawodowej i tworzenie lepszych warunków do rozpocz´cia ˝ycia zawodowego r wzmacnianie lub tworzenie ÊciÊlejszych powiàzaƒ pomi´dzy kszta∏ceniem i szkoleniem zawodowym a ˝yciem zawodowym r promocja uznawalnoÊci kszta∏cenia nieformalnego i pozaformalnego r reagowanie na potrzeby rynku pracy, zw∏aszcza w przypadku ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw oraz przewidywanie, które umiej´tnoÊci b´dà przydatne na rynku pracy r podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i instruktorów/szkoleniowców r wspieranie procesu wdra˝ania Wspólnych Ram Zapewnienia JakoÊci w kszta∏ceniu i szkoleniu zawodowym r wspó∏praca w dziedzinie przejrzystoÊci systemów kszta∏cenia i szkolenia zawodowego (ECVET, EQF, Europass itp.) r wspieranie rozwoju ram kwalifikacji narodowych w odniesieniu do systemu EQF r wspó∏praca w celu testowania i wdra˝ania wspólnych koncepcji opracowanych na poziomie europejskim i dostosowanie ich do poziomów ni˝szych.

Poni˝sze dane statystyczne odnoszà si´ do stanu na koniec 2010 r. Wyniki konkursu

r Wnioski r Projekty zatwierdzone

143

122

58 52

Czas trwania i bud˝et Projekty partnerskie trwajà 2 lata. WysokoÊç dofinansowania projektu jest uzale˝niona od zaplanowanej liczby mobilnoÊci (wyjazdów zagranicznych) w ka˝dej instytucji uczestniczàcej w projekcie. Ca∏kowite dofinansowanie dla jednego partnera uczestniczàcego w projekcie nie mo˝e przekroczyç 25 tys. euro.

21

6

Sk∏ad grupy partnerskiej

Ogó∏em

W projektach partnerskich mogà uczestniczyç nie tyko szko∏y zawodowe i techniczne, instytucje sektora kszta∏cenia i szkolenia zawodowego czy instytucje lub firmy szkoleniowo-doradcze, ale równie˝ przedsi´biorstwa (ma∏e, Êrednie, du˝e), przedstawiciele sektora gospodarczego, partnerzy spo∏eczni, stowarzyszenia, jak równie˝ decydenci i osoby lub podmioty zainteresowane realizacjà kszta∏cenia i szkolenia zawodowego. Zaanga˝owanie ró˝norodnych partnerów w projektach jest wskazane dla podniesienia jakoÊci rezultatów i powiàzania procesu szkoleniowego z zapotrzebowaniem rynku pracy. W sk∏ad grupy partnerskiej musi wchodziç minimum 3 partnerów z 3 ró˝nych krajów uprawnionych do udzia∏u w programie „Uczenie si´ przez ca∏e ˝ycie”, w tym co najmniej jeden z kraju cz∏onkowskiego Unii Europejskiej.

Polski partner w projekcie

Polski koordynator

Typy instytucji WÊród beneficjentów projektów partnerskich w roku 2010 obecne sà ró˝norodne instytucje: szko∏y zawodowe (18 projektów), organizacje pozarzàdowe/fundacje/stowarzyszenia (17 projektów), szko∏y wy˝sze i uniwersytety (6 projektów), w∏adze regionalne lub krajowe (4 projekty), ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa (4 projekty), stowarzyszenia organizacji zajmujàcych si´ kszta∏ceniem i szkoleniem zawodowym (1 projekt), oÊrodki szkoleniowe (3 projekty) i inne organizacje (5 projektów). 36 projektów jest realizowanych przez instytucje publiczne (62,7%), a 22 przez organizacje prywatne (32,3%).

69

PA


Typy instytucji realizujàcych projekty partnerskie zatwierdzone do realizacji w konkursie 2010 r.

Partnerzy zagraniczni w projektach partnerskich zatwierdzonych do realizacji w konkursie z 2010 r. wed∏ug krajów

0

Szko∏y zawodowe

5 |

18

10 |

15 |

20 |

25 |

Niemcy

24

W∏ochy

24

NGO/fundacje/ 17

stowarzyszenia

Francja

Szko∏y wy˝sze

Turcja

6

i uniwersytety

22 20

Hiszpania

W∏adze regionalne 4

lub krajowe Ma∏e i Êrednie

Projekty Partnerskie

OÊrodki szkoleniowe

3

Inne

6

Dofinansowanie W projektach partnerskich dofinansowanie jest przyznawane dla ka˝dego partnera projektu osobno. WysokoÊç dofinansowania ma charakter rycza∏towy i jest uzale˝niona od liczby planowanych wyjazdów zagranicznych dla osób bioràcych udzia∏ w projekcie. W 2010 r. dominujàca wi´kszoÊç dofinansowaƒ przyznanych na realizacj´ projektów partnerskich wynosi∏a 18 tys. i 25 tys. euro. Ca∏kowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów partnerskich w 2010 r. wynios∏a 1 196 000 euro. Liczba projektów, które uzyska∏y dofinansowanie w konkursie z 2010 r. wed∏ug wysokoÊci bud˝etu 30 –

28

1 0–

_ 6 000

Czechy

13

W. Brytania

13

Grecja

4

przedsi´biorstwa

18

26

11

Belgia

10

Rumunia

10

Austria

9

Finlandia

9

Bu∏garia

8

Litwa

8

Holandia

7

Portugalia

7

W´gry

6

S∏owacja

6

Chorwacja

5

Szwecja

5

Dania

4

S∏owenia

4 3

Norwegia

Cypr

2

Estonia

2

Irlandia

2

Islandia

2

3 _ 12 000

_ 18 000

_ 25 000

¸otwa

1

Partnerzy zagraniczni Informacja w kompendium na temat projektów partnerskich

Instytucje partnerskie wybierane do wspó∏pracy przez polskich beneficjentów w ramach projektów partnerskich w 2010 r. pochodzi∏y najcz´Êciej z Niemiec i W∏och (po 24 podmioty) oraz Francji i Turcji (odpowiednio 22 i 20 podmiotów). Po kilkunastu partnerów pochodzi∏o równie˝ z Hiszpanii, Czech i Wielkiej Brytanii.

Informacja o ka˝dym z projektów partnerskich zawiera nast´pujàce elementy: r numer projektu r tytu∏ projektu r dane partnera polskiego (ew. partnerów polskich) r dane osoby kontaktowej w projekcie r kwota dofinansowania (w euro) r partnerzy zagraniczni r opis projektu. Dodatkowo przy nazwie instytucji pe∏niàcej rol´ koordynatora projektu zosta∏a zamieszczona adnotacja informujàca o tym fakcie.

70

30 |


Projekty Partnerskie y 2010-1-BE3-LEO04-02274

Partnerzy zagraniczni • Stella Maris – Belgia k o o r d y n a t o r • Coördinerende preventieadviseurs Bisdom Antwerpen – Belgia • Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione (I.P.S.S.A.R.) „Michelangelo Buonarroti” – W∏ochy • Profesionalna gimnazia po turizam I hranitelno-vkusova promishlenost „Sveti Sveti Kiril i Metodiy” – Bu∏garia • Selandia – Center for Erhvervsrettet Uddannelse – Dania • Sillamäe Kutsekool – Estonia • Robert-Wetzlar Berufskolleg – Niemcy • I.E.S. San Cristóbal – Hiszpania . • Klaipe dos paslaugu˛ ir verslo mokykla – Litwa . • Vies˘oji ˛i staiga Kurs˘e nu˛ politechnikos mokykla – Litwa • Colegiul Tehnic de Alimentatie si Turism „Dumitru Motoc” – Rumunia • Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara Terezianum – Rumunia • Srednja gostinska in turistic˘na s˘ola Izola – S∏owenia • Vimmerby gymnasium – Szwecja • Leeds City College – Wielka Brytania • South West College – Wielka Brytania • Özdere Tahir C¸amur Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi – Turcja

Komunikacja elektroniczna pomi´dzy szko∏à i rodzicami Partnerzy polscy • Zespó∏ Szkó∏ nr 1, Technikum nr 1 im. prof. Boles∏awa Krupiƒskiego ul. KoÊciuszki 9, 59-300 Lubin Osoba kontaktowa

Miros∏aw Romaƒczyk 76 746 30 50 mir.rom@interia.pl D o f i n a n s o w a n i e 18 000 euro • Zespó∏ Szkó∏ Elektronicznych i Telekomunikacyjnych ul. Ba∏tycka 37a, 10-144 Olsztyn Osoba kontaktowa

Ma∏gorzata Karulak 89 527 51 91 m.karulak@zset.olsztyn.pl D o f i n a n s o w a n i e 18 000 euro Partnerzy zagraniczni • Katholieke Hogeschool Limburg – Belgia • Université´ d’Avignon et des Pays de Vaucluse – Francja

Szko∏y zawodowe o profilu hotelarskim i gastronomicznym podejmà wspó∏prac´ w celu opracowania europejskiego kursu szkoleniowego dotyczàcego podstawowej wiedzy na temat pracy w kuchni i restauracji. Opracowany przewodnik standardowych us∏ug gastronomicznych i restauracyjnych, który zostanie wykorzystany w procesie kszta∏cenia uczniów, b´dzie zawiera∏ wiedz´ z zakresu gastronomii i obs∏ugi konsumenta oraz informacje na temat narodowych kuchni krajów uczestniczàcych w przedsi´wzi´ciu. W ramach projektu odb´dzie si´ szeÊç spotkaƒ partnerskich w celu przedyskutowania i ewaluacji prac. Szko∏y majà oceniaç materia∏ podczas prowadzonych zaj´ç praktycznych i teoretycznych. Stworzone grupy robocze b´dà pracowaç nad okreÊlonymi dzia∏ami kursu, który zostanie przet∏umaczony z j´zyka angielskiego na j´zyki narodowe partnerów. Instytucje bioràce udzia∏ w przedsi´wzi´ciu zorganizujà tak˝e wymian´ uczniów w celu prezentacji w∏asnej gastronomii, kultury i mo˝liwoÊci praktyk zawodowych w ich krajach. Uczestnicy nawià˝à kontakt z partnerami lokalnymi w celu upowszechnienia rezultatów projektu.

koordynator

• Tekkeköy Halk Egˇitim Merkezi – Turcja • Kavakmeydan Vocational Trade High School – Turcja • International Institute for the Development of Innovation, Knowledge and Competences – Hiszpania • BilSE - Institut für Bildung und Forschung GmbH – Niemcy • Cyprus Neuroscience & Technology Institute – Cypr Komunikacja pomi´dzy szko∏à i rodzicami uczniów ma kluczowe znaczenie dla budowania relacji opartych na zaanga˝owaniu i zaufaniu. Celem projektu jest prezentacja zebranych doÊwiadczeƒ dotyczàcych e-komunikacji pomi´dzy szko∏ami prowadzàcymi kszta∏cenie zawodowe a rodzicami uczàcej si´ tam m∏odzie˝y oraz zapoznanie uczestników projektu z nowymi narz´dziami s∏u˝àcymi do komunikacji i odkrycie barier, które jà utrudniajà. Projekt zak∏ada podj´cie dzia∏aƒ s∏u˝àcych poznaniu przez uczestników mo˝liwoÊci wykorzystania nowych technologii, takich jak ICT, blogi, platformy e-learningowe, portale spo∏ecznoÊciowe (Facebook, Twitter), telefon komórkowy, poczta elektroniczna i strona internetowa szko∏y. Omawiane sposoby i narz´dzia komunikacji b´dà badane pod kàtem ich efektywnoÊci prowadzàcej do zaanga˝owania rodziców w ˝ycie szko∏y. Wymiana doÊwiadczeƒ i zebranie przyk∏adów dobrych praktyk dotyczàcych sposobów wykorzystania narz´dzi elektronicznych w komunikowaniu si´ pozwolà na zastosowanie sprawdzonych rozwiàzaƒ i propagowanie ich w instytucjach uczestniczàcych w projekcie.

y 2010-1-CZ1-LEO04-03710

E-przewodnik – podró˝owanie po Europie bez barier Partnerzy polscy • Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 1 Al. Jana Paw∏a II 7, 26-670 Pionki Osoba kontaktowa

Maria Mickiewicz 48 612 15 24

mickiewicz2005@o2.pl 18 000 euro • Zespó∏ Szkó∏ Zawodowych w Bobowej ul. Grunwaldzka 10, 38-350 Bobowa

y 2010-1-BE3-LEO04-02275

Dofinansowanie

Przewodnik dla poczàtkujàcych na sta˝u w kuchni i restauracji

Osoba kontaktowa

Wojciech Kmak wojtek.kmak@googlemail.com D o f i n a n s o w a n i e 25 000 euro

Partner polski • Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. Józefa Wybickiego ul. WolnoÊci 39, 83-314 Somonino

Partnerzy zagraniczni • Gymnázium, Str˘ední odborná´ s˘kola a Vys˘˘s í odborná s˘kola, spol. s.r.o. – Czechy k o o r d y n a t o r • Gemeinnützige Gesellschaft Privatschulen Dr. Kalscheuer mbH Berufsfachschule für Hotel- und Tourismusmanagement – Niemcy • Europrojects Foundation – Bu∏garia

Osoba kontaktowa

Helena Lewandowska 58 684 11 91 helena.lewandowska@vp.pl D o f i n a n s o w a n i e 25 000 euro

71

PA


Projekty Partnerskie

y 2010-1-DE2-LEO04-04747

Za∏o˝eniem przedsi´wzi´cia jest stworzenie narz´dzi skierowanych do osób niepe∏nosprawnych, majàcych u∏atwiç im planowanie podró˝y po krajach partnerskich. Uczniowie szkó∏ o profilu turystycznym b´dà mieli okazj´ wspó∏pracy z profesjonalnymi instytucjami zwiàzanymi z przemys∏em turystycznym oraz organizacjami niosàcymi pomoc osobom niepe∏nosprawnym. Uczniowie zostanà zaanga˝owani w zbieranie informacji na temat atrakcji turystycznych regionu i ich dost´pnoÊci dla osób niepe∏nosprawnych. Informacje te b´d´ weryfikowane i zamieszczane na stronie internetowej projektu. Uczniowie b´dà konsultowaç uzyskane przez siebie informacje z partnerskimi organizacjami. Kolejnym zadaniem uczestników b´dzie promocja strony internetowej wÊród turystów niepe∏nosprawnych na ca∏ym Êwiecie za pomocà technik marketingu internetowego. G∏ównym produktem projektu b´dzie interaktywna mapa zawierajàca atrakcje turystyczne przystosowane na przyj´cie osób niepe∏nosprawnych. Mapa zamieszczona na stronie internetowej partnerów b´dzie na bie˝àco aktualizowana przez uczestników przedsi´wzi´cia.

KreatywnoÊç w uczeniu si´ j´zyków obcych Partner polski • English Unlimited Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 73, 81-844 Sopot Osoba kontaktowa

Piotr Zubowicz 58 555 57 37 p.zubowicz@eu.com.pl D o f i n a n s o w a n i e 18 000 euro Partnerzy zagraniczni • Kolping-Bildungswerk Württemberg e.V. – Niemcy k o o r d y n a t o r • Europass Centro Studi Europeo – W∏ochy • Etelä-Pohjanmaan opisto – Finlandia • Vsˇ˛I Kolpingo kolegija – Litwa Partnerstwo ma na celu podwy˝szenie jakoÊci w nauczaniu j´zyków obcych, poprzez testowanie, adaptowanie i implementowanie kreatywnych metod nauczania. Instytucje edukacyjne z pi´ciu krajów b´dà dzieliç si´ wiedzà eksperckà z zakresu okreÊlonych metod nauczania j´zyków obcych, takich jak drama pedagogiczna, opowiadanie historii i praca nad tworzeniem filmu w j´zyku obcym. Uczestnicy odb´dà serie wspólnych warsztatów, podczas których zapoznajà si´ z teoretycznymi podstawami i wiedzà technicznà umo˝liwiajàcà zastosowanie nowych kreatywnych metod nauczania w pracy dydaktycznej instytucji partnerskich. Po odbyciu wspólnych warsztatów nastàpi okres testowania i implementacji poszczególnych metod przy udziale trenerów i uczniów z ka˝dej z organizacji partnerskich. G∏ównym produktem projektu b´dzie publikacja edukacyjna, stanowiàca rodzaj szczegó∏owego przewodnika opisujàcego w∏àczenie kreatywnych metod do procesu nauczania.

y 2010-1-DE2-LEO04-04712

Opracowanie wielonarodowej koncepcji kszta∏cenia personelu opiekuƒczego w obszarze opieki ambulatoryjnej i stacjonarnej dla ludzi m∏odych wymagajàcych opieki w celu ulepszenia i poprawy jakoÊci Êwiadczeƒ opiekuƒczych Partner polski • Stowarzyszenie Wspó∏pracy Regionalnej Al. Harcerska 3a, 41-500 Chorzów Osoba kontaktowa

Tadeusz Durczok 32 376 75 65 t.durczok@swr.pl D o f i n a n s o w a n i e 25 000 euro

y 2010-1-DE2-LEO04-04751

Partnerzy zagraniczni • Diakonisches Werk Gladbeck-Bottrop-Dorsten Arbeit und Bildung gGmbH – Niemcy k o o r d y n a t o r • Diakonisches Werk Gladbeck-Bottrop-Dorsten Seniorenhilfe GmbH – Niemcy • Fundatia Crestina Diakonia – Rumunia

Wykorzystanie wyników europejskich inicjatyw ECVET dla potrzeb kreatywnych zawodów malarza i lakiernika oraz florysty Partner polski • Centrum Kszta∏cenia Praktycznego ul. KoÊciuszki 5 B, 26-600 Radom

Celem projektu jest opracowanie wspólnych modu∏ów szkoleniowych dotyczàcych opieki ambulatoryjnej i stacjonarnej oraz doskonalenie metod zwiàzanych z opiekà nad m∏odymi niepe∏nosprawnymi osobami z krajów partnerskich. Inicjatorzy projektu przewidujà organizacj´ spotkaƒ w Niemczech, Polsce i Rumunii, w trakcie których uczestnicy podzielà si´ ze sobà wiedzà i doÊwiadczeniami zawodowymi. W pierwszym etapie prac uczestnicy zajmà si´ okreÊleniem kompetencji, które sà niezb´dne przy wykonywaniu zawodu zwiàzanego z opiekà nad m∏odymi potrzebujàcymi wsparcia osobami. Podczas zaplanowanej serii warsztatów nastàpi opracowanie treÊci nowych modu∏ów szkoleniowych, dostosowanych do wymogów ka˝dego z krajów oraz testowanie ich zawartoÊci merytorycznej. Na podstawie ju˝ opracowanego i przetestowanego modelu opieki nad osobami niepe∏nosprawnymi powstanie wielonarodowa koncepcja szkoleƒ dla opiekunów, które majà zostaç zaadaptowane w krajach partnerskich i dostosowane do wymogów oraz warunków instytucjonalnych, kulturalnych i spo∏ecznych. Wypracowany mi´dzynarodowy model szkolenia zostanie upowszechniony w Êrodowisku specjalistów w poszczególnych krajach partnerskich.

Osoba kontaktowa

Zdzis∏aw Janiewski 48 362 62 53 ckp@data.pl D o f i n a n s o w a n i e 25 000 euro Partnerzy zagraniczni • Sächsische Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemieberufe Dresden mbH – Niemcy k o o r d y n a t o r • Stredná´ odborná´ s˘kola zá´ hradnícka – S∏owacja Celem partnerów jest nawiàzanie wieloletniej wspó∏pracy mi´dzynarodowej na szczeblu instytucjonalnym, która ma umo˝liwiç wymian´ informacji i doÊwiadczeƒ pedagogicznych kadry nauczajàcej. Poprzez realizacj´ projektu partnerzy chcà stworzyç mo˝liwoÊç podniesienia poziomu dydaktycznego swoich placówek oraz przyczyniç si´ do spe∏nienia celów strategicznych europejskiej polityki kszta∏cenia zawodowego. Wymiana doÊwiadczeƒ ma pozytywnie wp∏ynàç na popraw´ i podniesienie poziomu nauczania. Podczas spotkaƒ partnerów uczestnicy zapoznajà si´ z efektami podobnych inicjatyw europejskich oraz zorganizujà wymian´

72


Projekty Partnerskie Partnerzy zagraniczni • European Voice Teachers Association – EVTA e.V. – Niemcy

mi´dzynarodowà uczestników projektu, w sk∏ad której wejdà zarówno uczniowie, jak i kadra dydaktyczna. Pod koniec realizacji przedsi´wzi´cia uczestnicy napiszà raport na temat uzyskanych doÊwiadczeƒ, mo˝liwoÊci uczenia „ponad granicami” oraz oceny mo˝liwoÊci wdro˝enia uzyskanych doÊwiadczeƒ do krajowych instytucji. Uczniowie bioràcy udzia∏ w projekcie wzmocnià swój europejski profil, a nauczyciele uzyskajà mo˝liwoÊç nawiàzania bezpoÊrednich kontaktów zawodowych.

koordynator

• Bundesverband Deutscher Gesangspädagogen BDG e.V. – Niemcy • Association Franc¸aise des Professeurs de Chant – Francja • EVTA – Austria Bund Österreichischer Gesangspädagogen – Austria • AICI – Associazione Insegnanti di Canto italiana – W∏ochy • Laulupedagogit ry – Finlandia • Hrvatska Udruga Vokalnih Pedagoga – Chorwacja

y 2010-1-DE2-LEO04-04753

Celem projektu jest rozwój kadr wokalistów i pedagogów Êpiewu poprzez upowszechnienie w Polsce najnowszych europejskich osiàgni´ç naukowych w zakresie wokalistyki. Projekt ma si´ przyczyniç do rozwoju sztuki wokalnej dzi´ki wspó∏pracy europejskich i Êwiatowych oÊrodków muzycznych z kilku krajów. Ma tak˝e zainspirowaç uczestników do realizacji badaƒ naukowych w zakresie wokalistyki. Podczas planowanych spotkaƒ, warsztatów i konferencji partnerzy projektu b´dà pracowaç nad wykorzystaniem nowych technologii, w tym Internetu, w pedagogice wokalnej. Wezmà udzia∏ w warsztatach pedagogicznych, wyk∏adach z metodyki, foniatrii i psychologii muzyki oraz w kursie interpretacyjnym. Dzia∏ania te odbywaç si´ b´dà w kilku partnerskich krajach uczestniczàcych w projekcie. Efektem zrealizowanych wspólnie przedsi´wzi´ç b´dzie pog∏´bienie wiedzy i umiej´tnoÊci pedagogicznych cz∏onków Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Âpiewu oraz promocja polskiej pedagogiki wokalnej nie tylko w Europie, ale i na Êwiecie.

Nowoczesne technologie i komunikacja danych w pojazdach samochodowych/PA/Ph34 Partner polski Zespó∏ Szkó∏ Samochodowych (ZSS) ul. Elblàska 54/64, 80-724 Gdaƒsk Osoba kontaktowa

Lech Obara 58 551 52 14, 798 228 277 Dofinansowanie 6 000 euro

l.obara@chello.pl

Partnerzy zagraniczni • Emil-Possehl-Schule – Niemcy k o o r d y n a t o r • Sla˚ tthaug Viderega˚ ende Skole – Norwegia • Selandia – Center for Erhvervsrettet Uddannelse – Dania Nauczyciele przedmiotów zawodowych szkó∏ Êrednich podejmà si´ merytorycznego opracowania materia∏u dotyczàcego uk∏adów klimatyzacji i wentylacji w pojazdach samochodowych oraz przygotowania çwiczeƒ praktycznych dotyczàcych diagnozowania i obs∏ugiwania g∏ównych urzàdzeƒ uk∏adów klimatyzacji i wentylacji. Projekt zak∏ada czynny udzia∏ uczniów wszystkich partnerskich instytucji. Uczniowie b´dà zg∏´biaç wiedz´ na temat czujników, aktywatorów i elektronicznych jednostek sterujàcych w poszczególnych zespo∏ach i uk∏adach pojazdu. W pierwszym tygodniu realizacji projektu uczniowie b´dà budowali i testowali model uk∏adu klimatyzacji w laboratoriach szko∏y goszczàcej w Danii. W trakcie dalszej cz´Êci pobytu uczestnicy b´dà wykonywali czynnoÊci zwiàzane z diagnozowaniem i obs∏ugiwaniem uk∏adów w autoryzowanych serwisach samochodowych. Projekt ma wesprzeç uczniów w opanowaniu kompleksowej i fachowej wiedzy w dziedzinie sterowania pracà uk∏adami klimatyzacji i wentylacji wn´trza nadwozi samochodowych, diagnozowania i usuwania ich usterek, wykonywania czynnoÊci obs∏ugowo-naprawczych oraz ma s∏u˝yç pog∏´bieniu ich umiej´tnoÊci podczas praktycznych zaj´ç warsztatowych w autoryzowanych stacjach obs∏ugi.

y 2010-1-DE2-LEO04-04769

Próby, oceny, adaptacja i dalszy rozwój skutecznych metod i narz´dzi pracy partnera do promowania uczestnictwa osób niepe∏nosprawnych na europejskim rynku pracy Partner polski • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Z∏otoryi – PCPR Al. Mi∏a 18, 59-500 Z∏otoryja Osoba kontaktowa

Wojciech Szandu∏a 76 878 44 47 szandul@wp.pl D o f i n a n s o w a n i e 25 000 euro Partnerzy zagraniczni • Institut für Fortbildung und Berufliche Reintegration – IFBR Zwickau – GmbH – Niemcy k o o r d y n a t o r • ARKADIE o. p. s. Spolec˘nost pro komplexní pé´c˘i o zdravotne˘ postiz˘ené´ – Czechy

y 2010-1-DE2-LEO04-04767 Inicjator projektu zak∏ada realizacj´ dzia∏aƒ majàcych na celu okreÊlenie przyczyny niskiego poziomu uczestnictwa osób niepe∏nosprawnych na europejskim rynku pracy oraz zapoznanie si´ z sytuacjà zawodowà tej grupy osób w krajach Unii Europejskiej. Projekt zak∏ada opracowanie wspólnej strategii rozwoju i nowego podejÊcia do finansowania zawodowych kwalifikacji osób niepe∏nosprawnych i integracji na rynku pracy. Ma ona pomóc osobom niepe∏nosprawnym w przezwyci´˝eniu barier i przyczyniç si´ do uzyskania równouprawnienia tej grupy osób na europejskim rynku pracy. W ramach rozwijania wspólnych strategii dzia∏ania odb´dà si´ seminaria i konferencje, a tak˝e szkolenia przygotowujàce do podj´cia pracy przez osoby niepe∏nosprawne. Szkolenia praktyczne w grupach roboczych obejmowaç b´dà prac´

Zastosowanie zasobów cyfrowych w pedagogice wokalnej Partner polski • Polskie Stowarszyszenie Pedagogów Âpiewu ul. Powstaƒców Âlàskich 103, 53-332 Wroc∏aw Osoba kontaktowa

Piotr ¸ykowski 71 363 39 60 plykowski@wp.pl; pedagodzy.spiewu@interia.pl D o f i n a n s o w a n i e 18 000 euro

73

PA


Partnerzy zagraniczni • Niedersächsisches Kultusministerium – Niemcy k o o r d y n a t o r • Acadé´mie de Reims, GIP EFTLV – Francja • North-Trøndelag County – Norwegia • Bezirksregierung Düsseldorf – Niemcy • IIS „Barsanti” – W∏ochy • Istituto Tecnico Commerciale Statale „Domenico Romanazzi” – W∏ochy • Junta de Andalucía General Directorate of Vocational Education, Training and Lifelong Learning – Hiszpania • Acadé´mie Aix-Marseille GIP FCIP – Francja • AOC Friesland, MBO Leeuwarden – Holandia

w gospodarstwach domowych, ogrodach, pralniach, a tak˝e prac´ w krawiectwie, stolarni czy w budownictwie. Odbycie przez osoby niepe∏nosprawne sta˝y w Niemczech i Czechach zaowocuje zwi´kszeniem ich doÊwiadczenia zawodowego.

y 2010-1-DE2-LEO04-04775

Kszta∏towanie ÊwiadomoÊci kulturowej mniejszoÊci narodowoÊciowych i imigrantów starszego pokolenia w ramach europejskiej sieci edukacyjnej Partner polski • Studium J´zyków Obcych Spó∏ka Jawna ul. Piotrkowska 43, 90-410 ¸ódê

Projekt inicjuje utworzenie stabilnej Partnerskiej Sieci Europejskich Regionów, dzia∏ajàcej na rzecz wzrostu mobilnoÊci poprzez rozszerzanie internacjonalizacji kszta∏cenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego. Partnerzy planujà przygotowanie standardów dla projektów mobilnoÊci grup docelowych (IVT oraz VETPRO), a tak˝e opracowanie wytycznych dla podleg∏ych im w regionach placówek kszta∏cenia zawodowego, wzbogacajàcych jakoÊç projektów mobilnoÊci poprzez stosowanie przygotowanych standardów. Sk∏ad Sieci Partnerskiej tworzyç b´dà regionalne w∏adze oÊwiatowe, zespo∏y szkó∏ i centra kszta∏cenia. W ramach odbytych konferencji przygotowujàcych Sieç Partnerskà ustalono, ˝e dla realizacji Sieci zorganizowanych zostanie pi´ç partnerskich spotkaƒ poÊwi´conych kwestii promocji sieci, zdefiniowania jakoÊciowych standardów, ustalenia systemu komunikacji, omówienia zagadnienia polityki mobilnoÊci europejskiej oraz ewaluacji i perspektyw przysz∏ej wspó∏pracy partnerów. Owocem przedsi´wzi´cia b´dzie stworzenie strony internetowej www.erei-vet.com oraz opracowanie broszury pt. „Standardy jakoÊciowe”, napisanej w j´zyku angielskim.

Projekty Partnerskie

Osoba kontaktowa

Maciej Kie∏basiƒski 42 633 34 36 m.kielbasinski@orka-consulting.pl D o f i n a n s o w a n i e 18 000 euro Partnerzy zagraniczni • Kreisvolkshochschule Verden – Niemcy k o o r d y n a t o r • Studieforbundet Folkeuniversitetet – Norwegia • Aracne Associazione di Promozione Sociale – W∏ochy • Asociatia ‘EUROED’ – Rumunia • Kingston University – Wielka Brytania • GRETA du Velay – Francja G∏ównym za∏o˝eniem projektu jest rozwini´cie umiej´tnoÊci zawodowych personelu zajmujàcego si´ pracà z cudzoziemcami b´dàcymi w starszym wieku. Europejska sieç partnerów z siedmiu krajów udoskonali i ujednolici materia∏y dotyczàce kszta∏cenia zawodowego, skierowane do trenerów i opiekunów zajmujàcych si´ opiekà i szczególnymi potrzebami osób starszych, nale˝àcych do mniejszoÊci narodowoÊciowych. Planowane dzia∏ania przewidujà organizacj´ szkoleƒ uczestników w miejscach pracy i w szko∏ach zawodowych. Rezultatem projektu b´dzie stworzenie strony internetowej oraz przygotowanie i opracowanie materia∏ów i metod szkoleniowych (skierowanych do szkó∏ zawodowych i centrów kszta∏cenia doros∏ych), dotyczàcych w szczególnoÊci kwestii zwiàzanych z zasadami prawid∏owego i zdrowego ˝ywienia oraz prawid∏owej opieki, dostosowanej do potrzeb osób w starszym wieku. Owocem przedsi´wzi´cia ma byç równie˝ modu∏ e-learningowy, przeznaczony dla trenerów i opiekunów majàcych kontakt z imigrantami i osobami nale˝àcymi do mniejszoÊci narodowoÊciowych.

y 2010-1-DE2-LEO04-04786

Kamieƒ w´gielny dla wewn´trznej rekrutacji uczestników zagranicznych wymian i praktyk wÊród m∏odzie˝y kszta∏càcej si´ zawodowo z trudnoÊciami w nauce, upoÊledzonej lub z problemami socjalno-bytowymi Partnerzy polscy • Zespó∏ Szkó∏ Zawodowych nr 3 ul. Szkolna 10, 27-200 Starachowice Osoba kontaktowa

y 2010-1-DE2-LEO04-04785

Dorota Rychlewska 41 274 72 52 dorothea7@onet.eu D o f i n a n s o w a n i e 12 000 euro • OÊrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach ul. Hutnicza 10, 27-200 Starachowice

Wspó∏dzia∏anie regionów europejskich na rzecz wzmacniania internacjonalizacji kszta∏cenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego Partnerzy polscy • Urzàd Marsza∏kowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Edukacji i Nauki Al. Niepodleg∏oÊci 18, 61-713 Poznaƒ

Osoba kontaktowa

Lucyna Prokop 41 274 85 06 Dofinansowanie

Osoba kontaktowa

¸ukasz PuÊlecki 61 647 53 18

ohp.starachowice@op.pl 12 000 euro

Partnerzy zagraniczni • Evangelische Akademie Loccum – Niemcy • P.A.I.O. Vernon-Seine Vexin – Francja k o o r d y n a t o r • Landesarbeitskreis „Berufsnot junger Menschen in Niedersachsen” e.V. – Niemcy

Lukasz.puslecki@umww.pl D o f i n a n s o w a n i e 25 000 euro • Kuratorium OÊwiaty we Wroc∏awiu Plac Powstaƒców Warszawy 1, 50-951 Wroc∏aw Osoba kontaktowa

Jan Kamiƒski 71 340 63 18

W ramach spotkaƒ partnerów wypracowane zostanà kryteria s∏u˝àce do rekrutacji m∏odzie˝y na sta˝e zawodowe i praktyki

j.kaminski@kuratorium.wroclaw.pl D o f i n a n s o w a n i e 18 000 euro 74


Projekty Partnerskie y 2010-1-DE2-LEO04-05161

zagraniczne, realizowane na terenie paƒstw europejskich bioràcych udzia∏ w przedsi´wzi´ciu. Wypracowanie katalogu kryteriów sprawia szczególnà trudnoÊç placówkom, które kszta∏cà m∏odzie˝ majàcà trudnoÊci w nauce, pochodzàcà z rodzin patologicznych lub ˝yjàcà w nie najlepszych warunkach materialnych. Wybrana zgodnie ze wspólnie wypracowanymi kryteriami m∏odzie˝ b´dzie uczestniczyç w wymianach i praktykach mi´dzynarodowych, które majà wzbogaciç zasób wiedzy uczestników i stanowiç wa˝ne doÊwiadczenie zawodowe i ˝yciowe. Mo˝liwoÊç skorzystania z wyjazdów stworzy uczestnikom szans´ na poznanie europejskich paƒstw, ich kultury, tradycji i religii oraz na nabycie umiej´tnoÊci interakcji i komunikacji z osobami pochodzàcymi z innych krajów. Zaplanowano szeÊç spotkaƒ partnerów w trzech ró˝nych krajach. Wypracowane kryteria, s∏u˝àce do przeprowadzania rekrutacji wÊród m∏odzie˝y majàcej wyjechaç na wymiany i praktyki zagraniczne, zostanà przet∏umaczone na j´zyk angielski i udost´pnione na stronie internetowej partnerów do u˝ytku powszechnego.

Polowanie na skarby kultury Partner polski • Stowarzyszenie VESUVIO ul. Kurpiowska 2/43, 35-620 Rzeszów Osoba kontaktowa

Alina Stadnik 79 861 70 22 Dofinansowanie

Partnerzy zagraniczni • Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH – Niemcy koordynator

• Aeolis – Cultural Development Society of Lesvos Island – Grecja • Eesti People to People – Estonia • Foreign Language School – Ziger – Chorwacja • Consell de Mallorca – Departament de Medi Ambient – Hiszpania • Viska, Life long Learning center in Westman Islands in Iceland – Islandia

y 2010-1-DE2-LEO04-04798

Europejskie partnerstwo na rzecz jakoÊci i wdro˝enia europejskiego systemu punktowego VET

Za∏o˝eniem przedsi´wzi´cia jest poprawa jakoÊci us∏ug turystycznych dzi´ki doskonaleniu umiej´tnoÊci i wymianie doÊwiadczeƒ przewodników turystycznych. Utworzenie sieci wspó∏pracujàcych w partnerskiej grupie s∏uchaczy pozwoli na pog∏´bienie wiedzy uczestników na temat lokalnej historii i dziedzictwa kulturowego partnerskich krajów w kontekÊcie obs∏ugi ruchu turystycznego. Osoby bioràce udzia∏ w przedsi´wzi´ciu b´dà uczestniczyç w prelekcjach, wyk∏adach i dyskusjach, podczas których b´dà pog∏´biaç wiedz´ na temat dziedzictwa kulturowego, geografii i historii partnerskich regionów. W ramach projektu uczestnicy opracujà elektronicznà broszur´, zawierajàcà opisy zabytków kultury i informacje turystyczne. Projekt przewiduje organizacj´ mi´dzynarodowych wizyt roboczych we wszystkich partnerskich krajach, w tym lokalne wyjazdy turystyczne, podczas których uczestnicy b´dà pe∏niç rol´ przewodników. Rezultatem projektu b´dzie opracowanie przewodnika turystycznego, zawierajàcego przyk∏ady dobrych praktyk oraz stworzenie elektronicznej gry na temat kultury, zabytków i turystyki partnerskich krajów.

Partner polski • Semper Avanti Plac Êw. Macieja 5, 61-714 Wroc∏aw Osoba kontaktowa

Maciej Tylkowski 71 792 86 79 Dofinansowanie

alas11@poczta.onet.pl 18 000 euro

maciej.tylkowski@semperavanti.org 18 000 euro

Partnerzy zagraniczni • Gesellschaft für Europabildung e.V. – Niemcy k o o r d y n a t o r • Stage within European Programmes S.L. – Hiszpania • Foyle Language School – Wielka Brytania Przedsi´wzi´cie jest kontynuacjà projektu pt. „Europejskie partnerstwo na rzecz jakoÊci kszta∏cenia zawodowego”. Za∏o˝enia obecnego przedsi´wzi´cia dotyczà kontynuacji pracy nad podnoszeniem jakoÊci w projektach mobilnoÊci poprzez zdefiniowanie modu∏ów odnoszàcych si´ do wyników nauczania zawodowego w nast´pujàcych profesjach: nauczyciel wychowania wczesnoprzedszkolnego, grafik, kartograf i pracownik robót budowlanych. W ramach projektu przewidziano cykl spotkaƒ w ka˝dej z organizacji partnerskich. Na spotkaniach opracowane zostanà dokumenty odnoszàce si´ do poszczególnych efektów uczenia si´ w obszarze kszta∏cenia socjalnego, artystycznego i technicznego. Koƒczàcà projekt konferencj´ zaplanowano w Lizbonie. Zostanà na nià zaproszone osoby majàce wp∏yw na podejmowanie decyzji zwiàzanych z kszta∏ceniem zawodowym w Europie. Rezultaty przedsi´wzi´cia majà byç widoczne na dwóch poziomach: lokalnym i europejskim. Lokalni partnerzy organizacji bioràcych udzia∏ w projekcie b´dà mieli mo˝liwoÊç uczestniczenia w spotkaniach roboczych i seminariach organizowanych w ich miastach. Rezultaty projektu b´dà szeroko rozpowszechnione na poziome europejskim.

2010-1-DK1-LEO04-01870

Partnerstwo dla szkolenia zawodowego w zakresie innowacji zrównowa˝onego rozwoju Partner polski • Atmoterm S.A. ul. Langowskiego 4, 45-031 Opole Osoba kontaktowa

Thomas Schoenfelder 77 442 66 67 schoenfelder@atmoterm.pl D o f i n a n s o w a n i e 12 000 euro Partnerzy zagraniczni

• Aalborg University – Dania k o o r d y n a t o r • Austrian Institute of Ecology – Austria • National Laboratory of Energy and Geology, I.P. – Portugalia • STENUM GmbH – Austria • VITO – Flemish Institute for Technological Research – Belgia • University of Maribor, Faculty of Chemistry and Chemical Engineering – S∏owenia • National Technical University of Athens, School of Mechanical Engineering – Grecja

75

PA


Projekty Partnerskie

• Stiftelsen TEM vid Lunds universitet – Szwecja • ENVIROS s.r.o. – Czechy • Danish Standards Foundation – Dania • PROSPEKTIKER – European Institute for Future Studies and Strategic Planning – Hiszpania • Social and Environmental Responsibility Centre – Bu∏garia • Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO – Holandia

krajach europejskich, oraz materia∏y dotyczàce metodyki nauczania w instytucjach partnerskich i poÊwi´cone tematowi kwalifikacji nabywanych przez uczniów w szko∏ach partnerów.

Celem partnerstwa jest wymiana doÊwiadczeƒ i sformu∏owanie zaleceƒ dla kszta∏cenia i szkolenia zawodowego w zakresie innowacji zrównowa˝onego rozwoju, odnoszàcych si´ do potrzeb i realiów ró˝nych paƒstw europejskich. W ramach partnerstwa organizowane b´dà regularne spotkania pozwalajàce na zdefiniowanie koncepcji Europejskiego Kursu Szkoleniowego w zakresie ekoefektywnoÊci. Za∏o˝eniem wspó∏pracy jest zdefiniowanie koncepcji dotyczàcych istotnych zagadnieƒ z obszaru innowacji zrównowa˝onego rozwoju, odnoszàcej si´ do sektorów i obszarów krytycznych, które zostanà zdefiniowane na drodze partnerstwa w trakcie wymiany i organizowanych przez partnerów debat. Uczestnikami spotkaƒ majà byç nie tylko partnerzy projektu, ale tak˝e znaczàce na rynku podmioty systemu VET, pochodzàce z kraju b´dàcego gospodarzem danego spotkania. W celu optymalizacji wyników wspó∏pracy przeprowadzone zostanà konsultacje eksperckie. Cz´Êç spotkaƒ zostanie zorganizowana w po∏àczeniu z istotnymi konferencjami na temat zrównowa˝onego rozwoju, w szczególnoÊci Europejski Okràg∏y Stó∏ na rzecz Zrównowa˝onej Konsumpcji i Produkcji (European Roundtable of Sustainable Consumption and Production).

Partner polski • Nowe Motywacje Sp. z o.o. ul. Ehrenberga 15, 31-309 Kraków

y 2010-1-ES1-LEO04-20639

Renesans II – europejska sieç kompetencji kluczowych

Osoba kontaktowa

Adrian Jasik 12 626 76 50 Dofinansowanie

Partnerzy zagraniczni • Granaforma S.L. – Hiszpania k o o r d y n a t o r • Ibis acam Bildungs GmbH – Austria • Institut INPRO a.s. – Czechy • NEXUS s.r.l. – W∏ochy • Nacionaline distancinio mokymo asociacija – Litwa Inicjator projektu ma na celu realizacj´ dzia∏aƒ zmierzajàcych do wprowadzenia standaryzacji w obszarze kompetencji pracowników ró˝nych grup zawodowych. Przedsi´wzi´cie jest kontynuacjà wdra˝anego w latach 2008-2009 projektu Rinascimento, który zapoczàtkowa∏ badanie rynku szkoleniowego pod kàtem oferty szkoleƒ, obejmujàcych kluczowe kompetencje oraz tworzenie sieci ekspertów. Za∏o˝eniem przedsi´wzi´cia jest stworzenie europejskiej mapy kompetencji kluczowych. Uczestnicy projektu opracujà kwestionariusze s∏u˝àce do analizy kompetencji oraz przeprowadzà badania dotyczàce kluczowych kompetencji w poszczególnych krajach partnerskich. Celem przedsi´wzi´cia jest tak˝e w∏àczenie nowych cz∏onków do Europejskiej Sieci Kompetencji Kluczowych. Do grona nowych cz∏onków wejdzie po pi´ciu partnerów z ka˝dego paƒstwa bioràcego udzia∏ w przedsi´wzi´ciu. Sà to zarówno uczelnie wy˝sze, zwiàzki zawodowe, stowarzyszenia pracodawców, jak i centra szkoleniowe i prywatni przedsi´biorcy. Rozszerzenie Europejskiej Sieci Kompetencji Kluczowych o dwudziestu pi´ciu nowych cz∏onków i opracowanie europejskiej mapy kompetencji kluczowych wp∏ynie na bardziej efektywnà realizacj´ polityki kszta∏cenia ustawicznego.

y 2010-1-ES1-LEO04-20626

Umiej´tnoÊci zawodowe a zatrudnienie Partner polski • Zespó∏ Szkó∏ Technicznych w Cieszynie ul. Frysztacka 48, 43-400 Cieszyn Osoba kontaktowa

Anita Pokrywa 33 852 25 61 Dofinansowanie

adrian.jasik@nm.com.pl 18 000 euro

onedisplay@interia.pl 18 000 euro

Partnerzy zagraniczni • I.E.S. Miguel Romero Esteo – Hiszpania k o o r d y n a t o r • Gallipoli Commercial Vocational Training and Anatolian Commercial Vocational Training High School – Turcja • Sdrujebie „Alumni Klub” – Bu∏garia • Ordu Ticaret Meslek Lisesi – Turcja

y 2010-1-FI1-LEO04-02977

Green E – Ekologia w przedsi´biorczoÊci – nabywanie nowych umiej´tnoÊci poprzez rozwój programów nauczania i szkolenia

Rozpoznawanie kwalifikacji nabywanych przez uczniów w szko∏ach z krajów bioràcych udzia∏ w projekcie to g∏ówne za∏o˝enie przedsi´wzi´cia, którego efekty majà si´ przyczyniç do zmniejszenia trudnoÊci m∏odych ludzi w szukaniu zatrudnienia na europejskim rynku pracy. Projekt b´dzie realizowany w kilku etapach. Celem pierwszego spotkania partnerów b´dzie przygotowanie pracy na temat kwalifikacji nabywanych przez uczniów w ka˝dej szkole partnerskiej. Projektodawca przewidzia∏ organizacj´ wizyt w szko∏ach, podczas których uczestnicy dokonajà analizy programów nauczania, zapoznajà si´ z dost´pnymi materia∏ami edukacyjnymi oraz z metodami nauczania, które sà z powodzeniem stosowane podczas prowadzonych zaj´ç. Projekt zak∏ada tak˝e organizacj´ wizyt uczestników w zak∏adach pracy, w których uczniowie danej szko∏y odbywajà praktyki zawodowe. Rezultatem projektu b´dà opracowania na temat mechanizmów zatrudnienia i zawodów, na które jest obecnie najwi´ksze zapotrzebowanie na rynku pracy w wybranych

Partner polski • Centrum Kszta∏cenia Ustawicznego w Bia∏ymstoku ul. ˚abia 5, 15-448 Bia∏ystok Osoba kontaktowa

Ewa Maria Chociej 85 651 58 55 ewachociej@op.pl D o f i n a n s o w a n i e 25 000 euro Partnerzy zagraniczni • Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto – Finlandia k o o r d y n a t o r • The Agricultural University of Iceland – Islandia

76


Projekty Partnerskie y 2010-1-FR1-LEO04-14357

• Hadlow College – Wielka Brytania • I.E.S. Clara Campoamor – Hiszpania • Lycé´e Horticole et Forestier Saint Joseph – Francja • Oulun seudun ammattiopisto Taivalkosken yksikkö – Finlandia

Europejska koncepcja kwalifikujàca kszta∏cenie i wykonywanie terapeutycznej pracy za poÊrednictwem zwierzàt Partner polski • Stowarzyszenie Strapate Ranczo ul. Lipowa 7, 61-715 Be∏chatów

Za∏o˝eniem pomys∏odawców jest zwi´kszenie ÊwiadomoÊci uczniów szkó∏ zawodowych na temat zagadnieƒ ochrony Êrodowiska, wykorzystywanych w szkoleniu z zakresu przedsi´biorczoÊci. Wymiana doÊwiadczeƒ w obszarze edukacji m∏odzie˝y i doros∏ych ma si´ przyczyniç do rozwoju programów nauczania i szkolenia przedsi´biorczoÊci. Dzia∏ania partnerów obejmujà zebranie i opracowanie materia∏ów z zakresu zagadnieƒ ochrony Êrodowiska w ró˝nych sektorach szkolnictwa zawodowego. B´dà te˝ s∏u˝yç poszerzeniu wiedzy uczestników na temat programów nauczania i szkolenia zawodowego w krajach partnerskich. W ramach projektu odbywaç si´ b´dà zaj´cia pog∏´biajàce znajomoÊç j´zyka angielskiego, warsztaty twórcze dotyczàce wytwarzania produktów naturalnych i ekologicznych, warsztaty z przedsi´biorczoÊci i doradztwa zawodowego, zaj´cia warsztatowe na temat tradycyjnych umiej´tnoÊci i metod produkcji ekologicznych produktów naturalnych oraz ich zastosowania, a tak˝e wizyty i analizy porównawcze majàce na celu zapoznanie uczestników projektu z przyk∏adami dobrych praktyk stosowanych w krajach partnerskich.

Osoba kontaktowa

Stanislawa Tilesova 510 810 178 stanatilesova@wp.pl D o f i n a n s o w a n i e 25 000 euro Partnerzy zagraniczni • Fé´de´ration Internationale de Thé´rapie et de Relation d’Aide par la Mé´diation – Francja k o o r d y n a t o r • Nederlandse Stichting Helpen met Paarden – Equitherapie – Holandia • Förderkreises Therapeutisches Reiten e.V. – Niemcy • Slovenská´ hippoterapeutická´ asociá´cia – S∏owacja • HANDHIPPO, Union nationale belge des thé´ rapeutes spé´cialisé´s en hippothé´rapie – Belgia Celem projektu jest utworzenie wielop∏aszczyznowej europejskiej koncepcji kwalifikujàcej kszta∏cenie i wykonywanie terapeutycznej pracy za poÊrednictwem zwierzàt. Koncepcja ma uwzgl´dniaç zarówno prawne, jak i organizacyjne aspekty kryteriów jakoÊci. Pierwszym krokiem dzia∏aƒ b´dzie zapoznanie si´ uczestników z kompetencjami, szkoleniami i praktykami funkcjonujàcymi w poszczególnych krajach partnerskich. Na podstawie zebranych informacji zostanie opracowany materia∏ podsumowujàcy konkretne problemy dotyczàce omawianej tematyki, a poszczególne zespo∏y specjalistów b´dà si´ zajmowaç analizà i rozwiàzywaniem zdiagnozowanych problemów. Opublikowane wyniki prac grup tematycznych b´dà dost´pne dla terapeutów, organizacji szkoleniowych, organów nadzorujàcych szkolenia, organizacji majàcych wp∏yw na decyzje o dofinansowywaniu rozpatrywanych metod oraz dla organizacji nadzorujàcych standardy jakoÊciowe w Unii Europejskiej. Uczestnicy planujà tak˝e zorganizowanie prezentacji wyników swojej pracy w zakresie ochrony zdrowia, skierowanych do instytucji socjalnych i politycznych, majàcych wp∏yw na decyzje o wprowadzaniu opracowanych metod do praktyki i ich finansowaniu.

2010-1-FI1-LEO04-02981

Hipoterapia – mo˝liwoÊci wspólnego kszta∏cenia w Polsce, Finlandii i Wielkiej Brytanii Partner polski • Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne ul. Salwatorska 14, 30-109 Kraków Osoba kontaktowa

Joanna Dzwonkowska 22 593 19 00 j.dzwonkowska@wp.pl D o f i n a n s o w a n i e 25 000 euro Partnerzy zagraniczni • Hevosopisto Oy – Finlandia k o o r d y n a t o r • Association of Chartered Physiotherapists in Therapeutic Riding – Wielka Brytania Projekt ma na celu wymian´ wiedzy oraz wypracowanie wspólnych standardów szkolenia w dziedzinie hipoterapii przez specjalistów z Polski, Finlandii oraz Wielkiej Brytanii. Wymiana wiedzy i doÊwiadczeƒ hipoterapeutów ma zaowocowaç podniesieniem kwalifikacji, wiedzy i umiej´tnoÊci uczestników. Realizacja projektu b´dzie polegaç na organizacji wspólnych warsztatów, konferencji i seminariów. Pierwszy warsztat zostanie poÊwi´cony tematowi wyboru odpowiednich koni wykorzystywanych do hipoterapii. Póêniejszy etap projektu przewiduje organizacj´ szkoleƒ psychopedagogicznych dla nauczycieli i studentów oraz przygotowanie konferencji poÊwi´conej ocenie hipoterapii w teorii i praktyce. W wyniku przeprowadzonych warsztatów, seminariów i konferencji studenci zapoznajà si´ z mo˝liwoÊciami kszta∏cenia w innych krajach, poznajà w praktyce ró˝ne metody prowadzenia zaj´ç hipoterapii, zwi´kszà swoje kompetencje j´zykowe, w tym tak˝e specjalistyczne s∏ownictwo zwiàzane z jeêdziectwem i hipoterapià. Wyk∏adowcy b´dà mieli mo˝liwoÊç wymiany doÊwiadczeƒ w dziedzinie kszta∏cenia hipoterapeutów i wypracowania wspólnych metod tego szkolenia.

y 2010-1-FR1-LEO04-14361

Wspó∏praca europejska oraz okreÊlenie najlepszych praktyk w zakresie kszta∏cenia i szkolenia zawodowego w sektorach: leÊnym i drzewnym Partnerzy polscy • Stowarzyszenie Lubelskie Drewno – Regionalny Klaster w Lublinie ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin Osoba kontaktowa

Mieczys∏aw Kwiatkowski 81 746 93 34 klaster.lublin@wp.pl D o f i n a n s o w a n i e 25 000 euro • Zespó∏ Szkó∏ LeÊnych w Bi∏goraju ul. Polna 3, 23-400 Bi∏goraj Osoba kontaktowa

Agata Kowal 84 688 07 97 agatka27@op.pl D o f i n a n s o w a n i e 25 000 euro

77

PA


Projekty Partnerskie

Partnerzy zagraniczni • Groupe Interprofessionnel de Promotion de l’Economie du Bois en Lorraine – Francja k o o r d y n a t o r • Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole du Balcon des Ardennes – Francja • Central Ostrobothnia Rural Institute – Finlandia • Metsäntutkimuslaitos/Kannus (Finnish Forest Research Institute/Kannus) – Finlandia • LE FOREM – Office wallon de la Formation professionnelle et de l’emploi – Belgia • Skogsstyrelsen Region Nord – Szwecja • Moravskoslezsky˘ drevarsky˘ klastr, obcanské´ sdruz˘ení – Czechy • Str˘ední s˘kola zeme˘de˘lská a lesnická, Fry˘ dek-Místek – Czechy

którego rolà b´dzie przygotowanie merytoryczne oraz przygotowanie mobilnoÊci, która odb´dzie si´ w danym kraju. Projekt zak∏ada przeanalizowanie potrzeb instytucji kszta∏cenia zawodowego i ich relacji ze Êwiatem biznesu, dokonanie analizy oczekiwaƒ dotyczàcych sta˝y wÊród przedsi´biorstw oraz wypracowanie kryteriów nadawania znaku jakoÊci „Label”, a tak˝e stworzenie opracowania praktycznych aspektów u˝ycia tego znaku jakoÊci. D∏ugofalowym rezultatem projektu b´dzie nawiàzanie bli˝szych kontaktów mi´dzy obszarami edukacji i biznesu, co ma wp∏ynàç na lepszà integracj´ m∏odych pracowników z rynkiem pracy.

Projekt przewiduje organizacj´ serii spotkaƒ osób zatrudnionych w sektorach leÊnych i drzewnych w instytucjach partnerskich w celu zapoznania si´ z praktykami stosowanymi w danym kraju w zakresie szkolnictwa zawodowego. Podczas siedmiu mi´dzynarodowych konferencji uczestnicy zapoznajà si´ z dobrymi praktykami stosowanymi w partnerskich krajach oraz z systemem edukacji zawodowej w poszczególnych paƒstwach. Ka˝dy partner, we wspó∏pracy z cichymi partnerami projektu, powo∏a w swojej instytucji zespó∏ nadzorujàcy przebieg dzia∏aƒ podejmowanych na szczeblu krajowym. Szereg dyskusji z ekspertami, analiza mocnych i s∏abych stron obecnie wykorzystywanych metod pracy, jak równie˝ wymiana ró˝norodnych strategii i praktyk stosowanych w Europie majà si´ przyczyniç do podniesienia jakoÊci kszta∏cenia zawodowego oraz pomóc w opracowaniu nowych materia∏ów szkoleniowych i strategii podejmowanych dzia∏aƒ, a w konsekwencji wp∏ynàç na wzrost ÊwiadomoÊci dotyczàcej potencja∏u leÊnictwa i sektora drzewnego. Podsumowaniem dwuletniej wspó∏pracy b´dzie sporzàdzenie przewodnika dobrych praktyk nt. kszta∏cenia zawodowego w sektorze leÊnym i drzewnym.

Zestaw narz´dzi szkoleniowych dla europejskich liderów EALT

y 2010-1-GB2-LEO04-03556

Partner polski • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w ¸odzi ul. Rewolucji 1905 r. 64, 90-222 ¸ódê Osoba kontaktowa

Marcin Goƒda 42 299 55 37 mgonda@ahe.lodz.pl D o f i n a n s o w a n i e 18 000 euro Partnerzy zagraniczni • Belfast Metropolitan College – Wielka Brytania k o o r d y n a t o r • Koning Willem I College – Holandia • IEK DOMI - Epsilon Ekpaideftiki s.a. – Grecja Za∏o˝eniem projektu jest wspieranie procesów podnoszenia jakoÊci i wprowadzania innowacji w zakresie kszta∏cenia i szkolenia zawodowego kadr zarzàdzajàcych. Przedsi´wzi´cie ma na celu zwi´kszenie kompetencji zawodowych i poszerzenie wiedzy mened˝erów oraz liderów instytucji zajmujàcych si´ nauczaniem w zakresie kierowania podleg∏ymi im podmiotami. Projekt ma tak˝e umo˝liwiç uczestnikom rozwój ich umiej´tnoÊci przywódczych. W ramach przedsi´wzi´cia odb´dà si´ wizyty w instytucjach partnerskich, wymiany personelu oraz warsztaty dla mened˝erów i liderów. Podczas wymiany doÊwiadczeƒ, wiedzy i praktyki pomi´dzy partnerami w Europie uczestnicy pracowaç b´dà nad stworzeniem zestawu materia∏ów szkoleniowych w wersji elektronicznej, s∏u˝àcych do wzmocnienia kwalifikacji mened˝erów i liderów w zakresie zarzàdzania podleg∏ymi im podmiotami: szko∏ami, uniwersytetami, organizacjami publicznymi. W celu upowszechniania dobrych praktyk i podzielenia si´ z innymi instytucjami wiedzà nabytà podczas realizacji przedsi´wzi´cia odb´dzie si´ seria mi´dzynarodowych spotkaƒ i seminariów na szczeblu lokalnym. Owocem projektu ma byç tak˝e przeprowadzenie porównawczych badaƒ w zakresie obecnego stanu kwalifikacji mened˝erów i liderów w zakresie uczenia si´ przez ca∏e ˝ycie.

y 2010-1-FR1-LEO04-14413

Nadawanie znaku jakoÊci europejskim przedsi´biorstwom przyjmujàcym sta˝ystów (Label) Partner polski • Fundacja Sfera ul. Przy∏uskiego 12, 61-692 Poznaƒ Osoba kontaktowa

Justyna HadaÊ 661 073 030 Dofinansowanie

hadasiek@hotmail.com 25 000 euro

Partnerzy zagraniczni • Fé´dé´ration Ré´gionale des MFR Aquitaine et Limousin – Francja koordynator

• Centres d’Education & de Formation en Alternance – Belgia • Grupul Scolar Tehnic Alexandria – Rumunia • Centro Italiano Opere Femmilili Salesiane – Formazione Professionale – W∏ochy

y 2010-1-GB2-LEO04-03558

BeCome – Analityczne zarzàdzanie w biznesie dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw

Do g∏ównych rezultatów dzia∏aƒ partnerów przedsi´wzi´cia nale˝y stworzenie znaku jakoÊci, który b´dzie nadawany europejskim przedsi´biorstwom w dowód uznania za ich profesjonalizm i kompetencje dotyczàce przyjmowania sta˝ystów w ramach unijnego programu „Uczenie si´ przez ca∏e ˝ycie”. Narz´dzie to przy realizacji projektów sta˝owych ma pozwoliç instytucjom kszta∏cenia na wybór najlepiej przygotowanych i najbardziej wiarygodnych przedsi´biorstw. Ka˝dy z szeÊciu partnerów utworzy w∏asny komitet techniczny, z∏o˝ony z przedstawicieli sfery kszta∏cenia i biznesu,

Partner polski • Stowarzyszenie Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych (MultiKlaster) ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sàcz Osoba kontaktowa

Elwira Waszkiewicz 18 449 94 63 elwira.waszkiewicz@multiklaster.pl D o f i n a n s o w a n i e 18 000 euro

78


Projekty Partnerskie y 2010-1-GB2-LEO04-03599

Partnerzy zagraniczni • The MRS Consultancy Ltd. – Wielka Brytania k o o r d y n a t o r • Greta du Velay – Francja • K. Kampanis & CO LP (KEK ENA) – Grecja • Innovative Technology Center Europa ITC-EUROPA – Belgia • Avanzza – Hiszpania • FormaTech s.r.l. – W∏ochy

MAVEN – Dost´p migrantów do sieci kszta∏cenia zawodowego Partner polski • Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji M∏odzie˝y STRIM ul. Pawlikowskiego 5/5, 31-127 Kraków Osoba kontaktowa

Inicjator projektu zak∏ada wypracowanie narz´dzia, które umo˝liwi znaczàcà popraw´ wiedzy ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw w zakresie planowania i wdra˝ania odpowiedniej strategii rozwoju. Narz´dzie ma byç w∏aÊciwie dopasowane do potrzeb odbiorcy i ma uwzgl´dniaç czynniki otoczenia bezpoÊrednio wp∏ywajàce na dane przedsi´biorstwo. Dzi´ki niemu mo˝liwe b´dzie przedstawienie mo˝liwoÊci osiàgni´cia szybkiego zwrotu z inwestycji dla MÂP. Projekt zak∏ada organizacj´ spotkaƒ roboczych w ka˝dym z krajów partnerów, w trakcie których uczestnicy przedsi´wzi´cia b´dà pracowaç nad dostosowaniem rozwijanego narz´dzia do potrzeb indywidualnego odbiorcy pod wzgl´dem danego regionu, sektora i j´zyka. Przygotowanie przewodnika dla u˝ytkowników ka˝dego z krajów oraz testy narz´dzia pod wzgl´dem u˝ytecznoÊci, przeprowadzane na szerokiej grupie odbiorców, majà pos∏u˝yç ukazaniu istotnoÊci analitycznego zarzàdzania biznesem. Majà si´ tak˝e przyczyniç si´ do przekonania MÂP do korzystania z narz´dzia w celu ∏atwej oceny etapu rozwoju, na którym znajduje si´ dana firma, oraz pomóc w ∏atwiejszym okreÊleniu dalszej Êcie˝ki jej rozwoju.

Veronia Poisson 12 422 55 64 frauleinfisch@hotmail.com, basia@strim.org.pl D o f i n a n s o w a n i e 18 000 euro Partnerzy zagraniczni • Point Europa – Wielka Brytania k o o r d y n a t o r • CESIE - Centro Studi ed Initiative Europeo – W∏ochy • Asociación Cultural Y Deportiva de la Hoya – Hiszpania • Fekete Sereg Ifjú´sá´gi Egyesület – W´gry • CUBIC – Cultur & Bildung im Context – Austria • France Amé´rique Latine – Francja Inicjatywa ∏àczy kilku partnerów, którzy zajmujà si´ pracà z migrantami i przedstawicielami Êrodowisk migracyjnych. Uczestnicy chcà wykorzystaç swoje umiej´tnoÊci nabyte podczas szkoleƒ i w trakcie pracy mi´dzykulturowej oraz swojà wiedz´ z zakresu opieki spo∏ecznej i pomocy rodzinnej do promowania dost´pu do kszta∏cenia i szkolenia zawodowego imigrantów i cz∏onków mniejszoÊci narodowych. Dzi´ki nawiàzaniu przez uczestników projektu silnych wi´zi ze spo∏ecznoÊciami imigrantów i cz∏onkami mniejszoÊci w spo∏ecznoÊciach lokalnych mo˝liwe b´dzie Êledzenie Êcie˝ek osób, które osiàgn´∏y sukces w kszta∏ceniu zawodowym. Ma to na celu skorzystanie ze sprawdzonych rozwiàzaƒ i przedstawienie ich innym zainteresowanym, by w ten sposób zwi´kszyli oni mo˝liwoÊci rozwoju osobistego i zawodowego. Równie wa˝nym zadaniem b´dzie zidentyfikowanie powodów i blokad, które utrudni∏y innym cz∏onkom spo∏ecznoÊci mniejszoÊciowych dost´p do szkoleƒ. Wyniki prac prowadzonych w ramach realizacji przedsi´wzi´cia zostanà wykorzystane w celu zapewnienia praktycznych porad skierowanych do osób potrzebujàcych, zarówno do cz∏onków mniejszoÊci, jak i organizacji, które starajà si´ im pomóc.

y 2010-1-GB2-LEO04-03566

Regionalna Wspólnota Wdro˝eƒ Innowacji Partner polski • Wroc∏awskie Centrum Badaƒ EIT+ Sp. z o.o. ul. Stab∏owicka 147/149, 61-716 Wroc∏aw Osoba kontaktowa

Alicja Jachimowicz 71 354 33 62 alicja.jachimowicz@eitplus.pl D o f i n a n s o w a n i e 18 000 euro Partnerzy zagraniczni • Advantage West Midlands – Wielka Brytania k o o r d y n a t o r • Technical University of Darmstadt – Niemcy • Valencian Region Foundation – Hiszpania • Eindhoven University of Technology – Holandia

y 2010-1-HU1-LEO04-00055

Policyjne zabezpieczanie imprez masowych, demonstracji, zwalczanie ekstremizmu na ulicach

Partnerstwo stworzy mo˝liwoÊç podzielenia si´ doÊwiadczeniami uczestników z zakresu szeroko poj´tych zmian klimatu. Spotkania b´dà dotyczyç koordynacji programu Pioneers into Practice, w którym biorà udzia∏ partnerzy z ró˝nych regionów Europy. Program ma pozwoliç na zwi´kszanie kwalifikacji osób (pionierów) poprzez realizacj´ trzech miesi´cznych praktyk, które odb´dà si´ w Polsce oraz w kraju partnerskim. Inicjatorzy projektu przewidujà organizacj´ wizyt naukowych i spotkaƒ informacyjnych, podczas których uczestnicy zdobywaç b´dà wiedz´ dotyczàcà dobrych praktyk. G∏ównym rezultatem projektu b´dà podniesienie kwalifikacji osób bioràcych udzia∏ w przedsi´wzi´ciu oraz transfer wiedzy i technologii wykorzystanych podczas rozwoju produktów i us∏ug w macierzystych firmach pionierów. Efektem przedsi´wzi´cia b´dzie równie˝ utworzenie portalu komunikacyjnego SharePiont, pakietu metodologicznego e-treningu, a tak˝e strony internetowej i podr´cznika prezentujàcego wypracowane rozwiàzania, które powstanà podczas wspó∏pracy partnerskiej.

Partner polski • Komenda Sto∏eczna Policji ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa Osoba kontaktowa

Gra˝yna Do∏´ga 22 603 03 21 Dofinansowanie

fundusze.ue@policja.waw.pl 18 000 euro

Partnerzy zagraniczni • Budapesti Rendo˝r-fo˝kapitá´nysá´ g – W´gry k o o r d y n a t o r • Bundespolizeidirektion Wien – Austria • Krajske Reditelstvi Policie Hlavniho Mesta Prahy – Czechy Celem projektu jest wykorzystanie doÊwiadczeƒ partnerów oraz obserwacja ich pracy i dzia∏aƒ dotyczàcych zabezpieczania imprez o charakterze masowym (demonstracji, imprez sportowych itp.). Istotnym za∏o˝eniem przedsi´wzi´cia jest zapoznanie uczestników

79

PA


Projekty Partnerskie

ze strukturami organizacyjnymi Sztabu Kierowniczego Policji i pracà rzeczników prasowych oraz wizytacja miejsca organizacji imprezy masowej. W ka˝dym z krajów partnerskich grupa robocza weêmie udzia∏ w obserwacji przygotowaƒ prac planistycznych w celu zabezpieczenia imprezy o charakterze masowym, a tak˝e b´dzie uczestniczyç w konkretnych dzia∏aniach podczas realizacji imprez. Dzia∏ania b´dà dotyczyç zabezpieczeƒ policyjnych podczas imprez masowych, demonstracji, wydarzeƒ sportowych (w tym Euro 2012), festiwali muzycznych. B´dà tak˝e dotyczyç przygotowaƒ prezydencji W´gier w UE w pierwszej po∏owie 2011 roku oraz polskiej prezydencji w UE w drugiej po∏owie 2011 roku. W efekcie przeprowadzonej analizy i wymiany doÊwiadczeƒ policji zostanie opracowana strategia dotyczàca zastosowania Êrodków przeciwko ruchom ekstremistycznym, uwzgl´dniajàca krajowe i europejskie prawodawstwo. Projekt oparty zostanie na wspó∏pracy pomi´dzy policjami: Budapesztu, Wiednia, Pragi i Warszawy.

y 2010-1-IT1-LEO04-00973

Innowacyjne metody szkoleƒ w zakresie zarzàdzania w sektorze kultury Partner polski • Muzeum Narodowe w Krakowie Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków Osoba kontaktowa

Lidia Kozie∏-Siudut 12 295 56 81 lkoziel@muzeum.krakow.pl D o f i n a n s o w a n i e 18 000 euro Partnerzy zagraniczni • Ce.S.F.Or. – Centro Studi Formazione Orientamento – W∏ochy k o o r d y n a t o r • Gecko Programmes Ltd. – Wielka Brytania • Cap Ulysse – Francja • Gesellschaft für Europabildung e.V. – Niemcy • Centro Europeu de Línguas – Portugalia • ALFMED, Academie de Langues France Médite´rrané´e – Francja • ETIC – Escola Té´cnica de Imagem e Comunicac¸a˜o – Portugalia

y 2010-1-IE1-LEO04-02462

Poznanie mechanizmu rozwoju i zarzàdzania oraz systemów szkolenia w europejskich stra˝ach po˝arnych

Rozszerzenie wspó∏pracy na poziomie europejskim w zakresie podnoszenia kwalifikacji mened˝erów kultury oraz rozwini´cie kreatywnoÊci i konkurencyjnoÊci w sektorze kultury to nadrz´dne cele przedsi´wzi´cia. Projekt zostanie zrealizowany we wspó∏pracy oÊmiu partnerskich instytucji z szeÊciu krajów. Spotkania projektowe w organizacjach partnerskich umo˝liwià uczestnikom porównanie form kszta∏cenia mened˝erów kultury w krajach partnerów pod kàtem ich kompetencji, doÊwiadczeƒ w zakresie formalnych i pozaformalnych sposobów pozyskiwania i podnoszenia kwalifikacji oraz najlepszych praktyk zawodowych. Dzi´ki wymianie myÊli i spotkaniom partnerów majà powstaç raporty zawierajàce opisy dobrych praktyk, dotyczàcych zarzàdzania w sektorze kultury. Powsta∏e opracowania b´dà dotyczyç kwestii zwiàzanych z pozyskiwaniem funduszy na projekty kulturalne, zarzàdzaniem wydarzeniami kulturalnymi, promocjà i komunikacjà w realizacji imprez kulturalnych oraz mi´dzynarodowej mobilnoÊci i szkoleƒ mened˝erów kultury.

Partner polski • Centralna Szko∏a Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w Cz´stochowie ul. Sabinowska 62, 42-200 Cz´stochowa Osoba kontaktowa

Robert ˚uczek 34 378 53 65 zuczekr@cspsp.pl D o f i n a n s o w a n i e 18 000 euro Partnerzy zagraniczni • Stamina Consulting Ltd. – Irlandia k o o r d y n a t o r • Dublin Fire Brigade – Irlandia • Strathclyde Fire and Rescue Service – Wielka Brytania Projekt s∏u˝y rozwojowi kwalifikacji personelu zatrudnionego w strukturach ratowniczych. Za∏o˝eniem przedsi´wzi´cia jest poznanie mechanizmu rozwoju i zarzàdzania oraz systemów szkoleƒ, wykorzystywanych w Europejskich Stra˝ach Po˝arnych, zaanga˝owanych w realizacj´ wspólnych dzia∏aƒ. Ka˝dy z partnerów projektu b´dzie gospodarzem dwóch spotkaƒ. W ramach realizacji przedsi´wziecia partnerzy zaprezentujà modele kompetencji, systemów kszta∏cenia i jakoÊci, które stanowià podstaw´ zarzàdzania rozwojem personelu pracowników organizacji. W drugim roku trwania projektu zainteresowane omawianà problematykà osoby b´dà mog∏y wziàç udzia∏ w warsztatach, podczas których zostanà zaprezentowane najlepsze praktyki zarzàdzania kompetencjami i rozwojem pracowników. Owocem projektu b´dzie wymiana wiedzy i doÊwiadczeƒ uczestników, a tak˝e opracowanie wspólnych koncepcji oraz nawiàzanie wspó∏pracy w celu realizacji przysz∏ych przedsi´wzi´ç. Zdobyta wiedza zostanie wykorzystana do stworzenia propozycji zmian w systemie szkolenia i rozwoju kompetencji personelu.

y 2010-1-IT1-LEO04-00978

Przez teatr do talentów Partner polski • Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego ul. Grunwaldzka 1, 83-110 Tczew Osoba kontaktowa

Wojciech Rinc 58 531 55 50 Dofinansowanie

wojciechrinc@gmail.com 18 000 euro

Partnerzy zagraniczni • Associazione Arte e Salute Onlus – W∏ochy k o o r d y n a t o r . • „Panevez˘io Jaunuoliu˛ dienos” – Litwa • MOSTart Nemzetközi Kulturá´lis Közhasznú´ Egyesület – W´gry • Society of Social Psychiatry and Mental Health – Grecja • Izmir Is Eg˘itim Merkezi – Turcja • Studio Citadela – Czechy • ENT – Slovensko zdruz ˘ enje za dus˘evno zdravje – S∏owenia • LC Educational – Education and Training Centre – Cypr • United Youth Councils Association – Bu∏garia

80


Projekty Partnerskie y 2010-1-LT1-LEO04-02825

Celem projektu jest rozwini´cie wspó∏pracy mi´dzynarodowej poprzez wymian´ doÊwiadczeƒ zwiàzanych z realizacjà zadaƒ z dziedziny teatru oraz rozwój kadry pracujàcej nad rehabilitacjà osób upoÊledzonych umys∏owo. Projekt zak∏ada mo˝liwoÊç obserwowania pracy oraz stworzenie grup teatralnych wÊród osób upoÊledzonych intelektualnie. Celem przedsi´wzi´cia jest tak˝e stworzenie osobom niepe∏nosprawnym mo˝liwoÊci podró˝owania, poznawania kultury i dziedzictwa innych krajów europejskich oraz poszerzenia wiedzy ogólnej na temat sztuki, w szczególnoÊci z dziedziny teatru. Projekt zak∏ada organizacj´ szeÊciu lekcji z wybranych tematów i dyskusji z udzia∏em profesjonalistów danej dziedziny, a tak˝e zorganizowanie mi´dzynarodowych spotkaƒ partnerów projektu, poÊwi´conych wybranym zagadnieniom naukowym i artystycznym. Przewidywane dyskusje, wirtualne lekcje oraz zaj´cia praktyczne z dziedziny teatru majà na celu wymian´ doÊwiadczeƒ i umiej´tnoÊci mi´dzy partnerami. Projekt zak∏ada tak˝e wymian´ wiedzy w zakresie rehabilitacji artystycznej.

Model oceny kompetencji zawodowych mechaników samochodowych w kontekÊcie doÊwiadczeƒ Unii Europejskiej Partner polski • Zespó∏ Szkó∏ Samochodowych im. in˝. Tadeusza Taƒskiego w Poznaniu ul. Zamenhofa 142, 61-139 Poznaƒ Osoba kontaktowa

Andrzej KwaÊniewski 61 877 09 08 auryn11@wp.pl D o f i n a n s o w a n i e 25 000 euro Partnerzy zagraniczni • Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla – Litwa k o o r d y n a t o r • Stredná´ odborná´ s˘kola, Jesenské´ ho 1, Nové´ Zá´ mky – S∏owacja • Landesberufsschule Eggenburg – Austria • Str˘ední odborná´ s˘kola a Str˘ední odborné uc˘ilis˘te˘ – Czechy • Ziya Kalkavan Denizcilik Anadolu Teknik Lisesi – Turcja

y 2010-1-IT1-LEO04-00982

Przekierowanie kszta∏cenia dla wzbogacenia umiej´tnoÊci fachowych

Opracowanie kompendium zadaƒ umo˝liwiajàcych ocen´ wiedzy teoretycznej i umiej´tnoÊci praktycznych nabytych w europejskich instytucjach kszta∏cenia zawodowego to cel niniejszego projektu. Podczas mi´dzynarodowej wspó∏pracy partnerzy projektu skoncentrujà si´ na opracowaniu za∏o˝eƒ umo˝liwiajàcych organizacj´ i przeprowadzenie mi´dzynarodowego konkursu dla uczniów z zakresu wiedzy i umiej´tnoÊci praktycznych mechaników samochodowych. Uczestnicy podejmà si´ przeprowadzenia badaƒ i analizy systemów kszta∏cenia zawodowego oraz porównajà standardy i programy kszta∏cenia mechanika samochodowego w krajach partnerskich. Opracowane kompendium, s∏u˝àce do oceny kwalifikacji i kompetencji zawodowych mechanika samochodowego, b´dzie zawiera∏o zarówno zadania teoretyczne, jak i praktyczne. Projekt zak∏ada przeprowadzenie profesjonalnych konkursów teoretycznych i praktycznych w ka˝dej szkole w krajach uczestniczàcych w programie oraz weryfikacj´ opracowanego kompendium zadaƒ na poziomie europejskim podczas mi´dzynarodowego konkursu umiej´tnoÊci zawodowych mechanika samochodowego – Car Mechanic Junior 2012.

Partner polski • Core Sp. z o.o. ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa Osoba kontaktow

Stefano Maroncelli 22 586 33 00 stefano@investmentsgroup.net D o f i n a n s o w a n i e 18 000 euro Partnerzy zagraniczni • Atena s.r.l. – W∏ochy k o o r d y n a t o r • Studio Legale Crastolla – Associazione Professionale – W∏ochy • Evropská´ rozvojova agentura, s.r.o. – Czechy • EUNET Európai Együttmu ˝ködé´ si Há´lózatoké´ rt Alapítvá´ny – W´gry • Knowledge & Innovation Intermediaries Consulting Ltd. (Kinno Consultants Ltd.) – Grecja • Oficeforma – Oficina de Inovac¸a˜o e Formac¸a˜o, Lda – Portugalia • Nieuwe Media School – Belgia • PIN Education Ltd. – Bu∏garia • Nevvar Salih Is¸gören Kampüsü Ticaret Meslek Lisesi – Turcja • Ludzas novada Bernu un jaunies˘u centrs – ¸otwa • IPA SA S.C. pentru Cercetare, Proiectare s¸i Product¸ie de Echipamente s¸i Instalat¸ii de Automatizare – Rumunia

y 2010-1-LT1-LEO04-02828

Tworzenie idealnego modelu poradnictwa zawodowego dla dzieci i m∏odzie˝y ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Celem projektu ma byç pog∏´bienie wiedzy partnerów uczestniczàcych w przedsi´wzi´ciu na temat funduszy Unii Europejskiej oraz za∏o˝eƒ i realizacji programów i projektów unijnych. Wspólne dzia∏ania obejmowaç b´dà utworzenie instrumentów internetowych, w tym forum internetowego, strony internetowej oraz listy mailowej i ksià˝ki kontaktowej, wykorzystywanej przy poszukiwaniu partnerów projektu, a tak˝e stworzenie platformy e-learningowej, przydatnej do oceny projektów. Przedsi´wzi´cie zak∏ada realizacj´ dwunastu lekcji na temat funduszy unijnych, programów UE oraz tematów pokrewnych. Lekcje b´dà mia∏y form´ bezpoÊrednich spotkaƒ, a tak˝e konferencji przeprowadzanych online. Tematy spotkaƒ b´dà dotyczyç przezwyci´˝enia niepowodzenia w sytuacji odrzucenia projektu, spe∏nienia odpowiednich kryteriów oceny i wykorzystania doÊwiadczenia przy ponownym jego z∏o˝eniu. Omówione zostanà kwestie aspektów prawnych, umów mi´dzy partnerami, klauzul wià˝àcych i niewià˝àcych, a tak˝e kwestie dotyczàce uczestnictwa m∏odzie˝y w projektach, planowania bud˝etu oraz uprawnieƒ organizacji w obszarze funduszy strukturalnych.

Partner polski • Krajowe Towarzystwo Autyzmu Odzia∏ w Krakowie ul. Grottgera 3, 30-035 Kraków Osoba kontaktowa

Joanna Kossewska 12 631 30 15 joanna.kossewska@ap.krakow.pl D o f i n a n s o w a n i e 25 000 euro Partnerzy zagraniczni • S˘iauliai University, Faculty of Social Welfare and Disability Studies – Litwa k o o r d y n a t o r • Keskuspuiston ammattiopisto – Finlandia • Riksgymnasiet – Szwecja • Stiftung St. Zeno Berufsbildungswerk Kirchseeon – Niemcy • Istituto Internazionale per lo Studio dei Problemi della Gioventu ` Contemporanea – W∏ochy 81

PA


y 2010-1-PL1-LEO04-11296

Projekty Partnerskie

• National Higher Institute for Training and Research for the Education of Young Disabled Persons and Adapted Teaching INS HEA – Francja

PrzejrzystoÊç kompetencji ogólnych i mo˝liwoÊci ich rozwoju na przyk∏adzie wybranych paƒstw cz∏onkowskich (Transcompetences)

Opracowanie modelu poradnictwa dla dzieci i m∏odzie˝y ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w oparciu o doÊwiadczenia krajów partnerskich to g∏ówny cel inicjatorów przedsi´wzi´cia. Planowane dzia∏ania obejmujà przeprowadzenie w ka˝dym z partnerskich krajów badaƒ dotyczàcych sytuacji poradnictwa zawodowego, skierowanego do dzieci i m∏odzie˝y ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt zak∏ada wymian´ doÊwiadczeƒ poszczególnych instytucji w zakresie okreÊlenia i konceptualizacji podstawowych kategorii, które gwarantujà sukces poradnictwa zawodowego, skierowanego do tej grupy osób. Dokonanie analizy osiàgni´ç poszczególnych instytucji i krajów w budowaniu modelu poradnictwa zawodowego, a tak˝e analiza porównawcza modeli istniejàcych w poszczególnych krajach majà umo˝liwiç opracowanie teoretycznego idealnego modelu, który zostanie rozpowszechniony w ka˝dym z paƒstw partnerskich za pomocà opracowanych publikacji badaƒ, zrealizowanych filmów DVD oraz zorganizowanych konferencji naukowych.

Partnerzy polscy • Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej TRANSFER koordynator

ul. Wielowiejska 28, 04-884 Warszawa Osoba kontaktowa

Ma∏gorzata Rejnik 22 615 79 31 mrejnik@stowarzyszenie-transfer.pl D o f i n a n s o w a n i e 18 000 euro • Stowarzyszenie ds. Badania Pracy i Organizacji Przedsi´biorstw REFA Wielkopolska ul. Rubie˝ 46/C3, 61-612 Poznaƒ Osoba kontaktowa

Beata Nowaczyk 61 827 94 10 Dofinansowanie

beata.nowaczyk@refa.poznan.pl 18 000 euro

Partnerzy zagraniczni • Inforcoop – Istituto Nazionale di Formazione della Lega delle Cooperative a Mutue – W∏ochy • August Horch Akademie GmbH – Niemcy • Stichting Business Development Friesland – Holandia • Associac¸a˜o Nacional para a Acc¸a˜o Familiar – Portugalia

y 2010-1-LV1-LEO04-00937

M∏ody przedsi´biorczy artysta Partner polski • Zespó∏ Szkó∏ Plastycznych ul. Or∏owska 39, 80-522 Gdynia

G∏ównym za∏o˝eniem projektu jest zaproponowanie rozwiàzania, które przyczyni si´ do wzrostu przejrzystoÊci i porównywalnoÊci kompetencji uzyskanych przez obywateli UE, w szczególnoÊci tych, którzy pracujà bàdê poszukujà pracy w administracji publicznej. Rozwiàzanie to b´dzie mog∏o byç zastosowane w Europass portfolio. Celem szczegó∏owym partnerów projektu jest przygotowanie metody (w formie specjalnej karty) umo˝liwiajàcej dokonanie samooceny i opisu posiadanych kompetencji ogólnych, w tym spo∏ecznych i organizacyjnych, w formie która pozwoli na zastosowanie w Europass CV. W realizacji powy˝szego celu zostanie wykorzystany profil kompetencji ogólnych, opracowany w ramach projektu pt. „Efektywny urz´dnik zadowolony obywatel – dobre praktyki w nowoczesnych krajach Unii Europejskiej”, finansowanego przez program Leonardo da Vinci. Kolejnym celem projektu jest wymiana doÊwiadczeƒ w zakresie oferty szkoleƒ pozwalajàcych rozwinàç kompetencje ogólne, które b´dà organizowane w krajach partnerów. Na podstawie badaƒ przeprowadzonych w tym zakresie, wed∏ug uzgodnionej metodologii, dokonany zostanie wybór najlepszych szkoleƒ.

Osoba kontaktowa

Katarzyna ¸okuciejewska 58 624 82 13 klokuciejewska08@poczta.onet.pl D o f i n a n s o w a n i e 25 000 euro Partnerzy zagraniczni • RHS Gymnasiet – Szwecja k o o r d y n a t o r • S˘kola ú´ z˘itkové´ho vy´tvarníctva – S∏owacja Wspó∏praca w wielokulturowych grupach oparta na wymianie wiedzy, umiej´tnoÊci i doÊwiadczeƒ, ma si´ przyczyniç do usprawnienia programów szkoleniowych partnerów, zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej. Projekt zak∏ada udzia∏ w przedsi´wzi´ciu uczniów szkó∏ artystycznych i przewiduje nawiàzywanie wspó∏pracy organizacji partnerskich z przedsi´biorcami, jednostkami samorzàdowymi oraz innymi partnerami spo∏ecznymi, a tak˝e organizacj´ szkoleƒ, warsztatów, konkursów i ekspozycji. Wspó∏praca ma zaowocowaç stworzeniem dziesi´ciu kolekcji ubiorów i dodatków, ich promocji oraz organizacji pokazu mody. Wystawy prac zorganizowane przez uczniów majà wzbudziç zainteresowanie Êrodowisk lokalnych. Praca uczniów i nauczycieli szkó∏ artystycznych w zespo∏ach mi´dzynarodowych pozwoli im poszerzyç horyzonty oraz zwi´kszyç mobilnoÊç. W trakcie spotkaƒ i szkoleƒ na temat marketingu i przedsi´biorczoÊci uczestnicy projektu poznajà doÊwiadczenia innych paƒstw z zakresu badania rynku pracy. Szkolenie zawodowe i zastosowanie innowacyjnych technologii (spowodowane wymianà doÊwiadczeƒ wÊród partnerów projektu) stworzà mo˝liwoÊç usprawnienia programów szkoleniowych zgodnie z wytycznymi UE.

y 2010-1-PL1-LEO04-11304

Od sadzonki po enoturystyk´ – kompetencje zawodowe, umiej´tnoÊci i dobre praktyki w bran˝y winiarskiej w perspektywie porównawczej Partner polski • Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarskie k o o r d y n a t o r ul. Stary Rynek 1, 65-067 Zielona Góra Osoba kontaktowa

Roman Grad 603 382 854 Dofinansowanie

82

vinograd@vp.pl 25 000 euro


Projekty Partnerskie y 2010-1-PL1-LEO04-11313

Partnerzy zagraniczni • Bodega Jose Estevez S.A. – Hiszpania • Udruge Kutjevac˘ki vinari – Chorwacja • Vinarna Slanchev Zamak Ltd. – Bu∏garia

Postrzeganie przez dzieci i m∏odzie˝ zagadnieƒ zwiàzanych z ochronà danych i prywatnoÊci Partner polski • Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych k o o r d y n a t o r ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Za∏o˝eniem projektu jest nawiàzanie wspó∏pracy pomi´dzy przedstawicielami bran˝y winiarskiej w celu wymiany doÊwiadczeƒ dotyczàcych upraw winoroÊli, produkcji wina oraz poszukiwania wspólnych rozwiàzaƒ problemów prawnych, pojawiajàcych si´ przy produkcji i sprzeda˝y produktów winiarskich, a tak˝e rozwijaniu enoturystyki w obszarze europejskim. W trakcie projektu odb´dà si´ cztery wizyty studyjne i cztery spotkania metodologiczno-organizacyjne, w których b´dzie uczestniczyç pi´ciu przedstawicieli ka˝dego z partnerskich krajów. Partnerzy podzielà si´ na trzy grupy robocze. Dwie z nich skupià si´ na specjalistycznych zagadnieniach – dziedzinie upraw winoroÊli i produkcji wina oraz kwestiach prawnych, kwestiach sprzeda˝y, promocji wina i rozwoju enoturystyki. Trzecia grupa robocza zajmie si´ metodologicznym opracowaniem podr´cznika. Efektem wspó∏pracy b´dzie stworzenie multimedialnej ksià˝ki ilustrujàcej rozwiàzania stosowane przez poszczególnych partnerów, która stanie si´ przydatnym narz´dziem szkoleniowym w kszta∏ceniu zawodowym w bran˝y winiarskiej. D∏ugofalowym celem projektu b´dzie rozwój kompetencji zawodowych uczestników we wszystkich wspomnianych powy˝ej obszarach.

Osoba kontaktowa

Beata Batorowicz 22 860 73 95 b_batorowicz@giodo.gov.pl D o f i n a n s o w a n i e 18 000 euro Partnerzy zagraniczni • Orszá´ggyu˝lé´si Biztosok Hivatala – W´gry • Agencija za zas˘titu osobnih podataka (Croatian Personal Data Protection Agency) – Chorwacja

Za∏o˝eniem projektu jest ocena podejÊcia do zagadnieƒ zwiàzanych z ochronà danych i prywatnoÊci wÊród dzieci i m∏odzie˝y. Generalnym za∏o˝eniem planowanych badaƒ jest dostarczenie szczegó∏owych analiz dotyczàcych sposobów ochrony danych osobowych i prywatnoÊci przez dzieci i m∏odzie˝ i okreÊlenia sytuacji, w których sà one bardziej sk∏onne do ujawniania informacji na swój temat. Wiedza pozyskana w toku realizacji projektu umo˝liwi lepsze ukierunkowanie dzia∏aƒ informacyjnych w kraju i na Êwiecie, zwiàzanych ze sposobami ochrony danych osobowych. Dzia∏ania zaplanowane w ramach projektu obejmujà przygotowanie metodologii prowadzenia badaƒ oraz ich przeprowadzenie wÊród dzieci i m∏odzie˝y. W rezultacie projektu powstanie raport podsumowujàcy badania oraz przedstawiajàcy ocen´ poziomu ÊwiadomoÊci dzieci i m∏odzie˝y w trzech krajach cz∏onkowskich UE w zakresie ochrony danych osobowych i prywatnoÊci. B´dzie on dost´pny w czterech wersjach j´zykowych: angielskiej, polskiej, w´gierskiej i chorwackiej. Owocem projektu b´dzie tak˝e organizacja warsztatów prezentujàcych wyniki raportu.

y 2010-1-PL1-LEO04-11309

Profesjonalizm w MDE – Wymiana wiedzy, technik i doÊwiadczeƒ w nauczaniu projektowania sterowanego modelem (Model Driven Engineering) Partner polski • Politechnika Lubelska k o o r d y n a t o r ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin Osoba kontaktowa

Jacek K´sik 81 525 20 46 Dofinansowanie

kesik@cs.pollub.pl 18 000 euro

y 2010-1-PL1-LEO04-11315

Projekt budowy zdalnie sterowanej r´ki Partnerzy zagraniczni • Politecnico di Milano – Dipartimento di Elettronica e Informazione – W∏ochy • Universidad de Alicante – Hiszpania • É´cole des Mines de Nantes – Francja

Partnerzy polscy • Âlàskie Techniczne Zak∏ady Naukowe k o o r d y n a t o r ul. Sokolska 26, 40-086 Katowice Osoba kontaktowa

Jaros∏aw Kiszka 32 351 19 23, 782 973 502 jarekkiszka@yahoo.co.uk D o f i n a n s o w a n i e 25 000 euro • Wy˝sza Szko∏a Technologii Informatycznych w Katowicach ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice

G∏ównym celem projektu jest transfer i adaptacja koncepcji szkolenia w zakresie projektowania sterowanego modelem (MDE) dla lokalnych Êrodowisk edukacyjnych w zakresie IT w krajach partnerów, s∏u˝àce polepszeniu i ujednoliceniu wiedzy o najnowszych metodach projektowania oprogramowania zarówno wÊród wyk∏adowców, jak i studentów – przysz∏ych profesjonalistów. Celem poÊrednim jest promocja projektowania sterowanego modelem wÊród studentów i profesjonalistów z lokalnych Êrodowisk partnerów, podnoszàcego mo˝liwoÊci lokalnych ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw w rozwiàzywaniu z∏o˝onych problemów w projektowaniu oprogramowania, co ma zwi´kszyç ich konkurencyjnoÊç. W ramach projektu odb´dà si´ szkolenia wyk∏adowców oraz seminaria obejmujàce tematyk´ nauczania MDE. Przygotowane przez uczestników przedsi´wzi´cia materia∏y edukacyjne zostanà opublikowane i b´dà rozpowszechnianie w krajach partnerów. Zostanie tak˝e uruchomiony serwis internetowy poÊwi´cony tematyce MDE. Rezultatem projektu b´dzie wypracowanie wspólnych metod nauczania MDE z uwzgl´dnieniem lokalnych potrzeb partnerów.

Osoba kontaktowa

Witold Brandys 32 207 27 07 witold.brandys@wsti.edu.pl D o f i n a n s o w a n i e 25 000 euro Partnerzy zagraniczni • Beypazarı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi – Turcja • Lycé´ e Henri Vincenot – Francja • Clubul Copiilor Ors¸ova – Rumunia Celem projektu jest stworzenie pomocy naukowej do wykorzystania przez uczniów i studentów w ramach zaj´ç z mechatroniki, robotyki oraz ICT. Dzi´ki temu b´dà mogli rozwijaç umiej´tnoÊci z zakresu CAD/CAM i programowania oraz wiedz´ z zakresu elek-

83

PA


Osoba kontaktowa

Projekty Partnerskie

troniki. B´dzie to zdalnie sterowany i programowalny model r´ki robota wraz z oprogramowaniem sterujàcym. Planowane dzia∏ania obejmujà budow´ modelu prawej r´ki o rozmiarach naturalnych, zamocowanego na ramie o konstrukcji modularnej. Model b´dzie móg∏ uÊcisnàç r´k´, ruszaç niezale˝nie wszystkimi palcami oraz podnosiç i zmieniaç po∏o˝enie lekkich obiektów. W pracach zostanà wykorzystane programy sterujàce napisane w j´zykach Bascom i/lub C++. Wyjazdy do instytucji partnerskich zwiàzane b´dà przede wszystkim z planowaniem i modyfikacjà kolejnych etapów projektu oraz z testowaniem efektów prac. Pomi´dzy wyjazdami partnerzy b´dà wykonywaç przydzielone im zadania. W ramach rozpowszechniania wiedzy o projekcie planowane jest stworzenie strony www zawierajàcej informacje o jego uczestnikach oraz informacje techniczne, udzia∏ w imprezach targowych, a tak˝e nawiàzanie kontaktów z lokalnymi mediami.

Adam Kaleta 50 106 22 94 Dofinansowanie

akaleta2@poczta.onet.pl 18 000 euro

Partnerzy zagraniczni • Karriere Club – Silvia Flaismann – Austria k o o r d y n a t o r • European Institute for Relations & Cooperation International Network – Grecja • Adana Il Kültür ve Turizm Müdürlügˇü – Turcja • Laboratorio CreActiva – Hiszpania • LUETEB Libera Universita` Europea Terza eta` della Basilicata – W∏ochy Celem projektu jest wsparcie uczestników w rozwoju umiej´tnoÊci i kwalifikacji zawodowych oraz opracowanie kreatywnych zestawów szkoleƒ, stosowanych w terapii spo∏ecznej i wykorzystujàcych elementy artystyczne. Projekt zak∏ada przeprowadzenie badaƒ dotyczàcych metod i sposobów wykorzystania terapii poprzez sztuk´ w zakresie kszta∏cenia zawodowego w ró˝nych dziedzinach spo∏ecznych na poziomie krajów partnerskich. Stworzenie trenerom i innym pracownikom edukacji doros∏ych z krajów partnerskich mo˝liwoÊci wymiany doÊwiadczeƒ i informacji na temat skutecznoÊci ró˝nych metod terapii poprzez sztuk´ ma w efekcie przyczyniç si´ do opracowania przez nich zestawu szkoleƒ, które sprawià, ˝e nauka b´dzie bardziej interesujàca, zwi´kszy motywacj´ uczniów i poprawi ich samoocen´. Uczestnicy wymienià si´ doÊwiadczeniami i wiedzà na temat ró˝nych strategii nauczania i opracujà kilka rodzajów modu∏ów szkoleniowych. W trakcie realizacji projektu przetestujà tak˝e w praktyce wypracowane przez siebie nowe rozwiàzania organizacyjne i pedagogiczne na poziomie organizacji partnerskich.

y 2010-1-PT1-LEO04-05113

Wskazówki dla zadaƒ podnoszàcych kwalifikacje w kontekÊcie praktycznym Partner polski • Zespó∏ Szkó∏ nr 1 w Lubinie ul. KoÊciuszki 9, 59-300 Lubin Osoba kontaktowa

Dariusz Tomaszewski 76 746 30 50 dariusz.tomaszewski@zs1.lubin.edu.pl D o f i n a n s o w a n i e 18 000 euro ; Partnerzy zagraniczni • Escola Profissional de Aveiro – Portugalia k o o r d y n a t o r • Centro Formativo Provinciale Giuseppe Zanardelli – W∏ochy • Instituto de Educación Secundaria La Se` nia – Hiszpania • Istituto Superiore Lorenzo Lotto – W∏ochy

y 2010-1-RO1-LEO04-06771 Za∏o˝eniem projektu jest zwi´kszanie udzia∏u nauczycieli i uczniów w edukacji oraz stworzenie mi´dzynarodowej sieci partnerów, których dzia∏ania skoncentrujà si´ na opracowaniu materia∏ów szkoleniowych do wykorzystania w trakcie szkoleƒ zawodowych zarówno w szko∏ach, jak i w zak∏adach pracy. Zadaniem partnerów b´dzie opracowanie zestawu zadaƒ majàcych na celu promocj´ przedsi´biorczoÊci, kszta∏towanie wyobraêni i kreatywnoÊci, zdolnoÊci komunikacji oraz sprawnoÊci rozwiàzywania problemów i pracy w zespole, a tak˝e umiej´tnoÊci pracy nad projektem, przestrzegania wyznaczonych terminów, umiej´tnoÊci kierowniczych i handlowych. Wypracowane zadania majà s∏u˝yç równie˝ rozwijaniu zdolnoÊci podejmowania wspólnych decyzji, za˝egnywaniu konfliktów i sytuacji kryzysowych oraz zajmowaniu si´ poszczególnymi zadaniami w zespole. Spotkania partnerów majà tak˝e na celu wymian´ doÊwiadczeƒ i porównywanie dobrych praktyk zawodowych. Na spotkaniach uczestnicy b´dà poruszaç tematy zwiàzane z wyrównywaniem ró˝nic mi´dzy uczniami oraz lepszym przygotowaniem uczniów i nauczycieli do pracy na rynku europejskim, a tak˝e zajmà si´ zagadnieniami dotyczàcymi nowych metod nauczania, w szczególnoÊci nauczania przedsi´biorczoÊci.

Ka˝dy uczàcy si´ jest wa˝ny Partner polski • Spo∏eczna Wy˝sza Szko∏a Przedsi´biorczoÊci i Zarzàdzania w ¸odzi ul. Sienkiewicza 9, 61-717 ¸ódê Osoba kontaktowa

Marta K´dzia 42 664 22 78 mkedzia@swspiz.pl D o f i n a n s o w a n i e 18 000 euro Partnerzy zagraniczni • ITC – International TEFL Certificate – Czechy • Groupe d’Inté´reˆ t Public Formation-Professionnalisation des acteurs de la formation professionnelle continue (GIP-FCIP de Bourgogne) – Francja • EXPERT OnES SA – Grecja k o o r d y n a t o r • Centre of Vocational Training (CVT) SBIE – Grecja • Instituto Europeo de Lenguas Modernas – Hiszpania Partnerstwo ma na celu rozwijanie nowych umiej´tnoÊci pracowników w celu zapewnienia wysokiej jakoÊci kszta∏cenia i szkolenia zawodowego, prowadzonego przez instytucje uczestniczàce w projekcie. Nauczyciele, trenerzy, wychowawcy i opiekunowie bioràcy udzia∏ w przedsi´wzi´ciu b´dà podwy˝szaç swojà wiedz´ i zdobywaç nowe umiej´tnoÊci podczas wizyt w krajach partnerskich projektu. Dzia∏ania mi´dzynarodowej grupy partnerów b´dà si´ koncentrowa∏y na: opracowaniu analizy potrzeb w zakresie szkolenia grup docelowych, wymianie informacji i wzajemnych doÊwiadczeƒ,

y 2010-1-RO1-LEO04-06765

Terapia przez sztuk´ – sposób na podniesienie kwalifikacji w dziedzinach spo∏ecznych Partner polski • Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsi´biorczoÊci ul. Genera∏a Pràdzyƒskiego 2a, 32-500 Chrzanów 84


Projekty Partnerskie Partnerzy zagraniczni

analizowaniu systemów jakoÊci w krajach partnerskich, a tak˝e na tworzeniu e-learningowego programu szkoleniowego, który wspomo˝e trenerów w ich dzia∏alnoÊci zawodowej. Przygotowany program oparty b´dzie na po∏àczeniu metod szkolenia bezpoÊredniego i szkolenia przez Internet i zostanie dopasowany do potrzeb szkoleniowych grup docelowych, pochodzàcych z instytucji partnerskich oraz innych instytucji zainteresowanych rezultatami przedsi´wzi´cia. Informacje na temat projektu i jego rezultatów zawarte zostanà w biuletynie elektronicznym, broszurze promocyjnej oraz na stronie internetowej projektu.

• Stredná´ odborná´ s˘kola polnohospodá´rstva a sluz˘eb na vidieku – S∏owacja k o o r d y n a t o r • Masarykova str˘ední s˘kola zeme˘de˘ lská´ a Vys˘s˘í odborná´ s˘ kola, Opava, pr˘íspe˘ vková organizace – Czechy • Obc˘ anské sdruz˘ení Natura Opava – Czechy • Lycé´e d’Enseignement Gé´né´ral et Technologique Agricole et Agro Alimentaire d’Auch Beaulieu Lavacant – Francja • Epaggelmatiki Sholi Prevezas – Grecja W efekcie prac mi´dzynarodowej grupy partnerskiej powstanie podr´cznik, obejmujàcy zagadnienia zwiàzane z agroturystykà, agrobiznesem i rolnictwem, który ma si´ staç pomocà naukowà dla nauczycieli kszta∏càcych w szko∏ach partnerskich. W trakcie projektu uczestnicy b´dà zdobywaç wiedz´ na temat agroturystyki, tworzenia podstaw inwestycji w agrobiznesie, zabytków UNESCO oraz naturalnego bogactwa na terenach obj´tych ochronà – Natura 2000. Omawiane kwestie dotyczyç b´dà sposobów gospodarowania w systemie upraw i hodowli ekologicznych. Wspó∏praca nauczycieli j´zyków, jako wspierajàcych realizacj´ projektu, pomo˝e w stworzeniu materia∏ów metodycznych zawierajàcych porównanie wad i zalet przedsi´wzi´ç realizowanych w dziedzinie agrobiznesu w partnerskich krajach. Owocem wspó∏pracy b´dà materia∏y edukacyjne, opracowane w j´zykach narodowych partnerów oraz w j´zyku niemieckim i angielskim. Istotnym elementem projektu b´dzie wymiana doÊwiadczeƒ nauczycieli i uczniów w dziedzinie agrokultury oraz mo˝liwoÊç porównania kierunków i sposobów nauczania w innych krajach. Wszystkie wypracowane materia∏y zostanà umieszczone na stronie www projektu.

y 2010-1-SI1-LEO04-01577

Âwiat sztuki. Modele kszta∏cenia i wspó∏pracy w sztuce wspó∏czesnej Partner polski • Uniwersytet Jagielloƒski, Instytut Historii Sztuki ul. Grodzka 53, 31-001 Kraków Osoba kontaktowa

Maria Hussakowska 12 422 94 62 Dofinansowanie

maria.hussakowska@uj.edu.pl

25 000 euro

Partnerzy zagraniczni • SCCA – Ljubljana, Zavod za Sodobno Umetnost – S∏owenia koordynator

• Universität für angewandte Kunst Wien – Austria • KURZIV – Platforma za pitanja kulture, medija i drus˘ tva – Chorwacja Charakter powstajàcej wspó∏czeÊnie sztuki wymaga nowego, niekonwencjonalnego j´zyka opisu i nowego podejÊcia ze strony instytucji zajmujàcych si´ wystawianiem sztuki i jej komentowaniem. W opanowaniu tej wiedzy pomocna ma byç wymiana, w której partnerzy kszta∏càcy przysz∏ych kuratorów dzia∏ajà w oparciu o zró˝nicowane narz´dzia i instytucje. Celem projektu jest wypracowanie przez uczestników mi´dzynarodowego przedsi´wzi´cia wspólnego modelu przekazywanej studentom wiedzy, która nie mieÊci si´ w programie studiów uniwersyteckich, a staje si´ konieczna w obliczu zmieniajàcych si´ modeli kariery zawodowej, zwiàzanych z powstawaniem nowych instytucji artystycznych w regionie. W efekcie przedsi´wzi´cia powstaç majà oryginalne projekty wystaw, nadajàce nowà dynamik´ ˝yciu artystycznemu i przyczyniajàce si´ do jego ró˝norodnoÊci. Dzia∏ania projektu zak∏adajà wyjazdy studyjne studentów do krajów partnerskich, wyk∏ady i seminaria oraz spotkania robocze uczestników. Spotkania poÊwi´cone b´dà wymianie myÊli na temat zmiany modelu kuratorstwa, kszta∏towania nowej profesji w oparciu o wspó∏czesne badania i praktyki oraz wprowadzenia sztuki wizualnej, dotychczas marginalizowanej, do kulturowego dyskursu dotyczàcego to˝samoÊci regionu.

y 2010-1-SK1-LEO04-01401

Firma symulacyjna – nauka przez prac´ Partner polski • Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Króla Jana Sobieskiego ul. Polna 15, 37-464 Stalowa Wola Osoba kontaktowa

Maryla Wardak-Matusiak 15 844 04 12 marylawa@interia.pl D o f i n a n s o w a n i e 25 000 euro Partnerzy zagraniczni • Obchodná´ akadé´mia – S∏owacja k o o r d y n a t o r • Obchodní akademie a Vys˘s˘ í odborná s˘kola sociá´lní – Czechy • Helsinki Business College – Finlandia Celem projektu jest opracowanie metody nauczania przedsi´biorczoÊci polegajàcej na utworzeniu i wspó∏pracy firm symulacyjnych w partnerskich szko∏ach. M∏odzie˝ b´dzie zak∏adaç przedsi´biorstwa i prowadziç ich dzia∏alnoÊç, tak jak prawdziwà firm´. Uczestnicy przygotujà s∏ownik poj´ç i zwrotów ekonomicznych w j´zykach: angielskim, polskim, s∏owackim, czeskim i fiƒskim oraz stworzà prezentacj´ DVD z targów firm symulacyjnych. Partnerzy majà za zadanie zorganizowaç w swoich krajach spotkania, podczas których powsta∏e firmy symulacyjne zaprezentujà swojà dzia∏alnoÊç i wezmà udzia∏ w Mi´dzynarodowych Targach Firm Symulacyjnych. W trakcie trwania targów uczniowie zatrudnieni w firmach wezmà udzia∏ w organizowanych konkursach na najlepszà firm´ symulacyjnà, najlepszy katalog firmy, najlepszà prezentacj´ multimedialnà, najlepsze stoisko i najlepszego reprezentanta firmy. W wyniku projektu uczniowie poznajà zasady zak∏adania i prowadzenia przedsi´biorstwa, udoskonalà znajomoÊç j´zyka angielskiego oraz zaznajomià si´ z nowoczesnymi technologiami komputerowymi.

y 2010-1-SK1-LEO04-01399

Agropuzzle – Uk∏adanka dla przedsi´biorcy Partner polski • Zespó∏ Szkó∏ w Komornie ul. Harcerska 81, 47-214 Poborszów Osoba kontaktowa

Sawomir Jakoniuk 77 482 31 51 s.jak@interia.pl D o f i n a n s o w a n i e 25 000 euro 85

PA


y 2010-1-TR1-LEO04-15824

ceniu specjalnym. Celem przedsi´wzi´cia jest modyfikacja, zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, profesjonalnego kszta∏cenia nauczycieli pracujàcych z dzieçmi niepe∏nosprawnymi w wieku 3-18 lat, a tak˝e podniesienie jakoÊci wykszta∏cenia i kwalifikacji nauczycieli szkolnictwa specjalnego oraz jakoÊci edukacji dzieci niepe∏nosprawnych. Podczas cyklicznych spotkaƒ uczestnicy projektu dokonajà analizy sytuacji i problemów osób niepe∏nosprawnych w krajach partnerskich, poznajà i porównywajà systemy kszta∏cenia oraz programy studiów i szkoleƒ przeznaczonych dla nauczycieli szkolnictwa specjalnego, a tak˝e opracujà wspólne treÊci edukacyjne oraz metody i narz´dzia stosowane w edukacji nauczycieli. Dzielenie si´ wiedzà i doÊwiadczeniem ma zaowocowaç znalezieniem efektywnych rozwiàzaƒ w zakresie problemów, jakich doÊwiadczajà nauczyciele, oraz podnieÊç wiedz´ i umiej´tnoÊci uczestników w zakresie tworzenia programów nauczania.

Wymiana wiedzy oraz dobrych praktyk pomi´dzy osobami pracujàcymi w sektorze restauracji zabytków Partner polski • Paƒstwowa Wy˝sza Szko∏a Zawodowa w Nysie ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa Osoba kontaktowa

Projekty Partnerskie

Anna Opa∏ka 77 409 08 62 aopalka@pwsz.nysa.pl D o f i n a n s o w a n i e 25 000 euro Partnerzy zagraniczni • Pera Fine Arts Education Center – Turcja k o o r d y n a t o r • Associazione No Profit Palazzo Spinelli – W∏ochy • Ecole d’Avignon – Francja • Centro Albayzin – Escuela Andaluza de Restauración – Hiszpania

y 2010-1-TR1-LEO04-15847

Nowe i alternatywne przedsi´wzi´cia turystyczne Inicjatywa ma na celu podniesienie wiedzy i umiej´tnoÊci osób pracujàcych w sektorze konserwacji zabytków. Jest to kontynuacja wczeÊniejszego projektu, w trakcie którego utworzony zosta∏ modu∏ szkoleniowy majàcy zniwelowaç braki w edukacji rzemieÊlników. Projekt skierowany jest do studentów z ka˝dego kraju partnerskiego, którzy w przysz∏oÊci b´dà dyplomowanymi konserwatorami. Ka˝dorazowo w innym kraju partnerskim studenci wraz z wykwalifikowanymi konserwatorami zabytków b´dà pracowaç przy procesie renowacji i konserwacji obiektów najbardziej charakterystycznych dla kultury danego kraju. Dzi´ki wspólnym zaj´ciom praktycznym mo˝liwa b´dzie wymiana wiedzy, doÊwiadczeƒ oraz dobrych praktyk mi´dzy pracownikami z krajów partnerskich, ze szczególnym uwzgl´dnieniem ró˝nic kulturowych w podejÊciu do stosowanych materia∏ów i technologii. Opracowane podczas szkoleƒ w poszczególnych krajach materia∏y multimedialne zostanà w∏àczone do stworzonej w ramach poprzedniego projektu platformy e-learningowej, wzbogacajàc zawartà wiedz´ teoretycznà o praktyczne aspekty konserwacji i renowacji, stanowiàce cenne narz´dzie w procesie edukacji z zakresu restauracji zabytków.

Partner polski • Zespó∏ Szkó∏ Technicznych im. gen. W∏adys∏awa Andersa ul. Sto∏eczna 21, 61-718 Bia∏ystok Osoba kontaktowa

Ewa Maria Chociej 85 742 12 13 ewachociej@op.pl; zst-anders@wp.pl D o f i n a n s o w a n i e 25 000 euro Partnerzy zagraniczni • Uchisar Belediyesi – Turcja k o o r d y n a t o r • Anatolian Balloons is an Uluer Aviation Foundation – Turcja • 1st Epaggelmatiko Lykeio Dramas – Grecja • Nieuwe Media School – Belgia Celem projektu jest stworzenie wskaêników oraz opracowanie nowych pomys∏ów stymulujàcych i u∏atwiajàcych tworzenie innowacyjnych przedsi´biorstw w sektorze zwiàzanym z rekreacjà i turystykà. Projekt koncentruje si´ na wprowadzeniu i rozszerzeniu oferty nowych przedsi´biorstw w bran˝y turystycznej z ca∏ej Europy oraz zak∏ada stworzenie nowej bazy internetowej przedsi´biorstw z tej bran˝y, a tak˝e katalogu firm i przedsi´biorstw z krajów partnerskich. Kolejnym zadaniem b´dzie opracowanie kampanii reklamowej firm, które b´dà chcia∏y wziàç udzia∏ w przedsi´wzi´ciu. W projekcie istotne b´dzie szerokie zastosowanie technologii informacyjnych jako narz´dzia komunikacji uczestników. Szko∏y partnerskie b´dà korzystaç z platformy e-learningowej w celu zapisu wszystkich dzia∏aƒ zrealizowanych podczas trwania przedsi´wzi´cia. Na stronach internetowych projektu zostanà zamieszczone informacje na temat pomys∏ów biznesowych dotyczàcych sektora zwiàzanego z rekreacjà i turystykà. Powstanie tak˝e opracowanie w formie DVD na temat efektów wizyt roboczych w krajach partnerskich.

y 2010-1-TR1-LEO04-15833

Zawodowe kszta∏cenie nauczycieli pracujàcych z dzieçmi niepe∏nosprawnymi Partner polski • Zespó∏ Placówek Edukacyjnych ul. Turowskiego 1, 10-685 Olsztyn Osoba kontaktowa

Iwona Olszewska 89 538 92 50 loga@op.pl, sekretariat@zpe.olsztyn.pl D o f i n a n s o w a n i e 18 000 euro Partnerzy zagraniczni • Altındagˇ Rehberlik ve Aras¸ tırma Merkezi – Turcja k o o r d y n a t o r • Istituto Comprensivo 21 Madonna di Campagna – W∏ochy • Casa Corpului Didactic IASI – Rumunia • Scoala Speciala - Pascani – Rumunia • Knowledge Association Lovech – Bu∏garia • Gazi Üniversitesi Egˇitim Bilimleri Enstitüsünün – Turcja • Landelijke Vereniging Cluster 3 Scholen – Holandia

y 2010-1-TR1-LEO04-15861

Rozwój programów nauczania w zakresie odnawialnych êróde∏ energii Partner polski • Zespó∏ Szkó∏ Technicznych im. gen. W∏adys∏awa Andersa ul. Sto∏eczna 21, 15-879 Bia∏ystok

Projekt skierowany jest na potrzeby nauczycieli pracujàcych z dzieçmi niepe∏nosprawnymi oraz osób bioràcych udzia∏ w kszta∏-

86


Projekty Partnerskie Osoba kontaktowa

Mariola Rybiƒska 85 742 12 13 Dofinansowanie

platformie internetowej stworzonej do tego celu przez firm´ IBM – partnera projektu. Pilota˝owym odbiorcà wytworzonego produktu b´dzie gmina Karabuk w Turcji. W dalszej kolejnoÊci planowane jest udost´pnienie produktu „Europejskiego Glosariusza dla Szkolnictwa Zawodowego” instytucjom zajmujàcym si´ kszta∏ceniem zawodowym we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W efekcie przeprowadzanych dzia∏aƒ powstanie narz´dzie u∏atwiajàce uczenie si´ s∏uchaczy o specjalnych potrzebach edukacyjnych dzi´ki wykorzystaniu metod e-learningu.

mmakal@interia.pl 25 000 euro

Partnerzy zagraniczni • Muratpas¸ a Mesleki Egˇitim Merkezi Müdürlügˇu – Turcja koordynator • Istituto Istruzione Secondaria Superiore „Michele Fodera” – W∏ochy • BA European Business Academy gGmbH – Niemcy Pomys∏odawca przedsi´wzi´cia zak∏ada opracowanie materia∏ów dotyczàcych znaczenia i mo˝liwoÊci wykorzystania odnawialnych êróde∏ energii oraz zagadnieƒ zwiàzanych z ochronà Êrodowiska, które zostanà wykorzystane w nauczaniu w ró˝nych sektorach szkolnictwa zawodowego. Projekt zak∏ada udzia∏ uczniów i nauczycieli szko∏y, którzy chcà poszerzyç swojà wiedz´ w zakresie odnawialnych êróde∏ energii, a tak˝e rozwinàç swoje umiej´tnoÊci j´zykowe i informatyczne. W ramach przedsi´wzi´cia przeprowadzane zostanà analizy porównawcze zawierajàce przyk∏ady dobrych praktyk stosowanych w krajach partnerskich, odb´dà si´ warsztaty szkoleniowe na temat odnawialnych êróde∏ energii oraz spotkania w ramach „Klubu czystej energii”. W rezultacie projektu do programów nauczania zostanà dodane treÊci zwiàzane z tematykà dotyczàcà odnawialnych êróde∏ energii, co ma wp∏ynàç na wzrost ÊwiadomoÊci ekologicznej w Êrodowisku lokalnym. Istotnym elementem przedsi´wzi´cia jest zwi´kszenie wiedzy na temat programów nauczania i szkolenia zawodowego w innych krajach.

y 2010-1-TR1-LEO04-15988

Podwy˝szanie kwalifikacji i standardów europejskiej edukacji zawodowej poprzez konkursy umiej´tnoÊci zawodowych Partner polski • Federacja Stowarzyszeƒ Naukowo-Technicznych NOT ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa Osoba kontaktowa

Ewa Daras 22 336 12 70 Dofinansowanie

ewa.daras@not.org.pl 25 000 euro

Partnerzy zagraniczni • Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakultesi – Turcja k o o r d y n a t o r • Nemzeti Szakké´pzé´si é´s Felno˝ttké´pzé´si Inté´zet – W´gry Celem projektu jest opracowanie przez uczestników przedsi´wzi´cia katalogu dobrych praktyk oraz stworzenie przewodnika przygotowaƒ do konkursów umiej´tnoÊci zawodowych. Podczas serii spotkaƒ uczestnicy b´dà porównywaç ró˝norodne metody i techniki kszta∏cenia zawodowego, realizowane w partnerskich krajach. Wspó∏praca pomi´dzy instytucjami partnerskimi ma zach´caç ekspertów do dzielenia si´ swojà wiedzà i doÊwiadczeniem na poziomie mi´dzynarodowym poprzez konkursy umiej´tnoÊci zawodowych, takie jak EuroSkills. Uczestnicy projektu b´dà podwy˝szaç swoje kwalifikacje zawodowe, udoskonalaç nowe modele przygotowania konkursów umiej´tnoÊci zawodowych oraz debatowaç na temat zwi´kszenia szans na sukces europejskich umiej´tnoÊci zawodowych w Êwiatowej konkurencji. Projekt ma na celu rozwinàç kwalifikacje i standardy VET poprzez przygotowania do konkursów umiej´tnoÊci zawodowych, krajowych i europejskich. Efektem dzia∏aƒ partnerów b´dzie zwi´kszenie wspó∏pracy pomi´dzy instytucjami, które biorà udzia∏ w europejskich konkursach umiej´tnoÊci zawodowych, a tak˝e zwi´kszenie zainteresowania kszta∏ceniem zawodowym wÊród m∏odzie˝y europejskiej. Efektem materialnym przedsi´wzi´cia b´dzie opracowanie przez partnerów materia∏ów zawierajàcych koƒcowe rezultaty projektu na p∏ytach CD.

y 2010-1-TR1-LEO04-15974

Europejski glosariusz dla szkolnictwa zawodowego Partner polski • Zespó∏ Szkó∏ nr 1 im. Jana Paw∏a II ul. Morska 1, 84-120 W∏adys∏awowo Osoba kontaktowa

Waldemar Budzisz 58 673 83 98 wbudzisz@wp.pl D o f i n a n s o w a n i e 25 000 euro Partnerzy zagraniczni • Maltepe Kiz Teknik ve Meslek Lisesi – Turcja k o o r d y n a t o r • Karabük Belediyesi – Turcja • IBM Türk – Turcja • Gorseinon College – Wielka Brytania • ETIC - Escola Té´cnica de Imagem e Comunicac¸ ˜ao – Portugalia • Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Rristorazione „Pietro Piazza” – W∏ochy • Grup Scolar Agricol Tandarei – Rumunia • Lycé´e Professionnel Charles Tillon – Francja . • S˘iaures Lietuvos kolegija – Litwa Znaczenie szkolnictwa zawodowego systematycznie roÊnie w ca∏ej Europie. Pomimo faktu, i˝ paƒstwa Europy k∏adà du˝y nacisk na podniesienie jakoÊci kszta∏cenia, wydaje si´, ˝e niewystarczajàca jest mi´dzynarodowa wspó∏praca krajów Unii Europejskiej w zakresie VET. Kluczowà sprawà dla poprawy tej sytuacji jest nauka j´zyków obcych, która otwiera drzwi dla mi´dzynarodowej kooperacji w tym zakresie w ca∏ej Europie. Celem projektu jest po∏àczenie VET z naukà j´zyka angielskiego poprzez stworzenie „Europejskiego S∏owniczka Szkolnictwa Zawodowego” dla pi´ciu ró˝nych bran˝. Specjalistyczne s∏ownictwo do nauki j´zyka angielskiego b´dzie dost´pne w formie audiowizualnych e-books na profesjonalnej 87

PA


Projekty Transferu Innowacji


TOI

Projekty Transferu Innowacji

Projekty Transferu Innowacji Dane statystyczne

Projekty transferu innowacji to projekty wspó∏pracy wielostronnej polegajàce na przenoszeniu i zastosowaniu na nowym gruncie innowacyjnych rozwiàzaƒ i produktów w celu podniesienia jakoÊci kszta∏cenia oraz szkolenia zawodowego. W toku mi´dzynarodowej wspó∏pracy partnerzy adaptujà sprawdzone pomys∏y pod kàtem merytorycznym, j´zykowym, kulturowym i prawnym oraz wdra˝ajà je w kolejnych krajach, sektorach lub dla nowych grup odbiorców. Przedmiotem transferu mogà byç rezultaty projektów pilota˝owych lub tematycznych realizowanych w poprzedniej fazie programu Leonardo da Vinci oraz wszelkie innowacyjne rozwiàzania niezwiàzane z programem.

Wyniki konkursu W konkursie 2010 na projekty transferu innowacji programu Leonardo da Vinci z∏o˝ono 41 wniosków. W wyniku oceny formalnej i jakoÊciowej zaakceptowano 17 projektów z∏o˝onych przez 16 instytucji (jedna z organizacji realizuje dwa projekty). Typy instytucji G∏ówne typy instytucji reprezentowane przez beneficjentów projektów zatwierdzonych do realizacji w wyniku konkursu z 2010 r. to: fundacje i stowarzyszenia (6 instytucji), uczelnie wy˝sze (4), przedsi´biorstwa (4) oraz instytuty badawcze (2).

Rezultaty Rezultatami projektów transferu innowacji mogà byç nowoczesne produkty szkoleniowe, programy nauczania, modu∏y szkoleniowe, materia∏y dydaktyczne, innowacyjne metody nauczania, modelowe systemy kszta∏cenia, narz´dzia do oceny umiej´tnoÊci i kwalifikacji zawodowych, narz´dzia do badania potrzeb szkoleniowych, jak równie˝ ukierunkowane zawodowo materia∏y do nauki j´zyków obcych (podr´czniki, sylabusy).

Dofinansowanie i partnerzy zagraniczni Ca∏kowite dofinansowanie projektów transferu innowacji zatwierdzonych do realizacji w konkursie z 2010 r. wynios∏o 4 245 396 euro. W ka˝dym projekcie transferu innowacji uczestniczy min. 3 partnerów z 3 ró˝nych krajów. Instytucje realizujàce projekty transferu innowacji w 2010 roku najcz´Êciej wybiera∏y zagranicznych partnerów z W∏och, Wielkiej Brytanii, Grecji i Portugalii.

Czas trwania i bud˝et

Partnerzy zagraniczni w projektach transferu innowacji zatwierdzonych do realizacji w konkursie z 2010 r. wed∏ug krajów

Projekty transferu innowacji mogà trwaç 12, 18 i 24 miesiàce. Dofinansowanie z programu Leonardo da Vinci mo˝e wynosiç maksymalnie 150 000 euro rocznie i stanowi do 75% ca∏kowitego bud˝etu projektu. Wk∏ad w∏asny partnerstwa stanowi co najmniej 25% kosztów.

9

W∏ochy

W. Brytania

Priorytety Priorytety europejskie programu Leonardo da Vinci dla projektów transferu innowacji na lata 2008-2010: r przejrzystoÊç i uznawanie kompetencji i kwalifikacji r podwy˝szanie jakoÊci i atrakcyjnoÊci systemów oraz praktyk kszta∏cenia i doskonalenia zawodowego r rozwój umiej´tnoÊci zawodowych z uwzgl´dnieniem potrzeb rynku pracy r rozwój kompetencji i umiej´tnoÊci nauczycieli, trenerów, instruktorów zawodu i szkoleniowców w systemie kszta∏cenia i szkolenia zawodowego.

7

Grecja

5

Portugalia

5

Czechy

4

Hiszpania

W 2010 roku dla polskich wnioskodawców dla projektów wielostronnych transferu innowacji oprócz priorytetów europejskich obowiàzywa∏y te same priorytety krajowe co w 2009 r.: r uznawanie kompetencji i kwalifikacji polskich pracowników na europejskim rynku pracy r poprawa jakoÊci oraz dost´pnoÊci kszta∏cenia zawodowego a tak˝e oferty w zakresie edukacji zawodowej dla osób niepe∏nosprawnych oraz osób o niskich kwalifikacjach r wspieranie rozwoju zawodowego pracowników ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw, w tym kadry mened˝erskiej, poprzez tworzenie nowych programów i ofert szkoleniowych oraz identyfikacj´ narz´dzi do badania potrzeb szkoleniowych r doskonalenie znajomoÊci i kompetencji w zakresie komunikowania si´ w j´zykach obcych na rynku pracy.

4

Cypr

3

W´gry

3

Litwa

3

Holandia

2

Szwecja

2

S∏owenia

2

Turcja

2

Austria

2

Bu∏garia

1

Dania

1

Rumunia

1

S∏owacja

1

Belgia

1

¸otwa

1

Informacja na temat projektów transferu innowacji W opisach projektów transferu innowacji pojawia si´ skrót TOI oznaczajàcy Transfer of Innovation. Informacja o ka˝dym z projektów transferu innowacji zawiera nast´pujàce elementy: r numer projektu r tytu∏ projektu r dane beneficjenta r dane osoby kontaktowej w projekcie r czas trwania projektu r ca∏kowity bud˝et projektu (w euro) r wnioskowana kwota dofinansowania (w euro) r partnerzy r opis projektu.

Uprawnieni wnioskodawcy O projekty transferu innowacji mogà wnioskowaç publiczne i prywatne podmioty zajmujàce si´ kszta∏ceniem oraz poradnictwem zawodowym, a tak˝e ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa, uczelnie wy˝sze, fundacje, stowarzyszenia, samorzàdy lokalne, izby handlowe i rzemieÊlnicze. W sk∏ad grupy partnerskiej muszà wchodziç przynajmniej 3 instytucje z 3 ró˝nych krajów uprawnionych do udzia∏u w programie „Uczenie si´ przez ca∏e ˝ycie”, w tym co najmniej jeden z kraju cz∏onkowskiego Unii Europejskiej. 91


Projekty Transferu Innowacji

y 2010-1-PL1-LEO05-11441

y 2010-1-PL1-LEO05-11443

Doskonalenie i udost´pnianie spawalniczych kursów szkoleniowych

Transfer istniejàcych map procesów i ich adaptacja na potrzeby certyfikacji i edukacji zawodowej w krajach partnerów projektu

Beneficjent

Instytut Spawalnictwa ul. B∏. Czes∏awa 16/18, 44-100 Gliwice

Beneficjent

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddzia∏ w Gdaƒsku ul. Grunwaldzka 8, 80-236 Gdaƒsk

Osoba kontaktowa

Adrian Siedlecki 32 335 82 49

Adrian.Siedlecki@is.gliwice.pl 305 700 euro D o f i n a n s o w a n i e 229 275 euro

Osoba kontaktowa

Ca∏kowity bud˝et projektu

Lech Kunc 58 345 49 39

Partnerzy

Ca∏kowity bud˝et projektu

tnoik@tnoik.gda.pl 211 475 euro D o f i n a n s o w a n i e 150 000 euro

• Hungarian Association of Welding Technology and Material Testing – W´gry • Instituto Italiano de la Saldatura – W∏ochy • European Federation for Welding, Joining and Cutting – Portugalia • Instituto de Soldadura e Qualidade – Portugalia • Romanian Welding Society – Rumunia • Swedish Welding Comission – Szwecja

Partnerzy

• Ente Acli Istruzione Professionale Friuli – W∏ochy • Kenniscentrum Handel – Holandia • Instytut Technologii Eksploatacji – Paƒstwowy Instytut Badawczy w Radomiu – Polska Celami projektu sà transfer, rozwijanie i adaptacja wspólnego, uniwersalnego narz´dzia budowy profili zawodowych na potrzeby instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, partnerów spo∏ecznych, a przede wszystkim ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw. Za∏o˝eniem przedsi´wzi´cia jest adaptacja istniejàcych map procesów pracy, opracowanych przez w∏oskiego partnera ENAIP FVG. W ten sposób mo˝liwe b´dzie uzyskanie w stosunkowo krótkim czasie zestawienia jednostek certyfikacyjnych kompetencji zawodowych, obejmujàcego okreÊlone w projekcie sektory. Adaptacja modeli tworzenia szkoleƒ, które sà oparte na kompetencjach, to wa˝ny krok w kierunku przejrzystoÊci opisów stanowisk pracy i celów szkoleƒ w Êrodowisku firm szkoleniowych i edukacyjnych, rynku pracy i ca∏ego spo∏eczeƒstwa. KorzyÊci z tworzenia modeli szkoleƒ opartych na kompetencjach sà ró˝norodne. Dla pracowników korzyÊcià jest mobilnoÊç zawodowa i mo˝liwoÊç zatrudniania si´, dla przedsi´biorców jest nià wzrost konkurencyjnoÊci i elastycznoÊci, a dla instytucji paƒstwowych sà to wspólne wytyczne dotyczàce strategii polityki wspierania przedsi´biorczoÊci, innowacyjnoÊci i rozwoju regionalnego. Koncepcje szkoleƒ opartych na kompetencjach sà coraz bardziej popularne i zostajà opracowywane i wykorzystywane w wielu krajach. Owocem projektu b´dà nowe mapy kompetencji dla wybranych procesów pracy, okreÊlonych kodami PKD, które zostanà przet∏umaczone z j´zyka w∏oskiego na j´zyk polski i angielski. Produkt ten znajdzie si´ w bazie danych programu Mapcom 2 oraz na stronie internetowej projektu. Powstanie tak˝e Mi´dzynarodowy Raport Porównawczy, dotyczàcy wymagaƒ certyfikacyjnych oraz standardów obowiàzujàcych w krajach partnerów projektu w wybranych sektorach gospodarki. Dokument ten b´dzie zawiera∏ wskazówki oraz rekomendacje dotyczàce ujednolicenia standardów certyfikacji na terenie Unii Europejskiej i zostanie opracowany w j´zyku polskim i angielskim. Rezultatem projektu b´dzie równie˝ poprawiony program komputerowy Mapcom 2. Dzia∏ania naprawcze i doskonalàce, zaplanowane podczas realizacji przedsi´wzi´cia, b´dà mia∏y na celu uproszczenie programu Mapcom 2, popraw´ kodów êród∏owych i dokumentacji technicznej programu.

Zarówno na rynku polskim, jak i w innych krajach Unii Europejskiej od lat wyst´puje niedobór wykwalifikowanego personelu spawalniczego. Celem projektu jest wspieranie rozwoju oraz dost´pu do szkolenia z zakresu spawalnictwa. Przedsi´wzi´cie obejmuje opracowanie i wdro˝enie nowatorskiego, zharmonizowanego europejskiego systemu szkolenia spawalniczego przeznaczonego dla uczniów szkó∏ ponadpodstawowych. Wspieranie uczestników w szkoleniach i dalszych dzia∏aniach szkoleniowych, s∏u˝àcych przyswajaniu i spo˝ytkowaniu wiedzy i umiej´tnoÊci, ma u∏atwiç ich rozwój osobisty i zawodowy. Projekt zak∏ada organizacj´ seminariów w szko∏ach ponadpodstawowych w krajach partnerskich, w celu zapoznania uczestników z zasadami dzia∏ania systemu edukacji spawalniczej. Podczas realizacji przedsi´wzi´cia partnerzy b´dà pracowaç nad opracowaniem interaktywnych materia∏ów szkoleniowych oraz interaktywnej gry komputerowej, która po pierwsze przyczyni si´ do zdobycia przez m∏odzie˝ nowej wiedzyi po drugie ma zach´ciç uczniów do wykonywania zawodów zwiàzanych z wybranà bran˝à. Szkolenie b´dzie zawiera∏o zadania dotyczàce podstawowych zagadnieƒ zwiàzanych ze spawalnictwem, a do jego opracowania zostanà wykorzystane nowoczesne techniki multimedialne. Opracowana gra komputerowa b´dzie s∏u˝yç do symulacji budowy konstrukcji spawanej. Materia∏y zostanà przet∏umaczone na j´zyki partnerów projektu. Przygotowane materia∏y szkoleniowe umo˝liwià wdro˝enie szkolenia w ka˝dej zainteresowanej nim ponadpodstawowej szkole zawodowej. W wybranych Êrednich szko∏ach zawodowych z krajów partnerskich zostanà przeprowadzone seminaria w celu upowszechniania wiedzy na temat projektu oraz szkolenia pilota˝owe, które umo˝liwià pe∏nà ocen´ i weryfikacj´ planowanych rezultatów. Przeprowadzony projekt ma stworzyç szans´ na rozwój metod szkoleniowych w szko∏ach zawodowych o specjalizacji spawalniczej, by w efekcie sta∏y si´ one autoryzowanymi centrami szkoleniowymi, posiadajàcymi mo˝liwoÊç wydawania dyplomu i certyfikatu Mi´dzynarodowego Spawacza, uznawanego w krajach Unii Europejskiej. Stworzony w ramach projektu system szkolenia m∏odych spawaczy b´dzie wykorzystywany w pi´ciu krajach partnerskich, co ma si´ przyczyniç do poprawy wspó∏pracy mi´dzy zaanga˝owanymi instytucjami szkoleniowymi.

93

TOI


y 2010-1-PL1-LEO05-11454

y 2010-1-PL1-LEO05-11460

Metodyka Pigu∏ek Wiedzy – efektywne nauczanie i wymiana wiedzy w ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstwach

Matryca Kszta∏cenia Ustawicznego Nauczycieli Medycyny Rodzinnej w Europie

Beneficjent

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce ul. Muranowska 1, 00-209 Warszawa

Beneficjent

Fundacja Obserwatorium Zarzàdzania ul. Wiertnicza 141, 02-952 Warszawa

Osoba kontaktowa

Osoba kontaktowa

Adam Windak 12 430 55 93

Krzysztof Zieliƒski 22 314 14 65

mmwindak@cyf-kr.edu.pl 366 000 euro D o f i n a n s o w a n i e 274 500 euro

krzysztof.zielinski@obserwatorium.pl C a ∏ k o w i t y b u d ˝ e t p r o j e k t u 382 877 euro D o f i n a n s o w a n i e 287 154 euro

Ca∏kowity bud˝et projektu

Partnerzy

• Danish College of General Practice – Dania • Greek Associations of General Practitioners – Grecja • Zdrowie i Zarzàdzanie Sp. z o.o. – Polska • Portuguese Association of General Practitioners – Portugalia • European Academy of Teachers in General Practice and Family Medicine (EURACT) – S∏owenia • Institute for Development of Family Medicine – S∏owenia • Turkish Association of Family Physicians – Turcja

Partnerzy

Projekty Transferu Innowacji

• Instituto Tecnológico de Aragón – Hiszpania • ZEUS Consulting S.A. – Grecja • Nowoczesna Firma Sp. z o.o. – Polska • Prestin – Portugalia Ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa (MÂP) odgrywajà wa˝nà rol´ w europejskiej ekonomii, posiadajà du˝y potencja∏, elastycznoÊç i ∏atwoÊç dzia∏ania na krajowym i wspólnotowym rynku – sà otwarte na innowacje i potrafià przystosowaç si´ do szybko zmieniajàcej si´ gospodarki. Problemem jest jednak profesjonalny rozwój ich kadr, poniewa˝ wys∏anie pracownika ma∏ego przedsi´biorstwa na kilkudniowe szkolenie zdecydowanie obcià˝a pozosta∏e pracujàce osoby. Ze wzgl´du na kryzys gospodarczy, utrudniajàcy dost´p do us∏ug finansowych, MÂP zmuszone sà radykalnie redukowaç koszty szkoleƒ pracowniczych, co skutkuje powa˝nym niedoborem kompetencji istotnych dla szybkiego rozwoju dzia∏alnoÊci, a rynek us∏ug szkoleniowych nie jest w stanie odpowiedzieç na ich specyficzne potrzeby. G∏ównym celem projektu jest transfer Metodyki Pigu∏ek Wiedzy (MPW) do ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw, której zastosowanie pozwala na efektywne wykorzystanie wiedzy znajdujàcej si´ ju˝ w firmie. MPW wskazuje na sposoby produkcji i u˝ycia krótkich filmików prezentujàcych realizacj´ okreÊlonych zadaƒ na miejscu pracy. Zastosowanie przyst´pnych mechanizmów przekazywania wiedzy wspiera procesy nauczania i zmiany organizacyjne w MÂP, ograniczajàc koszty i przyczyniajàc si´ do zwi´kszenia przychodów. Kryzys ekonomiczny, którego doÊwiadczajà obecnie MÂP, jest najw∏aÊciwszym momentem dla realizacji projektu – efektywna kosztowo edukacja wewnàtrz firmy pomo˝e przetrwaç wra˝liwym przedsi´biorstwom i wzmocni ich pozycj´ na europejskim rynku. G∏ównym za∏o˝eniem projektu jest transfer i rozwini´cie Metodyki Pigu∏ek Wiedzy dla MÂP w Polsce i Hiszpanii. Realizacja mi´dzynarodowego przedsi´wzi´cia b´dzie obejmowa∏a stworzenie koncepcji i adaptacj´ Metodyki Pigu∏ek Wiedzy do potrzeb ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw i opracowanie materia∏ów szkoleniowych dotyczàcych ich wykorzystania. Projekt zak∏ada organizacj´ szkoleƒ dla trenerów nauczajàcych MPW. Jedno z nich odb´dzie si´ w Polsce i b´dzie przeznaczone dla grupy dziesi´ciu wybranych trenerów. Kolejne szkolenie b´dzie mia∏o miejsce w Hiszpanii. Pomys∏odawcy przedsi´wzi´cia zak∏adajà tak˝e przeprowadzenie, przez przeszkolonych wczeÊniej trenerów, doradztwa i szkoleƒ pilota˝owych, podczas których nastàpi testowanie efektywnoÊci MPW na grupie czternastu wybranych przedstawicieli sektora ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw.

Idea projektu zrodzi∏a si´ w wyniku wieloletniej obserwacji dzia∏aƒ Europejskiej Akademii Nauczycieli Medycyny Rodzinnej, wskazujàcej na pilnà koniecznoÊç opracowania wspólnych ram i standaryzacji nauczania medycyny rodzinnej w poszczególnych krajach Europy. G∏ównym celem projektu jest opracowanie, implementacja i upowszechnienie matrycy rozwoju kszta∏cenia ustawicznego nauczycieli medycyny rodzinnej na poziomie europejskim. Matryca b´dzie podstawà do opracowania kursów edukacyjnych na trzech poziomach. Pierwszy z nich obejmie podstawowy kurs dla nauczycieli medycyny rodzinnej, drugi poziom skierowany b´dzie do osób zaawansowanych, kolejny poziom to kurs ekspercki. Ka˝dy z trzech poziomów kursów obejmowaç b´dzie ró˝ny zakres kompetencji w nauczaniu, a w ramach projektu wypracowane zostanà narz´dzia edukacyjne niezb´dne do nabycia wiedzy na poszczególnych poziomach edukacji. Grup´ docelowà stanowià nauczyciele medycyny rodzinnej, uniwersytety medyczne, kolegia lekarzy rodzinnych w krajach partnerskich, narodowe i mi´dzynarodowe organizacje zrzeszajàce lekarzy rodzinnych. Projekt b´dzie bazowaç na kursie edukacyjnym „Leonardo – EURACT”, wypracowanym w ramach wczeÊniejszego projektu pilota˝owego. Pierwszym etapem realizacji przedsi´wzi´cia b´dà prace skoncentrowane na zbudowaniu matrycy kszta∏cenia ustawicznego lekarzy rodzinnych. Zak∏ada si´, ˝e doskonalenie i rozbudowa tego narz´dzia b´dà trwa∏y przez ca∏y okres prac projektu, uwzgl´dniajàc opinie ekspertów w nauczaniu medycyny rodzinnej w Europie oraz wyniki testowania poszczególnych produktów i rezultatów projektu. Prace koncepcyjne nad budowà matrycy rozpocznà si´ ju˝ na pierwszym spotkaniu partnerów, gdzie powo∏any zostanie mi´dzynarodowy zespó∏ ekspercki odpowiedzialny za to zadanie. Matryca b´dzie podstawà i przewodnikiem do tworzenia kursów edukacyjnych dla lekarzy rodzinnych na wszystkich trzech poziomach kursu. Opracowanie ka˝dego z kursów b´dzie kolejnym zadaniem uczestników. Wówczas istotny b´dzie proces testowania narz´dzia na mi´dzynarodowej grupie lekarzy rodzinnych, co pozwoli na wypracowanie uniwersalnego narz´dzia, znajdujàcego zastosowanie w ró˝nych krajach europejskich. Kolejna aktywnoÊç projektu skoncentrowana zostanie na opracowaniu i rozwoju platformy internetowej, stanowiàcej forum konsultacji w zakresie opracowywanych produktów, a tak˝e forum dyskusji nad kierunkami rozwoju kszta∏cenia ustawicznego w europejskiej medycynie rodzinnej.

94


Projekty Transferu Innowacji y 2010-1-PL1-LEO05-11462

y 2010-1-PL1-LEO05-11464

Transfer doÊwiadczalnych i innowacyjnych metod nauczania dla edukacji biznesowej

Europejski model strategicznego zarzàdzania kompetencjami w ma∏ych i Êrednich firmach sektora turystycznego

Beneficjent

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu al. Niepodleg∏oÊci 10, 61-875 Poznaƒ

Beneficjent

Nowe Motywacje Sp. z o.o. ul. Ehrenberga 15, 31-309 Kraków

Osoba kontaktowa

Maciej Pietrzykowski 61 854 36 12 maciej.pietrzykowski@ue.poznan.pl C a ∏ k o w i t y b u d ˝ e t p r o j e k t u 395 284 euro D o f i n a n s o w a n i e 296 350 euro

Osoba kontaktowa

Joanna Zwoliƒska 12 626 76 50

joanna.zwolinska@nm.com.pl 390 227 euro D o f i n a n s o w a n i e 292 670 euro Ca∏kowity bud˝et projektu

Partnerzy

• ISM University of Management and Economics – Litwa • Wielkopolska Izba Przemys∏owo-Handlowa – Polska • Elmfield House Associated Limited – Wielka Brytania • Navigator Consulting Advisors LLP – Wielka Brytania

Partnerzy

• Rivas tour – Bu∏garia • Institut INPRO a.s. – Czechy • Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada – Hiszpania • Granaforma S.L. – Hiszpania • Centro Studi e Formazione Villa Montesca – W∏ochy

G∏ównym celem projektu jest transfer i rozwini´cie doÊwiadczalnych i innowacyjnych metod nauczania w celu podnoszenia jakoÊci edukacji biznesowej. Celem szczegó∏owym jest implementacja nowych metod nauczania w Polsce, na Litwie oraz w innych krajach poprzez zach´cenie trenerów i nauczycieli do pisania i wykorzystywania studiów przypadku (case study) w procesie edukacyjnym. Projekt zak∏ada organizacj´ treningu dla trzydziestu trenerów w zakresie pisania studium przypadku. Zostanie on poprzedzony przeprowadzeniem oceny aktualnych kompetencji wyselekcjonowanych trenerów w∏aÊnie w zakresie pisania studiów przypadku oraz ocenà ich najbardziej po˝àdanych tematów. SzeÊç wybranych case studies, zawierajàcych dwa przypadki dotyczàce rozwoju biznesu i cztery przypadki z zakresu zarzàdzania, uczestnicy projektu opracujà w j´zyku angielskim, polskim i litewskim. Na podstawie wymiany wiedzy i doÊwiadczeƒ uczestnicy przygotujà niezb´dny materia∏, stanowiàcy wk∏ad do ksià˝ki przeznaczonej do nauczania oraz podniesienia kompetencji i umiej´tnoÊci trenerów i nauczycieli biznesu. Kompetencje w zakresie nauczania z wykorzystaniem studium przypadku dotyczyç b´dà badaƒ kondycji przedsi´biorstwa, identyfikacji mo˝liwoÊci rozwoju firmy, wypracowania metod, które majà zostaç u˝yte w procesie interaktywnego nauczania, oraz obejmà rozwiàzywanie realnych problemów biznesowych. Realizacja projektu jest podzielona na szeÊç g∏ównych bloków pracy. Trzy z nich b´dà poÊwi´cone transferowi innowacji. Pozosta∏e bloki dotyczà przygotowania, zarzàdzania i rozpowszechniania rezultatów projektu. Transfer innowacji zostanie zorganizowany w czterech etapach. Pierwszy etap zak∏ada rozwój kompetencji uczestników w zakresie innowacyjnych metod nauczania. Podczas drugiego uczestnicy wykorzystajà zdobyte umiej´tnoÊci do pisania studiów przypadku i stosowania ich w nauczaniu pod okiem ekspertów. Kolejna faza zak∏ada testowanie wypracowanych przypadków i zdobytych umiej´tnoÊci nauczania. W ostatnim etapie nastàpi przeglàd stworzonych prac, które zostanà zawarte w opracowanej publikacji wydanej w formie ksià˝ki na temat pisania studiów przypadku i wykorzystywania ich w procesie edukacyjnym. Powstanà tak˝e artyku∏y poÊwi´cone temu tematowi, które zostanà opublikowane w „Baltic Journal of Management”. Uczestnicy planujà zorganizowanie dwóch konferencji mi´dzynarodowych w celu upowszechnienia rezultatów projektu.

Projekt skierowany jest do ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw z bran˝y hotelarsko-gastronomicznej i ich pracowników, a tak˝e do instytucji i organizacji wspierajàcych rozwój firm tego sektora oraz kszta∏cenie zawodowe osób pracujàcych w tej bran˝y. Celem przedsi´wzi´cia jest profesjonalizacja firm bran˝y HORECA na poziomie europejskim, dzi´ki okreÊleniu wspólnych standardów kompetencyjnych dla pi´ciu zawodów w bran˝y oraz wykorzystaniu modelu strategicznego zarzàdzania kompetencjami do rozwoju indywidualnego pracowników. Rezultatem projektu b´dzie raport z badania porównawczego, dotyczàcy strategicznego zarzàdzania kompetencjami w ma∏ych i Êrednich firmach z sektora turystycznego, które dzia∏ajà na terenie krajów partnerskich. Raport ten pozwoli na ukazanie europejskiego kontekstu strategicznego zarzàdzania kompetencjami zawodowymi, w szczególnoÊci w bran˝y hotelarsko-gastronomicznej. Owocem przedsi´wzi´cia b´dzie równie˝ opracowanie metodologii i wytycznych do przygotowania planu strategicznego w MÂP bran˝y HORECA, wraz z kwestionariuszami u∏atwiajàcymi opracowanie takiego planu, bioràc pod uwag´ kompetencje kluczowe dla organizacji. Projekt umo˝liwiç ma tak˝e stworzenie narz´dzia wykorzystujàcego ICT, s∏u˝àcego do strategicznego zarzàdzania kompetencjami zawodowymi. Opracowane narz´dzie pozwoli na wygenerowanie strategicznego planu firmy oraz umo˝liwi dokonanie pomiaru poziomu kompetencji zawodowych pracowników na stanowisku barmana, kelnera, recepcjonisty, kucharza i kierownika. Po dokonaniu pomiaru narz´dzie b´dzie sugerowaç podj´cie okreÊlonych dzia∏aƒ rozwojowych przydatnych dla osoby poddawanej badaniu. Podczas realizacji projektu uczestnicy opracujà podr´cznik strategicznego zarzàdzania kompetencjami zawodowymi pracowników w firmach bran˝y HORECA. Podr´cznik b´dzie zawiera∏: za∏o˝enia modelu strategicznego zarzàdzania kompetencjami w MÂP bran˝y hotelarsko-gastronomicznej, metodologi´ opracowania planu strategicznego przez przedsi´biorc´, metodologi´ pomiaru kompetencji zawodowych pracowników, instrukcj´ korzystania z narz´dzia oraz rekomendacje dla firm, dotyczàce praktycznego wykorzystania rezultatów badania i strategicznego zarzàdzania kompetencjami zawodowymi.

95

TOI


y 2010-1-PL1-LEO05-11465

y 2010-1-PL1-LEO05-11466

System szkolenia zawodowego w dziedzinie dziedzictwa archeologicznego przy wykorzystaniu zasobów e-learningowych

Web Quest w tematyce zarzàdzania zasobami ludzkimi – metodyka nauczania komplementarnego opartego na pracy grupowej w zakresie edukacji i szkoleƒ zawodowych

Beneficjent

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznaƒ

Beneficjent

Fundacja Obserwatorium Zarzàdzania ul. Wiertnicza 141, 02-952 Warszawa

Osoba kontaktowa

Arkadiusz Marciniak 61 820 48 30 arekmar@amu.edu.pl C a ∏ k o w i t y b u d ˝ e t p r o j e k t u 399 184 euro D o f i n a n s o w a n i e 299 388 euro

Osoba kontaktowa

Krzysztof Zielinski 22 314 14 65

krzysztof.zielinski@obserwatorium.pl 370 466 euro D o f i n a n s o w a n i e 277 849 euro Ca∏kowity bud˝et projektu

Partnerzy

Projekty Transferu Innowacji

• Sociedad de Ciencias Aranzadi – Hiszpania • Latvijas Universitate, Vestures un filozofijas fakultate – ¸otwa • Amsterdams Archeologisch Centrum, Universiteit van Amsterdam – Holandia • Instuitutionen för arkeologi, Göteborgs universitet – Szwecja • Institute for Archaeologists – Wielka Brytania

Partnerzy

• Nowoczesna Firma Sp. z o.o. – Polska • EMMERCE EEIG – Szwecja • Pontydysgu Ltd. – Wielka Brytania Spo∏eczeƒstwo oparte na wiedzy znajduje si´ obecnie w fazie istotnych zmian, które znaczàco oddzia∏ywajà na procesy edukacyjne. Rozwój aplikacji Web 2.0 oraz technologii wspomagajàcych, takich jak blogi, wiki, portale spo∏ecznoÊciowe, w sposób istotny wp∏ywa na sposób komunikacji i pozyskiwania informacji, przez co stajà si´ one g∏ównym motorem nap´dowym w rozwoju innowacyjnych metod nauczania. Wykorzystanie tego potencja∏u w obszarze nabywania kompetencji HR w przedsi´biorstwach ma si´ prze∏o˝yç na wzmocnienie efektywnoÊci procesu nauczania i tym samym przyczyniç si´ do wzrostu konkurencyjnoÊci zarówno firm, jak i ich pracowników. Jest to szczególnie istotne w przypadku firm MÂP, gdzie tworzenie i funkcjonowanie strategii rozwoju zasobów ludzkich (SRZL) jest znikome, zw∏aszcza w dobie obecnego kryzysu gospodarczego, który znaczàco wp∏ywa na redukcj´ kosztów pracowniczych. Dodatkowo niska skutecznoÊç szkoleƒ w perspektywie d∏ugotrwa∏ych efektów sprawia, ˝e szkolenia w obszarze HR wydajà si´ dobrem zbytecznym i zarezerwowanym tylko dla du˝ych firm, które sà zmuszone dbaç o wizerunek dobrego pracodawcy. G∏ównym celem projektu jest zaadaptowanie i praktyczne w∏àczenie metodyki nauczania komplementarnego opartego na pracy grupowej (CBLM) do praktyki szkoleƒ w obszarze zarzàdzania zasobami ludzkimi (ZZL) w sektorze MÂP. CBLM opiera si´ na modelu nauczania, który ∏àczy metod´ blended-learning, projekty typu WebQuest z funkcjonalnoÊcià bloga i wiki. Kluczowym elementem metodyki jest WebQuest, który idealnie sprawdza si´ jako rama w∏àczenia Web 2.0 w proces edukacyjny. Efektem takiego transferu b´dzie znaczàcy wzrost wydajnoÊci i skutecznoÊci szkoleƒ, co zach´ci ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa do inwestowania w post´p strategii rozwoju zasobów ludzkich. Realizacja projektu b´dzie obejmowa∏a transfer metodologii CBL oraz zaadaptowanie i przekszta∏cenie metodyki do specyfiki szkoleƒ w zakresie zarzàdzania zasobami ludzkimi. Po fazie testowania i konsultacji oraz uwzgl´dnieniu sugerowanych zmian finalny produkt zostanie przet∏umaczony na j´zyk polski i szwedzki. Na tej podstawie partnerzy opracujà materia∏y szkoleniowe oraz podr´cznik trenera, w tym zestaw WebQuest-ów.

G∏ównym celem projektu jest stworzenie systemu szkolenia zawodowego w dziedzinie dziedzictwa archeologicznego w oparciu o zasoby e-learningowe. Realizacja mi´dzynarodowego przedsi´wzi´cia b´dzie polega∏a na wytworzeniu szeÊciu modu∏ów, powi´kszajàcych istniejàcà ju˝ bibliotek´ zasobów e-learningowych w uniwersalnym standardzie (SCORM/AICC) w wersji angielskiej, hiszpaƒskiej, polskiej i ∏otewskiej. Ich opracowaniem zajmà si´ partnerzy z Polski, Szwecji i Holandii. Za przygotowanie uzupe∏niajàcych e-learningowych jednostek dydaktycznych o nowe treÊci merytoryczne i przyk∏ady ilustrujàce omawiane zagadnienia merytoryczne b´dà odpowiadaç partnerzy z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i ¸otwy. Projekt zak∏ada wytworzenie nowych e-learningowych jednostek dydaktycznych, obejmujàcych nowe treÊci merytoryczne wraz z przyk∏adami praktycznych aplikacji omawianych zagadnieƒ oraz wytworzenie szablonu ∏atwej do u˝ycia bazy danych dla learning objects. Na tym etapie partnerzy projektu b´dà pracowaç nad wprowadzeniem do stworzonej bazy danych wszystkich zasobów e-learningowych, pochodzàcych zarówno z poprzednio realizowanych projektów, jak równie˝ powsta∏ych podczas tej wspó∏pracy. Dzi´ki podj´tym przez uczestników dzia∏aniom mo˝liwe b´dzie wypracowanie spójnej metodologii produkcji kursów e-learningowych z dziedzictwa archeologicznego dla ró˝nych docelowych grup przy wykorzystaniu zasobów bazy danych e-learningowych jednostek dydaktycznych. Po opracowaniu nowych programów szkolenia partnerzy skoncentrujà si´ na przeprowadzeniu serii szkoleƒ pilota˝owych w ró˝nych grupach docelowych, które b´dà mia∏y na celu weryfikacj´ modeli szkoleƒ, przeprowadzanych na podstawie precyzyjnie ustalonych zasad. Szkolenia e-learningowe zostanà przeprowadzone w ka˝dym kraju partnerskim uczestniczàcym w projekcie. W ostatniej fazie prac partnerzy ocenià przydatnoÊç i efektywnoÊç wypracowanych ró˝norodnych typów kursów e-learningowych skierowanych do wybranych grup docelowych. Projekt zak∏ada wyprodukowanie szeÊciu modu∏ów e-learningowych oraz uzupe∏niajàcych e-learningowych jednostek dydaktycznych, przygotowanie szablonu bazy danych i wprowadzenie wszystkich jednostek dydaktycznych do wytworzonej bazy.

96


Projekty Transferu Innowacji y 2010-1-PL1-LEO05-11467

y 2010-1-PL1-LEO05-11469

Objazd jako model badania, edukacji i praktyki w kszta∏ceniu zawodowym w dziedzinie animacji kultury i pracy ze spo∏ecznoÊciami lokalnymi

Wzmocnienie absorpcji funduszy europejskich w projektach infrastrukturalnych w budownictwie

Beneficjent

Polski Zwiàzek Pracodawców Budownictwa ul. ˚urawia 32/34, 00-515 Warszawa

Beneficjent

Instytut Kultury Polskiej Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie PrzedmieÊcie 26/28, 00-927 Warszawa

Osoba kontaktowa

Barbara Pu˝aƒska 22 628 60 20

Osoba kontaktowa

promocja@pzpb.internetdsl.pl 396 000 euro D o f i n a n s o w a n i e 297 000 euro

Anna Rogoziƒska 22 552 02 09

arogozinska@gmail.com C a ∏ k o w i t y b u d ˝ e t p r o j e k t u 222 399 euro D o f i n a n s o w a n i e 164 600 euro

Ca∏kowity bud˝et projektu

Partnerzy

• Vytauto Didziojo Universitetas, Art Institute – Litwa • Creative Communities Unit, Staffordshire University – Wielka Brytania

• Training 2000 – W∏ochy • Wydzia∏ In˝ynierii Làdowej Politechniki Warszawskiej – Polska • Erbil Proje Müs¸avirlik Mühendislik Ltd. S¸ti. – Turcja • The Chartered Institute of Building – Wielka Brytania

Projekt s∏u˝y przeniesieniu do innych krajów wypracowanego przez Instytut Kultury Polskiej UW innowacyjnego modelu kszta∏cenia zawodowego w dziedzinie animacji kultury i pracy ze spo∏ecznoÊciami lokalnymi. Wypracowany edukacyjny model badawczy, oparty na praktycznych dzia∏aniach, ma na celu przekroczenie dystansu mi´dzy teorià i praktykà, instytucjami i przedsi´biorstwami a spo∏ecznoÊciami lokalnymi. Podzia∏ ten – jak wynika z badaƒ i doÊwiadczeƒ Instytutu Kultury Polskiej UW oraz partnerów mi´dzynarodowych – jest cz´stym problemem w sektorze kulturalnym nie tylko w Polsce, ale tak˝e w Wielkiej Brytanii i na Litwie. Przek∏ada si´ on na trudnoÊci w tworzeniu partnerstw regionalnych i mi´dzysektorowych oraz w wypracowywaniu odpowiednich metod pracy, w szczególnoÊci dla absolwentów szkó∏ wy˝szych. G∏ównym celem projektu jest dalsze rozwijanie idei modelu objazdu jako dzia∏alnoÊci badawczej, edukacyjnej oraz opartej na praktyce, a tak˝e wypracowanie konkretnego programu i formy niezb´dnej do przeniesienia go na grunt szkolenia zawodowego do innych krajów europejskich. BezpoÊrednia grupa docelowa – uczestnicy objazdów testowych, odpowiedzialni za wspó∏tworzenie ich programu pod wzgl´dem merytorycznym i organizacyjnym – dysponuje ró˝nymi doÊwiadczeniami i dzia∏a w ró˝nych sektorach. Sà to zarówno uczestnicy szkoleƒ zawodowych, praktycy doÊwiadczeni w pracy animacyjnej i ze spo∏ecznoÊciami lokalnymi, jak i przedstawiciele lokalnych instytucji, cz∏onkowie spo∏ecznoÊci oraz lokalni aktywiÊci ze wszystkich krajów partnerskich. Udzia∏ w projekcie b´dzie dla uczestników okazjà do rozwini´cia umiej´tnoÊci zawodowych, kompetencji mi´dzykulturowych oraz komunikacyjnych, a tak˝e mo˝liwoÊcià poznania spo∏ecznych uwarunkowaƒ lokalnego rynku pracy. G∏ównym rezultatem przedsi´wzi´cia b´dzie wdro˝enie wypracowanego modelu do trzech istniejàcych programów edukacji zawodowej w dziedzinie animacji kultury i community arts. Innowacyjny charakter modelu zak∏ada po∏àczenie badaƒ z praktycznym dzia∏aniem. Projekt ma zainicjowaç i wzmocniç wspó∏prac´ mi´dzysektorowà i mi´dzynarodowà w obszarze kultury, a tak˝e przyczyniç si´ do zwi´kszenia mobilnoÊci zawodowej oraz rozwini´cia wspó∏pracy mi´dzy regionami i paƒstwami, nie tylko na poziomie instytucji partnerskich, ale tak˝e na poziomie spo∏ecznoÊci.

Inicjator projektu zak∏ada wypracowanie przejrzystego, wspólnego dla krajów europejskich zestawu szkoleƒ z zakresu zarzàdzania ryzykiem, roszczeniami i sporami w europejskich projektach realizowanych w sektorze budownictwa. Kursy b´dà mia∏y na celu poszerzenie umiej´tnoÊci i wiedzy pracowników budowlanych – in˝ynierów, mened˝erów, kierowników kontraktów i studentów uczelni technicznych. Efektem dzia∏aƒ partnerów b´dzie zmniejszenie liczby trudnoÊci i problemów pojawiajàcych si´ podczas realizacji projektów, a tym samym podwy˝szenie jakoÊci wykonywanych zadaƒ. Dzi´ki udzia∏owi partnerów projektu w szkoleniach, które b´dà oparte na systemie kszta∏cenia na odleg∏oÊç (e-learningu), nie b´dzie koniecznoÊci przemieszczania si´ uczestników na miejsce szkolenia. Za podstaw´ tworzenia kursów pos∏u˝à materia∏y opracowane podczas wczeÊniejszych projektów realizowanych w ramach programu Leonardo da Vinci: podr´cznik „Ekonomia i zarzàdzanie finansami w budownictwie” i fragmenty podr´czników wypracowanych w projekcie pt. „Rozpoznanie potrzeb i opracowanie zawodowych kursów z dziedziny przygotowania i zarzàdzania infrastrukturalnych projektów budowlanych finansowanych przez Uni´ Europejskà”. Materia∏y transferowane dzi´ki uczestnictwu w projekcie w∏oskiego partnera obejmà platform´ Moodle oraz metodologi´ nauczania komplementarnego. W tym celu zostanà wykorzystane profesjonalne kursy szkoleniowe i inne produkty projektu Leonardo da Vinci pt. „WASTE-TRAIN”. Dzi´ki przekazywaniu informacji na temat nowoczesnych praktyk zarzàdzania, po∏àczeniu transferów oraz skorzystaniu z wiedzy i doÊwiadczenia partnerów zaplanowano opracowanie nowego zestawu kursów w czterech j´zykach europejskich, który zostanie dopasowany do bie˝àcych potrzeb partnerów. Projekt zak∏ada przeprowadzenie kursów testowych dla grupy beneficjentów oraz dla trenerów. Podczas szkoleƒ testowych nastàpi weryfikacja zrealizowanych zadaƒ. Wypracowanie odpowiednich narz´dzi b´dzie pomocne przy minimalizowaniu liczby roszczeƒ wyst´pujàcych przy realizacji europejskich projektów z zakresu budownictwa oraz przy zarzàdzaniu ryzykiem. Konsorcjum projektu planuje promocj´ wypracowanych narz´dzi w sektorze budowlanym, aby pokazaç zainteresowanym, w jaki sposób stosowanie nowych rozwiàzaƒ mo˝e wp∏ynàç na popraw´ jakoÊci codziennej pracy.

Partnerzy

97

TOI


Projekty Transferu Innowacji

y 2010-1-PL1-LEO05-11470

y 2010-1-PL1-LEO05-11471

System wielokana∏owego kszta∏cenia dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw (MASTER)

e-Portfolio jako metoda wspierania zawodowego i osobistego rozwoju

Beneficjent

Beneficjent

TECHIN Spó∏ka z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià ul. Czterech Wiatrów 8, 02-800 Warszawa

Akademia Górniczo-Hutnicza al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Osoba kontaktowa

Osoba kontaktowa

Karolina KoÊmiƒska 22 389 70 71 karolina.kosminska@techin.pl C a ∏ k o w i t y b u d ˝ e t p r o j e k t u 398 302 euro D o f i n a n s o w a n i e 298 724 euro

Agnieszka Chrzàszcz 12 617 37 71 cel@agh.edu.pl C a ∏ k o w i t y b u d ˝ e t p r o j e k t u 102 242 euro D o f i n a n s o w a n i e 76 681 euro

Partnerzy

Partnerzy

• Fachhochschule JOANNEUM Gesellschaft mbH – Austria • Multidisziplinäres Institut für Europa, Forschung Graz – Austria • Corvinno Technology Transfer Center – W´gry • DIDA Network s.r.l. – W∏ochy • Fondazione Universita` degli Studi dell’Aquila – W∏ochy • Innova SpA – W∏ochy • Stowarzyszenie Organizatorów OÊrodków Innowacji i Przedsi´biorczoÊci w Polsce – Polska

• The Regional Advisory and Information Centre RPIC-ViP s.r.o. – Czechy • Euridea s.r.l. – W∏ochy • Meram Rehberlik ve Aras¸tırma Merkezi – Turcja Pomys∏odawca projektu zak∏ada realizacj´ dzia∏aƒ, których celem jest wspieranie rozwoju zawodowego osób doros∏ych uczàcych si´ przez ca∏e ˝ycie poprzez dostarczenie e-portfolio (jako metody wspomagajàcej rozwój) oraz przydatnych materia∏ów edukacyjnych. Projekt jest odpowiedzià na brak metod wsparcia dla osób doros∏ych podejmujàcych kszta∏cenie nieformalne, uczestniczàcych w szkoleniach (np. w ramach europejskich funduszy strukturalnych). e-Portfolio ma si´ staç metodà zarzàdzania, planowania i prezentacji w∏asnych osiàgni´ç oraz tworzenia mapy kompetencji osiàgni´tych poza formalnym systemem edukacyjnym. Dzi´ki niemu osoby doros∏e b´dà mog∏y staç si´ bardziej skuteczne i konkurencyjne na rynku pracy. e-Portfolio jako metoda wspierania rozwoju zawodowego i osobistego to interdyscyplinarne podejÊcie, które mo˝e okazaç si´ przydatne w ró˝nych kontekstach edukacyjnych. Przedsi´wzi´cie to jest transferem projektu MOSEP (More selfesteem with my ePortfolio), którego rezultatem jest kurs dla trenerów e-Portfolio. Dzia∏ania zaplanowane w projekcie zosta∏y podzielone na szeÊç pakietów roboczych. Pierwszy zwiàzany jest z zarzàdzeniem projektem, koordynowaniem zadaƒ i wspó∏pracy partnerów. Drugi – z przygotowaniem i przeprowadzeniem ankiety w celu okreÊlenia stopnia przygotowania do wdro˝enia e-portfolio. Trzeci pakiet roboczy dotyczy recenzji narodowych wymagaƒ i ram dla implementacji e-portfolio oraz przeglàdu zadaƒ i treÊci kursu MOSEP. Kolejny pakiet zwiàzany jest z t∏umaczeniem kursów na j´zyki narodowe partnerów, a ostatni koncentruje si´ na przeprowadzeniu rekrutacji kilkunastu osób uczàcych si´ z ka˝dego kraju oraz dwóch trenerów i testowaniu wÊród wybranych osób kursów b´dàcych efektem projektu. Finalnym produktem b´dzie otwarty kurs e-learningowy dotyczàcy e-portfolio jako metody wsparcia dla osób doros∏ych uczàcych si´ przez ca∏e ˝ycie. Kurs zostanie przeznaczony do samodzielnego uczenia si´ i b´dzie dost´pny online na zaimplementowanej platformie e-learningowej Moodle. Drugim kluczowym produktem b´dzie podr´cznik dla uczàcych si´ e-portfolio, napisany w pi´ciu wersjach j´zykowych.

Celem projektu jest u∏atwienie dost´pu do nowych mo˝liwoÊci kszta∏cenia i zredukowanie nak∏adów ponoszonych na szkolenia, które w przypadku relatywnie niskiego poziomu zatrudnienia nie zwracajà si´ w krótkim okresie. W ramach projektu zostanà przetransferowane innowacyjne rezultaty i metodologie, s∏u˝àce zarówno do przeprowadzenia analizy potrzeb, jak i zaprojektowania i dostarczenia szkoleƒ wielokana∏owych, a tak˝e narz´dzia zwiàzane z adaptacyjnym systemem kszta∏cenia wielokana∏owego. Za∏o˝eniem projektu jest wsparcie systemu kszta∏cenia zawodowego pracowników sektora MÂP za pomocà nowych programów, kana∏ów i mo˝liwoÊci, a tak˝e podniesienie konkurencyjnoÊci zaanga˝owanych firm poprzez kreowanie nowych mo˝liwoÊci w zakresie kszta∏cenia zawodowego. Stworzony system wielokana∏owego nauczania na odleg∏oÊç ma pozwoliç na dostarczenie us∏ug i treÊci do ró˝nych u˝ytkowników w zale˝noÊci od ich mo˝liwoÊci technologicznych oraz cech procesu kszta∏cenia. Odbiorcami projektu b´dà ró˝nego rodzaju u˝ytkownicy, w szczególnoÊci przedsi´biorstwa i ich pracownicy, ale tak˝e podmioty reprezentujàce system kszta∏cenia oraz pojedynczy pracownicy i profesjonaliÊci. Projekt zosta∏ podzielony na osiem pakietów roboczych. Pierwszy z nich ma na celu uzyskanie szczegó∏owej analizy sektora MÂP. W drugim na podstawie wyników badaƒ zaprojektowane zostanà pojedyncze komponenty architektury systemu. Trzeci pakiet b´dzie poÊwi´cony projektowaniu pojedynczych komponentów systemu. W czwartym ocenie poddana zostanie akcja pilota˝owa, osiàgni´te w ramach niej rezultaty i zdobyte doÊwiadczenie. Celem piàtego pakietu b´dzie opracowanie planu rozpowszechniania rezultatów i jego wdro˝enie. Szósty i siódmy pakiet roboczy odnoszà si´ do planu wspólnego rozpowszechniania i wykorzystywania wyników osiàgni´tych podczas trwania projektu. Ostatni pakiet ma zagwarantowaç koordynacj´ prac partnerów, nale˝ytà komunikacj´, a tak˝e kontrol´ jakoÊci prac. Planowane rezultaty projektu obejmujà raport podsumowujàcy analiz´ potrzeb u˝ytkowników, raport dotyczàcy badaƒ nad systemem wielokana∏owego kszta∏cenia i szkolenia zawodowego dla MÂP oraz raport zna temat modelowania kompetencji i wyników nauczania, a tak˝e liczne materia∏y upowszechniajàce projekt MASTER.

98


Projekty Transferu Innowacji y 2010-1-PL1-LEO05-11472

y 2010-1-PL1-LEO05-11473

System wsparcia uczenia si´ pozaformalnego i nieformalnego dla osób o niskich kwalifikacjach

Innowacyjne kszta∏cenie ustawiczne europejskiej spo∏ecznoÊci lekarzy rodzinnych w zakresie poprawy jakoÊci praktyk lekarskich, z zastosowaniem nowoczesnych technologii informatycznych

Beneficjent

Instytut Technologii Eksploatacji – Paƒstwowy Instytut Badawczy (OÊrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki) ul. Pu∏askiego 6/10, 26-600 Radom

Beneficjent

Zdrowie i Zarzàdzanie Sp. z o.o. ul. Sarego 16/3, 31-047 Kraków

Osoba kontaktowa

Ireneusz Woêniak 48 36 442 41

Osoba kontaktowa

ireneusz.wozniak@itee.radom.pl C a ∏ k o w i t y b u d ˝ e t p r o j e k t u 400 190 euro D o f i n a n s o w a n i e 298 900 euro

Violetta Kijowska 12 429 50 15 wew. 23

viola.kijowska@gmail.com 367 250 euro D o f i n a n s o w a n i e 274 980 euro Ca∏kowity bud˝et projektu

Partnerzy

• Ente ACLI Istruzione e formazione Professionale Friuli Venezia Giulia – W∏ochy • Polskie Stowarzyszenie Gipsu – Polska • Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddzia∏ w Gdaƒsku – Polska • Universitatea Dunarea de Jos din Galati – Rumunia

Partnerzy

• Project HOPE Czech Republic – Czechy • European Working Party on Quality in Family Practice – Dania • Maastricht University, Department of International Health – Holandia • Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce – Polska • Institute for Development of Family Medicine – S∏owenia

Aktywizacja osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi o niskich kwalifikacjach, a tak˝e opracowanie metod uznawania wyników uczenia si´ nieformalnego i pozaformalnego tej grupy docelowej to g∏ówne cele inicjatorów przedsi´wzi´cia. Cele szczegó∏owe projektu obejmujà okreÊlenie potrzeb szkoleniowych tych osób i zaprojektowanie pakietów edukacyjnych zgodnie z potrzebami wybranej grupy docelowej. Przedsi´wzi´cie zak∏ada przekszta∏cenie pakietów edukacyjnych na wersj´ elektronicznà (e-pakiety dla e-learningu) oraz okreÊlenie zasad i procedur walidowania i certyfikowania kwalifikacji b´dàcych wynikiem uczenia si´ nieformalnego i pozaformalnego osób o niskich kwalifikacjach zawodowych. Projekt zak∏ada dokonanie transferu materia∏ów szkoleniowych w formie pakietu edukacyjnego pt. „Wykonywanie Êcian dzia∏owych z ró˝nych materia∏ów” dla modu∏u szkoleniowego pt. „Technologia systemów suchej zabudowy wn´trz” i dostosowanie ich do wymagaƒ Êrodowiska informatycznego. Przedsi´wzi´cie zak∏ada tak˝e transfer rozwiàzaƒ proceduralnych obejmujàcych walidowanie i certyfikowanie kompetencji wraz z elastycznymi mechanizmami walidacji i transferu efektów uczenia si´ z wykorzystaniem zasad ECVET. Do badaƒ potrzeb szkoleniowych uczestnicy wykorzystajà program komputerowy opracowany przez ITeE-PIB „System Monitoringu i Ewaluacji Kompetencji Pracowników”. Program bazuje na Krajowych Standardach Kwalifikacji Zawodowych i stosuje strategi´ samooceny umiej´tnoÊci zawodowych. Grupà docelowà b´dà osoby o niskich kwalifikacjach, które chcia∏yby zdobyç nowe umiej´tnoÊci w sektorze budownictwa, w specjalnoÊci monter suchej zabudowy. SpecjalnoÊç ta jest nowà, szybko rozwijajàcà si´ na Êwiecie technologià wykaƒczania budynków z u˝yciem p∏yt kartonowo-gipsowych. Osobom tym zostanà udost´pnione pakiety edukacyjne, bogato ilustrowane, w wersji zarówno papierowej, jak i elektronicznej wykonanej w technologii e-learningowej, umo˝liwiajàce poznawanie i çwiczenie monta˝u suchej zabudowy. Po spe∏nieniu przez uczestników odpowiednich kryteriów przyznany zostanie certyfikat umiej´tnoÊci wraz z wyra˝onà w punktach ECVET wartoÊcià zale˝nà od poziomu umiej´tnoÊci danej osoby. Przyznane certyfikaty b´dà poddane ocenie dokonanej przez krajowych i zagranicznych pracodawców pod wzgl´dem szansy uzyskania pracy w kraju lub za granicà. Rezultatem projektu b´dzie e-pakiet edukacyjny dostosowany do wymagaƒ Êrodowiska informatycznego i do ró˝nych form szkoleniowych, szczególnie w trybie pozaformalnym i nieformalnym.

Celem projektu jest poprawa istniejàcych programów nauczania i treÊci szkoleniowych przeznaczonych zarówno dla lekarzy rodzinnych (LR), jak i dla nauczycieli medycyny rodzinnej w dziedzinie poprawy jakoÊci praktyk lekarskich dzi´ki wdra˝aniu nowych innowacyjnych narz´dzi i metod dydaktycznych w istniejàce systemy kszta∏cenia ustawicznego w Europie. Proces ten wspierany b´dzie poprzez opracowane w projekcie i adaptowane nowoczesne narz´dzia informatyczne, takie jak internetowe narz´dzie s∏u˝àce do pomiaru poziomu kompetencji LR i oceny potrzeb edukacyjnych w zakresie poprawy jakoÊci, czy modu∏ kszta∏cenia na odleg∏oÊç umieszczony na platformie DocEDU. Projekt skupia si´ przede wszystkim na poprawie jakoÊci edukacji w obszarze nadciÊnienia t´tniczego oraz cukrzycy. Obszary te stanowià jeden z g∏ównych problemów zdrowia w ca∏ej Europie. Grup´ docelowà projektu stanowià lekarze rodzinni oraz nauczyciele medycyny rodzinnej, a tak˝e inni pracownicy podstawowej opieki zdrowotnej, kolegia lekarzy rodzinnych w Polsce i w krajach partnerskich, narodowe i mi´dzynarodowe organizacje zrzeszajàce lekarzy rodzinnych, uniwersytety medyczne i decydenci. Odbiorcy b´dà mogli wykorzystywaç efekty realizacji projektu w celu poprawy jakoÊci systemu edukacji LR i nauczycieli medycyny rodzinnej w obszarze poprawy i zapewnienia wysokiej jakoÊci opieki nad pacjentem. Dzia∏ania podejmowane w ramach projektu b´dà obejmowaç zebranie i przeglàd najlepszych istniejàcych programów szkoleniowych w zakresie kszta∏cenia ustawicznego w obszarze poprawy jakoÊci opieki w medycynie rodzinnej w Europie oraz analiz´ pomyÊlnie wdro˝onych w praktykach LR projektów poprawy jakoÊci poÊwi´conych chorobom uk∏adu sercowego-naczyniowo realizowanych w Europie. Po tej fazie prac uczestnicy przystàpià do opracowania i testowania programu kszta∏cenia i szkolenia zawodowego dla nauczycieli medycyny rodzinnej w obszarze poprawy jakoÊci opieki w oparciu o uzyskane wyniki oraz do adaptacji narz´dzia do oceny luk kompetencyjnych LR w zakresie poprawy jakoÊci. Projekt zak∏ada opracowanie przewodnika GuideBook zawierajàcego prezentacje dobrych praktyk w obszarze poprawy jakoÊci, dotyczàcych interwencji w zakresie chorób uk∏adu sercowo-naczyniowego i przygotowanie internetowego modu∏u kszta∏cenia na odleg∏oÊç dla lekarzy rodzinnych w zakresie poprawy jakoÊci opieki.

99

TOI


y 2010-1-PL1-LEO05-11479

y 2010-1-PL1-LEO05-11496

S∏uchanie ma∏ych dzieci

Ocena kompetencji i rozwój potencjalnego przedsi´biorcy – COMTRAIN

Beneficjent

Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeƒskiego ul. Flory 1/8, 00-586 Warszawa

Beneficjent

Polska Fundacja OÊrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego “OIC Poland” ul. Me∏giewska 7/9, 20-209 Lublin

Osoba kontaktowa

Teresa Ogrodziƒska 22 881 15 80 togrodzinska@frd.org.pl C a ∏ k o w i t y b u d ˝ e t p r o j e k t u 309034 euro D o f i n a n s o w a n i e 231 776 euro

Osoba kontaktowa

Ewelina Iwanek-Chachaj 81 749 32 39 ewelina.iwanek@oic.lublin.pl C a ∏ k o w i t y b u d ˝ e t p r o j e k t u 399 703 euro D o f i n a n s o w a n i e 299 777 euro

Partnerzy

Projekty Transferu Innowacji

• Step by Step Program Foundation – Bu∏garia • ENOROS Consulting Ltd. – Cypr • Lions Infant and Child Care Centre of Strovolos Industrial Estate – Cypr • Deytero Eppagelmatiko Lykeio Aigalaio – Grecja • Institouto Epexergasias tou Logou – Grecja • The Society for the Development and Creative Occupation of Children (EADAP) – Grecja

Partnerzy

• Syntra West vzw – Belgia • Eurosuccess Consulting Ltd. – Cypr • The Regional Advisory and Information Centre RPIC-ViP s.r.o. – Czechy • Vies˘oji ˛I staiga Darnaus Vystymo Projektai – Litwa • Universidade de Aveiro – Portugalia

Proponowane dzia∏anie ma na celu zach´cenie profesjonalistów do podnoszenia jakoÊci programów szkoleniowych, odpowiadajàcych na pojawiajàce si´ potrzeby dzieci i m∏odzie˝y. G∏ównym zadaniem projektu jest wspieranie dzia∏aƒ przyczyniajàcych si´ do rozwoju formalnej i nieformalnej edukacji w celu tworzenia i wdro˝enia nowych rozwiàzaƒ, zwiàzanych z podniesieniem jakoÊci pracy osób zajmujàcych si´ powy˝szym zagadnieniem. Projekt zak∏ada profesjonalizacj´ pracy z dzieçmi, bazujàcà na innowacyjnym rozwiàzaniu nazwanym “S∏uchanie ma∏ych dzieci” oraz transfer eksperckiego rozwiàzania z Grecji w celu stworzenia krajowych za∏o˝eƒ tej koncepcji w Polsce, na Cyprze i w Bu∏garii. Za∏o˝eniem projektu jest tak˝e stworzenie na poziomie krajowym sieci interwencji i sieci profesjonalistów z ró˝nych obszarów i regionów, pozwalajàcej na implementacj´ rozwiàzania „S∏uchanie ma∏ych dzieci”. Przedsi´wzi´cie b´dzie trwa∏o dwadzieÊcia cztery miesiàce. W sk∏ad konsorcjum projektu wejdzie zespó∏ siedmiu partnerów z czterech krajów. Uczestnicy b´dà nabywaç nowe umiej´tnoÊci i podnosiç swoje kwalifikacje zawodowe podczas zaplanowanej serii spotkaƒ, majàcych na celu wymian´ informacji, doÊwiadczeƒ, dobrych praktyk i rezultatów pomi´dzy profesjonalistami realizujàcymi przedsi´wzi´cie. Dzia∏ania realizowane w ramach projektu b´dà polega∏y na wypracowaniu pilota˝owego kursu, dzi´ki korzystaniu z rozwiàzaƒ e-learningu. Projekt zak∏ada transfer i adaptacj´ innowacyjnych rozwiàzaƒ edukacyjnych, wykorzystywanych podczas przeprowadzanych szkoleƒ zawodowych w sektorze edukacyjnym. Wypracowanie i pilota˝ europejskiego kursu dla nauczycieli i trenerów, rozwijajàcego kompetencje kluczowe w tym obszarze, ma zapewniç wysokà jakoÊç us∏ug wykonywanych na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym. Rezultatem projektu b´dzie przekazanie uczestnikom specjalistycznych rozwiàzaƒ zmierzajàcych do podnoszenia kompetencji zawodowych, pozwalajàcych na szybkie i odpowiednie identyfikowanie potrzeb dzieci we w∏aÊciwym czasie. Rozwiàzania projektu majà tak˝e pomóc stworzyç programy edukacyjne i szkoleniowe, które b´dà adekwatnie odpowiadaç na potrzeby najm∏odszych we wszystkich partnerskich krajach, zaanga˝owanych w realizacj´ przedsi´wzi´cia.

Przedsi´wzi´cie opiera si´ na rezultatach projektu ASTRA oraz projektu CECE, wdra˝anych w ramach programu Leonardo da Vinci. G∏ównym jego celem jest wzmocnienie poczàtkujàcych firm oraz ich szans na przetrwanie na rynku poprzez podnoszenie poziomu kompetencji mened˝erskich poczàtkujàcych przedsi´biorców, a tak˝e wsparcie trenerów w zakresie nauczania kompetencji ogólnych. Grupa docelowa projektu COMTRAIN to potencjalni przedsi´biorcy (pracownicy, studenci, bezrobotni) oraz szkoleniowcy – trenerzy. Projekt ma na celu zaadaptowanie, dostosowanie i wdro˝enie elektronicznego narz´dzia, s∏u˝àcego do oceny poziomu kompetencji mened˝erskich, opracowanego w ramach projektu ASTRA w nowym kontekÊcie geograficznym. Narz´dzie COMTRAIN ma umo˝liwiç rozpoznanie i ocen´ poziomu kompetencji mened˝erskich, a rezultaty oceny potrzeb edukacyjnych majà pozwoliç na zaprojektowanie i wdro˝enie planu szkoleniowego. BezpoÊredni zwiàzek pomi´dzy ocenà kompetencji mened˝erskich a planem szkoleniowym, ukierunkowanym na potrzeby jednostki jest innowacyjnym elementem projektu ASTRA, który zostanie wykorzystany tak˝e przy konstrukcji narz´dzia COMTRAIN. Zastosowanie innowacyjnych materia∏ów szkoleniowych i programów nauczania w celu rozwoju kompetencji ogólnych b´dzie wspieraç trenerów w ich pracy oraz umo˝liwi skuteczne podniesienie poziomu kompetencji mened˝erskich przedsi´biorców. Dzia∏ania partnerów obejmà dokonanie szczegó∏owej analizy i ulepszenia profilu kompetencji grupy docelowej, definiujàcego umiej´tnoÊci i kompetencje niezb´dne poczàtkujàcemu przedsi´biorcy, ze szczególnym uwzgl´dnieniem kompetencji ogólnych. Wystandaryzowanie poziomu ka˝dej kompetencji we wszystkich krajach uczestniczàcych w realizacji projektu pozwoli na otrzymanie narz´dzia dopasowanego do kultury biznesu i uwarunkowaƒ danego kraju. Nast´pnie partnerzy zajmà si´ udoskonaleniem wersji elektronicznej narz´dzia, do którego zostanie opracowany podr´cznik, u∏atwiajàcy korzystanie z wypracowanego rozwiàzania. Ka˝dy z partnerów b´dzie odpowiedzialny za t∏umaczenie podr´cznika na j´zyk narodowy. Narz´dzie COMTRAIN, uzupe∏nione instrukcjà u˝ytkownika, programami i materia∏ami szkoleniowymi dla trenerów i uczestników szkoleƒ pozwoli efektywnie wykorzystaç fundusze i czas. Wypracowany w ramach przedsi´wzi´cia system certyfikacji trenerów w zakresie kompetencji ogólnych stanowi nowy element projektu w stosunku do projektu CECE oraz ASTRA.

100


Projekty Transferu Innowacji

y 2010-1-PL1-LEO05-11556

Wykorzystanie nowoczesnych technik i narz´dzi ICT w nauce zawodowego j´zyka obcego w szko∏ach kszta∏càcych dla przemys∏u samochodowego – Intercar Beneficjent

Centre for Modern Education (PL) Sp. z o.o. Al. Jana Paw∏a II 61 lok. 304, 01-031 Warszawa Osoba kontaktowa

Beata Szyndler 22 219 66 15

bszyndler@cfme.net 261 030 euro D o f i n a n s o w a n i e 195 773 euro Ca∏kowity bud˝et projektu

Partnerzy

• Oktatási Központ Kft – W´gry • Krajowy OÊrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej – Polska • Zespó∏ Szkó∏ Samochodowych i Licealnych nr 2 – Polska • Zespó∏ Szkó∏ Mechanicznych nr 2 – Polska • Zespó∏ Szkó∏ Samochodovych i Licealnych nr 3 – Polska • Zespó∏ Szkó∏ Technicznych nr 2 im. M. Batko – Polska • Centrum moderného vzdelávania – S∏owacja • Str˘edná´ odborná´ s˘kola automobilová´ Jána Joná´s˘ a – S∏owacja • ATT Training Ltd. – Wielka Brytania Projekt ma na celu rozwiàzanie problemu braku innowacyjnego podejÊcia i niedost´pnoÊci materia∏ów dydaktycznych ukierunkowanych na nauk´ zawodowego j´zyka obcego w polskim systemie kszta∏cenia i szkolenia zawodowego. Absolwenci szkó∏ nie sà w stanie komunikowaç si´ w j´zyku obcym, wykazujà braki w zasadniczej terminologii zawodowej, zwiàzanej z wykonywanà pracà. Celem przedsiewzi´cia jest opracowanie i udost´pnienie atrakcyjnych, nowoczesnych materia∏ów dydaktycznych, metod i narz´dzi do nauczania i samodzielnego uczenia si´ przez uczniów zawodowego j´zyka obcego: angielskiego, niemieckiego i francuskiego z przeznaczeniem dla szkó∏ zawodowych i techników, kszta∏càcych w zawodach zwiàzanych z przemys∏em samochodowym. Realizacja za∏o˝eƒ projektu ma wp∏ynàç na zwi´kszenie jakoÊci i dost´pnoÊci nauczania zawodowego j´zyka obcego w szkolnictwie zawodowym w Polsce. Projekt zak∏ada transfer innowacyjnych metod nauczania oraz materia∏ów opracowanych na S∏owacji. Jest to kompleksowy, ∏atwy w obs∏udze, zarzàdzany online system Learning Management System (LMS), zawierajàcy e-learning modu∏owy, umo˝liwiajàcy indywidualne i zró˝nicowane nauczanie i uczenia si´ z wykorzystaniem unikatowych animacji 2D i 3D – metody stosowanej w Wielkiej Brytanii. Uczestnicy projektu zaplanowali seri´ spotkaƒ mi´dzynarodowej grupy partnerów, podczas których b´dà dzieliç si´ wiedzà i zasobami materia∏ów wykorzystywanych w blended learning – metodzie e-learningu w szkolnym procesie nauczania, dokonajà transferu i przetestujà modu∏y e-learningu w systemie LMS oraz dostosujà treÊci pod wzgl´dem j´zykowym, kulturowym i prawnym do krajowych warunków i potrzeb. W proces testowania produktów b´dà zaanga˝owane cztery szko∏y kszta∏cenia zawodowego reprezentujàce polskà grup´ docelowà. Owocem przedsi´wzi´cia b´dzie platforma j´zykowa z interaktywnym systemem zarzàdzajàcym, zawierajàca modu∏y e-learningowe do nauki zawodowego j´zyka angielskiego, niemieckiego i francuskiego dla klas 1-5. Modu∏y e-learningowe b´dà zawieraç wizuale edukacyjne, animacje i wideo. Platforma w interaktywnym systemie zarzàdzajàcym Learning Management System tworzy baz´ danych zasobów kszta∏cenia zawodowego. Uczestnicy opracujà tak˝e metodologi´, instrukcj´ u˝ytkowania LMS i korzystania z modu∏ów e-learningu dla nauczycieli. Powstanie równie˝ podr´cznik j´zyka obcego zawodowego z tekstami dla nauczycieli na poziomie A1, A2, B1 oraz techniczny wieloj´zykowy s∏ownik obrazkowy – Picture Dictionary. 101

TOI


Indeksy


Lista projektów Lista projektów programu Leonardo da Vinci zatwierdzonych do realizacji w konkursie z 2010 r. wed∏ug typów projektów Praktyki zawodowe i sta˝e dla osób w trakcie wst´pnego kszta∏cenia zawodowego – IVT 1. 2010-1-PL1-LEO01-10039

Europejski mechatronik – sta˝e w zakresie nowoczesnych technologii w mechatronice Zespó∏ Szkó∏ Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim

15

2. 2010-1-PL1-LEO01-10045

Europejskie sta˝e dla przysz∏ych techników Zespó∏ Szkó∏ Technicznych, Miko∏ów

15

3. 2010-1-PL1-LEO01-10048

Sta˝e dla uczniów szkó∏ rolniczych Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 2 w Ludowie Polskim im. prof. Tadeusza Konopiƒskiego

15

4. 2010-1-PL1-LEO01-10049

Zostaƒmy profesjonalistami – zawodowe mosty w Europie Zespó∏ Szkó∏ Licealnych i Technicznych nr 1, Warszawa

15

5. 2010-1-PL1-LEO01-10050

Uniwersalne kompetencje – trend i koniecznoÊç Zespó∏ Szkó∏ Gospodarczych im. Miko∏aja Spytka Lig´zy, Rzeszów

15

6. 2010-1-PL1-LEO01-10062

Praktyka zagraniczna jako sposób na rozbudzenie kreatywnoÊci i rozwój umiej´tnoÊci zawodowych Zespó∏ Szkó∏ nr 7, Tychy

16

7. 2010-1-PL1-LEO01-10075

Interpretacja i wykonawstwo utworów Fryderyka Chopina i polskich kompozytorów wspó∏czesnych XX wieku Paƒstwowa Szko∏a Muzyczna I stopnia w Jeleniej Górze im. Janiny GarÊci

16

8. 2010-1-PL1-LEO01-10076

Zdobywamy doÊwiadczenie zawodowe za granicà Zespó∏ Szkó∏ Rolniczych im. W∏adys∏awa Reymonta, Brzeg

16

9. 2010-1-PL1-LEO01-10091

Praktyka zagraniczna szansà na mobilnà i konkurencyjnà karier´ zawodowà Zespó∏ Szkó∏ Zawodowych nr 3 w Starachowicach

16

10. 2010-1-PL1-LEO01-10092

Granice ksià˝ki wobec zmian w percepcji przekazu graficznego s∏owa Zespó∏ Szkó∏ Plastycznych im. Jacka Malczewskiego, Cz´stochowa

17

11. 2010-1-PL1-LEO01-10096

Nowoczesne zdobienie grawerowaniem powierzchni wyrobów srebrnych Zespó∏ Szkó∏ Plastycznych im. Jacka Malczewskiego, Cz´stochowa

17

12. 2010-1-PL1-LEO01-10099

M∏odzi i konkurencyjni technicy doskonalà umiej´tnoÊci zawodowe na niemieckim rynku pracy Zespó∏ Szkó∏ Zawodowych i Ogólnokszta∏càcych, Wola

17

13. 2010-1-PL1-LEO01-10101

Sta˝ zagraniczny jako inwestycja w sukces zawodowy Zespó∏ Szkó∏ Ekonomicznych im. Oskara Langego, Chorzów

17

14. 2010-1-PL1-LEO01-10103

Praktyka zagraniczna poczàtkiem mojej europejskiej kariery zawodowej Zespó∏ Szkó∏ Budowlanych nr 1 w P∏ocku

18

15. 2010-1-PL1-LEO01-10106

M∏odzi logistycy uczà si´ w Niemczech Zespó∏ Szkó∏ im. Hugona Ko∏∏àtaja, Zawiercie

18

16. 2010-1-PL1-LEO01-10123

Praktyka zawodowa – programista obrabiarek CNC na europejskim rynku pracy Zespó∏ Szkó∏ Mechaniczno-Elektrycznych, Sosnowiec

18

17. 2010-1-PL1-LEO01-10135

Otwarci na europejski rynek pracy Starostwo Powiatowe w Ostródzie, Ostróda

18

18. 2010-1-PL1-LEO01-10140

Mobilny informatyk – nowe technologie, nowe mo˝liwoÊci Zespó∏ Szkó∏ Technicznych im. E. Kwiatkowskiego, Rzeszów

19

19. 2010-1-PL1-LEO01-10147

Sta˝ z kosmetologii i fryzjerstwa szansà na sukces na europejskim rynku pracy Zespó∏ Szkó∏ nr 5 w Sanoku im. Ignacego ¸ukasiewicza, Sanok

19


Lista projektów 20. 2010-1-PL1-LEO01-10164

Praktyka zagraniczna szansà na zdobycie doÊwiadczeƒ zawodowych Zespó∏ Szkó∏ nr 3 w Ostrowcu Âwi´tokrzyskim

19

21. 2010-1-PL1-LEO01-10171

Praktyka zagraniczna dla techników Zespó∏ Szkó∏ nr 3 w Ostrowcu Âwi´tokrzyskim

19

22. 2010-1-PL1-LEO01-10172

Praktyka techników informatyków w Anglii drogà do w∏asnej firmy Zespó∏ Szkó∏ Rolniczych im. Tadeusza KoÊciuszki, Namys∏ów

19

23. 2010-1-PL1-LEO01-10181

Kierunek W∏ochy – sta˝ uczniów Zespo∏u Szkó∏ nr 1 Zespó∏ Szkó∏ nr 1 im. Miko∏aja Kopernika, Ostrowiec Âwi´tokrzyski

20

24. 2010-1-PL1-LEO01-10195

Doskonalenie kwalifikacji zawodowych techników ekonomistów w Niemczech Zespó∏ Szkó∏ Ekonomicznych im. Miko∏aja Kopernika, Skar˝ysko-Kamienna

20

25. 2010-1-PL1-LEO01-10203

Poprzez mobilnoÊç do rozwoju w dziedzinie elektroniki i IT Zespó∏ Szkó∏ Elektronicznych, Rzeszów

20

26. 2010-1-PL1-LEO01-10208

W drodze po sukces zawodowy Powiat S´poleƒski: Zespó∏ Szkó∏ – Centrum Edukacyjne, Wi´cbork

20

27. 2010-1-PL1-LEO01-10210

Poznanie ró˝norodnych form zaj´ç z wykonywaniem zadaƒ wykraczajàcych poza miejsce nauki w celu kszta∏towania umiej´tnoÊci praktycznych Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 15, ¸ódê

21

28. 2010-1-PL1-LEO01-10216

Kulinarne tajemnice hiszpaƒskich wysp Zespó∏ Szkó∏ Gastronomiczno-Hotelarskich im. W∏adys∏awa Reymonta, Wis∏a

21

29. 2010-1-PL1-LEO01-10218

Sta˝e hotelarzy Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie

21

30. 2010-1-PL1-LEO01-10220

Nowoczesne techniki przetwarzania danych Zespó∏ Szkó∏ Technicznych im. E. Kwiatkowskiego, Rzeszów

21

31. 2010-1-PL1-LEO01-10227

Sta˝ zawodowy we Francji przepustkà do zaistnienia na unijnym rynku pracy Zespó∏ Szkó∏ i Placówek OÊwiatowych, Lidzbark Warmiƒski

22

32. 2010-1-PL1-LEO01-10233

Praktyka zawodowa za granicà szansà na lepszà przysz∏oÊç Zespó∏ Szkó∏ Mechanicznych, Namys∏ów

22

33. 2010-1-PL1-LEO01-10239

Specjalistyczna praktyka zawodowa z zakresu rolnictwa i ogrodnictwa dla uczniów szkó∏ zawodowych z Dolnego Âlàska w Saksonii Po∏udniowo-Zachodnie Forum Samorzàdu Terytorialnego Pogranicze, Lubaƒ

22

34. 2010-1-PL1-LEO01-10248

Sta˝e budowlane w Niemczech Êcie˝kà rozwoju kariery zawodowej na europejskim rynku pracy Zespó∏ Szkó∏ Architektoniczno-Budowlanych, Sosnowiec

22

35. 2010-1-PL1-LEO01-10250

Wspó∏czesne techniki pomiarowe w geodezji, ze szczególnym uwzgl´dnieniem specyfiki rynku irlandzkiego Zespó∏ Szkó∏ Technicznych i Ogólnokszta∏càcych im. gen. S. Kaliskiego, Katowice

23

36. 2010-1-PL1-LEO01-10272

EuroPraktyki II Izba Rzemios∏a i Przedsi´biorczoÊci w Lublinie

23

37. 2010-1-PL1-LEO01-10277

Praktyka m∏odego elektryka w Moguncji Zespó∏ Szkó∏ Mechanicznych im. Arki Bo˝ka, Racibórz

23

38. 2010-1-PL1-LEO01-10278

Bogatsi o doÊwiadczenia z praktyk – bardziej mobilni na rynku pracy Zespó∏ Szkó∏ Technicznych im. Hipolita Cegielskiego, Ârem

23

39. 2010-1-PL1-LEO01-10282

Europejskie sta˝e formà rozwoju zawodowego Zespó∏ Szkó∏ Zawodowych nr 1 im. mjra Henryka Dobrzaƒskiego „Hubala”, Starachowice

105

24

IVT


40. 2010-1-PL1-LEO01-10284

Ku nowym doÊwiadczeniom Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych “Cogito”, Siemianowice Âlàskie

24

41. 2010-1-PL1-LEO01-10287

Mieszkaj w Polsce, pracuj w Europie Zespó∏ Szkó∏ Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego, Z∏otoryja

24

42. 2010-1-PL1-LEO01-10300

Otwarci na Europ´ Zespó∏ Szkó∏ Gastronomiczno-Us∏ugowych im. Marii Dàbrowskiej, Chorzów

24

43. 2010-1-PL1-LEO01-10315

Sta˝ zagraniczny gwarancjà sukcesu zawodowego Zespó∏ Szkó∏ Ekonomiczno-Rolniczych im. Stanis∏awa Staszica, Bytów

24

44. 2010-1-PL1-LEO01-10317

Technicy architektury krajobrazu i agrobiznesu na europejskim rynku pracy Zespó∏ Szkó∏ Rolniczych im. Tadeusza KoÊciuszki, Namys∏ów

25

45. 2010-1-PL1-LEO01-10325

Praktyki zagraniczne szansà na mobilnoÊç na europejskim rynku pracy Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 2, K´pno

25

46. 2010-1-PL1-LEO01-10331

Praktyka zawodowa w Portugalii drogà do europejskiego rynku pracy Zespó∏ Szkó∏ Elektronicznych i Informatycznych im. KEN, Gi˝ycko

25

47. 2010-1-PL1-LEO01-10338

Kszta∏cenie zawodowe fryzjerów w kontekÊcie europejskiej mody Zespó∏ Szkó∏ nr 5 im. Józefa Rymera, Rybnik

25

48. 2010-1-PL1-LEO01-10342

Nowoczesne technologie uprawy roÊlin okopowych Zespó∏ Szkó∏ Centrum Kszta∏cenia Praktycznego, Ostrów Mazowiecka

26

49. 2010-1-PL1-LEO01-10343

MobilnoÊç i aktywnoÊç zawodowa uczniów technikum Zespó∏ Szkó∏ Zawodowych i Ogólnokszta∏càcych w ˚ukowie

26

50. 2010-1-PL1-LEO01-10348

Europejski zawód przysz∏oÊci Zespó∏ Szkó∏ nr 1 im. Powstaƒców Wielkopolskich, Swarz´dz

26

51. 2010-1-PL1-LEO01-10352

W pogoni za ginàcym zawodem – otwieramy drzwi w s∏onecznej Hiszpanii Centrum Kszta∏cenia Zawodowego, Kozienice

26

52. 2010-1-PL1-LEO01-10354

Poznajmy Normandi´, jej sztuk´ hotelarskà, histori´ i kultur´ Zespó∏ Szkó∏ nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera, Wadowice

26

53. 2010-1-PL1-LEO01-10361

Wi´cej Êwiat∏a w Unii Europejskiej! Bezpieczne instalacje elektryczne Powiatowy Zespó∏ Szkó∏ w L´dzinach

27

54. 2010-1-PL1-LEO01-10368

Mobilni we wspólnej Europie Zespó∏ Szkó∏ In˝ynierii Ârodowiska i Us∏ug im. Miko∏aja Kopernika, Elblàg

27

55. 2010-1-PL1-LEO01-10371

Promocja i reklama warunkiem sukcesu firmy Zespó∏ Szkó∏ Ekonomicznych im. Miko∏aja Kopernika, Kielce

27

56. 2010-1-PL1-LEO01-10376

Rozwój kompetencji zawodowych hotelarza drogà do europejskiego rynku pracy Zespó∏ Szkó∏ Ogólnokszta∏càcych i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego, Boles∏awiec

27

Indeksy

57. 2010-1-PL1-LEO01-10383

Sta˝ we W∏oszech sposobem na zwi´kszenie mobilnoÊci i podwy˝szenie jakoÊci kszta∏cenia przysz∏ych pracowników sektora us∏ug bran˝y hotelarsko-gastronomicznej i fryzjerskiej Zespó∏ Szkó∏ Technicznych i Ogólnokszta∏càcych im. Stefana ˚eromskiego, Cz´stochowa

28

58. 2010-1-PL1-LEO01-10384

Absolwent z Somonina na europejskim i regionalnym rynku pracy Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. Józefa Wybickiego

28

59. 2010-1-PL1-LEO01-10386

Praktyki w rzemioÊle w krajach europejskich DolnoÊlàska Izba RzemieÊlnicza we Wroc∏awiu

28

106


Lista projektów 60. 2010-1-PL1-LEO01-10395

Wspieranie mobilnoÊci uczniów z Subregionu Zachodniego Województwa Âlàskiego ˚orska Izba Gospodarcza, ˚ory

28

61. 2010-1-PL1-LEO01-10402

Profesjonalna praktyka zagraniczna techników informatyków i techników hotelarzy w Niemczec kluczem do mobilnoÊci zawodowej Zespó∏ Szkó∏ Ekonomicznych im. Miko∏aja Kopernika, Skar˝ysko-Kamienna

29

62. 2010-1-PL1-LEO01-10403

Poznajemy nowe technologie budowlane i korzystamy z doÊwiadczeƒ Unii Europejskiej Zespó∏ Szkó∏ nr 7 im. Bronis∏awa Bukowskiego, Koszalin

29

63. 2010-1-PL1-LEO01-10404

Mi´dzynarodowy sta˝ rozwoju kompetencji zawodowych drogà do wspólnego europejskiego rynku pracy Zespó∏ Szkó∏ Budowlanych w Rybniku

29

64. 2010-1-PL1-LEO01-10406

Profesjonalny fryzjer Zak∏ad Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

29

65. 2010-1-PL1-LEO01-10409

Gastronomia francuska – nowe doÊwiadczenia Zak∏ad Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

30

66. 2010-1-PL1-LEO01-10410

Komputerowe wspomaganie projektowania Zespó∏ Szkó∏ In˝ynierii Ârodowiska i Melioracji, Kraków

30

67. 2010-1-PL1-LEO01-10411

Zielone Êwiat∏o dla m∏odych profesjonalistów – europejskie doÊwiadczenia zawodowe Zespó∏ Szkó∏ Licealnych i Technicznych nr 1, Warszawa

30

68. 2010-1-PL1-LEO01-10412

Praktyka w nowoczesnych firmach szansà dla absolwentów technikum Zespó∏ Szkó∏ Ekonomicznych im. Marii Sk∏odowskiej-Curie, Rzeszów

30

69. 2010-1-PL1-LEO01-10416

Do hoteli w Hiszpanii po nowe umiej´tnoÊci zawodowe Zespó∏ Szkó∏ nr 2 im. Emilii Plater, Piaseczno

30

70. 2010-1-PL1-LEO01-10424

Doskonalenie umiej´tnoÊci zawodowych na podstawie tradycji kuchni francuskiej Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych, L´bork

31

71. 2010-1-PL1-LEO01-10427

Podnoszenie poziomu umiej´tnoÊci zawodowych w bran˝y budowlanej Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych, L´bork

31

72. 2010-1-PL1-LEO01-10432

Poszerzanie horyzontów kulturowo-zawodowych w innowacyjnych metodach edukacji w ramach projektu LdV Zespó∏ Szkó∏ Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego, Turek

31

73. 2010-1-PL1-LEO01-10444

Obs∏uga obrabiarek CNC i wykorzystanie programów wspomagajàcych procesy technologiczne CAD/CAM Zespó∏ Szkó∏ Zawodowych i Ogólnokszta∏càcych w Su∏kowicach

31

74. 2010-1-PL1-LEO01-10449

Poprawa wizerunku hotelarza Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. Józefa Wybickiego

32

75. 2010-1-PL1-LEO01-10462

Bezpieczeƒstwo ˝ywnoÊci i regionalny charakter jej przetwarzania cechami przemys∏u spo˝ywczego w Unii Europejskiej Zespó∏ Szkó∏ Przemys∏u Spo˝ywczego, Katowice

32

76. 2010-1-PL1-LEO01-10468

UgoÊcimy Ci´ w Europie – mobilni absolwenci na mi´dzynarodowym rynku pracy Zespó∏ Szkó∏ Ekonomicznych im. Jana Paw∏a II, Staszów

32

77. 2010-1-PL1-LEO01-10472

Urzàdzanie i piel´gnacja terenów zieleni w obr´bie obiektów historycznych Zespó∏ Szkó∏ Rolniczych im. W∏adys∏awa Grabskiego, S´dziejowice

32

78. 2010-1-PL1-LEO01-10475

Zagraniczna praktyka szansà na zdobycie doÊwiadczenia zawodowego oraz lepszej pracy w przysz∏oÊci Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 5 w KroÊnie

32

79. 2010-1-PL1-LEO01-10480

Dodatkowe umiej´tnoÊci, dodatkowe szanse Zespó∏ Szkó∏ Budowlanych, Tarnów

33

107


80. 2010-1-PL1-LEO01-10482

Wiedza i umiej´tnoÊci gwarancjà lepszej pracy Zespó∏ Szkó∏ Technicznych i Licealnych, Sosnowiec

33

81. 2010-1-PL1-LEO01-10483

Funkcjonowanie przedsi´biorstw w paƒstwach strefy euro na przyk∏adzie praktyki we W∏oszech Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanis∏awa Staszica, Kwidzyn

33

82. 2010-1-PL1-LEO01-10486

Organizacja chowu zwierzàt gospodarskich oraz nadzór sanitarno-weterynaryjny Zespó∏ Szkó∏ Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie

33

83. 2010-1-PL1-LEO01-10490

Praktyka zagraniczna uczniów technikum – lepszy start w doros∏e ˝ycie zawodowe Zespó∏ Szkó∏ nr 1 im. prof. Boles∏awa Krupiƒskiego, Lubin

34

84. 2010-1-PL1-LEO01-10496

Ochrona Êrodowiska w Unii Europejskiej na przyk∏adzie brytyjskim Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach

34

85. 2010-1-PL1-LEO01-10506

Praktyka czyni mistrza – sta˝e fryzjerskie w Niemczech i w Portugalii Zespó∏ Szkó∏ Projektowania i Stylizacji Ubioru, Sosnowiec

34

86. 2010-1-PL1-LEO01-10508

W drodze do kariery Centrum Kszta∏cenia Zawodowego w Radomiu

34

87. 2010-1-PL1-LEO01-10512

Dolce vita – sta˝ zagraniczny mojà szansà na lepsze jutro Zak∏ad Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

34

88. 2010-1-PL1-LEO01-10514

Poznajemy Ba∏kany Zespó∏ Szkó∏ Spo˝ywczych, Rzeszów

35

89. 2010-1-PL1-LEO01-10519

Catering szansà dla przedsi´biorczego gastronoma Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych im. mjra H. Sucharskiego, Przasnysz

35

90. 2010-1-PL1-LEO01-10522

Zarzàdzanie stronà internetowà i administrowanie platformà e-learning Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych im. mjra H. Sucharskiego, Przasnysz

35

91. 2010-1-PL1-LEO01-10527

Nie jesteÊmy teoretykami lecz praktykami Starostwo Powiatowe w Ostródzie

35

92. 2010-1-PL1-LEO01-10531

Nowoczesne technologie i rozwiàzania stosowane w chowie byd∏a mlecznego szansà na rozwój terenów s∏abo rozwini´tych Zespó∏ Szkó∏ Centrum Kszta∏cenia Rolniczego im. W∏adys∏awa Stanis∏awa Reymonta, Soko∏ów Podlaski

36

93. 2010-1-PL1-LEO01-10537

Udzia∏ w zagranicznych sta˝ach zawodowych uczniów ZSE w Staszowie – wyrównaniem szans na europejskim rynku pracy Zespó∏ Szkó∏ Ekonomicznych im. Jana Paw∏a II, Staszów

36

94. 2010-1-PL1-LEO01-10538

Wspó∏czesne hotele maltaƒskie jako dobry przyk∏ad do naÊladowania najnowszych trendów organizacji pracy w hotelarstwie Zespó∏ Szkó∏ Ekonomicznych nr 1, Kraków

36

95. 2010-1-PL1-LEO01-10539

Ciesielstwo – dodatkowe kwalifikacje technologa drewna Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych w Czaplinku

36

Indeksy

96. 2010-1-PL1-LEO01-10552

Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów Zespo∏u Szkó∏ Ekonomicznych w Âwidnicy Zespó∏ Szkó∏ Ekonomicznych im. Wincentego Stysia, Âwidnica

36

97. 2010-1-PL1-LEO01-10553

Praktyka zagraniczna – wi´ksze szanse na rynku pracy Zespó∏ Szkó∏ Ekonomiczno-Us∏ugowych, Zabrze

37

98. 2010-1-PL1-LEO01-10571

Kszta∏cenie nowoczesnych technik pracy w hotelarstwie i turystyce Zespó∏ Szkó∏ im. Juliana Tuwima, Bielsko-Bia∏a

37

108


Lista projektów 99. 2010-1-PL1-LEO01-10583

Praktyka zawodowa dla stolarzy i kucharzy Zespó∏ Szkó∏ Zawodowych w Gostyniu

37

100. 2010-1-PL1-LEO01-10622

Moje miejsce na europejskim rynku pracy Zespó∏ Szkó∏ nr 1 w Piekarach Âlàskich

37

101. 2010-1-PL1-LEO01-10640

Ekologiczna eksploatacja silników szansà na zmniejszenie bezrobocia wÊród absolwentów szkó∏ rolniczych Zespó∏ Szkó∏ Centrum Kszta∏cenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego, Kowal

38

102. 2010-1-PL1-LEO01-10645

Zagraniczne Praktyki Zawodowe dla uczniów Zespo∏u Szkó∏ nr 26 w Warszawie Zespó∏ Szkó∏ nr 26 w Warszawie

38

103. 2010-1-PL1-LEO01-11158

Kuchnia fusion – nowatorskie techniki ∏àczenia smaków Zespó∏ Szkó∏ nr 7, Tychy

38

104. 2010-1-PL1-LEO01-11491

StaroÊç okresem jest z∏otym – modelowanie postaw uczniów wobec seniorów jako Êwiadczeniobiorców us∏ug paramedycznych Medyczna Szko∏a Policealna Województwa Âlàskiego nr 1 im. Zofii Szlenkierówny, Katowice

38

t Praktyki zawodowe i sta˝e dla osób pracujàcych i poszukujàcych pracy – PLM 1. 2010-1-PL1-LEO02-10073

Liga zawodowców Powiatowy Urzàd Pracy, ZamoÊç

41

2. 2010-1-PL1-LEO02-10151

Przekraczamy granice – uczestnictwo w projekcie mobilnoÊci szansà na rozwój zawodowy i osobisty IDEA! Management Consulting Sp. z o.o., Warszawa

41

3. 2010-1-PL1-LEO02-10193

Akompaniator – francuska metoda towarzyszenia osobom zagro˝onym wykluczeniem spo∏ecznym Fundacja Cor Cordis, Warszawa

41

4. 2010-1-PL1-LEO02-10232

Euroanimator I – rozwijanie kompetencji w zawodzie animatora kultury i turystyki Fundacja Cracovitalia, Kraków

41

5. 2010-1-PL1-LEO02-10242

Kszta∏cenie zawodowe w mi´dzynarodowym Êrodowisku sposobem na pokonanie bariery wejÊcia na rynek pracy absolwentów WWSIS Wroc∏awska Wy˝sza Szko∏a Informatyki Stosowanej (WWSIS)

41

6. 2010-1-PL1-LEO02-10255

Wymiana sta˝owa w Europie dla zarzàdzajàcych in˝ynierów Politechnika Wroc∏awska

42

7. 2010-1-PL1-LEO02-10274

Uczenie si´ poprzez praktyk´ wsparciem dla osób bezrobotnych Stowarzyszenie “Euro-Partner”, Mirsk

42

8. 2010-1-PL1-LEO02-10312

SEAM – Super Euro Auto Mechanik – spoina wspó∏pracy Zespó∏ Szkó∏ Samochodowych (ZSS), Gdaƒsk

42

9. 2010-1-PL1-LEO02-10316

Euronauta – sta˝e zawodowe w turystyce Powiatowy Urzàd Pracy, Malbork

43

10. 2010-1-PL1-LEO02-10320

O staroÊci inaczej – nowe kwalifikacje personelu medycznego w obszarze opieki d∏ugoterminowej Club Silesius Sp. z o.o., Opole

43

11. 2010-1-PL1-LEO02-10323

Pod okiem mistrza Fundacja Dom Pokoju, Wroc∏aw

43

12. 2010-1-PL1-LEO02-10337

Pierwsze kroki w bioprzemyÊle Centrum Innowacyjnego Rozwoju Spo∏eczeƒstwa, Kraków

43

13. 2010-1-PL1-LEO02-10370

Europejski fach – osoby bezrobotne na sta˝u w Niemczech Powiatowy Urzàd Pracy, Siemianowice Âlàskie

43

109


14. 2010-1-PL1-LEO02-10431

Kraina ogrodników Powiatowy Urzàd Pracy, ZamoÊç

44

15. 2010-1-PL1-LEO02-10442

Europejski wymiar rozwoju osobistego i zawodowego absolwentów Wy˝szej Szko∏y Handlu i Prawa Wy˝sza Szko∏a Handlu i Prawa im. Ryszarda ¸azarskiego, Warszawa

44

16. 2010-1-PL1-LEO02-10451

Wymiana doÊwiadczeƒ w Europie – wspomaganie mobilnoÊci profesjonalistów z muzeów-rezydencji Muzeum Pa∏ac w Wilanowie, Warszawa

44

17. 2010-1-PL1-LEO02-10453

Absolwentki Politechniki Wroc∏awskiej w europejskich przedsi´biorstwach Politechnika Wroc∏awska, Wroc∏aw

44

18. 2010-1-PL1-LEO02-10457

Praktyka bez granic – zdobywanie umiej´tnoÊci zawodowych w instytucjach zagranicznych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznaƒ

45

19. 2010-1-PL1-LEO02-10484

Zagraniczne praktyki zawodowe dla absolwentów Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska, Centrum Wspó∏pracy Mi´dzynarodowej, Warszawa

45

t Wymiana doÊwiadczeƒ dla osób odpowiedzialnych za kszta∏cenie i szkolenie zawodowe – VETPRO 1. 2010-1-PL1-LEO03-10051

Stworzenie zespo∏u szkoleniowego z zakresu praktycznej ochrony przyrody Stowarzyszenie Ekologiczne “Etna”, O∏awa

49

2. 2010-1-PL1-LEO03-10054

Uczymy na poziomie europejskim Zespó∏ Szkó∏ Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów, Lublin

49

3. 2010-1-PL1-LEO03-10058

Wymiana doÊwiadczeƒ naukowych nauczycieli odpowiedzialnych za wprowadzenie nowej reformy edukacyjnej Zespó∏ Szkó∏ im. Stanis∏awa Miko∏ajczyka, Opatówek

49

4. 2010-1-PL1-LEO03-10108

Poprawa systemu szkolenia technik jazdy dla funkcjonariuszy s∏u˝b publicznych Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

49

5. 2010-1-PL1-LEO03-10109

Podniesienie jakoÊci kszta∏cenia akademickiego w zakresie geodezyjnego urzàdzania obszarów wiejskich w oparciu o doÊwiadczenia praktyki i szkolnictwa wy˝szego Bawarii Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Ko∏∏àtaja, Kraków

49

6. 2010-1-PL1-LEO03-10112

Pompier i ogniomistrz – adaptacja francuskich wzorców szkoleniowych na potrzeby ma∏opolskich jednostek ratowniczych Komenda Wojewódzka Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w Krakowie

50

7. 2010-1-PL1-LEO03-10115

E-learning w rytmie flamenco. Wizyta Polskiej Izby Firm Szkoleniowych w Obserwatorium e-learningu przy uniwersytecie w Salamance Polska Izba Firm Szkoleniowych, Warszawa

50

8. 2010-1-PL1-LEO03-10125

Przedsi´biorczoÊç m∏odzie˝y Wy˝sza Szko∏a Ekonomii i Innowacji w Lublinie

50

9. 2010-1-PL1-LEO03-10127

RzemieÊlniku, zainwestuj w siebie! – wiedza i doÊwiadczenie kluczem do sukcesu Cech RzemieÊlników i Innych Przedsi´biorców w Wodzis∏awiu Âlàskim

50

10. 2010-1-PL1-LEO03-10131

Indeksy

Europejski standard jakoÊciowy kszta∏cenia doros∏ych w formach pozaszkolnych motorem rozwoju MÂP Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsi´biorczoÊci, Koƒskie

51

11. 2010-1-PL1-LEO03-10139

Euro-edukacja zawodowa – wymiana doÊwiadczeƒ Zespó∏ Szkó∏ nr 12 im. Jana III Sobieskiego, Bydgoszcz

51

12. 2010-1-PL1-LEO03-10148

Biblioteki publiczne Wroc∏awia otwarte na wielokulturowoÊç: wymiana doÊwiadczeƒ zawodowych pomi´dzy MBP we Wroc∏awiu i Chester Library Miejska Biblioteka Publiczna we Wroc∏awiu

51

110


Lista projektów 13. 2010-1-PL1-LEO03-10150

Profesjonalizacja kszta∏cenia oficerów dy˝urnych drogà do paneuropejskiego systemu zarzàdzania kryzysowego Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

51

14. 2010-1-PL1-LEO03-10153

Jak osiàgnàç sukces zawodowy na europejskim rynku pracy? Zespó∏ Szkó∏ Gastronomiczno-Hotelarskich (ZSG-H), Toruƒ

52

15. 2010-1-PL1-LEO03-10158

Kreujemy w∏asnà przysz∏oÊç Elektroniczne Zak∏ady Naukowe, Wroc∏aw

52

16. 2010-1-PL1-LEO03-10249

Europejskie laboratoria kryminalistyczne – wymiana doÊwiadczeƒ w zakresie badaƒ Êladów i dowodów rzeczowych Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

52

17. 2010-1-PL1-LEO03-10252

Kompetentny europejski nauczyciel drogowskazem wspó∏czesnego absolwenta szko∏y zawodowej Zespó∏ Szkó∏ im. ks. Stanis∏awa Staszica, Tarnobrzeg

52

18. 2010-1-PL1-LEO03-10261

Doskonalenie kompetencji policji w zakresie zabezpieczania mi´dzynarodowych imprez masowych Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

53

19. 2010-1-PL1-LEO03-10264

Wiedza w bitach – metody kszta∏cenia z wykorzystaniem innowacyjnych technologii Powiatowy Urzàd Pracy, Siemianowice Âlàskie

53

20. 2010-1-PL1-LEO03-10266

Brytyjski system kszta∏cenia zawodowego Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanis∏awa Staszica, W∏oszczowa

53

21. 2010-1-PL1-LEO03-10268

Nowoczesne formy organizacji s∏u˝by prewencyjnej Komenda Wojewódzka Policji we Wroc∏awiu

53

22. 2010-1-PL1-LEO03-10270

Wymiana nowych doÊwiadczeƒ zawodowych Izba RzemieÊlnicza w Rzeszowie

53

23. 2010-1-PL1-LEO03-10279

Internacjonalizacja kszta∏cenia zawodowego w Wy˝szej Szkole Przedsi´biorczoÊci i Administracji w Lublinie Wy˝sza Szko∏a Przedsi´biorczoÊci i Administracji, Lublin

54

24. 2010-1-PL1-LEO03-10285

Poznanie unijnych systemów edukacji zawodowej szansà podniesienia jakoÊci pracy szko∏y Zespó∏ Szkó∏ nr 10 im. Boles∏awa Chrobrego, Koszalin

54

25. 2010-1-PL1-LEO03-10286

Wymiana doÊwiadczeƒ kadry zarzàdzajàcej w stosowaniu innowacyjnych materia∏ów i koncepcji w kszta∏ceniu zawodowym Centrum Kszta∏cenia Ustawicznego w Bia∏ymstoku

54

26. 2010-1-PL1-LEO03-10310

Poprawa jakoÊci systemu kszta∏cenia i doskonalenia zawodowego stra˝aków woj. lubelskiego Komenda Powiatowa Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w Lubartowie

54

27. 2010-1-PL1-LEO03-10313

Korzystajmy z doÊwiadczeƒ – mi´dzynarodowe partnerstwo w edukacji drogà do poprawy efektywnoÊci europejskiego szkolnictwa zawodowego Zespó∏ Szkó∏ Budowlanych nr 1 w P∏ocku

55

28. 2010-1-PL1-LEO03-10319

Nowe metody zarzàdzania i rozwoju firmy szkoleniowej Nowe Motywacje Sp. z o.o., Kraków

55

29. 2010-1-PL1-LEO03-10324

Zastosowanie platformy e-learningowej Zespó∏ Szkó∏ nr 1, Rzeszów

55

30. 2010-1-PL1-LEO03-10351

Bezpieczne drogi Europy – wypracowanie wspólnego systemu bezpieczeƒstwa ruchu drogowego Komenda Sto∏eczna Policji, Warszawa

55

31. 2010-1-PL1-LEO03-10362

Rola wywiadu kryminalnego w skutecznym zwalczaniu korupcji Komenda Wojewódzka Policji we Wroc∏awiu

55

32. 2010-1-PL1-LEO03-10372

Kompetencje i przedsi´biorczoÊç Polska Fundacja OÊrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”, Lublin

111

56


33. 2010-1-PL1-LEO03-10379

Grajmy do jednej bramki – Bezpieczne Euro 2012 Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

56

34. 2010-1-PL1-LEO03-10415

Wymiana doÊwiadczeƒ polsko-niemieckich w obszarach wewn´trznej ewaluacji jakoÊci pracy szko∏y zawodowej Zespó∏ Szkó∏ Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta, Kraków

56

35. 2010-1-PL1-LEO03-10419

Gospodarka wodna na obszarach wiejskich Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Ko∏∏àtaja, Kraków

56

36. 2010-1-PL1-LEO03-10422

Organizacja procesu reintegracji zawodowej osób zagro˝onych wykluczeniem spo∏ecznym – wymiana doÊwiadczeƒ kadry edukacyjnej Internationaler Bund Polska, Kraków

57

37. 2010-1-PL1-LEO03-10426

Szkolenie z zakresu obs∏ugi systemu ZIMS dla pracowników kadry kierowniczej Polskich Ogrodów Zoologicznych Fundacja Rozwoju Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego Panda, Warszawa

57

38. 2010-1-PL1-LEO03-10443

Kszta∏cenie zawodowe m∏odzie˝y i doros∏ych – wymiana doÊwiadczeƒ Starostwo Powiatowe w S∏upcy

57

39. 2010-1-PL1-LEO03-10450

Promocja potraw regionalnych – co nas ∏àczy a co dzieli? Centrum Kszta∏cenia Praktycznego (CKP), S∏upsk

57

40. 2010-1-PL1-LEO03-10454

Europejska pe∏nia smaków – stó∏ weselny Centrum Kszta∏cenia Praktycznego (CKP), S∏upsk

58

41. 2010-1-PL1-LEO03-10465

Europejskie Systemy Kszta∏cenia Zawodowego w Polsce i w Niemczech Zespó∏ Szkó∏ nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego, Jastrz´bie-Zdrój

58

42. 2010-1-PL1-LEO03-10467

Wymiana doÊwiadczeƒ priorytetem Europejczyków Zespó∏ Szkó∏ Agrobiznesu w Rogoênie

58

43. 2010-1-PL1-LEO03-10504

Wymiana doÊwiadczeƒ z Technology College Aalborg w zakresie programowania i robotyki Zespó∏ Szkó∏ Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak, Ko∏obrzeg

58

44. 2010-1-PL1-LEO03-10541

Wprowadzenie europejskich standardów edukacji do kszta∏cenia zawodowego i szkoleƒ Zespó∏ Szkó∏ Ekonomicznych w Toruniu

58

45. 2010-1-PL1-LEO03-10547

Wymiana doÊwiadczeƒ w zakresie funkcjonowania systemów wspomagania dowodzenia, dysponowania zasobami ratowniczymi i ∏àcznoÊci Komenda Wojewódzka Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w ¸odzi

59

46. 2010-1-PL1-LEO03-10548

Doskonalenie kompetencji pracowników nadzoru pedagogicznego Kuratorium OÊwiaty w Kielcach

59

47. 2010-1-PL1-LEO03-10549

Program The Gateway Award jako forma aktywizacji zawodowej uczniów z upoÊledzeniem umys∏owym w stopniu umiarkowanym lub znacznym Specjalny OÊrodek Szkolno-Wychowawczy (SOSW) nr 3, Kraków

59

48. 2010-1-PL1-LEO03-10557

Rozwój zawodowy doradcy

Indeksy

Wojewódzki Urzàd Pracy, Bia∏ystok

59

49. 2010-1-PL1-LEO03-10573

Wymiana doÊwiadczeƒ w kszta∏ceniu zawodowym na potrzeby rynku pracy Zespó∏ Szkó∏ Zawodowych nr 1 im. mjra Henryka Dobrzaƒskiego „Hubala”, Starachowice

60

50. 2010-1-PL1-LEO03-10578

Polityka regionalna UE w ramach mi´dzynarodowej wspó∏pracy Paƒstwowa Wy˝sza Szko∏a Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim

60

51. 2010-1-PL1-LEO03-10677

Wymiana doÊwiadczeƒ w zakresie doskonalenia zawodowego stra˝aków Komendy Powiatowej Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej z Ostrowa Wielkopolskiego Komenda Powiatowa Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w Ostrowie Wielkopolskim

112

60


Lista projektów 52. 2010-1-PL1-LEO03-10687

Energia ze êróde∏ odnawialnych – wymiana doÊwiadczeƒ nauczycieli szkó∏ rolniczych Towarzystwo Umiej´tnoÊci Rolniczych w Poznaniu

60

53. 2010-1-PL1-LEO03-10712

Modu∏owe kszta∏cenie kadr dla hotelarstwa i gastronomii Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych im. Stanis∏awa Staszica, K∏anino

61

54. 2010-1-PL1-LEO03-10757

Przedsi´biorczoÊç i wsparcie sektora ma∏ych i Êrednich firm na obszarach wiejskich w Portugalii i na Górnym Âlàsku Wojewódzki Urzàd Pracy w Katowicach

61

55. 2010-1-PL1-LEO03-10759

Kszta∏cenie zawodowe – droga do sukcesu Izba RzemieÊlnicza oraz Ma∏ej i Âredniej Przedsi´biorczoÊci w Katowicach

61

56. 2010-1-PL1-LEO03-10760

Europejskie Standardy Kszta∏cenia Zawodowego – system brytyjski Zespó∏ Szkó∏ Ekonomicznych im. Miko∏aja Kopernika, Kielce

61

57. 2010-1-PL1-LEO03-10764

Podnoszenie kwalifikacji instruktorów strzelectwa Szko∏a Policji w S∏upsku

61

58. 2010-1-PL1-LEO03-10771

Internetowe wspomaganie nauczania Szko∏a Policji w S∏upsku

62

59. 2010-1-PL1-LEO03-10794

Dodatkowe dochody – êród∏o utrzymania dla mieszkaƒców wsi Wielkopolski OÊrodek Doradztwa Rolniczego (WODR) w Poznaniu

62

60. 2010-1-PL1-LEO03-10801

Nowoczesny system zarzàdzania jednostkà policji Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

62

61. 2010-1-PL1-LEO03-10813

Przest´pstwa teleinformatyczne – sprz´t i narz´dzia wykorzystywane do pope∏niania przest´pstw - wymiana doÊwiadczeƒ jednostek policji Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

62

62. 2010-1-PL1-LEO03-10818

Doradca-trener-konsultant. Europejskie poradnictwo zawodowe Wy˝sza Szko∏a Finansów i Zarzàdzania w Bia∏ymstoku

63

63. 2010-1-PL1-LEO03-10877

Wybrane aspekty wspó∏czesnej kryminalistyki Instytut Ekspertyz Sàdowych im. prof. dra Jana Sehna, Kraków

63

64. 2010-1-PL1-LEO03-10883

Jak dobrze uczyç przedsi´biorczoÊci – kurs dla polskich nauczycieli przedmiotów zawodowych Zespó∏ Szkó∏ Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego, Ostro∏´ka

63

65. 2010-1-PL1-LEO03-10910

Alfa i Omega – greckie doÊwiadczenia w organizowaniu osobom bezrobotnym szkoleƒ motywacyjnych i zawodowych Powiatowy Urzàd Pracy, Chorzów

63

66. 2010-1-PL1-LEO03-10919

Transfer wiedzy, metodyka i innowacyjnoÊç w dwuj´zycznym kszta∏ceniu zawodowym Zespó∏ Szkó∏ Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego, Bia∏ystok

64

67. 2010-1-PL1-LEO03-10925

Nowe umiej´tnoÊci w nowych miejscach pracy – podniesienie jakoÊci i innowacyjnoÊci kszta∏cenia i szkolenia osób doros∏ych Fundacja Gaudete, Katowice

64

68. 2010-1-PL1-LEO03-10928

Europejska Karta Broni – szkolenie w zakresie sprawowania nadzoru nad bronià i amunicjà w krajach UE Komenda Sto∏eczna Policji, Warszawa

64

69. 2010-1-PL1-LEO03-10932

Dzia∏ania policji ruchu drogowego w celu ograniczenia niebezpiecznych zachowaƒ kierowców Komenda Wojewódzka Policji w Gdaƒsku

64

70. 2010-1-PL1-LEO03-10935

Przeciwdzia∏anie przest´pstwom pope∏nionym z nienawiÊci oraz ich zwalczanie Komenda Wojewódzka Policji w Gdaƒsku

65

113


t Projekty partnerskie 1. 2010-1-BE3-LEO04-02274

Komunikacja elektroniczna pomi´dzy szko∏à i rodzicami Zespó∏ Szkó∏ Elektronicznych i Telekomunikacyjnych, Olsztyn Zespó∏ Szkó∏ nr 1, Technikum nr 1 im. prof. Boles∏awa Krupiƒskiego, Lubin

71

2. 2010-1-BE3-LEO04-02275

Przewodnik dla poczàtkujàcych na sta˝u w kuchni i restauracji Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. Józefa Wybickiego, Somonino

71

3. 2010-1-CZ1-LEO04-03710

E-przewodnik – podró˝owanie po Europie bez barier Zespó∏ Szkó∏ Zawodowych w Bobowej, Bobowa Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 1, Pionki

71

4. 2010-1-DE2-LEO04-04712

Opracowanie wielonarodowej koncepcji kszta∏cenia personelu opiekuƒczego w obszarze opieki ambulatoryjnej i stacjonarnej dla ludzi m∏odych wymagajàcych opieki w celu ulepszenia i poprawy jakoÊci Êwiadczeƒ opiekuƒczych Stowarzyszenie Wspó∏pracy Regionalnej, Chorzów

72

5. 2010-1-DE2-LEO04-04747

KreatywnoÊç w uczeniu si´ j´zyków obcych English Unlimited Sp. z o.o., Sopot

72

6. 2010-1-DE2-LEO04-04751

Wykorzystanie wyników europejskich inicjatyw ECVET dla potrzeb kreatywnych zawodów malarza i lakiernika oraz florysty Centrum Kszta∏cenia Praktycznego, Radom

72

7. 2010-1-DE2-LEO04-04753

Nowoczesne technologie i komunikacja danych w pojazdach samochodowych/PA/Ph34 Zespó∏ Szkó∏ Samochodowych (ZSS), Gdaƒsk

73

8. 2010-1-DE2-LEO04-04767

Zastosowanie zasobów cyfrowych w pedagogice wokalnej Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Âpiewu, Wroc∏aw

73

9. 2010-1-DE2-LEO04-04769

Próby, oceny, adaptacja i dalszy rozwój skutecznych metod i narz´dzi pracy partnera do promowania uczestnictwa osób niepe∏nosprawnych na europejskim rynku pracy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Z∏otoryi – PCPR

73

10. 2010-1-DE2-LEO04-04775

Kszta∏towanie ÊwiadomoÊci kulturowej mniejszoÊci narodowoÊciowych i imigrantów starszego pokolenia w ramach europejskiej sieci edukacyjnej Studium J´zyków Obcych Spó∏ka Jawna, ¸ódê

74

11. 2010-1-DE2-LEO04-04785

Wspó∏dzia∏anie regionów europejskich na rzecz wzmacniania internacjonalizacji kszta∏cenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego Kuratorium OÊwiaty we Wroc∏awiu Urzàd Marsza∏kowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Edukacji i Nauki, Poznaƒ

12. 2010-1-DE2-LEO04-04786

Kamieƒ w´gielny dla wewn´trznej rekrutacji uczestników zagranicznych wymian i praktyk wÊród m∏odzie˝y kszta∏càcej si´ zawodowo z trudnoÊciami w nauce, upoÊledzonej lub z problemami socjalno-bytowymi OÊrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach Zespó∏ Szkó∏ Zawodowych nr 3 w Starachowicach

74

13. 2010-1-DE2-LEO04-04798

Europejskie partnerstwo na rzecz jakoÊci i wdro˝enia europejskiego systemu punktowego VET Semper Avanti, Wroc∏aw

75

Indeksy

14. 2010-1-DE2-LEO04-05161

Polowanie na skarby kultury Stowarzyszenie VESUVIO, Rzeszów

75

15. 2010-1-DK1-LEO04-01870

Partnerstwo w zakresie szkolenia europejskiego w temacie innowacji zrównowa˝onego rozwoju Atmoterm S.A., Opole

75

16. 2010-1-ES1-LEO04-20626

Umiej´tnoÊci zawodowe a zatrudnienie Zespó∏ Szkó∏ Technicznych w Cieszynie

76

114


Lista projektów 17. 2010-1-ES1-LEO04-20639

Renesans II – europejska sieç kompetencji kluczowych Nowe Motywacje Sp. z o.o., Kraków

76

18. 2010-1-FI1-LEO04-02977

Green E – Ekologia w przedsi´biorczoÊci – nabywanie nowych umiej´tnoÊci poprzez rozwój programów nauczania i szkolenia Centrum Kszta∏cenia Ustawicznego w Bia∏ymstoku

76

19. 2010-1-FI1-LEO04-02981

Hipoterapia – mo˝liwoÊci wspólnego kszta∏cenia w Polsce, Finlandii i Wielkiej Brytanii Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne, Kraków

77

20. 2010-1-FR1-LEO04-14357

Europejska koncepcja kwalifikujàca kszta∏cenie i wykonywanie terapeutycznej pracy za poÊrednictwem zwierzàt Stowarzyszenie Strapate Ranczo, Be∏chatów

77

21. 2010-1-FR1-LEO04-14361

Wspó∏praca europejska oraz okreÊlenie najlepszych praktyk w zakresie kszta∏cenia i szkolenia zawodowego w sektorach: leÊnym i drzewnym Zespó∏ Szkó∏ LeÊnych w Bi∏goraju Stowarzyszenie Lubelskie Drewno – Regionalny Klaster w Lublinie

77

22. 2010-1-FR1-LEO04-14413

Nadawanie znaku jakoÊci europejskim przedsi´biorstwom przyjmujàcym sta˝ystów (Label) Fundacja Sfera, Poznaƒ

78

23. 2010-1-GB2-LEO04-03556

Zestaw narz´dzi szkoleniowych dla europejskich liderów EALT Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w ¸odzi

78

24. 2010-1-GB2-LEO04-03558

BeCome – Analityczne zarzàdzanie w biznesie dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw Stowarzyszenie Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych (MultiKlaster), Nowy Sàcz

78

25. 2010-1-GB2-LEO04-03566

Regionalna Wspólnota Wdro˝eƒ Innowacji Wroc∏awskie Centrum Badaƒ EIT+ Sp. z o.o., Wroc∏aw

79

26. 2010-1-GB2-LEO04-03599

MAVEN – Dost´p migrantów do sieci kszta∏cenia zawodowego Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji M∏odzie˝y STRIM, Kraków

79

27. 2010-1-HU1-LEO04-00055

Policyjne zabezpieczanie imprez masowych, demonstracji, zwalczanie ekstremizmu na ulicach Komenda Sto∏eczna Policji, Warszawa

79

28. 2010-1-IE1-LEO04-02462

Poznanie mechanizmu rozwoju i zarzàdzania oraz systemów szkolenia w europejskich stra˝ach po˝arnych Centralna Szko∏a Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w Cz´stochowie

80

29. 2010-1-IT1-LEO04-00973

Innowacyjne metody szkoleƒ w zakresie zarzàdzania w sektorze kultury Muzeum Narodowe w Krakowie

80

30. 2010-1-IT1-LEO04-00978

Przez teatr do talentów Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego, Tczew

80

31. 2010-1-IT1-LEO04-00982

Przekierowanie kszta∏cenia dla wzbogacenia umiej´tnoÊci fachowych Core Sp. z o.o., Warszawa

81

32. 2010-1-LT1-LEO04-02825

Model oceny kompetencji zawodowych mechaników samochodowych w kontekÊcie doÊwiadczeƒ Unii Europejskiej Zespó∏ Szkó∏ Samochodowych im. in˝. Tadeusza Taƒskiego w Poznaniu

81

33. 2010-1-LT1-LEO04-02828

Tworzenie idealnego modelu poradnictwa zawodowego dla dzieci i m∏odzie˝y ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Krajowe Towarzystwo Autyzmu Odzia∏ w Krakowie

81

34. 2010-1-LV1-LEO04-00937

M∏ody przedsi´biorczy artysta Zespó∏ Szkó∏ Plastycznych, Gdynia

82

35. 2010-1-PL1-LEO04-11296

PrzejrzystoÊç ogólnych kompetencji i mo˝liwoÊci ich rozwoju na przyk∏adzie wybranych paƒstw cz∏onkowskich (Transcompetences) Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej TRANSFER, Warszawa Stowarzyszenie ds. Badania Pracy i Organizacji Przedsi´biorstw REFA Wielkopolska, Poznaƒ

115

82


36. 2010-1-PL1-LEO04-11304

Od sadzonki po enoturystyk´ – kompetencje zawodowe, umiej´tnoÊci i dobre praktyki w bran˝y winiarskiej w perspektywie porównawczej Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarskie, Zielona Góra

82

37. 2010-1-PL1-LEO04-11309

Profesjonalizm w MDE – Wymiana wiedzy, technik i doÊwiadczeƒ w nauczaniu projektowania sterowanego modelem (Model Driven Engineering) Politechnika Lubelska

83

38. 2010-1-PL1-LEO04-11313

Postrzeganie przez dzieci i m∏odzie˝ zagadnieƒ zwiàzanych z ochronà danych i prywatnoÊci Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Warszawa

83

39. 2010-1-PL1-LEO04-11315

Projekt budowy zdalnie sterowanej r´ki Âlàskie Techniczne Zak∏ady Naukowe, Katowice Wy˝sza Szko∏a Technologii Informatycznych w Katowicach

83

40. 2010-1-PT1-LEO04-05113

Wskazówki dla zadaƒ podnoszàcych kwalifikacje w kontekÊcie praktycznym Zespó∏ Szkó∏ nr 1 w Lubinie

84

41. 2010-1-RO1-LEO04-06765

Terapia przez sztuk´ – sposób na podniesienie kwalifikacji w dziedzinach spo∏ecznych Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsi´biorczoÊci, Chrzanów

84

42. 2010-1-RO1-LEO04-06771

Ka˝dy uczàcy si´ jest wa˝ny Spo∏eczna Wy˝sza Szko∏a Przedsi´biorczoÊci i Zarzàdzania w ¸odzi

84

43. 2010-1-SI1-LEO04-01577

Âwiat sztuki. Modele kszta∏cenia i wspó∏pracy w sztuce wspó∏czesnej Uniwersytet Jagielloƒski, Instytut Historii Sztuki, Kraków

85

44. 2010-1-SK1-LEO04-01399

Agropuzzle – Uk∏adanka dla przedsi´biorcy Zespó∏ Szkó∏ w Komornie, Poborszów

85

45. 2010-1-SK1-LEO04-01401 Firma symulacyjna – nauka przez prac´ Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Króla Jana Sobieskiego, Stalowa Wola

85

46. 2010-1-TR1-LEO04-15824

Wymiana wiedzy oraz dobrych praktyk pomi´dzy osobami pracujàcymi w sektorze restauracji zabytków Paƒstwowa Wy˝sza Szko∏a Zawodowa w Nysie

86

47. 2010-1-TR1-LEO04-15833

Zawodowe kszta∏cenie nauczycieli pracujàcych z dzieçmi niepe∏nosprawnymi Zespó∏ Placówek Edukacyjnych, Olsztyn

86

48. 2010-1-TR1-LEO04-15847

Nowe i alternatywne przedsi´wzi´cia turystyczne Zespó∏ Szkó∏ Technicznych im. gen. W∏adys∏awa Andersa, Bia∏ystok

86

49. 2010-1-TR1-LEO04-15861

Rozwój programów nauczania w zakresie odnawialnych êróde∏ energii Zespó∏ Szkó∏ Technicznych im. gen. W∏adys∏awa Andersa, Bia∏ystok

86

50. 2010-1-TR1-LEO04-15974

Europejski glosariusz dla szkolnictwa zawodowego Zespó∏ Szkó∏ nr 1 im. Jana Paw∏a II, W∏adys∏awowo

87

51. 2010-1-TR1-LEO04-15988

Podwy˝szanie kwalifikacji i standardów europejskiej edukacji zawodowej poprzez konkursy umiej´tnoÊci zawodowych

Indeksy

Federacja Stowarzyszeƒ Naukowo-Technicznych NOT, Warszawa

87

t Projekty transferu innowacji 1. 2010-1-PL1-LEO05-11441

Doskonalenie i udost´pnianie spawalniczych kursów szkoleniowych Instytut Spawalnictwa, Gliwice

93

2. 2010-1-PL1-LEO05-11443

Transfer istniejàcych map procesów i ich adaptacja na potrzeby certyfikacji i edukacji zawodowej w krajach partnerów projektu Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddzia∏ w Gdaƒsku, Gdaƒsk

116

93


Lista projektów 3. 2010-1-PL1-LEO05-11454

Metodyka Pigu∏ek Wiedzy – efektywne nauczanie i wymiana wiedzy w ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstwach Fundacja Obserwatorium Zarzàdzania, Warszawa

94

4. 2010-1-PL1-LEO05-11460

Matryca Kszta∏cenia Ustawicznego Nauczycieli Medycyny Rodzinnej w Europie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Warszawa

94

5. 2010-1-PL1-LEO05-11462

Transfer doÊwiadczalnych i innowacyjnych metod nauczania dla edukacji biznesowej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

95

6. 2010-1-PL1-LEO05-11464

Europejski model strategicznego zarzàdzania kompetencjami w ma∏ych i Êrednich firmach sektora turystycznego Nowe Motywacje Sp. z o.o., Kraków

95

7. 2010-1-PL1-LEO05-11465

System szkolenia zawodowego w dziedzinie dziedzictwa archeologicznego przy wykorzystaniu zasobów e-learningowych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznaƒ

96

8. 2010-1-PL1-LEO05-11466

Web Quest w tematyce zarzàdzania zasobami ludzkimi – metodyka nauczania komplementarnego opartego na pracy grupowej w zakresie edukacji i szkoleƒ zawodowych Fundacja Obserwatorium Zarzàdzania, Warszawa

96

9. 2010-1-PL1-LEO05-11467

Objazd jako model badania, edukacji i praktyki w kszta∏ceniu zawodowym w dziedzinie animacji kultury i pracy ze spo∏ecznoÊciami lokalnymi Instytut Kultury Polskiej Uniwersytet Warszawski, Warszawa

97

10. 2010-1-PL1-LEO05-11469

Wzmocnienie absorpcji funduszy europejskich w projektach infrastrukturalnych w budownictwie Polski Zwiàzek Pracodawców Budownictwa, Warszawa

97

11. 2010-1-PL1-LEO05-11470

System wielokana∏owego kszta∏cenia dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw (MASTER) TECHIN Spó∏ka z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià, Warszawa

98

12. 2010-1-PL1-LEO05-11471

e-Portfolio jako metoda wspierania zawodowego i osobistego rozwoju Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

98

13. 2010-1-PL1-LEO05-11472

System wsparcia uczenia si´ pozaformalnego i nieformalnego dla osób o niskich kwalifikacjach Instytut Technologii Eksploatacji – Paƒstwowy Instytut Badawczy (OÊrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki), Radom 99

14. 2010-1-PL1-LEO05-11473

Innowacyjne kszta∏cenie ustawiczne europejskiej spo∏ecznoÊci lekarzy rodzinnych w zakresie poprawy jakoÊci praktyk lekarskich, z zastosowaniem nowoczesnych technologii informatycznych Zdrowie i Zarzàdzanie Sp. z o.o., Kraków

99

15. 2010-1-PL1-LEO05-11479

S∏uchanie ma∏ych dzieci Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeƒskiego, Warszawa

100

16. 2010-1-PL1-LEO05-11496

Ocena kompetencji i rozwój potencjalnego przedsi´biorcy – COMTRAIN Polska Fundacja OÊrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”, Lublin

100

17. 2010-1-PL1-LEO05-11556

Wykorzystanie nowoczesnych technik i narz´dzi ICT w nauce zawodowego j´zyka obcego w szko∏ach kszta∏càcych dla przemys∏u samochodowego – Intercar Centre for Modern Education (PL) Sp. z o.o., Warszawa

101

117


Alfabetyczna lista beneficjentów

Indeksy

Lista instytucji realizujàcych projekty programu Leonardo da Vinci zatwierdzone w konkursie z 2010 r. 1. Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków 98 2. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w ¸odzi ¸ódê 78 3. Atmoterm S.A. Opole 75 4. Cech RzemieÊlników i Innych Przedsi´biorców w Wodzis∏awiu Âlàskim Wodzis∏aw Âlàski 50 5. Centralna Szko∏a Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w Cz´stochowie Cz´stochowa 80 6. Centre for Modern Education (PL) Sp. z o.o. Warszawa 101 7. Centrum Innowacyjnego Rozwoju Spo∏eczeƒstwa Kraków 43 8. Centrum Kszta∏cenia Praktycznego Radom 72 9. Centrum Kszta∏cenia Praktycznego (CKP) S∏upsk 57, 58 10. Centrum Kszta∏cenia Ustawicznego w Bia∏ymstoku Bia∏ystok 54, 76 11. Centrum Kszta∏cenia Zawodowego Kozienice 26 12. Centrum Kszta∏cenia Zawodowego w Radomiu Radom 34 13. Club Silesius Sp. z o.o. Opole 43 14. Core Sp. z o.o. Warszawa 81 15. DolnoÊlàska Izba RzemieÊlnicza we Wroc∏awiu Wroc∏aw 28 16. Elektroniczne Zak∏ady Naukowe Wroc∏aw 52 17. English Unlimited Sp. z o.o. Sopot 72 18. Federacja Stowarzyszeƒ Naukowo-Technicznych NOT Warszawa 87 19. Fundacja Cor Cordis Warszawa 41 20. Fundacja Cracovitalia Kraków 41 21. Fundacja Dom Pokoju Wroc∏aw 43 22. Fundacja Gaudete Katowice 64 23. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsi´biorczoÊci Chrzanów 84 24. Fundacja Obserwatorium Zarzàdzania Warszawa 94, 96 25. Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeƒskiego Warszawa 100 26. Fundacja Rozwoju Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego Panda Warszawa 57 27. Fundacja Sfera Poznaƒ 78 28. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Warszawa 83 29. IDEA! Management Consulting Sp. z o.o. Warszawa 41 30. Instytut Ekspertyz Sàdowych im. prof. dra Jana Sehna Kraków 63 31. Instytut Kultury Polskiej Uniwersytet Warszawski Warszawa 97 32. Instytut Spawalnictwa Gliwice 93 33. Instytut Technologii Eksploatacji – Paƒstwowy Instytut Badawczy (OÊrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki) Radom 99 34. Internationaler Bund Polska Kraków 57 35. Izba RzemieÊlnicza oraz Ma∏ej i Âredniej Przedsi´biorczoÊci w Katowicach Katowice 61 36. Izba RzemieÊlnicza w Rzeszowie Rzeszów 53 37. Izba Rzemios∏a i Przedsi´biorczoÊci w Lublinie Lublin 23 38. Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce Warszawa 94 39. Komenda Powiatowa Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w Lubartowie Lubartów 54 40. Komenda Powiatowa Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w Ostrowie Wielkopolskim Ostrów Wielkopolski 60 41. Komenda Sto∏eczna Policji Warszawa 64, 55, 79 42. Komenda Wojewódzka Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w Krakowie Kraków 50 43. Komenda Wojewódzka Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w ¸odzi ¸ódê 59 44. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy Bydgoszcz 62, 62 45. Komenda Wojewódzka Policji w Gdaƒsku Gdaƒsk 64, 65 46. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie Kraków 49, 51 47. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie Lublin 56 48. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Poznaƒ 52, 53 49. Komenda Wojewódzka Policji we Wroc∏awiu Wroc∏aw 53, 55 50. Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsi´biorczoÊci Koƒskie 51 51. Krajowe Towarzystwo Autyzmu Odzia∏ w Krakowie Kraków 81 52. Kuratorium OÊwiaty w Kielcach Kielce 59 53. Kuratorium OÊwiaty we Wroc∏awiu Wroc∏aw 74 54. Medyczna Szko∏a Policealna Województwa Âlàskiego nr 1 im. Zofii Szlenkierówny Katowice 38 55. Miejska Biblioteka Publiczna we Wroc∏awiu Wroc∏aw 51 56. Muzeum Narodowe w Krakowie Kraków 80 57. Muzeum Pa∏ac w Wilanowie Warszawa 44 58. Nowe Motywacje Sp. z o.o. Kraków 55, 76, 95 59. OÊrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach Starachowice 74 60. Paƒstwowa Szko∏a Muzyczna I stopnia w Jeleniej Górze im. Janiny GarÊci Jelenia Góra 16 61. Paƒstwowa Wy˝sza Szko∏a Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Gorzów Wielkopolski 60 62. Paƒstwowa Wy˝sza Szko∏a Zawodowa w Nysie Nysa 86 63. Politechnika Lubelska Lublin 83 64. Politechnika Warszawska, Centrum Wspó∏pracy Mi´dzynarodowej Warszawa 45 65. Politechnika Wroc∏awska Wroc∏aw 42, 44 66. Polska Fundacja OÊrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego “OIC Poland” Lublin 56, 100 67. Polska Izba Firm Szkoleniowych Warszawa 50 68. Polski Zwiàzek Pracodawców Budownictwa Warszawa 97 69. Polskie Stowarszyszenie Pedagogów Âpiewu Wroc∏aw 73 70. Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne Kraków 77 71. Po∏udniowo-Zachodnie Forum Samorzàdu Terytorialnego Pogranicze Lubaƒ 22 72. Powiat S´poleƒski: Zespó∏ Szkó∏ – Centrum Edukacyjne Wi´cbork 20 73. Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych L´bork 31 74. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Z∏otoryi – PCPR Z∏otoryja 73 118


Alfabetyczna lista beneficjentów 75. Powiatowy Urzàd Pracy ZamoÊç 76. Powiatowy Urzàd Pracy Chorzów 77. Powiatowy Urzàd Pracy Malbork 78. Powiatowy Urzàd Pracy Siemianowice Âlàskie 79. Powiatowy Zespó∏ Szkó∏ w L´dzinach L´dziny 80. Semper Avanti Wroc∏aw 81. Specjalny OÊrodek Szkolno-Wychowawczy (SOSW) nr 3 Kraków 82. Spo∏eczna Wy˝sza Szko∏a Przedsi´biorczoÊci i Zarzàdzania w ¸odzi ¸ódê 83. Starostwo Powiatowe w Ostródzie Ostróda 84. Starostwo Powiatowe w S∏upcy S∏upca 85. Stowarzyszenie “Euro-Partner” Mirsk 86. Stowarzyszenie ds. Badania Pracy i Organizacji Przedsi´biorstw REFA Wielkopolska Poznaƒ 87. Stowarzyszenie Ekologiczne “Etna” O∏awa 88. Stowarzyszenie Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych (MultiKlaster) Nowy Sàcz 89. Stowarzyszenie Lubelskie Drewno – Regionalny Klaster w Lublinie Lublin 90. Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego Tczew 91. Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej TRANSFER Warszawa 92. Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji M∏odzie˝y STRIM Kraków 93. Stowarzyszenie Strapate Ranczo Be∏chatów 94. Stowarzyszenie VESUVIO Rzeszów 95. Stowarzyszenie Wspó∏pracy Regionalnej Chorzów 96. Studium J´zyków Obcych Spó∏ka Jawna ¸ódê 97. Szko∏a Policji w S∏upsku S∏upsk 98. Âlàskie Techniczne Zak∏ady Naukowe Katowice 99. TECHIN Spó∏ka z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià Warszawa 100. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddzia∏ w Gdaƒsku Gdaƒsk 101. Towarzystwo Umiej´tnoÊci Rolniczych w Poznaniu Poznaƒ 102. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznaƒ 103. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznaƒ 104. Uniwersytet Jagielloƒski, Instytut Historii Sztuki Kraków 105. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Ko∏∏àtaja Kraków 106. Urzàd Marsza∏kowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Edukacji i Nauki Poznaƒ 107. Wielkopolski OÊrodek Doradztwa Rolniczego (WODR) w Poznaniu Poznaƒ 108. Wojewódzki Urzàd Pracy Bia∏ystok 109. Wojewódzki Urzàd Pracy w Katowicach Katowice 110. Wroc∏awska Wy˝sza Szko∏a Informatyki Stosowanej (WWSIS) Wroc∏aw 111. Wroc∏awskie Centrum Badaƒ EIT+ Sp. z o.o. Wroc∏aw 112. Wy˝sza Szko∏a Ekonomii i Innowacji w Lublinie Lublin 113. Wy˝sza Szko∏a Finansów i Zarzàdzania w Bia∏ymstoku Bia∏ystok 114. Wy˝sza Szko∏a Handlu i Prawa im. Ryszarda ¸azarskiego Warszawa 115. Wy˝sza Szko∏a Przedsi´biorczoÊci i Administracji Lublin 116. Wy˝sza Szko∏a Technologii Informatycznych w Katowicach Katowice 117. Zak∏ad Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Kielce 118. Zdrowie i Zarzàdzanie Sp. z o.o. Kraków 119. Zespó∏ Placówek Edukacyjnych Olsztyn 120. Zespó∏ Szkó∏ Agrobiznesu w Rogoênie Rogoêno 121. Zespó∏ Szkó∏ Architektoniczno-Budowlanych Sosnowiec 122. Zespó∏ Szkó∏ Budowlanych Tarnów 123. Zespó∏ Szkó∏ Budowlanych nr 1 w P∏ocku P∏ock 124. Zespó∏ Szkó∏ Budowlanych w Rybniku Rybnik 125. Zespó∏ Szkó∏ Centrum Kszta∏cenia Praktycznego Ostrów Mazowiecka 126. Zespó∏ Szkó∏ Centrum Kszta∏cenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego Kowal 127. Zespó∏ Szkó∏ Centrum Kszta∏cenia Rolniczego im. W∏adys∏awa Stanis∏awa Reymonta Soko∏ów Podlaski 128. Zespó∏ Szkó∏ Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak Ko∏obrzeg 129. Zespó∏ Szkó∏ Ekonomiczno-Rolniczych im. Stanis∏awa Staszica Bytów 130. Zespó∏ Szkó∏ Ekonomiczno-Us∏ugowych Zabrze 131. Zespó∏ Szkó∏ Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów Lublin 132. Zespó∏ Szkó∏ Ekonomicznych im. Jana Paw∏a II Staszów 133. Zespó∏ Szkó∏ Ekonomicznych im. Marii Sk∏odowskiej-Curie Rzeszów 134. Zespó∏ Szkó∏ Ekonomicznych im. Miko∏aja Kopernika Skar˝ysko-Kamienna 135. Zespó∏ Szkó∏ Ekonomicznych im. Miko∏aja Kopernika Kielce 136. Zespó∏ Szkó∏ Ekonomicznych im. Oskara Langego Chorzów 137. Zespó∏ Szkó∏ Ekonomicznych im. Wincentego Stysia Âwidnica 138. Zespó∏ Szkó∏ Ekonomicznych nr 1 Kraków 139. Zespó∏ Szkó∏ Ekonomicznych w Toruniu Toruƒ 140. Zespó∏ Szkó∏ Elektronicznych Rzeszów 141. Zespó∏ Szkó∏ Elektronicznych i Informatycznych im. KEN Gi˝ycko 142. Zespó∏ Szkó∏ Elektronicznych i Telekomunikacyjnych Olsztyn 143. Zespó∏ Szkó∏ Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego Bia∏ystok 144. Zespó∏ Szkó∏ Gastronomiczno-Hotelarskich (ZSG-H) Toruƒ 145. Zespó∏ Szkó∏ Gastronomiczno-Hotelarskich im. W∏adys∏awa Reymonta Wis∏a 146. Zespó∏ Szkó∏ Gastronomiczno-Us∏ugowych im. Marii Dàbrowskiej Chorzów 147. Zespó∏ Szkó∏ Gospodarczych im. Miko∏aja Spytka Lig´zy Rzeszów 148. Zespó∏ Szkó∏ i Placówek OÊwiatowych Lidzbark Warmiƒski 149. Zespó∏ Szkó∏ im. Hugona Ko∏∏àtaja Zawiercie 150. Zespó∏ Szkó∏ im. Juliana Tuwima Bielsko-Bia∏a 151. Zespó∏ Szkó∏ im. ks. Stanis∏awa Staszica Tarnobrzeg 119

41, 44 63 43 43, 53 27 75 59 84 35, 18 57 42 82 49 78 77 80 82 79 77 75 72 74 61 83 98 93 60 95 45, 96 85 49, 56 74 62 59 61 41 79 50 63 44 54 83 29, 30, 34 99 86 58 22 33 18, 55 29 26 38 36 58 24 37 49 32, 36 30 20, 29 61, 27 17 36 36 58 20 25 71 64 52 21 24 15 22 18 37 52


Indeksy

152. Zespó∏ Szkó∏ im. Stanis∏awa Miko∏ajczyka Opatówek 153. Zespó∏ Szkó∏ In˝ynierii Ârodowiska i Melioracji Kraków 154. Zespó∏ Szkó∏ In˝ynierii Ârodowiska i Us∏ug im. Miko∏aja Kopernika Elblàg 155. Zespó∏ Szkó∏ LeÊnych w Bi∏goraju Bi∏goraj 156. Zespó∏ Szkó∏ Licealnych i Technicznych nr 1 Warszawa 157. Zespó∏ Szkó∏ Mechaniczno-Elektrycznych Sosnowiec 158. Zespó∏ Szkó∏ Mechanicznych Namys∏ów 159. Zespó∏ Szkó∏ Mechanicznych im. Arki Bo˝ka Racibórz 160. Zespó∏ Szkó∏ Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta Kraków 161. Zespó∏ Szkó∏ nr 1 Rzeszów 162. Zespó∏ Szkó∏ nr 1 im. Jana Paw∏a II W∏adys∏awowo 163. Zespó∏ Szkó∏ nr 1 im. Miko∏aja Kopernika Ostrowiec Âwi´tokrzyski 164. Zespó∏ Szkó∏ nr 1 im. Powstaƒców Wielkopolskich Swarz´dz 165. Zespó∏ Szkó∏ nr 1 im. prof. Boles∏awa Krupiƒskiego Lubin 166. Zespó∏ Szkó∏ nr 1, Technikum nr 1 im. prof. Boles∏awa Krupiƒskiego Lubin 167. Zespó∏ Szkó∏ nr 1 w Lubinie Lubin 168. Zespó∏ Szkó∏ nr 1 w Piekarach Âlàskich Piekary Âlàskie 169. Zespó∏ Szkó∏ nr 10 im. Boles∏awa Chrobrego Koszalin 170. Zespó∏ Szkó∏ nr 12 im. Jana III Sobieskiego Bydgoszcz 171. Zespó∏ Szkó∏ nr 2 im. Emilii Plater Piaseczno 172. Zespó∏ Szkó∏ nr 26 w Warszawie Warszawa 173. Zespó∏ Szkó∏ nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera Wadowice 174. Zespó∏ Szkó∏ nr 3 w Ostrowcu Âwi´tokrzyskim Ostrowiec Âwi´tokrzyski 175. Zespó∏ Szkó∏ nr 5 im. Józefa Rymera Rybnik 176. Zespó∏ Szkó∏ nr 5 w Sanoku im. Ignacego ¸ukasiewicza Sanok 177. Zespó∏ Szkó∏ nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego Jastrz´bie-Zdrój 178. Zespó∏ Szkó∏ nr 7 Tychy 179. Zespó∏ Szkó∏ nr 7 im. Bronis∏awa Bukowskiego Koszalin 180. Zespó∏ Szkó∏ Ogólnokszta∏càcych i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego Boles∏awiec 181. Zespó∏ Szkó∏ Plastycznych Gdynia 182. Zespó∏ Szkó∏ Plastycznych im. Jacka Malczewskiego Cz´stochowa 183. Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych “Cogito” Siemianowice Âlàskie 184. Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych im. mjra H. Sucharskiego Przasnysz 185. Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych im. Stanis∏awa Staszica K∏anino 186. Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 1 Pionki 187. Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanis∏awa Staszica Kwidzyn 188. Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie Chojna 189. Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 15 ¸ódê 190. Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 2 K´pno 191. Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach Kielce 192. Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 2 w Ludowie Polskim im. prof. Tadeusza Konopiƒskiego Ludów Polski 193. Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Króla Jana Sobieskiego Stalowa Wola 194. Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanis∏awa Staszica W∏oszczowa 195. Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 5 w KroÊnie Krosno 196. Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych w Czaplinku Czaplinek 197. Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. Józefa Wybickiego Somonino 198. Zespó∏ Szkó∏ Projektowania i Stylizacji Ubioru Sosnowiec 199. Zespó∏ Szkó∏ Przemys∏u Spo˝ywczego Katowice 200. Zespó∏ Szkó∏ Rolniczych im. Tadeusza KoÊciuszki Namys∏ów 201. Zespó∏ Szkó∏ Rolniczych im. W∏adys∏awa Grabskiego S´dziejowice 202. Zespó∏ Szkó∏ Rolniczych im. W∏adys∏awa Reymonta Brzeg 203. Zespó∏ Szkó∏ Samochodowych (ZSS) Gdaƒsk 204. Zespó∏ Szkó∏ Samochodowych im. in˝. Tadeusza Taƒskiego w Poznaniu Poznaƒ 205. Zespó∏ Szkó∏ Spo˝ywczych Rzeszów 206. Zespó∏ Szkó∏ Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie Trzciana 207. Zespó∏ Szkó∏ Technicznych Miko∏ów 208. Zespó∏ Szkó∏ Technicznych i Licealnych Sosnowiec 209. Zespó∏ Szkó∏ Technicznych i Ogólnokszta∏càcych im. gen. S. Kaliskiego Katowice 210. Zespó∏ Szkó∏ Technicznych i Ogólnokszta∏càcych im. Stefana ˚eromskiego Cz´stochowa 211. Zespó∏ Szkó∏ Technicznych im. E. Kwiatkowskiego Rzeszów 212. Zespó∏ Szkó∏ Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego Turek 213. Zespó∏ Szkó∏ Technicznych im. gen. W∏adys∏awa Andersa Bia∏ystok 214. Zespó∏ Szkó∏ Technicznych im. Hipolita Cegielskiego Ârem 215. Zespó∏ Szkó∏ Technicznych w Cieszynie Cieszyn 216. Zespó∏ Szkó∏ Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim Ostrów Wielkopolski 217. Zespó∏ Szkó∏ w Komornie Poborszów 218. Zespó∏ Szkó∏ Zawodowych i Ogólnokszta∏càcych Wola 219. Zespó∏ Szkó∏ Zawodowych i Ogólnokszta∏càcych w Su∏kowicach Su∏kowice 220. Zespó∏ Szkó∏ Zawodowych i Ogólnokszta∏càcych w ˚ukowie ˚ukowo 221. Zespó∏ Szkó∏ Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego Z∏otoryja 222. Zespó∏ Szkó∏ Zawodowych nr 1 im. mjra Henryka Dobrzaƒskiego „Hubala” Starachowice 223. Zespó∏ Szkó∏ Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego Ostro∏´ka 224. Zespó∏ Szkó∏ Zawodowych nr 3 w Starachowicach Starachowice 225. Zespó∏ Szkó∏ Zawodowych w Bobowej Bobowa 71 226. Zespó∏ Szkó∏ Zawodowych w Gostyniu Gostyƒ 37 227. Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarskie Zielona Góra 228. ˚orska Izba Gospodarcza ˚ory 120

49 30 27 77 15, 30 18 22 23 56 55 87 20 26 34 71 84 37 54 51 30 38 26 19 25 19 58 16, 38 29 27 82 17 24 35 61 71 33 21 21 25 34 15 85 53 32 36 28, 32, 71 34 32 19, 25 32 16 42, 73 81 35 33 15 33 23 28 19, 21 31 86, 87 23 76 15 85 17 31 26 24 60, 24 63 16, 74

82 28


Lista beneficjentów wed∏ug województw

Lista beneficjentów wed∏ug województw Lista instytucji realizujàcych projekty programu Leonardo da Vinci zatwierdzone w konkursie z 2010 r. wed∏ug województw

t dolnoÊlàskie 1. DolnoÊlàska Izba RzemieÊlnicza we Wroc∏awiu Wroc∏aw 2. Elektroniczne Zak∏ady Naukowe Wroc∏aw 3. Fundacja Dom Pokoju Wroc∏aw 4. Komenda Wojewódzka Policji we Wroc∏awiu Wroc∏aw 5. Kuratorium OÊwiaty we Wroc∏awiu Wroc∏aw 6. Miejska Biblioteka Publiczna we Wroc∏awiu Wroc∏aw 7. Paƒstwowa Szko∏a Muzyczna I stopnia w Jeleniej Górze im. Janiny GarÊci Jelenia Góra 8. Politechnika Wroc∏awska Wroc∏aw 6. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Âpiewu Wroc∏aw 7. Po∏udniowo-Zachodnie Forum Samorzàdu Terytorialnego Pogranicze Lubaƒ 8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Z∏otoryi – PCPR Z∏otoryja 9. Semper Avanti Wroc∏aw 10. Stowarzyszenie “Euro-Partner” Mirsk 11. Stowarzyszenie Ekologiczne “Etna” O∏awa 12. Wroc∏awska Wy˝sza Szko∏a Informatyki Stosowanej (WWSIS) Wroc∏aw 13. Wroc∏awskie Centrum Badaƒ EIT+ Sp. z o.o. Wroc∏aw 14. Zespó∏ Szkó∏ Ekonomicznych im. Wincentego Stysia Âwidnica 15. Zespó∏ Szkó∏ nr 1 im. prof. Boles∏awa Krupiƒskiego Lubin 16. Zespó∏ Szkó∏ nr 1 w Lubinie Lubin 17. Zespó∏ Szkó∏ nr 1, Technikum nr 1 im. prof. Boles∏awa Krupiƒskiego Lubin 18. Zespó∏ Szkó∏ Ogólnokszta∏càcych i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego Boles∏awiec 19. Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 2 w Ludowie Polskim im. prof. Tadeusza Konopiƒskiego Ludów Polski 20. Zespó∏ Szkó∏ Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego Z∏otoryja

28 52 43 53, 55 74 51 16 42, 44 73 22 73 75 42 49 41 79 36 34 84 71 27 15 24

t kujawsko-pomorskie 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy Bydgoszcz Powiat S´poleƒski: Zespó∏ Szkó∏ – Centrum Edukacyjne Wi´cbork Zespó∏ Szkó∏ Centrum Kszta∏cenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego Kowal Zespó∏ Szkó∏ Ekonomicznych w Toruniu Toruƒ Zespó∏ Szkó∏ Gastronomiczno-Hotelarskich (ZSG-H) Toruƒ Zespó∏ Szkó∏ nr 12 im. Jana III Sobieskiego Bydgoszcz

62 20 38 58 52 51

t lubelskie 1. Izba Rzemios∏a i Przedsi´biorczoÊci w Lublinie Lublin 2. Komenda Powiatowa Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w Lubartowie Lubartów 3. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie Lublin 4. Politechnika Lubelska Lublin 5. Polska Fundacja OÊrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego “OIC Poland” Lublin 6. Powiatowy Urzàd Pracy ZamoÊç 7. Stowarzyszenie Lubelskie Drewno – Regionalny Klaster w Lublinie Lublin 8. Wy˝sza Szko∏a Ekonomii i Innowacji w Lublinie Lublin 9. Wy˝sza Szko∏a Przedsi´biorczoÊci i Administracji Lublin 10. Zespó∏ Szkó∏ Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów Lublin 11. Zespó∏ Szkó∏ LeÊnych w Bi∏goraju Bi∏goraj

23 54 56 83 56, 100 41, 44 77 50 54 49 77

t lubuskie 1. Paƒstwowa Wy˝sza Szko∏a Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Gorzów Wielkopolski 2. Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarskie Zielona Góra

60 82

t ∏ódzkie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w ¸odzi ¸ódê Komenda Wojewódzka Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w ¸odzi ¸ódê Spo∏eczna Wy˝sza Szko∏a Przedsi´biorczoÊci i Zarzàdzania w ¸odzi ¸ódê Stowarzyszenie Strapate Ranczo Be∏chatów Studium J´zyków Obcych Spó∏ka Jawna ¸ódê Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 15 ¸ódê Zespó∏ Szkó∏ Rolniczych im. W∏adys∏awa Grabskiego S´dziejowice

78 59 84 77 74 21 32

t ma∏opolskie 1. Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków 2. Centrum Innowacyjnego Rozwoju Spo∏eczeƒstwa Kraków 3. Fundacja Cracovitalia Kraków 4. Instytut Ekspertyz Sàdowych im. prof. dra Jana Sehna Kraków 5. Internationaler Bund Polska Kraków 6. Komenda Wojewódzka Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w Krakowie Kraków 7. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie Kraków 8. Krajowe Towarzystwo Autyzmu Odzia∏ w Krakowie Kraków 9. Nowe Motywacje Sp. z o.o. Kraków 10. Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne Kraków 11. Specjalny OÊrodek Szkolno-Wychowawczy (SOSW) nr 3 Kraków 121

98 43 41 63 57 50 49, 51 81, 80 55, 76, 95 77 59


12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Stowarzyszenie Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych (MultiKlaster) Nowy Sàcz Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji M∏odzie˝y STRIM Kraków Uniwersytet Jagielloƒski, Instytut Historii Sztuki Kraków Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Ko∏∏àtaja Kraków Zdrowie i Zarzàdzanie Sp. z o.o. Kraków Zespó∏ Szkó∏ Budowlanych Tarnów Zespó∏ Szkó∏ Ekonomicznych nr 1 Kraków Zespó∏ Szkó∏ In˝ynierii Ârodowiska i Melioracji Kraków Zespó∏ Szkó∏ Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta Kraków Zespó∏ Szkó∏ nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera Wadowice Zespó∏ Szkó∏ Zawodowych i Ogólnokszta∏càcych w Su∏kowicach Su∏kowice Zespó∏ Szkó∏ Zawodowych w Bobowej Bobowa

78 79 85 49, 56 99 33 36 30 56 26 31 71

t mazowieckie 1. Centre for Modern Education (PL) Sp. z o.o. Warszawa 2. Centrum Kszta∏cenia Praktycznego Radom 3. Centrum Kszta∏cenia Zawodowego Kozienice 4. Centrum Kszta∏cenia Zawodowego w Radomiu Radom 5. Core Sp. z o.o. Warszawa 6. Federacja Stowarzyszeƒ Naukowo-Technicznych NOT Warszawa 7. Fundacja Cor Cordis Warszawa 8. Fundacja Obserwatorium Zarzàdzania Warszawa 9. Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeƒskiego Warszawa 10. Fundacja Rozwoju Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego Panda Warszawa 11. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Warszawa 12. IDEA! Management Consulting Sp. z o.o. Warszawa 13. Instytut Kultury Polskiej Uniwersytet Warszawski Warszawa 14. Instytut Technologii Eksploatacji – Paƒstwowy Instytut Badawczy (OÊrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki) Radom 15. Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce Warszawa 16. Komenda Sto∏eczna Policji Warszawa 17. Muzeum Pa∏ac w Wilanowie Warszawa 18. Politechnika Warszawska, Centrum Wspó∏pracy Mi´dzynarodowej Warszawa 19. Polska Izba Firm Szkoleniowych Warszawa 20. Polski Zwiàzek Pracodawców Budownictwa Warszawa 21. Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej TRANSFER Warszawa 22. TECHIN Spó∏ka z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià Warszawa 23. Wy˝sza Szko∏a Handlu i Prawa im. Ryszarda ¸azarskiego Warszawa 24. Zespó∏ Szkó∏ Budowlanych nr 1 w P∏ocku P∏ock 25. Zespó∏ Szkó∏ Centrum Kszta∏cenia Praktycznego Ostrów Mazowiecka 26. Zespó∏ Szkó∏ Centrum Kszta∏cenia Rolniczego im. W∏adys∏awa Stanis∏awa Reymonta Soko∏ów Podlaski 27. Zespó∏ Szkó∏ Licealnych i Technicznych nr 1 Warszawa 28. Zespó∏ Szkó∏ nr 2 im. Emilii Plater Piaseczno 29. Zespó∏ Szkó∏ nr 26 w Warszawie Warszawa 30. Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych im. mjra H. Sucharskiego Przasnysz 31. Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 1 Pionki 32. Zespó∏ Szkó∏ Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego Ostro∏´ka

101 72 26 34 81 87 41 94, 96 100 57 83 41 97 99 94 55, 64, 79 44 45 50 97 82 98 44 18, 55 26 36 15, 30 30 38 35 71 63

t opolskie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Atmoterm S.A. Opole Club Silesius Sp. z o.o. Opole Paƒstwowa Wy˝sza Szko∏a Zawodowa w Nysie Nysa Zespó∏ Szkó∏ Mechanicznych Namys∏ów Zespó∏ Szkó∏ Rolniczych im. Tadeusza KoÊciuszki Namys∏ów Zespó∏ Szkó∏ Rolniczych im. W∏adys∏awa Reymonta Brzeg Zespó∏ Szkó∏ w Komornie Poborszów

75 43 86 22 19, 25 16 85

Indeksy

t podkarpackie 1. Izba RzemieÊlnicza w Rzeszowie Rzeszów 2. Stowarzyszenie VESUVIO Rzeszów 3. Zespó∏ Szkó∏ Ekonomicznych im. Marii Sk∏odowskiej-Curie Rzeszów 4. Zespó∏ Szkó∏ Elektronicznych Rzeszów 5. Zespó∏ Szkó∏ Gospodarczych im. Miko∏aja Spytka Lig´zy Rzeszów 6. Zespó∏ Szkó∏ im. ks. Stanis∏awa Staszica Tarnobrzeg 7. Zespó∏ Szkó∏ nr 1 Rzeszów 8. Zespó∏ Szkó∏ nr 5 w Sanoku im. Ignacego ¸ukasiewicza Sanok 9. Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Króla Jana Sobieskiego Stalowa Wola 10. Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 5 w KroÊnie Krosno 11. Zespó∏ Szkó∏ Spo˝ywczych Rzeszów 12. Zespó∏ Szkó∏ Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie Trzciana 13. Zespó∏ Szkó∏ Technicznych im. E. Kwiatkowskiego Rzeszów

53 75 30 20 15 52 55 19 85 32 35 33 19, 21

t podlaskie 1. Centrum Kszta∏cenia Ustawicznego w Bia∏ymstoku Bia∏ystok 2. Wojewódzki Urzàd Pracy Bia∏ystok

54, 76 59 122


Lista beneficjentów wed∏ug województw 3. Wy˝sza Szko∏a Finansów i Zarzàdzania w Bia∏ymstoku Bia∏ystok 4. Zespó∏ Szkó∏ Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego Bia∏ystok 5. Zespó∏ Szkó∏ Technicznych im. gen. W∏adys∏awa Andersa Bia∏ystok

63 64 86, 87

t pomorskie 1. Centrum Kszta∏cenia Praktycznego (CKP) S∏upsk 2. English Unlimited Sp. z o.o. Sopot 3. Komenda Wojewódzka Policji w Gdaƒsku Gdaƒsk 4. Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych L´bork 5. Powiatowy Urzàd Pracy Malbork 6. Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego Tczew 7. Szko∏a Policji w S∏upsku S∏upsk 8. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddzia∏ w Gdaƒsku Gdaƒsk 9. Zespó∏ Szkó∏ Ekonomiczno-Rolniczych im. Stanis∏awa Staszica Bytów 10. Zespó∏ Szkó∏ nr 1 im. Jana Paw∏a II W∏adys∏awowo 11. Zespó∏ Szkó∏ Plastycznych Gdynia 12. Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych im. Stanis∏awa Staszica K∏anino 13. Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanis∏awa Staszica Kwidzyn 14. Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. Józefa Wybickiego Somonino 15. Zespó∏ Szkó∏ Samochodowych (ZSS) Gdaƒsk Zespó∏ Szkó∏ Samochodowych (ZSS) Gdaƒsk 16. Zespó∏ Szkó∏ Zawodowych i Ogólnokszta∏càcych w ˚ukowie ˚ukowo

57, 58 72 64, 65 31 43 80 61 93 24 87 82 61 33 28, 32, 71 42 73 26

t Êlàskie 1. Cech RzemieÊlników i Innych Przedsi´biorców w Wodzis∏awiu Âlàskim Wodzis∏aw Âlàski 2. Centralna Szko∏a Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w Cz´stochowie Cz´stochowa 3. Fundacja Gaudete Katowice 4. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsi´biorczoÊci Chrzanów 5. Instytut Spawalnictwa Gliwice 6. Izba RzemieÊlnicza oraz Ma∏ej i Âredniej Przedsi´biorczoÊci w Katowicach Katowice 7. Medyczna Szko∏a Policealna Województwa Âlàskiego nr 1 im. Zofii Szlenkierówny Katowice 8. Powiatowy Urzàd Pracy Chorzów 9. Powiatowy Urzàd Pracy Siemianowice Âlàskie 10. Powiatowy Zespó∏ Szkó∏ w L´dzinach L´dziny 11. Stowarzyszenie Wspó∏pracy Regionalnej Chorzów 12. Âlàskie Techniczne Zak∏ady Naukowe Katowice 13. Wojewódzki Urzàd Pracy w Katowicach Katowice 14. Wy˝sza Szko∏a Technologii Informatycznych w Katowicach Katowice 15. Zespó∏ Szkó∏ Architektoniczno-Budowlanych Sosnowiec 16. Zespó∏ Szkó∏ Budowlanych w Rybniku Rybnik 17. Zespó∏ Szkó∏ Ekonomiczno-Us∏ugowych Zabrze 18. Zespó∏ Szkó∏ Ekonomicznych im. Oskara Langego Chorzów 19. Zespó∏ Szkó∏ Gastronomiczno-Hotelarskich im. W∏adys∏awa Reymonta Wis∏a 20. Zespó∏ Szkó∏ Gastronomiczno-Us∏ugowych im. Marii Dàbrowskiej Chorzów 21. Zespó∏ Szkó∏ im. Hugona Ko∏∏àtaja Zawiercie 22. Zespó∏ Szkó∏ im. Juliana Tuwima Bielsko-Bia∏a 23. Zespó∏ Szkó∏ Mechaniczno-Elektrycznych Sosnowiec 24. Zespó∏ Szkó∏ Mechanicznych im. Arki Bo˝ka Racibórz 25. Zespó∏ Szkó∏ nr 1 w Piekarach Âlàskich Piekary Âlàskie 26. Zespó∏ Szkó∏ nr 5 im. Józefa Rymera Rybnik 27. Zespó∏ Szkó∏ nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego Jastrz´bie-Zdrój 28. Zespó∏ Szkó∏ nr 7 Tychy 29. Zespó∏ Szkó∏ nr 7 Tychy 30. Zespó∏ Szkó∏ Plastycznych im. Jacka Malczewskiego Cz´stochowa 31. Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych “Cogito” Siemianowice Âlàskie 32. Zespó∏ Szkó∏ Projektowania i Stylizacji Ubioru Sosnowiec 33. Zespó∏ Szkó∏ Przemys∏u Spo˝ywczego Katowice 34. Zespó∏ Szkó∏ Technicznych Miko∏ów 35. Zespó∏ Szkó∏ Technicznych i Licealnych Sosnowiec 36. Zespó∏ Szkó∏ Technicznych i Ogólnokszta∏càcych im. gen. S. Kaliskiego Katowice 37. Zespó∏ Szkó∏ Technicznych i Ogólnokszta∏càcych im. Stefana ˚eromskiego Cz´stochowa 38. Zespó∏ Szkó∏ Technicznych w Cieszynie Cieszyn 39. Zespó∏ Szkó∏ Zawodowych i Ogólnokszta∏càcych Wola 40. ˚orska Izba Gospodarcza ˚ory

50 80 64 84 93 61 38 63 43, 53 27 72 83 61 83 22 29 37 17 21 24 18 37 18 23 37 25 58 16 38 17 24 34 32 15 33 23 28 76 17 28

t Êwi´tokrzyskie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsi´biorczoÊci Koƒskie Kuratorium OÊwiaty w Kielcach Kielce OÊrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach Starachowice Zak∏ad Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Kielce Zespó∏ Szkó∏ Ekonomicznych im. Jana Paw∏a II Staszów Zespó∏ Szkó∏ Ekonomicznych im. Miko∏aja Kopernika Kielce Zespó∏ Szkó∏ Ekonomicznych im. Miko∏aja Kopernika Skar˝ysko-Kamienna Zespó∏ Szkó∏ nr 1 im. Miko∏aja Kopernika Ostrowiec Âwi´tokrzyski

123

51 59 74 29, 30, 34 32, 36 61, 27 29, 20 20


9. 10. 11. 12. 13.

Zespó∏ Zespó∏ Zespó∏ Zespó∏ Zespó∏

Szkó∏ Szkó∏ Szkó∏ Szkó∏ Szkó∏

nr 3 w Ostrowcu Âwi´tokrzyskim Ostrowiec Âwi´tokrzyski Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach Kielce Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanis∏awa Staszica W∏oszczowa Zawodowych nr 1 im. mjra Henryka Dobrzaƒskiego „Hubala” Starachowice Zawodowych nr 3 w Starachowicach Starachowice

19 34 53 24, 60 74, 16

t warmiƒsko-mazurskie 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Starostwo Powiatowe w Ostródzie Ostróda Zespó∏ Placówek Edukacyjnych Olsztyn Zespó∏ Szkó∏ Elektronicznych i Informatycznych im. KEN Gi˝ycko Zespó∏ Szkó∏ Elektronicznych i Telekomunikacyjnych Olsztyn Zespó∏ Szkó∏ i Placówek OÊwiatowych Lidzbark Warmiƒski Zespó∏ Szkó∏ In˝ynierii Ârodowiska i Us∏ug im. Miko∏aja Kopernika Elblàg

35, 18 86 25 71 22 27

t wielkopolskie 1. Fundacja Sfera Poznaƒ 2. Komenda Powiatowa Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w Ostrowie Wielkopolskim Ostrów Wielkopolski 3. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Poznaƒ 4. Starostwo Powiatowe w S∏upcy S∏upca 5. Stowarzyszenie ds. Badania Pracy i Organizacji Przedsi´biorstw REFA Wielkopolska Poznaƒ 6. Towarzystwo Umiej´tnoÊci Rolniczych w Poznaniu Poznaƒ 7. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznaƒ 8. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznaƒ 9. Urzàd Marsza∏kowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Edukacji i Nauki Poznaƒ 10. Wielkopolski OÊrodek Doradztwa Rolniczego (WODR) w Poznaniu Poznaƒ 11. Zespó∏ Szkó∏ Agrobiznesu w Rogoênie Rogoêno 12. Zespó∏ Szkó∏ im. Stanis∏awa Miko∏ajczyka Opatówek 13. Zespó∏ Szkó∏ nr 1 im. Powstaƒców Wielkopolskich Swarz´dz 14. Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 2 K´pno 15. Zespó∏ Szkó∏ Samochodowych im. in˝. Tadeusza Taƒskiego w Poznaniu Poznaƒ 16. Zespó∏ Szkó∏ Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego Turek 17. Zespó∏ Szkó∏ Technicznych im. Hipolita Cegielskiego Ârem 18. Zespó∏ Szkó∏ Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim Ostrów Wielkopolski 19. Zespó∏ Szkó∏ Zawodowych w Gostyniu Gostyƒ

78 60 52, 53 57 82 60 95 45, 96 74 62 58 49 26 25 81 31 23 15 37

t zachodniopomorskie Zespó∏ Zespó∏ Zespó∏ Zespó∏ Zespó∏

Szkó∏ Szkó∏ Szkó∏ Szkó∏ Szkó∏

Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak Ko∏obrzeg nr 10 im. Boles∏awa Chrobrego Koszalin nr 7 im. Bronis∏awa Bukowskiego Koszalin Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie Chojna Ponadgimnazjalnych w Czaplinku Czaplinek

Indeksy

1. 2. 3. 4. 5.

124

58 54 29 21 36


Lista beneficjentów wed∏ug typów instytucji

Lista beneficjentów wed∏ug typów instytucji Lista instytucji realizujàcych projekty programu Leonardo da Vinci zatwierdzone w konkursie z 2010 r. wed∏ug typów instytucji

t Ârednie szko∏y zawodowe i oÊrodki kszta∏cenia zawodowego 1. Centrum Kszta∏cenia Praktycznego Radom 2. Centrum Kszta∏cenia Praktycznego (CKP) S∏upsk 3. Centrum Kszta∏cenia Ustawicznego w Bia∏ymstoku Bia∏ystok 4. Centrum Kszta∏cenia Zawodowego Kozienice 5. Centrum Kszta∏cenia Zawodowego w Radomiu Radom 6. Elektroniczne Zak∏ady Naukowe Wroc∏aw 7. OÊrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach Starachowice 8. Paƒstwowa Szko∏a Muzyczna I stopnia w Jeleniej Górze im. Janiny GarÊci Jelenia Góra 9. Powiat S´poleƒski: Zespó∏ Szkó∏ – Centrum Edukacyjne Wi´cbork 10. Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych L´bork 11. Powiatowy Zespó∏ Szkó∏ w L´dzinach L´dziny 12. Szko∏a Policji w S∏upsku S∏upsk 13. Âlàskie Techniczne Zak∏ady Naukowe Katowice 14. Zak∏ad Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Kielce 15. Zespó∏ Placówek Edukacyjnych Olsztyn 16. Zespó∏ Szkó∏ Agrobiznesu w Rogoênie Rogoêno 17. Zespó∏ Szkó∏ Architektoniczno-Budowlanych Sosnowiec 18. Zespó∏ Szkó∏ Budowlanych Tarnów 19. Zespó∏ Szkó∏ Budowlanych nr 1 w P∏ocku P∏ock 20. Zespó∏ Szkó∏ Budowlanych w Rybniku Rybnik 21. Zespó∏ Szkó∏ Centrum Kszta∏cenia Praktycznego Ostrów Mazowiecka 22. Zespó∏ Szkó∏ Centrum Kszta∏cenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego Kowal 23. Zespó∏ Szkó∏ Centrum Kszta∏cenia Rolniczego im. W∏adys∏awa Stanis∏awa Reymonta Soko∏ów Podlaski 24. Zespó∏ Szkó∏ Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak Ko∏obrzeg 25. Zespó∏ Szkó∏ Ekonomiczno-Rolniczych im. Stanis∏awa Staszica Bytów 26. Zespó∏ Szkó∏ Ekonomiczno-Us∏ugowych Zabrze 27. Zespó∏ Szkó∏ Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów Lublin 28. Zespó∏ Szkó∏ Ekonomicznych im. Jana Paw∏a II Staszów 29. Zespó∏ Szkó∏ Ekonomicznych im. Marii Sk∏odowskiej-Curie Rzeszów 30. Zespó∏ Szkó∏ Ekonomicznych im. Miko∏aja Kopernika Kielce 31. Zespó∏ Szkó∏ Ekonomicznych im. Miko∏aja Kopernika Skar˝ysko-Kamienna 32. Zespó∏ Szkó∏ Ekonomicznych im. Oskara Langego Chorzów 33. Zespó∏ Szkó∏ Ekonomicznych im. Wincentego Stysia Âwidnica 34. Zespó∏ Szkó∏ Ekonomicznych nr 1 Kraków 35. Zespó∏ Szkó∏ Ekonomicznych w Toruniu Toruƒ 36. Zespó∏ Szkó∏ Elektronicznych Rzeszów 37. Zespó∏ Szkó∏ Elektronicznych i Informatycznych im. KEN Gi˝ycko 38. Zespó∏ Szkó∏ Elektronicznych i Telekomunikacyjnych Olsztyn 39. Zespó∏ Szkó∏ Elektrycznych im. Profesora Janusza Groszkowskiego Bia∏ystok 40. Zespó∏ Szkó∏ Gastronomiczno-Hotelarskich (ZSG-H) Toruƒ 41. Zespó∏ Szkó∏ Gastronomiczno-Hotelarskich im. W∏adys∏awa Reymonta Wis∏a 42. Zespó∏ Szkó∏ Gastronomiczno-Us∏ugowych im. Marii Dàbrowskiej Chorzów 43. Zespó∏ Szkó∏ Gospodarczych im. Miko∏aja Spytka Lig´zy Rzeszów 44. Zespó∏ Szkó∏ i Placówek OÊwiatowych Lidzbark Warmiƒski 45. Zespó∏ Szkó∏ im. Hugona Ko∏∏àtaja Zawiercie 46. Zespó∏ Szkó∏ im. Juliana Tuwima Bielsko-Bia∏a 47. Zespó∏ Szkó∏ im. ks. Stanis∏awa Staszica Tarnobrzeg 48. Zespó∏ Szkó∏ im. Stanis∏awa Miko∏ajczyka Opatówek 49. Zespó∏ Szkó∏ In˝ynierii Ârodowiska i Melioracji Kraków 50. Zespó∏ Szkó∏ In˝ynierii Ârodowiska i Us∏ug im. Miko∏aja Kopernika Elblàg 51. Zespó∏ Szkó∏ LeÊnych w Bi∏goraju Bi∏goraj 52. Zespó∏ Szkó∏ Licealnych i Technicznych nr 1 Warszawa 53. Zespó∏ Szkó∏ Mechaniczno-Elektrycznych Sosnowiec 54. Zespó∏ Szkó∏ Mechanicznych Namys∏ów 55. Zespó∏ Szkó∏ Mechanicznych im. Arki Bo˝ka Racibórz 56. Zespó∏ Szkó∏ Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta Kraków 57. Zespó∏ Szkó∏ nr 1 Rzeszów 58. Zespó∏ Szkó∏ nr 1 im. Jana Paw∏a II W∏adys∏awowo 59. Zespó∏ Szkó∏ nr 1 im. Miko∏aja Kopernika Ostrowiec Âwi´tokrzyski 60. Zespó∏ Szkó∏ nr 1 im. Powstaƒców Wielkopolskich Swarz´dz 61. Zespó∏ Szkó∏ nr 1 im. prof. Boles∏awa Krupiƒskiego Lubin 62. Zespó∏ Szkó∏ nr 1 w Lubinie Lubin 63. Zespó∏ Szkó∏ nr 1 w Piekarach Âlàskich Piekary Âlàskie 64. Zespó∏ Szkó∏ nr 1, Technikum nr 1 im. prof. Boles∏awa Krupiƒskiego Lubin 65. Zespó∏ Szkó∏ nr 10 im. Boles∏awa Chrobrego Koszalin 66. Zespó∏ Szkó∏ nr 12 im. Jana III Sobieskiego Bydgoszcz 67. Zespó∏ Szkó∏ nr 2 im. Emilii Plater Piaseczno 68. Zespó∏ Szkó∏ nr 26 w Warszawie Warszawa 69. Zespó∏ Szkó∏ nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera Wadowice 70. Zespó∏ Szkó∏ nr 3 w Ostrowcu Âwi´tokrzyskim Ostrowiec Âwi´tokrzyski 125

72 57, 58 54, 76 26 34 52 74 16 20 31 27 61 83 29, 30, 34 86 58 22 33 18, 55 29 26 38 36 58 24 37 49 32, 36 30 61, 27 20, 29 17 36 36 58 20 25 71 64 52 21 24 15 22 18 37 52 49 30 27 77 15, 30 18 22 23 56 55 87 20 26 34 84 37 71 54 51 30 38 26 19


71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122.

Zespó∏ Szkó∏ nr 5 im. Józefa Rymera Rybnik Zespó∏ Szkó∏ nr 5 w Sanoku im. Ignacego ¸ukasiewicza Sanok Zespó∏ Szkó∏ nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego Jastrz´bie-Zdrój Zespó∏ Szkó∏ nr 7 Tychy Zespó∏ Szkó∏ nr 7 im. Bronis∏awa Bukowskiego Koszalin Zespó∏ Szkó∏ Ogólnokszta∏càcych i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego Boles∏awiec Zespó∏ Szkó∏ Plastycznych Gdynia Zespó∏ Szkó∏ Plastycznych im. Jacka Malczewskiego Cz´stochowa Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych “Cogito” Siemianowice Âlàskie Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych im. mjra H. Sucharskiego Przasnysz Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych im. Stanis∏awa Staszica K∏anino Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 1 Pionki Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanis∏awa Staszica Kwidzyn Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie Chojna Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 2 K´pno Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach Kielce Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 2 w Ludowie Polskim im. prof. Tadeusza Konopiƒskiego Ludów Polski Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Króla Jana Sobieskiego Stalowa Wola Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanis∏awa Staszica W∏oszczowa Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 5 w KroÊnie Krosno Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 15 ¸ódê Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych w Czaplinku Czaplinek Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. Józefa Wybickiego Somonino Zespó∏ Szkó∏ Projektowania i Stylizacji Ubioru Sosnowiec Zespó∏ Szkó∏ Przemys∏u Spo˝ywczego Katowice Zespó∏ Szkó∏ Rolniczych im. Tadeusza KoÊciuszki Namys∏ów Zespó∏ Szkó∏ Rolniczych im. W∏adys∏awa Grabskiego S´dziejowice Zespó∏ Szkó∏ Rolniczych im. W∏adys∏awa Reymonta Brzeg Zespó∏ Szkó∏ Samochodowych (ZSS) Gdaƒsk Zespó∏ Szkó∏ Samochodowych im. In˝. Tadeusza Taƒskiego w Poznaniu Poznaƒ Zespó∏ Szkó∏ Spo˝ywczych Rzeszów Zespó∏ Szkó∏ Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie Trzciana Zespó∏ Szkó∏ Technicznych Miko∏ów Zespó∏ Szkó∏ Technicznych i Licealnych Sosnowiec Zespó∏ Szkó∏ Technicznych i Ogólnokszta∏càcych im. gen. S. Kaliskiego Katowice Zespó∏ Szkó∏ Technicznych i Ogólnokszta∏càcych im. Stefana ˚eromskiego Cz´stochowa Zespó∏ Szkó∏ Technicznych im. E. Kwiatkowskiego Rzeszów Zespó∏ Szkó∏ Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego Turek Zespó∏ Szkó∏ Technicznych im. gen. W∏adys∏awa Andersa Bia∏ystok Zespó∏ Szkó∏ Technicznych im. Hipolita Cegielskiego Ârem Zespó∏ Szkó∏ Technicznych w Cieszynie Cieszyn Zespó∏ Szkó∏ Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim Ostrów Wielkopolski Zespó∏ Szkó∏ w Komornie Poborszów Zespó∏ Szkó∏ Zawodowych i Ogólnokszta∏càcych Wola Zespó∏ Szkó∏ Zawodowych i Ogólnokszta∏càcych w Su∏kowicach Su∏kowice Zespó∏ Szkó∏ Zawodowych i Ogólnokszta∏càcych w ˚ukowie ˚ukowo Zespó∏ Szkó∏ Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego Z∏otoryja Zespó∏ Szkó∏ Zawodowych nr 1 im. mjra Henryka Dobrzaƒskiego „Hubala” Starachowice Zespó∏ Szkó∏ Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego Ostro∏´ka Zespó∏ Szkó∏ Zawodowych nr 3 w Starachowicach Starachowice Zespó∏ Szkó∏ Zawodowych w Bobowej Bobowa Zespó∏ Szkó∏ Zawodowych w Gostyniu Gostyƒ

25 19 58 16, 38 29 27 82 17 24 35 61 71 33 21 25 34 15 85 53 32 21 36 28, 32, 71 34 32 19, 25 32 16 42, 73 81 35 33 15 33 23 28 19, 21 31 86, 87 23 76 15 85 17 31 26 24 24, 60 63 16, 74 71 37

t Szko∏y wy˝sze i oÊrodki badawcze

Indeksy

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w ¸odzi ¸ódê Centralna Szko∏a Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w Cz´stochowie Cz´stochowa Instytut Kultury Polskiej Uniwersytet Warszawski Warszawa Instytut Spawalnictwa Gliwice Instytut Technologii Eksploatacji – Paƒstwowy Instytut Badawczy (OÊrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki) Radom Paƒstwowa Wy˝sza Szko∏a Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Gorzów Wielkopolski Paƒstwowa Wy˝sza Szko∏a Zawodowa w Nysie Nysa Politechnika Lubelska Lublin Politechnika Warszawska, Centrum Wspó∏pracy Mi´dzynarodowej Warszawa Politechnika Wroc∏awska Wroc∏aw Spo∏eczna Wy˝sza Szko∏a Przedsi´biorczoÊci i Zarzàdzania w ¸odzi ¸ódê Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznaƒ Uniwersytet Jagielloƒski, Instytut Historii Sztuki Kraków Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Ko∏∏àtaja Kraków Wroc∏awska Wy˝sza Szko∏a Informatyki Stosowanej (WWSIS) Wroc∏aw Wy˝sza Szko∏a Ekonomii i Innowacji w Lublinie Lublin Wy˝sza Szko∏a Finansów i Zarzàdzania w Bia∏ymstoku Bia∏ystok Wy˝sza Szko∏a Handlu i Prawa im. Ryszarda ¸azarskiego Warszawa

126

98 78 80 97 93 99 60 86 83 45 42, 44 84 96, 45 85 49, 56 41 50 63 44


Lista beneficjentów wed∏ug typów instytucji 20. Wy˝sza Szko∏a Przedsi´biorczoÊci i Administracji Lublin 21. Wy˝sza Szko∏a Technologii Informatycznych w Katowicach Katowice

54 83

t Przedsi´biorstwa 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Atmoterm S.A. Opole Centre for Modern Education (PL) Sp. z o.o Warszawa Club Silesius Sp. z o.o Opole Core Sp. z o.o Warszawa English Unlimited Sp. z o.o Sopot IDEA! Management Consulting Sp. z o.o. Warszawa Nowe Motywacje Sp. z o.o Kraków Studium J´zyków Obcych Spó∏ka Jawna ¸ódê TECHIN Spó∏ka z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià Warszawa Wroc∏awskie Centrum Badaƒ EIT+ Sp. z o.o. Wroc∏aw Zdrowie i Zarzàdzanie Sp. z o.o Kraków

75 101 43 81 72 41 55, 76, 95 74 98 79 99

t Izby rzemieÊlnicze, gospodarcze i organizacje bran˝owe 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Cech RzemieÊlników i Innych Przedsi´biorców w Wodzis∏awiu Âlàskim Wodzis∏aw Âlàski DolnoÊlàska Izba RzemieÊlnicza we Wroc∏awiu Wroc∏aw Izba RzemieÊlnicza oraz Ma∏ej i Âredniej Przedsi´biorczoÊci w Katowicach Katowice Izba RzemieÊlnicza w Rzeszowie Rzeszów Izba Rzemios∏a i Przedsi´biorczoÊci w Lublinie Lublin Polska Izba Firm Szkoleniowych Warszawa Polski Zwiàzek Pracodawców Budownictwa Warszawa ˚orska Izba Gospodarcza ˚ory

50 28 61 53 23 50 97 28

t Organizacje pozarzàdowe 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Centrum Innowacyjnego Rozwoju Spo∏eczeƒstwa Kraków Federacja Stowarzyszeƒ Naukowo-Technicznych NOT Warszawa Fundacja Cor Cordis Warszawa Fundacja Cracovitalia Kraków Fundacja Dom Pokoju Wroc∏aw Fundacja Gaudete Katowice Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsi´biorczoÊci Chrzanów Fundacja Obserwatorium Zarzàdzania Warszawa Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeƒskiego Warszawa Fundacja Rozwoju Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego Panda Warszawa Fundacja Sfera Poznaƒ Internationaler Bund Polska Kraków Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce Warszawa Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsi´biorczoÊci Koƒskie Krajowe Towarzystwo Autyzmu Odzia∏ w Krakowie Kraków Polska Fundacja OÊrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego “OIC Poland” Lublin Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Âpiewu Wroc∏aw Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne Kraków Po∏udniowo-Zachodnie Forum Samorzàdu Terytorialnego Pogranicze Lubaƒ Semper Avanti Wroc∏aw Stowarzyszenie “Euro-Partner” Mirsk Stowarzyszenie ds. Badania Pracy i Organizacji Przedsi´biorstw REFA Wielkopolska Poznaƒ Stowarzyszenie Ekologiczne “Etna” O∏awa Stowarzyszenie Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych (MultiKlaster) Nowy Sàcz Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego Tczew Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej TRANSFER Warszawa Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji M∏odzie˝y STRIM Kraków Stowarzyszenie Strapate Ranczo Be∏chatów Stowarzyszenie VESUVIO Rzeszów Stowarzyszenie Wspó∏pracy Regionalnej Chorzów Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddzia∏ w Gdaƒsku Gdaƒsk Towarzystwo Umiej´tnoÊci Rolniczych w Poznaniu Poznaƒ Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarskie Zielona Góra

43 87 41 41 43 64 84 94, 96 100 57 78 57 94 51 81 56, 100 73 77 22 75 42 82 49 78 80 82 79 77 75 72 93 60 82

t Jednostki administracji publicznej – lokalne, regionalne i centralne 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Warszawa Instytut Ekspertyz Sàdowych im. prof. dra Jana Sehna Kraków Komenda Powiatowa Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w Lubartowie Lubartów Komenda Powiatowa Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w Ostrowie Wielkopolskim Ostrów Wielkopolski Komenda Sto∏eczna Policji Warszawa Komenda Wojewódzka Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w Krakowie Kraków Komenda Wojewódzka Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w ¸odzi ¸ódê Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy Bydgoszcz Komenda Wojewódzka Policji w Gdaƒsku Gdaƒsk Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie Kraków Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie Lublin Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Poznaƒ

127

83 63 54 60 55, 64, 79 50 59 62 64, 65 49, 51 56 52, 53


13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Komenda Wojewódzka Policji we Wroc∏awiu Wroc∏aw Kuratorium OÊwiaty w Kielcach Kielce Kuratorium OÊwiaty we Wroc∏awiu Wroc∏aw Medyczna Szko∏a Policealna Województwa Âlàskiego nr 1 im. Zofii Szlenkierówny Katowice Miejska Biblioteka Publiczna we Wroc∏awiu Wroc∏aw Muzeum Narodowe w Krakowie Kraków Muzeum Pa∏ac w Wilanowie Warszawa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Z∏otoryi – PCPR Z∏otoryja Powiatowy Urzàd Pracy ZamoÊç Powiatowy Urzàd Pracy Chorzów Powiatowy Urzàd Pracy Siemianowice Âlàskie Powiatowy Urzàd Pracy Malbork Starostwo Powiatowe w Ostródzie Ostróda Starostwo Powiatowe w S∏upcy S∏upca Stowarzyszenie Lubelskie Drewno – Regionalny Klaster w Lublinie Lublin Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznaƒ Urzàd Marsza∏kowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Edukacji i Nauki Poznaƒ Wielkopolski OÊrodek Doradztwa Rolniczego (WODR) w Poznaniu Poznaƒ Wojewódzki Urzàd Pracy Bia∏ystok Wojewódzki Urzàd Pracy w Katowicach Katowice

53, 55 59 74 38 51 80 44 73 41, 44 63 43, 53 43 35, 18 57 77 95 74 62 59 61

t Inne

Indeksy

1. Specjalny OÊrodek Szkolno-Wychowawczy (SOSW) nr 3 Kraków

128

59


Alfabetyczna lista partnerów

Alfabetyczna lista partnerów Lista instytucji pe∏niàcych rol´ partnerów w projektach programu Leonardo da Vinci zatwierdzonych w konkursie z 2010 r. 1. 1st Epaggelmatiko Lykeio Dramas Drama Grecja 86 2. Aalborg University Aalborg Dania 75 3. Abama Golf i Spa Resort Guía de Isora Hiszpania 45 4. Abteilung Experimentelle und Klinische Toxikologie, Universitaetsklinikum des Saarlandes Homburg Niemcy 63 5. Academia Córdoba Cordoba Hiszpania 21 6. Académie Aix-Marseille GIP FCIP Aix-en-Provence Francja 74 7. Académie de Reims, GIP EFTLV Reims Francja 74 8. Adana Il Kültür ve Turizm Müdürlügˇü Adana Turcja 84 9. ADRIMAG – Associação de Desenvolvimento Rural Integrado das Serras de Montemuro, Gralheira e Arada Arouca Portugalia 61 10. Advantage West Midlands Birmingham Wielka Brytania 79 11. Aeolis – Cultural Development Society of Lesvos Island Aeolis, Skala Loutron Grecja 75 12. Aformac Montlucon Francja 49 13. Agencija za zas˘titu osobnih podataka (Croatian Personal Data Protection Agency) Zagreb Chorwacja 83 14. AICI – Associazione Insegnanti di Canto italiana Domenico di Fiesole W∏ochy 73 15. Akademie für Berufsförderung und Umschulung gGmbh Berlin Niemcy 15 16. AKIBA Granada Hiszpania 45 17. Alba Cells Barcelona, Bellaterra Hiszpania 45 18. ALFMED, Academie de Langues France Méditerranée Perpignan Francja 80 19. Alpha Talk Ltd. Birmingham Wielka Brytania 20 20. Altındagˇ Rehberlik ve Aras˛tırma Merkezi Ankara Turcja 86 21. AMLEDO & CO Järfälla Szwecja 52 22. AMP Arquitectos S.L. Santa Cruz de Tenerife Hiszpania 45 23. Amsterdams Archeologisch Centrum, Universiteit van Amsterdam Amsterdam Holandia 96 24. Anadrasis Initiative Information Ermoupoli Syros Grecja 24 25. Analytik Jena AG Jena Niemcy 43 26. Anatolian Balloons is an Uluer Aviation Foundation Antalya Turcja 86 27. AOC Friesland, MBO Leeuwarden Leeuwarden Holandia 74 28. Apex Surveys Ltd. Dunboyne Irlandia 23 29. Applied Enzyme Technology Ltd. Pontypool, Gwent Wielka Brytania 43 30. Aracne Associazione di Promozione Sociale Napoli W∏ochy 74 31. Architecture Studio Paris Francja 42, 44 32. Arendal Adult Learning Centre Arendal Norwegia 64 33. ARKADIE o. p. s. Spolec˘ nost pro komplexní péc˘ i o zdravotne˘ postiz˘ ené Teplice Czechy 73 34. ArquEHa arquitectura y urbanismo s.l.p. Valencia Hiszpania 42 35. Arriola & Fiol arquitectes Barcelona Hiszpania 42, 44 36. Asociación Cultural Y Deportiva de la Hoya Elche Hiszpania 79 37. Asociatia ‘EUROED’ Bucharest Rumunia 74 38. Associação Nacional para a Acção Familiar Lisboa Portugalia 82 39. Associação p/ Formação Profissional e Desenvolvimento do Montijo Montijo Portugalia 19 40. Association Française des Professeurs de Chant Paris Francja 73 41. Association of Chartered Physiotherapists in Therapeutic Riding London Wielka Brytania 77 42. Association Pomost – Passerelle Paris Francja 41 43. Associazione Arte e Salute Onlus Bologna W∏ochy 80 44. Associazione Artistica Culturale a Rocca Messina W∏ochy 45 45. Associazione No Profit Palazzo Spinelli Firenze W∏ochy 86 46. Associazione WID Udine W∏ochy 41 47. Assoform – Consorzio di Confindustria Rimini per la Formazione Professionale Rimini W∏ochy 63 48. Atena s.r.l. Gruaro W∏ochy 81 49. Atkins Highway & Transportation Ltd. Birmingham Wielka Brytania 45 50. ATT Training Ltd. Shenfield Wielka Brytania 101 51. Aufsichts-und Dienstleistungsdirektion ADD Trier Niemcy 56 52. August Horch Akademie GmbH Berlin Niemcy 82 53. Augusto-Frost sp.j. Krystyna i Aleksander Komorowscy Toruƒ Polska 58 54. Austrian Institute of Ecology Wien Austria 75 55. Autohaus Tekken BMW Norden Niemcy 25 56. Avanzza Madrid Hiszpania 78 57. Avon and Somerset Constabulary Bristol Wielka Brytania 51 58. Azotel Technologies Ltd. Cork Irlandia 42, 44 59. Azzurra Societa’ Cooperativa Sociale Spoleto W∏ochy 57, 58 60. B&K Autohaus Norden GmbH Opel Norden Niemcy 25 61. BA European Business Academy gGmbH Berlin Niemcy 87 62. Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten München Niemcy 49 63. Belfast Metropolitan College Belfast Wielka Brytania 78 64. Belgian Federal Police Bruxelles Belgia 56 65. BEP – Büro für Europäische Programme Innsbruck Austria 45 66. Bergama Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Bergama/Izmir Turcja 52 67. Bergarako Udaletxea Bergara Hiszpania 20 68. Berufsbildende Schule 1 Mainz Mainz Niemcy 23 69. Berufsbildende Schule 1, Gewerbe und Technik Mainz Niemcy 56 70. Berufsbildende Schulen Syke Syke Niemcy 58 71. Berufsförderungswerk e.V. des Bauindustrieverbandes Berlin-Brandenburg e.V. Potsdam Niemcy 22, 29, 37 129


Indeksy

72. Berufsförderungswerk e.V. des Bauindustrieverbandes Berlin-Brandenburg e.V. Wriezen Niemcy 73. Berufsschule für Informationstechnik Wien Austria 74. Berufsverband der Restaurant- und Hotelfachkräfte Lindenberg Niemcy 75. Beypazarı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Ankara Turcja 76. Bezirksregierung Düsseldorf Düsseldorf Niemcy 77. Bildungswerk BAU Hessen-Thüringen e.V. Jena Niemcy 78. Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH Dresden Niemcy 79. BilSE – Institut für Bildung und Forschung GmbH Güstrow Niemcy 80. Bit Schulungscenter Nfg GmbH & Co KG Graz Austria 81. Bits Computers Worcestershire Wielka Brytania 82. Bodega Jose Estevez S.A. Jerez de la Frontera Hiszpania 83. Bologna Municipal Police Bolonia W∏ochy 84. Braga Leonardo da Vinci Braga Portugalia 85. Britannic Fire and Security Systems Ltd. Solihull Wielka Brytania 86. Budapest Police Comissioner Budapest W´gry 87. Budapesti Rendo˝r-fo˝kapitányság Érd W´gry 88. Bulgarian Gateway Ltd. Sofia Bu∏garia 89. Bundeskriminalamt, Division KT-34, Forensic Science Institute Wiesbaden Niemcy 90. Bundespolizeidirektion Wien Wien Austria 91. Bundesverband Deutscher Gesangspädagogen BDG e.V. Gersthofen Niemcy 92. Butterfly Conservation Dorset Branch Alweston, Sherborne Wielka Brytania 93. Cap Ulysse Bordeaux Francja 94. Carlos Ferrater Partnership (OAB) Barcelona Hiszpania 95. Casa Corpului Didactic IASI Iasi Rumunia 96. CATT Innovation Management GmbH Linz Austria 97. Ce.S.F.Or. – Centro Studi Formazione Orientamento Roma W∏ochy 98. Cech Rzemios∏ oraz Ma∏ej i Âredniej Przedsi´biorczoÊci w Rybniku Rybnik Polska 99. Cech Rzemios∏ Ró˝nych w K´pnie K´pno Polska 100. CENCAL – La Centre de Formation para Industria de la Ceramique Caldas da Rainha Portugalia 101. CENFIM Centro de Formação Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica Lisboa Portugalia 102. Center for Cooperative Research in Biosciences (CIC bioGUNE) Bizkai Hiszpania 103. Center of Vocational Training Aegeas Larissa Grecja 104. Central Ostrobothnia Rural Institute Kannus Finlandia 105. Centre de Formation d’Apprentis d’Ambérieu-en-Bugey Ambérieu-en-Bugey Francja 106. Centre of Vocational Training (CVT) SBIE Athens Grecja 107. Centres d’Education & de Formation en Alternance Bruxelles Belgia 108. Centro Albayzin – Escuela Andaluza de Restauración Granada Hiszpania 109. Centro Europeu de Línguas Lisboa Portugalia 110. Centro Formativo Provinciale Giuseppe Zanardelli Brescia W∏ochy 111. Centro Integrado de Formacion Profesional (CIFP) de Fene Barallobre - Fene (A Coruna) Hiszpania 112. Centro Italiano di Studi Superiori sul Turismo e sulla Promozione Turistica S. Maria degli Angeli, Assisi W∏ochy 113. Centro Italiano Opere Femmilili Salesiane - Formazione Professionale Torino W∏ochy 114. Centro per l’Impiego Rimini Rimini W∏ochy 115. Centro Studi e Formazione Villa Montesca Citta´ di Castello W∏ochy 116. Centro Superior de Hostelería y Turismo de Valencia Valencia Hiszpania 117. Centrum Kszta∏cenia Praktycznego w Skar˝ysku-Kamiennej Skar˝ysko-Kamienna Polska 118. Centrum moderného vzdelávania Bratislava S∏owacja 119. CESIE – Centro Studi ed Initiative Europeo Palermo W∏ochy 120. Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Nord Pas de Calais Arras Francja 121. Chef Solutions Poole Wielka Brytania 122. Cheshire West and Chester Council Ellesmere Port Wielka Brytania 123. Christlich Soziales Bildungswerk Sachsen e. V. Miltitz Niemcy 124. Claim Today Solicitors Birmingham Wielka Brytania 125. Clubhaus Maximiliansau Inh. Fam. Zimmermann Wolf Wörth Maximiliansau Niemcy 126. Clubul Copiilor Ors˛ova Ors˛ova Rumunia 127. Clusius College w Heerhugowaard Heerhugowaard Holandia 128. Colegiul Tehnic de Alimentatie si Turism “Dumitru Motoc” Galat˛i Rumunia 129. Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara Terezianum Sibiu Rumunia 130. Comando Metropolitano Do Porto Porto Portugalia 131. Conerus-Schule Norden Norden Niemcy 132. Conix Architects CVBA Antwerpen Belgia 133. Consell de Mallorca – Departament de Medi Ambient Palma de Mallorca Hiszpania 134. Conselleria d’Educació i Cultura; Direcció General de Formació Professional Palma de Mallorca Hiszpania 135. Contec Holding B.V. Reuver Holandia 136. Cooperativa Il Millepiedi Rimini W∏ochy 137. Coördinerende preventieadviseurs Bisdom Antwerpen Antwerpen Belgia 138. Corvinno Technology Transfer Center Budapest W´gry 139. CPM Architekten GmbH Berlin Niemcy 140. Creative Communities Unit, Staffordshire University Stoke-on-Trent Wielka Brytania 141. Crooijmans & zn B.V. Reuver Holandia 142. CUBIC – Cultur & Bildung im Context Innsbruck Austria 143. Cyprus Neuroscience & Technology Institute Lefkosia Cypr 144. Danish College of General Practice Copenhagen Dania 145. Danish Standards Foundation Charlottenlund Dania

130

36 55 24 83 74 21 75 71 53 20 82 64 25, 64 20 64 79 35 63 79 73 49 80 42 86 45 80 50 25 17 31 43 63 77 15 84 78 86 80 84 15 41 78 63 95 15 20, 29 101 79 28 24 51 22 44 24 83 49 71 71 51 25 44 75 62 42 63 71 98 42, 44 97 42 79 71 94 75


Alfabetyczna lista partnerów 146. Datapixel S.L. Las Arenas Hiszpania 42 147. Demokratiezentrum Wien Wien Austria 45 148. Der Polizeipräsident in Berlin Berlin Niemcy 55, 62 149. Deutsche Lehranstalt für Agratechnik DEULA Hildesheim Niemcy 38 150. Deutsche Lehranstalt für Agratechnik DEULA Nienburg Niemcy 26, 36, 57, 60 151. Deytero Eppagelmatiko Lykeio Aigalaio Athens Grecja 100 152. Diakonisches Werk Gladbeck-Bottrop-Dorsten Arbeit und Bildung gGmbH Bottrop Niemcy 72 153. Diakonisches Werk Gladbeck-Bottrop-Dorsten Seniorenhilfe gGmbH Bottrop Niemcy 72 154. DIDA Network s.r.l. Roma W∏ochy 98 155. Dirección General de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente Palma de Mallorca Hiszpania 49 156. Direction Générale de la Police Nationale, Service de Coopération Technique Internationale de Police Nanterre Francja 65 157. Dublin Fire Brigade Dublin Irlandia 80 158. Ecole d’Avignon Avignon Francja 86 159. École des Mines de Nantes Nantes Francja 83 160. Eesti People to People Tallinn Estonia 75 161. Eichenbaum GmbH Gotha Niemcy 28 162. Eindhoven University of Technology Eindhoven Holandia 79 163. Elektro Bruderle GmbH Bodenheim Niemcy 23 164. Elektro Dorr Gmbh & CO. KG Mainz Mainz Niemcy 23 165. Elmfield House Associated Limited Lymm Wielka Brytania 95 166. Emil-Possehl-Schule Lübeck Niemcy 73 167. EMMERCE EEIG Linköping Szwecja 96 168. Energia-Operator S.A. Toruƒ Polska 58 169. English Heritage York Wielka Brytania 45 170. ENOROS Consulting Ltd. Nicosia Cypr 100 171. Ente ACLI Istruzione e formazione Professionale Friuli Venezia Giulia Trento W∏ochy 99 172. Ente ACLI Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia W∏ochy 93 173. ENVIROS s.r.o. Praha Czechy 75 174. Epaggelmatiki Sholi Prevezas Preveza Grecja 85 175. Erbil Proje Müs˛avirlik Mühendislik Ltd. S˛ti. Ankara Turcja 97 176. Erhvervs Uddannelses Center Syd EUC SYD Sønderborg Dania 57 177. Escola Profissional de Aveiro Aveiro Portugalia 84 178. Eskis˛ehir Atatürk Anatolian Vocational Technical and Industrial Vocational High School Eskis˛ehir Turcja 53 179. ESMOVIA (Sistema Practices s.l.) Valencia Hiszpania 19, 23, 26, 51, 52, 57, 58, 61 180. Estonion Public Service Academy Tallinn Estonia 62 181. Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole du Balcon des Ardennes St. Laurent Francja 77 182. Etelä-Pohjanmaan opisto Ilmajoki Finlandia 72 183. ETIC - Escola Técnica de Imagem e Comunicação Lisboa Portugalia 80, 87 184. EUNET Európai Együttmu´´ködési Hálózatokért Alapítvány Békés W´gry 81 185. Euridea s.r.l. Florence W∏ochy 98 186. Euroform RFS Rende W∏ochy 51 187. Europa Programm Center im Freistaat Thüringen Erfurt Niemcy 45 188. EuroPartnership Agency Ltd. Plymouth Wielka Brytania 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 35, 37, 38 189. Europass Centro Studi Europeo Florence W∏ochy 72 190. European Academy of Teachers in General Practice and Family Medicine (EURACT) Ljubljana S∏owenia 94 191. European Federation for Welding, Joining and Cutting Porto Salvo Portugalia 93 192. European Institute for Relations & Cooperation International Network Kastoria Grecja 84 193. European Projects Development Unipessoal Lda Montijo Portugalia 34, 60 194. European Training Services Ltd. Penarth Wielka Brytania 20 195. European Voice Teachers Association – EVTA e.V. Detmold Niemcy 73 196. European Working Party on Quality in Family Practice A° rhus Dania 99 197. Europrojects Foundation Sofia Bu∏garia 71 198. Eurosuccess Consulting Ltd. Nicosia Cypr 100 199. Evangelische Akademie Loccum Rehburg-Loccum Niemcy 74 200. Evropská rozvojova agentura, s.r.o. Praha Czechy 81 201. EVTA - Austria Bund Österreichischer Gesangspädagogen Wien Austria 73 202. EXPERT OnES SA Athens Grecja 84 203. F+U Gemeinnützige Bildungseinrichtung für Fortbildung und Umschulung, Sachsen GmbH Chemnitz Niemcy 15, 27, 29, 37 204. Fa. AMBOSS Gotha Niemcy 28 205. FAA Bildungsgesellschaft mbH Merkers Niemcy 24 206. Fachhochschule JOANNEUM Gesellschaft mbH Graz Austria 98 207. Fachhochschule Koblenz Koblenz Niemcy 60 208. Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada Granada Hiszpania 95 209. Fédération Internationale de Thérapie et de Relation d’Aide par la Médiation Ernolsheim Francja 77 210. Fédération Régionale des MFR Aquitaine et Limousin Fargues St Hilaire Francja 78 211. Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület Nagyvázsony W´gry 79 212. Financovo-stopanska gimnazia, ”Vasil Levski” Montana Bu∏garia 52 213. Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini Rimini W∏ochy 63 214. Fondazione Universitá degli Studi dell’Aquila Antrodoco W∏ochy 98 215. Förderkreises Therapeutisches Reiten e.V. Friedeburg Niemcy 77 216. Foreign Language School – Ziger Varazadin Chorwacja 75 217. FormaTech s.r.l. Marcianise W∏ochy 78 218. Formazione Professionale Alba Barolo S.c.a.r.l. Alba W∏ochy 16 219. Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) gemeinnutzige GmbH Akademie Chemnitz Ausbildungszentrum Zwickau Zwickau Niemcy 19

131


Indeksy

220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234.

Foyle Language School Londonderry (Northern Ireland) Wielka Brytania 75 France Amérique Latine Paris Francja 79 Fundacion Comunidad Valenciana Región Europea Valenciana Hiszpania 41 Fundación Universidad de La Rioja Logrono Hiszpania 45 Fundacja DobroczynnoÊci i Pomocy “Dom Kultury Polskiej w Wilnie” Vilnius Litwa 35 Fundatia Crestina Diakonia Sankt George Rumunia 72 Future Focus Ltd. Floriana Malta 32 G.K.Z. Bau GmbH & Co.KG Gotha Niemcy 28 Gallipoli Commercial Vocational Training and Anatolian Commercial Vocational Training High School Canakkale Turcja 76 GAMAK Bergara Hiszpania 20 Gateway Award National Office Birmingham Wielka Brytania 59 Gazi Üniversitesi Egˇitim Bilimleri Enstitüsünün Ankara Turcja 86 Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakultesi Ankara Turcja 87 Gecko Programmes Ltd. Wolverhampton Wielka Brytania 80 Gemeinnützige Gesellschaft Privatschulen Dr. Kalscheuer mbH Berufsfachschule für Hotel- und Tourismusmanagement Rosenheim Niemcy 71 235. General Directorate of Bucharest Police Bucharest Rumunia 64 236. Genovax s.r.l. Colleretto Giacosa, Torino W∏ochy 43 237. Gesellschaft für Europabildung e.V. Berlin Niemcy 75, 80 238. Gewerbliche Schule Bad Saulgau Bad Saulgau Niemcy 56 239. Gharakhanzadeh Sandbichler Architekten zt GmbH Wien Austria 42, 44 240. Goldschmiedeschule mit Uhrmacherschule Pforzheim Pforzheim Niemcy 17 241. Gonen District Directorate of National Education Gönen Turcja 54 242. Gorseinon College Gorseinon, Swansea Wielka Brytania 87 243. Granaforma S.L. Granada Hiszpania 55, 95 244. Granaforma S.L. Valencia Hiszpania 76 245. Grantham College Grantham Wielka Brytania 37 246. Greek Associations of General Practitioners Thessaloniki Grecja 94 247. Greek Atomic Energy Commission Athens Grecja 45 248. Gremio Artesano de Sastres y Modistas Valencia Hiszpania 43 249. Greta du Velay Le Puy-en-Velay Francja 74, 78 250. Groupe d’Intérêt Public Formation-Professionnalisation des acteurs de la formation professionnelle continue (GIP-FCIP de Bourgogne) Dijon Francja 84 251. Groupe Interprofessionnel de Promotion de l’Economie du Bois en Lorraine Vandoeuvre Francja 77 252. Grup Scolar Agricol Tandarei Tandarei Rumunia 87 253. Grupo de Investigación en Interacción y eLearning Salamanka Hiszpania 50 254. Grupul Scolar Tehnic Alexandria Alexandria Rumunia 78 255. Gunther Eisenhauer Straßen- und Tiefbau GmbH Norden Niemcy 25 256. Gymnázium, Str˘ ední odborná s˘ kola a Vys˘ s˘ í odborná s˘ kola, spol. s.r.o. Praha Czechy 71 257. Hadlow College Tonbridge Wielka Brytania 76 258. Hampshire Constabulary Winchester Wielka Brytania 53 259. HANDHIPPO, Union nationale belge des thérapeutes spécialisés en hippothérapie Bruxelles Belgia 77 260. Handwerkskammer Cottbus Cottbus Niemcy 34 261. Handwerkskammer Dresden Dresden Niemcy 28 262. Handwerkskammer für Ostthüringen Gera Niemcy 28 263. Handwerkskammer Rheinhessen Mainz – Berufsbildungszentrum Mainz-Hechtsheim Niemcy 23 264. Harnisch Preiss & Partner Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft Berlin Niemcy 45 265. Helsinki Business College Helsinki Finlandia 85 266. Helsinki Police Department Helsinki Finlandia 64 267. Herich-Büssing-Schule, Berufsbildende Schulen Technik Braunschweig Braunschweig Niemcy 64 268. Hessisches Landeskriminalamt Wiesbaden Niemcy 52, 53 269. Hevosopisto Oy Ypäjä Finlandia 77 270. Historic Royal Palaces East Molesey Wielka Brytania 44 271. Hivatásos Önkormányzati Tızoltóságok Országos Szövetsége (HÖTOSZ) – Zwiàzek Stra˝y Po˝arnej na W´grzech Hajduboszormeny W´gry 54 272. Höhere Lehranstalt und Fachschule für wirtschaftliche Berufe, HLW – FW Zwettl Zwettl Austria 37 273. Hotel “Am Seetor” Angermunde Niemcy 21 274. Hotel “Eastbury” Sherborne Wielka Brytania 21 275. Hotel “Generator Berlin” Berlin Niemcy 21 276. Hotel “Gut Kerkow” Kerkow Niemcy 21 277. Hotel “Sherborne” Sherborne Wielka Brytania 21 278. Hotel “The Bakehouse” Sherborne Wielka Brytania 21 279. Hotel “The Crown Inn” Sherborne Wielka Brytania 21 280. Hotel de la Poste Bouillon Belgia 28 281. Hotel Kystthotell Brekstad Norwegia 38 282. Hotel Rennsteig Masserberg Niemcy 18 283. Hrvatska Udruga Vokalnih Pedagoga Zagreb Chorwacja 73 284. HSH Heizungs- und Sanitärtechnik Hoppe Gotha GmbH Gotha Niemcy 28 285. Huddersfield New College Huddersfield Wielka Brytania 37 286. Hungarian Association of Welding Technology and Material Testing Budapest W´gry 93 287. Hunter Systems Ltd. Nottingham Wielka Brytania 20 288. I.E.S. Clara Campoamor Ciudad Real Hiszpania 76 289. I.E.S. Miguel Romero Esteo Málaga Hiszpania 76 71 290. I.E.S. San Cristóbal Las Palmas de Gran Canaria Hiszpania

132


Alfabetyczna lista partnerów 291. Iberalta Group Sevilla Hiszpania 44 292. Ibis acam Bildungs GmbH Wien Austria 76 293. IBM Türk Istanbul Turcja 87 294. IEK DOMI – Epsilon Ekpaideftiki s.a. Athens Grecja 78 295. IIS “Barsanti” Massa W∏ochy 74 296. Industrie- und Handelskammer Erfurt Erfurt Niemcy 18 297. Industrie- und Handelskammer Ostthüringen zu Gera Gera Niemcy 28 298. Inforcoop – Istituto Nazionale di Formazione della Lega delle Cooperative a Mutue Roma W∏ochy 82 299. Iniciativas de Proyectos de Formación Malaga Hiszpania 19, 32 300. Innova SpA Roma W∏ochy 98 301. Innovative Technology Center Europa ITC-EUROPA Bruxelles Belgia 78 302. Institouto Epexergasias tou Logou Athens Grecja 100 303. Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique IRCAM Paris Francja 45 304. Institut für Fortbildung und Berufliche Reintegration – IFBR Zwickau – GmbH Zwickau Niemcy 73 305. Institut INPRO a.s. Praha Czechy 76, 95 306. Institut Vatel Nimes Francja 49 307. Institute for Advanced Architecture of Catalonia Barcelona Hiszpania 42, 44 308. Institute for Archaeologists Reading Wielka Brytania 96 309. Institute for Cultural Diplomacy Berlin Niemcy 44 310. Institute for Development of Family Medicine Ljubljana S∏owenia 94, 99 311. Institute of Criminalistics Prague Praha Czechy 63 312. Instituto de Educación Secundaria Comercio IES Comercio Logrono Hiszpania 58 313. Instituto de Educación Secundaria La Sènia Valencia Hiszpania 84 314. Instituto de Soldadura e Qualidade Oeiras Portugalia 93 315. Instituto Específico de Formacion Profesional Superior Miguel Altuna Bergara Hiszpania 20 316. Instituto Europeo de Lenguas Modernas Granada Hiszpania 30, 84 317. Instituto Italiano de la Saldatura Genova W∏ochy 93 318. Instituto Tecnológico de Aragón Zaragoza Hiszpania 94 319. Instuitutionen för arkeologi, Göteborgs universitet Göteborg Szwecja 96 320. Instytut Technologii Eksploatacji – Paƒstwowy Instytut Badawczy w Radomiu Radom Polska 93 321. INSUP Formation Bordeaux Francja 50 322. Interest Sp. z o.o. Lubicz Polska 58 323. International Consulting Malaga Hiszpania 52 324. International Institute for the Development of Innovation, Knowledge and Competences Zaragoza Hiszpania 71 325. International Species Information System Amsterdam Holandia 57 326. Internationaler Bund e.V. Verbund Brandenburg Frankfurt/Oder Niemcy 16, 18, 55, 57 327. Interns International Cork Irlandia 32 328. IPA SA S.C. pentru Cercetare, Proiectare s˛ i Product˛ ie de Echipamente s˛i Instalat˛ ii de Automatizare Bucharest Rumunia 81 329. ISM University of Management and Economics Kaunas Litwa 95 330. Istituto Comprensivo 21 Madonna di Campagna Verona W∏ochy 86 331. Istituto Europeo per il Turismo Milano W∏ochy 41 332. Istituto Internazionale per lo Studio dei Problemi della Gioventu` Contemporanea Roma W∏ochy 81 333. Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Michele Fodera” Agrigento W∏ochy 87 334. Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna Bologna W∏ochy 42, 44 335. Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “Filippo Buscemi” San Benedetto del Tronto W∏ochy 24 336. Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “Karol Wojtyla” Catania W∏ochy 28 337. Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “Michelangelo Buonarroti” Fiuggi W∏ochy 71 338. Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Rristorazione “Pietro Piazza” Palermo W∏ochy 87 339. Istituto Statale d’Arte Macerata W∏ochy 17 340. Istituto Superiore Lorenzo Lotto Trescore Balneario W∏ochy 84 341. Istituto Tecnico Commerciale Statale “Domenico Romanazzi” Bari W∏ochy 74 342. Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto Savonlinna Finlandia 76 343. ITC – International TEFL Certificate Praha Czechy 84 344. ITIS Leonardo da Vinci Rimini Rimini W∏ochy 63 345. Izmir Is Egˇitim Merkezi Izmir Turcja 80 346. JDS Architects Bruxelles Belgia 45 347. Jugendbildungsstätte Unterfranken Würzburg Niemcy 45 348. Junta de Andalucía General Directorate of Vocational Education, Training and Lifelong Learning Sevilla Hiszpania 74 349. Justus-von-Liebig-Schule Hannover Niemcy 15 350. K. Kampanis & CO LP (KEK ENA) Kos Grecja 78 351. KaHo Sint-Lieven R&D (CBOK) Gent Belgia 42, 44 352. Karabük Belediyesi Karabük Turcja 87 353. Karalis D. – Anastasakis K. & Sia O.E. Chios Grecja 45 354. Karriere Club – Silvia Flaismann Wien Austria 84 355. Katholieke Hogeschool Limburg Diepenbeek Belgia 71 356. Kavakmeydan Vocational Trade High School Tabzon Turcja 71 357. KCAP Architects & Planners Rotterdam Holandia 44 358. Kenniscentrum Handel Ede Holandia 93 359. Keskuspuiston ammattiopisto Helsinki Finlandia 81 360. Kingston University Kingston upon Thames Wielka Brytania 74 . . 361. Klaipedos paslaugu˛ ir verslo mokykla Klaipeda Litwa 71 362. Knowledge & Innovation Intermediaries Consulting Ltd. (Kinno Consultants Ltd.) Athens Grecja 81 363. Knowledge Association Lovech Lovech Bu∏garia 86 99 364. Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce Warszawa Polska

133


Indeksy

365. Kolping-Bildungswerk Württemberg e.V. Stuttgart Niemcy 72 366. Komenda G∏ówna Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej Warszawa Polska 50 367. Komenda Wojewódzka Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w Krakowie Kraków Polska 51 368. Komenda Wojewódzka Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w Lublinie Lublin Polska 54 369. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy Bydgoszcz Polska 51, 53, 55 370. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie Kraków Polska 50, 62 371. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Poznaƒ Polska 53 372. Komenda Wojewódzka Policji we Wroc∏awiu Wroc∏aw Polska 62 373. Koning Willem I College ’s-Hertogenbosch Holandia 78 374. Krajowy OÊrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa Polska 101 375. Krajske Reditelstvi Policie Hlavniho Mesta Prahy Praha Czechy 79 376. Kreishandwerkerschaft Recklinghausen Recklinghausen Niemcy 50 377. Kreishandwerkerschaft Waldeck Frankenberg Korbach Niemcy 26 378. Kreisvolkshochschule Verden Verden Niemcy 74 379. Kriminalamt – Die Landespolizei des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern Rampe Niemcy 65 380. KURZIV – Platforma za pitanja kulture, medija i drus˘ tva Zagreb Chorwacja 85 381. l.E.S. Feria del Atlántico Las Palmas de Gran Canaria Hiszpania 30 382. Laboratorio CreActiva Granada Hiszpania 84 383. Landelijke Vereniging Cluster 3 Scholen Utrecht Holandia 86 384. Landesarbeitskreis “Berufsnot junger Menschen in Niedersachsen” e.V. Hannover Niemcy 74 385. Landesberufsschule Eggenburg Eggenburg Austria 81 386. Laser Zentrum Hannover e.V. Hannover Niemcy 45 387. Latvijas Universitate, Vestures un filozofijas fakultate R¯ıga ¸otwa 96 388. Laulupedagogit ry Helsinki Finlandia 73 389. LC Educational – Education and Training Centre Limassol Cypr 80 390. LE FOREM - Office wallon de la Formation professionnelle et de l’emploi Charleroi Belgia 77 391. Leeds City College Leeds Wielka Brytania 71 392. Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research Gatersleben Niemcy 42, 44 393. Leonardo Office Saxony Anhalt Magdeburg Niemcy 45 394. Leonardo Office Thuringia Ilmenau Niemcy 45 395. Leszek J. Olejniczak Hamburg Niemcy 44 396. LHL Bergara Hiszpania 20 397. Limprecht & Sohn GmbH Heizungs- und Sanitärtechnik Gotha Niemcy 28 398. Lions Infant and Child Care Centre of Strovolos Industrial Estate Nicosia Cypr 100 399. Lobster IT Ltd. Cardiff Wielka Brytania 20 400. Logistik Center Berka GmbH Berka Niemcy 18 401. Ludzas novada Bernu un jaunies˘ u centrs Ludza ¸otwa 81 402. LUETEB Libera Universitá Europea Terza etá della Basilicata Satriano di Lucania W∏ochy 84 403. Lycée André Malraux Remiremont Francja 18 404. Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole et Agro Alimentaire d’Auch Beaulieu Lavacant Auch Francja 85 405. Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole de Chˆa teauroux Chaˆteauroux Francja 22 406. Lycée des Métiers Hôteliers Quercy-Périgord Souillac Francja 30 407. Lycée du Cleusmeur Lesneven Francja 28 408. Lycée Henri Vincenot Louhans Francja 83 409. Lycée Horticole et Forestier Saint Joseph Mesnie`res-en-Bray Francja 76 410. Lycée Jean-Monnet Limoges Francja 31 411. Lycée Jules-Ferry-La Colline Montpellier Francja 49 412. Lycée Polyvalent Privé Jeanne d’Arc Sainte Adresse (Le Havre) Francja 26 413. Lycée Professionnel Charles Tillon Rennes Francja 87 414. Maastricht University, Department of International Health Maastricht Holandia 99 415. Malta Hotels and Restaurants Association Kappara, San Gwann Malta 36 416. Malta Hotels and Restaurants Association Sliema Malta 38 417. Maltepe Kiz Teknik ve Meslek Lisesi Istanbul Turcja 87 418. Mammen M. GmbH Bauunternehmung Norden Niemcy 25 419. Management and Language Specialists International College Bournemouth Wielka Brytania 63 420. Märkisches Institut für Technologie- und Innovationsförderung e.V. Strausberg Niemcy 60 421. Masarykova str˘ední s˘ kola zeme˘de˘lská a Vys˘ s˘ í odborná s˘ kola, Opava, pr˘ íspe˘ vková organizace Opava Czechy 85 422. Massimo Adario Architetto Roma W∏ochy 45 423. Matz-Erreka Antzuola Hiszpania 20 424. Melissa Restaurant Brekstad Norwegia 38 425. Meram Rehberlik ve Aras˛tırma Merkezi Meram Turcja 98 426. Merseyside Police Liverpool Wielka Brytania 64 427. Metsäntutkimuslaitos/Kannus (Finnish Forest Research Institute/Kannus) Kannus Finlandia 77 428. Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie Warszawa Polska 57 429. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Policajného zboru Bratislava S∏owacja 55 430. Ministry of Interior Sofia Bu∏garia 62 431. Miquel Angel Lacomba Architecture Palma de Mallorca Hiszpania 42, 44 432. Monolab Architects Rotterdam Holandia 42, 44 433. Moravskoslezsky˘ drevarsky˘ klastr, obcanské sdruz˘ení Ostrava Czechy 77 434. MOSTart Nemzetközi Kulturális Közhasznú Egyesület Dömsöd W´gry 80 435. MSM - International Consulting Poland Sp. z o.o. Zielonki Polska 18 436. Multidisziplinäres Institut für Europa, Forschung Graz Graz Austria 98 437. Muratpas˛a Mesleki Egˇitim Merkezi Müdürlügˇü Antalya Turcja 87 45 438. Museu Nacional de Soares dos Reis Porto Portugalia

134


Alfabetyczna lista partnerów 439. Nacionaline distancinio mokymo asociacija Kaunas Litwa 76 440. National Higher Institute for Training and Research for the Education of Young Disabled Persons and Adapted Teaching INS HEA Suresnes Francja 81 441. National Laboratory of Energy and Geology, I.P. Lisbon Portugalia 75 442. National Police Directorate Oslo Oslo Norwegia 55 443. National Technical University of Athens, School of Mechanical Engineering Athens Grecja 75 444. Navigator Consulting Advisors LLP Auburn Wielka Brytania 95 445. Nederlandse Stichting Helpen met Paarden – Equitherapie Soerendonk Holandia 77 446. Nemzeti Szakképzési és Feln˝o ttképzési Intézet Budapest W´gry 87 447. Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO Delft Holandia 75 448. Nevvar Salih Is˛gören Kampüsü Ticaret Meslek Lisesi Istanbul Turcja 81 449. NEXUS s.r.l. Milano W∏ochy 76 450. Ni.Ce.INFORMATICA Riccione W∏ochy 20 451. Nic Italia S.R.L Roma W∏ochy 20 452. Niedersächsisches Kultusministerium Hannover Niemcy 74 453. Nieuwe Media School Mol Belgia 81, 86 454. Noble Products Twente B.V. Enschede Holandia 42, 44 455. Nofima Mat As As Norwegia 42, 44 456. North West Academy of English Londonderry (Northern Ireland) Wielka Brytania 25, 37 457. Northern Police Prefecture in Tallinn Tallinn Estonia 64 458. North-Trøndelag County Steinkjer Norwegia 74 459. Nowoczesna Firma Sp. z o.o. Warszawa Polska 94, 96 460. O.D.I- DE Dageraad B.V. Ven-Zelderheide Holandia 42 461. Obc˘ anské sdruz˘ ení Natura Opava Opava Czechy 85 462. Obchodná akadémia Kos˘ice S∏owacja 85 463. Obchodní akademie a Vys˘s˘ í odborná s˘ kola sociální Ostrava-Mariánské Hory Czechy 85 464. Oficeforma – Oficina de Inovação e Formação, Lda Trafaria Portugalia 81 465. Oktatási Központ Kft Budapest W´gry 101 466. Ordu Ticaret Meslek Lisesi Ordu Turcja 76 467. Országgyılési Biztosok Hivatala Budapest W´gry 83 468. Ostfriesland Hotel Norden Niemcy 25 469. Oulun seudun ammattiopisto Taivalkosken yksikkö Oulunsalo Finlandia 76 470. Oxford Catalysts Group Plc. Oxford Wielka Brytania 45 471. Özdere Tahir Çamur Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Özdere-Menderes/Izmir Turcja 71 472. P.A.I.O. Vernon-Seine Vexin Vernon Francja 74 473. Palácio Nacional de Mafra Mafra Portugalia 44 . 474. Paneve. ˘z io Jaunuoliu˛ dienos centras Paneveˇzys Litwa 80 475. Paragon Ltd. Mosta Malta 44 476. Pera Fine Arts Education Center Istanbul Turcja 86 477. PIN Education Ltd. Veliko Turnovo Bu∏garia 81 478. Plantentuin Universiteit Gent Gent Belgia 45 479. PO2 arquitectos Madrid Hiszpania 42, 44 480. Point Europa Cawsand, Cornwall Wielka Brytania 79 481. Polaris Enterprise Stafford Wielka Brytania 27, 34, 53, 61 482. Police Department under the Minisry of Interior, Lithuania Vilnius Litwa 55, 64 483. Police Locale Bruxelles Belgia 62 484. Policejní prezidium C˘ eské republiky Praha Czechy 51 485. Polícia de Segurança Pública Comando Metropolitano do Porto Porto Portugalia 62 486. Policie C˘ eské republiky, Policejní prezidium Praha Czechy 64 487. Politecnico di Milano – Dipartimento di Elettronica e Informazione Milano W∏ochy 83 488. Politie Gelderland-Midden Arnhem Holandia 56 489. Politie Haaglanden Den Haag Holandia 53, 64 490. Politie Hollands-Midden Leiderdorp Holandia 51 491. Politie Midden en West Brabant Tilburg Holandia 53 492. Polizeipräsidium Westhessen Wiesbaden Niemcy 53 493. Polskie Stowarzyszenie Gipsu Warszawa Polska 99 494. PolyTherics Ltd. London Wielka Brytania 44 495. Pontydysgu Ltd. Pontypridd Wielka Brytania 96 496. Porta Capena NV Geel Belgia 42, 44 497. Portuguese Association of General Practitioners Lisboa Portugalia 94 498. Powiatowy Zespó∏ Szkó∏ nr 1 w Krzy˝owicach Kobierzyce Polska 22 499. Prestin Montijo Portugalia 94 500. Prezidium policajneho zboru Bratislava Bratislava S∏owacja 64 501. Profesionalna gimnazia po turizam I hranitelno-vkusova promishlenost “Sveti Sveti Kiril i Metodiy” Momchilgrad Bu∏garia 71 502. Project HOPE Czech Republic Praha Czechy 99 503. PROSPEKTIKER – European Institute for Future Studies and Strategic Planning Donostia - San Sebastian Hiszpania 75 504. Red Oaks Care Home Henfield Wielka Brytania 38 505. Regionaal Leonardo Bureau Eindhoven Eindhoven Holandia 45 506. Regional Education Centre in Leiden Leiden Holandia 52 507. Regionalbauernverband Starkenburg e.V. Griesheim Niemcy 25 508. Research and Consultancy Institute Ltd. Limassol Cypr 64 509. RHS Gymnasiet Å° kersberga Szwecja 82 510. Riga Municipal Police R¯ıga ¸otwa 64 81 511. Riksgymnasiet Kristianstad Szwecja

135


512. 513. 514. 515.

Indeksy

516.

517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585.

Rivas tour Sofia Bu∏garia 95 Robert Bosch GmbH Hildesheim Niemcy 31 Robert-Wetzlar Berufskolleg Bonn Niemcy 71 ROC Menso Alting Groningen Holandia 58 ROC West-Brabant Etten-Leur Holandia 31 Romanian Welding Society Timis˛oara Rumunia 93 ROSU Promociones S.A. Palma de Mallorca Hiszpania 21 Round Oak School and Support Service Warwick Wielka Brytania 59 Royal Copenhagen Rosenborg Castle Copenhagen Dania 44 Royal Residence in Versailles Versailles Francja 44 Sächsische Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemieberufe Dresden mbH Dresden Niemcy 72 SBK Scandinavia A/S Aabyhøj Dania 59 SCCA – Ljubljana, Zavod za Sodobno Umetnost Ljubljana S∏owenia 85 Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsgesellschaftm.b.H. Wien Austria 44 Scholz Recycling GmbH Standort Eisfeld Eisfeld Niemcy 18 Schule für Farbe und Gestaltung Stuttgart Niemcy 17 Scoala Speciala – Pascani Iasi Rumunia 86 Sdrujebie „Alumni Klub” Vidin Bu∏garia 76 Security Police Directorate Sofia Bu∏garia 64 Selandia – Center for Erhvervsrettet Uddannelse Slagelse Dania 71, 73 S˘ ENT – Slovensko zdruz˘ enje za dus˘ evno zdravje Ljubljana S∏owenia 80 Sentrum Videregående Skole Kongsvinger Norwegia 27 Service Départemental d’Incendie et de Secours de Seine-et-Marne Melun Francja 50 Shropshire Fire and Rescue Service Shrewsbury, Shropshire Wielka Brytania 59 S˘ iauliai University, Faculty of Social Welfare and Disability Studies S˘iauliai Litwa 81 S˘ iauròs Lietuvos kolegija S˘iauliai Litwa 87 Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH Siegmundsburg Niemcy 18 Sillamäe Kutsekool Johvi Estonia 71 Sistema Turismo s.r.l. Potenza W∏ochy 16, 19, 20, 24, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 56, 57, 58, 59, 63 Skogsstyrelsen Region Nord Jönköping Szwecja 77 S˘kola úz˘ itkového vy˘tvarníctva Kremnica S∏owacja 82 Slåtthaug Videråegende Skole Nesttun Norwegia 73 Slovenská hippoterapeutická asociácia Pernek S∏owacja 77 Social and Environmental Responsibility Centre Sofia Bu∏garia 75 Sociedad de Ciencias Aranzadi San Sebastián Hiszpania 96 Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife Hiszpania 61 Society of Social Psychiatry and Mental Health Athens Grecja 80 Software Quality Systems Las Arenas Hiszpania 42, 44 Sonnenland Betreuungs-GesmbH Semriach Austria 43 South West College Cookstown Wielka Brytania 71 Spanish National Police Madrid Hiszpania 56 Spohns Haus Gersheim Niemcy 56 Srednja gostinska in turistiãna sˇola Izola Izola S∏owenia 71 St. Helens College Warrington Wielka Brytania 33 ST.E.P.S Stowarzyszenie Europejskich Praktyk Studenckich Grubbenvorst Holandia 44 Staatliche Berufsbildende Schule Sonneberg Sonneberg Niemcy 15 Stadthotel Smutje Norden Niemcy 25 Städtische Fachoberschule für Wirtschaft, Verwaltung und Rechtspflege München Niemcy 30 Stadtverwaltung Suhl Suhl Niemcy 60 Staff Ice System s.r.l. Rimini W∏ochy 20 Stage within European Programmes S.L. Sevilla Hiszpania 75 Stamina Consulting Ltd. Dublin Irlandia 80 Starostwo Powiatowe w Skar˝ysku-Kamiennej Skar˝ysko-Kamienna Polska 20, 29 Station Biologique de Roscoff Roscoff Francja 42, 44 Stella Maris Stella Belgia 71 STENUM GmbH Graz Austria 75 Step by Step Program Foundation Sofia Bu∏garia 100 Stichting Business Development Friesland Leeuwarden Holandia 82 Stiftelsen TEM vid Lunds universitet Lund Szwecja 75 Stiftung St. Zeno Berufsbildungswerk Kirchseeon Kirchseeon Bayern Niemcy 81 Stowarzyszenie M∏ody Malbork Malbork Polska 43 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przedsi´biorczoÊci Spo∏ecznej Strzelce Opolskie Polska 57 Stowarzyszenie Organizatorów OÊrodków Innowacji i Przedsi´biorczoÊci w Polsce Poznaƒ Polska 98 Stowarzyszenie REDA – Centrum Integracji Spo∏ecznej Jaworzno Polska 57 Stowarzyszenie Wspierania M∏odych Talentów “¸owcy pere∏” Rzeszów Polska 15 Strathclyde Fire and Rescue Service Hamilton Wielka Brytania 80 Stredná odborná s˘ kola Presov S∏owacja 19, 33 Stredná odborná s˘ kola automobilová Jána Jonás˘a Bratislava S∏owacja 101 Stredná odborná s˘ kola obchodu a sluz˘ ieb Michalovce S∏owacja 15 Stredná odborná s˘ kola polnohospodárstva a sluz˘ ieb na vidieku Levice S∏owacja 85 Stredná odborná s˘ kola záhradnícka Pies˘t’any S∏owacja 72 Stredná odborná s˘ kola, Jesenského 1, Nové Zámky Nové´ Zá´mky S∏owacja 81 Str˘ ední odborná s˘ kola a Str˘ední odborné uc˘ ilis˘te˘ Polic˘ka Czechy 81 42 Str˘ ední s˘ kola zahradnická Kaplice Czechy

136


Alfabetyczna lista partnerów 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593.

Str˘ ední s˘ kola zeme˘de˘lská a lesnická, Fry˘dek-Místek Fry˘dek-Místek Czechy 77 Studieforbundet Folkeuniversitetet Oslo Norwegia 74 Studio Citadela Praha Czechy 80 Studio Legale Crastolla – Associazione Professionale Mesagne W∏ochy 81 SUE Architekten ZT KG Wien Austria 42 Swedish Welding Comission Stockholm Szwecja 93 Syntra West vzw Brugge Belgia 100 Szentendre Város Önkormányzata. Hivatásos Tızoltósága – Komenda Miejska Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w Szentendre Szentendre W´gry 60 594. T.O Williams of Wem Wem/Shropshire Wielka Brytania 28 595. Technical University of Darmstadt Darmstadt Niemcy 79 596. Technische Universität München München Niemcy 49 597. Technology College Aalborg Aalborg Dania 58 598. Tekkeköy Halk Es˛itim Merkezi Samsun Turcja 71 599. Tellus Group Ltd. Plymouth Wielka Brytania 22, 24, 26, 32, 41, 43, 51, 58 600. Tellus Group Ltd. Roma W∏ochy 32, 54 601. The Agricultural University of Iceland Borgarnes Islandia 76 602. The Beatson Institute for Cancer Research Glasgow Wielka Brytania 42, 44 603. The Chamber of Tradesmen and Craftsmen in Eskisehir Eskis˛ehir Turcja 53 604. The Chartered Institute of Building Ascot Wielka Brytania 97 605. The Institute for Lifelong Learning in Europe Berlin Niemcy 52 606. The MRS Consultancy Ltd. Bedale, North Yorkshire Wielka Brytania 78 607. The Regional Advisory and Information Centre RPIC-ViP s.r.o. Ostrava Czechy 98, 100 608. The Society for the Development and Creative Occupation of Children (EADAP) Athens Grecja 100 609. Thüringer Innenministerium Erfurt Niemcy 49 610. Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt Erfurt Niemcy 56 611. ThyssenKrupp Energostal S.A. Toruƒ Polska 58 612. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddzia∏ w Gdaƒsku Gdaƒsk Polska 99 613. Toxicology Laboratory of Gent University Hospital Gent Belgia 63 614. Training 2000 Mondavio W∏ochy 97 615. Training Vision Ltd. Portsmouth Wielka Brytania 23, 36 616. TRIMEK S.A. Altube Hiszpania 42 617. Turkish Association of Family Physicians Ankara Turcja 94 618. Turkish National Police, Headquarters of Special Police Forces Ankara Turcja 61 619. Tyco Electronics Raychem N.V. Kessel-Lo Belgia 42, 44 620. Uchisar Belediyesi Us˛hisar/Nevsehir Turcja 86 621. Udruge Kutjevac˘ ki vinari Kutjevo Chorwacja 82 622. UNIMETRIK S.A. Legutiano - Álava Hiszpania 42 623. United Youth Councils Association Plovdiv Bu∏garia 80 624. Universidad de Alicante Alicante Hiszpania 54, 83 625. Universidad de Almeria Almeria Hiszpania 42, 44 626. Universidade de Aveiro Aveiro Portugalia 100 627. Universidade do Minho, International Relations Office Braga Portugalia 45 628. Universidade do Minho, TecMinho – University-Enterprise Association for Development Guimaraes Portugalia 45 629. Universidade do Porto Porto Portugalia 42, 44 630. Universita´ degli Studi ROMA III, Master in Linguaggi del Turismo e Comunicazione Interculturale Roma W∏ochy 41 631. Universita´ dei Sapori Perugia W∏ochy 34 632. Universität für angewandte Kunst Wien Wien Austria 85 633. Universitatea Dunarea de Jos din Galati Galat˛i Rumunia 99 634. Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse Avignon Francja 42, 44, 71 635. Université Pierre Mende`s France Saint Martin d’H`eres, Grenoble Francja 54 636. University Center for Euro-Mediterranean Studies PortoroÏ S∏owenia 54 637. University of Córdoba, Department of Organic Chemistry Cordoba Hiszpania 45 638. University of Groningen, Zernike Institute for Advanced Materials Groningen Holandia 42, 44 639. University of Maribor, Faculty of Chemistry and Chemical Engineering Maribor S∏owenia 75 640. University of Nottingham Nottingham Wielka Brytania 42 641. Us˛ ak Ticaret Meslek Anadolu Ticaret Meslek Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi U?ak Turcja 28, 32 642. Valencian Region Foundation Valencia Hiszpania 79 643. Verbeek BV Biologisch Tuinbouwbedrijf Gebr Velden Holandia 42 644. Verein zur Förderung von Beschäftigung Und Qualifizierung Bad Freienwalde e.V. Bad Freienwalde Niemcy 41, 43 645. Vicente Guallart Office Barcelona Hiszpania 42, 44 646. Vies˘ oji I˛staiga Darnaus Vystymo Projektai Vilnius Litwa 100 . . 647. Vies˘ oji i˛staiga Kurs˘enu˛ politechnikos mokykla Kursˇenu˛ Litwa 71 648. Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla Vilnius Litwa 81 649. Vimmerby gymnasium Vimmerby Szwecja 71 650. Vinarna Slanchev Zamak Ltd. Sofia Bu∏garia 82 651. Viska, Life long Learning center in Westman Islands in Iceland Westman Islands Islandia 75 652. Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH Leipzig-Schkeuditz Niemcy 15, 17, 20, 23, 24, 27, 29, 30, 34, 35, 36, 51, 58, 60 653. VITO – Flemish Institute for Technological Research Mol Belgia 75 654. Vreys Business Partners Dendermonde Belgia 42 655. Vrije Universiteit Brussel, Department of Applied Physics and Physics and Photonics Bruxelles Belgia 42, 44 656. Vs˘I Kolpingo kolegija Kaunas Litwa 72 657. Vys˘s˘i odborná s˘ kola Havír˘ ov s.r.o Havirov Czechy 57 658. Vytauto Didziojo Universitetas, Art Institute Kaunas Litwa 97

137


WBS Training AG Dresden Niemcy Werner von Siemens Schule Hildesheim Hildesheim Niemcy Wetsus Leeuwarden Holandia WHAT_Architecture London Wielka Brytania Wielkopolska Izba Przemys∏owo-Handlowa Poznaƒ Polska Wydzia∏ In˝ynierii Làdowej Politechniki Warszawskiej Warszawa Polska Wy˝sza Szko∏a Ekonomii i Innowacji w Lublinie Lublin Polska Wy˝sza Szko∏a Finansów i Zarzàdzania w Bia∏ymstoku Bia∏ystok Polska Wy˝sza Szko∏a Policji w Szczytnie Szczytno Polska Zakladni ume˘le˘cka s˘ kola Liberec Czechy Zdrowie i Zarzàdzanie Sp. z o.o. Kraków Polska Zdruz˘ ená stredná s˘ kola hotelov˘y ch sluz˘ ieb a obchodu Puchov S∏owacja Zespó∏ Szkó∏ Samochodowych i Licealnych nr 2 Warszawa Polska Zespó∏ Szkó∏ Samochodowych i Licealnych nr 3 Warszawa Polska Zespó∏ Szkó∏ Budowlano-Informatycznych im. Miko∏aja Kopernika ˚ory Polska Zespó∏ Szkó∏ im. Tadeusza KoÊciuszki Wo∏ów Polska Zespó∏ Szkó∏ Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych. im. prof. Sylwestra Kaliskiego Toruƒ Polska Zespó∏ Szkó∏ Mechanicznych nr 2 Kraków Polska Zespó∏ Szkó∏ Przyrodniczych im. Macieja Rataja G∏ogów Polska Zespó∏ Szkó∏ Rolniczych im. Wincentego Witosa Legnica Polska Zespó∏ Szkó∏ Samochodovych i Licealnych nr 3 Warszawa Polska Zespó∏ Szkó∏ Technicznych nr 2 im. M. Batko Chorzów Polska Zespó∏ Szkó∏ w Chróstniku Lubin Polska ZEUS Consulting S.A. Athens Grecja Ziya Kalkavan Denizcilik Anadolu Teknik Lisesi Besiktas Turcja

Indeksy

659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683.

138

20, 29 31 42, 44 42, 44 95 97 20, 29 63 62 16 94 58 101 101 28 22 58 101 22 22 101 101 22 94 81


Lista partnerów wed∏ug krajów

Lista partnerów wed∏ug krajów Lista instytucji pe∏niàcych rol´ partnerów w projektach programu Leonardo da Vinci zatwierdzonych w konkursie z 2010 r. wed∏ug krajów

t Austria 1. Austrian Institute of Ecology Wien 2. BEP – Büro für Europäische Programme Innsbruck 3. Berufsschule für Informationstechnik Wien 4. Bit Schulungscenter Nfg GmbH & Co KG Graz 5. Bundespolizeidirektion Wien Wien 6. CATT Innovation Management GmbH Linz 7. CUBIC – Cultur & Bildung im Context Innsbruck 8. Demokratiezentrum Wien Wien 9. EVTA – Bund Österreichischer Gesangspädagogen Wien 10. Fachhochschule JOANNEUM Gesellschaft mbH Graz 11. Gharakhanzadeh Sandbichler Architekten zt GmbH Wien 12. Höhere Lehranstalt und Fachschule für wirtschaftliche Berufe, HLW - FW Zwettl Zwettl 13. Ibis acam Bildungs GmbH Wien 14. Karriere Club – Silvia Flaismann Wien 15. Landesberufsschule Eggenburg Eggenburg 16. Multidisziplinäres Institut für Europa, Forschung Graz Graz 17. Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsgesellschaft m.b.H Wien 18. Sonnenland Betreuungs- GesmbH Semriach 19. STENUM GmbH Graz 20. SUE Architekten ZT KG Wien 21. Universität für angewandte Kunst Wien Wien

75 45 55 53 79 45 79 45 73 98 42, 44 37 76 84 81 98 44 43 75 42 85

t Belgia 1. Belgian Federal Police Bruxelles 2. Centres d’Education & de Formation en Alternance Bruxelles 3. Conix Architects CVBA Antwerpen 4. Coördinerende preventieadviseurs Bisdom Antwerpen Antwerpen 5. HANDHIPPO, Union nationale belge des thérapeutes spécialisés en hippothérapie Bruxelles 6. Hotel de la Poste Bouillon 7. Innovative Technology Center Europa ITC-EUROPA Bruxelles 8. JDS Architects Bruxelles 9. KaHo Sint-Lieven R&D (CBOK) Gent 10. Katholieke Hogeschool Limburg Diepenbeek 11. LE FOREM – Office wallon de la Formation professionnelle et de l’emploi Charleroi 12. Nieuwe Media School Mol 13. Plantentuin Universiteit Gent Gent 14. Police Locale Bruxelles 15. Porta Capena NV Geel 16. Stella Maris Stella 17. Syntra West vzw Brugge 18. Toxicology Laboratory of Gent University Hospital Gent 19. Tyco Electronics Raychem N.V. Kessel-Lo 20. VITO – Flemish Institute for Technological Research Mol 21. Vreys Business Partners Dendermonde 22. Vrije Universiteit Brussel, Department of Applied Physics and Physics and Photonics Bruxelles

56 78 44 71 77 28 78 45 42, 44 71 77 81, 86 45 62 42, 44 71 100 63 42, 44 75 42 42, 44

t Bu∏garia 1. Bulgarian Gateway Ltd Sofia 2. Europrojects Foundation Sofia 3. Financovo-stopanska gimnazia, ”Vasil Levski” Montana 4. Knowledge Association Lovech Lovech 5. Ministry of Interior Sofia 6. PIN Education Ltd Veliko Turnovo 7. Profesionalna gimnazia po turizam I hranitelno-vkusova promishlenost “Sveti Sveti Kiril i Metodiy” Momchilgrad 8. Rivas tour Sofia 9. Sdrujebie „Alumni Klub” Vidin 10. Security Police Directorate Sofia 11. Social and Environmental Responsibility Centre Sofia 12. Step by Step Program Foundation Sofia 13. United Youth Councils Association Plovdiv 14. Vinarna Slanchev Zamak Ltd Sofia

35 71 52 86 62 81 71 95 76 64 75 100 80 82

t Chorwacja 1 2 3 4 5.

Agencija za zas˘ titu osobnih podataka (Croatian Personal Data Protection Agency) Zagreb Foreign Language School – Ziger Varazadin Hrvatska Udruga Vokalnih Pedagoga Zagreb KURZIV – Platforma za pitanja kulture, medija i drus˘ tva Zagreb Udruge Kutjevac˘ ki vinari Kutjevo

83 75 73 85 82

t Cypr 1. Cyprus Neuroscience & Technology Institute Lefkosia 2. ENOROS Consulting Ltd Nicosia 3. Eurosuccess Consulting Ltd. Nicosia

71 100 100

139


4. LC Educational – Education and Training Centre Limassol 5. Lions Infant and Child Care Centre of Strovolos Industrial Estate Nicosia 6. Research and Consultancy Institute Ltd Limassol

80 100 64

t Czechy 1. ARKADIE o. p. s. Spoleãnost pro komplexní péc˘ i o zdravotne˘ postiz˘ ené Teplice 2. ENVIROS s.r.o Praha 3. Evropská rozvojova agentura, s.r.o. Praha 4. Gymnázium, Str˘ ední odborná s˘ kola a Vys˘s˘ í odborná s˘ kola, spol. s.r.o. Praha 5. Institut INPRO a.s Praha 6. Institute of Criminalistics Prague Praha 7. ITC – International TEFL Certificate Praha 8. Krajske Reditelstvi Policie Hlavniho Mesta Prahy Praha 9. Masarykova Str˘ ední s˘ kola zeme˘de˘lská a Vys˘s˘ í odborná s˘ kola, Opava, pr˘ íspe˘vková organizace Opava 10. Moravskoslezsk˘y drevarsky˘ klastr, obcanské sdruz˘ení Ostrava 11. Obãanské sdruÏení Natura Opava Opava 12. Obchodní akademie a Vys˘s˘ í odborná s˘ kola sociální Ostrava-Mariánské Hory 13. Policejní prezidium C˘ eské republiky Praha 14. Policie C˘ eské republiky, Policejní prezidium Praha 15. Project HOPE Czech Republic Praha 16. Str˘ ední odborná s˘ kola a Str˘ ední odborné uãilis˘tû Poliãka 17. Str˘ ední s˘ kola zahradnická Kaplice 18. Str˘ ední s˘ kola zeme˘de˘lská a lesnická, Fr˘y dek-Místek Fry˘dek-Místek 19. Studio Citadela Praha 20. The Regional Advisory and Information Centre RPIC-ViP s.r.o. Ostrava 21. Vys˘s˘ í odborná s˘ kola Havír˘ ov s.r.o Havirov 22. Zakladni umelecka s˘kola Liberec

73 75 81 71 76, 95 63 84 79 85 77 85 85 51 64 99 81 42 77 80 98, 100 57 16

t Dania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Aalborg University Aalborg Danish College of General Practice Copenhagen Danish Standards Foundation Charlottenlund Erhvervs Uddannelses Center Syd EUC SYD Sønderborg European Working Party on Quality in Family Practice A° rhus Royal Copenhagen Rosenborg Castle Copenhagen SBK Scandinavia A/S Aabyhøj Selandia – Center for Erhvervsrettet Uddannelse Slagelse Technology College Aalborg Aalborg

75 94 75 57 99 44 59 71, 73 58

t Estonia 1. 2. 3. 4.

Eesti People to People Tallinn Estonion Public Service Academy Tallinn Northern Police Prefecture in Tallinn Tallinn Sillamäe Kutsekool Johvi

75 62 64 71

t Finlandia 1. Central Ostrobothnia Rural Institute Kannus 2. Etelä-Pohjanmaan opisto Ilmajoki 3. Helsinki Business College Helsinki 4. Helsinki Police Department Helsinki 5. Hevosopisto Oy Ypäjä 6. Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto Savonlinna 7. Keskuspuiston ammattiopisto Helsinki 8. Laulupedagogit ry Helsinki 9. Metsäntutkimuslaitos/Kannus (Finnish Forest Research Institute/Kannus) Kannus 10. Oulun seudun ammattiopisto Taivalkosken yksikkö Oulunsalo

77 72 85 64 77 76 81 73 77 76

Indeksy

t Francja 1. Académie Aix-Marseille GIP FCIP Aix-en-Provence 74 2. Académie de Reims, GIP EFTLV Reims 74 3. Aformac Montlucon 49 4. ALFMED, Academie de Langues France Méditerranée Perpignan 80 5. Architecture Studio Paris 42, 44 6. Association Francaise des Professeurs de Chant Paris 73 7. Association Pomost – Passerelle Paris 41 8. Cap Ulysse Bordeaux 80 9. Centre de Formation d’Apprentis d’Ambérieu-en-Bugey Ambérieu-en-Bugey 15 10. Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Nord Pas de Calais Arras 28 11. Direction Générale de la Police Nationale, Service de Coopération Technique Internationale de Police Nanterre 65 12. Ecole d’Avignon Avignon 86 13. École des Mines de Nantes Nantes 83 14. Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole du Balcon des Ardennes St. Laurent 77 15. Fédération Internationale de Thérapie et de Relation d’Aide par la Médiation Ernolsheim 77 16. Fédération Régionale des MFR Aquitaine et Limousin Fargues St Hilaire 78 17. France Amérique Latine Paris 79 18. Greta du Velay Le Puy-en-Velay 74, 78 19. Groupe d’Intérêt Public Formation-Professionnalisation des acteurs de la formation professionnelle continue (GIP-FCIP de Bourgogne) Dijon 84 140


Lista partnerów wed∏ug krajów 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

Groupe Interprofessionnel de Promotion de l’Economie du Bois en Lorraine Vandoeuvre Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique IRCAM Paris Institut Vatel Nimes INSUP Formation Bordeaux Lycée André Malraux Remiremont Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole et Agro Alimentaire d’Auch Beaulieu Lavacant Auch Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole de Châteauroux Ch?teauroux Lycée des Métiers Hôteliers Quercy-Périgord Souillac Lycée du Cleusmeur Lesneven Lycée Henri Vincenot Louhans Lycée Horticole et Forestier Saint Joseph Mesni?res-en-Bray Lycée Jean-Monnet Limoges Lycée Jules-Ferry-La Colline Montpellier Lycée Polyvalent Privé Jeanne d’Arc Sainte Adresse (Le Havre) Lycée Professionnel Charles Tillon Rennes National Higher Institute for Training and Research for the Education of Young Disabled Persons and Adapted Teaching INS HEA Suresnes P.A.I.O. Vernon-Seine Vexin Vernon Royal Residence in Versailles Versailles Service Départemental d’Incendie et de Secours de Seine-et-Marne Melun Station Biologique de Roscoff Roscoff Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse Avignon Université Pierre Mende`s France Saint Martin d’He` res, Grenoble

77 45 49 50 18 85 22 30 28 83 76 31 49 26 87 81 74 44 50 42, 44 42, 44, 71 54

t Grecja 1. 1st Epaggelmatiko Lykeio Dramas Drama 2. Aeolis – Cultural Development Society of Lesvos Island Aeolis, Skala Loutron 3. Anadrasis Initiative Information Ermoupoli Syros 4. Center of Vocational Training Aegeas Larissa 5. Centre of Vocational Training (CVT) SBIE Athens 6. Deytero Eppagelmatiko Lykeio Aigalaio Athens 7. Epaggelmatiki Sholi Prevezas Preveza 8. European Institute for Relations & Cooperation International Network Kastoria 9. EXPERT OnES SA Athens 10. Greek Associations of General Practitioners Thessaloniki 11. Greek Atomic Energy Commission Athens 12. IEK DOMI – Epsilon Ekpaideftiki s.a Athens 13. Institouto Epexergasias tou Logou Athens 14. K. Kampanis & CO LP (KEK ENA) Kos 15. Karalis D. – Anastasakis K. & Sia O.E Chios 16. Knowledge & Innovation Intermediaries Consulting Ltd. (Kinno Consultants Ltd.) Athens 17. National Technical University of Athens, School of Mechanical Engineering Athens 18. Society of Social Psychiatry and Mental Health Athens 19. The Society for the Development and Creative Occupation of Children (EADAP) Athens 20. ZEUS Consulting S.A. Athens

86 75 24 63 84 100 85 84 84 94 45 78 100 78 45 81 75 80 100 94

t Hiszpania 1. Abama Golf i Spa Resort Guía de Isora 2. Academia Córdoba Cordoba 3. AKIBA Granada 4. Alba Cells Barcelona, Bellaterra 5. AMP Arquitectos S.L Santa Cruz de Tenerife 6. ArquEHa arquitectura y urbanismo s.l.p Valencia 7. Arriola & Fiol arquitectes Barcelona 8. Asociación Cultural Y Deportiva de la Hoya Elche 9. Avanzza Madrid 10. Bergarako Udaletxea Bergara 11. Bodega Jose Estevez S.A Jerez de la Frontera 12. Carlos Ferrater Partnership (OAB) Barcelona 13. Center for Cooperative Research in Biosciences (CIC bioGUNE) Bizkai 14. Centro Albayzin – Escuela Andaluza de Restauración Granada 15. Centro Integrado de Formacion Profesional (CIFP) de Fene Barallobre - Fene (A Coruna) 16. Centro Superior de Hostelería y Turismo de Valencia Valencia 17. Consell de Mallorca – Departament de Medi Ambient Palma de Mallorca 18. Conselleria d’Educació i Cultura; Direcció General de Formació Professional Palma de Mallorca 19. Datapixel S.L Las Arenas 20. Dirección General de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente Palma de Mallorca 21. ESMOVIA (Sistema Practices s.l.) Valencia 22. Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada Granada 23. Fundacion Comunidad Valenciana Región Europea Valenciana 24. Fundación Universidad de La Rioja Logrono 25. GAMAK Bergara 26. Granaforma S.L Granada 27. Granaforma S.L Valencia 28. Gremio Artesano de Sastres y Modistas Valencia 29. Grupo de Investigación en Interacción y eLearning Salamanka 30. I.E.S. Clara Campoamor Ciudad Real 141

45 21 45 45 45 42 42, 44 79 78 20 82 42 43 86 15 15 75 62 42 49 19, 23, 26, 51, 52, 57, 58, 61 95 41 45 20 55, 95 76 43 50 76


31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

I.E.S. Miguel Romero Esteo Málaga I.E.S. San Cristóbal Las Palmas de Gran Canaria Iberalta Group Sevilla Iniciativas de Proyectos de Formación Malaga Institute for Advanced Architecture of Catalonia Barcelona Instituto de Educación Secundaria Comercio IES COMERCIO Logrono Instituto de Educación Secundaria La Se`nia Valencia Instituto Específico de Formacion Profesional Superior Miguel Altuna Bergara Instituto Europeo de Lenguas Modernas Granada Instituto Tecnológico de Aragón Zaragoza International Consulting Malaga International Institute for the Development of Innovation, Knowledge and Competences Zaragoza Junta de Andalucía General Directorate of Vocational Education, Training and Lifelong Learning Sevilla l.E.S. Feria del Atlántico Las Palmas de Gran Canaria Laboratorio CreActiva Granada LHL Bergara Matz-Erreka Antzuola Miquel Angel Lacomba Architecture Palma de Mallorca PO2 arquitectos Madrid PROSPEKTIKER – European Institute for Future Studies and Strategic Planning Donostia - San Sebastian ROSU Promociones S.A Palma de Mallorca Sociedad de Ciencias Aranzadi San Sebastián Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife Software Quality Systems Las Arenas Spanish National Police Madrid Stage within European Programmes S.L Sevilla TRIMEK S.A Altube UNIMETRIK S.A Legutiano - Álava Universidad de Alicante Alicante Universidad de Almeria Almeria University of Córdoba, Department of Organic Chemistry Cordoba Valencian Region Foundation Valencia Vicente Guallart Office Barcelona

76 71 44 19, 32 42, 44 58 84 20 30, 84 94 52 71 74 30 84 20 20 42, 44 42, 44 75 21 96 61 42, 44 56 75 42 42 54, 83 42, 44 45 79 42, 44

Indeksy

t Holandia 1. Amsterdams Archeologisch Centrum, Universiteit van Amsterdam Amsterdam 2. AOC Friesland, MBO Leeuwarden Leeuwarden 3. Clusius College w Heerhugowaard Heerhugowaard 4. Contec Holding B.V Reuver 5. Crooijmans & zn B.V Reuver 6. Eindhoven University of Technology Eindhoven 7. International Species Information System Amsterdam 8. KCAP Architects & Planners Rotterdam 9. Kenniscentrum Handel Ede 10. Koning Willem I College ’s-Hertogenbosch 11. Landelijke Vereniging Cluster 3 Scholen Utrecht 12. Maastricht University, Department of International Health Maastricht 13. Monolab Architects Rotterdam 14. Nederlandse Stichting Helpen met Paarden – Equitherapie Soerendonk 15. Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO Delft 16. Noble Products Twente B.V Enschede 17. O.D.I- DE Dageraad B.V Ven-Zelderheide 18. Politie Gelderland-Midden Arnhem 19. Politie Haaglanden Den Haag 20. Politie Hollands-Midden Leiderdorp 21. Politie Midden en West Brabant Tilburg 22. Regionaal Leonardo Bureau Eindhoven Eindhoven 23. Regional Education Centre in Leiden Leiden 24. ROC Menso Alting Groningen 25. ROC West-Brabant Etten-Leur 26. ST.E.P.S Stowarzyszenie Europejskich Praktyk Studenckich Grubbenvorst 27. Stichting Business Development Friesland Leeuwarden 28. University of Groningen, Zernike Institute for Advanced Materials Groningen 29. Verbeek BV Biologisch Tuinbouwbedrijf Velden 30. Wetsus Leeuwarden

96 74 49 42 42 79 57 44 93 78 86 99 42, 44 77 75 42, 44 42 56 53, 64 51 53 45 52 58 31 44 82 42, 44 42 42, 44

t Irlandia 1. 2. 3. 4. 5.

Apex Surveys Ltd Dunboyne Azotel Technologies Ltd Cork Dublin Fire Brigade Dublin Interns International Cork Stamina Consulting Ltd Dublin

23 42, 44 80 32 80

t Islandia 1. The Agricultural University of Iceland Borgarnes 2. Viska, Life long Learning center in Westman Islands in Iceland Westman Islands

142

76 75


Lista partnerów wed∏ug krajów t Litwa 1. Fundacja DobroczynnoÊci i Pomocy “Dom Kultury Polskiej w Wilnie” Vilnius 2. ISM University of Management and Economics Kaunas . 3. Klaipe˙ dos paslaugu˛ ir verslo mokykla Klaipe da 4. Nacionaline distancinio mokymo asociacija Kaunas . 5. Paneve˙ zˇ io Jaunuoliu˛ dienos centras Panevpe zˇys 6. Police Department under the Minisry of Interior, Lithuania Vilnius 7. Sˇ iauliai University, Faculty of Social Welfare and Disability Studies Sˇiauliai 8. Sˇ iaure˙ s Lietuvos kolegija Sˇiauliai 9. Vies˘oji ˛i staiga Darnaus Vystymo Projektai Vilnius . 10. Vies˘oji ˛i staiga Kurs˘e˙ nu˛ politechnikos mokykla Kurs˘e nai 11. Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla Vilnius 12. Vs˘˛I Kolpingo kolegija Kaunas 13. Vytauto Didziojo Universitetas, Art Institute Kaunas

35 95 71 76 80 55, 64 81 87 100 71 81 72 97

t ¸otwa 1. Latvijas Universitate, Vestures un filozofijas fakultate Rı¯ga 2. Ludzas novada Bernu un jaunies˘ u centrs Ludza 3. Riga Municipal Police Rı¯ga

96 81 64

t Malta 1. 2. 3. 4.

Future Focus Malta Hotels Malta Hotels Paragon Ltd

Ltd Floriana and Restaurants Association Kappara, San Gwann and Restaurants Association Sliema Mosta

32 36 38 44

t Niemcy 1. Abteilung Experimentelle und Klinische Toxikologie, Universitaetsklinikum des Saarlandes Homburg 63 2. Akademie für Berufsförderung und Umschulung GmbH Berlin 15 3. Analytik Jena AG Jena 43 4. Aufsichts-und Dienstleistungsdirektion ADD Trier 56 5. August Horch Akademie GmbH Berlin 82 6. Autohaus Tekken BMW Norden 25 7. B&K Autohaus Norden GmbH Opel Norden 25 8. BA European Business Academy GmbH Berlin 87 9. Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten München 49 10. Berufsbildende Schule 1 Mainz Mainz 23 11. Berufsbildende Schule 1, Gewerbe und Technik Mainz 56 12. Berufsbildende Schulen Syke Syke 58 13. Berufsförderungswerk e.V. des Bauindustrieverbandes Berlin-Brandenburg e.V Potsdam 22, 29, 37 14. Berufsförderungswerk e.V. des Bauindustrieverbandes Berlin-Brandenburg e.V. Wriezen 36 15. Berufsverband der Restaurant- und Hotelfachkräfte Lindenberg 24 16. Bezirksregierung Düsseldorf Düsseldorf 74 17. Bildungswerk BAU Hessen-Thüringen e.V Jena 21 18. Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft GmbH Dresden 75 19. BilSE – Institut für Bildung und Forschung GmbH Güstrow 71 20. Bundeskriminalamt, Division KT-34, Forensic Science Institute Wiesbaden 63 21. Bundesverband Deutscher Gesangspädagogen BDG e.V Gersthofen 73 22. Christlich Soziales Bildungswerk Sachsen e. V Miltitz 22 23. Clubhaus Maximiliansau Inh. Fam. Zimmermann Wolf Wörth Maximiliansau 24 24. Conerus-Schule Norden Norden 25 25. CPM Architekten GmbH Berlin 42, 44 26. Der Polizeipräsident in Berlin Berlin 55, 62 27. Deutsche Lehranstalt für Agratechnik DEULA Hildesheim 38 28. Deutsche Lehranstalt für Agratechnik DEULA Nienburg 26, 36, 57, 60 29. Diakonisches Werk Gladbeck-Bottrop-Dorsten Arbeit und Bildung GmbH Bottrop 72 30. Diakonisches Werk Gladbeck-Bottrop-Dorsten Seniorenhilfe GmbH Bottrop 72 31. Eichenbaum GmbH Gotha 28 32. Elektro Bruderle GmbH Bodenheim 23 33. Elektro Dorr Gmbh & CO. KG Mainz Mainz 23 34. Emil-Possehl-Schule Lübeck 73 35. Europa Programm Center im Freistaat Thüringen Erfurt 45 36. European Voice Teachers Association – EVTA e.V Detmold 73 37. Evangelische Akademie Loccum Rehburg-Loccum 74 38. F+U Gemeinnützige Bildungseinrichtung für Fortbildung und Umschulung, Sachsen GmbH Chemnitz 15, 27, 29, 37 39. Fa. AMBOSS Gotha 28 40. FAA Bildungsgesellschaft GmbH Merkers 24 41. Fachhochschule Koblenz Koblenz 60 42. Förderkreises Therapeutisches Reiten e.V Friedeburg 77 43. Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) gemeinnutzige GmbH Akademie Chemnitz Ausbildungszentrum Zwickau Zwickau 19 44. G.K.Z. Bau GmbH & Co.KG Gotha 28 45. Gemeinnützige Gesellschaft Privatschulen Dr. Kalscheuer mbH Berufsfachschule für Hotel- und Tourismusmanagement Rosenheim 71 46. Gesellschaft für Europabildung e.V Berlin 75, 80 47. Gewerbliche Schule Bad Saulgau Bad Saulgau 56 48. Goldschmiedeschule mit Uhrmacherschule Pforzheim Pforzheim 17 49. Gunther Eisenhauer Straßen- und Tiefbau GmbH Norden 25 50. Handwerkskammer Cottbus Cottbus 34 143


51. Handwerkskammer Dresden Dresden 28 52. Handwerkskammer für Ostthüringen Gera 28 53. Handwerkskammer Rheinhessen Mainz – Berufsbildungszentrum Mainz-Hechtsheim 23 54. Harnisch Preiss & Partner Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft Berlin 45 55. Herich-Büssing-Schule, Berufsbildende Schulen Technik Braunschweig Braunschweig 64 56. Hessisches Landeskriminalamt Wiesbaden 52, 53 57. Hotel “Am Seetor” Angermunde 21 58. Hotel “Generator Berlin” Berlin 21 59. Hotel “Gut Kerkow” Kerkow 21 60. Hotel Rennsteig Masserberg 18 61. HSH Heizungs- und Sanitärtechnik Hoppe Gotha GmbH Gotha 28 62. Industrie- und Handelskammer Erfurt Erfurt 18 63. Industrie- und Handelskammer Ostthüringen zu Gera Gera 28 64. Institut für Fortbildung und Berufliche Reintegration – IFBR Zwickau – GmbH Zwickau 73 65. Institute for Cultural Diplomacy Berlin 44 66. Internationaler Bund e.V. Verbund Brandenburg Frankfurt/Oder 16, 18, 55, 57 67. Jugendbildungsstätte Unterfranken Würzburg 45 68. Justus-von-Liebig-Schule Hannover 15 69. Kolping-Bildungswerk Württemberg e.V Stuttgart 72 70. Kreishandwerkerschaft Recklinghausen Recklinghausen 50 71. Kreishandwerkerschaft Waldeck Frankenberg Korbach 26 72. Kreisvolkshochschule Verden Verden 74 73. Kriminalamt – Die Landespolizei des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern Rampe 65 74. Landesarbeitskreis “Berufsnot junger Menschen in Niedersachsen” e.V Hannover 74 75. Laser Zentrum Hannover e.V Hannover 45 76. Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research Gatersleben 42, 44 77. Leonardo Office Saxony Anhalt Magdeburg 45 78. Leonardo Office Thuringia Ilmenau 45 79. Leszek J. Olejniczak Hamburg 44 80. Limprecht & Sohn GmbH Heizungs- und Sanitärtechnik Gotha 28 81. Logistik Center Berka GmbH Berka 18 82. Mammen M. GmbH Bauunternehmung Norden 25 83. Märkisches Institut für Technologie- und Innovationsförderung e.V Strausberg 60 84. Niedersächsisches Kultusministerium Hannover 74 85. Ostfriesland Hotel Norden 25 86. Polizeipräsidium Westhessen Wiesbaden 53 87. Regionalbauernverband Starkenburg e.V. Griesheim 25 88. Robert Bosch GmbH Hildesheim 31 89. Robert-Wetzlar Berufskolleg Bonn 71 90. Sächsische Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemieberufe Dresden GmbH Dresden 72 91. Scholz Recycling GmbH Standort Eisfeld Eisfeld 18 92. Schule für Farbe und Gestaltung Stuttgart 17 93. Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH Siegmundsburg 18 94. Spohns Haus Gersheim 56 95. Staatliche Berufsbildende Schule Sonneberg Sonneberg 15 96. Stadthotel Smutje Norden 25 97. Städtische Fachoberschule für Wirtschaft, Verwaltung und Rechtspflege München 30 98. Stadtverwaltung Suhl Suhl 60 99. Stiftung St. Zeno Berufsbildungswerk Kirchseeon Kirchseeon Bayern 81 100. Technical University of Darmstadt Darmstadt 79 101. Technische Universität München München 49 102. The Institute for Lifelong Learning in Europe Berlin 52 103. Thüringer Innenministerium Erfurt 49 104. Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt Erfurt 56 105. Verein zur Förderung von Beschäftigung Und Qualifizierung Bad Freienwalde e.V Bad Freienwalde 41, 43 106. Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte GmbH Leipzig-Schkeuditz 15, 17, 20, 23, 24, 27, 29, 30, 34, 35, 36, 51, 58, 60 107. WBS Training AG Dresden 20, 29 108. Werner von Siemens Schule Hildesheim Hildesheim 31

Indeksy

t Norwegia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Arendal Adult Learning Centre Arendal Hotel Kystthotell Brekstad Melissa Restaurant Brekstad National Police Directorate Oslo Oslo Nofima Mat As As North-Trøndelag County Steinkjer Sentrum Videregående Skole Kongsvinger Sl?tthaug Videregående Skole Nesttun Studieforbundet Folkeuniversitetet Oslo

64 38 38 55 42, 44 74 27 73 74

t Polska 1. 2. 3. 4. 5.

Augusto-Frost sp.j. Krystyna i Aleksander Komorowscy Toruƒ Cech Rzemios∏ oraz Ma∏ej i Âredniej Przedsi´biorczoÊci w Rybniku Rybnik Cech Rzemios∏ Ró˝nych w K´pnie K´pno Centrum Kszta∏cenia Praktycznego w Skar˝ysku-Kamiennej Skar˝ysko-Kamienna Energia-Operator S.A. Toruƒ 144

58 50 25 20, 29 58


Lista partnerów wed∏ug krajów 6. Instytut Technologii Eksploatacji – Paƒstwowy Instytut Badawczy w Radomiu Radom 7. Interest Sp. z o.o Lubicz 8. Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce Warszawa 9. Komenda G∏ówna Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej Warszawa 10. Komenda Wojewódzka Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w Krakowie Kraków 11. Komenda Wojewódzka Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w Lublinie Lublin 12. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy Bydgoszcz 13. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie Kraków 14. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Poznaƒ 15. Komenda Wojewódzka Policji we Wroc∏awiu Wroc∏aw 16. Krajowy OÊrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 17. Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie Warszawa 18. MSM – International Consulting Poland Sp. z o.o Zielonki 19. Nowoczesna Firma Sp. z o.o. Warszawa 20. Polskie Stowarzyszenie Gipsu Warszawa 21. Powiatowy Zespó∏ Szkó∏ nr 1 w Krzy˝owicach Kobierzyce 22. Starostwo Powiatowe w Skar˝ysku-Kamiennej Skar˝ysko-Kamienna 23. Stowarzyszenie M∏ody Malbork Malbork 24. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przedsi´biorczoÊci Spo∏ecznej Strzelce Opolskie 25. Stowarzyszenie Organizatorów OÊrodków Innowacji i Przedsi´biorczoÊci w Polsce Poznaƒ 26. Stowarzyszenie REDA – Centrum Integracji Spo∏ecznej Jaworzno 27. Stowarzyszenie Wspierania M∏odych Talentów „¸owcy pere∏” Rzeszów 28. ThyssenKrupp Energostal S.A Toruƒ 29. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddzia∏ w Gdaƒsku Gdaƒsk 30. Wielkopolska Izba Przemys∏owo-Handlowa Poznaƒ 31. Wydzia∏ In˝ynierii Làdowej Politechniki Warszawskiej Warszawa 32. Wy˝sza Szko∏a Ekonomii i Innowacji w Lublinie Lublin 33. Wy˝sza Szko∏a Finansów i Zarzàdzania w Bia∏ymstoku Bia∏ystok 34. Wy˝sza Szko∏a Policji w Szczytnie Szczytno 35. Zdrowie i Zarzàdzanie Sp. z o.o. Kraków 36. Zespól Szkól Samochodowych i Licealnych nr 2 Warszawa 37. Zespó∏ Szkó∏ Budowlano-Informatycznych im. Miko∏aja Kopernika ˚ory 38. Zespó∏ Szkó∏ im. Tadeusza KoÊciuszki Wo∏ów 39. Zespó∏ Szkó∏ Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych. im. prof. Sylwestra Kaliskiego Toruƒ 40. Zespó∏ Szkó∏ Mechanicznych nr 2 Kraków 41. Zespó∏ Szkó∏ Przyrodniczych im. Macieja Rataja G∏ogów 42. Zespó∏ Szkó∏ Rolniczych im. Wincentego Witosa Legnica 43. Zespó∏ Szkó∏ Samochodowych i Licealnych nr 2 Warszawa 44. Zespó∏ Szkó∏ Samochodowych i Licealnych nr 3 Warszawa 45. Zespó∏ Szkó∏ Technicznych nr 2 im. M. Batko Chorzów 46. Zespó∏ Szkó∏ w Chróstniku Lubin

93 58 99 50 51 54 51, 53, 55 50, 62 53 62 101 57 18 94, 96 99 22 20, 29 43 57 98 57 15 58 99 95 97 20, 29 63 62 94 101 28 22 58 101 22 22 101 101 101 22

t Portugalia 1. ADRIMAG – Associaça˜o de Desenvolvimento Rural Integrado das Serras de Montemuro, Gralheira e Arada Arouca 2. Associaça˜o Nacional para a Acça˜o Familiar Lisboa 3. Associaça˜o p/ Formaça˜o Profissional e Desenvolvimento do Montijo Montijo 4. Braga Leonardo da Vinci Braga 5. CENCAL – La Centre de Formation para Industria de la Ceramique Caldas da Rainha 6. CENFIM Centro de Formaça˜o Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica Lisboa 7. Centro Europeu de Línguas Lisboa 8. Comando Metropolitano Do Porto Porto 9. Escola Profissional de Aveiro Aveiro 10. ETIC – Escola Técnica de Imagem e Comunicaça˜o Lisboa 11. European Federation for Welding, Joining and Cutting Porto Salvo 12. European Projects Development Unipessoal Lda Montijo 13. Instituto de Soldadura e Qualidade Oeiras 14. Museu Nacional de Soares dos Reis Porto 15. National Laboratory of Energy and Geology, I.P Lisbon 16. Oficeforma – Oficina de Inovaça˜o e Formaça˜o, Lda Trafaria 17. Palácio Nacional de Mafra Mafra 18. Polícia de Segurança Pública Comando Metropolitano do Porto Porto 19. Portuguese Association of General Practitioners Lisboa 20. Prestin Montijo 21. Universidade de Aveiro Aveiro 22. Universidade do Minho, International Relations Office Braga 23. Universidade do Minho, TecMinho – University-Enterprise Association for Development Guimaraes 24. Universidade do Porto Porto

61 82 19 25, 64 17 31 80 51 84 80, 87 93 34, 60 93 45 75 81 44 62 94 94 100 45 45 42, 44

t Rumunia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Asociatia ‘EUROED’ Bucharest Casa Corpului Didactic IASI Iasi Clubul Copiilor Ors˛ova Ors˛ova Colegiul Tehnic de Alimentatie si Turism “Dumitru Motoc” Galat˛i Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara Terezianum Sibiu Fundatia Crestina Diakonia Sankt George General Directorate of Bucharest Police Bucharest

145

74 86 83 71 71 72 64


8. 9. 10. 11. 12. 13.

Grup Scolar Agricol Tandarei Tandarei Grupul Scolar Tehnic Alexandria Alexandria IPA SA S.C. pentru Cercetare, Proiectare s˛ i Product˛ ie de Echipamente s˛i Instalat˛ ii de Automatizare Bucharest Romanian Welding Society Timis˛oara Scoala Speciala – Pascani Iasi Universitatea Dunarea de Jos din Gala˛ti Galat˛i

87 78 81 93 86 99

t S∏owacja 1. Centrum moderného vzdelávania Bratislava 2. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Policajného zboru Bratislava 3. Obchodná akadémia Kosˇice 4. Prezidium policajneho zboru Bratislava Bratislava 5. S˘kola úz˘ itkového vy˘tvarníctva Kremnica 6. Slovenská hippoterapeutická asociácia Pernek 7. Stredná odborná s˘ kola Presov 8. Stredná odborná s˘ kola automobilová Jána Jonás˘ a Bratislava 9. Stredná odborná s˘ kola obchodu a sluz˘ ieb Michalovce 10. Stredná odborná s˘ kola polnohospodárstva a sluz˘ ieb na vidieku Levice 11. Stredná odborná s˘ kola záhradnícka Pies˘t’any 12. Stredná odborná s˘ kola, Jesenského 1, Nové Zámky Nové´ Zá´mky 13. Zdruz˘ená stredná s˘ kola hotelov˘y ch sluz˘ ieb a obchodu Puchov

101 55 85 64 82 77 19, 33 101 15 85 72 81 58

t S∏owenia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

European Academy of Teachers in General Practice and Family Medicine (EURACT) Ljubljana Institute for Development of Family Medicine Ljubljana SCCA - Ljubljana, Zavod za Sodobno Umetnost Ljubljana S˘ENT – Slovensko zdruz˘ enje za dus˘ evno zdravjme Ljubljana Srednja gostinska in turistiãna s˘ ola Izola Izola University Center for Euro-Mediterranean Studies PortoroÏ University of Maribor, Faculty of Chemistry and Chemical Engineering Maribor

94 94, 99 85 80 71 54 75

t Szwecja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

AMLEDO & CO Järfälla EMMERCE EEIG Linköping Instuitutionen för arkeologi, Göteborgs universitet Göteborg RHS Gymnasiet Å° kersberga Riksgymnasiet Kristianstad Skogsstyrelsen Region Nord Jönköping Stiftelsen TEM vid Lunds universitet Lund Swedish Welding Comission Stockholm Vimmerby gymnasium Vimmerby

52 96 96 82 81 77 75 93 71

Indeksy

t Turcja .

1. Adana Il Kültür ve Turizm Müdürlügˇü Adana 2. Altındagˇ Rehberlik ve Aras˛ tırma Merkezi Ankara 3. Anatolian Balloons is an Uluer Aviation Foundation Antalya 4. Bergama Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Bergama/Izmir 5. Beypazar ı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Ankara 6. Erbil Proje Müs˛ avirlik Mühendislik Ltd. S˛ti. Ankara 7. Eskis˛ ehir Atatürk Anatolian Vocational Technical and Industrial Vocational High School Eskis˛ehir 8. Gallipoli Commercial Vocational Training and Anatolian Commercial Vocational Training High School Canakkale 9. Gazi Üniversitesi Egˇitim Bilimleri Enstitüsünün Ankara 10. Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakultesi Ankara 11. Gonen District Directorate of National Education Gönen 12. IBM Türk Istanbul 13. Izmir Is Egˇitim Merkezi Izmir 14. Karabük Belediyesi Karabük 15. Kavakmeydan Vocational Trade High School Tabzon 16. Maltepe Kiz Teknik ve Meslek Lisesi Istanbul 17. Meram Rehberlik ve Aras˛tırma Merkezi Meram 18. Muratpas˛a Mesleki Egˇitim Merkezi Müdürlügˇ ü Antalya . 19. Nevvar Salih Is˛ gören Kampüsü Ticaret Meslek Lisesi Istanbul 20. Ordu Ticaret Meslek Lisesi Ordu . 21. Özdere Tahir Çamur Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Özdere-Menderes/Izmir 22. Pera Fine Arts Education Center Istanbul 23. Tekkeköy Halk Egˇitim Merkezi Samsun 24. The Chamber of Tradesmen and Craftsmen in Eskisehir Eskis˛ehir 25. Turkish Association of Family Physicians Ankara 26. Turkish National Police, Headquarters of Special Police Forces Ankara 27. Uchisar Belediyesi Uc˛hisar/Nevsehir 28. Us˛ ak Ticaret Meslek Anadolu Ticaret Meslek Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Us˛ak 29. Ziya Kalkavan Denizcilik Anadolu Teknik Lisesi Besiktas

84 86 86 52 83 97 53 76 86 87 54 87 80 87 71 87 98 87 81 76 71 86 71 53 94 61 86 28, 32 81

t W´gry 1. Budapest Police Comissioner Budapest 2. Budapesti Rendo˝ r-fo˝ kapitánysa´g Érd 3. Corvinno Technology Transfer Center Budapest

64 79 98

146


Lista partnerów wed∏ug krajów 4. EUNET Európai Együttmu˝ködési Hálózatokért Alapítvány Bé´ké´s 5. Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület Nagyvázsony 6. Hivatásos Önkormányzati Tızoltóságok Országos Szövetsége (HÖTOSZ) – Zwiàzek Stra˝y Po˝arnej na W´grzech Hajduboszormeny 7. Hungarian Association of Welding Technology and Material Testing Budapest 8. MOSTart Nemzetközi Kulturális Közhasznú Egyesület Dömsöd 9. Nemzeti Szakképzési és Felno˝ ttképzési Intézet Budapest 10. Oktatási Központ Kft Budapest 11. Országgyu˝lési Biztosok Hivatala Budapest 12. Szentendre Város Önkormányzata. Hivatásos Tu˝ zoltósága – Komenda Miejska Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w Szentendre Szentendre

81 79 54 93 80 87 101 83 60

t Wielka Brytania 1. Advantage West Midlands Birmingham 2. Alpha Talk Ltd Birmingham 3. Applied Enzyme Technology Ltd Pontypool, Gwent 4. Association of Chartered Physiotherapists in Therapeutic Riding London 5. Atkins Highway & Transportation Ltd Birmingham 6. ATT Training Ltd. Shenfield 7. Avon and Somerset Constabulary Bristol 8. Belfast Metropolitan College Belfast 9. Bits Computers Worcestershire 10. Britannic Fire and Security Systems Ltd Solihull 11. Butterfly Conservation Dorset Branch Alweston, Sherborne 12. Chef Solutions Poole 13. Cheshire West and Chester Council Ellesmere Port 14. Claim Today Solicitors Birmingham 15. Creative Communities Unit, Staffordshire University Stoke-on-Trent 16. Elmfield House Associated Limited Lymm 17. English Heritage York 18. EuroPartnership Agency Ltd Plymouth 19. European Training Services Ltd Penarth 20. Foyle Language School Londonderry (Northern Ireland) 21. Gateway Award National Office Birmingham 22. Gecko Programmes Ltd Wolverhampton 23. Gorseinon College Gorseinon, Swansea 24. Grantham College Grantham 25. Hadlow College Tonbridge 26. Hampshire Constabulary Winchester 27. Historic Royal Palaces East Molesey 28. Hotel “Eastbury” Sherborne 29. Hotel “Sherborne” Sherborne 30. Hotel “The Bakehouse” Sherborne 31. Hotel “The Crown Inn” Sherborne 32. Huddersfield New College Huddersfield 33. Hunter Systems Ltd Nottingham 34. Institute for Archaeologists Reading 35. Kingston University Kingston upon Thames 36. Leeds City College Leeds 37. Lobster IT Ltd Cardiff 38. Management and Language Specialists International College Bournemouth 39. Merseyside Police Liverpool 40. Navigator Consulting Advisors LLP Auburn 41. North West Academy of English Londonderry (Northern Ireland) 42. Oxford Catalysts Group Plc Oxford 43. Point Europa Cawsand, Cornwall 44. Polaris Enterprise Stafford 45. PolyTherics Ltd London 46. Pontydysgu Ltd. Pontypridd 47. Red Oaks Care Home Henfield 48. Round Oak School and Support Service Warwick 49. Shropshire Fire and Rescue Service Shrewsbury, Shropshire 50. South West College Cookstown 51. St. Helens College Warrington 52. Strathclyde Fire and Rescue Service Hamilton 53. T.O Williams of Wem Wem/Shropshire 54. Tellus Group Ltd Plymouth 55. The Beatson Institute for Cancer Research Glasgow 56. The Chartered Institute of Building Ascot 57. The MRS Consultancy Ltd Bedale, North Yorkshire 58. Training Vision Ltd Portsmouth 59. University of Nottingham Nottingham 60. WHAT_Architecture London

79 20 43 77 45 101 51 78 20 20 49 24 51 44 97 95 45 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 35, 37, 38 20 75 59 80 87 37 76 53 44 21 21 21 21 37 20 96 74 71 20 63 64 95 25, 37 45 79 27, 34, 53, 61 44 96 38 59 59 71 33 80 28 22, 24, 26, 32, 41, 43, 51, 58 42, 44 97 78 23, 36 42 42, 44

t W∏ochy 1. AICI – Associazione Insegnanti di Canto italiana Domenico di Fiesole 2. Aracne Associazione di Promozione Sociale Napoli 147

73 74


Indeksy

3. Associazione Arte e Salute Onlus Bologna 80 4. Associazione Artistica Culturale a Rocca Messina 45 5. Associazione No Profit Palazzo Spinelli Firenze 86 6. Associazione WID Udine 41 7. Assoform – Consorzio di Confindustria Rimini per la Formazione Professionale Rimini 63 8. Atena s.r.l Gruaro 81 9. Azzurra Societa’ Cooperativa Sociale Spoleto 57, 58 10. Bologna Municipal Police Bolonia 64 11. Ce.S.F.Or. – Centro Studi Formazione Orientamento Roma 80 12. Centro Formativo Provinciale Giuseppe Zanardelli Brescia 84 13. Centro Italiano di Studi Superiori sul Turismo e sulla Promozione Turistica S. Maria degli Angeli, Assisi 41 14. Centro Italiano Opere Femmilili Salesiane – Formazione Professionale Torino 78 15. Centro per l’Impiego Rimini Rimini 63 16. Centro Studi e Formazione Villa Montesca Citta´ di Castello 95 17. CESIE – Centro Studi ed Initiative Europeo Palermo 79 18. Cooperativa Il Millepiedi Rimini 63 19. DIDA Network s.r.l Roma 98 20. Ente ACLI Istruzione e formazione Professionale Friuli Venezia Giulia Trento 99 21. Ente ACLI Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia 93 22. Euridea s.r.l. Florence 98 23. Euroform RFS Rende 51 24. Europass Centro Studi Europeo Florence 72 25. Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini Rimini 63 26. Fondazione Universita´ degli Studi dell’Aquila Antrodoco 98 27. FormaTech s.r.l Marcianise 78 28. Formazione Professionale Alba Barolo S.c.a.r.l Alba 16 29. Genovax s.r.l Colleretto Giacosa, Torino 43 30. IIS “Barsanti” Massa 74 31. Inforcoop – Istituto Nazionale di Formazione della Lega delle Cooperative a Mutue Roma 82 32. Innova SpA Roma 98 33. Instituto Italiano de la Saldatura Genova 93 34. Istituto Comprensivo 21 Madonna di Campagna Verona 86 35. Istituto Europeo per il Turismo Milano 41 36. Istituto Internazionale per lo Studio dei Problemi della Gioventa´ Contemporanea Roma 81 37. Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Michele Fodera” Agrigento 87 38. Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna Bologna 42, 44 39. Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “Filippo Buscemi” San Benedetto del Tronto 24 40. Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “Karol Wojtyla” Catania 28 41. Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “Michelangelo Buonarroti” Fiuggi 71 42. Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Rristorazione “Pietro Piazza” Palermo 87 43. Istituto Statale d’Arte Macerata 17 44. Istituto Superiore Lorenzo Lotto Trescore Balneario 84 45. Istituto Tecnico Commerciale Statale “Domenico Romanazzi” Bari 74 46. ITIS Leonardo da Vinci Rimini Rimini 63 47. LUETEB Libera Universita´ Europea Terza eta´ della Basilicata Satriano di Lucania 84 48. Massimo Adario Architetto Roma 45 49. NEXUS s.r.l Milano 76 50. Ni.Ce.INFORMATICA Riccione 20 51. Nic Italia S.R.L Roma 20 52. Politecnico di Milano – Dipartimento di Elettronica e Informazione Milano 83 53. Sistema Turismo s.r.l Potenza 16, 19, 20, 24, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 56, 57, 58, 59, 63 54. Staff Ice System s.r.l Rimini 20 55. Studio Legale Crastolla – Associazione Professionale Mesagne 81 56. Tellus Group Ltd Roma 32, 54 57. Training 2000 Mondavio 97 58. Universita´ degli Studi ROMA III, Master in Linguaggi del Turismo e Comunicazione Interculturale Roma 41 59. Universita´ dei Sapori Perugia 34

148


Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2010  

Niniejsze kompendium odzwierciedla stan danych na koniec 2010 roku. Przedstawiono w nim opisy 261 projektów zaakceptowanych do realizacji pr...

Advertisement