Page 1

Erasmus

Wyb贸r danych statystycznych i finansowych

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2008


Wyb贸r danych statystycznych i finansowych

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2008


Publikacja sfinansowana z funduszu Programu „Uczenie się przez całe życie”

© Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2008 Fundacja ponosi pełną odpowiedzialność za treść niniejszej publikacji

Opracowanie: Zespół Programu Erasmus w Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”

Projekt graficzny: Eliza Goszczyńska Skład i łamanie: Monika Wojkowska ISBN: 978 – 83 – 87716 – 24 – 0

Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa www.frse.org.pl www.erasmus.org.pl

2


Szanowni Państwo, W niniejszej publikacji znajdą Państwo wybór danych statystycznych i finansowych podsumowujących udział polskich uczelni w programie Socrates – Erasmus w latach 1998/99 – 2006/07. Zainteresowanych szerokim omówieniem osiągnięć programu, dynamiki jego rozwoju oraz wpływu na polskie szkolnictwo wyższe zapraszamy do lektury publikacji „10 lat programu Erasmus w Polsce. 1998 – 2008”. W dodatku statystycznym znajdą Państwo tabele i wykresy obrazujące: • budżet programu Erasmus w Polsce przeznaczony na działania zdecentralizowane (czyli zarządzane bezpośrednio przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji pełniącą rolę Narodowej Agencji w Programie Erasmus); • informacje dotyczące wymiany studentów – zestawienienie zawierające liczbę wyjazdów polskich studentów i liczbę przyjazdów studentów z zagranicy do Polski; • informacje dotyczące wymiany nauczycieli akademickich – zestawienie zawierające liczbę wyjazdów polskich wykładowców i liczbę przyjazdów nauczycieli akademickich do Polski; • dane pokazujące wyjazdy polskich studentów w ujęciu dziedzinowym; • dane pokazujące wyjazdy polskich nauczycieli akademickich w ujęciu dziedzinowym ogółem w latach akademickich 1998/99 – 2006/07, czyli w okresie udziału polskich uczelni w tej fazie realizacji programu Erasmus, która stanowiła część kompleksowego programu edukacyjnego SOCRATES (I i II). W niniejszej publikacji zamieszczona została również tabela ilustrująca udział w programie Socrates – Erasmus wszystkich polskich uczelni – tych, które prowadziły działania bez żadnych przerw od początku, oraz tych, które zrezygnowały z uczestnictwa w programie, a także tych szkół wyższych, które rozpoczęły udział w programie Erasmus w końcowej fazie realizacji programu Socrates. Dane w tej tabeli przedstawiają ogólną liczbę wyjazdów studentów i nauczycieli akademickich w latach 1998/99 – 2006/07 oraz kwotę przeznaczoną na ten cel z budżetu programu Erasmus. Dodatkowo pokazano dane szczegółowe dla dwóch wybranych lat z powyżej wspomnianego okresu, a mianowicie lat 2000/01 i 2006/07. Porównane zostały liczby studentów i pracowników wyjeżdżających w programie Erasmus w pierwszym roku uczestnictwa danej uczelni (w 74 przypadkach był to rok wcześniejszy niż 2000/01) i w ostatnim roku działania Socratesa, czyli roku 2006/07. Dzięki temu zobrazowana została skala wzrostu mobilności w programie Erasmus w poszczególnych uczelniach. Pełne zestawienie (wraz ze szczegółowymi danymi) o udziale uczelni, zawierające liczby zrealizowanych wyjazdów oraz kwoty budżetu wykorzystane w ramach wskazanych kategorii we wszystkich latach objętych okresem 1998/99-2006/07 dostępne jest na stronie internetowej programu Erasmus www.erasmus.org.pl, w zakładce „Publikacje”. Forma tego pliku (MS Excel) daje wszystkim zainteresowanym możliwość sporządzania dowolnych wykazów i porównań. Przypominamy, że szczegółowe dane o realizacji programu Erasmus w poszczególnych latach akademickich zostały omówione w corocznych raportach publikowanych przez Narodową Agencję (seria „Erasmus w Polsce w roku akademickim xx/yy. Wymiana studentów i nauczycieli akademickich”). Wszystkie tomy tej serii są również dostępne na stronie internetowej programu Erasmus www.erasmus.org.pl – w sekcji „Publikacje”. Zespół Erasmusa

3


SPIS TREŚCI

Budżet programu Erasmus wykorzystany przez polskie uczelnie na działania zdecentralizowane programu Erasmus w poszczególnych latach akademickich w okresie 1998/99 – 2006/07.

5

WYKRES 1: Budżet programu Erasmus wykorzystany przez polskie uczelnie na działania zdecentralizowane programu Erasmus w poszczególnych latach akademickich w okresie 1998/99 – 2006/07.

6

Wyjazdy polskich studentów w programie Erasmus i przyjazdy zagranicznych studentów do polskich uczelni w programie Erasmus w poszczególnych latach akademickich w okresie 1998/99 – 2006/07 w podziale na kraje (wg wielkości wymiany).

8

WYKRES 2: Wyjazdy polskich studentów w programie Erasmus i przyjazdy zagranicznych studentów do polskich uczelni w programie Erasmus w poszczególnych latach akademickich w okresie 1998/99 – 2006/07 w podziale na kraje (wg wielkości wymiany).

9

Wyjazdy polskich nauczycieli akademickich w programie Erasmus i przyjazdy zagranicznych wykładowców do polskich uczelni w programie Erasmus w poszczególnych latach akademickich w okresie 2000/01 – 2006/07 w podziale na kraje (wg wielkości wymiany).

10

WYKRES 3: Wyjazdy polskich nauczycieli akademickich w programie Erasmus i przyjazdy zagranicznych wykładowców do polskich uczelni w programie Erasmus w poszczególnych latach akademickich w okresie 2000/01 – 2006/07 w podziale na kraje (wg wielkości wymiany).

11

Dziedziny akademickie w odniesieniu do wyjazdów polskich studentów w programie Erasmus w okresie 1998/99 – 2006/07.

12

WYKRES 4: Dziedziny akademickie w odniesieniu do wyjazdów polskich studentów w programie Erasmus w okresie 1998/99 – 2006/07.

13

Dziedziny akademickie w odniesieniu do wyjazdów polskich nauczycieli akademickich w programie Erasmus w okresie 2000/01 – 2006/07.

14

WYKRES 5: Dziedziny akademickie w odniesieniu do wyjazdów polskich nauczycieli akademickich w programie Erasmus w okresie 2000/01 – 2006/07.

15

WYKRES 6: Zastawienie wszystkich polskich uczelni uczestniczących w programie Erasmus w okresie 1998/99 – 2006/07, z uwzględnieniem liczby zrealizowanych wyjazdów studentów i nauczycieli akademickich oraz kwoty z budżetu programu Socrates – Erasmus wykorzystanej na stypendia.

16

TABELA 1:

TABELA 2:

TABELA 3:

TABELA 4:

TABELA 5:

4


TABELA 1. Budżet programu Erasmus wykorzystany przez polskie uczelnie na działania zdecentralizowane programu Erasmus w poszczególnych latach akademickich w okresie 1998/99 – 2006/07.

Rok akademicki

Działania finansowane w ramach budżetu zdecetralizowanego

Ogólna kwota wydatkowana na działania zdecentralizowane programu Socrates-Erasmus

Kwota na stypendia dla studentów

Kwota na stypendia dla nauczycieli akademickich

Kwota na organizację wymiany, w tym ECTS

Kwota na EILC

1998/99

Wyjazdy studentów, EILC*

3 963 632

3 212 616

389 039

340 547

21 430

1999/00

Wyjazdy studentów, EILC

6 580 194

5 626 298

410 186

520 169

23 541

2000/01

Wyjazdy studentów i nauczycieli akademickich

6 556 096

5 357 466

373 692

824 938

kursy EILC nie były organizowane w całej Europie

2001/02

Wyjazdy studentów i nauczycieli akademickich, EILC

6 292 500

4 919 983

469 322

885 877

17 318

2002/03

Wyjazdy studentów i nauczycieli akademickich, EILC

6 675 127

5 246 136

468 417

943 342

17 232

2003/04

Wyjazdy studentów i nauczycieli akademickich, organizacja wymiany (OM), EILC

6 558 562

5 370 433

480 118

687 821

20 190

2004/05

Wyjazdy studentów i nauczycieli akademickich, organizacja wymiany (OM), EILC

15 252 682

13 592 435

889 874

742 752

27 621

2005/06

Wyjazdy studentów i nauczycieli akademickich, organizacja wymiany (OM), EILC

19 580 264

17 526 127

1 090 965

925 670

37 502

2006/07

Wyjazdy studentów i nauczycieli akademickich, organizacja wymiany (OM), EILC

24 962 086

22 561 620

1 258 614

1 094 400

47 452

Ogółem kwota wykorzystana w czasie trwania faz Socrates I i II na działania programu Erasmus związane z mobilnością

96 421 142

83 413 114

5 830 227

6 965 516

212 286

Działania te były finansowane w latach zaznaczonych kolorem z budżetu centralnego; podana kwota jest kwotą oszacowaną przez NA na podstawie posiadanej dokumentacji. EILC* – Erasmus Intensive Language Courses – intensywne kursy językowe Erasmusa oferowane w zakresie języków rzadziej nauczanych i stosowanych, do których został włączony język polski; kursy te były znane w różnych fazach programu pod różnymi nazwami, EILC jest nazwą stosowaną obecnie. Budżet na organizację kursów EILC od roku 2001/02 stanowi część budżetu na działania zdecentralizowane, wcześniej pochodził z centralnego budżetu programu.

5


5000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

1999/00

2000/01

2001/02

Kwota na stypendia dla studentów Kwota na stypendia dla nauczycieli akademickich Kwota na organizację wymiany, w tym ECTS Kwota na EILC (Erasmus Intensive Language Courses)

1998/99

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

WYKRES 1. A. Budżet programu Erasmus wykorzystany przez polskie uczelnie na działania zdecentralizowane programu Erasmus w poszczególnych latach akademickich w okresie 1998/99 – 2006/07.

6


0

5

10

15

20

50

1999/00 2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

Ogólna kwota wydatkowana na działania zdecentralizowane programu Socrates – Erasmus Kwota na stypendia dla studentów Kwota na stypendia dla nauczycieli akademickich Kwota na organizację wymiany, w tym ECTS Kwota na EILC (Erasmus Intensive Language Courses)

1998/99

2005/06

WYKRES 1. B. Budżet programu Erasmus wykorzystany przez polskie uczelnie na działania zdecentralizowane programu Erasmus w poszczególnych latach akademickich w okresie 1998/99 – 2006/07.

miliony EUR

7

2006/07


NO

TR

SK

LT

HU

SI

BG

LV

EE

RO

CY

Norwegia

Turcja

Słowacja

Litwa

Węgry

Słowenia

Bułgaria

Łotwa

Estonia

Rumunia

Cypr

Ogółem

LI

IRL

Irlandia

Liechtenstein

CZ

LU

GR

Grecja

Czechy

Luksemburg

AT

Austria

IS

PT

Portugalia

MT

5

SE

Szwecja

Malta

35 28

22

FI

Islandia

42

139

NL

Holandia

Finlandia

1426

0

3

22

32

44

82

6

220

0

0

0

1

5

7

14

16

22

2813

0

22

56

46

61

97

135

218

162

158

5

466

1

4

8

7

22

24

30

21

26

3691

1

35

77

61

119

143

174

207

218

159

614

0

0

8

9

39

21

42

27

27

11

4322

0

50

96

73

152

192

188

243

230

197

262

304

750

0

6

14

13

62

19

47

26

44

7

46

98

5419

0

51

106

131

192

246

280

292

294

241

314

403

996

1

1

22

24

81

24

46

25

53

13

40

123

6278

0

74

122

159

222

286

310

294

358

362

337

481

1459

1

10

14

22

125

24

60

21

69

12

42

174

8388

0

1

3

2

0

2

14

11

18

41

21

73

98

84

167

229

298

336

376

405

436

480

475

628

764

1086

124

31

70

176

314

BE

281

252

546

857

DK

44

33

123

201

Dania

227

160

442

745

Belgia

34

11

80

95

71

319

624

2235

151

78

98

395

IT

245

529

1870

UK

30

92

219

Włochy

165

334

1682

Wlk. Brytania

12

41

193

63

1392

2332

0

2

0

1

0

10

2

14

13

17

17

42

31

72

19

6

49

26

52

194

41

75

62

104

25

56

212

246

378

566

Przyjazdy

2004/05 Wyjazdy

168

153

Przyjazdy

2003/04 Wyjazdy

FR

1190

Przyjazdy

2002/03 Wyjazdy

ES

119

Przyjazdy

2001/02 Wyjazdy

Francja

972

Przyjazdy

2000/01 Wyjazdy

Hiszpania

51

Przyjazdy

1999/00 Wyjazdy

500

Przyjazdy

1998/99 Wyjazdy

DE

Niemcy

Kraj

9974

0

0

4

7

7

22

20

36

49

76

70

84

109

103

100

136

247

182

293

371

375

423

440

475

541

567

824

968

1116

2329

Wyjazdy

3063

0

1

0

0

0

35

8

25

34

21

34

84

59

224

10

12

135

43

53

269

35

62

71

89

16

55

232

345

459

652

Przyjazdy

2005/06

11219

0

0

9

14

38

24

38

42

66

101

109

120

160

191

154

167

353

184

286

478

373

459

453

520

629

627

881

1171

1188

2384

Wyjazdy

3730

2

0

1

0

0

48

5

41

39

54

51

111

81

434

20

15

147

31

73

306

47

58

56

111

23

53

269

471

514

669

Przyjazdy

2006/07

53530

0

2

16

23

45

48

72

89

133

205

214

246

310

315

327

636

684

995

1300

1915

2080

2389

2691

2817

2849

3241

4004

4683

6647

14554

Wyjazdy

13630

2

6

1

1

0

93

15

80

86

92

102

237

171

730

49

54

331

166

254

1103

242

434

325

545

118

401

1222

1561

2192

3017

Przyjazdy

Razem

TABELA 2. Wyjazdy polskich studentów w programie Erasmus i przyjazdy zagranicznych studentów do polskich uczelni w programie Erasmus w poszczególnych latach akademickich w okresie 1998/99 – 2006/07 w podziale na kraje (wg wielkości wymiany).

8


1

10

100

1000

10 000

100 000

ES IT

Wyjazdy Przyjazdy

DE FR

UK

DK BE NL

FI

SE

PT

AT GR

CZ IRL NO TR

SK

LT HU

SI

BG

LV

EE RO CY

IS

MT

LU

LI

WYKRES 2. Wyjazdy polskich studentów w programie Erasmus i przyjazdy zagranicznych studentów do polskich uczelni w programie Erasmus w poszczególnych latach akademickich w okresie 1998/99 – 2006/07 w podziale na kraje (wg wielkości wymiany).

9


25

LI

Liechtenstein

Ogółem

LU

MT

Islandia

Malta

IS

Cypr

Luksemburg

EE

CY

Estonia

NO

RO

Rumunia

HU

Węgry

Norwegia

SI

BG

Bułgaria

LV

Łotwa

Słowenia

IRL

Irlandia

678

6

488

2

800

8

559

6

884

5

19

27

640

5

5

16

946

6

30

20

749

10

23

24

1394

0

0

0

0

1

2

5

14

11

7

24

11

13

9

27

28

31

40

43

26

62

66

88

82

132

121

176

338

18

LT

TR

Litwa

Turcja

11

9

46

29

11

35

42

19

48

35

37

156

234

19

19

25

29

36

35

42

47

55

65

95

83

144

259

SK

7

14

47

16

13

27

41

15

65

34

35

136

185

Słowacja

22

18

21

24

42

47

48

41

56

78

79

134

263

1026

0

2

1740

0

1

1

2

0 0

3

1

16

8

24

17

13

22

18

39

44

55

36

45

44

48

37

96

57

72

82

72

136

178

186

387

1291

0

1

0

0

3

1

18

21

11

16

7

21

9

64

44

35

14

29

47

32

17

98

38

57

49

56

79

76

189

259

Przyjazdy

2005/06 Wyjazdy

0

0

8

17

9

7

9

16

9

20

27

16

16

35

44

25

15

36

38

52

30

59

76

54

176

230

Przyjazdy

2004/05 Wyjazdy

SE

44

16

5

31

45

22

63

37

31

83

156

Przyjazdy

2003/04 Wyjazdy

DK

34

22

29

34

41

42

70

69

50

109

248

Przyjazdy

2002/03 Wyjazdy

Dania

31

13

7

32

22

19

48

22

29

96

146

Przyjazdy

2001/02 Wyjazdy

Szwecja

24

14

AT

NL

Austria

Holandia

25

GR

Grecja

38

FI

CZ

34

Czechy

Belgia

Finlandia

PT

BE

Portugalia

58

44

ES

UK

52

IT

Hiszpania

103

FR

Francja

Włochy

Wlk. Brytania

215

Przyjazdy

2000/01 Wyjazdy

DE

Niemcy

Kraj

2030

0

0

0

0

5

8

12

15

21

37

27

36

15

67

64

105

38

44

38

47

30

123

61

68

86

85

210

220

185

383

Wyjazdy

1406

0

1

0

0

0

7

18

11

16

21

11

30

7

144

60

59

13

26

38

30

16

137

34

42

39

58

70

99

189

230

Przyjazdy

2006/07

8472

0

1

1

2

9

11

33

37

56

61

64

69

71

115

126

179

191

207

221

231

241

245

341

376

419

488

764

783

1037

2093

Wyjazdy

17359

0

6

2

4

21

30

110

123

148

166

155

205

142

458

383

468

335

414

463

453

399

761

631

733

793

900

1467

1531

2138

3920

Przyjazdy

Razem

TABELA 3. Wyjazdy polskich nauczycieli akademickich w programie Erasmus i przyjazdy zagranicznych wykładowców do polskich uczelni w programie Erasmus w poszczególnych latach akademickich w okresie 2000/01 – 2006/07 w podziale na kraj (wg wielkości wymiany).

10


1

10

100

1000

10 000

IT

ES

Wyjazdy Przyjazdy

DE FR

UK DK

BE NL CZ

GR AT

NL

SE

DK SK

LT

TR

IRL LV

SI

BG HU NO RO EE CY

IS

LU

MT LI

WYKRES 3. Wyjazdy polskich nauczycieli akademickich w programie Erasmus i przyjazdy zagranicznych wykładowców do polskich uczelni w programie Erasmus w poszczególnych latach akademickich w okresie 2000/01 – 2006/07 w podziale na kraje (wg wielkości wymiany).

11


41 39 35 215 14 271 28 32 205 118 31 53 173 169 2 0 1426

Nauki rolnicze

Architektura, planowanie przestrzenne miejskie i regionalne

Sztuka i projektowanie

Biznes i zarządzanie

Pedagogika, kształcenie nauczycieli

Nauki techniczne

Geografia, geologia

Nauki humanistyczne

Języki obce i filologie Prawo

Matematyka, informatyka

Nauki medyczne

Nauki przyrodnicze

Nauki społeczne

Komunikacja społeczna

Inne dziedziny nauki Ogółem

1998/99

2813

20

22

391

235

96

67

127

316

78

86

449

68

586

96

110

66

1999/00

3691

24

25

507

249

116

111

241

446

126

108

508

81

808

100

126

115

2000/01

4322

37

42

590

278

151

117

268

454

125

126

678

118

902

143

176

117

2001/02

5419

58

73

662

352

163

168

302

563

152

147

773

112

1309

218

247

120

2002/03

6278

53

68

928

361

247

301

429

675

171

158

752

126

1342

234

321

112

2003/04

8388

65

100

1345

450

338

374

462

1020

268

237

1124

165

1665

320

349

106

2004/05

9974

108

101

1587

484

430

566

571

1249

316

269

1124

239

1911

402

516

101

2005/06

11219

128

138

1903

552

490

624

627

1541

378

352

1187

235

2005

456

395

208

2006/07

TABELA 4. Dziedziny akademickie w odniesieniu do wyjazdów polskich studentów w programie Erasmus w okresie 1998/99 – 2006/07.

12 53530

493

571

8082

3134

2084

2359

3145

6469

1646

1511

6866

1158

10743

2004

2279

986

Ogółem (narastająco)


Prawo 6%

Języki obce i filologie 12%

Matematyka, informatyka 4%

Nauki medyczne 4%

Nauki przyrodnicze 6%

Nauki społeczne 15%

Komunikacja społeczna 1%

Inne dziedziny nauki 1%

Nauki techniczne 13%

Pedagogika, kształcenie nauczycieli 2%

Biznes i zarządzanie 20%

Sztuka i projektowanie 4%

Architektura, planowanie przestrzenne miejskie i regionalne 4%

Nauki humanistyczne 3%

Geografia, geologia 3%

Nauki rolnicze 2%

WYKRES 4. Dziedziny akademickie w odniesieniu do wyjazdów polskich studentów w programie Erasmus w okresie 1998/99 – 2006/07.

13


27 15 19 66 20 162 25 32 98 12 24 30 69 60 8 11 678

Nauki rolnicze

Architektura, planowanie przestrzenne miejskie i regionalne

Sztuka i projektowanie

Biznes i zarządzanie

Pedagogika, kształcenie nauczycieli

Nauki techniczne

Geografia, geologia

Nauki humanistyczne

Języki obce i filologie

Prawo

Matematyka, informatyka

Nauki medyczne

Nauki przyrodnicze

Nauki społeczne

Komunikacja społeczna

Inne dziedziny nauki

Ogółem

2000/01

800

8

5

70

55

38

33

12

107

28

50

215

31

93

17

18

20

2001/02

884

14

3

71

69

27

47

18

115

41

31

224

37

117

23

17

30

2002/03

946

8

6

79

79

27

60

26

132

38

30

231

51

97

33

24

25

2003/04

1394

18

13

111

116

49

83

40

237

52

43

279

61

151

68

31

42

2004/05

1740

28

20

161

99

48

103

69

285

77

57

314

99

189

89

39

63

2005/06

2030

28

12

172

115

79

109

68

384

76

65

352

85

239

121

39

86

2006/07

8472

115

67

724

602

298

459

245

1358

344

301

1777

384

952

370

183

293

Ogółem (narastająco)

TABELA 5. Dziedziny akademickie w odniesieniu do wyjazdów polskich nauczycieli akademickich w programie Erasmus w okresie 2000/01 – 2006/07.

14


Nauki humanistyczne 4%

Języki obce i filologie 16%

Prawo 9%

Matematyka, informatyka 5%

Nauki medyczne 4%

Nauki przyrodnicze 7%

Nauki społeczne 9%

Komunikacja społeczna 1%

Inne dziedziny nauki 1%

Geografia, geologia 4%

Nauki techniczne 21%

Pedagogika, kształcenie nauczycieli 5%

Biznes i zarządzanie 11%

Sztuka i projektowanie 4%

Architektura, planowanie przestrzenne miejskie i regionalne 2% Nauki rolnicze 3%

WYKRES 5. Dziedziny akademickie w odniesieniu do wyjazdów polskich nauczycieli akademickich w programie Erasmus w okresie 2000/01 – 2006/07.

15


PL BIALYST04

PL BIALYST05

PL BIALYST06

PL BIELSKO01

PL BIELSKO02

PL BIELSKO04

PL BIELSKO05

Uniwersytet w Białymstoku

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza w Bielsku-Białej (dawniej Bielska Wyższa Szkoła Biznesu i Informatyki)

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej

5

6

7

8

9

10

11

Niepubliczna

Niepubliczna

Publiczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Publiczna

Niepubliczna

2006/07

2003/04

2001/02

"1998/99 2005/06"

2002/03

2001/02

1999/2000

1998/99

0

4

281

0

10

49

358

143

0

5 061

402 973

0

15 170

87 240

546 282

216 551

36 900

0

1

147

0

3

11

83

17

5

0

370

67 420

0

1 370

7 670

51 228

9 973

3 500

0

0

0

0

0

0

17

17

0

5

PL BIALYST03

17

67 408

0

0

0

0

0

0

23496

21620

0

4128

0

0

0

0

0

0

8

2

0

2

0

0

0

0

0

0

4218

663

0

888

0

3

80

0

3

28

79

20

11

119

0

3591

155073

0

7020

59705

173500

38600

25200

305240

0

0

51

0

0

6

17

4

3

20

0

0

24500

0

0

4500

12000

3000

2500

14400

n/d

200%

248%

n/d

50%

1300%

365%

11%

83%

2280%

n/d

n/d

364%

n/d

n/d

500%

113%

100%

50%

900%

n/d

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

2004/05

99

n/d

4

Publiczna

807 245

0

PL BIALYST02

412

0

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (dawniej Akademia Medyczna)

2000/01

0

3

Publiczna

0

PL BIALYST01

0

Politechnika Białostocka

0

2

0

0

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

1

0

Uczelnia

Lp.

0

Studenci - liczba wyjazdów

0

Studenci - kwota

0

Nauczyciele - liczba wyjazdów

2004/05

Nauczyciele - kwota

Publiczna

Studenci - liczba wyjazdów

PL BIALA01

199,41%

203,96%

1 258 614

2 030

Typ uczelni 22 561 620

Pierwszy rok przystąpienia do programu Erasmus Studenci - kwota

11 219

Ogólna liczba wyjazdów studentów zrealizowanych w programie Socrates-Erasmus Nauczyciele - liczba wyjazdów

373 692

2000/01

Nauczyciele - kwota

678

Ogólna liczba wyjazdów nauczycieli zrealizowanych w programie Socrates-Erasmus od roku 2000/01 5 031 003

Ogólna kwota otrzymana z budżetu programu Socrates-Erasmus na wyjazdy nauczycieli od roku 2000/01

8 472

2006/07

Studenci - liczba zrealizowanych wyjazdów

5 357 457

83 413 106

Dynamika zmiany (stosunek wyników osiągniętych w roku 2006/07 do pierwszego roku uczestnictwa w programie)

Nauczyciele - liczba zrealizowanych wyjazdów

3 691

Ogólna kwota otrzymana z budżetu programu Socrates-Erasmus na stypendia dla studentów

53 530

TABELA 6. Zastawienie wszystkich polskich uczelni uczestniczących w programie Erasmus w okresie 1998/99 – 2006/07, z uwzględnieniem liczby zrealizowanych wyjazdów studentów i nauczycieli akademickich oraz kwoty z budżetu programu Socrates – Erasmus wykorzystanej na stypendia.

16

Dynamika zmiany (stosunek wyników osiągniętych w roku 2006/07 do pierwszego roku uczestnictwa w programie)


17

PL BYDGOSZ06

PL BYDGOSZ08

PL CHORZOW01

PL CHRZANO01

PL CZESTOC01

PL CZESTOC02

PL CZESTOC03

PL CZESTOC04

PL CZESTOC05

PL DABROWA01

PL ELBLAG01

PL ELBLAG02

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie

Politechnika Częstochowska

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Akademia Polonijna w Częstochowie

Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie

Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Elbląska Uczelnia HumanistycznoEkonomiczna

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Politechnika Gdańska

PL BYDGOSZ05

Wyższa Szkoła Środowiska w Bydgoszczy

15

30

PL BYDGOSZ04

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy brak EUC na 08/09

14

PL GDANSK02

PL GDANSK01

PL BYDGOSZ02

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (dawna Akademia Techniczno-Rolnicza) w Bydgoszczy

Uniwersytet Gdański

PL BYDGOSZ01

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (dawniej Akademia Bydgoska)

13

29

PL BIELSKO06

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

12

Publiczna

Publiczna

Niepubliczna

Publiczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Publiczna

Publiczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Publiczna

Publiczna

Publiczna

Niepubliczna

1998/99

1998/99

2005/06

2005/06

2000/01

2002/03

1998/99

1998/99

2000/01

1998/99

2000/01

2005/06

2004/05

2005/06

2003/04

2002/03

1998/99

2000/01

2003/04

1 022

1 056

1

21

25

25

32

385

78

302

0

10

2

8

2

23

161

55

0

2 046 887

1 581 546

1 530

27 340

28 644

32 470

46 464

519 785

79 744

459 816

0

13 960

3 660

13 710

2 400

20 360

257 903

83 250

0

446

166

1

3

9

6

27

41

65

25

0

4

1

2

0

9

95

8

0

274 794

105 037

500

1 375

4 390

2 870

14 552

25 883

30 712

19 145

0

1 816

500

1 600

0

2 770

47 992

3 570

0

85

59

0

0

1

0

3

40

5

20

0

0

0

0

0

0

14

0

0

120231

78240

0

0

900

0

3867

43420

4500

22962

0

0

0

0

0

0

18258

0

0

33

19

0

0

0

0

1

3

8

2

0

0

0

0

0

0

9

0

0

17337

9788

0

0

0

0

722

2873

2442

2276

0

0

0

0

0

0

2942

0

0

192

254

1

11

9

6

4

39

6

49

0

6

2

8

0

7

18

21

0

564935

444999

1530

15190

13800

9150

8000

83070

16600

110700

0

8680

3660

13710

0

9590

45120

40920

0

91

34

1

2

3

2

4

3

16

10

0

3

0

2

0

3

21

3

0

63375

24000

500

875

1500

1000

2000

2800

8000

5627

0

1375

0

1600

0

900

10500

1100

0

967%

1055%

n/d

10%

800%

200%

100%

86%

20%

390%

n/d

50%

n/d

n/d

n/d

133%

200%

600%

n/d

176%

79%

n/d

100%

200%

100%

300%

0%

100%

400%

n/d

200%

n/d

n/d

n/d

200%

133%

50%

n/d


18

PL GDANSK06

PL GDANSK08

PL GDANSK10

PL GDYNIA01

PL GDYNIA02

PL GDYNIA05

PL GIZYCKO01

PL GLIWICE01

PL GLOGOW01

PL GOROW01 PL GORZOW01

PL GORZOW01 PL GORZOW02

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku

Akademia Morska w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdyni

Prywatna Wyższa Szkoła Zawodowa w Giżycku

Politechnika Śląska

Wyższa Szkoła Techniczna w Legnicy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp.

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44 Niepubliczna

Publiczna

Niepubliczna

Publiczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Publiczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Publiczna

2003/04

1998/99

1998/99 tylko

1998/99

2003/04

2006/07

2004/05

1998/99

2004/05

2005/06

2000/01

13

70

0

1 491

9

4

10

161

4

31

17

43

16 800

80 450

0

2 062 068

7 710

5 040

16 700

236 494

6 150

50 410

19 360

53 580

4

80

0

311

6

1

3

55

0

3

4

3

1 670

26 881

0

135 904

3 870

500

1 800

29 125

0

1 500

2 090

2 100

7 245

0

4

0

138

0

0

0

8

0

0

1

0

9

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

2003/04

11

0

2864

0

164161

0

0

0

11520

0

0

860

0

10148

0

9

0

26

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

2026

0

15169

0

0

0

3552

0

0

0

0

0

4

12

0

234

0

4

1

41

4

31

7

16

12

7000

17483

0

465220

0

5040

1800

75270

6150

50410

8000

25420

32800

1

17

0

44

2

1

1

8

0

3

1

2

5

800

6125

0

16875

1500

500

800

5863

0

1500

500

1600

2875

100%

400%

n/d

175%

-100%

n/d

-75%

486%

n/d

n/d

600%

220%

71%

-50%

89%

n/d

69%

100%

n/d

0%

-11%

n/d

n/d

0%

100%

400%

-50%

34

Publiczna

111 680

141%

PL GDANSK05

63

2500

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

1999/2000

3

33

Publiczna

136005

PL GDANSK04

53

Akademia Muzyczna w Gdańsku

5500

32

6

Akademia Medyczna w Gdańsku

31

52805

30

PL GDANSK03

Uczelnia

Lp.

18 030

Studenci - liczba wyjazdów

23

Studenci - kwota

612 683

Nauczyciele - liczba wyjazdów

364

Nauczyciele - kwota

1998/99

Studenci - liczba wyjazdów

Publiczna

199,41%

203,96%

1 258 614

2 030

Typ uczelni 22 561 620

Pierwszy rok przystąpienia do programu Erasmus Studenci - kwota

11 219

Ogólna liczba wyjazdów studentów zrealizowanych w programie Socrates-Erasmus Nauczyciele - liczba wyjazdów

373 692

2000/01 Nauczyciele - kwota

678

Ogólna liczba wyjazdów nauczycieli zrealizowanych w programie Socrates-Erasmus od roku 2000/01 5 031 003

Ogólna kwota otrzymana z budżetu programu Socrates-Erasmus na wyjazdy nauczycieli od roku 2000/01

8 472

2006/07 Studenci - liczba zrealizowanych wyjazdów

5 357 457

83 413 106

Dynamika zmiany (stosunek wyników osiągniętych w roku 2006/07 do pierwszego roku uczestnictwa w programie)

Nauczyciele - liczba zrealizowanych wyjazdów

3 691

Ogólna kwota otrzymana z budżetu programu Socrates-Erasmus na stypendia dla studentów

53 530

Dynamika zmiany (stosunek wyników osiągniętych w roku 2006/07 do pierwszego roku uczestnictwa w programie)


19

PL KALISZ01

PL KATOWIC01

PL KATOWIC02

PL KATOWIC03

PL KATOWIC04

PL KATOWIC05

PL KATOWIC06

PL KATOWIC07

PL KATOWIC08

PL KATOWIC09

PL KATOWIC10

PL KATOWIC11

PL KIELCE01

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Uniwersytet Śląski

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (dawniej Śląska Akademia Medyczna)

Akademia Muczyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka w Katowicach

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach

Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach

Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna z siedzibą w Chorzowie (dawniej Śląska Wyższa Szkoła Informatyki)

Politechnika Świętokrzyska

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

PL KIELCE02

PL JOZEFOW01

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie

47

Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (dawniej Akademia Świętokrzyska)

PL JELENIA01

Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze

46

61

PL GORZOW03

Wyższa Informatyczna Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp.

45

Publiczna

Publiczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Publiczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Publiczna

Publiczna

Publiczna

Publiczna

Publiczna

Publiczna

Niepubliczna

Publiczna

Niepubliczna

2004/05

2003/04

2006/07

2002/03

2006/07

2003/04

2004/05

2002/03

1999/2000

2002/03

2005/06

1998/99

1998/99

2004/05

2005/06

2006/07

2004/05

34

50

4

46

0

49

11

55

34

51

46

970

1 324

15

14

3

6

90 180

62 110

10 980

71 150

0

64 825

19 515

72 935

65 730

77 925

83 970

1 255 826

2 117 640

18 105

21 167

6 000

7 100

23

14

2

0

0

11

3

10

4

6

0

104

294

2

13

1

1

11 500

8 500

1 000

0

0

5 370

1 500

6 350

1 870

2 930

0

57 605

153 434

1 000

5 500

500

500

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

66

89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5676

0

0

94822

125617

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5525

11984

0

0

0

0

20

25

4

22

0

11

11

12

7

14

26

145

291

4

7

3

1

60885

30430

10980

38750

0

20835

19515

23925

17200

26750

54220

275843

523450

5795

11300

6000

1600

15

7

2

0

0

4

3

3

0

3

0

18

71

1

6

1

0

7500

5000

1000

0

0

2000

1500

2000

0

1500

0

9500

37000

500

3000

500

0

1900%

2400%

n/d

2100%

n/d

-21%

n/d

100%

133%

180%

30%

1218%

627%

-20%

0%

n/d

-80%

114%

600%

n/d

n/d

n/d

300%

n/d

200%

n/d

200%

n/d

64%

274%

0%

-14%

n/d

n/d


20

PL KIELCE08

PL KIELCE09

PL KONIN02

PL KOSZALI01

PL KOSZALI02

PL KRAKOW01

PL KRAKOW02

PL KRAKOW03

PL KRAKOW04

PL KRAKOW05

Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Politechnika Koszalińska

Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie

Uniwersytet Jagielloński

Akademia GórniczoHutnicza w Krakowie

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (dawniej Akademia Ekonomiczna)

Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

66

67

68

69

70

71

72

73

74

Publiczna

Publiczna

Publiczna

Publiczna

Publiczna

Niepubliczna

Publiczna

Publiczna

Niepubliczna

Niepubliczna

1998/99

1998/99

1998/99

1998/99

1998/99

2005/06

1998/99

2001/02

2005/06

2005/06

362

1 278

711

947

3 238

0

190

16

10

4

4

591 108

1 816 650

956 129

1 691 343

4 923 386

0

418 423

15 334

14 520

5 040

4 925

210

87

65

213

305

0

82

5

1

1

6

93 928

61 408

44 438

103 662

219 800

0

48 949

2 390

500

500

2 870

0

25

114

16

59

203

0

14

0

0

0

0

0

Wyższa Szkoła Ekonomii Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach

2003/04

0

36290

163151

23562

108705

347776

0

20820

0

0

0

0

0

16

12

3

21

24

0

3

0

0

0

0

0

6438

9525,37

1998

7070,59

19050

0

1290

0

0

0

0

0

87

237

169

159

730

0

43

4

6

4

0

0

200153

404483

275900

292560

1407418

0

122805

4890

10200

5040

0

0

61

20

15

42

82

0

19

1

0

1

2

0

27500

14300

12500

21903

58100

0

10479

800

0

500

1000

0

2800%

331%

1778%

145%

711%

n/d

1333%

300%

50%

n/d

-100%

n/d

281%

67%

400%

100%

242%

n/d

533%

0%

-100%

n/d

100%

n/d

n/d

65

Niepubliczna

0

n/d

PL KIELCE07

0

500

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach

2005/06

1

64

Niepubliczna

2400

PL KIELCE05

2

Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego (dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach)

0

63

0

Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

62

0

0

PL KIELCE04

Uczelnia

Lp.

500

Studenci - liczba wyjazdów

1

Studenci - kwota

2 400

Nauczyciele - liczba wyjazdów

2

Nauczyciele - kwota

2006/07

Studenci - liczba wyjazdów

Niepubliczna

199,41%

203,96%

1 258 614

2 030

Typ uczelni 22 561 620

Pierwszy rok przystąpienia do programu Erasmus Studenci - kwota

11 219

Ogólna liczba wyjazdów studentów zrealizowanych w programie Socrates-Erasmus Nauczyciele - liczba wyjazdów

373 692

2000/01 Nauczyciele - kwota

678

Ogólna liczba wyjazdów nauczycieli zrealizowanych w programie Socrates-Erasmus od roku 2000/01 5 031 003

Ogólna kwota otrzymana z budżetu programu Socrates-Erasmus na wyjazdy nauczycieli od roku 2000/01

8 472

2006/07 Studenci - liczba zrealizowanych wyjazdów

5 357 457

83 413 106

Dynamika zmiany (stosunek wyników osiągniętych w roku 2006/07 do pierwszego roku uczestnictwa w programie)

Nauczyciele - liczba zrealizowanych wyjazdów

3 691

Ogólna kwota otrzymana z budżetu programu Socrates-Erasmus na stypendia dla studentów

53 530

Dynamika zmiany (stosunek wyników osiągniętych w roku 2006/07 do pierwszego roku uczestnictwa w programie)


21

PL KRAKOW09

PL KRAKOW10

PL KRAKOW11

PL KRAKOW12

PL KRAKOW13

PL KRAKOW16 PL KRAKOW17

PL KRAKOW18

PL KRAKOW19

PL KRAKOW20

PL KROSNO01

PL KUTNO01

PL KWIDZYN01

PL LEGNICA01

PL LEGNICA03

PL LESZNO01

PL LODZ02

PL LODZ03

Akademia Muzyczna w Krakowie

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie

Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (pomyłka w kodzie KE)

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

Państwowa Wyższa Szkoła Zwodowa w Krośnie

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie (dawniej Wyższa Szkoła Zarządzania)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J.A. Komeńskiego w Lesznie

Uniwersytet Łódzki

Politechnika Łódzka

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

PL LODZ01

PL KRAKOW06

Uniwersytet Rolniczy (dawniej Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)

75

Publiczna

Publiczna

Publiczna

Publiczna

Niepubliczna

Publiczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Publiczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Publiczna

Publiczna

Publiczna

Publiczna

Publiczna

Publiczna

1999/2000

1998/99

1998/99

2003/04

2005/06

2002/03

2003/04

2003/04

2005/06

2004/05

2004/05

2003/04

2003/04

1998/99

2002/03

2000/01

1998/99

1998/99

"2000/01 2005/06"

157

2 029

2 330

7

0

41

3

0

36

107

11

13

61

1

35

22

433

102

35

275 742

3 224 029

3 507 854

14 050

0

80 260

6 750

0

49 740

151 179

17 940

18 200

97 060

930

52 920

23 566

511 485

157 387

76 200

3

182

394

9

0

10

1

0

12

3

0

3

12

0

5

8

18

23

11

1 500

116 110

213 066

4 722

0

5 740

500

0

5 500

1 500

0

1 500

8 089

0

3 330

3 194

13 010

16 721

4 876

17

170

241

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

48

5

10

36022

217158

373583

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1920

38426

6900

29700

0

29

35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

2

2

0

12210

17316

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

444

1500

1281

1326

30

339

363

4

0

11

3

0

27

47

4

0

29

0

15

4

40

22

18

73600

843520

621071

8800

0

23850

6750

0

39180

70024

7800

0

46720

0

29440

7200

65143

38945

36660

1

40

72

2

0

3

1

0

7

1

0

2

5

0

0

3

6

8

7

500

28000

39500

1202

0

2500

500

0

3500

500

0

1000

3719

0

0

500

4800

5500

2550

233%

371%

419%

33%

n/d

175%

n/d

n/d

200%

88%

300%

-100%

2800%

n/d

200%

100%

74%

450%

80%

0%

38%

100%

-33%

n/d

50%

n/d

n/d

40%

-50%

n/d

100%

400%

n/d

-100%

200%

100%

300%

250%


PL LODZ09

PL LODZ10

PL LODZ14

PL LODZ15

PL LODZ17

PL LOMZA03

PL LUBIN01

PL LUBLIN01

PL LUBLIN02

PL LUBLIN03

PL LUBLIN04

Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu w Łodzi

Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki w Łodzi

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Politechnika Lubelska

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (dawniej Akademia Rolnicza w Lublinie)

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

Publiczna

Publiczna

Publiczna

Publiczna

Niepubliczna

Publiczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

1999/2000

1999/2000

1999/2000

1998/99

2006/07

2006/07

2006/07

2004/05

2003/04

1999/2000

2001/02

26

193

417

417

0

0

0

65

17

30

68

0

49 056

264 970

542 156

594 758

0

0

0

90 670

21 954

33 367

94 687

0

11

76

105

62

0

2

0

25

3

7

6

2

5 500

35 998

62 058

43 022

0

1 000

0

16 000

2 470

3 321

3 830

1 000

62 103

0

3

29

7

0

0

0

0

0

8

0

0

53

Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

2004/05

91

0

3120

33454

11200

0

0

0

0

0

7406

0

0

72980

0

2

6

3

0

0

0

0

0

1

0

0

10

0

1998

3288

2400

0

0

0

0

0

221

0

0

6000

6

50

109

115

0

0

0

30

3

2

12

0

46

13200

91250

173663

202990

0

0

0

49660

6396

3060

17875

0

113190

6

22

30

14

0

2

0

12

1

0

2

1

11

3000

11500

18000

11500

0

1000

0

10000

1600

0

1500

500

8353

500%

285%

1717%

945%

n/d

n/d

n/d

329%

-57%

-67%

130%

n/d

109%

500%

1000%

400%

367%

n/d

n/d

n/d

200%

0%

-100%

100%

0%

10%

350%

97

Niepubliczna

657 721

-42%

PL LODZ08

365

4425

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Łodzi

1999/2000

9

96

Niepubliczna

12000

PL LODZ07

7

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

663

95

2

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

94

7950

6

PL LODZ04

Uczelnia

Lp.

12 304

Studenci - liczba wyjazdów

26

Studenci - kwota

63 157

Nauczyciele - liczba wyjazdów

50

Nauczyciele - kwota

1999/2000

Studenci - liczba wyjazdów

Publiczna

199,41%

203,96%

1 258 614

22 2 030

Typ uczelni 22 561 620

Pierwszy rok przystąpienia do programu Erasmus Studenci - kwota

11 219

Ogólna liczba wyjazdów studentów zrealizowanych w programie Socrates-Erasmus Nauczyciele - liczba wyjazdów

373 692

2000/01 Nauczyciele - kwota

678

Ogólna liczba wyjazdów nauczycieli zrealizowanych w programie Socrates-Erasmus od roku 2000/01 5 031 003

Ogólna kwota otrzymana z budżetu programu Socrates-Erasmus na wyjazdy nauczycieli od roku 2000/01

8 472

2006/07 Studenci - liczba zrealizowanych wyjazdów

5 357 457

83 413 106

Dynamika zmiany (stosunek wyników osiągniętych w roku 2006/07 do pierwszego roku uczestnictwa w programie)

Nauczyciele - liczba zrealizowanych wyjazdów

3 691

Ogólna kwota otrzymana z budżetu programu Socrates-Erasmus na stypendia dla studentów

53 530

Dynamika zmiany (stosunek wyników osiągniętych w roku 2006/07 do pierwszego roku uczestnictwa w programie)


PL LUBLIN09

PL MIELEC01

PL MYSLOWI01

PL NOWY SA01

PL NOWY SA02

PL NYSA01

PL OLECKO01

PL OLSZTYN01

PL OLSZTYN05

PL OLSZTYN06

PL OPOLE02

PL OPOLE03

PL OSTROWI01

PL PILA01

PL PLOCK01

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarzadania w Mielcu

Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. kard. A. Hlonda

Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Wszechnica Mazurska w Olecku

Uniwersytet WarmińskoMazurski w Olsztynie (dane zawierają wyjazdy byłej Akademii Techniczno-Rolniczej w Olsztynie

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej

Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego

Uniwersytet Opolski

Politechnika Opolska

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Wyższa Szkoła Biznesu w Pile

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

PL LUBLIN06

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

109

PL PLOCK02

PL OPOLE01

PL LUBLIN05

Uniwersytet Medyczny w Lublinie (dawniej Akademia Medyczna)

108

23 Publiczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Publiczna

Publiczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Publiczna

Niepubliczna

Publiczna

Publiczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Publiczna

2004/05

2004/05

2005/06

2005/06

2004/05

2000/01

1998/99

2006/07

2006/07

1998/99

2005/06

2004/05

2003/04

2000/01

2004/05

2004/05

2006/07

2005/06

2000/01

0

2

0

2

3

402

133

0

2

548

4

54

3

215

0

0

0

6

90

0

2 640

0

2 400

4 320

568 098

190 027

0

3 060

883 953

7 000

84 980

4 460

314 414

0

0

0

8 890

104 525

0

0

0

2

0

96

23

0

0

162

2

13

2

22

0

0

0

0

17

0

0

0

1 000

0

42 074

13 802

0

0

89 014

1 000

9 000

1 000

16 600

0

0

0

0

10 955

0

0

0

0

0

26

14

0

0

26

0

0

0

7

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

39216

17850

0

0

46240

0

0

0

8256

0

0

0

0

5160

0

0

0

0

0

6

2

0

0

16

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

3774

1332

0

0

7104

0

0

0

0

0

0

0

0

1105

0

0

0

2

0

92

25

0

2

119

3

32

2

43

0

0

0

4

21

0

0

0

2400

0

168175

47400

0

3060

221320

5400

56160

3060

88200

0

0

0

5490

32400

0

0

0

2

0

37

8

0

0

39

1

8

1

6

0

0

0

0

5

0

0

0

1000

0

15000

4500

0

0

22250

500

6000

500

4800

0

0

0

0

3500

n/d

-100%

n/d

n/d

-100%

254%

67%

n/d

n/d

644%

200%

1500%

100%

514%

n/d

n/d

n/d

100%

250%

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

517%

300%

n/d

n/d

144%

0%

100%

0%

500%

n/d

n/d

n/d

n/d

400%


PL POZNAN05

PL POZNAN06

PL POZNAN08

PL POZNAN10

PL POZNAN12

PL POZNAN13

PL POZNAN14

PL POZNAN15

PL POZNAN16

PL POZNAN17

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (dawniej Akademia Medyczna)

Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu

Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu

Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Publiczna

Niepubliczna

Publiczna

Publiczna

Publiczna

Publiczna

2004/05

2006/07

2004/05

2005/06

1999/2000

1999/2000

2000/01

1999/2000

2002/03

2000/01

1998/99

0

5

0

3

194

128

53

271

57

174

293

0

8 886

0

4 590

295 150

165 584

72 758

300 580

70 846

252 938

444 417

1 261 154

0

2

0

1

23

16

14

19

14

9

34

50

0

1 000

0

500

16 060

11 497

9 634

10 243

7 860

5 340

17 120

33 610

0

0

0

0

16

3

5

18

0

2

19

76

89

PL POZNAN04

981

88 430

0

0

0

0

18512

2610

7224

12900

0

2864

29550

81624

122375

0

0

0

0

3

0

2

2

0

0

1

2

17

0

0

0

0

1500

0

1554

1144

0

0

800

1220

9990

0

5

0

3

48

35

14

56

24

37

65

213

201

0

8886

0

4590

92400

52700

22400

80638

37910

78085

118230

354235

372310

0

2

0

1

6

5

3

2

7

2

13

13

30

0

1000

0

500

4800

4000

2250

1000

3500

1000

6500

9300

15000

n/d

n/d

n/d

n/d

700%

1067%

180%

331%

500%

1750%

364%

420%

241%

n/d

n/d

n/d

n/d

100%

150%

50%

0%

75%

-33%

1200%

550%

76%

121%

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (dawniej Akademia Rolnicza w Poznaniu)

1999/2000

143

559%

130

Publiczna

1 703 460

37000

PL POZNAN03

1 137

53

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

1999/2000

1628795

129

Publiczna

685

PL POZNAN02

10212

Politechnika Poznańska

24

128

336079

283

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

127

147 202

Uczelnia

216

Studenci - liczba wyjazdów

5 516 616

Studenci - kwota

3 407

Nauczyciele - liczba wyjazdów

1998/99

Nauczyciele - kwota

Publiczna

Studenci - liczba wyjazdów

Lp.

PL POZNAN01

199,41%

203,96%

1 258 614

24 2 030

Typ uczelni 22 561 620

Pierwszy rok przystąpienia do programu Erasmus Studenci - kwota

11 219

Ogólna liczba wyjazdów studentów zrealizowanych w programie Socrates-Erasmus Nauczyciele - liczba wyjazdów

373 692

2000/01 Nauczyciele - kwota

678

Ogólna liczba wyjazdów nauczycieli zrealizowanych w programie Socrates-Erasmus od roku 2000/01 5 031 003

Ogólna kwota otrzymana z budżetu programu Socrates-Erasmus na wyjazdy nauczycieli od roku 2000/01

8 472

2006/07 Studenci - liczba zrealizowanych wyjazdów

5 357 457

83 413 106

Dynamika zmiany (stosunek wyników osiągniętych w roku 2006/07 do pierwszego roku uczestnictwa w programie)

Nauczyciele - liczba zrealizowanych wyjazdów

3 691

Ogólna kwota otrzymana z budżetu programu Socrates-Erasmus na stypendia dla studentów

53 530

Dynamika zmiany (stosunek wyników osiągniętych w roku 2006/07 do pierwszego roku uczestnictwa w programie)


PL POZNAN19

PL POZNAN22

PL POZNAN23

PL PRZEMYS01

PL PULTUSK01

PL RADOM01

PL RADOM02

PL RADOM03

PL RADOM04

PL RADOM05

PL RADOM06

PL ROPCZYC01

PL RUDA01

PL RZESZOW02

PL RZESZOW03

PL SIEDLCE01

PL SIEDLCE02

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. S. B. Lindego w Poznaniu

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy” w Poznaniu

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora (dawniej Wyższa Szkoła Humanistyczna)

Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu

Radomska Szkoła Wyższa (dawniej Wyższa Szkoła Finansów i Bankowości)

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

Wyższa Szkola Biznesu im. bp. Jana Chrapka w Radomiu

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Ropczycach

Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej (dawniej Wyższa Szkoła Handlowa im. Królowej Jadwigi w Rudzie Śląskie)j

Politechnika Rzeszowska

Uniwersytet Rzeszowski

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Akademia Podlaska

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

PL RZESZOW01

PL POZNAN18

Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu

141

25 Niepubliczna

Publiczna

Niepubliczna

Publiczna

Publiczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Publiczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

2004/05

2002/03

2000/01

1999/2000

1998/99

2005/06

2006/07

2005/06

2006/07

2004/05

2001/02

2002/03

1998/99

1999/2000

2006/07

2006/07

2005/06

2004/05

2004/05

0

67

51

295

294

0

0

0

5

24

5

0

262

3

0

0

13

29

0

0

90 783

69 290

533 563

489 842

0

0

0

7 500

25 900

4 380

0

378 433

4 625

0

0

13 980

57 640

0

0

19

24

144

45

0

0

0

1

1

5

1

91

4

0

0

2

1

0

0

10 894

10 310

78 369

25 328

0

0

0

500

500

3 390

430

50 830

1 870

0

0

1 300

500

0

0

0

0

10

31

0

0

0

0

0

0

0

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12000

53983

0

0

0

0

0

0

0

37890

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

6

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1776

3978

0

0

0

0

0

0

0

4440

0

0

0

0

0

0

0

27

16

89

45

0

0

0

5

14

0

0

39

1

0

0

9

13

0

0

38433

27600

184310

80010

0

0

0

7500

11500

0

0

77900

1525

0

0

9300

32640

0

0

6

6

45

11

0

0

0

1

0

0

0

23

1

0

0

1

1

0

0

3000

3500

23500

6250

0

0

0

500

0

0

0

11750

500

0

0

500

500

0

n/d

575%

1500%

1013%

67%

n/d

n/d

n/d

n/d

40%

-100%

n/d

117%

-50%

n/d

n/d

125%

86%

n/d

n/d

200%

500%

1025%

83%

n/d

n/d

n/d

n/d

-100%

-100%

-100%

188%

0%

n/d

n/d

0%

n/d

n/d


PL SOPOT02

PL SOSNOWI01

PL SUCHA-B01

PL SZCZECI02

PL SZCZECI03

PL SZCZECI04

PL SZCZECI05

PL SZCZECI06

PL SZCZECI07

PL SZCZECI08

Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Sopocie

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii

Uniwersytet Szczeciński

Politechnika Szczecińska

Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Rolnicza w Szczecinie

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Wyższa Szkoła Sztuki Użytkowej w Szczecinie

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

PL SZCZECI01

PL SOPOT01

Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Publiczna

Publiczna

Publiczna

Publiczna

Publiczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

1999/2000

2001/02

1999/2000

2001/02

1999/2000

2000/01

2000/01

1998/99

2006/07

2005/06

2006/07

2004/05

22

7

76

34

47

45

465

1 103

0

10

0

13

9

29 802

6 310

84 085

88 130

79 040

70 656

861 929

1 645 881

0

20 800

0

16 575

10 950

0

2

9

3

27

18

60

131

0

5

0

2

0

0

720

4 380

1 500

14 584

8 730

36 920

72 540

0

3 000

0

1 000

0

500

2

0

11

0

1

0

14

89

0

0

0

0

0

0

Sopocka Szkoła Wyższa (dawniej Wyższa Szkoła Finansów

2002/03

1

9968

0

1528

0

1200

0

33024

146525

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

800

0

1000

3330

0

0

0

0

0

0

4

2

9

8

14

15

84

176

0

5

0

4

1

0

4960

2040

12350

33600

28900

26526

215600

357935

0

13400

0

6405

2550

0

0

0

3

1

11

6

11

35

0

1

0

0

0

0

0

0

1500

500

6500

3000

5500

20000

0

500

0

0

0

0

100%

100%

13%

167%

133%

150%

500%

329%

n/d

0%

n/d

0%

-50%

-100%

n/d

-100%

50%

0%

1000%

200%

450%

338%

n/d

-75%

n/d

-100%

n/d

-100%

-100%

163

Niepubliczna

4 770

n/d

PL SOCHACZ01

3

0

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie

1999/2000

0

162

Niepubliczna

0

PL SLUPSK02

0

Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku

0

161

0

Akademia Pomorska w Słupsku

160

0

0

PL SLUPSK01

Uczelnia

Lp.

500

Studenci - liczba wyjazdów

2

Studenci - kwota

0

Nauczyciele - liczba wyjazdów

0

Nauczyciele - kwota

2004/05

Studenci - liczba wyjazdów

Publiczna

199,41%

203,96%

1 258 614

26 2 030

Typ uczelni 22 561 620

Pierwszy rok przystąpienia do programu Erasmus Studenci - kwota

11 219

Ogólna liczba wyjazdów studentów zrealizowanych w programie Socrates-Erasmus Nauczyciele - liczba wyjazdów

373 692

2000/01 Nauczyciele - kwota

678

Ogólna liczba wyjazdów nauczycieli zrealizowanych w programie Socrates-Erasmus od roku 2000/01 5 031 003

Ogólna kwota otrzymana z budżetu programu Socrates-Erasmus na wyjazdy nauczycieli od roku 2000/01

8 472

2006/07 Studenci - liczba zrealizowanych wyjazdów

5 357 457

83 413 106

Dynamika zmiany (stosunek wyników osiągniętych w roku 2006/07 do pierwszego roku uczestnictwa w programie)

Nauczyciele - liczba zrealizowanych wyjazdów

3 691

Ogólna kwota otrzymana z budżetu programu Socrates-Erasmus na stypendia dla studentów

53 530

Dynamika zmiany (stosunek wyników osiągniętych w roku 2006/07 do pierwszego roku uczestnictwa w programie)


PL SZCZYTNO01

PL TARNOW01

PL TARNOW02

PL TARNOW03

PL TORUN01

PL TORUN02

PL TYCHY01

PL WALBRZY03

PL WARSZAW02

PL WARSZAW03

PL WARSZAW04

PL WARSZAW05

PL WARSZAW06

PL WARSZAW07

PL WARSZAW09

Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Szczytnie

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie od połowy roku 07/08 połączona z PL NOWY SA01

Uniwersytet Mikołaja Kopernika (dane zawierają wyjazdy Akademii Medycznej w Bydgoszczy)

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach

Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości

Uniwersytet Warszawski

Politechnika Warszawska

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Warszawski Uniwersytet Medyczny (dawniej Akademia Medyczna w Warszawie)

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina (dawniej Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina)

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

PL SZCZECI10

Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie

176

PL WARSZAW10

PL WARSZAW01

PL SZCZECI09 PL SZCZECI14

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Turystyczna (pomyłka w kodzie KE)

175

27 Publiczna

Publiczna

Publiczna

Publiczna

Publiczna

Publiczna

Publiczna

Publiczna

Publiczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Publiczna

Niepubliczna

Publiczna

Niepubliczna

Publiczna

Niepubliczna

Niepubliczna

2000/01

2002/03

2000/01

1999/2000

1998/99

2004/05

1998/99

1998/99

1998/99

2005/06

2004/05

2005/06

1998/99

2000/01

2000/01

2001/02

1998/99

2003/04

2003/04

236

54

188

258

969

17

1 757

1 676

4 414

0

0

16

1 473

17

32

25

5

12

0

294 232

81 970

320 315

475 176

1 608 376

27 015

2 426 701

2 714 854

7 615 891

0

0

22 680

2 284 711

15 138

40 080

32 324

5 089

28 660

0

33

30

33

49

159

2

19

191

537

0

0

4

202

6

14

14

1

0

0

21 940

13 460

17 181

26 876

98 692

1 000

15 541

125 278

372 357

0

0

2 375

126 814

2 680

8 230

6 970

221

0

0

5

0

3

27

67

0

172

144

304

0

0

0

92

0

0

0

1

0

0

5700

0

2700

55432

91074

0

215025

237480

489009

0

0

0

176945

0

0

0

896

0

0

6

0

1

5

9

0

1

30

55

0

0

0

14

0

0

0

1

0

0

3000

0

221

2431

4662

0

1100,65

18722,96

33887

0

0

0

5402,64

0

0

0

221

0

0

68

21

62

60

200

9

282

304

950

0

0

13

300

3

20

3

0

5

0

103610

42470

149440

148490

493578

13740

495190

631583

2133356

0

0

17760

565941

2730

26040

8820

0

13550

0

6

10

10

14

45

2

5

24

110

0

0

3

54

0

8

2

0

0

0

4000

5500

6000

9125

25000

1000

3500

19206

93000

0

0

1875

39936

0

5000

1000

0

0

0

1260%

425%

1967%

200%

1329%

13%

907%

238%

440%

n/d

n/d

333%

408%

0%

400%

-25%

n/d

67%

n/d

0%

100%

900%

180%

400%

n/d

400%

-20%

100%

n/d

n/d

200%

286%

-100%

300%

0%

n/d

n/d

n/d


PL WARSZAW15

PL WARSZAW16

PL WARSZAW17

PL WARSZAW18

PL WARSZAW19

PL WARSZAW21

PL WARSZAW23

PL WARSZAW28

PL WARSZAW30

PL WARSZAW31

Wyższa Szkoła Zarządzania /Polish Open University

Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej

Europejska Akademia Sztuk w Warszawie

Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im.L.Koźmińskiego w Warszawie

Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie

Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie

198

199

200

201

202

203

204

205

206 Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

1999/2000

2000/01

2000/01

1999/2000

1999/2000

1999/00

2006/07

2000/01

2004/05

1998/99

2

79

86

60

499

1

0

17

31

109

259

1 680

133 570

93 452

81 359

604 981

2 250

0

31 414

49 775

168 608

418 367

2

1

42

31

10

0

0

0

10

4

12

1 300

500

17 776

15 088

5 849

0

0

0

3 875

2 400

5 360

16 380

0

5

5

3

46

0

0

0

0

18

0

0

Akademia Finansów (dawniej Wyższa Szkoła Ubezpieczeń

2003/04

26

0

11700

4480

3984

37166

0

0

0

0

20207

0

0

0

0

2

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

666

1998

0

0

0

0

0

0

0

0

2

18

16

16

80

0

0

6

11

2

89

49

1680

36400

20138

21629

133425

0

0

17914

21275

5600

192862

76210

1

0

7

2

3

0

0

0

5

1

5

12

800

0

3500

2000

2000

0

0

0

2375

800

2250

8510

n/d

260%

220%

700%

321%

n/d

n/d

20%

57%

-86%

68%

717%

0%

n/d

250%

-67%

200%

n/d

n/d

n/d

67%

-50%

67%

1100%

n/d

197

Niepubliczna

160 490

200%

PL WARSZAW14

122

1000

Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego

2000/01

2

196

Publiczna

10500

PL WARSZAW12

6

Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego

0

195

0

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza

194

0

0

PL WARSZAW11

Uczelnia

Lp.

1 000

Studenci - liczba wyjazdów

2

Studenci - kwota

15 180

Nauczyciele - liczba wyjazdów

10

Nauczyciele - kwota

"2002/03 2005/06"

Studenci - liczba wyjazdów

Publiczna

199,41%

203,96%

1 258 614

28 2 030

Typ uczelni 22 561 620

Pierwszy rok przystąpienia do programu Erasmus Studenci - kwota

11 219

Ogólna liczba wyjazdów studentów zrealizowanych w programie Socrates-Erasmus Nauczyciele - liczba wyjazdów

373 692

2000/01 Nauczyciele - kwota

678

Ogólna liczba wyjazdów nauczycieli zrealizowanych w programie Socrates-Erasmus od roku 2000/01 5 031 003

Ogólna kwota otrzymana z budżetu programu Socrates-Erasmus na wyjazdy nauczycieli od roku 2000/01

8 472

2006/07 Studenci - liczba zrealizowanych wyjazdów

5 357 457

83 413 106

Dynamika zmiany (stosunek wyników osiągniętych w roku 2006/07 do pierwszego roku uczestnictwa w programie)

Nauczyciele - liczba zrealizowanych wyjazdów

3 691

Ogólna kwota otrzymana z budżetu programu Socrates-Erasmus na stypendia dla studentów

53 530

Dynamika zmiany (stosunek wyników osiągniętych w roku 2006/07 do pierwszego roku uczestnictwa w programie)


PL WARSZAW36

PL WARSZAW37

PL WARSZAW41

PL WARSZAW43

PL WARSZAW46

PL WARSZAW50

PL WARSZAW54

PL WARSZAW56

PL WARSZAW57

PL WARSZAW58

PL WARSZAW59

PL WARSZAW60

PL WARSZAW61

PL WLOCLAW01

PL WLOCLAW02

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji w Warszawie

Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie

Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Warszawie

Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie

Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie

Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna z siedzibą w Warszawie

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Uniwersytet Wrocławski

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

PL WROCLAW02

PL WROCLAW03

Politechnika Wrocławska

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (dawniej Akademia Ekonomiczna)

225

226

PL WROCLAW01

PL WARSZAW35

Collegium Civitas

208

PL WARSZAW33

Wojskowa Akademia Techniczna

207

29 Publiczna

Publiczna

Publiczna

Publiczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Publiczna

1999/2000

1998/99

1998/99

2006/07

2003/04

2006/07

2006/07

2004/05

2004/05

2003/04

2003/04

2004/05

2005/06

2002/03

2004/05

2004/05

2001/02

2006/07

2002/03

2002/03

356

1 603

2 854

3

7

0

2

0

2

17

3

0

0

35

12

0

158

13

134

50

486 863

2 945 752

4 480 935

4 320

11 640

0

2 820

0

2 340

30 405

3 420

0

0

52 305

16 120

0

196 374

17 310

210 490

110 270

47

382

314

2

7

0

1

0

0

10

1

0

1

10

1

0

29

4

0

6

28 185

250 608

245 658

1 000

4 400

0

500

0

0

5 370

500

0

500

5 396

500

0

15 520

2 000

0

5 840

0

123

163

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

230176

247626

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

45

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

663

25200

16428

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102

302

649

3

4

0

2

0

0

7

2

0

0

6

6

0

60

4

35

25

168285

700726

1232933

4320

6500

0

2820

0

0

12285

2400

0

0

13400

9250

0

87740

6300

84400

74050

9

66

71

2

3

0

1

0

0

3

0

0

1

0

0

0

13

2

0

1

4666

48000

55500

1000

2400

0

500

0

0

2000

0

0

500

0

0

0

7500

1000

0

1500

5000%

319%

789%

n/d

300%

n/d

n/d

n/d

-100%

75%

100%

n/d

n/d

50%

100%

n/d

500%

33%

133%

400%

350%

47%

344%

n/d

50%

n/d

n/d

n/d

n/d

200%

-100%

n/d

n/d

-100%

-100%

n/d

550%

100%

n/d

-50%


PL WROCLAW07

PL WROCLAW08

PL WROCLAW10

PL WROCLAW12

PL WROCLAW13

PL WROCLAW14

PL WROCLAW15

PL WROCLAW16

PL WROCLAW19

PL WROCLAW20

PL WROCLAW21

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja

Dolnośląska Szkoła Wyższa (dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP)

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Miedzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych „Asesor”

Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Publiczna

Publiczna

2006/07

2004/05

2005/06

2003/04

2005/06

2002/03

2003/04

2000/01

2003/04

2000/01

2002/03

0

0

7

2

10

64

6

83

5

79

129

67

0

0

13 379

3 510

15 360

106 550

9 840

120 882

6 600

118 760

162 115

82 806

0

0

2

4

3

33

1

15

1

45

29

22

0

0

1 000

1 870

1 500

17 570

500

12 486

500

19 668

13 845

12 394

54 094

0

0

0

0

0

0

0

10

0

2

0

5

20

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

1998/99

79

0

0

0

0

0

0

0

17280

0

3600

0

4928

36158

0

0

0

0

0

0

0

1

0

5

0

1

11

0

0

0

0

0

0

0

666

0

1105

0

364

8214

0

0

7

0

10

19

2

18

2

31

33

9

65

0

0

13379

0

15360

37915

3600

34550

3600

54840

48795

15600

175440

0

0

2

1

3

10

0

4

1

12

9

6

14

0

0

1000

500

1500

5500

0

3500

500

6000

4875

3500

11500

n/d

n/d

n/d

-100%

n/d

850%

0%

80%

-33%

1450%

154%

50%

210%

n/d

n/d

n/d

0%

n/d

233%

-100%

300%

n/d

140%

125%

500%

27%

-9%

230

Publiczna

672 214

214%

PL WROCLAW06

345

5000

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

1998/99

10

229

Publiczna

118168

PL WROCLAW05

66

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich

6216

228

11

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (dawniej Akademia Rolnicza)

227

30430

27

PL WROCLAW04

Uczelnia

Lp.

39 838

Studenci - liczba wyjazdów

63

Studenci - kwota

435 767

Nauczyciele - liczba wyjazdów

296

Nauczyciele - kwota

1998/99

Studenci - liczba wyjazdów

Publiczna

199,41%

203,96%

1 258 614

30 2 030

Typ uczelni 22 561 620

Pierwszy rok przystąpienia do programu Erasmus Studenci - kwota

11 219

Ogólna liczba wyjazdów studentów zrealizowanych w programie Socrates-Erasmus Nauczyciele - liczba wyjazdów

373 692

2000/01 Nauczyciele - kwota

678

Ogólna liczba wyjazdów nauczycieli zrealizowanych w programie Socrates-Erasmus od roku 2000/01 5 031 003

Ogólna kwota otrzymana z budżetu programu Socrates-Erasmus na wyjazdy nauczycieli od roku 2000/01

8 472

2006/07 Studenci - liczba zrealizowanych wyjazdów

5 357 457

83 413 106

Dynamika zmiany (stosunek wyników osiągniętych w roku 2006/07 do pierwszego roku uczestnictwa w programie)

Nauczyciele - liczba zrealizowanych wyjazdów

3 691

Ogólna kwota otrzymana z budżetu programu Socrates-Erasmus na stypendia dla studentów

53 530

Dynamika zmiany (stosunek wyników osiągniętych w roku 2006/07 do pierwszego roku uczestnictwa w programie)


PL ZAMOSC01

PL ZAMOSC02

PL ZGIERZ01

PL ZIELONA01

PL ZIELONA02

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu

Wyższa Szkoła Kupiecka

Uniwersytet Zielonogóski (dawniej Politechnika Zielonogórska)

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze do roku 2001

241

242

243

244

245

31

Publiczna

Publiczna

Niepubliczna

Niepubliczna

Niepubliczna

2000/01

1999/2000

1999/2000

2004/05

2002/03

4

296

63

5

40

6 915

551 861

74 685

6 800

50 530

1

66

17

4

8

442

40 502

10 227

1 550

4 735

4

21

7

0

0

6915

43628

8122

0

0

1

5

3

0

0

442

3552

1547

0

0

0

52

4

2

11

0

124600

6400

3050

14260

0

12

0

1

2

0

8000

0

800

1375

-100%

136%

-60%

-33%

120%

-100%

140%

-100%

-50%

0%


32


ISBN: 978–83–87716–24–0

10 lat Erasmusa w Polsce. Wybór danych statystycznych i finansowych  

W publikacji znajdą Państwo wybór danych statystycznych i finansowych podsumowujących udział polskich uczelni w programie Socrates – Erasmus...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you