089 RISS

Page 1

Urnes verdensarvsenter

Med en karakteristisk form stikker Ornes seg ut mot vest i Lustrafjorden. Terrenget stiger jevnt opp fra fjorden og fergeleiet mot flata hvor Urnes stavkirke står. Her har det vært kirke i 1000 år og gårdsdrift i 4000 år. Fra denne flata stiger terrenget bratt opp til fjellet Tausasva 940 meter over fjorden. Som fjellet understreker stavkirken den vertikale streben mot himmelen med sin høyreiste vertikale linjeføring. Midtveis mellom fjorden og kirken tegner besøkssenteret RISS en horisontal, svart strek i et dramatisk landskap. Det lavmælte anlegget underordner seg omgivelsene og fortsetter det horisontale snittet skapt av veien og parkeringsplassen. Her etablerer den lange muren en horisontal hylle i landskapet som lar de besøkende bevege seg uten anstrengelser, før de tar fatt på stigningen opp til kirken. Prosjektet er en poetisk beskrivelse av det å vandre inn i en stavkirke. Man stiger gradvis over terskelen og inn i mørket, først ute på det mørke dekket langs den mørke muren med riss av runer, og jo mer man vandrer, jo lenger kommer man inn i den mørke verdenen fram til og inn i utstillingene. Stavkirkens mørke beskrives gjennom lyset som slipper til gjennom gliper, glugger, mellomrom og terreng. I plan og snitt fortolkes programmet og dets betingelser gjennom høye og lave rom, lyse og mørke rom, storslagne rom og intime rom og fleksible rom som enkelt kan åpnes og lukkes. Byggets hovedgrep kan oppleves selv om noen funksjoner er stengt. Utstillingsrom og filmrom som krever lysregulering og stor takhøyde er lagt på innsiden av muren under terrenget. På utsiden av muren trekkes vestibylen gjennom hele bygningen og gir en fornemmelse av en vandring gjennom et tun fram mot Urneshagen. Historien om Ornes som klyngetun på flaten ved kirken transformeres til en fortolkning av et rekketun i det skrånende terrenget. Gjennom få elementer og begrenset material- og fargepalett oppnås et ensartet og særegent uttrykk som underordner seg omgivelsene, samtidig som det viser forbindelsen til stavkirken. Den svarte kledningen fremhever den frodige vegetasjonen i kulturlandskapet gjennom hele sommerhalvåret, fra epletrærnes blomstring til innhøsting av frukten. Den mørke kledningen brukes også i interiørene på utsiden av muren. Muren og interiørene på innsiden av muren formes i svart betong. Det horisontale grepet som rettlinjede streker (RISS) i hele anleggets utforming framhever den lokale topografien og Ornes-landskapet sine klare horisontale soner fra fjord til fjell. Det dempede uttrykket gir redusert fjernvirkning, samtidig som besøkssenteret fremstår som et tydelig mål for de besøkende fra ferga, fergekaia, publikums- og bussparkeringen. På vei ned fra kirken forsvinner bygningen i landskapet, og det er opplevelsen fra kirken som blir med de besøkende hjem. INTERIØRPERSPEKTIV VESTIBYLEOMRÅDE FRA HOVEDINNGANG MOT URNESHAGEN

RISS

1

2

3

4

5

6


SITUASJONSPLAN 1:500

...stavkirken streber mot himmelen med sin høyreiste vertikale linjeføring ...midtveis mellom fjorden og kirken risses en horisontal svart strek i landskapet

URNES kote 120

RISS kote 33,5

PERSPEKTIV FRA FJORDEN

RISS

1

2

3

4

5

6


B

A

PLAN 1:200

C

5M

TEKNISK ROM UTSTILLING

FILMROM

BASISUTSTILLING - NORGES VERDENSARV

HCWC

D

WC

WC

GARDEROBE

WC

URNES STAVKIRKE - TRE OG TRO GJENNOM 1000 ÅR

LAGER UTSTILLING

WC

MUSEUMSBUTIKK OG RESEPSJON

LAGER BUTIKK

TRAPP OG HEIS

LAGER/KOPI

D

LAGER UTSTILLING

URNESHAGE N INFOPUNKT/ VENTEOMRÅ DE

HOVEDINNGANG VESTIBYLE

SYKKE L PARK

ERING ARBEIDSPLASSER SKULPTUR UNESCO

UTESERVERING

SALG LOKALMAT MØTEROM KONTOR LEDER

AKTIVITET BARN OG UNGE

KAFE KJØKKEN

Romprogram

K.GRL. RISS AREAL AREAL FUA m2 FUA m2

PUBLIKUMSFUNKSJONER Resepsjon/vestibyle

372 145

367,5 129,5

Kafé

50

50

Kjøkken, oppvask mv.

25

26,8

Lagre kafé

28

29,4

Publikumstoaletter

13

15,8

Museumsbutikk

20

20

6

6

Filmrom

30

34,9

Aktivitetsområde for barn og unge

35

33,5

Salgsrom lokalprodusert mat

20

21,6

UTSTILLINGER

232

236,5

Utstilling «Tre og tro gjennom tusen år»

140

140

Lager museumsbutikk

Basisutstilling Norges verdensarv Lager utstilling Teknisk rom utstilling Lager utstillinger, formidlingsutstyr ANSATTE- OG DRIFTSAREALER Kontor daglig leder

Åpne arbeidsplasser; 4 stk á 6 m2 Kopirom, lager rekvisita

60

60

12

10,6

8

10,1

12

15,8

162

166,5

24

24,3

8

7,8

5

5

20

20,7

Toaletter og garderobe, personale

5

8,1

Renholdsrom, lager renholdsutstyr

5

5,9

Møterom, pauserom

10

10

Lager redskap, utemøbler etc.

15

14,9

Teknisk rom

70

69,8

766

770,5

SUM FUNKSJONSAREAL FUA MÅLT BRUTTOAREAL BTA

SNITT DD 1:200

1020

P

HC P

P

HC P

P

P

De lyse arealene fordeles i hovedsak i mindre volumer som strekker seg ut over terrenget på utsiden av vestibylen. Ved å fordele disse i flere volumer kan de enkelt åpnes eller lukkes, helt eller delvis. Slik kan bygget enkelt tilpasses ulike grupper brukere og besøkende, samt de forskjellige sesongene. Vestibylen vil likevel være tilgjengelig for alle til enhver tid. Kafeen ligger med direkte adkomst til uteservering under tak ved inngangen, samtidig også lett tilgjengelig fra kjøkkenet i volumet innenfor. Kjøkkenet samlokaliseres med salgsområdet for lokal mat – her vil da både produksjon og salg kunne foregå. Fra kjøkken er det kort vei til trapp og heis til underetasje med støttefunksjoner.

PLAN U 1:400

A

Møterom for ansatte, med tekjøkken, er løst slik at rommet kan brukes av alle byggets brukere, med nærhet til både vestibyle, kontorlokaler, utstillingsarealer og de øvrige funksjonene som skal kunne brukes av lokalbefolkningen. Garderobe og wc for besøkende er lagt ved inngangen, med mulighet for adkomst både utenfra og fra vestibylen. Resepsjon og museumsbutikk er etablert som en hule i muren, umiddelbart innenfor dette.

B

C

TEKNISK ROM

VAREMOTTAK (FELLES)

TRAPP OG HEIS

RENHOLD

VARER (KAFE)

TØRRVARE (KAFE)

GANG

WC

Urneshagen nås både via utgang i enden av vestibylen og via stier gjennom utearealene. Den langstrakte muren er tenkt gitt en tykkelse stor nok til å romme flere mindre funksjoner både innvendig og utvendig, f.eks nisjer med sitteplasser til bruk ved omvisning eller kunnskapsformidling av annet slag. Den er også tenkt utsmykket med riss - kanskje av runefragmenter fra stavkirken. Dette kan både være utsmykning og del av kunnskapsformidlingen.

FORROM

GARD.

KJØL/FRYS (KAFE)

WC

KJØLT MATAVFALL LAGER UTOMHUS

AVFALL (KALDT ROM)

SYKKEL P

Felles varemottak

Planen er organisert etter en enkel fordeling av mørke og lyse arealer på hver side av en langstrakt vestibyle. De mørke arealene legges inn i terrenget bak den gjennomgående muren. Utstillingene og filmrommet entres fra vestibylen via to «våpenhus» med lav takhøyde som gjenskaper den intimiteten som oppleves når man skrider inn i stavkirkene. Vel inne åpenbarer det seg storslagne utstillingsrom, hult ut i terrenget som underjordiske katedraler. Utstillingsrommene er lokalisert tett sammen, med mellomliggende filmrom og støttefunksjoner, for å legge til rette for effektiv og fleksibel bruk.

Støttefunksjoner for ansatte og drift er lagt til underetasjen. Etasjen har egen inngang fra parkering nederst på tomta, og korte, effektive transportveier inn til varemottak og videre til kjøl, frys, lagre, heis og trapp. Ansattgarderober er også lagt hit, samt sykkelparkering, utomhuslager og avfallsrom.

5M

RISS

1

2

3

4

5

6


PERSPEKTIV HOVEDINNGANG

c+41,09

- O.K. LYSSJAKT

c+36,71

- O.K. MUR

c+33,50 - PLAN 1

c+30,20 - PLAN U c+28,81 - PARKERING

FASADE NORD / SNITT UTESERVERING 1:200

FASADE VEST 1:200 MOT FJORDEN

RISS

1

2

3

4

5

6


FASADE SØR / SNITT URNESHAGEN 1:200

Utstillingsrommet «Urnes stavkirke - tre og tro gjennom tusen år» er gitt en kvadratisk grunnplan, hvor taket trinnvis hever seg fra inngangen og diagonalt gjennom rommet og ender i en vertikal lyssjakt opp mot dagslyset. Kopien av nordportalen er plassert sentralt i rommet på diagonalen med første knekkpunkt i taket og er både det taktile hovedobjektet i «skogsrommet» og markerer en sanselig fysisk overgang og avgrensning mot «kirkerommet» hvor lyset fra lyssjakten er et sentralt grep og en direkte assosiasjon til opplevelsen av mørke og lys i stavkirken.

SNITT CC 1:200 TRE OG TRO GJENNOM 1000 ÅR

SNITT BB 1:200 BASISUTSTILLINGEN NORGES VERDENSARV

INTERIØRPERSPEKTIV UTSTILLING TRE OG TRO GJENNOM 1000 ÅR NORDPORTALEN SOM AVGENSNING OG OVERGANG

INTERIØRPERSPEKTIV UTSTILLING TRE OG TRO GJENNOM 1000 ÅR LYSINNSLIPPET SOM FORTOLKNING AV LYSET I STAVKIRKEN

SNITT AA 1:200 KJØKKEN / LOKALMATUTSALG

RISS

1

2

3

4

5

6


PERSPEKTIV FRA VEIEN NED FRA KIRKEN MOT FJORDEN

RISS

1

2

3

4

5

6


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.