Page 1


dAnKjeWel voor het schrijven Evelyne Bawin (De Poal, Overpelt) Guy Junior Stevens (Time-Out, Zellik) Nicolas Debonne (’t Schipke, Lauwe) Safie Horemans (10R20, Herentals) Sofie Hermans (Smurf, Schaffen) Sofie Vanspeybroeck (’t Geduld, Afsnee) Vincent Fransen (Phoenix, Westerlo) voor de interviews ’t Biejke, Borgloon (Karen, Jo, Dwight, Pieter) De Klinker, Aarschot (Sarah, Sigi, Jeroen, Sam) Den Biel, Sint-Gillis-Waas (Niki, Geoffry, Davy) Tydeeh, Mol (Tim) voor het nalezen Barbara Redant (AC/DC) Dylan Peere (AC/DC) Griet Willems (Formaat) Johan Muyldermans (Formaat) Joris De Bleser (AC/DC) Karen Kerff (’t Biejke, Borgloon) Katrien Voorspoels (Formaat) Kobe Vanhaeren (voormalig AC/DC) Leen Lauwers (AC/DC) Linda Baeten (Formaat) Lukas Van Broeck (’t Mutske, Laken) Maarten Van Rillaer (Katastroov, Bierbeek) René De Pauw (AC/DC) Safie Horemans (10R20, Herentals) Sofie Vanspeybroeck (’t Geduld, Afsnee) Stefaan Tubex (AC/DC) Tim Jamée (Formaat) voor de illustraties & de foto’s Heidi Haesevoets Koen Legrand (De Wringer, Betekom) Kwinten Verspeurt Lokale jeugdhuizen Formaat voor het puzzelen Barbara Poppe Kara Eestermans Tom Willox Vanessa Wouters voor de lay-out Pepijn Haghebaert andere De Ponie, Moorslede De Wringer, Betekom deelnemers kwartee 24 en 25 november 2007 Den Eglantier, Sint-Niklaas EXiXion, Wetteren Joppe, Battel Lodejo, Lochristi PIVO, Schilde T-Klub, Lokeren Uzuz, Gistel Het Formaatteam 2de druk, 2010


Ceci n’eSt pAs une brOchure

gen

e verschillende werkin De rode draad doorheen dez is de jeugdhuismethodiek.

smethodiek De jeugdhui r van denis een manie geeft een Ze . ken en doen l is. ugdhuisideaa gt wat het je es, ze uz e ke di n r, ge ee visie w kt daarin ei aa m s de ui dh op werking, Maar elk jeug op de eigen jn De zi d t … ur em st bu die afge en, op de een jongeren will et at m w ag op m n, en de le t ‘af’ hodiek is nooi en regel jeugdhuismet den. Het is ge or w n ke ke be ik dt, maar bl or w he sc gd iti kr uizen opgele dh ug je n aa di die er e mogechtingaanwijz eerder een ri ngeeft. lijke routes aa

Omleiding

Iedereen heeft zo wel zijn of haar eigen idee van wat een jeugdhuis is. Als je al die visies same nlegt, krijg je een erg kleurrijke en diverse bundeling van ideeën. Deze brochure, die speciaal voor (en door) jeugdhuizen geschreven is, wil hier structuur in brengen. Ze wil een wegwijzer zijn, maar ‘omle idingen’ zijn zeker mogelijk. Het is niet zo dat we voorwaarden prob eren op te leggen waaraan jouw jeugdhuis moet voldoen om een ‘echt’ jeugdhuis te zijn. We hopen wel dat deze tekst ertoe kan leiden dat je jouw jeugd huis eens onder de loep neemt. Op welke manier werk je nu? Op welke manier wil je werken? Waar wil je met het jeugdhuis naartoe?

Voor en door jongeren

Formaat heeft bij het schrijven van deze brochure een beroep gedaan op de medewerking van een aantal jongeren uit jeugdhuizen in heel Vlaan deren. We hadden al snel door dat we de jeugdhuize n zelf nodig hadden om het verhaal te brengen. Het is immers dáár dat het allemaal gebeurt. Dáár is de actie terug te vinden, de fun, het échte jeugdhuisgebeu ren. Deze rijkdom uit de praktijk kan je niet uit boek en halen, maar alleen uit de levensechte ervaringen van jongeren. In die zin is deze brochure dus géén brochure, geen theoretisch verhaal. Eigen aan de jeugdhuiswereld, is het een verhaal geworden voor en door jongeren. Het wil herkenbare aanknopin gspunten geven voor de werking van jouw jeugdhuis.

De bron voor deze brochure is AC/DC, de de nktank van Fo de visie die rmaat, over de jeugd­huis­met hod­ iek heeft ge schreven. Wil je meer? Lees dan ook ‘Open huis houden. Welkom in de jeugdhuis­met hodi publicatie ka n je gratis do ek!’ Deze wn­loaden op www.formaa t.be.

Ceci n’eSt pAs une brOchure

maten en gewichten, in alle Jeugdhuizen zijn er in alle of klein, chaotisch of gegeuren en kleuren. Groot in de stad, met of zonder of p dor structureerd, in het In Vlaanderen zijn er jeugdberoepskracht, enzovoort. ­ oetings)centra, jeugdontm en( ger huizen, maar ook jon het zo gek niet bedenken centra, jeugdclubs … Je kan maal gemeen hebben, alle ter of het bestaat. Wat ze ech r jongeren zijn. is dat ze van, voor en doo

3


i NhOud Iedereen binnen Doe het zelf enthousiaste Vlaamse jon Wekelijks zetten duizenden or ect uiss gdh jeu De gdhuis. geren zich in voor hun jeu is in volle bloei! ethodiek omgevormd tot een We hebben de jeugdhuism l kan je afzonderlijk lezen, verhaal in vijf delen. Elk dee le plaatje dat telt. tota maar het is natuurlijk het

Panorama p.5 Iedereen medeplichtig Iedereen aan de macht

Veur en deur jongeren p.14

Ontmoeten

Activeren

Samen

Educatie

De kip of het ei p.19 Behouden of vernieuwen Ontspanning of inspanning Instuif of activiteiten Jong of oud Stof tot nadenken p.22

Een goeie babbel

De temperatuur meten

Schreeuw het van de daken p.26 Moeder, waarom leven wij? Georganiseerde chaos Een hulplijn nodig?

SCHREEUW HET VAN DE DAKEN STOF TOT NADENKEN

i NhOud

PANORAMA

4

VEUR EN DEUR JONGEREN

DE KIP OF HET EI


pAnOrAma

pAnOrAma

h hebben alle jeugdhuizen Elk jeugdhuis is anders. Toc appelijk. Elk jeugdhuis sch ook enkele zaken gemeen principes. Deze principes werkt volgens dezelfde vier de van een jeugdhuis. Het is vormen de fundamenten basis waar alles om draait. • Iedereen mag binnen. • Iedereen is medeplichtig. • Iedereen doet het zelf. . • Iedereen is aan de macht

5


Iedereen binnen

ver’ van het een ‘make-o e w aln oe d r c’s en het za “Ieder jaa worden de w en r d a n ja vi e it D W . . is en genom jeugdhu en d n a h ën er ee d id on e tje achteraan k aan de winkel is … All of per s u er dat er nog w jn welkom in onze ideeën­b dering a zi van jongeren organiseren ook een verg r alle a e a w w r a en a men mail. M artoe kan ko proken worden : a n n ee er d ie wa ar en bes kaar ge gooid an we kiezen?” ideeën bij el ga r eu kl Welke Wat doen we?

verschillende manieren. IeEen jeugdhuis is open op dat de deuren van je jeugdOm ’. dereen mag er ‘binnen nen n letterlijk ‘open’ zijn, kun huis op bepaalde momente id betenhe ope ar Ma en. kom jongeren letterlijk binnen rt alle jongeren, iedereen hoo kent ook openstaan voor erbij.

Dwight, ’t Bi

open Zet de deur maar

een bereikbaar en toeEen open jeugdhuis is vlakken. Jongeren moealle gankelijk jeugdhuis op kunnen vinden, moeten

elijk ten jouw jeugdhuis gemakk en en moeten zich er thuis kom nen kun nen bin r naa vlot kunnen voelen.

) ejke (Borgloon

ben hier twee meisjes van “Een paar weken geleden heb gegeven. Ik had nooit vat de Evangelische Kerk een in een jeugdhuis zouden n nse me e dez t ver wacht da stje geworden.” fee komen, maar het is een fijn Tim, Tydeeh (Mol)

af op de al. Stem ze en zijn crucia ur gs in en t. op ur uit de bu • Goede n de jongeren Jouw jeugdgewoonten va is belangrijk. tie ca lo re ba ik niet ‘naast’ re er be il w • Een vlot urt zijn en bu de n va el huis wil een de thuis voelen staan. rs moeten zich rekkelijke ke er ew ed m nt en k van een aa • Bezoekers uis. Maak wer in jouw jeugdh een ende dingen: inrichting. uren verschill het be is ge s m ui ro dh aa D • In het jeug g, een fuif … in er ne ad de rg ei ve n met versch workshop, ee ende ruimtes te, ill im ch ru rs gs ve tin er goed om ov kken. Ontmoe hi sc be  … at te n etaria mogelijkhede mmelkot, secr niemand rgaderzaal, ro s is du en l ee fuifruimte, ve ci mmer n zijn niet co zo! • Jeugdhuize eren. Houden um ns co te verplicht om

Facts

FAQ’s

pAnOrAma

de eerste • Hoe voelde jij je toen je kwam? keer het jeugdhuis binnen uis vlot gdh jeu w jou van • Is de deur te vinden? it van op de straat? • Hoe ziet je jeugdhuis eru r het jeugdhuis? Met jonge• Hoe communiceer je ove gemeente? de t Me ? ren? Met ouders

t zie je ook. elkom en da w r n ie h is n lende soorte “Iederee veel verschil d dat het alzo r ie h jn ren Er zi nd het schitte een jongeren. Ik vi draaien. Het is hier echt n n ka re cultu .” lemaal zo tijden en sub ef le n va es smeltkro Jo, ’t Biejke (B

6

orgloon)

... voor iedereen Jouw jeugdhuis is er voo r iedereen. Alle jongeren, zonder onderscheid te maken in afkomst, geslacht, leeftijd , geaardheid, studieniveau, geloof … zijn welkom. Er wor dt gewerkt aan ’insluiting’. Verschillen zijn er niet om te vermijden, maar om te koe steren. Ze brengen een ong elooflijke rijkdom met zich mee. Verschillende ideeën geven een brede kijk op de sam en­ leving. Door diversiteit kun nen we leren van elkaar. In je jeugdhuis is er respec t voor iedereen. Openheid betekent dat je bereid bent naar iedereen te luistere n. Als medewerker neem je een open houding aan. Jouw jeugdhuis staat niet op zich. Het maakt deel uit van de omgeving, van de sam enleving. Wees je bewust van de plaats die je jeugdhuis inneemt in dat netwerk. Hoe meer mensen

op de hoogte zijn van de werking van je jeugdhuis, hoe meer steun je zal krijgen. Misschien kan de lokale jeu gdbeweging je helpen met wat oude zetels, heeft een mid denstander nog wat verf over en wil de plaatselijke brouwe r je steunen bij de bouw van een nieuwe toog. Bouw een goede relatie op met de bur en, de politie, de gemeente … Maak hen duidelijk waarom je jeugdhuis er is. Leg hen uit wat je doet, zodat er voldoen de vertrouwen in het jeugdhuis kan groeien. Een stevig net werk wapent je in allerhande situaties.


And eren vero orde len, zei je, houd t geen enke le stee k. En daar zat ik bij je, terw ijl ik naar je keek . af, Diep verz onke n dwa alde mijn blik en toen zag ik hoe hij hem een lief kusj e gaf. tot man . Een omh elzin g, gene genh eid van man van. en houd van d beel voor nd Een beto vere een hoek je. Mijn blik verh uist en houd t halt in er gepr aat, t word kje dran een en e hapj Met een je. koek geen t neem nd iema maa r een bele efdh eid, Dit kom t niet door een gebrek aan entij d. voor som mige n is het nu eenm aal vast En iede reen praa t gew oon door, wan t daar is resp ect voor. gaan . En dan is er een tijd van kom en en vroe g geda an. te r wee ijk oonl gew s zoal is d De avon , Ik houd de deur nog voor iema nd open n. wan t zij kan niet zo heel goed lope zorg en, Er word t afsc heid geno men zond er morg en. naar uit er alwe kijkt reen iede t wan Dik, dun, groo t of klein , den zijn! het jeug dhui s, dat is waa r je vrien

Huis’ en dat geeft “‘Uzuz’ staat voor ‘Ons eiken: een weer wat we willen ber en creëren, tweede thuis voor jonger oof …” gel ongeacht hun afkomst, JH Uzuz (Gistel)

Evel yne Baw in, De Poal (Ove rpelt ) daar n zijn

riende mijn v

in me thuis Ik voel huis, want … gd mijn jeu eer ame sf aangen n e e op de t g rt er er bij er han o o h een mani ieder andere f o n ee alles

ejouw jeugdhuis of die er ger Jongeren die actief zijn in is Dat ep. gro en) end (vri hechte geld komen, vormen een uwkomers nie r voo ar Ma . oel gev ig fijn, het geeft een veil reigend overkomen. kan zo’n hechte groep bed g op dezelfde plek aan de too Bestuurders die elke vrijdag uw­ Nie en. ikk chr afs ers oek zitten, kunnen nieuwe bez dat ‘buitengekeken’, gewoon om komers worden ook vaak rom daa is Het en. del wan nen iedereen opkijkt als ze bin een warm onthaal te geven. belangrijk nieuwe jongeren jonleid kan ervoor zorgen dat Een uitgewerkt onthaalbe te zich om zijn eid ber len en geren zich sneller thuis voe oorbeeld bijv is ten aar lidk t me engageren. Het werken l aart is namelijk een symboo een goed systeem. Een lidk t. heb uis gdh jeu voor de band die je met het

lig ezel zo g n r e f zij is het mezel r e mag n en ik ka oen s te d el iet w d j i alt er is urt er gebe lf wat e z l a a ik bep artee, deelnemers kw 2007 er mb ve 24-25 no

“Hier wordt je niet aange staard als je binnenkomt. We kijken niet op van ‘ni Iedereen is meer dan welko euwe’ jongeren. m.”

pAnOrAma

huis? Nieuw in het jeugd

kan

Karen, ’t Biejke (Borgloon)

7


Iedereen medeplichtig Groepsgevoel

enwerken noodzakelijk. Je In jeugdhuizen is nauw sam er gen dat het in deze tijd ‘ied hoort mensen wel eens zeg gdjeu een en asociaal zijn. In voor zich’ is en dat jonger t het geval. Helemaal alleen, nie er zek dat is g huiswerkin staande houden is gekken uis als enkeling, een jeugdh t wan , ces suc alle r basis voo werk! Samenwerking is de en. alle dan er in groep bereik je veel me wilzorgen ervoor dat de vrij Vertrouwen en veiligheid zeft hee Dit . eel sterk geh ligersgroep uitgroeit tot een Een . ers oek bez de en en led ker ook voordelen voor de activiteiten organiseren. Bosterkere groep kan toffere bikere sfeer en is er veel am vendien heerst er een leu om er ook bij uit n ere and igt nod ep ance. Een fijne gro te komen.

Hu is van Jeu gd Iet s org ani seren wa t bij jon ger dat is wa ar het alle ma al en aan sla at om gaa t. Me t een gro ep gem otiv eerde me nse n we rke n aan wa t de jon geren we nse n. Sam en ste rk, een oud e spr vel e han den ma ken lich euk t het gro eps gev oel en erb we rk ij horen me nse n wa t is dit leu k! Oo k een plu im voo r de vrij wil lige rs Die mo gen er we l zijn Wa nt eer lijk gez egd He t is nie t alti jd roz eng eur en ma nes chi jn. Kor tom , een goe d jeu gdh uis is voo r ied ere en een thu is. Dit con cep t mo et alti jd blij ven bes taa n en dan zal ‘de gro ep’ noo it vergaa n. Vin cen t, Pho eni x (West erlo )

ngers , harde nden, toogha gen lachen ie vr jn zi ij “W din kunnen met werkers . We ereid om nieuwe mensen b en zijn altijd m te ge ven. Kort geze gd : ko el w rm a een w perteam!” su n ee jn zi e w -Niklaa s)

pAnOrAma

Lies, Den Eglan

8

tier (Sint


het Zorg dragen voor jeugdhuis

zich kers als bezoekers voelen Zowel jeugdhuismedewer is. Je uis gdh jeu w jou die ie sat betrokken bij de organi te maken, om ervoor te zor spant je in om er iets van ken, wer te en sam r Doo ait. dra gen dat de werking goed wilt organiseert activiteiten, je kom je tot resultaten. Je te atig elm reg om eid ber t ben je handen vuil maken, je rde woo ant ver ten, je neemt tappen, je zet het afval bui lijkheid op … ie uis een bruisende organisat Zo maak jij van jouw jeugdh er iedere dat t nie nt eke bet Dit is. waar het fijn vertoeven moet worden. Dat is niet rea dag iets speciaals gepland elmareg Op t. ens gew t nie ook listisch en waarschijnlijk origineel organiseren, is een tige tijdstippen iets leuk en one instuifavond. Maar het gew goede afwisseling voor de dingdhuizen dat er spontaan is ook de rijkdom van jeu  … ken den te na r ove raf gen ontstaan, zonder er voo

ed! O ntwerp Oké , dat is go computer ? n oe d ts ie t r is een “Jij wil mee! n affiche. Hie maar eens ee nsluiting … Ga je gang er en ll a a zu met internet ze g het dan maar. Dan .” , n is oe r d a zelf Als ze kla at mag je ook d of , n re ië p wij ze ko

Jeugdhuizen hebben aan dacht voor wat de bezoek ers willen, voor hun ideeën en opvattingen. Ieder bestuursli d, iedere medewerker én elk e bezoeker worden gezien als een actieve deelnemer aan het jeugdhuisgebeuren. Aan de toog en in de zete ls worden heel wat leuke gesprekken gevoerd. En reg elmatig gaan die gesprekke n eigenlijk over wat je jeugdh uis zou moeten en kunnen doen. Dat praten, moet niet alti jd toevallig gebeuren. Je kan gesprekken bewust op gan g brengen. Drop bijvoorbee ld een stevige stelling aan de toog en stel heel wat vragen over wat medewerkers en bezoekers van een bepaal de activiteit vonden. Heb je je geamuseerd? Was het boe iend? Wat vind jij ervan? Die vragen op bezoekers en medewerkers afvuren is één ding. Luisteren en met de antwoorden aan de slag gaa n, is echter minstens even bel angrijk. Want zo betrek je bezoekers bij je werking.

(Mol)

“Jongeren kunnen hun goe de ideeën vaak nergens anders tot uiting brengen. Vorig weekend wa s er hier een kickertornooi van iemand die dat supergoed georganiseerd heeft. Wij geven jongeren de kans om met een nieuw project te beg inn en.” Sara h, De Klinker (Aarschot)

FAQ’s

vrijwilliger? • Waarom werd je zelf ooit er leeft bij de wat en wet te je • Hoe kom jeugdhuisbezoekers? mee organiseren? • Kan iedereen makkelijk worden in jouw jeugdhuis? Waar • Staat er een ideeënbus de ideeën besproken? n open? van werkgroepen en ker • Zijn de vergaderingen Hoe kondig je dit aan?

pAnOrAma

Tim, Tydeeh

Betrokken bezoek ers

9


Doe het zelf Geen jeugdhuis zonder

vrijwilligers

mee jongeren werken vrijwillig Jij en ook een hoop andere t en kom uis gdh jeu je in die in het jeugdhuis. Iedereen gen. krij s kan moet daartoe de graag initiatief wil nemen, w jou en uis gdh jeu w jou hart van Vrijwilligers vormen het rs. lige wil vrij de van t jeugdhuis zit in het har r om ag in. Ze worden vrijwillige Jongeren zetten zich gra op te gen arin erv of om nieuwe vaardigheden uit te bouwen jongeere and zijn ert, tive mo er doen. Maar wat hen nog me kans jeugdwerk actief zijn, is de ren. Als je vrienden in het gen din e dez al Op ert. age eng veel groter dat je je zelf ook ers erk dew me n. Vraag aan de kan je als jeugdhuis inspele ld bee oor bijv om gen rtui en ove of zij hun eigen vrienden will op aan rs ige potentiële vrijwill eens te tappen. Of spreek . te doen waar ze goed in zijn om hen ag vra n, hun talente

bezig gers blijf je niek die jeugdhuizen doet li il w ij vr t e ch M et te s het spel ‘m ikkelde een

en Formaat ontw n vrijwilligersbeleid. Tijd orde vragen vo er hu en ov ill ch en rs nk ve de je na je ijg n kr va g’ zi en ct be ijf je er alle aspe vrijwilligers bl otivegeschoteld ov m n, ve er w eleid: vrijwilligersb n je gratis … Het spel ka n  ne lo be n, re aat.be. rm .fo www downloaden op

Ja, ik wil ... Wanneer je vrijwilliger ben t in een jeugdhuis is je inze t niet langer vrijblijvend. Je draagt verantwoordelijkhei d ten aanzien van de andere vrijwilligers en van het jeu gdhuis als organisatie. Als je beloftes maakt, moet je die nakomen. Vrijwilligers beoord elen elkaars werk onderli ng. Iedereen wordt graag gew aardeerd voor de dingen die hij of zij doet en de ideeën die hij of zij naar voren brengt .

Je medewerkers zijn he ilig want zij moeten de bo voor het jeugdhuis el Hen ondersteunen, so draaiende houden. igneren, met respect behandelen en belonen is om je vrijwilligers gemo dan ook een must tiveerd te houden.

ugdhuis­ et hele je ten.” h n a a erslaafd nel losla “Ik ben v Het z al me niet s . n g e b e ur e

pAnOrAma

Guy, Tim

ellik)

lligers over de“Hoewel je niet alle vrijwi k ik dat de den n, ere zelfde kam kan sch taat. De nieuwe nieuwe vrijwilliger wel bes gdhuis aanjeu vrijwilliger is vaak in het tegenstelling - in er t eer nd spe ar ma , zig we niet meer al zijn tot de oude vrijwilliger lliger praktisch tijd. Ter wijl de oude vrijwi jwilliger een e vri is ingesteld, is de nieuw nieuwe impulngt bre t Di ne. chi ma eën ide tussen oude en ng rki we sen mee. Een wissel aal om leven in nieuwe vrijwilligers is ide jft het jeugdbli de brouwerij te houden. Zo ” huis nog jaren bruisen. Sofie , Smurf (Schaffen)

10

e-O ut (Z

“Nieuwe vrijwilligers heb ben er veel aan als ze ondersteund worden, als ze het gevoel hebben dat ze welkom zij n. Het is belangrijk dat ze weten dat ze ‘ge wil d’ zijn.”

Sarah, De Klinker (Aarscho

t)


nsen Over kracht en ka

dat een jeugdhuis zijn dit om Jongeren die actief zijn in eden. Je ijkh gel mo en cht kra hun daar geloofd wordt in geval ijl dat elders niet altijd het krijgt er veel kansen, terw timuleerd ges en eld rikk gep je d is. In een jeugdhuis wor je verder te ontwikkelen. om iets te proberen en om ieven van verschillende act Je kan in een jeugdhuis pro een kan Je n. nte me age eng viteiten en van verschillende een ontwerpen, deelnemen aan avond tappen, een affiche en en ber pro gen din je g uis ma vergadering. In het jeugdh omgaan met n lere ers erk dew Me n. mag je op je bek gaa worden jeugdhuismedewer verwachtingen. Bovendien iets leuks en del mid nig wei t me kers uitgedaagd om er , hinrke werking uit te bouwen van te maken, om een ste moeien sen los te op ten flic con dernissen te overwinnen, . lijke situaties aan te pakken

ig enwoord g e t n a v De jeugd ee n jongeren m

, geve te realiseren Als ze en en dingen do samenleving. te de n ee m aa r k oo Doo r lang aa be m n s, ee ui t jeugdh het algem vorm aan he tten, laten ze urend ze td in or s vo ui k dh oo ug je ngeren zich voor een e. Doordat jo ote maathet individuel kunnen ze gr s, ui dh voorgaan op ug je t he hun mein or n vo re le ren opkomen le ze nieuwe dingen n: en van aa n ag uitdaginge n in het dr schappelijke men, oefene ne en ng si is besl ning, samen t opbrengen … ijkheid, respec verantwoordel

, zal ik fier zijn als zij “Als ik later kinderen heb den engageren. Als je zich in een jeugdhuis zou g eens vrijwilligersno rk naast je school of we mij goed bezig!” werk doet, ben je volgens

FAQ’s

Jij kunt het Jongeren zetten zich voor jouw jeugdhuis in, omdat ze bepaalde dingen willen. Sam enzijn met anderen, nieuwe dingen leren, anderen helpen, datgene doen waa r ze goed in zijn … Het jeugdhuis is een bruise nde ruimte waar jongeren kunnen experimenteren op verschillende vlakken : creatief, intellectueel, soc iaal, persoonlijk, emotionee l, relationeel … Bij het meedraaien in een jeugdhuis, wordt er steeds vertrokken vanuit het eigen kunnen van jongeren, vanuit hùn mogelijkheden of com petenties. Door je in te zetten voor het jeugdhuis verfijn je wat je al kan, maar leer je ook nieuwe dingen bij.

Competentie

s

Competentie s vertellen wat jij allemaal in Ze vertellen je mar wat speelt bijvoorb je al kent en kunt. Ook je s hebt. eeld een rol. motivatie Competentie voor alles wat s heb je nodi je doet, zelfs g voor Kijk eens op www.mijncom het koken van een ei. petenties.be Formaat naar of vraag bij het spelpakk et competent iesprint.

t)

teren aan? g je experimen bek gaan? • Hoe moedi je op s ui t jeugdh • Mag je in he ers? ig ill ijw vr de je lt? • Hoe bedank hoe je je engagement invu d in • Is er vrijhei

pAnOrAma

Sigi, De Klinker (Aarscho

“O ns jeugdhu is kansen krijge is een plaats waar jongere n, waar ze ge n en stempel op meer krijgen en wa geplakt ar ze dingen uitproberen.” Sig i, De Klink er (Aarschot)

11


Iedereen aan de macht r voor Wie heeft het hie het zeggen?

aalt en door jongeren. Jij bep Jouw jeugdhuis is er voor Zowel de t. itzie eru uis gdh jeu je samen met anderen hoe rers krijgen inspraak en daa vrijwilligers als de bezoek tie’. cra mo isde bas als uis gdh om spreken we over het ‘jeu anisatie. Iedereen is er aan Het jeugdhuis is een zelforg de macht. id de eindverantwoordelijkhe Het zijn de jongeren die an nta spo zij . Vaak zullen voor jouw jeugdhuis dragen oel hen ingeeft. Met minigev hun wat ens volg werken geven ze richting aan je ken pra afs male basisregels en jeugdhuis. werken verstikkend en kun Té veel regels en afspraken rom Daa en. der kel n doe rs ige nen de motivatie van vrijwill erkunnen worden en verand moeten ze in vraag gesteld t het me eien gro nen kun e me n baar zijn. De regels moete r de cultuur die eigen is aan jeugdhuis. Dat geldt ook voo s waarden, normen, traditie het jeugdhuis: de heersende en gewoonten.

De 10 geb ode n van EXi Xio n Gij zult uwe n fiets velo uit de

baan zett en! Gij zult zich niet naar buit en bege ven met uwe n dran k. Gij zult still eken s zijn buit en voor die bure n. Gij zult uwe n papi eren vuili in den vuile nbak smij ten. ghei d netj ens Gij zult uwe n eige n dran k niet naar ’t joc med ebre ngen . Gij zult het joc en zijn med (bee tsch en) resp ecte ren. ewe rker s een Gij zult niet disc hcri mine ren, ding ens kapo t mak en, ding ens stele n ende diev en. Gij zult gene n illeg ale drug s vers jach eren ende gebr uike n.

aat van een jn een result n manier zi en od b ge naar ee “O nze 10 ciële . We zochten kernweekend t op een niet saaie of offi ren en ge om het re glem ondigen. Het effect? Jon ral ee rk manier te ve f ze het nale ven, dat is w O t. h ec lezen het l anders …” iets helemaa (Wetteren)

pAnOrAma

Jeroen Mercka

12

ert , JO C EXiX

ion

Gij zult erva n op de hoog te zijn dat lede n extr a voordeel krijg en hier. Gij zult deze n rege ls van buit en ende uit ’t hoof d kenn en. EXiX ion (Wet tere n)


Nadenken en (indi en nodig) veranderen Wanneer er standaardant woorden voor alle proble men en vragen zijn, ‘bevriest’ je werking en komt ze tot stilstand. Verandering is dan nog moeilijk te realiseren . Je werking af en toe kritisch onder de loep nemen en bepaalde aspecten evalueren , is een must. Jouw jeugdhuis is nooit ‘af’ . Medewerkers en bezoek ers denken na en stellen het jeu gdhuis voortdurend in vraag. Kritische evaluatie is hee l belangrijk in het jeugdh uiswerk, of het nu gaat om de jeugdhuisstructuur, de ver gaderingen, de vorige fuif of de aankoop van cd’s.

Jeugdhuisstructuur ALGEMENE VERGADERING

vzw-structuur

RAAD VAN BESTUUR KERN Voorbeeld van een typische

WERKGROEPEN jeugdhuisstructuur

aalde structuur, een bepaal Elk jeugdhuis heeft een bep or rvo waa wie dt wor ijk at duidel de manier van werken zod dat wat doet. Het is belangrijk verantwoordelijk is en wie gd jeu n Ee ur. ctu e stru je kiest voor een dynamisch moet Er ie. sat ani org he tisc sta huis leeft. Het is geen en verandering. ruimte zijn voor experiment

FAQ’s

• Hoe betrek je alle vrijwill igers bij belangrijke beslissingen? • Is er tijd voor evaluatie? En wat gebeurt er met de conclusies ? • Hoe kan je in de raad van bestuur of de kern komen?

t een ervoor om te werken me Veel jeugdhuizen kiezen elreg ers erk dew de vaste me kern, een vergadering die zorgt en, tak de lt dee ver n ker matig bij elkaar brengt. De at in open gehouden wordt, sta ervoor dat het jeugdhuis uis. gdh jeu het g van voor de dagelijkse werkin l jeugdhuizen werkgroepen. Daarnaast hebben heel vee thematisch indelen: het der eer Je kan werkgroepen ar werkgroep optredens … Ma plakteam, de tapploeg, de aalde bep een kan Je . ken wer je kan ook projectmatig rond zich tijdelijk in te zetten werkgroep oprichten om niet er n eve ho n pe roe een bepaald project. Werkg ht ric ge op n rde

Ze wo voor het leven te zijn. en verdwijnen weer is dig no t he eer wann lbracht werd. wanneer hun missie vo

pAnOrAma

amse jeugdhuizen heeft een Het grootste deel van de Vla ieso dat er in hun structuur sow vzw-statuut. Dit betekent anen: de algeorg e rijk ang bel e twe r plaats moet zijn voo cd van bestuur. Maar de stru mene vergadering en de raa den met wor t erk gew kan Er . dat tuur kan ruimer zijn dan ilring, een vaste kern, versch een open jongerenvergade eden. ijkh gel mo are elb ont zijn lende werkgroepen … Er

13


veuR en deUr jonGereN

gevat

men uis kunnen sa n een jeugdh . De functies va OASE t letterwoord worden in he or: OASE staat vo

Samen vormen deze vier functies de kern van wat een jeugdhuis kan beteke nen in de samenleving. Elk jeugdhuis geeft een eigen invulling aan deze vier functies en kiest zelf voor het meer of minder uitbouwen ervan. Toch kom en ze ongetwijfeld in elk jeugdhuis voor.

te n • O n tm o e n • A c ti ve re • Samen e • E d u c a ti

O A S

veuR en deUr jonGereN

E

14


ONTMOETEN Ontmoeten = elkaar tegenk omen, mensen leren kennen en met elkaar praten. Maar ontmoeten is ook ‘on t-moeten’: niets moet, alle s moet kunnen.

doe n. Hie r kan ik rus tig nik s g, too de aan n nte Me pla uit de mo uw en, of ste ek ik mij n han den g. kui sen , tap pen , kin om hoo ook t, ger uw gra en er sob , tion Mij n bas thu is. voe lt toc h als mij n twe ede gel ijk t mo He laa s is het leg aal nie dat ik naa r hie r verhui s. , en ma Thu is zit je daa r, me t pa dra stis ch. en lev je ert and ma ar hie r ver , iets je Hie r ben hie r doe je iets , stje s ste eds fan tas tisc h! fee de en zijn n Ma tro zen sch uit n Mij n Sch ip, mij Boo t, mij uus te ma nne n. rob en vol wu lps e dee rne s Na pol eon , Wa s ik de hed end aag se ver ban nen . r hie r naa eds ste mij me n ma g n ma n voo r slu itin gst ijd, Vra ag het aan de dro nke t de sproet en. of aan het me isje me er nie ts, Hie r ma g alle s en hoe ft ete n. -mo ont t éch pas je kan hie r

A S E

De ontmoetingsfunctie is de basis voor alle andere functies die een jeugdh uis heeft. Het is vanuit ontmoeting, vanuit ope nheid, dat jongeren uitgenodigd worden tot het opnemen van een engagement in het jeugdh uis.

e)

Ontmoeting is …

• een gezellige instuif psfeest • open zijn tijdens het dor chapsspelletjes spelen • samen kikkeren of gezels en de andere jeugdvereniging • een voetbaltornooi tegen • …

veuR en deUr jonGereN

Nic ola s, ’t Sch ipk e (La uw

In het jeugdhuis kan je stoom afblazen, plezier maken, ontsnappen aan de drukte van elke dag. Jeugdhuizen bieden aan jon geren een gevoel van thuis-zijn en een kans om zich te ontspannen.

O

15


O A

ACTIVEREN

S

en wakker en stimuleert hen Een jeugdhuis schudt jonger ieve zich in te zetten. Hun act om dingen te doen en om het dat oor erv king en zorgt inzet is het doel van de wer m vor zelf zich en ren lue ft evo jeugdhuis voortdurend blij , zijn te isch gespoord om krit geeft. Jongeren worden aan an. sta te ’ eld de wer actie te ondernemen en ‘in het en, die zich inzetten voor Het is belangrijk dat jonger den. wor en olp geh en nd teu jeugdhuis, hier ook in ges

E

jven

ri s sch

el Artik

Flyeren

Tappen

Helpen

Vergaderen

Kuisen Afwasse

n

Schilderen

veuR en deUr jonGereN

Babbelen

16

Affiche

s plakk en

Klussen

Activeren is …

spreken • bezoekers persoonlijk aan en last rbe ove t nie rs ige will • vrij lijkheid geven rde woo ant • medewerkers ver ze graag doen • jongeren laten doen wat • …

Boekhouden Activiteiten

organiseren


O A SAMEN Een groep jongeren die een jeugdhuis draaiende houdt, is meer dan een groep van ind ividuen. Wat gebeurt er in jouw groep? Je ben samen, je wer kt samen, je leeft samen. • Samenzijn: Iedereen hoo rt erbij en wordt in de gro ep opgenomen. Belangrijke vertrekpunten zijn verdra agzaamheid, solidariteit me t anderen en respect voo r ieder­een.

Sam en pin tjes tap pen ste sta ppe n Elk aar hel pen bij de eer bou we n s stje Sam en dik ke fee uit de mo uw en ar ma den han die ek Ste Sam en ple zie r ma ken elk aar rak en En som s al een s boo s op n une ste Sam en elk aar elk aar leu nen en teg en en ost tro aar Elk agz aam hei d Sam en zorgen voo r verdra n spi jt gee er zek je g Daa rva n krij gdh uis Sam en we rke n in een jeu te thu is (h) ech een r voo gen zor zo en … ) (Sa fie, 10R 20, Her ent als

E

• Samenwerken is een synoniem voor samen ver antwoordelijkheid opnemen, als groep vorm geven aan de werking van het jeugdhuis. • Samenleven: Jongeren die actief zijn binnen hetzelf de jeugdhuis maken samen een cultuur. Ze hebben bepaalde gewoontes, ze del en een aantal afspraken en opvattingen … Samen delen ze lief en leed, waardoor de jongeren sterker worden, maar ook de groep.

Samen is …

• gezellig op stap gaan met de vrijwilliger • met z’n alle s n op weekend gaan • allemaal he tzelfde T-shir t dragen • met je vrijw illigers meedo en aan de qu van jeugdb iz ewegingen • …

veuR en deUr jonGereN

Sam en  …

S

17


Problem

O

kheid ordelij

o

Verantw

en oplo sse

opnemen

A

n

Verbouwen t anderen Samenwerken me

S

n

annen

Pl

E

Communiceren

EDUCATIE

erd. r jongeren heel wat bijgele In een jeugdhuis wordt doo gdJeu . nde doe al of cursus Ze leren van elkaar, door een over demon lere en ger jon r waa huizen zijn een plaats n … lijkheid dragen voor andere cratie, over verantwoorde het ten bui ook ze die n lere Jongeren kunnen er dingen en. ruik g, kunnen geb jeugdhuis, in de samenlevin

erdele Taken v

Relativeren

Onderha

ndelen

deren

Verga eren

Luist

Delegeren

Dj’en

en Tot compromiss

veuR en deUr jonGereN

Volhouden

18

Prioriteiten

Organis

eren

leggen en ke mens

Leren

komen

ilij met moe omgaan

nflicten Omgaan met co

f zijn

Creatie

Tapp

en

Budge

ttere

n

artee, deelnemers kw 2007 er mb ve no 5 24-2

is … n Educatien fouten laten make eren

lu proberen • jongere e activiteiten eva dingen te ij e w rb u o o ie v n e • d n om n uitdage • jongere shop organiseren ork • een w … •


de kiP oF het Ei

jeugdhuis, wordt geconfron Wie kritisch denkt in een van cht kra te gro dé is Het teerd met spanningsvelden. rend naar een evenwicht een jeugdhuis dat er voortdu er e spanningsvelden en dat gezocht wordt binnen dez bij uit je r lee e ger jon Als g. ruimte is voor veranderin s rt onderhandelen, situatie deze vraagstukken, je lee jonere and je r lee k elij Teg inschatten, vergaderen … aan. Dit vraagt van de actieve geren ook nieuwe dingen een bewust en doordacht vrijwilligers in het jeugdhuis uis. gdh jeu bezig zijn met het

DOORDA CHT HANDEL EN

de kiP oF het Ei

telkens opnieuw stevig naIn een jeugdhuis wordt er tes. Omdat het jongeren rou gedacht over de te volgen , jeugdhuis in handen hebben zijn die de leiding over een het ft blij Zo n. doe en ken den zijn zij het dus die kritisch jeugdhuis groeien.

19


BEHOUDEN

V E R N IE U W E N

joneen jeugdhuiswerking dat Het is kenmerkend voor telkens zelf zich g kin wer de et geren komen en gaan. Mo nen? uwe medewerkers aandie vernieuwen als er zich nie ouom bepaalde zaken te beh Enerzijds is het belangrijk traft hee het is, den chie ges den. Het jeugdhuis heeft een n. , moest alles verloren gaa dities. Het zou jammer zijn eakk gem is Het . dig vou t een Van nul beginnen is ook nie r te jarenlang op dezelfde manie lijker om bepaalde zaken pt. doen, zodat alles vlot verloo in ng een nieuwe dynamiek Anderzijds brengt vernieuwi en. Je gev sen kan nt eke bet n het jeugdhuis. Vernieuwe dat eratie. Het kan best zijn vertrouwt op de nieuwe gen het is ar Ma rt. see ani org fuif je elk jaar eenzelfde grote ien sch Mis is? al jaar niet het gev echt zo’n ramp als dat dit . aan en ger jon uwe nie wel spreek je met nieuwe dingen gdAls ervaren rot in het jeu Behouden of vernieuwen? re en op ver hoe in n age afvr ens huiswerk moet je je telk gen deelt met nieuwe medewelke manier je jouw ervarin nig, wanneer te veel? Help wei te werkers. Wanneer doe je je of betuttel je?

“Als er nieuwe mensen bij de kern komen, brengen ze altijd nieuwe ideeën mee. Jongeren die ‘voor de toog’ hebben gezeten, weten hoe wij de dingen aangepakt hebben. Zij hebben gezien waar er dingen misgelopen zijn, zon der dat wij die gezien hebben. Deze jongeren ku nnen aange ven wat er in het ver volg anders moet.”

Niki en Geoffry, Den Biel

“O p een kern wee over wat goed kend vergaderden we u ren jeugdhuis . W en vooral ook fout liep lang e schre ven ee n soort ‘missi in ons om de werkin everslag’ g weer op de rail Intussen zijn we een jaar s te krijgen. ‘het grootste verder. Wan nee ve bekijken, zijn rslag uit onze geschieden r we is’ terug sommige van we toen nam d en lachwekke e beslissingen die hele jaar wer n den doelen b d. G edurende het ijgesteld, gesc vernieuwd.” hrapt en Vanessa , De Wringer

O N T S P A N N IN G

(Sint-Gillis-Waas)

(Betekom)

IN S P A N N IN G

de kiP oF het Ei

Als jeugdhuisjongeren op zoek gaan naar een nieuw en ontspannend activiteitenaan bod, vraagt dit een inspanning. Vaak is de groep, die activiteiten op poten zet, relatief klein, terwijl ze toc h een zo ruim en gevarie erd mogelijk aanbod wil hebben . Dan kan het wel eens spa nnend worden om dingen kla ar te krijgen …

20

Een jeugdhuis hoeft gee n evenementenbureau te zijn. Jeugdhuisvrijwilligers mo gen ook zichzelf niet uit het oog verliezen. Het moet leuk blijven voor iedereen. Vrij willigers moeten zich niet alle en inspannen, ook ontspanni ng is belangrijk.

gdhuis te zijn en om te “D oor gewoon al in het jeu rondlopen, groei je er gaan met de anderen die elf op een andere majez je r lee op sociaal vlak en g veel meer op avonden nier kennen. Dat heb je no rganiseerd wordt . De waarop een activiteit geo speciale avonden tonen organisatoren van zulke eit , gedrevenheid en verdat ze inspiratie, creativit ben. Dat zijn de sleutelantwoordelijkheidszin heb een jeugdhuis .” woorden in de werking van Guy, Time-Out (Zellik)

Streef ernaar dat bezoekers zich na verloop van tijd me e gaan engageren en zo ook zelf actieve ‘aanbieders’ van activiteiten worden. Dit kan je vrijwilligersploeg ontlas ten. Het is meteen ook een manier om nieuwe jonger en de kansen te geven die jij ooit gekregen hebt.


IN S T U IF

) (Karen, ’t Biejke, Borgloon

doen, eiten zouden Een it iv ct a en ge d zijn. “Als we is al snel doo gen die u h gd u je et h din zou of een fuif zijn thema-avond en doen, anders hebben jv we moeten bli en volk meer.” ge r u u d e d we op rschot) (Jeroen en Sig

JONG

i, De Klinker,

Aa

OUD

zegen door jongeren. Dat wil Jeugdhuizen zijn er voor fakkel de t laa of eg vro en lijk gen dat de verantwoorde generatie. doorgeven aan een nieuwe r en in de problemen wannee Sommige jeugdhuizen kom Er ft. gee den han uit s wtje tou de ’oude garde’ moeilijk de gste leden, te weinig nieuwe is minder voeling met de jon iten ief engageren, de activite jongeren willen zich act gere bezoejon de van ses res inte de sluiten niet aan bij tie maar ook een gezonde por kers … Het vraagt moed, zelf stilzich om en’ der ‘ou de van relativeringsvermogen zo buiten spel te zetten. Enkel aan overbodig te maken en nieuwe een aan en rlat ove t éch kunnen ze ‘hun’ jeugdhuis generatie jongeren. en moeite om het hoofd bov Soms heeft een jeugdhuis ning teu ers ond oeg gen t nie er water te houden, omdat igers igersgroep. Jonge vrijwill is voor de nieuwe vrijwill en. ruik geb t bes un ste nen wat met weinig ervaring, kun aringen is erv en nis ken van ven Het onderling doorge doorstroom van nieuwe(re) belangrijk voor een vlotte medewerkers.

Voor sommige jeugdhuize n is het moeilijk om een eve nwicht te vinden tussen het in orde houden en uitbouw en van de ontmoetingsplaats enerzijds en het organiser en van activiteiten anderzijds . In welk van de twee investe er je het meeste energie? Mo et je op één van beide foc ussen, of ze combineren? Het organiseren van act iviteiten is belangrijk voo r jeugdhuizen en maakt dee l uit van de jeugdhuismeth odiek. Wanneer er een act iviteit minder succesvol is dan verwacht, kan dit leiden tot frustraties en demotiv atie. Toch is het eindresultaat nie t altijd het belangrijkste. Het proces om tot een activite it te komen (samen bezig zijn, voorbereidingen treffen, afspraken maken …) is zek er van even groot belang. Activiteiten organiseren vraagt energie. Een goed gevulde activiteitenkalender vraagt veel inzet van de me dewerkers. Maar ook met de instuif kan je als medewerk er echt aan de slag. Werk ma ken van een onthaalbeleid of het interieur aanpakken op een creatieve manier vraagt ook energie. Waar steek jij je tijd in? Wat doe je het lief st? Wat is prioritair?

“Wanneer ee n omwille van actie ve generatie medew hun vorderen erkers er groeit , is het d vaak moeilij e leeftijd stilaan uitk om een nie jongeren te vi uw e nd komt het jeu en om het werk voort te ze lichting gdhuis terech tten. Dan t O pvolg ing is op dat momen in een Twilight Z one. T-Klub (Lokere t niet verzeker n) d.”

“Voor de nieuwe kern is het soms moeilijk te begrijpen waarom bepaalde afspraken werden gemaakt en waarom bepaa lde regels gelden. Het is nu aan hen om hier zelf opnieuw aan te werken en te bouwen. Op die ma nie op hun lijf geschreven, het r wordt alles meer wordt een jeugdhuis op hun maat. De hele ad ministratie wordt goed overgedragen en wordt no g vaak mee opgevolgd door de oude bestuurslede n. Dit is belangrijk voor een vlotte papierwinkel en het zorgt voor een pak minder stress bij de nieuw e bestuurders. Dank zij zulke continuïteit blijft het jeugdhuis gezond.”

Jelle , Joppe (Battel)

de kiP oF het Ei

nd’ is ook “Een ‘ge wone gezellige avo en veel kom tte slo keibelangrijk. Ten hier.” ar na oor arv da st mensen jui

A C T IV IT E IT E N

21


stOf tot nAdenKeN

stOf tot nAdenKeN

en om na te hure stimuler oc br ze de at het et m king. Hoe ga Formaat wil je jeugdhuiswer n loopt ge at ei W de e? er to denken ov r wil je naar aa W e? to toe is n en aa Kortom, af er momenteel aan werken? je il w r k. re aa w sp er goed en een goed ge dhuis tijd voor het in elk jeug bben op helpen. We he we je daarbij en eerd die ill ul w rm tje fo el ge n In dit de tien stellinge re . Rond hu en oc er br gesprek te vo basis van de dhuis. om een goed ug en je t lp he he n en je kunn mperatuur va te een de je or t vo ee m je warm elke stelling koud? Of loop g di lle vo je Laat iets bepaald idee?

22


Een goeie babbel armer, Warm, w

HEET

rm. open brainsto zien als een te gen in ng en ni m fe oe de om deze n. Afwijken ge en br g’ te oo n Het is nuttig ‘h lij n k niet overal iedereen op éé . Je hoeft oo or jn vo zi Probeer niet t d us en w er be ir der insp Je kan er kunnen bijzon k je keuzes. aa m s ui dh ug s je te scoren. Al niet te doen. kiezen om iets

kan je king van jouw jeugdhuis Een gesprek over de wer k van wie je elij ank Afh . ren voe ren op verschillende manie lopen. k zal alles heel anders ver uitnodigt voor het gespre : Enkele mogelijke scenario’s nsen Nodig verschillende me • Speciale bijeenkomst: is het ng eni oef e Dez g. erin gad uit voor een speciale ver el bezoekers, leden als me enige agendapunt. Nodig zow dewerkers uit. g van r: Maak op een vergaderin • Kern of raad van bestuu stele dez t me om tijd r tuu bes de kern of van de raad van een je at zod wel voldoende tijd lingen te werken. Voorzie t op nie dus ng eni oef e . Plan dez goed gesprek kan hebben . nda age lle rvo ove een een vergadering met n op ng is ook ideaal om te doe • Op weekend: Deze oefeni de oefegoe een is Het uis. gdh een weekend met het jeu kan te starten. Na de oefening ning om het weekend mee nning, pla jaar de ld bee oor bijv t je verder aan de slag me weekend met de resultaten maar je kan ook het ganse . Wat moet je zeker blijven van de oefening aan de slag ? doen? Wat moet er anders lasspeciale vergadering in te n gee ft hoe Je g: too • Aan de king van jouw wer de r ove ren voe te k sen om een gespre one je bijvoorbeeld op een gew jeugdhuis. Als tapper kan ppen. dro g too de aan g llin ste avond gerust eens een

2. De voo rbereid

ing

• Teken de th ermometer hi erboven in he • Kies één ge t groot na. spreksleider. Kies iemand ziet dat iedere die er op toeen aan bod ko mt en dat iede elkaar luistert reen naar . De gespreks leider geeft oo teveel zijn eige k best niet n mening. • Duid een ve rslagg het gesprek ee ever aan. Het is belangri jk om van n goed versla g te maken zo volle visies en dat waardesuggesties bi jgehouden wor • Geef iedere en een (gekle den. urd) kaartje mometer gele dat op de ther gd kan worde n. Zet eventu van iedereen eel de naam op het kaartje . Zo is het du welke menin g heeft. idelijk wie

3. Het gesprek • De gespreksleider leest de stelling voor in de groep. • Iedereen legt zijn kaartje op de thermometer en gee ft zo aan in welke mate hij akk oord is met de stelling. • Start het gesprek. Je kan vragen wie er wil beginnen. Uiteraard is het interessan t om te vragen naar de me ning van de uitersten. Waaro m geef jij een lage score? Waarom geef jij een hoge score? • Komt het gesprek niet goed op gang, dan vind je inspiratie in andere delen uit deze brochure. Ga op zoek naar die stukken die bij de stelling passen of stel de bijvragen die je bij elke ste lling terugvindt. • Noteer bij elke stelling wat er nu al gedaan wordt. Doe dit ook als de score op een stelling in het algemeen laag is. Wat je al doet, mo et je dan zeker bewaken. • Noteer vernieuwende ide eën of acties ter verbeterin g. Je kan die acties meteen pla nnen tijdens het gesprek, maar je kan ze ook op een volgende vergadering ver der uitwerken.

stOf tot nAdenKeN

ee? 1. Wie praat er m

23


De temperatuur meten

Ons

open huis n e e is jeugdhuis

Ons jeugd kom is.

r actief aan huis werkt e

dat iedereen

wel-

? kelijk te vinden kedhuis gemak hen kan bete ug or je vo t s he ui en dh er ug je ng t jo he en at et w W • ngeren eer je naar jo • Communic versiteit aan n) dat een di ite ite tiv ac k, n? ie ne (muz divers aanbod • Heb je een ? kt ee pr jongeren aans

niks doen. d ook lekker an m ie an k is hu ng? In ons jeugd or in je werki n, zonder deel

vo n lope je daar plaats nnen en buite • Hoe maak uis gewoon bi dh ug je t he d eren? • Kan ieman nder te consum te nemen, zo

zoekers zich rvoor dat be e e w n e rg huis zo In ons jeugd ? is voelen. u th aangesproken s onthaald of onmiddellijk

stOf tot nAdenKeN

eker n nieuwe bezo • Hoe worde eren aan? ng jo g tin ch ri in • Spreekt de

24

en binn n e re iede

betrokkenheid We streven naar ons jeugdhuis, onde Er is een goede sfeer in ers. zoekers en de vrijwillig team? een (te) hecht • Vormen de vrijwilligers te treden tot de groep? toe om lijk kke ma het • Is

r de be-

htig eplic d e m een ieder

n geiedereen de kans om zij In ons jeugdhuis krijgt dacht te zeggen. ovoort? ing, activiteitenaanbod, enz heeft er inspraak in inricht • Wie and zijn gedacht zeggen? • Op welke manier kan iem besproken? • Waar worden suggesties


Hier kan je je enga geren Ons jeugdhuis stimulee rt jongeren om zelf iet s te onder­nemen.

• Hoe sta je ten aanzien van vernieuwende ideeën? • Kan je laagdrempelige en kortdurende engageme nten aangaan? • Kan iedereen voor zichzelf beslissen hoe een taak wor dt uitgevoerd? • Worden (jonge) vrijwillige rs voldoende ondersteund?

In ons jeugdhuis kan je

op

je bek gaan. • Hoe wordt er omgegaan met mislukkingen of tegens lagen? • Wie helpt je weer overein d? In ons jeugdhuis kan je

su

doe h et ze lf

ccesvolle resultaten ha • Is er genoeg geld om iets len. te doen? • Wordt succes ook gevierd ? Wordt ervan genoten?

In onze we

hebben h et voor h et zeggen

rking staan • Zijn er rege we regelmat lmatig evalua ig stil bij ho tiemomenten • Zijn er kans e de dingen voorzien? en om dingen lopen. te vernieuwen en te verander en vanuit eval uatie? iede In ons jeugd huis hebben reen • Is er voldoe jongeren he nde aandacht t voor het ze voor iedereen • Hoe zit dat g ? g e D met democra n. oe je moeite tie? Wie neem om iedereen te betrekken? t de beslissing en?

aan de m acht

stOf tot nAdenKeN

Jongeren

25


sChReEuw hEt vaN de daKen

ren ga men met ande ng. je ervoor. Sa ki er ga s sw ui ui dh dh ug ug je In het aan jouw je je and uw m bo ie en d, ganiseer je aan de slag activiteit geor rtKo pe ap j ‌ kn bi n ts ee ie t Er wordt id op, je leer he en ijk ur el rd be oo ge w e dingen neemt verant lles. Sommig zona en va ur t be ur ge be om, er ge dere dingen zo plande, an omdat je ze acht. rw ve t dat je he maar, zonder

26


leven wij? Moeder, waarom

jeugdben je ervan overtuigd dat Als jeugdhuismedewerker afgeooit je je heb ar Ma Terecht. huizen noodzakelijk zijn. vraagd waarom dit zo is?

te. In een experimenteerruim • Het jeugdhuis is , herken luk mis en, geren prober een jeugdhuis kunnen jon jeugdhuis een in n lere en ger Jon beginnen en overwinnen. iviteisamen te werken, door act ook voortdurend bij. Door ten in elkaar te boksen … en lwoord. In het jeugdhuis kom • Samen is het sleute apsch een gem elkaar terug in jongeren samen. Ze vinden n an er hechte vriendschappe sta ont Zo . ses res pelijke inte r gecreëerd. en wordt er een eigen cultuu r en sen. Een jeugdhuis is er voo • Iedereen krijgt kan om sen kan p volo krijgt daarom door jongeren. Iedereen oien. plo ont te zelf zich zo om dingen uit te proberen en n belangrijk. Jeugdhuizen late • Jouw jeugdhuis is den wor Ze . hen wereld rondom jongeren kijken naar de bij te denken en stil te staan na isch krit om d dig uitgeno nd, eila n gee is t. Het jeugdhuis wat er in de wereld gebeur een groter geheel. in l dee rijk ang bel het is een

Georgan Als een jeugdh

iseerde c haos

ui flexibel te zijn s wat wil bereiken, is het be

langrijk om . Als het nodi g is, moet de gepast worde werking aann. Jeugdhuize n draaien op zijn deze vrijw vrijwill illigers die he t jeugdhuis vo igers. Het telkens ande re ideeën hebb rm geven en en. Jeugdhui ook aan aan zen passen zi nieuwe genera ch tie s staande werki ng door een ni van jongeren, die de beeuwe bril zien . Jeugdhuizen zijn er omdat jongeren sam groep jonger enwerken. Ee en zet zich in n voor zijn jeug voor. Onvoo dhuis en gaat rspelbaarhei erd is onvermijd jeugdhuis wee elijk. In een t je niet altijd waar je zal ui je komt altijd tkomen, maa wel ergens. H r et is net dat werk spanne wat jeugdhui nd maakt. s-

Een hulplijn nodig? Formaat is er om jeugdh uizen en de jongeren en beroepskrachten die daar act ief zijn te onder­steunen. Ben je bij het lezen van deze brochure op vragen gestote n? Heb je nood aan verduidel ijking? Wil je samen met For maat eens de spiegel voo r jouw jeugdhuis houden? Dat kan! • Neem contact op met Formaat. Met veel plezier komen we langs in jouw jeugdh uis om te ondersteunen, mee te denken en kennis te maken. Elke provincie heeft een provo, een pro vinciaal ondersteuner die je graag verder helpt. Je vindt de contactgegevens op www.formaat.be. • Formaat organiseert vo rming gericht op het versterken van jeugdhuizen en de jongeren die er aan de slag zijn. We gaan ervan uit dat in groep en met een diversiteit aan ervaringen veel kan geleerd worden . Kadervorming bestaat in alle rlei vormen en formaten. Neem een kijkje op www.fo rmaat.be/vorming. 27


Gewoon Doen  

In ‘Gewoon doen’ brengen de jeugdhuizen zelf het verhaal van de jeugdhuismethodiek. (c) Formaat, 2010