Flapút November 2013

Page 1

De FlapĂşt

Doarpskrante fan Jelsum-Koarnjum Slachtmoanne

Novimber 2013


2


Fan ‘e redaksje Op dit moment geniet ik van het prachtige najaar. Het is herfstvakantie. Gelukkig kunnen de kinderen veelvuldig buiten spelen. Van de week naar Aquazoo geweest met de kleinkinderen omdat het weer zo mooi was. We waren niet de enige. We hebben het er nog nooit zo druk meegemaakt. De kinderen hebben weer genoten. Het november nummer van de Flapút ligt weer voor u. Er zijn tal van jaarvergaderingen van verenigingen in ons dorp. We krijgen ook weer een interessante avond van It Nut met Saskia Bak. Ook BOZO gaat los met de kleintjes tot 4 jaar elke laatste zaterdag van de maand. De Túnmnanswente met een wilddiner, een terugblik van Dekemastate, een reisverslag over Bulgarije georganiseerd door een “Jelsumse” Bulgaar en gedaan door Jelsumers en een paar exposities in het gemeentehuis en bibliotheek te Stiens. Je ziet er is genoeg te lezen en te doen . Veel leesplezier en kopij blijft welkom.

3


4


Jaarvergadering vereniging van dorpsbelangen Graag willen wij u uitnodigen voor de jaarvergadering van vereniging van dorpsbelangen Jelsum – Koarnjum. Deze zal gehouden worden op maandag 04.11.2013 om 20.00 uur in de Bining te Koarnjum. Agendapunten voor de jaarvergadering: - Opening - Mededelingen en ingekomen stukken - Actielijst - Overleg B&W - Financieel jaarverslag 2012 - Stand van zaken JSF - Nieuwbouwmogelijkheden Jelsum Koarnjum - Toekomst school - Bestuursverkiezing, Nieuw bestuurslid Auke Rijpstra - Rondvraag Na de pauze: - Hanita van der Schaaf – Promotie Fryslân. Het jaarverslag van 2012 kunt u op de site jelsum.nu of cornjum.nu onder kopje actueel lezen. Uw aanwezigheid stellen wij zeer op prijs. Het bestuur ver. v. dorpsbelangen Jelsum Koarnjum

5


‘It Nut’ Jelsum,Koarnjum, Britsum seizoen 2013 / 2014  

Sneon 16 novimber 201 Saskia Bak, direkteur Fries Museum Sneon 11 jannewaris 2014. Nijjiersbesite mei ferrassende optredens. Sneon 8 maart 2014: Jankfodde koar Tûzen triennen en Mooi wel! Muziek om naar te luisteren.

Lidmaatskip: € 15, - de persoan it jier. ( Fjouwer foarstellings) Gasten: € 10,- de persoan de jûn. Bij djoerdere jûnen wurdt der fan de leden en gasten in lytse bydrage frege. Alle jûnen begjinne om 20.00 oere yn doarpshûs ‘De Bining’ fan Koarnjum. Sneon 16 novimber 2013 Saskia Bak, Direkteur Fries Museum

6


As bern wie se gleon op boeken mei moaie tekeningen. En noch altiten genietet Saskia Bak bot fan skilderijen, foto’s, ynstallaasjes, film & video en gebouwen. It is dan ek net frjemd dat se nei har stúdzje keunstskiednis yn de keunst telâne kaam is. As algemien direkteur fan it Fries Museum en it Kearamiekmuseum Princessehof is Saskia Bak hielendal op har plak. ‘Kunst is voor mij een bijzondere of interessante vertaling van een idee of een beeld uit de realiteit, die iets toevoegt en er toe doet. Een goed kunstwerk blijf je je herinneren. Ik vind het ontzettend leuk om met mensen over kunst te praten. Je hoeft helemaal niet hetzelfde mooi, goed of interessant te vinden. Maar als je de interesse en de passie met elkaar deelt is dat fantastisch. Saskia Bak sil op dizze jûn fertelle oer it krekt iepene Fries Museum. Miskien is it yn de takomst mooglik dat leden fan It Nut in ekskurzje meitsje nei it Fries museum.’ Saskia Bak sil op dizze jûn fertelle oer it krekt iepene Fries Museum. Miskien is it yn de takomst mooglik dat leden fan It Nut in ekskurzje meitsje nei it Fries museum.

It Bestjoer Hendrikus Dijkstra, foarsitter tel 2572025. Titus Sinnema,ponghâlder. Joke Scheffer, skriuwster. Romke Grijpstra (lede-administraasje) en Haakje Stielstra Janna Prose

7


IJSCLUB “ MEIINOAR IEN � Het bestuur van IJsclub Meiinoar Ien nodigt haar leden hierbij uit voor de jaarvergadering op dinsdag 27 november 2013 om 20.00 uur in de Bining te Koarnjum. AGENDA 1. Opening. 2.Mededelingen en ingekomen stukken. 3. Notulen vorige jaarvergadering. 4. Jaarverslag 2012 / 2013. 5. Financieel verslag 2012 / 2013 6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 7. Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar Imkje Wijnsma. Het bestuur stelt de volgende kandidaat voor: Sippie Hansma Er zijn nog 2 vacatures. Kandidaten kunnen zich tot 27 november aanmelden via email: ijsclub.meiinoarien@gmail.com 8. Planning activiteiten komend Seizoen. 9. Rondvraag. 10. Sluiting. Het bestuur.

8


9


10


Vrijwilligerswerk Vind uw nieuwe uitdaging via Vrijwilligerscentrale Middelsee Berltsum, oktober 2013 - Vrijwilligerswerk is overal. Ook in de Middelsee gemeenten. Naast dat vrijwillige inzet direct bijdraagt aan de leefbaarheid in de directe omgeving zijn de persoonlijke voordelen onbetaalbaar. Rijk zal je er niet van worden maar de alternatieve beloning op sociaal, professioneel vlak is royaal te noemen. De voordelen op een rij Vrijwilligerswerk kun je altijd en overal doen. Je bepaalt altijd zelf hoeveel uren en wanneer je inzetbaar bent. Door je vrijwillig in te zetten ontmoet je interessante mensen uit je directe omgeving en breidt je hiermee direct je netwerk uit. Daarnaast krijg je veel waardering voor het werk wat je doet en krijg je de kans verborgen talenten te ontdekken. Wat ook mooi meegenomen is dat je vrijwillige inzet de kans op een betaalde baan aanzienlijk kan vergroten of het opstapje kan zijn naar een compleet nieuw werkveld! Een greep uit onze vacatures Momenteel zijn wij op zoek naar vrijwilligers voor de volgende functies: “Maatje” in Ferwert Voor een oudere meneer, rolstoel gebonden, en woonachtig in woonzorgcentrum “Foswert” zoeken wij een vrijwilliger die een keer per week met hem wil wandelen, een spelletje doen of iets anders gezelligs. Voorlezers in Stiens, Sint Jacobiparochie Per januari 2014 zoeken we vrijwilligers die gedurende 5 maanden gemiddeld één keer per week willen voorlezen aan een peuter in Stiens of Sint Jacobiparochie. Doel: ontwikkeling stimuleren, woordenschat vergroten, leesinteresse bevorderen. Interesse of direct aan de slag? Spreekt een van onze vacatures u aan en wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op! Wij vertellen u graag alles over desbetreffende vacature. Staat uw droomfunctie er niet tussen? Laat het ons dan weten! Vrijwilligerscentrale Middelsee levert veelal maatwerk en na een persoonlijk gesprek kijken we graag wat we voor u kunnen betekenen. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 16.00 uur op telefoonnummer 0518-462363. Ook kunt u ons per e-mail bereiken, vrijwilligerscentrale@welzijnmiddelsee.nl. 11


Toanielskip “Vriendenkring” Jelsum– Koarnjum-Britsum

!=!=!=!=!= JONGEREIN TOANIEL =!=!=!=!=!= It jongereintoaniel florearret by Vriendenkring!

Dit jier alwer in dikke 30 bern / jongeren, ferdield oer trije groepen, út Britsum, Jelsum en Koarnjum dy’t harren talint op it toaniel sjen litte sille. Der wurdt al wer drok repetearre foar trije ienakters.

De jongste groep, 17 bern út groep 7/8, belibje aventoeren mei romtewêzens út Galactica. Rezjy Wietske Dijkstra en Richt van der Velde. Anita Dijkstra regissearret de middelste groep, twa froulju gûchelje der op los, Hans Klok is der neat by. De âldste groep, ek ûnder lieding fan Anita mei help fan Maaike van Huizen en Eit van der Velde, krijt in oantal ymprovisaasjelessen fan Remco Klop. Hy hat foar dizze groep ek in oantal koarte sketches skreaun. De útfierings fine plak op freed 13 en sneon 14 desimber oansteande! Yn de Flapút fan desimber krije jim mear ynformaasje! Op moandei 25 novimber hâlde wy de jiergearkomste, sjoch hjirneist foar de aginda.

12


AGINDA Jiergearkomste Toanielselskip Vriendenkring Moandei 25 novimber 2013 plak: doarpshûs De Bining te Koarnjum oanfang: 20.00 oere. Iepening. Ynkommen stikken en meidielings. Ferslach jiergearkomste 15 novimber 2013 Jierferslach fan de skriuwster. Jierferslach fan de ponghâlder. Ferslach kaskommisje en beneaming nije kaskommisje. SKOFT Oersjoch winterskoft 2013 / 2014 Omfraach Sluting Wy noegje jo fan herte út dizze gearkomste by te wenjen. It bestjoer.

13


Jubilerend MS Fonds zoekt collectanten Op 28 oktober 2013 is het precies 20 jaar geleden dat het Nationaal MS Fonds is opgericht door 5 mensen met Multiple Sclerose (MS). Tijd voor een feestje? “Nee, helemaal niet”, zegt Pamela Zaat, collecte-coördinator van het MS Fonds. Twintig jaar geleden is het MS Fonds opgericht omdat er destijds geen voorlichting over het ziektebeeld was. MS werd toen een spierziekte genoemd en op de enige brochure die er was stond een rolstoel afgebeeld. Helaas wordt vandaag de dag MS nog steeds verward met een spierziekte. Sinds de oprichting wordt er eerlijke voorlichting gegeven. Niet alleen aan de mens met MS, maar ook aan zijn omgeving en behandelaars. Er zijn vele brochures ontwikkeld. Mensen met MS worden geïnspireerd en gemotiveerd om hen te laten kijken naar hun mogelijkheden. Het onderzoek richt zich op het heden en heeft daarbij de kwaliteit van leven hoog in het vaandel staan. Genezing is nu nog niet mogelijk daarom zet het Nationaal MS Fonds zich in op een beter leven met MS vandaag (en morgen). MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel met allerlei fysieke ongemakken, bij de een heftiger dan bij de ander. Soms zie je niks aan mensen met MS. Zij lijken normaal te functioneren, maar MS is net zo onvoorspelbaar als het weer en slaat toe wanneer je het niet verwacht. Leren leven met een onvoorspelbare ziekte als MS is een uitdaging. Collectanten zijn hard nodig! Wilt u heel concreet helpen om mensen met MS een beter leven te geven? Collecteren is niet moeilijk. U ontvangt van de coördinator in uw woonplaats de collectebus en overlegt in welk straat u wilt collecteren. Gemiddeld zet u zich 1 avond per jaar in! De collecteweek is van 18-23 november. Meer informatie: Wilt u zich aanmelden als collectant en/of meer weten over ons werk? Bel met 010-5919839 of kijk op www.nationaalmsfonds.nl Een donatie op giro 5057 is meer dan welkom. 14


15


Wilddiner in Túnmanswente Wild! Eten uit de regio bij Túnmanswente Koarnjum Zodra het blad van de bomen valt, de dagen donkerder en kouder worden en binnen de kachel weer gaat branden, is de herfst echt begonnen. We zoeken warmte en gezelligheid.……en laten ons door de herfst inspireren. Wegens het succes van voorgaande jaren organiseren wij voor u een wilddiner, met wijnen geïnspireerd door het thema herfst en wild uit eigen regio…. Op dinsdag 5 november 2013 serveren wij vanaf 18.00 uur een 4gangen diner met een verrassend welkomstdrankje. De prijs van het diner bedraagt €34,95 p.p., inclusief de wijnen. Het diner zal net als vorig jaar, worden bereid door Maikel Roest van ‘Herberg de Waard van Ternaard. Haaije Pieter v.d. Wal, lid van de wildbeheerseenheid Tusken Waed en Stêd, vertelt over enkele facetten van de jacht. Dit jaar gaat Haaije Pieter tijdens het diner een presentatie geven over het ganzenakkoord, een nieuw beleid met ingrijpende gevolgen voor grondgebruiker en jager. Aanmelden voor het wilddiner kan via informatie@tunmanswente.nl of via tel. (058)2572190

16


17


Dekema state Herfst op Dekema State Dekema State deed mee aan Oktober-Kindermaand waarin de kinderen gratis toegang kregen. In de weekenden dat we open waren, werd Dekema State behoorlijk druk bezocht. De knuffelspeurtocht was een heel leuke aanleiding om de hele state goed te bekijken. Vaak werd het een wedstrijd tussen de oudere broertjes en zusjes wie het eerste een bepaald hondje had gevonden. Door middel van nog wat andere vragen keken de kinderen spelenderwijs naar allerlei oude dingen. De expositie over wassen in vroeger tijd was een extra belevenis voor de kinderen; heb je het geurenspel gedaan weet jij hoe ossengal ruikt? Heb je ook geprobeerd hoe zwaar de rokken van sommige dames waren, en heb je er een stukje mee geprobeerd te lopen? Eind oktober wordt deze expositie afgebroken. Ook de Kastanjemiddag op 12 oktober was een succes, ondanks een regenachtig begin. Na half 2 klaarde het gelukkig op en druppelden ook de kinderen en ouders binnen. Omdat de natuur ook wat kastanjes betreft achter bleef dit jaar was het tot het laatste moment spannend of er wel voldoende kastanjes zouden zijn voor het knutselen en rapen. Woensdag en donderdag raasde er een storm over Friesland die alle zorgen wegnam, en gelukkig ook de tenten liet staan, waardoor er voldoende geraapt kon worden. Uiteraard moest er toch nog halverwege de middag gestrooid worden, omdat sommige kinderen en ouders als er zoveel ligt geen maat weten en grote winkeltassen weg rapen.

18


19


Veranderingen wmo Beste mensen De laatste tijd is mij een aantal keren gevraagd waar men in de gemeente met hulp vragen moest zijn. Ook onder “wichtige til.nûmers” staan een aantal zaken die al een tijd veranderd zijn of al niet meer bestaan. De vraagbaak voor al uw maatschappelijke vragen, betreffende de WMO = Wet Maatschappelijke Ondersteuning is voor iedereen het: Burger Service Punt Leeuwarderadeel Adres: zij ingang van het Cultureel Centrum De Skalm Pyter Jurjenssstritte 17 9051 BR Stiens Geopend: op dinsdag ochtend van 9.00 tot 12.00 uur en op donderdag middag van 13.00 tot 16.00 uur Huisbezoek is ook mogelijk op aanvraag. Telefoon nr. 058-2655590 E-mail: bsp@welzijnmiddelsee.nl Voor zorg kunt u terecht bij de verschillende zorg en hulp verleners, in: Gezondheids centrum ; Griene Leane 5 9051 LZ Stiens. Naast een paar huisartsen, apotheek en anderen zijn hier ook een paar zorginstellingen voor spreekuur soms uitleen: Centrum Jeugd en Gezin: tel. 0900 2541254 Palet; buurtverpleegkundige voor vragen zorg wonen en welzijn spreekuur di. 10.00 t/m 11.00 uur en op don. 13.30 t/m 14.30 uur. Info. A. Schippers tel 06-020546231 of R. de Boer 06-30227739 Uitleen en meer info over zorg via Skilhiem. Tel. 058-2576100

20


Het Friese land. Thuis – en Kraamzorg. Op 1 ste etage T Inloop spreekuur op werkdagen van 1 tot 2 uur. Tel. 058 2330086 Uitleen b.v.krukken is mogelijk tel 0582572131 = apotheek Niet in gezondheidscentrum. maar wel in de gemeente actief Zorg combinatie “Interzorg” te Ferwert Tel. 0885180200 Nu gestart is de Idesta Zorggroep. Info www.idesta.nl Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Noardwest Fryslân Voor aanvragen van WMO hulpmiddelen Tel 0517-380200, op werkdagen tussen 9.00 en12.00 uur Verder zijn hier de Vrijwillige Ouderen Adviseurs. Deze VOA,s van ouderenbonden, anbo, pcob en kbo, zijn opgeleid voor advisering, zij zijn laagdrempelig en hebben geen binding met instanties. Adres D. van Goirlestritte16, 9056 PR te Koarnjum, Tel: di . en don. Tussen 10 en 12 uur. Email ; dejong.gl@chello.nl Hier de nodige informatie, maar ik hoop dat jullie hier niet al te vaak gebruik van hoeven te maken, Doet Althuizes – van der Burg

Noot van de redactie: Via deze weg willen wij Doet graag hartelijk bedanken, we hebben de bladzijden direct aangepast en horen het graag als iemand nog tips of aanpassingen heeft.

21


Bozo

22


23


Alde foto’s Bûterfabryk te Jelsum nûmer trije Diskear sil it net oer it leverjen fan de molke oan it fabryk gean, mar oer it ôfleverjen of ferkeapjen fan de produkten derfan. Jo kinne wol in protte molke ta tsiis, bûter en flesseprodukten meitsje, mar dy moatte ek wer ferkocht wurde. Dêr soargen foar in part de molkboeren yn de omkriten fan Ljouwert foar. Yn Ljouwert sels wiene der sa’n 25 molkboeren en dan fansels noch de molktappers út Jelsum, Koarnjum en Britsum, dy’t harren hannel ek út it Jelsumer fabryk wei ferkochten. Earst sille dizze minsken wol yn leantsjinst west hawwe.

24


Foarhinne sil it wol op sa’n wize gien wêze dat elk mei in skaaltsje kaam om út in pear molkbussen dy’t op de molkkarre stiene, de brij of molke te taapjen. Letter kaam dêr feroaring yn sadat de produkten op in nijmoadrige wize oan de man of frou brocht wurde moasten. Sa is it Jelsumer suvelfabryk út ein set mei op elke flesse, pakje bûter of tsiis plakplaatsjes oanbringe te litten dy’t hjir ôfbylde binne. It wie tagelyk in prachtige reklamestunt fansels.

25


Op ien fan dizze stikkers is te sjen wat der sa bygelyks yn de hannel wie: rizenbrij, yochert, sûpe, kofjemolke, slachrjemme, hjouwermoutbrij en molke. De swan (hjirop ek ôfbylde) wie it hannelsmerk fan it Jelsumer bûterfabryk. It hat ek sa west dat der flessen mei de swan derop makke waarden. Glês wol fansels maklik brekke, dat der sille bygelyks gjin flessen mear wêze mei dizze ôfbylding derop.

26


Letter waarden noch lange jierren oeral yn ús lân de glêzen literflessen brûkt, mar dy binne no allang ferfongen troch literse pakken fan buordpapier. Tiden hawwe tiden. De ôfdieling dêr't de flessen ynnommen en skjinmakke waarden koe hjirtroch ferfongen wurde. Noch in oare produksje, dat sil letter west hawwe, wie it meitsjen fan iis yn it Jelsumer fabryk. Dit sil wierskynlik net sa lang duorre hawwe. Yn 1959 is der in ein kommen oan it leverjen fan molke oan dit fabryk, om’t der inkelde fabriken byelkoar stapt wiene, werûnder dy yn Jelsum. Der waard in nij fabryk delset bij de Emmakade yn Ljouwert, de L.M.I.. Yn it âld fabryk hiene letter ferskate bedriuwen harren opslachrûmte, ûnder oaren ek it Ljouwerter papierfabryk (L.P.F.). Yn de ôfrûne tiid hat der er al gauris brân west, mei as gefolch dat it hiele ferbân fan it âld molkfabryk der út wie. Op dit stuit sit der in grientehannel yn fan de fam. Boonstra. Piet.

27


28


Tryater

Keapje dizze wike noch IIskeninginne-kaarten foar de sêfte simmerpriis! Fan 13 maaie ôf wurdst in ûnbekende, betoverjende kant fan Ljouwert gewaar. Yn de hertferwaarmjende strjitopera De IIskeninginne, basearre op it mearke fan Hans Christian Andersen, stiet de krêft en de skjintme fan de minslike stim sintraal. Solisten en cast strjitopera bekend Mezzosopraan Janneke Schaareman (û.o. Opera Zuid) is casten foar de rol fan iiskeninginnne. Tenor Albert Bonnema hat de rol fan de boaze buorman. Sopraan Wiebke Göetjes spilet de buorfrou/blommefrou. Fierder spylje mei: Brecht Wassenaar, Lourens van den Akker, Arnold Dijkstra, Henk Zwart en Eva Meijering. Freonen fan Tryater betelje mar €18,00, en boppedat meie solofreonen foar de gelegenheid twa kaarten bestelle en duofreonen fjouwer. Wa`t no Freon wurdt, fertsjinnet it lidmaatskip dus drekt al werom.

29


Met Jelsumers op reis naar Bulgarije Op het eerste gezicht ligt dat niet zo voor de hand. Bulgarije als reisdoel voor een korte of langere vakantie? Vooroordelen genoeg en dan nog de taal. Tsja, of dat Turks zo gemakkelijk is. Nu is Bulgaars mijn moedertaal en ik ken natuurlijk zo’n beetje de weg in Bulgarije om te weten waar je wel of niet moet zijn. Vorig jaar heb ik in de Flapút iets kunnen schrijven over Bulgarije als vakantieland. Nederlanders zijn avontuurlijk , heb ik begrepen, en altijd nieuwsgierig naar nieuwe reisbestemmingen, dus de vraag om een reis naar Bulgarije te organiseren was niet zo verrassend. Op 2 september was het zover en zijn we met een vijftal mensen afgereisd naar Bulgarije. In totaal hebben we een hotelreis van 10 dagen in Bulgarije gemaakt met verblijf in de bergen en aan het strand. Vliegreis van Eindhoven naar Sofia vliegveld, hotelovernachtingen met half pension, entrees van musea en autovervoer met chauffeur, alles was bij de prijs inbegrepen. Omdat we zo mobiel waren, met dank aan de chauffeur (mijn vader),

30


hebben we in korte tijd veel van het land kunnen zien. Een pluspunt van een dergelijke verzorgde reis is natuurlijk dat je als begeleider de taal spreekt en bij onvoorziene zaken snel en doeltreffend kunt handelen. Iets voor u , zo’n verzorgde reis naar Bulgarije? Vraag gerust naar wat uw mogelijkheden zijn. Het organiseren van dergelijke (kleine) groepsreizen is plezierig omdat, zoals het dan heet, ‘de lijnen kort zijn.’ Ik onderhoud rechtstreekse kontakten met de managers van de hotels waar we overnachten en voor de reisprogramma’s krijg ik de steun van een gerenommeerde Bulgaarse reisbureau. Het reisprogramma en de verblijfsduur wordt geheel in overleg met de deelnemers vastgesteld. En natuurlijk is de prijs afhankelijk van hetgeen gevraagd en gewenst wordt. De reizen zijn altijd gebaseerd op vliegreizen vanaf Eindhoven vliegveld , hotelovernachtingen gebaseerd op ontbijt en of (half) pension en busje met chauffeur en entrees van alle musea. Voor meer informatie kunt u contact nemen met: Yoana Savova 0684148390

31


Terugblik seizoen Dekema State We kunnen terugkijken op een gezellig seizoen met de vaste evenementen zoals NL-doet, Museumweekend, Voorjaarsfair, Imkerijdagen, Kastelendag, Open Monumentendagen en Kastanjemiddag. Wat gebeurt er veel, en wat zijn er veel enthousiaste bezoekers! Dank zij de groep graag meewerkende vrijwilligers, soms aangevuld met maatschappelijke stagiairs of andere incidentele hulpen kunnen we dit allemaal realiseren. Het nieuwe arrangement met de Ring om Leeuwarden: “Van adel tot notabel”, in samenwerking met de tunmanswente in Koarnjum en theeschenkerij de Arrestant in Wergea liep verrassend goed; zeven groepen zijn geweest. Dit arrangement kan vanaf april 2014 weer geboekt worden. Daarnaast zijn we bezig meer arrangementen te bedenken. Vanaf eind oktober zijn we alleen nog geopend voor groepen op afspraak. In 2014 bent u weer van harte welkom vanaf Museumweekend op 5 en 6 april en op zaterdag 12 april wordt voor de 5e keer de Voorjaarsfair “Groei en bloei in alle staten” georganiseerd. Borders Dekema State over de kop. De borders in de siertuin zijn omgeploegd en opnieuw aangelegd. Een storende diepe ondoordringbare laag zat een evenwichtige groei van de border in de weg. Aangezien toch eens in de zoveel jaar planten gescheurd moeten worden is in de 2e week van oktober de hele border aangepakt. De overgebleven planten worden bewaard om eventueel op het terrein van de boerderij aan te planten na de restauratie.

32


33


Expositie gemeentehuis Expositie fotograaf Dik van der Mey NATUURLIJK – ABSTRACT ??? ABSTRACT – NATUURLIJK ??? Gemeentehuis, Stiens , 1 oktober tot eind december Dik van der Mey is geboren in Gelderland, maar woont sinds 1973 in Stiens.In het verleden heeft hij twee maal een cursus fotografie gevolgd. Ook is hij al heel wat jaren lid van de Stienser fotoclub 8-88. “Ik fotografeer met een Pentax K10 met een Tamron 18-200 mm lens, maar ook wel een Sigma 105 mm macro lens, en soms uit nood met mijn Fuji E 550 compact camera. Een jaar of wat geleden heb ik natuurfoto’s gemaakt die ik wat abstract vond lijken, daar wilde ik wel een serie over maken. Soms loop je er tegen aan, zoals bij de foto van de waterloop in de Algarve maar meestal moet je er om zoeken, je moet anders naar de natuur gaan kijken. Uit alle foto’s heb ik een serie samengesteld die ik graag aan u wil laten zien. Ik hoop dat u het kunt waarderen, en wens u veel kijkplezier. “ De expositie is te bezichtigen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis: maandag- tot en met vrijdagmorgen van 8.30 uur tot 12.00 uur en dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.

34


35


Expositie bibliotheek Expositie Marieke de Mooij In de Bibliotheek van Stiens Oktober/november/december 2013

Marieke de Mooij is in 1959 geboren in het westen van het land, in het dorpje Rijnsburg. “Ik ben rond mijn 21ste in Den Haag gaan wonen waar ik bij het toenmalige GAK te Scheveningen als allround typiste ging werken. Na ongeveer 25 jaar ontmoette ik mijn huidige vriend, die op Terschelling woonde. Doordat ik overgeplaatst kon worden naar Leeuwarden ben ik samen met hem en “mijn zoon” in Friesland gaan wonen. Sinds 2005 hebben we ons plekje in het mooie Stiens gevonden. Ik knutselde al heel wat af. Zo vond ik het geweldig om beeldjes te maken van T-shirtjes. Er staat een grote in mijn voortuin.’ “Ik wilde graag leren schilderen/tekenen, was vroeger op school al mijn ding. Nadat ik een cursus had gevolgd bij Marjolein Slagmolen wist ik hoe ik kleuren kon mengen en de juiste verhoudingen te tekenen. Vanaf dat moment ging de teken- en schilderwereld voor mij open. Wat ik maak, loopt uiteen, het zijn mensen, dieren, bloemen ….. sprookjes.” Marieke de Mooij schildert met aquarel, of acryl maar tekent ook met krijt. Steeds weer probeert ze haar horizon te verruimen door weer een stapje verder te gaan. De openingstijden van de bibliotheek: ma. 13.30-20.00 uur; di., wo. en do. 13.30-17.30 uur; vr. 13.30-20.00 uur.

36


Floor de poes van Marieke de Mooij

37


38


Vliegbasis Avondvliegen Vliegbasis Leeuwarden start het seizoen avondvliegen 2013/2014 op maandag 21 oktober. In de weken 43, 44, 46, 48, 50 en 51 wordt in principe gevlogen van maandag t/m donderdag tot uiterlijk 23.00 uur. Op vrijdag wordt alleen overdag gevlogen. Ook in de eerste maanden van 2014 worden avondvliegweken ingepland. Deze zijn nog niet bekend. Het uitvoeren van oefenmissies bij duisternis is noodzakelijk voor een optimale training van de F-16 vliegers. Bij duisternis vliegen F-16 vliegers met speciale nachtzichtapparatuur. De bemanning ziet door deze apparatuur alles in groentinten en het zicht is beperkt, vergelijkbaar met het zicht door twee wc-rollen. Het veilig vliegen met nachtzicht-apparatuur is daarom iets wat vaak moet worden beoefend. Voor F-16’s is het avondvliegseizoen jaarlijks van september tot april. Noot van de redactie: Helaas krijgen wij de nieuwsbrief van de vliegbasis nog altijd net te laat voor plaatsing in de Flapút. Wij kunnen u dus geen overzicht bieden van de activiteiten van November.

39


40


Ynformaasje foar Ăşs ynwenners Gemeentehuis Stiens: Tel: 058-2576666 Meldpunt klein leed: Vernielingen, vermiste straatnaamborden, verkeersborden, losse stoeptegels e.d. kunt u voortaan direct bij de gemeente melden. Tel.: 058-2576677 van 09.00 - 12.00 uur of faxnr. 058-2570988. Openingstijden zwembad Stiens: Telefonische informatie op tel: 058-2574296. Vuilcontainers: Uw vuilcontainer wordt op vrijdag geleegd. Op de even weken de grijze container. Op de oneven weken de groene container. Ophalen grofvuil: Telefonisch aanmelden bij Omrin op nummer 0900-2100215. Milieustraat: Seerob 23 te Stiens Aanbieden grofvuil, huisvuil en klein chemisch afval: op werkdagen van 13.00-16.30 uur. Zaterdag 09.00-13.00 uur Glas en oud papier: Glas wordt elke 2de zaterdag van de maand opgehaald. De data voor het ophalen van het oud papier staan op de afval kalender. Openbare verlichting: Klachten kunnen worden gemeld bij de gemeente.Bij straatverlichting paalnummer vermelden. Vliegbasis Leeuwarden Tel: 058-2346871 of 058-2346700 Uw versman H. Smedema komt op maandag en donderdag. 41


Wichtige Tillefoannûmers Alarmnummer hulpdiensten: 112 Politie (niet urgent) Brandweer (niet urgent)

tel : 0900-8844 tel : 058-2576666

Huisartsen: Mw. F. Kalsbeek: Dhr. Heuberger :

058-2571254 058-2571969

Dhr. Noordhoek : Dhr. Woudstra :

058-2573407 058-2573572

Avond-, nacht- en weekend dienst: Dokterswacht Apotheek Stiens

tel : 0900- 112 7 112 tel : 058- 2572131

Burger service punt: voor WMO Advies in Leeuwarderadeel Tel nr. 058-2655590 E-mail: bsp@welzijnmiddelsee.nl Inloop spreekuur di. Van 9-12u. en do. Van 13-16u. Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Noardwest Fryslân Voor aanvragen WMO hulpmiddelen tel: 0517-380200 werkd. 9-12u. Centrum jeugd en gezin tel: 0900-2541254 Zorginstellingen: Palet: Thuiszorg en verpleeghuiszorg Skilhiem tel;058 2576100 Thuis- en kraamzorg ‘Het Friese land’ :

tel: 058-2330086

www.thfl.nl e-mail info@yhfl.nl 0900-8864 (€0,10 p.min) d en n Zorgcombinatie ‘Interzorg’ te Ferwert:

tel: 88-5180200

Vrijwillige ouderen adviseurs: mail: dejong.gl@chello.nl tel:058 2572968 di. en do. 10-12u. Begraffenisferiening ‘’ Eare en Plicht’’ Jelsum-Koarnjum: Boade: mefr. W. Hoekstra. Skierhústerwei 38, 9055 RE Jelsum. Til: 058-2574388 of 06-20119960. Helpboade: J.P. de Vries. De Kamp 24, 9055 NM Britsum. Til: 058-2575064 of 06-50238922 42


Tsjerken

Dei

Tiid

Tsjerke/ Foargonger

Doarp /

Herfoarme Gemeente en Grifformearde Gemeente 3-nov

9.30 Ds.M.Hulzebos 9.30 Drs.J.L. de Haan 19.00 TaizĂŠdienst

Jelsum Britsum, de Hoekstien. Britsum, de Hoekstien.

10nov.

9.30

Ds.M.Hulzebos

Koarnjum, Gezamenlijke oogstdienst.

17nov.

9.30

Ds.M.Hulzebos en Ds. A.R. v.d.Honing

Koarnjum, Gezamenlijk H.A.

24nov.

1-dec.

9.30 Drs.J.L. de Haan 16.00 Ds. A.R. v.d.Honing, 9.30 9.30

Ds.M.Hulzebos Ds. A.R. v.d.Honing,

Jelsum Britsum, de Hoekstien. Herdenkingsdienst. Jelsum Britsum, de Hoekstien.

43


Ferskiningsdata 2012/2013 N没. 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333

Moanne

Red. geark. Ferskining

Jannewaris Febrewaris Maart April Maaie Juny July/Aug/Sept. Oktober Novimber Desimber

10-12-12 14-01-13 11-02-13 18-03-13 15-04-13 13-05-13 17-06-13 16-09-13 21-10-13 18-11-13

21-12-12 25-01-13 22-02-13 29-03-13 26-04-13 24-05-13 28-06-13 27-09-13 01-11-13 29-11-13

Foarmoanne Sellemoanne Foarjiersmoanne Gersmoanne Blommemoanne Simmermoanne Hea-/Rispmoanne Hjerst-/Wynmoanne Slachtmoanne Wintermoanne

U zoekt een woning ? Bent u op zoek naar een geschikte woning in Jelsum, Koarnjum of elders in Friesland? Dan is WoonFriesland het aangewezen adres. U vindt ons actuele woningaanbod iedere woensdag op onze internetsite www.woonfriesland.nl. Heeft u thuis geen internet aansluiting? Dan bent u van harte welkom bij WoonFriesland locatie Leeuwarden aan de Eenhoorn of u kunt zich abonneren op de woonkrant. We helpen u graag! U kunt ook bij de bibliotheek in Stiens het aanbod op internet bekijken. Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met uw klantadviseur te bereiken op tel.: 058-2347171 tussen 8.30 en 10.00 uur. Bent u Jelsumer of Koarrnjumer en u heeft zich laten inschrijven als kandidaathuurder bij WoonFriesland, geef dit dan ook even door aan de Vereniging voor Dorpsbelangen Jelsum-Cornjum (Arjen van der Schaaf, telnr: 06-12585390) 44


Kalinder 26 oktober

BOZO

10 uur

Bining

4 november

Jaarvergadering Dorpsbelang

20 uur

Bining

5 november

Wilddiner

18 uur

Tunmanswente

16 november

It Nut

20 uur

Bining

23 november

BOZO

10 uur

Bining

25 november

Jaarvergadering Vriendenkring

20 uur

Bining

27 november

Jaarvergadering IJsvereniging

20 uur

Bining

20 uur

Bining

13-14 december Jongerentoneel

45


Redaksje 33ste jiergong nr. 332 Wim Hoogendam Yvon Wolfslag Corrie v.d. Meer

oplage 500 eksimplaren Dekemawei 7 Jelsum Swarte Singel 2 Koarnjum H. de Jongstrj. 16 Jelsum

til: 2570909 til: 2153671 til: 2572550

Contactpersoon advertenties: Greetje Heeres Drukker: Ponghâldster:

g.heeres112@upcmail.nl

til: 2572600

KSB Repro Greetje Heeres, til: 2572600 g.heeres112@upcmail.nl

E-mailadres: doarpskranteflaput@hotmail.com Finansjele bydragen, abonnemintsjild en oare betellingen kinne stoart wurde op Postgiro 4348900 Ibannummer.: NL98INGB0004348900 fan: Redaksje De Flapút, Doarpskrante Jelsum/Koarnjum. Minsken dy’t bûten Jelsum en Koarnjum wenje en de De Flapút tastjoerd ha wolle, kinne har as abonnee opjaan by de redaksje. In abonnemint kostet € 10,-- de 10 nûmers + portokosten. Ynwenners fan Jelsum en Koarnjum en leden fan de by De Flapút oansluten ferienings kinne fergees lytse advertinsjes pleatse. Dizze advertinsjes moatte de partikuliere ferkeap fan net al te djoere dingen, betankjes, lokwinsken ensfh. oanbelangje en net al te grut wêze. Oare advertinsjes kinne tsjin fergoeding pleatst wurde. De folgjende Flapút ferskynt om-ende-by: 29-11-13 De kopy foar de folgjende Flapút moat foar 18-11-13 ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail:

doarpskranteflaput@hotmail.com 46


Hier uw advertentie? Deze ruimte is beschikbaar gekomen! Wilt u hier adverteren of weet u iemand voor deze plek? Neem even contact op met de redactie!

47


48


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.