Flaput februari 2018

Page 1

De FlapĂşt

Doarpskrante fan Jelsum-Koarnjum Sellemoanne

Febrewaris 2018


WOUDSTRA BORGERS - IRENES BILDTSTAR Menno van Coehoornwei 27 Britsum, tel. 058 - 257 1670

Mondzorg Stiens 06- 215 929 51 www.mondzorgstiens.nl 2


Fan de Redaksje Nog een week en dan begint LF2018 officieel, meer dan 800 voorstellingen door de hele provincie en dus ook in onze omgeving. Het grootste spektakel zal wel in Leeuwarden zijn, denk aan de Giants die in het derde weekend van augustus ( 17 t/m 19) als grote poppen door de stad lopen. Als ze in Berlijn optreden komen er meer dan een miljoen mensen kijken. Geluk-

kig kunnen er vanuit het noorden niet zoveel mensen naar Leeuwarden komen, dus grote files zijn niet te verwachten tussen Holwerd en Leeuwarden. Maar toch…., dat wil je niet missen. En wat te denken van Stormruiter in september en oktober met meer dan 100 Friese paarden in het WTC. Natuurlijk zijn er ook tegenvallers: had u graag aan de Slachtemarathon mee willen doen, helaas. Dan maar weer vast oefenen voor 2020. Maar ook Koarnjum en Jelsum laten zich niet onbetuigd. Houd vooral de lokale pers in de gaten, Under de toer doet ook Koarnjum aan. Muziekgezelschappen beginnen in Hijum en Grou. Vanuit Hijum wordt ook Koarnjum aangedaan met als groot slotstuk een optreden onder de Oldehove. Dit alles op 30 september. Met onder meer Crescendo Hijum/ Feinsum, Studio en Takostu uit Stiens en De Nije Bazún uit Britsum. En daaraan voorafgaand het Grien Festival in de eerste twee weken van

april in het park Martenastate met medewerking van Túnmanswente, De Bining en de plaatselijke commissie van de Nicolaaskerk. Direct daarachter aan is Groei en Bloei met haar grote tuinmarkt op Dekemastate, uiteraard ook omringd door allerlei activiteiten. Dus beste inwoners, houd de pers goed in de gaten, kijk voor data en tijden ( en soms ook prijzen) op www.lf2018.nl. Voor de lokale activiteiten, houd o.a. de Flapút in de gaten. Dat het een mooi cultureel jaar mag worden, ook voor onze dorpen.

Redactie Flapút

3


Dorpsbelangen Heeft u vragen of ideeën? U kunt ons altijd mailen! Het bestuur van Ver. v. Dorpsbelangen Jelsum Koarnjum: Auke Rijpstra voorzitter Janna Prosé secretaris, Mirjam van Heumen penningmeester René Hofman algemeen lid Jaap Keizer algemeen lid Algemeen e-mailadres Ver.v. Dorpsbelangen Jelsum-Koarnjum: dorpsbelangen@jelsumcornjum.nl Website: http://jelsumcornjum.nl of jelsumkoarnjum.nl

18 desimber 1957

18 desimber 2017

60 jier yn’e lange hier Tige tank foar de slúfkes, kaarten en blommen, mar foaral foar jimme kommen. Wy ha in ûnferjitlike dei belibbe mei ús bern, bernsbern, famylje, freonen en kunde út ús doarpen. En net te ferjitten de frijwilligers fan De Bining. Goffe en Ytsje Hoekstra út Koarnjum 4


Publicatie geschiedschrijving Martenastate Wij hebben u eerder mogen informeren over de totstandkoming van een boek waarin de meest belangwekkende geschiedschrijving over Martenastate voor de toekomst bewaard zal blijven. De beide auteurs / historici Tjitte Kamminga en Henk Popma, bijgestaan door enkele gastauteurs, zijn inmiddels zo ver gevorderd dat de verwachting kan worden uitgesproken dat de ver-

schijningsdatum begin oktober 2018 zal zijn. Het boek, uitgegeven door Uitgeverij Wijdemeer in Leeuwarden, zal een tijdsbeeld opleveren dat de moeite meer dan waard is om bewaard te blijven. De officiĂŤle presentatie

van het boek vindt plaats in de Nicolaaskerk.

5


6


Túnmanswente Maatschappelijke stage Zoek je een leuke plek voor je maatschappelijke stage? Bij Túnmanswente is altijd wel iets te doen. Via www.keiindemaatschappij.nl kun je je aanmelden. Meer informatie over Túnmanswente is te vinden op onze website www.tunmanswente.nl Cadeaubonnen Een cadeaubon is altijd leuk om weg te geven. Wij hebben cadeaubonnen, voor zowel de winkel als voor een overnachting Bêd & Brochje, Dinerbon en High-Tea. Producten van Nico&Aeltsje U kunt alle dagen verse producten van bakkerij Nico & Aeltsje bij ons bestellen. Dit kan telefonisch(058)2572190 of via informatie@tunmanswente.nl Cadeau Wilt u eens een bijzonder cadeau weggeven, wij maken graag iets voor u met streekproducten. Kom kijken en maak een afspraak over de inhoud en de prijs. Fietsroutekaart Ook verkrijgbaar fietsroutekaart Kening fan ‘e Greide. Fietsen in de Waddenregio rond leeuwarden, langs vier vogelkijkhutten, prachtige en verrassende landwegen.

7


Stinzenstruin Stinzenstruin 2018: met vernieuwde Stinzenflora-monitor, een handzame toeristische folder en een app Dit jaar is Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa. De vroege voorjaarsbloeiers, stinzenplanten, zijn bij uitstek groen cultuurhistorisch erfgoed. Geen seizoen is gelijk en daarom is er de Stinzenflora-monitor waar je kunt zien wanneer wat waar bloeit. De Kalender in de Stinzenflora-monitor geeft wekelijks actuele informatie over Stinzenflora in Nederland. Dit is een goed hulpmiddel bij het plannen van een bezoek aan deze terreinen. Dit jaar is de Stinzenflora-monitor vernieuwd. De lijst van planten is uitgebreid, de tabel is beter leesbaar, en om ook de buitenlandse bezoekers aan LF2018 te kunnen bedienen is er nu tevens een Engelstalige versie. De monitor is goed leesbaar op alle mobiele apparaten en is actief van 10 februari - 13 mei 2018 op de website https://www.stinzenflora-monitor.nl . Daar staat ook de informatie over de vele voorjaarsactiviteiten die de deelnemers aan de Stinzenflora-monitor organiseren. Voor ieder die in het voorjaar erop uit wil is er nu ook een nieuwe handzame folder ‘Stinzenflora in Friesland’ verkrijgbaar bij de toeristisch-recreatieve centra en de aangesloten organisaties. Hij kwam tot stand i.s.m. Uytland/Bestemming Noardwest en de regio’s de Greidhoeke en Noardlike Fryske Wâlden. De folder geeft informatie in het Nederlands en Engels en laat zien welke locaties echte bloeiende hotspots van Friesland zijn. De organisatie Nature2U heeft onafhankelijk een app (alleen voor Android) ontwikkeld met informatie over stinzenflora. De app is samengesteld met stinzenplantenspecialist Heilien Tonckens en foto’s van natuurfotograaf Wil Leurs, aangevuld met enkele foto’s van waarneming.nl . Op een tiental landgoederen en in tuinen van states, stinzen en stijlvolle eeuwenoude monumentale panden in en buiten Friesland is de stinzenflora te bewonderen. Op sommige locaties waren deze bijzondere planten er al een paar honderd jaar geleden. Al in februari bloeien de Sneeuwklokjes net als de Winterakoniet. Longkruid, Holwortel en Bostulp zijn slechts een paar andere voorbeelden van deze voorjaarsbloeiers. De Stinzenflora-monitor heeft correspondenten op 9 locaties in Friesland en ook een daarbuiten. In Gelderland is in de beschutte omgeving van het landgoed bij het kasteel Hackfort een waar stinzenfloraparadijs. Daar kunt u zien hoe op een dergelijk oud terrein de stinzenflora hersteld wordt. Deze locatie is ook opgenomen op de stinzenflora-routekaart op de website. 8


9


10


Stinzenstruin In de Stinzenflora-monitor wordt verder met regelmaat over de bloei van de stinzenplanten in Europa bericht, of over bijzonderheden, het beheer en de lange geschiedenis van deze planten. Dit alles wordt rijk geïllustreerd met mooie foto’s door de deelnemers en afbeeldingen uit oude boeken. De deelnemers aan de Stinzenflora-monitor organiseren vele activiteiten zoals een tocht met de Friese paardentram (7 april), excursies en fotografie-cursussen, een voorjaarsfair, festival, rondleidingen voor groepen en open tuindagen. Alle informatie is te vinden in de Kalender van de monitor. https://www.stinzenfloramonitor.nl

En tot slot een tip: heerlijk tot rust komen door onderweg te overnachten in een van de vele Friese B&B’s. Locaties, contactgegevens, programma's deelnemers aan de Stinzenflora-monitor*: Dekema State Jelsum. Museumw eekend 14 en 15 april. Voorjaarsfair 28 april: met een stinzenplantenzoekkaart maakt u tijdens deze evenementen zelf een rondgang. Voor prijzen, openingstijden en activiteiten zie de website. www.dekemastate.nl Hackfort Vorden (Gelderland). Vrij toegankelijk. Voor speciale activiteiten zie de website. https:// www.natuurmonumenten.nl/natuurgebied/hackfort

Jongemastate Raerd. Vrij toegankelijk. w w w .itfryskegea.nl/ jongemastate Martenastate Koarnjum. Vrij toegan kelijk. ( www.martenastate.nl ) Activiteiten in het kader van LeeuwardenFryslân 2018: Grien Festival, start Paasmaandag 2 april, duurt t/m 15 april. En verder wandelexcursies en cursussen Natuurfotografie Stinzenflora. Voor data, prijzen en aanmelding zie de website http://www.martenastate.nl en van It Fryske Gea. http:// www.itfryskegea.nl/eropuit Martenatuin Franeker. Vrij toegankelijk van ‘s morgens 8.00 u tot 18.00 u.. www.martenatuin.nl

11


Stinzenstruin Pastorietuin Easterein. Openstelling een w eekend rond half maart afhankelijk van bloei en het weer. Zie voor exacte datum en prijzen de website. Groepen minimaal 8 pers. op afspraak. Entree € 4. www.facebook.com/pastorietuineasterein/ Philippusfenne Kollum. Openstelling maart en april na telefonische afspraak: 0511 451461 . www.philippusfenne.nl Schierstins Feanwâlden. Voor openingstijden, activiteiten en prijzen zie de website. www.schierstins.nl St. Vitus kerkhof Stiens. Vrij toegankelijk. http:/ / tinyurl.com/sint-vitus Stinze Stiens (Doktershûs). Op afspraak via stinze.stiens@icloud.com: groepen (vanaf 8 personen), ontvangst met koffie/thee en iets erbij in het Pakhûs SOLO voor een ‘praatsje’ over de cultuurhistorische achtergrond van de ‘stinzenblomkes’ en informatie over de ‘Vlaskamptún’ gevolgd door een stinzenstruin door de tuin, vanaf € 6,50 pp. Open tuindagen zie de Kalender in de Stinzenflora-monitor. https://www.stinzenflora-monitor.nl Voor overige terreinen in Fryslân met stinzenflora zie www.stinzenflorafryslan.nl *Wijzigingen voorbehouden. Raadpleeg altijd de websites van de deelnemers voor de meest recente informatie.

Fotobijschriften: Bostulp, de ‘Keningin fan de stinzenblomkes’ bij Dekema State, Martenastate, Stinze Stiens en Jongemastate. Tegeltableau met Tulpjes en Kievitsbloemen, 17e eeuw, coll. Stinze Stiens. Themakaart ‘Stinzenflora in Friesland’, omslag. Ontwerp: Monique Dijkstra

12


13


Alde foto’s Yn dit nûmer woe ik it mei jimme ha oer in al hiel âlde iissport. Dizze sport, it saneamde “piksjitten” fynt eins syn oarsprong op it stuit dat it teiwaar wurdt. As alle oare iissporten net mear sûnder problemen plakfine kinne, tink û.o. mar oan hurdriderijen, prikslydzjen, belslydjeien en it modernere curling, dan wurdt de iisflier it terrein fan de piksjitter. Eartiids wie der altiten wol folk te finen dat wol in spultsje piksjitten spylje woe; der wie ommers yn de wintertiid by lange nei gjin wurk foar eltsenien. It is net sa’n yngewikkeld spul. In meter as tritich fan de miet ôf, stiet de “bak”, in stien mei safolle knopen derop as der meidoggers binne. Mocht dit spul hjoed de dei noch spile wurde, dan sille tinklik de knopen wol ferfongen wêze troch wat weardefoller spul. De piksjitters begjinne fan de miet ôf te goaien mei har “hout”, in fjouwerkantich plat stik hout. Je kinne dan op ‘e bak of op elkoars hout pikke of earne oars “lizzen” gean. Pikt der ien fan de meidog-

gers fan de miet ôf de stien mei knopen om, dan kin hy “op de bak lizzen gean”. Hy leit dan syn hout op de stien. De oaren moatte dan besykje, fan de miet of de bak om te pikken. Slagget harren dat net, dan is de pot foar de spiler, dy’t op de bak

lei. Leit der net ien op ‘e bak, dan besykje de spilers elkoars hout te reitsjen. Elts dy’t rekke wurdt, is der ôf. Sa giet men troch oant der noch twa spilers oer binne.

14


15


Alde foto’s

16


Alde foto’s Mar men kin ek op de bak pikke. Falt de stien om, dan sjocht men hoefolle knopen der mei de holle kant nei boppen lizze. Dat binne “liuwen”. Dy liuwen geane fan de bak ôf. De man dy’t sjit, pikt dan wer op ‘e bak om wer in pear liuwen te krijen, krekt salang as se der allegear ôf binne. Slagget it him in kear net, dan giet hy efter

de bak lizzen en mei de oare wer sjitte. It is in moai spul; it komt oan op tûkens, berekkenig en taktyk. Je kinne jo hout net samar oeral hinne smite; je moatte je plak goed kieze, sadat je sels net te maklik te reitsjen binne, mar wol in gaadlik plakje ha om in oar der ôf te pikken. Mar ek yn tiden dat der yn gjin fljiden en wegen iis te sjen wie, waard dit spultsje noch spile; ek yn ús doarpen. It tagongspaad nei de Koarnjumer tsjerke sil by de wat âldere lêzers ûnder ús fêst noch wol yn it ûnthâld sitte. De ploech dy’t hjir wol gauris aktyf wie, dy brûkte as bak ek wol in blok hout mei de ôfmjittings fan de bak. En de “houten” fan de mannen?

Dat wienen moaie groue, lâns de spoardyk opskarrele en persoanlik goedkarde grintstiennen, dy ’t noflik yn de hân leinen. En foldiene se dochs net oan de easken? Ruilje koe ek doe al, lykas no mei it internet, hiel flot regele wurde! Efkes hinne en wer nei de spoardyk; altiten foarrie! Op bygeande foto fan sa om-ende-by 1948 steane fan lofts nei rjochts: Renze Span, Gerrit Huizinga, Sybe de Jong (Sybe Lolly) en Johannes Oosting. Beeke Beeksma. 17


18


Stichting Martenastate Verkoop brandhout Net als vorig seizoen worden er weer bomen gekapt omdat het bos achter het park opnieuw wordt ingericht. Stichting Martenastate biedt daarom te koop aan mooie essen e.a. stammen ,dikte ca. rond 10-20 cm. Wilt u hiervan gebruik maken stuur dan een mail naar joh.tamminga@chello.nl of bel 058-2574705. Opbrengst komt geheel ten goede voor het opnieuw inrichten van het bos , dus ook voor nieuwe bomen en planten.

19


Vriendenkring

Toanielselskip Vriendenkring Jelsum-Koarnjum-Britsum 1860 ----------------- 2017

Op freed 8 en sneon 9 desimber ha we twa prach-

tige jûnen hân, wer’t de jeugd, jongeren én 'âldere jongeren' út ús doarpen trije moaie foarstellingen

opfiert hawwe. Dizze jûnen wienen der wer in soad doarpsgenoaten om nei de talinten te sjen, mar ek

pakes, beppes, omkes en tantes en freonen út de omkriten wienen fan de partij. Leuk om te sjen dat

der sa’n soad belangstelling is en dat der sa meilibbe wurdt mei ús spilers. Nei ôfrin ha de spilers in soad komplimenten krigen, wat fansels in motifaasje is om in folgjend jier wer mei te dwaan. Wy binne tige

GRUTSK op ús (jonge) spilers en hoopje dat se kommend jier allegear wer mei dwaan sille!

20


No’t it desimber toaniel wer efter de rech is binne we alwer healwei it toanielseizoen.

De tariedings foar it maarstik bin yn folle gong. Brecht Wassenaar sil de rezjy wer

op har nimme en hat it stik ‘ja ik wol…tink ik’ fan Nico Torrenga útsocht om op de

planken te bringen. Dety, Marleen, Louis, Yvonne, Sytske, Albert en Lieuwkje sille in rol spylje yn it stik. Se binne sûnt

begjin jannewaris al drok oan it repetearen. Fansels hoopje wy jo allegear te sjen op

freed 23 en sneon 24 maart 2018 yn De Bining om it stik te bewûnderjen.

Titus

-

Theun

-

Louis

-

Richt

-

Lieuwkje 21


IJsclub Meiinoar Ien Ald Nys Verslaggever: “Hoe staat het met de kansen op een Elfstedentocht dit jaar? Terwijl het buiten 25 graden vriest vragen wij hier in hotel De Groene Weide in Leeuwarden aan de heer Jelle Halbertsma: is het organisatiecomité op alles voorbereid?” Halbertsma: W ij van de Ulfstadsjentogt zijn altijd voorbereid. We beginnen in augustus al met het controleren van de doortochten. Verslaggever: Maar in de zomer is er toch geen ijs?! Halbertsma: Dat had je gebleddert! J e zit hier niet in Hilversum, maar in ’t hoge Noorden. Dit seizoen is ’t eerste ijs hier ingesjoegt op 2 september van ’t verschilde jaar. ’t Is gezien door controleur Tjebbe de Jong in Sexbierum. Die heeft daar dus de zilveren speld voor gekregen. Verslaggever: Hoe staan nu op 9 februari de kansen? Halbertsma: W ij van de Tjocht zeggen: de kansen staan altijd en ze staan nooit. In de vergadering van vanmorgen was het 58½%, vanavond kwamen we tot 61. De leken denken: het heeft vandaag gevroren en dan kan ze wel schaatsen. Maar zo is ’t òòk nog niet eens een keer opgedrift! Verslaggever: Zijn er dan knelpunten? Halbertsma: Dat had je zeker van ’t hulke uitgestjeerd! D’r zijn altijd knelpunten. Neem ’t Harinxmakanaal. Bij Scharnermuttum is ’t ijs dus nog pas sinds drie dagen een beetje angeljouwerd. Dan krijgen we die beruchte sloot bij Oostwierum, die altijd vol zit met pompebledden. Daar is nog lange na de seftel niet onder het hoft gesjoerd. Dan het Tjeukemeer op Herbajum aan; daar ligt ’t bij het bruggetje de Neeltje Joukje en de Hoop van Zegen zò vast, dat geen schaatser zijn hoes aan de tjem kan stouren. Oòk Jeen van den Berg niet. Verslaggever: W as u daarop voorbereid? Halbertsma: W ij zijn altijd voorbereid. W e hebben ’t allemaal gecontroleerd. Verslaggever: Hebt u medew erking van de autoriteiten? Halbertsma: W ij zijn de joutoeritjieten! Verslaggever: I n w elk stadium zijn uw voorbereidingen dan? Halbertsma: Het lijkt als tw ee pegels ijs op de toestand van 12 februari 1834. Sjoest zò. Verslaggever: En w at zijn de consequenties? Halbertsma: Dat, als w e de kou zo mooi in het oosten houwen, dat we dan van start kunnen gaan op 3 december van ’t volgend jaar. Maar dan moet de kloft niet sjouwen.

22


23


Aswoensdagviering WOENSDAG 14 februari 2018, 19.30 UUR Aswoensdagviering in de Hoekstien te Britsum Met deze viering willen wij stil staan bij het begin van de Veertigdagentijd. Het is voor het dertiende achtereenvolgende jaar dat er een viering op Aswoensdag wordt gehouden, onder leiding van de liturgiegroep en enkele gemeenteleden. Met Aswoensdag start de Vastenperiode. Wij stappen weer de veertigtijd in, de jaarlijkse periode van voorbereiding op Pasen. Wil je deze periode graag met anderen bewust beginnen? De viering op Aswoensdag is een uitnodiging aan iedereen. Wij jagen ons zo vaak op, dat het niet gemakkelijk is al de sleur en de zorgen van ons af te laten vallen. In ons leven worden we steeds weer overspoeld met werk, met vragen, met zorgen. In deze Aswoensdagviering, willen wij d.m.v. zang, gebed en stilte, tijd nemen van bezinning. Een moment van: Is er in mijn leven nog ruimte voor iets anders dan ‘meer’ ? Deze veertig dagentijd wil ons die ruimte doen scheppen. Ruimte voor onszelf, voor wat diep in onszelf leeft maar dat we verduwen omdat we geen tijd hebben. En ook ruimte voor God. Tevens kunnen we ‘loslaatbriefjes’ verbranden, briefjes waarop we kunnen en mogen schrijven wat we letterlijk en figuurlijk willen loslaten: dingen die ons op een negatieve manier neerdrukken en kleinmaken. Veertigdagentijd: elk voorjaar weer een kans en een uitdaging om op zoek te gaan. Jezelf tijd gunnen om alles op een rijtje te zetten: je levensstijl, relaties met anderen, waarden en idealen, je geloof. Maak in deze 40dagentijd ruimte in je agenda, in je hoofd, in je leven. Ruimte voor God, ruimte voor de ander.

24


.

25


It Nut Jelsum-Koarnjum-Britsum Seizoen 2017-2018  Sneon 3 febrewaris 2018 Weima en van der Werf  Sneon 17 febrewaris 2018 Titus Sinnema en Gerard Veldman fertelle oer harren reis nei Noard Korea. ||Leden: Fergees. Net -leden : € 5,-||

Lidmaatskip: € 15, - de persoan it jier. * ( Fjouwer foarstellings, eksklusyf de Tryaterjûnen ) Gasten: € 10,- de persoan de jûn. By djoerdere jûnen wurdt der fan de leden en gasten in lytse bydrage frege. Alle jûnen begjinne om 20.00 oere yn doarpshûs ‘De Bining’ fan Koarnjum. It Bestjoer: Hendrikus Dijkstra, foarsitter tel 2572025 Titus Sinnema, ponghâlder Joke Scheffer, skriuwster Haakje Stielstra Janna Prose Email: itnutjkb@gmail.com Facebook: it nut

26


It Nut Jelsum-Koarnjum-Britsum  Sneon 3 febrewaris 2018 Weima en van der Werf It duo Weima en van der Werf spilet alle soarten muzyk mei gitaar, bas en twa stimmen dy’t perfekt by elkoar passe. Ingelstalige covers fan ûnder oare Fleetwood Mac, Dire Straits kombinearre mei selsskreaune Frysktalige nûmers sa as De stoarm , Do en ‘t Komt altiten goed. De beide mannen fersoargje in fleurige jûn mei in protte

lietsjes om nei te harkjen en mei te sjongen.

Anno v.d Werf en Reinout Weima.

27


It Nut Jelsum-Koarnjum-Britsum  Sneon 17 febrewaris 2018 20.00 oere yn De Bining. Us doarpsgenoaten Gerard Veldman en Titus Sinnema ha yn septimber 2017 in bysûndere reis nei it kommunistyske Noard Korea makke. Se fertelle harren ferhaal op dizze ekstra Nutsjûn oan elk dy’t nijsgjirrich is nei harren reisferhaal...

28


Huiskamertheatertje De Wier - Koarnjum Lezing door ‘urban’ fotograaf Daan Oude Elferink @ De Wier, zaterdagavond 27 januari 2018 Een bijzondere kunstvorm: urban photography… De schoonheid van ooit en vervlogen tijden vastleggen in de vorm van foto’s van historische verlaten gebouwen, oude auto’s, meubilair, trappen en voorwerpen… het is maar een greep uit alle voorbeelden die Daan Oude Elferink met zijn camera de afgelopen jaren heeft vastgelegd. Soms staan de pantoffels nog naast het bed, ligt een horloge nog op de schouw en staat de beschimmelde soep nog op tafel… Daan Oude Elferink over zijn werk: ‘Verlaten ziekenhuizen, kastelen en villa’s in verval, industriële faciliteiten die aan hun lot zijn overgelaten, vergeten auto’s, vliegtuigen en treinen waar de natuur het langzaam weer overneemt. Ik verken deze verboden plekken. Zoekend naar een manier om binnen te komen zonder iets te forceren. Soms via riolen, soms door te klimmen, zonder gezien te worden door de beheerder en de politie. Binnen probeer ik de schoonheid van het verval vast te leggen en zoek ik naar stille getuigen die het verhaal van het verleden vertellen’. En dat levert een bijzonder en succesvol resultaat op: exposities in beroemde galerieën en kunstbeurzen over de gehele wereld, van Amerika tot Azië. Er zijn een drietal boeken verschenen met het werk van Daan: ‘Urban Exploration & Photography’ (2012), ‘Gift of Time’ (2014) en het laatste werk ‘Touched by Time’ uit 2016. Zelfs modeontwerpers hebben zijn werk ontdekt en gebruiken zijn foto’s op schermen achter de catwalk tijdens de shows. Op deze avond vertelt Daan uitgebreid over zijn werk: de voorbereidingen, de reizen en vooral ook over de spannende momenten die hij beleeft tijdens de beoefening van zijn passie: zijn fotografie. Zaterdagavond 27 januari 2018 huiskamertheatertje De Wier De Wier 5 9056 PM Koarnjum Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar! Toegang alleen na aanmelding bij Bob: tel. 06-54763154 of via bobdeboer@pinupsanddowns.com 29


Expositie Túnmanswente Beste lezers van De Flapút! In februari komt er een kleine foto expositie in de ruimte van de gezellige Túnmanswente, hier bij mij om de hoek. Naast het organiseren van culturele evenementen (o.a. huiskamertje De Wier) ben ik al jarenlang een fervent fotograaf en daarom is het nu extra bijzonder om in Koarnjum een kleine selectie foto’s te mogen exposeren aldaar.

Het prachtige park rond de state is een onuitputtelijke bron van inspiratie om dingen, ook details, voor de lens te krijgen en vast te leggen. Ik heb dat in dit geval dan ook gedaan in het najaar van 2017 en de foto’s zijn bewerkt in een herfstachtige tint. Ook komen er een paar te hangen van buiten het park. Ook de omgeving is fotogeniek! Misschien kijkt u d.m.v. deze foto’s ook eens met een ander oog naar deze fraaie omgeving! Van harte welkom om eens om het hoekje te kijken in Túnmanswente en de koffie zal daar ook zeker heerlijk smaken, met groet! De expositie is van 7 februari t/m 7 mei 2018. Mocht u meer fotowerk van mij willen bekijken, zie daarvoor de site www.pinupsanddowns.com Ik zit ook op Facebook met mijn fotowerk onder de naam ‘Bob de

Boer’. Met een fotografische groet, van Bob 30


Zeg het met BLOM… voor al uw Gelegenheidsbloemwerk Langebuorren 45A Stiens, 058-250 4691, bloembinderijblom.nl

31


32


Volleybaltoernooi in De Bining Zondag 4 Februari is er een volleybaltoernooi in De Bining voor iedereen vanaf 12 jaar. Opgave bij RenĂŠ Hofman 0621864142 of Louis Hoog-

hiemstra 0613610297 tot donderdag 1 februari. Om 10 uur is de zaal open en om 10.30 beginnen we. De inleg is 2.50 euro. We maken er een sportieve dag van!

33


Nieuws van Túnmanswente

Een geliefde verrassen?

Om alvast in de stemming te komen voor Valentijn biedt Túnmanswente u de

mogelijkheid om op

dinsdag 13 februari 2018 weer aan te schuiven bij onze 3-gangen Túndiner! De prijs is € 22,50 p.p. (incl. welkomstdrankje)

Dit seizoen worden de Túndiners verzorgd door studenten van de opleiding Eerste medewerker fastservice/

catering niveau 3 (1ejaars). Zij volgen de opleiding aan het Friesland College en zien ernaar uit om u een gezellige, smaakvolle avond te bezorgen! Wij ontvangen u graag vanaf 17.30 uur. U kunt reserveren via informatie@tunmanswente.nl of telefonisch 058-2572190

34


Nieuws van Túnmanswente

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een ENTHOUSIASTE GEMOTIVEERDE OPROEPKRACHT

Ben jij sociaal, enthousiast en leergierig en vind je werken in de horeca een uitdaging? Dan is werken bij Túnmanswente misschien iets voor jou… Wat verwachten wij van jou? - Je bent minimaal 15 á 16 jaar - Je bent flexibel inzetbaar met name in de weekenden - Je bent representatief, enthousiast en je weet van aanpakken

Wij bieden jou afwisselende werkzaamheden. Heb je belangstelling voor deze baan? Neem dan contact op met Beitske Homsma (06-12743436) of

stuur een email: beitske@tunmanswente.nl

35


Ouderenproject Ontmoeten & Koken De deuren van doarpshûs De Bining in Koarnjum stonden dinsdagmiddag 9 januari 2018 weer open voor de deelnemers van het ouderenproject Ontmoeten & Koken in Jelsum en Koarnjum. De deelnemers kwamen om 15.00 uur en konden elkaar de beste wensen overbrengen onder het genot van een kopje koffie en wat lekkers erbij, gebakken door één van de vrijwilligers! Op het programma stond voor deze middag een verassing

gepland en om 16.00 uur was het dan zover, met z’n allen liepen we naar het huiskamertheatertje De Wier in Koarnjum.

© Bob de Boer

Daar werd door dorpsgenoten Titus Sinnema en Dety Rijpstra van Toanielselskip Vriendenkring Jelsum-Koarnjum-Britsum het stuk 'It Jierdeifeest fan juffer Sophie" (Dinner for One)

opgevoerd. Een groot succes! Na afloop uiteraard gezellig eten met elkaar in Túnmanswente, een geslaagde start van het nieuwe jaar! 36


Ouderenproject Ontmoeten & Koken Het programma voor februari en maart Ouderenproject Ontmoeten & Koken ziet er als volgt uit: > dinsdag 6 februari 2018: Aeltsje de Groot uit Stiens komt vertellen over Stichting Bake for life > dinsdag 20 februari 2018: spelletjes/ biljarten/ handwerken > dinsdag 6 maart 2018 komt dhr. Sieds Boersma een

presentatie houden over vogels op het “Noarderleech” > dinsdag 20 maart 2018: historici en auteurs Tjitte Kamminga en Henk Popma hebben hun onderzoek naar de historie van Martenastate bijna afgerond en komen alvast

vertellen over hun boek. U bent vanaf 15.00 uur weer van harte welkom in Doarpshûs De Bining en aansluitend vanaf

17.00 uur in Túnmanswente waar we gezellig met elkaar gaan eten.

Mocht u belangstelling hebben voor de handwerkclub, voorafgaand aan de activiteit of spelletjes middag, dan bent u van harte welkom. Van 14.00 tot 15.00 uur haken of breien we gezellig met elkaar in De Bining. Altijd al eens sokken willen leren breien? Kom vooral langs! 37


Bazar Rommelmarkt Bazar – Rommelmarkt – vrijdag 9 februari is het weer zover: de jaarlijkse bazar-rommelmarkt t.b.v. de kerk en goede doelen in de Hoekstien te Britsum. Van 17.00 –19.00 uur. Met o.a. antiek, curiosa, 2e hands goederen, kleding, 'diggelguod', boeken en natuurlijk is er draaiend rad met vele leuke prijzen. Ook zijn er heerlijke zelfgebakken appeltaarten, kruidkoek en cakes! U kunt er gezellig een kopje koffie of thee drinken en er zijn weer patat, kroketten en frikandellen… Zet de datum alvast in de agenda, want het is zeker weer de moeite waard om even te komen snuffelen en/ of iets lekkers te nuttigen en te kopen. In de loop van januari komen w e w eer bij u langs met de welbekende lucifersloten. Er zijn mooie prijzen te winnen, met als hoofdprijs een fiets!

Dinsdag 6 februari vanaf 16.00 uur kunt u, als u bruikbare spullen (geen bankstellen en tv's) hebt, deze brengen in de Hoekstien. Info: Sjoukje Boorsma, tel. (058)2572441.

Graag tot ziens op onze gezellige bazar-rommelmarkt.

38


39


Vooraankondiging “Grien Festival” Beste “buren”, Vanuit het Bestuur van Stichting Martenastate willen we u als naaste buren van Martenastate alvast bekend maken met het Grien Festival!

Graag lichten wij in het kort de aanleiding voor ons festival toe: Het cultuurjaar 2018 nodigt uit tot het nemen van extra ini-

tiatieven! Stichting Martenastate in Koarnjum ( www.martenastate.nl ) bestond in 2016 50 jaar, treedt binnen in de Gemeente Leeuwarden per 1 januari 2018 en ziet dan ook mogelijkheden om het landschapspark en state in de

schijnwerpers te zetten. Helemaal nu “Stichting Staten en Stinzen”, de koepelorganisatie van alle Friese states, Martenastate heeft verzocht om in het kader van Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018 geduren-

de de eerste twee weken van april een programma te ontwikkelen voor alle inwoners en belangstellenden uit de wijde omgeving. Landgoed Martenastate in Koarnjum kan als aangrenzende

tuin van de stad Leeuwarden worden gezien en is op deze plek omringd door andere culturele partners, (SAFT).

40


Vooraankondiging “Grien Festival” zoals Stichting Túnmanswente, Dorpshuis De Bining en de Nicolaaskerk. Zij zijn onderdeel van de organisatie en deze locaties maken deel uit van het festivalterrein. GRIEN FESTIVAL PARK KOARNJUM Tijdens het festival willen we vele bezoekers van alle leeftijden kennis laten maken met met name “groene” initiatieven zoals de unieke stinzenflora, cultuur inclusief de rijkdom van

het park en alle initiatieven van omwonenden en omliggende organisaties, historische verhalen over het verleden, de koers die gevaren wordt naar de toekomst, gegoten in een festival waar de fiets een centrale rol krijgt in arrangementen, met

ook muziek en lezingen, lekker en verantwoord eten kan dagelijks bij de Túnmanswente, er is elke dag vermaak. Feestelijke opening – ‘De afTRAP’ Paasmaandag 2 april

De officiële aftrap zal symbolisch als fietstocht vanuit alle windstreken naar de “nieuwe voortuin van Leeuwarden te weten Koarnjum” worden gehouden. U doet toch ook mee?! Om 12.30 uur is er aansluitend een openingshandeling in het

park. Er is van alles te beleven op het festivalterrein. De concrete programmering volgt.

41


Vooraankondiging “Grien Festival” Wiit u ons initiatief nu al steunen door deel te nemen aan het festival; dit kan bijvoorbeeld door je aan te melden als gastvrouw, gastheer, verhalenverteller, schminkster, maar het kan ook zijn dat je jou bedrijf of kunsten wilt tonen “in het veld”! Laat het ons dan weten via info@martenastate.nl Hartelijk dank! Met vriendelijke groet, Namens het Bestuur van Stichting Martenastate Anna-Frouk Hoogsteen, communicatie en organisatie Grien Festival p/a De Oerset 7

8934 DA Leeuwarden 06-46556633 info@martenastate.nl www.martenastate.nl

42

(ook voor reserveringen)


Leeuwarden-Fryslân Kulturele Haadstêd 2018 Sûnder dy kinne we net begjinne! It jier fan Leeuwarden-Fryslân Kulturele Haadstêd 2018 begjint rûnom yn de provinsje. In jier dêr’t in soad moaie projekten plakfine, mar ek in jier dat sûnder it entûsjasme fan alle ynwenners – ek dat fan dy – net kompleet is. Mei it tema Iepen Mienskip kinne we yn Fryslân grutsk sjen litte wêr’t we foar steane en we kinne der mei elkoar foar soargje dat we der binne, foar elkoar en de wrâld. Tryater fersoarget de artistike ynfolling fan It Iepeningswykein en siket in hiele soat fertellers! Mei 2018ferhalen begjint it jier fan LF2018! 2018ferhalen yn Fryslân Op freedtejûn 26 jannewaris geane fan Skiermûntseach oant Aldemardum en fan Surch oant Appelskea om presys 19.00 oere oeral doarren iepen. We stappe yn de fuotspoaren fan de winterjûnenocht; it wurdt de jûn fan 2018ferhalen. Hiel Fryslân moetet elkoar yn winterwaarme sfear om ferhalen te fertellen en nei te lústerjen. Yn in hiel soad musea, op bysûndere plakken en by ynwenners thús. 2018ferhalen. Mei ik ek fertelle? Wa binne dy fertellers? Is it ien dy’t ferbûn is oan in museum? Is it de buorfrou mei har iuwenâlde itensiedersboek? Of bisto de ferteller yn dyn eigen hûs en fertelst oer dy iene bysûndere foto? Dat soe sa mar kinne. Elkenien kin meidwaan. Yn eigen hûs, mar ek op in oar plak yn de buert. Alle ferhalen litte by elkoar sjen hoe ferskillend oft we binne, mar dochs ek hoe ferbûn oft we binne. It binne de ferhalen fan in Iepen Mienskip. Grutte ferhalen, lytse ferhalen, lange ferhalen, koarte ferhalen. It makket net út. Elk ferhaal is in wrâld op himsels. Wês grutsk en doch mei. As ferteller of as harker. Mear ynformaasje? Meidwaan? Bist benijd hoe’t it wurket? Of wolst dy alfêst oanmelde? Sjoch dan op 2018verhalen.nl of mail nei info@2018verhalen.nl Sûnder dy kinne we net begjinne! 43


Kalinder 3 februari

It Nut (Weima en van der Werf)

4 februari

Volleybaltoernooi in De Bining

6 en 20 februari

Ouderenproject

13 februari

TĂşndiner (Valentijns diner)

16 februari

Klaverjassen

17 februari

It Nut (Titus Sinnema en Gerard

Veldman fertelle oer harren reis nei Noard Korea.

44


Tel. 06- 577 786 14

45


Wichtige tillefoannûmers Alarmnummer hulpdiensten: 112 Huisartsen Dhr. Heuberger: Mw. Kalsbeek: Mw. Koetsier / Mw. Coenegracht: Dhr. Noordhoek:

058-257 058-257 058-257 058-257

1969 1254 3572 3407

Avond-, nacht– en weekenddienst huisartsen Let op! Bij levensbedreigende situaties belt u direct 112 Dokterswacht Friesland (www.dokterswacht.nl): 0900-112 7112 Apotheek Stiens, Griene Leane 5-A, Stiens: 058-257 2131

Het gebiedsteam: Voor alle vragen over zorg, welzijn en jeugd Adres: De Skalm, Pyter Jurjensstrjitte 17, 9051 BR Stiens – spreekuur op werkdagen van 9-12.30 uur, op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9-16 uur: 058-585 3790 E-mail: info@gebiedsteam-leeuwarderadeel.nl Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Voor vragen over een bijstandsuitkering en Wmo: 0517-380 200 (werkdagen van 9-12 uur), e-mail: contact@sozawe-nw-fryslan.nl Zorgaanbieders Buurtzorg Stiens (stiens.buurtzorg.net): 06-5177 9732 St. Palet (www.paletgroep.nl): 0900-321 3213 Het Friese Land (wwwthfl.nl): 0900-8864 of 058-257 6306 Interzorg Groep Ferwert (www.interzorggroep.nl): 088-518 0200 Begraffenisferiening Eare en Plicht / Jelsum-Koarnjum Boade mw. W. Hoekstra: 06-2011 9960 of 058-257 4388 Helpboade dhr. Joh. van der Galiën: 058-266 7722

46


Ynformaasje foar ús ynwenners Vanaf 1 januari 2018 bent u inwoner van de gemeente Leeuwarden. Gemeentehuis Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Postbus 21000, 8900 JA, Leeuwarden, tel. 14 058. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Donderdag van 8.30 tot 19.30 uur. Wilt u direct geholpen worden? Maak dan vooraf een afspraak via www.leeuwarden.nl. Afvalkalender Grijze container (Sortibak): op vrijdag 2 en 16 februari Groene container (Biobak): op vrijdag 9 en 23 februari Papiercontainer: op dinsdag 20 februari na 18:00 uur

Ophalen grof vuil en/of ophalen grof tuinafval Aanmelden via www.omrin.nl of tel. 0900-210 0215 Milieustraat (inclusief depot klein chemisch afval) Seerob 23, Stiens (online zoekterm ‘Milieustraat Stiens’) 0900-210 0215 Al het afval dat niet in de sortibak of biobak mag/past kunt u naar de milieustraat brengen op maandag t/m vrijdag: 13-16.30 uur en zaterdag: 9-13 uur. Zwembad It Gryn Ieleane 1, Stiens (www.bvsport.nl):

058-257 2400

Vliegbasis Leeuwarden: 058-234 6700 Vragen/klachten: luchtmacht.nl/geluidshinder of 0800-022 6033 Vliegbewegingen: luchtmacht.nl/vliegbewegingen of NOS teletekst pagina 766.

47


Ferskiningsdata 2017/2018 Nรป. 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389

Moanne Jannewaris Febrewaris Maart April Maaie Juny July/Aug. Septimber Oktober Novimber Desimber Jannewaris

Kopij uterlik

Ferskining

11-12-17 15-01-18 12-02-18 19-03-18 16-04-18 14-05-18 18-06-18 20-08-18 17-09-18 15-10-18 12-11-18 10-12-18

22-12-17 26-01-18 23-02-18 30-03-18 27-04-18 25-05-18 29-06-18 31-08-18 28-09-18 26-10-18 23-11-18 21-12-18

Foarmoanne Sellemoanne Foarjiersmoanne Gersmoanne Blommemoanne Simmermoanne Hea/Rispmoanne Hjerstmoanne Wynmoanne Slachtmoanne Wintermoanne Foarmoanne

Bent u op zoek naar een geschikte woning in Jelsum, Koarnjum of elders in Friesland? Dan is WoonFriesland het aangewezen adres.

U zoekt een woning ? Inschrijven bij WoonFriesland gaat via onze internetsite www.woonfriesland.nl. Heeft u thuis geen internet aansluiting? U kunt ook bij de bibliotheek in Stiens uzelf inschrijven en het aanbod op internet bekijken. Inschrijven eenvoudig in mijnwoonfriesland.nl. De gegevens die u nodig hebt bij uw inschrijving zijn: persoonsgegevens (naam, adres) inkomensgegevens BSN nummer (sofinummer) huidige woonsituatie Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met het KlantServiceCenter 088 995 22 22. We helpen u graag!

48


Tsjerke tsjinsten Protestantse gemeente te Britsum-Koarnjum-Jelsum Dei

Tiid

Foargonger

Doarp / Bysรปnderheden

4 feb.

9.30

Ds. M. Hulzebos

De Hoekstien Britsum Doorstartdienst

11 feb.

9.30

Ds.T. Korteweg

14 feb. 19.30 Liturgiegroep

Genovevatsjerke Jelsum

De Hoekstien Britsum Aswoensdag

18 feb.

9.30

Ds. M. Hulzebos

Genovevatsjerke Jelsum

25 feb.

9.30

Drs. T.R.A. Simonides Nicolaastsjerke Koarnjum

49


Redaksje 38ste jiergong nr. 379

oplage 500 eksimplaren

Yvon Wolfslag, Swarte Singel 2, Koarnjum Corrie v.d. Meer, H. de Jongstrj.16, Jelsum Beitske Homsma, Martenawei 1, Koarnjum

tel.: 2153671 tel.: 2572550 tel.: 0612743436

Kontaktpersoan advertinsjes en ponghâldster: Greetje Heeres, g.heeres112@upcmail.nl tel.: 2572600 Drukker: KSB Repro Leeuwarden E-mailadres: doarpskranteflaput@hotmail.com Finansjele bydragen, abonnemintsjild en oare betellingen kinne stoart wurde op Ibannummer.: NL98INGB0004348900 fan: Redaksje De Flapút, doarpskrante Jelsum/Koarnjum. Minsken dy’t bûten Jelsum en Koarnjum wenje en de De Flapút tastjoerd ha wolle, kinne har as abonnee opjaan by de redaksje. In abonnemint kostet € 11,-- de 11 nûmers + portokosten (of fergees fia e-mail). Ynwenners fan Jelsum en Koarnjum en leden fan de by De Flapút oansluten ferienings kinne fergees lytse advertinsjes pleatse. Dizze advertinsjes moatte de partikuliere ferkeap fan net al te djoere dingen, betankjes, lokwinsken ensfh. oanbelangje en net al te grut wêze. Oare advertinsjes kinne tsjin fergoeding pleatst wurde. De folgjende Flapút ferskynt om-ende-by: 23-02- 2018 De kopij foar de folgjende Flapút kin uterlik 12-02- 2018 ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail:

doarpskranteflaput@hotmail.com

50


51


Foto Expositie Túnmanswente

Foto Bob de Boer

52


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.